[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 449
Thread images: 151
File: nordicstronk.jpg (720 KB, 3669x1034) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nordicstronk.jpg
720 KB, 3669x1034
Nordisk Union upplagan
>>
>>53670491
First for asylum.
>>
Andra för normalbögar.
>>
File: jonkoping1464NY.jpg (47 KB, 805x536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jonkoping1464NY.jpg
47 KB, 805x536
>nationalister

topp asg jonte
>>
File: 1405107415976.jpg (380 KB, 900x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1405107415976.jpg
380 KB, 900x700
Ni ber väl inte till falska gudar här inne?
>>
File: 1423797885936.jpg (142 KB, 1012x712) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423797885936.jpg
142 KB, 1012x712
>dkn universitetslan snart
>dkn man ska oironiskt väcka sin inre jonte för en helg
>>
Magi är en del av universums eviga lagar
>>
>>53670491
>estland
bara knulla upp vårt gränsförsvar mann1
>>
>>53670622
Önskar bara jag kunde prata med folk över huvud taget. Jag känner mig nästan elak när jag gör det så stelt när hon bara försöker vara trevlig mot mig.
>>
>>53670660
Vad söt hon är, men varför paraderar hon som vänstermänniska med högerextrema?
>>
File: 1440550859079.png (557 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440550859079.png
557 KB, 1013x676
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda de bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för de dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
File: 39830123.jpg (64 KB, 466x599) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
39830123.jpg
64 KB, 466x599
>>53670683
>tredje tidsåldern
>tillbe gudar
>>
>>53670683
LORKHAN AE AURBIS
>>
File: 1436878039362.jpg (52 KB, 499x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436878039362.jpg
52 KB, 499x499
>dkn ens fuktiga jodel har klättrat till topp-3 Top Jodel
>>
>>53670683
>tillbe falska gudar

Syndare skall brinna på våra engångsgrillar
>>
>>53670728

lmao

>>53670744
>bara knulla upp vårt gränsförsvar mann1

Estland är ju vår terretoriella förtrupp mann1
>>
File: 1452339864899.jpg (256 KB, 1056x723) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452339864899.jpg
256 KB, 1056x723
>>53670815
>>
>>53670744
Har sagt många gånger i tråden att Estland är enda sättet att kontrollera finska viken. När kriget kommer måste vi isolera St. Petersburg och så mycket av Kaliningrad som möjligt.
Om du är sur för att du inte tycker Estland är nordiskt nog måste du läsa mer historia.
>>
>>53670899
>Estland är ju vår terretoriella förtrupp mann1
detta, kommer funka likadant som finland fast söderifrån
>>
>>53670909
>Gods
>versal
>det sammanhanget
detta triggar mig
>>
File: nordiccross.jpg (53 KB, 720x562) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nordiccross.jpg
53 KB, 720x562
>>53670491
vet att ni hatar dn men detta är för relevant för att inte länkas

http://www.dn.se/debatt/nordisk-forbundsstat-kan-mota-framtidens-kriser/
>>
>>53671027

ork4
>>
>>53671027
lolllll du glömde säga varför jag skulle BRY mig
>>
File: 1384856723135.jpg (10 KB, 251x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1384856723135.jpg
10 KB, 251x240
>>53671027
>"Hotet mot den nordiska passunionen måste mötas med en nordisk invandringsunion. De nordiska länderna måste på några månader ena sig om ett handlingsprogram som gör att olägenheterna vid gränserna kan minskas, samtidigt som man har en gemensam syn på hur migrationen ska kunna föras vidare till framgångsrik integration."

Med andre ord, han vil at hele norden skal ha samme invandringspolitikk som Sverige.
>>
File: hqdefault.jpg (16 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hqdefault.jpg
16 KB, 480x360
>>53670491
>>53671027
https://youtu.be/4brt0fRmzJI
>>
File: 1452951654967.jpg (126 KB, 540x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452951654967.jpg
126 KB, 540x960
>>53670811
>>
>>53671141
>framgångsrik integration
Låter inte som Sveriges invandringspolitik.
>>
>>53671159
GRI
VI

låter ju som den isolerade kören från valfri poplåt
>>
>>53671141
;___; hjälp oss istället för att skoja till.
>>
>>53670491
>MUH GRANNBRÖDER
>MUH UNION
Hahahahhaha ni cucks inser väl att det är våra grannar som memar om oss allra mest? Norge och Finland kan fan bli bombat av Kina och jag bryr mig inte
>>
>>53671159
Gissar att iaf någon av dom haft svart kuk i sig
>>
>>53671159
skansen nöff nöff
>>
>>53671291
>Norge och Finland kan fan bli bombat av Kina och jag bryr mig inte

Slutt å ljug. Du er like glad i oss som vi er i dere :3
>>
>>53670877
Breva text eller skärmsskjut mann1
>>
ut med blattarna favä hell seger
>>
https://www.youtube.com/watch?v=83SEc15zTO4
>>
>>53670799
>dan det är en han och kallar sig seriöst NatSoc
>>
>>53671291
kantigt
>>
>>53671324
Nä. Håll käften och lämna min tråd jävla utböling
>>
>>53671340
HELL SEGER

https://i.4cdn.org/wsg/1452749607421.webm
>>
File: 1423486245015.jpg (54 KB, 530x530) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423486245015.jpg
54 KB, 530x530
>Håll käften och lämna min tråd jävla utböling
>>
File: bladet.jpg (149 KB, 492x779) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bladet.jpg
149 KB, 492x779
Hur lyckas man ha fel om nästan allt, jämnt?
>>
>>53671423
MÅSTE nbögar sabba exakt ALLT? kan inte trollkarlarna ens få ha sina förbannade drakar och demoner i fred!?
>>
File: 1450138633296.jpg (65 KB, 1121x683) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450138633296.jpg
65 KB, 1121x683
Hur slutar man vara en oironisk arg ung ensamätande vit man fylld med hat. Fv?

Jag ville aldrig detta.
>>
>>53671423
>men vi har inte någon systemkollaps

Den är inte särskilt långt borta dock. Lånebubblor överallt och den här gången finns det inte några räntor att sänka.
>>
>>53671423
den berömda politiska kommentatorn fredrik virtanen
>>
>>53671475
Det där var väldigt exkluderande och sexistiskt Anon.
>>
>>53671291
>Hahahahhaha ni cucks inser väl att det är våra grannar som memar om oss allra mest?
Nej där har du fel. Det är vi som "memar" mest om Sverige.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=ZE2oMsNwDrI

Liker dere norske sötpajer?
>>
>>53671479
>fedora
>fjunskägg
>skjorta under luvtröja

R A N N S A K A
A
N
N
S
A
K
A
>>
File: 1452737992948.gif (662 KB, 800x528) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452737992948.gif
662 KB, 800x528
>>53671475
>dkn man har aldrig spelat rollspel
verkar ju asroligt
>>
>>53671479
Vet inte favä, den här artikeln kanske hjälper dig lite

http://www.expressen.se/debatt/dags-att-rensa-upp-i-kommentarfalten/
>>
>>53671327
det är nbögshumor för studenter, ni hade bara suckat åt den
>>
>>53671570
j

Träffade en på Rhodos i somras :3
>>
HELL SEGER
>>
Just started learning your language. What are some good books for beginners? pls no feminism, communism, or ya cuckery
>>
>>53671622
I assume you want something about pooping :D
>>
>>53671570
Är hon Norges Zara Larsson?
>>
>>53671570
oj vad söt
>>
>>53671601
Var ho fin?
>>
>>53671622
>Just started learning your language
Why. What are you trying to do
>>
File: 1442097798169.jpg (132 KB, 768x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442097798169.jpg
132 KB, 768x1024
Hur känns det att ha en tjej man chattar med?
>>
File: 14039543557.webm (292 KB, 512x384) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14039543557.webm
292 KB, 512x384
>>53671423
>Så länge vi har maten har vi kvar moralen?

