[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
NEDERDRAAD
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 314
Thread images: 46
File: l.jpg (79 KB, 1030x644) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
l.jpg
79 KB, 1030x644
help a.u.b.een nieuwe naam kiezen voor het kindje van ons Laurie editie

welkom: Nederlandstaligen, neonomisten, proletariërs
niet welkom: de rest
>>
>>53664201
Vanaf 2018 waarschijnlijk statiegeld voor blikken (25 eurocent/blik). Ik heb de jackpot (een niet super grote weliswaar maar toch) gewonnen. Verschillende kamers van mij zitten vol met blikken! 4 blikken 1 euro.
>>
File: image.jpg (316 KB, 792x1100) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
316 KB, 792x1100
Lang haar Serena is beste Serena.
>>
File: 1441464531030.jpg (148 KB, 1111x597) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441464531030.jpg
148 KB, 1111x597
>>53664201
>dounietzie
>ertieomietrie
>triejo
>jodiminus
>jonimit
>onieger
Koek mooi handschrift.
>>
Originele namen zijn marginaal.
Neem gewoon een Franse, oervlaamse of Joodse voornaam zoals elk deftig mens.
>>
>>53664201
Lauri
>>
>>53664201
Mietrijoks?
>>
>>53664381
Ik heb een Anglo-Saksische voornaam, twee Franse doopnamen (muh Hugenoten erfgoed) en een Franse achternaam. Kom op mijn niveau.
>>
Ik haat van die Nederlanders die hun kinderen Scandinavische namen geven. Altijd van die linkse ,"progressieve" nuttige idioten..
>>
>>53664227
Als ik zeg meisje impliceer ik een mens, geen moslim
>>
>onieger
>>
>>53664596
Weet ge wat erger is?
>Thor
>Storm
>Runne
>WOLF
>>
File: 1394303790894.png (103 KB, 283x244) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1394303790894.png
103 KB, 283x244
>2016
>Nog geen enkel eerstepersoons schietspel heeft beter levelontwerp dan Doom
Dat kan toch niet jongens?
>>
>>53664466
Enkele van die namen zijn goud. Ongelooflijk dat er effectief zo'n achterlijke en marginale randdebielen rondlopen
>ertieomietrie
>mitrert
>jonimit
>jodiminus
>onidi
letterlijk wat de neuk
>>
>dvw geen Pesky om me in mijn kontje te neuken
>>
>>53664715
WE ZIJN 2016 MAKKER
OPEN UW GEEST WAT
>>
>dvw zwaar depressief
>>
bzt even een bruine punt uit mijn rug drukken
>>
>>53664281
Na al die jaren gaat die Cara pils u dan toch uit de marginaliteit trekken?
>>
>>53664701
>wat is tegenklap, globaal offensief
>>
> dvw geen NOOT vriendin.
>>
>>53664830
Nu je het zegt. Vanaf nu zal ik een kakalaad cara pills kopen. Hoeveel kost zo'n blik? Is praktisch gratis dan.
>>
>>53664878
>kakalading*
>>
File: 1451952713265.jpg (105 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451952713265.jpg
105 KB, 900x900
>dvw mensen hun haar steeds proberen te verbeteren wanneer ze je hoofd zien
>>
>>53664878
Verdomd weinig, zo'n 40 cent denk ik.
>>
>>53665011
lel 15 cent voor een blik dan uiteindelijk. dus voor ong 1,05 euro kan men al een beetje dronken zijn.
>>
>>53664835
Maak Doemvent nou niet boos
>>
File: 2686797573856595.jpg (116 KB, 1536x786) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2686797573856595.jpg
116 KB, 1536x786
>dvw geen vd
>>
>>53664878
een blik cara? in de nachtwinkel om en bij de 30-50 cent, in de colruyt zou het wel eens minder dan 25 kunnen zijn, niet zeker.
Hangt ook af van 33/50 cl. Maar is het uniform 25c voor zowel 33 als 55ers?

