[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden - Nattupplagan
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 378
Thread images: 133
File: Kebabpizza.jpg (52 KB, 547x410) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kebabpizza.jpg
52 KB, 547x410
>>
File: 1452886194760.webm (357 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452886194760.webm
357 KB, 640x640
hej grabbar!
>>
Åbro
W'lak rul op
W'lak tænd op

Schlap af en movie
Er du dum et drama
Shufi dit, Shufi Dat
Alle vil være Tony Montana
>>
>Göra ny tråd 5 minuter tidigare

Jävla nybögar
>>
File: kebabpizza.jpg (451 KB, 1092x819) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kebabpizza.jpg
451 KB, 1092x819
>brevar 2/10 pizza
men du
>>
Hej nu
kom på grabben
>>
File: blandaupp3.jpg (590 KB, 1280x955) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
blandaupp3.jpg
590 KB, 1280x955
>>53647919
Hej :3
>>
>>53647919
>dkn tappar håret
>>
File: 1452872172316.jpg (7 KB, 153x179) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452872172316.jpg
7 KB, 153x179
>>53647986
>3 trådar som gjordes innan bildgräns
>>
File: 1370530540109.gif (212 KB, 525x525) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1370530540109.gif
212 KB, 525x525
>>53647809
>imperiet
>inte ens gång

Och vart fan kom Chaos ifrån då? Hoppar de upp från marken som orker eller?
>>
File: 1452525718393.jpg (108 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452525718393.jpg
108 KB, 640x640
>dkn ingen kvinna att befrukta och dela resten av livet med
>>
File: 1429557814996.gif (380 KB, 500x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429557814996.gif
380 KB, 500x360
>>53648070
>klagar på bildgräns
>klarar inte av att breva bildgräns nådd själv


>dkn ingen fv
>>
File: 1445300548553.jpg (10 KB, 177x215) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445300548553.jpg
10 KB, 177x215
>folk som inte brevar i den gamla tråden för de vill ha massa (you)s i den nya
>>
File: cry.png (58 KB, 645x773) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cry.png
58 KB, 645x773
>>53648011
>tfw no black gf
>>
>>53648133
Breva WH-lore video snälla
>>
>>53648158
bildgräns mann1
>>
>dkn gigantisk finne på käken/nacken
>>
File: 1293811748156.png (110 KB, 242x251) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1293811748156.png
110 KB, 242x251
>>53648133
Yuri en skit.
>>
>>53648226
Ge honom lite sprit så försvinner han. Alternativt magi.
>>
File: 1443740694553.jpg (109 KB, 724x844) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443740694553.jpg
109 KB, 724x844
I've been living like a fool
I've been living life you, yeah
I've been living life so blind
I've been strangled by my own cruel mind
And I can't forget about time
I get on the way from you
>>
>>53648270
har bara dooleys favä
>>
>>53648121
jvdk
>>
>dkn man gör sönder korken på vinflaskan
Är jag för full eller är denna korken dålig
>>
File: solar_gods.jpg (108 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
solar_gods.jpg
108 KB, 600x600
Är detta glitch-art?

I så fall, vad menade han med detta?

Bild relaterad
>>
File: 02Q93dQ.jpg (341 KB, 949x1400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
02Q93dQ.jpg
341 KB, 949x1400
>>53648158
D-du med
>>
File: Erwin Wojak Rommel.jpg (143 KB, 566x677) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Erwin Wojak Rommel.jpg
143 KB, 566x677
Hey you
Over there with the,
Deep blue eyes and the,
Sunripened hair with the,
Head that can blow like a whistle high
And a mind that's so sharp as a butchers knife
Won't you take me there?
>>
Är det här bögigt?

https://u.pomf.is/mhcwlo.webm

Tack på förhand
>>
File: 1446041494542.jpg (46 KB, 1263x675) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446041494542.jpg
46 KB, 1263x675
>>53648470

Nej, han har peruk och smink på sig.
>>
>rödvin över hela sängen
Skulle hållt mig till öl favä
>>
>>53648578
>dkn spya över hela sängen
skulle hållit mig till läsk
>>
File: 1436339679992.png (268 KB, 637x654) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436339679992.png
268 KB, 637x654
>>53648470
Du behöver Jesus
>>
>>53648470
Ja. Nu kan du ta ditt liv.
>>
>dkn käken började klicka helt plötsligt
???
>>
File: aneki.png (1 MB, 1025x835) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
aneki.png
1 MB, 1025x835
>läste en bra komediserie för flera år sen om en lillebror som var siscon och försökte bli ihop med storasystern
>märkte precis att den fått en uppföljare
>nya serien är harem och fylld med sex

Vet inte riktigt hur jag känner för det här.
>>
File: 1450580570735.jpg (122 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450580570735.jpg
122 KB, 640x640
>>53648517
>>53648517
>han
>>
who /gay/ here?

i'm not gay
>>
File: 1422490437302.gif (837 KB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422490437302.gif
837 KB, 640x360
>>53648195
>den känslan?
>>
>>53648648
Tuggar du mycket tuggummin?
>t. trasig käke
>>
File: 1452458391509.gif (500 KB, 247x182) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452458391509.gif
500 KB, 247x182
>>53648470
n.
ja skulle inte.
>>
>>53648651
Snälla breva
>>
>>53648670
https://www.youtube.com/watch?v=waqvCOSwGdg
>>
>>53648670
>>
>>53648470
wtf mann1
>>
>>53648648
För mycket tjackpundande?
>>
File: image.jpg (334 KB, 750x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
334 KB, 750x1000
>>53648651
>dkn ingen storasyster
>ingen storasyster att sova tryggt hos
>ingen storasyster att mysa med
>ingen storasyster som lär dig saker
>ingen storasyster som låter dig utforska hennes kropp
>ingen storasyster att förlora oskulden med
>ingen storasyster som tar hand om dig och skyddar dig
>ingen storasyster som tar med dig ut på roliga äventyr
>ingen storasyster att spela tvspel med
>ingen storasyster som tröstar dig när du har blivit mobbad
>ingen storasyster som står upp för dig och slår sönder mobbarna
>ingen storasyster att mysa med framför en film
>ingen storasyster som älskar dig över allt annat
>du kommer aldrig kyssa insidan av din storasysters lår
>du kommer aldrig känna hennes upphetsande kvinnliga doft
>du kommer aldrig föra in handen under hennes söta trosor
>du kommer aldrig känna hennes mjuka hud när du smeker hennes kön
>du kommer aldrig se hur hon blir helt våt när dina tunga andetag når hennes känsliga delar
>du kommer aldrig höra henne gny av njutning när du vidrör hennes klitoris
>du kommer aldrig höra henne viska till dig hur mycket hon älskar dig
>du kommer aldrig somna vid hennes sida
>du kommer aldrig vara lycklig
>dkn ingen storasyster
>>
File: 1436339324939.jpg (271 KB, 1508x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436339324939.jpg
271 KB, 1508x1000
>dkn det finns bögar
>>
>>53648778
Vad
>>
>>53648758
sooooooooooooooooo
in what age you discover that you were a fag?
>>
File: hoozuki.jpg (130 KB, 1200x855) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hoozuki.jpg
130 KB, 1200x855
>>53648738
Hoozuki-san Chi no Aneki
>>
>>53648858
Tack Norge
>>
>>53648683
Tack för (You) och gif men jag fattar inte
>>
Avslutar med att säga att qringland bajsbrevar sönder tråden. godnatt.
>>
>dkn man delar tråd med """magiker""" och homofiler
>>
File: 1290375807186.jpg (200 KB, 909x820) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1290375807186.jpg
200 KB, 909x820
>>53648850
Back in 2010 when Star Driver became my favorite anime of the season.
>>
>>53648907
Ja... Vad är du?
>>
File: 1436339273202.png (157 KB, 640x797) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436339273202.png
157 KB, 640x797
>>53648907
Men du har ju mig anon
>>
>>53648907
och stormbögar.. och stormbögsmagiker
>>
>>53648923
At least it's not Valvrave.
>>
File: 1401047041713.jpg (80 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1401047041713.jpg
80 KB, 1280x720
>>53648883
Inte norrbagge men inga problem.
>>
>>53648971
Du är ju en av dom?
>>
>>53648907