åh det måste läsas!
>>
File: 1426309963777.jpg (18 KB, 200x262) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426309963777.jpg
18 KB, 200x262
>>53671622
Börja enkelt
>>
>>53671657
Neh. Egentlig ikke. Er ikke Zara Larsson gal?
>>
>>53671570
han kan sjunga sin singel med sin fisring runt min kuk
>>
>>53671702
Jobbigt när hon frågar vad man gjort idag
>>
>>53671576
>dkn Mörkt Kätteri med SvP dog
>dkn vågar inte försöka hitta någon grupp att rollspela med ivl
>>
>>53671666
Oh ja. Nätt och blond.
>>
>>53671622
bli flykting
få gratis lektioner
få gratis kvinnor
>>
File: 1448082796322.jpg (73 KB, 612x344) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448082796322.jpg
73 KB, 612x344
Ska ni se på P3 guld ikväll?
>>
>>53671724
Hon är feminist och hatar (vita) män
>>
>>53671622
Ignore the bullies.

I've heard newspapers and children's books are good. Anything by Astrid Lindgren or the Bamse series.
>>
>>53671737

Det är väl bara svara med vad man gjort den dagen?
>>
File: 4365653.png (625 KB, 2000x4552) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4365653.png
625 KB, 2000x4552
>>
File: anisah.png (385 KB, 399x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
anisah.png
385 KB, 399x480
Vifif
>>
>>53671804
haha aa
>>
>>53671809
Stoppa en jävligt stor rosa prick över Uppsala så stämmer din karta.
>>
>>53671795
alla vita där ser ut som skräp favä
>>
File: 1451375238938.jpg (70 KB, 795x488) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451375238938.jpg
70 KB, 795x488
>>53670491
Hello Norsemen, how are you all on this fine day?
>>
File: 1437445061723.jpg (141 KB, 626x533) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437445061723.jpg
141 KB, 626x533
>>53671796
Akkurat ja.

Gal med andre ord.
>>
File: 142743565557.webm (3 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
142743565557.webm
3 MB, 1280x720
>>53671710
http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/fredrikvirtanen/article22098341.ab

>Den avgörande skillnaden mot Weimarrepubliken är att det inte finns någon systemkollaps. Ekonomin i Sverige är stark och därmed ännu humanismen. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral.
>Trots klasskillnader och politisk polarisering finns den breda välgödda medelklassen som inte kan luras med högerhönornas skrämselkackel om en verklighetsfrämmande elit där politiker, polis och TV4 konspirerar med ondskefulla främlingar för att söndra nationen. Den skattesänkta genomsnittsfamiljen som slänger mat för 6000 kronor årligen genomskådar bluffen.

Vem är det som försöker luras och vinklar allt som händer osv osv?
>>
File: 1442490985476.jpg (31 KB, 396x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442490985476.jpg
31 KB, 396x385
>>53671809
>dkn bor i riktiga Sverige
>>
>>53671809

Men sluta. Tillbaka till reddit med dig.
>>
>>53671809
>dkn fattig socialist
>>
>>53671724
Nej
>>
>>53671911
>Den avgörande skillnaden mot Weimarrepubliken är att det inte finns någon systemkollaps

haha aa det är vad Fredde Virtanen tror. Snart sitter han i läger med resten av förrädarpacket
>>
>>53671881
Ja, de är ju kvinnor
>>
File: 1452041471643.png (181 KB, 570x618) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452041471643.png
181 KB, 570x618
>>53671479
Bara sluta bry dig. Läs inte nyheter, fokusera på roligare saker än politik och omvärlden
>>
File: 1446397281267.jpg (129 KB, 800x533) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446397281267.jpg
129 KB, 800x533
>dkn äntligen dags för våra grabbar
>>
>>53671961
Jag till höger.
>>
>>53671809
>dkn bor i norrbotten
>>
>>53671798
>bajsknekten
>>
File: 1440445765199.gif (3 MB, 420x357) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440445765199.gif
3 MB, 420x357
>>53671911
>ekonomin i Sverige är stark
>>
Är majoriteten av stockholmska flickor negerälskare?
>>
>>53672089
Beklagar.
>>
>>53672109
Är majoriteten av dina kvinnliga släktingar negerälskare?
>>
>>53672109
Majoriteten av flickor är negerälskare, så, ja.
>>
File: 1399394409776.jpg (95 KB, 550x413) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1399394409776.jpg
95 KB, 550x413
>>53671911
>Ekonomin i Sverige är stark

Famous last words.
>>
>>53671809
Varför är cuckholmare så stjärtsmärtade över Norrland nuförtiden?
>>
>>53671911
Men det som är så skoj är ju att vår ekonomi varit på konstgjord andning ända sedan 2008 och att något slags ekonomisk kollaps som kommer att fullständigt knulla sönder den överbelånade medelklassen kanske inte alls är så långt borta. Det finns inga räntor att sänka den här gången.
>>
File: file.jpg (50 KB, 299x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file.jpg
50 KB, 299x300
>>53672109
verkar så
>>
>>53672109
Aa di är så kallade NIGGERLÖVERS.
Du vet vad man säger, när man tar en kopp kaffe så vill man ha det precis som man vill ha sina
>>
>>53672141
Det är väldigt trevligt, speciellt när de finska ungarna håller på med smällare.
>>
>>53672109
>Är majoriteten av flickor negerälskare?

Ja.
>>
File: 14543515297.gif (2 MB, 441x329) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14543515297.gif
2 MB, 441x329
>>53671911
Inser han att han bokstavligen skriver "dagens system är enbart bra så länge folk har pengar nog att spendera på skit som förblindar dem"?

Kanske därför han nojjar över kollapsen så mycket. Ner med väggen av lögner.
>>
>>53672160
Det är så det alltid brukar låta precis innan bubblan spricker och recessionen börjar.

