[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/Norgetråden/
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 338
Thread images: 84
File: arnie.png (2 MB, 1171x1004) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
arnie.png
2 MB, 1171x1004
Av nordmenn, for nordmenn-utgaven

forrige >>53571843
>>
SUG MIN KUK DIN FUCKING LUDER UNGE JÄVLA FITTA
>>
Norgetråden for nordmenn!
>>
>>53622676

typisk svensk
>>
>>53622676
>Sverige
http://www.nrk.no/kultur/viste-partilederdebatt-med-undertekster-fra-barne-tv-1.12751845
>>
VELG IKKE DENNE

>>53622421
>>53622421
>>53622421

BEDRE TRÅD HER
>>
File: 1400537045344.jpg (11 KB, 258x195) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1400537045344.jpg
11 KB, 258x195
>>53622773
>benen
>>
>>53622773
>Lars Monsen har vært balledypt nedi henne
>>
File: MARITB~2.jpg (1 MB, 1533x2300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
MARITB~2.jpg
1 MB, 1533x2300
>>53622864
Hva er problemet, svenske?
>>
File: images.jpg (15 KB, 386x381) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
images.jpg
15 KB, 386x381
Are they relatives?
>>
File: Ingen Grenser.jpg (1 MB, 1500x997) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ingen Grenser.jpg
1 MB, 1500x997
>>53622933
Det vet vi ikke med sikkerhet.
>>
File: 140934509834.png (404 KB, 514x527) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
140934509834.png
404 KB, 514x527
>>53622565
>>53622773
>>53622847
>>53622933
>>53622952
>>53623002
>>
>>53622847
Hmmm
>>
File: 1442657320432.png (134 KB, 317x392) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442657320432.png
134 KB, 317x392
>>53622952
Du är fan grisvidrig min man
>>
File: svartet.jpg (233 KB, 600x522) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
svartet.jpg
233 KB, 600x522
>>53623002
Du vet hvordan det går her på /int/ - hvis vi har et bilde av to personer som står ved siden av hverandre så har de pult.
>>
>>53623042
Jeg vet ikke hva "grisvidrig" betyr.
>>53623067
Interessant.
>>
File: sandslott.jpg (61 KB, 650x366) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sandslott.jpg
61 KB, 650x366
>>53623038
>bygger galaksens beste sandslott
>importerer sandnegere
det er som poesi, det rimer
>>
>>53623067
https://www.youtube.com/watch?v=qXCFYdBEin4
T O L E R A N S E
>>
File: 1452600719511.jpg (14 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452600719511.jpg
14 KB, 480x360
Du har rätt, snut. Du har rätt, jag är en rutten jävel. Jag erkänner. Men vet du vad. Även fast jag har en massa hat inom mig så har jag några vänner som inte har hat i sig. Allt de känner är kärlek. Deras enda brott är att växa ut håret, röka lite gräs och bli höga, se på stjärnorna i natten, skriva poesi i sanden. Och vad gör du? Du slår in deras dörrar mannen. Dumma snut. Du slår in deras dörrar och slår in deras skallar. Du slänger dom bakom galler. Och vet du vad det roliga är? De förlåter dig.
>>
>>53623207
Toleranse, gutta. Det kan vi lære av svenskene.
>>
File: 1443554572532.png (198 KB, 550x535) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443554572532.png
198 KB, 550x535
>Kim's Mexican Fiesta potetgull

Hvorfor finns dette ikke i Sverige? Hva må vi gjöre for slasöjdfsojndf orkar inte

Varför finns inte detta i Sverige och vad måste vi göra för att Norge börjar exportera lite av sin fantastiska chipskultur? :o
>>
>>53623363
Kims er vel dansk merke? Tror ikke vi har noen smaker de ikke har, men nå er Maarud og Sörlandschips mye bedre.
>>
>>53623067
which episode of black is this?
>>
File: 1449587986362.jpg (507 KB, 730x1028) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449587986362.jpg
507 KB, 730x1028
>>53623423
The same as this scene.
>>
File: NM i toleranse.png (964 KB, 969x721) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NM i toleranse.png
964 KB, 969x721
>>53623207
Litt overraskende at NRK lager noe sånn, kan det ha noe med at man har etterlyst mer hoyrevridd humor i media?
>>
File: 1449933996847.png (291 KB, 368x290) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449933996847.png
291 KB, 368x290
>>53623208
Er dette en sang eller noe?
>>
>>53623479
Är bilden ett gyckel eller seriöst skrivet?
>>
>>53623147
>gris---vidrig

Nu då?
>>
>>53623650
De er dönn seriöse.
>>
File: 1402349034589.jpg (225 KB, 1200x1196) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1402349034589.jpg
225 KB, 1200x1196
>>53623421
Nej, jag är bombsäker på att märket är norskt, försöker du trolla mig?

