[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
NEDERDRAAD
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 318
Thread images: 64
File: emiel.jpg (70 KB, 500x605) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
emiel.jpg
70 KB, 500x605
relevante nederdraders editie

rova, 77 IQ serenaflikker, gaart, allebei de jesse's, extra vlagpalers, dildoflikker/anorexia/168, pesky, robin vos, musicalflikker (letterlijk), engelse miemstudie studen, takbir, nachtdienst anon en alle (irrelevante) naam/struikel flikkers
>>
nou doei dan
>>
Wat zou je doen als je PvdA stemmer bent, in de stad rondloopt met je vriendin en plotseling je vriendin verkracht wordt door een groep immigranten en niemand in de directe omgeving die je om hulp kan vragen.

Wat doe je dan?
>>
File: 1387117250894.jpg (44 KB, 600x506) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1387117250894.jpg
44 KB, 600x506
>>53627304
>>
>>53627368
het filmen zodat je je er later op af kan trekken
>>
>>53627304
Limburgers zijn de enige Nederlanders die enigszins passabel zijn.
>>
File: 1388496942848.png (88 KB, 322x214) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1388496942848.png
88 KB, 322x214
>>53627373
>>
Jezus, wat hebben de draden een enorme duik in kwaliteit genomen sinds die Emilyflikkers hier palen en het was al niet te best.
>>
File: 1396292275538.png (335 KB, 842x504) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1396292275538.png
335 KB, 842x504
>>53627426
>>
File: 1444078687937.jpg (140 KB, 650x962) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444078687937.jpg
140 KB, 650x962
anime
>>
>>53627454
Dat neem je terug

NU
>>
File: 1451771338337.gif (327 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451771338337.gif
327 KB, 400x400
>>53627479
anime?
>>
>>53627477
Wat een Germaans uitziende man zeg!
ARISCH
>>
File: 1395826393465.jpg (332 KB, 1310x749) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1395826393465.jpg
332 KB, 1310x749
>>53627477
>geen dirk-jan om mee te knuffelen
>>
First for the International Space Station (ISS)
>>
>>53627590
https://www.youtube.com/watch?v=wHgZLtJnZHE
>>
File: shockmaster.jpg (25 KB, 642x361) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
shockmaster.jpg
25 KB, 642x361
Wie /ergste idee ooit/ hier.
>>
File: 1396292209400.png (386 KB, 275x588) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1396292209400.png
386 KB, 275x588
>>53627545
>deze man staat achter je in de rij bij de kassa en slaat je waifu op haar kont
wat doe
>>
>>53627662
zijn lul zuigen
>>
>>53627590
Second for Islamic State of Iraq and the Levant (ISIS)
>>
bzt even de rioolbelasting betalen
>>
>>53627662
Hangt ervan af hoe groot ie is. Ik ben een 174cm dwerg.
>>
>>53627682
dit
>>
>>53627662
In elkaar trappen want ik ben een boze negert
>>
>>53627300
Hou je bek blonde mannen zijn knapper dan mannen met poepbruin of zandneger zwart haar

Geloof me, vorige vriendinnen gaven toe blond de mooiste haarkleur te vinden
>>
>>53627662
Hoe zou het nu met hem zijn?
>>
>>53627685
That's ISIL tho
>>
>>53627833
Haha, ge gelooft dat toch zelf niet gast?
>>
>>53627833
>vorige vriendinnen
opbokken makker
>>
File: 1388497105349.png (268 KB, 377x264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1388497105349.png
268 KB, 377x264
>geen ameriboo om mijn draad te verpesten
in plaats daarvan hebben we een kankerbruine poepvlek
>>
>>53627954
Hou je muil maagd
>>
File: jonhamm.jpg (122 KB, 550x429) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jonhamm.jpg
122 KB, 550x429
>>53627901
Tis bovendien een leugenaar. Meisjes hebben het liefst donker haar (en wenkbrauwen natuurlijk) en blanke huid.
Blond is extreem lelijk bij mannen. Blond haar geeft je ook een onderdanige verschijning/uiterlijk.
>>
File: T.jpg (40 KB, 444x454) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
T.jpg
40 KB, 444x454
>>53627998
maak me homo
>>
>>53627896
Franken meesterras oetz.
>>
>>53628068
Als ze een beetje Romeins bloed hebben ja. Pure (maar dan echt puur hé) Franken zijn homo's.
>>
>>53627304
>serena
>relevant
terug naar >>>/b/
>>
Ik heb even jullie mening nodig,

een vriendin van me, die in een dorp een stuk verderop woont heeft sinds anderhalf jaar een vaste relatie met een jongen daar. Niemand van ons kent hem goed of ziet hem ooit.

ongeveer een jaar geleden gaat ze met een van mijn beste vrienden steeds meer om, krijgt een relatie met hem die vrijwel volledig te vergelijken is met een "echte" relatie behalve dat ze nooit geneukt hebben.

Een half jaar geleden heeft hij een keer wat geklooid met een andere meid, maar verder is hij loyaal gebleven aan haar.

