[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/NEDERDRAAD/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 332
Thread images: 49
File: 14v7eie.png (586 KB, 1052x698) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14v7eie.png
586 KB, 1052x698
plaatje ongerelateerd editie
>>
luie waal
>>
File: 12.jpg (36 KB, 590x439) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12.jpg
36 KB, 590x439
>>53673277
DUBBELS
>>
File: Gvfy0P9.jpg (73 KB, 750x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Gvfy0P9.jpg
73 KB, 750x750
>dvw geen vd
>>
File: shaq.webm (813 KB, 720x404) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
shaq.webm
813 KB, 720x404
>>53673277
>>
sinaasappelsap niet zjuuderans
>>
File: 1447694414207.jpg (39 KB, 543x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447694414207.jpg
39 KB, 543x700
>>53673150
>dvw havo
>>
>geen appelsiensap
>>
File: 1448271876084.jpg (17 KB, 249x243) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448271876084.jpg
17 KB, 249x243
>>53673380
>>
File: 1419003140661.jpg (149 KB, 735x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419003140661.jpg
149 KB, 735x1024
wiet
>>
>>53673150 #
Helaas heeft niet iedereen een kans gehad voor een opleiding, maar er zou inderdaad een beperking moeten zijn om laag opgeleiden te weigeren.
>>
GERMANEN ZIJN HOORNDRAGERS EN ZULLEN ALTIJD HOORNDRAGERS BLIJVEN.
KELTEN ZIJN OOK HOORNDRAGERS, MAAR ZIJ HEBBEN TENMINSTE PIT EN ARTISTIEK POTENTIEEL (ALCOHOLISME, AGRESSIE, INTERESSANT ASOCIAAL GEDRAG, ETC).

Een Germaan of Kelt zonder een klein beetje Romeins OF Joods bloed is een proletarische barbaar.
>>
>>53673380
>>53673438
Domme kikkerpalers.
>>
>>53673465
maar waar moet jij dan heen
>>
>>53673210
>laag opgeleid zijn is een miemie
>>53673242
ik praat liever met 5 intelligente mensen dan met 50 h/mbo'ers
>>
File: Pep.jpg (20 KB, 306x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Pep.jpg
20 KB, 306x306
Er komt weer geen ene kanker op TV.
>>
nieuwe lijst

emilyflikkers,stan, rova, bourgondier, rodevans, arab, marginaalst, 77iq serenaflikker, ponyflikker, noord-brabant flikker, gaart, antwerpflikker, amsterdam flikker, braziliaanse kat-paler flikker, allebei de jesse’s, cringegalore gast, dildoflikker/anorexia/168, mensen die ontdozingen houden, die gast uit zuid-afrika, robin vos, andere hamsterpalers, sjinese tekenfilm palers, RANDSTAD paler, die ene gast met velzen met de z als achter naam, anoniempje uit baarn, musicalflikker (letterlijk), anon die niet durft te bellen, vluchtelingen, caraflikker en die homo die altijd draden maakt als ik ze wil maken, awoe paler, sinterklaas, engelse miemstudie student, dronken belg die zijn naam niet wil vertellen, bangalijst anoniempje, draadmaakslet, zoetermeer en katwijk anoniempjes, boze belg die naaktfoto’s maakt met zijn hand in zijn reet, takbir, nachtdienst anon (met de europese vlag), die ene anon die een vrouwenstem na doet en dan masturbeert op zijn eigen stem, bangalijstanon, PK, vriendje/ottertje/vosje van rova, sinterklaas naamflikker, K naamflikker, zal ik een iphone kopen anon, anon uit polen, anoniempjes die er nu 5x in staan, anoniempjes die in polen en togo zijn, nachtfabriek anon, anoniempje met een schattig lammetje in zijn vlag
>>
>>53673468
haha
>>
>>53673533
en postkaartanon / anon in peru
>>
File: 1428815837233.png (176 KB, 497x594) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428815837233.png
176 KB, 497x594
>>53673528
>de elektronische jood bekijken
>>
>>53673574
heeft iemand al een postkaart ontvangen van hem?
>>
> mgw ik eindelijk na 5 maanden in Engeland alle stereotype namen ben genoemd

Ik heb guvnor, chap, lad, luv, cunt en twat - mis ik iets?
>>
>>53673621
m8
>>
>>53673533
Alleen relevante Nederdraders alstublieft,

> rova, 77 IQ serenaflikker, gaart, allebei de jesse's, extra vlagpalers, dildoflikker/anorexia/168, pesky, robin vos, musicalflikker (letterlijk), engelse miemstudie studen, takbir, nachtdienst anon en de rest van de overige (irrelevante) naam/struikel flikkers
>>
>>53673523
Betwijfel het. Ik doe ook niks anders dan schijtpalen in deze draad.
>>
>>53673621
>luv
Zijde 'ne meiske dan?
>>
File: ay3lVvW.jpg (204 KB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ay3lVvW.jpg
204 KB, 1080x1080
>>53673544
jahoor :3
>>
>>53673621
faggot
>>
>>53673277
ben ik welkom, zijn walen niet welkom, is dit nederdraad, ik zie het niet in de bescrijving
>>
>>53673621
achmed
>>
>>53673674
>relevante Nederdraders
>gaart
Stop is met dit palen, Gaart.
>>
>>53673674
Stome homopaler.
>>
>>53673789
niet zo kankerdom doen aub
>>
>>53673800
Muhammed*
>>
>>53673825
>Stome
>>
>>53673826
niet zo onaardig doen aub
>>
>>53673678

oude vrouwen hier noemen mij luv, en ik ben een 23 jarige man

>>53673655
Ik heb ook al een paar mates gehad
>>
>>53673830
Is er een verschil dan?
>>
>>53673826
IK BEN KRITISCH!!!
>>
>>53673872
Engelsen kunnen Achmed niet fatsoenlijk uitspreken dus noemen ze hun kroost maar Mohammed.
>>
Ik heb een IQ van 138, gasten (officieel). Wat moet ik ermee doen? Iedereen vindt mij maar een vreemde doch aantrekkelijke vogel. Ik heb geen vrienden (meer). Zelfs Nederdraad haat mij.

