[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 391
Thread images: 151
File: gripen_snö.jpg (201 KB, 2000x1333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gripen_snö.jpg
201 KB, 2000x1333
Gripen-upplagan
>>
File: 1436889540112.jpg (127 KB, 831x981) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436889540112.jpg
127 KB, 831x981
2D
>>
File: 1422418237777.gif (3 MB, 253x263) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422418237777.gif
3 MB, 253x263
vick vick!
>>
Isobel Hadley-Kamptz måste fan ha alkoholproblem.
>>
File: egccos.jpg (53 KB, 500x333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
egccos.jpg
53 KB, 500x333

TI
>>
File: 1427549132996.png (513 KB, 666x648) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427549132996.png
513 KB, 666x648
>>53494867
>dessa människor har "inflytande" i Sverige
>>
File: 144387996244.gif (1000 KB, 500x292) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144387996244.gif
1000 KB, 500x292
>stormbögar är emot 2D, bögar, negerdunk, alla väsentliga politiska partier, allt som har med icke-vita att göra m.fl

Vad gör de på 4kanal?
>>
File: sverige.png (68 KB, 543x518) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sverige.png
68 KB, 543x518
>Sverige
>>
File: Flygis.png (1 MB, 1188x763) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Flygis.png
1 MB, 1188x763
https://www.youtube.com/watch?v=zuh3WyfVL2M

Destabiliseringen av landet kommer att öka de närmaste två veckorna.
Ta hand om er, ignis aurum probat.
>>
File: 3336833.png (34 KB, 190x190) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3336833.png
34 KB, 190x190
Fyfan vad man är hajp inför Kingdom Come: Deliverance
>>
http://www.dn.se/nyheter/varlden/kvinnors-ratt-att-festa-sakert-kan-inte-offras/

> Män i grupp som sexattackerar kvinnor kan ha flera syften. För offren är motiven ointressanta.
>Det enda som spelar roll är att samhället visar nolltolerans.

Skriver DN, alltså va?
>>
File: 1415226382762.png (618 KB, 527x686) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1415226382762.png
618 KB, 527x686
>>53494919
>>53494919

Har inga 3D bökbilder favä.
>>
File: majo.png (271 KB, 468x696) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
majo.png
271 KB, 468x696
>>53495050
>>
File: file.png (1 MB, 982x553) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file.png
1 MB, 982x553
Jag såg en kille på tåget idag. Han hade ingen smartphone, surfplatta eller bärbar dator. Han bara satt där och åkte tåg. Som en psykopat.
>>
Händer DET nu verkligen? Vad ska man göra för att förbereda sig?
>>
>>53495191
Det var ju den artikeln som visade att de visste om sexattackerna och startade stormen.
>>
File: 1443742202884.gif (1 MB, 250x233) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443742202884.gif
1 MB, 250x233
>>53495186
Har det ens ett release datum? Combaten såg rätt jävla dålig ut sist jag kollade
>>
http://nyheteridag.se/okand-poliskalla-lamnade-ut-interna-dokument-om-sexovergreppen-till-dn/

DEN ABSOLUTA GALNINGEN!

Hur ska DN nu slinka sig undan detta?
>>
>>53495122
???
>>
>>53495122
Anders Lind har fullständigt rätt, favä.
Pornografi är bland det värsta som finns i vår populärkultur.
>>
File: 1450405894586.png (88 KB, 251x242) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450405894586.png
88 KB, 251x242
Ombrevar den här guldstatistiken. Doktorn ordinerar nackskott.


>statistiken över störningarna
'Nej, nej. Bögar är precis som alla andra. Är du homofob eller?'
>8.5% bipolära (gentemot 1.2%) hos raka
>18.3% (versus 6.0%) 'simple phobia'
>14.6% (versus 5.5%) 'social phobia'
>7.3% (versus 1.7%) 'panic disorder'
>29.3% (versus 10.9%) 'major depression'
>6.1% (versus 0.7%) 'OCD'
>13.4% (versus 8.4%) alkolister
>4.9% (versus 1.8%) drogberoende
>37.8% (versus 14.4%) TVÅ eller FLERA diagnoser
Bokstavligen sjuka i huvudet.
>>
>>53495186
>han backade inte kickstartern och har alfatillgång
>>
>>53495102
Ibland undrar man faktiskt det. Men de är väl också utstötta antar jag.

