[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
NEDERDRAAD
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 316
Thread images: 44
File: 1368014890942.jpg (41 KB, 658x503) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1368014890942.jpg
41 KB, 658x503
Lange lijstje beste lijstje editie

Welkom: emilyflikker, stan, rova, ottertje, bourgondier, rodevans, arab, marginaalst, 77iq serenaflikker, ponyflikker, noord-brabant flikker, gaart, antwerpflikker, amsterdam flikker, braziliaanse kat-paler flikker, allebei de jesse’s, cringegalore gast, dildoflikker/anorexia/168, mensen die ontdozingen houden, die gast uit zuid-afrika, robin vos, andere hamsterpalers, sjinese tekenfilm palers, RANDSTAD paler, die ene gast met velzen met de z als achter naam, anoniempje uit baarn, musicalflikker (letterlijk), anon die niet durft te bellen, vluchtelingen, caraflikker en die homo die altijd draden maakt als ik ze wil maken, awoe paler, sinterklaas, engelse miemstudie student, dronken belg die zijn naam niet wil vertellen, bangalijst anoniempje, draadmaakslet, zoetermeer en katwijk anoniempjes, boze belg die naaktfoto’s maakt met zijn hand in zijn reet, takbir, nachtdienst anon, die ene anon die een vrouwenstem na doet en dan masturbeert op zijn eigen stem, bangalijstanon, PK, draadmaakslet, sinterklaas naamflikker, K naamflikker, zal ik een iphone kopen anon, anon uit polen
Niet welkom: hullie
>>
Lang haar beste haar voor een vrouw.
>>
File: dildo_homo.png (2 MB, 1315x2526) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dildo_homo.png
2 MB, 1315x2526
>dvw geen ebische miems in 2016

Waarom is de nederdraad zo dood?
>>
>>53617918
gaat lang haar niet in de weg zitten?
>>
>>53617918
>niet van een pittig kapsel houden
>>
>>53617946
Ja, best wel irritant allemaal

Bron: heb zelf lang haar gehad.
>>
File: Rinie-1.jpg (84 KB, 960x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Rinie-1.jpg
84 KB, 960x960
>>53617958
Snap niet wat ze er aantrekkelijk aan vinden.
>>53617946
Is niet belangrijk, als vrouw is het belangrijk dat je signalen geeft van vruchtbaarheid en schoonheid door lang haar te hebben.
>>
>>53617946
Ik doe mijn haar in een staart als ik er last van heb
.t langharige flikker
>>
xste voor studentenverenigingen zijn voor vieze normaaltjes
>>
File: rood.jpg (92 KB, 400x438) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rood.jpg
92 KB, 400x438
>>53617958
>kortpittig
>>
Je zou maar aan studeren aan de Erasmus universiteit
>>
>>53618022
>studentenverenigingen

letterlijk waarom
>>
File: 1424915639213.jpg (8 KB, 225x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424915639213.jpg
8 KB, 225x225
>amerikanen

https://www.youtube.com/watch?v=vPRfP_TEQ-g
>>
>>53618022
>Schwann-cel
>actiepotentialen GEVEN
RIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
>>
File: 1452808163685.jpg (36 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452808163685.jpg
36 KB, 600x600
>>53617943
Jouw plaatje is toch een ebische miem uit het huidige jaar?
>>
>>53618140
ik vind kinderen voor kinderen toch leuker
>>
File: 5i7LY8T.jpg (25 KB, 314x246) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5i7LY8T.jpg
25 KB, 314x246
>>53618045
>Je zou maar aan studeren aan de Erasmus universiteit
wablief?
>>
>>53618022
Kanker, ik krimp letterlijk ineen
>>
>>53618187
Eerste "aan" hoort er niet te staan

^rijm
>>
>>53618140
Donald Trump is een miemkandidaat en als ik een ding weet over politiek is dat je altijd op de grootste miemkandidaat moet stemmen.
>>
>>53618168
Dat was ook de eerste waardige paal van 2016 na een halve maand tijd.

De nederdraad is gevuld met naam/struikel/sjinese/vacht/waifu flikkers.
>>
>>53618295
Wie is de grootste miemkandidaat van Nederland dan?
>>
>>53618349
>naam/struikel/sjinese/vacht/waifu flikkers
net zoals vorig jaar dus hihi
>>
>>53618388
ik
>>
>>53618388
Wilders natuurlijk.
>>
File: 1452803394555s.jpg (7 KB, 183x249) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452803394555s.jpg
7 KB, 183x249
>>53618295
>dvw je hier niet op Trump zal kunnen stemmen
>>
waar zijn die gezellige animemeisjes
>>
>>53618388
hij zegt wel wat de mensen denken hoor!!1!11 hij heb wel gelijk!!
>>
File: emiel.jpg (70 KB, 500x605) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
emiel.jpg
70 KB, 500x605
>>53618388
Emieleke is de Bernard Zanders van Nederland