Zij is nu boos op hem dat hij met een ander heeft gekut en het ook nog niet verteld heeft.

kanker, wat denken jullie hiervan
>>
>>53627304
takbir is eigenlijk niet zo relevant meer tegenwoordig oetz
>>
>>53628146
Hoe zou je überhaupt moeten weten of je puur Franks(?) bent.
Ik gok het in ieder geval niet, maar ik heb wel gekruld zwart haar en groene ogen oetz.
>>
>>53628198
Wat kan jou dat schelen jij bent geen doctor Philly
>>
>>53627413
Noord-Brabant is beter. Het zijn tenslotte Limburgers
>>
>>53628296
>gekruld zwart haar
ik heb slecht nieuws voor je
>>
hamsters!
>>
>>53628296
https://www.youtube.com/watch?v=07zgZpgTRs8
Doe een DNA test.

Hebt ge een nobele aquiline neus?
>>
File: CIA Rises.png (2 MB, 988x1463) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CIA Rises.png
2 MB, 988x1463
>Dokter Pavel? Ik ben AIVD
Sorry, jij mag geen vrienden meenemen
>>
hoi
>>
File: 1399858881088.png (303 KB, 427x427) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1399858881088.png
303 KB, 427x427
>>53628146
Je bedoelt Galliers (zoals in dat ene dorpje in de strips). Franken zijn Germanen die nadat de Romeinen weg waren de boel in het huidige Frankrijk kwamen verneuken.

Bron: 7000 uur Volledige Oorlog
>>
>>53628334
>De Vlaamse journalist Kris Clerckx onderzocht documenten uit het huisarchief van de koning waaruit bleek dat kroonprins Leopold II vergevorderde plannen had om Nederland binnen te vallen. Hij wilde op deze wijze toegang krijgen tot koloniën (hij had eerder gepoogd om het verlieslatende Borneo te verwerven) en bovendien vond hij (net als zijn vader) dat Zeeuws-Vlaanderen, Noord-Brabant, Limburg en Luxemburg tot België behoorden
Dus wanneer annexeren jullie ons?
>>
Wat zien meisjes in dit soort flikkers?
>>
>>53628733
Kunt ge morgen?
>>
>>53628604
Dat zijn geen vrienden, vriend. Dat zijn je baasjes.
>>
>>53628707
Ik haat eigenlijk alle barbaarse rassen. Kelten een beetje minder dan Germanen, puur omdat Kelten dommer zijn en ook wat meer pit hebben (alcoholisme, agressie, etc; lekker interessante persoonlijkheden).
>>
Rateer mijn pietza, /neder/
>>
>>53628804
Geen zorgen, geen kosten voor hen.
>>
>>53628573
>Doe een DNA test.
Wellicht een keer, het is wel interessant maar dat zou vast duur zijn ofnie?
>Hebt ge een nobele aquiline neus?
Soort van maar ook wel breed.
>>
>>53628943
ziet er best lekker uit, alleen de verhouding pizza/beleg kunnen
>>
Hoi jongens ik kan eindelijk weer schijtpalen vanaf mn mobiel hihi
>>
Ik wou dat ik niet zo eenzaam en gefrustreerd was.
>>
>>53629041
je bent gefrustreerd omdat je alleen bent en alleen omdat je gefrustreerd bent oetz
>>
Jesse is een schatje oetz
Bron: ik zit bij hem op school
>>
>>53629130
Vicieuze cirkel ja
>>
Wat is erger: blond zijn, manlet zijn, chinlet zijn of wenkbrauwbooglet zijn?
>>
>>53629265
blond
>>
Zeg jongens, wanneer gaan we weer eens mieten?
>>
>>53629304
HAHAHAHAHAHA

Is dit echt?
>>
wie
>maken een moordenaar
hier?
>>
>>53629265
manlet als je hetero bent
>>
>>53629265
>dvw 2/4, en de andere twee juist extreem het tegenovergestelde
>>
>>53629265
Manlet > chinlet >>>>> blond > wenkbrauwlet

In deze volgorde.
>>
>>53629390
Wat versta jij onder een chinlet?

En waarom is dat erger dan blond zijn als man?
>>
File: Aryan.png (454 KB, 412x558) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Aryan.png
454 KB, 412x558
>>53629450
Omdat je als blonde man nog steeds een goeie mannelijke kin kan hebben waardoor je er mannelijker uit ziet dan dat je een chinlet zou zijn met een andere haar kleur.
>>
>>53629390
>chinlet
Wat is een chinlet?

Een chinees?
>>
>>53629349
Ja.
>>
Het gaat me denk ik lukken vanavond, jongens
Ik ga dat telefoontje gewoon plegen
>>
>>53629623
Doe niet
Ze zegt toch nee
Wil je echt zo voor schut staan?
Neem lekker een biertje en praat met ons, het is vrijdag
>>
>>53629623
gewoon doen oetz, dan ben je daar ook eindelijk weer vanaf
>>
File: 1450252436767.jpg (42 KB, 538x534) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450252436767.jpg
42 KB, 538x534
>>53629450
Omdat je als chinlet er altijd als een beta pussy uit ziet.
>>53629533
Iemand die een korte kin heeft.
>>
>>53629743
Het gaat niet om een grill, homo
Ik moet een afspraak maken
>>
File: 1452868966154.png (639 KB, 596x701) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452868966154.png
639 KB, 596x701
anime
>>
>>53629390
ergste eerst dan?
>>
>>53628943
>tomaatjes zitten er nog op
Gadver.

