[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 350
Thread images: 151
File: Sabs.jpg (618 KB, 2789x1925) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Sabs.jpg
618 KB, 2789x1925
>>
File: Therese Johaug.jpg (971 KB, 3140x1984) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Therese Johaug.jpg
971 KB, 3140x1984
Forst for..

Lader de svenske jentene opp til neste langrennslop?
>>
>>
>>53665259
aa
>>
>>53665259
Vi får hoppas att de gör det. Norge-kun~~
>>
File: 1445027251441.jpg (2 MB, 3264x2448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445027251441.jpg
2 MB, 3264x2448
Lader de svenske jentene opp til neste rasekrig?
>>
File: fniss.gif (454 KB, 500x282) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fniss.gif
454 KB, 500x282
>>53665167
>oironiskt vara ensam arg ung man på internet

Hur känns det att vara ett livs levande jagjag?
>>
File: steam_mkj8.640.jpg (27 KB, 590x354) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
steam_mkj8.640.jpg
27 KB, 590x354
>>
Livet skulle inte bli så här.
>>
File: onii-chan.jpg (144 KB, 608x531) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
onii-chan.jpg
144 KB, 608x531
>>
Lader de svenske guttene opp til å bevare et skandinavisk Skandinavia sammen med de norske jentene?
>>
File: 1424539142393.png (157 KB, 300x323) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424539142393.png
157 KB, 300x323
>>53665271
>harembyxor
>>
File: 1411323064896.png (265 KB, 2600x2882) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411323064896.png
265 KB, 2600x2882
>dkn man umgåtts med HON jättemycket de senaste dagarna
Så najs att mysa och kolla på film med en sötpaj, snart är hon min fv
>>
>>53665307
Rätt bra. Jag är inte en manskulting eller blatte.
>>
>>53665358
Bara ifall de sitter i rullstol.
>>
>>53665358
Jadå, svenske gutter är på väg över gränsen. Oroa dig inte.
>>
File: friendzone.jpg (108 KB, 500x332) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
friendzone.jpg
108 KB, 500x332
>>53665382
>>
File: i_will_fuck_u_2.gif (531 KB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
i_will_fuck_u_2.gif
531 KB, 500x281
>>53664945
>dkn det finns folk i denna tråd som inte är monarkister
>>
>>53665365
Vad är harembyxor?
>>
>>53665414
Jeg er ikke glad i den memen. Sverigetråden er bedre enn norgetråden fåvæ.
>>
>>53665444
Jag, jag är i vänzonen när vi har hånglat och massa annat oanständigt
>>
File: 1451338662571.png (104 KB, 500x596) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451338662571.png
104 KB, 500x596
>>53665347
>>
>>53665478
>hångla och annat oanständigt innan giftermålet

