[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Hǿyt utdannete menn-utgaven.
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 336
Thread images: 70
File: nettroll2.png (149 KB, 320x510) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nettroll2.png
149 KB, 320x510
Hǿyt utdannete menn-utgaven.

Forrige tråd: >>53695361
>>
File: håndballjv.jpg (50 KB, 350x469) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
håndballjv.jpg
50 KB, 350x469
>dfn ingen håndballjv
>>
>>53750125
Det her er komisk. Håper for guds skyld du har holdt oss for narr
>>
File: miriam.webm (2 MB, 1920x816) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
miriam.webm
2 MB, 1920x816
>>53750159
Dette er jo som i gode, gamle dager.
>>
>>53750036
hoyt utdannede libart kvinner
>>
Hvem /fimose/ her?
>>
>>53750268
Må jo bringe litt kulturhistorie til til de stakkarene som ikke opplevde den fantastiske tiden. BAre synd at jeg ikke husker godt nok til å rollespille noen av de gode gamle traverne, slik at autismen kunne blitt komplett.
>>
>>53750263
Tviler ikke på at det er seriost. Er ingen hemmelighet at stormere er overalt på 4chan. De tror jo til og med at de har gjort siden "white nationalist" og feirer sin "seier" selv i dag.
Drar dit av og til for å lese kompisk impotent raseribreving, og har sett flere tråder hvor de driver opprop over hvem som er på 4chan, og da kommer det masse svar.
>>
>dfn du innser at du har gått glipp av en hel kveld med autistiske stormhomseutbrudd
trenger trost gutta
>>
>>53750477
Når var det tråden gikk til helvete? Rundt juli i fjor?
>>
>>53750359
Er det deg ntnu-student anon?

>>53750536
Det kommer nok en annen mulighet skal du se.

>>53750563
Det begynte nok allerede i april/mai, men det var vel en gang midt på sommeren atle m.fl. hadde sine verste utbrudd.
>>
Syns det er synd at stormere har tatt navnet. "Stormer" horer jo litt toft og metal ut. Men så er det jo bare en gjeng triste jomfruer som tror sin egen skygge er ute etter å ta dem fordi den ikke er like bleik som dem..
>>
>>53750640
er en haug med ntnu-anons her, det var ihvretfall det i fjor
>>
>>53750268
>dfn ingen slank, atletisk germansk jv med mǿrkt hår og vakre ansiktstrekk
>>
>>53750688
Ja. Men det var én av dem som hadde fimose på ekte med mindre han var en veldig dedikert lǿgner.
>>
>>53750733
>miriam
>germansk

>rullestol
>atletisk
>>
>>53750688
hardcore-ntnu, softcore-ntnu, eller siden nå nylig wannabe-ntnu?
>>
File: CMcC.jpg (254 KB, 651x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CMcC.jpg
254 KB, 651x1024
>>53750873
>rullestol
>atletisk

Si meg, hva er det du egentlig antyder?
>>
>>53750947
Jeg bare megmeger siden jeg har en greie for muskulǿse lår og legger.
>>
>>53751017
Hvalfangeranon?
>>
File: dem legs.jpg (71 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dem legs.jpg
71 KB, 640x640
>>53751017
Den er grei. Selv har jeg en greie for muskellǿse lår og legger, men det har du kanskje allerede lagt merke til.
>>
>>53751089
Du kan ikke se muskler hvis de er dekket med fett anon.

>>53751104
Å du...
>>
>dfn flyfotomannen aldri vil komme tilbake
>>
>>53750893
hardcore tror jeg, er jo en autistmagnet hele haugen
>>
File: 1437096816710.gif (557 KB, 224x199) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437096816710.gif
557 KB, 224x199
Var det noen som sa hoyreekstremisme?
>>
>>53750159
Har du firt på kravet om at hun må være sot nå?
>>
>>53751418
Egentlig synes jeg bildet er litt creepy etter å ha sett det så mange ganger.
>>
File: håndball.jpg (69 KB, 283x255) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
håndball.jpg
69 KB, 283x255
>>53751418
>dfn ingen håndball
>>
File: B1FlqV6CAAAAQSj.jpg (44 KB, 599x593) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
B1FlqV6CAAAAQSj.jpg
44 KB, 599x593
>>53751619
>dfn ingen hånd
>>
>>53751565
Må si meg enig der.
>>
>>53751017
https://www.youtube.com/watch?v=udlvGb_fQrA
>du vil aldri fǿle lårene til Kira Grünberg legge seg rundt kroppen din
>>
File: Alberto.jpg (2 MB, 4128x2322) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Alberto.jpg
2 MB, 4128x2322
>>53750036
Spreading the Alberto Barbosa Street
>>
>>53752023
>>53751186
t. Alberto Barbosa
>>
>>53751955
Meget snedig, rullestolanon.
https://www.youtube.com/watch?v=bjgjgrpyFfE
>>
File: literally perfect.jpg (1 MB, 1796x2181) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
literally perfect.jpg
1 MB, 1796x2181
>>53751955
Din sleiping.
>>
>>53752094
>>53752155
Jeg hadde forventet at dere skulle bruke litt mer tid på å finne det ut.
>>
>>53752298
>antyder at jeg ikke husket det fordi jeg har usunt god oversikt over sǿte idrettsutǿvere
>>
>>53752412
Kjenner du til freestylekjǿreren Maria Komissarova?
>>
>>53751104

heilt avskeyleg.jepege
>>
>>53752517
Nei, ser ikke ut som hun var min type. Ser dog ut som om du har veldig god kontroll over idrettsutǿvere med brudd i ryggen.
>>
File: ryggmarg.png (331 KB, 700x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ryggmarg.png
331 KB, 700x900
>>53752629
Kira Grünberg har vel strengt tatt brudd i nakken (C5). Har du ikke sett hvordan hendene hennes er?
>>
File: 5766662560.png (60 KB, 1600x303) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5766662560.png
60 KB, 1600x303
>>53750036
Trigget
>>
>>53752094
sheit jeg husker den testen fra psykolog
>>
File: Ingrid-chan.jpg (52 KB, 807x537) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ingrid-chan.jpg
52 KB, 807x537
>Du vil aldri gå skitur med Ingrid Alexandra

Livet har ingen mening.
>>
>>53753744
kan bare beklage det. tror jeg skrev det i option-feltet.

personlig har jeg også filter for "tråd", som ville ha funnet denne, uten at det unnskylder noe.
>>
File: 505383286.jpg (357 KB, 1024x683) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
505383286.jpg
357 KB, 1024x683
>>53753965
>Man kommer aldri til å kjempe i rasekrigen med prinsessen ved sin side
BARE
>>
Hvorfor er Norgetråden pedofil for Ingrid Alexandra?
>>
File: 1305139527817.jpg (21 KB, 202x204) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1305139527817.jpg
21 KB, 202x204
>>53754319
jeg shipper ingrid og magnus
>>
>>53754319

Bedre enn å sperge over deformerte rullestoljenter fåvæ.
>>
File: webm.webm (1018 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
webm.webm
1018 KB, 640x640
>>53754406
>deformerte
De har bare litt mindre kjǿtt på beina. Det er ikke noe jeg vil kalle deformert.
>>
>>53753744
>>53754052
>de soker ikke på bare "nor"
Amatorer
>>
File: tace3a59_0.jpg (83 KB, 941x529) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tace3a59_0.jpg
83 KB, 941x529
Tror dere Maud Angelica kommer til å bli like gæren som morra?
>>
File: eyes.webm (2 MB, 960x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
eyes.webm
2 MB, 960x540
>>53754664
Nei, hun kommer til å bli en sǿtpai.