>>53495211
>dkn man gör det här
>>
File: gripen-tan.jpg (541 KB, 1728x2486) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gripen-tan.jpg
541 KB, 1728x2486
>>53494751
>Gripen-upplagan
Vilket flygplan hade ni fvat? Draken och Gripen bästa planen favä
>>
>>53495211
Topp mys att sitta och bara kolla ut genom fönstret och se världen flyga förbi
>>
>>53495230
>combaten såg rätt jävla dålig ut sist jag kollade
Oj vilken överraskning, det är i fan knappt i alfa
>>
File: 1431546920117.gif (2 MB, 290x474) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431546920117.gif
2 MB, 290x474
>>53495193
här får du lite
>>
File: vägbas2.jpg (93 KB, 800x410) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vägbas2.jpg
93 KB, 800x410
>>53494751
Bra upplaga favä.

Har någon en fråga om Gripen eller stridsflyg i allmänhet så är jag precis en sån autist som kan för mycket om det.
>>
>>53495271
autism
>>
>>53495211

>dkn vill ha en 2001-mobiltelefon men måste ha kvar min smartphone för viktiga appar för saker som är jobbigare att fixa med blanketter IVL

skit
>>
>>53495050
sö po br
>>
>>53495271
Bara gripen jag flugit så måste bli den
>>
File: 1442845762339.png (89 KB, 312x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442845762339.png
89 KB, 312x281
>>53495271
TUNNAN
HÖ TE
>>
>>53495248
>bögar är störda i skallen

Inte precis nyheter för de flesta här skulle jag tro.
>>
File: 1445748854879.jpg (25 KB, 382x310) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445748854879.jpg
25 KB, 382x310
>>53495287
Om grunden är skit kommer resten också vara det
>>
File: dank memes.jpg (68 KB, 413x550) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dank memes.jpg
68 KB, 413x550
>>53495241
TACK BASERADE PUTIN
>>
Kommer "oppositionen" att fälla regeringen nu tro?
>>
>>53495211
>>53495261
>>53495277
>>53495320
Det där är taget från Jodel kväääää
>>
File: 1452620385955.jpg (91 KB, 750x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452620385955.jpg
91 KB, 750x960
>>53495244
detta är inte helt fel favä
>>
File: gripen1.png (141 KB, 700x1183) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gripen1.png
141 KB, 700x1183
>>53494751
gripen en liten
>>
>>53495374
Jag orkar fan inte länka massa bra spel som såg skit ut i alfa och Kingdom är i alfa 0.5 lxl
>>
>>53495307
Utan tvekan
>dkn man har sagt grooooooovt autistiska saker på kanalen

>>53495341
Hur gick det till? Gröntexta favä
>>
>>53495299
finns det nån SFI tillgänglig på nätet för gripen eller andra lite modernare stridsflyg? enda jag har hittat är för j35f, var rätt roligt att läsa igenom favä

länkar
http://tanks.mod16.org/pdf/sfi_j35f/j35f_sfi_del1.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B8bCDRcq9BVeZ3N4eEg0U2dBcXM/view
>>
File: peter wolodarski.gif (480 KB, 250x309) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
peter wolodarski.gif
480 KB, 250x309
>>53495241
DN BOKSTAVLIGEN BLÅSTA UTAV HELVETE
>>
>>53495248
Bör vi köra nackskott på alla de diagnoser du nämner där så är det nog inte många kvar i SvT
>>
>>53495341
behöver denna gröntexten familj
>>
>dkn vill breva oanständiga bilder

n-ni rapporterar mig inte väl, grabbar?
>>
File: vif söta prins.png (140 KB, 461x366) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vif söta prins.png
140 KB, 461x366
>>53495320

