[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/norge tråden/
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 339
Thread images: 90
File: 1452766802363.png (120 KB, 424x332) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452766802363.png
120 KB, 424x332
maur-utgaven

forrige: >>53544456
>>
>abloo-bloo-bloo jeg fryser i 13 minus utgaven
>>
File: Mack-øl.jpg (233 KB, 2048x1365) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Mack-øl.jpg
233 KB, 2048x1365
Hvem /Mack-ǿl/ her?
>>
>>53571925
>>
File: 53 Myrmidons-2.jpg (217 KB, 1020x842) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
53 Myrmidons-2.jpg
217 KB, 1020x842
Maurutgave?
>>
>>53571970
>uironisk drikke dansk piss
rister på hodet familie
>>
File: pandamaur.jpg (130 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pandamaur.jpg
130 KB, 500x500
>>53572226
Hva er din favorittmaur?

Min er den sornosen her
>>
>>53571843

>/norge tråden/

ord deling
>>
File: blog.anteater-half.jpg (122 KB, 700x467) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
blog.anteater-half.jpg
122 KB, 700x467
>>53571843
>>53572226
>>53572286
>>
File: 53 Myrmidons-1.jpg (240 KB, 1280x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
53 Myrmidons-1.jpg
240 KB, 1280x1024
Noen andre som abonemerte på monster kort her?

Noen som fortsatt har sine kort?

>>53572286
Jeg må nok si det blir bildet

om vi skal snakke om ekte maur blir det Patronmauren (Bullet Ant

>>53572361
>påstår
>>
>>53572226
>Monsterklubben

Den lilla kategorien var desidert den beste.
>>
>>53572401
>uironisk breve blandingsraser
>>
File: 7 Bunyip-3.jpg (110 KB, 1006x970) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
7 Bunyip-3.jpg
110 KB, 1006x970
>>53572405
uten tvil
Har du fortsatt kortene dine?
villig til å selge?
>>
>>53572401
Åh shit.. en kompis hadde flere permer med slike. Kan man finne noen av de på nettet?
>>
>>53572467
Ikke faen om jeg kvitter meg med dem.

>>53572478
http://wierdnwildcreatures.wikia.com/

Vær så god.
>>
hva faen er dette for slags nerderi i MIN norgetråd
>>
>>53572401
>abonemerte
>>
>>53572401
Damn. Var medlem der i flere år når jeg var barn for mamma meldte meg ut for å spare penger. Fökk deg mamma. Aner ikke hvor det ble av permene, og det er synd, for jeg hadde en jævlig svar samling etterhvert.
>>
>>53572516
Nice.. takk. Ser de er litt forskjellige fra de norske jeg husker, men.. Synes forresten det var overraskende mye aktivitet på den wikien.
>>
>>53571843

Er jeg trådkjendis nå?

T. Trafikkvaktanon
>>
>>53572401


>monster kort
>>
>>53572401
>abonemerte
>monster kort
>>
File: 25 Mothman-1.jpg (99 KB, 926x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
25 Mothman-1.jpg
99 KB, 926x1000
>>53572478
Du kan finne lignendes på amazon, ikke det samme
Det er på engelsk

1 du kan soke etter "weird n wild creatures" og finne noen mindre samlekort med bare en brokdel av informasjonen, og noen ganger dårligere kunst eksempel er i >>53572516 sin kommentar
2 du kan soke etter mythical monsters
det er omtrent det samme, som monsterkort, men er delt inn i en rekke flere boker, tror jeg

>>53572478
vill du i såfall svare på ett enkelt sporsmål
har du lilla #19, 50, 77, eller noe etter 86?
i så fall, hva er navnet på monstrene?
kan du ta bilde?
>>
>>53572787
>lignendes
>kunst eksempel
>vill
>>
>>53572787
Det var ikke jeg som hadde de, men en kompis. Han hadde flere permer med slike, og det var veldig mange. Husker vi brukte å sitte og bla gjennom de av og til. Aner ikke om han fortsatt har de. Har ikke hatt kontakt med han på mange år.
>>
>>53572787
siste del her var ment for >>53572516

>>53572871
hvor i landet bodde dere? bare nysgjerrig på om det var like populært over hele landet

>>53572702
takk, herr beinrangel, nå kan du gå
>>
>>53572984
Vi bodde i Nordland fylke. Sjekket forresten den #19 Lilla, og det er visst Sfinksen. Den husker jeg veldig godt at han hadde. Han hadde også flere slanger og edderkopper og slikt, og vi bladde alltid kjapt forbi edderkoppene.. heheh. Han hadde også mange dinosaurer, men husker selvsagt ikke halvparten. Det begynner å bli en del år siden.
>>
>>53572467
Jeg har en del fra jeg var liten. Verdt noe for deg?
>>
>>53573061
Det er ikke samme rekkefolge på de små samlekortene på engelsk du ble linket til
i den norske utgaven jeg har er sfinks #24

>>53573109
det spors, har du noen av de folgende lilla kortene
#19, 50, 77, eller noe etter 86
>>
>>53573251
Ser dårlig ut der ass, stemmer oversikten på wikia?
>>
>Bowie og Rickman

http://www.nrk.no/nyheter/joshua-french-fengslet-i-kongo-1.11124134

Er French nestemann ut?
>>
Gratulerer til kollegaanon 3 som landa en ny kontrakt forste dag i felten. Nå feirer vi med polse og rodbrus.
>>
>>53573381
om du snakker om dette http://wierdnwildcreatures.wikia.com/wiki/Monsters_of_the_Mind så nei
fleste monstrene går under et helt annet tall

men du har altså ingen av de jeg listet, eller gikk du etter wiki nummeret?
>>
>>53573445
Dere er verre enn Illuminati fåvæ.
>>
>>53573510

