[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
NEDERDRAAD
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 311
Thread images: 53
File: grappige_miem.png (111 KB, 350x345) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
grappige_miem.png
111 KB, 350x345
miem editie

welkom:
rova, 77 IQ serenaflikker, gaart, allebei de jesse's, extra vlagpalers, dildoflikker/anorexia/168, pesky, robin vos, musicalflikker (letterlijk), engelse miemstudie studen, takbir, nachtdienst anon en alle (irrelevante) naam/struikel flikkers
>>
File: Serena Dawn dress.png (207 KB, 542x1047) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Serena Dawn dress.png
207 KB, 542x1047
Lang haar beste haar op een vrouw.
>>
Waarom zijn Germanen zulke hoorndragers?
>>
nederdraad is dood editie
>>
>dvw vanavond geen reet te doen

Kanker
>>
File: kristin-kreuk.jpg (137 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kristin-kreuk.jpg
137 KB, 1024x768
>Geen hazel ogen hebben

Als je geen hazel of blauwe ogen hebt ben je letterlijk bruinwerker
>>
bzt Kluivert uit de selectie zetten
>>
>>53640690

2 borsten beste borsten op een vrouw
>>
File: 98IRsIl.jpg (337 KB, 1500x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
98IRsIl.jpg
337 KB, 1500x1000
xde voor ik zie het niet meer zitten
>>
>>53640814
Ik heb gekleurde lenzen.

Voelt goed oetz.
>>
>>53640814
> geen bruinzwarte ogen
>>
oetz
>>
>>53640814
Poepbruine ogen hier.
>>
jongens ik kom niet door de eerste aflevering van die hamstertekenfilm heen. Ik vind het stom en het krijgt een 1/10 van mij.
>>
File: 1425662581952.jpg (50 KB, 735x459) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425662581952.jpg
50 KB, 735x459
>>53640814
Alles behalve bruin is goed.
>>53640873
Alleen jammer dat je kinderen alsnog bruine ogen zullen erfen.
>>
First from the International Space Station (ISS)
>>
File: image.jpg (101 KB, 427x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
101 KB, 427x640
>>53640861
doe het voor haar oetz
>>
>>53640936
zit hem ook te kijken

best saai en voel me er een beetje te oud voor oetz
>>
>>53640814
Mijn ogen zijn zo groen als gras oetz
>>
>>53640936
>>53640985
Wat dachten jullie dan?
Het is letterlijk /v/: De Animatie.
>>
>>53640950

>Alleen jammer dat je kinderen alsnog bruine ogen zullen erfen.

Ik val niet op vrouwen.
>>
>>53641061
wanneer komt er een /vr/: De Animatie?
>>
File: file.png (802 KB, 1219x719) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file.png
802 KB, 1219x719
>>53641061
de mega-autist versie bedoel je zeker

>in detail beschrijven hoe je aan het vreten bent terwijl je tv ofzo kijkt
>>
>>53641183
>mega-autist

Klinkt toch behoorlijk als /v/.
>>
>>53641078
Wie is jouw favoriete mannelijke pornoster?
>>
>>53640873
>Gekleurde lenzen hebben

b-ben je homo?
>>
>>53641241
Geen Kyler Moss fan dus dan blijft er 1 over.

Dakota White.
>>
>>53641241
Bailey jay
>>
File: 1452872421771.jpg (668 KB, 1276x1436) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452872421771.jpg
668 KB, 1276x1436
anime
>>
>>53641289
zie >>53641078

4kan heeft mij een beetje panisch gemaakt.
Het grappige is nog dat ik een bril draag.
>>
>>53641377
Brilhoorndrager
>>
>>53641377
Dat is echt gay, sorry man. Je laat je overhalen door een stelletje autisten op een vietnamees rijstpapier tekenfora.
>>
>>53641344
>>53641327
>>53641241
homos oetz
>>
>>53641592
Nee tuurlijk niet.

Ik heb gewoon gekleurde lenzen genomen omdat het me leuk leek.
Zo stom ben ik ook weer niet.
>>
File: wan.gif (2 MB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wan.gif
2 MB, 250x250
>>53640604
Ben ik niet meer welkom?
>>
>>53641327
Dakota is echt neukbaar.

Ik wil hem aan mijn bed vastbinden en hem vullen met mijn zaad.
>>
>>53641368
wie is dat
>>
File: 1452871782590.jpg (498 KB, 1278x913) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452871782590.jpg
498 KB, 1278x913
>>53641760
Het miempersonage van het seizoen.
>>
>>53641865
was dat niet de ene limbo meid met die dikke tieten in dat gele shirt?
>>
>>53641865
Ik volg tekenfilms niet zo goed, en google geeft mij geen resultaten. Dus wie?
>>
>>53641932
Nee, dat is Mayonaise-sama.