Har ikke sǿskenbarn lov til å gifte seg i Norge?
>>
>>53754538
Joda, men det var lettere å demonstrere at det var null treff ved å bruke "Norg" ettersom "Nor" hadde fem-seks treff på det tidspunktet.
>>
File: 288386_large.jpg (312 KB, 2048x1368) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
288386_large.jpg
312 KB, 2048x1368
>>53754777
>777
Du lurer ikke meg.

Vik fra meg, Satan.

PRIS HERREN
R
I
S

H
E
R
R
E
N
>>
File: D4M_7440.jpg (504 KB, 682x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
D4M_7440.jpg
504 KB, 682x1024
>>53754319
>Hvorfor er Ingrid Alexandra så perfekt?
Fikset det for deg.
>>
File: lol wut.gif (2 MB, 250x193) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lol wut.gif
2 MB, 250x193
Hva ville skje hvis kongefamilien ble utsatt for en bilulykke eller tilsvarende, der Harald og Haakon dǿde og Ingrid havnet i rullestol?

Ville vi fått en tolv år gammel rullestoljv som Norges dronning?
>>
Quick question.

If I want to say something like "Nobody to play with" do I use å spille or på spille(r?)?
>>
>>53758118
Jeg har lyst til å spille sjakk, men det er visst ingen å spille med.
>>
>>53758176

What's the literal translation of "Jeg har lyst til å spille sjakk"?

Something like "I have a desire to play chess?"

Is that commonly used when you'd say "I would like to" in English?
>>
>>53758258
Det er den bokstavelige oversettelsen, mer eller mindre. Det er vanlig å si "jeg har lyst til å...", men du kan også si "jeg vil gjerne..." eller bare "jeg vil...".
>>
>>53758326

Got it, takk.
>>
God morgen!
>>
>>53755159
Dronningen hadde fått "makten"
>>
>>53759340
Sonja har ingen rett på tronen hvis Harald dör, Haakon er neste i rekken. Hvis han også dör så blir Ingrid Alexandra kronet til dronning.
>>
>>53759860

HEI FOLKENS SE PÅ DEN FALSKE PUPPEN MIN DA GI MEG OPPMERKSOMHET PLZ
>>
File: Hezfylxypx.png (631 KB, 1008x2434) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hezfylxypx.png
631 KB, 1008x2434
Noen som vet hvordan man fikser dette? Noen låter scrobbler dobbelt, mens andre scrobbler som normalt. Finner ingen svar på nettet.
>>
>>53760542
Hvem er denne "If I Stay", som tror han eller hun kan ta Mesterens verk som sitt?
>>
>>53760729
Er bare en film som brukte verket.

https://youtu.be/zXinIav-BeU
>>
Dere som har peiling på slikt. Hva er det beste hvitloksbrodet jeg kan finne i frysedisken?
>>
>>53760802
bra post
>>
>>53760802
Det fra First price er helt ålreit.
>>
>>53761141
Stöttes.
>>
>>53761141
>>53761153

Har faktisk hort bra ting om FP-brodet. Så det er å foretrekke, selv når pris ikke spiller en rolle?
>>
>>53761255
Fåvæ har jeg aldri kjopt noe annet enn det billigste hvitloksbrodet tilgjengelig, er nok skam i å ta det med uansett.
>>
>dfn kommer aldri til å bo i SoDoSoPa
>>
File: 143765055035.jpg (111 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
143765055035.jpg
111 KB, 500x500
>>53760542
Slettet Last.fm appen, og nå funker alt som det skal. Merkelig at jeg plutselig skulle få problemer med en applikasjon jeg har brukt i over er år, men ålreit.
>>
>>53761649
>applikasjon
drep deg selv
>>
>>53761701
Meget bra brev
>>
>>53761701

Problem?
>>
anbefal meg en smarttelefon til 3-4K a gutta
>>
>>53762988
LG G4 er på salg på CDON til 3,5K
Super telefon

http://cdon.no/mobiltelefoni/jul/lg/
>>
>>53750359
Jeg, Anonsen.
>>
>>53762988
moren din. HAHAHA!
>>
>>53763056

Meget bra brev.
>>
>>53763110
tusen takk :)
>>
>>53763044
tusen takk
>>
Hva liker dere best å runke til gutta?
>>
>>53764418
Se
>>53763056
>>
File: Vg7469.png (35 KB, 978x131) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Vg7469.png
35 KB, 978x131
Må si meg enig med Elin.
>>
>>53764473
Jeg tror faktisk du har litt hoyere standard, Anonsen.
>>
>>53765040
>4kanal-brever
>höye standarder
Oppstemt.
>>
Prumpemannen er skuffet over at norgetråden ikke var sokbar med sokeordet "norge". Skjerpings. Dere har gått glipp av masse saftig prumpebreving, og nå må jeg jobbe dobbelt skift.

Prump prump.

*prump*
>>
File: Snø fåvæ.png (2 MB, 1507x859) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Snø fåvæ.png
2 MB, 1507x859
http://109.109.80.252/view/viewer_index.shtml?id=245898

Fikk lyst til å dra på fjellet nå fåvæ
>>
>>53765302
Jeg skal PROMPE deg i trynet, RONKE dompappen din i LONKENT vann, inne i et SONKENT skip, DONKE deg i hodet og ... FAEN.
>>
Hvor er legoautisten hen?
>>
>>53765570
Legoautisten?
>>
File: Bådåddjo.png (771 KB, 800x627) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Bådåddjo.png
771 KB, 800x627
>>53765331
B Å D Å D D JO
Å
D
Å
D
D
J
O

http://www.insecam.org/en/view/243438/
>>
>>53765914
Det der kan ikke være i Bådåddjo etter som det ikke snor her akkurat nå
>>
>>53765570
Ǿverst på listen over det nye årets Norgetrådmegmeger, så klart.
>>
jeg har ni liv, kattestorrelse
>>
Er stormeranon her?
>>
File: download.jpg (566 KB, 1000x669) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
download.jpg
566 KB, 1000x669
>>53766050
Så nettopp denne bussen passere, og skiltet til venstre sier Stanghelle, så siden har nok bommet over 1000km der ja.
>>
>>53765570
>>53766084
Fortell mer fåvæ
>>
>>53767471
Her begynner galskapen