Takk
>>
>>53573445
Nice.. gratulerer til han. Dere har forresten ikke fler e jobber til overs? Har snart bachelor i IT-stottet bedriftsutvikling, og kan hjelpe å Google når PCene slår seg vrange.
>>
Hej. :-)
>>
>>53573445
Medierådgivning?
>>
File: 33 Mr Hyde-3.jpg (92 KB, 1074x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
33 Mr Hyde-3.jpg
92 KB, 1074x1024
Som sagt
hvis noen har lilla monsterkort nummer 19, 50, 77, eller noe etter 86 er jeg villig til å kjope

Ikke gå på wikiet for å finne ut om du har de kortene, nesten ingen av kortene er på samme nummer som i den norske utgaven
>>
>>53573866
Er du villig til å fellatere en anonsen for de?
>>
>>53574013
nei
og sannsynligvis er vi ikke engang i samme by, så om du har noe jeg vil ha sender du det i posten mens jeg sender deg penger over nett
>>
>>53573508
Nei, sjekket etter linken bare, så da er det feil. Husker ikke helt hva jeg hadde, men tviler på at det var noe spennende. Hadde baba ganoush ass
>>
>>53574104
Ingen lidenskapelig fellatering - ingen kort
>>
File: 34 Baba-Yaga-1.jpg (108 KB, 934x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
34 Baba-Yaga-1.jpg
108 KB, 934x1024
>>53574122
>baba ganoush
Mener du Baba Yaga?

Når får du muligheten til å skjekke din egen perm?
Så vidt jeg husker fra en venn var #50 wendigo, og 87 var havfolk

>>53574251
og hvilke av de kortene jeg nevnte har du da?
>>
>>53574284
Har en komplett samling. Kan breve bilder når jeg er hjemme.

Er seriost villig til å gi bort kortene du etterspor for en god avsugning.
>>
>>53573629

Kanskje om et halvt år at vi har noe ledig innenfor det feltet. Hvis det er tilfellet så skal jeg sorge for at en anon blir ansatt såfremt han/du har relevant cv og ikke er autist
>>
>>53574718
Litt autisme er greit..
KollegaAnon 2.
>>
>>53574456
vell, jeg har allerede påpekt hvilke kort jeg er interesert i
når du sier komplett, mener du at de ikke hadde flere kort å sende deg? at du har alt?

Hvor i landet bor du uansett?
>>
>>53574718
Ja, okei. Er ferdig i slutten av mai, så dere får eventuelt si fra.
>>
>>53575231

Det kan passe bra faktisk. Vi er muligens.. og jeg sier muligens. Ute etter å besette en slik stilling i august.
>>
>>53575379
Akkurat.. Da er det bare å plinge på. Tipper jeg fortsatt kommer til å surfe Norgetråden, så. Hadde jo vært skoy det. Kommer uansett til å soke på jobber rundt den tida.
>>
File: 1452706834452.png (2 MB, 1582x1176) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452706834452.png
2 MB, 1582x1176
BARE
>>
>>53572401
Shit husker jeg hadde disse jeg også.
Mamma kastet dem REEEE!
>>
>>53576364
Hvorfor?
noen du vill jeg skal breve?

>>53572643
mast du kanskje permene på samme måte som >>53576374 ?
>>
>>53576489
Hadde ikke brukt dem på mange år så ble slik for å spare plass.
Var det ikket kort om dyra fra oya til Dr Moreau?
Vis dem.
>>
File: 43 animal people-3.jpg (213 KB, 918x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
43 animal people-3.jpg
213 KB, 918x1024
>>53576666
var bare ett kort til Moreau's dyr, men ja
dette er det som fikk meg til å lese boka
her er baksiden
>>
>>53575580

Kan vi hjelpe enda en anon så gjor vi det. /norgetråden/ = hemmelig brorskap
>>
>>53576861
Gode minner.
Fikk man ikke et blad hver måned hvor en dinosaur var frontfigur for det her også?
>>
File: 43 animal people-2.jpg (158 KB, 1016x830) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
43 animal people-2.jpg
158 KB, 1016x830
>>53576666
og her, lusifer, har du innsiden
forran har samme ansikt som innsiden

>>53576489
mente selvolgelig >>53576364
>>
File: vibrerer.gif (216 KB, 256x256) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vibrerer.gif
216 KB, 256x256
Hva skjer her da gutta boys?
>>
>>53576983
Djevel trips bekrefter gode minner!
Jeg likte best de lilla og rosa mener jeg, forhistoriske dyr er ganske kult.
>>
Kjeder livet av meg gutta, hva gjör?
>>
>>53576885
Heheh.. hores bra ut.
>>
File: DSC_0385.jpg (804 KB, 2232x1186) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_0385.jpg
804 KB, 2232x1186
>>53576979
jovist, har enda disse tre

har du fortsatt din samling?
om du ser på mine tidligere komentarer ser du at jeg er villig til å kjope om du har noen jeg ikke har