Vi kan redan se det på börserna, OMXS30 har tappat närapå 400 poäng(från 1700 till 1300) på mindre än ett år.
>>
File: 1405605144046.png (229 KB, 1264x789) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1405605144046.png
229 KB, 1264x789
>>53672089
>dkn bor i norrbotten
>>
>>53672197
>finska ungarna håller på med smällare
Är de tattare?
>>
>>53672222
Mhm, og oljeprisen har gått fra 100 dollar til 30 på et år, om det.
>>
>>53672170
Jadu, Norrland har ju bara varit en koloni i några hundratals år där järnmalm, skog och energi kommer ifrån. Sen verkar det som att nollåttorna tar anstöt till att vi försöker gentrifiera oss.
>>
File: NORGE JA.jpg (232 KB, 600x522) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NORGE JA.jpg
232 KB, 600x522
>>53672201
>norge-anon är en hanrej

Slutet är nära
>>
>>53672234
SMÅ
SYDLIGA
EKONOMIER
>>
>>53672178
hur kan man inte känna att man har ett föremål i fittan

till och med en tops eller nåt verkar ju som att det skulle kännas
>>
>>53672254

Tattare är inte zigenare, om du trodde det. För det första, så talar zigenare finska.
>>
Påminnelse om att sörlänningarnas 3 värsta ansatta kommuner suger åt sig mer pengar än hela Norrland tillsammans i bidrag.
>>
>>53672234
Varför är Storbritannien så ojämnt?
>>
>>53672300
Om man inte rör några väggar känns det inte :^)
>>
>>53672341

Thatcher.
>>
>>53672370
Thatcher gjorde inget fel favä
>>
>>53672341
>>53672370
#inteallakolgruvor
>>
>>53671935
jvdk
>>
File: Bs13aIsCIAArMiv.jpg (147 KB, 594x783) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Bs13aIsCIAArMiv.jpg
147 KB, 594x783
>>
>>53672399
otippat att du tycker det
>>
>>53672399
Thatcher hatar ju svenskar mer än något annat.
Fega kommunistkräk kallar hon oss.
>>
File: 1434901668126.jpg (64 KB, 310x539) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434901668126.jpg
64 KB, 310x539
>>53672370

R T C?
>>
>>53672286
haha aa
>>
File: wtf.webm (3 MB, 360x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wtf.webm
3 MB, 360x640
Tror jag har hittat min nya fetish
>>
File: kap2_1_graf1.jpg (82 KB, 700x633) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kap2_1_graf1.jpg
82 KB, 700x633
>>53672288

Jepp. Till och med JÄMTLAND har starkare BRP än sörlänningarna.
>>
>>53672178
Tur att man inte har liten snopp. Nästan lika illa som att vara manskulting favä.
>>
File: 1451513033284.jpg (48 KB, 665x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451513033284.jpg
48 KB, 665x385
Breva en bild som beskriver Sverige
>>
>>53672464
rätt favä
>>
>>53672474
Kissande flickor? Gosse, jag hade den fetischen innan du föddes.
>>
>>53672474

lellonen
>>
>>53672300
Inte om föremålet står still, antar jag. De känner ju inte tamponger.
>>
File: wolo.png (521 KB, 1022x461) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wolo.png
521 KB, 1022x461
>>53672506
>>
>>53672474
Vara pedofil?
>>
>>53672474
>>
>>53672506
RADERA DET DÄR
>>
>>53672554
>könsmogen flicka
>pedofili
Tillbaka till skolbänken, Conny.
>>
>>53672474
Bokstavligen varför kissar hon och bokstavligen varför har du det sparat.
>>
File: 1451533848540.jpg (342 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451533848540.jpg
342 KB, 1280x720
>>53672506
>>
>>53671475
anime är fortfarande säkert
>>
>>53672474
did she have an orgasm?
>>
>>53672608
kiss kiss
>>
>>53672603
Du märker att hon hoppar studsmatta? Tror det blev för mycket tryck när hon landade på kissblåsan att lite kom ut. Tydligen inte helt ovanligt bland tjejer.
>>
File: 1385405938527.jpg (71 KB, 600x597) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1385405938527.jpg
71 KB, 600x597
>>53672608
>dfn ingen svensk fv
>>
>>53672464
Hon hade ju inte fel.
>>
>>53672584
Jag ser dig, Muhammed
>>
>>53672281
Det skulle man ju kunna tro att det skulle gynna svensk industri(då vi är oljeimportörer) men då höjer vår regering skatten på drivmedel ännu mer. Just nu är 67 öre av varje krona du betalar för bensin skatt.

Efterfrågan på råmaterial sjunker, vilket slår mot industrin i hela världen. Lånebubblan är enorm inom alla sektorer. Det finns ett konstant deflationshot trots minusräntor. Jag tror på en riktigt brutal krasch rätt så snart.
>>
God jul
>>
File: 1451593357414.jpg (160 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451593357414.jpg
160 KB, 720x960
>>53672506
Denna
>>
>>53672608
Den där bilden kan inte ha varit tagen i sverige.
>>
>>53672703
>Jag tror på en riktigt brutal krasch rätt så snart.
Hoppas kan man väl. När allting kollapsar och bidragen inte kan betalas ut så kommer raskriget dra igång på riktigt.
>>
>>53672721
Men nej zigenarjävel, jag har ingen växel.
>>
>>53672745
...
bara jag eller är hon ganska HÖ TE för sin ålder?
>>
>>53672745
>dkn hon blev gruppvåldtagen av invandrare och har nu flertalet svarta barn
>>
>>53672796
Jag ser dig fortfarande, Muhammed
>>
>>53672835
Varför gjorde hon inte abort?
>>
File: malo.png (331 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
malo.png
331 KB, 400x400
>>53672703

GULD

OCH

SILVERRRRRRRRR
>>
File: 1444614455747.jpg (11 KB, 258x195) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444614455747.jpg
11 KB, 258x195
>>53672670
>>
File: 1451512767387.jpg (513 KB, 2805x1870) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451512767387.jpg
513 KB, 2805x1870
>>53672506
>>
>>53672754
>bidragen inte kan betalas ut

Bidragssystemet går redan på knäna. Om då folk börjar gå i personlig konkurs till höger och vänster kommer hela skiten braka ihop väldigt fort.
>>
Funderar på om man ska sälja alla aktier innan det smäller ordentligt, ligger nästan 20% back hittils i år men fortfarande ca 70% upp de senaste tre åren
>>
>>53672852
>abortera överlägsna afrikanska barn

lel anon, det var inte vita ungar i livmodern hennes
>>
>>53672796
tight byxor favö
>>
>>53672866
Skulla satsa på globala indexfonder favä.

Det är nog bara väst som kommer gå åt pipsvängen på mer permanent basis. Vår tid är över.
>>
>>53672911
>överlägsna
>sitter på skeva bänkar på ett jordgolv i en hydda
>>
File: emergin market.png (215 KB, 1063x564) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
emergin market.png
215 KB, 1063x564
>>53672954

haha aa
>>
>>53672903
Personligen skulle jag sälja.

