[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/NEDERDRAAD/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 329
Thread images: 57
Geen ruzie editie


Welkom: wij twee
>>
Vmbo'ers, allemaal opkankeren.
>>
Je hebt hem veels te vroeg gemaakt oetz
>>
File: 1452947305881.png (78 KB, 1219x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452947305881.png
78 KB, 1219x900
VOTE FOR LUSO:

https://poal.me/k674hw
https://poal.me/k674hw
https://poal.me/k674hw
https://poal.me/k674hw
https://poal.me/k674hw
>>
>>53679762
>>53679771
DOET ME NIKS
>>
Paal favoriete klassiekers.

https://www.youtube.com/watch?v=BWerj8FcprM
>>
>>53679737
>Vmbo'ers
>>
nde voor stuk stuk voor kankerdebielen
>>
>>53679790
Ik heb voor /v4/ gestemd.
Graag gedaan, hoor.
>>
>>53679704
Opleidings editie zou je bedoelen.

Paal IQ en opleiding die je heb gedaan.
>>
>>53679737
Getekend: havist en gefaald HBO scholier
>>
>>53679826
Kanker op
>>
>>53679706
>pastasaus kopen

En wie is hier nou de domme?
>>
>>53679790
waarom in de neuk zou het nodig zijn dit opnieuw te organiseren?
>>
>daadwerkelijk autistische taaldiscussies hebben in de Nederdraad
Jongens het is een miemdraad goede spelling en grammatica doen er allemaal niet zo zeer toe.
>>
Moeten vwo'ers geen huiswerk maken?
>>
>>53679925
Maar dit is hoe de NEDERDRAAD begonnen is.
Taal en slaptjips discussies.
>>
>Dit is nu een Bond Tegen Leenwoordendraad
http://bondtegenleenwoorden.nl/
>>
>>53680014
leenwoorden zijn gewoon correct
>>
File: 1445321636926.jpg (6 KB, 191x223) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445321636926.jpg
6 KB, 191x223
>>53679974
>dvw maandag tentamens beginnen en je nog niets gedaan hebt
>>
>>53680014
Maar dat is onmogelijk. Weten zij wel hoeveel leenwoorden wij hebben? En hoe weinig niet leenwoorden er zijn?
>>
>>53680189
>niet leenwoorden

Niet-leenwoorden.
>>
>>53680078
>dvw je maandag je pas inschrijven bij school

>>53680210
Excuseer mij, ik ben aan het kanen
>>
Moeten MBO'ers geen wc's schoonmaken?
>>
>>53680259
Mooie zinsopbouw
>>
>>53680014
Iedereen die woorden gebruikt die reeds door de BTL vertaald zijn naar een juist Nederlands woord komt letterlijk uit de R A N D S T A D
>>
>>53680290
Nee, dat doen kanslozen en autisten (ja, dit is dubbelop)
>>
>>53680344
>Moeten MBO'ers geen wc's schoonmaken?
>Nee, dat doen MBO'ers
???
Wat probeer je te zeggen.
>>
>>53680290
Nee, dat uwe moeder
>>
RAND
>>
STAD
>>
>>53680290
Daar zijn VMBOers voor, NOOT edelmannen doen dit soort dingen niet.
>>
>>53680290
>wc's
Toiletten
>>
>>53679737
Mavo wel welkom?
Glimlip.
>>
>>53680290
Mooie zinsopbouw
>>
File: comfortabeltje.jpg (41 KB, 600x579) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
comfortabeltje.jpg
41 KB, 600x579
>dvw /nederdraad/ een hechte familie is
>>
>>53679980
Tijden veranderen, de draad is nu niets meer dan een miemdraad. Kom op het is 2016.
>>
>>53680556
pleeg zelfmoord aub
>>
>>53680106
Met alle respect, mede WOer, maar als je een een wederkerend voornaamwoord gebruikt bij een niet wederkerend werkwoord dan zit je grammaticaal fout.
>>
File: Knipsel.jpg (62 KB, 554x718) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Knipsel.jpg
62 KB, 554x718
Er is toch niemand zo autistisch om deze woorden effectief te gebruiken, toch?

>>53680584
voelt slecht man
>>
>>53680290
Dat is meer iets voor HBO''ers gezien die vaak niet aan de bak komen Jelmer.
>>
>>53680590

Overtuig me.
>>
File: 1444909260652.jpg (365 KB, 750x725) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444909260652.jpg
365 KB, 750x725
>>53680556
En net als een familie zeiken ze tegen mekaar over allemaal kleine dingetjes.

Wel amusant om te zien oetz.
>>
>>53680622
>een een
vwo, allemaal
>>
>>53680655
>arabier
>>
>>53680418
Mbo'ers zijn niet kansloos, zij kunnen namelijk een vak.
Iets van hbo'ers en wo'ers niet kunnen, die hebben alleen de kennis geleerd om een vak te leren.