en moeten de blikken intact zijn?
>>
>>53665080
HAH
>>
>>53665084
wow. minder 25 cent zou gewoon absurd zijn. in 2018 zou men er dan winst mee maken.
ik hoop echt dat ze hiermee doorgaan (maatregel), want ik zal vandaag een voorraad beginnen aanleggen.
blijft bier lang goed?
>>
File: 1424300497451.jpg (54 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424300497451.jpg
54 KB, 500x375
>>53665080
>dvw geen vd
>dvw het met niet meer boeit
>>
>>53665160
geen 2-3 jaar, cara zeker niet
>>
>>53665080
why did you copy my picture lad
>>
>>53665201
mja ik zal ze gewoon opdrinken. ik vind carapils zeker niet vies. ik vind carapils zelfs lekkerder dan jupiler en al die andere merken. jammer genoeg zit er wel wat minder alcohol in carapils
>>
16 dagen nuchter oetz. Begint nu een beetje te jeuken oetz
>>
>>53665302
je kunt het anoniempje!
>>
>>53665302
Geen-jos 2016?
Netjes.
>>
File: 1452625095626.png (368 KB, 636x694) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452625095626.png
368 KB, 636x694
>>53665228
Because I liked it, but mine has a higher resolution. Sorry I didn't ask for you permission pls dont be mad :-<
>>
>>53665439
Geen-alcohol 2016 oetz.

Geen-jos allang verloren oetz
>>
File: 1422421771401.jpg (41 KB, 321x449) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422421771401.jpg
41 KB, 321x449
>>53665302
>>
>>53665485
>verslaafd raken aan alcohol

Triest.
>>
>>53665538
Inderdaad
>>
Ik zou ook verslaafd zijn aan alcohol als ik niet altijd van die Oost-Aziatische katers kreeg. De kater redt me.
>>
>>53665652
Succes.
>>
>>53665485
https://youtu.be/CfL8A55saoo
>>
>>53665682
>Oost-Aziatische katers
Wat?
>>
>zie iemand die ik wil volgen via instagram
>probeer een account te maken
>heb er al een

Ik moet minder vaak dronken achter de pc te zitten
>>
>>53665765
Talloze studies hebben aangetoond dat mensen van Oost Aziatische origine (ben ik niet hoor) zwaardere katers hebben na alcoholconsumptie.
>>
>>53664870
Vrouwelijke autist zal je bedoelen. Je mist niks.

Herinnering dat ze geen interesse hebben in mede-NOOTen, en altijd een man willen boven hun standaard.
>>
File: 1422245872215.jpg (211 KB, 618x564) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422245872215.jpg
211 KB, 618x564
>>53665834
>instagram
>>
>>53665846
>een kater krijgen

Ik heb donderdag meerdere liters bier en jägermeister gezopen en geen water tussendoor, was alleen maar moe, maar geen kater.
>>
>>53665080
En waarom blijf jij bijdragen aan de maatschappij als er geen beloning is? Als je geen partner en seks kan hebben dan moet je ook niks terug geven.
>>
>>53665931
kankernormaaltje
>>
>>53665931
Das voor een groot deel genetisch bepaald. Ik heb op dat vlak "slechte" genen. Ik krijg zeer vlug drastische katers.
>>
File: get the fuck out.jpg (61 KB, 538x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
get the fuck out.jpg
61 KB, 538x500
>>53665931
>jägermeister
>>
>dvw mn kans verkeken is

https://www.youtube.com/watch?v=OSCiMbMVDLI
>>
>Mensen die vragen "Ben je wakker?" en als je niet reageert het nog een paar keer vragen

RIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
>>53666028
Jagermeester is lekker oetz
>>
>>53666028
>>53665980
>>53665901
Ik blijf hier nog wel even, vriendinnetjes van me
>>
test
>>
File: Hypernova1.jpg (296 KB, 560x560) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hypernova1.jpg
296 KB, 560x560
>>53666063
>Jagermeester is lekker oetz
>>
>>53666091
test 2
>>
>>53666091
uw proxie werkt
>>
>>53666150
>uw
de jouwe ook.
>>
>>53666141
test 3
>>53666150
klopt, ik zit helemaal niet in terneuzen of leiden, maar nu kan ik alsof doen
>>
>>53666141
>terneuzen
waarom neem je niet gewoon een struikel
>>
door jullie kankermongolen zit ik nu allemaal eminem liedjes te (be)luisteren
>>
>>53664878
Ge kunt nu ook al fleskes cara kopen maat. Het is al practisch gratis
>>
>>53666206
test 4
>>53666213
ik ben ze alleen maar aan het testen, stiekum ben ik pk
>>
>>53666251
test 5
>>
>>53666284
test 6
>>
>>53664201
Wat dacht je van Oost?
>>
>>53666250
ik heb geen auto. en ik loop niet rond met een bak carapils. of ik zou wel heel hoog moeten zijn.
blikken verstopt men makkelijk in een rugzak

ik kan nooit winnen...
>>
>>53666245

https://www.youtube.com/watch?v=SW-BU6keEUw
>>
>>53666245
Hier, wat afwisseling.

