[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 357
Thread images: 104
File: blandaupp.jpg (177 KB, 672x672) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
blandaupp.jpg
177 KB, 672x672
Kärleksupplagan
>>
File: CARA.jpg (49 KB, 400x252) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CARA.jpg
49 KB, 400x252
Cara
>>
>>53698150

Blir tufft för mig som ickenbög att vara på en sådan fråga, men jag gissar på nej :+)
>>
Cancertråd brevad innan bildgränsen migrera
>>53698032
>>
>>53698531
>trådkriga
>med en dålig TS

men du
>>
>>53698531
bryr mig inte ärligt talat
>>
>>53698521
>du
>inte nbög
Hehe mm
Testa med nästa fv, hörru :^)
>>
File: 1402893489.jpg (94 KB, 640x637) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1402893489.jpg
94 KB, 640x637
Haft en ganska mysig helg. Trist med ingen pv men är glad ändå, något jag inte varit på länge :)

Godnatt grabbar. <3
>>
File: 1449912936109.png (20 KB, 771x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449912936109.png
20 KB, 771x576
>dkn man borde plugga inför tentan men orkar inte
kommer gå åt helvete ändå
>>
https://www.youtube.com/watch?v=isxvXITTLLY
>>
File: 1432139476806.webm (402 KB, 720x404) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432139476806.webm
402 KB, 720x404
>>
File: 1452822146472.jpg (1 MB, 1960x2146) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452822146472.jpg
1 MB, 1960x2146
>>53698693
jvdk
>>
>>53698602
>jag
>nbög

Bjud på vad det är ni röker där nere favä. Och ja, om tråden fortfarande lever 2020 så kan du få en kamprapport förutsatt att du inte redan provat, trodde en del utav nbögslivet var att utforska sådant.
>>
>>53698662
Fan, hur får man snygga ögonbryn?
>>
>>53698693

>dkn ska börja på en kurs Statsvetenskap på Måndag
>läser bara kursen för att göra farsan nöjd
>vill egentligen läsa till [spojlare]Förskollärare[/spojlare]

Det är en abstrakt känsla.
>>
>>53698739
fin webm den snor jag
>>
>arbeten som skrivs och diskuteras under lektioner

betyder det att jag behöver ha en dator med mig till uni
>>
>>53698852
gillar du 2d?
>>
>>53698804
gå till en salong och be om plockning :)
>>
>>53698852
>statsvetenskap
Hej marxist
>>
>>53698739


PO
>>
>>53698916
Om man har för tunna ögonbryn då?
>>
>dkn har tråkigt
breva något jag ska måla i paint

t. inte snigel
>>
>>53698948
måla
>>
>>53698801
Mm visst :^)
NDT 2020, ser fram emot det~
>>
>>53698890

Jag har sett några stycken stycken (Black Lagoon, Code Geass, Darker than Black och några liknande) men inte många. Inget loli, är inte pedofil mann1.
>>
>>53698974
>är inte pedofil mann1
Bra det var detta jag undra över
>>
>>53698948
Erkänn nederlag, eller lär dig smink. Finns massa serum och skit som ska främja ögonbrynstillväxt också, vet ej hur/om de funkar.
>>
File: 1420076986131.jpg (77 KB, 700x469) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420076986131.jpg
77 KB, 700x469
>>53698971
>NDT2020

Läskig tanke.
>>
>tfw Ter Sami is almost extinct
Pic related: all of the language's speakers
>>
>>53698801
>alla säger att du är nbög
>nej men jag är inte nbög
Grabben bara gör det

>>53698952
Den här bilden och att hon gör tummen upp
>>
File: burkmat.jpg (114 KB, 643x601) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
burkmat.jpg
114 KB, 643x601
så tolerant
>>
>>53699184
Good, weak races will go extinkt, its called the eternal laws of nature. The Sami were to weak and were slaughtered by the superior Germanics = Swedes.
>>
File: nej nej.jpg (162 KB, 494x342) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nej nej.jpg
162 KB, 494x342
>>53699189
>några påstår att jag är det
>lol du måste ju vara det då!!!!
>>
>>53699189
KOM DOTA
>>
File: wraith.jpg (199 KB, 1021x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wraith.jpg
199 KB, 1021x900
>2 år sen
>runkade endast till riktiga tjejer
>nu
>runkar bara till utomjordingar

känns degenererat mann1
>>
Varför bråkade Pågen med alla under senaste träffen?
>>
>>53699247
I think you accidentally came to the wrong board
>>>/pol/
Also
>wanting to wipe out this
https://youtu.be/tU-np8zS4HQ
>>
Turnt
>>
>>53699304
För att knulla din mamma, keke!
>>
File: 1450020621929.gif (2 MB, 379x423) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450020621929.gif
2 MB, 379x423
>försöker plugga
>somnar
varje jävla gång
>>
File: bb.gif (392 KB, 160x220) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bb.gif
392 KB, 160x220
>>53699304
>>
>>53699156
Spännande tanke. Intressant att se en återföreningsT ändå.
>>
>>53699328
Sofia Jannok is a feminist and anti-fascist cunt. Her music is fucking garbage and she calls herself Sami despite not looking like one. At all. And was there anything wrong with what I said? I bet you're a fucking libtard yourself, go hug a tree and cry about native americans or something you fucking cuck
>>
>>53699388

Va pluggar du, Anon?
>>
File: 1452355542073.png (205 KB, 403x471) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452355542073.png
205 KB, 403x471
>>53699256
Ja det är väl så det funkar, folk säger att jag blev cuckad så då måste det ju vara sant
>>
>>53699499
grundläggande fysik
>>
File: 1450349307813.gif (421 KB, 200x181) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450349307813.gif
421 KB, 200x181
https://www.youtube.com/watch?v=lgq-UPsQBMo&

>
>
>
>

jag saknar ord, och det blir ännu värre när man inser att det är på fullt 100% blodigt allvar
>>
>>53699430
You're the one who lives in Sweden and unironically isn't a member of the Motståndsrörelsen. Who's really the cuck, Sven? The person upset about a group of people losing their nation (see: nationalism), or the cuck who would rather edit anime girls into pictures of Hitler than actually defend his country from undesirables?
>>
File: 145435435563.jpg (175 KB, 447x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
145435435563.jpg
175 KB, 447x576
>>53699515
>dkn mememagi
>>
File: DSC_0064.jpg (2 MB, 3840x2160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_0064.jpg
2 MB, 3840x2160
Var sitter hennes bröstvårta?
>>
File: 1452618299577.png (54 KB, 942x1110) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452618299577.png
54 KB, 942x1110
>>53698952

Falki som min rådgivare/bodyguard när jag är kejsare.