>>53577134
samme her
har de to gruppene i en og samme perm og alle de andre i en anen
>>
>>53577272
Du har god smak anonsen!
Nei alle mine er kastet for lenge siden som sagt, det gjor vondt å tenke på nå.
De bladene ga meg også en del nostalgi.
>>
File: solo.jpg (43 KB, 578x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
solo.jpg
43 KB, 578x300
>-20 ute
Kan global oppvarming komme snart?
Begynner å bli lei av vinter fåvæ
>>
Hverken Sverige eller Danmark fikk tak i dette til syvende sist. Hvordan foles det fåvæ?
>>
>>53577736
Hva? Får de ikke lov å vise Hurtigruten time for time i Sverige og Danmark?
>>
>>53577431
global oppvarming gir mer ekstremvær, det gjor ikke Norge om til syden
>>
>>53577993
Å ja, sier du det.
>>
File: 1445027251441.jpg (2 MB, 3264x2448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445027251441.jpg
2 MB, 3264x2448
Lader de norske jentene opp til neste rasekrig?
>>
>>53578055
Ja. Det er det jeg sier. Du kan lese det i brevet mitt.
>>
>>53578231
Det var sarkasme, din asparges.
>>
>>53578156
Det er for tidlig å avslore kraftnivået. Kun autister er åpne om slikt.
>>
File: astridjacobsen.jpg (78 KB, 980x551) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
astridjacobsen.jpg
78 KB, 980x551
>>
File: astridjacobsen2.jpg (12 KB, 480x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
astridjacobsen2.jpg
12 KB, 480x270
>>53578568
>>
File: astridjacobsen3.jpg (36 KB, 500x333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
astridjacobsen3.jpg
36 KB, 500x333
>>53578611
>>
>>53578055
>>53578296
>han har ikke sjetteklasse naturfag
>>
File: astridjacobsen4.jpg (47 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
astridjacobsen4.jpg
47 KB, 1280x720
>>53578661
>>
>>53578831
>Han er autist
>>
>>53578831
>han har ikke sjetteklasse naturfag
>he has not sixth grade science
What
>>
File: arm-37-118-g004-l.jpg (120 KB, 492x514) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
arm-37-118-g004-l.jpg
120 KB, 492x514
Ville jeg ha blitt hyllet av venstresiden hvis jeg hentet en ensom, ung og krigsskadet kvinnelig Syriaflyktning til Norge for å bo sammen med meg?
>>
>>53579215
nei

t. venstresiden
>>
Jeg tåler for lite pils gutta, hva skal jeg gjore? Er på apoteket nå for pchente medisin, men er rinelf dull
>>
>>53579707
Billig fylla, hva er galt med det?
>>
>>53579215
Hvordan våger du å utnytte en hjelpeslos kvinne i en desperat situasjon? Ditt rovdyr. Vi får gi henne en kommunal bolig på Gronland så hun kan være rundt sine egne.
>>
>>53579844
Jeg vil ikke utnytte henne. Snarere vil jeg si at jeg gir av meg selv.
>>
>>53579739
Det er galt når man er tilsynelatende dritings på et apotek
>>
http://www.dagbladet.no/2016/01/14/nyheter/sos_rasisme/innenriks/tjen_folket/politikk/42740649/

SOS rasisme på selvmordsvakt.
>>
>>53579958
jeg provde meg på sarkasme fåvæ sdm
>>
Ask anything from ny-norsk
>>
>>53580488
I have no further questions.
>>
>>53580081
Snakk om å tjene folket!
>>
>waiting at the bus stop
>some autist wearing a trench coat eating chocolate
>throws the wrapper on the ground
>someone picks it up and throws it away
>autist starts sperging out, throws bits of chocolate on the ground and another wrapper
>shouts something in Norwegian, sounds like "Pick that up!"
>everyone is glancing at each other as the autist boards a bus and leaves
Which one of you was this?
>>
>>53580549
I don't have time for your questions.
>>
>>53580619
ikke personlig ment, kompis
>>
>>53580619
pssshhh... ingenting personalet... kompis...
>>
>>53580678
Who is this fluid druid?
>>
>>53580678
stakkars jente
>>
>>53580619
Ingenting personaktig, pjokk
>>
File: image.jpg (1 MB, 3264x2448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
1 MB, 3264x2448
>>
>>53580678
Is this girl Norwegian? She looks familiar.
>>
>>53580619
inget personellansvar kompis
>>
>>53580915
KollegAnons jo. De er ikke på jobb fortsatt?
>>
File: 1451423710141.png (271 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451423710141.png
271 KB, 500x375
>>53580915
Det er jo litt kult at Norgetråden er blitt et slags brorskap.
>>
>>53580619
Ingen personalliert, kompis
>>
>>53581151
Vi må ta det til neste nivå

Losjedannelse når??
>>
File: peppu3.webm (1 MB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
peppu3.webm
1 MB, 640x480
>>53580752
Finnish whore:
https://irc-galleria.net/user/elisagrauh%60
https://ylilauta.org/erotiikka/34405529
>>
>>53580920
Finnish whore more pics here: >>53581226
>>
File: mmm.gif (875 KB, 250x231) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mmm.gif
875 KB, 250x231
>>53581226
>>53581293
>>
>>53581226
r-rumpen...
>>
>>53581226
https://static.ylilauta.org/files/5b/orig/279msu1g/11953715_1627912117478182_1814634016_n.mp4
https://static.ylilauta.org/files/95/orig/fz6cppcu/elisagrau_twerkkaa.mp4
https://static.ylilauta.org/files/0l/orig/pndc8xsf/12134294_549900768506264_400716000_n.mp4
>>
>>53581226
>>53581293
>>
>>53581576
yes?
>>
>>53581676
i forgot sry
>>
>>53581535
>twerkkaa
finnish language is funny 2bh
>>
>>53581775
>rumpeskak
norwegian language is funnier 3bh
>>
>>53581076
Vært ute å pilsa litt.
>>
>>53581775
Twerking is disgusting btw.
>>
>>53581928
Rumperist*
>>
>>53580915
Er kolleganon 3 en stor kar?
>>
>>53582145
For deg
>>
File: Nå er det nok.png (495 KB, 619x456) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Nå er det nok.png
495 KB, 619x456
Knekker opp en björn fåvæ, skål.
>>
File: DU FORSØKTE.png (784 KB, 8029x7795) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DU FORSØKTE.png
784 KB, 8029x7795
>>
File: stupid.png (185 KB, 1012x623) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
stupid.png
185 KB, 1012x623
>>
>>
File: 1451275258815.jpg (149 KB, 1348x1106) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451275258815.jpg
149 KB, 1348x1106
https://www.youtube.com/watch?v=R1vJJ4gtYog
>>
File: 1432163294130.jpg (7 KB, 157x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432163294130.jpg
7 KB, 157x250
>>53582540
>>
File: 1449958355122.jpg (87 KB, 449x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449958355122.jpg
87 KB, 449x750
>Dfn endex klokka 19.