Hur känns det att vara fullkomligt denegritogenerad?
>>
>>53665459
Det är lätt en utav brädets mest sjuka memes som ingen fattar.
>>
File: 140930459345.png (6 KB, 526x82) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
140930459345.png
6 KB, 526x82
>>
File: 1428220605602.jpg (154 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428220605602.jpg
154 KB, 600x600
>>53665458
>>
File: 1451345692341.png (214 KB, 800x815) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451345692341.png
214 KB, 800x815
>>53665459
Svenskar är det bästa folket i norden
>>
File: svphot_0.jpg (76 KB, 992x558) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
svphot_0.jpg
76 KB, 992x558
>>53665347
Jag är glad över all skit som har hänt och inte hänt för det ledde mig till det ursvenska barbariet.
>>
File: anja-lyssnar.jpg (47 KB, 380x285) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
anja-lyssnar.jpg
47 KB, 380x285
>>
>>53665478
Du är vänzonad ifall ni använder kondomer bara så du vet.
>>
File: 1407017174274.jpg (61 KB, 299x275) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407017174274.jpg
61 KB, 299x275
>dkn man matchar med en sötpaj på fnöske
>dkn [döljare]han[/döljare] har fult långt sliskigt ekonomhår
>>
>>53665550
sö po är sötare med långt hår :3
>>
>>53665532
Och vad är det för speciellt med dessa byxor förutom att de ser ut som skit?
>>
File: nordicgirl2.jpg (127 KB, 1024x681) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nordicgirl2.jpg
127 KB, 1024x681
>>
File: ta87d6f9-jpg.jpg (72 KB, 650x366) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ta87d6f9-jpg.jpg
72 KB, 650x366
>>53665533
hehe mm vi är ju så vita
>>
File: 1452917127081.jpg (38 KB, 567x523) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452917127081.jpg
38 KB, 567x523
>>53665589
>>
>>53665593
Svenskar är ju vita?
>>
File: 144495870436.jpg (121 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144495870436.jpg
121 KB, 1280x720
>>53665459
>Sverigetråden er bedre enn norgetråden fåvæ.
Norge-kun..
>>
File: 1452438585390.png (443 KB, 885x451) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452438585390.png
443 KB, 885x451
https://www.youtube.com/watch?v=paPj57s7gRA
>>
File: 10493948534.jpg (34 KB, 413x310) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
10493948534.jpg
34 KB, 413x310
>>53665626
mm
>>
File: image.jpg (138 KB, 960x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
138 KB, 960x720
Så min farbror som jobbar med modeller och kändisar utomlands sa att jag borde bli modell eftersom "du ser så jävla cool och unik ut".
Själv har jag aldrig uppmärksammats av det motsatta könet (eller samma). Fast jag måste medge att jag ser väldigt unik ut. Var börjar man?
>>
>>53665514
Den var presset frem av to-tre stk i norgetråden i et halvt år, og nå har den visstnok satt seg permanent.
>>
File: 1452749843188.png (1018 KB, 1200x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452749843188.png
1018 KB, 1200x1600
>>53665672
Varför visar du bilder på icke-svenskar hela tiden för?
>>
File: maxresdefault.jpg (177 KB, 1440x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
maxresdefault.jpg
177 KB, 1440x1080
https://youtu.be/o--4aEKW2Yw
>>
>>53665672
Slemalier ser så jävla konstiga ut favä, som designerade med större pannor typ
>>
>>53665661
Han må vara den mest nordiska personen jag sett
>>
File: giraffen.png (3 MB, 1600x1067) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
giraffen.png
3 MB, 1600x1067
HAHAHA så jag vakna just och tittade i min bildmapp, gjorde denna skapelsen igår stenad
>>
>>53665703
Vad är ens grejen att gå på dejt med någon som sitter i rullstol? Jag hade nog gjort det ifall personen varit vettig i huvudet och haft charm.
>>
>>53665736
Haha rolig bild, får jag dela den?
>>
>>53665686
Breva bild på dig själv
>>
>>53665571
sliskigt långt vågigt ekonomhår på sö po är inte jättefint dock
>>
>>53665726
Ser ut som ejjlämås
>>
>>53665733
Ser mer ut som en fingol favä
>>
>>53665725
https://youtu.be/CnETaGeI1nU
>>
>dkn äter ägg som de gör i texas
>dkn kuken är diamanter av smaken
>>
0-4 Isaac
5-9 DQ heroes
>>
>>53665788
breva bild på frisyren dy syftar på
>>
>>53665736
Jag gillar verkligen, verkligen, verkligen den här bilden.
>>
>>53665755
Jeg hadde nok aldri gått på date med en som sitter i rullestol. Jeg vil ikke risikere å falle for henne og ende opp i et seriost forhold med noen jeg må ta så mye hensyn til. Jeg vil ha en tjej som jeg kan gå på fjellturer med osv.
>>
>>
File: nn5jMbb[1].jpg (74 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nn5jMbb[1].jpg
74 KB, 640x1136
uh
>>
File: 1360949786452.jpg (265 KB, 800x678) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1360949786452.jpg
265 KB, 800x678
>>53665854
Du är så stereotypiskt norsk :3c
>>
Varför länkar inte vi till den föregående tråden som så många andra generaler gör?
>>
>>53665870
Vilka fina underkläder som sheever skaffat!
>>
>>53665795
Tänk dig om vi spenderade flera hundra miljarder dollar och utvecklade mänsklighetens förmåga att utforska rymden, och efter flera hundratals år hittar vi spår av intelligent liv och så är det bara en planet fylld med varelser i samma kaliber som somalier som senare ber om bidrag för deras planet. Tänk dig besvikelsen..
>>
>>53665548

Om man är den som propagerar för kondom, är man vänzonaren då?
>>
File: 1452611682944.jpg (893 KB, 800x1046) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452611682944.jpg
893 KB, 800x1046
>>53665808
>texascucken
>>
>>53665686
Be din farbror om hjälp med kontakter och sånt?
>>
>>53665855
Breva mer oanständiga älgfixa din hjälte
>>
>>53665922
JAG VILL IMPREGNERA EN GRISEKNOE
>>
>>53665922
https://www.youtube.com/watch?v=RDtivLWv_Kg
>>
File: 1452264632165.jpg (160 KB, 1080x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452264632165.jpg
160 KB, 1080x720
>>53665945
>>
>>53665893
>mata nybögar
>>
>dkn min mamma jobbade på sfi för några år sen

Äcklig känsla favä
>>
>>53665452
>dkn ingen frän adelsätt att vara kungsvakt för
>dkn kommer aldrig bli riddare
>>
>>53665245
>Kommunism är det stora bland studenter
>inte liberalism