Bild som referens.
>>
>>53699579
Vi har ett par i tråden som är med i SMR, favä.
>>
File: 1452454773194.png (1 MB, 912x905) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452454773194.png
1 MB, 912x905
>>53699304
Vart fan kommer alla dessa videos ifrån? De är uppgjort eller?
>>
File: trump frog.png (158 KB, 489x501) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
trump frog.png
158 KB, 489x501
>>53699579
wäää wääää just go die libtard, trump will rid of you all anyway
>>
>>53699560

Är du bara trött eller är tycker du att det är så tråkigt att du somnar?
>>
File: 1450202224090.jpg (69 KB, 499x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450202224090.jpg
69 KB, 499x499
>>53699589
>dkn snart fv
>>
>>53698952
se
>>53699627

Släng även in en kille som inte kan resa sig upp för han har ont i höften.
>>
God natt tråden!!!! :)
>>
File: come on now.png (275 KB, 422x422) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
come on now.png
275 KB, 422x422
>>53699657
Trump är ju mer av en liberal än de flesta kandidater
>>
File: 1454324336.webm (489 KB, 202x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454324336.webm
489 KB, 202x360
>>53699644
https://www.youtube.com/watch?v=KzxKQ_34j-c

Köksal Baba, han verkar vara något turkiskt meme.
>>
>>53699660
både och antar jag
inte fan är det roligt att läsa igenom 30 kapitel fysik
>>
File: 1452201219029.jpg (22 KB, 330x330) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452201219029.jpg
22 KB, 330x330
>narcissus brevar
>"fejk-narcissus" brevar naket
>narcissus säger inte ett ord
hm.
>>
>>53699711

god natt [spojlare]bög[/spojlare]
>>
>>53699775
:3
>>
>>53699579
Jesus christ pedro. Why are you even on about the stormfags? Let us handle them ourselves and go fap to cuckoldporn or something. And no I am not a stormfag and definitely not defending them, but I don't see a point of making fun of them more than now and then. It's an internal matter, so fuck off already.
>>
File: juuhtota.jpg (32 KB, 650x488) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
juuhtota.jpg
32 KB, 650x488
werf
>>
>>53699576
>jag identifierar som en 6 årig flicka

lgbt folk kommer att legalisera barnporr inom en snar framtid

bra/dåligt?
>>
>>53699755

Det kan jag tro. Vilket program/utbildning? Jag antar att det inte är en fristående kurs.
>>
>>53699806
yl
>>
>>53699816
civilingenjör bioteknik
>>
https://youtu.be/kK5AohCMX0U
>>
>>53699409
>återföreningsT

Nu antyder du att tråden är död 2020, dyster tanke.
>>
File: cuck2.jpg (17 KB, 400x422) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cuck2.jpg
17 KB, 400x422
>>53699515

Sedan har ju folk belägg för sina påståenden i ditt fall :^)
>>
jag är faktisga riktiga bög hund och ja bor i helsinki

jag tittar på penisar och lysna på eminem
>>
>>53699927
Mer dystert om man är kvar här, tror jag.
>>
>>53699981
Bättre kan du pekka. Satana bönde.
>>
File: 1450623081859.jpg (159 KB, 1500x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450623081859.jpg
159 KB, 1500x1500
>>53699965
haha aa
>>
>>53699981
>dkn man besöker finland
>möts bara av en massa mongoler som super
>filmar

http://i.4cdn.org/wsg/1452944217730.webm
>>
>>53700042
Är det inte allas mål och riktning i livet att bli fbanon när vi blir stora?
>>
>>53699891

Åh fan, coolt. Själv är jag nog allt för korkad för något sådant. Vilken skola?

Ursäkta om jag verkar lite för nyfiken men jag har haft utbildningar på hjärnan ett tag, så jag är intresserad. Hur långt har du kommit på utbildningen?
>>
>>53700100
kth
började förra sommaren så har gått 1½ år
>>
>>53700110
ok
>>
File: 1439658758250.jpg (161 KB, 1462x1462) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439658758250.jpg
161 KB, 1462x1462
>>53699304
NÄR SKA DOM NÅGONSIN LÄRA SIG
>>
>>53700042

Behöver det väl inte vara.
>>
>>53700142

Vad tycker du om utbildningen än så länge? Har den varit bra? Hur har lärarna varit? Bra/dåliga?
>>
>>53700213
Detta.
>>53700042
Var inte föraktfull.
>>
File: loket.jpg (38 KB, 800x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
loket.jpg
38 KB, 800x450
Hej någon som vill ha penis?
>>
>>53700295

What does that mean?
>>
>>53700099
Förvisso, spendera medelåldern med att diskutera byxbränder och kållra bort nbögar med hjälp av sina vilda resonemang är väl drömmen?
>>
>>53700299
bara om du tar ansvar och vi gifter oss. :3
>>
>>53700057
>bönde

Nej, bönde är untermensch desu

https://www.youtube.com/watch?v=Jy27WEjdJTw
>>
File: NORMIESAURUS KEKS.jpg (56 KB, 960x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NORMIESAURUS KEKS.jpg
56 KB, 960x540
>>53700299
>>
>>53700213
Förlåt. Jag dömer inte folks livsval :^)
>>
>>53700299

Har redan en helt okej penis favä, tack ändå.
>>
>>53700335
I would unironically raise a rk62 to get destroyed by russian grad to protect these against the russians. Would you?
>>
>>53700099
>>53700330

Anon som inte varit i tråden på väldigt länge här.

Minns någon hur Fbanon reagerade när flyktingmottagningen nästan kollapsade förra året? Eller undvek han att diskutera det?
>>
>>53700334
Jag är loket olsson gifter mig bara med dig ifall du är en thailändsk prostituerad ung man.
>>
>>53700389
>t. bor i cuckeborg

Kan ju vara helt förändrat 2020, behöver inte alls vara den skit det är nu.
>>
File: average helsinkian.jpg (291 KB, 717x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
average helsinkian.jpg
291 KB, 717x1024
>>53700335
t. Helsinkian superhuman
>>
>>53700459
Han var inte här då. Han har knappt varit på nätet i flera veckor nu, alternativt hoppat av alla konton som folk har koll på.
>>
File: 1452986577368.png (3 MB, 2028x1780) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452986577368.png
3 MB, 2028x1780
Skulle ni kunna tänka er att bli bosättare (dvs bygga ditt egna hus och infrastrukturen dit) om ni slapp betala skatt på skiten i 5 år?
>>
>>53700281
helt okej, biologikurserna är roliga
föreläsarna varierar från dåliga till fantastiska
>>
>>53700511
I would shoot him with a rk62 or maybe give him to the russians to use as a fucktoy for reparations.
>>
File: sverigesak.jpg (67 KB, 339x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sverigesak.jpg
67 KB, 339x480
>>53700433
Maybe.
>>
>>53700531
Absolut förutsatt att stället inte legat i något efterblivet land med svaga egendomslagar.
>>
>>53700493
Äh, vi har säkert alla dött i raskriget tills dess oavsett.
>>
>>53700604
Only way I would fight in Finland though would be as part of an irregular force against russian occupation though. But considering I know russian, finnish and swedish maybe you could have some use of me in SIGINT.
>>
>>53700648
ha, tala för dig själv. Jag ska bo resten av mitt liv hos bunkeranon
>>
jag kommer jag kommer jag kommer jag kommer jag kommer jag kommer to bed you crazies
>>
>>53700648
Ge dem pågen att gruppknulla när ISIS expanderar sitt kalifat till hisingen.
>>
File: whaa.jpg (32 KB, 500x452) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
whaa.jpg
32 KB, 500x452
>>53700686
>Maggio
>>
>>53700648