https://www.youtube.com/watch?v=WwBG45WiyVs
>>
File: I-side-with.png (257 KB, 694x643) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
I-side-with.png
257 KB, 694x643
Wie wilt er ook voor Bernard Zanders stemmen?
>>
>>53674279
Donald Troef oetz
>>
>>53674279
hoorndrager
>>
>>53674327
>donald troef stemmers

https://www.youtube.com/watch?v=V2h8fKTb_tU
>>
Er moet eens een miet georganiseerd worden in Gent of Brussel.
>>
>>53674412
ga maar weg hier, dit is duidelijk niet jou plek
>>
>>53674178
Aan iedereen vertellen. Als mensen weten hoe je slim je wel niet bent zullen ze constant bij je willen zijn in de hoop iets op te steken.
>>
>>53674443
Gentmiet is reeds gebeurd, Brusselmiet wordt nog georganiseerd, maar zal bijna plaatsvinden

B X L
M
I
E
T
>>
>>53674279

gratis universiteit wanneer?

>>53674443
>Brussel

Nooit
>>
>>53674279
Bernie Sanderbergstein is de minst slechte kandidaat, dus ik zou wel op hem hebben gestemd als ik een Klapistaan zou zijn.
>>
>>53674451
jij eerst
>>
>>53674279
dit soort mensen stemmen democratisch
>>
File: mijnleven..png (8 KB, 237x216) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mijnleven..png
8 KB, 237x216
>>
>>53674496
>wil altijd naar zo'n miet gaan
>ben niet sociaal en autistisch en klein en ben bang dat jullie allemaal dirk donderlullen zijn
>>
>>53674540
>Bernie Sanders
>minst slechte kandidaat
>>
>>53674178

een IQ test is enkel geldig als het wordt afgenomen door een gelicenctieerde psycholoog. Internet IQ testen zijn waardeloos, ze inflateren bewust je IQ om je blij te maken en er voor te zorgen dat je de website met andere mensen deelt
>>
File: 1429367268530.jpg (66 KB, 688x688) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429367268530.jpg
66 KB, 688x688
>>53674565
>haha mijn leven is zó raar x--D
>>
File: 1452185529309.gif (782 KB, 500x538) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452185529309.gif
782 KB, 500x538
>>53674565
Luister naar dit oetz

https://www.youtube.com/watch?v=wny1ojJli8k
>>
File: linkse.jpg (127 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
linkse.jpg
127 KB, 600x800
>>53674553
afbeelding vergeten oetz
>>
>>53674595
Ja?
Wie is er nog minder slecht dan?
>>
>>53674665
Donald Troef uiteraard. Beetje nadenken, vriend.
>>
>>53674665

Lincoln Chafee. Metrisch stelsel wanneer? Ik krijg de schijt van al die kut inches, pounds, yards, etc hier
>>
>>53674698
Goed gemiemd.
>>
>>53674626

Ik wil ook een piano kopen.
Mijn vriendje heeft een vleugel thuis staan.
>>
>>53674470
Ja, dat zal inderdaad werken. Haha.

Ik wil vooral een meisje eigenlijk. Echter, ik kan alleen meisjes "versieren" onder invloed van angstremmende en stimulerende middelen (tezamen). Niet duurzaam dus.

Ik ben geen maagd, maar ik heb nog nooit echt liefde gedeeld met iemand en gevoeld. Ik dacht dat ik "daarboven stond".
>>
>>53674719
Neuk, dit is een partijpunt? Dan is het serieus de enige die verdient verkozen te worden, voor de rest interesseert me niet wat er in burgerland gebeurd, maar 't werd godverdomme tijd dat ze een keer het metrisch stelsel ook in de rest van de wereld gingen gebruiken
>>
>>53674719
De minst slechte van de huidige kandidaten, homo.
>>
File: 1431376091282.jpg (106 KB, 680x680) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431376091282.jpg
106 KB, 680x680
>"en wat voor opleiding doe jij dan, anon?"
>u-uhm ICT
>"oh, haha, dacht ik al!"

RIIIIIIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
>>
>>53674608
Juist om die reden zei ik 'officieel'. Het werd afgenomen door een psycholoog.
>>
>>53673598
>mensen geloven dit onironisch en denken dat ze geroodpild zijn
ik lach
>>
>>53674639

>In Almere kon ik als 16 jarige niet alleen op stap
>Dit komt 100% door blanke Nederlanders

Waarom voel ik zoveel twijfel, anons?
>>
>>53674626
iets te vrolijk
>>
>>53674903
rasiest
>>
>>53674178
>>53674608
Alleen de WAIS en Mensa zijn geldig, heb je deze niet gedaan noem dan nooit je IQ.
>>
>>53674835

https://www.youtube.com/watch?v=WI4n5OdqWfw

laten we hopen ;_;
>>
>>53674868
Wellicht mensen op /pol/ of stormfront maar ik maakte maar een grapske hè.
>>
>>53674956
Het was de WISC (ik was toen 14 ofzo).
>>
>>53674956
Noem sowieso nooit je IQ onuitstaanbaare randmogolen.
>>
>>53674835
>>53674975

Ik lees net de speerpunten die hij had en heilige schijt, waarom deed hij het zo slecht in de peilingen?