Om nu inte Ingves lyckas med konstgjord andning en gång till borde fina köplägen uppenbara sig inom ett par år.
>>
>dkn ingen negerhora
>>
File: 1438626192126.png (100 KB, 254x251) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438626192126.png
100 KB, 254x251
A GUD
>>
>>53671698
trying to poo in loo proper
>>
File: 139454543424.jpg (239 KB, 900x646) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
139454543424.jpg
239 KB, 900x646
>>53672886
RADERA DEN DÄR BILDEN
>>
>>53673050
If the toilet offends you, you can shit straight into toilet paper then throw it in the toilet and flush.
>>
>>53672981
svarta är fortfarande genetiskt överlägsna och dominanta
>>
https://www.youtube.com/watch?v=SLs-egzZxS4

Hvorfor er vi nordmenn så baserte Sverige?
>>
>>53673032
Varför vill du ha en?
>>
>>53673083
Hade heemat honom om jag såg honom på gatan.
>>
>>53673108
usch tvi och fy, det vill jag inte
>>
>>53673071
Ayy lmao bilden, slog nästan läpparna ur Jon
>>
>>53672985
Brazilien är knullat pga dålig politik och ickeutvecklad ekonomi.

Den långsiktiga trenden talar sitt tydliga språk. Vad som händer inom kort sikt (>10 år) är ju rätt så irrelevant.

Indien t.ex väntas väl öka sin BNP med 7 % i år och många år framöver.
>>
>>53673135
Ljuger du i dina brev nu?
>>
File: BARA.gif (103 KB, 352x596) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BARA.gif
103 KB, 352x596
Om du bara visste hur dåligt saker egentligen var.
>>
>>53673164
>Indien

Vilket jävla skitland :^)
>>
>>53673198
Ja rent bokstavligen men potentialen är enorm och fallhöjden inte så stor, tvärtom mot väst.
>>
File: föfeföSakine.jpg (54 KB, 638x331) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
föfeföSakine.jpg
54 KB, 638x331
https://www.youtube.com/watch?v=36odfqA-Xqw

ELDEN

>en journalist som kan bevisa att hela medieimperiet är korrupt

STIGER
>>
File: 1451320369140.jpg (79 KB, 716x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451320369140.jpg
79 KB, 716x768
>>53673192
Ser lite ut som CIA favä
>>
>>53673248
Det här är ingen beckfilm, inget spännande kommer hända. Vi kommer bara se fler serier med invandrare som står upp för kvinnors rättigheter som gensvar för denna trend och folk glömmer bort Köln och We are STHLM.
>>
File: 1441738742299s.jpg (2 KB, 119x125) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441738742299s.jpg
2 KB, 119x125
>>53673192
>dkn kan inte latteart
>dkn sparar tumnaglar

Jag vet hur dåligt saker egentligen är.
>>
http://www.metro.se/nyheter/forbud-mot-barnaktenskap-i-pakistan-drogs-in-oislamiskt/EVHpap!F6CuAueEjYMlU/

Inshallah!
>>
>>53673241

Såklart, dkn man kommer bevittna västs nedfall under sin livstid.
>>
File: 14054355344.webm (1 MB, 960x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14054355344.webm
1 MB, 960x540
>>53673248
Är väl ingen nyhet att det flesta journalister skriver är vinklat av deras egen ideologi.

Är ju inte heller någon nyhet vart de står.
>>
>>53673192
Hur gick det med tjejen? Fick du något svar?
>>
>dkn högrevstacos
>>
>>53673338
INTE
RITKIGA
ISLAM
>>
>dkn ingen cola
:/
>>
>>53673406
>grodasomkräks.jpg
>>
File: 1447332273076.png (281 KB, 785x1885) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447332273076.png
281 KB, 785x1885
>>53673375
>västs nedfall

Kommer inte hända. Vi kommer alltid vara de vitaste länderna.
>>
File: Byline_Hugo_Ewald.jpg (42 KB, 495x495) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Byline_Hugo_Ewald.jpg
42 KB, 495x495
>>53673338
>takbir
>>
>>53673437
begå dig själv
>>
>>53673437
MUMS
>>
>>53673192
Hade jag kunnat krama dig hade jag gjort mannen.
>>
File: 0119muhammad04.jpg (124 KB, 800x1156) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0119muhammad04.jpg
124 KB, 800x1156
>>53673338
Att knulla barn är inte det inte urmuslimska men det finns där, det har du rätt i kuffar
>>
>>53673476
>folköl
???
>>
>>53673476
sluta namnböga
>>
>>53673338
#INTEIMITTNAMN!!!
>>
File: Therese Johaug.jpg (971 KB, 3140x1984) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Therese Johaug.jpg
971 KB, 3140x1984
Lader de svenske jentene opp til neste langrennslop?
>>
>>53673497
skrattade favä
>>
>>53673457
BARA
>>
>>53673508
Lättöl bror. Man kokar köttet i öl och vatten i 7 timmar. Sedan blir det såhär: -->> >>53673406
>>
>>53673248
S A K I N E
https://www.youtube.com/watch?v=K_O0jOU4PF4
>>
File: meinneger.jpg (29 KB, 600x606) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
meinneger.jpg
29 KB, 600x606
>>53673476
>falcon 2.8
>bild relaterad
>>
File: 1344436356461.gif (999 KB, 350x485) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1344436356461.gif
999 KB, 350x485
>>
>>53673476
>jagjag tacos

I svenska tacos är det köttfärs, tacosås, gräddfil och ost. Inget mer, inget mindre
>>
>>53673510
Ok
>>
>>53673608
tycker hon är så jävla het favä,moral degeneration är verkligen den bästa fetishen
>>
File: 14403687920746.jpg (20 KB, 255x181) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14403687920746.jpg
20 KB, 255x181
>>53673617
>gräddfil
>>
>>53673641
Min neger
>>
>>53673497
>muhammad

>Bild på Ali

>De utbildade stormfånar
>>
>>53673641
skrattade favä
>>
File: ave ceasarsallad.jpg (22 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ave ceasarsallad.jpg
22 KB, 400x400
>>53673393
>Är väl ingen nyhet att det flesta journalister skriver är vinklat av deras egen ideologi.

>Är ju inte heller någon nyhet vart de står.

Det kanske inte är en nyhet för de mer moderna medie-konsumenter
Men det visar ju på att något är ruttet i medieSverige, om infektionen har nått SVT som är ofärgat enligt generelle dumsvennen

Ju fler såna här saker kommer göra att det snart sker en upprensning i MSM precis som de pratat om i Polen

De diktatorer som dikterar just nu kommer att kämpa med näsa kippa och klor för att hålla sig kvar vid makten. Men sanningen kommer att segra till slut
>>
>>53673556
>Lättöl bror.
Folköl
>>
File: Theoden.jpg (76 KB, 1200x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Theoden.jpg
76 KB, 1200x500
>NU ÄR TIMMAN KOMMEN!
>RYTTARE AV ROHAN
>EDER HAR NI TAGIT
>FULLFÖLJ DEM NU ALLA FÖR HERRE OCH LAND!
>>
>>53673631
Det var en jävla kö.
Vad är det där för ställe?
>>
File: högupplöst.gif (980 KB, 305x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
högupplöst.gif
980 KB, 305x320
>>53673403
Vilken av dem? Första tjejen har jag inte snackat med på ett tag. och jag tror inte jag kommer göra det igen heller för den delen

Andra tjejen som jag träffade igår har jag inte skrivit till, sitter och funderar på vad jag kan skriva ens ;_;

Kan fortfarande inte sluta rycka till av genans varje gång jag tänker på att jag nej till att följa med henne hem ;_____;

>>53673478
Tack, broder!