Foles godt fåvæ
>>
>brasil

https://www.youtube.com/watch?v=KwgnWVsGnI4
>>
File: bondevik.jpg (125 KB, 990x719) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bondevik.jpg
125 KB, 990x719
>>53582860
>man hvite menn som pusher 50 er mer gangster enn Karpe Diem
>>
>>53583085
>inb4 prumpeanon
>>
>>53583204
*Promp*
>>
File: 29 Griffin-2.jpg (95 KB, 944x904) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
29 Griffin-2.jpg
95 KB, 944x904
Nå som det er litt andre her i tråden vil jeg gjerne si dette på nytt

Er det noen her som samlet på monster kort for?
Noen som fortsatt har kortene sine og er villig til å selge?

De jeg trenger er lilla nummer 19, 50, 77, og alt etter 86
50 skal være Wendigo, og 77 skal være havfolk
>>
>>53583429
https://www.youtube.com/watch?v=VuqyZC2haBI
>>
>>53583903
Nok med det greiene der nå.
>>
>>53582145
Kollegaanon3 er 1.88 og 93kg
>>
>>53584191
Hvor norsk er han?
>>
>>53584158
jeg gikk over to timer uten å nevne det
desuten er jeg veldig interesert i å få tak i de kortene jeg mangler, og så vidt jeg vet kom akkurat dette bare ut i norge og sverige

og det er ikke som om jeg planlegger å spamme hver tråd med dette uansett.
>>
>>53584379
Familien hans har bodd på samme oy på vestlandet siden 1300 tallet. Blå oyne.
>>
>>53583903
Jeg samlet. Skal besǿke foreldrene mine til helgen, så kan alltids sjekke hva jeg har. Ikke garantert at jeg vil selge dem da.
>>
>>53585007
noen mulighet til at jeg kan få eposten din for å kontakte deg senere, eller kommer du tilbake i helgen?

Som sagt, det er også bare noen av dem jeg mangler, så om du selger de jeg trenger har du forhåpentligvis fortsatt en del igjen
>>
>>53585272
Jeg poster en midlertidig mail her etter helgen for kontakt hvis jeg finner ut at jeg har noen du kan være interessert i samt at jeg kan selge dem. (Har ikke komplett samling, men jeg vil ikke bryte opp en lang kombo med kontinuerlige kort; det er mulig jeg har noen autistiske trekk).
>>
File: 1452435991484.jpg (37 KB, 400x374) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452435991484.jpg
37 KB, 400x374
>Det er 2016
>Jeg har vært på 4chan i 10 år nå
>>
>>53583903
Samlet og hadde både wendigo og havfolk, men hvor det er blitt av permene har jeg ingen anelse om
>>
File: mootmail.png (343 KB, 599x462) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mootmail.png
343 KB, 599x462
>>53587327
Send moot en mail og krev en diplom.
>>
File: Moot.jpg (523 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Moot.jpg
523 KB, 1920x1080
Moot er ute med båten sin
>>
>>53587926
>moot
>2916
kom ann, fåvæ...
>>
>>53588129
Hva slags tidsregning er det du opererer med?
>>
>>53588129
Hva er problemet? Slutter jo ikke å sende han hatmail bare fordi han forlot skipet.
>>
File: B8XzChcCEAEWzmE.jpg (80 KB, 600x839) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
B8XzChcCEAEWzmE.jpg
80 KB, 600x839
>>53588120
Hörte han ble kapret av anonyme somaliske pirater.
>>
File: featured-kort.jpg (73 KB, 1038x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
featured-kort.jpg
73 KB, 1038x576
Vri-åtter fåvæ
>>
File: BoB.jpg (22 KB, 640x363) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BoB.jpg
22 KB, 640x363
>>53588491
F
>>
File: 1443963215839.gif (85 KB, 500x351) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443963215839.gif
85 KB, 500x351
>>53588120
jeg vil ha mut tilbake
>>
>>53588894
Jeg fikk en gang ja fra Hans Bauge til et slag vri-åtter.
>>
>>
>>
File: 1452808124376.jpg (29 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452808124376.jpg
29 KB, 300x300
>>53591176
>>
File: turd impact.gif (360 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
turd impact.gif
360 KB, 500x375
>2006 er 10 år siden
>>
File: nulltullmedkull.jpg (15 KB, 275x183) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nulltullmedkull.jpg
15 KB, 275x183
>>53591266
>>53591266