>en sån här
>fast med uppdaterad bandbredd så går att ringa med över hela jordklotet
>och så att skärmen är större (enda fördelen med smartfoner är att mycket utrymme för bilder och sms)

>det finns inte

ping blivande STEM idt, fixa det
>>
File: fmcHSg.gif (1 MB, 320x180) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fmcHSg.gif
1 MB, 320x180
>>53495193
>>
>>53495454
>SFI
>Gripen flyger
>Gripen kraschar
>Johan ska flyga ett plan som kallas Gripen, men det kraschade
>>
File: Naseem.png (561 KB, 654x669) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Naseem.png
561 KB, 654x669
>>53495517
Pröva
>>
>>53495385
Jag vet fan inte. Skulle AKB fälla blir det nyval. Tror inte hon är sugen på att sitta med en Jimmie-30% som flinar varje gång hon ska lägga en budget.
>>
>>53495297
vidrigt
>>53495332
sött
>>
File: 20150704_154525.jpg (2 MB, 3264x1836) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20150704_154525.jpg
2 MB, 3264x1836
>>53495271
Lansen mästarras.

Någon mer som var på F7 i sommras?
>>
>>53495362
Det här.

t. bög
>>
>>53495517
>>/s/
>>
>du kommer aldrig knula ett flygplan
>>
File: 1452620327861.jpg (48 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452620327861.jpg
48 KB, 640x480
>>53495248
>nackskott
kör hårt favä.
>>
>böti

passar på att fråga ifall rumpanon brevar fortfarande, frågar åt en nyfiken
>>
File: 1451353752317.jpg (31 KB, 479x481) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451353752317.jpg
31 KB, 479x481
>>53495517
>>
>>53495517
Nä då. Länka från imgur bara.
>>
File: 1391279866520.png (104 KB, 320x287) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1391279866520.png
104 KB, 320x287
>>53495591
Ack, en sådan smärta
>>
>wääh degeneration

t. hänger på 4kanalen
>>
>>53495601
>dkn kommer aldrig få ett nackskott av honom

>>53495607
Tror inte det.
>>
File: 1430861722551.gif (2 MB, 310x486) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430861722551.gif
2 MB, 310x486
>>53495579
>ogilla muskelmän
varför inte vara rak då bara favä
>>
File: 20150704_152700.jpg (2 MB, 3264x1836) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20150704_152700.jpg
2 MB, 3264x1836
>>53495454
Finns grupper på FB där de flesta SFI ligger. Finns kanske på SFF forum annars?
>>
File: morty.jpg (82 KB, 794x708) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
morty.jpg
82 KB, 794x708
>>53495539
vad
>>
File: 1446851653119.jpg (296 KB, 960x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446851653119.jpg
296 KB, 960x1280
Ranka bästa anon bö ti-bilder

Min personliga etta.
>>
va fan
>>
>>53495722
Rannsaka dig själv
>>
>>53495581
Nej, men jag bor i närheten och känner folk som arbetar där. Är det värt att besöka nu i sommar om det hålls någon uppvisning?
>>
>>53495706
Smaksak, alla raka gillar ju inte muskeltjejer heller.
>>
File: 1379715336884.jpg (50 KB, 377x326) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1379715336884.jpg
50 KB, 377x326
https://www.youtube.com/watch?v=JzugNUInm7E

Varför säger folk att brittiska tjejer är fula? F1 söta tjejor i denna videon ju :3

>den blonda

aahh vad söt!!
>>
File: 1447111721596.png (691 KB, 638x929) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447111721596.png
691 KB, 638x929
>>53495722
Det här är samma anon va? Han är till och med rak ju.
>>
>>53495722
carl?
>>
>>53495439
>>53495503
Jag var inte helt ärlig. Har enbart flugit i simulator under min GMU.
>>
>>53495539
>dkn Gripen är det säkraste stridsflygplanet som finns. Bokstavligen talat om man ser antal haverier/flygtimmar.