>No Ambassadorship for Sale
>No Torture
>No warrantless wiretapping
>Bring Edward Snowden home
>No drone strikes
>Fair Trade Agreements
>Reduce Tensions with Russia
>Repair Relations with South America and revisit the War on Drugs
>Ban Capital Punishment
>Go Metric

Kankerdomme Amerikanen die niet hierop zouden stemmen.
Hij heeft zijn kandidatuur ingetrokken.
>>
>>53674975
oké die man ziet er eerder klaar uit voor de geriatrie, maar niettemin is een overschakeling op het metrisch stelsel in Amerika iets was serieus genomen worden moet, wieweet inspireert hij wel iemand anders
>>
>>53674412
heeft iemand een link naar waar deze vrouw 'Geeeert Geeert' krijst?
>>
>>53674863
haha kknerd
>>
https://www.youtube.com/watch?v=Q6omsDyFNlk
>>
Hoe speel ik Berg en Lemmet: Oorlogsgroep Napoleontische Oorlogen zonder seriesleutel?
>>
>>53674916
Misschien is Opera iets voor jou.

https://www.youtube.com/watch?v=dpVV9jShEzU
https://www.youtube.com/watch?v=Vf42IP__ipw
>>
>>53675202
Mooi niet-Germaans meisje.
>>
wat is een kansenparel?
>>
Effe vraagje tussen door.
Ik heb hier nog zo'n AH banketstaaf liggen,
moet je perse opwarmen in de oven of
is ie koud ook best wel vreetbaar
?
(P.S. Vorig jaar heb ik de staaf voor andere,
geheel private doeleinden gebruikt, maar dat beviel toch minder, dus vandaar deze vraag.)
>>
>>53675299
Vind ik bloedirritant klinken oetz, dit klinkt wel ebisch

https://www.youtube.com/watch?v=ctxi3DReh_k

>>53675330

Mediteraanse vrouwen zijn goddelijk oetz
>>
>>53675478
"koud" ook eetbaar.
>>
ik ben hier even om dubbels te halen, daarna ga ik weer weg.
>>
>>53675478
koud is het net een gevulde koek van bladerdeeg
>>
>>53675535
Gezellig dat je nog even blijft :3
>>
File: 3.jpg (10 KB, 256x256) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3.jpg
10 KB, 256x256
>>53675535
Oetzen kunnen geen dubbels halen.
>>
>>53675117

laat het aan de amerikanen over om niet op de meest intelligente man te stemmen, en terug te vallen op de Troef mensen
>>
>>53675507
>opera haten
proleet gedetecteerd
>>
>>53675585
>>53675575
nog heel even en ik ben weg, geen zorgen!
>>
Vorige keer toen ik zei dat ik dubbels zou krijgen (en ik ze daadwerkelijk kreeg) werd ik letterlijk verbannen door de kankerconcierges
>>
>>53675535
moordvloer2?
>>
>>53675478
Ik warm die dingen nooit op.
>>
>>53675117
>>Ban Capital Punishment

JA MAN
>>
>>53675622
KANKERMAROKKAAN JE HEBT MIJN DUBBELS GESTOLEN ALTIJD HETZELFDE MET JOUW KUTVOLK
>>
>>53675622
Weer dubbels, hopelijk wordt je weer verbannen
>>
>>53675620
Ik me geen zorgen hoor.
>>
>>53675719
>wordt je
>wordt
>>
>>53675768
verwijder maar snel
>>
>>53675768
homo
>>
>>53675507
Echt?

Ik heb Koning der Nacht altijd wel leuk gevonden.
Anders is Carmen of Prima Donna misschien wel wat.

https://www.youtube.com/watch?v=OYfMRZTDLZQ
https://www.youtube.com/watch?v=ycjHo0g4PrI
>>
allemaal even lachen om deze mongool
>>
File: 1452687969525.png (8 KB, 255x228) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452687969525.png
8 KB, 255x228
hallo waar zijn de dubbels
>>
>>53675513
>>53675565
>>53675649

Goed om te weten dat ie niet hoeft te rijpen dus.
Nou, daar gaat ie dan ...
>>
>>53675891
Ja ik wijs op dit moment mijn vinger naar mijn scherm en lach hem uit.
>>
>>53675891

kankerzionist verwijd dit
>>
>>53675768
dat is letterlijk goed.
>>
>>53675625
ik heb alleen de eerste

mgoed, ik ga nu dubbels hebben en dan vertrek ik weer
>>
>>53675891
Moslims kunnen geen dubbels halen, bekijk de mijne maar.
>>
>>53675798
>>53675799
>>53675969
maken jullie een grapje negers? Je is het onderwerp en als je te laat komt krijg je geen t.
>>
>>53676040
haha moslim
>>
>>53675958
Gewoon beweren dat je ze helemaal geen dubbels wilde.
>>
>>53676064
>moslims kunnen geen dubbels halen
>als je geen dubbels haalt, ben je dus een moslim

logica 101
>>
>>53675876
Misschien iets toegankelijker.

https://www.youtube.com/watch?v=87UE2GC5db0
>>
>>53675768
https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/word-je-wordt-je-kwalijk-genomen

Jammer, volgende keer beter.
>>
>>53676050
Veel mensen met een laag IQ hier. Ze kennen hun eigen taal niet.
>>
>>53676091
JE BENT EEN MOSLIM EL BARTI
>>
>>53676077
>dat je ze helemaal geen dubbels wilde
Neuk gewoon mijn schijt op, familie ;_;
>>
>>53676050
Homo
>>
>>53676145
Ik heb je, familie.
>>
>>53676128
En in dit geval is je vervangbaar door JIJ en niet door JOU.