Kull er best, Hank
>>
>>53591452
>10 år siden jeg begynte på videregående
wew
>>
File: 1432443087391.gif (1024 KB, 184x141) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432443087391.gif
1024 KB, 184x141
>>53591896
Samme her
>>
Er det greit å gå med lue inne+
http://www.tv2.no/a/7801330
>>
>>53590793
Hadde latt han vinne fåvæ
>>
>>53592757
Nei.
>>
>>53592757
Det er faen ikke greit.
>>
>>53592757
Selvsagt.
>>
>>53594160
Slåss med meg.
>>
>>53594160
t. slask
>>
>>53594213
Nei, hele grunnen til at jeg går med lue innendors er jo fordi jeg er en lat jævel, så slåsskampen får du ta med noen som faktisk gidder å ta turen.
>>
>>53594258
Stemmer, og godt fornoyd med det.
>>
>>53594293
>mitt en gang stolte land
>>
>>53594438
Stress å stelle håret hver dag fåvæ, slenger bare på meg lua så får jeg en halvtime ekstra sovn. God byttehandel i mine oyne ettersom jeg ser bedre ut med enn uten lue uansett.
>>
>>53594580
Ingen mannfolk trenger en halvtime på å fikse håret.
>>
>>53594697
Slasker som meg trenger såpass god tid i hvert fall.
>>
>>53594580
>Bruker en halvtime på å stelle håret
Og nei, du ser ikke bedre ut med lue på, og ingen vanlige folk vil ta deg seriǿst.
>>
>>53594580
>stelle håret
Er bare å dra en kam over det, så er det gjort. Med mindre du sliter med en minkende hårmanke, eller har helt knull-min-skit-opp sveis, så er det vel ikke noe grunn til å skjule det.
>>
>>53594749
bare unnskyldninger sdm men det er ditt eget problem om du ikke vil presentere deg selv på en normal måte så for all del, knus på.
>>
>>53594794
>Og nei, du ser ikke bedre ut med lue på
Jo, man gjor vel faktisk det når man aldri besoker frisoren eller bryr seg om hårpleie.

>ingen vanlige folk vil ta deg seriǿst
Triste greier. Har aldri opplevd noen problemer verken på jobb eller skole.
>>
>>53594846
>har helt knull-min-skit-opp sveis
Nettopp. Tror en fuglefamilie kunne hatt en hyggelig hekketid der.

>>53594887
Takk, det skal jeg absolutt gjore.
>>
http://p3.no/stem-fram-din-erotiske-favoritt/

Skal jeg skrive noen avsnitt med snusk og sende inn et bidrag fra Norgetråden?
>>
File: CDCN1xWUUAE9-0c.jpg (46 KB, 600x383) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CDCN1xWUUAE9-0c.jpg
46 KB, 600x383
>>53594580
>han går ikke med hatt innendors
Tipping intifiseres
>>
File: justwhy.jpg (23 KB, 502x417) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
justwhy.jpg
23 KB, 502x417
>Heldig nok til å bli fodt i Norge.
>23år gammel Halvneger.
>Ser heldigvis mer hvit ut enn neger.
>Diagnosert med Aspergers Syndrom.
>Kynisk, depressiv og hater å være alene i mer enn 30min.
>Flink til å glede andre, men ikke meg selv.
>Singel fordi ingeniorutdanning.
>Muslim far som aldri gidder å tilpasse seg det Norske samfunn som ender opp med å ha null tilstedeværelse i livet.
>Mor med en naiv og snillistisk holdning som bryr seg mer om flyktninger enn sin egen sonn.

Hvorfor leve i det hele tatt?
>>
>>53595246
Fin blogg, Ole-Ahmed. Livet skal nok ordne seg, skal du se.
>>
>>53595246
Hores ut som du lever et ekte megmegliv, Anonsen, det i seg selv burde vel være glede nok til å bevare livsgnisten.
>>
>>53595105
artister er kanskje noen av de få som slipper unna med pretensios hattebruk
>>
>>53594907
>når man aldri besoker frisoren
Hvorfor? Det er jo forǿvrig også et alternativ å klippe det kort selv med maskin.
>>
>>53595246
>Hvorfor leve
Ser ganskje kjort ut, bare ta steget.
>>
>>53595646
For lat til begge fåvæ.
>>
>>53595795
>ha stolthet i å være en slamp
nedrig fåvæ
>>
>>53595933
Ålreit, men nå tenker jeg at jeg stikker og sover 12-14 timer. God natt.
>>
>du vil aldri bli ungdomsskolens alfahann

bare drep meg nå fåvæ
>>
>>53596104
jenter var så utrolig lette å prove seg på i den tida allikevel var jeg for autistisk
>>
>>53595033
JA

Kan ikke forstå at et brev som det her kan gå ubemerket forbi
>>
>>53596966
Har du noen idéer til historien? Setting, rollefigurer, handling, tema?
>>
>>53596104
>han bruker dyreterminologi om mennesker
Lavt
>>
>>53597036
En eksentrisk sjakkentusiast med rumpeburger
Håndballjv-er
Alt skjer i en fiktiv McDonald's på Lade
>>
File: 1452733086071.png (34 KB, 505x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452733086071.png
34 KB, 505x800
>>53597182
Mangler vel bare at hovedpersonen har fimose
>>
>>53597182
Det skal bli en erotisk novelle, ikke et oppkok av Norgetrådmegmeger.

Jeg kan kanskje ta med et eller to utvalgte kvalitetsmegmeger, slik at dere vet at det er meg. Helst noen som ikke reduserer sjansen min for å komme til finalen.
>>
>/norge tråden/
Men FAEN DA