Tänkte inte alls på raskriget och påverkan det kommer bra :^)
>>
File: IMG_2061.jpg (667 KB, 960x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_2061.jpg
667 KB, 960x1280
Räknas det som att ha blivit svartad om man har sex med anzu som är turk?
>>
>>53700748
Juodaan kaljaa ja viinaa, eikä huolet ne piinaa.
Oletaan ryypy!!!1111
>>
>>53700684
Jag är moderlig och en duglig kock, hoppas på en plats i bunkern. Är även hyfsat vit~

>>53700712
Hoppas de betalar väl för prima pf~

>>53700756
Optimistiskt :^)
>>
>>53701015
De lär väl betala dig genom att låta dig vara och sälja honom till packet som bor där ute.
>>
>>53701041
Så länge jag slipper bli besudlad av rasfrämlingar så :^)
>>
>>53701015
>Jag är moderlig
kan du inte börja göra som video relaterad?
https://www.youtube.com/watch?v=37adXYp5Cr8
>>
>>53701015

Tror snarare det är du som är pessimisten.
>>
File: 14543244236.gif (236 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14543244236.gif
236 KB, 500x500
>>53701166
>alla videos är när hon ammar

När är barnen egentligen för stora för det där?
När börjar det bli konstigt?
>>
>>53701277
Finns nog någon rekommenderad gräns i böcker om barrnuppfostran. Flera år gamla kan man nog glömma. Det lär nog inte vara speciellt sunt.
>>
>det finns folk IDT JUST NU som inte har körkort
>>
>>53701277
Vissa ammar aldrig, men normalt är väl att sluta 4-7 månader (ungefär)
>>
>det finns folk IDT JUST NU som aldrig haft sex med en annan person
>>
>>53701401
Ett år kan man nog amma till och från utan att det gör något. Men när ungen är flera år gammal känns nog en smula efterblivet.
>>
>>53699738
hmmmm

they speak a lnagugae very close to mine, odd
>>
>>53701277
När barnet kan både gå och prata börjar det bli "läskigt". Vissa har ju sin första sexuella upplevelse i 4-7 års åldern. Kan inte vara sunt att amma vid 2-3 års ålder.
>>
>>53701433
Ett år absolut, men tror inte det är så vanligt. Då är barnet ändå ganska stort och det är ingen naturlig hållning mot bröstet.
>>
Nån breva sina 2d saker favä.
>>
File: 1351115708221.jpg (48 KB, 350x461) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1351115708221.jpg
48 KB, 350x461
>>53701331

>lillebrorsan skröt om att han tydligen är flera gånger bättre än mig på att köra, menade att han skulle klara både teorin och uppkörningen utan problem
>han klarar teorin men har nu misslyckats med uppkörningen två gånger
>jag klarade både teorin och uppkörningen på första försöket
>man

Vanligtvis brukar jag inte vara taskig men efter hans skryt och kaxighet har han fan förtjänat lite hån från mig.
>>
>>53701166
Om det är vad som krävs för tillträde till bunkern så... :^)

>>53701189
I bästa fall ses vi NDT 2020~
>>
>>53701586
f1h1, d-du får gärna göra en video nu med pågen
>>
>>53701435
You speak untermensch in Ustados unidos mexicanos? Colour me surprised.

Have a song about your old OOOOOLD heritage from a time when you were white https://www.youtube.com/watch?v=dKMTu1GDi_w

Or why not a song from your proudest moment in history https://www.youtube.com/watch?v=O8Q5ZwBgGaA

But now you are letting your own federal government be the british of your generation. You once fought a war against that bullshit.
>>
>>53701580
Förstår inte hur man kan kugga uppkörningen två gånger. Sedan att folk klagar på den man körde upp med tror jag inte på, utan personen sög bara helt enkelt.

Vad fick ni göra på eran uppkörning?

>starta vid trafikverket
>kör ut på motorväg
>svänger av till landsväg
>kommer till villaområde
>backar runt ett hörn
>landsväg igen
>nästan enfilig landsväg
>kommer till stor landsväg
>kör tillbaka mot trafikverket (stadstrafik)
Under detta var det stopplikt, trafikljus och rondell.
>>
>>53701553
https://youtu.be/uWX7_adYfkA
>>
>>53701586
>i bästa fall

I värsta fall låter inte roligt isf.
>>
File: Ännu mer svett.jpg (71 KB, 426x341) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ännu mer svett.jpg
71 KB, 426x341
>>53701739
Jag hade typ så som du minus landsväg, hade rätt mycket stadskörning med skumma enkelriktade vägar och stopplikt.

>man när jag parkerade på trafikverket igen
>>
>>53701739
>Sedan att folk klagar på den man körde upp med tror jag inte på, utan personen sög bara helt enkelt

Jvdk favä. Precis lika idiotiskt som folk som klagar på att mobbning finns i Sverige. Ingen är mobbad, de är bara för autistiska för att hantera bantzen
>>
https://www.youtube.com/watch?v=SRtlUi3OJ_c
>>
File: 1452621508838.gif (2 MB, 333x194) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452621508838.gif
2 MB, 333x194
>>53701739
>startar vid trafikverket
>kör in mot centrum
>parkerar vid badhuset (finns massa lediga platser)
>åker till tågstationen
>Släpper av uppkörningskillen och han går in på pressbyrån och köper läkerol medan jag väntar
>bjuder mig på läkerol och vi åker tillbaka till trafikverket
>>
>>53701859
>>man när jag parkerade på trafikverket igen
>jvdk
kändes som en evighet när man stannade bilen och väntade på resultatet.

Hade han/hon något att anmärka på?

>>53701879
Förstår inte riktigt hur du kopplar det. Det finns ju absolut fall där den man körde upp med valde att kugga för andra orsaker, men har ju blivit vanligt att direkt om någon inte klarar uppkörning så är det fel på den man körde upp med.
>>
>>53701739
>>
>>53701739
Det enda jag är f1 rädd för är att fickparkera, gör man det nuförtiden på uppkörningen?
t. pluggar till körkort
>>
>>53702094
Du borde kolla på anti-obamalåtarna på judetuben. De är både dåliga som fan och roliga. Helt klart fuktigt värre.
>>
>>53702056
>Hade han/hon något att anmärka på?
Nej inte vad jag minns iallafall. Han sa dock aldrig du är godkänd rakt ut så det tog alldeles för lång tid innan jag fattade.
>>
why does everyone think im a pewdiepie on omegle lmao

fuck you sweden
>>
https://www.youtube.com/watch?v=GmfMvPJ_q_k
>>
Bara jag som vill ha fv eller?
>>
>>53702037
>>bjuder mig på läkerol och vi åker tillbaka till trafikverket
han klarade väl inte av din andedräkt något mer :^)

>>53702111
Finns x antal punkter som man eventuellt kan få göra och uppkörningskontrollanten väljer y antal. Så fickparkera kan absolut komma. Ni kanske åker på en gata så säger han/hon "parkera på lämpligaste plats" eller liknande, då kanske det enbart finns så du måste fickparkera.