Jag hatar gycklet som är 2000-talet
>>
>>53665941
Han jobbar skitmycket och bor i LA medan jag bor i London. Finns det inget ställe man kan gå till?
>>
>>53665382
>umgåtts med HON
HENNE*
>>
>>53665889
Jeg har bunad også.
>>
>>53666024
Jo, i alla fall bland tjejerna
>>
>>53665839
något i den här stilen
bilden är inte på honom om du inte förstod det.
>>
>>53665806
https://youtu.be/82J3wkiXRh0
>>
>>53666024
För att vi lever i kommunism. Slår vad om att studenterna i Sovjet var liberala
>>
>>53666039
Jobbar han skitmycket med det så borde han väl kunna hjälpa dig på något sätt, som att i alla fall rekomendera bra agenturer och sånt. Med en rekomendation från honom borde du väl åtminstone kunna få någon nybörjarplåtning
>>
>>53666071
För att vi lever i kapitalism/liberalt samhälle*
har dygnat
>>
File: 1429986108805.png (407 KB, 4500x4334) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429986108805.png
407 KB, 4500x4334
>dkn FÖ FE FÖ ET FU
>>
File: 1394968034753.jpg (54 KB, 480x335) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1394968034753.jpg
54 KB, 480x335
>>53666024
>liberalism
>>
File: 1405383629496.jpg (22 KB, 446x362) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1405383629496.jpg
22 KB, 446x362
>min åsikt är hetare än din
>>
>>53666039
breva bild på dig sj ist så att tråden kan berätta om du ser pittoresk ut
>>
File: rakfisk.jpg (334 KB, 2500x1667) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rakfisk.jpg
334 KB, 2500x1667
>dkn ingen norsk fv som tvingar en att äta rakfisk
>>
Ville dere spasert rundt i gamlebyen i Stavanger?
>>
>>53666170
>tvingar
Tror det du söker efter är en mamma, inte fv
>>
File: slags.jpg (192 KB, 707x748) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
slags.jpg
192 KB, 707x748
>>53666023
Jvdk
>>
>>53666170
Fyfan va äckligt, detta är varför jag inte vill ha fv.

Eller jo kan ta en som vill äta pizza och skrovmål varje dag 3<3
>>
>>53666210
Så en tjockis?
>>
>>53666192
Er faktisk ikke sikker på om det er i Stavanger.
>>
>>53666023
>faktiskt önska att du var cuckad av adeln

jhvadigd
>>
>>53666210
JONTEEEEEEEE
>>
>>53666261
näe :o
>>
>>53666170
Det där är väl ändå inte rakfisk?
>>
>>53666261
anon du e en FUCKING idiot om du tror man blir tjock av de...du blir tjock av att konstant trycka i dig skit om du typ inte äter ordentligt men ändå har dålig kost kan du va smal som en sticka...t.ex du måst äta konstant för att bli tjock du kan int ba äta en pizza en dag och en samma nästa och typ ba "åh jävlar nu blir man tjock" funkar inte så :)
>>
File: Namnlös.png (75 KB, 701x842) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Namnlös.png
75 KB, 701x842
>>53666133
>FÖ FE FÖ ET FU
va?
>>
>Regeringen utreder om Sverige ska införa skatt på inrikes och utrikes flygresor

Jag vill av Jag vill av Jag vill av Jag vill av Jag vill av Jag vill av Jag vill av Jag vill av Jag vill av Jag vill av Jag vill av Jag vill av Jag vill av Jag vill av Jag vill av Jag vill av Jag vill av Jag vill av Jag vill av Jag vill av Jag vill av Jag vill av Jag vill av Jag vill av Jag vill av Jag vill av Jag vill av Jag vill av Jag vill av
>>
File: latest.jpg (82 KB, 620x389) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
latest.jpg
82 KB, 620x389
>>53666202
>>
>>53666363
snälla var dålig satir
>>
>>53666370
källa
>>
>>53666370
är det ok om vi skattar din avstigning?
>>
>>53666364
Hej nyvän
>>
>>53666370
https://www.youtube.com/watch?v=eMnGEalDUk4
>>
>>53666388
ehm jo men förklara ist va jag sa som e fel ist för o hålla på. inget av va jag sa är okorrekt, pluggat om detta samt håller på rätt mke med fitness/kost osv
>>
>>53666363
ok vem har länkat tråden på en 15-årig iransk tjejs ask?
>>
>>53665855
Vem är denna sädessörplande demon?
>>
>>53666444
Älgfix
http://moosefix.tumblr.com/tagged/me
>>
>>53666423
Riktigt bra satir på en nbög favä, bra jobbat anon
>>
>>53666363
På med snubblet mizaki
>>
File: slags2.jpg (49 KB, 536x811) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
slags2.jpg
49 KB, 536x811
>>53666377
>>
>>53666492
vrf gör hon inte nudes?
>>
File: 1443289061827.jpg (328 KB, 1000x1333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443289061827.jpg
328 KB, 1000x1333
Vill bara ha en fv, är det verkligen för mycket att be om?
>>
>>53666550
Vad gör du för att få en fv?
>>
>>53666412
Det är mizaki som håller på, ignorera bara
>>
>>53666550
Ja, Abdi och hans vänner har förtur på tjejer. Just nu är det knapert, så det räcker inte till alla efter att de har fått sina
>>
>>53666550
Ja, du förtjänar inget om du är en NEET
>>
>>53666363
abow aså bror d e vist så ät pizza varje dag så ser du ne exakt dåså
>>
>>53666609
Men om hon också är neet då? Vi skulle passa jätte bra ihop då
>>
File: 1451707314562.jpg (317 KB, 933x1025) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451707314562.jpg
317 KB, 933x1025
>>53666584
>dkn man ser slyniga WTs med babbar
>dkn ingen slynig WT fv
>>
>>
>>53666492
>>53666542
Är det ens en flicka?
t. paranoid över flickor kanalfolk gillar
>>
>>53666537
Var hittar man sånna här? Bor i London men ser inga favä. Måste man bo i östra eller nåt
>>
File: 1434736745456.gif (1 MB, 720x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434736745456.gif
1 MB, 720x480
>>53666639
Tjejer knullar uppåt så nej
>>
>>53666668
:DDDD
>>
File: DCM_143.jpg (456 KB, 2448x2224) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DCM_143.jpg
456 KB, 2448x2224
>>53666576
rakade min hand

