[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 485
Thread images: 151
File: 1442237184505.jpg (14 KB, 385x387) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442237184505.jpg
14 KB, 385x387
>dkn ingen fv
>>
File: girl tumblr.png (2 MB, 1024x1387) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
girl tumblr.png
2 MB, 1024x1387
jvdk ;_;
>>
:DD
>>
File: _göteborgare_.png (593 KB, 665x428) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
_göteborgare_.png
593 KB, 665x428
>>
File: 1446192534846.png (16 KB, 697x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446192534846.png
16 KB, 697x512
>tenta om 10 h
>>
File: 1447770763343.gif (824 KB, 320x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447770763343.gif
824 KB, 320x240
>>53487795
den moderna tidsåldern var ett misstag
>>
Vilken låt spelas på sveriges begravning?
>>
>>53488194
Om något är de "feminister" för de främjar våldtäktsmännen före offren
>>
>jvidk
>>
>>
File: 1452618299577.png (54 KB, 942x1110) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452618299577.png
54 KB, 942x1110
>>53488169

>dkn fika med sötpaj på torsdag

VEM SKÄMTAR JAG MED

>dkn ingen fv
>>
>>53488357

Hur får man alla dessa dejter?
>>
>>53488270
https://www.youtube.com/watch?v=vXuhvzbQ5EI
>>
File: 14324444414.png (36 KB, 835x610) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14324444414.png
36 KB, 835x610
>>53488357
>bilden

Kvällens skratt.
>>
>>53488270

Ruina Imperii, utan röster.
>>
>>53488270
nasheeds
>>
>>53488308
Hur länge räcker fv bränslet? Har du så det räcker genom hela händelsen?
>>
>>53488280
Det som anon menar på är att ifall man för tillfället skiter i att elden stiger och samhället går ned sig i västeuropeisk skit. Så menar han på att suffraggetterna med flera ville göra så att kvinnor kunde utbilda sig på universitetet, bli valda till politiskt ämbete, rösta och ärva med samma arvslott som en man. Dvs lika inför lagen. Ska jag vara seriös så håller jag med honom. Kvinnor har inget att klaga på i dagens samhälle. De har allt de vill ha.

Andra vågen däremot ville ha massa fördelar och annan skit på skattebetalarnas bekostnad. Tredje vågen, dvs nuvarande vågens feminism är typ tumblriter som klagar på vithet och att vita män är avskum medans de suktar efter negerkuk. Dvs kvinnor som kulturmarxismen lobotomerat.
>>
File: tomorowland.jpg (73 KB, 876x493) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tomorowland.jpg
73 KB, 876x493
GOOD PARTY
>>
>>53488437
>fv bränslet

flickor är inte till för bränsle anon
>>
>>53488451
ahahahah funny pic
>>
>brevar en bild på Kristin Kreuk som exempel på nordeuropeisk/östasiatisk blandras
>några dagar senare är tråden fylld av bilder på henne
Fan vad bra smak jag måste ha.
>>
>knäpper med sö fl
>lång tid innan hon svarar
>får ett "haha :P"
>kommer inte ihåg vad jag skrev som var så roligt
Vad fan gör jag nu?

BARA
>>
>>53488471
Feminister och batikhäxor kan vi fan elda med.
>>
File: 1421495435751s.jpg (4 KB, 200x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421495435751s.jpg
4 KB, 200x250
>jag är inte feminist
>>
File: aXm3250xjU.jpg (94 KB, 650x650) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
aXm3250xjU.jpg
94 KB, 650x650
>>53488394

Tro det eller ej men jag fick denna genom att tala med någon under en bussfärd.

Jag hade tänkt lyssna på Tame Impala i tre timmar men icke sa Nicke.

>>53488403

Tacka anon som var snäll nog att rita den.
>>
>>53488451
we have a bosniak-anon in this thread that calls other muslim bosniaks trash

how do you feel about this?
>>
>>53488517
Ifall du inte gillar samtalet så byt samtalsämne. Du A N A R inte hur effektivt det är med kvinnor.
>>
>>53488517
Köper en påse helium
>>
File: 539_moi.jpg (52 KB, 252x252) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
539_moi.jpg
52 KB, 252x252
>>53488505
Du vet att 9/10 asiat/vit blandraser ser ut som fullblodiga asiater va?
>>
File: le trash man face.jpg (58 KB, 676x528) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
le trash man face.jpg
58 KB, 676x528
>>53488528
>oironiskt prata med främmande människor på kollektivtrafiken
>>
>>53488573
Fbanon måste vara en gud när det kommer till att haffa tjejer.
>>
File: 14421928085736.jpg (29 KB, 480x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14421928085736.jpg
29 KB, 480x640
>>53488524
Starkt sagt min man
>>
File: TFPW5.jpg (671 KB, 1935x2591) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
TFPW5.jpg
671 KB, 1935x2591
>Stel och ont i nacken
>Onanera
>Ännu stelare och ondare
kvää.. ville ju bara ha lite skönt
>>
>>53488591
Du vet att det inte stämmer va? Asiater är inte negrer.
>>
File: Capture.jpg (10 KB, 247x31) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Capture.jpg
10 KB, 247x31
>dkn
>>
>>53488663
Jag kan hjälpa dig anon. *klär på sig sexiga sjuksköterskakläder*
>>
>>
>>53488449
Lön, utbildning osv, självklart inte, och jag kan inte minnas någonsin att någon av mina vänner som är insatta som fan inom jämställdhet någonsin klagat på detta.
Vad de har klagat på är hur kvinnor känner sig osäkra att gå ensamma, hur trakasserier och övergrepp är fortfarande vanligt bland killar och oftast skrattas bort med ursäkter så som "men ingen skadas ju utav det"
Är själv vittne till liknande situationer
>>
File: 145073345553.jpg (113 KB, 1032x774) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
145073345553.jpg
113 KB, 1032x774
>öppnar Sverigetråden
>"It ain't me" börjar spela
>>
File: 1440170403519.gif (3 MB, 720x405) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440170403519.gif
3 MB, 720x405
>>53488591

>Du vet att 9/10 asiat/vit blandraser ser ut som fullblodiga asiater va?

Jag tycker de oftast ser ut som central-asiater/filipinos.

>>53488622

Hon började och jag är en prakt-autist som när jag blir involverad i ett samtal tar över hela samtalet. Hon var kul att tala med i 3 timmar favä
>>
>>53488701
Redan onanerat ju
>>
>>53488680
>inte Mac
>>
>glömde bort ett namn jag trodde jag lade på minnet tidigare under dagen

BARA

finns det några knep för att minnas, bortsett från att backtracka i skallen?
>>
>>53488789
min mac gick sönder, moderkortet gav upp efter 3.5 år
>>
>>53488750
vad pratade ni om?
>>
>>53488676
Stämmer visst, här en snubbe gjorde en slags bild-kollage av halvasiater.

Påminnelse om att inte rasblanda.

http://kipfulbeck.com/the-hapa-project/community/
>>
File: 1448375532529.png (118 KB, 764x718) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448375532529.png
118 KB, 764x718
Det är dags:

VAD LYSSNAR NI PÅ?

https://www.youtube.com/watch?v=gudMSGcKN08
>>
File: 1444074945029.jpg (26 KB, 332x296) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444074945029.jpg
26 KB, 332x296
blått skinn är f1 h1
>>
File: doebbels.jpg (7 KB, 303x166) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
doebbels.jpg
7 KB, 303x166
>>
>>53488793
Upprepa det för dig själv några gånger, alt se till att använda namnet några gånger när du pratar med personen i fråga
>>
File: 1388408349314.jpg (118 KB, 312x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1388408349314.jpg
118 KB, 312x400
>>53488888
>>
File: maxresdefault.jpg (74 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
maxresdefault.jpg
74 KB, 1920x1080
>>53488840
Halvasiater är missfoster, påminnelse om att bara inseminera kaukasiska folk
>>
>>53488888
HELL SEGER
>>
>>53488843
https://www.youtube.com/watch?v=LRbfjuHlqjM
>>
File: tihihi.jpg (142 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tihihi.jpg
142 KB, 1280x720
>>53488764
Men nacken då?
>>
>>53488843
https://www.youtube.com/watch?v=_cZv9Xjq8wg
>>
File: 1452559311010.jpg (388 KB, 750x961) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452559311010.jpg
388 KB, 750x961
>>53488888
Inte illa senpai
>>
>>53488843
https://www.youtube.com/watch?v=HXJxwqkd2bI
>>
>>53488888

shit get t b h
>>
>>53488888
Hell seger
>>
File: 1440067879081.gif (974 KB, 311x213) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440067879081.gif
974 KB, 311x213
>>53488888
>>
>>53488888
OM SIFFERFIFFLARNA TROR ATT DE KAN SKRÄMMA OSS, DÅ HAR JAG ETT GOTT RÅD TILL DEM: PASSA ER NOGA
>>
File: 1438189499139.jpg (20 KB, 278x323) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438189499139.jpg
20 KB, 278x323
>>53488870
jvdk

>>53488888
OJ! OJ!
>>
File: 1446358840655.png (57 KB, 230x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446358840655.png
57 KB, 230x250
>>53488888

>>53488837

Livet, politik, vilka vi var, var/varför vi åkte på bussen och massa annat.