Ik heb vroeger hbo gedaan, maar nu moet ik cursussen volgen, op mbo niveau, om mijn vak uit te kunnen voeren.
>>
>ik ben intelligent hoor
>ik ben gewoon werkeloos en paal heel de dag op 4kan
>>
File: arabs.png (203 KB, 314x560) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
arabs.png
203 KB, 314x560
>>53680697

Niet overtuigd oetz
>>
>>53680622
>een een
wew lad.jpg
>>
>>53680556
Dat is het niet, veel haten elkaar. En arabieren zullen nooit onderdeel van de familie zijn.
>>
>>53680668
>mekaar
>>
>>53680639
>Slachtmaand
klinkt wel beter oetz
>>
>>53680789
Dat is straat taal oetz
>>
>>53680756

Tip: Verwijder dit, voordat letterlijk tientallen andere palers je erop wijzen dat ik wel onderdeel van de familie ben
>>
>>53680789
http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/530/mekaar_elkaar/

Het is gewoon goed alhoewel informeel.

>>53680826
>straat taal
straattaal*
>>
>>53680639
Ik snap dit niet, toen de zeven provincies samen gingen liepen ze toch ook niet deze woorden te gebruiken?
>>
>>53680826
We zijn niet op straat anon
>>
>>53680887
Dat was ook straat taal
>>
>>53680901
misschien sta ik wel op de straat te schijtpalen, kut
>>
>>53680698
Daar zijn stages voor, meneer de MBO'er.
>>
>>53680930
kanker op Indiaan
>>
>>53680639
Ik moet wel zeggen dat het wel mooi is dat iedere maandnaam ook verteld wat er in gebeurd(e).
>>
>>53680014
>Ouwe jaren 80 site.
Niemand gaat die shit serieus nemen, wen maar aan Engels of Chinees, dat is de toekomst.
>>
>>53680947
Een stage is niet hetzelfde als echt werken.
Ik heb nu geen project aan ik moet werken, of verslagen om te maken. Ik heb stage gelopen op mijn hbo opleiding, lijkt niet op wat ik, en klasgenoten, doe(n) met echt werken.
>>
Laten we mooie liedjes posten. Een positieve draad:
https://www.youtube.com/watch?v=6iwMXfLQ988
>>
>>53681198
>wat is stage lopen bij posities/werkgevers waar je daadwerkelijk wilt gaan werken
>wat zijn starters posities die speciaal bedoeld zijn voor mensen die net van de uni komen met weinig praktische ervaring
>>
>>53681569
>mooie liedjes
>kankerjodenmuziek
>>
ik wil zo graag op stage oetz
>>
>>53681629
De welvaart van Nederland is bijna helemaal te danken aan (Amsterdamse) Joden.
>>
>>53681590
Mijn huisgenoot heeft stage gelopen waar hij nu werkt.
Zijn taak is totaal veranderd.

>wat zijn starters posities die speciaal bedoeld zijn voor mensen die net van de uni komen met weinig praktische ervaring
Dat zijn dus plekken voor mensen die wel de kennis hebben, maar geen vak kunnen.
>>
>>53681569
Laat Joe Roberts jou opbeuren

https://youtu.be/ZhvZQfCCvpY
>>
>>53681721
Oké Schlomo.
>>
hopelijk heb ik een knappe stagebegeleider oetz
>>
File: spitroast_sfw.png (130 KB, 580x510) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
spitroast_sfw.png
130 KB, 580x510
Jongens ik deed een OI maar ik paalde hem in de vorige draad. Rach mijn OI aub.
>>
>>53680622
Wat lul je?
Zou je zo vriendelijk willen zijn om de fout te noemen in de volgende zin?

>De oude meneer deed me beseffen dat ik vaker langs mijn opa zou moeten gaan.


Bij voorbaat dank!
>>
>>53682143
aub hier hebben we het in de vorige draad al uitgebreid over gehad
>>
>>53682143
'DOEN BESEFFEN' =/ 'BESEFFEN'

http://ans.ruhosting.nl/e-ans/18/05/04/10/01/body.html
>>
>>53682276
Wat was de uitkomst van de betreffende 'discussie', als ik vragen mag?

Of ben jij het maar, Rodney?

>>53682306
Wat bazel je?
Bart, die website toont slechts mijn gelijk.
Ze geven zelfs letterlijk een voorbeeldzin dat vergelijkbaar is.

>Die woorden deden hem beseffen hoe zwak hij stond.
>>
>>53682419
>voorbeeldzin

Kak, ik bedoelde 'voorbeeldzinnetje' palen.
>>
>>53682143
"Hij heeft mij doen/laten 'werken'", etc. Echter, die werkwoorden zijn niet reflexief.

>>53682419
Ik heb nooit gezegd dat je zin fout was.
>>
>>53682419
>>53682306
Kanker, volgens mij heb jij toch gelijk.
>>
>>53682476
Kanker.
Alweer fout.

>>53682520
O, in al mijn ijver las ik je paal verkeerd.
Zou u zo vriendelijk willen zijn om mij te vergeven, mijnheer Bart?
>>
>>53682592

Nee we hebben allebei gelijk, laat maar.
>>
>>53682419
>Een autist die zichzelf een air van superioriteit probeert te geven door andere mensen engelse voornamen te geven hetgeen hij ziet als een teken van intellectuele minderwaardigheid.

Je zal wel veel gepest zijn/worden
>>
>>53682606
Ik vergeef het je, mits je naar dit liedje luistert: https://www.youtube.com/watch?v=ywi0xvs7rYg
>>
>>53682793
>air

Dat heet een houding, anon.