>>53666584
ser svenskor med araber/afrikaner så det finns säkert en sanning i det

>>53666609
Jobbar men har rätt låg lön
>>
>>53666697
Om jag är snyggare än henne då?
>>
>>53666668
le fug 21,1% 2010??? Any stats from 2011-2016?
>>
>>53666370
Spräng skiten
>>
>>53666723
>rakade min hand
varför?
>>
File: 1452297059911.png (276 KB, 444x602) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452297059911.png
276 KB, 444x602
>>53666723
Hej turk, ut ur mitt land
>>
>>53666723
Ser ut som att du är för fet för en fv, tyvärr
>>
>>53666733
>snyggare
Hehe mm
>>
>>53666723
Literally partalapsi (beardbaby)
>>
>>53666723
>dkn en livs levande apa brevar i tråden
>>
File: 1447710202744.png (590 KB, 900x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447710202744.png
590 KB, 900x600
https://www.youtube.com/watch?v=MdXmjpbGW-Q
>dkn ingen macawvän
>>
>>53666762
är det okej om jag är halv turk :3c?
>>
File: 1437779587965.jpg (343 KB, 537x758) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437779587965.jpg
343 KB, 537x758
>>53666919
Nej, du ska ut, vi ska inte ha gorillor i Sverige
>>
>>53666882
Jag är lång, vältränad, moderiktig och har vackert hår
>>
ickerunk 5 dagar
ickeporr 1:a dagen
>>
>>53666966
MEN JAG ÄR INTE>>53666723
Är smal och inte hårig alls.
>>
>>53666980
>ickerunk
vad gör han?
>>
>>53666971
Om du är neet och är som du beskriver så är du psyksjuk så du får nöja dig med en knarkarWTfv
>>
File: 8867.jpg (43 KB, 540x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
8867.jpg
43 KB, 540x720
>>53666980
Varför köra ickerunk om du endå aldrig kommer få snyggfv?
>>
>>53666980
Så du har kollat på porr i 4 dagar utan att runka?
>>
>>53666682
Hon är en riktig flicka
>>
File: 1433307274216.jpg (562 KB, 831x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433307274216.jpg
562 KB, 831x1200
>>53667020
>halvturk
>inte hårig
Hehe mn
>>
>>53667066
>250x167
>>
>>53667089
Måste jag breva bild?
>>
>>53667066
Vad fan, varför har jag sparat en bild för myror
>>
File: 1440550859079.png (557 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440550859079.png
557 KB, 1013x676
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda de bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för de dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
>>53667024
>Frequent masturbation is a sign of higher prostate cancer risk in younger men, but a sign of lower risk in older men, a U.K. study shows.

http://www.webmd.com/prostate-cancer/news/20090127/masturbation-and-prostate-cancer-risk
>>
>>53667104
Ja
>>
>>53667123
>alla neets har prostatacancer
bra studie f a m i l j
>>
File: 1452696420437.jpg (35 KB, 500x560) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452696420437.jpg
35 KB, 500x560
https://www.youtube.com/watch?v=fWDqt9t3lts
>>
Tuturu~
>>
>>53667123
>webmd
>>
>dkn tråden är skit
>får inga (Du)s
Dra åt helvete med er allihopa
>>
>>53667238
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19016689
>>
File: 1452906206872.gif (220 KB, 364x337) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452906206872.gif
220 KB, 364x337
>>53667131
M-men jag vill inte bli doxxad...
>>
>53667261
>är oartig
>förväntar sig en massa (du)
Nej du.
>>
File: 1452324080630.jpg (84 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452324080630.jpg
84 KB, 1280x720
>>53667261
(Du)
>>
File: 1452743784641.png (175 KB, 741x798) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452743784641.png
175 KB, 741x798
>>53667112
>>
>>53667261

Du
>>
File: Screenshot_5.png (2 MB, 1148x659) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Screenshot_5.png
2 MB, 1148x659
>>53667314
Breva armen
>>
File: bacon.jpg (52 KB, 600x527) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bacon.jpg
52 KB, 600x527
Är ni islamofober?
>>
File: LöfvenBARA.jpg (52 KB, 566x369) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
LöfvenBARA.jpg
52 KB, 566x369
>>53666370
BARA beskatta min skit senpai
>>
>>53667448
Är inte hon dum i huvudet? Tyckte inte hon det var fel att utvisa våldtäktsmän?
>>
>>53667448
aa
>>
File: 14424821257.png (672 KB, 792x388) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14424821257.png
672 KB, 792x388
>>53667448
>bilden
>>
File: 1451245370295.jpg (48 KB, 368x412) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451245370295.jpg
48 KB, 368x412
>>53667448
>Dickner
>>
>>53667448
Islamofob och antisemit favä.
>>
>>53667448
Suger hon in fläsket från kinderna? Fyfan vilken tjockis.
>>
File: 1452780610237.jpg (434 KB, 1561x3015) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452780610237.jpg
434 KB, 1561x3015
>Islamofob och antisemit favä.
>>
>>53666370
Det är bara att ta tunnelbanan?
>>
>>53667448
måste vara skönt för alicia att ha så få bekymmer i livet att hon sätter sig och skriver det där
>>
>>53667550
>åka t-banan
Vill du bli svensk av misstag eller??? Inte fan vill man medvetet bli en hanrej.
>>
>>53667571
Hon är ju för fan psyksjuk. Stort bekymmer för oss alla.
>>
testtest

