[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 511
Thread images: 151
File: blandaupp.jpg (177 KB, 672x672) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
blandaupp.jpg
177 KB, 672x672
Kärleksupplagan
>>
A man doing the blanda is okay because he is SPREADING the seed of his people. A woman doing so is not okay because she is the holder of her genes, thus, she is allowing her people to be blanda'd.

Basically, he just made that black baby a bit whiter, but if it was the other way around, the woman would've allowed her baby to be blacked.

She's hot anyways.
>>
>>53648001
>pointy belly
>hot
>>
>>53648160
I know you're country is 100% homos and you've never seen a pregnant woman, but that happens.
>>
File: 1452620912213.jpg (33 KB, 427x391) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452620912213.jpg
33 KB, 427x391
>>53648206
gross I would dump her if my wife got a pointy belly
>>
>>53648264
>My wife
Jamal can't get pregnant though.
>>
Why is black of ugly?
>>
>>53647901
BLEACHED
>>
File: 1452477183147.png (574 KB, 689x569) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452477183147.png
574 KB, 689x569
>>53648366
>implying I'm attractive enough to aquire any partner
>>
File: 1452621508838.gif (2 MB, 333x194) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452621508838.gif
2 MB, 333x194
>>53648430
>>
>>53648499
You're white though just head to South America and pick one up
>>
>>53648556
think I'll pass tbqh family
>>
>>53648001
But what if he has a boy? Most American nigs are partly of European (anglo) descent and look how thats going.
>>
>>53647901
>mfw this was almost me
>mfw left my gf because I didn't want mongrel babies

I ain't falling for this shit.
>>
>>53648001
race mixing is never ok fgt.
>>
File: 1452480894521.jpg (64 KB, 899x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452480894521.jpg
64 KB, 899x900
>>53648690
>my gf
REEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
>>
>>53648700
>Not wanting to boost the intelligence of blacks with your sperm, then marrying a white woman
>>
>>53648715
>REEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
-EEEEEEEEEEEEeeeeeddit.
Go back to reddit.
>>
File: 1452455681474.jpg (59 KB, 690x460) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452455681474.jpg
59 KB, 690x460
>>53648851
>Israel
>>
>>53648690
Somewhat similar story here expect my female companion was Hispanic.
>>
>>53648690
>mongrel babies
halfbreeds are actually generally much more genetically sound and beautiful, it's almost literally taking all positive traits of both sides and adding it together.
>>
it's okay sweden.
remember eurovision?
can we still be a thing?
i'll try to make fun of you guys less but no promises.
>>
http://blandaupp.tumblr.com/post/41813947280/sd-h%C3%A5ll-i-hatten-f%C3%B6r-nu-blir-det-%C3%A5ka-av
>>
>>53648954
I wont lie, mulatto girl are qt as fuck, but I simply couldn't fathom myself having non-white children.

First of all, because half-black children are considered black, therefore are more likely to adopt their culture, which is toxic as fuck.

Second, being white is an advantage in our society (even thought it's not a good thing) and I want my children to own this plus.
>>
>>53649514

Being Eurasian is a plus in the future.
>>
File: 1378190546597.jpg (47 KB, 226x199) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1378190546597.jpg
47 KB, 226x199
VILKEN JÄVLA TESTOSTERONKVÄLL PÅ 4AN

först Conan å nu 300!!!
>>
>>53649549
Pure white will always be more relevant than anything else.
>>
>>53649899
Här senpai
>>53647821

Tack för heads up:en
>>
>>53649967
tack kompis!
>>
Had dinner at Ikea again. Bretty good food.
>>
Godmorgon, tjejer.
>>
>>53649514
>Half-blacks are considered blacks
Only by non-blacks
Blacks tend to deride and ostracize them.
They get thrown to nothing and neither side and always adopt whatever side they live with.
>>
>>53652412
>ikea
>food
Why do people enjoy the taste of donkey meat filled with medicine?
>>
Den här tar vi
>>
>6.23
>dödtråd

kväää nbögar
>>
>>53656662
Jag är här :3
>>
>>53656702
>>53656662
Jag med.
>>
Vakande av en jättespökig mardröm
Hjälp
>>
>>53657003
Vad hände?
>>
>>53657013
Svårt att förklara
Jag klev utanför dörren till min lägenhet
Skulle låsa och samtidigt började det susa i mitt huvud och min syn skaka
och det rann blod ut underifrån mina korridorsgrannars dörrar
sen hamnade jag i halv vaket tillstånd med en kvinnlig finsk röst som sa något samtidigt som jag såg en siluett i ögonvrån
fan spök
>>
>svenskar äter inte varm frukost.
Varför leva?
>>
>>53657406
du vad
>>
>>53657406
Vad pratat du ens om? Ät gröt eller något.
>>
>>53657446
Jag menar t.ex skinka och bacon o scrambled ägg o sånt.

Som en engelska manniska
>>
>>53657232
vifif
>>
>>53657521
Sådana som äter lunch till frukost är inte människor.
>>
>>53657406
>frukost
>varm

varm o'boy och ostmackor?
vem ställer sig och lagar mat på morgonen
>>
>>53657560
Jag gör det på helgen.

>>53657555
Men vem skulle inte vill hag 2 gånger lunch till sig?
>>
File: arg groda.jpg (3 MB, 2474x1979) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
arg groda.jpg
3 MB, 2474x1979
>>53657682
>helg
>vardag

>antyder att det är nån skillnad
>>
>>53657752
För mig också, men jag menar när min situation är inte som denna.
>>
Best breakfast.
>>
Är det FF XIV ni spelar? Tänkte börja spela MMORPG nu när jag blitt neet.
>>
>>53657880
Jag spelar vanilla WoW själv.
>>
>>53657908
Nostralgius? Horde eller ally? Raidar du? PVP? Reddit guilden?
>>
>>53657935
Alliance och ja nostalrius
>>
Varför är morgonkaffe så bra?
>>
>>53657935
Ally, och precis börjat. Oguildade.
>>
>>53657880
Ja på Hyperion
>>
>>53657819
Hur är din situation? vaknade du upp hos någon som bjuder dig på ägg?
>>
>>53657991
Jag är gift o precis fick arbetstillstånd.

Ska jobba snart dock.
>>
>>53657971
>>53657954
Ok, jag gjorde en gnome skurk som heter Hanrej.
>>
>>53658000
>tillstånd att jobba

hahahaha, njut av att jobba, jag kommer knulla din fru medans du sliter
>>
File: zerov2_02.jpg (224 KB, 600x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zerov2_02.jpg
224 KB, 600x900
Skulle ni knulla Pixelninja om ni fick chansen?
>>
>>53657864
Needs tomatoes.
>>
>>53658017
Om du är tjej, kanske det fungar. Om inte? Nä.
>>
>https://twitter.com/bjorklundjan/status/688032740407652354

bokstavligen galning
>>
>>53658056
>kanadacucken
>>
File: metroidgravity05.jpg (203 KB, 600x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
metroidgravity05.jpg
203 KB, 600x900
>>53658022
nä, skulle tittat på när hon blir knullad av två stors svarta utklädda till kraid och luigi
>>
>>53658063
Tjena. Hur gårs?
>>
>>53658056
>bokstavligen vara hanrej

känner ens tjejer ett ägandebehov av sin partner eller är det en manlig grej?
>>
me gusta la caca
>>
>>53658074
Din lilla beta. Låter du blattar knulla henne istället för att sätta på henne själv?
>>
>>53658132
>beta

jag har redan en frufu
>>
>>53658116
Vi är bara lite konstigt o gillar att har annan tjej ihop med oss.
>>
>>53658149
Hun ser ut som en höne.
>>
>>53658149
>barn
Ditt lilla äckel.
>>
>>53658149
Ser lite väl skelett ut på den bilden.
>>
>>53658167
Du är antingen utlänning eller döv.
>>
>>53658195
utlänningen.