Men det är inte direkt svårt, bara att öva.
>>
>>53702212
Det är inte jättesvårt att skaffa _en_, men att skaffa _den_ flickvännen är svårare.
>>
>>53697998
>tfw no belly gf
>>
File: 1452529288507.jpg (118 KB, 1252x1252) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452529288507.jpg
118 KB, 1252x1252
>>53702227
>han klarade väl inte av din andedräkt något mer :^)
Fick iallafall körkortet antar jag
>>
>>53702159
>Han sa dock aldrig du är godkänd rakt ut så det tog alldeles för lång tid innan jag fattade
Jag minns inte direkt vad han jag körde upp med sa, men var något med att det gick bra och sa att jag är godkänd och inget att anmärka på. Sa tack ett par gånger och skakade hans hand.

Sedan tog det ett par dagar att sjunka in
>>
https://www.youtube.com/watch?v=j74pf2fY3m4
>>
>>53701739

Nja, jag tror att personen man kör upp med kan göra viss skillnad. Brorsan hävdar att han fick en jävligt sur gubbe på sitt andra försök, men jag undrar om det stämmer. Jag fick själv en väldigt snäll tant som sa till mig att inte vara nervös och bara vara lugn.

>börjar vid trafikverket
>får göra inre säkerhetskontroll, visar sig bara vara att sätta på vindrutetorkare
>kör ut i stan, får parkera
>ut på motorvägen
>in på avfart, blir lite landsväg
>ut på motorvägen, begår här den största tabben på hela uppkörningen
>den streckade linjen på påfarten hade skrapats bort lite
>jag tror att jag kan göra på motorvägen tidigare än jag egentligen kan
>ser det i sista sekunden, svär och svänger tillbaka i sista sekunden
>förklara nervöst vad som hände
>hon skrattar
>kör tillbaka till stan, lite mer stadskörning
>tillbaka till trafikverket och parkerar
>frågar om jag klarade mig
>"Ja, vad trodde du?"
>>
>>53702255
Alltså man skulle kunna få fv men inte en snygg fv?
>>
>>53702365
Det spelar mycket större roll att hon går att ha runt omkring sig mer än när du ger henne kuk helt ärligt. Jag skulle bli vansinnig ifall jag var ihop med en snygg brud utan humor och som var dum i huvudet.
>>
>>53702307
>Fick iallafall körkortet antar jag
alltid något anon.

>>53702358
>jag tror att personen man kör upp med kan göra viss skillnad
visst kan det ha skillnad att man blir mer nervös om man har en person som inte är så pratsam men tror inte det har någon skillnad på bedömningen.

>>ser det i sista sekunden, svär och svänger tillbaka i sista sekunden
Tänk dig, där och då kunde du sumpat ditt körkort.
>>
>>53702358
>>"Ja, vad trodde du?"
Inte fan vet jag, det är ju därför jag frågar.
Helvete vad jag hatar när folk gör så.
>>
File: 1443406927856.jpg (46 KB, 730x973) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443406927856.jpg
46 KB, 730x973
>>53702403
Men att hitta fv man passar ihop med rent personlighetsmässigt måste ju vara skitsvårt. Nöjer man sig inte med snyggfv eller blir det tråkigt i längden?
>>
>>53702609
>Men att hitta fv man passar ihop med rent personlighetsmässigt måste ju vara skitsvårt.
Ja? Varför tror du vi på kanalen är så fvlösa? Vi är inte nbögar så vi matchar inte med nflator, dvs de snygga hjärndöda.
>>
File: tip no tip.jpg (80 KB, 479x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tip no tip.jpg
80 KB, 479x720
>>53702403
>tjejer
>humor
>någonsin intelligenta
>>
runkar
>>
runkar
>>
File: bbbx.jpg (69 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bbbx.jpg
69 KB, 500x375
>>53702649
ger upp
>>
>>53702704

Coolt, till vad?
>>
>>53702609
Hur är det svårt alls? Jag kan ju säga att jag censurerar mig själv oerhört mycket mindre i en stituation där jag uppvaktar en kvinna än ifall jag bara ska umgås med folk rent allmänt. Jag skiter väl ifall hon blir arg ifall jag säger neger, eller tycker invandringspolitiken är så efterbliven att den är ett skämt eller skojar om att våldsbrottslingar borde det vara skottpengar på med mera. Ska du hitta en kvinna som du trivs med får du helt enkelt våga se hur hårt du kan pressa gränserna verbalt.

Att inte säga vad man tycker (man måste ju inte heila när man har en seriös diskussion t.ex.) till en kvinna man är ihop med är fan definitionen av svensk hanrej.
>>
>>53702704
>>53702718
runkkari :DDD
>>
>>53702731
tuttar
>>
>>53702650
Du umgås med helt fel kvinnor.
>>
>>53702749
Otetaan sataanaaaaa ryypyyy!!!!1111
>>
>>53702733
Vet inte om du tycker det är svårt eller inte, men håller med dig. Varje gång på fest, i diskussioner eller när som så säger jag exakt vad jag tycker. Det slutar oftast med att tjejer håller med mig, t.ex när jag nämner minskad invandring.
>>
>>53702763

umgås inte med kvinnor alls
>>
>>53702799
tää jtp
>>
File: images (7).jpg (7 KB, 200x251) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
images (7).jpg
7 KB, 200x251
>>53702733
Jo men tänk hur jävla kaosad du är sedan multiplicera det med en miljard så har du mig, en 23 årig som varit NEET is 6 år och aldrig haft fv. Jag har verkligen ingen chans.
>>
>>53702806
Jag snackar oerhört sällan klarspråk på fester för det är fel arena för att snacka värderingar. Sitter jag och en brud på ett fik och ska kolla ifall det finns litet kemi så är det däremot läge.