t. avfyrt grammatikknazist som ikke fant tråden pga orddellingsfeil
>>
>>53597368
>antyder Norgetråden megmeg'er ikke er grunnmuren til en fantastisk fortelling
Tror nok det kunne blitt en ganske engasjerende og original novelle, om man skulle tatt det litt på alvor.
>>
>>53597368
På rullestolen skal vi kjenne deg
>>
>>53597519
>>53597584
Kanskje jeg skal ta utgangspunkt i sagaen fra Lade.
>>
>>53597584
>>53597627
En rullestoljv der inne kunne faktisk vært litt interessant, ettersom det ikke blir gjort så ofte, og det appellerer litt til de mindre heldige i samfunnet.
>>
>>53597684
Nå snakker vi sosial rettferdighet, gutta
Kunne faktisk blitt interessant dette her
>>
>>53597684
Det appellerer sikkert til juryen også. Både progressivt og litt kinky.
>>
>>53597684
>være en sot rullestoljente
>ikke heldig
>>
>>53597684
>>53597731
>>53597743
>>53597769
Jeg er i gang. Skal ha noe brukbart rullestolsnusk klart i god tid til tidsfristen på tirsdag 19. januar.
>>
>>53597826
Å fytti, har bennern allerede gutta
>>
>>53597826
Du har min stemme, hva enn du ender opp med
>>
Svakt gutta
>>
File: kuro3.png (917 KB, 1024x742) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kuro3.png
917 KB, 1024x742
>>53595246
>Aspergers Syndrom.
>hater å være alene i mer enn 30min
>>
File: 1439469302153.jpg (43 KB, 980x551) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439469302153.jpg
43 KB, 980x551
BJARTE STEPPER INN NOK EN GANG
>>
File: Emilie-Nicolas.jpg (2 MB, 2723x1817) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Emilie-Nicolas.jpg
2 MB, 2723x1817
Nattadult

https://youtu.be/p9RGTmPg8PA
>>
>>53580685
>ikke personlig ment
>>53580786
>Ingenting personaktig
>>53581051
>inget personellansvar
>>53581152
>Ingen personalliert
I know it's the nothing personnel maymay but why the FUCK is it all different??
>>
File: Lahlum.jpg (45 KB, 245x216) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Lahlum.jpg
45 KB, 245x216
>>53595345
>Ole-Ahmad
>>
>>53606757
Just variations, and some which aren't really the actual words for personal or personell, but are similar enough.
>>
>>53606844
Which one is correct though?
>>
>>53606757
Different kind of translations from purposely misunderstanding the word personally. Personally thought to mean personlike or person ally for example. I think the jokes are hard to understand without a very good grasp of Norwegian.
>>
>>53606876
"Ikke noe personlig" or "ikke personlig ment" would be correct.
>>
>>53606876
This one is the closest to the original >>53580730, while this one >>53580685 is simply 'Nothing personal'. The others are just further memery. Kompis doesn't really mean kid, but works in this context. It's literally 'buddy'.
>>
File: 1451243556599.gif (483 KB, 141x141) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451243556599.gif
483 KB, 141x141
>>53606844
>>53606913
>>53606946
>>53606954
Thanks
>>
>>53606757
ikke ta det personlig
>>
Oh btw, what language do you guys actually speak? Nynorsk or bokmål? Which one is more common? Are there any other different dialects widely spoken in Norway?
>>
>>53607061
Neither bokmål or nynorsk are dialects, but written standards. Dialects differ a lot all over the country, but Eastern Norwegian is the most common, widely understood and closest to bokmål. There obviously are a lot of different dialects there aswell. Nynorsk is a mix between more rural dialects in the West.
>>
>>53607061
Wallah bror jeg prater kebabnorsk.
>>
>>53607061
As this guy said >>53607121 there are different dialects everywhere, but there are five major branches: Southern-Norwegian, Eastern-Norwegian, Trondersk, Western-Norwegian and Northern-Norwegian.
And every branch have certain grammatical characteristics even though intonation and word usage may differ by a lot.

For example the Dialect they speak in Stavanger and the one they speak in Bergen are pretty different even though they're both a part of the western Norweginan branch.
>>
>>53607882
Are they all easily understandable to you?
>>
Here are some of the dialects from the biggest cities in different parts of the country:


>Oslo
http://www.ling.hf.ntnu.no/nos/mp3/nos22001.mp3

>Bergen
http://www.ling.hf.ntnu.no/nos/mp3/nos17001.mp3

>Trondheim
http://www.ling.hf.ntnu.no/nos/mp3/nos09001.mp3

>Stavanger
http://www.ling.hf.ntnu.no/nos/mp3/nos18003.mp3

>Kristiansand
http://www.ling.hf.ntnu.no/nos/mp3/nos19002.mp3

>Tromsö
http://www.ling.hf.ntnu.no/nos/mp3/nos03003.mp3

>Bodö
http://www.ling.hf.ntnu.no/nos/mp3/nos05001.mp3
http://www.ling.hf.ntnu.no/nos/nos_kart.html
>>
>>53607983
Thanks a lot
>>
>>53607931
Yeah, although there are dialects out there that I have to concentrate a little bit more to understand and that have words I might not know.

Like this shit for instance: https://www.youtube.com/watch?v=N02lZgz7gUo

Anyways, most people are exposed to many different dialects through TV and radio.
>>
God morgen, fittetryner.
>>
>>53608495
God morgen, rævslikker.
>>
>>53608611
Takk, fittetryne. Ha en fin dag:)
>>
>>53608495
>>53608611
Spoken er på dere, jeg har ikke lagt meg enda!
>>
File: 2782.png (116 KB, 800x388) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2782.png
116 KB, 800x388
>>53608647
Ikke jeg heller, sitter oppe å kaster bort livet mitt.

Har gjort det siden jeg sluttet på VGS i 2013.
>>
>>53608681
Jeg har kommet meg lengre enn deg. Er på mastergradsstudier, men nå har jeg mott veggen jeg og.
>>
>>53608647
>>53608681
Ta dere sammen, fittetryner. Sok hjelp. Bli en person du ikke skammes over. Skjerpings, fittetryner!
>>
>>53608775
ikke snakk sånn til anon din halvråtne pikknese!
>>
>>53608727
Vel, helt stille har jeg ikke sittet, tok opp Fransk og leser R2 matte på egenhånd nå, men var totalnaut i ett år + noen mnd.