GEEF GRATIS GELD RIEEEEEEEEEEEEEEEEEE
>>
>>53618486
>meisjes

ik wil dat normies mijn draad verlaten
>>
File: 1451524173121.jpg (1 MB, 2400x2400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451524173121.jpg
1 MB, 2400x2400
>>53618486
Present!
>>
>>53618500
Dat noem je een populist - hij zegt weliswaar wat het proletariaat denkt, maar hij is duidelijk niet in staat om het land te regeren.
>>
>>53618500
>dit stemt op wilders

https://www.youtube.com/watch?v=V2h8fKTb_tU
>>
>>53618602
hoezo weet je dat Wilders niet het land kan regeren als je hem nooit de kans geeft???????/
>>
>>53618602
Alleen zei hij het al voordat het een populaire opinie werd, maar het blijft een miem kandidaat.
>>
Wie /uvasciencepark/ hier
>>
>>53618693
Dat zegt hij hier

>Dat noem je een populist - hij zegt weliswaar wat het proletariaat denkt,

Iemand die zijn beleid en retoriek baseert op de grillige wil van het volk, zal niet in staat zijn om een land deftig te besturen.
>>
>>53618602
We zullen het zien; zoals het er nu voor staat wordt ie premier (vingertjes gekruist).
>>
>>53618740
>UvA
koek, heb jij geen maagdenhuis om te bezetten?
>>
File: grappige_miem.png (111 KB, 350x345) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
grappige_miem.png
111 KB, 350x345
>>53618693
Zie catshuisoverleg kankermongool.

Als de heer Wilders al niet in staat is om compromissen te sluiten met andere partijen, hoe zou hij dan in staat zijn om een regering te vormen en überhaupt te regeren over Nederland?

Er zijn al genoeg dissidenten in zijn eigen partij.
Neem Louis Bontes, Hero Brinkman en Joram van Klaveren.
Als zijn eigen collega's hem al niet vertrouwen waarom zou de Nederlandse bevolking hem dan wel vertrouwen?
>>
>>53618693
>Hoezo weten vrouwen dat ik het niet waard ben als ze me geen kans geven?

Zulke vragen zijn natuurlijk heel dom, we kunnen niet alles een kans geven alvorens te bepalen dat het geen goed idee is.
>>53618721
Al zijn belangrijke standpunten zijn populistisch
>>
Krijg toch allemaal aids.
Nieuwe draad is kanker
>>
>>53618794
>>53618721

Ook is de assumptie dat een populist een land niet goed kan regeren nergens op gebaseerd.
>>
>>53618846
Omdat alle andere partijen even verrot zijn.
>>
>>53618835
ik weet niet eens wat ze daar deden oetz
>>
>>53618885
>baseert zijn politiek op de irrationele wil van het volk
>n-nee hij zal het land echt goed leiden xdd
>>
>>53618891
Start dan een eigen partij als je het beter weet, paardenkut.
>>
>>53618973
>irrationele wil
>>
>>53618349
>waardig
>implicerend

de Nederdraad was trouwens in 2015 al dood.
>>
>>53618986
Zal ik in de toekomst misschien doen.

Stem op Arabier, dan wordt het beter hier!
>>
>>53619035
Vergeleken met de rest van de meuk? Ja.

Zo laag ligt de lat bij mij.
>>
>>53618986
mijn nazistische standpunten zijn onverenigbaar met de publieke opinie
>>
>>53618973
>irrationeel
top hoorndrager

Het beleid van de betreffende 'populist' is op alle vlakken vrij links of centrum links te noemen, het enige wat afwijkt is het imigratiebeleid.
>>
>al die mensen die over de /nederdraad/ zeuren

Dan is hier de deur:

https://reddit.com/r/TheNetherlands
>>
>>53619123

>proleteriaat heeft overwegend linkse/centrum-linkse standpunten

Ja joh
>>
File: 1452849835403.jpg (102 KB, 552x665) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452849835403.jpg
102 KB, 552x665
>>
>>53619133
opperste koek

>struikelflikkers
hier is de deur:

https://reddit.com/r/TheNetherlands

Letterlijk waar roodhet voor is ontworpen, 4kin niet, salut
>>
File: 1451099541255.jpg (62 KB, 488x639) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451099541255.jpg
62 KB, 488x639
>>53619133
>struikel flikker
>>
>>53619230
das niet waar
>>
Is VNL nog steeds een miempartij nu dat die ene mislukte advocaat uit de partij is gezet?
>>
>>53619275
Nee, de nazis.
>>
>>53619230

Roodhet is ontworpen voor gekontpijnigde kankerzeurpieten zoals jij, niet voor geroodpilde anti-zioniste zoals ik.

Hop, naar roodhet, daar kan je vast ook je kont palen
>>
>>53618032
>>53618013
Simpelweg afschuwelijk.
>>
>>53619394
Je kan zo'n pittige vrouw gewoon niet aan, he
>>
File: hammycomfy.jpg (61 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hammycomfy.jpg
61 KB, 1280x720
Goede morgen jongens. Wat is er vandaag allemaal aan de hand?
>>
>>53619377
Waarom draag je hier een naam? Wil je bekend worden?
>>
>>53619198
Het proletariaat is het leeuwendeel van je bevolking. Zeker mogen zij ook van wel wat beslissingmacht genieten.
>>
Gisteren hospiteeravond gehad maar
>dvw geen kamer
>>
>>53619628

R O B I N
O
B
I
N

V O S
O
S
>>
>>53619377
amai zenne
>>
>>53619340
Wat bedoel je? Hun speerpunten klinken wel goed oetz.
>>
File: hammyhmmm.gif (868 KB, 540x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hammyhmmm.gif
868 KB, 540x350
>>53619691
>hospiteeravond
wasda?
>>
>>53619728
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Volks-Unie

Ditte.
>>
>>53619639

Zoek maar in het archief, dat heb ik inmiddels meer dan vijf keer beantwoord.