Av någon jävla anledning så har det tyvärr funnits kameror och efterblivna journalister de få gånger de har dragit i backen.
>>
>>53495778
Vänta lite. Ofta han är rak om han har trosor hemma. Eller det kanske inte ens är anons bild.
>>
File: 9knug.jpg (64 KB, 400x514) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
9knug.jpg
64 KB, 400x514
>>53495717
Om du inte förstår är du en dålig människa
>>
File: 144798107644.png (103 KB, 720x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144798107644.png
103 KB, 720x600
>>53495812
>Jag var inte helt ärlig. Har enbart flugit i simulator under min GMU.
>>
File: 20160113_002144.jpg (157 KB, 2125x1195) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20160113_002144.jpg
157 KB, 2125x1195
>dkn man lät f.d befälhavaren ha pensions avtackning i bunkern
>dkn man har stående inbjudan till saab som tack

Och en keps.
>>
>>53495735
Dålig shoop.
>>
File: 1447727793878.jpg (37 KB, 686x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447727793878.jpg
37 KB, 686x576
>>53495829
>man kan inte vara rak och ha trosor hemma
>>
>>53495903
Något du vill berätta?
>>
File: korsriddare.jpg (861 KB, 1280x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
korsriddare.jpg
861 KB, 1280x1024
ELDEN STIGER

KORSTÅGENS TID STUNDAR

ÄR NI REDO FÖR

HE RA KR

https://www.youtube.com/watch?v=x1CbIEZwE6I&t=1m
>>
File: gripens.jpg (429 KB, 1920x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gripens.jpg
429 KB, 1920x1200
>>53495812
vill ändå höra favä, var det svårt eller var simulatorn inställd på nån slags "easy mode"?
>>
File: 1432423079074.jpg (119 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432423079074.jpg
119 KB, 800x600
>>53495782
Är det här Carl?
>>
File: 1452264929758.jpg (100 KB, 342x502) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452264929758.jpg
100 KB, 342x502
Är jag den enda i tråden som är kär i en porrstjärna/skådis?

Har varit kär i Tori Black i typ 4 år favä, jag skulle nog bli gift med henne om jag mötte henne IVL, det känns som att jag känner henne bättre än vad jag gör någon IVL
>>
File: sötpaj.gif (676 KB, 500x282) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sötpaj.gif
676 KB, 500x282
suck
dödade böti tråden igen?
vi borde döda böti
>>
>>53495722
Snubben har ju inget hår på kroppen? Vad i
>>
>>53494751

That's a nice plane :D
>>
File: 20150704_154148.jpg (2 MB, 3264x1836) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20150704_154148.jpg
2 MB, 3264x1836
>>53495758
Känner också en del folk där.
Årets blir på Malmen (F.d F3) så så får du palla dig dit. Den på F7 I sommras var nog den bästa jag varit på och då har jag varit på en helvetes massa uppvisningar.
>>
Kan någon ge mig en sammanfattning på DN/polis-händelserna? Har inte hängt med pga plugg. Vem har ljugit?
>>
>>53495903
Har vi en grö te från när anon snodde syrrans trosor på G? Men jag antar att man kan ha trosor även om man är rak. Dock känns väl det som en på miljonen.
>>
>>53495969
>skulle gifta dig med en porrstjärna

topp hanrej
>>
Repets dag närmar sig
>>
>>53496032
det är politik familj, alla ljuger bara i olika grader
>>
File: piké.jpg (12 KB, 300x223) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
piké.jpg
12 KB, 300x223
>>53495969
Hanrej
>>
File: bragripen.jpg (71 KB, 1097x728) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bragripen.jpg
71 KB, 1097x728
>>53495995
>>
>>53495956
Gripen är jävligt lättflugen. Tanken är att det ska vara busenkelt att flyga så att piloten kan koncentrera sig på annat.
>>
>>53495960
Calle?
>>
>>53495942
>>53496041
Trosor är topp bekväma favä
>>
File: choke me sir.jpg (107 KB, 1280x754) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
choke me sir.jpg
107 KB, 1280x754
>>53496059
ser fram emot den favä
>>
>>53495976
Jag har nästan inget hår på kroppen heller. Bara ljusblont på armar och ben. Skulle itne synas på en sån bild som anon brevade.