Jag må vara helt körd men jag kan iaf hålla igång ett samtal.
>>
>>53488975
ah thanks for the colored version
>>
File: 140454324323.png (195 KB, 500x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
140454324323.png
195 KB, 500x360
>>53488843
https://www.youtube.com/watch?v=eJldXDWhpvA
>>
File: 140424111032.jpg (140 KB, 960x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
140424111032.jpg
140 KB, 960x960
>dkn ingen tränare
>>
File: 1411148853614.gif (1 MB, 400x286) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411148853614.gif
1 MB, 400x286
>>53488843
https://www.youtube.com/watch?v=z_PoVJBxqIA
>>
File: Leon-DeGrelle.jpg (56 KB, 460x422) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Leon-DeGrelle.jpg
56 KB, 460x422
>>53488888
HE
RA
KR
>>
>>53488975
Varför ser han så arg ut hela tiden?
>>
>>53489128
ARGA
VITA
MÄN
>>
File: SMR1.png (428 KB, 770x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SMR1.png
428 KB, 770x1000
Raskrig när?
>>
File: 1.png (80 KB, 500x421) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.png
80 KB, 500x421
En fråga till NEETs i tråden:

Har ni någon slags reservplan om allt skulle gå åt helvete? Alltså, om era föräldrar skulle dö, kastar ut er eller nått, hur skulle ni försörja er själva?

Har tänkt en hel del på detta då jag kommer att börja utbilda mig snart men är skiträdd för att inte kunna få ett jobb efter att jag är klar. Är 20 och bor hemma hos föräldrarna just nu, kommer att börja på lärarutbildningen till hösten. Om det sen visar sig att jag riskerar att bli en av dom som bor hemma hos Mamma och Pappa tills han är 27 eller äldre vet jag inte vad jag gör. Ger väl föräldrarna större delen av mina ägodelar och blir luffare. Visst, föräldrarna kommer ju inte bli glada men jag kan fanimej inte stå ut med tanken av att bo hos dem så länge.

Någonstans går fan gränsen.
>>
Hur högt har elden stigit idag?
>>
>>53489199
jag har redan tagit min reservplan.
>>
>dkn fyra timmar fritid per dag.
För långt till helgen.
>>
File: 1448025182758.jpg (1 MB, 1300x995) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448025182758.jpg
1 MB, 1300x995
>>53489199
Är själv NEET och bor inte med föräldrarna. Var gick allt fel för dig anon?
>>
File: 1422396911870.png (273 KB, 600x583) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422396911870.png
273 KB, 600x583
>>53489163
helst ikväll
>>
File: 1446571544093.webm (3 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446571544093.webm
3 MB, 1280x720
>>53489128
JAG ÄR ARG
ARG ANGÅENDE JUDEN
>>
>>53489264
>dkn man bara vill jobba hela tiden man är vaken och mår dåligt när man inte jobbar

Har sömnproblem så livet är ännu mer helvete
>>
File: 1451102924981.jpg (343 KB, 1152x2048) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451102924981.jpg
343 KB, 1152x2048
>>53489230
Beredskap 3.
>>
>>53488726
>att gå ensam
>trakasserier
>övergrepp

Lockar väl litet fedorabrevande, men fixar vi polisen så att de försöker vara effektiva och slutar plockar in skithudingar från arabvärlden kanske det går att lösa.

Det är en ordningsfråga och inte en politisk fråga i stil med att man måste gå i någon slags 8:e mars demonstration.
>>
>>53489308
på med namnet ödlan
>>
>>53488843
https://www.youtube.com/watch?v=qqW-kvU5cLg

>>53488870
>dkn ingen blåbärsrymdmilf-fru att ge de friska barnen hon förtjänar
>>
Vad anser ni om nyheteridag.se? Jag har knappt hållit koll på nyheter på flera år efter som alla nyhetssidor känns så extremt vinklade åt ett eller annat håll men har insett på senare tid att det mer eller mindre resulterar i att jag får alla mina nyheter här, på flashback eller av folk på jobbet som bara läser aftonbladet.
>>
>>53488843
https://youtu.be/0WdNBPA3c2c
>>
File: gosh_darn_it.gif (2 MB, 500x337) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gosh_darn_it.gif
2 MB, 500x337
PÅMINNELSE OM ATT DN MÖRKADE SEXÖVERGREPPEN I KUNGSTRÄDGÅRDEN

http://nyheteridag.se/smset-avslojar-sa-ljuger-dagens-nyheter-om-morklaggningen-av-sexovergreppen/

TACK BASERADE PUTIN FÖR ATT DU KONTROLLERAR ALL ALTERNATIVMEDIA OCH BORGARNA SOM LÄNKAR
>>
>>53488888
>detta måste vara en högerjudisk konspiration
>>
>>53489368
säga vad man vill om bioware
>>
>>53488726
Men män attackeras ju oftare än kvinnor med misshandel, våld med dödlig utgång, rån osv?
>>
File: 1444517297006s.jpg (9 KB, 231x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444517297006s.jpg
9 KB, 231x250
>grannarna har högljutt sex

tips på hur jag ska få de att hålla käft?
>>
>>53489266
vad har denna tjej för namn? känner igen henne så jävla väl
>>
>>53489336
Klart det blir en politisk fråga, vi tar in män från kulturer där våldtäkt och kvinnohat är okej utan att assimilera dem till vår kultur. De blir arbetare som utnyttjas och Sverige tjänar på det.
>>
>>53488840
Du kanske skulle gå på synundersökning? Det var ju knappt någon av dem där som såg ut som helasiater.
>>
>>53489483
Mathilde
>>
>>53489482
skrik håll käften
>>
Varför är min mus helt jävla oregelbunden i känsligheten? Ibland när jag rör den så drar jag den för långt, ibland för kort. Jag sitter här och testat men jag klarar fan inte av att få regelbundna resultat. Upp/ner är också ungefär 0.75 av vänster/höger.

Jag förstår ingenting. Kan inte ens surfa fyrkanalen med den så här favä.
>>
File: Dubs.png (316 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Dubs.png
316 KB, 500x375
>>53488888
>>
File: liara-tsoni.jpg (377 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
liara-tsoni.jpg
377 KB, 1920x1080
>>53489455
>>
>>53489483
Ja, du. Hur ny?
>>
File: 1411904562525.jpg (81 KB, 1107x793) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411904562525.jpg
81 KB, 1107x793
>>53488888
Imponerande
>>
>>53489531
fan va sladdrig fitta du har anon lmaoo
>>
File: porträtt.jpg (263 KB, 799x712) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
porträtt.jpg
263 KB, 799x712
>>53488505
Hur vågar du antyda att du hade något med detta att göra?

Jag är den rättmätiga shillen för KK, och det var ej av yttre påverkan favhuämd
>>
>>53489199
24 och neet här. Min framtid är redan bortom hopp och tro. Har satt mig in i buddhistiska tankebanor angående medvetande och döden på senare tid. Allt för göra min reservplan lättare att utföra.
>>
>>53489491
Jag ska försöka förklara vad jag menar;

ordningsfråga = gör som staten säger och håll käft. Lev ditt liv enligt regler som rör liv och egendom.

Politisk fråga = debattera, det finns grader i grått med mera.