>>53641957
Pico van Boku no Pico.
>>
File: PINTJES.jpg (20 KB, 510x288) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
PINTJES.jpg
20 KB, 510x288
door een stomme connectie fout kon ik het daarstraks niet palen
dus bij deze:
hèhè, eindelijk aan het bier
>>
>>53642186
Waarom drink je gewoon geen melk of water?
>>
>>53642043
Werkelijk een epische miem maar je zit hier niet op /a/.
>>
>>53642269
omdat ik bier wil
>>
>>53642269
dat is voor nootjes
>>
Vakantiebeurs bij Utreg in de buut was leuk jongens

>dvw naar ~30 landen geweest
>dvw je na je scholing meteen een kankerbaan krijgt en niet meer volop kan reizen
>>
>>53640690
>77
>>
>>53642269
omdat er fluoride in water oetz wat door de illuminati is gedaan om vrouwelijke hormonen in ons te stoppen

melk drink ik niet omdat ik dan aids krijg
>>
>>53642301
Dat heb je goed gezien, anon.
>>
>>53642405
Ik ben naar 4 landen geweest.
Exclusief Nederland natuurlijk.
>>
File: absolute_kanker.png (320 KB, 385x633) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
absolute_kanker.png
320 KB, 385x633
RIIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

STRAATNAMEN KANKER OP

RIIIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
>>
>>53642819
Gebruik reCaptcha v1, kankermongool.
>>
File: umaru:T.jpg (77 KB, 580x560) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
umaru:T.jpg
77 KB, 580x560
Denken loonslaven wel eens "gvd dit is mijn baan. dit ik wat ik voor de rest van mijn leven moet doen. ik mag hier pas mee stoppen als ik bijna dood ben. deze handeling, deze aktie, die moet ik uitvoeren als ik wil blijven leven. dit doe ik nog meer dan slapen, eten en drinken."
>>
>>53642819
>niet Recaptcha gebruiken
Ik schud mijn hoof om eerlijk te zijn.
>>
>>53642931
>aktie
>>
>>53642931
Domme ratpaler.
>>
>>53642341
Waarom is dat voor nootjes?
>>
>>53642931
daarom heb ik ook ontslag genomen
>>
>>53642931
Nee.

Te veel nadenken leidt tot depressie.
>>
laat ik nou zin hebben in nog een biertje
>>
hi nederdraad, it's my birthday today, I turn 22 and I have no friends or family. I went to my favorite place to eat and got fried chicken and Mac and cheese. Can you sing me a happy birthday song in Dutch, it'd mean a lot to me. My name Is Daniel but I go by Danny too
>>
>>53642931
>Denken loonslaven wel eens
Ja, dan belanden ze meteen in een depressie.
>>
>>53643070
Jezus, anon.
Ik heb gewoon medelijden met je. ;_;

Fijne verjaardag.
>>
>>53642931
>voor de rest van mijn leven
nee want ik heb geen vast contract, dus ik ga daar niet over nadenken
>>
>>53642931
alsof nootjes hun tijd zo productief invullen :^)
>>
>>53643070
Hij heeft mij vaak bezocht.
’s Nachts in mijn droom.
Eng zong dan zacht mijn naam,
Mijn trouw fantoom…

En komt nu uit wat hij toen heeft beloofd?
Het spookt hier in de opera,
Het spookt ook door mijn hoofd.


Zing deze nacht met mij ons vreemd duet.
Ja, in mijn macht word jij mijn marionet.

Hoewel je mij ontwijkt en ’t niet gelooft,
Het spookt hier in de opera,
Het spookt ook door jouw hoofd.
>>
>>53643070
Gefeliciteerd met je verjaardag, Ik hoop voor je dat je bestaan niet al te lang duurt.
>>
File: 10273453.jpg (35 KB, 595x408) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
10273453.jpg
35 KB, 595x408
>>53643070
ik voel voor u, anon, gelukkige verjaardag
>>
>>53643070
https://www.youtube.com/watch?v=6Wq-ku3AwTA
>>
>>53643070
Hé, ik ga door het leven als Daniël en Danny, dat maakt ons familie. Fijne verjaardag kerel.
>>
>>53643070
Eet schijt danny
>>
>>53643070
vlaamse cultuur speciaal voor jou op je verjaardag
https://www.youtube.com/watch?v=jfhGMnn9MWc
>>
>>53643196
>Ik hoop voor je dat je bestaan niet al te lang duurt

bovenste koek

Maar goed wie maakt zich druk om zijn verjaardag? De laatste keer dat mij dat iets interesseerde was de basisschool. Natuurlijk leuk die cadeaus daar ben ik altijd blij mee maar ik laat de kwaliteit of waardering van mijn leven echt niet afhangen van dat ene dagje in het jaar.
>>
>>53643399
koos vriendloos gespot
>>
File: 1452389039250.jpg (34 KB, 400x315) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452389039250.jpg
34 KB, 400x315
>>53643070
Er is er één jarig, hoera, hoera!
Dat kun je wel zien dat is hij! >>53643070

Dat vinden wij allen zo prettig, ja ja!
En daarom zingen wij blij..

Hij leve lang, hoera, hoera!
Hij leve la-hang hoera, hoera
Hij leve lang, hoera, hoera!

Van harte, beste burger
>>
>>53642931
Nee, aangezien ik groeikansen heb binnen het bedrijf. Daarnaast is een vast contract puur een zekerheid dat je niet zomaar op straat komt te staan. Als je genoeg hebt van je baan kan je of intern een andere functie zoeken, of solliciteren bij andere bedrijven.