>beroemd worden

Ja, een filmster

>>53619669
Het bewijst alleen maar dat hij een populist is. Populisme heeft bewegingen als het facisme teweeggebracht. Het is lekker makkelijk om een klein deel van de bevolking de schuld te geven - Nazis deden dat o.a. met Joden.
>>
>>53618295

Alsjeblieft... niet belediging onze lieder
>>
herinnering dat iedereen kankerstruikels moet filteren
>>
>>53619926
Herinnering voor iedereen dat jij een homo bent
>>
File: Kek.jpg (12 KB, 333x149) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kek.jpg
12 KB, 333x149
Prachtige taal toch.
>>
File: hanging-feel.png (16 KB, 645x803) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hanging-feel.png
16 KB, 645x803
>dvw geen latina vd
https://www.youtube.com/watch?v=zCB8Z_fO2Yo
>>
>>53620008
>er is iets mis met homo zijn

Kom op het is 2015+1.
>>
>>53620008
dankje :3
>>
>>53620076
Goede onderbouwing, het is inderdaad het huidige jaar.
>>
>>53620068
Als je blank bent, heb je letterlijk geen excuus om geen latina vriendin te hebben.

Die wijven zijn gek op blanken oetz
>>
>>53619852
Koekoek, een mooie miem.
>>
>>53620064
kek paal oetz
>>
File: 1429379747211.jpg (52 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429379747211.jpg
52 KB, 1024x768
>>53620064
kek
>>
File: hammysmug.jpg (381 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hammysmug.jpg
381 KB, 1920x1080
Ik moet er van door. Moet meer gratis geld en een grotere schijtpaal ruimte regelen. Het is eigenlijk te gek voor woorden dat ik naar de normaaltjes toe moet en zij niet naar mij komen, maar wat doe je er aan?

Schijtpaal ze.
>>
>>53620133
Het is waar, het uitschot van de samenleving zoekt altijd iemand om de schuld te geven.

Kijk maar op /int/.
>>
>>53620300
kanker arabieren
>>
>>53619863
Wat voor muziek schrijft hij?
>>
>>53620300
maar het is ook daadwerkelijk de schuld van de moslims en dan met name die vieze vuile vluchtelingen
>>
>>53620408
t. geert
>>
>>53620118
>Als je knap, lang en blank bent, heb je letterlijk geen excuus om geen vriendin te hebben
Gerepareerd.
>>
probeer een SJK artikel van NOS te linken maar telkens als ik hem open knalt kroom er uit
>>
> dvw ik blank, knap en rijk ben zonder vd.
>>
>>53620439

>knap
>lang

Een extraatje, tenzij je een 9/10 wilt
>>
File: 1452469206142.jpg (45 KB, 451x387) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452469206142.jpg
45 KB, 451x387
>>53620296
>Ik moet er van door
Nee niet gaan!
>>
>>53620464
maar je bent dan ook belg
>>
>dvw geen henglose vd
>>
>>53620296
robin aub
>>
>>53620525
Het kan niet alle dagen feest zijn.
>>
>>53620296
Ik ben trouwens Robin Vos als jullie dat nog niet door hadden.

mvg. Robin Vos
>>
>>53620464
Ik wil wel je lul zuigen voor geld.
>>
>>53620300
Het fascisme heeft populisme gebruikt, maar populisme staat niet gelijk aan fascisme.

De meeste revoluties en machtsgrepen beginnen simpelweg met populisme (Russiche Revolutie, Val van de Romeinse Republiek).
>>
>>53620565
Nee, bedankt rova.
>>
File: 1452097719757.gif (2 MB, 230x357) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452097719757.gif
2 MB, 230x357
>>53620501
Knappe Arab ga jij maar jouw advies geven op een normaaltjesforum. Jij weet niets van de abnormaaltjesleef.
>>
>>53620604
amai dat ben ik niet ik ben helemaal geen hoer.
>>
>>53620579
Klopt, ik zeg ook niet dat Wilders letterlijk Hitler is, maar gewoon dat hij incompetent is.

Maar hopelijk wordt hij minister-president, ik wil dat de Wilders miem sterft en dat gebeurt alleen als iedereen ziet dat hij anper wat gaat veranderen.
>>
File: Robin Vos.jpg (88 KB, 602x456) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Robin Vos.jpg
88 KB, 602x456
Wie is nou de echte afbeelding gerelateerd?
>>
Ik heb een latina vriendin.
Het is zelfs 10 jaar geleden dat ik nog een nederlandssprekend lief had.
Uit Nederland heb ik ook vaak interesse gekregen, maar Belgische vrouwen zijn altijd een moeilijk punt.
Ook op Tinder waren het de saaiste wijven.
>>
Wie is hier Limburger?
>>
> dvw 70.000 websites aan het schrapen voor emails
>>
>>53620719
w-waarom
>>
>>53620691
Vriendin van mij.
> laat me scrollen op haar tinder account.
> "Zie wat er op de markt is van mannen, echt triestig in België".
> zelf is ze dik, werkloos en is ze 5/7 dronken.