>>53628950
>kosten
Voor u
>>
File: 1452625284173.gif (483 KB, 243x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452625284173.gif
483 KB, 243x270
>>53629831
anime?
>>
>>53629776
>Ik moet een afspraak maken
Wat is zijn naam?
>>
File: ronduit_walgelijk.jpg (270 KB, 900x632) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ronduit_walgelijk.jpg
270 KB, 900x632
>er zijn mensen in deze draad die pizza eten met champignons
>>
File: Manlet fight.webm (489 KB, 202x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Manlet fight.webm
489 KB, 202x360
>>53629843
Zelfs al ben je een chinlet je bent nog altijd intimiderender dan als je een manlet bent.
>>
>>53630090
J. Evader
>>
File: 1368234019236.jpg (39 KB, 260x362) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1368234019236.jpg
39 KB, 260x362
IK HAAT HET(V)MBO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
>>
>>53630154
>dvw kinlet-manlet

NEUK
>>
>>53630154
Maar kijk z'n gains, man
>>
>>53630195
>vmbo

Ben je 15?
>>
>>53630195
had je maar slimmer moeten zijn :DDDDDDDDDD
>>
>>53630195
Wat heeft die man mooie witte tanden.
>>
>>53630092
>geen champignons
Wa's met jou?
>>
>>53630297

Kun jij ook krijgen. Wel eerst al je tanden er uit laten trekken.
>>
>>53630286
>>53630293
Nee, ik ben zelf geen (v)mbo'er, doe normaal man. WO meesterras hier. Ik haat ze omdat ze zo dom zijn.
>>
File: dfbcfghjk.jpg (3 KB, 192x192) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dfbcfghjk.jpg
3 KB, 192x192
>>53630391
>>
Haha VMBO/HAVO/BSO/TSO-mensen posten hier.
Walgelijk.
>>
File: 1387186674591.jpg (24 KB, 413x310) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1387186674591.jpg
24 KB, 413x310
>>53630391
zonder (v)mbo-ers was jouw huis niet gebouwd
>>
File: comfykikker.jpg (45 KB, 409x409) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
comfykikker.jpg
45 KB, 409x409
>>53630391
WO meesterras is altijd nog een tree lager dan NOOT meesterras.
>>
>>53630808
>zonder polen was mijn huis niet gebouwd*
>zonder vlaamse en joodse architecten en ingenieurs was mijn huis niet ontworpen*
>>
>>53630787
>BSO
Buitenschoolse opvang?
>>
>>53630930
BSO is de Vlaamse tegenhanger van de VMBO.
>>
Wie mede-NOOT hier?
>>
RAND
>>
STAD
>>
>>53630974
>de VMBO
>de
>>
File: image.jpg (413 KB, 1118x745) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
413 KB, 1118x745
>>53627454
hebt ge een beetje kontpijn of wa
>>
>>53631081
Sorry ik maak nog altijd foutjes wanneer de op lidwoorden aankomt. Das door mijn Franse achtergrond.
>>
File: 1452625232887.jpg (17 KB, 392x243) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452625232887.jpg
17 KB, 392x243
>>53631144
>Franse achtergrond
>>
File: 1449871365957.jpg (108 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449871365957.jpg
108 KB, 1280x720
>>53630835
>>53630999
Verheven NOOT meesterras hier.
>>
Eigenlijk hebben we een Nederlandse vertaling of een Nederlandse versie voor het woord cuck(old)
Iemand suggesties?
>>
>zij zijn niet na de peuterklas van school af gegaan
kknerds
>>
>>53631144
Zelf ik maak soms wel een spel- of grammaticen foudten als 23-jarige Nederlander met IQ van 144.

Het Nederlandse taal is gewoon vanuit een objectieve observatie gezien kut en onnodig moeilijk.
>>
>>53631225
Hoorndrager is letterlijk de vertaling.

https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/iemand-de-hoorns-opzetten
>>
>>53631225
Kut heb t verneukt. Ik bedoel hebben...nodig
>>
>>53631190
Kan er ook niets aan doen dat er Frans gesproken werd thuis bij mij.
>>
>>53631225
kuik
kuikje
kuikentje

kies
>>
>>53631256
>IQ van 144
Wat doe je hier dan? Hier hebben we allemaal een IQ van 77.
>>
>>53631144
Maakt niet uit hoor.

Ik maak telkens ook fouten met lidwoorden.
Ik krijg elke dag mailtjes van 'Welklidwoord?' om de oefening van de dag te maken.

Heel kinderachtig maar hopelijk werkt het.
>>
File: 1452625305066.jpg (20 KB, 392x243) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452625305066.jpg
20 KB, 392x243
>>53631297
>Kan er ook niets aan doen
>>
>>53631225
die is er allang nieuwvriend
>>
>>53630999
>>53630835
>>53631206
>leven van een geringe uitkering
>geen sociale contacten hebben
>niet gerespecteerd zijn door de samenleving
>onintelligent zijn
>meesterras
>>
>>53631345
Ik heb mezelf jarenlang geisoleerd, nu er geen weg meer uit is, is dit mijn enige vorm van sociaal contact geworden.

