[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/Norgetråden/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 332
Thread images: 46
">dfn ingen rullestoljv"-utgaven

Forrige tråd:
>>53505487
>>53505487
>>53505487
>>
>>53544456
>megmeg-utgaven*
fdfd
>>
>>53545016
Er ikke hver utgave av Norgetråden en megmeg-utgave?
>>
File: 1452181375715.png (279 KB, 460x766) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452181375715.png
279 KB, 460x766
>>
boikott
>>
>>53545783
Det er du som er "boy-kåt" fåvæ.
>>
>>53545783
Hvorfor, om jeg tǿr spǿrre?
>>
>>53545945
Rullestolkreft
>>
>>53546063
Kan du utdype hva du mener med det?
>>
>>53546112
Lei av megmeget
>>
>>53546112
Har du vært her de siste to årene?
I hver jævla tråd er det en tilbakestående fyr som spammer bilder av funksjonshemmede jenter i rullestoler.
>>
>>53546326
>>53546339
Jeg ser ikke problemet med det.
>>
>>53546326
>>53546339
Ser helt ærlig ikke problemet, og jeg liker ikke rullestoljenter engang. Er vel strengt talt ikke "spamming", men det ville du vel visst om du slo opp ordet.
>>
>>53546468
>han liker ikke rullestoljenter
>>
>>53546605
Korrekt. Men synet av dem krenker meg heller ikke, pluss at det bare er et par ganger hver tråd. Kan vel knapt kalles avatarhomsing, og langt mindre spam.
>>
>>53546468
>slo opp ordet

Skal jeg slå opp et ord som kan defineres såpass bredt, men forstås av alle i nesten alle sammenhenger på internett?
Do, idiot.
>>
File: 1445303800929.jpg (41 KB, 550x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445303800929.jpg
41 KB, 550x512
>>53546376
>Why this is the worst general on /int/
Dere har deres egen jævla sære 'general thread' hvor det er noen få anonyme gjenngangere som har deres egene anonyme 'circle jerk'.
Kan tenke meg at dette er et symptom som fǿlge av at Norge er et land med veldig få mennesker. Med enda færre som bruker 4chan og en minititet av de som bruker 4chan som konstant poster i "norgetråden".

Dere har i effekt klart å gjǿre det slik at nordmenn ikke vil poste i norgetråden fordi det bare er de samme autistene som poster i hver tråd. I motsetning til de fleste andre tråder hvor det er et bredt utvalg av personer fra de forskjellige landene til enhver tid.

>>53546339
This.
>>
>>53546468
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=spamming
>>
>>53546923
Hvorfor kommer du hit bare for å klage? Kan du ikke bare filtrere tråden hvis den avfyrer deg slik?
>>
>>53546923
Ok.
>>
>>53546923
De samme 60 personene? Er da et godt og bredt tall det. Ingen her hindrer noen som helst i å breve, og vi får mange utlendinger attpåtil som vil lære språket, og beste for dem er vel da at man snakker norsk? Norgetråden er også en av de minste generalene på /int/, så det er ganske begrenset hvor mange som faktisk interesser seg for landet vårt. Engelsken kommer frem når den trengs, men det er ikke akkurat ofte. Det er nok ikke det at vi snakker norsk som skremmer vekk utlendingene, men heller det at et par kantherrer her og der har det som mål å skremme dem vekk.
>>
>>53547250
>kantherrer
Jeg liker dette ordet. Det minner meg om den tyske filosofen.
>>
>>53547077
>>53547048
>Hvorfor forstyrrer noen oss i våres private tråd på 4chan. Ingen andre en noen få utvalgte autister får poste her!

>>53547250
Jeg tror mesteparten av de er alright. Og så er det ca 5-10 av de som ruinerer hele tråden.
>>
>>53547402
Jeg forstår ikke hva du mener med "ruinerer" tråden. Eneste som ruinerte tråden var at doxxing ble et hett tema, men det har ikke noe å gjöre med rullestoler eller anglifisering.
>>
>>53546923
>>53547250
>uironisk være så autistisk
>>
>>53547402
>Hvorfor forstyrrer noen oss i våres private tråd på 4chan. Ingen andre en noen få utvalgte autister får poste h

Hvem siterer du?
>>
>>53547402
Det er ingen som stopper deg fra å poste her. Du framstår imidlertid som en veslevoksen kryssbretter som kommer helt fersk og begynner å diktere hvordan ting skal være.
>>
File: blinders.jpg (21 KB, 300x324) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
blinders.jpg
21 KB, 300x324
>>53547574
>>53547547
>>53547502
Neida, hva er det jeg sier. Norgetråden deres er perfekt. Bare fortsett som dere pleier. Tror bare jeg filtrerer tråden istedet.
>>
>>53547502
>anglifisering.
Denne her må du forklare for meg
Noe treg så sent utpå kvelden, merker jeg
>>
>>53547709
Norgetråden er virkelig ikke noe verre enn andre generaler. Hva mener du kan fikse den? Hva mener du i det hele tatt er det virkelige problemet her?
>>
>>53547709
Foreslår at ditt neste prosjekt kan være å dra til /d/ og klage på peniser.
>>
>>53547709
Hvorfor er du så salt?
>>
File: 1363515858848.jpg (36 KB, 180x180) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1363515858848.jpg
36 KB, 180x180
>>53547779
>>
>>53547685
>>53547757

>Skjǿnner ikke hvor ferk /norgetråden/ er selv
Problemet er at dere har laget deres egen greie separat fra resten av 4chan. Har frequented 4chan siden 2008 da 'trollface' var en ny hot 4chan meme. Men er fortsatt ikke godtatt i /norgetråden/ fordi dere har deres eget ǿkosystem.

Jeg må liksom ha en fetish for folk med downssyndrom i rullestol og kunne alle deres særegne norske versjoner av de engelske meme-ene. Fucking why
>>
>>53546339
herregud da, rullestolanon er bare underholdende
vi ler av autismen hans og later som om han ikke er mentalt forstyrret
>>
File: helga.png (350 KB, 472x414) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
helga.png
350 KB, 472x414
>>53545830
jeg lo sdm
>>
>>53547958
>Fucking why

Hvis du virkelig har vært på 4chan siden 2008 så vet du hvorfor. Ingen liker nyhomser, hverken her i Norgetråden eller på resten av 4kanal. Hvis demonstrerer en åpenbar mangel av kulturforståelse her eller på resten av nettsiden så blir du kalt en nyhomse og folk vil se ned på deg.

Frykt ikke, du er anonym og kan starte på nytt i morgen og ingen av oss vil vite at du er deg.