>>53650899
>>
File: 583448.jpg (23 KB, 224x223) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
583448.jpg
23 KB, 224x223
Post ditt ansikt når voldtektningene blir sendt ut
>>
>>53768173
Hva du snakker om?
>>
>>53768173
Er du intolerant, Anon?
>>
>>53765570
Brever Rooney Mara her?
>>
Tror dere PST eller en annen organisasjon holder tabs på norske brevere? Ble litt revet med og stortrollet åttechanhomsene som hadde en tråd på /v/ med ekstrem nazi mra breving (siden de var så lett å få napp hos), noe jeg egentlig er motsatt i holdninger fra.
>>
>>53770270
Det kan jeg ikke tenke meg. De må da virkelig ha bedre ting å gjǿre.

t. Sjakk-anon
>>
>>53770270
>PSTs primære ansvar er å forebygge og etterforske straffbare handlinger mot rikets sikkerhet.
Du truer ikke rikets sikkerhet ved å ha noen kantete holdninger. Tror ikke det er en sak for PST med mindre du fremstår som en potensiell terrorist.
>>
>>53770270
ja, med mindre du kommer med trusler eller lignende, eventuelt brever ostegrandis, så tviler jeg pst i det hele tatt fǿlger med. selv om mye av kanalens innhold nok virker ekstrem for uinnvidde.
>>
>>53768588
Provde å oversette "Rapefugee" til norsk
>>
>dfn ingen rik pappa

: - (
>>
KONGEN ER DETRONET, HEIL DEN NYE KONGEN
>>
>>53770909
strekoyd
>>
>>53770909
Magnus Carlsen har en lik stilling med sort etter bare 20 trekk. Dronningene er kommet av brettet, og den unge kineseren har brukt en halvtime på å tenke på sitt neste trekk. Jeg vil bli overrasket hvis vår mann ikke vinner dette.
>>
File: 1453121040195.jpg (455 KB, 1832x3163) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453121040195.jpg
455 KB, 1832x3163
>mfn dette blir brevet i sverigetråden

de stjeler rullestoljvene våre gutta
>>
>>53771008
>antyder at å breve en tegning er å stjele rullestoljv-ene våre
>>
>Nesten ingen dansker på /int/, de få som er her brever ganske sterke ytre holdninger
>/pol/ er stappfulle av dansker som brever ekstreme holdninger
Hva er det med Dansk nettkultur, som ikke Sverige, Norge, Island eller til og med Finland har?
>>
>>53771187
Danmark er hypernormis, så bare de verste autistene deres ender opp her på 4kanalen.
>>
File: reg.jpg (187 KB, 1156x874) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
reg.jpg
187 KB, 1156x874
Gruer meg litt. Vet ikke hvordan jeg bor kle meg. Kommer til å være masse rikfolk der.
>>
>>53772062
Ta med deg kamera i tilfelle det er noen pene jv-er der.
>>
>>53772062
bare husk fedoraen, så går det nok greit
>>
>>53772261
Tar du meg for lavklassen? Nei takk, jeg har min lomme-sixpence i tilfellet flash mob tipping når rodvinen blir servert
>>
>>53772062
Smartcasjual
>>
>>53772062
innefor en doxxeanon forfolger og tar bilde av deg
>>
>>53773606
>antyder at folk gjor sånt i Trondheim
Er ikke det en Oslogreie?
>>
File: greven.jpg (82 KB, 990x659) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
greven.jpg
82 KB, 990x659
>>53773701
det er en norgetrådengreie
>>
>>53773701
mitt inntrykk av trondheim er at folk er snille og normies drikker og er glade heller enn å plage folk
>>
>>53773701
Coop Obs Lade

Aldri forglem
>>
>>53750036
ærlig talt, trådstartere må lære seg å bruke tittel i tråden

nå kan man ikke soke etter tråden i katalogen
>>
>>53774715
Se >>53754052
>>
Legoanon, er du her? Jeg vil gjerne hore mer om legoen din. Hva er din favoritt?
>>
File: 1451944442471.jpg (119 KB, 990x660) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451944442471.jpg
119 KB, 990x660
Jeg og kollegaanon 2 fikk klapp på skuldra idag for ansettelsen av kollegaanon 3 da han landet nok et oppdrag idag. Da vi ble spurt nærmere hvor vi fant han så ble det litt mumling og snakk om "sosiale medier". Fett at den beste traineen vi har blei henta fra /norgetråden/
>>
>>53776724
Det heter "i dag", ikke "idag".
>>
>>53776724
gutta leverer

stolt av dere alle tre fåvæ
>>
Vurder året deres så langt.

Mitt: 1/10
>>
>>53777938
▶/10
>>
>>53776724
>kollegaanon 1 er en Lahlumposter
Er det lov å håpe på lynsjing i lunsjen i morgen?
>>
File: 300.jpg (165 KB, 300x449) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
300.jpg
165 KB, 300x449
>>53778025
>Sjakkanon/Rullestolmannen er en av Kollegaanonene
>>
>>53777938
5/10

ålreit så langt, med unntaket av at jeg stadig blir deppa og frustrert over å bo hjemme igjen. å flytte hjem etter å ha flytta ut er snodige greier. bare et par måneder til, nå..
>>
File: 1400329139369.png (485 KB, 670x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1400329139369.png
485 KB, 670x540
>>53777938
8/10
>>
>>53778025
>>53778076
KOLLEGAANON 1 ER LAHLUM

BEKREFTET
>>
File: AR-140629952.jpg (1 MB, 5184x3456) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
AR-140629952.jpg
1 MB, 5184x3456
>>53778120
>dfn ingen 8/10 rullestoljv
>>
>>53777938
>henger etter i studiet enda, og har ikke forbedret saken så langt
>tennisalbue i begge albuene
>ingen jv
>har satt ny PR i mark og bǿy
Totalt sett: 5/10.
>>
>>53777938
Hvorfor så lavt, anonsen?
>>
File: 1439355433645.jpg (523 KB, 1204x1622) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439355433645.jpg
523 KB, 1204x1622
Vil komme med en påminner om at Rei Ayanami er det vakreste som finnes.
>>
>>53778248
Bra jobba. Hva er persene på?
>>53778369
>depresjon på en all-tid hoy
>bare vært ute av huset hvis jeg har vært drita/på butikken
>forsoker å unngå de jeg bor med så mye som mulig
Vippes opp fra 0 siden jeg har landet en tinderdate, kommer mest sannsynlig til å trekke meg da fåvæ
>>
>>53778603
Ikke trekk deg fra daten. Du har alt å vinne, det kan jo ikke bli verre nå.
>>
>>53778603
150kg x1 mark (2x kroppsvekt), med 5-10 kg igjen i tanken, og 115kg x5 bǿy (1.5x kroppsvekt). Nå begynner det iallefall å likne på noe...
>>
>>53778793
Ikke verst, kjorer du SS eller lignende?
>>
>>53778883
Noe lignende ja. Startet med SL, og har modifisert litt siden da, så har endt opp med en egen greie som ligner litt på SS.
>>
>>53778420
h-hæ? hvordan kan tegneseriekarakterer være vakrere enn ekte vare?
>>
>>53778603
Kan jeg bli med på stevnemotet? Jeg kan sitte i bakgrunnen og late som om jeg er med i samtalen.
>>
File: 1282917788.jpg (135 KB, 2224x2824) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1282917788.jpg
135 KB, 2224x2824
Er det lov å tegne og skrive på hjelmtrekket sitt i forsvaret?
>>
>>53779925
Nei.
>>
>>53779925
>>53780066
Men du kan pimpe den med kongler og granbar.
>>
>>53780066
Å.
>>
>>53777938
-2/10
>>
>>53778076