LEES DE LINK NEGER

>>53676132
Inderdaad, mhahs oetz
>>
File: werkelijkheid.png (55 KB, 491x105) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
werkelijkheid.png
55 KB, 491x105
>>53676077
>>53676145

Ik wilde wel dubbels en ik kreeg ze ook (plaatje gerelateerd), maar de zionisten die achter 4kin zitten wilde niet dat 1 man zo machtig werd, dus hebben ze het verwijderd
>>
>>53676128
>https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/word-je-wordt-je-kwalijk-genomen

'Je' is onderwerp in de zin in kwestie, randdebiel. 'je wordt verbannen' 'word je verbannen'.
>>
>>53676241
Lees verder:
>Je is hier geen onderwerp; het is niet vervangbaar door jij, maar door de niet-onderwerpsvorm jou. Dat komt doordat je in deze zin een meewerkend voorwerp is.

Wie doet er hier het bannen? Niet 'je' maar een ongenoemde mod, dit zorgt er dus voor dat 'je' een meewerkend voorwerp is.
Nog een voorbeeld als je door had gelezen:
>Wordt je gevraagd stil te zijn? (je = 'jou'; stil te zijn is onderwerp)
>>
File: 1452804028615.jpg (48 KB, 380x434) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452804028615.jpg
48 KB, 380x434
>>53676242
>element inspecteren
iedereen kan dat
>>
>>53676128
>>53675798
>>53675969
>MBO slaat weer toe
>>
>>53676366
>>53676268
homos
>>
>>53676359

>element inspecteren

ik hoop dat dit een grap is oetz
>>
>>53676357
Maar de zin is:
'Weer dubbels, hopelijk wordt je weer verbannen'
Gezegde: 'word(t) verbannen'
WIE wordt verbannen? JIJ
DOOR WIE? Door de mods (als dat in de zin zou staan.)

Dus neen, 'je' is geen meewerkend voorwerp want je doet alsof het gezegde anders is dan het eigenlijk is.
>>
>>53676477
De enigste grap ben jij.
>>
>>53676468
>>53676357
>>53676268
Jongens toch, je mag ook wel proberen iets minder homoseksueel te zijn hoor.
>>
File: yippie.png (19 KB, 892x129) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
yippie.png
19 KB, 892x129
Gaat de goede kant op, jongens.

https://www.welklidwoord.nl/1/oefenen
>>
>>53676357
mbo'er aub
>>
>>53676527
doe niet zo heteronormatief, flikker
>>
>>53676600
1 fout op 'font'
>>
>>53676357
>Wordt je gevraagd stil te zijn
'Stil te zijn' is hier onderwerp. 'Je' meewerkend voorwerp.


"blabla, hopelijk wordt je weer verbannen"
Het onderwerp in betreffende zin is 'Je'. Niets anders. Er is geen meewerkend voorwerp. En het direct object is weggelaten ('door een mod').

Zijt gij eigenlijk compleet achterlijk?
>>
File: piepe.png (361 KB, 858x725) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
piepe.png
361 KB, 858x725
>>53676600
RIIIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

KANKER LIDWOORDEN
>>
>>53676600

praat gewoon limburgs, wij trekken ons geen reet aan van de correcte lidwoorden
>>
>>53676810
Of elke andere regel van de taal
>>
>>53676995
Of elke andere regel
>>
>>53676768
>KANKER LIDWOORDEN

>lijden aan de Engelse ziekte
>>
>>53676728
jij bent het meewerkend voorwerp, slet
>>
>anon je kan altijd langskomen, echt waar
>goed kan ik vanavond even langskomen tis dringend oetz
>n-nee i-ik moet even alleen zijn
ja godverdomme
>>
>>53677229
Wat een gevat antwoord, meneer de Germaanse hoorndrager die zijn eigen taal niet de baas is.
https://www.youtube.com/watch?v=ZCe8mdnG-oc
>>
>>53677442
homo
>>
File: 1432259490310.jpg (68 KB, 700x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432259490310.jpg
68 KB, 700x700
>oude man botst tegen mij aan terwijl ik aan het werk ben
>oude man: 'Kijk toch uit, debiel!'
>ik: 'Moet u uw ogen open doen.'
>oude man: 'WEET JE WEL TEGEN WIE JE HEBT? IK HEB DE OORLOG MEEGEMAAKT!'
>hij maakt er een hele scene van
>mensen lopen ongemakkelijk door
>hij haalt de manager erbij
>na het gesprek word ik naar binnen geroepen
>mijn baas gaat helemaal tekeer
>met ontslag dreigen etc
>zeg dat het een misverstand was
>praktisch gebedeld om mij niet te ontslaan
>wordt op non-actief gesteld (voor 1 dag)

Ik haat mijn leven.
>>
>>53677442
zolang ik jou maar de baas ben sloerie
>>
>>53677514
>trouwens, dit is nooit gebeurd

Ik rateer het een 3/10.
>>
>>53677514
maar de klant heeft altijd gelijk anon
>>
>>53674863

ICT gevoelens draad
>>
>>53677597
Dat kan zijn (v)mbo-breintje niet bevatten, anon.

Bovendien lijkt het me zeer, zéér sterk dat het voorval dat hij beschrijft ooit heeft plaatsgevonden.
Immers, mensen halen voldoening uit het plaatsen van leugens op internet en specifiek op plaatjesborden om de een of andere reden.
>>
>>53677688
er is er 1 die bij de appie werkt, en voor een verzonnen verhaal is het bestwel saai
>>
>>53676995
>>53677208

oetz, verstaan jullie dit? Ik was altijd benieuwd of Zuid Belgisch Limburgs verstaanbaar is

https://www.youtube.com/watch?v=py1eflD3su0

https://www.youtube.com/watch?v=2kv6OGqSwvQ
>>
File: pepep.jpg (103 KB, 775x719) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pepep.jpg
103 KB, 775x719
>>53677514
Wordt neet
>>
>>53677688
homo
>>
>>53677758
Ik werk ook bij de Albert Heijn.
Dat moest ik even melden.

>>53677769
>wordt
>is een domme kikkerpaler

Wat een verrassing!