Fat han har väl rakat busken också.
>>
>>53495960
Calle vafan
>>
>>53495969
>Tori Black

Hon ser ju inte ens så bra ut. Iofs betydligt bättre än medel för att göra p.
>>
>>53496032
DN har ljugit och mörkat och nyheteridag har bevisat det.
>>
File: facepalm_227789.jpg (41 KB, 501x408) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
facepalm_227789.jpg
41 KB, 501x408
>>53496072
>>53496050
>Antyder att det är någonting fel med hanrejeri
>>
File: 1441801991539.png (99 KB, 1238x652) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441801991539.png
99 KB, 1238x652
Breva gåshudsmaterial

Jag börjar: https://www.youtube.com/watch?v=_R8viSgLTVM
>>
File: 1432424892759.jpg (644 KB, 1809x2207) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432424892759.jpg
644 KB, 1809x2207
>>53496133
>>53496097
>dkn calle brevade dessa under bö ti för ett par månader sedan innan han började snubbla
>>
File: 1449552479255.jpg (170 KB, 940x940) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449552479255.jpg
170 KB, 940x940
Varför vill ingen i tråden spela dota med mig?
>>
File: 1448915098672.jpg (890 KB, 2480x1817) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448915098672.jpg
890 KB, 2480x1817
>>53496091
det är väl fortfarande ett jävla jetflyg som går i mach 2, lätt jämfört med andra plan betyder inte lätt för en person helt utan tidigare erfarenhet
>>
>>53496111
Ok smögen
>>
>>53496041
Är väl snarare raka personer som går igång mer på att sno trosor till skillnad från bögar som borde vilja sno kalsonger?

Jag har stulit trosor från tvättstugan ett par gånger. De är så jävla lena och så luktar de fitta och kvinnligt svett. Brukar försöka ta på mig dem men de är oftast för små så smeker dem bara mot min kuk och luktar på dem medan jag runkar innan jag slänger dem i soporna.
>>
>>53496160
Nej absolut inte det är ju för tänkande män
>>
>>53496125
Har ljusblont på armar och ben med men pubishåren, lårhåren och raggarsträngen är rätt mörka på mig, syns definitivt.
>>
>>53496121
påminner mig om när man greppar en snubbe på basen i mgsv favä
>>
File: 1452373167153.gif (894 KB, 287x241) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452373167153.gif
894 KB, 287x241
>>
>>53495867
Lyckliga. Jävla. Bunkeranon.
>>
>>53495956
Inte så mycket att berätta.
Var på besök där under min GMU och man fick prova på. Var ett rum med stora skärmar framför och surroundsystem. Man fick innan en genomgång på hur det fungerade. Var verkligen en upplevelse.
>>
>>53496180
seriöst???
>>
>>53496111
Breva bild på trosor, smögen.
>>
File: 084.png (298 KB, 600x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
084.png
298 KB, 600x512
>>53495122
???
>>
File: azunyan pepsi.png (201 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
azunyan pepsi.png
201 KB, 400x400
>>53496003
Fan att man missade det i somras då. Det känns lite väl långt att behöva ta sig ända till Linköping. Är du också skaraborgare?
>>
File: 1452136357128.png (514 KB, 584x602) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452136357128.png
514 KB, 584x602
>>53496186
Vi spelade svpdota innan var var du jonte?
>>
File: 1450602333887.jpg (98 KB, 286x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450602333887.jpg
98 KB, 286x400
>>53496186
För att du är från svtfilm och har en åttondel av de matchningspoäng som krävs
>>
>>53496180
Nämen Carl, vad i helvete.
>>
File: 1452439611491.png (62 KB, 379x439) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452439611491.png
62 KB, 379x439
>>53496180
Carl asså, vilken jävla lirare
>>
>>53496170
https://www.youtube.com/watch?v=LmWOOrwDUug
>>
File: 1431643017541.jpg (52 KB, 716x724) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431643017541.jpg
52 KB, 716x724
>>53496195