Kan bekrefte at ingen av oss er sjakk/rullestolanon

Kollegaanon 1 her. Jeg har vært her siden for starten av norgetråden og jeg vet jeg har blitt omtalt som to andre megmegbrevere i tråden
>>
File: lahlum-josef.jpg (76 KB, 498x668) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lahlum-josef.jpg
76 KB, 498x668
>>53780709
>Kan bekrefte at ingen av oss er sjakk/rullestolanon
>>
>>53777938

9/10
>>
File: lego sjørøveren.jpg (596 KB, 2048x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lego sjørøveren.jpg
596 KB, 2048x1536
>>53775706
hei

jeg hadde ikke vist dere lego sjoroveren

han bor i et fengsel bakerst i båten

der bor han sammen med en lego rotte

ser dere lego rotta nede i fengselet

man kan ta av taket på fengselet på båten det sitter et seil og et ratt på taket på fengselet på båten

lego sjoroveren har en botte i fengselet

lego sjoroveren har et brod i den ene handa og en kjetting i den andre handa

brodet kan han dele med rotta eller være egen og spise selv

kjettingen kan han leke med

jeg tror det er trist og dumt å være i fengsel

dere må aldri gjore ulovlige ting da kan dere havne i fengsel

det har jeg lært

det var alt
>>
>>53781135
Er ikke det Lego Peter Jackson?
>>
>>53781135
Hvorfor er legosjoroveren i fengsel?? Hva har han gjort?
>>
>>53781135
Få se mer av samlingen din.

BTW: Monsterklubben-anon, hvis du leser dette: Jeg skal til foreldrene mine i mårra og da skal jeg ta bilde av Wendigo og Havfolk for deg.
>>
>>53781238
på lego boksen står det at han heter pirate of umbar

pirate er sjorover på engelsk

of er av på engelsk

jeg vet ikke hva umbar betyr så han er sjorover av umbar

kanskje umbar er lego på engelsk sånn at han er sjorover av lego

>>53781402
sjorovere er slemme de stjeler og kriger og skyter med kanoner

derfor har lego aragorn og lego gimli og lego legolas bestemt at lego sjoroveren skal være i fengsel

>>53781539
jeg kan ta noen flere bilder i morgen

her er et bilde jeg tok sist gang

det er lego sjorover skipet og lego orkene og lego katapulten

boka er en oy for at lego orkene og lego katapulten ikke skal være i havet

senga er havet
>>
Nå er det tid for /kaffe/ igjen.
>>
>>53782118
igjen?!
>>
>>53782396
Ja, så klart. Det er tid for /kaffe/ minst to ganger per dag.
>>
>>53782118
>>53782396
>>53782472
Feffe
>>
>>53772062
Da er jeg hjemme fra seminaret. Var meget spennende. Dog folte meg litt outsider, siden alle var rike, pent kledde 40+ nordmenn og kinesere. Var vist et par storfolk i finanseverdenen der og, inkuldert en som man ser stott og stadig i VG/e24, Kjennerud.

Lærte massevis om Sino-norske relasjoner, såvel som paradokser i kinesisk handelskultur mot norske.

En ting til jeg ikke forstår. Hvorfor var jeg den eneste under 35, og eneste i hele salen som var skallet? Hvorfor har rikfolket og business folk så frodig flott hår?

Etterpå var det gratis vin og mingling. Skulle egentlig feige ut fra minglinga, men vinen holdte meg igjen. Sier ikke nei takk til gratis drikke når jeg er blakk. Slo meg ned med en afrikansk investor og ingenior, som også var dverg og en gammal norsk CEO som snakka værre norsk enn afrikanern. Etterpå gikk jeg og hilste litt på folk og fikk et par business cards, også fra kineserne som var ganske trivelige.

Hun Mia Luo (VP DNB Shanghai) var kjempesot da. Prover å finne bilde av henne.
>>
Vurderer sterkt å få sonnen min til å bruke "fåvæ" i dagligtalen. Tanken er at han kan spre det videre til alle de andre 1. Klassingene
>>
>>53779925
Husk at du er bare inne i ett år, så skal nestemann bruke hjelmtrekket ditt.
Bare tenk deg å irriterende å fa utlevert utstyr som hver eneste lök för deg har skrevet på.
>>
>>53785505
Du er inne i 24 år dersom det er HV
>>
>>53784489
De nipper det ut av ræva og syr det på plass på toppen.

Men det der hortes interessant ut.
Kan du si litt om hvordan det gikk, og om noe spesifikt interessant som ble tatt opp?
>>
>>53785586
det er et sjeldent unntak, og dessuten rettferdiggjor det ikke at du tagger ned forsvarets eiendom
>>
>>53785626
Joda. Var 4 speakers som snakket på engelsk (siden det var kinesiske og noen andre utlandske folk). Forstemann snakket om den finansielle situasjonen i Kina nå, samt kort og langtidsanalyser relatert til equity, real economic vs financial economy og hvorfor ting er som de er. Ble litt imponert at Kina importerer 50% av hele verden's jern, stål, aluminium etc. De er definitivt ledere på konsumvarer innen metal og sånt. Men dette kommer til å synke i nær framtid da det ikke lengre er mye finanse-energi som overfores inn til landet samt synkende Yuan.

Helse og service er de 2 mest stabile og definitivt tryggeste sektorene å investere i, og Kina har gått fra low wage/export industri og på vei inn til et "end market", dvs konsumerindustri som importerer ferdigprodukter, ikke lager og eksporterer dem som for. Dette er pga sin veldig kraftige vekst i middelklassen. De rikeste kinesere er alle stort sett under 40.

Kina's regjering driver bevist å reduserer equity markedet for å liberalisere sitt interne marked og tiltrekke seg innflyt med kapital fra utlandet.

Kina's selskap har Norge som nr 2 på M&A (merger and acquisition) med 5 miliarder $ eller noe, kun slått av at Kina investerer mer penger i UK (10 miliarder $ eller noe). Datt litt ut under dette. Kina har kjopt REC, norsk storselskap innen solcelle i fjor.
>>
>>53786460
Nr 2 var en norsk type som jobbet i Wikborg Rein, norges storste advokatselskap, med fokus på handel og okonomiske saker, med branch offices i Shanghai, Kobe etc etc.

Han snakket stort sett om lovrelaterte saker. Tross for at kinesiske selskap er kjent for tyveri av IPR, eller intellectual property rights, så forekommer dette faktisk ikke som et problem, da man kan sikre seg mot sånt om man registerer lokalt. Storre aktorer som Landrover driter faen, da landwind x8 (kinesisk kopi) sikter mot lavprisklassen, mens Rover går for luksusklassen og derfor vil tape mer på å passe på IPR'n sin enn å la dem drive på mot sitt eget marked.