>>53623640
https://www.youtube.com/watch?v=6LLjZzvxRmE

0:33, bra film förövrigt

>>53623650
Vi /Sverigetråden/ nu, fort breva jagjags
>>
>tilbakeståendes folk lager en ny tråd bare fordi OP var en svenske
dette er idiotisk, men jeg gidder ikke satse på den andre, da denne tråden har allerede blitt favorisert og kommer ikke til å tape det
>>
>>53623363
>>53623421
SÖRLANDSCHIPS
Ö
R
L
A
N
D
S
C
H
I
P
S
>>
>>53622676
>>53622852
>>53622864
>>53623020
>>53623042
>>53623363
>>53623650
>>53623689
>>53623706
Hvor var Sverige da Martin Johnsrud Sundby vant Tour de Ski?
>>
File: 140345983458.jpg (44 KB, 398x541) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
140345983458.jpg
44 KB, 398x541
>>53623780
Tror jag typ kollade på fotboll eller hockey eller du vet nån sån där riktig sport.
>>
>>53623689
Nei. Jeg kan ikke slike særsvenske uttrykk.
>>53623706
En av mine favorittfilmer er svensk. Miffo, drama fra tidlig 2000-tall.
>>
>>53623780
Var Sverige med ens i den tävlingen? Om ja, så skäms jag nu lite i efterhand.
>>
>>53623775
Eneste potetgullet du kan åpne og ha åpent uten at det blir dolt
>>
>>53623752
Salte tårer, tjomi.
>>
>>53623835
Det betyder "pig disgusting" hur fan kunde du inte klura ut det?
>>
>>53623752
Problemet med den andre tråden var helt ærlig bare OP materialet. Selv bryr jeg meg ikke hvem som lager trådene.
>>
>>53623816
>hockey
>relevant
jeg kan telle på hånda mi hvor mange nasjoner som tar Hockey seriost
>>
File: hab ne frage.jpg (171 KB, 1280x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hab ne frage.jpg
171 KB, 1280x1024
>jeg kan telle på hånda mi
Vad menade han med detta?
>>
>>53623816
Lagspill? Der en gjeng med mindre intelligente mennesker strever med å få en liten, rund dings inn i et bur?
>>53623850
Sverige var med, men det var det ingen som la merke til. Beste svenske ble Simon Andersson, på 33.-plass.
>>
File: noize X----D.jpg (8 KB, 250x196) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
noize X----D.jpg
8 KB, 250x196
Har noen det "fffffffredag kveld mothafucka" bildet?
>>
>>53624002
At det er fem eller færre som bryr seg.
>>
>>53623943
>Canada
>Sverige
>Finland
>USA

Og det var det tror jeg?
>>
>>53623922
Har aldri vært borti ordet "vidrig" tidligere.
>>
>>53623943
Hockey er ganske spennende fåvæ
>>
>>53623650
http://www.dagbladet.no/2013/11/01/kultur/kronikk/debatt/meninger/debattinnlegg/30099744/
>>
>>53624124
Russland også. Det var de 5 jeg tenkte på.
>>
>>53624006
http://www.fis-ski.com/cross-country/events-and-places/results/
>>
>>53624149
t. indonesia
>>
>>53624149
Bare hvis det er kjelkehockey for damer.
>>
Hvorfor er vi nordmenn så baserte?

https://www.youtube.com/watch?v=SLs-egzZxS4
>>
File: 1449209421075.jpg (52 KB, 374x546) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449209421075.jpg
52 KB, 374x546
>>53624175
>Vi ble ranet av asylsokere i vårt hjem. Vi fikk som fortjent, sa en av dem.
>Kommentarfeltet ble stengt lordag ettermiddag, som folge av flere hatske og sjikanerende innlegg.

Känns som de medvetet försöker få elden att stiga.
>>
File: comfy frog.jpg (42 KB, 409x409) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
comfy frog.jpg
42 KB, 409x409
>>53624245
Ni bara är det.

https://www.youtube.com/watch?v=7kqj_Npv0ok
>>
>>53624175
>>53624289
Boikott dagbladet, er bare vås for å få folk sinna nok til å gi dem klikk, bokstavlig talt kreft på höyeste nivå.
Det er den samme grunnen de driver å spammer hun plastikk knulle dukka Sophie Elise, fordi de vet at folk blir sint av det pisset der.
>>
File: Bane_TDKR3.jpg (49 KB, 470x706) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Bane_TDKR3.jpg
49 KB, 470x706
>>53624289
Det spors, har vi en Stor Kar her omkring?
>>
>>53624420
Sitter med samme inntrykk. DB virker som bare forsoker å provosere seg fram til klikk.
Men de skal ha for arbeidet sitt i saken med SOS og Tjen Folket.
Som forovrig er litt merkelig at venstrevridde DB går etter likesinnede.
>>
>>53623935
>Problemet med den andre tråden var helt ærlig bare OP materialet.
Sjekk ut denne hanreien.
>>
File: 1451102924991.jpg (343 KB, 1152x2048) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451102924991.jpg
343 KB, 1152x2048
>>53624445
Den störste
>>53624420
Du har nog rätt är bara klickbete men känns rätt surt att de enda nyhetskällorna man klarar av att läsa nuförtiden på grund av blodtrycket är alt-media såsom friatider/avpixlat, de är rätt dritt med.
>>
File: 1410699415822.jpg (31 KB, 292x257) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410699415822.jpg
31 KB, 292x257
>>53624407
Jeg husker dramaet i media etter det der.
>>
>>53624445
Se
>>53380997
>>
>>53624546
På et visst tidspunkt så kan selv ikke Dagbladet la være å skrive om det. De må skrive om SOS Rasisme, ellers hadde de ikke gjort jobben sin.
>>
File: 1442151594184.jpg (150 KB, 1350x1350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442151594184.jpg
150 KB, 1350x1350
Hade ni en neger?
>>
>>53624975
vært der, gjort det
>>
>>53624975
Knulle? Ja.

Barn? Absolutt nei.
>>
>>53624975
nei dessverre, hvor kan jeg skaffe meg en?
>>
>>53625038
Afrika
>>
>>53624975
""""Sveriges""""" hopp i längdhopp
>>
>>53625038
OSLO
S
L
O
>>
>>53625123
Her er vårt nye håp i bryting, Grace BULLen
>>
>>53625197
STOR
>>
File: Nå er det nok.png (495 KB, 619x456) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Nå er det nok.png
495 KB, 619x456
Hvilken frossenpizza skal jeg ta i dag?
Vurderer sterkt en Big One® Meat Lover™ fåvæ.
>>
>>53625064
du har ikke overbevist meg anonsen
>>
File: 1431869879529.png (1 MB, 1722x1072) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431869879529.png
1 MB, 1722x1072
>>53625251
Svenner er spesielle folk.
>>
>>53625325
den er god sdm men du må ut med mange shekels for den
>>
>>53625338
t. Indonesia Jones
>>
File: 1391522088395.gif (871 KB, 245x230) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1391522088395.gif
871 KB, 245x230
>>53625373
>>
>>53625360
>>53625251
>mobbas
>>53625325
>äta frysmat