Förlåt om jag förståd dig inte. Säga i engelska en gång?
>>
File: 1450635194894.jpg (101 KB, 640x638) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450635194894.jpg
101 KB, 640x638
>>53658172
>barn

säg det till din kuk, den kommer inte lyssna längre
>>
>>53658167
Vem är mannen "butch" i erat förhållande? Och säg inte "ingen utav oss" för det är aldrig sant, det ser man vid första anblick.
>>
>>53658222
Om det måste vara sant, skulle det vara mig men jag är inte butch alls.
>>
Vad fan hände med tråden egentligen?

>dkn en massa utlänningar svärmar in
>>
>>53658211
>literally being a cuck

Do girls even feel the need to be exclusive (exact words were "ownership need") with their partner or is it a male thing?

Inte han, men jag översatte ändå.
>>
>>53658278
Then I understood exactly what you said.

And I generally, exclusivity is important for most people. And we aren't like sleeping around or anything. We just like to have exactly one extra girl who we keep around a long time. It's more like polygamy than any sort of sluttery.

>tillbax till svenska.
>>
>>53658278
honom*
>>
File: 1450502295361.jpg (63 KB, 800x610) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450502295361.jpg
63 KB, 800x610
Femte dagen jag inte röker. Känns bra grabbar.
>>
>>53658000
Jobba med vad?
>>
>>53658358
Software Developer probably.
>>
>>53658341
Tänker du på att röka ofta?
>>
>>53657880
Korrekt.

Servern är Hyperion.
>>
>>53658394
Väldigt ofta favä, känner ett lätt obehag i skallen och munnen för någon anledning, och rastlöshet i lemmarna.

Men jag har bestämt mig och det går nog över snart.
>>
>>53658384
Finns det en stor efterfrågan på sådana i Göteborg?
>>
>>53658424
Fikk du förstoppning?
>>
File: pojke med nalle.jpg (284 KB, 839x934) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pojke med nalle.jpg
284 KB, 839x934
>pojke med nalle


>DET ÄR RASISM, CENSURERA DET
>skulle uppskatta om ni inte raderar mitt meddelande då de skulle uppfattas som censur

..

ge mig för helvete pengar så att jag klarar av det jävla psykologiprogrammet och burar in alla mentalfall.
>>
>>53658443
Japp.
>>
File: godmorgon.jpg (62 KB, 699x679) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
godmorgon.jpg
62 KB, 699x679
God morgon alla trevliga.
>>
>>53658471
Ja favä, har fått det varje gång jag försöker sluta dock tror det är normalt och går över med.
>>
>>53658489
*ligger ovanpå sötpajen och knular henne medans hon kollar djupt i mina ögon och lyssnar på bob dylan*
>>
>>53658514
När började du röka om man får fråga?
>dkn man aldrig hängde med de tuffa kidsen som rökte
>>
>>53658553
Vilken låt?
>>
File: fettot.jpg (34 KB, 476x357) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fettot.jpg
34 KB, 476x357
>>53658489
JAG ÄR FÖR FET FÖR ETT FUCK

KAN INTE SE NER TILL MARKEN NÅTT MER
>>
>>53658574
I want you.
>>
>>53658573
När jag var 14 favä, en av de första som började i mitt kompisgäng och fick alla andra att börja med, gud förlåt mig för mina synder.
>>
>>53658606
Okej. Satt och lyssnade på girl from the north country så det hade varit läskigt om du prickade den.
>>
>>53658647
Det hade ju inte varit lika passande. Läbbigt ändå favä. Jag lyssnar aldrig på Bob Dylan förutom när pappa spelar hans musik.
>>
>>53658726
>Det hade ju inte varit lika passande.
Kanske tycker jag att mina fantasier ska vara lite dystra och vemodiga.
>>
File: 1440550859079.png (557 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440550859079.png
557 KB, 1013x676
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda de bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för de dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
File: finlandssvenska.jpg (79 KB, 450x455) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
finlandssvenska.jpg
79 KB, 450x455
http://svenska.yle.fi/artikel/2016/01/15/med-forkarlek-det-finlandssvenska
>det finns åtminstone en finalndssvensk-boo
Oj.
>>
>>53658842
Jämarns alltså, hur blir jag brevvän med henne?
Förresten tycker jag att många finlandssvenskar verkar vara svenskaboos.
>>
File: 5001391242.png (32 KB, 300x135) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5001391242.png
32 KB, 300x135
>hade Bredbandsbolaget 24/1Mbit/s i en herrans massa år
>10/1Mbit/s på speedtest
>gräver fiber till huset och väljer Bahnhof 100/100Mbit/s som dessutom är billigare än Bredbandsbolagets skräp
>får detta

trevligt
>>
File: utan mask.jpg (32 KB, 444x444) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
utan mask.jpg
32 KB, 444x444
http://www.expressen.se/ledare/sakine-madon/journalister-vinklar-for-att-inte-gynna-sd/

ELDEN

http://www.sydsvenskan.se/opinion/heidi-avellan/nej-alla-man-tafsar-inte-alls/

STIGER
>>
File: 1451906487338.jpg (39 KB, 374x347) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451906487338.jpg
39 KB, 374x347
>>53658842
>Finlandssvenska kulturen
Men om det nu inte finns någon svensk kultur hur kan det då finnas finlandsvensk kultur?
>>
>>53658954
50% ickekultur
50% finsk kultur
>>
File: 1441431927607.png (19 KB, 193x243) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441431927607.png
19 KB, 193x243
>>53658944
TA BORT DET HÄR
>>
File: 1452924351928.jpg (991 KB, 1000x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452924351928.jpg
991 KB, 1000x1500
Se på denna J/N?

Någon som har sett filmen? Var den bra?
>>
>dkn inget autoritärt parti att ansluta sig till
https://youtu.be/xnaXbEdVUro
HELL TENGIL
>>
>>53649237
AYYY

Also, why are you guys so mean?
>>
>>53659019
Brolin och Del Toro är bra i alla fall.
>>
>>53659044
Fan tror du? Vi är arga, unga, lågutbildade, vita, kränkta män.
>>
Kan man träna upp sin handstil? Jag skriver jättefult.
>>
>>53659019

Ja för fan. Benicio Del Torres och Josh Brolin är riktigt jävla bra i den där filmen.