Även stormsnorrar, kommunister, animetittare och annat pack.

Inga normala här? ;_;
>>
File: 1434860073244.jpg (20 KB, 400x459) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434860073244.jpg
20 KB, 400x459
>>53648837
Snubben ser ut som Matt Kroc, rannsaka dig själv
>>
>>53648699
Nä, satt bara och det hände. Hoppas det slutar under natten.
>>
>>53648923
you were 18 yo?
>>
>dkn segistråden är aktiv
>>53647901
>>
File: 1405724294121.gif (3 MB, 298x224) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1405724294121.gif
3 MB, 298x224
>>53647821
Swedish pizza is so meme-tier
>>
File: 1451427741286.jpg (93 KB, 620x670) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451427741286.jpg
93 KB, 620x670
>>53648993
>>
File: svphot_0.jpg (76 KB, 992x558) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
svphot_0.jpg
76 KB, 992x558
>>53648993
>>53649019
Inget fel på stormbögar.
>>
File: 1436339275412.jpg (2 MB, 2000x2000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436339275412.jpg
2 MB, 2000x2000
>>53649011
>kristen
>bög eller magiker
Välj en
>>
>>53648907
>>53648993
>>53649019
>homofiler
>"""magiker"""
>stormbögar
>kommunister
>bokstavliga autister
>2dare
>muslimer
>kvinnohatande /r9k/are
>äkta hanrejer
>knarkare
Några jag har missat?
>>
>>53649019
Varför skulle normala människor breva på 4kanalen?
Finns bara människor som är mindre konstiga och folk som är mer konstiga här.
>>
>>53648993
Är inte den killen men om ni var insatta i ämnet hade ni förstått att det inte handlar om stormbögeri
utan om historia

Jag tar tillbaka allt jag sa om magi
sluta med det, vill inte att någon av er knullar upp och det kommer tillbaka till mig

Ni måste leva ett väldigt tråkigt liv
Bröd och cirkus är allt ni förtjänar
>>
>>53649089
Vad är du för kristen?
>>
>>53649091
blattar, kvinnor, gamlingar, autister och andra mentalt handikappade
>>
>>53649091
Dödskallebälten
>>
File: 1368796835611.gif (3 MB, 1024x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1368796835611.gif
3 MB, 1024x576
>>53648994
Valvrave isn't gay though.

>>53649035
I think I was about 17-18 when it aired, yeah.
>>
>>53649071
>>53649117
>t. Hyperborius den store, ärkemagiker av högsta graden i SMR
>>
>>53649151
and you jerked off your dick with girls in the past?
>>
>>53649026
Har jag sagt att jag runkat till skiten eller?
>>
>>53648470
Qringlan, manliga fällor är bögigare än feminina fällor. Det säger väl sig självt.
>>
File: 1452783033220.png (159 KB, 232x345) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452783033220.png
159 KB, 232x345
>>53649091

Jack Werner
>>
File: stomp.gif (977 KB, 240x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
stomp.gif
977 KB, 240x320
>folk pratar inte börk börk i tråden

STÖVELTRAMP UPP TILL KAMP
>>
File: 1452538598719.jpg (56 KB, 550x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452538598719.jpg
56 KB, 550x960
'Nej, nej. Bögar är precis som alla andra. Ä du homofob eller?'
>8.5% bipolära (gentemot 1.2% hos raka)
>18.3% (versus 6.0%) 'simple phobia'
>14.6% (versus 5.5%) 'social phobia'
>7.3% (versus 1.7%) 'panic disorder'
>29.3% (versus 10.9%) 'major depression'
>6.1% (versus 0.7%) 'OCD'
>13.4% (versus 8.4%) 'alcoholism'
4.9% (versus 1.8% 'drug addiction'
>37.8% (versus 14.4%) 'TVÅ eller FLERA diagnoser'
Bokstavligen talat sjuka i huvudet.
>>
>>53649151
No but it's shitty as fuck.
>>
Vet ni varför det är fantastiskt att bo i ett mångkulturellt Sverige? Jo för efter att ha byggt hissar i olika trapphus runtomkring i Göteborg i över 5 år så är det ENBART folk med rötter från andra länder och kultur som kommer ut från sin lägenhet, knackar på ens axel och serverar fika. Ibland blir det kaffe och choklad, idag blev det the och bulle. En sådan fin och omtänksam gest som värmer i hjärtat när man står och borrar och svettas. Inga ord om att man väsnas, bara leenden och tack för att det blir så fint. Detta är enligt mig ett väldigt osvenskt beteende och något som jag värdesätter och avundas! Den slöjbeklädda kvinnan som idag förgyllde min och min kollegas eftermiddag är en inspiration! Så sluta va rädda för varandra och varandras olikheter. Alla delar av världens har sin skönhet och charm.
>>
>>53649217
>dkn ingen stormfv som stöveltrampar mig
>>
>>53649091

Ja du glömde törstare, kom att tänka på det nu när jag såg Krings namn.
>>
File: 1436339021296.jpg (84 KB, 577x885) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436339021296.jpg
84 KB, 577x885
>>53649132
Vanlig protestant? Inte med i Svenska kyrkan och det finns ingen vettig frikyrka i närheten
>>
>>53649188
Du borde ändå rannsaka dig själv för att du länkar sån skit
>>
>>53649091
Äckliga nbögar, tjocka sportnördar, mansslukande slynor osv osv.
>>
>>53649280
Okej, hej :3
>>
>>53648470
Har du mer?
>>
File: Kristin Kreuk.jpg (126 KB, 562x843) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kristin Kreuk.jpg
126 KB, 562x843
>>53649261
Törst är hälsosamt i lagom mängder
>>
File: 1366380132273.jpg (82 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1366380132273.jpg
82 KB, 1280x720
>>53649184
>and you jerked off your dick with girls in the past?