Ik vraag mij soms toch echt af of jij wel weet hoe het werkt in het echte leven.
>>
>>53643399
Het is een goede reden om te zuipen met maten.
>>
>>53643619
Maar ik drink niet.
>>
>>53643703
Dan op andere wijzen plezier maken met vrienden
>>
>>53643703
Waarom niet?
>>
>>53643814
Dat is haram.
>>
File: 14446663524654.jpg (44 KB, 323x291) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14446663524654.jpg
44 KB, 323x291
>>53643861
>mensen die dit soort dingen steeds onironisch zeggen
>mensen die dit soort dingen steeds ironisch zeggen
>>
>>53643814
Omdat alcohol schadelijk voor je is.

Helemaal geen religieuze overweging of iets dergelijks.
>>
>>53644039
Dit is een redenering die ik wel kan waarderen
>>
File: 1452789774751.jpg (50 KB, 604x453) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452789774751.jpg
50 KB, 604x453
Wat is de makkelijkste manier om zelfmoord te plegen?
>>
>>53644310
bleek
>>
>>53644310
een groot meer of zee in zwemmen en blijven zwemmen tot je geen energie meer hebt

ik ben blij dat ik niet dronk toen ik van mijn verslaving aan het afkicken was
zou een goed moment zijn geweest om van de ene verslaving in de ander te vallen
>>
>>53644310
Pistool in uwen smoel en de trekker overhalen.
Wel naar boven richten hè.
>>
>>53644310
bad en föhn
>>
>>53644310
zelfmoord is haram
>>
>>53644449
Wil jij me dan vermoorden?
>>
>>53644505
nee want dat is ook haram
>>
>>53644505
Moord is ook haram
>>
File: anhero.jpg (199 KB, 1239x795) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
anhero.jpg
199 KB, 1239x795
>>53644310
een uitgang-zak
>>
>>53644516
>>53644519
Maar ik ben een vuile ongelovige, die mag je toch wel vermoorden?
>>
>>53644530
soms vraag ik me serieus af of mensen dit hebben gedaan
>>
>>53644530
Bekeer u tot de Islam en uw lijden zullen weg gaan.
>>
>>53644598
Waarschijnlijk wel.
>>
>>53644641
maar ik lijd helemaal niet, anon
>>
>>53644310
niet zo aanstellen.
>>
>>53644706
Daar ga ik niet van dood.
>>
>>53644746
Maar waarom wil je dood?
>>
>>53643070
Congratulations Daniel. It's my birthday tomorrow.
>>
>>53644674
ik bedoelde >>53644563
oetz
>>
>moet gapen
>kaak doet kanker veel pijn nu
>>
Jongens, ik ga pannekoekkunstenaar worden.
>>
>>53644928
paal je pannenkoekkunst
>>
>>53644928
klinkt leuk, ga je dan met een penseel beslag gieten in verschillende lagen met verschillend beslag?
>>
>>53644829
Waarom niet?
>>
>>53644894

Beetje kramp, gaat vanzelf over. Er is vaak ook geluid bij hard gekraak en geklap. Ik had dat ook een keer en toen werd ik door de tandarts doorverwezen naar de kaakchirurg en die heeft een röntgen foto gemaakt om te kijken of niet alles naar de kanker was. Er was niks naar de kanker behalve dan dat bleek dat er niks in mijn schedel zit. Maakt gelukkig niet uit als je in de Nederdraad zit.
>>
>>53645006
nee hij maakt gewoon een paar pannekoeken, en die plakt hij in een rechthoek, waarna hij er een lijst omheen doet

waarschijnlijk verkoopt dat nog ook
>>
>>53644992
heb nog niks gemaakt, moet eerst oefenen natuurlijk
>>53645006
>met een penseel beslag gieten
Ja man
>>
>>53645033
omdat het leven best leuk kan zijn als je je niet zo aanstelt. Ga anders wiet roken en jossen of zo, dat is leuk.
>>
Hallo, Freunde. Seid ihr auch alle Patrizier?
>>
>>53645103
maar ik stel me graag aan
>>
>>53645117
nee we zijn allemaal kankerplebs
>>
>>53645117
WAAR IS MIJN FIETS
>>
>>53645117
Ja, met uitzondering van deze >>53645144
smerige proleet.
>>
>>53645117
Zie ik er soms uit als een patriciër?
>>
>>53645117
Wat voor raar dialect is dit nou?
>>
>>53645117
Waarom praat je hier Duits terwijl dit de Nederdraad is?
>>
>>53645143
nou dan weet ik het ook niet meer.
>>
>>53644310
Stuur me ff al je geld voor je het doet vrind
>>
File: 1452694325760.jpg (182 KB, 750x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452694325760.jpg
182 KB, 750x600
>>53645236
ik zal wel niet meer zoveel zeiken oetz