https://youtu.be/ttWQK5VXskA
https://youtu.be/h4eTUrunPXU
https://youtu.be/TBTQkOBgXAs
https://youtu.be/PANEcjhSfv4
>>
>>53666321
>zweden
>>53666284
>een pre-duitse germaans land
>>53666251
>afrikaans land
>>53666206
>alternative oostenrijkse vlag
>>53666141
>redelik mooi oetz
>>
>>53666206
>nog steeds geen Haarlem
>>
File: 1424486781751.png (13 KB, 326x217) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424486781751.png
13 KB, 326x217
>>53666411
Bossche vlag beste vlag oetz.
Jammer dat de boom niet zichtbaar is as ie zo klein is maar ja, ge kunt niet alles mee hebben.
>>
>>53666431
Wie woont er nou in Haarlem?
>>
>>53666465
die ene gozer
>>53666460
dat is leven
>>
>>53666465
i-ik
>>
Ik zal nooit 188cm zijn zoals biggie...
https://www.youtube.com/watch?v=phaJXp_zMYM

Ben het beu om een dwerg te zijn.
>>
>>53666245
waarom is iets slechts?
>>
>>53666510
>Ben het beu om een dwerg te zijn.
Hoe groot zijt ge? zal wel meevallen toch?
175 (of groter) is al oké oetz.
>>
Die extra vlaggen kunnen mensen toch alleen zien als ik ze eerst aanzet, toch? Als mensen weten waar ik vandaan kom word ik nooit meer serieus genomen.
>>
File: HAAA.png (201 KB, 486x408) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
HAAA.png
201 KB, 486x408
>>53666551
>175 (of groter) is al oké oetz.
>>
>>53666533
Ik luister normaal gezien uitsluitend naar klassieke muziek! Of Hebreeuwse muziek. Af en toe ook Hollandse hiphop, wat ik vreemd genoeg vaak leuk vind.

>>53666551
178cm
>>
>>53666460
BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN BOSSCHE BOLLEN
>>
>>53666591
Domme Fries.
>>
>>53666591
ja, maar je kunt ook gewoon een andere vlag doen oetz
>>
>>53666606
Gelukkig woon je naast Fransen, die zijn ook klein.
>>
>>53666700
Ik heb dan ook een Franse (GEEN WAALSE) achtergrond.
>>
Wie zal het zijn geworden?
>>53666666
>>
>>53666666
ik ben nieuwsgierig wie dit is
>>
>>53666606
>178cm
Valt dan wel mee manneke.
>>
>>53666781
>>53666768
hé, jij was mij voor
>>
>>53666813
Ik zie soms (redelijk vaak zelfs) gasten die kleiner zijn dan ik. Gelukkig heb ik brede schouders en geen blond haar. Misschien valt het allemaal wel mee.
>>
File: 1452618883597_001.png (54 KB, 313x353) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452618883597_001.png
54 KB, 313x353
>>53666606
>178cm
>>
168 cm hier.
Bevecht me
>>
>>53666873
Gij zijt nen opper dwerg, de koning der dwergen.
>>53666911
Nou dit is een dwerg zeg!
>>
>>53666873
Alleen nog maar een bontkraag, nektasje en een vespa en je zit goed
>>
>>53666911
>dvw 198 cm

Serieus, verhuis naar thailand ofzo, hier zal je lengte je geen goed doen
>>
File: vlagwaardering.png (29 KB, 450x337) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vlagwaardering.png
29 KB, 450x337
objectieve officiele vlagwaardering (geen aanpassingen mogelijk)
>>
>>53666911
>bevecht
>>
>>53666993
Mijn vlag staat er niet tussen
>>
>>53666507
>dvw haarlem er niet in staat
>dvw velsen er wel in staat terwijl haarlem relevanter is

:^)

023 UITGEBLAZEN
>>
>>53666993
zeeland is veel beter dan jouw theedoek
>>
>>53666993
Ja, dat klopt als een bus.
>>
>>53667040
Velsen en Haarlem zijn beide totaal niet relevant.
>>
>>53666993
>een theedoek
>goddelijk

>noord-holland
>geen oogkanker

>velsen
>niet goddelijk

>>53667076
je kkmoedr velsen GROOT
>>
>>53666976
>dvw mijn vader is meer dan 10cm groter dan ik
>dvw zelfs mijn grootvader groter was dan ik 178cm zijnde

Kan chronisch slaaptekort tijdens mijn tienerjaren hier de schuldige van zijn?
>>
File: 027883.jpg (100 KB, 800x1030) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
027883.jpg
100 KB, 800x1030
>>53667013
Het stuk met irrelante vlaggen is erafgevallen.