Det enda som sög var Emily Blunts karaktär men man kan inte få allt liksom

Helt klart årets bästa film 2015
>>
>>53659149
Tror inte det. Kommer fortfarande ihåg hur mig lågstadielärare försökte få mig att skriva snyggare och följa linjerna men det går fan inte. Nu görs ju allt på dattan så allas handstil ser likadana ut.
>>
File: breitenfeldt.jpg (86 KB, 540x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
breitenfeldt.jpg
86 KB, 540x960
>dkn hjälpte konduktören att avhysa ett biljettlöst skäggbarn
känns raskrig man1
>>
File: 2016-01-16 08.41.37.jpg (490 KB, 1000x1778) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2016-01-16 08.41.37.jpg
490 KB, 1000x1778
>>53659149

breva era handstilar

skriv "Sverigetråden" på vanligt sätt och sedan med skrivstil
>>
>>53659182
Jag har börjat skriva ner anteckningar och tankar i en liten bok men det ser så fult ut. Kan inte ens skriva snyggt om jag skriver långsammare.
>>
Är barnuppfostran hjärntvättning?
>>
Can someone please post that pepe who puts an SMR sticker on a lamp post
>>
Helvete vad Roxette svänger alltså.
>>
>>53659335
>dkn man tog en bild på mobilen men den är för stor för fyrkanalen

Har ingen sladd till dattan just nu heller. Men jag kommer knappt ihåg hur man skriver skrivstil. Blev väldigt skakigt.
>>
>>53659380
https://imgur.com/a/cpal4
>>
>>53659489
>alla dessa 2d-flickor
autism
i dess renaste form
>>
Ping !Carlanderska

under dom senaste dagarna så har jag ibland fått en blodsmak i munnen. Vad kan det vara?

t. vill inte ha diabetes
>>
>>53659435
How do you do er jævlig bra.
>>
>var jag
>ha nånstans att vara nu på morgonen
>avstår från det sedvanliga alkoholintaget i goda vänners lag
>lägger mig inte i tid iaf
>går upp 06.30 efter fyra timmars sömn
>äter frukost, gör mig redo
>går ut i kylan
>sopar av bilen
>sätter mig för att köra iväg
>biljäveln startar inte, batteriet tål väl inte kylan
>efter mycken möda och stort besvär lyckas jag fixa fram ett bilbatteri som stått inomhus
>försöker starta med startkablar
>det är kräm i batteriet, men motorn tänder ändå inte
>ringer min bror som bor i ett par minuter bort
>frågar om han kan skjutsa mig eller om jag kan låna bilen över dagen
>"nä, jag har mycket att göra idag och jag behöver bilen"
>kollar lokaltrafikalternativ
>halvtimmestrafik
>tre gånger så lång restid som med bil
>>
>>53659435
Helvete vad gammal Marie har blivit. Ser ut som sångaren i Scooter.
>>
>>53659380
There are 3 different ones.
>>
File: 1437418287324.png (268 KB, 499x247) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437418287324.png
268 KB, 499x247
>>53659489
Du glömde Klas lundsedeln
>>
>>53659608
det är inte jag som har gjort galleriet
jag hittade det i en annan tråd för ett tag sen
>>
File: swepepe.jpg (73 KB, 505x1123) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
swepepe.jpg
73 KB, 505x1123
>>53659489
Thanks, this was the one I was looking for
>>
just drop your language and use english already jesus
>>
File: 14493222748.png (725 KB, 499x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14493222748.png
725 KB, 499x499
>>53659489
>det bildalbumet
>>
File: 145.jpg (7 KB, 252x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
145.jpg
7 KB, 252x240
>>53659650

hahahaha
>>
>>53659533
>>53659683
>>53659717
hur nya?
>>
>>53659717
Hur ny är du?
>>
>>53659724
Du vad?
>>
>>53659652
eru bäng i huvudäet
>>
>>53659652
Engelska är för inkompetenta grodor i förnekelse
>>
>>53655195
I've hang out with blacks my whole life, I know what I'm talking about. By example, if you're half-Haitian, half-White, you're considered Haitian by the Haitian community, but you'll never be considered White- or Caucasian if you want- by any community.
>>
>>53659800
>>53659823
bork bork bork to you too
>>
File: fkaussies.jpg (607 KB, 1920x1044) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fkaussies.jpg
607 KB, 1920x1044
>>53659800
>>53659823
>svarar på utbölingar
>ger en australiensare (du)s
Jävla nybögar
>>
File: 78324893432.png (298 KB, 1024x629) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
78324893432.png
298 KB, 1024x629
>dkn My har varit borta i en vecka efter en rad av deprimerande tweets
>>
>>53660100
Snälla ventilera inte dina hjärnspöken här.
>>
>>53660100
Någon av er borde göra sin plikt och ge henne kuk så att hon blir glad igen.
>>
>>53659823
Engelska är mer poetisk och svenska är mer precis. Provings me fel.
>>
>>53659724
>>53659742

Jag var på /b/ när USA dödade Osama Bin Laden

kommer ihåg "Team america" soundtracket som spelades automatiskt
>>
>>53660100
resultatet av mina machineringar favä
>>
>>53660100
vad skrev hon sist
>>
File: 1421249154723.png (87 KB, 250x262) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421249154723.png
87 KB, 250x262
>>53660208
>vara på /b/
>år 2011
>>
>>53660325
>"Jag försökte så hårt men kom bara så långt, i slutet så spelar det ingen roll"
>>
>>53660479
f
>>
>>53660208
Om du inte var där sedan puddi puddi är du en äcklig nybög
>>
>>53660208
*knektor intensifieras*
>>
>>53660479
kantigt
>>
File: 1452925797211.jpg (56 KB, 848x477) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452925797211.jpg
56 KB, 848x477
>dkn gårdagens chips till frukost
så jävla gott
>>
>>53660479
vif

>>53660680
Najs men gör det inte till en vana!
>>
File: Heligsten.gif (1018 KB, 500x341) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Heligsten.gif
1018 KB, 500x341
>>53660680
>dkn färskt bröd och gifflar till frukost
>>
>>53660680
Har ätit min sista påse chips. Kunde knappt få på mina gamla byxor för en timme sen. Har blivit tjock helt enkelt. Dags för kyckling, ris och träning i några månader.
>>
>>53660698
>>53660611
>>53660490
>>53660479
Det där är ju Linkin Park .
>>
>>53660680
>>53660730
>dkn tre pannor kaffe till frukost
>>
>>53660792
Tack för att du förklarade skämtet !

hahaha guud x)
>>
>>53660810
Reddit, snälla.
>>
File: 1452810960364.png (1 MB, 1300x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452810960364.png
1 MB, 1300x700
>dkn somnade för tidigt igår så jag vaknade för tidigt idag
>>
File: 1452926168117.jpg (95 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452926168117.jpg
95 KB, 1280x720
>>53660698
>Najs men gör det inte till en vana!
N-näj då, skall inte göra det. Hade bara en kvar från i går, köpte två. Så åt den nyss, smakar rätt bra efter en dag ståendes.
>>53660730
Trevligt!
>>53660736
haha du är för fet för ett fuck!
>>53660798
Ojdå
>>
File: IMG_1726.jpg (65 KB, 267x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_1726.jpg
65 KB, 267x400
>>53660792
>lyssna på Linkin Park
haha jonte p15 kom igen sluta vara så pseudoemo
>>
>>53660863
Klockan 10 är inte tidigt.
>>
>>53660887
Vaknade ju inte nu.
>>
>>53648430
nice
>>
Hello,

it appears that you have not invited America into this thread. I don't want to assume you're being rude (haha!) so I'll just remind you so you don't forget in the future!