>>53645314
nee schijtpalen is veels te leuk
>>
>>53645314
Kan ook de volgende Nederdraad miet mee worden betaald.
>>
File: 1440824774781.jpg (303 KB, 2445x1703) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440824774781.jpg
303 KB, 2445x1703
>>53645358
Pure liefde.
>>
>>53645358
>>53645658
Tyf/u/sflikkers.
>>
File: 1430013154327.jpg (185 KB, 778x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430013154327.jpg
185 KB, 778x1000
>>53645958
Niets mis mee oetz.
>>
>>53645958
>/u/
>flikker
?!?!?!?!
>>
File: 1452352446319.jpg (41 KB, 284x284) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452352446319.jpg
41 KB, 284x284
>>53645958
>>
File: 1439874154656.jpg (151 KB, 950x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439874154656.jpg
151 KB, 950x1000
Paal meer /pure liefde/ oetz
>>
>>53646494
oeps die was voor >>53646445
>>
File: 1452185529309.gif (782 KB, 500x538) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452185529309.gif
782 KB, 500x538
>>53646445
>>
>>53646494
Rova aub
>>
>>53646445
Dat gaat niet, ik zou graag zien dat er iets aan deze degeneratie gaat gebeuren.
>>
File: big kot.jpg (1 MB, 1920x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
big kot.jpg
1 MB, 1920x1200
>>53646445
>>
File: 1450072663957.jpg (288 KB, 700x989) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450072663957.jpg
288 KB, 700x989
>>53646494
>>53646539
Meh.
>>53646546
>>53646739
Schattig :3
>>53646684
Spring van de brug, domme /pol/homo.
>>
>>53646684
>degeneratie
Aardig Randstad
>>
>>53646791
vieze flikker
>>
>>53646546

gay of niet dit is best schattig oetz
>>
>>53642931
Als je als MBO'er/HBO'er in een friettent de vloer moet vegen 40 jaar lang dat kan ik het me voorstellen dat je depressief raakt. Het WO meesterras heeft dit probleem echter niet, omdat ze echt een baan kunnen kiezen die ze leuk vinden en die bij hen past.
>>
waarom zijn nederlandse vrouwen zo dominant? altijd als je een nederlands stel ziet domineert de vrouw, in een cafe nemen vrouwen het initiatief, altijd zijn de vrouwen juist degenen die dronken brullen in de straat en je aanspreken i.p.v mannen
>>
>>53645117
WAAR IS MIJN
FIETS
I
E
T
S
>>
File: 1396811029096.jpg (85 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1396811029096.jpg
85 KB, 600x800
>>53646445
>>
kanker dronken oetz

zal ik naar bed gaan of sjineese tekenfilms kijken
>>
>>53647214
Knap dat je zoveel Nederlandse vrouwen tegen komt in Groot Brittanië
>>
>>53647268
in bed sjineese tekenfilms kijken oetz
>>
>>53647214
Germanen zijn uber hoorndragers.
>>
>>53647268
Nog meer drinken tot je vanzelf in slaap valt
>>
>>53647181
Hoger opgeleiden hebben een grotere kans op depressie dan lager opgeleiden oetz
>>
File: 1373303599620.jpg (9 KB, 252x252) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1373303599620.jpg
9 KB, 252x252
>>53647312
>>53647330
okeej ik trek een fles champagne open en ga sjineese tekenfilms kijken totdat ik slaap
>>
>>53646791
>Meh
puurdere liefde dan dit kan niet oetz
>>
File: 1452645823367.jpg (215 KB, 465x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452645823367.jpg
215 KB, 465x700
>>53647335
En hoe komt dat? Omdat ze intelligenter zijn en daardoor kunnen herkennen dat het leven compleet nutteloos is.
>>
>>53647425
Eerder omdat ze zich druk maken over elk klein ding.
Een dom mens geeft geen fuck omdat hij niet de capabiliteit heeft om dingen te beseffen. Intelligente mensen wel.

Daarom heb ik een gelukkig leven.
>>
>>53647425
>dat het leven compleet nutteloos is
Hebt ge daar een probleem mee dan?
Ge zijt toch al een tijdje de lagere school uit
>>
File: 1441588493831.jpg (120 KB, 585x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441588493831.jpg
120 KB, 585x1000
>>53647252
Onkuis!
>>53647424
Ik vind vachten maar een vies om heel oetz te zijn.
>>
File: anime_008.gif (133 KB, 640x550) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
anime_008.gif
133 KB, 640x550
>>53647496
Maar je bent wel dom.

>>53647566
>Hebt ge daar een probleem mee dan?
soms wel, soms niet
>>
>>53647584
Maar dieren zijn schattig, jongens zijn schattig en geil dus dan zijn dierjongens toch de perfecte combinatie?
>>
>>53647626
Dit moest me denken aan Bulbasaur, die heeft ook zo'n bloemkool op z'n hoofd
>>
Belangrijke vraag:

Zouden jullie liever gelukkig zijn of waardigheid hebben?
Ik kies voor het tweede oetz
>>
>>53647766
>waardigheid
wees specifieker. Ik zou toch voor gelukkig zijn kiezen oetz, daar draait het leven tenslotte uiteindelijk om.
>>
>>53647766

meh kun je echt goed gelukkig zijn zonder waardigheid? En wat is waardigheid als je tegelijkertijd diep ongelukkig bent? Dan kun je er net zo goed gewoon een eind aan maken.
>>
>>53647766
gelukkig
Waarom waardigheid? Als ik geen waardigheid heb maar wel gelukkig ben wat is dan het probleem?
>>
>>53647849
dit oetz