Kvinnor har sådana jävla hjordmentalitet i Sverige att det räcker att vara starkast och obevekligast för att de ska bli intresserade.
>>
>>53702919
Börja drick sprit, träna, tvinga dig själv att vara social. Skaffa dig ett jobb så gott du kan. Dina förfäder har fixat det i tusentals år, så varför tar du inte bara dina jävla pungkulor och kör litet superlim så de fäster ordentligt vid skrevet?
>>
>>53702922
>Jag snackar oerhört sällan klarspråk på fester
Jag har inga problem att säga vad jag tycker på fester. Om någon blir sur får väl den personen bli det. Dock brukar jag undvika att prata om saker som har allt för stor koppling till politik inför alla, sitter jag+2-4 till och snackar så kan jag prata om vad som helst.
>>
File: 1446042574839.jpg (182 KB, 441x463) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446042574839.jpg
182 KB, 441x463
>nbögarna just nu
>>
File: 1402748892635.gif (2 MB, 320x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1402748892635.gif
2 MB, 320x240
>>53702982
>Börja drick sprit, träna, tvinga dig själv att vara social. Skaffa dig ett jobb så gott du kan. Dina förfäder har fixat det i tusentals år, så varför tar du inte bara dina jävla pungkulor och kör litet superlim så de fäster ordentligt vid skrevet?
>>
>>53703016
Olika människor tycker ju olika om vad som är en lämplig arena. Jag brukar vilja få en inbjudan nästa gång det är dags och jag tycker sällan jag orkar tjafsa med något vänsterluder om att personen i fråga är en dum jävla kulturmarxist när jag ska dricka sprit och ha en trevlig stund med vänner och bekanta.

Ifall du vill bedriva sturm und drang på dina fester så kör hårt. Jag brukar roas rejält av folk som orkar tjafsa med äckliga miljöpartister på sådana tillställningar.
>>
>>53703048
Bokstavligen vad är det som hindrar dig?
>>53703096
Ifall du vill ha lim kan jag skicka på posten. Breva address.
>>
>>53703141
Beror ju helt på vilken fest det är, även personen man diskuterar med.

Är det en människa som kan föra en vanlig diskussion utan att börja skrika och kasta saker omkring sig så sitter jag gärna och pratar/diskuterar om allt möjligt. Börjar personen däremot skrika och ha sig om något ämne som är för personligt kommer på tal brukar jag försöka avleda eller gå och pissa
>>
>>53703240
Man får ju umgås litet med folk så tilliten finns där och man kan ha seriösa diskussioner. Någon random neger man bara träffar lär man ju knappast ha en diskussion om rasliga skillnader mellan vita och zoomalier.

När jag blir för full tycker jag det är skitroligt att håna hysteriska vänsterpersoner som inte har några argument. Väldigt destruktivt beteende från min sida men man är väl beskaffad som man är.
>>
>det är ett "kolla vad manlig och tuff jag är haha jag ÄGER verkligen vänstermänniskor"-anon avsnitt
>>
>>53703411
Behöver ingen direkt tillit för att ha en seriös diskussion, utan jag har haft många intressanta och roliga diskussioner med personer jag bokstavligen träffat en timme tidigare.

Beror på hur den andra personen är, om den är som mig att kan diskutera allt när som så brukar man kunna ha en riktigt rolig kväll.

>skitroligt att håna hysteriska vänsterpersoner
Visst kan det vara kul, men försöker undvika det på fest. Räcker med att ha intressanta och roliga diskussioner om allt möjligt, vilket brukar kunna bli politik om det är rätt person
>>
>>53703490
Nej det folk sitter och pratar om är att de hånar och inte tar vänstern seriöst i diskussioner om värst. Du borde verkligen sätta på trosorna rätt min vän.
>>
>>53703205

Min ickenböghet.
>>
>>53703617
haha okej putte
>>
File: 7406232894.jpg (27 KB, 550x535) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
7406232894.jpg
27 KB, 550x535
>dkn man slösar sitt liv på meningslöst skit men kan inte sluta
>>
>>53703689
Vad spelar det för roll? Lev livet som du vill och inte som alla andra säger.
>>
>>53703540
Jag undviker att bli allt för full så löser det sig ganska ordentligt ändå. Det händer väl att man slänger in någon kantig gliring på kanten här och där i någon diskussion ändå för att man tycker det är kul med präktiga personer som satt på sig trosorna fel just den dagen.

Att kunna lyssna är nog nästan viktigare än att prata kan jag uppleva. Litet följdfrågor här och där eller att be någon utveckla något man hakar upp sig på kan leda till rätt intressanta berättelser också.
>>
File: 1380638345675.jpg (192 KB, 680x550) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1380638345675.jpg
192 KB, 680x550
>>53703689
>>
>>53703629
Alla kan bli en nbög. Göm din kraftnivå och lär dig hur man kamouflerar sig kompetent.
>>
>>53703689
Om det var meningslöst skit så skulle du inte fortsatt göra det.
>>
>>53703770

Går ej.
>>
>>53703655
Helt otroligt hur saltig man kan vara för inget alls. Skärp dig din lilla autistfitta.
>>
>>53703738
Håller med dig, om jag varit inaktiv i en diskussion (hämtat ny dricka, pissat eller något) och inte orkar mig sätta in så mycket så händer det att man fäller en kommentar som gör att diskussionen livas upp, fast jag inte får skulden för något.

>Litet följdfrågor här och där eller att be någon utveckla något man hakar upp sig på kan leda till rätt intressanta berättelser också
Det fungerar också, gör man så brukar det kunna rinna iväg ganska bra. Kan börja om bilar och sluta om att förintelsen inte har ägt rum.
>>
>>53703790
Har du en seriös diagnos eller spriten dödar dina sociala färdigheter helt?
>>
>>53703824
>seriös diagnos

inte fått någon iallafall, och alkohol gör mig knappast mer nbögig
>>
>>53703790
Släpp alla jagjags, SNSD. När var senast du var på fest?
>>
>>53703820
De diskussionerna tycker jag faktiskt är de roligaste. När folk ska snacka om riktigt kantig skit som verkligen är /fringe/ som förintelseförnekelse.
>>
>>53703771
Jag uppskattar att sitta vid datorn hela dagen men det finns andra saker som är viktigare, oavsett vad jag känner om dem i stunden.
>>
>>53703857

Aldrig favä.
>>
>>53703867
Beror helt på vilket folk det är på festen och situation. Att sitta på någons altan och bara lyssna på folk käbbla och småbråka är riktigt skönt. Bara njuta av vädret, ölen och alla kantiga diskussioner
>>
>>53703948
Jaha som vadå?
Om du vill göra något annat så är det bokstavligen bara att göra det.
>>
JAG ÄR FÖR FET FÖR ETT FUCK

FÅR INTE KNULLA NÅTT MER
>>
>>53703964
>ljuga
så alla träffar du varit på kan inte kallas "fest"?
>>
>>53704046
supa i någons lägenhet =/= fest
>>
>>53701586
Du är tjock haha ;)
>>
>>53704046

Nä favä
>>
>>53703970
Jag ska fan starta sådana sjuka diskussioner på nästa fest. "Visste du att gamla skjutvapen från 1700-talet är licensfria i Sverige? Ska skaffa mig en musköt som de använde i amerikanska revolutionära kriget och låtsas att andra tillägget i deras konstitution gäller mig också"
>>
>>53704003
>Om du vill göra något annat så är det bokstavligen bara att göra det.
Men det är det som är problemet, ni normisar bara gör men det är inte så enkelt för somliga av oss.
>>
>>53704147
Se till att göra det när folk är full så du inte blir klassad som idiot, vilket du kanske blir ändå dagen efter.