I fucking wish girls jerked me off.

>>53649242
It's a masterpiece compared to Guilty Crown.
>>
File: 1418777392904.webm (1 MB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418777392904.webm
1 MB, 640x640
>dkn du kommer aldrig vakna jämte en sötpaj som ler när hon ser dig för hon älskar dig
>>
File: 1436340124855.gif (259 KB, 350x622) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436340124855.gif
259 KB, 350x622
>>53649327
Hej på dig med
>>
https://www.youtube.com/watch?v=4YrP38qiX8E
HAHAHahhahahahaha neeeeeeeeeger
>>
>>53649331

Om du säger det så törstmästaren, saknar kunskap inom området.
>>
File: bo devel.jpg (91 KB, 620x899) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bo devel.jpg
91 KB, 620x899
hur blir man cowboy egentligen?
>>
>>53649330
Han går under namnet Delilah Deity, lycka till

>>53649385
>vara asexuell
jobbigt man1
>>
>>53649344
4fejk4mig
>>
File: 1452552118563.jpg (65 KB, 267x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452552118563.jpg
65 KB, 267x400
>>53649410
>Han
>>53648669
>>han
>>
File: 1452731417586.jpg (720 KB, 3000x2000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452731417586.jpg
720 KB, 3000x2000
Vad var det vi sa? Margot Wallström är en skam för Sverige.

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/wallstrom-fick-lagenhet-av-kommunal

t. SD
>>
File: cSFQmcl.jpg (208 KB, 500x628) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cSFQmcl.jpg
208 KB, 500x628
>>53649224
>>
>>53648277
Va? Hittar bokstavligen 0 på youtube och google
>>
File: 1452814494698.jpg (583 KB, 2000x1333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452814494698.jpg
583 KB, 2000x1333
>>53649467
Anon har en rätt mysig stridsstation favä.
>>
File: 1452906091217.jpg (344 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452906091217.jpg
344 KB, 1920x1080
>>53649467
>>
>dkn kusinen snor din laptop och kräver 250k för att lämta tillbaks den
>>
>>53649224
I have OCD
>>
>>53649538
Fan vad pendatiskt det ser ut. Jag är en lortgris och borde väl städa upp men det där ser fan hemskt OCD ut.
>>
File: 0USFBRs.png (326 KB, 540x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0USFBRs.png
326 KB, 540x720
>>53649467
Topp USA Republican stridsstation
>>
File: 1451912115419.jpg (882 KB, 1920x1049) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451912115419.jpg
882 KB, 1920x1049
>>53649550
>>
>>53649410
>man är asexuell om man inte törstar
>>
>>53649579
>pendatiskt
:3
>>
>>53649590
keke

Känns som att anon är en mästergycklare favä.
>>
>can't even shove an axe at mudslimes
>WE WUZ VIKINGS N SHIET
>>
>Antyder att Israel gör någonting fel

Bokstavligen vår bästa framtida allierade mot de muslimska horderna.
>>
File: 1452843087480.jpg (11 KB, 258x195) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452843087480.jpg
11 KB, 258x195
>>53649467
>>53649550
>>53649590
>>
>>53649614
Har druckit
>>
File: 1452207598429.png (373 KB, 440x442) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452207598429.png
373 KB, 440x442
>>53649465
Henom

>>53649613
Det eller grovt deprimerad
>>
File: 1436339063589.png (406 KB, 1237x793) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436339063589.png
406 KB, 1237x793
>>53649628
All the viking men left for USA
>>
VI BEHÖVE KOLET

DET ÄR MILJÖVÄNLIGT
>>
>>53649579
Breva en bild, anon.
>>
File: 1399671679977.png (69 KB, 178x211) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1399671679977.png
69 KB, 178x211
>>53649538
Skaffa den stolen för en månad sen, helt okej men ett av skruvhålen var fan för litet för skruven som man skulle använda.
>>
>>53649665
>deprimerad

Kan vara så att du trillat in på rätt spår, tvivlar ändå på att man är asexuell för att man inte törstar efter folk på fyrkanal.
>>
>>53649652
hahahahahahahha
https://www.youtube.com/watch?v=RELmEPUy6lQ
>>
>>53649682
Jonas ser fan bajsnödig ut hela tiden
>>
>>53649720
Markus är en halvbekväm svensk nationalskatt favä. Sveriges folks kollektiva stjärtklenod.
>>
File: 1450372191035.jpg (27 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450372191035.jpg
27 KB, 300x300
SOMBODY ONCE TOLD ME
THE LEFT WAS GONNA TROLL ME
I AM THE BIGGEST CuCK IN THE SHED

I WAS LOOKING KIND OF DUMB
WITH A PENIS IN MY BUM
FROM A SOMALI GUY NAMED AHMED

WELL
THE NIGS START COMING AND THEY DON'T STOP CUMMING
I SWALLOW MY BALLS AND I HIT THE SHED RUNNING
DIDN'T MAKE SENSE, WHO COULD BE BEHIND THIS
I THOUGHT ISLAM WAS A RELIGION OF PEACE
SO MUCH TO SUCK, SO MUCH TO LICK, SO WHAT'S WRONG
WITH HOUSING REFUGEES?
YOU'LL NEVER DRINK UP HIS SEED
I WILL BECAUSE I'M A SWEDE

HEY NOW, YOU'RE A SWEDECUK, PREP THE BULL FOR AHMED
HEY NOW, LOOK AT HIM GO, WITH YOUR GIRL IN YOUR BED
NOW YOUR COUNTRY'S A MESS
BUT YOUR ARE IN SWEDEN, GOTTA SAY YES
>>
>>53649724
Menade i allmänhet

Men du kanske stöter på tjejer IVL hela tiden så vet inte
>>
>>53649562
>dkn man inte kommer ihåg senaste gången man inte hade bråttom
>>
>>53649696
Så full är jag inte.
>>
>>53649344
det där är en man
>>
>>53649818
På din bänk alltså. inte dig själv.
>>
Varför är dålig anime så underhållande?
>>
>>53648349
Glitch är den finaste konstformen, såväl i bild som i musik.