Det virker dog som om problemet ditt med Norgetråden er at du ikke liker folkene som brever eller tingene det blir brevet om. Hvis du ikke liker Norgetråden i det hele tatt, da skjonner jeg ikke hvorfor du gidder å poste her fåvæ. Bruk tiden din på noe du liker i stedet.
>>
>>53547958
Kjeks, åten din synliggjores. Du som er 4kanal ekspert burde da best vite at trollfjes og slikt blir sett ned på på nærmest hvert eneste brett, med mindre du kun har hengt på /b/ i alle disse år naturligvis.
>>
>>53548024
Det er omtrekt like morsomt som k-pop spamming i starcraft tråder...
>>
>>53547958
Herregud. Det er da ingen her som påstår stedet her er perfekt, den var f.eks mye bedre tidlig i fjor. Så lenge som du har vært her må du da skjǿnne at du ikke bare kan komme helt fersk til et brett og ikke bli korrigert hvis du ikke fǿlger kulturen. Hvis du bare hadde lest noen få tråder kunne du lært nok til å passe inn sånn ca. istedet for å opptre som nyhomo. Dette gjelder da alle brett. Hva rullestoler angår er jeg helelr ikke personlig begeistret, men det er da sannelig ikke vanskelig å ignorere.
>>
>>53544456
can someone please explain to me the weelchair meme ? I've seen it a lot, and I didn't understand it yet
>>
File: load.jpg (8 KB, 255x198) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
load.jpg
8 KB, 255x198
>>53547958
>frequented
>>
>>53546923
>>53547402
>>53547709
>>53547958
Du må være 18 eller eldre for å breve her.
>>
>>53548140
>Du som er 4kanal ekspert burde da best vite at trollfjes og slikt blir sett ned på på nærmest hvert eneste brett

Til han forsvar var det ikke slik i 2008. Da var det allment akseptert fordi det var noe særegent 4kanal. Det ble senere odelagt av reddit og resten av internett og er derfor hatet nå. Pluss man liker kun megmeger ironisk her på 4kanal nå.
>>
File: webm.webm (1018 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
webm.webm
1018 KB, 640x640
>>53548174
>dfn ingen rullestoljv
>>
>>53548109
>nyhomser
Herregud, browser du bare /b/ eller? Tror ikke jeg har brydd meg om hvor nye noen er på 4chan siden jeg selv var helt ny for årevis siden.

>>53548140
>>53548180
>Han vet ikke at 'trollface' og alle memene som 4chan hater startet her
>>
>>53548174
It is not a meme. Norwegians seriously are attracted to women in wheelchairs. It is kind of dirty and forbidden for us as we usually just stand on skis.
>>
>>53548201
>Breve
Literally kill yourself
>>
>>53548280
>Herregud, browser du bare /b/ eller?

Du blir kalt nyhomse uansett hvilket brett du brever på så lenge du åpentbart ikke forstår brettets kultur.

Kanskje du synes det er teit, men det er nå slik det er. Norgetråden er ingen unntak.
>>
>>53548144
Kan ikke sammenlignes. Rullestoler kommer to, tre ganger i hver eneste tråd, av totalt over 300 brev. Det er én enkelt mann som bare syntes de er snasne, ikke en gigantisk sirkelrunk hvor alle kun diskuterer rullestoler og fyller en tråd med det. Hvis synet av jenter i rullestol forstyrrer deg, så er det heller du som er problemet. Det er så vanilje som det går an å bli.
>>
>>53548347
Er det ikke langt over leggetid for småbarn nå?
>>
>>53548174
Autists being autistic. It's like autists posting k-pop in starcraft generals.
>>
>>53548347
Skriv norsk så vi kan forstå hva du proever å formidle.
>>
File: ines_2.jpg (93 KB, 350x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ines_2.jpg
93 KB, 350x450
>>53548306
Takk for at du setter ord på det vi alle fǿler.
>>
>>53548306
I can understand it, since I worked in hospital. paralyzed nice chicks in cookie chairs (idk if it's called like this in english but anymay) always made my cock diamond hard, but I wouldn't make it a fetish

>>53548374
ok, with the three answers I got I think I have now a pretty clear idea of what this fuzz is all about
>>
>>53548144
>>53548374
>man redditoerer migrerer hit fordi de endelig har innsett at stjernehåndverk er et doedt spill
>>
De som har et problem med rollestolbrevere, har de et like stort problem med handballjvbrevere?
>>
>>53548280
Det at de startet her betyr ikke at vi trenger å like dem. De fleste internettmemer startet her, men få av dem er fortsatt relevante. 4kanal er i konstant utvikling, der nye ting tar plassen til de gamle oppbrukte. Oppbrukt, i at de forlater 4kanal grensa og blir benyttet i stor grad av andre nettsteder.
>>
>>53548449
>but I wouldn't make it a fetish

Sorry, but my dick gets hard when it gets hard. It is not my decision.
>>
File: 1449497239563.jpg (142 KB, 625x626) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449497239563.jpg
142 KB, 625x626
>>53548347
>>
>>53548449
paralyzed nice chicks in cookie chairs always made my cock diamond hard, but I wouldn't make it a fetish
Franskmannen er også rullerunker, ser det ut som.
>>
>>53548515
>4kanal er i konstant utvikling, der nye ting tar plassen til de gamle oppbrukte. Oppbrukt, i at de forlater 4kanal grensa og blir benyttet i stor grad av andre nettsteder.

Og det er dette som gjor 4kanal til slik en bra nettside i forhold til andre store nettsider.
>>
>>53547958
>hot
>frequented
>Fucking why
Skjerp deg. Å være her siden 2008 er for det forste ikke unikt og det gjor deg knapt til noen autoritet. At du ikke forstår/misliker sjargongen og vitsene er det ingen andre som må stå til ansvar for, og det finnes betydelig verre generals enn det denne er. Du ahr tydeligvis ikke vært stort på /int/.
>>
File: Rullestolhåndball.jpg (2 MB, 2969x1837) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Rullestolhåndball.jpg
2 MB, 2969x1837
>>53548477
Hvorfor ikke begge deler?
>>
>>53548549
Hmmm, jeg glemte visst å gjǿre sitatet grǿnt.
>>
>>53548589
Men... men... hvor mange steg kan de ta for de må kaste ballen? Eller er det snakk om tre rull for ballen må kastes?
>>
>>53548517
I do agree, but now that I don't work in hospital anymore and don't see paralyzed women often, I'm not that much prone to boner when I see one in the street

>>53548549
I wouldn't say so, it doesn't miss me since I stopped working in hospital
>>
>>53548477
Håndballjv-anon har vel ikke vært aktiv på over et halvt år, så blir vel litt tullete å sammenlikne de to. Begge er/var autister, men den ene holdt i hvert fall kjeft etter en post.
>>
>>53548623
Jaja, det går sikkert bedre neste gang! Man kan tross alt ikke vinne hver gang.
>>
>>53548650
Aner ikke.
>>
>>53548623
Hva er unicoden for "ǿ"?
>>
>>53548555
Nettopp. Hvis det er et problem, så er det best å forlate hele nettstedet, for det er slik ting funker. Nå virker det mer som Anonsen klager på ting som rammer 90% av brett på 4kanal. Noe som absolutt ikke er eksklusivt til Norgetråden.
>>
>>53548668
jeg ble imponert over at han konstant var fǿrste brev i hver eneste tråd.
>>
>>53548654
Would you prefer an able-bodied or a paralyzed girlfriend? I imagine you would know more, since you have been working with them, so to speak. Are there things that you know that most other people don't know about wheelchair girls?
>>
>>53548688
Det er jo ikke som om off-topicposting er et nytt fenomen. Samtlige generaler og brett har hatt sine interne memes, selvfolgelig. Det er jo slik nettsiden fungerer. Aktiviteten nå viser jo forovrig hvor lite av en sirkelrunk denne tråden egentlig er.
>>
>>53548370
>>53548366
>>53548201
>>53548382
>>53548541

>Neets I norgetråden in denial
En diskusjon jeg ikke kan vinne...