o-ok dan.
>>
>>53620608
Ik heb letterlijk met mijn eigen ogen gezien dat een Nederlander (een maat van me) waar Nederlandse meisjes niet eens op zouden spugen heel veel succes had met Zuid-Amerikanen
>>
>>53620757
om jouw hopelijk spam te sturen.
>>
>>53620766
Vrouwen zijn liever de zijslet van een alpha dan de meid van een beta.
>>
File: 1433707325500.png (209 KB, 1023x629) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433707325500.png
209 KB, 1023x629
Gaat België zich ooit opsplitsen jongens?
>>
>>53620978

Totdat ze 30 worden en genoeg alfa piemel in hun mond hebben gehad en en een familie willen stichten, dan zoeken ze de eerste de beste beta die zijn halve leven heeft gezwoegd om een redelijke baan te krijgen en als 30 jarige maagd het huwelijk instapt
>>
Moving to Enschede next month. What should I expect?
>>
>>53620802
niet lief oetz
>>
>>53621089
Arabs
>>
>>53621089
Belgians
>>
>>53621089
Arabic Belgians.
>>
>>53621089
Wolves.
>>
>>53621089
When people say this, is this a meme? I always see Americans/Canadians saying things like these almost as if they are moving to a foreign country without researching the place or even learning to language.
>>
>>53621089
Vuurwerk
>>
>>53621217
Moving to Rome next week. What should I expect?
>>
>>53621024
Laten we hopen
>>
>>53621217
I suspect he means moving in the sense of... just moving himself? I wanted to ask the same thing as you actually.
>>
>>53621024
>>53621024
nope

http://www.demorgen.be/binnenland/-jonge-vlamingen-voelen-weinig-voor-separatisme-n-va-be8654ec/

nva+vlaams belang halen samen ongeveer 40%, een aanzienlijk deel van de nva stemmers stemt voor hun socio-economisch beleid dus het percentage dat vlaams separatisme steunt, is vrij laag.
>>
>>53620698
Belgisch Limburg hier(hasselt) en jij?
>>
>>53621265
lots of niggers and sandnigger trying to scam you and people driving like they're suicidal.
>>
>>53621024
Ik hoop van niet.
Liever dat Rochefort en Orval Belgisch zijn ipv Waals.
>>
>>53621346
>sandnigger trying to scam you
Stop being so vulgar, simply call us Italians
>>
>>53621265
Gypsies and niggers selling cheap shit
>>
>>53621024
Ik hoef geen Belgen in Nederland ik denk ook dat ze zichzelf te bijzonder zouden vinden om ooit gewoon normaal mee te doen in het land.
>>
>>53621402
>gypsies and niggers
Topdiplomaat
>>
File: 1443037637613.png (47 KB, 1200x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443037637613.png
47 KB, 1200x900
>dvw verslaafd aan 8-bit muziek
>>
>>53621449
> anoniem
>>
>>53621481
>verslaafd aan 8-bit muziek
Rare manier om homo te schrijven.
>>
>>53621089
bring fireworks
>>
>>53621483

Je hart is niet puur
>>
>>53621343
kort bij Maaseik
>>
File: 1441647075825.png (2 KB, 156x166) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441647075825.png
2 KB, 156x166
>>53621511
>>
>>53621396
kek
>>
>>53621481
8-bit arabische muziek zeker
>>
>>53621643
racisme
>>
>>53621577
Sorry voor mijn lullige opmerking. Waar luister je zoal naar vriend?
>>
>>53621576
Dat is dichtbij. Ik ben van Hasselt, maar mijn ouders wonen momenteel in lanaken op de grens. Ga je je ook naar Maastricht carnaval?
>>
>>53621672
8-bit muziek
>>
Paal favoriete muziek

https://www.youtube.com/watch?v=yvHZtmJp_ko
https://www.youtube.com/watch?v=_7Fy9nzRgVw
https://www.youtube.com/watch?v=7Mpo_RbX46I
>>
>onironisch miemmuziek luisteren
>>
>>53621764
0/10
>>
wat is de ebischte nederdraad miem allertijden?
>>
>>53621842
Geen idee, ik kom hier alleen om mensen af en toe homo te noemen, homo.
>>
>>53621825
flikker
>>
>>53621869
>>53621873
reetadmiraal
>>
>>53621704
Nee ik doe niet aan carnaval want ik ben nu een ouwe depressieve neet, maar Maastricht is altijd mega druk en stiekem wel leuk. Jij dan?
>>
>>53621873
kijk nog eens naar de liedjes die je hebt gepaald en zeg dan nog eens wie hier de flikker is
>>
>>53621920
Homo
>>
>>53621920
>>53621944
bruinwerkers
>>
http://reallifecam.com/en/view/11_2

Deze chick is naakt en heeft kleine tietjes
>>
Welk voedsel raden jullie aan?
>>
>>53617790
nieuw lijstje