Har du lyssnat på Ryoji Ikeda?
>>
File: iBPM1cB.gif (2 MB, 352x198) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
iBPM1cB.gif
2 MB, 352x198
>>53649862
>man

nej, det är en kvinna.

sluta vara löjlig, runka till din bögporr, infektera inte min heteroporr
>>
Vad lyssnar ni på?

https://www.youtube.com/watch?v=vP02sgYrHsw
>>
>>53649871
Nej du :3
>>
>>53649783
>konversera med någon öht
>konversera med tjejer

Vad tar du mig för?
>>
>>53648517
Var kommer den här mannen ifrån nu igen? Vilken video?
>>
>>53649945

https://soundcloud.com/kanyewest/real-friends-no-more-parties-in-la-snipped

På repeat sedan release, inte lyssnat på någonting annat. Tror att något kan vara fel på mig.
>>
>>53649246
undrar om nysvenskarna drillas i knegarjävlarnas akilleshäl (den eviga fikan) på sfi
>>
>>53649941
Ful, favä.
>>
>dkn snsd är ganska bra brevare ändå
Varför hatar vi honom nu igen?
>>
300 på 4an
>>
>>53649941
>dkn man blev permabannlyst (senare upphävd, konstapeln) för barnporr senaste gången man brevade Monroe på 4kanalen

Aldrig igen
>>
>>53649941
>dkn Monroe skaffade sillisar
kommer aldrig att släppa detta
>>
>>53649976
Ja, det är fullkomligt värdelöst så antagligen är det något fel på dig.
>>
>>53649538
vad är det för djävla hötorgskonst du smällt upp på väggen
>>
>>53650001
"vi" är inte en enhet
>>
>>53649947
Du gör det nu med mig

>>53650001
SNSD är en skön kis
>>
File: arg kenny väst.jpg (62 KB, 625x352) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
arg kenny väst.jpg
62 KB, 625x352
>>53650020

Månanon är du säker på att du ska sluta snubbla?
>>
File: 1290541981444.jpg (147 KB, 594x443) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1290541981444.jpg
147 KB, 594x443
>>53649976
>Tror att något kan vara fel på mig.

Du är precis lika normal som mig anon.
>>
>>53650001
Han har dampautism och gnäller över varenda jävla brev som en unge som skippat frukost. Även om han bara brevar strömautism själv.
>>
File: Aragorn.jpg (173 KB, 650x406) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Aragorn.jpg
173 KB, 650x406
Återbrevar här!

>VILKEN JÄVLA TESTOSTERONKVÄLL PÅ 4AN

>först Conan å nu 300!!!
>>
>>53649945
https://www.youtube.com/watch?v=88eecoYuah8
>>
>>53649945
https://www.youtube.com/watch?v=r80raVcWZIM
>>
>>53650043

Är tveksam till att brevning i en svensk tråd på ett mongoliskt bräde för hästbilder räknas som att konversera med någon. Menar såklart ivl, internet är en helt annan värld.
>>
>>53649398
Man jobbar med boskap utomhus
>>
>>53650081

Det bådar inte gott är vad du försöker säga?
>>
VI
NI
>>
>>53650106
stick tack

>>53650152
Mjo det kanske du har rätt i

>dkn inte nbög
>>
>>53650159
*skämt om flyktingläger*
>>
>>53649941
>>53650017
fulla namnet?
>>
Vem är den minsta snubblande manskultingen.
Qringlan eller Carlanderska?
>>
>>53650236
>stick tack
Hörrudu din pederast. Låt oss kolla på 300 favä.
>>
>>53650242
Brukar bara hitta genom att söka på Monroe. Tror inte det är hennes riktiga namn dock, någon brevade hennes instagram för ett år sedan och jag tror att det började på A.
>>
File: givi.jpg (226 KB, 1280x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
givi.jpg
226 KB, 1280x960
>>53650236

Undra vad som gick fel (eller rätt) som gjorde att man inte blev nbög.

Vet om en del enligt mig rätt konstiga personer som ändå levt normalt och har fv osv
>>
>>53649976
>den här mannen anses vara ett geni
men vafan
>>
>>53650300
ok har hon något het video när hon har sillisar?
>>
File: CYv_DQNUsAAjytu (1).jpg (270 KB, 1024x1820) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CYv_DQNUsAAjytu (1).jpg
270 KB, 1024x1820
>>53649945
https://www.youtube.com/watch?v=rOKfeDK01iU
>>
>>53650305
Är du neet?
>>
>>53650331
>ett geni

Nu vet jag inte men det är svårt att förneka hans talang för musik.
>>
>>53650242
Katerina Kozlova

snabb googling
>>
File: 1362785337279.jpg (795 KB, 1286x854) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1362785337279.jpg
795 KB, 1286x854
>>53650223
Vad antyder du din jävel?
>>
>>53650350
Hon slutade med porr när hon skaffade sillisarna. Hon kan dock ha instagram-videos.
>>
>>53650356

Nä, är du?
>>
File: 1450788554331.jpg (589 KB, 1300x867) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450788554331.jpg
589 KB, 1300x867
>dkn ingen fru och barn
>>
>>53650355
>dkn man helt hade glömt bort pistolskepp

Tack anon.
>>
File: 1452824054452.png (2 MB, 764x1294) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452824054452.png
2 MB, 764x1294
>>53650331
>geni

Det bästa med Kennys låtar är produktionen, inte rappandet. Sluta lyssna på galna fläktpojkar
>>
File: 1450611660321.webm (117 KB, 500x282) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450611660321.webm
117 KB, 500x282
>>53650305
Tror det är biologiskt favä
>>
File: putin the angel.jpg (92 KB, 680x515) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
putin the angel.jpg
92 KB, 680x515
putin är bokstavligen djävulen :^)
>>
File: CSri6BgWIAALBX.jpg (30 KB, 639x358) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CSri6BgWIAALBX.jpg
30 KB, 639x358
>>53650387

I-inget.. öhm.. ehm..
>>
>>53650416
Ja.

Kväää din nbög sluta gnäll.
>>
>>53650461
Hur kort är du?
>>
>>53650461
Detta favä
Gonatt tråden
>>
>>53650381
>Katerina Kozlova
tack senpai
>>
File: 1448720418711.jpg (55 KB, 640x538) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448720418711.jpg
55 KB, 640x538
>>53650461

Möjligtvis, något man föds med? Känns konstigt då båda mina föräldrar är nbögarnas nbögar.