>>53673327
inte lätt, ta den här istället.

>>53673283
>dkn kan inte ens rita brendan fraser korrekt
>>
>>53673657
Åk hem Machmoud.
>>
>>53673530
Varför är nordiska kvinnor så vackra?
>>
File: 760.jpg (31 KB, 760x760) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
760.jpg
31 KB, 760x760
>>53673701
pham, den här genusvetaren jobbar för Stockholmspolisen.

DE är bokstavligen överallt och genomsyrar hela det svenska samhället.
>>
>>53673711
2.8 = lättöl
3.5 = folköl
>>
File: 1450639079022.webm (258 KB, 960x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450639079022.webm
258 KB, 960x540
>>53673688
det var inget skämt favä
>>
>dkn onanerade på bussen igen
Detta kommer inte att sluta bra, helvete. Varför är det så härligt?
>>
>>53673701
Jag är endast 22 år men så länge jag minns har jag hört att SVT varit extremt vänstervinklat
>>
>>53672474
F1 H1 MANN1
>>
>>53673617
Bästa tacos (tar dock 7 timmar och mycket negergöra):

1. Köp 3 Ancho, 3 Chipotle, och 2 gula habanero-chilis
2. Koka chilin i 15 minuter, mixa sedan allt med stavmixer
3. Bryn det tärnade högrevet på maximal värme, nästan så det bränns
4. Lägg ner köttet i grytan med chiliröran
5. Häll i en öl och en nötbuljong
6. Go crazy med kryddor (spiskummin, paprika, oregano, koriander)
7. Reducera ner grytan

Det är köttet. Gör sedan pico (finhackad kärnad tomat, silverlök, färsk koriander och limesaft) och guaca (BARA avocados, ingen gräddfil, vitlök, salt, färsk koriander och limesaft).

ÄT
>>
>>53673790
Fel.
>>
File: 14554350856.png (901 KB, 690x460) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14554350856.png
901 KB, 690x460
>>53673617
>ingen isbergssallad, majs, gurka och rödlök
>>
>>53673768
>Andra tjejen som jag träffade igår har jag inte skrivit till, sitter och funderar på vad jag kan skriva ens ;_;
>Kan fortfarande inte sluta rycka till av genans varje gång jag tänker på att jag nej till att följa med henne hem ;_____;

mann1 fråga bara ut henne på fika eller något
>>
File: 1447975750142.png (490 KB, 505x489) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447975750142.png
490 KB, 505x489
>>53673791
>webumen
>>
>>53673832
Bryn köttet med vitlök!
>>
>>53671739
Du behöver bara försöka lite hårdare

Skulle MutantSvP favä.
>>
>>53673842
>grönsakscucken
>>
File: 1451588964562.jpg (81 KB, 720x619) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451588964562.jpg
81 KB, 720x619
>>53672506
>>
File: miku.jpg (49 KB, 564x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
miku.jpg
49 KB, 564x800
>>53673783
The powerful will be ripped from their decadent nests, and cast out into the cold world that we know and endure. Courts will be convened. Spoils will be enjoyed. Blood will be shed. The police will survive, as they learn to serve true justice. This great city... it will endure. Sweden will survive.
>>
>>53673832
>öl

Tyvärr jag är muslim, finns det något alternativt recept?
>>
>>53673897
Ni borde kanske spela något som ni kan få klart i en sittning?
>>
>>53673837
nej. 3.5% är folköl och 2.8% är lättöl.
>>
>>53673929
Du kan ju köra alkoholfri öl. Jag kör med 2.8 facon bayersk.
>>
>>53673964
Nej, båda är folköl.
>>
>>53673816
Det har väl varit allmänt känt i 30 år?
>>
>>53673962
Man kan ju alltid göra en kort ettskott-kampanj till en början, som kan utvecklas till något större om det går väl.
>>
>>53672506
Varför har han spader tatueringen? Googla på queen of spades, det är en känd symbol för kvinnor som endast knullar svarta män. En likhet med han MMA fightern är att han bara får stryk av svarta män.
>>
>>53674000
Kan vara att jag är ifrån finland och att ni i Sverige tycker att 2.8% är starkt
>>
>tacos
>>
>>53674039
han är cuck
>>
>>53673832
Detta är bra!
>>
>>53673929
äh, kör på ändå, finns ju alkohol överallt ändå
>>
>>53673929
>tyvärr jag är muslim
>tyvärr

Det är ingenting att skämmas över favä, var stolt över att du inte är omoralisk som ateisterna/kristna är i väst.
>>
>>53673860
K-kan man göra så?
>>
>>53674052
Ja kanske det. Men du har fel. Här i Sverige talar vi Svenska. Välkommen.
>>
>>53674039
Tur då att Alex inte är en drottning.
>>
>>53674087
mann1 det ser ut som att en indier har gått lös i din gryta
>>
File: 144798107644.png (103 KB, 720x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144798107644.png
103 KB, 720x600
>>53674039
>googlade detta
>man det var sant
Det är fan jagjagmagi
>>
>>53674052
Har ni ens 2.8% i Finland?
>>
>>53673768
vad tyckte hon om din klo
>>
>>53674019
ja som sagt jag har ingen aning. vet bara att det varit så sen 90 talet i alla fall.

när började detta? någon som vet?
>>
>>53674182
mm
>>
>>53673929
Avliva dig själv din jävla nigger
>>
>>53674144
Kom hem till mig så ska jag bjuda dig. Du kommer bli frälst brür
>>
File: 1443808643199.png (296 KB, 521x493) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443808643199.png
296 KB, 521x493
>>53673976
>alkoholfri öl.

Bokstavligen varför dricka pissvatten utan alkohol
>>
>>53673768

Inte för att jag bryr mig men gröntexta eran träff, det är det minsta ni nbögar kan göra i tråden.
>>
>>53673832
receptet min mammas man har kört på har också innehållit cola och kaffe, asgott favä
>>
>>53674198
vadå?
>>
http://www.tv2.no/v/1010947/

>det är pojkar som försörjer sig på rån
>de lever utanför samhället

DE HAR VÄL FÖR HELVETE RÄTT TILL SOCIALBIDRAG.

JAG RÅNAR INTE MÄNNISKOR OCH JAG HAR KNAPPT RÅD ATT ÄTA VARJE MÅNAD.
>>
>>53674228
öl smakar gott.

t. dricker all öl
>>
>>53674154
Ettans öl är väl ungefär den procenten.
>>
>>53674235
så tsun
>>
>>53674114
Kan svenska, bara att jag kallar 2.8% för lättöl, flyttade hit när jag var 18.

>>53674154
Jodå det finns, dricks väl inte jätteofta men vi kallar det lättöl
>>
>>53674228
Din idiot, det är till maten.

Alkoholhalten spelar inte någon roll när man har det till grytor.
>>
>>53674182
Min kompis mamma jobbade på Sveriges Radio på 80-talet och hon säger att det var fullt av "koftor" som bestämde redan då. Antar att det var samma på SVT.
>>
File: 3235.jpg (3 MB, 3235x1939) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3235.jpg
3 MB, 3235x1939
>>53674228
Man har det i en gryta som kokar. Man har det för smaken, inte alkohölen.