Ditt jävla fetto
>>
File: BLYYYYAAAAAT.jpg (74 KB, 604x451) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BLYYYYAAAAAT.jpg
74 KB, 604x451
>>53625360
>Langrenn = fascisme
>>
File: 1435273212441.png (34 KB, 197x280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435273212441.png
34 KB, 197x280
>>53625454
Kjeft på deg da, Abdul, spiser du ikke frossenpizza er du ikke hvit.
>>
File: 1224311.jpg (16 KB, 409x295) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1224311.jpg
16 KB, 409x295
>>53625325
>® ™
>>
>>53625360
>nix mer kardemommeby
>alt som ikke promoterer noe er imot det
vær så snill, jeg vill ikke leve på denne planeten hvis problematikk-kulturen utvider seg slik
>>
>>53625510
Äter du inte hemlagad husmanskost varje dag är du inte vit, Mukhtar
>>
>>53624767
>selv ikke
Det er de som forst og fremst har skrevet om det. De har fulgt denne saken noye i flere år nå og gjort mye selvstendig granskning.

Ikke spesielt glad i Dagbladet. De er flere hakk verre enn VG med klikkagnene sine og har stort sett enda letere journalistikk. De er likevel ikke så forbanna venstrevridde som noen mener å påstå. Tjen Folket er en liten gjeng tullinger på ytterste floy, og det er på ingen måte uforståelig at DB har gått etter dem, men arbeidet de har gjort med det skal likevel berommes som noe det bedre de har gjort de siste årene,
>>
>>53625572
Har du ikke noen dotre å overlevere til Mahmood og hans kamerater, Sven?
>>
File: 1378915544249.jpg (7 KB, 500x478) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1378915544249.jpg
7 KB, 500x478
>>53625556
Sier litt om hvilken verden vi bor i når Kardemommeby blir framstått som "ekstrem höyre".
>>
>>53625325
>Big One® Meat Lover™

>™
Hva er det norske ordet for "Shill"?
>>
>>53625556
Se på dette höyreekstreme greiene her da!
Er det Mengele selv som har skrevet disse rasistiske lovene?
>>
>>53625690
"Ikke plage andre, være grei og snill"?
Dette gjelder vell ikke innvandrere, gjor det, de fortjener jo spesial lagde lover fordi de er så modige at de reiser til et annet land
>>
>>53625656
Liker du ikke herlig Frossen Pizza™ fra Stabburet®?
>>
>>53625690
slett det
>>
>>53625641
Har du redan lagt av med ditt nyårslöfte om att gymma å förlora vikt?
>>
>>53625771
>vell
>spesial lagde
Jeg er redd det er du som er innvandreren her.
>>
>>53625824
>dfn engelsken din er bedre enn norsken din selv om du er födt og oppvokst
>>
>>53625783
>dfn ingen polsk modelljv
>>
File: 1387237397312.jpg (48 KB, 331x311) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1387237397312.jpg
48 KB, 331x311
>>53625656
>Big One shills i Norgetråden

Anonsen, værsåsnill.
>>
File: Tata Steel 2016.png (18 KB, 561x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Tata Steel 2016.png
18 KB, 561x576
Hvem har tenkt til å se Tata Steel på TV i morgen? Jon Ludvig Hammer og Hans Olav Lahlum kommenterer.
>>
File: triggered.jpg (52 KB, 634x498) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
triggered.jpg
52 KB, 634x498
>>53625690
Politimesterstillingen er tatt av en mann, har det NOENSINNE vært en kvinnelig politimester i Kardemomme by? Hvordan skal vi gå framover om han aldri går av?
>>
>>53625796

Ditt nyttårslofte om å lære deg svensk har tydeligvis heller ikke fått noen flyvende start, Abdul.
>>
>>53625897
Ja, det hadde vært sykt, som om de trenger å shille når Big One® har slik en fantastisk smak!
>>
>>53625556
>>53625645
Det skal sies at etter at dette fikk stor oppmerksomhet sa hun at hun ikke mente det så seriost. Hun hadde visstnok gladlig tatt med ungen sin på forestillingen.

Personlig liker jeg denne:
http://www.aftonbladet.se/kultur/article16089195.ab
>>
>>53625941
Korreksjon: Hans Olav Lahlum blir ikke med fǿr runde 5 på torsdag.
>>
>>53625897
vel, har du en bedre forklaring på bruken av rettighetsmerker på ett portugisisk satiretegnings nettbord?

forovrig kan vi kalle Shills for Skjil, intil videre

>>53626013
vær så snill, skjil
>>
>>53625941
Kult for deg, Hans
>>
>>53625883
jeg skulle onske jeg kjente ikke denne folelsen anonsen ;_;
>>
File: Picture 19.jpg (161 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Picture 19.jpg
161 KB, 1280x720
Polse og stappe til middag gutta.
Hva med dere?
>>
>>53625974
>inte veta att ''å'' används som slang för ''och'' i skrift rätt ofta

Jag förlåter dig ändå, min förvuxna norrbagge.
>>
>>53626164
Jeg heter ikke Hans.
>>53626195
Polen er langt foran Norge på dette området. Hvorfor har ikke Norge slike konkurranser?
>>
>>53626114
Faen den artikkelen der skriver rævsmerte ass.
>>
>>53626255
Skal bare lage noe med restene jeg har hjemme. Ser ut som det blir ris, bonner og biffkjott plus noe gronnsaker.
>>
>>53626255
>ketchup på potetmosen
Hva -er- du?
>>
>>53626156
>vel, har du en bedre forklaring på bruken av rettighetsmerker på ett portugisisk satiretegnings nettbord?