America is the most powerful nation in the world, and the best, so its a little weird that you wouldn't include us in one of your discussions, especially when you're such a small country (that's not very powerful......)

Thanks and kind regards,

Albert Barboton, hero of the 13 colonies
>>
>>53660923
Jaha, jag brukar alltid breva i tråden det första jag gör när jag vaknar så antog att alla gör det men det var ju självklart dumt av mig.
>>
>>53660936
It's weird how a country so powerful has such weak memeskills.
>>
File: Frau.gif (1 MB, 600x337) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Frau.gif
1 MB, 600x337
>>53660863
Den där bilden är så jävla fuktig, kan inte sluta älska den.
>>
>>53660824
Du vad? Jag har aldrig ens varit inne på reddit dessutom så förstår ju alla att det där var ett linkin park referens.
>>
>>53660956
You take ti back right the fuck now.
>>
File: 1452932082596.jpg (365 KB, 750x725) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452932082596.jpg
365 KB, 750x725
>dkn -25, snö och blåser som in i helvete
>dkn inomhus och myser med 2d,bullar och kaffe
Hurra för att vara neet!
>>
>>53660947
Jo, ibland gör jag så, men idag låg jag i sängen ett par timmar och försökte desperat somna om.
>>
>>53660985
En referens*
>>
>>53660936
>America is the most powerful nation

>America
>nation

>USA
>nation

>nation

U wot m8?
>>
>>53661045
>antyder att Amerika inte är en nation

Hur tänkte du nu?
>>
>>53661045
Nation (from Latin: natio, "people, tribe, kin, genus, class, flock") is a social concept with no uncontroversial definition,[1] but that is most commonly used to designate larger groups or collectives of people with common characteristics attributed to them—including language, traditions, customs (mores), habits (habitus), and ethnicity. A nation, by comparison, is more impersonal, abstract, and overtly political than an ethnic group. It is a cultural-political community that has become conscious of its autonomy, unity, and particular interests.[2]
>>
>>53661083
>wiki
>>
>>53661077

Hello again! This is an American website, please speak English! Thanks! :)

Albert Barboton, hero of the 13 colonies.
>>
>>53661077
USA är så multikulturellt och multirasligt att det inte i något universum kan kallas en nation.

>>53661083
>"A nation is a collective of people who unite by common factors sucuh as language, religion, ethnicity, origin, history, culture, traditions, and social norms"
So as you can see, USA is not a nation.
>>
File: blåvita.jpg (353 KB, 800x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
blåvita.jpg
353 KB, 800x800
Varför vet knappt någon flicka vad män vill ha?
>>
>>53661216
För att män och kvinnor har svårt att kommunicera med varandra.
>>
>>53658842
>dkn man gått full finlandssvensk-boo efter att ha lyssnat på bild relaterad hela året
>>
>>53661216
bög
>>
File: Akkey.gif (990 KB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Akkey.gif
990 KB, 500x281
>>53661263
Bra smak anon.
>>
>>53659019
regissören villeneuve lyckas ännu en gång få till sekvenser som får en att tappa andan emellanåt men sjabblar som vanligt bort helheten. snyggt men förutsägbart foto, goda skådespelarinsatser

6/10
>>
>>53658842
>Franska M....
>"""franska"""
>>
>>53659193
grö
te
>>
>>53660508
ta ett (you) horunge
>>
Rtc?
Bayoboyev
Babyrage?
>>
>>53661263
Vilket mysigt album, tack för det. Ska nog fixa en skiva åt min mormor.
>>
>>53661323
>giffen
Är det gränshopparen du sköt ner? :^)
>>
>>53661216
För att kvinnor saknar förmåga till eget tänkande och bara efterapar vad de lär sig från vänner/AB/tumblr eller liknande
>>
>>53661386
va?
>>
>>53661421
>dkn önskar man jobbade på en stor tidning och kunde börja pusha en blårandiga-trosor agenda
>>
>>53661452
MLĢ?
ÊSL?
MAJOŔ?
STARLADDERË
>>
>dkn mans mochi blir torkade
>>
>>53661538
Är detta kodord för att du vill bli rövknullad knullpojke?
>>
File: 7854745775747.jpg (63 KB, 983x551) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
7854745775747.jpg
63 KB, 983x551
>>
>>53661575
HAHAHA AAAAAAAH IT'S A KEK PICK OMG
NAAAOOWWWWW BLAAGGHHHH
>>
File: image.jpg (14 KB, 250x218) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
14 KB, 250x218
Utveckla cannabis-snus?
J/N?
>>
>>53661598
JONTEEEEEEE IN PÅ STEAMMM
>>
Explain "jonte" jagjagen.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=-BKkrA0DjrA
>>
>>53661677
Haha aa bara du kommer in på vent någon gång, fan vi sitter ju alla och väntar på dig. Du lovade att du skulle börja pracca seriöst, hur annars ska vi kunna klara av första rundorna i nästa dreamhack?
>>
>>53661677
jonte gillar cs, dota, energidryck och sånt
>>
File: jonne.png (471 KB, 701x520) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jonne.png
471 KB, 701x520
>>53661677
Typ som finska Jonne jagjag1
>>
>>53661644
KAN INTE, LIRAR TVÄTTSTUGAN II: DE FÖRSVUNNA STRUMPORNA
>>
File: 3dpd.jpg (167 KB, 480x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3dpd.jpg
167 KB, 480x640
>dkn man måste plugga idag
>>
>>53661707
Vad.

>>53661716
Trodde så, tackar.

>>53661708
Kanske med denna fattar jag >>53661707
>>
>>53661717
>TVÄTTSTUGAN II: DE FÖRSVUNNA STRUMPORNA
Skulle spela detta favä
>>
File: JM4fgKT.png (590 KB, 960x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
JM4fgKT.png
590 KB, 960x640
SKJUT HENNE
>>
File: 1437637784670.jpg (46 KB, 437x501) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437637784670.jpg
46 KB, 437x501
"Grod" morgon
>>
File: JUST LEAVE WHORE.png (228 KB, 858x725) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
JUST LEAVE WHORE.png
228 KB, 858x725
>>53661745
>Trodde så
>>
>>53661745
>Trodde så
ffs
>>
>>53661835
Vad? VAAAAD?