Förstår du hur jag menar? Och sedan när gick du full jävla SJW?
>>
>>53488888
Hell Seger! Ska brandbomba flyktingförläggning bara för dig<3
>>
File: 1452551892558.jpg (968 KB, 2800x1368) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452551892558.jpg
968 KB, 2800x1368
>>53488843
https://www.youtube.com/watch?v=tKoKoY5wDS4
>>
>>53489597
;_;_;_;_;_;
>>
File: SMR.png (51 KB, 335x335) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SMR.png
51 KB, 335x335
>>53489278
Vi kör, jag ledar fronten i Stockholms norrort. Du?
>>
>>53489478
Och det är också ett problem. Män som våldtas har inga forum där de kan göra sig hörda. Feminism handlar om jämställdhet, som handlar om båda könens problem. En våldtagen man ska ha samma rättigheter från staten och samhället som en våldtagen kvinna.
Detta är självklart bara ett exempel, alla offer ska ses som offer och alla brottslingar ska ses som brottslingar.
>>
>>53489608
Allt jag vet är att en eller två dagar efter att jag brevat henne som exempel så var tråden fylld.
>>
File: 1446931950019.png (43 KB, 997x880) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446931950019.png
43 KB, 997x880
;_;7

https://www.youtube.com/watch?v=X3elk6cTpII
>>
>>53489659
Delikat, breva mer.
>>
File: hAaiO_A-gzc.jpg (85 KB, 800x533) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hAaiO_A-gzc.jpg
85 KB, 800x533
>>53489562
yes pls
>>
File: 1452135341353.jpg (337 KB, 2720x598) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452135341353.jpg
337 KB, 2720x598
>>53489266
JAG VILL GIFTA MIG MED OCH INSEMINERA EN NORSK GRISAKNOE
HUR KOMMER MAN ÖVER DESSA KÄNSLOR?!
>>
>>53489682
Jag är inte bög men måste vara hårt att vara bög bland alla babbar. Kan bara tänka mig hur ofta de åker på stryk eller blir våldtagna i röven.
>>
>>53489747
Slå mig en signal ;)
>>
>>53489701
Jävla rasistvalpar
>>
>>53489680
division sundbyberg rapporterar in favä
>>
File: 1447270699569s.jpg (4 KB, 200x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447270699569s.jpg
4 KB, 200x250
>jag tror inte på förintelsen
>>
>>53489531
damm i linsen kanske
>>
File: hapaproject.png (166 KB, 254x254) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hapaproject.png
166 KB, 254x254
>>53489497
Många är bara 1/4 asiater osv, klicka på bilderna av de som ser ut som helasiater och så står det 1/2 dom som ser mer västerländska ut 1/4.

Denna snubbe är koreansk/norsk
>>
>>53489626
Ah, trodde du syftade på att det är polisens ansvar att vi inte ska känna oro i mörkret.
Jag harat SJW, ömgåts med några och jag finner deras konstanta hat mot vita, heterosexuella, cis, män (och massa andra adjektiv) äckligt. Att de fördelar mellan människor så som de gör finner jag inger annat än vidrigt.
Om jag skulle beskriva några som 2undermänniskor" så är det dem. Men jag dältar inte över detta, finner det onödigt att spendera ett enda gram energi på att hata dem (hat ö.h.t. favä)
>>
>>53489832
>2016
>fortfarande tro på judisk mytologi
>>
>>53489531
Fel sorts musmatta.
>>
>>53489874
låt inte misaka höra dig säga det där
>>
File: Lutar.jpg (133 KB, 1000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Lutar.jpg
133 KB, 1000x1000
>>53489874
>>
Vad tycker ni om Raoul Wallenberg?
>>
>>53489846
Har testat.

>>53489886
P-på riktigt eller gycklar du nu? Mina andra datormöss fungerar. Har försökt att fixa mjukvaran en miljard gånger utan framgång.
>>
>>53489874
detta
>>
>>53489945
cuck
>>
File: 1426102955944.gif (911 KB, 596x201) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426102955944.gif
911 KB, 596x201
>>53489725
https://www.youtube.com/watch?v=Mg67NFkiC0E
>>
>>53488234

Is this in Sweden?
>>
File: andrew[1].jpg (70 KB, 252x252) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
andrew[1].jpg
70 KB, 252x252
>>53489855
Jag har klickat på bilderna ditt kioskmongo. Halvasiaterna ser ytterst sällan helasiatiska ut.
>>
>dkn 99% av ens 300 bokmärkta p-rullar är 404'rade
>>
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22079563.ab
>Tio amerikanska soldater tillfångatagna i Iran
DET HÄNDER GRABBAR MOT BUNKERN
>>
>>53489787
Hade en vän som var homosexuell när jag bodde i Västerås. Han blev konstant övergripen, misshandlad, förföljd, rånad och trakasserad. Hans hem blev äggat och stenat flertaliga gånger under hans uppväxt.
De som gjorde detta var alla från Västerås form av Rinkeby, majoriteten kom från invandrande familjer från länder så som Afghanistan. Allt detta även fast han bodde många kilometer från dessa områden.
Hur hemskt är det inte att vara homosexuell och växa upp i, eller i närheten av, dessa områden?
>>
>>53490051
Yes, city of "Malmö"
>>
>>53490082
http://www.reuters.com/article/us-global-oil-idUSKCN0UQ02220160112
detta är den riktiga händelsen
snart dör vi
>>
File: natalie_0[1].jpg (93 KB, 252x252) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
natalie_0[1].jpg
93 KB, 252x252
>>53490064
Kvartingarna är det ibland svårt att se att det ens finns något asiatiskt i.
>>
>>53490073
Skulle laddat ner dem
>>
>>53489257

Jasså? Hur gick det?

>>53489266

Inget har gått fel. Än. Jag är hyfsat social och kan föra en konversation utan att svettas eller något sådant. Okej gymnasiebetyg, skrev HP och fick ett resultat som gör att jag kan komma in på den utbildning jag vill (vilket dock inte är en hög ribba, det är ju den moderna lärarutbildningen vi talar om) och jag fixade körkortet första gången.

Men jag är så jävla rädd för att inte kunna få ett jobb och flytta hemifrån. Går ju knappt en dag utan att jag hör nått om hur svårt det är få jobb, till och med för utbildade. Bostad för ett rimligt pris är fan inte heller lätt att hitta.

Jag blev helt enkelt nyfiken på hur NEEts tänker om det här. Den dagen, den sorgen?

>>53489625

Hmm, låter intressant. Vad är din reservplan?
>>
>>53490073
typ 85% av internet är porr, du klarar dig
>>
File: hindsight1[1].jpg (39 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hindsight1[1].jpg
39 KB, 480x360
>>53490166
tack för upplysningen, anon.
>>
>>53490170
>Jag blev helt enkelt nyfiken på hur NEEts tänker om det här. Den dagen, den sorgen?
Till slut når du en punkt där det innebär ett större misslyckande att bo hemma än att flytta ut och misslyckas skaffa ett jobb
>>
File: 1452543461426.jpg (133 KB, 960x601) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452543461426.jpg
133 KB, 960x601
>>53489725
https://www.youtube.com/watch?v=PZ59BTAQe10

kolla snubben som laddat up dennas kanal favä
autistiska mängder musik
>>
https://www.youtube.com/watch?v=qv5WlxjLe7s
>>
>>53490279
;^)
>>
File: 1430640796598.jpg (92 KB, 829x589) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430640796598.jpg
92 KB, 829x589
>>53489874
>>53489905
Hade missat det om det inte vore för anon som skrev mitt namn, tack.
>>
Denna hade sån tur klarat sig dock. Många fler på kanalen.

http://xhamster.com/movies/2736936/pawg_nordic_pov_doggy.html
>>
>dkn ingen HÖ TE FV

http://xhamster.com/movies/2736913/pawg_swedish_girl_1.html?from=video_related
>>
File: 139326777548.jpg (34 KB, 592x406) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
139326777548.jpg
34 KB, 592x406
>>53490348
Vad kan gå fel?
>>
File: 1452608368924.jpg (638 KB, 1541x5406) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452608368924.jpg
638 KB, 1541x5406
Dags att skedmata nybögarna. Är ni beredda? Läs bilden. Lulz utlovas. Från en gammelbög till er nybögar.
>>
File: hapaproject (2).png (88 KB, 167x289) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hapaproject (2).png
88 KB, 167x289
>>53490064
Men jo, du måste ha en slags kognitiv dissonans om du inte tror de ser helasiatiska ut.
>>
>>53490348
varför är hon inte täckt?
>>
>>53490476
håll käften stjärt-bertil
>>
File: 1452577837297.jpg (198 KB, 1276x428) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452577837297.jpg
198 KB, 1276x428
Hoppas att ni har skyddat er mot det här rumpknullet.
>>
>>53490051
It's about three """""gothenburgers""""" doing terrorism for IS.
>>
>>53490476
^^ +1
>>
>الشب مو سويدي للاسف بوسني

Killen är inte svensk tyvärr, bosnisk.
>>
File: 936.jpg (34 KB, 526x473) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
936.jpg
34 KB, 526x473
>>53490476
>>
>>53490520
Har du något att dölja, anon? :^)
>>
File: 1429374447706.gif (2 MB, 400x286) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429374447706.gif
2 MB, 400x286
>>53490348
raskrig NU
>>
>>53490083
Han borde inte gått och blivit bög då kan man tänka sig
>>
>>53490476

>faktiskt förtära något som någon har med till ett 4kanal möte
>>
>>53490618
Ja, mina bankuppgifter till exempel. Mina användarvanor, mina dokument, texter, familjefoton.