>Je zal wel veel gepest zijn/worden
Integendeel, ik kan het juist heel goed vinden met de meeste mensen.
>>
>>53682736
Nee je had geen gelijk. Je begreep het gewoon eerst niet. Nu begrijp je het. Klein verschilleke.
>>
>>53682894
Je weet dat anime poppen geen echte mensen zijn he?
>>
>>53682990
Daar ben ik me van bewust, ja.
Ik begrijp alleen niet helemaal waarom jij het noodzakelijk acht om dat te zeggen.

Gaan we weer feiten plaatsen?
>>
Waarom is Almere zo cultureel verrijkt?
Letterlijk amai.
>>
>>53682793
>mbo'ertje die denkt dat alle mensen die maar enigszins kunnen leren gepeste autisten zijn

>>53682926
Wat is er fout aan het feit dat beseffen geen wederkerend werkwoord is?

[verklapper] je hebt gelijk, ik begreep het eerst niet. gelukkig heb ik het zo verwoord dat ik mezelf nog kan verdedigen
>>
>>53683144
Omdat Germanen van nature hoorndragers zijn. Heel Nederland is cultureel verrijkt.
>>
>>53683182
>Je superieur voelen als iemand anders een engelse naam heeft betekent dat je hoger opgeleid bent

Ja ik kan wel zien dat jij een zeer geleerd persoon bent
>>
Jahoor, 1 dag weg en het gaat weer over buitenlanders.
>>
>>53683144
Omdat vertekend beeld.
>>
>>53683268
Meneer Goudberg, a.u.b.
>>
>>53683330
Ahmed Kahba Den Salam Mok, a.u.b.
>>
>>53683279
Ik ben hem niet, ik neem het alleen op voor mede WO'ers.
>>
Jullie hebben toch niks tegen Turken he??
>>
>>53683455
En wat voor WO studie doe je dan?
>>
Weet je wat?
Jullie zijn gewoon allemaal kankerracisten
>>
>>53683528
maar anoniempje het vriendje van mijn vrouw is marrokaans
>>
>>53683617
>le hoorndragermiem

haha :) +1
>>
>>53681914
waarom steel jij mijn risk-struikel?
>>
jongens, hoe kom ik van mijn verkoudheid af?
>>
>>53683714
heb je al geprobeerd jezelf te zijn
>>
File: 1452185529309.gif (782 KB, 500x538) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452185529309.gif
782 KB, 500x538
>>53683714
met lieve jongens kroelen
>>
>>53683700
omdat struikels ontmaskeren leuk is ;^)

zal je spelletje niet verstoren oetz
>>
>>53683519
Bedrijfseconomie.
>>
>mama dwingt mij om bij familie te zitten

Kak.
>>
>>53683961
Welke universiteit?
>>
Ummm wtf...?
>>
>>53684037
doe eens een gok
>>
>>53684100

Erasmus Universiteit
>>
>>53684100
VU?
>>
File: 1385823124983.jpg (23 KB, 720x432) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1385823124983.jpg
23 KB, 720x432
>>53683961
>Bedrijfseconomie.
>Niet eens een beta studie
>Voelt zich superieur
Je had net zo goed MBO vrijetijdskunde kunnen gaan studeren
>>
>>53684214
Goed gemiemd.
>>
>>53684177
>>53684165
>geen extra vlaggen script hebben

TILBURG
I
L
B
U
R
G
>>
>>53684275
Nou sorry hoor.
>>
>>53684275
>vlaggenscripthoorndragers

Nee, bedankt.
>>
>>53684377
>hoorndragers
Leuk miem-scheldwoord, heb je hem geleerd van /int/?
>>
>>53683767
altijd weer die clichees: wees jezelf, vraag haar gewoon uit.
geef ij eens wat echt advies
>>
>>53684453
Hoorndrager.
>>
File: hammersgrin.jpg (15 KB, 391x308) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hammersgrin.jpg
15 KB, 391x308
Uhm hallo /nederdraad/?

>>53681998
Rach mijn OI even. Ik wil graag weten wat jullie over mijn OI denken.
>>
>>53684518
Wees iemand die je graag zou willen zijn, verlaag je verwachtingen.
>>
>>53684528
Robin aub
>>
File: randstad.jpg (74 KB, 620x378) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
randstad.jpg
74 KB, 620x378
>>53684068
>>
>>53684583
oké, ik wil iemand zijn die niet verkouden is, en ik verlaag mijn verwachtingen van niet verkouden zijn
>>
File: I-side-with.png (257 KB, 694x643) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
I-side-with.png
257 KB, 694x643
Paal resultaten.

https://www.isidewith.com/
>>
File: 1436187335917.png (25 KB, 595x454) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436187335917.png
25 KB, 595x454
>>53679704
<3
>>
>>53684901
Bondgenootschap der hoorndragers.

Nee bedankt.
>>
Lekker wie is de mol kijken jongens.
>>
>>53684809
Kanker bij mij komt er ook clinton uit
>>
>>53685076
Kankerschaap.
Welk seizoen is het onderhand? 748?
>>
>>53685203
Daar is helemaal niks mis mee, joh.