>>53548365
Jeg forstår ikke kulturen til /norgetråden/ som har kommet frem det siste året. Som jeg sa i en tidligere post så har jeg brukt 4chan i ca 7 år. Dog noe mindre de siste 2 årene. Jeg tror det fǿrst og fremst er det at det altid er to-tre autister som har et problem med Engelske ord og utrykk I norgetråden som gjǿr den kjedelig og poste i.

>>53548556
>Skjerp deg.
Nei, skjerp deg. Du forstår Engelsk helt fint akkurat som alle andre i denne tråden.
>>
>>53548687
http://pastebin.com/7eAvUcVA
>>
>>53505487

Tråden er dǿd
Lenge leve tråden
>>
>>53548668
Savner han, egentlig. Han, og alle andre brevere fra den tid. Jeg er glad for at rullestolanon er her for å minne oss om de gode dagene.
>>
>>53548668
Jeg klarer virkelig ikke skjonne hvordan man kan klare å irriterere seg over rullestollposting. Det er jo mye verre og hyppigere fenomener som må oversees for å gjore den nettsiden uutholdelig.
>>
File: 1447203024386.jpg (189 KB, 1462x1462) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447203024386.jpg
189 KB, 1462x1462
>>53548796
>>53548347
>>53547958
>>
>>53548837
Han kommer til å bli doxxa snart.
>>
>>53547991
>Jenter som du kunne hengt i timevis med, pratet om alt med osv?

Dette er da ikke noe spesielt. Dette beskriver alle mine ekser, og noen kvinnelige venner. Tror bare du har vært uheldig med de du moter, eller så er det slik andre har hintet at det er du som er problemet.
>>
>>53548796
>han har ikke lært seg og/å-regelen
mening forkastet
>>
>>53546923
>Dere har deres egen jævla sære 'general thread' hvor det er noen få anonyme gjenngangere som har deres egene anonyme 'circle jerk'
>Dere har i effekt klart å gjǿre det slik at nordmenn ikke vil poste i norgetråden fordi det bare er de samme autistene som poster i hver tråd.
Norgetråden er en av de få lands/språktrådene som har holdt seg ren for snublehomseri over lang tid, så å påstå at det er en stor sirkelrunk sammenliknet med andre blir litt sökt.
>>
>>53548796
Ja, men å bruke frequented når du ellers skriver norsk er rett og slett flaut. Det viser at du knapt behersker ditt eget morsmål. Det er jo et poeng at det i tråden skal kommuniseres på norsk, og dette bidrar ofte til morsomme direkte oversettelser, nye memer og ordlek. Vi behersker jo tross alt norsk bedre enn engelsk, selv om noen desillusjonert idioter vil hevde det motsatte. Hvis ikke du setter pris på dette er det knapt noen andre sin feil.
>>
>>53548935
jeg kan lage meg snuble kode

t. rullestol mannen
>>
>>53548776
>Would you prefer an able-bodied or a paralyzed girlfriend
I would prefer a girlfriend, full stop

>Are there things that you know that most other people don't know about wheelchair girls?
I know how to drag them from bed to cokkie chair and how to drive them to kinesitherapist, if that matters
but I'm afraid my biggest success was with a man. he suffered from vascular cerebral accident, and was for life in a cookie chair, yet I managed to communicate with him and through lots of 5min trainings before and after kinesitherapist, in a year I made him able to write his name on a piece of paper by himself
>>
File: 1447385876415.jpg (88 KB, 763x652) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447385876415.jpg
88 KB, 763x652
>>53548929
That's why I prefer the superior language English.
>To nesten like ord som betyr nesten det samme men som ikke kan brukes om hverandre
>>
>>53548796
>Neets I norgetråden in denial

Bra ad hominem argument der. Jeg har en jobb hvor jeg tjener 600 000 i året, og likevel er jeg uenig med deg.

>>53548796
>eg tror det fǿrst og fremst er det at det altid er to-tre autister som har et problem med Engelske ord og utrykk I norgetråden som gjǿr den kjedelig og poste i.

Det at ord blir fornorsket er jo en av de morsomme tingene med Norgetråden. Hver gang noen fornorsker noe og jeg ikke skjǿnner hva det betyr så smiler jeg alltid når jeg finner det ut. Hvorfor hater du å ha det gǿy?
>>
>>53548989
Jobb med orddelinga di forst, så kan du tenke på mer avanserte ting.
>>
>>53548989
Nei, ikke gjor det. Vi har klart oss lenge uten en eneste snubler.
>>
>>53548989
Tror rullestolmannen klarer orddeling, du. Tror også han mest sannsynlig verdsetter anonymitet slik mange andre her.
>>
>>53549015
>To nesten like ord som betyr nesten det samme men som ikke kan brukes om hverandre
>betyr nesten det samme
>nesten det samme
>det samme

Hvorfor brever du i Norgestråden når du en gang ikke kan norsk?
>>
>>53549017
Hǿres ut som du like godt kunne postet I VG sin kommentar seksjon. Hǿrt at alle der også har en jobb hvor de tjener 600000+
>>
>>53549015
>That's why I prefer the superior language English.
Kleint oppsett. Tror du må jobbe litt med engelsken også.
>>
File: 1445027251441.jpg (2 MB, 3264x2448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445027251441.jpg
2 MB, 3264x2448
Lader de norske jentene opp til neste rasekrig?
>>
>>53549015
>s8m nesten 8etyr det samme
De 8etyr helt f8rskjellige ting 8aka.
Det finnes situasjoner der 8egge logisk sett kan passe, men de har veldig forskjellig 8etydning. Ville du sagt at engelsk "two" og "to" 8gs8 8etyr nesten det samme?
>>
>>53549140
Ja, tiden er inne for at hvite menn skal do.
>>
>>53549124
Hvordan kommer du på slike fantastiske ad hominem-argumenter og kan du lære meg?
>>
>>53549144
denne karen..
>>
>>53549144
Kompis, det Homestuck-tullet der har ikke noe plass i denne diskusjon.
>>
Ro, ro til fiskeskjær
mange fisker får vi der
én til far og én til mor
én til söster og én til bror
og to til den som fisken dro (evt fikk)
og det var lille (barnets navn)

Ro, ro til fiskeskjær,
hva slags fisker får vi der?
laksen fet og flyndra bred
torsken grå, noen silder små
og ålen stor og lang som så
og ålen stor og lang som så
>>
>>53549140
>neste rasekrig
>neste