Ja, folk som troller.
>>
>>53626280
>unnskylde sin patetiske grammatikk med slang
Dette må da være haram?
>>
>>53626114
>etter at dette fikk stor oppmerksomhet sa hun at hun ikke mente det så seriost.
>Jeg bare latet som om jeg var tilbakeståendes, lover
>>
>>53626114
>Jon Hustad skriver nämligen på det påhittade språket ”nynorska”
>påhittade

Ivar Aasen på selvmordsvakt.
>>
>>53626355
prover du å være kontrær, det er jo kjempevanlig
>>
>>53626479
Han skjonner ikke at bokmål også er påfunnet. Og at Hadia Tajik faktisk bruker nynorsk.
>>
Just watched: verdens beste skijenter

pretty gud
>>
>>53626380
Hæ?! Troller folk her?!! Nå ringer jeg kyberpolitiet, det her er uakseptabelt
>>
>>53626529
serriost? hvor i landet er du?
>>
File: 144043202022.png (196 KB, 565x207) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144043202022.png
196 KB, 565x207
>>53626386
>han får damp när han ser slang

autism osv
>>
>>53626577
How did you understand it?
>>
File: 1443454584610.png (172 KB, 258x379) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443454584610.png
172 KB, 258x379
>>53626636
Han var extra noga med svensklektionerna
>>
>>53626610
sorlandet master race men jeg innbilte meg at det er normalt uansett hvor i landet man er

det er sunn fornuft å bruke ketchup siden potetmos smaker ingenting
>>
Svenskepostere er faen meg elendige gutta
>>
Hei min er på jobb nå og det har vært i bruk i morgen er det er en del ting jeg ikke får til å bli litt mer enn en time t i dag er jeg ikke er noe r i en annen bydel i morgen skal vi tro på at jeg er en av det var en av i dag og det er få som har fått med seg selv i dag er det er jo en god del mer enn en uke til å bli litt for mange er ikke helt sikker enda ikke mottatt denne uken og har fått et par uker for du drar jeg hjem og det har blitt gjort noe mer fra om at vi ikke kan jeg ta kontakt dersom dere ikke er oppdatert i en slik situasjon og har fått et par uker for du drar jeg hjem og det har blitt gjort noe mer fra meg i det minste jeg kan ta det opp på den ene av dem har du noen av i morgen er jeg på en annen bydel du har en liten stund til å bli en stund til å bli en stund til å
>>
>>53626636
http://areena.yle.fi/1-2839045

Finnish subtitles m9
>>
>>53626759
Faen og det er få som har vært i ytterligere Wyller i ut som om det var ikke w det var umulig for å unngå det w web og har en del ting jeg lurer på
>>
>>53626746
Jeg bruker da ketchup jeg og, men den rorer aldri potetmosen
jeg tar en polsebit som jeg dypper i ketchup, spiser, så en anen jeg dypper i pottis, og spiser

er fra bergen foresten
>>
>>53626892
autisme

hvor eksakt man putter ketchupen har lite å si det ender opp i kjeften din uansett
>>
>>53626892
t. Spektrumanon
>>
>>53626866
Men i helsiket a, Anonsen.
>>
>>53626759
oförskämt favä, vi berikar tråden.
>>
>>53626956
Beklager at jeg ikke har vært en av det er oo og det er få neger det blir nok litt mer om dette er noe av dette i lopet og det var en del på Facebook og Twitter er det er en ypperlig for meg at jeg har fått med deg om du ikke er veldig glad i å være en av det blir en bra pris fra dere på en annen gang i uken i morgen skal jeg sende en mail om det?
>>
File: ashraba.jpg (64 KB, 450x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ashraba.jpg
64 KB, 450x600
>2016
>cannabis er fortsatt ulovlig

Faen gutta, når skal dette vanviddet ta slutt?
>>
File: 1451423710141.png (271 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451423710141.png
271 KB, 500x375
>>53626746
Sorlandet representert!
Hvilken by?
>>
>>53627015
Enten er jeg en idiot, ellers så skriver du noe uforståelig vrovl.
>>
>>53626953
Ok, jeg innrommer det
denne gangen fikk du faktisk din forste legitte gjetting
Fikk meg til å le
>>
>>53627050
Ja ja, jag ser dig Ahmed.
>>
>>53627050
Cannabis det er ikke helt sikker i en annen gang da jeg ikke får til noe annet enn det som skjer med deg en melding på en måte e og det har e i morgen skal vi ta en tur på hytta til deg?
>>
File: norwayally.jpg (23 KB, 236x340) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
norwayally.jpg
23 KB, 236x340
>>
>>53627050
>dkn ska röka ikväll efter 4 månader paus

>>53627082
käften sosse
>>
>>53627179
Det blir nok kos.
Problemet mitt er at jeg bare har tilgang til cannabis i hjembyen min via venner der, kjenner ingen som kan skaffe her hvor jeg studerer.
>>
>>53627074
Den forste av mange, min gode venn
>>
File: 1385867545224.png (425 KB, 900x1075) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1385867545224.png
425 KB, 900x1075
>>53627137
My grandfather's uncle died in the Winter War.
>>
>>53627050
Hadde vært bra på en rolig fredag som denne, men det er for kaldt til at jeg gidder å gå ut ass. Får ta til takke med noe rom heller
>>
File: Lahlum.jpg (45 KB, 245x216) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Lahlum.jpg
45 KB, 245x216
>>53625941
Orker ikke lahlum.
>>
File: rba.jpg (215 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rba.jpg
215 KB, 600x600
>>53627060
>>
>>53627231
>2014+2
>dealer
I Sverige har vi darknet :^)
>>
>>53627231
Hvor studerer du?
>>
>>53627269
Teller vi legitim gjetting har du forsåvidt bare 33% treffsikkerhet da, så vi får no se på det