Bij de meeste Europeanen komt natuurlijk een Democraat uit.
>>
>>53685481
Maar Clinton is een leugenachtige hoer.
>>
>>53685540
Dan kies je voor nummer 2 uit jouw lijstje.
>>
>>53685481
Debiel.
>>
File: trks.webm (2 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
trks.webm
2 MB, 1280x720
>turks
>>
>>53685600
Doe is vriendelijk.
>>
>>53685817
Alleen tegen je mama.
>>
>>53685625

opkankeren, gauw
>>
File: hammyisthatso.jpg (126 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hammyisthatso.jpg
126 KB, 1280x720
>>53684589
Wat vind je van mijn OI anon?
>>
File: 1452881233968.webm (489 KB, 202x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452881233968.webm
489 KB, 202x360
>>53685625
do you know who that is?
>>
>zaterdagavond
>de beste jaren van me leven
>ik zit alleen binnen te wachten op amerika league of legends

vermoord me jongens ik kan niet meer.
>>
>>53686063
wanneer zullen arabieren eens op sociaal-conservatieve partijen stemmen? stop met kiesvee te zijn van links (wat bestaat uit germaanse hoorndragers) aub.
en wanneer zullen arabieren eens seculier worden?
Er moet een mediterrane alliantie komen.
>>
>>53686212
Hey, wat vind jij van mijn OI? >>53684528
>>
>>53686212
hoe kan je dat de beste jaren van je leven noemen
>>
File: hammysmug.jpg (381 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hammysmug.jpg
381 KB, 1920x1080
Ummm hallo? Hallo?? Wil iemand mijn OI rachen? Ik wil graag weten wat de nederdraad denkt over mijn OI.
>>
>>53683144
Omdat het een put van ellende is waar de meest nutteloze mensen terecht komen. Alle armen mensen die niet in Amsterdam konden komen zijn naar die stad gegaan, buitenlanders hebben een fetish voor de stad dus is het in meeste wijken 35%+ niet-wit.
>>
>>53686839
Robin, a.u.b.
>>
>>53686839
Kanker/10
>>
>>53686839
Ga eerst maar eens vertellen wat OI is.
>>
>>53684655
werkt het?
>>
>>53686839
Hoi Robin, hoe gaat het ermee?
>>
>>53686996
Originele inhoud denk ik.
>>
>>53685625
>kleine mensen pesten
stoer hoor.
>>
>>53686869
Letterlijk het enige is muh winkels.

Waar is de kerk in het midden van het centrum zoals in de rest van Europa?
>>
File: file.png (103 KB, 772x817) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file.png
103 KB, 772x817
>>53687115
>Robin
jesha oetz
>>
>>53687168
>almere
>>
>>53687168
Ik was vergeten dat tweakers nou ook karma heeft, wat een kankersite is het geworden oetz.
>>
>>53687168
Hij heet Robin Vos.
Hij heeft letterlijk met zijn Goybookaccount gereageerd op een nieuwsartikel ofzo.
>>
>>53687244
>Robin Vos
>Vos
Je snapt het echt niet hé?

>>53687168
Oetz.
>>
>>53687349
Wat snap ik precies niet dan?
>>
File: 1451214302545.jpg (106 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451214302545.jpg
106 KB, 1280x720
>>53687168
>Een man die Jesha heet
>>
>>53687168
Aan deze snelheid gok ik dat we binnen een weekje of twee zijn adres hebben.
>>
>>53687414
>germaanse scholier gedetecteerd
Laat mensen eens leven aub.
>>
File: 1452348180361.jpg (531 KB, 1263x5940) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452348180361.jpg
531 KB, 1263x5940
R O B I N
O
B
I
N

V O S
O
S
>>
File: image.jpg (1 MB, 1919x2559) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
1 MB, 1919x2559
>>53687144
Die winkels zijn best wel overrated, en een kerk is geen plaats meer voor. Christendom is niet meer serieus te nemen, ze hebben daar nog een paar kleine kerken waar bijna niemand naar toe gaat.
>>
https://poal.me/k674hw stem /v4/
>>
>>53687464
Ik ben gewoon Vlaming,
>>
Ik HAAT tentamens
>>
File: randstad.gif (8 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
randstad.gif
8 KB, 500x500
>>53687582
>overrated
>>
>>53687630
Ik HAAT jou.
>>
>>53687573
Wat valt er te zien op die teller, triple 7?
>>
>>53687630
Wat zijn tentamens?
>>
File: 1323222240001.jpg (30 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1323222240001.jpg
30 KB, 600x600
> zaterdagavond alleen met een film editie
>>
>>53687609
is poal beveiligd tegen spam bots
>>
>>53687582
>oh boehoe ze hangen een vlag op een kerktoren ;_;
Ocharme christenen toch.
>>
>>53687763
Hollands woord voor examens of zoiets, klinkt nogal infantiel, eerlijk gezegd
>>
>>53687792
Johnny English draait op SBS6.
>>
>>53687582
Wauwamai das echt vuil. Nieuw Links kent geen schaamte meer.
>>
File: image.jpg (15 KB, 235x236) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
15 KB, 235x236
>>53687792

>alleen
>>
>>53687837

In Gent begonnen ze het woord 'tentamen' te gebruiken voor tussentijds of test examen. Dat examen telde enkel mee als je 'echt' examen op het einde van eht semester slechter was
>>
File: file.png (143 KB, 422x390) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file.png
143 KB, 422x390
amai
>>
>>53687792
>dvw geen functionerende deeveedeespeler
>>
>>53687069
redelijk, ik heb geen kuch meer
>>
>>53687849

Ik heb de Grote Kort van piratenbaai gehaald, best wel leuke film oetz

>>53687893
Ik heb niet veel keuze, en het is leuker zo
>>
Hi

My gf will be doing her PhD at Groningen which pretty much means that I'll either be moving there or spending a lot of time there.