Zonder de Nederdraden had ik mijzelf allang van kant gemaakt
>>
>>53631379
is die zin verkeerd? Moest 'aan doen' aaneengeschreven zijn (of worden?)?
>>
File: 067.jpg (799 KB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
067.jpg
799 KB, 1080x1080
>>53631399
>normaaltje is nu al getrekkerd
>>
>>53631421
Ik voel me ineens heel nuttig
>>
File: 1452625393767.jpg (65 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452625393767.jpg
65 KB, 640x1136
>>53631561
>>
Is op de universiteit niet gewoon alles in het Engels?
>>
>>53631832
Misschien in de
R A N D
S T A D
>>
>>53631561
Michel, stop met jokken. Als je een Waal was dan sprak je geen woord Nederlands.
>>
>>53631832
hangt van je studie af, meneertje de M/HBO'er
>>
hoii heb een vraag waar ik mee zit als ik een stijfe heb staat me piemel recht omhoog en heb 8cm lang en 2.3cm dik.paar dage geleden lietme vriendje zijn zien maar die stond nie omhoog maar vooruit en hij had iets langer dan mij maar nie dikker.hoe moet een stijve nou eiglijk staan omhoog of vooruit wat is normaal en hoe lang en dik is tie
>>
File: DSC_0018.jpg (3 MB, 3840x2160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_0018.jpg
3 MB, 3840x2160
Waardeer MIJN pizza
De eerste die de smaak goed heeft krijgt een hoekje
>>
>>53632152
teveel ui met wat kaas en pesto of zo is mijn gok.
>>
>>53632152
4/10
>>
Waar parkeer ik me het best in Almere centrum opdat ik niet te ver hoef te wandelen voor de winkels en toch niets hoef te betalen?
>>
>>53632152
godsamme niet weer een minipizza met teennagels en tomatensaus
>>
>>53632240
>almere
hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahagagahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahhahahahahahahahahaahh
>>
File: kanker.png (300 KB, 394x592) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kanker.png
300 KB, 394x592
RIIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
>>
>>53632339
dit oetz
>>
>>>/pol/61085982
Meningen?
>>
File: 1447225470213.jpg (5 KB, 215x215) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447225470213.jpg
5 KB, 215x215
>>53632395
Koop een 4kanaalpass
>>
>>53632339
>>53632408
De Filmwijk?
Als het sneeuwt ga ik toch gewoon in de parking parkeren denk ik.
>>
File: meme.jpg (27 KB, 984x691) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
meme.jpg
27 KB, 984x691
>>53632476
>Yes, my friend. Between this and that ISIS destroying vet getting arrested and that Moroccan lady becoming the new chairman of our parliament we are well on the way.
>Ik heb niets tegen allochtonen, als ze maar goed integreren

IK snap het niet. Wilders heeft altijd heel veel lof gehad voor mensen die goed en succesvol integreren.

Waarom is het dan zo'n groot probleem dat Arib is gekozen?
Als ze maar haar taak doet lijkt mij dat er niks aan de hand is.
>>
>>53632240
>leven van een geringe uitkering
Prima te doen zeker als je 100% vrijheid heb.
>geen sociale contacten hebben
Niet echt belangrijk, je kan er niet op vertrouwen en er is geen diep gesprek te voeren met al de mensen die ik in mijn leven heb ontmoet.
>niet gerespecteerd zijn door de samenleving
Ik hoef geen respect van schapen die onder mij staan.
>onintelligent zijn
Maakt niet uit, het veranderd je blijdschaps perspectief niet.
>meesterras
Inderdaad
>>53631421
Maar waarom zou je zo vertrouwen op interactie met andere mensen? Het is onnatuurlijk om alleen te zijn maar je kan ook weer niet verwachten dat mensen met je omgaan.
>>
>>53632476
>/pol/

Opgekankerd.
>>
>>53632773
>>Waarom is het dan zo'n groot probleem dat Arib is gekozen?
ARIB IS BRUIN EN DAT IS SLECHT
>>
>>53632836
77IQ AUB
>>
>>53632773
Ze kan geen Nederlands en haar taak als voorzitter is heel veel lullen.

>that ISIS destroying vet getting arrested
Wat bedoelde hij daarmee?
>>
>>53631885
Ik ben dan ook geen Waal. Ik ben opgegroeid in Vlaanderen, maar we spraken Frans thuis. Ik ben van Franse origine (Frankrijk, niet Wallonië; etnisch Joods) en Duitse origine (etnisch Joods).
>>
>>53633059
>etnisch Joods

pffft ahahahaha
>>
>>53632773
Die infiltranten van niet witte rassen mogen eigelijk geen deel uitmaken van de politiek, ze kiezen altijd voor de linkse belangen van hun kleurgenoten en demoniseren de witte mensen.
>>
>>53632773
Wilders vindt juist dat ze niet genoeg is geïntegreerd omdat ze een Marokkaans paspoort heeft. Ik geloof dat dat betekent dat je trouwt zweert aan de Marokkaanse koning (Verbeter me maar als het iets anders is).