på den anen side er det litt irriterendes at noen kunne gjennkjenne meg bare ved at jeg spiser på en spesifikk måte
>>
>>53627231
Her er et tips om hvordan man skaffer Cannabis: forst så må du ha en fortsatt strålende sol og fint å få det er ikke noe å gjore noe i veien til et annet sporsmål om hva jeg skal gjore noe med at jeg hvertfall en gang til å bli med å finne ut hva jeg skal ikke være med i en annen bydel i dag og i tillegg har vi ikke får til noe som helst kan du sende den i morgen tidlig og ytterligere sporsmål om det er mulig å komme i kontakt med oss på en annen ut av det er ikke helt min stil og jeg har ikke fått med meg på det i morgen er jeg ute
>>
>>53627349
Dette er proxy og google translate eller?
>>
>>53627322
https://www.youtube.com/watch?v=GzoGrRxhmuw
>>
>>53627275
>dfn Finland ikke hjalp oss da Tyskland invaderte
>>
>>53627333
Trondheim.
>>
File: 1385301631151.png (314 KB, 368x447) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1385301631151.png
314 KB, 368x447
>>53627349
>>
>>53627091
>>
>>53627313
Se
>>53626141
>>
>>53627331
Koseligere med dealer da.
>>
>>53627397
Ja det var kvalmt av de. De er skapnazister hele gjengen.
>>
>>53627397
>dfn Finland ikke hjalp oss da Tyskland invaderte

Sorry man, it's hard to help when millions of Soviet soldiers are trying to cross the border and Germans treated you mainly pretty good.
>>
>>53627397
>dkn Sverige gav norska flyktingar tillbaka till tysken för avrättning

SVERIGE
NEJ
>>
>>53627385
Det er telefonen min som foreslår ord, jeg bare trykker som en rabiat raddis på forslagene og legger inn et ord eller to selv for å vise vei
>>
>>53627446
Orker han fortsatt ikke. Skulle onske han bare kunne synke ned i jorden.
>>
>>53627331
Synes det virker litt risikabelt med dnet fåvæ.
Har du brukt det selv?
>>
>>53627485
Er jo faen meg utovelseskunst detta her
>>
>>53627451
Vill helst undvika att träffa samhällets avgrund, kanske om man kan köpa via en kompis i såna fall
>>
>>53627556
Utovelseskunst er en del på Twitter er det bare er en del ting som jeg har vært en tur til Bergen i en av de som har skjedd på en måte e i dag og i den anledning til deg og din egen stue og kjokken og stue i en slik at jeg har fått et tilbud på dette er en god ide å være på den måten kan man si at det er ganske sikker på at jeg er en god del om du ikke får tak og vegger i

Tror telefonen min har en lang vei å gå for den består turing-testen
>>
>>53627562
>Vill helst undvika att träffa samhällets avgrund

Smart mann. Verste er å skulle kjöpe weed av noen, så möter du den mest shady negern i Nord-Europa.
>>
>>53627562
Jeg er vokst opp i avgrunnen så har endel venner som driver. Må jo pleie gamle vennskap selvom noen er litt på kjoret.
>>
File: Hans Olav Lahlum.jpg (114 KB, 1080x770) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hans Olav Lahlum.jpg
114 KB, 1080x770
>>53627522
>han liker ikke Hans Olav Lahlum
>>
File: pathetic.jpg (128 KB, 500x280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pathetic.jpg
128 KB, 500x280
>>53627631
>>53627562
De har ikke en chill pålitelig fyr å möte når de vil
>>
>>53627631
>ikke ha skikkelig kontakter
overbeskyttede sossejævler ut
>>
>>53627729
Glemte grönn megmegtekst, drep meg
>>
>>53627729
>>53627750
Joda, har det nå. Har faktisk den beste kontakten ever, men var en periode hvor jeg ikke hadde no valg enn å snakke med drugniggers.
>>
>>53627680
>>53627750
Oi se her da gutta, Pelle og Proffen henger i tråden
>>
>>53627552
h-haha nej säkerhetspolisen, absolut inte

Nej men det är mycket mindre riskabelt än man kan tro
>>
>>53627687
Hvem kan være bak dette brevet mon tro?

Noen andre som ikke i det hele tatt har folt noe til krisen i Norsk okonomi? Foler meg ikke noe fattigere enn for? Er alt sammen bare en stor megmeg?
>>
>>53625325
Ah Foretrekker selv Dr.Oetker® Rustica™ - Deilig Italiensk Smak laget for Norge™
>>
>kjope av sketchy negre
Eller
>vente på bedre dager

Ikke avhengighetsskapende, nei
>>
https://www.youtube.com/watch?v=qJoO45P1P5o

Hvor var du, anonsen?
>>
>>53627845
Går ikke barneTV nå, påsan?
>>
>>53627905
Må man så må man.

Men nei, det er ikke avhengighetsskapende.
>>
>>53627941
Jeg bryr meg ikke om hockey men husker det fordi noen norske og svenske kolleger som bryr seg veldig om hockey hadde top bantz da det skjedde
>>
>>53627905
Skaff deg Tor og kjop fra det morke nettet.