Bättre att starta det mer subtilt, slänga in korta små fraser när folk diskuterar vissa saker. T.ex om folk diskuterar andra världskriget så säger du "förintelsen har aldrig ägt rum" med ett leende och tar en klunk av ölen. Så kanske folk börjar diskutera bevis och vips kan du sitta och njuta av vad som pågår.
>>
jämna: sova
ojämna: inte sova
>>
File: 1423183180558.png (116 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423183180558.png
116 KB, 600x600
>>53704148
Jag är precis lika nbög som dig, ifall du vill göra något så är det bara att sätta igång nu på en gång, inte imorgon eller nästa vecka.
Jag hoppade av skolan och spenderade 4 år av mitt liv genom att runka, dattaspel och 4kanal så jag vet mycket väl vad du går igenom just nu.
Även fast det känns motigt att göra något så MÅSTE du göra det, du har blivit alldeles för bekväm med det du gör just nu att du orkar inte lära dig något nytt.
Lär dig att gå ur din bekvämlighetszon genom att plocka upp någon ny hobby eller utbildning.
Just nu håller jag på att ta körkort och ta igenom lite ämnen jag missade pga min avhoppning av skolan.

ba gö d kompis
>>
>>53704300
och fina siffror?
>>
>>53704260
vapenägande är bara kontroversiellt bland miljöpartister, kommunister och storstadsbor som inte vet vart bak och fram är på en älgstudsare. Bland övriga medborgare bryr sig bokstavligen ingen.

Roligaste jag vet är att piska upp irrationellt hat emot miljöpartiet. Har en hel del både roliga, dråpliga såväl som lyckades historier kring det där. Senaste var väl en akademiker som är fin i kanten som mer eller mindre idiotförklarade varenda miljötomte som någonsin existerat och kräktes ur sig hat så man nästan trott man hamnat i något kommentarsfält på flashback.
>>
>>53704335
rullar om favä
>>
File: 1408288076378.gif (967 KB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408288076378.gif
967 KB, 500x281
Blir alltid lite deppig när jag dricker/röker då jag blir så sjukt social och kramgo men hämningarna släpper liksom inte.
>>
File: 703642242.jpg (52 KB, 416x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
703642242.jpg
52 KB, 416x700
>>53704397
jvdk alldeles för väl anon
>>
>>53704368
Jo visst, bara man inte drar upp lögner så är det väl lugnt. För man vill inte bli kallad idiot utan att kunna försvara sig.

>piska upp irrationellt hat emot miljöpartiet
vet inte riktigt om jag håller med fullt ut, beror på om man gör det så någon annan får skiten då kan det vara kul. Men inget kul att stå där och alla hatar en för man snackat skit om MP eller något. Att då prata om ämnen som gör extrema vänster sura utan att man hatat på dem kan vara riktigt kul.
>>
>>53699304
wtf is going on here?
>>
>>53704397
Jag blir alltid kärleksfull när jag druckit, kan ha känt personen i två timmar ändå älska honom.
>>
>>53704583
re-enactment of the battle of Gallipoli
>>
>>53704584
>ändå älska honom
bök eller?
>>
>>53704635
nej, men blir som sagt kärleksfull, kramas och sånt
>>
File: 1390762716664.jpg (12 KB, 424x394) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1390762716664.jpg
12 KB, 424x394
>>53704584
Jag verkar vara den enda i min grupp/alla jag mött som påverkas på detta sätt. Vill bara sätta mig i en soffa med massa människor och bara kramas och skratta. Riktigt bögigt, helst ska det vara tjejer men i stunden kvittar det. Skulle nog komma undan med det om jag var snygg.
>>
>>53704673
Jag är inte överdrivet snygg och jag kommer undan med det. Jag skulle aldrig gå så långt att knula en kille, men kramas och ligga och snacka är inga problem.

Vi kanske borde träffas och dricka lite :3
>>
>>53704521
Ja fast svartkrutsvapen i stil med musköter vettefan ifall det är licenskrav på. De räknas ju mer som sjukt dyra leksaker än ett vapen även ifall de inte är leksaker favä.

Känner man att man kan stå för att man inte gillar MP så är det inga problem. Det brukar räcka med att påpeka deras hyckleri på ett seriöst sätt. Då brukar idiotstämpeln på partiet hagla. Åsa romson är allt jag har att säga.
>>
File: 1452381831626.jpg (673 KB, 1632x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452381831626.jpg
673 KB, 1632x1500
natt katt

breva
>>
File: qt (2).jpg (443 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
qt (2).jpg
443 KB, 1024x768
>>53704708
>Vi kanske borde träffas och dricka lite :3
>>
>>53704734
Visste inte om det där med licenskrav på musköt vapen favä

Jag kan stå för mina åsikter, kan stå för att jag inte gillar vissa partier men bara för det behöver jag inte kasta skit och hat. Risken finns att det blir en dålig stämning om man hatar på ett parti istället för argumenterar för vissa frågor, som kan göra miljöpartister sura på ett annat vis.
>>
File: 1448161494800.jpg (48 KB, 709x765) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448161494800.jpg
48 KB, 709x765
>>53704655
Jaha, så blir jag typ också

har druckit en del redan.. Hatar hur tillstånden då man ska glömma bort hur skit livet är bara gör det mer uppenbart hur jävla ensam man egentligen är

t. inga vänner eller fv
>>
>>53705010
>Hatar hur tillstånden då man ska glömma bort hur skit livet är bara gör det mer uppenbart hur jävla ensam man egentligen är
>jvdk
man kan sitta och ha det hur kul som helst på en fest (som man går på sällan) och helt plötsligt kommer tankarna om att man är ensam, inget jobb och inget. Så sitter man deppig en liten stund tills man hunnit hinka i sig lite mer alkohol.
>>
>>53697998
That handsome dude just ruining his genes like that.
>>
>>53705074
>muh heritage
who the fk cares lmfaoooo
>>
>>53704821
Jag dubbelkollade faktiskt. Verkar rätt krångligt juridiskt tyvärr men på ett ungefär krävs det inte licens för mynningsladdare tillverkade innan 1890 som du laddar med förladdning och skjuter en sfärisk blykula. Inga krav på att förvara dem i vapenskåp heller.

Miljöpartister och kommunister är ju ändå pack, de förtjänar allt hat som går att slänga åt deras håll. Dock får man väl hålla standard och vara litet mer seriös för det allra mesta ;)
>>
>>53705074
Somebody needs to make sure the chimps survive into the next generation. Who are we otherwise going to use in medical experiments?
>>
>>53705128
pls bump thread ljudskog friends im drunk and going to sleep
>>
>>53705119
Kanske borde införskaffas sig en sådan, fin som prydnad om inte annat.