nice jag kan breva igen!
>>
>>53666370
jag försökte varna er
>>
>>53667448
oj vilket fenomen
>>
File: 14404324021.png (426 KB, 498x432) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14404324021.png
426 KB, 498x432
>dkn du kommer se massa risflyktingar från nordkorea i Sverige i din livstid
>>
File: 124178164764255.jpg (84 KB, 750x651) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
124178164764255.jpg
84 KB, 750x651
>"EY SVENNE, får vi se kyken eller??"
>>
File: 1438642784511.jpg (137 KB, 1000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438642784511.jpg
137 KB, 1000x1000
>I Skolverkets kommentarer till läroplanen för grundskolan framställs naturvetenskapen som en ideologi bland andra.
>>
File: Oa5MO.png (121 KB, 663x430) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Oa5MO.png
121 KB, 663x430
>>53667780
BARA
>>
File: 1446137455860.jpg (25 KB, 240x151) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446137455860.jpg
25 KB, 240x151
>dkn julmusten kostar 5 kr
>>
>>53666370
varför skattas detta inte redan? alltså jag vill inte det men jag antog det
>>
>>53667897
Bokstavligen allt annat är redan skattat i Sverige, orkar inte
>>
>>53667897

Vi har haft flygskatt tidigare likt många andra länder, visade sig vara dåligt.

Nu vill MP återinföra skiten, sorgligt att ett parti som har noll kompetenta människor får sitta i riksdagen och ha något att säga till om.
>>
>>53667780
Ja? Tror du att vetenskapen är gudagiven eller?
>>
>>53668007
Varför är det dåligt? Mer än någon annan skatt det vill säga.
>>
>>53668067
skatt e dåligt.
>>
File: Saya_stitch_04.jpg (796 KB, 1280x1440) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Saya_stitch_04.jpg
796 KB, 1280x1440
>>53667959
>dkn det blir skatt på att runka
>>
>>53668007
Att betala skatt är coolt.
>>
File: 134324331.jpg (94 KB, 1320x699) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
134324331.jpg
94 KB, 1320x699
>>53667780
Hela jävla läroplanen är en ideologi.

Kulturmarxism är en religion som måste krossas.
>>
åh n-nej i-inte zara
>>
>>53668121
Snart får man väl pruttrometrar som mäter hur mycket CO2 du mökar ut så får du skatta på det
>>
File: jessica-j-sd_nu.jpg (54 KB, 720x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jessica-j-sd_nu.jpg
54 KB, 720x720
https://www.youtube.com/watch?v=Zs-_j2OFElM

why are Swedes so good at music I love you guys
>>
>>53668067

Skatt överlag är dåligt.
>>
File: Cloe.jpg (216 KB, 535x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Cloe.jpg
216 KB, 535x800
>>53668163
>bry sig om en hora
>>
>dkn tjejen kom inte hem från sin danslektion på centrumet för afrikansk kultur igår kväll

Bör jag vara orolig att något hänt henne?
>>
File: 1452570087690.jpg (2 MB, 1884x2604) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452570087690.jpg
2 MB, 1884x2604
Jag vill mysa med dataspel i en stuga någonstans
>>
>>53668238
du brevade ju nyss en hora
>>
>>53668240
Snart blir du kekad
>>
>>53667780
det där har de ju till viss del rätt i även om de gör det av späntmongoskäl, vetenskapsdyrkan är en smygideologi av rang
>>
File: minister.jpg (58 KB, 493x298) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
minister.jpg
58 KB, 493x298
Är inte aftonbladet vänster?
Varför jagar de sina egna så ivrigt?
>>
>>53668289
>snart
>>
>>53668240
Nää, finns ju inget hos svarta killar som kan intressera vita tjejer.

Dessutom är tjejer lojala, bara killar som är otrogna.
>>
File: latest.gif (2 MB, 400x226) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
latest.gif
2 MB, 400x226
>>53668240
>>
Vem är Annelie Nordström och varför bryr sig folk om henne?
>>
>>53668313
Intäkter, sensation.
>>
File: stalin_color555.jpg (60 KB, 555x609) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
stalin_color555.jpg
60 KB, 555x609
>>53668313
>tro att vänstern är lojal
>>
>>53668200
Där ser man. Manipulativ jämföring dock. De 4 nedre punkterna på höger sida är bara utvidgningar av de två första. Förutom den sista kanske, men det går att lägga till feelgood-punkter på vänster sida också.
>>
>>53667484
Hon är en svensk kvinna, så förmodligen
>>
>>53666024
>dkn kommunister ockuperar alla humanistiska lärosäten