>>53667049
>mgw iemand uit een lagere vlagklasse op mijn paal reageerd
>>
>>53667103
maar, die lijst is niet officieel, we moeten stemmen!
>>
>>53667095
>Oekraïne met twee gele vlekken
>goddelijk
Kies één.
>>
>>53667101
Je had meer melk moeten drinken
>>
>>53667162
Ik ben 195cm en ik dronk nooit geen melk oetz.
Heeft niets met mekaar te maken.
>>
>>53667103
>Het stuk met irrelante vlaggen is erafgevallen.

Je bedoeld de oppergodrang
>>
>>53667162
Lengte is genetisch, homo
>>
File: velsen.jpg (91 KB, 568x568) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
velsen.jpg
91 KB, 568x568
>>53667144
>zijn vlag heeft geen schattig schaapje
>>
>>53667234
lammetje*

of wat het ook is
>>
>>53667234
>mijn vlag heeft geen klein schattig lammetje, in plaats daarvan heb ik een kruis.
maak me maar van kant
>>
>>53667234
>>53667298
Het is duidelijk een lam, domme velsenpaler.
>>
waar kan ik een klacht indienen over de veiligheid van mijn werkplek of rechten die niet worden nageleefd?
>>
>>53667210
Klopt voornamelijk. maar ik heb ergens gelezen dat chronisch slaaptekort tot een afname van groeihormonen leidt, die je produceert in je diepe slaap.
Er zijn weinig gevallen waar de zoon kleiner is dan de vader, laat staan de grootvader.
>>
>>53667361
de rijdende rechter
>>
>>53667439
dat is niet goed voor mijn hw oeetz
>>
hulde aan pk voor nieuwe vlaggetjes
>>
>>53667234
Mijne heeft koffiebonen of noten
>>
>>53667361
De arbo
>>
>>53667361
bij de sint
>>
>>53667573
bedankt gij wijze
>>
HOGE TEST ALFA VLAG
>>
Wanneer is de volgende miet? De laatste was al meer dan een jaar geleden.
>>
>loop naar buiten om de post te halen
>hagel

GODVERDOMME
>>
>>53667712
dat is niet waar
>>
>>53667517
>wat voor vlag wilt u familie
>doe maar alle kleuren van de regenboog
>>
>>53667739
>niet genieten van endorfines
>>
>>53664596
>dvw Scandinavische voornaam
Gelukkig zijn m'n ouders niet zo "progressief".
>>
>>53667767
Wanneer was ie dan?
>>
>ga schaatsen
>baan word gedwijld
>ijs mooi glad
>spontane natte sneeuwbij
>ijs verpest
>>
>>53667804
Ik wil alleen maar mijn post halen, niet 100 meter door de hagel lopen
>>
>>53667829
wat is uw naam
>>
>>53667833
tja, een paar maanden geleden in utrecht patatkraam
>>
File: 1444649607370.jpg (255 KB, 1280x1122) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444649607370.jpg
255 KB, 1280x1122
>doe moeite om voor iedereen die het wil een leuk vlaggetje te maken
>pk vindt mijn echte dorpsvlag lelijk

o-oke
>>
>>53667776
>wat voor vlag wilt u familie
>doe maar Ukraine
>>
>>53667871
Björn>>53667898
>>
>>53667917
da valt wel mee
>>
>>53667898
>>53667917
kut, ik had hem op auto opdateerder, en linkte je net toen die ging palen
maargoed, waarom teken je ze dan ook zelf, het word veel mooier als je ze van formaat verandert(kleiner maken dan)
>>
over wat voor een vlaggen praten jullie?
>>
>>53667906
>doe maar Ukraine
>oh ja en pleur d'r maar een dom lammetje op
>>
>>53667988
over regionale vlaggen, maar je hebt en speciale bril nodig om die te zien
>>
>>53667989
>>53667906
ER IS NIKS MIS MET EEN SCHATTIG DIER OP UW VLAG
VERWIJDE DIT
>>
>>53668054
waar neerlaad ik die bril?
>>
File: frieschevlag.png (15 KB, 239x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
frieschevlag.png
15 KB, 239x200
>>53667988
Friesche Vlag
>>
>>53667973
die met amerikaanse strepen en zo'n leeuw is gewoon verkleind en die staat ook bij oogkanker oetz
>>
>>53668097
>transparant
waarom
>>
hoe kan ik extra autisme vlaggetjes sturen naar pk?
>>
>>53668106
is dat wat het is?
oh
>>
>>53668152
[email protected]
>>
>>53668094
https://flaghunters.github.io/Extra-Flags-for-4chan/
>>53668152
issue op github of email het naar hem oetz
>>
>>53668168
What a stom miem mailadres
>>
>>53668219
>What a