What is it like?
Is it clean?
Is it quiet?
Are there clean and quiet areas?
What kind of music scene is there?
What kind of drugs scene is there?
Is there much in the way of Sports (to watch and/or play)?
Is there much in the way of culture (museums/historical buildings/art galleries)?
Are there many English speakers there?
Is there demand for English teachers?
What are the politics like?
Is it easy to get to from a major sea/airport?
Are there any areas of outstanding beauty nearby? (mountains/lakes/forests... that kind of shit)
Anything else I should know?

In return, I could answer any questions on Manchester.
>>
>>53687893
Arabier, wil je politiek actief worden? Ik wil seculiere Arabieren verenigen met seculiere Joden en Zuid Europeanen. Das mijn levensdoel.
Germanen moeten gestraft worden voor hun hoorndragerij.
>>
>>53688007

Ik ga je kankervriendin neuken
>>
>>53688007
Fuck off
We're full
>>
>>53688007
als je hier Engels leraar wilt worden moet je wel Nederlands goed kunnen, dom-oor.

in Groningen is een lekkere tosti tent.
>>
>>53688007
paal vd
>>
>>53688052

>Arabieren
>Joden
>Zuid-Europeanen

Letterlijk een driehoek van haat
>>
>>53688007
>groningen
haahahahahahhhahahhahahaahahahahahhhahahhahahaahahahahahhhahahhahahaahahahahahhhahahhahahaahahahahahhhahahhahahaahahahahahhhahahhahahaahahahahahhhahahhahahaahahahahahhhahahhahahaahahahahahhhahahhahahaahahahahahhhahahhahahaahahahahahhhahahhahahaahahahahah
hhahahhahahaahahahahahhhahahhahahaahahahahahhhahahhahahaahahahahahhhahahhahahaahahahahahhhahahhahahaahahahahahhhahahh
ahahaahahahahahhhahahhahahaahahahahahhhahahhahahaahahahahahhhahahhahahaahahahahahhhahahhahahaahahahahahhhahahhahahaahahahahahhhahahhahahaahahahahahhhahahhahahaahahahahahhhahahhah
ahaahahahahahhhahahhahahaahahahahahhhahahhahahaahahahahahhhahahhahahaahahahahahhhahahhahahaahahahahahhhahahhahahaahahahahahhhahahhahahaahahahahahhhahahhahahaahahahahahhhahahhahahaahahahahahhhahahhahahaahahahahahhhahahhahahaahahahahahhhahahhahahaahahahahahhhahahhahahaahahahahahhhahahhahahaahahahahahhhahahhahahaahahahahahhhahahha
hahaahahahahahhhahahhahahaahahahahahhhahahhahahaahahahahahhhahahhahahaahahahahahhhahahhahahaahahahahahhhahahhahahaahahahahahhhahahhahahaahahahahahhhahahhahahaahahahahahhhahahhahahaahahahahahhhahahhahahaahahahahahhhahahhahahaahahahahahhhahahhahahaahahahahahhhahahhahahaahahahahahhhahahhahahaahahahahahhhahahhahahaahahahahahhhahahhahahaahahahahahhhahahhahahaahahahahahhhahahhahahaahahahahahhhahahhahahaahahahahahhhahahhahahaahahahahahhhahahhahahaahahahahahhhahahhahahaahahahahahhhahahhahahaahahahahahhhahahhahahaahahahahahhhahahhahahaahahahahahhhahahhaha
haahahahahhahahaahahahahahhhahahhahahaahahahahahhhahahhahahaahahahahahhhahahhahahaahahahahahh
hahahhahahaahahahahahhhahahhahahaahahahahahhhahahhahahaahahahahahhhahahhahahaahahahahahhhahahhahahaahahahahahhhahahhahahaahahahahahhhahahhahahaahahahahahhhahahhahahaahahahahahhhahahhahahaahahahahahhhahahhahahaahahahahahhhahahhahahaahahahahahhhahahhahahaahah
ahahahhhahahhahahaahahahahahhhahahhahahaahahahahahhhahahhahahaahahahahahhhahahhahahaahahhhhahahaahahahahahhhahahhahahahahhhahahhahahaahahahahahhhahahhahaaahahahahahhhahahhahahaaha
hahahahhhah
>>
>>53687878
De kerk zelf ook niet, ze vinden het blijkbaar prima om en homo vlag op te hangen terwijl dit compleet tegen de texten in de bijbel gaat. "Progressie" gaat blijkbaar voor het woord van God.
>>
>>53688171
wat voor een kerk is het eigenlijk?
>>
File: 1452650056558.gif (1 MB, 460x278) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452650056558.gif
1 MB, 460x278
>>53688007
>My gf
Stopped reading there.
FUCK OFF NORMIE
>>
File: 1450928536547.gif (20 KB, 633x758) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450928536547.gif
20 KB, 633x758
>dvw het nog steeds niet veilig is om in het openbaar mijn vriendje z'n hand vast te houden
>>
>>53688251
gaan we nog bewegen of hoe zit dat
>>
>>53688063
>>53688065
>>53688100
>>53688111
>>53688127
>>53688229
jullie zijn ook behulpzaam
>>
>>53684809
>>
>dvw geen zacht haar vriendje
>>
>>53688348
niet deze miem weer