På GU var både Idéhistoriska föreningen och Historiska föreningen uttalat marxistiska, värsta jag varit med om
>>
>>53668313
ibland måste man kasta en fanatiker eller två i ideologins offereldar så brasan liksom håller i sig

bokstavligen detta >>53668385, hos vänstern är du bara en utbytbar kugge redo att smulas ned
>>
File: shinoa3.png (238 KB, 519x404) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
shinoa3.png
238 KB, 519x404
>>53668438
>bry sig om icke-ämnen
>>
File: jagjagsgänget.jpg (125 KB, 1200x675) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jagjagsgänget.jpg
125 KB, 1200x675
Se stormen som stilar
Se flammor i skyn
Och världen skall niga inför denna syn
Fall ned på knä inför Sveriges Elit
Som fostrats utav diesel, blodigt kött och hembränd sprit
>>
>>53668409

Såklart, går att kolla på andra länder hur flygskatt påverkar/påverkade. Ingenting positivt direkt.

Speciellt med tanke på att man gör det i namnet av miljön men det slår slint då pengar som företaget hade tjänat och som hade kunnat gå till en förbättring (exempelvis på miljöfronten) går istället till staten som vi alla vet inte kan hantera pengar eller mycket annat heller för den delen.
>>
>>53668438
humanism är ju kommunism till att börja med så det är inte så konstigt
>>
Vet någon om Subnautica är värt att köpa på Ånga? Har brännt mycket pengar på EA-sandbox tidigare, men detta ser rätt så rent ut.
>>
File: 1426015897371.jpg (195 KB, 640x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426015897371.jpg
195 KB, 640x576
>>53668488
>historia
>icke-ämne
>>
>>53668191
>tfw memories to that song
Why? ;___;
>>
File: 1423476971722.png (81 KB, 207x140) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423476971722.png
81 KB, 207x140
>humanism är ju kommunism till att börja med så det är inte så konstigt
>>
File: 54305364_p0.jpg (253 KB, 707x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
54305364_p0.jpg
253 KB, 707x1000
>>53668537
Fiktion är ett icke-ämne
>>
File: 1430698421264.jpg (231 KB, 807x766) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430698421264.jpg
231 KB, 807x766
>>53667855
>dkn julmust 5 kr för 1.5 liter
>dkn julskinka för 19 kr/kg
>>
>dkn billiga lussebullar
min kuk
>>
Tror ni smartaste bästa tjejgänget tar stora svarta?
>>
>>53668536
Elajjaz (ryck) verkar gilla det. Enda personen jag sett spela det iofs.
>>
>dkn köpt öl för cheeky Gävle-T ikväll

Vad är era planer polare?
>>
>>53668735
Ta mig förbi Blighttown i Mörka Själar.
>>
File: 1452631765511.jpg (1 MB, 1300x867) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452631765511.jpg
1 MB, 1300x867
>>53668705
Nej nej!
>>
Påminnelse om att vi har magiker i tråden.
>>
File: 1245745836313.png (4 MB, 1600x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1245745836313.png
4 MB, 1600x1600
>>53668313
>Socialdemokraterna
>sina egna
snälla
Åsa Linderborg är fan uttalad kommunist
>>
>>53667855
>>53668682
>dkn julmust inte ens finns i affären här längre
KVÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
>>
>>53668735
Tror jag ska på en "dejt"? Min utländska korridorsgranne har bjudit in mig till att se film och dricka vin i hennes rum. Ingen aning om det leder till knull eller inte men annars går jag väl hem och spelar lite dota 2 och näthatar på landsförrädarna.
>>
>>53668839
Lycka till!
>>
File: uBDnd76.png (3 MB, 1283x1991) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
uBDnd76.png
3 MB, 1283x1991
>>53668735
Nbög ut ur min trååååååd
>>
>>53668735
>cheeky
Anglofil, snälla.

>>53668824
Labero eller 30+are?
>>
File: 1427709486368.jpg (31 KB, 396x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427709486368.jpg
31 KB, 396x385
>>53668837
>dkn coop sålde ut sitt lager för 2 kr/flaskan
>>
File: magiker.png (295 KB, 700x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
magiker.png
295 KB, 700x480
>>53668824
>>
https://www.youtube.com/watch?v=phE8HifoQ-8

;_________;
>>
>>53668867
t-tack men vet inte om det är sexuellt eller vänzoning. Jag är bara 20 och hon är 26 så känns lite konstigt.
>>
File: 8sm1BNA.png (3 MB, 1282x1888) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
8sm1BNA.png
3 MB, 1282x1888
>>53668839
Du kommer få knulla om du inte blåser det
>>
File: 1421453527354.jpg (83 KB, 753x425) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421453527354.jpg
83 KB, 753x425
>>53668735
ska ut på cheeky lkpg-t
>>
>>53668881
Riktiga "magiker" som känner till "hemligheter" i världen. Såsom kaosmagi.
>>
>>53668921
Man ser inte på film och dricker vin med vänner. Tappa bara inte spaghettin så kommer det gå bra.
>>
File: dota-2-official.jpg (124 KB, 1191x670) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dota-2-official.jpg
124 KB, 1191x670
>>
>>53669007
mm jonte
>>
>>53668735
>>53668839