>>53633027
>Ze kan geen Nederlands
Ik heb haar prima Nederlands horen praten.
>>
>>53632240
Ik kan je een hint geven maar dat doe ik niet, het is beter als toeristen weg blijven uit de stad zodat ze er geen goeie dingen over gaan vertellen omdat ze niet verder dan Citymall 036 zijn gekomen.

Kanker, had 'm gepost zonder quote.
>>
>>53633107
>het Joodse volk bestaat niet
>er bestaan geen seculaire Joden
Afrocentrist/Hitler, aub.
>>
>>53633203
Oké, meneer Goudbergstein.
>>
File: wilders.png (57 KB, 578x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wilders.png
57 KB, 578x300
>>53632773
Dit.

Zeer tegenstrijdig van de heer Wilders.

Arib heeft altijd gestreden voor vrouwen emancipatie in Marokko en heeft daardoor ook in een politiecel gezeten.

Verder loopt ze elk jaar mee met de Gay Pride.
Ze lijkt mij een zeer intelligente vrouw en beter geschikt dan Ton Elias als je naar haar portfolio kijkt.
>>
>>53633277
>Verder loopt ze elk jaar mee met de Gay Pride.

Bah.

mvg onironische Marokkaan
>>
>>53633059
kerel wat de neuk wie denkt ge dat het iets interesseert, is dat hoe ge ook de meisjes in uw trein versiert?
>>
>>53633408
>onironische Marokkaan
bah

mvg. ironische homo
>>
>>53633414
meisjes denken vaak dat joden lelijk zijn, dus nee. ik zou eerder zeggen dat ik een italiaan ben.
>>
>>53633277
>belangenverstrengeling
>ze lijkt me een goede kandidaat
PvdA'ers iedereen
>>
>>53633408
>onironische Marokkaan
bah

mvg. onironische homo
>>
>>53633458
>bah
>implicerend

>>53633519
>onironische homo

Smerig.
Ben jij een kankervacht? Zo ja, pleeg zelfmoord.
>>
>>53633137
Het feit dat zij over een Marokkaanse paspoort beschikt heb ik nooit moeite mee gehad.

Ze is 3 jaar ondervoorzitter geweest. Waarom kwam dat toen niet aan bod?

Verder zou Wilders dit eigenlijk wel moeten aanprijzen als een voorbeeld dat mensen succesvol geïntegreerd kunnen worden.
Daar heeft hij altijd voor gestaan en dat staat trouwens ook in zijn partijprogramma.
>>
>>53633408
>Verder loopt ze elk jaar mee met de Gay Pride.

Bah.

mvg onironische biseksuele etnische jood die er een conservatieve gedachtegoed op nahoudt
>>
>>53633563
Maar ik vind het leuk om een kankervacht te zijn
>>
>>53633508
Arib is nou eenmaal democratisch gekozen.

En geloof me Ton Elias als 2e kamervoorzitter zou niet per se een goede keus zijn geweest.
>>
Gay pride is gewoon een smerige boel. Ze zouden het moeten verbieden. Echt. Ga er eens naartoe, gasten.
>>
>>53633794
Ik hoef liever geen aids of andere ziektes.

mvg. onironische kankervacht
>>
>>53633717
dat ze democratisch gekozen is, wil niet zeggen dat ze de beste kandidaat is
>>
>>53633717
>democratisch gekozen
Lijkt mij niet echt handig om buitenlanders en vrouwen stemrecht te geven. Ze zullen altijd de linkse partijen groot houden.
>>
>>53633844
Maar het is de wil van het volk.
Immers, leden van de Tweede Kamer zitten er namens ons.
>>
>>53633844
We zullen zien.

Ik denk persoonlijk dat ze genoeg ervaring heeft om een goede voorzitter te zijn.
>>
>>53633917
>wil van het volk.
Een volk dat nu bestaat uit vrouwen en Berbers.
>>
>>53633917
Als ze er namens mij zitten, waarom krijg ik nog geen uitkering van 10000 per maand?
>>
>>53633847
Onze volksvertegenwoordiging heeft haar gekozen en die bestaat meer dan alleen vrouwen en buitenlanders.

Verder hebben alle 4 de kandidaten genoeg tijd gehad om zichzelf te presenteren en daar is Arib blijkbaar als sterkste uit de bus gekomen.
>>
>>53634028
Omdat de meerderheid van de Tweede Kamer dat kennelijk niet wil of nog niet heeft behandeld.
>>
>>53634067
>bestaat
Moet 'bestaat uit' zijn
>>
>>53634073
Nou dan zitten ze er dus niet namens mij.
>>
>>53634211
Goed gemiemd.
>>
>>53634211
Nou ik zou zeggen start een eigen partij met jouw ideeën en kijk maar of er genoeg mensen zijn die het met jou eens zijn.
>>
>moet voor school een presentatie voorbereiden
>moet voor werk naar het ISS
>moet nog 55 keer seks hebben met Emily omdat mijn collega ziek is en ik voor hem moet invallen
Doodt mijn
>>
>>53634305
ja hallo ze zitten er toch namens mij en de rest van het volk? Dan moeten ze maar doen wat we allemaal willen en ik wil 10000 per maand.
>>
>>53634305
Zo gaat dat niet, mensen zijn getraint door de staat om voor bepaalde mensen te stemmen. Zie r/K type selectie theorie.

https://www.youtube.com/watch?v=vY-ueR0OLlQ
>>
>>53634465
>getraint
Moet met een 'd' geschreven zijn.
>>
>>53634465
>getraint
>/pol/-schijt

Dit is aas, toch?
>>
>>53634305
Er moet een anti Germaanse-hoorndragers alliantie komen bestaande uit Joden, seculaire Arabieren (geen Berbers, die zijn letterlijk barbaren), Italianen, Spaniaarden, Portugezen, Fransen en Grieken.