>>53677775
Ja, jij.
>>
>>53677834

VMBO level argumenten, senpai
>>
>>53677688
>mijn anti-(v)mbo miem begint aan te slaan
goede voel

[verklapper] weetje eigenlijk is het helemaal geen miem want mbo'ers zijn gewoon kanker dom en worden in het echt ook uitgelachen door hoog opgeleiden
>>
>>53673277
That is sad what gayness, tolerancy, drugs and rapefugees done with your country, country of strong navy and great merchants :-/
>>
File: 1436276130570.jpg (8 KB, 250x242) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436276130570.jpg
8 KB, 250x242
>ga naar mijn favoriete pornosite
>zie zoiets van "hot schoolgirl gets pounded"
>klik
>rits piemel open
>ze kleed zichzelf uit
>ze is dikwijls 30 maar ik kan het wel hier op
>ineens komen er 5 negers binnen
>"ya want dis nigga dick gurl!"
>ze begint op al hun grote negerpalen te slobberen
>>
>>53677834
oh dan zal 't toch wel verzonnen zijn oetz

>>53677514
3/8
>>
>>53677888
>hoog opgeleiden
Das Engelse ziekte, jongen.
>>
>>53677834
Homo niveau argumenten maat.
>>
>>53677906

En toen kreeg je een orgasme, MBO-flikker
>>
>>53677878
>schrijft vmbo met hoofdletters
>level
>lijdt aan de Engelse ziekte

Arme jij.

>>53677888
Ik ben niet eens die flikker die met die miem begon, kankerflikker.

>>53677943
>Engelse ziekte

Ben je nu serieus aan het zelfdeflikkeren? >>53677878
>>
>>53677834
>wordt
Dat is gewoon goed, kankermongool.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=EgRrxFsX538

amai das het enige rap liederke da ik luister
>>
>>53677978

>engelse ziekte miem
>>
>>53677987
Imperativus.
>>
>>53676600
>1 fout bij factuur

Tijd om Japanse kruiswoordpuzzel te plegen.
>>
>>53677978
Ben je nu serieus homofiel?
>>
>>53678027

Gebiedende wijs zeggen we in het Nederlands, kankerjood.

Anders imperatief.
>>
>>53677987
is dit nieuwe miem
>>
>>53677987
Behalve dat het dat niet is!
Maar jouw pietluttige breintje denkt dat het wel goed is en zodra iemand je erop aanspreekt en jij ook beseft dat het fout is, grijp je naar de ebische 'IK-DEED-MAAR-ALSOF-HAHAHA'-miem.

Typisch.

>>53678026
Verkeerd spatiegebruik is een ernstig probleem.

>>53678063
Gelukkig niet!
>>
>>53678057
Ik had ook factuur fout.

Wat een blamage.
>>
>>53677978
>Ik ben niet eens die flikker die met die miem begon
maar ik wel, vandaar dat het voor mij goed voelt dat de anti-vmbo miem begint te werken. ging niet zo goed met leesvaardigheid op het vmbo, of wel soms?
>>
>>53678098
>Gelukkig niet!
>!

mvg. homo
>>
>>53678128
>>53678057
ik had melk fout
>>
>>53678098

Jij bent vast een heel sociaal en goed aangepast persoon anoniem.
>>
>>53678128
>>53678170
Plebejers.

Ik had font fout.
>>
File: sorry.png (85 KB, 181x195) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sorry.png
85 KB, 181x195
>>53677987
mbo, jongens
>>
>>53678223
d-dat plaatje was voor een andere draad bestemd
>>
File: 1444627830060.png (161 KB, 499x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444627830060.png
161 KB, 499x499
>>53676600
>dvw 0 fout
>>
File: woord.png (29 KB, 883x359) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
woord.png
29 KB, 883x359
>>53676600
>>
>>53678148
Ah, neem me niet kwalijk.
Dat is inderdaad mijn fout. Fouten maken is menselijk, nietwaar?

En leesvaardigheid ging me toch behoorlijk goed af op het vwo, gelukkig.

>>53678153
>leestekens gebruiken in de juiste context maakt je nu homoseksueel

Oké, man.
Goed om te weten.

>>53678176
Dat valt nog best wel mee.
Ik kan er niet tegen wanneer mensen (overduidelijke) taalfouten maken.

Noem het maar taalautisme.

>>53678285
Domme kikkerpaler.
>>
>>53678271
aha en tegen wie ging jij sorry zeggen dan flikker
>>
>>53678271

zeker voor /kankerflikker/ mbo mongool
>>
>>53678333
>Domme kikkerpaler.
Slimme*
>>
>>53678333
>Dat valt nog best wel mee
homo
>>
>>53678343
je moeder, omdat ik haar mijn zaadcel gaf waar jij uit bent gekomen
>>
>>53678398
Jouw paal deed me zojuist beseffen dat 'domme kikkerpaler' taalkundig gezien eigenlijk ook fout is.
Immers, een kikkerpaler is per definitie al dom, dus is het overbodig om 'domme' ervoor te zetten.

'Domme kikkerpaler' is dus een pleonasme.
>>
File: James-crying.jpg (155 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
James-crying.jpg
155 KB, 1280x720
Waarom is niemand lief in deze draad?
>>
>>53678458
>hij heeft maar 1 zaadcel
haha
>>
>>53678333
>leesvaardigheid
Leesvaardigheid wordt niet eens getoetst op het vwo verrekte flikker
>>
>>53678482
>Jouw paal deed me zojuist beseffen dat 'domme kikkerpaler' taalkundig gezien eigenlijk ook fout is.
>Immers, een kikkerpaler is per definitie al dom, dus is het overbodig om 'domme' ervoor te zetten.
>'Domme kikkerpaler' is dus een pleonasme.
Rare manier om "ik ben gigantisch homoseksueel" te schrijven.
>>
File: 1437862753086.jpg (47 KB, 677x583) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437862753086.jpg
47 KB, 677x583
>>53678482
Er is letterlijk niets mis met kikkers palen.
>>
>>53677768
Het is bijna een taal
>>
>>53678513

te veel vmbo kinderen
>>
>>53678482
Kan ook retorisch gedaan worden toch. Voor het effect.
>>
>>53678513
zulle wel knuffelen anon
>>
>>53678532
jij bent mijn zoon niet meer
>>
>>53678513
Omdat jij een grote flikker bent.
Homo.
Wil je een kus of zo?
>>
>>53678513
Teveel gefrustreerde homo's die in de kast zitten oetz.
>>
>>53678533
>wat is het examen Nederlands?