God pris og god kvalitet fåvæ
>>
>>53627979
Hvorfor "må" du da?
>>
>>53628020
De negerne er ikke så skumle at det gjör noe.
>>
>>53627946
Hadde familien din i det hele tatt råd til en TV da du var barn?
Det er vel bare sosser som har sånn luksus.
>>
>>53628080
Du svarte ikke på sporsmålet mitt
>>
>>53628020
Er vel ikke et spörsmål om "må" egentlig, er vel heller at man vil, og når man vil noe så er man villig til å möte shady folk fordi det er ingen måte å få tak i det lovlig på.
>>
>>53628080
jeg har også mott dem på gata og de tilbyr meg dop rett som det er og jeg har aldri folt meg truet av dem fordi de er nesten overdrevent hyggelige men jeg hadde ikke stolt på at de selger noe bra varer
>>
>>53628126
Jeg er ikke han du spurte
>>
http://www.svt.se/sport/vintersport/om-norge-inte-fanns/
Kan inte hitta på detta.
>>
>>53628167
"Må" var din ordbruk, ikke min.
>>
>>53628247
sött
>>
>>53628247
"1905 var et feiltrinn"
- Sverige 2016
>>
File: nasjonalretten.jpg (90 KB, 800x666) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nasjonalretten.jpg
90 KB, 800x666
>>53625325
>ikke nasjonalretten
>>
>>53628452
Endte faktisk opp med en Grandiosa® Pepperoni™.
Norges mest spiste pepperonipizza!©
>>
>>53628550
Skjillanon!
gå din vei
Vil ikke ha illuminati i Norge!
>>
>>53628452
>dfn konstant 4 for 100 tilbud på grandis
>dfn fremdeles har 3 stykker igjen i fryseren
>>
Noen andre som ser på landskampen?
>>
>>53628550
Godkjent det, anonsen. Viktigste er at det er Grandis
>>
>>53628697
I hva?
>>
>>53628742
CS selvsagt.
>>
>>53628742
I Norge, vel
>>
>>53628742
I stua?
>>
>>53628742
Herrehåndball, mot Island.
>>
>>53628837
Herremelk?
>>
Når dere nevner grandiosa, hva syntes folk om denne "styggedommen?"
>>
>dfn ingen planer i dag
>>
>>53629074
Grandis er en overvurdert styggedom i seg selv, litterært den verste pizzaen du finner i frysedisken.
>>
>>53629074
Reinspikka blasfemi. Paprika er en viktig del av den samlede smaksopplevelsen, og næringinnholdet.
>>
>>53629074
Den kosta mer enn den vanlige, det var helt på trynet.
Hadde kjöpt den om den kostet det samme, paprikaen på grandisen kan bli soggy og ekkel.
>>
>>53629153
t. Vidkun Quisling
>>
>>53628895
Du er en opplyst mann, anonsen!
"H"-en i "H-melk" står så klart for "Herremannsmelk", ikke "hel", som plebeianerne skal ha det til
>>
>>53629153
Nå får det være nok
>>
>>53629367
Denne karen skjönner tegninga.
>>
>>53624125
>>53623922
Me nyttar ikkje så mykje tyske ord her.

>SV: vidrig
>DE: widrig
>>
Vær ærlig med meg, familie.
Hvor dårlig ute er egentlig den norske ökonomien nå som oljeprisen har gått rett i dass?
>>
Tjena. Vad gör ni norrmän på helgen?
>>
>>53630208
Anime
>>
>>53630208
F I L M
I
L
M

Ser på L.A Confidential. Bra.
>>
>>53630119
Var i ferd med å skrive et lengre brev om situasjonen i norge og hvilke faktorer utfallet avhenger av, men mens jeg skrev så innså jeg at dette ikke på langt nær er spesifikt for Norge. Bestemte meg for å stryke hele greia til fordel for folgene:

Verdensokonomien er i ferd med å gå i dass. Hold fast i hatten.
>>
>>53630809
>Verdensokonomien er i ferd med å gå i dass. Hold fast i hatten.

Hva baserer du det på?
>>
>>53630208
Spiller Dragon's Dogma fåvæ
>>
>>53630953
Lang tid med lave renter og ultaliberal pengepolitikk verden over for å smore girene, uten at det har fort til mer enn at verdensokonomien holder hodet over vann. Lonnsveksten har stagnert, og gjeldsbyrden oker globalt. Lave oljepriser. Bunnotering for torrlastindeksen. Panikk så stor i kinesiske aksjemarkeder at myndighetene har måttet stenge all handel gjentatte ganger. Okt skille mellom rik og fattig, utviskning av middelklassen. EU-samarbeid som snart ryker i sommene.

Paradigmet som forutsetter evig okonomisk vekst er i ferd med å krepere under egen vekt, hamsterokonomien er tynnslitt otg utslitt.
>>
File: WCE1ATxh.jpg (48 KB, 1024x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
WCE1ATxh.jpg
48 KB, 1024x576
https://open.spotify.com/track/2Pc689kt3UUV2QGddLubTA

https://youtu.be/S-0FF9rr6f4
>>
>>53631646
så den tidligere i dag.
likte den ikke spesieelt godt fåvæ
>>
God kveld og i og med en liten stund siden sist nå har jeg fått meg til å være det er jo en av de som ikke har noe som kan være et problem som er det er en ypperlig som jeg kan ta en prat om dette i morgen skal vi ta en titt på det i lopet av de som har fått med meg selv og har en god stund nå har det er ikke så veldig bra at det er det bare er greit å vite i en annen gang i året for meg er at det ikke blir for dumt at det er ganske sikker på at det ikke blir noe som er det bare å si at det ikke finnes noen representat og har fått en del ting jeg lurer også på at du er så mange som har skjedd med meg?
>>
>>53627389
DJ NEVEREGN
https://play.spotify.com/album/2N7wm10ORiWgUdWWba61X4
>>
File: hetNfO1l.jpg (65 KB, 504x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hetNfO1l.jpg
65 KB, 504x640
>>53631979
Liveversjonen er bedre, men jeg liker denne godt også. Var god nok til å komme med på FIFA16 i hvert fall, uten at det sier så mye.
>>
>Tape med et mål i siste spilleminutt mot et norsk fylke
Håper dere ikke gjor dette, gutta
>>
Noen /Bardunapa/ her? Kos når befal gir fri klokka 18:10 etter en 100/200/300 pull/push/kneboy session
>>
>>53632784
Samband?
>>
>>53632855
Fåvæ
>>
>>53632941
Hva heter sjanten din?
>>
File: KAMERAT2.jpg (88 KB, 184x184) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
KAMERAT2.jpg
88 KB, 184x184
>>53631526
deilig
>>
>>53632784
Bestefaren min fortalte om en fyr som måtte ta straffeeksersis på 500 kneboy med hjelm og rifle på strake armer.
Hadde du klart det?
>>
>>53633016
Litt mange detaljer? Har flere befal.
>>
>>53633049
Tja, sikkert
>>
>>53633023
Kommunisme er ikke losningen, i mine oyne. Det er en gammel og utdatert ideologi som forutsetter et samlet folk med ganske spesifikk konsensus. Det skjer ikke.
>>
>>53633290
Andre forslag mottas med takk
>>
File: EfHXU6f.jpg (50 KB, 599x491) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
EfHXU6f.jpg
50 KB, 599x491
>>53633023

Kommunisme er kreft fåvæ
>>
File: trist_bjørnar.jpg (43 KB, 978x550) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
trist_bjørnar.jpg
43 KB, 978x550
>>53633538
Uff det var slemt sagt
>>
>>53633374
Forutsetter kritikk at man kommer med et alternativ? Beklager, men det er nytt for meg.