>>53650489

Gnäller väl ändå inte. Ställer existensiella frågor bara.
>>
>>53650507
Har inte med det att göra favä. Är skitlång och skitautistisk.
>>
File: 145432443452.jpg (45 KB, 728x728) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
145432443452.jpg
45 KB, 728x728
1. College Dropout
2. MBDTF
3. Late Registration
4. Graduation
5. 808
6. Watch the Throne
7. Yeezus
>>
>>53650507
173 mästerras cm

>>53650547
Även nbögar kan föda autister
>>
>>53650559
>pratar om genetik
>längd har inte med det att göra
hehe aa
>>
File: 1421953492641.jpg (132 KB, 566x553) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421953492641.jpg
132 KB, 566x553
>>53650586
Hur orkar du?
>>
Själv är jag bara naturlig kantmästare. Om någonting är vedertaget måste det vara fel :D
>>
>>53650612
SNSD är 2m
>>
>>53650599
ok du är helt ok i min bok
>>
File: 139344324361.jpg (60 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
139344324361.jpg
60 KB, 800x600
>>53650620
Oj vad jobbigt det är att ranka en artists skivor. Nu måste jag gå och lägga mig av utmattning efter all arbete jag lade ner.
>>
Har ni träffat SNSD och SIDF?
>t. nybög
>>
>>53650586
1.College Dropout
2. Yeezuz
resten, han är ganska överskattad
>>
>>53650673
Du måste ta hand om dig. :3
>>
File: 7a1.png (224 KB, 365x365) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
7a1.png
224 KB, 365x365
We truly are two nations with superior memepizza culture. "Muh tradishun" fags will never know the feeling of eating proper meat-loaded pizza with mayo on top while drunk (or hungover).
>>
>>53650673
Du måste ju ha tvingat dig igenom alla låtar först.
>>
>>53650586
switch graduation and 808's, and you've got yourself a perfect list.
>>
File: donuts.gif (929 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
donuts.gif
929 KB, 300x300
>>53650704
(you)
>>
File: 1437918549789.jpg (24 KB, 297x508) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437918549789.jpg
24 KB, 297x508
>>53650599
>dkn hade bästa förutsättningarna att bli nbög
>blev ickenbög
>>
>>53650711
Välkommen, broder.
>>
File: 2016-01-16 02.34.56.jpg (724 KB, 3000x1688) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2016-01-16 02.34.56.jpg
724 KB, 3000x1688
>>53650031

Jag köper mina grejer på riktiga konstutställningar

Spårvagnstavlan kostade 4200 spänn mann1
>>
>vita män som lyssnar på svart rapp
sorgligt
>>
>>53650723
Graduation got Flashing Lights tho
>>
>>53650761
HAHAHAHA ISRAKEKEN ÄR I TRÅDEN
DET ÄR INTE BARA ETT JAGJAG FRÅN REDDIT
>>
>>53650731
>j dilla
Detta, 10 x detta.
http://www.youtube.com/watch?v=Td0v9kLbTUM
>>
>>53650807
Israkeken?
>>
>>53650842
Israkucken
>>
>>53650842

se

>>53649467
>>53649550
>>53649590
>>
File: 1397078673796.gif (486 KB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1397078673796.gif
486 KB, 500x281
>>53650761
>han brevar faktiskt i tråden

keke baserat.

Är dina SD/Israelflaggor gyckel förresten?
>>
>>53650894
Jaha, han har ju brevat bilder på sin kraftstationen i ett tag nu.
>>
cuck cucklet cuckling cucky kanyecuck kanyecucklet

Ignorera detta brevet.
>>
>>53651005
Kan inte.

kanyecuck cucknye
>>
File: 1452089595803.jpg (54 KB, 561x535) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452089595803.jpg
54 KB, 561x535
>dkn ingen fru och barn
>>
>>53651005
cuck senpai desu
>>
Godnatt!
>>
>>53651005
"nej"
>>
File: 1448044940307.jpg (9 KB, 447x456) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448044940307.jpg
9 KB, 447x456
>ska köpa fyllekäk innan jag drar hem
>ur ingenstans dyker den mest blonda, blåsta Stacy från min gamla gymnasieklass upp
>haha hej, hur går det för dig
>jag är på tok för berusad och aningen snabb för att lyckas fejka nbögslivet
>hon är fortfarande borgarslyna, pluggar juridik och är där med sin ~25-åriga långa pv
>jag slänger ur mig fem minuters fejkat kallprat om hur bra det går innan jag skyndar mig iväg med små snabba steg
>skulle egentligen åt samma håll som hennes squad
>fryser bakom ett hörn tills jag är säker på att de gått iväg
>väntar ett bra tag innan jag smyger mig tillbaka och tar vagnen hemåt

Varför plågar de oss så här?
>>
>>53650720
xd
>>
Godnatt. Var inte cuck filtrerat?
>>
File: 1356810559264.jpg (70 KB, 588x650) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1356810559264.jpg
70 KB, 588x650
>>53650305
Tror det finns anledningar för de flesta.

I mitt fall
>umgicks mycket med barn i klassen under mig i mellanstadiet så när jag skulle upp i högstadiet på en annan skola hade jag inte så bra kontakt med mina tidigare klasskamrater
>bodde ganska långt bort från de jag var på någorlunda god kant med i högstadiet så blev aldrig att man kom över till varandra utan att man behövde göra en stor jävla grej av det
>gick på datorgymnasium sen där alla man kände också var lite konstiga

Anime var bara sista spiken i kistan.
>>
File: 139543889945.jpg (30 KB, 435x351) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
139543889945.jpg
30 KB, 435x351
>>53651082
Du borde ha klibbat några lyktstolpar medan ni gick och snackade.
>>
>>53651095
Bra anime favä
>>
File: en tupp.jpg (55 KB, 348x387) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
en tupp.jpg
55 KB, 348x387
Hur låter tuppen på morgonen?
>>
>>53651082
Vart bor du mann1?
>t. högsbo
>>
>>53651146
kraaaakaabraaaakaaka
>>
>>53650586
Den här listan förtjänar du ett extra (du) för, Vickan

https://www.youtube.com/watch?v=-0FtrbhfhWg
>>
>>53651095

Vet inte, har aldrig riktigt haft vänner så det har väl bara eskalerat sen dess när man växer upp själv.
>>
>>53651146
CUUCUUCUUUCKELIKUUU
>>
>>53651146
MJÖÖÖpppJMJJÖÖÖPJMJÖP
>>
File: 1359089345647.jpg (35 KB, 481x394) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1359089345647.jpg
35 KB, 481x394
>>53651141
Jadå.