lämna tråden era nbögar kväää
>>
>>53668520
Humaniora mann1, inte humanism
>>
File: 134326577176.jpg (74 KB, 355x401) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
134326577176.jpg
74 KB, 355x401
>>53668735
Du och Knula2d på en liten deito gör det inte till en cheeky träff.
>>
File: danawhite2.jpg (48 KB, 370x315) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
danawhite2.jpg
48 KB, 370x315
>>53669060
>gävlecuckarnas vanföreställningar
>>
File: 19d71d5.jpg (52 KB, 543x274) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
19d71d5.jpg
52 KB, 543x274
>>
>>53669107
mm jonte
>>
>>53669059
yngel av samma djävul
>>
File: hearthstone1.jpg (394 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hearthstone1.jpg
394 KB, 1920x1080
>>
>>53669099
Varför har han ett tjejnamn
>>
>>53669171
Din goof
>>
>>53669060
jo det gör det ditt mong
precis som det är en träff när jag och falkanon går på krogen
>>
>>
File: 142754323472.jpg (64 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
142754323472.jpg
64 KB, 600x600
>>53669190
Låter homoerotiskt!
>>
>2 personer träffas
>detta är nu en officiell T xD
Nej.
>>
File: H1Z1_604x423.jpg (96 KB, 604x423) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
H1Z1_604x423.jpg
96 KB, 604x423
>>
>>53669060
>samtliga sverigepolare bosatta i en stad träffas
>inte en träff

Regelverket säger annorlunda.
>>
File: 1451409252972.png (554 KB, 582x567) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451409252972.png
554 KB, 582x567
>>53669171
>Dana är ett tjejnamn

Det är knulande olagligt att påstå något sådant.
>>
>>53669243
>"Pågen och bbq har träff varje dag"
haha aa
>>
File: 1451170463198.jpg (59 KB, 396x545) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451170463198.jpg
59 KB, 396x545
>>53668163
Förvånad?
>>
>>53668735
Önskar jag hade vänner. Har inga planer...
>>
>>53669241
>dkn inget h1z1
>>
>>
0-4 gå upp
5-9 stanna kvar
>>
File: dana.png (2 MB, 1891x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dana.png
2 MB, 1891x720
>>53669186
>>53669244
ummmm
>>
>>53669288
Samma här. Vart bor du?
>>
what anime should i watch???
>>
Only good thing from sweden in these days
https://www.youtube.com/watch?v=U7WR32OFIfU

Your women are also fucking beautiful, but they are brainless whores.
>>
File: Hantera Det-Kris1.gif (4 MB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hantera Det-Kris1.gif
4 MB, 640x360
>>53669268
Jag tänker kalla det för en träff och du kan inte göra något för att stoppa mig.
>>
>>53669288
>>53669334
samma här. Var bor ni?
>>
File: 14154666344.png (17 KB, 200x194) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14154666344.png
17 KB, 200x194
>>53669268
>dkn Pågen och bbq har hemliga och intima träffar varje dag
>>
>>53669337

none unless you are a faggot
>>
>>53669349
passa dig innan anon åker och heemar dig
>>
>>53669334
>>53669365
s-stockholm
>>
File: 1279047841478.jpg (383 KB, 1000x1401) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1279047841478.jpg
383 KB, 1000x1401
>>53669337
Now go away foreign pig.
>>
File: 1440859393587.jpg (129 KB, 611x611) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440859393587.jpg
129 KB, 611x611
>>53669378
>dkn bbq är tjock och ful haha
>>
File: Gränsvakten.png (1 MB, 1300x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Gränsvakten.png
1 MB, 1300x700
>>53669398
>antyder att diverse våldsverkare tillåts komma innanför Gävles gränser
>>
>>
>>53669404
kan vara på centralen om 30 min favä
>>
>>53669404
Jag med. Skype?
>>
File: 1432684921871.png (220 KB, 500x430) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432684921871.png
220 KB, 500x430
>>53669396
>>53669405
fuck u
>>
>>53669468
>>53669473
okej, vi möts vid bögringen.
>>
>>53669445
>>
File: mariomaker2.jpg (144 KB, 1000x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mariomaker2.jpg
144 KB, 1000x500
>>
File: spurdo.png (9 KB, 528x404) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
spurdo.png
9 KB, 528x404
>>53669477
no u :3
>>
File: 2016-01-16 15.00.28.jpg (774 KB, 1080x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2016-01-16 15.00.28.jpg
774 KB, 1080x1920
>>53665259
Vet inte om jäntorna men jag gör det iallafall.
>man efter en runda i spåret
>>
>>53669499
ska duscha först, kl 16?
>>
>>53669499
https://www.youtube.com/watch?v=yoz0gaSBkgY
>>
>>
>>53669537
>Koss Porta Pro utanför hemmet
>>
File: World-of-Tanks1.jpg (55 KB, 572x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
World-of-Tanks1.jpg
55 KB, 572x350
>>
>>53669593
Mina sennheiser gick sönder. Sug min kuk favä tänker inte slänga mer pengar till hörlursjuden än vad jag måste
>>
>>53669155
Smakade lite på betet men låter det nog vara
>>
>>53669647
Porta Pro är dom bästa hörlurarna som finns, men när man är ute i världen kör man earbuds favä
>>
>>53669537
haha när skall du raka av skägg och håret?
>>
File: fb-avatar.jpg (21 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fb-avatar.jpg
21 KB, 500x500
>>
>>53669506
Fy fan vad Soran ser skabbig ut
>>
File: isis sverige.jpg (61 KB, 537x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
isis sverige.jpg
61 KB, 537x720
när blir detta standard tro? när kommer vi se vänstercuckar om allas lika rätt att dela ut flygblad?
>>
>>53669687
Mina öron är dock inkompatibla med allt vad snäckor heter. De sitter inte kvar vsd jag än har för modell.
>>53669689
Haha mm aa
>>
File: D3S_7757-1200.jpg (284 KB, 1200x1917) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
D3S_7757-1200.jpg
284 KB, 1200x1917
>>53669647
Köp dessa jagjaglurar favä familj. Haft mina i över 3 år nu. Kör sennheiser earbuds när jag är ute
>>
File: sverige.jpg (73 KB, 520x723) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sverige.jpg
73 KB, 520x723
>>53669771