Vad borde man säga?!
>>
>>53661865
VAD SKA MAN SÄGA?!!? VAD SÄGER MAN?!?
>>
File: fffffffff.png (96 KB, 396x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fffffffff.png
96 KB, 396x385
>>53661745
>Trodde så,
>>
>>53661865
You can't just translate English to Swedish word-by-word. That's not how languages work.
>>
>>53661884
Tackar
>>
>det är en hjärnspöketråd
Ses imorgon.
>>
>>53649549
Pakis are Eurasian so I guess you're right
>>
>>53661210
Så turkiet är inte en nation? Iran? Kina? Och massa andra länder med flera folkgrupper och kulturer?
>>
File: 1452926256330.gif (1 MB, 430x342) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452926256330.gif
1 MB, 430x342
>ingen att lira csgo med
langa era ånga så man kan börja spela spel med anons!
>>
>>53661917
Så klart.

Men om jag vet inte hur att säga nåt var annars kan jag göra? Det tar längre tid att lära mig svenska.
>>
http://www.theydontwantyouto.win/
>>
>>53662047
Bra försök säpo
>>
File: 1450782082133.jpg (267 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450782082133.jpg
267 KB, 1280x720
>>53662047
Är du global? Annars nej
>>
>>53648264
Her belly is pointy because she's pregnant of a baby male
>>
>>53661719
Köpa denna bok J/N?
>>
>>53662014
Vet inte hur det ser ut folkmässigt i Turkiet, Iran och Kina så jag kan inte uttala mig om det.
>>
File: 1452924127416.gif (860 KB, 288x162) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452924127416.gif
860 KB, 288x162
>>53662085
L-Lem ;___;
>>
ayy lmao
>>
File: 1450580570735.jpg (122 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450580570735.jpg
122 KB, 640x640
>>53662162
>"bara lem? usch rör mig inte nolla"
>>
>>53662119
https://www.manning.com/books/functional-programming-in-scala
Bättre.
>>
File: 1437866082798.png (270 KB, 653x486) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437866082798.png
270 KB, 653x486
>>53662162
>>53662085
>>53662047
Ska ni inte ut i snön istället?
>>
>>53662156
Det finns flera språk som talas i de länderna och flera folkgrupper. såsom USA. En nation behöver inte vara 100% homogent ditt stolpskott.
>>
File: 1417058113512.jpg (34 KB, 535x577) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417058113512.jpg
34 KB, 535x577
>>53662162
>LEM innan patchen
>DMG nu
>>
File: 1449335272325.png (199 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449335272325.png
199 KB, 800x600
>>53662225
Nbög eller?

>>53662242
>Global innan patchen
>Global efter patchen
>>
Jag trodde så
>>
File: 1452928358902.jpg (142 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452928358902.jpg
142 KB, 1280x720
>>53662225
Men jag har inga vänner och finns inte varm choklad heller ;___;
>>53662242
Var supreme innan patchen nu LEM har vunnit 5 matcher och fortfarande LEM undrar hur många fler behövs innan en rankup.
>>
File: 1437595766453.png (223 KB, 555x795) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437595766453.png
223 KB, 555x795
>>53662259
>Nbög eller?

Gillar bara snö.
>>
>>53662276
Varför mobbar du mig?

Jag försökar -_-

Göra mig inte att gå tillbacka till att prata engelska hela tiden -_-
>>
>>53662227
>En nation behöver inte vara 100% homogent ditt stolpskott.
Jo, eftersom detta är definitionen av nation. Land och nation ä inte samma sak.
>>
File: 1446564967528.gif (2 MB, 335x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446564967528.gif
2 MB, 335x360
>>53662291
Har vunnit 8 rad utan att ranka upp nu
>>
File: Canadian lel.jpg (15 KB, 250x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Canadian lel.jpg
15 KB, 250x240
Låt oss starta detta
>Jag trodde så
>>
File: Touma.png (652 KB, 640x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Touma.png
652 KB, 640x800
>>53662302
>Göra mig inte att gå tillbacka
>tillbacka
>>
Uppvärmd lasagne till lunch
Hell seger!
>>
>>53662361
>>
>>53647901
dear god she is beautiful hnng
that manlet is a lucky fucker
>>
File: 1450581776371.jpg (84 KB, 460x585) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450581776371.jpg
84 KB, 460x585
>>53662344
Precis som innan den förra bannvågen och patchen för några månader sen dåra
>>
File: 1449827865669.png (296 KB, 649x649) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449827865669.png
296 KB, 649x649
>>53662329
Då menar du att alla länder förutom kanske Nordkorea är inte nationer eller?
>>
>>53662361
>Hahaha du är så dum du visste inte nåt du aldrig hörde
HUEUEHUE

Kukar.
>>
>glömmer långkalsonger
Brukar det vara så här kallt
>>
>>53662414
Länder och nationer går inte hand i hand idag längre, tyvärr. All folkförlyttning, splittring och avkulturalisering tar kål på nationer.

Länder grundades av och för nationer förr i tiden. Idag finns det knappt några nationella länder kvar.
>>
File: 14041205579.png (65 KB, 300x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14041205579.png
65 KB, 300x200
>>53662401
You're not convincing us to merge with shitskins for the creation of your slave-race today, Shlomo.
>>
>vi kommer att tjäna på massinvandringen, sa dom
http://www.di.se/artiklar/2016/1/15/debatt-bubblan-kommer-att-brista/
>>
File: 1440992939951.jpg (61 KB, 391x340) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440992939951.jpg
61 KB, 391x340
umaru
>>
>>53662453
weebshits go to hell
>>
File: 1452921340598.jpg (59 KB, 769x697) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452921340598.jpg
59 KB, 769x697
>>53662453
>>
>>53662416
>bli arg över jagjag
Kek
>>
File: ledsendavid.jpg (26 KB, 400x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ledsendavid.jpg
26 KB, 400x300
>alla ens polare har fv
>>
>>53662443
So när de, amerikanerna skrev "One nation, under God[...]" var de inte en nation heller? Något säger mig att det är din bild av en nation som är skev, för till och med för 200 år sedan var 100% homogena länder rätt ovanliga i världen.
>>
>>53662501
Jag blev inte arg faktiskt. :3

Trodde bara att det är dum.
>>
File: image.jpg (96 KB, 360x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
96 KB, 360x270
>dkn soligt
>>
File: 1334503246505.jpg (188 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1334503246505.jpg
188 KB, 1280x720
>>53662119
J
Lyssna inte på han som rekommendera Scalaskit, SICP är en klassiker av en anledninh
>>
>>53662508
Då var det bara vita amerikaner.
hell seger
>>
File: 1450786535145.gif (2 MB, 500x282) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450786535145.gif
2 MB, 500x282
>>
>>53662527
Jag trodde väl så.
>>
>>53659335
>>
>>53662561
Jag borde mobba alla svenska som gör nåt fel i engelska.
>>
File: bowie-43.jpg (118 KB, 1080x810) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bowie-43.jpg
118 KB, 1080x810
>>53662502
>alla ens polare har dessutom trygga jobb, färdiga utbildningar, egna bostäder och pengar undanstoppade
>alla ens polare börjar glida en ur händerna
>>
>>53662535
Tyskar, engelsmän, italienare, irländare, svenskar, etc. Flera olika språk/religioner där. Indianer med, och en antal negrer lite senare.