Hva var den forrige fåvæ?
>>
>>53549128
Tror kansje du kan trenge å lese noen Engelske bǿker hvis du har et problem med setningsoppbyggingen der anonsen.
>>
>>53549227
er rimelig sikker på at det er rasekriger nede i Afrika fra tid til annen

folkemord i det minste
>>
>>53549250
>Engelske
Tror du trenger å lese én jævla bok.
>>
>>53549180
>the fallacy fallacy
>>
>>53549015
La meg hjelpe deg å forstå ditt eget morsmål. Erstatt "å" og "og" med engelske "to" og "and" så lærer du deg fort forskjellen på to vidt forskjellige ord.
>>
>>53549298
>the fallacy fallacy fallacy
>>
>>53549298
Hvordan var det en fallacy fallacy?
>>
>>53549227
1939-45????
>>
>>53549281
You're right. Probably a few Norwegian ones. My argument is still valid though. I'd recommend starting with Catch-22, it seems to fit nicely to the conversation we're having.
>>
>>53549371
Det kan vel ikke kalles en rasekrig, selv om folkemord var del av krigen.
>>
>>53549378
>Catch-22
HAHAHA, du er jo faktisk en ungdomsskoleelev. Tematikken er ikke relevant til denne samtalen, nei.
>Probably a few Norwegian ones.
Dette er ikke en ålreit setning i noe språk, kompis.
>>
>>53549250
Nei. Hadde du selv lest litt, ville du nok syntes det samme. Viser hvor dårlig du egentlig behersker språk generelt.
Riktig måte ville vært slik:
>That's why I prefer the superior English language
Alternativt,
>That's why I prefer the superior language, English
>>
File: 1385212106453.jpg (12 KB, 202x204) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1385212106453.jpg
12 KB, 202x204
>>53549378
>fit nicely to
Du driter deg ut fåvæ.
>>
Påminner om at norgetråden er et hoyreekstremt forum for nasjonalister som bl. a. vil bevare norsk kultur og språk, så hvis du ikke tar det norske språket seriost kan du pelle deg tilbake til engelskspråklige hanreibrett.
>>
>>53549541
>hoyreekstremt
Snakk for deg selv. Jeg er venstreorientert nasjonalist.
>>
>>53549541
Dette er sikkert bare agn, men jeg er en venstrevridd antinasjonalist og koser meg flott i Norgetråden.
>>
>>53549541
Jeg vil tippe han har stukket av i skam allerede.
>>
>>53549595
Da er du i feil nabolag, gutt.
>>
File: bait.png (65 KB, 625x626) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bait.png
65 KB, 625x626
>>53549609
>jeg er en venstrevridd antinasjonalist
>>
>>53549541
Nasjonalist, i den forstand at jeg kanskje er overdrevent glad i landet mitt, men jeg ville ikke kalt meg selv hoyreekstrem.
>>
File: feel girl.png (288 KB, 609x749) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
feel girl.png
288 KB, 609x749
Tror dere Rullestolmannen hadde blitt sammen med meg hvis jeg hadde havnet i rullestol?
>>
>>53549443
>Catch-22 is a bad book
No.

>>53549465
If the comma is necessary for your brain process the pause then you should probably add the period too.
>>
>>53549627
>Antyder
>>
>>53549609
Eskil?
>>
>>53549665
det finnes ingenting som heter overdrivelse når det er snakk om kjærlighet for landet ditt
>>
http://www.nrk.no/urix/charlie-hebdo-har-tegnet-alan-_3_-som-seksualforbryter-1.12748956

>lille aylan
>>
File: shiggydiggy.jpg (1 MB, 4688x4688) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
shiggydiggy.jpg
1 MB, 4688x4688
>>53549679
>If the comma is necessary for your brain process the pause then you should probably add the period too.
>hele denne setningen
>>
>>53549541
Jeg ligger au temmelig langt til venstre. Lenger venstre enn Arbeiderpartiet iallfall.
>>
>>53549670
TRD
R
D

Også: Har du feminin penis?
>>
File: gansge bra.png (34 KB, 505x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gansge bra.png
34 KB, 505x800
>>53549746
basert x 1000
>>
>>53549658
Jeg er serios, men du tenker kanskje på at det er unodvendig å putte de to sammen siden de gjerne henger i lag?

>>53549688
Nei, beklager bror.
>>
>>53549798
TRD?
>>
>>53549679
Det er literært ingen her som har kalt Catch-22 en dårlig bok.

Jeg synes det er morsomt at du foler du trenger å skrive på engelsk fordi du ikke behersker ditt eget morsmål fåvæ.
>>
>>53549670
Jeg vet at veldig få menn kan måle seg med selveste rullestolanon, men allikevel, det finnes flere fisk i havet.
>>
>>53549824
Flyplasskoden for Trondheim lufthavn, Værnes.
>>
>>53549786
>Lenger venstre enn Arbeiderpartiet iallfall.

Det skal ikke så mye til siden Ap er ganske hoyresenter-sentrert.
>>
>>53549807
>du tenker kanskje på at det er unodvendig å putte de to sammen siden de gjerne henger i lag?
nei, jeg bare synes det er avskyelig at folk som deg brever her
>>
>>53549746
>>53549801
>>
>>53549877
Hva har det med rullestoljv å gjore?

>>53549923
Det var synd da jeg brever her hver dag. Nasjonalisme er ekkelt fåvæ.
>>
File: you.png (35 KB, 531x604) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
you.png
35 KB, 531x604
>>53549760
>>53549522
>Nothing triggers /norgetråden/ more than someone writing English
I've probably said it way too many times already. This is why it's such a terrible thread. With a total of 16 posters there are about 3 constantly people being the biggest most self righteous cunts.
>>
>>53549679
Kan du forklare meg hvordan tematikken i boken er relevant til samtalen? Jeg liker boka, men det er jo babbys forste litterære verk-nivå over forslaget ditt.
>>
>>53549923
Ikke ham, men du må da tåle forskjellige meninger. Hvis man vil ha sirkelrunk kan man jo dra til reddit.
>>
>>53549688
Lasse?
>>
>>53549965
>Insistence on sameness

ALLE SOSIALISTER ER AUTISTER
>>
>>53549855
Glemte at Norgetråden bare var for Norsk lærere ;)
>>
>>53549965
hvis du overdriver så slutter folk bare å svare, selv om norgetråden av og til er veldig lett å få på kroken
>>
>>53549855
>literært
Du er litt av en megmegmann. Men jeg syntes det er enda mer göyalt at han behersker engelsk enda verre. Må være ganske trist, egentlig. Vedder på at han har skikkelig dårlig uttale også.
>>
>>53549965
Jeg blir avfyrt av at du skriver dårlig engelsk og tror du behersker språket.
>>
>>53549961
>Hva har det med rullestoljv å gjore?
Det er et /fit/ megmeg der man poster ett stedsnavn (der man formodentligvis befinner seg) horisontalt og vertikalt når en jente (eller feminin gutt) poster, for å implisere at man vil mǿte dem og håper de er der også. Systemet tror det meste er spam, men har ikke lært flyplasskoder enda.
>>
>>53549902
Det er vanskelig å plassere seg selv når man ikke har noen partier å sammenlikne seg med. Kanskje jeg ligger nærmest 50-tallets arbeiderpartiet, men med noen mer moderne trekk.
>>
>>53550017
>Glemte at Norgetråden bare var for Norsk lærere ;)

Nå skaper du deg bare, men det er greit at folk i alle fall kan norsk sånn nogenlunde når man brever her.