DEN
BOSCH
>>
>>53668219
>mailadres
netpostadres
>>
>>53668266
what a?
>>
>>53666993
Ik ben hier niet van gediend.
>>
>>53668266
Kanker soms als ik in Engels-modus zit vergeet ik terug te wisselen oetz.
>>
>>53668334
>>53668303
>>53668266
oh ik las er zo over heen
>>
>>53668334
Ja dat heb ik ook sometimes
>>
File: Naamloos-1.gif (565 B, 16x11) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Naamloos-1.gif
565 B, 16x11
vinden jullie dit mooier oetz?
>>
>>53668405
nee
>>
File: 1452649799353.jpg (262 KB, 2234x1586) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452649799353.jpg
262 KB, 2234x1586
>>53668334
>>53668388
landverraders
>>
>>53668405
Mag iets scherper, maar een x'tje zal er wel beter uit zien dan een <'tje voor de sleutels
>>
>>53668431
RAND
STAD
>>
>>53668453
dat onscherpe is wat ik krijg als ik een wikipedia vlag verklein tot dit formaat
>>
File: randstad.jpg (74 KB, 620x378) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
randstad.jpg
74 KB, 620x378
>>53668431
>>
>>53668431
Entschuldigung, es soll nicht mehr vorkommen.
>>
>>53668562
>>
>>53668556
vieze flikker
>>
File: anglo culture.jpg (298 KB, 1032x672) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
anglo culture.jpg
298 KB, 1032x672
>>53668431
Anglofielen, bah.
>>
ik vind het wel mooi oetz, al die vlaggetjes.
Behalve die van Baarn (excuses).
>>
>>53668589
Wat is daarmee?
>>
>>53668431
Weet jij überhaupt wat de Engelse Ziekte is?
>>
>>53668627
op tv zie ik altijd dat belgen de helft van de tijd engelse woorden door hun zinnen gooien, best vervelend
>>
>>53668672
https://nl.wikipedia.org/wiki/Engelse_ziekte_%28taal%29

;^)
>>
>>53668672
Woorden niet aaneenschrijven wanneer dat wel zou moeten. Nederlanders doen dat constant.
>>
>>53668672
>überhaupt
ACHTERHOEK
>>
>>53668722
achterhoek de beste
>>
>>53668722
stedeling gedetecteerd
>>
>>53668694
Dan ziet gij en hoort gij verkeerd, want het zijn juist vaak Hollanders die dit doen.
>>
>>53668790
Belgen doen het ook wel vaak, gewoon belange niet zo vaak als Hollanders
>Guys
>>
>>53668790
neen, tijden expeditie robinson was dat altijd. Expediesie voor de belgen
>>
>>53668790
Waarom zeggen Belgen altijd job? Werk of baan is toch ook gewoon goed?
>>
>>53668838
>antwerpenaren vertegenwoordigen heel vlaanderen
Aub.

Vlaanderen = West Vlaanderen & Oost Vlaanderen.
>>
>>53668872
We zeggen 'job' omdat Fransen vaak job zeggen. Ik zeg echter gewoon 'werk'.
>>
>>53668888
>West Vlaanderen
>menselijk
>>
>>53669040
is west vlaanderen de randstad van Belgie?
>>
>>53668975
Is dit Vlaams of zeggen ze het ook in Belgisch-Limburg en -Brabant?
>>
>>53669075
Eerder Friesland
>>
>>53669080
Limburg (en Antwerpen) beschouw ik niet als een deel van Vlaanderen. In Vlaams Brabant wonen alleen redelijk rijke Vlamingen, Franstaligen en Noord Afrikanen.