>de förtjänar allt hat som går att slänga åt deras håll
alla har rätt till sin åsikt tycker jag, och finns alltid något bra i alla politiska ideologier. Sedan tycker jag inte man behöver kasta hat på fester, utan räcker att föra trevliga diskussioner som kan bli hat. Men onödigt att enbart kasta hat, får man inte ut så mycket av.
>>
>>53705118
Oh yeah true I forgot which thread I'm in.
>>
>>53705236
>>>/pol/
>>
>>53705216
Jag googlade faktiskt på gamla halv-mynningsladdade karbiner från amerikanska inbördeskriget. Verkar hur jävla roliga som helst att skjuta, men de är med patron så då kan nog glömma att de är licensfria.

Vi får väl hålla med varandra att vi inte håller med då i stillhet ;) Jag hatar miljöpartiet och kommunister rätt rejält men brukar väl gömma min kraftnivå i frågan för folk är precis som du säger tämligen ointresserade av min åsikts intensitet.
>>
>>53705334
Alltid ska storebror förstöra det roliga.

Ja man kan inte hålla med varandra om allt här i livet. Jag hatar nog varken miljöpartister eller kommunister, beror istället på hur personen i fråga är. Om en person som stödjer miljöpartiet fullt ut och allt den pratar om är det så blir det nog tyvärr jobbigt att föra normala diskussioner.

Trevligt samtal inatt broder, hoppas vi ses mer i tråden eller på träff.
>>
File: polcard.jpg (99 KB, 566x943) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
polcard.jpg
99 KB, 566x943
>>53705246
>>/reddit/, you nigger lover
keep mixing and genociding the rest of your population, soon there will be no whites anymore
>>
File: 1401809583208.gif (4 MB, 347x244) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1401809583208.gif
4 MB, 347x244
>>53705472
>soon there will be no whites anymore
>>
>>53705472
https://www.youtube.com/watch?v=dcHbNCWU4Lo

You need to bring back the old vodkaniggerremover and use it on the nigger of today.

Also the suomi-31 should work ;)
>>
File: 12487142.jpg (23 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12487142.jpg
23 KB, 400x400
>>53697998
>this pic
>>
>>53697998
she's pretty hot
>>
Am i wrong in assuming all you swedes are Chads with friends?
>>
eyy vad hette den där hitlerdyrkaren som är preSSekreterare på kommunal?

han turken som vill döda alla negrer??
>>
>>53706097
Ja
Jag är ensam här
>>
>>53706097
>nearly 5 am
>chads
Nah
>>
hallå era bögar

var vänder man sig för att beställa en anime-teckning? Skulle nämligen vilja köpa en anime-version av Root från Person of Interest
>>
File: 145.jpg (7 KB, 252x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
145.jpg
7 KB, 252x240
>>53706141

>han har inte väckarklockan inställd på 05:00 alla dagar i veckan

vem är det som är NEET här egentligen kek
>>
>>53697998
She's quite qt tho, but she need to dress properly since she's pregnant t.bh
>>
>>53706183
Chads går fan inte upp 5 på morgonen
>>
File: NORMIES.jpg (120 KB, 921x593) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NORMIES.jpg
120 KB, 921x593
Varför är detta tillåtet?

Man bör ha haft god kunskap av lego och gruvkraft ifall man ens ska få tänka tanken att bege sig in i politiken.
>>
>>53706209

jag trodde att Chads var kodord för "normies"

har jag fel nu eller?
>>
>>53706268
>förstår inte att chads är en titel inom normies arten

ja, jag ser dig
>>
File: 1445810423542.jpg (41 KB, 576x463) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445810423542.jpg
41 KB, 576x463
sugen på subways kakor favä....
>>
>>53706470
sugen på din mammas fitta horunge
>>
>>53706102

kawa zoogolfary?
>>
>dkn ingen alv-fv att dela med hela orc-gänget
>>
>>53706502
hor nicklas håll käften ska fan pippa din milf mamma till lärare imorgon på slöjden
>>
Har hållit ickerunk i 8-9 dagar nu, och det har inte varit speciellt svårt heller
>>
http://www.twitch.
tv/ungochdum

satan jonte cranka upp volymen till 20 ja svär
>>
File: swedish males.gif (2 MB, 300x182) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
swedish males.gif
2 MB, 300x182
>>
Åka i fängelse bara för upplevelsen J/N?
Man lever ju bara en gång trots allt.
>>
>>53706861
lmao
>>
>>53706861
Norweigan
>>
File: 5x474U1.png (596 KB, 505x1025) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5x474U1.png
596 KB, 505x1025
>>
File: 1438592081851.png (119 KB, 883x955) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438592081851.png
119 KB, 883x955
>>53706952
>>
File: sweden hohoho.png (214 KB, 490x575) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sweden hohoho.png
214 KB, 490x575
>>53707007
>>
>>53706861
>>53706952
>>53707042
gr8 way to spend ur saturday nite huh (;
>>
File: 1440550859079.png (557 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440550859079.png
557 KB, 1013x676
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda de bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för de dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
File: 1435186984379.jpg (211 KB, 1000x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435186984379.jpg
211 KB, 1000x700
>>53707092
nigga i'm just posting this shit in the background while typing a paper trying to get reactions

seems to be working
>>
>>53707166
sure thing bud ;)
>>
File: 1424370923299.jpg (68 KB, 636x781) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424370923299.jpg
68 KB, 636x781
noen andre som foler i natt gutta?
>>
>>53707166
Why are americans the demographic lying the most on 4chan? It never fails 2bh
>>
Pastor ""Med blodad klo mot NWO" 88.

HELL SEGER

HELL SEGER KAMRAT
>>
Jag anon som var gick ut på krogen själv ikväll är ensam nu. Våldtog en svensk kvinna,
>>
>>53707459
jalla bre aina tarej o_O
>>
File: 1400886223963.jpg (290 KB, 560x560) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1400886223963.jpg
290 KB, 560x560
Grod åhajå tråd1!
>>
BLOOD