ik kan me niet voorstellen dat je werkelijk gelukkig bent zonder waardigheid
>>
>>53647844
Wees een (domme) MBO'er maar toch gelukkig of een (relatief slimme) WO'er en depressief
>>
>>53647849
>>53647883
maar dan ben je dus ook niet echt gelukkig.
Als je kiest voor gelukkig zijn dan ben je gelukkig. Dus je bent dan net zo gelukkig als je nu zou zijn met waardigheid, maar dan dus zonder
>>
>>53647907
Liever dom en gelukkig dan slim en verdrietig oetz.Gelukkig ben ik een redelijk slimme HBO'er die gelukkig is :3
>>
>>53647907
gelt maakt gelukig G, met WO wort je avocado en shit
>>
File: frontend.actions.jpg (40 KB, 800x539) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
frontend.actions.jpg
40 KB, 800x539
T-test
>>
>>53648031

hoi nachtfabriekanon :3
>>
>>53648031
Leuk vogelke oetz
>>
>>53648031
wat is een T-test?
Waar staat die T voor?
>>
>>53648081

neger doe jij uberhaupt statistiek?
>>
>>53647766
Gelukkig, waardigheid is hier al onderdeel van zolang je je alleen verantwoord naar jezelf.


Video nog even trouwens van Stefan die linkse gekkies en immigranten kapot maakt.
https://www.youtube.com/watch?v=e71PhE6bdCo
>>
>>53648124
Nee waarom zou ik dat doen?
>>
>>53648081
Gewoon efkes zien of dees mijn juste struikel is. Zit op slimfoon en sinds ik mijn harde schijf vernieuwd heb struikelde ik niet meer.
>>
>>53648166

ik ben immigrant en ben niet kapot met je kanker sjineze tekenfilms
>>
>>53648208

http://www.investopedia.com/terms/t/t-test.asp

het was een grapje oetz, een t-test is een begrip in de statistiek
>>
>>53648217
Jij heb hier niks te zeggen omdat jij hier niet hoort te zijn, maakt niet uit wat je er van vind.
>>
File: 1446236019306.jpg (43 KB, 650x435) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446236019306.jpg
43 KB, 650x435
>>53648258
oh ik dacht dat het voor Trip stond
>>
>>53648303

Jammer voor jou dat alleen mensen die er niets aan kunnen doen zo denken

>invoordat Wilders

Die kan me niets maken
>>
>>53648166
Maar wat nou dat je iemand moet vermoorden om je waardigheid te behouden (als je bv. vernederd word), maar daardoor moet je naar de gevangenis en verlies je je uitkering?
>>
>>53648397
Dan moet je te veel inleveren op het geluk gedeelte dus dat is het niet waard, je kan daarnaast nog zat andere dingen vinden om je waardigheid te behouden.
>>53648374
Daar heb je Wilders niet voor nodig, uiteindelijk zal het volk zelf actie moeten ondernemen om de maatschappij in te richten naar hun wensen.
>>
wie nog meer /studiefinanciering opsparen/ hier
>>
>>53648581

Geloof je serieus dat hier pogroms plaats gaan vinden?

Ik walg letterlijk van domme mensen zoals jij, hoe kan je zulke hopeloze dromen koesteren?
>>
>>53648613
/vollenen/ meesterras rapporteert in.
Ik heb mezelf recentelijk wel getrakteerd op een elektronisch gadget maar voor de rest spaar ik gewoon voor een stevige aanbetaling bij mn hypotheek.
>>
File: 1452894521097.gif (1 MB, 480x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452894521097.gif
1 MB, 480x270
ANIME
>>
>>53648649
>hoe kan je zulke hopeloze dromen koesteren
Door een IQ van 77 te hebben
>>
>>53648166
Ben jij werkelijk trots op jezelf en wat jij in het leven bereikt hebt?
Want als ik, of iemand anders met een hogere IQ, in jouw situatie zou zijn, zou ik echt geen voldoening kunnen vinden in die levenstijl. Dan zou zelfmoord onironisch een betere optie zijn.
>>
>>53648967

Hij heeft LETTERLIJK een IQ van 77. Abstracte begrippen zoals "trots" en "voldoening" kent hij niet.

Hij kent alleen "honger", "moe", "geil" en "sjineze tekenfilms"
>>
>>53649039
en om eerlijk te zijn komen zowel moe als geilheid al tot uitdrukking in het 'chineze tekenfilms' oetz

https://www.youtube.com/watch?v=vlVGdph9hlw
>>
>>53648649
Jazeker, maar mensen hebben het nog te goed. Als de economie kapot gaat zullen de mensen hun land zuiveren en alleen de meeste waardevolle overleven als ze het Vierde Rijk opbouwen. Jouw soort is daar geen onderdeel van, en nee zelfs ik niet.
>>
>>53649130
Shit wordt moe uitgesproken als mo-e?
>>
>>53649194

Jij niet nee, maar vergelijk jezelf nooit met mij want je verdient het niet eens om mijn gebottelde sperma te ontvangen
>>
Wanneer gaan wij dit ook doen jongens?
>>
>>53649253
>gebottelde
R A N D S T A D
A
N
D
S
T
A
D
>>
>>53649399
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bottelen

>dvw je beter Nederlands kan dan iemand die je wilt vermoorden omdat je niet Nederlands bent