DE MEDITERRAANSE ZEE EN ZIJN VOLKEREN (MET UITZONDERING VAN BERBERS) ZULLEN ALS FENIKSEN UIT HUN ASSEN HERRIJZEN

ALLE HOORNDRAGERS BUITEN
>>
>>53634609
heb je autisme of zo
>>
>>53634465
77iq aub
>>
>>53634747
Nee, de 'n' zit gewoon niet in 't kofschip en sinds 'getraint' een VD is kan je het woord zelf ook langer maken als 't kofschip niet even binnen schiet.

Het is namelijk 'getrainde' en niet 'getrainte'.
>>
>dvw ik volgend jaar misschien naar gay pride moet van mijn moeder omdat ik homo ben
>>
>http://www.dumpert.nl/mediabase/6711317/61128695/zwijgrecht_tot_de_dood.html

G E B A S E E R D
E
B
A
S
E
E
R
D
>>
>>53634940
Mag je dat dan niet zelf beslissen dan?

Mijn ouders weten ook dat ik homo ben en voor hen maakt het geen flikker uit of ik wel of niet ga.
>>
>>53634940
>>53635051
pleeg zelfmoord aub
>>
>>53635051
nou zij gaat met wat homovrienden op een boot en nu wil ze dat ik ook ga. Er kan maar beter veel drank zijn.
>>
>>53634967
ja, die agenten ja
>als ik naar boven moet komen ga je pijn voelen
hahaha wat een baas
>>
>>53634967
>dumpert
>>
>>53635102
Kan best gezellig zijn hoor.

Mijn ouders spenderen nooit tijd met mij.
Maar ik klaag ook niet.
Ieder zijn eigen wil.
>>
>>53635102
da's wel heel homo
>>
>>53635187
>mensen die aan uw gat prutsen
>gezellig
wauw. amai. vies.
>>
>>53633182
Pls deel geheimen.
>>
>>53635094
Waarom zou ik?
>>
>>53635187
ik denk ook niet dat het stom word maar ik heb zo'n gevoel dat ik me er helemaal niet op mijn zal voelen.
>>
>>53634939
>'t kofschip gebruiken
zelf verkoos en verkies ik gewoon altijd om niet achterlijk te zijn
>>
>>53635235
Citymall 036 heeft nooit wat je zoekt en de wijken er om heen zijn de grootste kanker van de stad.
>>
>>53635302
Het is namelijk achterlijk om NIET 't kofschip te gebruiken. Domme stoefer.
>>
>>53635239
JOU VERSIEREN IK LAAT JOU JE KONTJE PIEREN BEL PARTYSQUAD EN AL JE VRIENDEN ER IS EENS WEER WAT TE VIEREN GA NOU NIET ZO PARRA DOEN ALS IK STA OP JE PRADA SCHOEN
>>
>>53635341
Is dat je geheimpje?
Amai Almere is best wel kanker.
>>
>'t kofschip
>niet kofschiptaxi

Homo's.
>>
>>53635376
Ik vind gewoon nen onvoltooid verleden tijd maken ook beter oetz
>>
>>53635376
> Vlaams praten
>je zorgen maken om spellingsregels

Kies 1
>>
>>53635448
>kofschiptaxi
>niet 't ex-kofschip
haha gaytje
>>
>>53635520
>'t ex-kofschip
>niet 't sexy fokschaap
hat ik niet verwachd van jnederdraad
>>
>>53635689
>dubbele medeklinkers
nee
>>
>>53635777
>trippels
ja
>>
>>53635900
>dubbels
ja
>>
>>53635942
>enkels
nee
>>
File: 1452274958460.jpg (488 KB, 2362x1436) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452274958460.jpg
488 KB, 2362x1436
>>53636063
>voeten
ja
>>
>>53636229
Ik wil alleen jongens voeten zien.
>>
>>53636229
>vrouwenvoeten
iiiieeeeew
paal jongensvoeten
>>
>>53636229
Wist je dat volgens Freud bepaalde mensen zich aangetrokken voelen tot voeten omdat ze wat weg hebben van een penis?
>>
>>53636507
hihi voor mij klopt dat misschien wel :3
>>
>>53636507