Säsong två var inte så illa heller i min mening, bara annorlunda från säsong ett.
>>
Mysigt det är här i New York med alla riktiga människor man kan faktiskt prata med. Varför är svenskar pretentiösa negerälskare som köper billiga kläder på H&M och tror dem är något?
>>
File: 2016-01-16 02.42.34.jpg (389 KB, 1000x1778) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2016-01-16 02.42.34.jpg
389 KB, 1000x1778
>>53650896

Flaggan och kippan används väldigt sällan, i princip bara för att ta gyckelbilder

Ryggsäcken ser alltid ut såhär dock (bara fått positiva kommentarer ute på stan)

Men jag röstar faktiskt på SD och är pro-israel
>>
>>53651223
>dkn hade folk att snacka med i skolan men blev nästan aldrig inbjuden till fester och dylikt
>dkn bara en riktig vän (någonsin)

Ska börja på universitet till hösten, men alla där är väl nbögar så är dömd till ett liv i ensamhet helt enkelt
>>
>>53651146
I AM THE ROSTER, COO COO CACHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
>>
File: 1337558650830.jpg (48 KB, 300x292) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1337558650830.jpg
48 KB, 300x292
>>53651318
>klagar på negerälskare och hyllar New York-borna i samma mening

SO
KR
>>
>>53651326
jvdk, kom alltid bra överens med alla i plugget och så men hängde aldrig med dem utanför skolan
>>
File: fettot.jpg (34 KB, 476x357) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fettot.jpg
34 KB, 476x357
>>53651319


JAG ÄR FÖR FET FÖR ETT FUCK

KAN INTE SE NER TILL MARKEN NÅTT MER
>>
>>53651082
lider med dig
>>
File: 1379213799526.jpg (80 KB, 356x333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1379213799526.jpg
80 KB, 356x333
>>53651326
>tanken på att det kan vara gruppuppgifter

Hoppar av favä.
>>
File: 1452157912352png.png (89 KB, 399x382) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452157912352png.png
89 KB, 399x382
>>53651318
>Varför är svenskar pretentiösa negerälskare som köper billiga kläder på H&M och tror dem är något?
>>
>>53651319
Göteborg?
>>
File: 123.jpg (20 KB, 309x282) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
123.jpg
20 KB, 309x282
>>53651146

bäääää
>>
>>53651125
Jag har aldrig vart stormis men det låter så roligt och härligt att klibba

>>53651294
Håller med. Han är bästa ninja po.
http://www.youtube.com/watch?v=ZMZSyjglmc8
>>
>>53651319
joru
det var """""positiva""""" kommentarer allt
>>
>>53651125
Då hade hon kanske trott att jag gjorde något produktivt i alla fall

>>53651163
Centrala Pickadolleborg
>>
File: 003.jpg (9 KB, 261x132) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
003.jpg
9 KB, 261x132
>>53651423

aa

hur visste du??
>>
0-9: sova
dubs: [Commie] Dagashi Kashi - 02
>>
>tankar en jättelik 35mm-tc av jurassic park
>500 kB/s

BARA
>>
>>53650586
>1. College Dropout
>2. MBDTF
>3. Graduation
>4. Late Registration
>5. 808
>6. Yeezus
>7. Watch the Throne
>>
>>53651456
Okej, kommer säga hej om jag ser dig nån gång.
>>53651465
Tavla på spårvagn, tavla med kustmotiv. Kommer heema dig om jag sig dig nån gång.
>>
File: tianshan.jpg (135 KB, 1412x664) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tianshan.jpg
135 KB, 1412x664
>dkn inga berg
>>
File: 1291051122646.gif (897 KB, 436x338) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1291051122646.gif
897 KB, 436x338
>>53651223
Inte ens i lågstadiet?

>>53651326
Vad kallar det nu igen på universiteten, kick-off eller nåt?

Du kommer nog bli inkvoterad in till fester första terminen men efter det är det bara att vara hemmasittare och gå på lektionera imellanåt.

Eller så är det i min erfarenhet då jag prövade att gå ett halvår där.

>>53651411
Han blir väl bara tillsammans med de som blir över, är nog svårt att få höga betyg med det dock.
>>
>>53651319
Skumt.

>>53651549
Det var längesen.
>>
File: 1342052780997.png (35 KB, 600x210) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1342052780997.png
35 KB, 600x210
>>53651467
>kommunister

Sista alternativet favä, tar alltid hemskaundertexter över dem.
>>
File: ventor's gamble.jpg (65 KB, 381x468) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ventor's gamble.jpg
65 KB, 381x468
>>53651467
>rulla negativa resistanser
>>
>>53651567

Visst men lågstadiet räknas knappast.

>dkn det är valfria grupper

Hoppar av dirr.
>>
>dkn tråden dog
>>
>>53651467
Sov gott anon.
>>
File: commie.jpg (117 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
commie.jpg
117 KB, 1280x720
>>53651605
plebej
>>
>>53651605

jag kör med engelsk dubbning för då hinner man se vad som händer i animen favä

enda dumma med det är väl att urvalet blir helt skevt. Finns typ bara på death note, monster och high school of the dead
>>
http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Svenske-kommuner-knelte-pa-grunn-av-flyktningkrisen-Regjeringen-tok-det-ikke-pa-alvor-8318033.html

NORGE
O
R
G
E
>>
File: okonomiyaki.jpg (86 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
okonomiyaki.jpg
86 KB, 1280x720
>>53651682
Gå och käka lite pannkaka så du blir lika tjock som dina amerikanska överherrar.
>>
S W E D E N
W
E
D
E
N
>>
>>53651725
Har nog aldrig mött någon som faktiskt kollar med engdub. Intressant.
>>
File: 1450949327076.jpg (17 KB, 385x387) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450949327076.jpg
17 KB, 385x387
>>53651181

jävlar asså när jag tittade på filmen "San Andreas"

>dkn du aldrig kommer att få mysa med Alexandra Daddario under täcket medan det regnar ut

varför ens leva
>>
Första striden på 300 nu
>>
>>53651759
Härligt hur att vara emot invandring och tala öppet om det är normen här.

Skulle nog bli utfryst på en dag om jag var lika öppen med mina åsikter på en arbetsplats i Sverige.
>>
>>53651783
give riri gf
>>
>>53651725
Efter att du har sett på ett par hundra serier förstår du 80-90% av vad de säger iallafall.

Men det är första gången jag pratar med en svensk som inte läser subs, brukar ju mest vara folk från USA det då de är vana med att se utan då allting kommer i deras eget språk.
>>
Vad gör ni grabbar?
>dkn ensam i tråden
>>
>>53652003
Jag är här
>>
File: 1450931601645.webm (575 KB, 1282x718) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450931601645.webm
575 KB, 1282x718
>>53652003
>dkn ingen fv
>>
Kvää!

Var hemma hos föräldrarna över jul o dum som en sten trodde jag att jag blev myggbiten.