>>53550027
>Du er litt av en megmegmann.

Takk! Jeg prover så godt jeg kan.
>>
>>53549875
Han virker veldig interessant.
>>53549877
Nei, jeg er ikke derfra.
>>
>>53550017
>Norsk lærere
Dette er agn, dette må være agn.
>>
>>53550084
Ei heller det samiske navnet til administrasjonssenteret i Norges tredje nordligste fylke.
>>
>>53550084
Da så. Jeg brever aldri på /fit/.
>>
På tide å legge meg og tenke på dfn ingen jv.
Dette har jeg gjort hver eneste natt i ca. 15 år uten en eneste jv fåvæ
tida flyr
>>
>>53549969
Sikker på at du har lest boken? Det å vinne noe argument i /norgetråden/ er noe jeg umulig kan gjǿre. Du har sikkert prǿvet å diskutere religion med en fanatiker, noe i samme duren.
>>
>>53550086
Politiske partier er uansett doden til demokrati. Det er ikke særlig demokratisk at 169 diktatorer skal styre over oss. Hvor er folkestyret?
>>
>>53550165
DDIDHTML?
>>
>>53550181
>prǿvet

Beklager, men dette er ikke Danmarktråden, her bruker vi faktisk ord som eksisterer i det norske skriftspråk.
>>
File: 1442697547311.jpg (40 KB, 500x373) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442697547311.jpg
40 KB, 500x373
>>53550043
>Dfn du legit bare fikk A i Engelsk når du gikk på videregående men det er subpar for ekspertene i Norgetråden
>>
>>53550181
Ja, jeg er veldig sikker. Man vinner ikke et argument, man vinner en diskusjon ved hjelp av argumenter. Hvis du hadde hatt rett, ville det ikke vært en umulighet. Situasjonen er ikke sammenlignbar.
>>
>>53550160
Hadde helt glemt Bådåddjo. Lenge siden sist jeg så det.
>>
>>53550280
See >>53550181

Du bekreftet nettop det han sa.
>>
>>53550181
>>53550294

Jeg er genuint nysgjerrig på hvor gammel du er.
>>
>>53550294
>A i Engelsk
>videregående
Topp kjeks.
>>
>>53550294
Lærerne dine må ha vært elendige hvis de folte du fortjente en 6'er.
>>
>>53550350
>nettop

Og du bekreftet nettopp hva hele tråden foruten deg har provd å formidle.
>>
>>53550419
Heter Top Kek
>>
>venstrevridd, innvandringspositivt media
>hörer så godt som aldri om hvite menn som voldtar noen
Hva er egentlig greia her, gutta?
Det må da være NOE tafsing ifra hvite mann også?
En to-tre knivdrap her og der?
>>
>>53550519
De fanger rullestoljenter på kamera.
>>
>>53550519
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/--Innvandrere-bak-alle-anmeldte-overfallsvoldtekter-i-Oslo-5569378.html

Derfor opererer media med "store morketall" og "uten skriftlig samtykke er det også voldtekt".
>>
>>53550519
De fleste voldtektene som skjer i Norge skjer av hvite, etniske nordmenn, da for det meste voldtekt av noen man kjenner. Overfallsvoldtekt, altså blir hoppet på midt på gaten av en ukjent, skjer for det meste av ikke-etniske personer.
>>
>>53550519
Det er mange voldtekter begått av hvite menn. Men det er vel ikke noe folk har lyst til å gå ut i avisene med, kanskje. En dag kanskje vi får noen som forteller sin voldtektshistorie, og mange andre kommer etter. Men kan nok være toft å være den forste som går til avisene med noe sånt. En overfallsvoldtekt blir gjerne mer sjokkerende, og er noe som angår offentligheten mer også, så kanskje ikke så rart at det kommer fram.
>>
>>53550420
>En ekspert er en person som konsistent presterer eksepsjonelt innenfor et bestemt område. For å bli en ekspert kreves det daglig og intens ovelse innenfor et spesifikt område i minimum ti år. Ferdighetene man tilegner seg er i stor grad avgrenset til området man er ekspert i. Eksperter skiller seg fra nybegynnere i hvor mye kunnskap man besitter, hukommelse innenfor deres spesifikke domene og evne til å avdekke strukturelle likheter innenfor analogisk problemlosning.

Bra vi har eksperter som deg i Norgetråden altså. Som brever på 4kanal som om det er skjonnlitteratur som skrives.
>>
>>53550519
Etnisk norske menn er for beta til å behandle kvinner på en litt roff måte
>>
>>53550747
Jeg vet ikke hva du forsoker på her, så kommer ikke til å lese gronnteksten.
>>
>>53550709
Og for ovrig er det farlig å bare snakke om menn som voldtektsforbrytere. Blir nok stempla som kvinnehater som forsvarer og stotter voldtekt for å si dette, men om man bare snakker om menn som voldtar og kvinner som offer bidrar det til å gjore livet enda vanskeligere for mannlige voldtektsoffer, og særlig der en kvinne er den som voldtar. Vi må slutte å snakke om kjonn på denne måten, fordi det bidrar til å bygge opp stereotyper, og de som havner utenfor disse steoreotypene kan oppleve det som enda vanskeligere å bli tatt på alvor.
>>
File: 4K.jpg (448 KB, 3840x2160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4K.jpg
448 KB, 3840x2160
>>53549746
>>53549933
>>
>>53550784
Må bare le av bedreviterne i denne tråden.
>>
>>53550938
Siden de også vet bedre enn deg, kan du jo benytte anledningen til å lære noe i tillegg? Fint at du har skiftet tilbake til norsk igjen.
>>
>>53549746
Plutselig er ikke alle Charlie likevel?
>>
>>53551005
#yesallwomen
>>
Vel, f8lkens, jeg tror det er p8 tide 8 legge seg, jeg. Kl8kka er mye, 8g gjor ikke noe f8rnuftig h8kke s8m. Sitter n8 8are her 8g leser n8rgetr8den 8g p8 kvinneguiden 8g ingen av stedene har noe særlig s8m interesserer meg akkurat n8.