"Vita" är väl inte en sammasatt grupp av "språk, religion, etnicitet, härstamning, historia, kultur, traditioner, gemensam styrelseform och sociala normer. "
>>
>>53662445
i think it has backfired since i almost exclusively fap on ebony qts on yp and xhamster
>>
File: 1445218145012_0.gif (2 MB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445218145012_0.gif
2 MB, 500x281
>>53662601
>>
File: 1441038994693.png (23 KB, 608x646) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441038994693.png
23 KB, 608x646
>>53662453
Jag har haft hela serien nedladdad i några månader nu, värt att köra igenom hela idag?
>>
File: 1452924190421.jpg (136 KB, 1275x710) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452924190421.jpg
136 KB, 1275x710
>>53662601
>>
File: 1452865470554.gif (3 MB, 461x288) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452865470554.gif
3 MB, 461x288
>>53662585
Vi är säkert bättre än dig på det med, sötnos.
>>
>>53662571
Snyggt favä.
>>
>>53662508
>var en nation
>bilda ett land
>är nu en ny nation i sitt nya land
>detta land förändras snabbt
>knappt några nationella spår kvar
>mottot lever kvar
Typ så.

>Något säger mig att det är din bild av en nation som är skev
>din bild

>"En nation är ett kollektiv av människor som förenas av gemensamma faktorer såsom språk, religion, etnicitet, härstamning, historia, kultur, traditioner, gemensam styrelseform och sociala normer."
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nation
>>
>>53662615
Yeah, but you're not white so its ok.
>>
>>53662601
Ska detta verkligen vara vårt öde? Är det vad han skulle velat?
>>
>>53662678
im part of the chosen race though
>>
>>53662667
Ingenstans står det att de måste förenas utav precis varje nämd faktor för att räknas som en nation i det citat..
>>
>>53648001
This guy knows the drill,
>>
File: judar.webm (2 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
judar.webm
2 MB, 1280x720
>>53662704
True, but you're a dude jew so you can't make jew babies so you're cool.
>>
>>53662601
>>alla ens polare börjar glida en ur händerna
>han bröt inte kontakten med alla vänner efter högstadiet och gymnasiet
>>
File: 1450781415522.jpg (109 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450781415522.jpg
109 KB, 1280x720
>>53662641
j
>>
File: fgdfgdf.png (2 MB, 1276x722) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fgdfgdf.png
2 MB, 1276x722
>>
https://www.youtube.com/watch?v=crQ4llWDl0Q
>>
>>53662766
Detta. Bara nbögar hade kvar någon kontakt med folk från skolan
>>
>>53662700
jag har tyvärr inga svar, anon. jag vet bara att din bild fick mig att vilja lyssna på word on a wing så nu tackar jag för mig. ta hand om dig
>>
File: 1432546554297.jpg (83 KB, 456x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432546554297.jpg
83 KB, 456x320
>>53662449
Kan lätt bli så när man är ideologiskt låst.
>>
>>53662737
Det står gemensamma faktorer, inte gemensam faktor. En nation måste fortfarande utgöras av ett folk med flera kopplingar till varandra än rasliga.
>>
File: 1450726424104.png (622 KB, 1024x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450726424104.png
622 KB, 1024x1024
>>53662449
Jag vill bara att allt ska brinna
>>
>>53662840
:3
>>
>>53662449
Skulle inte massinvandring bidra till mer jobb och bostad samt en starkare folk? Undrar varför aftonblaskan och metro börjar med snyftstoryn om hemlösa när de inte bryr sig alls om dem.
>>
>>53662840
Hell seger!!
>>
>dkn man måste gå till bibloteket snart så man kan hämta ut sitt bibliotekskort så man kan använda sitt bokade datorpass så man kan skriva ut två papper
>>
>>53662909
Jag hoppas du röstade på V eller MP i valet då
>>
File: oma.jpg (18 KB, 255x255) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
oma.jpg
18 KB, 255x255
>>53662932
>>
>>53662957
t.markus 14
>>
>>53662654
Men inte perfect alls.
>>
>>53662970
heil hitler, oma!
>>
>>53662662
Tack så mycket Anon
Insåg en dag att min handstil såg piss ut, så jag har övat favä. Kul att någon tycker det ser bra ut.
>>
>>53662976
nej, t. marcus 22
>>
>>53662970
bild för myror
>>
>>53662976
Har du en skrivare hemma? Jag har inte det.
>>
>>53662901
Sa aldrig det var en faktor, men tror inte det är alla. Så du menar även om en land är rasrent, talar samma språk men har både protestanter eller ateister och katoliker är de inte en nation eftersom de utövar inte exakt samma religion?

Om alla de faktorerna behövde mötas har det inte ens funnits många nationer genom historien fy helvete
>>
>>53663009
>22 år och kan knappt bilda läsbara meningar
>>
>>53662970
>gul text på vit bakgrund
Vilken idiot gjorde denna?
>>
>>53663024
Jag har två
>>
File: 1450812802092.jpg (71 KB, 960x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450812802092.jpg
71 KB, 960x720
You should value your Viking genes and never mix race

What this woman did is a nonono
>>
>>53662991
*perfekt
>>
>>53663034
Jag vill seriöst sparka dig i pungen sedan köra upp ett kvastskaft i ditt anus
>>
>>53662970
Heil Hitler, oma!
>>
File: 1432188218606.png (193 KB, 560x555) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432188218606.png
193 KB, 560x555
>>53663034
>>
>>53663051
>vara oförmögen att hålla koll på 1 rad text
>>
File: 1440400402329.jpg (52 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440400402329.jpg
52 KB, 500x375
>Jag vill seriöst sparka dig i pungen sedan köra upp ett kvastskaft i ditt anus
>>
File: 1451141890075.png (144 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451141890075.png
144 KB, 600x600
>>53663059
She did good desu, swedes should blanda upp since it is a genetically cuckrace
>>
>>53663120
Du behöver kuk, nu.
>>
>>53663107
Gå och lägg dig Jocke
>>
File: Pr7eAL0__400x400.png (201 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Pr7eAL0__400x400.png
201 KB, 400x400
sakine blir bokstavligen karaktärsmördad efter sin artikel som får alla hönsen att klucka

http://www.expressen.se/ledare/sakine-madon/journalister-vinklar-for-att-inte-gynna-sd/
>>
>>53663107
slö katana i anus går också bra fedoranon
>>
File: saya_dance.jpg (62 KB, 383x555) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
saya_dance.jpg
62 KB, 383x555
>>53663072
Varför?
>>53663089
Puss
>>
>>53663107
Är bilder som den här tagna ironiskt eller är det en specifik subkultur som håller på med fedoror,rockar och katana?
>>
>>53662970
HEIL HITLER, OMA!
>>
>>53663176
Kantiga nördar som i sin autism ska verka häfta framför kameran
>>
>>53663040
>Så du menar även om en land är rasrent, talar samma språk men har både protestanter eller ateister och katoliker är de inte en nation eftersom de utövar inte exakt samma religion?
Ateism är religionslöshet så det faller inte inom "annan religion" men jo, generellt skulle man väl kunna kalla det en nation iom att de andra två åtminstone är kristendom. Men om du vill ha min personliga femöring på det hela så ser jag helst att folkkulturen får utveckla och definiera eventuell nationell religion.