Men mygg lever för fan inte på vintern. Nu när jag är hemma så märker jag att jag får nya bety hela tiden. Måste vara loppor eller vägglös. Tack för den julklappen. Är helt nojjig nu. Sjukt jobbigt att sova då man vet att de kommer käka.

Nån som varit med om något liknande?
>>
>>53652003
läser denna http://peter-mclachlin.livejournal.com/115239.html

tar ett steg närmare gnosis
>>
>>53652053
Är du i Ungern på riktigt?
>>53652100
>dkn ingen fru och barn
>>
>>53652003
Runkade nyss, ska sova nu
gn
>>
>>53652166
God natt runkis
>>
>>53652165
Ja, kom precis fram. Tips på saker att göra i Budapest?
>>
>>53652226
Är du själv?
>>
>>53652147

nää men om det handlar om "bed bugs" så får du vara beredd på ett helvete

läste på reddit för några dagar sedan om dom

https://www.reddit.com/r/videos/comments/3z3hn0/bedbugs_in_the_hotel_nyc/

finns en massa tips i kommentarerna
>>
>>53652003
Inget favä.
>>
>>53652254
Nix
>>
>>53652226
Nej, aldrig varit där. Skulle gärna besöka dock. Maten sägs ju vara underbar dock.
>>
>>53652003

bajsbrevar och tittar på The Wire säsong 4

ska vara uppe hela natten, det är så mysigt vid den här tidpunkten
>>
>du kommer aldrig vara en ung grabb på 90-talet igen lyssnandes på """psy"""
https://www.youtube.com/watch?v=uMN5pr-mKfE
>>
>>53651146

*Tap tap tap tap tap tap FATSCHING tap tap tap tap tap tap FATSCHING *
>>
>>53652302
Bästa säsongen helt klart. Första gången du kollar? Femman kommer bli en besvikelse.
>>
>>53652296
Finns en rolig riddarrestaurang. Helt klart prisvärt för den bizzara upplevelsen.

Om du är med några polare så har de ofta klubbkvällar på badhus. Vet inte om det bara är på sommaren dock. Men varning för fulla och dryga britter. Du känner igen dem på deras varningsläte:naa na na na naa na
>>
>denna ström

http://www.twitch
.tv/reynad27
>>
>>53652543

Vad ska ske
>>
File: 1423599559506.png (676 KB, 856x659) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423599559506.png
676 KB, 856x659
>>53652602
Reynad ska till några nbögar och spela härdsten eller något

Nu ser strömmen ut så här
>>
>>53652368

aa första gången, jävligt bra tv-serie
>>
God morgon mina kära neets. Vad håller ni på med?
>>
>>53652653
>>53652602
>>53652543
cancer
>>
>>53652543
wew nbögigaste streamen jag sett i mitt liv
>>
>>53652670
ser på 300 men ska lägga mig nu
>>
>>53652655
Följ upp den med Tremé sen, också riktigt bra. Bättre, tycker jag. Du måste ge det tre avsnitt innan det kommer igång.
>>
>>53652670

runkar till premiumporr

har nämligen köpt ett porrabonnemang för 30 euro
>>
>>53652701
Trevligt sömn
>>53652719
Vad är det för fel på piratporr?
>>
File: 1433622374752.jpg (9 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433622374752.jpg
9 KB, 250x250
>>53652719
>betala för porr
>inte bara ha ett acc på empornium
>>
>>53652670
>god morgon

men klockan är ju bara aw sheeeeeeeit
>>
>dkn man klarar tentan på 5e försöker
jag kanske inte är mentalt efterbliven ändå
>>
File: 1420478678559.jpg (46 KB, 821x853) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420478678559.jpg
46 KB, 821x853
Drakens Dogma är ett bra spel.
>>
>>53652779
ge mig invite bögjävel
>>
>>53652653

Kan bli fuktigt
>>
>>53652670
Lyssnar efter fotsteg från en arme av vägglös
>>
>>53652842
Din Mamma är ett bra knulobjekt.
>>
>>53652855
nej din
>>
>>53652855
>>53652887
#ägd
>>
Fan ta Ephialtes asså
>>
File: rey.gif (4 MB, 790x438) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rey.gif
4 MB, 790x438
>>53652845
vad kan gå fel
>>
>>53652855

mog1
>>
ping libanon
>>
>>53652968

Ingenting, chads gör aldrig något fel.
>>
File: 1444841930015.jpg (86 KB, 633x738) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444841930015.jpg
86 KB, 633x738
>>53652953
Ephialtes svek vid Thermopyle är nästan värre än snubblarnas svek vid NDT15 favä.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=1SmAtDE8E9Y&feature=youtu.be
>>
File: 1403356145619.jpg (218 KB, 800x569) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1403356145619.jpg
218 KB, 800x569
Vad gör ni för något?
>>
>>53653325
pluggar tenta
>>
>>53653325
Kollar informationsklipp på fåglar, alltså som husdjur
>>
>>53653354
Duktigt av dig favä. Går det bra?
>>
>>53653325

Inte det jag ska iallafall.
>>
>>53653387
Fåglar är sämst husdjur.
>>
>>53653393
Började plugga till tentan precis för första gången och den är om 4h men jag kan inte direkt säga att det går dåligt när det är en så pass enkel tenta
>>
>>53653418
Käften jag gillar fåglar
>>
>>53653461
Jag gillar fåglar men inte som husdjur.
t. har haft fåglar hela min uppväxt
>>
File: FwTSaJ2.jpg (113 KB, 493x740) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
FwTSaJ2.jpg
113 KB, 493x740
Tråden är för död för en fredagsnatt.

Här ta en bra låt

https://www.youtube.com/watch?v=r7sIqyoRFiU
>>
>>53653492
Jaha? Du får ge mig lite mer information innan jag skall ta dig seriöst. Vad menar du ens? Jag är en vuxen man som inte orkar med en hund. Om du som barn tyckte att en fågel var tråkigt är ju synd men knappast relaterbart,
>>
>>53653387
Vilken typ av fåglar kollar du på? Undulater?
>>
>>53653566
Undulater, dvärgpapegojor, liknande.
>>
File: 1443815283899.jpg (31 KB, 404x351) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443815283899.jpg
31 KB, 404x351
>>53653603
>dkn undulaterna man hade gjorde en ännu mer allergisk mot skit
>dkn vi gav bort underlaterna till en tant som aldrig hade haft problem med allergi men som fick det efter hon fått fåglarna
>>
>>53653603
Hoppas du gillar bajs över hela lägenheten och konstant skrikande.
>>
>>53653664
Man har väl inte fåglar helt lösa i huset eller?
>>
>>53653664
Låter som du inte tagit hand om dom på rätt sätt Deras knepiga betéenden säger mer om dig än fågeln favä.
>köpt en hund och låste in den i garderoben
>efter ett tag började den skrika som fan och bajsa ner sig
>hundar suger
Bokstavligen Du.
>>
>>53653716
Har du tänkt att ha dina fåglar i buren hela tiden eller?
Fåglarna du nämnde har bara sin bur som sov och matställe, resten av dagen är dom ute och flyger.