Standard? O ja.
>>
>>53669537
>dkn ingen Dakka Vitskägg att segla jorden runt med
>>
File: 1452522565375.jpg (37 KB, 686x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452522565375.jpg
37 KB, 686x576
Skulle du märka om någon tog bort semikolonet från ditt tangentbord?
>>
File: 1000w.jpg (171 KB, 960x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1000w.jpg
171 KB, 960x540
>>53669788
Även sånna här med gummi skit eller vad det är? Dom har ju olika storlekar.
Jag kan inte heller ha i sånna som bara är hårdplast
>>
asså vafan har social media-juden köpt upp ublock eller jag får ads på både twitter och cuckbook
>>
>>53669866
Jag ser inget på mina fám
>>
>>53669866
>han blockerar inte reklamen för hand
så går det om man är outbildad
>>
File: f300cb4a_DSC_2315.jpg (96 KB, 713x766) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
f300cb4a_DSC_2315.jpg
96 KB, 713x766
>>
File: 1422611392778.jpg (37 KB, 788x685) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422611392778.jpg
37 KB, 788x685
>dkn när arg ung vit män ivl
>rollspelar alltid vitknekt i mina dattaspel
>>
>>53669852
>han föll inte för programmerings jag-jaget
>>
>>53669852
aa matlab hade blivit jobbigt
>>
>>53669853
Prövat allt. Bara bygel funkar favä.
>>
>>53669622
Borde man installera skiten igen, har något ändrat på det senaste halvåret?
>>
File: 1372172905440.jpg (326 KB, 914x561) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1372172905440.jpg
326 KB, 914x561
>>53669852
Ja, skitbrevar om SciADV för ofta för att inte märka.
>>
>dkn tacofröken i tvättstugan log mot mig och gav mig blickar hela tiden
>dkn tittade bara bort och ignorerade henne
>>
>>53670016
bra hon kunde väl inte ens svenska
>>
>>53670016
>>
>>53670016
>dkn tacofröken i tvättstugan lögner lögner och lögner lögner lögner
>dkn tittade bara bort och ignorerade henne
>>
File: Trump4.jpg (127 KB, 1024x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Trump4.jpg
127 KB, 1024x576
>>53670016

Säkert en illegal jävel.

BYGG

EN

MUR
>>
Varför ska man ha hörlurar om man är utomhus öht favhu
>>
File: ferarrisalt.jpg (168 KB, 689x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ferarrisalt.jpg
168 KB, 689x960
>>
>>53667742
Haha aa
>>
>>53670236
så man slipper lyssna på verkligheten såklart
>>
>>53670236
har inte gått med musik i öronen utomhus på flera år så jag har ingen aning.
>>
>>53669820
Tröttnade på mina så köpte ett par mindre boselurar som är galet mycket skönare och har bättre ljud favä
>>
File: lysmelk.jpg (73 KB, 500x333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lysmelk.jpg
73 KB, 500x333
>>53670267
dessa är godast favä
>>
>>53670236
Musik?
>>
File: 1386901650608.png (117 KB, 800x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1386901650608.png
117 KB, 800x1000
Kan ni några påhittade språk?
>>
>>53670369
svenska och engelska
>>
>>53670369
haha nej jävla nörd
>>
File: Polly-Original.jpg (155 KB, 528x665) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Polly-Original.jpg
155 KB, 528x665
>>53670328
>>
>>53670016
>dkn träffade kompis syster i bokaffär
>hon gav mig en kram och frågade hur jag mådde
>"bra"
>tystnad
>"okej men då ses vi då anon"
Varför är jag så jävla efterbliven
>>
File: giggle-gif.gif (1 MB, 500x293) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
giggle-gif.gif
1 MB, 500x293
>>53670458
>>
File: pilot.webm (169 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pilot.webm
169 KB, 1280x720
dkn inte stridspilot
>>
>>53670458
du kunde gettna kacken
>>
>>53670458
Borde ha använt bokaffären för att fortsätta konversationen

>HAHA MEN OMG VAD SKA DU KÖPA FÖR NÅGOT?
>HAHA ÅH GUD OMG JAG GILLAR OCKSÅ DEN BOKEN

osv osv
Thread replies: 350
Thread images: 151
Thread DB ID: 447704[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.