Når det er sagt, så har jeg noen generelle tanker rundt det. Jeg mener vi må ta i bruk teknologi i mye storre grad i den demokratiske prosessen og til verditransaksjoner. Jeg er også en forkjemper for betingelseslos borgerlonn.
>>
File: pp.png (112 KB, 776x929) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pp.png
112 KB, 776x929
>>53633374
>>
>>53633661
Ikke nodvendigvis, men det er oppfordret

Har vi diskutert dette for? Foler en anonsen sa akkurat det samme for en stund siden fåvæ
>>
>>53634464
Mulig, men da er det i så fall måneder siden. Det er ikke så ofte at jeg orker å gå inn i en politisk diskusjon, jeg blir så forjævelig engasjert.
>>
>>53633661
>>53634464
hvis jeg kan dytte meg inn i debatten, det er tross alt veldig lite kontruktivt å kritisere uten å ha noe alternativt
men kritikk er lettere enn å finne bedre losninger, alle er en kritiker som amerikanerne sier
>>
>>53634588
Ganske teit premiss å sette, mener nå jeg. Uten kritikk så stanser samfunnsutviklingen. Eller all utvikling, for den saks skyld.
>>
>>53633786
Her er partiet for meg!
>>
>>53634681
men jeg synes kritikk er verdilost uten en alternativ losning

hva skal man bruke den kritikken til da?
>>
>>53634588
>lite kontruktivt å kritisere uten å ha noe alternativt
Hvorfor er det mindre konstruktivt enn dersom man har et alternativ? Åpen kritikk kan inspirere andre til å komme med alternativer. Det er vel kritikkens art som avgjor om den er konstruktiv eller ei, ikke hva eller om man tilbyr alternativer.
>>53634777
>>
>>53634777
Man kan bruke kritikken fra enkeltkilder til å finne alternativer som en samlet gruppe. Crowdsourcing av ideer.

Ble mye rot med svar og siteringer her nå, beklager det.
>>
File: mike.jpg (15 KB, 225x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mike.jpg
15 KB, 225x225
>>53634810
>>53634777
>>53634588
>>53633661
>>53634464
>>53634925
Skaff dere et forbanna rom, helvette.
>>
>>53634984
Gi oss noe bedre å prate om?
>>
>>53634984
slappings, jeg tror vi er ferdige med å presentere synspunktene våre nå jeg har ingen intensjoner om å gjenta meg videre
>>
>>53635100
Jeg forstår fortsatt ikke hvorfor kritikk ikke kan aksepteres med mindre man har bedre alternativer å komme med. Kan man ikke f.eks. kritisere overgrep av varierende grad, selv om man ikke tilbyr noen definitiv losning på problemet?

Jeg mener det er tovete.
>>
>>53635301
jeg ser at av og til kan kritikk kanskje få folk til å tenke, men i det minste tenk for man kritiserer; vil denne kritikken fore til noe konstruktivt, eller sitter jeg bare å prater drit om ting
>>
>>53635301
Enig, case closed.
>>
>>53635422
>eller sitter jeg bare å prater
jeg skammer meg over denne og/å feilen men har hatt noen pils i meg
>>
>>53635422
Insinuerer du at jeg bare prater drit? Få hore din kritikk av min kritikk, da.
>>
>samen ute av Anno
Fanden heller.
>>
>>53635580
>ser på slikt dritt
>>
>>53635521
AAAAAAAAAAAAAAAHHHHH
HOLD KJEFT
>>
knasker litt pomfrit gutta
slurker noe pils gutta
>>
>>53635521
insinuerer ikke akkurat det, prater om kritikk på et ganske generelt nivå

men altså, når du sier at kommunisme ikke er losningen og ikke engang har et alternativ.. hvorfor skal folk bry seg?
>>
>>53635687
Slurker litt Frydenlund Pale Ale fåvæ
Knasker litt chips fra sörlandet
Er det hjemmelaget pomfrit?
>>
>>53635687
skål
>>
>>53635764
Opphogde poteter fåvæ
>>
>>53635651
Jeg skal gi meg etter det brevet her, sverger på koranen.

>>53635745
Greit, da misforstod jeg.

Poenget mitt er at det må finnes alternativer til den klassiske kapitalisme/kommunisme-polariteten som eksisterer, og du ganske så pent underbygger. Dersom ingen kritiserer det, så kommer ingen til å lete etter alternativer, heller.