Om de vill ha åtkomst till min information så får de fan betala för den.
>>
>>53490681
Jag är inget fan av bögar men helt ärligt förtjänar de inte den nivån av trakasserier.
>>
>dkn ingen grisfu att nöffa på min qk

http://xhamster.com/movies/3400961/pig_head_4_swedish_couple.html?from=video_related
>>
>>53490777
Någon utav oss gammelbögar måste ju säga åt nybögarna att ta det lugnt med saker som inte kommer i påsar och förpackningar.
>>
File: apa.png (23 KB, 298x222) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
apa.png
23 KB, 298x222
>>53490829
>>
>>53490793
Jag var bara en kantmästare för (You)s favä
hoppades på att"man föds bög" jagjaget skulle visa sig.
>>
>>53490858
>gammelbög
>2014
haahahaha
>>
>>53489855
>Denna snubbe är koreansk/norsk

r1 söt

>dkn ingen Norge-Plast
>>
Finns det några helsvenska städer/byar kvar i Sverige?
>>
Sök på "Swedish Threesome" på moderlös för god runkmaterial.
>>
>>53490083

Jag bor i Malmö och har en liknande historia, dock är den inte lika extrem.

När jag gick i nian fanns det en kille som jag med 99% säkerhet kan säga var bög. Han umgicks endast med tjejer, klädde sig väldigt flickaktigt och såg rätt feminin ut. Blattarna trakasserade honom jämt, ryckte i hans kläder och mössa, tände tändare nära hans nacke. Lärarna gjorde ett beundransvärt försök att få stopp på det men de kunde ju inte jämnt vara närvarande.

Tror han slutade till slut.
>>
>>53490931
mm strax
>>
>>53490901
>hoppades på att"man föds bög" jagjaget skulle visa sig.


>de säger att bögar inte föds till det
>de säger att världen styrs av Naturens Eviga Lagar
>lagarna har fortfarande inte korrigerat homosexualitets existens
>om de är Naturens Eviga, och människan en del av denna Naturenn, varför förekommer då homosexuellt beteende öht
>>
>dkn inget debatt-avsnitt om de senaste veckornas händelser

kvääää
>>
>>53490987
Slutade vad? vara bög?
>>
>>53491009
psykisk sjukdom favä
>>
>>53491014

Programmet som ska ersätta det, Opinion live tror jag det heter, ska ha premiär nu torsdag. Kanske blir nått då?
>>
>>53490858

Skulle inte lita på det heller, går ju att spruta in lite aids med en kanyl utan att någon märker det.
>>
>>53491009

>Naturens Eviga Lagar
>världen har migration, homosexuella relationer, drog/rus-substans-användning mm
>NaEvLa-lägret säger att det här, som existerar helt i linje med NaEvLa, är degenererat och måste trollas bort

älskar varje klibba
>>
>>53491031

Hoppsan, var lite otydlig. Slutade på skolan.
>>
>>53491009
Ta det lungt med halmgubbarna nu, Gabriel. Man föds inte bög men visst förekommer det som sexuell avart. Men man kan grovt förminska det med bra uppfostring och at skydda barn under deras uppväxt från detta degenererat beteende så att det inte blir en fetisch i skallen på dem såsom dem i tråden.
>>
>>53491111
>Opinion live
Fett bögigt namn. Fina siffror dock.
>>
>>53491151
>migration

fast historien visar snarare att etnisk separatism är normen hos människan och inte post-1968-Smältdeglar
>>
>>53491014
Håll till godo med en webm som är lika kvalitétsmässig som debatt alltid varit
>>
>fast historien visar snarare att etnisk separatism är normen hos människan

Vad tänkte han när han skrev detta?
>>
>>53491217

>vad är Sydafrika
>vad är Vallonerna
>vad är kristendomens konverterande/inflytande hela världen med tillhörande folkvandringar
>>
>>53491217
Har nog mer att göra med begränsade transportmöjligheter än hurr vi måste bevara vår ras
>>
>>53490987
Det är svårt för mig att förstå att det jag skrev har hänt här i Sverige. Finner inga ord över hur hemskt det är

>>53491009
Denna anon
>>53491082
Har inte helt fel favä, det är ett fel som inträffar i hjärnan under fosterstadiet när kroppen utvecklar sitt kön. Ganska komplex mekanik så jag kommer inte gå i allt för mycket detalj, men det handlar om många signaler som slås på och av, beroende vissa som aktiveras och avaktiveras vid rätt tidpunkt så formas fostrets läggning och könsidentitet.
Det jag inte förstår mig på är att så få av oss är trans/icke-hetero. Processen är så brutalt avancerad, att det inte går fel hela tiden är helt bortom mig
>>
>>53491331
>>vad är Sydafrika
lel
>>
>>53491309

Minst tre (You)

>dkn en ifrån
>>
>>53491217
Vad är egypten? vad är nordafrika? vad är östafrika? vad är centralasien? vad är mellanöstern? vad är sydostasien? vad är sydeuropa?
>>
>>53491369
https://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Coloureds
>>
File: 14042042021.jpg (6 KB, 262x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14042042021.jpg
6 KB, 262x200
Breva IVL-jagjag som gick för långt

>yttrandefrihet
>>
>>53491437
>folk har invaderat och utplånat andra grupper i det förflutna

Nä dra på trisser!
>>
File: 1379614124280.jpg (9 KB, 200x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1379614124280.jpg
9 KB, 200x200
>>53491555
>mångkultur
>>
>>53491572
>"utplånat"

Mer som etnisk assimilation. Inte som den förra folkgruppen försvann precis.
>>
>>53491555
Jag tycker vi ska ha mer yttrandefrihet. Ta bort diskriminering och HMF.
>>
>>53491555
jodel
>>
File: 1452362838205.png (188 KB, 327x316) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452362838205.png
188 KB, 327x316
>>53491555
>internationella lagar
>>
>>53491555
>individualismen

Största anledningen till självmord favä
>>
File: 13230110829.jpg (7 KB, 269x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13230110829.jpg
7 KB, 269x200
>>53491555
>mänskliga rättigheter
>konst är subjektivt
>>
File: 1399054376660.webm (738 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1399054376660.webm
738 KB, 640x480
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22079448.ab

>Stockholms stad har i flera år känt till sextrakasserierna mot unga flickor i Kungsträdgården, skriver DN.
>Man är även medveten om att det har eskalerat med åren.

Detta är ju ingen nyheter för alla som var ungdomar i Stockholm på 00-talet.

Ung 08-festivalen var ju alltid enbart för babbar från förorterna som ville kladda lite.
>>
>>53491352
>Ganska komplex mekanik så jag kommer inte gå i allt för mycket detalj, men det handlar om många signaler som slås på och av, beroende vissa som aktiveras och avaktiveras vid rätt tidpunkt så formas fostrets läggning och könsidentitet.

>Det jag inte förstår mig på är att så få av oss är trans/icke-hetero.

ursäktar för ickevetenskapligt svamlande inlägg, men kom nu att tänka på autism-spektrumet

>normalfödda <--> Högfungerande/Asperger >--------------> starkare autism än det <---------------------------------> stirra in i väggen och vara en icke-verbaliserande superticks-drabbad (men som kan kommunicera sin mentala encyklopedi ifall denne får nåt hjälpmedel typ datorer som styrs utan röst/fingertryckningar

>trans
>varför det inte går fel hela tiden

intressanta är att typ alla transmänniskor (Västerländska sådana, Indien har ju haft sitt Tredje Kön aslänge och klarar det) verkar ha en cocktail av psykisk sjukdom också utöver läggningen till skillnad från hetero/bi/homo där flera är normalfungerande
>>
>>53491555
>sverige är ett vallfärdssamhälle, som man stannar i
>>
>>53491309
Att anledningen till varför Sverige är homogent är därför att svenskarna alltid har varit måna om sin ras och har alltid haft gränskontroller även på järnåldern.