emilyflikker, stan, rova, bourgondier, rodevans, arab, marginaalst, 77iq serenaflikker, ponyflikker, noord-brabant flikker, gaart, antwerpflikker, amsterdam flikker, braziliaanse kat-paler flikker, allebei de jesse’s, cringegalore gast, dildoflikker/anorexia/168, mensen die ontdozingen houden, die gast uit zuid-afrika, robin vos, andere hamsterpalers, sjinese tekenfilm palers, RANDSTAD paler, die ene gast met velzen met de z als achter naam, anoniempje uit baarn, musicalflikker (letterlijk), anon die niet durft te bellen, vluchtelingen, caraflikker en die homo die altijd draden maakt als ik ze wil maken, awoe paler, sinterklaas, engelse miemstudie student, dronken belg die zijn naam niet wil vertellen, bangalijst anoniempje, draadmaakslet, zoetermeer en katwijk anoniempjes, boze belg die naaktfoto’s maakt met zijn hand in zijn reet, takbir, nachtdienst anon, die ene anon die een vrouwenstem na doet en dan masturbeert op zijn eigen stem, bangalijstanon, PK, vriendje/ottertje/vosje van rova, sinterklaas naamflikker, K naamflikker, zal ik een iphone kopen anon, anon uit polen, anoniempjes die er nu 5x in staan
>>
>>53622012
Voedsel dat voor menselijke consumptie is bedoeld.
>>
>>53622014
>vluchtelingen, caraflikker en die homo die altijd draden maakt als ik ze wil maken, awoe paler
kende geen nederlands
>>
>>53622001
Dus mensen lopen uren te wachten tot ze gaan neuken?
>>
>>53622014
>anon die niet durft te bellen

Hé, dat ben ik!
Ik heb trouwens nog steeds niet gebeld
>>
>>53622014
>braziliaanse kat-paler flikker
Hij zei laatst dat ie niet meer zou komen ;_;7
>>
>>53622100
Ja, maar meestal gebeurd dat in de slaapkamer en daarvoor moet je premium zijn.
Zijn trouwens 3 lesbiennes in dat huis
>>
>>53622141
Dat er echt mensen hun geld hieraan geven
>>
>>53622014
Je vergat de grootste homofiel in de Nederdraad (jij).
>>
File: 1452035096717.jpg (454 KB, 853x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452035096717.jpg
454 KB, 853x1280
>>53622001
bel nou godverdomme
>>53622120
h-hij zou maar eventjes weg zijn hoop ik ;-;
>>
>>53622114
ondertussen heeft het geen zin meer om te bellen

>>53621915
RANDSTAD
>>
>>53622209
>bel nou godverdomme

Misschien vandaag of anders morgen.

>>53622225
>ondertussen heeft het geen zin meer om te bellen

Jawel hoor
Alleen benadeel ik mezelf er alleen mee door het steeds uit te stellen
>>
>>53617790
zei er iemand paardenkut?
>>
>>53622187
Moest ik het geld hebben, zou ik het doen
maar die naakte in haar woonkamer nu is ook al goud
>>
>>53622271
Wat moet je bellen dan? Het is toch geen sollicitatie zeker?
>>
>>53622014
Alleen relevante Nederdraders alstublieft,

> rova, 77 IQ serenaflikker, gaart, allebei de jesse's, extra vlagpalers, dildoflikker/anorexia/168, pesky, robin vos, musicalflikker (letterlijk), engelse miemstudie studen, takbir, nachtdienst anon en alle irrelevante naam/struikel flikkers
>>
Bot geschreven voor 18 jarige meisjes van amateur escort site te halen en door te sturen, zodat'k ze eerst kan neuken.

Nu het nog effectief doen
>>
>>53622001
Cutie in onderbroek
http://reallifecam.com/en/view/03_9
>>
>>53622378
>Alleen relevante Nederdraders alstublieft
>en alle irrelevante naam/struikel flikkers
>>
>>53622378
>gaart
>relevant
Gaart, aub.

Alsook, Gaart is toch gestopt met 4kanaal, had ie nog gezegd hè.
>>
>>53622316
Maar waarom? Is porno kijken niet exact hetzelfde?
>>
>>53622407
Voor de zekerheid als ik er een paar gemist zou hebben,
>>
>>53622426
>Gaart is toch gestopt met 4kanaal
Is hij eindelijk uit de kast gekomen?
>>
>>53622316
Soms kan je nog neuqclips terug vinden, hier één van Masha en Sasha:

http://www.eporner.com/hd-porn/748430/Masha-And-Sasha-Fuck-Me-On-Cheat-meet/
>>
>>53622378
Dit is de definitieve exclusieve lijst van de Nederdraad oetz.
>>
>>53622378
takbir, engelse miemstudent en alle irrelevante naamflikkers kunnen wel weg als het aan mij ligt.
Zij hebben namelijk nooit wat unieks of origineel gedaan om een plekje in de lijst te bemachtigen,
Als ze nou een foto maken met een te grote dildo in de hand dan zou het wel oké zijn.
Natuurlijk refererend naar dildoflikker/168.
>>
>>53622746
dildoflikker aub
>>
>>53622786
Ik ben de musical liefhebber.

Maar volgens jullie is er toch geen verschil tussen dildo gebruikers en musical liefhebbers of wel?
>>
>>53622456
Ik heb nogal een voyeurfetisj, creep etc, het idee van het bespieden, het realistische, kankergeil gewoon
>>
>>53622877
Ja, dat klopt.
>>
>>53622922
begluur je het buurmeisje wel eens met een verrekijker
>>
>>53622877
het effect is hetzelfde
>>
>>53622014
niet welkom:
welkomsborden, kutlijstjes
>>
>>53622982
Ik kruip 's avonds wel al eens op het dak, met wat moeite kan ik dan een of andere achterbuur in haar slaapkamer zich zien omkleden, en slapen etc., maar moet oppassen dat ik de onderbuur niet kwaad maak, ge hoort het nogal snel als daar iemand op het dak loopt
bij mijn ouders heb ik helaas nooit een buurmeisje gehad om naar te kijken
>>
>>53622746
>Zij hebben namelijk nooit wat unieks of origineel gedaan om een plekje in de lijst te bemachtigen,

Wat is dit, gezichtboek of twitter? rot op met je reputatie zeik
>>
>>53622746
voelt goed om niet id lijst te staan
>>
>Geen RodeVans

JA HOOR
>>
/13_1

yogatrut en een jonglerende hippie
>>
waarom verbranden visstokken altijd
>>
>>53623175
je moet ze ook frituren neger
>>
>>53623073
Traditie en cultuur is het enige wat de Nederdraad staande houd.