>>53674241
Hm,låter specielt. Ska prova kaffe nästa gång.
>>
File: 1446358316927.png (430 KB, 769x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446358316927.png
430 KB, 769x600
>>53674201
>man en anglofil svarar på mitt brev
>>
>>53674286
>Kan svenska, bara att jag kallar 2.8% för lättöl, flyttade hit när jag var 18.
Du kan kalla det vad du vill i ditt eget hem men rätta för fan inte mig om jag säger rätt.
>>
>>53674294
hur blev det såhär?
>>
File: 1432770565105.jpg (49 KB, 400x388) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432770565105.jpg
49 KB, 400x388
>>53674277

D-det minsta ni nbögar kan göra är väl att gröntexta era chattar/möten så man slipper känna sig ensam 24 timmar av dygnet.
>>
>snubbel gör pulled pork
>tror han är först i tråden med att göra det
inget direkt speciellt
>>
>>53674276
Finns det mörk ettans öl i Winland? Börjar ni importera falukorv också så flyttar jag direkt. Tar ni emot en svensk utan brottsregister som fattar litet finska....
>>
>>53674340
Igår gnällde du ju på att det inte finns några normala i tråden.
>>
>>53674340
>ser bra ut
>lång
>bra klädsel
>ändå ärkeautist

Var gick det fel för dig, SNSD?
>>
>>53674235
Han gröntextade imorse, titta i arkivet.
>>
>>53674286
Varifrån i Finland är du?
>>
>>53674256
>utländsk bakgrund, vad nu det betyder
ahahahahaha det här jävla landet alltså
>>
>>53674310
Arabjävel! sätt en 9 mm i pannan på dig själv.
>>
>>53674176
Det var inget vi snackade om öht favä, såg inte ens att hon tittade en enda gång.

>>53674235
>ni nbögar
haha aa
bokstavligen typ den första tjejen i mitt liv som visat något som helst intresse och jag knullar upp det.

>>53655486

>>53674340
har dig, familj
>>
>>53674358
Oj vad bitter man kan låta då.
>>
File: 1436902453017.gif (465 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436902453017.gif
465 KB, 400x400
>>53674390
>>ser bra ut
>>
>>53674333
1968. Högern kapitulerade helt inför socialdemokratin, socialdemokratin kapitulerade helt inför nyliberalismen och kulturmarxismen.
>>
>>53674431
I sverige bär vi civila inte handvapen.
>>
>>53674414
vasa
>>
File: joe rogan3.jpg (75 KB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
joe rogan3.jpg
75 KB, 1080x1080
>>53674390
>ser bra ut

Resten kan jag ställa mig bakom dock.
>>
>>53674379
>mörk ettans öl
Tvek på det. Tvivlar på att största delen av affärerna ens har lättöl.
>Tar ni emot en svensk utan brottsregister som fattar litet finska
Det är väl bara att skaffa jobb och en arg liten finsk fv som heter Marjatta :^)
>>
>>53674389

Är väl knappast normalt att vara nbög heller.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=ZJRUDaw8DJE
>>
File: svett.jpg (15 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
svett.jpg
15 KB, 300x300
>>53674515
>risken att man känner Anon intensifieras
>>
>>53674589
Tänk om ni knullat varandra?
>>
>>53674520
Marjatta och jag i bastun. Drickande ettans mörk.
>>
File: ieihifeuwafni.png (95 KB, 208x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ieihifeuwafni.png
95 KB, 208x320
>>53674516
Följer inte tråden autistiskt men detta var väl du? Är inte bök så är inte proffs på att se om män är fula eller inte men ful är du inte favä
>>
>>53674552
???
>>
File: fsxKasn.jpg (84 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fsxKasn.jpg
84 KB, 600x800
>>53674442
>T. Amatör som inte borde göra något utan att rådfråga en sann nbög som qringlan
>>
>>53674659
Ta av han glasögonen så ser du.
>>
>>53674256
låter verkligen som att han hatar Sverige och Skandinavien
>>
File: oma2.jpg (24 KB, 255x255) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
oma2.jpg
24 KB, 255x255
>>
>>53674514
och vilken skam det är
>>
File: Smoke_sauna.jpg (665 KB, 1600x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Smoke_sauna.jpg
665 KB, 1600x1200
>>53674589
Vi ses till sommaren :^)

>>53674621
Är inte bög, men badat bastu nakna är väl ingen omöjlighet
>>
File: 1414824176856.jpg (128 KB, 582x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414824176856.jpg
128 KB, 582x375
>>53674692
Ä-är du inte nbög?
>>
File: bara3.jpg (418 KB, 768x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bara3.jpg
418 KB, 768x768
>>53674659

RADERA

DET

HÄR
>>
>>53674442
Du på bilden? >>53655486
>>
>>53674722
HEIL HITLER, OMA!
>>
>>53674621
Beror väl på. Har bara knulat tjocka tjejer favä.
>>
http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.2959141-efter-tio-ar-nu-finns-nathatskoder

se upp ni är illa ute
>>
>>53674770
Breva bild utan glasögon favä

t. nu är jag nyfiken
>>
>>53674692
>skröt om sin fv i tråden
>inte nbög
>>
>>53674795
Har hört att Vasa är känt för det.
"Kom och si Vasas tjocka kvinnor!" hördes ropet från hamnen i Holmsund.
>>
File: ajlamao.jpg (132 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ajlamao.jpg
132 KB, 500x375
>>53674772
haha aa
>>
>>53674850
>dkn kan inte hota tråden med heemning längre nu
>>
>>53674879
HÖ TE i Vaasa.
>>
>>53674850
Ensamätarna är i farten :^)
>>
>>53674943
>dkn äter korv och mos helt ensam just nu
Svettigt värre.
>>
File: 1423113544924.gif (40 KB, 269x317) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423113544924.gif
40 KB, 269x317
>>53674852

Har inga bilder på mig själv mann1
>>
på riktigt dock tror ni verkligen internet kommer vara denna anarki det är nu? eller inte minst har varit?
>>
File: 1406573918240.jpg (125 KB, 700x566) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1406573918240.jpg
125 KB, 700x566
>>53674852
>>
>>53675076
på med snubblet dala
>>
>>53675076
Om man vill så är det ju bara att löka internet och så vips så har man löst skiten.
>>
>>53675076
Det kommer bara bli mer och mer anarki.
>>
>>53674769
Definitivt inte av mina nbögspolare, då är jag osocial, men jämfört med här så antar jag väl det

Det bästa skulle vara att ni råkar stöta på henne igen IVL på något vänster, och fråga om fika. Annars får du helt enkelt bara skriva att det var trevligt att ses på festen och att du vill ses mer på en fika eller något.
>>
>>53675139
>antyder
hatbrottslagar kommer gå över till åsiktslagar kommer gå över till censurlagar
>>
>>53674879
Njä. Har tänkt på det ibland men jag tror nog att det helt enkelt är tjockisarna som har släppt till.
>>
File: pcp.jpg (65 KB, 573x878) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pcp.jpg
65 KB, 573x878
>>53675076
FAGNARÖK närmar sig