Det har självklart inget att göra med att det helt enkelt inte fanns någon anledning för en medeltida afrikan att flytta till ett land flera hundra mil bort som han förmodligen aldrig hört talas om. Nej, rasmedvetenhet är det uppenbara svaret :^)
>>
>>53491555
Rymdkapplöpningen
>>
tillämpad matte master j/n
>>
>>53491653
Yttrandefrihet är det som ledde till samhället vi har idag i Sverige, dumma svenskfientliga utländska ideér bör krävas såsom de kväver och hånar svenskvänliga ideér idag.
>>
>>53491627
>Mer som etnisk erövring

lagat
>>
File: 1451673715917.jpg (156 KB, 548x966) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451673715917.jpg
156 KB, 548x966
>klev ur sängen tre på eftermiddagen
>måste vakna klockan sex imorgon bitti

Snälla heema mig någon
>>
>>53491702
Du vet att vi var nere i Turkiet och härjade redan då va? Och där fanns det negroida slavar.

Läs på, din obildade gymnasie"intellektuella" fjant.
>>
http://unvis.it/http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/article22078750.ab

>Kravet på AKB från de egna: Fäll regeringen

LÅT DET SKE
>>
Kan någon ens överträffa Samuel?

https://www.youtube.com/watch?v=9Hkov3QcCpQ
>>
>>53491555

>Zara Larsson spelar på We Are Sthlm
>>
>>53491352
>Processen är så brutalt avancerad, att det inte går fel hela tiden är helt bortom mig
allt liv är bara en bunt ostabila kemiska reaktioner med sannolikheter just så att allting inte går helt åt helvete
>>
>>53491804
HELL SEGER
>>
>>53491746
bästa usa någonsin gjort favä
hoppas på en till med kina
>>
>>53491788
>inte bara bli neet
>>
>>53491751

j

t. en avundsjuk samhällare som ångrar att man skippade matten för mycket innan det var för sent
>>
om man väljer att va bög varför är ja då bög? schack matt babbar
jag hatar bögar men det är fan biologiskt.
>>
>>53491778
Nej. Vi har det samhället vi har idag för att man valt att undertrycka åsikter, haft åsiktsregistrering och bedrivit agenda-journalistik.
>>
>>53491670
Asiater är rätt kollektiva och de tar självmord som bara den.
>>
File: 140543243434.jpg (58 KB, 351x390) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
140543243434.jpg
58 KB, 351x390
>>53491804
>allianscuckregering
>>
Karl Ekblad är du här?
>>
>>53491901
asiater är inte människor dock
>>
>>53491899
Nej, hade vi undantryckt David Schwartz på 70-talet hade inget av detta hänt.
>>
File: 1451671097950.png (1 MB, 662x1006) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451671097950.png
1 MB, 662x1006
>>53491863
Men då har jag ju inga pengar
>>
>– Jag tycker M och Alliansen ska göra sig beroende av sin politik. Vi ska säga vad vi vill göra och söka stöd för det. Sedan får vi se om Alliansen får tillräckligt med stöd. Man kan inte ta ansvar för hur andra partier ställer sig till den politiken man för. Men däremot är det otroligt viktigt att säga att SD inte ska ingå i en regering eller i regeringsförhandlingar.

xD
>>
>>53492053
>inte ha 200k+ sparat
men du
>>
>>53492053
fixa diagnos och få a-bux
>>
>>53492065
de tar slut någon dag
>>
>>53491898
För du hade inget stark manlig förebild. Östrogen i vattnet. För mycket 4kanal. För mycket media-influenser. Tabun för att du hatar bögar gjorde dig bög.

Välj ditt gift.
>>
File: 1431597617994.jpg (33 KB, 299x346) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431597617994.jpg
33 KB, 299x346
>>53491957
>dkn ingen SD+M+KDregering

>>53491961
mm strax
>>
>>53491694
Processen för autism är faktiskt ganska lik, men om jag minns rätt så är den inte lika komplex. Det har faktiskt med under en viss period i fostrets utveckling så aktiveras några hormonsignaler som säger till hur mycket testosteron hjärnan ska få i sig. Om den får i sig för lite blir barnet korkat, fin mängd ett geni, och för mycket autist.
Mängden hjärnan fått i fosterstadiet är registrerat livet ut, och kroppen kompenserar främst under puberteten. Detta är varför autistiska människor oftast har höga östrogenvärden än vanliga människor. Och varför mer korkade män oftast har högre testosteronvärden.
Många "feminister" kan bli ganska sne när de får höra detta, för de förknippar testosteron med det manliga könet, vad de glömmer är att detta endast gäller under fosterstadiet, och ökade test värden under t.ex. puberteten resulterar inte i högre intelligens.

>>53491825
När man läser en lista utav allt fel som kan hända under graviditeten så känner man sig jävligt lyckad lottad
>>
File: 1369895517270.png (159 KB, 286x276) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1369895517270.png
159 KB, 286x276
>stormsnorrar
>>
File: 1451736699720.gif (535 KB, 400x226) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451736699720.gif
535 KB, 400x226
>dkn gör omelett nu
Detta bådar inte bra favä, kommer säkert försova mig och missa tåget till stockholm.
>>
>>53491804

Betyder detta nyval?

TACK VINTERCHAN
>>
>>53492033
Desto mer du undertrycker en åsikt, desto mer kommer den studsandes upp till ytan igen. Speciellt ifall den har resonans bland folket. Det bästa man kan göra, är att bara släppa allt fritt åsiktsmässigt, din dumma jävla stormbög.
>>
Blanda två sorter pasta eller ta snabbmakaroner?
>>
>>53492120
>När man läser en lista utav allt fel som kan hända under graviditeten så känner man sig jävligt lyckad lottad
är fortfarande förundrad över hur fan en hel jävla människa utvecklas från en bunt celler som är alla typ likadana från början
>>
>>53492143
JU mer, ditt ärkemongo
>>
>>53492143
>Desto mer du undertrycker en åsikt, desto mer kommer den studsandes upp till ytan igen

Haha, "nej". Det där är ett jagjag. Annars hade censur aldrig fungerat någonstans väl, när det har varit normen i nästan ALLA mänskliga samhällen någonsin, kortlivade såsom långlivade.
>>
>>53492124
>anti-stormbögarna är lika irriterande som stormbögarna
>>
>>53492112
>östrogen
homos har inte lägre testosteron eller mer östrogen i vuxen ålder. möjligt att det är så i fosterstadiena.
>tabun
men då borde väl tabun gjort dig till bög med? eller till pedofil.
>>
File: 1374919930781.jpg (14 KB, 320x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1374919930781.jpg
14 KB, 320x320
>>53492143
>Det bästa man kan göra, är att bara släppa allt fritt åsiktsmässigt, din dumma jävla stormbög.
>>
>>53492181
De ÄR likadana, och DNAt de får i sig är alla identiska. Ändå utvecklas de till olika celler som alla hamnar på rätt plats i kroppen
HUR
FAN
>>
>>53492181
>är fortfarande förundrad över hur fan en hel jävla människa utvecklas från en bunt celler som är alla typ likadana från början


Allahu akbar.
>>
>>53492181

>utvecklas från en bunt celler som är alla typ likadana från början

Social konstruktion - hallå, det är ju ändå 2016
>>
>>53492215
Men ditt dumma jävla spån, censur fungerar ju aldrig.
>>
>>53492117
>M
Nej tack
>>
>>53492089
Har redan läst på om det där, verkar vara knepigt att fejka
>>
>>53492250
Du ignorerade flera av mina punkter, har hört t.ex massa anons berätta om hur de kom in hetero till 4kanal, sedan blev de transcuckar, sedan homos.

Själv hatar jag inte bögar så det finns ingen tabu här, nej.
>>
>>53492321
Du har alltså seriöst funderat på att begå bidragsbedrägeri.
>ok såatteh...
>>
File: 1448301748242.png (53 KB, 1052x746) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448301748242.png
53 KB, 1052x746
>>53492117
>M
Nej, man måste ha kristerliga värderingar för att styra sverige, inte vara pengadyrkande robotar
>>
>>53492089
hur mycket kan man få per månad?
>>
>>53492279
Haha fel, t.ex Erdogan blev vald som gudkejsare p.ga hans censur och mediamanipulering.
>>
>>53492336
Latenta bögar aktiveras av fängelsebögeri och söta pojkar som avskyr kvinnor.
>>
nästa stormbög som försöker blåsa liv i stormissionerna (stormbögsdiskussionerna) blir skjuten ok???
>>
>>53492134
Nej snarare att M snor regeringen med stöd av SD bara
>>
>>53492379
Jag får runt 6.4k utan bostadsbidrag utan någon motprestation. Jag kan bokstavligen bara sitta hemma och runka hela året
>>
File: 12352364376.gif (371 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12352364376.gif
371 KB, 500x375
https://www.youtube.com/watch?v=5d1HWklOlN8

http://lyricstranslate.com/en/ne-dlya-menya-pridyet-vesna%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0-not-me-comes-spri.html#ixzz3x4SFuP61

Not for me the flowers bloom,
The fragrant rose will fade
Pick a flower and it will whither
Such a life is not for me.