stop
>>
>>53688112
Ja maar dat moet zo niet zijn. Genetisch zijn we redelijk verwant aan elkaar (en ook cultureel zijn er raakvlakken). Ben je een echte Arabier of kom je uit de Levant? Aub zeg Levant.
>>
>>53688052
Proberen die tegenstrijdige volkens samen te brengen is nog grotere hoorndragerij. Superieure rassen zoals joden kunnen beter zich zelf afsluiten van anderen.
>>
>>53688361
sorry ik kan er niets aan doen, ik ben erg alleen en eenzaam. ik wou gewoon dat ik mijn vriendje weer terug had.
>>
>dvw geen Emily om me in mijn piemel te bijten
>>
>>53688063
>Ik ga je kankervriendin neuken

I was going to say your cock would puny compared to mine and she would laugh at you. But I hear you dutch boys are pretty large.

8" here.

>>53688065

B-b-but we're white, pretty and willing to assimilate to a degree.

>>53688100

Then I will have to learn Dutch. So far, I know Boek (book) and Appel (apple).

I do enjoy sandwiches.

>>53688111

Pole dancing venereal disease?

I see you have two red light districts.

>>53688127

I'm actually studying History at Durham if you want to be a snob with me.

Groningen just happens to be the place offering the most money.

>>53688229

You'll never get a gf with that attitude

>>53688297

In a way, they are. It's good to gauge the sentimentalities of a certain subsection of your countrymen... Albeit the subsection largely interested in Senegalese Pottery Cartoons...
>>
>>53688305
Serenaflikker aub
>>
>>53688207
Geen idee vond die foto ooit eens op Volkskrant.
>>
>>53688297
ik heb goed advies gegeven, wat nou als hij honger heeft in de stad, in een tosti ofzo maar weet niet of hij helemaal naar huis moet en er zelf thuis een moet maken of gewoon eentje kopen met meer keuze kan kopen.
>>
>>53688007

I studied in Groningen for 8 months, so I can help you out with some

1) Groningen is one of the best Dutch cities, really nice. The province isn't that great though.
2) Very clean, very peaceful (even with all the students, which is exceptional)
3) there are a lot of places to relax and have a quiet places
4) can't talk about the music scene, but the drug scene is amazing
5) there are a lot of concerts, museums, etc etc
6) almost everybody speaks English
7) they probably need English teachers because all my classes were taught in English
8) can't talk about the politics
9) very good transportation system

Seriously it's a great city, you better move it
>>
>>53688305
IK STA MET RAND
VERSLA DE WASSEN TON MACHINE
LAAT DE AMERIKAANSE DROOM LOS
>>
>>53688400
Studies hebben aangetoond dat Ashkenazi Joden genetisch het dichtst staan tot Italianen en Grieken en sommige volkeren uit de Levant.
>>
>>53688471

Cheers m8

Quite looking forward to it now :)
>>
>>53688510
>dichtst staan bij*
>>
>dvw weer bloedende anus
>>
>>53688348
>>53688434
Waarom neem je niet een kat of hond?
>>
>>53688383
koek, een echte.
>>53688450
Wees niet verbaasd als haar kut veel wijder is geworden na haar studie
>>
>>53688361
maar wil jij anders mijn vriendje zijn?
>>
Wat is de minst relevante provincie van Nederland? Gelderland?
>>
>>53688613
die heb ik, maar ik heb het uitgemaakt met mijn vriend iets meer dan een jaar geleden en ik mis hem. katten zijn leuk maar je kan er niet zo goed mee knuffelen.
>>
>>53688625
Hoe natuurlijk bruin ben je? Kan je bleek zijn qua huidskleur?
>>
>>53688638
Ik wil wel jouw vriendje zijn.
>>
>>53688677
Drenthe.
>>
>>53688677
Drenthe
>>
>>53688677
Drenthe of Overijssel.
>>
>>53688677
Limburg
>>
File: 1Oq11zb.jpg (80 KB, 736x1104) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1Oq11zb.jpg
80 KB, 736x1104
>>53688441
ikdv
>>
>>53688677
Flevoland.
>>
>>53688677

Friesland

>>53688778
>impliceren dat Limburg niet de beste provincie is
>>
File: 1445512218365.jpg (149 KB, 700x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445512218365.jpg
149 KB, 700x700
>>53688727
>>53688738
>>53688753
>dvw Drenthe
>>
>>53688677
Zeeland
>>
>>53686212
En is ie er al?
>>
File: Ikvoeldebrand.png (214 KB, 689x635) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ikvoeldebrand.png
214 KB, 689x635
>>53684809
Waar zijn de communismen? iksdee
>>
>>53688625
Laat maar je bent waarschijnlijk een Bedouin.
neuk
>>
File: 1452320874516.jpg (648 KB, 1872x1248) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452320874516.jpg
648 KB, 1872x1248
>>53688841
>Limburg
>de beste provincie
>>
>>53688844
>Drenthe
>Overijssel
>Zeeland
>Flevoland
>Limburg
>>
File: i side with.jpg (163 KB, 785x812) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
i side with.jpg
163 KB, 785x812
>>53684809
>>
>>53684809
Ik ben homoseksueel dus ik zal sowieso nooirt op een Republikein stemmen.