Voelt goed
>>
>>53649460
Marhaba
>>
>>53649290
Nooit, ik heb een hekel aan teletekst. Welke autist gebruikt dat nou nog?
>>
>>53648967
>Ben jij werkelijk trots op jezelf en wat jij in het leven bereikt hebt?
Nee, vind dat ik te weinig heb gedaan. En er zijn zat dingen waar ik spijt van heb. Maar dan bezef ik mij dat er met Nederlanders niet om te gaan is in real life dus dan weet je dat je niet zo veel voor elkaar kan krijgen als je met niemand om gaat. Er valt niks te ondernemen zonder dat je weer eens benadeeld word door mensen die je niet mogen. Ik haal veel vreugde uit het idee dat ik niks meer bijdraag terwijl ik 85 uur werkweken zou kunnen maken, dat is de boete voor jullie benadelende houding naar mij.
>>
>>53649635
Dus je hebt geen waardigheid.
>>
77IQ-anon
>slaat vrouwen
>autist met wie niet te redeneren valt
>deels buitenlander en deels Nederlands
>haat Nederlanders
>kijkt pokémon
>heeft een IQ van 77
>wel boeiend op zich

Arabier / Arab
>autist met wie niet te redeneren valt
>buitenlander
>gebruikt een vieze struikel
>niet boeiend ofzo

Welke autist is de minst irritante autist?
>>
>>53649727
de 2D palers
>>
>>53649719
Mijn waardigheid meet zich niet in goedkeuring te halen bij andere mensen, het meet zich in de wraakzucht naar mensen toe. Elke dag dat er niks bijgedragen word is een overwinning. En als ik dan mij kan vermaken als eenling heb ik verlichting berijkt.
>>
>>53649828
Ook ik ben gekleed als een jaren '50 gangster.
>>
>>53649727

>>autist met wie niet te redeneren valt

Er vinden hier nooit discussies van niveau plaats, daarom kom ik hier ook niet.

Maar altijd als ik discussies heb dan is het met een kankeridioot en heb ik uiteraard de overhand.
>>
File: latest[1].png (778 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
latest[1].png
778 KB, 1280x720
>>53649789
dank
>>
File: 1422581096048.jpg (26 KB, 215x365) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422581096048.jpg
26 KB, 215x365
>>53649789
Wij zijn inderdaad kwaliteitspalers, maar daar ging het niet om.
>>
>>53649828
Dat jij thuis zit met een uitkering en je verder niet mengt in de maatschappij is nou niet bepaald wraak oetz, je doet de rest eerder een plezier.
>>
File: 1985198541321.jpg (54 KB, 790x436) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1985198541321.jpg
54 KB, 790x436
>>53649901
>daarom kom ik hier ook niet.
grapjurk, was dit maar waar

>>53649911
geen dank, jullie houden je tenminste in
>>
>>53649901
>daarom kom ik hier ook niet.
niet liegen, ik zie je hier de hele dag door.
>>
>>53649996

Je weet wat ik bedoel, je bent dom maar niet zo dom
>>
>>53650014

Ik bedoelde uiteraard "dat is niet de reden dat ik hier kom"
>>
>>53647397
>een halve fles champagne en drie afleveringen verder
dit was een goede keuze nu echt pitten
>>
>>53650077
Oh sorry, ik was even vergeten dat buitenlanders niet goed Nederlands kunnen.
>>
>>53650149

Is je vergeven, je bent kankerdom
>>
File: 1452671353258.png (69 KB, 186x283) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452671353258.png
69 KB, 186x283
>>53650170
hihi jij bent boos :3
>>
>>53649727
77 is baas want hij haat iedereen

kanker arab struikel kan sowieso de kanker krijgen
>>
File: 323212159516169.png (373 KB, 610x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
323212159516169.png
373 KB, 610x480
>>53650037
>>53650077
>spelt iets fout waardoor het bijna letterlijk het tegenovergestelde betekend
>andere mensen zeggen er wat van
>jij noemt die mensen dom
>>
wie /tonijnbroodjesmakenom2uursnachts/ hier?
>>
File: verdriet.png (4 KB, 240x178) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
verdriet.png
4 KB, 240x178
>>53650231

Een beetje oetz
>>
>>53649981
Mensen aanvallen is niet echt de manier om dat te doen, dus niks bijdragen en genieten van vrijheid is nog beter.
>>
Rateer mijn eten
>>
>boos worden op een Mongools fruitmand-tekeningen forum
Zielig
>>
Waarom word ik 9 van de 10 keer verbannen als ik een draad start op /int/ dat geen nederdraad is?

Altijd met de reden "dit hoort bij /pol/". Enige verschil tussen /pol/ en /int/ is dat de ene vol met kankermongolen zit en de ander wat minder.
>>
>>53650319
Bent u een zwerver
>>
>>53650319
Nou heb ik ook honger oetz.
>>
>>53650363
Omdat je te hoekig bent.
>>
>>53650319
Hoeveel krijg je betaald per uur?
>>
>>53650363
Ga naar /pol/ dan.
>>
>>53650319
Wat voor smaak schimmel is dat?
>>
File: 1446338875426.png (385 KB, 656x608) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446338875426.png
385 KB, 656x608
>>53650363
>ga naar /pol/
>Trump overal
>>
>>53650261

Niets fout aan

"daarom kom ik hier ook niet"
[voor discussies] kom ik hier ook niet [, maar voor ...]