For me there is a piece of lead,
Which will dig into my white body
And bitter tears will flow -
Such a life, brother, waiting for me.
>>
>>53492336
ja hoppade över dem för att de inte stämde på mig favä. bara östrogen och tabu som jag inte direkt kan avvisa eftersom de är svårare att bevisa för eller emot.

har du inte druckit dricksvattnet? det har ju funnits bögar genom historien med favä, var det också dricksvattnet?
>>
>>53489482

sätt upp en lapp i korridoren, så alla kan se, där du djupgående beskriver deras läten och ber dem hålla tyst? #SvenskNorm
>>
>>53492456
Känns inte som att man kan hitta en normal fv (eller pv för de snoppinklinerade här i tråden) på det sättet favä.
>>
>>53492456
Har du autism på riktigt eller fejk? Vem får du pengar av?
>>
>>53492403
>Latenta bögar

De var säkert 98% hetero från början, men så går det, de blev bögar. Desensibilisering .
>>
>Polaren har köpt en 60hz skärm med TN-panel
>Säger till honom att det var ett dåligt köp och hur han borde köpt en skärm med IPS-panel
>Han blir sur för att jag försöker få honom att må dåligt över sitt köp

Är det inte rätt att informera honom om att han kan få något bättre för pengarna så att han kan lämna tillbaks den och köpa en annan skärm?
>>
File: 1451554301905.jpg (369 KB, 1280x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451554301905.jpg
369 KB, 1280x1024
https://www.youtube.com/watch?v=C7wRb9adQUc&
GE MIG KINESFV FÖR FAN
>>
File: 3620748_2048_1152.jpg (41 KB, 612x344) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3620748_2048_1152.jpg
41 KB, 612x344
http://www.di.se/artiklar/2016/1/12/m-lovar-strid-mot-regeringen-varbudgeten-avgorande/>>53491804

>M lovar strid mot regeringen: "vårbudgeten avgörande"
>På tisdagen skrev Ulf Kristersson en debattartikel i Di, där han anklagade regeringen för att bedriva en ekonomisk politik som är skadlig för landet. Beskedet är att Moderaterna ska göra allt de kan för att bekämpa den politiken.

KRASCHA REGERINGEN
UTAN ÖVERLEVARE
>>
>>53492477
>det har ju funnits bögar genom historien med favä, var det också dricksvattnet?

Säkert kulturella bögar genom exponering till bögerier såsom greker.
>>
>>53492532
>60hz TN

Vad är poängen? Högre upplösning eller? Har svårt att berättiga det där köpet favä.
>>
>>53492524
Autism på riktigt, försäkringskassan, vad annars? Skulle fått 6 siffrigt belopp om föräldrarna hade tecknat en bra försäkring som täcker aspergers/autism
kväää
>>
>>53492532
>dkn visste inte vad TN/IPS var
Tack för brevet anon favä
>>
>>53492596
Han kan inget om dattaprylar, och bestämde sig för att inte rådfråga mig först
>>
>>53492456
Låter ledsamt och depressivt.
>>
Klibbade min syster i ansiktet när hon skrek och grät och kallade mig nazist när jag tog min jacka och gick ut för att klibba.

JäHO
>>
>>53492603
>Autism på riktigt
Hur är livet för dig? fv? v? någon skola eller något?
>>
>>53492672
kek
>>
File: moderat-waberi1.jpg (71 KB, 440x301) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
moderat-waberi1.jpg
71 KB, 440x301
>>53492566
Det är dags att återuppliva fuktiga jagjag från 2010
>>
>>53492672
Hell jävla seger anon
>>
>>53492456

>det finns genuint autistiska-till-den-grad-att-de-inte-klarar-arbete-eller-nekas-felaktigt därute i vårt land som behöver pengarna mer än dig

utgår nu ifrån att du är neurotypisk men sociopat som inte anser sig handlat fel, är annat ifall du faktiskt har autism till den grad att du inte kan utföra något
>>
>hon är jätteseg på att svara, även när hon öppnat och jag brukar svara nästan direkt.
Ska jag börja vara jätteseg också eller? har en oöppnad snap från henne sen 2 minuter sedan, hon väntar typ 15 min ;_;

ping qring
>>
>>53492672
lol
>>
File: men-hugging.jpg (253 KB, 567x378) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
men-hugging.jpg
253 KB, 567x378
Är det sant att den enda sanna kärleken är kärlek mellan män?
>>
>>53492697
Kände han här snubbens son, sikken pundare.
>>
File: 1445893817186s.jpg (30 KB, 350x210) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445893817186s.jpg
30 KB, 350x210
>>53492672
DU BLEV VARNAD!
>>
>>53492740
Gör precis vadfan som helst innan du svarar. Jag svarar bara direkt på sms jag får när jag är på väg någonstans där mina vänner är. Annars så svarar jag närfan jag vill.

>har flera sms i mobilen som jag inte svarat på nästan två veckor på
>>
File: DjEwg4h.jpg (14 KB, 330x272) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DjEwg4h.jpg
14 KB, 330x272
>>53492351
Jag har funderat på en massa saker, gör inte alla det? Senast idag funderade jag på hur jag skulle reagera om jag utsattes för ett personrån
>>
File: 14730369286.jpg (83 KB, 348x505) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14730369286.jpg
83 KB, 348x505
>>53492757
"nej"
>>
https://www.youtube.com/watch?v=HsTACGVoNLw
>>
>>53492660
Det var det innan jag börja studera
>>53492678
Ska ut och röka så svarar kortfattat. Livet är bajs för man vet att det inte spelar roll hur mycket man pluggar så kommer man sluta misslyckad utan jobb i en liten etta. Har haft fv och jag pluggar på SU just nu
>>53492716

>jag
>neurotypisk
hehe mm
>>
SOL VIND OCH VATTEN ÄR DET BÄSTA SOM JAG VET

MEN DET ÄR PÅ RASKRIGET JAG TÄNKER I HEMLIGHET
>>
>>53492740
Bara var dig själv.
>>
>>53492270

underskattat brev
>>
>>53492757

Det där är väl för fan ingen kram
>>
>>53492678
Vill också veta det här favä. Kan man utbilda sig samtidigt som man får abuxstödbidrag?
>>
>>53492763
Snälla berätta mer.
>>
>>53492757
nej favä
>>
File: nekocunt.jpg (71 KB, 460x215) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nekocunt.jpg
71 KB, 460x215
>ingen sex i steam version

Jaha då har jag just slösat bort $10
>>
>>53492917
VIFif.

Ingen parning med nekos för dig.
>>
>>53492831
Du heemar dem. Dör du så gick du ned som en man i varje fall. En sådan som inte lever på knä.
>>
>>53492757

>försöka sätta olika vita med olika sexualiteter emot varandra när det demografiska utbytet är ett reellare hot
>>
File: 1431481406764.gif (439 KB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431481406764.gif
439 KB, 640x360
>>53492917
>betala för spel
>>
finns det ens någon 2d värd att se denna säsong
>>
>>53492977
håller med favä
>>
>>53492826
>vara så populär att han har 2 veckor gamla olästa sms
detta applicerar inte på min situation direkt
>>53492873
Är mig själv, men har inte läst de oskrivna reglerna om svarstid när det gäller sånt här
>>
>>53492831
Spring rakt fram mellan deras ben och fly på det sättet.

Skrik "hjälp mig, eld, våldtäkt och rån" också.
>>
File: 1442097798169.jpg (132 KB, 768x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442097798169.jpg
132 KB, 768x1024
Hur känns det att ha en fv?
>>
>>53493115
Hur känns det att ha en pv?
>>
>>53493066
Jag är inte populär heller. Jag sorterar bara meddelanden mentalt i hur snabbt man behöver svara på dem.
>>
>>53493115
Det känns som att allt kommer bli bra
>>
finns det ingen autistvänlig dejtingsida? vågar inte fnöske
>>
>>53493130

Fråga någon bög favä.

>>53493137

Mystisk känsla.
>>
File: CYi2zFAW8AEqOPt.png (369 KB, 599x379) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CYi2zFAW8AEqOPt.png
369 KB, 599x379
kek
>>
>>53493115
Det känns som man känner spontant.
>>
>>53493144
jvdk.