Voordat je het weet komen de avatar/waifu/sjinese flikkers de nederdraad bestormen.
>>
>>53623214
>Voordat je het weet komen de avatar/waifu/sjinese flikkers de nederdraad bestormen.

Maar dat is allang zo
>>
>>53623212
kan dat ook in een pan?
>>
>>53623214
iemand geef deze flikker eens een geschiedenisles
>>
>>53623214
Rooddhet, a.u.b.
Loer meer.
>>
>>53623244
moet helemaal niet gefrituurd worden, kan perfect inde pan, met wat olie
>>
>>53623287
k houd niet zo van verbrande dingen
>>
>>53623233
In mindere mate

>>53623247
Kanker op

>>53623261
Hier ga ik niet eens serieus op in.
>>
>>53623261
wat zou een ''correcte'' term zijn van ''moar''?
>>
>>53623339
Hou nou maar op met jezelf voor te doen als een le oudflikker en loer meer.

Ik schaam me voor je palen.
>>
>>53623388
Ik zeg waar het op staat.

Daar is niks maar dan ook niks mis mee.
>>
>>53623346
>moar
Meer.
Als je extra miemerig wil doen zet je er maar accenten op ofzo. (méér)
>>
File: 1445022311022.jpg (21 KB, 432x288) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445022311022.jpg
21 KB, 432x288
>>53623446
>>
>>53623244
als je genoeg olie in de pan doet, ja
>>53623287
luister niet naar belgen, zij hebben geen culinair verstand, ze doen niet eens pindasaus bij hun patat
>>
>>53622225
>RANDSTAD

Bah.
>>
http://www.nu.nl/binnenland/4198500/nederlandse-man-aangehouden-doden-strijders.html

haha oetz
>>
>>53623733
zal eens proberen dank oetz
>>
>>53623154
je staat erbij oetz aan het begin
>>
ben ik welkom jongens?
>>
>>53624074
maar niet >>53622378
daar
>>
>>53624080
https://www.youtube.com/watch?v=ylZqvNHRHzI
>>
>>53624080
alleen BekendeNederdraders zijn welkom in deze draad
>>
>>53624080
Dat ligt er aan of jij een echte Nederlander bent.
>>
>>53624127
Dat is ook de super belangrijke exclusieve lijst oetz.
>>
>>53624184
nou :(

>>53624195
Ik ben een echte Nederlander
>>
>>53624223
paal bankgegevens, pincode, woonplaats
>>
>>53624223
>Ik ben een echte Nederlander
Dan bedoel ik een Nederlander die ras zuiver is.
>>
Is het alpha of beta om spontaan en zonder ongemakkelijk gevoel een mooi meisje te helpen haar bagage in de trein te krijgen?
>>
>>53624305
ligt eraan of ge haar achteraf geneukt hebt of niet
>>
>>53624305
Dan ben je een beta witte ridder.
>>
>>53624305
letterlijk witte nicht gedrag
>>
>>53624351
nee, moeilijk he, zo'n miemtaal volledig onder de knie krijgen
>>
>>53624305
het is erg sexistisch aan te nemen dat vrouwen hulpbehoevend zijn, foei toch
>>
zijn er hier linux-adepten?
wat is de beste distro voor beginners?
Ik ben aan het twijfelen tussen debian, gentoo en ubuntu. Meer naar debian aan het leunen om dat hun filosofie mij wel aanstaat
>>
>>53624305
Als iemand moeite heeft met bagage of wat dan ook dan is het toch heel gewoon om even een handje te helpen?
>>
>>53624368
Beter dan iemand te zijn die nog gelooft in ridderlijkheid.
>>
>>53624414
Niet in Vlaanderen. Mensen zijn hier redelijk autistisch. Ik help alleen mooie meisjes, niet de dikke of lelijke. En nee ik ben geen witte ridder.
>>
Zou ik Pokémon Alfa Saffier kopen jongens?
>>
>>53624305
Gewoon sociaal gedrag, zegt niet veel over je alpha of beta status.
Al is het feit dat je bang bent dat het je beta maakt wel een beetje beta.
>>
>teamgenoot in wereld van tanks zit mij te pesten
>schiet hem dood
>1 uur geschorst

kutspel oetz
>>
File: piepe.png (361 KB, 858x725) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
piepe.png
361 KB, 858x725
>Selecteer alle afbeeldingen met straatnamen
>>
>>53624182

waarom zingen voor asielzoekers? Ze kunnen toch geen nederlands
>>
>>53624383
>Gentoo
bespaar jezelf die miem, neem Debian of Mint