Enge mensen >:(
>>
File: randstad.png (21 KB, 560x420) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
randstad.png
21 KB, 560x420
>>
>>53688959
Kankervacht.
>>
>>53688963
benis
>>
>>53689019
Maar ik ben geen vachtliefhebber
>>
>>53688704

Niet heel donker, ik heb ook steil haar, mijn voorouders hebben hier en daar wat verkracht denk ik
>>
Plaats jullie last.fm
>>
>>53688692
Waarom heb je het uitgemaakt? geen aanstellerige reden hoop ik.
>>
>>53688677
Flevoland, als het zou overstromen zou niemand het missen.
>>
>>53689409
wie heeft er last fm nodig als er

http://instasync.com/r/CringeGalore1

is
>>
>>53689455
ik weet niet eigenlijk
>>
>>53689461
Ik wel, als kiespijn.
>>
>>53689409
paal de uwe
>>
>>53689487
Ben jij soms een meisje?
>>
>>53689333
>steil haar
das raar.

Med. meesterrassen hebben donker krullend (NIET kroes) of golvend haar.
>>
>>53689520
>Anonymous 2 minutes ago No.53689520>>53689461
>Ik wel, als kiespijn.
HAHAHAHAHHAHA
>>
>>53689455
Ik heb het wel is met iemand uitgemaakt nadat hij mijn stopwoord negeerde.

Hij dacht dat het namelijk leuker zou zijn.
>>
>>53689567
wellicht
>>
>>53689409
ik heb alleen maar spotify
>>
>>53689627
>wel is
Gaarne de schoolboeken weer even in te duiken.
>>
>>53689627
>wel is

VMBO
M
B
O
>>
File: 1446148023955.png (9 KB, 528x498) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446148023955.png
9 KB, 528x498
help er staat een ezel in de gang
>>
>>53689409
je moet die van jou natuurlijk eerst palen
>>
>>53689653
Oh dat verklaart alles.
>>
>>53689653
>>53689487
Paal elleboog
>>
>>53689782
hoezo?
>>
File: elleboog.png (82 KB, 208x163) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
elleboog.png
82 KB, 208x163
>>53689790
>>
File: hammycomfy.jpg (61 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hammycomfy.jpg
61 KB, 1280x720
>>53687117
Jij begrijpt het.

>>53687168
Dat is mijn stiefbroer. Ik ben gewoon Robin maar we houden allebij van himoutos.
>>
>>53688692
Als je bereid bent om binnenshuis kniesokken te dragen wil ik je vriendje wel zijn hoor :3
>>
Sanders. Ik wist het wel.
>>
>>53689862
Domme ratpaler.
>>
File: image.jpg (57 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
57 KB, 640x1136
>>53689568

Het is een beetje half half
>>
>>53689799
Emotionele instabiliteit is een veel voorkomend probleem onder vrouwen. Was je niet gewoon ongesteld toen je het uitmaakte?
>>
>>53689975
Wat de neuk voor camera gebruik jij
>>
>>53690010
ik weet niet, het was gewoon goed geweest
>>
File: image.jpg (49 KB, 600x568) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
49 KB, 600x568
>>53690020

g-geen iPad

alleen idioten doen dat
>>
Goeien avond buurmannen! Ik hou van jullie <3 <3
>>
>>53690116
WO IST MEIN FAHRRAD
>>
File: Josef_Mengele.jpg (13 KB, 280x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Josef_Mengele.jpg
13 KB, 280x480
>>53690116
Vertel eens gunther wie is deze toffe man
>>
File: 1299906830959.jpg (4 KB, 185x82) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1299906830959.jpg
4 KB, 185x82
>>53690116
i-ik ook van jou hoor
>>
>>53689845
ok, nu uw kuit net onder de knie
>>
>>53690010
zal ik hem anders gewoon weer een berichtje sturen op whatsapp?
>>
File: 1451780093202.png (39 KB, 520x390) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451780093202.png
39 KB, 520x390
>>53690116
Ich liebe dich auch :3
>>
>>53689953
Heb je de kaartjes al verstuurd?
>>
>>53690245
Lang niets meer van hem gehoord, volgens mij werkt hij nu als arts in een vluchtelingen kamp
>>
File: 1444810730847.gif (2 MB, 500x390) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444810730847.gif
2 MB, 500x390
>>53690377
Jij ben een toffe peer maat
>>
>>53690253
>>53690291
als je niet homo of bruin bent is dat helemaal lief van je :3
>>
File: file.png (113 KB, 323x386) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file.png
113 KB, 323x386
>>53690266
>>
File: IMG_20160114_212955.jpg (872 KB, 1024x1820) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_20160114_212955.jpg
872 KB, 1024x1820
>>53690450
Ik ben helaas homo
>>
File: bennyboy.png (192 KB, 672x626) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bennyboy.png
192 KB, 672x626
>>53684809
Ayy
>>
>>53690579
Mooi.
>>
>>53690537
waar koop je dat soort dingen op een discrete manier?
>>
File: hqdefault.jpg (14 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hqdefault.jpg
14 KB, 480x360
>>53690446
>>53690253