Påminner mig om en gröntext från svunna tider.
>>
>>53496080

SAAB will send 2 C/D versions to the pilots get familiarized with. I think the first NG versions will start being built this year.
>>
>>53496180
Jag har inte så där mycket hår på kroppen
>>
File: 1447905931113.gif (2 MB, 450x337) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447905931113.gif
2 MB, 450x337
>>53496195
>Jag har stulit trosor från tvättstugan ett par gånger. De är så jävla lena och så luktar de fitta och kvinnligt svett. Brukar försöka ta på mig dem men de är oftast för små så smeker dem bara mot min kuk och luktar på dem medan jag runkar innan jag slänger dem i soporna.
>>
>>53495867
Du lever livet du bunkeranon. Breva ansikte :^)
>>
File: roast.jpg (69 KB, 564x748) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
roast.jpg
69 KB, 564x748
>>53496277
>>
>>53496180
Utteranon?
>>
>>53496267
Är nybög så är det i irc ni anordnar detta?

>>53496277
har inte varit med i svtfilm, nybög som sagt. men jag har 3900 party och 5000 solo är inte det nog?
>>
File: korsriddaren.jpg (88 KB, 600x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
korsriddaren.jpg
88 KB, 600x900
>>53496170

https://www.youtube.com/watch?v=cbURJcUr5JQ

fortsätter på temat
>>
File: roast.jpg (72 KB, 640x567) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
roast.jpg
72 KB, 640x567
>>53496277
>>
File: roasté.jpg (77 KB, 564x748) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
roasté.jpg
77 KB, 564x748
>>53496387

oj fel bild
>>
>>53496344
Topp ansiktsestetik.

>>53496352
>dkn carolus måste raka kroppshåret innan alla träffar för annars röjer han det faktum att han brevade bökbilder
>>
>>53496406
sry minst 4k party bror

>solo
Dota är ett lagspel
>>
>>53496195
>dkn brukade rota fram mammas gamla trosor från tvättkorgen och runka till dem
Lukten var topp erotisk favä, smaken var dock inget särskilt, smakade bara salt
>>
File: 1254322.gif (589 KB, 245x176) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1254322.gif
589 KB, 245x176
>>53496344
>näspiercing
>>
>>53496352
m-men det där är inte mycket hår alls

låg-t, Carl.
>>
>>53496352
Första bilden måste vara du
>>
File: 1442634641333.png (46 KB, 688x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442634641333.png
46 KB, 688x750
>7 t 22 m till tenta
jag är så jävla nervös
>>
>>53496170
+1
>>
>>53496190
Det är ju inte direkt som Battlefield, men fan inte så långt ifrån heller. Det är avsevärt svårare att flyga typ en Cessna.

Dessutom så når du inte mach 2 på under 10 000 meters höjd, så du har en del tid att rätta till det på. Ingen pilot jag känner har varit över m1.8 vad de säger dock.

Sniffa runt på 10 meters höjd i 900 km/h däremot är nog svårt som fan.
>>
File: tovey.png (363 KB, 715x575) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tovey.png
363 KB, 715x575
>>53495735

vissa rumpbilder ser overkliga ut, eller så är jag för lå te
>>
File: 1436449510735.webm (2 MB, 620x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436449510735.webm
2 MB, 620x480
>dkn Putin bokstavligen försöker rädda Sverige genom att rödpillra befolkningen och vända dem emot cuckmedia
>endast genom att sprida sanningen

Hur kan man vara såhär baserad?

https://www.youtube.com/watch?v=ozYao1Mju7A
>>
File: 1442733448330.png (4 KB, 247x84) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442733448330.png
4 KB, 247x84
>>53496462
o-okej
>>
>>53496406
#svpdota din tröge djäkel
>>
>>53496456
>dkn anon kommer studera mina armhålor

>>53496479
Jag vet. Har verkligen nästan inget hår under armarna alls
>>
File: 13932710925110.jpg (37 KB, 323x517) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13932710925110.jpg
37 KB, 323x517
>>53496404
Ser inte alls ut att vara utteranon? Och utteranon är väl död?
>>
>>53496550
Nä bara skojar med dig

Men har vi inte lirat SvPdota med dig då?