Hva studerer du forresten?
>>
>>53608839
Noe innen fysikk kan man si.
>>
Inb4 hora. Stem.
>>
File: j.png (17 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
j.png
17 KB, 900x900
>>53608878
Er du han som studerer et eller annet med lyd?
>>
>>53608879
Fittetrynet der ble godt dekket på åttechan. Rip.
>>
>>53608907
Nei det er ikke meg
>>
D O D
O
D
>>
http://strawpoll.me/6540965

Gutta, vi trenger en oversikt over brorskapet.
>>
>>53610423
>jobber deltid har 275 stemmer
wowsa
>>
>>53610423
Ingen av alternativene.
>>
>>53572675
Hyll trafikkvakten
>>
>>53610594
Riktig, han glemte "på pleiehjem"
>>
>>53575738
Jesus. Kun stress, eller det faktum at man på 8 år kan endre utseende ganske brutalt rundt en viss alder?
>>
File: classic-uggs.jpg (11 KB, 225x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
classic-uggs.jpg
11 KB, 225x225
skal/skal ikke? trenger nye vintersko fåvæ
>>
>>53611915
Hvis du har lyst til å se ut som en homofil og pretensios soss så
>>
I dag blir en god dag fåvæ
>>
>>53612165
https://www.youtube.com/watch?v=h4UqMyldS7Q
>>
>>53611877
Mye stress da! Stoltenberg hadde vel akkurat samme utvikling som statsführer..
>>
>>53612165
Mmmmmmmm
>>
>dfn ingen germansk jv
>>
>>53612862
hold opp
jeg sier stopp
>>
>>53612927
Liker du ikke germanske jenter?
>>
File: ikke jødisk.jpg (20 KB, 300x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ikke jødisk.jpg
20 KB, 300x400
>>53612949
bare én
>>
>>53612974
Virkelig?
>>
File: germansk blod.jpg (101 KB, 718x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
germansk blod.jpg
101 KB, 718x1024
>>53613079
100%
>>
File: 10.jpg (36 KB, 385x604) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
10.jpg
36 KB, 385x604
>>53612974
>>53613079
>>53613110

>Germansk
Patetiske svake gener fåvæ
>>
>>53613110
>>53612974

Jode
>>
MIRIAM
>>
File: majonespai.jpg (97 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
majonespai.jpg
97 KB, 640x1136
>dfn ingen jv som tvinger i deg majones fra tube
>>
>>53613268
er det en loli?
>>
>>53613268
Vil du bli feit?
>>
>>53613282
Hun kan være det om du vil.
>>
>>53613282
Aldersmessig må henne da være det?
Ikke at det er noe galt i det da...
>>
File: 31 Typhon-3.jpg (104 KB, 1030x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
31 Typhon-3.jpg
104 KB, 1030x1024
>>53574456
Hva skjer? skulle du ikke breve bilder når du var hjemme?
har du noen av de jeg kortene jeg mangler, og hvilken by bor du i?

>>53574122
Når får du mulighet til å skjekke?
husker du tilfeldigvis om du hadde Wendigo eller Havfolk
Noen mulighet til at jeg kan få eposten din for å holde kontakt intil du har skjekket?
>>
http://www.vg.no/nyheter/meninger/helse-og-medisin/slik-saa-henriettes-20-hender-ut-etter-vinteroevelsen-i-forsvaret/a/23596067/
>damer i forsvaret
>>
>>53614292
vell, det er ikke som om man kan skylde på noen andre enn henne selv
og slike hattifnatthjerner finnes da både hos menn og kvinner
>>
>>53614292
Kan bekrefte at kvinner i forsvaret er en byrde
>>
File: katemonsq2flyer.jpg (638 KB, 1600x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
katemonsq2flyer.jpg
638 KB, 1600x1200
Hva skal /norgetråden/ på en fredags kveld da?
>>
>>53615953
HVEM STJALE KASSE FRA BAYER I GÅR=?!
>>
>>53615953
Pilse og spille PR
>>
>>53616032
HÆH?
>>53616295
PR?
>>
>>53616604
Project Reality, en eks-BF2 mod som nå er standalone. Skytespill med fokus på kommunikasjon og koordinering, som igjen resulterer i en godt voksen spillerbase. Ekstremt moro!

Dersom du har hort om Squad, så er dette spillet utviklerne jobbet med for noen av dem bestemte seg for å kommersialisere ideen.
>>
>>53615953

Kollegaanonsene får besok av en samarbeidspartner på kontoret så det bli pils og poker på oss.
>>
File: 1437072742823.png (246 KB, 550x535) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437072742823.png
246 KB, 550x535
>>53616728
>dfn Squad raserte skjermkortet mitt her om dagen
>>
>>53617239
Ikke spill det, det er et knapt nok spillbart spill enn så lenge. Spill PR dersom du vil få en provesmak av hva det mest sannsynlig kommer til å bli.
>>
>>53577431
>Nordmann
>>
>>53587327
Nyhomse.
>>
File: ikkeglem.png (151 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ikkeglem.png
151 KB, 500x375
>>53587327
>>
File: toplol.jpg (83 KB, 960x265) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
toplol.jpg
83 KB, 960x265
Mmmmm kaffe.