Ik ken alleen West- en Oost-Vlaanderen (& Brussel).
>>
>>53669100
niks mis met Friesland, alleen stedlingen haten friezen
>>
>>53669232
De randstad van Vlaanderen is Antwerpen.
>>
>>53669176
>>53669256
Wat is er mis met Antwerpen dan?
>>
File: 1452640109536.jpg (45 KB, 451x387) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452640109536.jpg
45 KB, 451x387
Waarom hebben de Vlamingen Brussel zo laten degeneren naar het Frans? Het ligt godverdomme in Vlaanderen. Schud mijn hoofd.
>>
>>53669256
>dvw mijn broerke volgend jaar in Antwerpen wil studeren
hoe breng ik hem op andere gedachten? Hij is nog zo klein en gevoelig, ik zou niet willen dat Antwerpen hem kapotmaakt
>>
>>53669298
robin aub
>>
>>53669298
Amsterdam,
kanker steeg.
Zonder joden,
was je leeg.
>>
>>53669289
Niks, hij is gewoon nen boer.
>>
>>53669289
Is gewoon een dwaze stad met dwaze inwoners. Ook teveel krapuul.
>>
File: 1452625284173.gif (483 KB, 243x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452625284173.gif
483 KB, 243x270
Het sneeuwt [verklapper]heel lichtjes[/verklapper]
>>
>>53669605
>te veel*
foutje mijn excuses
>>
Goeiemiddag dames en heren
>>
File: Nederchoco.jpg (1 MB, 3965x997) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Nederchoco.jpg
1 MB, 3965x997
dvw je je oude foto's terugkijkt
>>
File: CY1EnW_UMAAfKV4[1].jpg (126 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CY1EnW_UMAAfKV4[1].jpg
126 KB, 600x800
what is she talking about lads?
>>
File: 1447463896177.jpg (24 KB, 300x286) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447463896177.jpg
24 KB, 300x286
>>53669629
bij mij vanochtend ook maar nu is et weg, voelt slecht man.
>>
>>53669725
She's being a delusional airhead.
>>
if dubs you're all kankernegers
>>
>>53669725
>>
>>53669605
wat is krapuul?
>>
>>53669725
kek, "after a few days i realised i was raped"
>>
>>53669725
>in Almere kon ik echt niet alleen op stap gaan
nee vind je het gek
>>
>>53669786
If dubs you give banking secrets to us.
>>
>>53669725
>studente journalistiek
dat soort mensen hoef je niet serieus te nemen
>>
>>53669799
Waarom laten kranten dit soort dommen mensen hun debiele meningen spuwen?
>>
>>53669786
jammer
>>
>>53669900
amai
>>
>>53669725
>tinder
Welk deftig meisje gebruikt dat nu?
Zijn alle Hollandse meisjes zo marginaal?
>>
>dvw geen hengelose vd
>>
>>53669786
S H U T I T D O W N
>>
>>53669907
Journalistiek studenten, kunnen eindelijk hun belangrijke dagboekverhalen kwijt waar iemand ze leest in plaats van alleen op omvallr
>>
>>53669907
Asha ten broeke mag ook in de volskrant oetz
>>
>>53669964
voelt slecht oetz
>>
>>53669903
idd.
dat soort mensen hebben controverse nodig en nemen altijd een tegendraadse, pseudo-kritische houding aan.
De grootste leeghoofden en parasieten die bestaan.
>>
File: 1452896362081.jpg (40 KB, 600x1066) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452896362081.jpg
40 KB, 600x1066
>>53669725

>Ik zeg nergens dat alle mannen dit doen. Ik zeg wel dat er een enorm aandeel Nederlandse mannen is die dit wél doen.
>>
>>53669813
Schorem, tokkies of hoe jullie dat ook noemen.
Het is ook erger in dorpen oetz, tenzij hij specifiek buitenlanders bedoelt
>>
>>53669725
>geen voorbeeld van massale systematische aanrandingen door blanke mannen
>ja maar nederlandse mannen verkrachten toch
>voorbeelden te over van vluchtelingen die massaal systematisch verkrachten
>maar dat is oneerlijk!!!
dit verzin je niet
>>
File: negers.png (303 KB, 1918x948) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
negers.png
303 KB, 1918x948
>>53664201
neukende negers
>>
>>53670115
Ten eerste zijn het geen buitenlanders maar mensen (Belgen, Vlamingen) van vreemde origine. En ja ik doelde inderdaad op wat jij 'buitenlanders' noemt. De Berbers in Antwerpen zijn letterlijk barbaren. In Marokko zijn ze veel vriendelijker.
>>
>>53670182
>op mlp zitten
>>
>>53670199
Ik zou toch liever daar wonen dan in een of ander marginaal dorp.
Ik heb iets meer dan een maand geleden nog 's nachts door Borgerhout gewandeld zonder enig probleem.
>>
>>53670054
Ik snap dat écht niet.
Wie de neuk is er geïnteresseerd in de hersenspinsels van een gefrustreerde mannenhater?
>>
>>53670450
>niet van 2d houden
>van >geen hoeven houden
>>
>>53670483
ik lees het elke keer om me te ergeren
>>
>>53670461
>Ik zou toch liever daar wonen dan in een of ander marginaal dorp.
>Alles wat niet Antwerpen is, is dorp.
Ge zijt toch niet serieus é?