Jag har ju en massa jävlar på steam
>>
>>53496550
g-grattis anon :3
>>
>>53496555
tack. fina siffror förresten

>>53496605
nej har aldrig lirat med svp innan
>>
>>53496519
>dkn har flugit cessna och tyckte det gick ganska bra
flög tillsammans med en super erfaren kille såklart men han lät mig göra typ allting själv förutom vid landing
kanske borde söka pilotubildningen :3
>>
>dkn inte lirat dota sedan de uppdaterade grafikmotorn
>>
>>53496578
>Har verkligen nästan inget hår under armarna alls

Dags för dig att trycka tren.

Roidsupply.net
>>
>>53496642
Du får vara med imorgon då eller nåt sånt. Vi lirar typ varje dag
>>
File: 20150704_124757.jpg (1 MB, 3264x1836) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20150704_124757.jpg
1 MB, 3264x1836
>>53496264
>är lite långt att ta sig till Linköping.
>är du också skaraborgare

Bor i Luleå nu (du kan ju gissa var jag jobbar) men har stuga i närheten av Lidköping/Mariestad.
>>
>>53496678
>dkn slutat lira dota
>>
>>53496678
>dkn har aldrig spelat dota eller ens ett moba
>>
>>53496639
breva äggvisparlia
>>
>>53496340
This is correct. And afaik, those two will be Ds.
>>
File: 1451138201671.png (131 KB, 349x503) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451138201671.png
131 KB, 349x503
>>53496693
>börja preppa för att få mer kroppshår

Vet inte om Riksidrottsförbundet köper den ursäkten när det syns i pisset
>>
https://www.youtube.com/watch?v=isxvXITTLLY
>>
>>53496701
Kör du flygplan om dagarna?
>>
>>53496736
http://www.celebjihad PUNKT com/celeb-jihad/lia-marie-johnson-bikini-nipple-slip
>>
>>53496651
Jag kan mycket väl ha träffat dig då. Har sysslat med att anordna just det du pratar om tidigare.

Cessna är kul :)
Söksöksöksök
>>
>>53496754

It was a huge deal. Wasn't only money to tech. I think Embraer will be sending some KC-390 to Sweden too. Maybe even A-29's for training,
>>
>>53496840
När jag friidrottade så var det en kroppsbyggare som helt plötsligt började vinna guld på tävling efter tävling i kula. Han blev ombedd enligt reglerna att pissa, sade åt dem att dra åt helvete och gick därifrån...
>>
>>53496840

Vad tävlar du i?
>>
>>53496863
Inget jag tänker svara på. Men jag har väl viss erfarenhet av flygverksamhet
>>
File: su344.jpg (307 KB, 1500x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
su344.jpg
307 KB, 1500x1000
Riktigt plan tittar in.
>>
File: 1452175044546.jpg (210 KB, 1298x1440) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452175044546.jpg
210 KB, 1298x1440
>>53496920
Och blev troligtvis avstängd i ~1 år. Föredrar att vinna utan att riskera det för att vara favä
>>
>>53496472
>>53496456
>topp ansiktsestetik
nej
http://fredfilipwilliam.tumblr.com/tagged/me
>>
File: knatte4.png (321 KB, 512x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
knatte4.png
321 KB, 512x512
>dkn du snor en knatte
>>
>>53497006
En värld är mycket lik en annan
>>
>>53497006