Behöver hinder istället för tinder.
>>
>>53492977
Bögar hjälper ju med det demografiska utbytet, de är nästan alltid vänsterhoror, adopterar utländska barn, fortplantar sig inte och generellt förgiftar fler barn att sluta sig till deras bögagenda med media, parader m.fl, sprider sjukdomar och är generellt inte ett tecken på sunda värderingar.
>>
>>53493130
känns bra favä
>>
>>53493115
känns ångest
>>
>>53493144

valfritt 2D-forum?
>>
>>53493180
Och så är de flesta pedofiler bögar också.
>>
>>53493180
>de är nästan alltid vänsterhoror
franska bögar röstar mer på FN än vad heterosexuella män gör. resten stämmer väl antar jag.
>>
hitler mamma har glömt att köpa oboy
>>
>>53492917
Det måste väl gå att använda någon oanständighetspatch på Ångaversionen eller?

>>53493044
Dagashi Kashi verkar skaplig och har bra flickor
>>
File: 139944324330.gif (2 MB, 480x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
139944324330.gif
2 MB, 480x270
http://www.deogan.com/2015/08/16/fientlighet-foder-fientlighet-svenskar-tjejer-utsatta-for-rasism-av-trakasserier/

Tommy jävla Deogan visste och skrev om detta i augusti. Ayy lmao jävla DN.

Tommy är ju med i SD nu. Såklart locket var på för DN.

[spoiler]vet att det spammas hela tiden om detta så,förlåt[/spoiler]
>>
>>53492740
>>53493066
Jag orkar personligen inte spela spel, känns bara väldigt kontraproduktivt och falskt. Gör jag något annat så gör jag något annat, annars svarar jag när jag märker det helt enkelt.

Tänk inte på det så mycket och skicka bara tillbaka knäppar om det är kul/intressant.
>>
>>53493180
Den absolut mest rödpillrade killen jag känner är homosexuell.

Tror inte de vill stenas heller favä. Man hör ju ofta det jävla gycklet om "högljudd minoritet" men jag undrar ibland om det faktiskt inte stämmer hos bögarna/pridehbtwqqzxfolket.
>>
File: 1393258251765.gif (3 MB, 316x370) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1393258251765.gif
3 MB, 316x370
>tmn Putin orkestrerar hela den här stormen via SDs nyhetsorgan för att rädda den Vita rasen från undergång
>>
>>53493135
>vänta ~2 veckor på att svara på sms
autistisk favä
>>
>>53493218
mann1 jag har sett jpopsukis dejtingforum och nej tack
>>
File: 1444649443573.jpg (22 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444649443573.jpg
22 KB, 400x400
http://nyheteridag.se/okand-poliskalla-lamnade-ut-interna-dokument-om-sexovergreppen-till-dn/

DET BARA FORTSÄTTER HÄNDA
>>
>>53493200
Hur fick du en pv?

t. frågar åt en annan kille som frågade mig. tror han vill ha en pv
>>
File: those still living.jpg (157 KB, 350x525) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
those still living.jpg
157 KB, 350x525
>dkn loneliness has followed me my whole life
>>
File: steam library.png (120 KB, 254x1499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
steam library.png
120 KB, 254x1499
>>53493044
schwarzesmarken
>>53492982
jag känske här ett problem
>>
File: 1449257412738.jpg (102 KB, 746x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449257412738.jpg
102 KB, 746x500
>tfw first Swedish course in 6 years

This will be just sad, I can barely how to introduce myself. Maybe I need to start training in these threads.
>>
>>53493322
men vem fan bryr sig
>>
>>53493286
Jaha.
>>
>>53493180
Finns en anledning Hitler gasade dem med, favä.
>>53493251
>>53493281
Har ni någonsin varit på en pride? Sossar och vänster hela bunten. Ser knappt ett borgligt parti ens representerad.
>>
File: e68.jpg (62 KB, 677x782) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
e68.jpg
62 KB, 677x782
>>53493283
>dkn ingen Yulia dotter
>>
File: 1381157245597.gif (942 KB, 450x253) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1381157245597.gif
942 KB, 450x253
>>53493322
>>53493283
>>53493269
>>
>>53493368
Hej Pekka. Var glad att du har en sådan här kvalitetstråd att lurpassa i.
>>
>>53493368
JAK ÄR BÖK :DDD
>>
>>53493322
Polisen i ordningen är nog trött som fan på det här. Den vanlige polismannen måste vara så jävla trött på vänsterextremister, högerextremister, hippies och cheferna. Kul liv.
>>
>>53493368
>Hej, jag heter Pekka. Jag gillar penis i mitt anus.
>>
>>53493399
>Har ni någonsin varit på en pride?

Nej, men det har ju inget att göra med min kommentar om en högljudd minoritet.
>>
>>53493368
Just do it pekka. We have people here who are teaching themselves finnish as well.
>>
>>53493368
Exposure to native material is probably a more efficient study method than rigid classroom classes.
>>
>>53493351
kollade dejtingsidor
>>
File: 143543577578.jpg (175 KB, 500x625) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
143543577578.jpg
175 KB, 500x625
>>53493322
Synd att Peters judemagi fungerade.

Men vi kommer aldrig glömma.
>>
>>53493180
>vänsterhoror,

kan ändras, politik är förgängligt

>adopterar utländska barn

1) det gör kvinnor och andra också 2) adoption ska vara rätt svårt vad jag har hört, så undrar hur stor ström det rör sig om

> generellt förgiftar fler barn att sluta sig till deras bögagenda med media, parader m.fl

och är fortfarande en minoritet och kommer så förbli (antalet bögar som ogillar Pride ökar ju också om man ska tro det man läser i tråden och högersfären)

>sprider sjukdomar

bögar är inte mer _förutbestämda_ att sprida sjukdomar än andra, bortsett från kvarlevor av AIDS-eran som eventuellt smittar folk medvetet (och är avskum ifall nåt sånt sker) - sexuellt överförda smittor finns världen över även i samhällen där bögerier inte tillåts (och kräver utbildning + förhindrande åtgärder så att inte mer spridning sker)
>>
>>53493472
Högljudd minoritet är en cop out favä. Muslimer, judar, etc favvo jagjag.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=98ikpBr9_nQ
noice JONTE
>>
>>53493550
>bögar är inte mer _förutbestämda_ att sprida sjukdomar än andra,

Men jo, bögar är i mer risk på nästan alla könssjukdomar inte bara AIDS p.ga analsex och mikrobesprickningar.
>>
http://www.dn.se/sthlm/15-aringarna-blev-antastade-i-kungstradgarden-jattemanga-killar-omringade-oss/

>dkn du aldrig kommer antasta dessa 15-åringar utan att straffas som Mahmud fick göra
>>
Nnnneegerfitta
>>
File: Yulia.jpg (108 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Yulia.jpg
108 KB, 640x640
>>53493400
jvdk..
>>
>>53493399
>Sossar och vänster hela bunten.
men det kanske säger mer om sossar och vänstern än just homos. sen är det kanske bara en viss typ homos som går på pride. jag vet inte.
>>
File: sweet bro hehe.png (88 KB, 389x353) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sweet bro hehe.png
88 KB, 389x353
>>53493624
>>
File: feelsgood.jpg (20 KB, 329x357) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
feelsgood.jpg
20 KB, 329x357
>2016
>>
>>53493618
>analsex

Du är med på det faktum att det är vanligare för heterosexuella par att ha analsex än homosexuella va?

t. Bi mästarras
>>
>>53493691
"nej"
>>
File: wallpaper-2700334.jpg (774 KB, 1920x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wallpaper-2700334.jpg
774 KB, 1920x1200
>>53488270
Lätt.
https://www.youtube.com/watch?v=8_ck7CGY-ag
>>
>>53493691
Varför?
>>
>>53493691
MEN DÖÖÖÖÖÖÖ BARA DIN ÄCKLIGA HORUNGE
>>
File: 1451552635536.jpg (375 KB, 1612x716) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451552635536.jpg
375 KB, 1612x716
>>53493691
Du har ju varit i tråden 2016 betydligt mer än större delen av 2015 senpai
>>
>>53493629
>j-jag vet inte

Du lurar ingen anon.
>>
>dkn ingen SvP-bioT
>>
Borde man läsa högre studier trots att man inte vet vad man vill arbeta med/vilket område man vill arbeta i?