Kontrakter er faktisk ganske lite betydelige i Kina på et lovmessig stadium, så aldri legg alt på en kontrakt, men på "Guanxi", noe relativt unikt for Kina. Dvs at personlig forhold mellom selskap/mennesker veier mer enn kontrakt (noe som virker skummelt for vestlige investorer og handelspartnere). Det kinesiske språket er fulle av dobbelmeninger og paradoxer, og kan fort brukes tilbake mot deg om du starter et helvete istedefor å jobbe sammens med kinesere om en losning.
>>
>>53786910
3 var en veldig sot kinesisk femlet som er visepresident for DNB Shanghai Branch.

Hun drev mest med å selge Kina til investorer ved å benytte eksempler på suksesshistorier om kina-x sammarbeid og sånt. Ikke noe som jeg spesifikt kan nevne av interesse annet enn at hun ga oss litt innsikt med point of view fra Kina sin side, men spennende å hore på/se på.

Sistemann var en kinesisk advokat. Morsom type. Ronin var han's engelske navn, og da han begynte å forklare sitt kinesiske navn så sa han midt i "But i know you guys don't give a shit about any of this stuff", som lettet på en ellers ganske formel atmospære.

Han snakket om kulturelle differanser og motsattheter mellom norsk og kinesisk forretningskultur. Dette var veldig spennende å hore. Fx igjen så henviser han til Guanxi, hvor man bytter personlige tjenester til værandre som norm i et forretningsforhold. Men dette kan fort crashe med korrupsjonslover fra Norge for eksempel. Han sa at Guanxi er det motsatte av Professionalism. I at Guanxi er uformelt kompis-kompis, man kan vente timesvis på handelspartner, for så sitte å snakke om sostra's babier etc istedefor å komme til en konklusjon, stikk motsatt av professjonalisme (som norge er opptatt av) som handler om effektivitet til en grad det kan virke kaldt og uhoflig for en kineser.

Et par trekk han sa som er interessant, men tror folk har hort og lest nok av mine tl:dr's
>>
File: 1453139206867.png (472 KB, 668x832) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453139206867.png
472 KB, 668x832
>dfn ingen svensk sexualundervisnings-jv
>>
>>53784938
har gjort det samme med min kones sǿnn
>>
>>53788349

>hanrei
>>
>>53784938
Gjor det. Det ville vært /norgetråden/s avtrykk i norsk språkhistorie.
>>
>>53781135
>bor i fengsel
Selv om Lego er en barnslig hobby kan jeg respektere noen som fortsatt holder på med det, da det egentlig koster altfor masse penger til å bare kvitte seg med det en dag
men når du påstår at han "bor i fengsel" og at et skip faktisk har ett "fengsel", så får jeg bange anelser av at du virkelig er autist, eller 12 år
>>
>>53781539
>Monsterklubben-anon, hvis du leser dette: Jeg skal til foreldrene mine i mårra og da skal jeg ta bilde av Wendigo og Havfolk for deg.
Takk for infoen, fåvæ
hvor i landet bor du foresten?
>>
>>53788751
Ikke odelegg moroa, anonsen. Legoanon er vår nye trådmaskot, uavhengig av mental tilstand.
>>
stormeranon? er du her i kveld?
>>
>>53788831
bah, er vell like greit antar jeg
jeg gidder virkelig ikke være den eneste som slenger dritt, så det gjor jeg ikke igjen
og som sagt, har respekt, men det barnslige språket avfyrer meg, og kunne i min mening blitt rensket opp
>>
>>53784938
om han enda er ung er det vell ikke værre enn å bruke det selv, når du snakker med kompisser, så gjor han det etterhvert

enda bedre om du får dama til å gjore det også
>>
>>53788949
t. spektrumanon
>>
Kan dere slutte å gi folk "trademarks"? Sånt oppmunter bare til oppmerksomhetssokende homseri.
>>
>>53789054
Er klin umulig å unngå når folk brever repetitivt og lett gjenkjennelig innhold, dessverre.
>>
Å gi folk "trademarks", som du kaller det, er dessuten en måte å anerkjenne godt originalt innhold, noe denne tråden virkelig trenger.

Vi kan godt late som om vi ikke gjenkjenner hverandre, men det blir litt tåpelig sdm.
>>
>>53789112
Ironien her er jo at folk som brever OC blir glemt, mens de som spammer den samme dritten om og om igjen blir "kjent".

Og vi vet jo hvilket av de 2 som er lettest for oppmerksomhetstorste folk
>>
>>53789054
e9

>>53789112
det er langt fra umulig
>>
>>53789038
Virkelig? Var det at jeg ikke liker barnslig språk, for det trodde jeg ville hintet til det motsatte
40% treffsikkerhet
>>
>>53789187
>Stormeranon
>Sjakkanon
>legoanon
>godt originalt innhold
Orginalt kansje, men ikke godt på noen måte
>>
>>53789221
Godt poeng.

>>53789285
Nei, jeg begynner bare å kjenne igjen språket ditt :^)

>>53789289
Alt som får meg til å le anser jeg som "godt".
>>
>>53789054
forsåvidt er jeg enig, men når du ser på hvor få det er av oss (32 i denne tråden) så tror jeg det er litt vanskelig å unngå
>>
>>53789395
Sier du at vi trenger litt... Diversity?
>>
Denne tråden trenger mer kazoo

https://www.youtube.com/watch?v=cRpdIrq7Rbo
>>
>>53789453
Kan du ikke bare skyte deg selv, a
>>
>>53789874
myrd deg sjæl i huet, jækla analbavian
>>
>>53789453

byturen blir ikke helt den samme uten mangfold :^)
>>
File: 1342388558701.gif (491 KB, 500x290) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1342388558701.gif
491 KB, 500x290
http://www.nettavisen.no/nyheter/asylskere-har-startet-sultestreik/3423181693.html
>>
>>53790471
Hvorfor er det så mange idioter som liker Varg? Han er en drapsmann som attåpåtil VIL at Islam skal ta over Norge bare fordi han er så edgy og hater Kristendommen, tross for at kristen kultur og historie er Norsk kultur og historie i 1000 år. Rent annet enn liberal mentalitet så har vi mye mer til felles med Kristendommen enn norron tid.

Han er et mannebarn i voksen alder.
>>
>>53790686
For ikke å glemme at han flytte tutenlands og byttet navn
>>
>>53788899
Han er vel opptatt av å ha sex med ariske damer og bringe den hvite ætt videre
>>
>>53791124
Gudfart.
>>
File: Tomoko.jpg (34 KB, 631x194) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Tomoko.jpg
34 KB, 631x194
Jeg har ikke pratet med noen på lenge og foler meg ensom. Jeg tror jeg skal lage en profil og ta kontakt med asiatiske mennesker (fordi de antageligvis er mer nyskjerrig på nordmenn enn for eksempel franskfolk og derfor gir meg mer å prate om). Forventer ingenting, men kansje jeg moter noen som er litt kule å prate med.
>>
>>53790471
Hvorfor er barna med på sulten?
>>
>>53790686
liker heller ikke Varg, og vil heller ikke overtas av Islam, men jeg foretrekker den lille biten av norron kultur vi har fremfor den Kristne vi har
>>
>>53788734
Jeg liker det!
Fase 1: Ansette trådkolleger i selskap som voker og får makt i det ganske land.
Fase 2: Få neste generasjon til å godta oss som deres rettmessige ledere.