Dagen då alla ansvariga kommer att stå till svars
>>
>>53675100
Heembart ansikte
>>
File: 1432569388920.png (245 KB, 500x507) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432569388920.png
245 KB, 500x507
>folk som tvivlade

>>53675100

Var lite snällare och ta typ NDT15 istället desu baka
>>
>>53674516
>>53674659
Hade dig favä, men om jag har förstått det rätt så gillar killar och tjejer inte alltid samma.
>>
>>53675161
Hur skulle en träff med dig och Kreuk se ut?
>>
File: mmffww.jpg (173 KB, 1920x1440) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mmffww.jpg
173 KB, 1920x1440
>folk som bryr sig om saker som inte påverkar dem själva
>>
File: 1444764491795.png (665 KB, 987x642) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444764491795.png
665 KB, 987x642
>>53675198
>dyka upp i en draft mot s4
>>
File: 1449751128865.jpg (25 KB, 400x386) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449751128865.jpg
25 KB, 400x386
>>53675100
>TVÅ korvar
>>
>>53675100
Hur kommer det sig att man kan bara se autismen i vissas ansiktsdrag
>>
0-9 = Gör en varm kopp choklad
Dubbletter och fina siffror = Gör två koppar
>>
File: 1450507351171.jpg (59 KB, 400x410) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450507351171.jpg
59 KB, 400x410
>>53675100
>>
File: 1434810250766.png (323 KB, 500x507) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434810250766.png
323 KB, 500x507
Alliansen

förlorar

aldrig

>>53675258

Skulle inte vilja träffa s4Head i en mörk gränd
>>
File: porträtt.jpg (263 KB, 799x712) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
porträtt.jpg
263 KB, 799x712
>>53675198
>s4:as jävla moppemusche

>>53675212
Det enda som skulle funka mellan hon och mig skulle vara om hon gillar lammkött, hon lär upp mig och så. f1 h1

Sexdeito
>>
0-5 gå till gymmet
7-9 gå till gymmet
6 stanna hemma och ät chips
>>
>>53675429
>sexdeito
För helvete Kringlan, få ur huvudet från rännstenen.
>>
File: 1450052181952.jpg (832 KB, 1600x1203) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450052181952.jpg
832 KB, 1600x1203
>han tittar på strömmar
>han är över tjugo och spelar tv-spel
>>
>>53675486
Finns inget annat möjligt scenario, så det är klart det är var tankarna till slut leder
>>
>>53675447
>nbög
>>
>>53675489
Nä jag spelar bara dattaspel
>>
File: 1414161814317.jpg (50 KB, 327x316) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414161814317.jpg
50 KB, 327x316
>>53675489
>t. kille som brevar på 4kanal
>>
>>53675447
ses sen grabbar

>>53675536
>nbög för man tränar på gym
haha mm
>>
File: 1342292815367.jpg (77 KB, 372x340) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1342292815367.jpg
77 KB, 372x340
http://www.svd.se/journalister-ska-inte-ta-hansyn-till-konsekvenserna/om/overgreppen-under-we-are-sthlm
>skriver en lång nyhetsartikel om hur viktigt det är att vara objektiv inom journalistik och inte rapportera efter egna politiska värderingar
>singlar ut ''extremhöger''-sajter att de rapporterar med en agenda över etablerad media (trots att de båda gör samma sak) i SAMMA jävla artikel han säger att det är viktigt att inte låta sin politiska uppfatting påverka sin journalistik

KAN INTE HITTA PÅ DET HÄR
>>
>>53675489
>Han är över 20 och på 4kanalen

Hej farfar
>>
>svensk media

http://www.tv2.no/v/1010947/
>>
File: spara i fonder.jpg (16 KB, 320x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
spara i fonder.jpg
16 KB, 320x320
Så jävla tråkigt men jag skrattar ändå.
>>
File: 5849358943.png (203 KB, 330x327) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5849358943.png
203 KB, 330x327
Oberoendets pris betalas i ensamhet

>I dokumentärfilmen "The Swedish theory of love" tecknar filmaren Erik Gandini fram en bild av ett ensamt folk. Gandinis tes är att dagens ensamhet är resultatet av gårdagens socialdemokratiska folkhemsbygge.

>I Sverige hyllas oberoendet: mellan parterna i en kärleksrelation, mellan barn och föräldrar, mellan vuxna barn och äldre föräldrar. Att behöva andra människor är ett tecken på svaghet, det är synonymt med att stå med mössan i hand inför överheten. Att vara beroende av staten och ett anonymt system betraktas däremot som frigörelse.

>Sverige har flest ensamhushåll i världen. Enligt undersökningar som refereras i filmen känner 40 procent av alla vuxna svenskar sig ensamma.

>I veckan röstade riksdagen för singelkvinnors rätt till insemination. Från många håll uppfattas lagändringen som en stor seger. Det är inte så konstigt i ett samhälle där biologiska barn kommit att betraktas som var människas rättighet. Att samma politiker parallellt vurmar för tvångsfördelad föräldraförsäkring, bland annat med hänvisning till barns behov av bägge föräldrar, är precis så förvirrat som det verkar.

>I Gandinis film får tittaren följa några kvinnor som valt att skaffa barn på egen hand i Danmark. Män som donerar sperma på en klinik, kvinnor som väljer ut lämpligt arvsanlag, leverans av sperma till dörren, den ensamma kvinnans inseminering i hemmet. Postorderkonsumtion 2.0. Inga kravfyllda relationer, inga trassliga känslor, inget vi. Bara ett jag som vill ha det tekniken och vetenskapen kan ge mig.

>Filmens kanske mest berörande sekvens behandlar emellertid en annan dimension av ensamheten: De som ingen saknar. Människor som ligger döda i sina lägenheter i månader, ibland till och med i år.

>Enligt Gandini var tanken om oberoendet en världsomspännande idé på 1970-talet, "men ingenstans drevs tanken om oberoendet så långt som i Sverige. Och paradoxen var att vi tillsammans skulle hjälpa varandra att bli fria från varandra."
>>
>>53675682
jätte-
kul
jag
dog
av
skratt
>>
>>53675682
fnizz
>>
Vilken är den minst vanliga acheivmenten ni har?
>>
>>53675752
Överväg självbegå.
>>
File: 1443740694553.jpg (109 KB, 724x844) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443740694553.jpg
109 KB, 724x844
I've been living like a fool
I've been living life with you, yeah
I've been living life so blind
I've been strangled by my own cruel mind
And I can't forget about time
I get on the way from you
>>
File: HOB-FIG-4328A_07.jpg (27 KB, 600x903) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
HOB-FIG-4328A_07.jpg
27 KB, 600x903
>dkn man kommer aldrig vila på ens 2d frufu's rumpa och smeka hennes svans
>>
>>53675685
Varför följer aldrig såna här dokumentärfilmer ensamma, ratade män som bara sitter hemma och runkar och spelar spel och sånt?
>>
0-4 plugga
5-9 svt and sill ensam
>>
>>53675752
>Spela EU4

>Spela något paradoxspel med ironman på
>>
>>53675860
För vem fan bryr sig om dem? Helt ointressant.
>>
File: kom på min nivå.png (35 KB, 773x139) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kom på min nivå.png
35 KB, 773x139
>>53675752
>>
File: alice.jpg (50 KB, 612x344) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
alice.jpg
50 KB, 612x344
>>53675685

mer alice
>>
>>53670491

Vem /normalbög/ ikväll???
>>
>>53675897
>>53675802

Jag tycker det är roligt.
>>
File: hayley.png (427 KB, 814x562) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hayley.png
427 KB, 814x562
>varför har du inte skickat en vänförfrågan till mig på stajlplejs än anon?
>>
File: 1355124219998.gif (940 KB, 512x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1355124219998.gif
940 KB, 512x400
>>53675664
Bara bra att andra länder hånar Sverige för dess media och politik.