Morsan vill att jag skriver in mig på någon enskild humanistisk (filosofi, idéhistoria, kriminologi, litteraturvetenskap m.m) årskurs eftersom hon tror att jag är intresserad av det (vilket jag tror jag är) och kommer få värdefull kunskap, samt "mogna" som person.
Tar inget studielån då jag bor hemma och snyltar, men det kommer fortfarande vara en kostnad på utbildningssystemet - speciellt om jag inte fortsätter i det området eller nöjer mig med ett lågavlönat jobb resten av livet.
>>
File: Hamed.jpg (194 KB, 634x1391) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hamed.jpg
194 KB, 634x1391
RDA vs. McGregor, Holm vs. Tate at UFC 197
>>
File: Skärmklipp.png (291 KB, 405x508) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Skärmklipp.png
291 KB, 405x508
Inte så förvånande att Abdullkarim och Mahstafa Abdullah inte kunde kontrollera sig.
>>
File: 1431928360088.jpg (31 KB, 341x263) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431928360088.jpg
31 KB, 341x263
>>53493363
men sötnos
>>
>>53493550
>kan ändras, politik är förgängligt

Kan väl man säga om vad som helst, men talar såklart om situationen idag.

>1) det gör kvinnor och andra också 2) adoption ska vara rätt svårt vad jag har hört, så undrar hur stor ström det rör sig om

Men kvinnor innehar förmågan att föda vita barn. Hur många bögar adopterar vet jag inte, men de är säkert rätt överrepresenterade i adoptionsstatistik.

>och är fortfarande en minoritet och kommer så förbli (antalet bögar som ogillar Pride ökar ju också om man ska tro det man läser i tråden och högersfären)

Klart de föreblir en minoritet, det har inte med saken att göra, varje person vi förlorar till deras agenda gör dem mer avskyvärda det är inte en fråga om minoritet/majoritet, att det händer är dåligt nog.

>bögar är inte mer _förutbestämda_ att sprida sjukdomar än andra

Jo, det är dem statistiskt. Jag rekommenderar att du läser om bögar och könssjukdomar.
>>
File: 1452654334429.jpg (195 KB, 804x1524) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452654334429.jpg
195 KB, 804x1524
>dkn vi lever i en mémvärld
>>
>>53493789
Vore kul faktiskt
>>
>>53493563
Som jag säger, har inga konkreta argument eller bevis för att stödja detta.

Känns bara som att det är en sån extremt stor karriär att vara ett kränkt transfeministoffer att vi inte riktigt ser ett rättvist avbildande.

Har mött typ fyra öppet homosexuella i mitt korta liv och de var verkligen inte som jag förväntade mig. Verkade bara som att de var vanliga killar som gillade sport, datorspel och teknik.

Men nu är som sagt inte mina anekdoter ett särskilt logisk argument. Även om jag själv börjar fundera över dem.
>>
File: 4234234.gif (1 MB, 500x290) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4234234.gif
1 MB, 500x290
>>53493794
>humanistisk (filosofi, idéhistoria, kriminologi, litteraturvetenskap m.m)
>värdefull kunskap
>mogna
>>
>>53493709
Källa på detta? Om du menar till antal totalt inte inräknat per capita du har du säkert rätt. Men bögar är mer promiskuösa än heterosexuella, fanns en studie i Amerika som pekade på att gemene bög hade omkring 20-30 sexuella partners per år. Nästan alltid med analsex inkluderat.
>>
>>53493819

Vad antyder du? Att en platt rumpa triggade dem?
>>
>>53493794
Bara gör det anon-chan, jag vet inte vad jag vill bli men jag pluggar och tar lån
>>
>>53493819
Sås?
>>
File: mIcfjdj.gif (2 MB, 448x432) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mIcfjdj.gif
2 MB, 448x432
>>53493934
>Vara anti-intellektuell år 2015
>>
>>53493789
Pälsbögigt värre.
>>
>>53493957
>Källa på detta?

>>49271024
>>49266575
>>49286812
>>49290749
>>49297822
>>
File: 1306701817001.jpg (75 KB, 648x485) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1306701817001.jpg
75 KB, 648x485
Snart kommer även de mer inbitna multikultiförespråkarna vara
> bild relaterad
Hur många månader innan Aftonbladets ledarsida skriver hell seger?
>>
>>53493806
Najs Mdongo, låt mig anteckna det i min bok över saker jag absolut inte bryr mig om. Den börjar nästan bli full favä, vilket jag klandrar dig för så förhoppningsvis kan du köpa en ny åt mig (fyller år i April)
>>
File: 1393629463375.gif (1 MB, 360x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1393629463375.gif
1 MB, 360x200
>>53493982
>antyder att jag inte är en ingenjör som tjänar över 370k efter 6 mån på jobbet
>>
>>53493769
nej alltså ja vet ju inte. har aldrig ens sett en annan bök på riktigt.

men de allra flesta verkar ju inte friska.
>>
>>53493831
>Men kvinnor innehar förmågan att föda vita barn. Hur många bögar adopterar vet jag inte,

själv så håller jag med homo-guru:erna Dolce&Gabbana (modelegender, även för raka, etablerat företag) när de sade att kärnfamiljen går före och homosexuella inte har någon rätt att bilda familj/det inte är deras syfte (på det följer att homosar inte bör adoptera heller)

>varje person vi förlorar till deras agenda gör dem mer avskyvärda det är inte en fråga om minoritet/majoritet, att det händer är dåligt nog.

skulle en kompromiss vara att motarbeta sån här "rekrytering" men samtidigt erkänna att de som har det "i sig från start" får vara ifred?

>>53493831
>Jo, det är dem statistiskt. Jag rekommenderar att du läser om bögar och könssjukdomar.

får ta och göra det, har bara läst i grova drag om könssjukdomar globalt (utan närmre specificering i mindre grupper)
>>
>>53493768
FUG XD
>>
>>53494039
tre månader _MAX_
>>
>>53493794
>kommer vara en kostnad på utbildningssystemet

Vem bry sig lmao
>>
>>53493957
Har inte källan i huvudet. Men det var en undersökning gjord bland par i Sverige.

20-30% av de hetro sa att de hade analsex
ca 20% av bögarna sa att de hade det.

Kan ju annars vara hetro killar som överdriver...
>>
File: 1452254873850.png (400 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452254873850.png
400 KB, 600x600
>>53494066
>ingenjörer
>inte glorifierade fabriksarbetare
>>
>>53493794
Ja bara göreee

glöm inte lingvistik, det är kungämnet av humanistämnen.
>>
File: Lord Vader.jpg (8 KB, 180x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Lord Vader.jpg
8 KB, 180x320
>>53494048
Här försöker man vara trevlig och dela med sig utav POSITIVA nyheter och så kommer någon kaxig liten skit och ska skita på en
>>
>>53494039
Aftonbladets ledarsida lär nog dröja 5 år innan de går tillbaka till 1942 års nivåer av HELL SEGER.
>>
>>53493982
>2015.
>>
>>53494004
Fina källor ditt kioskmongo
>>
>>53494039
När Jimmie gett Obergruppenführer Söderman kontroll över tidningen så om 1 år eller 2.
>>
>>53494066
>STEM-bögars anti-intellektualism

>under vår herres år 2015
>>
doktorera efter sin ingenjörsexamen j/n
pallar inte verkligheten favä
>>
>>53494152
>dos anjos
>positivt

Skulle vara Diaz eller Frankie.
>>
File: fuck.png (539 KB, 814x527) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fuck.png
539 KB, 814x527
TACK SKA NI HA GRABBAR
>>
>>53494131
>lingvistik
>inte filosofi
>>
>>53493934
Min mors föreställningar - inte mina.
>>
File: image.jpg (83 KB, 460x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
83 KB, 460x250
>>53494039
>dkn gamla aftonbladet återvänder
>>
>>53494066
>döma hur intellektuellt ett område är efter lönen

Drägg.

t. Ingenjör
>>
>>53489440
Nej det är inte att mörka att välja att inte skriva om en viss nyhet. Typ all media gör sånt.

Det som var lite dåligt var att DN hävdar att polisen mörkar, vilket de kanske gör, men DN har hela tiden suttit på infon så det blir ju lite fånigt.
>>
>>53494066
>pengar är ALLT

far å flyg Borg.
>>
>>53494163
fak. Jag är inte van vid detta år ännu.
>>
>>53494192
förlora mitt nummer
>>
>>53494089
Ja, med det du skrev här kan vi vara ense. Har inget emot bögar som gör såsom du beskriver.
>>
>>53494189
om du inte pallar verkligheten kan du lika gärna gå med i främlingslegionen
>>