Hyll /norgetråden/
>>
>>53790471
De burde nekte å ha tak over hodet også.
>>
>>53792507
>den lille biten av norron kultur vi har
Som er hva da? Ikke religios toleranse tydligvis, for det var jo vikingene ganske store på i forhold til resten av den kristne europa.
>>
>>53792703
det lille vi har er vell Edda, og de norrone karakterene i seg selv
og selvfolgelig en liten bit i språket

Synest det er veldig synd at ingen skrev ned noen norrone historier for Snorre
>>
>>53792703
Ja, kristendommen ble jo innfort på en veldig tolerant og kulturrelativistisk måte i Norden.
>>
>>53792872
Nå var Snorre en storkristen kar selv, og skrev sine fortellinger 300 år etter at norron tro var så og si borte. Så mye av Edda var nok skrevet med kristne briller. Derfor kan man undres på hva som faktisk er sant, og hvilken tolkninger som er "sensurert" eller omgjort for å passe kristendommen bedre.

>>53792880
Var et politisk maktspill dog. Olav var slettes ingen godgutt. Men vikingene var ganske tolerante og frie på de fleste tema, fra Irland og England til Varangervakta og sicilianske vikingbosettere. Norden var tross alt en av verden's mest kvinnevennlige nasjoner i den perioden.
>>
>>53793135
>Nå var Snorre en storkristen kar selv, og skrev sine fortellinger 300 år etter at norron tro var så og si borte. Så mye av Edda var nok skrevet med kristne briller. Derfor kan man undres på hva som faktisk er sant, og hvilken tolkninger som er "sensurert" eller omgjort for å passe kristendommen bedre.
Jeg vet det, tror du kanskje det er derfor jeg synest det er synd at ingen skrev det ned for ham?
Leste du den siste setningen i komentaren min?
>>
>>53793457
Beklager, hortes bare ut som en generell bemerkning da du ikke utdypet hvorfor.
>>
>>53791397
Hvor finner du de annonsene her?
>>
File: american anime.jpg (25 KB, 634x221) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
american anime.jpg
25 KB, 634x221
>>53793549
Husker ikke. Skal se om jeg finner det
>>
Faen, prater dere om den nettsiden enda? Husker jeg var der jevnlig fra 2007 til 2008. Ofte bare dritt siden de ikke kan nok engelsk til å kommunisere noe givende for begge parter.
>>
>>53793503
null problem
jeg vet godt at skriverevnen var lite utbredt på den tiden, men det er jo gjenlevninger av både handlelister, og "penis", så man skulle trodd at i lopet av de hundre årene fra Norge ble en etablert nasjon, til tiden kristendomen ble påbudt, var det noen som faktisk skrev noe om temaet
>>
>>53794051
Skulle onske jeg så asiatisk ut. Da har jeg bare kunne latet som at jeg ikke forstår når desperate mannfolk spammer meg med lett gjennomskuelige meldinger når jeg bare vil ha venner. Og verre skal det bli etter mokkatinder blir normen for nett-oppforsel
>>
File: Storm mlp.jpg (70 KB, 1523x191) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Storm mlp.jpg
70 KB, 1523x191
Hvorfor har du ikke meldt deg inn i Stormfront ennå? hater du deg selv og din rase?
>>
File: asdsgfhdg.jpg (91 KB, 581x546) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
asdsgfhdg.jpg
91 KB, 581x546
>Tenkte på ei jente jeg var småforelsket i for noen år tilbake men som ditcha meg helt når hun fant ut
Han bare mobber meg nå, den islamjævelen!
>>
>>53794245
Det er jamt over lite gjenlevende litteratur fra Norge fra den tida. På Island har språket vært stabilt nok til at selv den eldste litteraturen har vært lesbar uten at man har måttet lære et nytt språk, mens det språklige forfallet i Norge har vært mye storre, og uforstålig skrift har man ikke hatt noe bruk for. Dessuten var det mye som gikk tapt under reformasjonen. Vet ikke om det kanskje bare gjelder ting på latin, men det var iallfall enorme mengder med norsk litteratur som ble utsletta fordi det hadde katolske forbindelser.

Og ellers ble jo ikke skrift vanlig for kristendommen heller, det var jo med kristendommen at vi i det hele tatt fikk skrift som var brukbar til storre tekster. Så ingen grunn til å anta at noe ble skrevet for innforingen av kristendommen.
>>
>>>/out/665942
>>
>>53795714
forklar hvorfor vi skal bry oss om den tråden?
>>
>>53794844
lol man er ganske knullet om man trenger MLP for å lære seg menneskelig adferd
>>
>>53796702
Fortell meg hvorfor du er så bitter?
>>
>>53796805
jeg bare lurer på hvorfor du linker den her, hva er det vi ser etter?
>>
>>53796702
>vi
Men for fasen anon, det her har vi pratet om for
>>
>>53796919
jeg har ikke fått det memoet tydeligvis
håndter det
>>
>>53794844
MLP er en av få moderne tegnefilmer som stotter opp om tradisjonelle verdier. Det er intet tvunget mangfold, alle hovedfigurene er basert på den hvite rasen, og har hvite kulturer. De andre rasene er framstilt som sine egne arter med sine egne kulturer, og har sine egne tilholdssteder. Alle rasene har sin plass, og raseblandingen er minimal. Det er sant at det finnes tre forskjellige ponnityper, men alle disse er basert på hvite kulturer. Budskapet her blir at den hvite rasen må stå samlet mot de andre menneskerasene, ikke at den hvite rasen skal blande seg med de andre og utslettes, slik budskapet i så mange andre moderne tegnefilmer er.
>>
>>53797185
>Dette er hva stormere faktisk tror
Love and Tolerate
>>
>>53797185
Hahahh fy faen

Mener du virkelig at mlp har brune undertoner?
Makan til appropiering er det lenge siden jeg har sett
>>
>>53797185
Vet ikke om dette er et ærlig brev, men jeg er glad jeg leste det
>>
>>53794486
B Å D Å D D J O
Å
D
Å
D
D
J
O
>>
>>53750036
what a cut girl :3
>>
>>53798278
10/10 in norway tbqh
>>
Hvem /berser/ akkurat nå?

Det er deilig, men lukter litt ers og da.
>>
*prump*
>>
>>53765570
Drolp?
>>
Prumpemannens prumpetråd nå.

*prump*
>>
>>53803714

Det er nesten litt sott at du forgjeves prover å gjore dette til et megmeg.
>>
>>53803835

Prumping er evig, anonsen. Neste gang du prumper anbefaler jeg deg å reflektere over at du da utforer mitt arbeide. Prumpprump. Du prumper, derfor er du en prumpemann.