Ambigu? Ja, maar aangezien ik hier paal is de ambiguïteit meteen weg. Maar serieus, ik had niet moeten verwachten dat je begrijpend lezen kan.
>>
>>53650363
>impliceren dat ik praat over mijn politieke standpunten op een anoniem Indonesisch compositietekeningen forum praat
>>
>>53650403
Hoezo? Er is op dit moment een aanslag / gijzeling in Burkina Faso. Als ik nu een draad zou starten zou ik weer verbannen worden met reden als "dat het bij /pol/" hoort.

Kankerconcierges

>>53650413
/pol/ is letterlijk /stormfront/, je kan daar geen discussies hebben
>>
>>53650470
Gebruik dan daarvoor in plaats van daarom, is duidelijker in dit geval.

Daarvoor kom ik hier niet
>ik kom hier niet voor x maar wel voor y
Daarom kom ik hier ook niet
>x is waarom ik hier niet kom
>>
>>53650411
16€ +66% nachtvergoeding

>>53650437
Americain préparé oetz
>>
>>53650541
Dat hoort niet echt bij /int/, hoort uiteraard bij /news/
>>
>>53650470

>>53650587
deze meneer heeft gelijk
weer extra punten voor de 2D palers
>>
>>53650604
/news/ is zo goed als dood oetz
>>
>>53650587

Het punt is dat wat ik zeg niet fout is vanuit een taalkundig opzicht, en als je het er niet mee eens ben kan je het vragen op een forum voor de Nederlandse taal of je kan het laten zien aan je mavo docent Nederlands.

Is het ambigu? Ja, maar zoals ik zei, aangezien ik hier overduidelijk altijd ben zou je moeten kunnen afleiden wat ik bedoelde.

Maar wat boeit het oetz, ik weet niet waarom ik hierover discussier terwijl ik nu mijn wekelijkse masturbatiesessie moet doen.
>>
>>53650714
Geef je fout nou maar toe arab, even door het zure appel bijten.

Kom op jongen, je kan het wel.
>>
Het autisme is sterk hier vanavond
>>
>>53650786
zure appels zijn waarschijnlijk haram, zoals ze dat altijd zo mooi zeggen
>>
File: mijnleven..png (8 KB, 237x216) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mijnleven..png
8 KB, 237x216
>>53650786

Ik had het echter niet fout, maar oke, je maakt me wel verdrietig.
>>
>>53649828
Zo "meet" je waardigheid niet oetz

Je hebt duidelijk niets bereikt in het leven en het enige waar je trots op bent is op het feit dat je niks bijdraagt aan wat dan ook.
Daarom ben jij het perfecte voorbeeld van iemand die dom is, maar toch gelukkig is, aangezien je simpelweg niet in kan zien dat jouw leven objectief kanker is.
Waardigheid meet je trouwens ook niet in goedkeuring naar andere mensen of zo, daar gaat het trouwens helemaal niet om. Het gaat om jouw eigen trots en eigenwaarde, en dat is in jouw geval niet veel.
>>
>>53651350
>serieus reageren op 77IQ

Neger, wat doe je?
>>
>>53651519

lief doen oetz
>>
>>53651350
>Waardigheid meet je trouwens ook niet in goedkeuring naar andere mensen of zo
Toch wel, anders zou je ook je bed niet uitkomen en misschien wel genoeg nemen met wonen in een kartonnen doos. Probeer maar eens te bezeffen wat je allemaal doet op een dag waar andere mensen bij betrokken zijn.
>>
Waar zal ik eens op gaan fappen
>>
>>53651711
Sippe Pandabeer
>>
Ik moet altijd lachen om 77IQ zijn palen.
Hij doet altijd zijn best om intelligent over te komen, maar komt telkens met de meest onzinnige en onsamenhangende stukken tekst.

En dan die taalfouten die een 6-jarige nog niet eens zou maken. Geweldig.
>>
>>53651711

Ga naar tubegalore, kies de x-de categorie op de startpagina, waarbij "x" het laatste cijfer van mijn paal is.
>>
>>53651787
>>53651711

Ik heb zojuist gekeken en dat is de "voyeur" categorie
>>
>>53651711
Schattige jongens die elkaar zuigen
>>
>>53651756
>geraakte er vroeger op
Geraak er niet meer op sinds ik mijn nieuwe schijf heb oetz
>>
>>53651910
Probeer de addon anders, die werkt meestal wel en is nieuwelingsvriendelijk
>>
>>53651572
Het is beseffen.

>genoegen nemen met wonen in een kartonnen doos
Daar ligt het verschil tussen jou en mij, ik wil later terugkijken en zien dat ik mijn leven niet heb verspild aan zitten op de bank o.i.d.

Wederom, jij bent het perfecte voorbeeld van een onwetend en gelukkig persoon.