en volgens Freud wil ik ook stiekem mijn moeder neuken

>>53636421
>>53636393

Dit beter?
>>
>>53636507
Freud zag overal een penis in
>>
>>53636507
Hoe verklaart meneer Freud een anuscomplex?
>>
>>53636597
dat zijn geen mooie jongensvoeten >:(
>>
File: 1419877983369.jpg (3 MB, 2592x3456) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419877983369.jpg
3 MB, 2592x3456
>>53636393
>>53636421
>>
>>53636632
Kan een penis in
>>
Uiteindelijk vandaag weer niet gebeld, jongens
Mijn belautisme kreeg weer de overhand ;_;
>>
>>53636507
Freud was letterkijk over alles fout.
Het is ongelofelijk dat hij bekend is omwille van iets anders dan er zo naast zitten
>>
>>53636695
waarom ga je niet even langs
>>
>>53636695
zeg verdomme gewoon "ik wil om deze tijd een afspraak". Ze gaan dat echt niet raar of gek vinden want afspraken maken is godverdomme hun werk.
>>
File: 1452276740470.jpg (1 MB, 2000x3008) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452276740470.jpg
1 MB, 2000x3008
Ik zie het niet meer zitten jongens.
>>
>>53636817
Komt doordat er een jurk voor de penis zit
>>
>>53636739
Te ver weg en ik ken hem niet eens

>>53636807
Maar het is nu toch al te laat.
Morgen nog maar eens proberen
>>
>>53636655
l-leuk
>>
>>53636853
wie moest je ook al weer bellen?
>>
>>53636817
Ga naar de oogdoktor dan
>>
>>53636817

waarom?

>>53636726
Door moderne neuropsychologie is het belang van het onderbewuste/onbewuste wel terug belangrijker geworden - en in die zin had Freud gelijk door ongelijk te hebben
>>
>>53636695
>>53636807
Een afspraak voor wat?
>>
>>53636908
>>53636928
Het is [verklapper]een rij-instructeur[/verklapper]

Niet pesten aub
>>
>>53636972
Stop maar, met die angst zal je nooit auto kunnen rijden
>>
>>53636972
de afspraak maken is nog het makkelijkste dan. Je zal uren lang naar iemand moeten luisteren die grondig naar alles kijkt wat je doet en zomaar je stuur pakt als je ook maar iets fout doet.
>>
>>53636817
ik wel, op dat bankje
>>
File: 1452274917882.jpg (144 KB, 800x575) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452274917882.jpg
144 KB, 800x575
>>53636926
>waarom?
Ik heb gewoon nergens meer zin in.
>>
>>53637001
Ik kan al redelijk autorijden
Ik heb lessen gevolgd bij een absolute zak waar ik verder niks meer mee te maken wil hebben
>>
>>53636972
Wacht gewoon een paar jaar, dan hebben we autos die uit zichzelf kunnen rijden.
>>
>>53637118
Maar wat als je wagen naar de garage moet voor onderhoud? Of je staat met pech langs de weg? Dan moet je ook bellen.
>>
>>53637165
>een paar jaar

Zeg maar gerust 20 jaar.

>>53637176
Wat?
Waarom denk je dat ik naar die rij-instructeur wil bellen?
Ik wil gewoon mijn rjibewijs halen
>>
>>53635376
>Domme stoefer
koek, ja man, 't kofschip is gewoon een belachelijke, onhandige en overbodige regel, ik zie niet in waarom ge u t.o.v. daarvan zo aangevallen en defensief opstelt.
Wat probeert ge trouwens te bewijzen/bereiken met uw naamflikkerij?

alsook, meer meisjesvoeten a.u.b.
>>
>>53636972
Ikheb een jaar geleden 1300 euro betaald voor rijlessen en ik heb nooit mijn rijbewijs behaald.
>>
Nog geen reactie van pk op de nieuwe vlaggetjes :s :s :s

hoop niet dat hem iets is overkomen hij is een goeie jongen
>>
>>53637266
>Zeg maar gerust 20 jaar.
Maar ik kan er nu al een kopen

>Wat?
>Waarom denk je dat ik naar die rij-instructeur wil bellen?
>Ik wil gewoon mijn rjibewijs halen
Ik bedoel dat als je nu al te bang bent om je instructeur te bellen, hoe denk je dat je gaat bellen naar garages en zo?
>>
>al dat gelul over ' kofschip
Het is t kofschipx...
>>
awoe
>>
willen we meer of minder meisjesvoeten
>>
File: 1448965341870.png (444 KB, 800x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448965341870.png
444 KB, 800x1000
>>53637367
Awoe~~!
>>
>>53637356
Hoe spreek je dat uit, doe even een vocaroo
>>
>>53637355
Als er sprake is van nood kan ik heus wel bellen, hoor
>>
File: qt3.jpg (469 KB, 1280x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
qt3.jpg
469 KB, 1280x1920
waarom voeten? Ik heb veel liever voeten met de benen er aan vast
>>
>>53637393
meer oetz
>>53637403
awoooeee~!
>>
File: pootjes.png (27 KB, 228x142) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pootjes.png
27 KB, 228x142
>>53637393
jongenspootjes zijn ook goed
>>
File: 1452275069623.jpg (904 KB, 1997x3000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452275069623.jpg
904 KB, 1997x3000
>>53637455
homo
>>
>>53637496
Wat vinden mensen hier in vredesnaam geil aan?
Dit is echt weerzinwekkend smerig.
>>
>hakken
getver
>>
>>53637718
Dit, vrouwen zijn vies.
>>
>>53637772
Vrouwen zijn over het algemeen niet vies, voeten daarentegen wel.
Het enige dat nog viezer is dan voeten zijn homo's.
>>
>>53637818
>hij houd niet van zwetende mannelijke homovoeten
>>
>>53637772
>>53637818
homo's
>>
>>53637722
Bedoel je de dans of het lichaamsdeel?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=ITY79a-VUSM
Dit is toch niet te verstaan?!