Hvem /kaffe/ her?
>>
File: 1452861561650.png (165 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452861561650.png
165 KB, 500x375
>>53617381
>>
>>53617449
JEG /KAFFE/ HER
>>
>>53617449
Nettopp drukket morgenkaffen min. Jeg kjenner at jeg begynner å bli et normalt menneske igjen.
>>
>>53617483
nedlastet
>>
>>53617504
>>53617539
2 flotte landsmenn.
>>
Da er KollegaAnonene i gang med piehlz på kontoret fåvæ, godfreddan er her gutta!
>>
File: Partyon.jpg (35 KB, 640x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Partyon.jpg
35 KB, 640x512
>>53618820
Grattis'a!
>>
>>53618820
>piehlz
?
>>
>>53617449
>>53617504
>>53617539
Hva er deres favorittkaffe?
>>
>>53618948
Er den sort, så er den god. Vær så snill, ikke si du er en kaffehipster.
>>
>>53618914
Mjod
Hjertestyrker
Tår
>>
>>53618948
Liker Mount Kenya eller Monsooned Malabar tidligere på dagen (lysbrente), og mǿrkbrent Blå Java på ettermiddagen.
>>
>>53619059
Pils er da for faen ikke mjod?
>>
>>53618948
Royal Malabar er helt utrolig god.
>>
>>53618948
Ali
>>
File: mfw15.png (75 KB, 164x187) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mfw15.png
75 KB, 164x187
>>53619075
>>
>>53619091
http://www.synonymordboka.no/no/?q=pils
>>
Setjið þið remúlaðið undir pylsurnar ykkar eins og siðmenntað fólk eða ofan á þær eins og danir?
>>
>>53619176
>pils = brennevin
Det er jo helt dust, det ser du vel?
>>
>>53619219
Om jeg har remulade under pölsa mi? Nei æsj.
>>
>>53610423
studerer og jobber fordi jeg ikke er en jævla taper. Hater sutrete norske studenter
>>
File: blackcoffee.jpg (28 KB, 432x429) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
blackcoffee.jpg
28 KB, 432x429
>>53618948
denne mannen har rett>>53619047

Så lenge det er filter/koke kaffe, og den er svart, så går det meste.

Det verste er selvfolgelig Nescafe. Det firmaet der burde gå konk.
>>
>>53613586
Er på lager sannsynligvis, har flyttet forskjellige steder i norge og USA de siste 5 årene, så har ikke oversikt over tingene mine tyvarr. Havfolk ringer ingen bjeller, men mulig det var en wendigo
>>
>>53618948
Det eneste man kan drikke er lysbrent kaffe som er moysommelig sourcet av Tim Wendelboe selv. Helst noe med florale og sodmefulle steinfruktundertoner. Gjerne mellom-amerikansk og dyrket over 1000 hoydemeter.
>>
File: ?.png (37 KB, 201x337) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
?.png
37 KB, 201x337
Förstår ni honom? >>53619219
>>
Er glad jeg ikke begynte med kaffe fåvæ, det er objektivt sett bare en dårlig vane. Dere gjore dere selv avhengige.
>m-men jeg må ha morrakaffen
det er kun fordi dere har vendt kroppen til denne giften
>>
File: 1410699415822.jpg (31 KB, 292x257) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410699415822.jpg
31 KB, 292x257
>>53619219
Faen islendingene er frekke.
>>
>>53619561
Har hatt perioder der jeg ikke har drukket kaffe, og funksjonsnivået mitt om morgenen eller under lange sene arbeidsǿkter er erfaringsmessig:
Med kaffe > uten kaffe, ikke avhengig > uten kaffe, avhengig
Så det er helt klart kun en fordel å drikke kaffe så lenge jeg har jevnlig tilgang. Det er også en bonus at det smaker godt.
>>
>>53619561
Kaffe er jo sunt. Inneholder jo mer anti-oksidanter enn blåbær.
>>
>>53619469
ca 70% av hva han skriver
>>
>>53619752
>sentralstimulerende substanser er jo sunt!
>>
>>53617483
jeg liker deg, anonman
>>
File: Tata Steel 2016.png (18 KB, 561x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Tata Steel 2016.png
18 KB, 561x576
Turneringen begynner i morgen. Hvem tror at Magnus Carlsen vinner?
>>
File: Pølse-i-lompe.jpg (54 KB, 906x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Pølse-i-lompe.jpg
54 KB, 906x960
>>53619219
Putter dansker uironisk remulade på pölsa? Her er det bare ketchup og sennep som flyr, med stekt lök til å toppe det så klart. Hvis man föler seg litt frekk en dag, er det gjerne pese på med rekesalat også.
>>
>>53619347
noen formening om når du har mulighet til å skjekke det lageret?

>>53587591
noen mulighet for at du kan gi meg eposten din for å holde kontakt?
>>
>>53620398
Nei, det er det jo ikke. Helt klart.

Koffein er ikke bra for deg, uten tvil.

Men det finnes koffeinfri kaffe.
>>
>>53620711
Majones og ketchup er også en bra kombo på pölsa.

Dessverre så er det ikke så jævlig sunt å dynke pölsa med majones.
>>
>>53620876
>de lager ikke blandings
>>
>>53620917
mente ikke å sitere >>53620876

beklager den utilsiktede (deg)-en, >>53620876
>>
>>53620955
faen, nå gjorde jeg det igjen

beklager igjen, >>53620876
>>
File: 1431804728767.png (300 KB, 562x437) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431804728767.png
300 KB, 562x437
>>53620955
>>53620982
Går det bra med deg anonsen?
>>
File: 1452867973455.png (343 KB, 562x437) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452867973455.png
343 KB, 562x437
>>53621037
>>
>>53621287
hvorfor den teksten?
>>
File: varg.jpg (33 KB, 437x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
varg.jpg
33 KB, 437x350
>>53621287
fuktig/10
>>
>>53621477
Det er Vargs ord, tatt fra en tekst om norske stedsnavn
>>
Ny tråd?
>>
NI TRÅ
>>
>>53622018
>>53622154
Slapp av gutta, er fremdeles 19 tråder under oss i katalogen.
>>
>>53622018
>>53622154

>>53622421
>>53622421
>>53622421

NY TRÅD HER GUTTA
>>
>>53622434
Hva i helvete
>>
>>53622434
>svenske lager ny tråd
Bra jobba gutta.
>>
>>53622565
>>53622565
>>53622565
Thread replies: 339
Thread images: 90
Thread DB ID: 430102[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.