En
>wat is relaties in stand houden
>wat is mutualisme
>>
File: 1367845652749.gif (708 KB, 260x146) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1367845652749.gif
708 KB, 260x146
DOOD AAN ALLE MBO'ERS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
>>
>>53651968
Doet het niet, hij ververst gewoon de pagina als ik moet inloggen. Heb alles al gedaan. Heb alleen nog geen paal gedaan op hun forum oetz. Zou dat het zijn?
>>
File: 20151225172105.jpg (155 KB, 832x468) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20151225172105.jpg
155 KB, 832x468
>>53651999
Verlos mij uit mijn lijden
>>
>>53652043
Zou kunnen, het is allemaal vrij vaag. Ik heb zelf nooit gepaald op hun forum oetz.
>>
>>53652043
Geen idee of deze instructies nog van toepassing zijn.

pastebin.com/0ptQDhTq
>>
>>53651999

Wat studeer jij?
>>
>>53651998
>ik wil later terugkijken en zien dat ik mijn leven niet heb verspild aan zitten op de bank o.i.d.
Ik wil later niet terug kijken en zien dat ik te veel op anderen heb vertrouwd om dingen voor elkaar te krijgen.
>wat is relaties in stand houden
Daar kan ik zelf nog aan werken, maar het komt niet altijd van mijn kant. Meeste mensen is geen relatie mee te onderhouden omdat ze je op de kleinste sociale imperfecties afschrijven.
>wat is mutualisme
Al wil ik nog zo veel geven en bijdragen dan zal er alsnog vreemd naar mij gekeken worden, en zal ik verworpen worden voor de kleinste imperfecties. Er is niet met mensen om te gaan tezij je net zo als een schaap blaat zoals hun dat doen.
>>
>>53652044
doe het lekker zelf
>>53652174
bedrijfseconomie
>>
>>53652423
>doe het lekker zelf
Ja hoe is het? Ik heb MBO, ik kan dat zelf niet.
>>
>>53652325
>Ik wil later niet terug kijken en zien dat ik te veel op anderen heb vertrouwd om dingen voor elkaar te krijgen.
>i-iedereen is tegen mij!!!1
Misschien ligt het wel aan jou
Wat heb je zelf voor elkaar gekregen dan?
>>
>>53652423
>bedrijfseconomie

Wat wil je hiermee worden? Wat kan je hier uberhaupt mee worden?
>>
>>53652801
>Wat wil je hiermee worden?
register accountant
>Wat kan je hier uberhaupt mee worden?
niet zo heel veel want het is een bachelor opleiding
>>
>>53652801
wat voor miemstudie doe jij trouwens
>>
>>53652918

Ik studeer wiskunde en natuurkunde oetz
>>
>>53652946
goed bezig. welke master ga jij doen?
>>
Slaap lekker <3
>>
>>53653007

Weet ik niet echt. Als ik lekker veel geld wil verdienen kan ik nog altijd voor financiële wiskunde of iets dergelijks gaan, ik heb daar wel wat over gelezen gedurende mijn studies.

Anders misschien theoretische natuurkunde maar doen moet je enorm veel denken voor praktisch geen geld.
>>
File: image.jpg (30 KB, 539x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
30 KB, 539x270
amai miems
>>
Stoot
>>
File: fubooty.png (472 KB, 520x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fubooty.png
472 KB, 520x1000
manga
>>
GOEIEMORGEN DEZE MORGEN!
>>
>>53661057
homo
>>
Weer niet in mijn slaap gestorven jongens
>>
Volgende keer beter.
>>
>>53661176
Zeg dat de volgende keer zonder die lul in je mond
>>
Mashallah zelfs de NEDERLANDSE STAAT pakt ongelovigen op die tegen de heilige islamitische staat vechten. Premier Rutte luistert eindelijk naar Allah.
Islam is de religie van vrede.
>>
Goeiemergen!
>>
>>53662321
kak me vlag deed het niet!

Waarom is het eigenlijk altijd zo dood 's morgens?
>>
>>53662398
Omdat rotten in je bed normaal is voor NOOTen rond deze tijd
>>
>>53640814
ik heb blauw :D
>>
>>53662434
En ik maar denken dat NOOTen het meeste van hun tijd maken zoals ze zelf altijd zeggen.
>>
Het sneeuwt!
>>
>>53662552
Maar hun tijd is 's nachts. Als normale mensen slapen
>>
File: 1441018409197.gif (9 KB, 325x217) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441018409197.gif
9 KB, 325x217
>>53662511
Sinterklaaske vraag een extra vlag aan voor Mierlo oetz.
>>
File: 1392481749166.jpg (185 KB, 500x484) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1392481749166.jpg
185 KB, 500x484
>>53662557
Niet hier, het regent.
>>
>>53662511
Moet jij al niet in Spanje zijn, circusfreak?
>>
>>53662951
Lekker toch
>>
Test
>>
>>53663714
Mooi man.

Den Bosch is nu ook rooier in plaats van roze.
>>
>>53663742
Ik kende een meisje die roze spelde met een L

Rolze
>>
>>53663990
wow
>>
nieuwe

>>53664201
>>53664201
>>53664201
>>
>>53663990
Bekant iedere Fatima of Achmed maakt die fout.
>>
File: spongebob sad2.gif (72 KB, 480x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
spongebob sad2.gif
72 KB, 480x270
good night /int/
>>
>>53664259
welterusten
>>
oei, deze is nog helemaal niet dood, er kunnen nog 6 paaltjes
>>
>>53667014
test
>>
waar kan ik een klacht indienen over de veiligheid van mijn werkplek of rechten die niet worden nageleefd?
>>
>>53667166
wat test je?
of je nog kunt palen?
>>
>>53667170
Paal 't in de nieuwe draad sintje.
>>
>>53667293
oké
>>
ik hak maar ven de knoop door
Thread replies: 311
Thread images: 53
Thread DB ID: 445149[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.