FIRE

DEATH
>>
stora

svarta

män
>>
>>53708822
>>53709622
Poesi
>>
File: godmorgon.jpg (62 KB, 699x679) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
godmorgon.jpg
62 KB, 699x679
God morgon nordens söner.
>>
File: 1430683666471.gif (2 MB, 200x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430683666471.gif
2 MB, 200x200
Stig upp och gnistra, tråden!!! :3
>>
File: 1452188873849.gif (967 KB, 250x188) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452188873849.gif
967 KB, 250x188
>dkn tankar gaki no tsuaki
>>
>>53710446
>God morgon nordens söner.
morgon,*
Nordens*
>>
>>53710542
>korrekturläsa mitt brev innan jag fått kaffe i mig
Du är en lymmel.
>>
>>53710561
>Du er än lymmell.
är*
en*
lymmel.*
>>
>>53710631
Inte ens ett god morgon kan jag få av dig. Har du vaknat på fel sida av sängen?
>>
>>53710646
Grod morgon!!
>>
>>53710646
God morgon, anon. :3c
>>
>>53710653
>>53710656
Äsch grabbar, kom hit. *gnuggar era huvuden med min knoge*
>>
>>53710671
a-aaaajjjee.....
>>
>>53710689
Lite kärleksont får du dras med.
>>
File: 3560661_2048_1152.jpg (40 KB, 612x344) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3560661_2048_1152.jpg
40 KB, 612x344
puss på snoppen
>>
File: Namnlös.png (215 KB, 749x521) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Namnlös.png
215 KB, 749x521
>staden av cuckberg
hur långt ifrån verkligheten kan man vara
>>
"god" morgon
>>
>>53710988
Någon som har bilden där Lindberg beskriver hur man ska vinkla SD-reportage för att minska deras väljarkår? Tro honom, han kan det där.
>>
Grod morgon från Gävle
t. nyinflyttad
>>
>>53710988
Klart man skriver om SD, men det är väl knappast för att måla upp SD som något annat än ett våldsamt, reaktionärt och rasistiskt parti. Det är väl där klicken kommer. Vi borde rada upp alla journalister och bara börja skjuta tills vi kommer till den sista. Han eller hon får då rapportera om vad som hänt den dagen.
>>
>>53711036
hur smakar gävlebornas snoppar?
>>
>>53711061
Detta handlar ju inte ens om när man skriver om SD utan att journalister vinklar nyheter som har med invandrare att göra för att inte gynna SD.
>>
>>53711108
Svara alltså kvitterdelen av bilden.
>>
File: 1401627097569.gif (119 KB, 150x150) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1401627097569.gif
119 KB, 150x150
>>53711036
Åhajå anon. Hur är det i Gävle?
>>
>>53711036
hur känns det att bli kekad av miskeke
>>
File: hibiscus euphoria.jpg (122 KB, 1024x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hibiscus euphoria.jpg
122 KB, 1024x576
>>53711130
Kallt som fan, det lägsta temperaturen blev i min håla i västra götaland var kanske 15-, här var det -25 igår
>>53711137
misakyev en gud, hjälpte mig att bära lådor
>>
>>53711185
Varför flyttar man till Gävle?
>>
File: jeanne.gif (328 KB, 549x598) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jeanne.gif
328 KB, 549x598
>>53711214
För mig var det studerande, kan inte så mycket om staden dock så kan inte svara för andra
>>
WEW
>>
>>53711253
Staka ut Gävle åt oss arma stackare som inte kan uppleva staden. Ta lite bilder och breva om dina intryck.
>>
File: 1452136357128.png (514 KB, 584x602) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452136357128.png
514 KB, 584x602
>>53711286
Kan inte, ska gå i ide tills skolan börjar
t. inte nbög
>>
>dkn ingen snoppv
>>
Om Ronja Rövardotter gjordes om till en porrfilm så skulle den hetat Ronja Rövdotter haha
>>
(You)
>>
>>53710446

asså fy fan, är det en fälla eller?

jag blir fan generad för att bilden är så jävla pinsamt ful
>>
>>53711772
Tror inte det, hen har rätt så fina bröst.
Skyl dina ögon!
>>
:D
>>
>dkn du är bara en stackars jonte ensam i världen som letar efter sin sara storbröst
>>
File: 1447390253986.png (32 KB, 944x420) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447390253986.png
32 KB, 944x420
>>
Sluta skydda kvinnor era jävla ensamätande rasister
>>
>>53712328
Men jag vill inte skydda Jenny Nordberg, har aldrig träffat människan. k, bry lixxx
>>
>>53712328

ayy lmao


Vänlig påmminelse om att det är just vänstermän som gör sådana här saker.

http://www.aftonbladet.se/debatt/article22095680.ab
>Nej, jag skulle aldrig. Trodde jag, tills jag ändå gjorde det. Fast jag var både vänster och feminist.
>>
>>53712402
>Det finns ingen ursäkt. Men med tillräckligt mycket alkohol i blodet så vann mitt kulturarv över min ideologi. Efter 25 år bland killar som tagit för sig av tjejers kroppar så blev jag en av dem.
NATURENS
>>
>>53712494
>så vann mitt kulturarv över min ideologi.
ATT ANTASTA KVINNOR ÄR INTE DET ENDA URSVENSKA, MEN DET FINNS DÄR
>>
>>53712402
>Efter gymnasiet bodde jag i kollektiv, vi var fem grabbar i en villa.
>En dag fick jag höra att en av de andra hade våldtagit en tjej
Vad i helvete Sverige?
>>
>>53712533
fast han ser ut som en psykstörd våldtäktsman också
t. rasist
>>
När man läser beskrivningar av övergrepp som kvinnor utsatts för av muslimska män så ingår det nästan alltid att köra in fingrar i stjärten, är det vanligt även bland etniskt svenska nbögar?
>>
"God" "morgon"
>>
File: 1410310122069.jpg (2 MB, 1391x2213) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410310122069.jpg
2 MB, 1391x2213
>>53712801
God morgon
>>
File: aengeln.jpg (81 KB, 493x356) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
aengeln.jpg
81 KB, 493x356
>Aengeln
Verkligen?
>>
Bilder som får dig att gå hmmm
>>
>>53712801
stämmer detta? >>53712142
>>
>>53713073
Om, rent hypotetiskt, en sådan konspiration existerade, vilket jag inte säger det gör, men för ren akademisk diskussion låtsas vi att det gör det, skulle jag då säga att den fanns om jag var del av den?


Men för att vara helt ärlig så låter det som hjärnspöken. Anons behov av en boogeyman att skylla allt på.
>>
File: g.jpg (100 KB, 500x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
g.jpg
100 KB, 500x700
>>53713151
hehe mm rena hjärnspöken
mvh
svtfilm
>>
>>53713151
fin liljesabel snor den mvh genusimperialist
>>
>>53713151
>>53713073
>>53713235

Irkarna har typ bara varit bakom pruttbrevande och haha aajagjaget favä. Är hyffsat säker på att Mizaki inte har gjort det där heller.
>>
>>53713292
mm, fixa din flagga bara innan jag brevbombar dig din lilla hora.
>>
test
>>
File: 1447421153139.jpg (18 KB, 255x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447421153139.jpg
18 KB, 255x200
>>53713415
>>
>>53712740
>antyder att det inte var hennes fel som var i något muslimskt ställe
>>
File: 343.jpg (162 KB, 673x432) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
343.jpg
162 KB, 673x432
>>53712328
>>
>>53706470
Baka dem själv.
>>
File: 14404824021.jpg (128 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14404824021.jpg
128 KB, 720x960
>skummar igenom hela tråden
>uppdaterar
>"No new posts"
>>
Lader
>>
File: 1410453559224.jpg (76 KB, 612x612) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410453559224.jpg
76 KB, 612x612
>dkn ingen 3dpd fv
>>
File: 314x407.jpg (32 KB, 314x407) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
314x407.jpg
32 KB, 314x407
>>53713768
De
>>
>>53713796
Svenske
>>
File: NORSK.png (5 KB, 538x82) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NORSK.png
5 KB, 538x82
>>53713768
>>53713796
GENOMSNITTLIG
KUK
>>
>13 cm
Thread replies: 357
Thread images: 104
Thread DB ID: 449823[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.