S8 god natt 8g s8v g8, f8lkens! ::::)
>>
File: burden of proof.png (47 KB, 755x772) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
burden of proof.png
47 KB, 755x772
>>53550995
Sant det. Glemte at det bare er to personer som brever i norgetråden
>>
>>53551266
>falskflagge
Desperate greier det her nå
>>
>inget brev på 2 timmar
försöker ni ens springa /int/?
>>
>>53554206
Takk, Sven. Skulle til å redde tråden selv. Etter den hete samtalen tidligere, gikk vel alle å la seg.
>>
>>53554296
Trevligt. Vi har tjafsat om politik hela natten. En "tjej" kom in och sa att allt är vita mäns fel och att man går plus på invandring.
>>
>>53554372
Tror nok """"tjej"""" er ganske korrekt der. Sikkert bare en lur nakkeskjegg som var på fisketur i tråden deres.
>>
>>53554435
Ja troligtvis. men vem orkar sitta och jaga (du)s mitt i natten
>>
File: HAIRY NORDIC VAG.jpg (243 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
HAIRY NORDIC VAG.jpg
243 KB, 1920x1080
is this true?
>>
>>53554459
Autisme - Ikke én gang engang
>>
>>53554525
hela /SvT/ är autism
>>
File: 1426436649666.jpg (36 KB, 398x496) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426436649666.jpg
36 KB, 398x496
>>53554519
literally why
>>
Listening to Norge radio, some faggot rapper is singing a shitty ass song going NAVE NAVE NAVE NAVE or something, I dunno if I should switch station, I'd rather have more speaking than songs. I'm on 93.5FM
>>
>>53555144
What channel
>>
>>53557104
>Karpe
P3 åpenbart.
>>
>>53557104

NRK.. P3 or something?
>>
>>53557157
Karpe diem?
>>
File: 1452747268965.jpg (119 KB, 640x677) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452747268965.jpg
119 KB, 640x677
Inkluderende arbeidsliv har kommet til Compton
>>
>>53558219
>dfn ingen rullestolokse til å berike min kones livmor
>>
>>53546923
..allikevel kommer du hit igjen og igjen for å syte.

Godt spill ingen omkamp
>>
Handlingsfylt nattskift

Jeg er imponert, gutta
>>
>>53559127
överst kjeks
>>
File: 73011.gif (2 MB, 320x362) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
73011.gif
2 MB, 320x362
GUTTA, TRENGER EN NY ANIME Å SE PÅ.

GI MEG EN NY ANIME Å SE PÅ.

UUUUUEEEEEEEEEEEEEEEEEE
>>
>>53559363
Mannebarn
>>
>>53559453
Sier han som poster på et forum om anime og japansk kultur
>>
>>53559363
Les manga din slimete, ukulturerte sekundære.
>>
>>53559492
OK GI MEG ENTEN EN LN ELLER EN VN, HELST IKKE MANGA.
>>
>>53559505
Dragonball Z
>>
>>53559516
DET ER MANGA
ÆÆÆÆÆ
>>
>>53559492
Traust megmeg fåvæ. Det at forumet startet som et japansk tegneserieforum betyr ikke at det er det idag.
>>
>>53559614
Ment for >>53559481
>>
>>53559481
>jeg brever på /int/ fordi jeg liker anime
ok
>>
>>53559814
Jeg liker internasjonal anime
>>
File: Guilty Crown 05 4.jpg (87 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Guilty Crown 05 4.jpg
87 KB, 1280x720
>>53559823
Dette må jo være Norgetrådanime.
>>
File: 747474.png (274 KB, 1376x845) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
747474.png
274 KB, 1376x845
#bantz

>Atle Grönn (fodt 7. august 1971) er en norsk sjakkspiller. Han ble utnevnt til Internasjonal mester i sjakk (IM) i 2008.
>Atle Grönn har lenge vært over rating-kravet på 2 400, og har også hatt tre inntegninger i IM-tittelen en stund.
>>
File: 20160114_084253.jpg (347 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20160114_084253.jpg
347 KB, 1920x1080
Gutta.. fryser ræva av meg gutta.. stått som trafikkvakt uttafor skolen til sonnen min i en time i 13 minus
>>
>>53561160
Blindsjakk er ikke så vanskelig. Jeg kan spille et ganske brukbart parti sjakk uten å se brettet, selv om den taktiske årvåkenheten reduseres betraktelig. Det er utfordrende å holde oversikt over hvilke felt som korresponderer diagonalt, men ellers er det ikke så vanskelig.
>>
>>53561198

Din kones sonn mener du?
>>
Klokken er straks ti om morgenen.

Er det tid for å prise Herren?
>>
>>53561890

Allah er stor!
>>
>>53561899
Allah er en drittsekk og en pedofil barnemorder.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=hh-J6nbPVHA

PRIS HERREN
R
I
S

H
E
R
R
E
N
>>
>>53544456
stupid norwegian bitches we will bomb your country and take your oil
>>
>>53562756
>he doesn't know that fossil fuel is the past
>he doesn't know that renewable energy is the future
Greetings, burgerlandman.
>>
>>53560968
JEG HAR, SETT DEN, ANIMASJONEN OG MUSIKKEN VAR 10/10 MEN HISTORIEN VAR HULLETE OG MIDDELMÅDIG
>>
File: 1392471379064.jpg (92 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1392471379064.jpg
92 KB, 1280x720
>>53563017
Den hadde sjakk. Det var jo noe.
>>
>>53561198
Hvorfor blir enkelte mobilbilder snudd på sida?
>>
>>53561198
Må da være mulig å unngå dette her?
>>
>>53561198
Sett deg i bilen og ha den på tomgang.
>>
File: wqqwqw.png (120 KB, 424x332) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wqqwqw.png
120 KB, 424x332
>>53561198
>>
>>53563254

Nope.. Når ungen din begynner i barnehagen så starter alt mulig drit du må "frivillig" være med på. Det blir enda værre når de begynner på skolen.

>>53563482

Det gikk ikke. Måtte stå ute i et veikryss og stoppe bilene hver gang det kom små barn.
>>
Finnes det en norsk politiker som innser at for mange invandrere skaper problemer for landet, men som ikke er en enveiskjort rasist?
>>
>>53563744
Definér "rasist"
>>
>>53563683
JAAAAA!!!
>>
>>53549965
Jeg passer til mellom 5 og 8 av de der
hva nå?
>>
>>53563910
Du er fra nå av kjent som "spektrumanon"
>>
>>53563782
Folk som vill kaste ut alle utlendinger, ulovligjore koran/burka, legger all skyld for en form for kriminalitet på utlendinger, eller på andre måter inbiller seg at utlendinger er skyld i noe som ikke kan bevises
>>
>>53561198
herre jesus, i hele 13 minutter? dakar deg..

lær å kle deg riktig din homo
>>
>>53563938
men jeg er anonym, hvordan kommer dere til å vite at der er meg?
Jeg tor påstå at når jeg skriver på 4chan virker jeg vanligvis relativt normis
>>
>>53564005
Lesevansker?
>>
>>53564017
Bare vent og se
>>
>>53563744
veldi mange FRPere er faktisk ikke rasister, det skal bare veldig lite til for å bruke rasismekortet i dag.
har du f. eks. et godt eksempel på rasisme fra Sylvi Listhaug?
>>
>>53563683

Jeg likte det!

t. trafikkvaktanon
>>
>>53564017
spektrumanon oppdaget
>>
>>53564021
lol det er sant
uansett er ikke 13 minus noe spesielt kaldt!
har hatt de samme temperaturene her
>>
>>53563944
Nei, dessverre. Slike politikere finnes ikke.
>>
>>53564005

Hent en klut og tork negeraidsspermen ut av oya dine din hanrei. Klarer du ikke lese?
>>
>>53564115
t. spektrumanon
>>
>>53563944
>ulovligjore koran/burka

Om noen hadde foreslått at vi skulle ulovliggjore Bibelen hadde det blitt mott med stående applaus.'