*prump*
>>
*kremt*
>>
>>53805716

*prump*
>>
File: cawtb.jpg (17 KB, 324x289) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cawtb.jpg
17 KB, 324x289
>>53800470
https://www.twitch.tv
/imsoff/v/36281353
>>
for en herlig dag gutta, snoen laver ned og jeg skal spille dataspill i minst 12 timer
>>
Hallo
Hva har skjedd her gjennom jula?
Espenposting? Nye megmeger? Nye fetisher?
>>
>>53807573
hvorfor er du i filippinene?
>>
>>53797185
"My greatest dream is a world without Jews"

- Lauren Faust (1974 - 2013)
>>
http://www.dagbladet.no/2016/01/19/nyheter/utdanning/likestilling/politikk/skoler/42801066/

>Trondheim-skole kjonnsdeler svommeundervisningen
>Jenter ber om å slippe kroppspress.

Norge i 2016. Du kan bokstavelig talt ikke dikte opp dette.
>>
>>53750036
Hvad handler OPs billede om?
>>
Noen liker morra, Norgetråden liker dattera.
>>
Det er synd på flyktningene.
>>
>>53810349
Dattera blir helt klart sotpai etter hvert hun!
>>
File: seems about right.png (2 MB, 1200x1318) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
seems about right.png
2 MB, 1200x1318
>>53797185
>>53794844
>>
Meldt dere inn enda?

http://rwtn.no/
>>
File: SYRIA.jpg (1 MB, 2048x1273) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SYRIA.jpg
1 MB, 2048x1273
;_;
Jeg gråter, stille for meg selv i min egen seng.
Vi Nordmenn er litt av en gjeng.
Hvordan kunne det komme til dette.
Hvordan kan vi snu ryggen til våre medmennesker slette.

Jeg gråter, på vegne av menneskeheten.
Et stille vann.
>>
>>53810598
Poetanon? Flyktninganon? KrFanon?
>>
>>53810696
Et navn vil jeg ikke tilkjenne.
Jeg vil aldri glemme.

Jeg er en blemme.
Samfunnets vokter.
Flyktningenes beskytter.
Norgetrådens rytter.
>>
>>53810775
dikteanon, kanskje
>>
File: trr.jpg (6 KB, 268x188) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
trr.jpg
6 KB, 268x188
>>53810456
Personlig er jeg ikke interesser i en demografisk endring i Norge, og jeg er heller ingen feminist som liker svart kuk, så nei, desverre.
>>
>>53810931
De tviler på våre nye landsmenn
De sprer harme
Men jeg horer bare larme
Vær medmenneskelig vis varme.
Det er mer en nok plass i dette landet.
>>
>>53810954
Men du kan jo ikke benekte for kriminaliteten som kommer med alle innvadrerne?

Hva med den kjente voldtektsbolgen på nyttårsaften i Cologne? Putt like mange av de i Norge, og jeg er sikker på at noe liknende ville skjedd.
>>
File: barn.png (197 KB, 337x528) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
barn.png
197 KB, 337x528
>>
>>53810954
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/44-ar-siden-det-var-like-fa-drap-i-Norge-som-i-2015-8303800.html

>De lave drapstallene i Norge ville ha vært enda lavere uten innvandring. En del av drapene utfores av personer med innvandrerbakgrunn.
>- Noen innvandrere har med seg traumer utenfra, sa Bjornebekk i 2013.
>>
>>53811022

Alle utlendinger er kjeltringer.
Men de liker ikke smultringer.
Man kan vel ikke dra alle over en kam.
Det er rett og slett en skam

Det finnes ingen hvite kriminelle
Kun trivielle
>>
>>53811136
Ikke misforstå, jeg vet at ikke alle er sånn. Jeg foler bare at det negative veier mer enn det positive
>>
>>53811289
Mangfold er farlig sa Ola Nordmann
Selv om han har fått blod på tann
Reiser til Thailand for å pule småjenter
Men vil ikke ha noen svarte tagenter

Folelsen av forandring er stor
Det er jo her jeg bor

Måneskinn over Dovre.

t. Aanonsen, poet.
>>
File: 2808.jpg (12 KB, 240x239) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2808.jpg
12 KB, 240x239
>>53811136
>Det finnes ingen hvite kriminelle
>Kun trivielle

Svakt nodrim

>>53811289
Dette, har ikke så mye mot innvandring så lenge menneskene som kommer faktisk oppfyller kravene (utdannelse, med jobbtilbud etc).
Men at asylinstituttet skal kunne gi grunnlag for permanent opphold er bak mål.
>>
>>53811452
Trivielle, synonym.
Hverdagslige, kjedelige etc
>>
>>53811452
Nettopp, de som faktisk oppfyller kravene er hjertelig velkommen i mine oyne, men det er dessverre også mange som ikke er interessert i å integrere seg og heller vil utnytte systemet vårt.

En kan ikke bortforklare diverse utsagn som har kommet fra de innvandrerne som oppforer seg dårlig i tyskland, det finnes folk som bare vil utnytte oss også.
>>
>>53811499
Tror ikke trivielle kan brukes til å beskrive individer.

Har aldri hort ordlyden "Du er så jævlig triviell", "Sjefen min er så triviell".
"En triviell samtale" har jeg hort, men triviell er generelt sett ikke et ord som brukes så altfor mye heller siden vi på norsk har andre ord som omfatter begrepet helt fint.
>>
>>53808343
Svar spörsmåla mine först, dumme faen
>>
>>53811949
Klager på mine dikt
Selv så har han leddgikt

Jeg drommer om å bli poet
Drikke masse moet

Det blir aldri noe av deg
Jeg skal gå i uvandret teig

t. Aanonsen, poet, kunstner og fritenker.
>>
>>53811949
Det går helt fint å beskrive et individ som trivielt.
>>
Jeg er prumpemannen
Prumpen er mitt kall
Prumpen er et skrall
Kan ikke regnes med tall
I alle fall
Nå lukter det godt

*prump*
>>
File: 1453186113090.jpg (274 KB, 1360x2048) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453186113090.jpg
274 KB, 1360x2048
>>53814171

En utfordrer trer frem
Du kan dra hjem

Med mine euforiske fingre
Skal jeg din poesi lindre

Du har sluppet din siste broler
Jeg skal flytte til boler

Hvem var fisens rette far?
Eksisterer egentlig liv på jorden?
Hva skal fremtiden bringe oss mennesker?

t. Aanonsen, poet, kunstner og fritenker.
>>
>>
Kollegaanon 1 melder seg på
Mine episke rim er ikke rent få.
Ja jeg sitter å jobber på et kontor
Men dikt og sang er også mitt bord
>>
File: pepe bath.png (493 KB, 1000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pepe bath.png
493 KB, 1000x1000
>>53809779
>Kjonnsdeling kan være ulovlig

Jeg hadde en mistanke om at dette kunne være i stred med loven, fordi kjonnssegregering er generelt i mot loven. Du kan f. eks. ikke bestemme at menn og kvinner skal sitte separert.
>>
>>53814406
glemte muh link
http://www.ta.no/svommeopplaring/skien/telemark/kjonnsdeling-kan-vare-ulovlig/s/5-50-66436
>>
>>53814427