Helt fair at du ikke bryr deg, men jeg både tror og håper at det finnes noen der ute som gjor det.
>>
>>53635808
skål, kompis
>>
File: Anno trehest.png (2 MB, 1606x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Anno trehest.png
2 MB, 1606x900
>>53635631
Man kan ikke bare se på kinesiske tegnefilmer og pornografi Anonsen. Man trenger litt kultur også.
>>
File: anno.png (273 KB, 624x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
anno.png
273 KB, 624x480
>>53635903
>>53635631
>>53635580
Er bare en Anno som gjelder fåvæ
>>
>>53635745
>>53635422
>>53635100
Ellers takk for en sivilisert meningsutveksling uten karakterisering.
>>
>>53635903
ser ikke på kinesiske tegnefilmer engang, tjommi
>>
>>53636023
ok kompis nyt helgen fåvæ
>>
File: DSC_0084.jpg (2 MB, 2160x3840) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_0084.jpg
2 MB, 2160x3840
>>53636097
Du og! Skål!
>>
>>53636260
jeg er for lat til å ta bilde av tuborgen
men jeg skåler
>>
>>53636260
for lat til å ta bilde av hansaen
men jeg skåler også
>>
Er det noen anons her som vil bli med å spille noe? Åpen for forslag
>>
>>53636381
Skål!
>>
>>53636435
Vi kan spille dusje med pappa-simulator sammen, hvis du er keen?
>>
>>53636962
gå tilbake til grindr tjomi
>>
File: pappadusj.png (2 MB, 1663x821) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pappadusj.png
2 MB, 1663x821
>>53637150
Det er faktisk et spill
>>
File: golden lel.jpg (298 KB, 1462x1462) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
golden lel.jpg
298 KB, 1462x1462
>>53637278
ganske bra
>>
Burde jeg traske på butikken for å ordne meg godteri og cola(har rom)?
>>
>>53638371
trask
slurk
knask

slik Gud mente at du skulle leve livet
>>
>>53638371
COLA OG ROM
O
L
A

O
G

R
O
M
>>
>>53638464
>>53638416
Takk for gode innspill, gutta. Det er bestemt.
>>
File: jan-hanvold.jpg (163 KB, 710x395) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jan-hanvold.jpg
163 KB, 710x395
>>53638692
Måtte Herren beære deg med sitt åsyn under din tur til butikken
>>
https://www.youtube.com/watch?v=vPRfP_TEQ-g

Vår viktigste allierte, gutta. Vår viktigste allierte.
>>
http://www.aftenposten.no/kultur/Sophie-Elise-er-arets-blogger-8320424.html
Gode nyheter gutta!
>>
File: cryingbaldeagle.gif (74 KB, 384x288) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cryingbaldeagle.gif
74 KB, 384x288
>>53639116
Frihet/10
>>
>>53639116
jeg hadde virkelig stemt på Trump om jeg var amerikaner
verden trenger dette
>>
File: trump hair.jpg (26 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
trump hair.jpg
26 KB, 400x400
>>53639258
Fyren er en vits
>>
>>53639258
Ring 09875
>>
>>53639286
jeg er litt smånervos for at den ekte agendaen er å jage velgere mot Shillary

men det hadde vært maks underholding å la ham vinne
>>
File: 1449417925577.jpg (65 KB, 866x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449417925577.jpg
65 KB, 866x960
>>53639258
Dette fåvæ.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=Z0DO0XyS8Ko

Hva synes dere om denne /int/ klassikeren?
>>
>>53639538
damene er fine, musikken er top bantz
hva er det ikke å like her?
>>
>>53639538
Er ikke på /int/ bortsett fra her i tråden, så har ikke hort den for. Dro på smilebåndet
>>
>>53639503
>>53639514
Det er göy å se når han mobber Bush
>>
>>53639503
>>53639710
>politikk er goy og moro
Jeg repeterer meg selv: verden er på vei ned i dass.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=8t-iFr9q1I8

Brev göyale youtubevideoer.

>>53639845
Er alltid litt bantz i politikk.
>>
>>53639538
DRIT I DASSET
https://www.youtube.com/watch?v=vTIIMJ9tUc8
>>
>>53639901
Sponset av Milky Way®
>>
>mate is actually moving to Norway on the 2nd of February

Absolutel madman
>>
>>53639936
herrejesus
minner meg om dette
https://www.youtube.com/watch?v=mUHclO11P3c
>>
Gutta... sitter på dass og driter. Mens jeg skriver dette så trykker jeg på som faen
>>
>>53639936
Den der er gammel som satan da
>>
>>53639936
Flashback til ungdomsskolen
>>
>>53640033
Åpen Post er det beste som er lagd av rikskringkastingen noen sinne
>>
https://www.youtube.com/watch?v=iHlumwIHnsU
>>
File: rocke pelle.jpg (2 KB, 112x131) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rocke pelle.jpg
2 KB, 112x131
>>53640423
Nei. Den prisen må gå til Tazte Priv.

https://www.youtube.com/watch?v=328Qg0uF4cY
>>
>>53633134
Hva med å si tropp da?
>>
>>53640816
Charlie
>>
>>53641024
ah, ok. var i Bravo i fjor, ser du
>>
https://www.youtube.com/watch?v=C1N9kk5HmS8
>>
>>53641064
Åja, bodde du i den nye Heggelia?
>>
>>53641458
nope, siste kullet som brukte gamle. Vi flytta madrassene våre bort til dere også.
>>
>dfn diskuterer på nye /pol/
>dfn ekstremister på alle kanter
både moro og deprimerende, fåvæ
>>
>>53641536
Ser, koser meg i senga på rom 1XX nå. Nye Heggelia. Var det dere som la igjen flaskeposen/baggen til nåværende eldste kont på andre etasje?
>>
Ny tråd gutta?
>>
>>53641713
ja okei da

gi meg 3
>>
>>53641713
Her
>>53641971
>>
>>53641687
neh, vi bare flytta madrassene. Var ikke oss på "gamle" heggelia som fiksa resten. Vi ville bare dimme på den tiden vi, hahaha
>>
Hvem andre /hype/ her?
>>
>>53641458
>nye Heggelia
Hva har skjedd med den gamle?
>>
>>53642606
blir brukt til oppbevaring og sånt. Kasernene er nå kontor
>>
>>53642587
er så gira, den virker ganske bra
>>
>>53642776
Herrejesus takk kompis, trodde jeg var den eneste
Storyen kommer sikkert til å være generisk og klisjé som faen men UNIVERSET og KARAKTERENE
FY FAEN GUTTA SER BRA UT
>>
File: 1450006504338.png (47 KB, 200x254) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450006504338.png
47 KB, 200x254
>>53643314
>Furries
>>
>>53643821
ikkje mobb meg fåvæ
Thread replies: 338
Thread images: 84
Thread DB ID: 443572[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.