Sorry, Wesley.
Ik ging ervan uit dat het vmbo-examen Nederlands ook vooral leesvaardigheid toetste, maar blijkbaar is dat dus niet zo.
>>
>>53678482
>me beseffen
vmboooooooooooooooooooooo
>>
>>53678513
zo zit Nederland in elkaar
>>
File: huilie.jpg (35 KB, 535x577) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
huilie.jpg
35 KB, 535x577
Nu ben ik best wel bang om iets te palen om eerlijk te zijn.

Ik wil niet dat jullie mij straks uitlachen om mijn spelling/grammatica fouten.
>>
>>53678571
Net als jou kleine lulletje, als we een voorbeeld willen hebben.
>>
>>53678533
VMBO
M
B
O
>>
>>53678655
En nu noemen wij je een homo, ben je nu blij? Smerige flikker.
>>
File: normalfags.png (217 KB, 680x680) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
normalfags.png
217 KB, 680x680
kanker nog aan toe
ik haat jullie allemaal oetz

>>53678655
77iq flikker?
>>
>>53678655
Boeiend oetz.
Jood probeert gewoon de nieuwe epische Arab te worden.
>>
>>53678655

Moet je maar geen vmbo aap zijn.
>>
Niets mis met het vmbo oetz.
>>
File: t05kzAq.gif (263 KB, 480x479) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
t05kzAq.gif
263 KB, 480x479
>>53678633
>Hij had moeite met het examen nederlands
>>
>>53678715
Sorry dat we niet zo'n enorme homo zoals jij zijn.
>>
>>53678641
>vmbo'er die zo hard zijn best doet om een fout te vinden

Dat is gewoon juist, Rodney.
Probeer het de volgende keer nog maar eens.

>>53678772
Waar maak jij dat uit op, mijn beste anon?
>>
>>53678731
die intelligente nederlander is naar mijn weten geen jood. ik heb maar 1 (miss 2 of 3) keer iemand gecorrigeerd. ik ben geen taalzot ofzo.
>>
>>53678804
>sorry
de Engelse ziekte is wederom op gang
>>
>>53678814
behalve dat het gewoon fout is
>>
>>53678862
>x deed me beseffen dat y

Hoe is dat in vredesnaam fout, Rodney?
Verlicht me!
>>
>>53678845
>ik ben geen taalzot
Nee je bent een homo maar dat wisten we allemaal al hoor.
>>
>>53678859

A U T I S M E
U
T
I
S
M
E
>>
>>53678886
>me ipv mij

Boer Jan alstublieft zeg.
>>
>er zijn mensen in deze draad die mbo'ers correct taalgebruik trachten aan te leren
Lijkt mij een onmogelijke opgave, oetz.
>>
>>53678859
Autist
>>
>>53678901
gezien jouw manier van palen, is het wel duidelijk wie er écht aan autisme lijdt
>>
>>53678655
maak je geen zorgen. zolang je maar (V)WO gedaan hebt, is alles in orde en mag af en toe weleens een foutje maken
>>
>>53678955
>>53678972
homo's
>>
File: file.png (17 KB, 585x115) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file.png
17 KB, 585x115
>>53678936
>>53678886
http://lmgtfy.com/?q=me+beseffen
>>
>>53678845
Jij begon het wel oetz.
Voor de rest heb ik niet echt opgelet want het was totaal niet boeiend.
>>
File: gemiddeldetatta.jpg (872 KB, 2329x1929) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gemiddeldetatta.jpg
872 KB, 2329x1929
Wat vinden jullie plebejers van Linda de Mol?
>>
>>53678972

Leuk geprobeerd, vmbo.
>>
>>53679034
Tutoyeren is op zich ook niet fout, maar we zijn hier toch geen barbaren?
>>
Stop met ruzie maken
>>
>>53678936
'Me' en 'mij' zijn taalkundig allebei gewoon juist, Rodney.
'Me' is simpelweg de gereduceerde vorm van 'mij'.

>>53678955
Vertel mij wat.

>>53679034
Dit is aas.
Althans, dat hoop ik.

Zeg me alsjeblieft dat het aas is.
>>
>>53678859
>sorry
engels
>excuses
frans
>verontschuldigingen
duits
>spijt
lelijke verwoording

er is geen goede manier om je excuses aan te bieden in het Nederlands
>>
>>53679100
>Neem me niet kwalijk
>>
>>53679069
Verwend mens maar haar neef is een stuk erger.
>>
>>53679062
Zou je misschien moeten gedaan hebben, gast. Fas est ab hoste doceri.
>>
File: image.jpg (101 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
101 KB, 1280x720
>>53676600
>1 fout.
Maakt niet uit zolang dat er maar zo weinig mogelijk fouten worden gemaakt in Engels.
>>
>>53679142
ja maar dat is weer afgeleid uit het Nederlands.
>>
>>53679087
>>53679094
beseffen is niet wederkerend
>>
>>53679193
Stop de vernederlandsing van de nederlandse taal!
>>
File: meesterras.jpg (561 KB, 1600x1375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
meesterras.jpg
561 KB, 1600x1375
>'ollanders die elkaars nederlands verbeteren
OPPERSTE KOEK