>>53653756
Dvärgpapegojor är skräniga fåglar, speciellt i början av deras uppväxt när dom vill höra hur deras stämband låter. Därav blir det mycket högljutt kvitter.
Bajsandet kan man inte komma ifrån, jag lärde mina fåglar att bajsa på kommando innan jag flyttade ut men det blev en hel del skitplockningar med åren.
>>
File: Enraged.jpg (68 KB, 700x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Enraged.jpg
68 KB, 700x700
>Go tell the Spartans
>Passerby,
>That here, obedient to their laws,
>We lie.
>>
>>53653325
TVÅ DE
>>
File: 1435427707943.jpg (34 KB, 420x420) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435427707943.jpg
34 KB, 420x420
>>53653893
Aktivera det.
>>
>>53653325
Slösurfar och tycker synd om mig själv, som vanligt.
>>
>According to Herodotus[1] Sparta had surrounded and captured the plain of Thyrea. When the Argives marched out to defend it, the two armies agreed to let 300 champions from each city fight, with the winner taking the territory. Presumably the idea was to reduce the total number of casualties. Both armies marched home, so as to prevent either side from helping their champions and escalating the duel into a full battle.

>Both sides were able to claim victory: the Argives because more of their champions had survived, and the Spartans because their single champion held the field. Argos did not take too kindly to the Spartans claiming victory and sent their entire hoplite army which was met by a Spartan force of equal magnitude. The Spartans won a decisive victory and as a result gained control of Thyreatis.
>>
>>53653842
>dvärgpapegojor är skräniga fåglar
Halva poängen är ju att min lägenhet skall kännas som en tropisk ö. Luftfuktigheten skall vara på 200% och man skall höra fågelkvitter.
>>
File: 1401138242354.gif (3 MB, 236x236) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1401138242354.gif
3 MB, 236x236
>>53653931
jvdk
>>
>>53652842
Jag sa ju det.
>>
>>53653963
>och man skall höra fågelkvitter.

>papegojor
>kvittra

bättre du skaffar dig en kastrerad japan som ångesttjuter, ungefär likadan känsla och ljud
>>
>>53654041
>semantik
>>
>>53653963
Om du nu vill så gärna skaffa en fågel, kör på nymfparakit istället.
Dvärgpapegojors skrikande är jättekul i 3 dagar.
>>
>>53654089
>nymfparakit
Har lite problem med nymfparakitens utseende favä, Undulat?
>>
>>53654134
Om du vill ha undulat så måste du skaffa två stycken (hona och hane), och två stycken innebär nästan konstant tjattrande.
>>
>>53654252
Alla fåglar kräver två stycken, ny lag tydligen. Går under djurmisshandel annars.
>>
File: 1444862670420.png (144 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444862670420.png
144 KB, 500x500
Grod morgon tråden
>>
Vad skulle man göra utan fotografiskt minne?
>>
>>53654873
Det existerar inte så antagligen det du gör nu.
>>
File: PkAkdF8.jpg (160 KB, 1467x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
PkAkdF8.jpg
160 KB, 1467x800
>En homosexuell mexare försökte precis stöta på Reynad

Undrar hur mycket han fick betalt för det här
>>
>>53654924
>titta på ström
bokstavligen varför
>>
>>53654968
Det här afvä.
>>
>>53654890
Varför har jag då lättare att komma ihåg telefonnummer om jag föreställer mig dem "slås" på en knappsats än att komma ihåg en sekvens av 10 siffror?
Eller strukturen av en figur av att se den framför mig istället för att memorera vilken del av figuren som är länkad med en annan del av figuren?
Jag syftar inte på att blicka över en sida i en telefonbok och magiskt kunna alla nummer i sidan.
>>
Grod morgon från Slick City
>>
>>53654968
Mest som bakgrundsljud på ena skärmen medan man gör annat, när något intressant händer så är det faktisk underhållning

Dårå?
>>
>>53654988
Har ignet med "fotografiskt minne" att göra. Läs om mnemnonic.
>>
>>53655001
Det är bokstavligen talat Big Brotherskit med uppmärksamhetshoror av en helt ny arketyp.
>>
>>53655042
Men du, mnemnonic verkar stämma för de exemplen jag nämnde, men om man sitter och stirrar på en punkt i 5 min och sen blundar så är det ju inte svårt att fortfarande förebilda sig bilden man kollat på i 5 min och kunna beskriva den.
>>
>>53655001
>Dårå?
Känns som bortkastad tid att titta på professionella tiggare spela spel istället för att spela dem själv.
>>
TVÅ
DI
>>
File: 1430830324164.jpg (189 KB, 923x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430830324164.jpg
189 KB, 923x1000
>>53655413
>>
>dkn går på nbögsfest med disneytema
>jag går som björnligan med mina kompisar
>kommer till festen
>träffar en barndomsvän sedan 11-12 år men tappat kontakten (tjej såklart)
>hon visar stort intresse av mig
>tänker "är det nu jag får fv?"
>visar intresse tillbaka
> tänker "det är nu jag får fv!"
>ungefär klockan 2 säger hon "det måste vara svårt och långt att åka hem till dig, jag ska beställa en taxi hem nu iallafall. Ska bara ringa ;)"

>dkn jag svarar "ok"

Jag svarade ok på en klar inbjudan. Hon sa inte ens hej då när hon stack för hon antog väl att jag inte var intresserad ;_;

Blev jag av med min enda chans till fv eller ska jag skriva till henne?

>man jag svarade ok
>>
>>53655486
Ring henne imorgon

t. amatör som du ej bör lyssna på
>>
File: 146546445644.jpg (90 KB, 523x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
146546445644.jpg
90 KB, 523x720
>>53655486
Men skriv till henne för fan, anon.
>>
>>53655553
Fick aldrig hennes nummer. Har redan henne som vän på facebook, funderar på att fråga den gemensamma vännen om hon kan se till att vi träffas igen, men är rädd att den gemensamma vännen ska säga till tjejen att jag faktiskt gillar henne och då blir det väl stelt?

T. Amatör som inte borde göra något utan att rådfråga en sann nbög som qringlan
>>
>>53655607

bara gör det
>>
>>53655681
Jag ska, men vad skriver jag?
>>
>>53655714
>vad skriver jag?
"Svt play och sill?"
Thread replies: 378
Thread images: 133
Thread DB ID: 445899[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.