Tror ikke det finnes politikere seriose politikere som er mot all form for innvandrere, men det finnes sikkert noen som er i mot at asylinstituttet skal kunne legge grunnlaget for permanent oppholdstillatelse (meg inkludert, selv om jeg ikke er noen politiker)

Hvis sandnegerne har lyst å flytte hit burde det være med de samme forutsetningene som resten av mennesker som ikke bor i Schengen-området har; være utdannede og ha en jobb klar.
>>
>>53564244
Spektrumanon her
du tok feil

men jeg har lagt ut en anen kommentar ikke så altfor lenge siden i denne tråden
foldeg fri til å gjette hvilken kommentar det er
>>
>>53563944
Det finnes ingen politikere som vil kaste ut ALLE utlendingene. De begrenser seg bare til de som er her ulovlig, og de som ikke har reellt behov for asyl.
Jeg har heller ikke hort om noen som vil gjore koranen ulovlig.
>>
>>53564282
dette er deg >>53564076
>>
>>53564309
nope, men det blir varmere
>>
>>53564280
>Om noen hadde foreslått at vi skulle ulovliggjore Bibelen hadde det blitt mott med stående applaus
Er du dust? Snakk om å kvele livssynsfrihet.
>>
>>53564244
sånn ærlig talt, hvis jeg vet at jeg skal stæ vakt ute i 13 minus så vet jeg også hva slags klær jeg trenger for å ikke fryst.
Jeg har stått vakt i -30 så det er bare tåpelig for meg at en påstått "nordmann" syter over -13.
>>
File: 849.jpg (171 KB, 711x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
849.jpg
171 KB, 711x1000
Spilt videospill i 16 timer i dag gutta, tid for en god natts sovn for å så spille 16 timer til i morgen
>>
>>53564337
han er ikke dust, han er en euforsik uavhengig fedora-tupper som ikke trenger noen gud
>>
>>53564309
Dette tar jeg som et tegn på at du faktisk ikke har et eneste eksempel på rasisme fra Sylvi Listhaug.
>>
>>53564363
Ikke trafikkvaktanon, men jeg synes -13 er kaldt som faen. Du trenger ikke skape deg for oss, Anonsen.
>>
>>53563744
>>53549609
sammehomse
>>
>>53564471
jeg skaper meg virkelig ikke
det eneste som skal til for å være komfortabel i -13 er riktige klær, men da må du faktisk vite hvordan du kler deg for vinteren, det nytter ikke å være en kjellerdveler
>>
>>53564562
og la meg minne deg på at soldater i nord-norge står ute på vakt akkurat nå, det går da fint
er rimelig sikker på at de ikke syter
>>
>>53549965
>sustained [...] repetitive play
600 timer i Terraria, teller det?
>>
>>53564375
Les hva jeg skrev.

Sa aldri at jeg ville ha mott det med applaus men mye av venstrejuntaen i landet her ville gjort det siden det er så "progressivt" og "kult" å hate alt som kan regnes som dominant kultur.
>>
>>53564659
>kristendom
>"dominant kultur" i Norge
Lever du under en stein?
>>
>>53564390
Sylvi er, i motsetning til flere av sine partifeller, smart nok til å ikke bruke facebook til å lufte sine tanker om innvandring
>>
>>53564721

Dette.

Kjenner ikke en eneste person som er kristen, bortsett fra bestemor som går i kirken på sondager. Og selv hun sier hun egentlig ikke er kristen, og at det bare er fordi det er "hyggelig".

Jeg tror vi hadde en kristen nabofamilie når jeg var barn.
>>
File: norway-national-day.jpg (527 KB, 1037x1399) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
norway-national-day.jpg
527 KB, 1037x1399
Hej grannar!
>>
>>53564244
>>53564309
Ser ut som du ga opp, navneramund
Ikke gjor det nå da, har vi det ikke goy?
eller ble det litt for vanskelig for deg å gjennkjenne meg likevell?
>>
Når skal folk innse at det er ikke rasistisk å si nei til arabere og afrikanere? Det er rett og slett bare sunn fornuft.
Man ser at de har en negativ effekt på samfunnet og kriminalstatistikken. Man reagerer i henhold til dette og sier stopp.
>>
>>53564842

Media ser ut til å sakt begynne å snu i riktig rettning etter den Tyskland greia. De har iallefall litt mer fra begge sider. Så fort media endelig forstår at folk flest ikke vil ha dette pakket her så snur de nok.
>>
>>53564841
t. spektrumanon

66% treffsikkerhet
>>
>>53564793
>>53564721

Klarer dere ikke tenke lenger enn en generasjon tilbake?

Poenget mitt var at kristendommen har påvirket Europa veldig mye kulturelt sett, og at den på godt og vondt fortsetter å gjore det i dag.
>>
>>53564902
Det tells jo ikke når jeg indirekte annonserer at jeg er spektrumanon, kjære deg, så da blir det hittil 0% treffsikkerhet
Var det vanskelig for deg å forstå? er du sikker på at du ikke er litt spektrum selv?
>>
>>53564929
Hvorfor pokkerivold skal vi se noen annet enn tingenes tilstand slik de er i dag? Nå roter du veldig, anonsen.
>>
>>53564884
>Så fort media endelig forstår at folk flest ikke vil ha dette pakket her så snur de nok.
Ja. I et demokrati skal man hore på flertallet. Det som irriterer meg er at noen politikere mener majoriteten tar feil, og at folk flest er dumme.
De glemmer at de skal tjene oss, og ikke omvendt.
>>
>>53564929

Det er ihvertfall riktig. Da leste jeg posten feil. Kulturelt sett er vi jo kristen så det holder, har kristne verdier også videre. Dette kan egentlig ikke betviles.
>>
>>53564964
t. spektrumanon

75% treffsikkerhet
Jeg begynner å få dreisen på det her!
>>
>>53565008
hvist ikke du er litt autist selv, så trenger du virkelig en hobby
forresten så har du påpekt 5 ganger som jeg kan se, 2 feil, 3 hvor det ikke var noen kunst å peke meg ut

Om du virkelig må innbille deg at de gangene teller så gir det deg ikke 75%, men 60%. 66% når du autistisk nok påpeker denne komentaren også

La oss bare se hvordan tallene forandrer seg imorra
>>
File: mfwnorge.jpg (56 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mfwnorge.jpg
56 KB, 400x400
>>53565226
dere autister er ekstremt lette å avfyre
>>
File: etnisk.png (25 KB, 881x352) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
etnisk.png
25 KB, 881x352
>>53564980
>majoriteten tar feil
jepp, nordmenn er bare en gjeng med rasistiske poteter, så når de sier at vi har tatt inn nok flyktninger må vi ikke hore på dem, de vet ikke hva som er best for dem
>>
>muslimer foler seg ekskludert og som outsidere i det norske samfunnet
>hmm, hva kan jeg som imam gjore for at muslimske barn får en god oppvekst
>jeg bor i hvert fall ikke godkjenne bursdagsselskaper
http://www.dagbladet.no/2016/01/14/nyheter/islam/innenriks/42746649/
>>
>>53565315
Hæ? Hva skjer? Det der trigger meg. Jævlig rasistisk mot oss etniske nordmenn fåvæ. Hvem skrev det?
>>
>>53565483
To naïve AUF-ere
>>
>>53565483
>Hvem skrev det?
navnene deres står under tittelen.
>>
>>53565432
hva faan?
som om bursdag har noenting med religion å gjore
>>
>>53565483
Det står på bildet.