>>53679142
hmm, over het hoofd gezien, op zich wel een goede, maar niet zo flexibel
>>
>>53679100
Maar Nederlands is simpelweg een mengelmoes van de talen.
Overigens hoe kan Duits nou niet zijn toegestaan? Dan mogen we bijna niets meer zeggen.
>>
>>53676600
Is het mogelijk om hier fouten bij te maken?
>>
nederland is dom
>>
File: ronduit walgelijk.jpg (240 KB, 900x632) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ronduit walgelijk.jpg
240 KB, 900x632
>>53679234
>'ollanders
>>
>>53679252
jij weet niet hoe talen werken,hè?
>>
>>53678655
Neger, ik maak zo veel fouten. Laat de anderen maar lekker schelden op je, je bent toch maar een mens? Mensen maken nou eenmaal fouten.
>>
>>53679207
Dat heb je heel goed gezien, anon!
Alleen begrijp ik niet zo goed wat je daarmee probeert te zeggen.

Zal ik ook een lijstje van feiten maken?
De lucht is blauw.
De zon is heet.
Water is nat.
De originele paler is een flikker.
Homo's zijn vies.

Heb je nog meer algemene feiten die je met ons zou willen delen, Patrick?
>>
>>53679307
Maar dat mag niet van jullie.
>>
>>53679307

Zegt meneer vmbo.
>>
Ik stel voor om een nieuwe, universele taal (naast Engels) te ontwikkelen.

Wie begint?
>>
>>53679207
wel in combinatie met zich of een ander reflexief voornaamwoord.
dit is toch aas, he?
>>
>>53679316
herinnering dat feiten geen leugens zijn.
>>
File: luigi.jpg (57 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
luigi.jpg
57 KB, 900x900
>>53679298
>n,h
>>
>grammatica bespreken
>>
>>53679370
die ene gozer die Esparanto maakte.
>>
>>53679283
Klopt. Het onderwijs in Vlaanderen is van veel hogere kwaliteit dan dat in Nederland.
>>
File: Please.png (153 KB, 351x351) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Please.png
153 KB, 351x351
>>53679316

>mgw een vmbo aap slim probeert te klinken
>>
>>53679298
Leg maar uit.
>>
>>53679395
>>53679429
:"verkeert quoten".
>>
Oetz het maakt niet uit welke opleiding je doet,

Als je maar pret hebt in je leven
>>
jullie nederlanders zijn verdoemt, shallah islam komt neer en neemt over, wacht maar
>>
>>53679069
Ver voorbij haar houdbaarheisdatum, heb geen interesse in haar.
>>
Paal ouwe maar gouwe muziek

https://www.youtube.com/watch?v=8lSB4NT5JVA
>>
>>53679377
kan niet anders vinden dan dat het fout is oetz

kan je link palen
>>
>>53679350
Ik ben onderdeel van "jullie" ik sta het toe. Wij zijn niet maar 1 persoon, of hebben wij een korfgedachte. Sommige gedachten worden alleen wat harder overgebracht.

>>53679366
Ga toch huilen
>>
>>53679439
Clooney?
>>
>>53679492

Gesteunt door vmbo.
>>
>>53679370
>wat is esperanto?
leer het, neger, het moet gedaan zijn met het engels imperialisme

>>53679516
kunt ge gewoon niet achterlijk zijn?
>>
>>53679429
Sorry, wij gaan zo over op wijfjes en miems zodat de mbo'ertjes in deze draad ook mee kunnen palen.
>>
>>53679377
'realiseren' is dan een betere keuze, want realiseren is reflexief, gast.
>>
>>53677987
Volgens mij had de hamster het tegen de hele draad maar nam de paal van die nalo als aanleiding
>>
>>53679492
Precies, uiteindelijk gaat het alleen maar om zo veel mogelijk blijdschap te ervaren.
>>
>>53679500
Ja natuurlijk zijn wij verdoemt, als er geloof van "vrede" over ons landje heen trekt.
Maar waarom moet alles verneukt worden? Jullie zijn uiteindelijk degene die ermee blijven zitten, want de rest is dan al dood.
>>
>>53677514
Geloof me. Je was hoe dan ook 1 dag op non actief gesteld. Bedelen voor je baan..begin er nooit aan. Zoals mn bompa altijd zij: er zijn zoveel banen maar jij hebt maar 1 gevoel van zelfvertrouwen. Gooi dat niet te grabbel. Je bent beter dan dat Anon. Maar de volgende keet, de klant is koning anon. Ja en amen. Tis kut ik weet het. Maar zo werkt de retail wereld.
>>
>>53679569
als je het niet kan vinden mag je het ook wel gewoon zeggen hoor
>>
>>53679492
mvg. het MBO
>>
File: haha.gif (2 MB, 390x277) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
haha.gif
2 MB, 390x277
>>53679554
>Gesteunt door vmbo.
>Gesteunt
>>
>jongens taal is egt stom
>ja wat boeid het
>Engels is tog beter!!1 kijk hier mijn Serenapoppetje
>>je druk maken ofer taal
>wat maakt het uit als je elkaar gewoon begrijpd???