Oppassen met die Duitsers, laat je niet een 3de keer vangen
>>
>>53690533
met een gestrekt been
>>
>>53690616
bol.com
>>
>>53690644
zeg wat heb jij voor rare fetish
>>
File: 1452438237001.jpg (12 KB, 245x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452438237001.jpg
12 KB, 245x200
>>53690116
Anschluss bitte
>>
Is het nog de moeite waard om mij te gaan bezatten (te laat?) ? Het zou mijn slaapritme kunnen ontregelen; juist iets waarvoor ik hard heb moeten werken om op orde te krijgen.
>>
>>53690609
:)
>>
>over 95 minuten jarig
>niemand om mee te vieren

;_;
>>
>>53690744

het is de moeite niet waart voor een paar uur, terwijl je je dagen slecht zou voelen
>>
>>53690679
Dat vind ik niet discreet om oetz te zijn.
>>
File: maxresdefault (2).jpg (35 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
maxresdefault (2).jpg
35 KB, 1280x720
>>53690765
We zijn hier voor jou anoniem
>>
>>53690683
Ik geniet ervan als mensen doen wat ik ze opdraag zonder er zich vragen bij te stellen.
Ge hebt het dus verpest he
>>
File: 1452719005393.jpg (66 KB, 437x437) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452719005393.jpg
66 KB, 437x437
>>53690765
Vier het met ons
>>
>>53690801
je hebt gelijk en je hebt me gered. ik heb al zulke dilemma's gehad en elke keer had ik zoveel spijt.

https://www.youtube.com/watch?v=P8JEm4d6Wu4
>>
>>53690801
>waart
VMBO
M
B
O
>>
>>53690815
Hoezo niet?

Ik heb het zo ook gedaan.
Ik kreeg mijn pakketje weliswaar halfopen aangeboden maar verder was er niks aan de hand.
>>
>>53690848
:3 dankjewel anon

>>53690873
dat is hoogstwaarschijnlijk wat er zal gaan gebeuren
>>
>>53690902
>VMBO
>M
>B
>O

Is dit een nieuwe vochtige miem ofzo?
>>
>>53690533
PAAL HUID TUSSEN DE VINGERS
>>
>>53690852
dat been krijg je nou ook niet meer te zien
>>
File: HRR_1400.png (4 MB, 3715x3966) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
HRR_1400.png
4 MB, 3715x3966
>>53690618
"vangen"
onruststoker a.u.b.
Wij behoorden altijd bij elkaar. Alleen Spanje heft jullie afgepakt.
>>
>>53690997
als je laag opgeleid zijn een miem vindt
>>
>>53691073
"laagopgeleid" wordt aaneengeschreven
>>
>>53691006
Het hoeft ook niet meer.
Ik ben ondertussen wel benieuwd naar uw gezicht aangezien ge niet dik zijt
>>
>>53691073
>1 spelfout
>laagopgeleid
>>
File: U-M-R!U-M-R!.webm (3 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
U-M-R!U-M-R!.webm
3 MB, 1280x720
>ze proberen verhalen op te houden in het Nederlands!
Het werkt gewoon niet. Ik denk gelijk aan hoe diep jullie onder de duim zitten en ik voel er gewoon niks bij.

Iemand zin in geleibonen?
>>
File: huid tussen vingers.jpg (953 KB, 2448x3264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
huid tussen vingers.jpg
953 KB, 2448x3264
>>53690998
>>
>>53691113
kijkdataaneenschrijven, datispas eenmiem
>>
>>53691113
>goet spellen
kknerd
>>
>>53691061
het is gewoon dat de laatste keer dat jullie ons wilde verenigen niet zo goed uitpakte.
>>
>>53690353
Ja ongeduldigaard.
>>
>>53691193
maak je geen zorgen, de wereld heeft ook concierges nodig
>>
NIEUWE DRAAD:

>>53691310
>>53691310
>>53691310
>>53691310
>>53691310
>>
>>53691139
>dik
hoezo dacht je dat ik dik was?
>>
>>53691265
een nerd met een aquiline neus, prachtige lichte ogen, een mannelijke wenkbrauwboog en donkere golvende haren en een bleke huid (zone acne of andere stront).

Jammer dat ik een dwerg ben... Verpest alles.
>>
>>53691266
Nu zijn wij helemaal liever :). We hebben veel buitenlanders, vele huidkleuren, feministen, linke, en groenen. Zie je? Wij zijn altijd lief, tolerant and pacifistisch. :)
Thread replies: 329
Thread images: 57
Thread DB ID: 448794[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.