Antwerpen is een kleine, onbelangrijke stad.
Gent heeft tenminste een goeie universiteit en een leuke sfeer. Brussel heeft al de rest.
>>
>>53670614
>Brussel heeft al de rest.
Maar wat nou als ge geen Frans kunt?
>>
>>53670732
boeit zelfs niet, heb genoeg 'ollandse maten in Brussel die geen zak Frans kunnen, maar ze kunnen er perfect leven en genieten
>>
>>53669799
Waarom staat er een komma tussen 'vrouwen' en 'die'?
>>
>>53670826
Vrouwenhater! hoe durft ge d'r te verbeteren!?
>>
>>53670614
>Alles wat niet Antwerpen is, is dorp
Dat is niet wat ik zei maatje.
Ik woon in zo'n ~100000 inwoners stad en zou liever in Antwerpen wonen dan een dorp of een kleinere "stad" als Lokeren ofzo.
Gent is matig
>>
/1m78/ hier
ben ik een manlet?
>>
>>53670951
Ik ben ook 178cm maat
>>
>>53670951
Ja alles onder 1m80 is een manlet
>>
File: manlet superiority.png (151 KB, 728x349) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
manlet superiority.png
151 KB, 728x349
>>53671001
Alle Germanen zijn hoorndragers.
>>
stuktv is eigenlijk best wel lachen
>>
>>53671052
Germanen/Kelten*
>>
>>53671052
Waarom paalt ge dan over Galliers?
>>53670951
Ja, maar het kan bijna niemand in uw omgeving iets schelen
>>
Hoe doe ik iets nuttigs met mijn dag? Heb het gevoel dat ik nu wel lang genoeg in bed gelegen heb
>>
>>53671196
Zuipen. Carapils.
>>
>>53671196
Verworvenheden behalen op uw favoriete computerspelleke.
>>
>>53671348
heb dat juist afgesloten, met het idee dat ik wel iets beters te doen zou kunnen hebben
>>
>knack forum
waarom ben ik daarheen geweest
ik ben hersencellen kwijt
>>
IK VERVEEL ME
>>
>>53671388
Ik zou d'r zelf gewoon niet al te veel om geven het is tenslotte het weekend hè.
>>
>>53671725
Ga jossen.
>>
File: 1452894521097.gif (1 MB, 480x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452894521097.gif
1 MB, 480x270
>>53671725
ga tekenfilmpjes kijken
>>
>>53671774
'n ander computerspelleke dan maar, bedankt vriend
>>
>>53664201
Daar onder in die vlei stap 'n mannetjie,
hy is so klein en so skraal.
Hy swaai 'n ou klein koffiekannetjie
en stap na sy werk vir die honderdste maal.
Langs die bome en blink waterstrome
sing hy nou so ver as hy gaan,
want gister is 'n baba gebore,
en hy is die vader daarvan.
Sy naam is Bart Kasper de Kompaan,
hy dink aan 'n naam vir sy seun.
Freek Jasper en Sarel kan dalk gaan,
maar Gotliep Antonie staan hom beter aan.
Ongelukkig verwag sy ou vader
dat die kind na sy oupa moet heet.
Jan Donderdag van Gorrelberg van Staden
en daarby Kasparus Bart Keet.
>>
>>53671810
Ik haat Amsterdam
>>
>>53671725
dans vir my op skype en maak my lag
>>
>>53671955
Waarom?
>>
>>53671931
Vind het nog steeds moeilijk te geloven dat er blanke mannen zijn die Afrikaans onironisch en niet als miemtaal spreken
>>
sterf
>>
hallo waarom hebben wij geen (echte) meisjes (zonder (vrouwelijke) piemels) die op de nederdraad zitten

behalve zo'n schattig indonesisch meisje dan maar dit zag ik een keer op /asean/
>>
>>53672103
>Nachtfabriekanon
Hoe bevalt je het nachtleven? Het schijnt dat je vatbaar bent voor depressies, mentale stoornissen enz als je vaak nacht shifts doet
>>
>>53672181
>shifts
>>
>>53672167
Omdat Germaanse meisjes simpelweg niet bestaan. Mannen met vagina's zijn het.