Vi idoliserer bloggere
Men når vi skal svomme, så er vi redde for å se ut som spekkhoggere

Selvfolelse er et privilegium i tjuefemten
Jeg vil hoppe med tau rundt halsen fra skrenten

Når jeg legger meg om kvelden så vil jeg ikke våkne opp
Kjære gud, la det bli en stopp.

t. Aanonsen, poet, kunstner og fritenker.
>>
Det var en nautanon fra tråden
Som sokte en jobb helt på gråden
En lonnslave sa -
ja deg vil vi ha
Tenk, selv autister kan få den
>>
>>53814619
du har alt for lite å gjore, Aanonsen
>>
>>53814619
fy faen som du forsopler tråden med dette tullet
tror jeg bare forlater norgetråden for en stund ass
>>
File: 1434544874545.jpg (28 KB, 450x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434544874545.jpg
28 KB, 450x300
>>53814619
>i tjuefemten
>>
>>53814676
Privilegiumet er svunnet hen i denne tidsalder, året 2016.

t. Aanonsen, poet, kunstner og fritenker.
>>
>>53814363
Normisser er for dumme og late til å ta seg tid til å forstå en ting så """""""komplisert""""""" som dette
>>
File: 1409384733648.jpg (51 KB, 394x379) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409384733648.jpg
51 KB, 394x379
>>53814662
NAUTFOLK KAN DRA TIL HELVETTE LATE FAENJÆVLER ALLE SAMMEN BLI OVERFALT AV NEGRE JÆVLA KUKKSUGENDE MONGOLER
>>
>>53814952
>Alle andre enn oss er så dumme, bare vi som er opplyste og intelligente takket være anime og spill...
>>
File: koasdksa.jpg (99 KB, 800x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
koasdksa.jpg
99 KB, 800x800
>>53815032
Beklager, jeg kan ikke hore deg over lyden av skattepengene dine skyllende ned over meg.
>>
Siste bumpebrev er et prumpebrev.

*prump*
>>
File: 1441577620650.jpg (16 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441577620650.jpg
16 KB, 500x500
>>53814363
>normalhomser
>>
>>53815224
ALLE DERE LATE FEITE NAUT FAENER SKAL SLAKTES OG KROPPSFETTET DERES SKAL BRENNES OG BRUKES TIL Å LAGE STRÖM
>>
>>53815150
Så jævla töff normiss du er
Ikke glem å sug kukk sammen med de latterlige vennene dine
>>
>>53815793
>t. Unikt snofnugg som *forstår* verden
>>
>>53815759
>>53815793
>JÆVLA NEETS
>JÆVLA NORMIES
Ah.. Lenge siden sist jeg så Schizofreni-type skitbreving.
>>
>>53815937
Ikke relatert til samtalen, men det er vel mulig å være verken NAUT eller normiss
>>
File: Untitled-1 copy.jpg (85 KB, 1600x799) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Untitled-1 copy.jpg
85 KB, 1600x799
Nå ser det ut som at Polen har bestemt seg for å heve sine ambisjoner fra å finne den peneste rullestoljenta i Polen til å finne den peneste rullestoljenta i verden.

Hvem sender vi fra Norge?
>>
>>53816139
Riktig, vi kalles Guder, eller overmennesket om vi skal være litt ydmyke av oss
>>
>>53816283
Vi sender mongotralle-anon som jurydeltaker.
Han får gjore noe han liker og landet blir kvitt han en liten stund.
Alle vinner.
>>
>>53816365
>mongotralle-anon
>>
>>53816311
Dust
Jeg mener folk som ikke er naut, men likevel har sosiale problemer som angst eller autisme
>>
>>53816466
De kalles tapere, og er enda værre skapninger enn normies og neets. Neets plager ingen, normies er sunne folk som får verden til å gå rundt.

Tapere plager normies med sin ekle eksistense, og så syter de til neets etterpå om hvor horete ei dame er fordi hun ikke sugde han der og da når han tippet hatten sin i respekt for henne, helt blindt til det faktum at ingen har lyst til å hore på sutringa, ikke engang neets
>>
>>53816466
>dfn man er neet med angst og autisme
>>
>>53816543
>neets plager ingen
de er igler på statskassa

Den slags tapere du snakker om er bare et hærk, det er jeg enig med, men det er ikke alle som er tippere
>>
>>53817071
Neets er snyltere, det er de, men de er bortgjemte snyltere ingen legger merke til (annet enn NAV arbeidere) i motsetning til tapere.
>>
File: 1410082633.gif (987 KB, 500x452) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410082633.gif
987 KB, 500x452
>>53816543
>mit ansigt når jeg så en dansk dokumentar serie om folk der bogstaveligt talt var det du beskrev som tabere
Desperate efter at få venner og alt det men var alt for autistiske til at kunne gore noget.
>>
>>53817130
så du mener en gjeng med folk som ikke deltar i samfunnet (noen som gjor det med vilje), er bedre en folk som er tilbakeståendes, men prover å ta del?
>>
>>53811089
bra brev
>>
>>53817367
Jepp, tilbakestående sakker produktivitet fordi arbeidsplasser må tilpasse seg dem, ikke omvent. For ikke å snakke om hvor upålitelige de er til å mote opp i rett tid da de satt oppe hele natten og klagde over folk som klarer seg bra i livet, eller så på porno, anime, spill etc når de skal tidlig oppe på jobb etterpå men heller sier de er "syke" 5 min for starten av dagen. De har jeg hatt mer enn nok av i mine bedrifter.
>>
>>53816283

Vi kunne ha sendt:

>>53754865
>>53778203

Hun hadde vunnet lett fåvæ.
>>
>>53818146
Uenig
Poenget mitt var at det er mulig å være værken naut, eller normis, som det er
og selv er jeg ingen av delene, men tror ikke jeg sakker produktivitet, pröver å forbedre mine feil, og er ikke dårlig til å möte opp
du overdriver din fremstilling veldig
>>
>Alle disse folkene som forsvarer snåsamannen på VG akkurat nå med heller militante kommentarer
Herre min skaper.
>>
om jag får dubs så blir nordland svenskt
>>
>>53818639
Ikke i dag, Bosse.
>>
>>53818639

Dubletter for Härjedalens tilbakekomst til moderlandet.
>>
>>53818748
>Harjedalen
>Ikke Jamtland
IDIOT
>>
>>53818844

>han utnyttet ikke dublettene sine

DU er idioten
>>
eg må drite
>>
>>53818928
Er dobbel-dubs, så da ville det blitt equalized og derfor ikke en positiv dub lell
>>
>side 9

NÅ TRYD
Å

T
R
Y
D
>>
File: 1453176601363.jpg (46 KB, 324x289) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453176601363.jpg
46 KB, 324x289
>>53806151
>>
>>53818222
>>53819000
>dfn jeg fikk to tripletter på under en halvtime
>>
>>53819343
>>53819343
>>
>>53819144
>Ståtiss
Kleint ord som bare brukes av kids og mannebarn. Du sier vel bæsj og du
>>
>>53819363
Det er vel noe av poenget
Thread replies: 336
Thread images: 70
Thread DB ID: 451440[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.