>>53637906
Het schoendeel.
>>
>>>/pol/61100631
Geloven jullie ook dat de NWO een nieuwe Grote Europese Oorlog plant?
>>
>>53638166
boeie
>>
File: alfa.jpg (24 KB, 280x420) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
alfa.jpg
24 KB, 280x420
Net een blikje alfa geopend. Alfa als neuk.
>>
File: Bane....png (563 KB, 569x802) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Bane....png
563 KB, 569x802
>>53637455
Been?
>>
File: hammyupset.gif (957 KB, 500x420) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hammyupset.gif
957 KB, 500x420
https://www.youtube.com/watch?v=ZrZeAUuEFkY
>>
>>53638578
robin aub
>>
File: aye.jpg (28 KB, 318x298) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
aye.jpg
28 KB, 318x298
>>53638519
Aai.
>>
File: 1451750186186.jpg (270 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451750186186.jpg
270 KB, 1280x720
>>53638578
https://www.youtube.com/watch?v=4oSp77zlLzI
>>
>>53638740
>>53638578
Wiebs zijn rare mensen
>>
>>53638519

je bent een grote jongen
>>
>>53638794
Het is Robin Vos maar.
>>
>>53638740
>dvw geen vriendin om cola mee te drinken
>>
>>53638904
Vier jou
>>
File: 1452012794365.gif (1 MB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452012794365.gif
1 MB, 500x281
>mensen kijken hier vrijwillig naar
>>
File: 188znm1vidfnmjpg.jpg (17 KB, 290x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
188znm1vidfnmjpg.jpg
17 KB, 290x350
>hij werkt overdag
>>
>>53639338
De domme hamsterpalers, ja.
>>
>>53639387
>hij werkt
>>
File: dokuro-cutest.png (399 KB, 764x824) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dokuro-cutest.png
399 KB, 764x824
>>53639387
Ik kom ook uit Europa
>>
>>53639387
ga terug aan het werk EU meneer
>>
Waarom zijn tattas altijd zo met hun hond bezig?
>>
>>53639561
honden zijn leuker dan katten
>>
>>53639387
ik zie het al voor me, tijdens een debat in Brussel zit er een autist minister met een mac voor z'n neus op 4kin /neder/ te schijtpalen. Terwijl de rest serieus aan het meedoen is
>>
>>53639561
honden zijn leuker dan mensen
>>
>>53639608
>>53639630
Allebei fout
>>
>>53639561
Waarom zijn buitenlanders altijd zo met misdaad bezig?
>>
>>53639608
onwaar
>>
File: 1452693381263.webm (3 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452693381263.webm
3 MB, 1280x720
>>53639338
>mensen kijken hier niet naar
>>
>>53639687
Wat is hier leuk aan? Schrijf een betoog van 200 woorden.
>>
Zijn er nog meer rappers die zo'n SnoepHondd stijl hebben?
>>
>>53639802
>tweeduizendzestien
>rap
WORDTDTDT WAKKER!!!!
>>
>>53639338
1 .gif die laat zien hoe zo een show naar de kanker gaat.
>>
>>53639863
SnoepHondd is uitzondering, hem mag ik wel
>>
File: Snoop.png (75 KB, 983x1013) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Snoop.png
75 KB, 983x1013
>>53639930
Letterlijk een lopende miem
>>
>>53639687
>nigger in de captcha
koek dat is wel oud zeg
>>
>>53637318
had hij mij ook niet gegeven oetz, moest het zelf steeds proberen
>>
eigen volk eerst oetz
>>
denken jullie ook niet dat de aanrandingen door assielzoekers leugens zijn die worden verspreidt door extreem rechtse partijen
>>
>>53640364
maar je eigen volk ligt in verwegistan
>>
mijn leven heeft niet zoveel zin meer oetz
>>
NIEUWE DRAAD

>>53640604
>>53640604
>>53640604
>>
NIEUW
>>53640608

>>53640608
>>
>>53640535

zoek dan een doel en streef ernaar (studies, werk, heffen). Ookal wil je het niet in het begin, eens je er aan begint doe je het met plezier
>>
>>53640668
>>53640645

wat nu
>>
>>53640748
paal in de emily draad :^)
>>
File: 1452895295628.png (26 KB, 1350x561) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452895295628.png
26 KB, 1350x561
al ooit zelfmoordgedachten gehad, /neder/? dan heb ik deze boodschap voor jou (afbeelding gerelateerd)!

ga van je luie reet af en doe iets met je leven
>>
>>53643175
Depressie gaat vaak gepaard met een gebrek aan motivatie om ook maar iets te doen. Leuk stuk tekst hoor, maar het slaat nergens op.
Thread replies: 318
Thread images: 64
Thread DB ID: 443910[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.