Notera även att ett land inte behöver vara en nation. Ett land är en lagligt definierad landyta på vilken bor. Flera nationer kan alltså existera i samma land.

>har det inte ens funnits många nationer genom historien fy helvete
Mja, så ska vi inte säga. Däremot har det funnits väldigt få fullgoda nationer i senare historieskeden. Åtminstone till Europas historia sett.
>>
skulle ni ha sex med en man om han var söt och hans pojkfitta såg inbjudande ut?
>>
>>
>>53663176
Jag tror en del nackskägg tar sådana bilder ironiskt nuförtiden just för att de vet att det är en mem, typ som Dakka gjorde. Däremot såg just den du svarade på ut att vara "äkta".
>>
>dkn man aldrig kommer få uppleva Trump-nivå av frihet
>>
>>53663285
Ifall han inte tog mitt "tack men nej tack" skulle jag slå sönder honom
>>
>>53663270
>på vilken bor.
På vilken *folk* bor, ska det stå.
>>
>>53662449
faan jag vet inte vad jag ska göra, jag är påväg att köpa bostad måste flytta hemifrån (ska bokstavligen på 2 visningar den här veckan)

är jag dum i huvudet om jag köper lägenhet nu?
>>
File: 1405435434514.png (2 MB, 7680x4320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1405435434514.png
2 MB, 7680x4320
>>53663152
>En journalist som har förmedlat nyheter som rör integration och invandring i många år uttrycker att ”detta ämne är superkänsligt”. Det finns en yngre generation som tänker svart-vitt, menar personen: ”Om något som den intervjuade säger komplicerar tesen och ens egen världsbild klipper man bort det ur reportaget

"åh nej, de arga unga männen som växte upp i vår jävla röra köper inte vår världsbild, v-vad ska vi göra!"
>>
>>53663347
Ja. Bo kvar hemma och gå på bidrag istället
>>
>>53663120
Are you a girl ?
>>
File: 1452288953589.png (360 KB, 900x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452288953589.png
360 KB, 900x720
>>53663347
J
t. Ekonom
>>
>>53663285
Kanske

4kanal har under en tid nu gjort mig mer och mer bögig. Har aldrig runkat till män eller tänkt på män på det sättet men alla infobilder från r9k har gjort mig rädd för kvinnor.
>>
File: 1422684962484.png (776 KB, 1755x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422684962484.png
776 KB, 1755x1080
>>53663362
Ja, det ser du väl på bilden :3
>>
>>53663347
>ta ett fedt lån
>vänta på kraschen
>köp upp tusen fastigheter
>fyll med mahmouds
>bada i pengar resten av ditt liv

glöm inte att köpa maseratis till barnbarnen
>>
>>53663347
Beror på tre saker (egentligen fyra)
1. Till vilket pris/läge?
2. Har du råd?
3. Brrukslägenhet eller spekulation?
(4. Kan du hyra ut ett rum till valfri studentlodis på blocket?)
>>
File: 1451333739801.jpg (58 KB, 514x524) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451333739801.jpg
58 KB, 514x524
>>53663362
Yeah desu wa!
>>
File: 139565465557.jpg (32 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
139565465557.jpg
32 KB, 640x480
>>53663301
https://www.youtube.com/watch?v=vPRfP_TEQ-g

>alla dessa reddithatkommentarer

Samtidigt som de säkert tycker det här:https://www.youtube.com/watch?v=YshUDa10JYY
Är så djupt, viktigt och sanningsfullt.
>>
File: 1452455245931.jpg (93 KB, 936x568) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452455245931.jpg
93 KB, 936x568
>dkn bakis
Ta hand om mig killar
>>
>>53663069
>borrow words from my language then correct my spelling

ANIMALS
>>
>>53663400
1.5 mille typ, runt stan (men inte i)
aa
ska bo där
>>
File: 1417548818862.png (128 KB, 308x308) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417548818862.png
128 KB, 308x308
>>53663441
>borrow words from my language then correct my spelling
>>
>>53663426
Ät bajs carl
>>
File: Saya_stitch_07.jpg (529 KB, 1280x956) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Saya_stitch_07.jpg
529 KB, 1280x956
>>53663441
Are you from the roman empire?
>>
>>53663441
Skjut dig själv omgående.
>>
>>53663152
asså sikken husblatte
>>
>>53663443
Drack ju framför kanalen din jävla stålle
>>
>>53663496
>när jack werner brevar
>>
>dkn invandringen ökar igen

Bra åtgärder Löfven
>>
>>53663466
<3

>>53663483
Visste du inte att engelska är en latinsk språk?

>>53663495
Nej tack.
>>
File: 1422188448611.jpg (20 KB, 325x155) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422188448611.jpg
20 KB, 325x155
>>53663408
>Samtidigt som de säkert tycker det här:https://www.youtube.com/watch?v=YshUDa10JYY
>>
>>53663512
men sluta
>>
File: 1452712009227.png (60 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452712009227.png
60 KB, 250x250
>>53663408
>"This is the whitest thing I've ever seen"
Gycklar han? Hittar som max 4-5 vita i publiken och bara en av dansflickorna är vit.
>>
File: utter horror.jpg (91 KB, 1278x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
utter horror.jpg
91 KB, 1278x720
>>53663513
>>
>>53663515
You just borrowed latin shit to mix with your anglosaxon shit you fucking language thieves, you are like fucking gyppos
>>
>>53663588
T. Engelskapratare.

1066 glömma aldrig :(
>>
File: 1448471996519.jpg (40 KB, 460x345) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448471996519.jpg
40 KB, 460x345
>>53663471
Mann1, jag är inte ens bakfull. Vad har anon gjort för att du ska vara så otrevlig?
>>
>>53663441
Kanadacucken, avliva dig själv
>>
>>53663578
Dala?
>>
>>53663483
>saya
>när man döper sitt barn till slida
>>
>>53663515
Engelska är ju språkens mulatt, bokstavligen allt som den tjuvaktiga anglon kommit över i en jävla röra
>>
>>53663619
ät bajs
>>
>>53663578
>invandrare klagar på att invandringen ökar
???
utvandra dig själv för fan
>>
>dkn ingen tysk frukostbuffé
maaaaaaaammmaaaaaaaaaaaaa
>>
>>53663628
Staden?

Nej.

>>53663640
I like to think of it as a filthy old sponge. Det tar allt inom det.

>>53663671
Jag klagar att asylsökande baserade invandringen ökar.
>>
>>53663696
>folk som flyr från krig ska inte få komma hit
>giriga feminister ska få komma hit
rekommenderar en rannsakning+heemningskombo för att få dina åsikter under kontroll
>>
File: 1452809146603.jpg (82 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452809146603.jpg
82 KB, 1280x720
>>53663750
>>
>>53663750
>flyr från krig
>>
>>53663769
Inte rasist men

Vad fan ska de ens göra här?
>>
>>53663750
Military aged men who have abandoned their families in Syria can get fucked m8.