Har skrevet ned navnene på lista allerede.
>>
>>53565537
de vanærer profetens kusine som bare ble 2 år, inshallah
>>
>>53565538
>>53565520
>>53565531
Ja, hva faen, jeg er blind.
Haha, hvilken liste?
>>
>>53565537
>Hvis det står i Koranen eller hadith at bursdag er ok, sier vi ok. Jeg mener at det ikke står der. Derfor sier vi ikke «ikke gå til bursdag». Vi sier ikke at «du gjor feil og det er forbudt». Men vi sier «du bor ikke gjore det», sier Yussuf.

hvis jeg forstår det riktig så står det ikke noe spesifikt om bursdager i koranen
derfor er hans logiske konklusjon at bursdager er haram
>>
>>53565598
Hallo, PST.
>>
>>53565695
Religios doktrinke 101
>>
>>53565432
>Hvis det står i Koranen eller hadith at bursdag er ok, sier vi ok. Jeg mener at det ikke står der.
Vel joa. Står sikkert ikke at det er lov å ta fly eller kjore bil heller. Logikken til fyren er jo helt på bærtur.

Muhammads bursdag er forovrig en helligdag i mange muslimske land, så man lurer jo på hvor konservativ fyren egentlig er.
https://en.wikipedia.org/wiki/Mawlid
>Traditionally, most Sunni and nearly all of the Shia scholars have approved of the celebration of Mawlid, while some other Wahhabi influenced scholars [...] oppose the celebration.
>Wahhabi
Men imot ISIL er han, javisst :^)
>>
>>53565811
lib-anon, hva gjor du egentlig der nede? studerer du?
>>
>>53565717
Ta clozapinen din nå, anonsen.
>>
>>53565864
Jepp. La ut om det i den forrige tråden her >>53531622
>>
>>53565934
Hvorfor blir du der dersom det ikke går så bra?
>>
>>53565960
Studerer ved et institutt hvor jeg allerede har betalt skolepenger, og har skrevet under kontrakt om leiligheten jeg leier som sier at jeg mister depositumet hvis jeg sier opp for tida. Så jeg er teknisk sett fri til å dra hjem i morgen om jeg vil, men da går budsjettet litt i minus, for å si det sånn. Dessuten er jeg håplost optimistisk om at "det kan hende det ordner seg".
>>
>>53566060
Skjonner. Hvorfor går det ikke så bra? Manglende sosialisering?
>>
>>53566100
Det, pluss at studiene ikke går så bra, og leiligheten er dritt. Har provd meg litt med Tinder, men det har gått til helvete på mange forskjellige måter. Dessuten er det helt forjævlig kaldt her nede nå, rundt 10 grader og regn stort sett hele tiden, og det legger en ekstra demper på humoret. Skulle blitt i Norge fåvæ.
>>
>>53566368
Hvor lenge har du igjen? Ut semesteret?
>>
>>53566407
Jepp. Drar hjem igjen til sommeren, så det er lys i enden av tunnellen.
>>
>>53566368
Tinder i Libanon! Det må være spenstig!

Noen sote muslimjv'r der?
>>
>>53567062
Et par, men det er mest de kristne og de sekulære som er på Tinder. Har ikke matchet med en muslim så langt. Har vært på et par dater, men ingenting har materialisert seg enda.
>>
>>53567166
Ja tenke seg til...
Hvordan er ellers samfunnet og standaren på ting (utenom nettet) der du holder til?
>>
>>53567695
Jeg bor i Beirut, og det er uten tvil den mest liberale byen i landet. Er mye bråk og fyll blant araberne i partydistriktet hver helg, for å si det sånn. Standarden på ting er som man forventer i Midtosten. Det funker, men bare såvidt, og ingen vet helt hvordan. Landet er i en dyp politisk krise, hvor parliamentet er fullstendig låst og klarer ikke bli enige om en jævla dritt. Landet har ikke hatt en president siden mai 2014, og enkelte saker har ligget til "behandling" i over to år. Politisk sett er Libanon et av de landene mest på bærtur i hele Midtosten. Men det er et veldig fint land, ekstremt mye historie, ruiner, natur osv, definitivt et av favorittlandene mine.
>>
>>53568044
Så lenger du har med en av våre så gir jeg faen.

Vår befolkning skal vokse ikke dems!

Stem FRP!
>>
WTF, Alan Rickman er dod..faen
>>
>>53568584
Så lenge du har barn med*
>>
File: slur.jpg (40 KB, 706x397) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
slur.jpg
40 KB, 706x397
>>53568603
Hvil i biter
>>
>>53568603
Nei helvete, det var trist...
>>
>>53568603
>Alan Rickman
Trist men han var mer en side skuespiller. Jeg kommer nok dessverre til å sorge over David Bowie i steden.
>>
>>53568603
>2016 kjendisdödsfallene fortsetter
Hvem blir den neste?
>>
File: 480x.jpg (15 KB, 480x275) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
480x.jpg
15 KB, 480x275
>>53568892
>>
>>53568938
Lov å håpe..
>>
File: gjeld.png (12 KB, 389x354) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gjeld.png
12 KB, 389x354
>dfn har ikke begynt på hoyere utdanning enda
Ikke dropp ut av skolen, det blir bare ekstremt dyrt dersom du en dag ombestemmer deg.
>>
>>53568603
jaja er ikke så big deal, det er liksom en av de """"""kjendisene""""" du må google for du husker hvordan de ser ut
>>
>>53569720
For meg som vokste opp med Harry Potter-filmene synes jeg Alan Rickman var en av de absolutt beste skuespillerne de hadde. Vet godt hvordan han ser ut, og det tror jeg mange andre gjor også.
>>
>>53569858
lel muh Harry Potter
>>
>>53565267
>det var bare på tull, jeg lover
>>
>>53569922
>>>/tv/
>>
>>53570099
Jeg håper så
>>
>>53568867
>han rangerer David Bowie over Alan Rickman

Hva for en raring er du?
>>
Har noen kontroll på ny tråd? Bare én under oss i katalogen nå.
>>
>sorge over kjendiser
lål
Thread replies: 332
Thread images: 46
Thread DB ID: 413089[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.