Vmbo, niet één keer.
>>
>>53679554
>vwo'er is niet gelukkig
Wat een verassing lol LOL
>>
>>53679507
https://youtu.be/4zLfCnGVeL4

-Jouw overgrootvader
>>
>>53678655
grammaticafouten*
:^)
>>
File: autisme.jpg (146 KB, 768x1063) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
autisme.jpg
146 KB, 768x1063
>>53679531

Waarom ben je boos, meneer vmbo? Kijk, ik heb je favoriete spaghettisaus gekocht!
>>
>>53679704

>>53679704

>>53679704
>>
>>53679377
>beseffen is niet wederkerend maar wel als je er een wederkerende voornaamwoord bij zet
(het Belgisch equivalent van)MBO aub.
>>
>>53679723
dat is veel te vroeg, jij dommerik
>>
> dvw ik vroeger VWO nerds altijd in elkaar sloeg
> had er altijd spijt van
Nu niet meer :^)
>>
>>53679649

>engelse ziekte .gif
>>
>>53679591
domme kankermongool, waarop probeert ge mij nu te verbeteren?
>hij realiseerde zich
>hij besefte zich
betekenen beiden quasi letterlijk hetzelfde, goed, er kan gediscussieerd worden over eventuele connotatieverschillen, maar dat is hier totaal naast de kwestie, want wat ze nog gemeen hebben, behalve hun betekenis, is dat ze allebei wederkerend/reflexief zijn, hallelujah. het enige verschil is dat 'zich realiseren' uitsluitend reflexief gebruikt kan worden, en '(zich) beseffen' ook niet-reflexief', (door de 'zich' of verbogen vorm daarvan weg te laten, moest dat niet duidelijk zijn)
amai zenne
>>
>>53679284
Zo noemen wij hollanders in noord brabant ook anon. Is niets mee.

Als ik dan in belgie kom noemen ze mij ook een hollander. Dat krijg ik toch weer zo'n gevoel van:

>REEEEEEEEE
>>
>>53679675
De Engelse ziekte kan men nog door de vingers zien. Ik denk dat, in Nederland tenminste, het uiteindelijk de standaard zal worden. Hier in Vlaanderen schrijven wij woorden meer aaneen (en volgens de normen van vandaag, dus correcter).

Nederlanders doen ook nog andere rare dingen, zoals 'social media' zeggen in plaats van 'sociale media'.
>>
>>53679779

m-maar je bent dom!! haha, dat zal je leren! sorry..
>>
>>53679779

p-pestkop!!!!
>>
>>53679789
>beseffen is wederkerend
(het Belgisch equivalent van)MBO aub
>>
>>53679789
>allebei wederkerend/reflexief zijn
paal dan link want het is niet zo
>>
>>53679919
>ik kan niet lezen
>>
Waarom zo agressief? We zijn landgenoten.
'Beseffen' is per definitie niet reflexief.

https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/beseffen-zich-beseffen
>>
>>53679831
Wakker worden Bart, in jullie hoofdstad die nota bene in Vlaanderen ligt spreken meer mensen Frans dan Nederlands. Even rustig aan met de miems en delusies.
>>
>>53679945
Dat is letterlijk wat jij zegt:

>hij realiseerde zich
>hij besefte zich
>want wat ze nog gemeen hebben(....)is dat ze allebei wederkerend/reflexief zijn
>>
>>53679984
>>53679789
Was voor (of is het 'aan'?) u bestemd.
>>
>>53679926
>>53679984
bovenste koek, ja amai, ik heb me vergist, wat de neuk, excuses
maar bij deze worden 'Jeed' en welke kankernaam ge ook nog kunt verzinnen wel gefilterd, mit vergnügen
>>
>>53679984
'Beseffen' werd in >>53678482 helemaal niet verkeerd gebruikt.
Rodney dacht dat hij een fout had gevonden, maar ik maak zelden fouten.
>>
>>53679984
>Landgenoten zijn nooit aggresief naar elkaar toe.
Waarom hebben jullie nog politie in vlaanderen?
>>
>>53680103
sportief dat je dat nog even paalt bartje

het was in ieder geval niet mijn bedoeling dat dit zo uit de hand liep
>>
>>53680204
broedersvoorloeders.jpg
>>
>>53679994
>Brussel ligt in Vlaanderen

Jij moet je Topografie nog leren
>>
>>53680103
Iets zegt mij dat jij moslim bent.
>>
File: 1432766317238.png (1 MB, 4282x5000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432766317238.png
1 MB, 4282x5000
>jgw een handelaar de Vlaams-Nederlandse relaties probeert te polariseren

waarom heeft /pol/ altijd gelijk?
>>
File: kutwalen.png (181 KB, 742x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kutwalen.png
181 KB, 742x540
>>53680313

Brussel is Vlaams
>>
>>53680497
Brussel is niet Vlaams of Waals, maar zijn eigen gebied. Stomme Limbabwaan.
>>
>>53680451
Ik ben gedoopt, gevormd, en ga zo vaak mogelijk naar de zondagsmis, godverdomme
kankerjoden
>>
>>53680313
Klopt, Brussel ligt in Brabant.
>>
>>53680313
Ik bedoel natuurlijk het Vlaamse gewest en niet het godverdomse graafschap Vlaanderen.
>>
File: 1439561463298.png (162 KB, 350x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439561463298.png
162 KB, 350x450
>>53680587
>brussel maakt deel uit van het vlaamse geweset
>>
>>53680687
Het zit er toch in, dit zou jij moeten weten, jet is jouw land. Het begrenst letterlijk aan alle windrichtingen Vlaanderen.
>>
Veel vijandigheid (en in het bijzonder tegenover Joden) in de Nederdraad van vandaag. Jammer.
>>
File: hert-brab-krt.jpg (103 KB, 458x479) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hert-brab-krt.jpg
103 KB, 458x479
>>53680812
Bestudeer de kaart nog eens om uw topografische kennis op te frissen. Dit is Brabant. Zoekt u Brussel.
>>
>>53680897
Idd. Vijandigheid dient zich te richten op de Islam. Vergeet Keulen nooit. Joden zijn onze wapenbroeders.
>>
Ik deed een OI. Rach mijn OI.
>>
>>53680897
Joden = parasieten
Hitler had gelijk
Thread replies: 332
Thread images: 49
Thread DB ID: 448219[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.