>het huidige jaar
>nog steeds geen installateur hebben
>alle software zelf moeten compilen
>>
File: ORAS.png (228 KB, 893x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ORAS.png
228 KB, 893x1200
>>53624462
Nee, XY is beter.
>>
>>53624511
Waarom zijn Nederlanders zo kanker in videospellen? Vooral in schietspellen zijn ze een hindernis
>>
>>53624511
Moet je hem ook niet doodschieten.
>>
>>53624305
Kankerbeta indien niet duidelijk uit de omstandigheden bleek dat ze grote moeite had met het tillen van haar bagage.
>>
>>53624462
>pokémon
nee, koop een touw
>>
>>53624383
>gentoo voor beginners
Koek. Gebruik gewoon Ubuntu, dat werkt zonder gedoe. Antergos misschien ook wel interessant voor je.
>>
>>53624582
hij verdiende het
>>
>>53624369
Dus is het alpha? :D
Ik kan me niet voorstellen dat een lelijke nekbaard spontaan en zonder ongemakkelijk gevoel een mooi meisje vloeiend & vlot zou helpen haar bagage in de trein te krijgen.
>>
>>53624550
Maar ik heb X al uitgespeeld.
>>
>>53624627
>:D

Uit welk letterlijk schijthol kom jij vandaan?
>>
>>53624588
Ze had niet zoveel moeite. lel. Een rare kronkel in mijn hoofd besloot om haar te helpen en het voelde redelijk alpha aan om eerlijk te zijn.
>>
>>53624611
En nu ben je verbannen voor een uurtje.
Veel plezier.
>>
>>53624532
>neem Debian of Mint
wat is het verschil? Het is vooral voor normaal documentwerk en wat audio editing edm
>>53624606
ja ubuntu is het gemakkelijkste blijkbaar, maar minder compatibel heb ik ergens gelezen?
>>
File: 1416310647064.jpg (157 KB, 1060x404) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416310647064.jpg
157 KB, 1060x404
>>53624682
>>
>>53624682
Ik heb Franse wortels en Ashkenazi bloed uit Duitsland. Duitsters staan erom bekend dat ze veel emoticons gebruiken. :DDD xDDD
>>
>>53624700
In dat geval ben je dus een kankerbeta.
Je zou het niet hebben gedaan in het geval dat het een man betrof of een minder aantrekkelijke vrouw.

Kankerbeta.
>>
>>53624682
:D
>>
>>53624732
Vooral de gebruikte DE en repositories
>>
File: Pokemon X waifu.png (716 KB, 816x612) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Pokemon X waifu.png
716 KB, 816x612
>>53624669
Als je echt niks meer te doen heb in XY dan kan het. Begon karakter customization toch wel te missen dus ben weer terug gegaan naar Pokemon X.
>>
>>53624751
>Je zou het niet hebben gedaan in het geval dat het een man betrof of een minder aantrekkelijke vrouw.
Dat klopt.

Dus: als ik uw redenering volg, is het beta om zonder problemen en spaghetti te laten vallen "contact" (groot woord in dit geval idd) te hebben met mooie meisjes?
>>
>>53624810
>DE en repositories
en wat betekent dat concreet?
(complete noep hier)
>>
>>53624969
belg aub
lees je eerst wat in over linux voordat je eraan begint, dat gaat je een hele hoop hoofdpijn schelen.
>>
>>53624939
Het is beta om een meisje te helpen met iets waar ze duidelijk geen moeite mee heeft.
Diep vanbinnen hoopte jij dat ze misschien meer zou zeggen dan alleen dankjewel.

Tel daarbij op dat je hetzelfde niet zou hebben gedaan in het geval dat het een man of minder aantrekkelijke vrouw betrof.

Ergo, je bent een kankerbeta/witte ridder.
>>
File: genetic clusters.png (316 KB, 1500x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
genetic clusters.png
316 KB, 1500x1200
>>53625061
Oh waarom zou ik nu luisteren naar Germaanse hoorndragers. Jullie zijn praktisch allemaal betas.
>>
>>53624939
Letterlijk witte ridder.

Als je iedereen zou helpen in zo'n geval had ik het nog vriendelijkheid kunnen noemen, maar omdat je alleen bij knappe dames doet is dat gewoon kankerbeta.
>>
>>53625207
Neger, jij bent gewoon een witte ridder.
>>
>>53625220
>vriendelijkheid
>niet beta

>>53625226
Oké, hoorndrager.
Salut!
>>
>>53625278
>selectieve 'vriendelijkheid'
>niet beta

Kies er één, maar dan ook alleen één.
>>
>>53625278
Hoezo is vriendelijk zijn beta? Dat heet gewoon menselijk zijn kankerautist.
Maargoed ik kan autisten niet kwalijk nemen.
>>
>>53625315
>selectieve 'vriendelijkheid'
>niet sluw en doelgericht

Dat is het probleem met jullie Germanen. Jullie zijn TE vriendelijk.
>>
>>53624969
Enige Linux die ik jou kan aanraden is Mint, puur omdat het meeste lijkt op Windows, veel ondersteuning wegens basis van Ubuntu en het werkt direct vanaf het moment je het heb geïnstalleerd (mits je geen bugs tegenkomt).