Families I am sympathetic towards.
>>
>>53663750
Jag väljer att varken folk som """""flyr från krig""""""" eller kanadacuckar ska få komma hit.
>>
>>53663786
Leva ett dugligt liv och inte behöva frukta för sitt liv varje dag i sina krigshärjade hemland?
>>
File: my.png (18 KB, 567x102) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
my.png
18 KB, 567x102
>>53660100
F
;_;
>>
File: rasist-butiken.jpg (39 KB, 510x510) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rasist-butiken.jpg
39 KB, 510x510
>>53663786
>inte rasist
Första felet du gjorde. Bli en stolt och trygg rasist.
>>
>>53663786
Rasist men

De har inget att göra här
>>
>>53663797
>oironiskt stödja det här
>>53663769

Knulla av ditt dumma löv
>>
>>53663797
I don't want families filled with shitskins, you or military aged men from shitcountries to be here. Fucking repatriate yourself you fucking deviant piece of shit.
>>
Jag hade tagit lydiga, om lite fula kvinnor över griniga feminister varje dag favä
>>
File: 1445393513111.gif (109 KB, 180x184) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445393513111.gif
109 KB, 180x184
>anon kom inte fram till mig efter tentan för att sen leda mig till ett diskret ställe och knulla sönder mig, som planerat
jag är GANSKA besviken
>>
>>53663823
Dugligt liv?

De kommer inte göra ett skit här. Enbart mer folk för staten att ta hand om.
>>
File: 1434953140437.jpg (1 MB, 8208x4432) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434953140437.jpg
1 MB, 8208x4432
>>53660100
>>53663824
>>
File: 1425372340846.jpg (56 KB, 1275x686) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425372340846.jpg
56 KB, 1275x686
>>53663696
Det var inget. Trodde du var Kadetten eftersom du brevade Alicia.
>>
>>53663824
Hon kommer alltid ha en plats i mitt hjärta ;_;
F
>>
>>53663824
Fan också.
>>
>>53663859
And what if someone in Canada says the same about my wife? Nah. I'll stay here.

And I never said I wanted families here. I just am not 100% utterly cold to their plight. There's no fucking housing, and the resources are strained as fuck. FUCK OFF WE'RE FULL, so to speak.

The unaccompanied men? Yeah I really don't give a shit. Call me sexist, whatever. I don't care.

And anyone who doesn't have valid ID with them can get fucked.

>>53663899
Nej. Bara en bild från google tror jag.
>>
0-4 te
5-9 kaffe
>>
>>53663821
>>53663774

Han argumenterar inte för asyl utan han pekar ut kanadacucken till den hycklare hon egentligen är
>>
>>53663896
De kan bo här utan att vara oroliga för att bli skjutna eller bombade, det låter som ett dugligt liv i jämförelse med deras tidigare
>>
>>53663824
fick en sötattack
VILL HA PSYKSJUK FV SKICKA SNARAST
>>
File: 1418230065305.jpg (86 KB, 424x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418230065305.jpg
86 KB, 424x240
>>53663824
vif my

;_;
>>
>>53663945
>There's no fucking housing, and the resources are strained as fuck. FUCK OFF WE'RE FULL, so to speak.
Right back at ya, cancuck
>>
File: 1402543445.jpg (81 KB, 500x436) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1402543445.jpg
81 KB, 500x436
>>53663969
>De kan bo här utan att vara oroliga för att bli skjutna eller bombade

Beror ju vart i Sverige man bor. Verkar tyvärr som att det är en risk på ställen som deras folk samlas i.
>>
>>53663945
Ta ditt liv din äckliga hora. Det enda syftet i ditt liv är att bli någons fru och avla hans barn, och du har misslyckats fatalt. Häng dig från balkongen för fan.
>>
>>53663978
>le stora oskyldiga kinestecknadefilmögon
>>
File: nordics.jpg (1 MB, 2912x1590) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nordics.jpg
1 MB, 2912x1590
http://www.dn.se/debatt/nordisk-forbundsstat-kan-mota-framtidens-kriser/

What do you think? I think this is very interesting idea and might work in the future.
>>
>>53663950
>den hycklare hon egentligen är
Kanske. Jag kommer från en land där vi tar invandrare som har nåt att ge landet, inte att ta.

Så tänkar jag i denna väg här.

>>53664004
Except that I live with my swedish spouse. Who would require housing with or without me.
>>
>>53664013
Ta det lugnt mann1.
>>
>>53664033
>Jag kommer från en land där vi tar invandrare som har nåt att ge landet, inte att ta.

Lögn favä. Ni valde ju inte en dundercuck som nu försöker sitt hårdast att bjuda in mer socfall.
>>
>>53663945
>FUCK OFF WE'RE FULL
>t. immigrant
POTTERY
>>
>>53664033
Kan du lära dig språket någon gång din äckliga jävla vänsteblatte
>>
File: memes.png (208 KB, 680x880) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
memes.png
208 KB, 680x880
Helvete vad arga ni blir av kanadensaren,
Skit roligt ju.
>>
File: 1409836559459.gif (1 MB, 290x189) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409836559459.gif
1 MB, 290x189
>>53664033
>har inget att ge landet
>kommer ändå
>gnäller på andra invandrare
svårpåhittat detta
>>
File: 1437983438316.jpg (10 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437983438316.jpg
10 KB, 480x360
>Ta ditt liv din äckliga hora. Det enda syftet i ditt liv är att bli någons fru och avla hans barn, och du har misslyckats fatalt. Häng dig från balkongen för fan.
>>
>>53664028
Only if we gas kikes, gypsies, mannes, jonnes, jontes, cancucks, niggers, sandniggers, snowniggers and make lampshades of the rest who are uppity motherfuckers
>>
>>53664083
Hon sa ju att hon skulle jobba?
>>
>>53664081
>att se människor bli arga är roligt
Har inga fedorabilder på dattan för jag är ingen cuck, men du får föreställa dig en till detta (Du).
>>
>>53664033
Ta ditt liv din äckliga hora. Det enda syftet i ditt liv är att bli någons fru och avla hans barn, och du har misslyckats fatalt. Häng dig från balkongen för fan.
>>
>>53664083
Det här är snäppet över avancerad autistisk stormbögeri som tror att landet kommer rensas med klibbor och jagjag
>>
File: Nordic-Map.jpg (120 KB, 848x653) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Nordic-Map.jpg
120 KB, 848x653
>>53664028
>What do you think? I think this is very interesting idea and might work in the future.
Sounds good to me
>>
>>53664088
>88
Bekräftar att slyndjuret borde göra det favä
>>
>>53664117
En mjukvaruutvecklare är inget som Sverige behöver akut, resurserna som läggs på henne för att invandra och bli anpassad till landet hade kunnat gå till bättre saker. Särskilt eftersom att hon är en flatta, som inte ens kommer bidra med vita barn
>>