De förtjänar att skämmas.
>>
>>53675935
>Inte serverns första yogg/LK
>>
>>53675935
>totc
>>
>>53673406

What is this?
>>
>>53676006
Ensidia snodde LK, förlorade yogg med 20 minuter
>>
File: 1386117885652.jpg (56 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1386117885652.jpg
56 KB, 300x300
>>53675954
>stajlplejs
>>
Jonne hitta banger tunen du fråga om igår ;)

https://www.youtube.com/watch?v=eOofWzI3flA

ajja men jag å pärra far å cyklar vi rampen me JB å sara å dom, kom te mig sen :P
>>
>>53676071
Godlike food :3
>>
>>53675954

Ser ut som Lunarstorm? Bokstavligt talat vad?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=VUOEtc7Ck0s
>vad är det motstånd mot
hell seger
>>
>>53676021
visade bara ett ovanligt achievement, nästan inga som har den.
>>
>>53676109

Just tell me and I'll be on my way. You don't want english muddying up your Swedish thread, do you?
>>
>>53676115
Det var föregångaren till lunarstorm och nu har det blivit återupplivat.
>>
File: 5276101-1024-768.jpg (124 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5276101-1024-768.jpg
124 KB, 1024x768
>>53675860
>Varför följer aldrig såna här dokumentärfilmer ensamma, ratade män som bara sitter hemma och runkar och spelar spel och sånt?

Se på 'Welcome to the NHK' om du inte har gjort det, är bokstavligen vad serien handlar om.

Inte att rekommenderas om du redan är NEET då serien kommer göra dig självmordsbenägen.
>>
File: 1440186407729.png (1 MB, 1000x1625) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440186407729.png
1 MB, 1000x1625
>>53676159
It is högrevtacos
>>
File: 1364324343.png (16 KB, 691x597) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1364324343.png
16 KB, 691x597
>>53675682
Flinade lite.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=HAVZ64ybnFQ
>>
>>53676210

cheers
>>
>>53676183
Såg den när den sändes, tycker den är ganska dålig så här i efterhand.
>>
File: misakiensöt.gif (581 KB, 500x282) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
misakiensöt.gif
581 KB, 500x282
>>53676183
>dkn ingen mizaki fv som styr upp mitt liv
>>
>>53676071
prime rib tacos


1. Buy 3 Ancho, 3 Chipotle, och 2 habanero-chilis
2. boil chili for 15 minutes, after mix it with hand mixer
3. Sear the meat on max heat with garlic
4. Mix it with the chili
5. Add a 50cl beer
6. Go crazy with spices (spiskummin, paprika, oregano, koriander)
7. Boil at low temperature for 6-7 hours

Thats the meat. Then comes the nigger-work. Pico de gallo and guaca.
>>
>>53676071
>>53676306
This meat in this pic was not seared enough
>>
who is this song about by the way?
https://www.youtube.com/watch?v=Zs-_j2OFElM
>>
>>53675682

Jag förstår inte
>>
>>53676306
prova göra carnitas nån gång, liknande kryddmix fast man kör med coca-cola och fläskkarré istället

brukar köra chili på högrev favä
>>
>får en hemsk grupp för en grotta
>aldrig gjort den förut
>de är fransktalande så kan inte förklara mekaniker för dem
>lyckas mirakulöst ta oss fram till slutet utan att wipea
>3 wipes så lyckas vi ta ner bossen
>sällsynt pet droppar
>den franska tanken som var den sämsta av dem vinner den
>>
>>53675685
>Gandinis tes är att dagens ensamhet är resultatet av gårdagens socialdemokratiska folkhemsbygge.

Snarare de som sen gjorde allt för att splittra folket och familjerna för att ge stöd till minoriteter hela jävla tiden.
>>
>>53676361
>>
>>53676408
>fläsk
gridvidrigt
>>
File: 1332176014083.jpg (53 KB, 670x446) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1332176014083.jpg
53 KB, 670x446
>>53676262
Kan förstå om folk inte tycker om stämningen i serien då den är deprimerande i princip hela tiden, jag tyckte om den iallafall.

>>53676287
Hör du inte att det knackar på dörren hemma hos dig?

Spring och öppna.
>>
>>53676451
>memerev

du verkar inte vara särskilt matintresserad
>>
>>53676451
>inte gilla fläsk
Ahmed snälla gå
>>
File: 4125508387.jpg (81 KB, 500x333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4125508387.jpg
81 KB, 500x333
>>53676451
>vara muslim
>>
>>53676478
Skämtade bara bre. Tyckte det var en rolig skämt.

>fläsk
>grisvidrigt
>>
>>53676361
Var är bacon?
>>
>>53676415
Tanks är de sanna alfahanarna så det är väl inte konstigt
>>
>>53676453
>Kan förstå om folk inte tycker om stämningen i serien då den är deprimerande i princip hela tiden, jag tyckte om den iallafall.
Det är knappast därför jag inte tycker om den. Serien lider av alla samma medfödda problem som andra tecknade japanska serier medan den paradoxalt nog försöker berätta en historia om en ensam, instängd förlorare. Fullkomligt älskar bistra berättelser men bara om det är bra berättat.
>>
>>53676530
>>>/reddit/
>>
>>53676530
Inget bacon i den rätten.
>>
File: L.F..png (489 KB, 624x806) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
L.F..png
489 KB, 624x806
>>53676540
>haha lads jag behöver inte provoke jag kan hålla aggro ändå

Bara skjut dig själv. Avliva ditt sorgliga as.
>>
File: 1333710656307.png (7 KB, 284x284) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1333710656307.png
7 KB, 284x284
>>53676415
Spelar du privatserver eller Warlords?

Själv funderar jag på att skriva upp mig igen när Legion kommer.
>>
File: 1451816011098.jpg (13 KB, 246x232) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451816011098.jpg
13 KB, 246x232
GE MIG EN FV
NU
>>
File: sides.jpg (120 KB, 821x1260) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sides.jpg
120 KB, 821x1260
>>53676598

Han spelar.. hahahahahahaha vänta.. mina sidor jag orkar inte.. han spelar... HAHAHAHAHA

HAN SPELAR XIV, ja du läste rätt, han spelar final fantashit
>>
>dkn ingen fv som bakar pizza till en
>>
qringlan vad händer när man stoppar penis i vagina
>>
>>53676598
Jag spelar XIV
>>
>>53676643
>pepperonipizza
USCH
>>