Maar begin maar met inlezen in de stof en wat kloten in een VM of op een oude pc voor je denk om over te stappen naar Linux
>>
>>53625366
Zegt degene die een knap meisje wilde helpen die geen moeite had :^)
>>
>>53625002
>>53625384
bedankt vriendjes
>>
>>53625341
>menselijk gedefinieerd door germanen
nee bedankt. das gewoon kankerdom zijn om het op zijn hollands te zeggen.
Kijk eens wat er gebeurd is in Keulen en al die andere steden met al jullie vriendelijkheid. Idioten.
>>
File: 1411980639438.jpg (73 KB, 470x470) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411980639438.jpg
73 KB, 470x470
>>53625341
bent u een socialist
>>
>>53625341
Je zit op 4kin vol met geroodpilde mensen zonder een gevoel voor realiteit.
Hier moet je vooral lachen en niet mensen te serieus nemen.
>>
http://www.nu.nl/binnenland/4198500/nederlandse-man-aangehouden-doden-strijders.html

wat de neug
>>
File: elliot.png (391 KB, 486x646) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
elliot.png
391 KB, 486x646
>geen jonge elliot om mee te spelen
>>
>>53625747
YPG is een onderdeel van PKK, een terroristische organisatie. Als je tegen ISIS wil vechten, moet je dat in een partij doen dat legitiem is en goedgekeurd door de Iraakse regering. Dat is YPG dus niet.

Als die sukkel bij Peshmerga was geweest was er geen probleem.
>>
>>53625747
is gewoon overtreden van de nederlandse wet
>>
>>53625822
>dvw geen lieve dochter
>>
File: rodgers.png (623 KB, 936x614) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rodgers.png
623 KB, 936x614
>ik zal nooit elliot leren scheren
>>
Ik op vakantie naar Japan (Tokio en Kyoto) komende zomer.

Maar ik heb geen vrienden en wil niet alleen, iemand die met me mee wil gaan? Het schijnt dat de vrouwen daar wel van grote Hollandse mannen houden
>>
File: ER.png (453 KB, 711x692) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ER.png
453 KB, 711x692
>ik zal elliot nooit laten lachen
>>
Vrouwen houden van (niet over de top natuurlijk) machogedrag, alhoewel ze het tegendeel beweren. De meeste Germanen kunnen ze dat niet meer geven.

Vrouwen houden niet van verkrachtingen en ongewenste seksuele intimiteiten.

GERMANEN ZIJN, NA ARABIEREN EN "SYRIERS", SCHULDIG AAN DIT ALLEMAAL.
>>
>>53625946
Ik heb zoiets serieus ook wel eens willen doen maar heb hetzelfde probleem als jij. Niemand om mee te gaan. Al zie ik alleen gaan niet echt als een probleem
Hoeveel kost zoiets?
>>
>>53625946
Is het waar dat 2D echt is in Japan?
>>
>>53625946
>Het schijnt dat de vrouwen daar wel van grote Hollandse mannen houden

lol. De meeste Hollanders hebben paardenhoofden, dus ik betwijfel dat ten zeerste.
>>
>>53626026
Wat een onzin. Vrouwen houden van gentlemen, geen macho criminelen.
>>
>>53617790
volgende keer poetse ook even vermelden, dank u.

[verklapper]dank u[/verklapper]
>>
>>53626225
>Vrouwen houden van gentlemen

Als je onder 'gentleman' verstaat dat je een Dirk bent, dan ja.
>>
>>53626075
Ja, ik ben 2 jaar geleden in Japan geweest en heb meerdere schattige 2d meisjes geneukt
>>
Zo ziet de gemiddelde Hollander eruit: https://www.youtube.com/watch?v=S9lQfuBJ1ag
Let vooral op het semi-lange haar.
>>
>>53626496
Een Dirk? Wie/wat is dat?

Bedoel je geen Bram?
>>
>>53626755
Hoe nieuw?
>>
>>53626624
wat een alfas
die krijgen echt alle vrouwen
>>
>>53626624
Als Nederlander kan ik verifiëren dat dit absoluut waar is.
>>
>>53626778
Kom hier sinds April 2012, dus nieuw wil ik mezelf niet noemen. Kom hier elke paar weken/maanden rondkijken?

Dus vertel, wie is deze Dirk en waar gaat deze miem over?
>>
>>53626879
nieuwvriend
>>
>>53626879
>Kom hier elke paar weken/maanden rondkijken
amai een echte oudflikker
>>
>>53626879
Dirk is een ingebeelde belichaming van de Germaanse alpha, die natuurlijk niet bestaat. Dirk en Bram worden "gecucked" door Rafaël Levy en Ahmed Kahba
>>
>>53627018
>alpha
>gecucked
R A N D S T A D B E L G
>>
>>53626879
>April 2012

Ik bedoel hoe nieuw in de Nederdraad, kankerhomo
>>
>>53627085
"Gehoornd" zou ik moeten zeggen? lel
En idd 'alfa' was misschien beter.
Ik ben NIET tegen de Nederlandse taal. Ik ben daarentegen wel tegen Hollanders
>>
File: 1374798163513.png (3 MB, 1644x1365) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1374798163513.png
3 MB, 1644x1365
paal uw oudste nederdraad plaatje
>>
>>53627183
Wie is die knappe vent rechtsboven ;)
>>
>>53627230
>blond als man
>knap
hahahahahaha

Blonde meisjes aan de andere kant mmmmm...
>>
NIEUWE DRAAD

>>53627304
>>53627304
>>53627304
>>
>>53618583
Mijn neger
Thread replies: 316
Thread images: 44
Thread DB ID: 442905[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.