Hierzo een voorbeeld van echte meisjes: https://www.youtube.com/watch?v=07zgZpgTRs8
>>
>>53672181
Geen problemen met die zooi, het is geestig oetz. Keiharde doekoes verdienen.
>>
File: 1452080257256.jpg (331 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452080257256.jpg
331 KB, 1280x720
>>53672167
Wat heb je tegen vrouwelijke piemels, Anoniempje?
>>
>>53672245
Waarom hedde zo'n hekel aan Germanen? hebben ze uw familie vermoord ofwa?
>>
>>53672305
Koek het is grappig want hij is een jood
>>
>>53672297
Ze bestaan niet in het echt.
>>
>>53672305
aandachtshoeren
>>53672349
en het werkt nog ook
>>
>>53672297
>vrouwelijke piemels
>>
hoekom is belge so butthurt al die tyd?
>>
File: randstad.gif (8 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
randstad.gif
8 KB, 500x500
>>53672410
>butthurt
>>
>>53672410
>butthurt
JOHANNESBURG
>>
>>53672410
als hulle die gelofte herdenk dan kun wy spreek
>>
>>53672410
>butthurt
R A N D S T A D
>>
>>53672509
>>53672553
ok ok... so 'n pyn in die gat
>>
>>53672620
Hoe zou jij je voelen als je je land met Walen moest delen?
>>
>>53672620
In Zuid Afrika injecteren ze aidsremmers in hun gat... om hoog te worden.
>>
>>53672708
Ik heb misschien in mijn hele leven 5 Walen gezien, gast. Walen zijn nog erg zo niet. Alleen wat boerser en armer.
>>
>>53672759
Waalse infiltrant a.u.b
>>
>>53672708
amper soos n afrikaaner wat sy land met negers moet deel?
>>
>>53672794
>spreekt vloeiend engels, vlaams en frans
>redelijk goed hebreeuws
>ook noties duits
>waal
Ha.
>>
>>53672874
>spreek vloeiend frans
Waal bevestigd.
>>
>>53672874
wat de neuk, ge zijt nog erger dan 12k
>>
>>53672935
En ik ben ook nog eens wiskundig aangelegd!
>>
Kennen jullie nog meer negers als tweepak en hopsin?
>>
>>53672817
Apartheid deed niets verkeerd.
>>
desu
>>
>>53672935
Fransen kijken neer op Walen. Meneer, 'jus d'orange'.
Vlamingen zeggen teminste sinaasappelsap.

GERMANEN = HOORNDRAGERS
>>
File: 1393178552831.png (30 KB, 514x352) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1393178552831.png
30 KB, 514x352
>mensen die geen (v)wo hebben gedaan zullen nooit verbannen worden uit de nederdraad
>>
File: 1444692810103.jpg (153 KB, 1000x810) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444692810103.jpg
153 KB, 1000x810
>>53672994
>hopsin
>>
File: 1441528057406.jpg (4 KB, 117x110) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441528057406.jpg
4 KB, 117x110
>>53673132
baka senpai desu

>>53673150
>dvw nooit gestudeerd
>>
File: 1431706646704.png (129 KB, 828x1403) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431706646704.png
129 KB, 828x1403
>>53673150
>zijn miemie zal nooit grappig zijn
>>
>>53673150
Ben bang dat er dan ~5 overblijven.
>>
>>53673019
ons moes meer subtiel gewees het dink ek. maar rhodesie was en hulle het lank voor ons af gekak.
>>
>>53672935
>noemt fruitsap ''jus d'orange''
alle hollanders zijn eigenlijk walen
>>
>>53673277
>>53673277
>>53673277
>>
>>53673148
>jus d'orange
Dat zeg ik ook.
>>
Your guy's language is literally just silly as he'll English. Ook, Hallo, hoe gaat het met je. Ik heb een grote lul.
>>
>>53668646
:^(
>>
>>53672403
Is Emily ok????
>>
>>53667712
>dvw geen Nederdraderhomo om samen mee the ontkennen dat we homofiel zijn
Thread replies: 314
Thread images: 46
Thread DB ID: 447551[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.