>Loreen: Auschwitztwinkläge
>>
>>53497006
Usch vad fan. Såg helt annorlunda ut uppochner.
>>
>>53496998
Han lade nog av att tävla i någon sport efter det favä
>>
File: 145234567745.jpg (52 KB, 382x593) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
145234567745.jpg
52 KB, 382x593
>>53496549
Putin, Trump och Brady kommer göra världen bra igen.
>>
>>53496891
är mest orolig för konditions/styrketester, fick 4 på isokaj och 5 på cykel vid gmu-mönstringen.
Kommer troligen inte få så mycket bättre än så om jag försöker igen, senaste jag hörde krävdes det 6 på båda
>>
>>53496642
åh fan, men finns en sverigepolarekanal i dota, skriv där så går det nog att lösa, eller skriv imorgon eller något fan vi löser det
>>
>>53496916
It is indeed a huge deal. Nothing is confirmed yet, but KC-390s is really plausible. We really need to replace our 50+ year old C-130s.
>>
>>53496998
Vad tävlar du ens i?
>>
File: su34.jpg (6 KB, 540x304) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
su34.jpg
6 KB, 540x304
>>53496970
riktigt hett plan :^)
>>
>>53497006
>den tatueringen

Och vad fan är det för fel på hans navel?
>>
>>53496933
Lyfter saker upp, släpper dem ner
>>
>>53497043
det är nog för att du inte ser exakt hur han ser ut och din hjärna föreställer sig att du ser ett snyggt ansikte ändå trots att du inte gör det
>>
>>53497124
breva video
>>
File: 1435788302.jpg (19 KB, 621x494) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435788302.jpg
19 KB, 621x494
>>53497120
WE

WUZ

VIKINGS, PHARAOHS

AND

SHIT
>>
>>53497120
ÖRONEN
R
O
N
E
N
jävla idiot
>>
File: KC-390_ordenados.jpg (309 KB, 900x1132) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
KC-390_ordenados.jpg
309 KB, 900x1132
>>53497089

I read in a military blog here that they KC-390 were included. So i believe with this huge deal the plane might go in together.

http://www.reuters.com/article/us-embraer-kc390-sweden-idUSBREA1R02H20140228
>>
>dkn ingen sö po att krama och spela dattaspel med
>>
>>53497259
jvidk
>>
File: 1452024747442.jpg (131 KB, 485x458) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452024747442.jpg
131 KB, 485x458
>Bögarnas smak
>>
>>53497213
Och ankansikte på varenda bild. Trodde det var ett mentalt handikapp exklusivt till kvinnor favä.
>>
>>53497259
>vara bög
>>
>>53496970
>toalett ombord
>ostyrda bomber.

Memeplan på riktigt ju.
>>
File: Pang.jpg (57 KB, 598x275) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Pang.jpg
57 KB, 598x275
>Vill se film
>Alla filmer jag äger är 3 timmar eller längre

Suger kuk
>>
File: 1407725024066.jpg (175 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407725024066.jpg
175 KB, 400x400
>>53497259
jvdk
>>
File: 1452542173335.jpg (130 KB, 500x636) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452542173335.jpg
130 KB, 500x636
>>53497275
han är nog en kvinna favä
>>53497259
>dkn ingen rak sö po pv som misshandlar en och sen tröstar en
>>
>>53497058
Har för mig det krävs 7/7 men det tar du. Jag lyckades och hade inte tränat i förväg. Dessutom är jag tunn och spinkig som fan.
>>
>>53497098

Var Su-25 som blev nedskjutet

>>53497284

Fuktigt favä
>>
>>53497242
They might be later, but nothing is signed yet. Trust me, I would know. I wish we could get them thou
>>
Vilket lag håller ni på i NFL? Jag gillar San Francisco 49:orna
>>
>>53497429

You work at Saab? There was a guy in a BR imgboard who worked at Embraer.
>>
Vänlig påminnelse om att bögtimman nu är över.
>>
>>53497463

Gröna Bukten
>>
>>53497471
>0:59:59
>>
>>53497471
>00:59:59
>över

haha fel
>>
File: 1451342340915.jpg (3 MB, 6706x7124) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451342340915.jpg
3 MB, 6706x7124
>>53497407

Su-24M
>>
>>53497066
hittar bara "sweden" kanalen, hatar reborns nya system favä
>>
File: maxresdefault-2.jpg (62 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
maxresdefault-2.jpg
62 KB, 1280x720
>>53497407
Om ni menar den i Turkiet så var det en Su-24M
>>
>>53497169
Har webms, men har bara brevat dem på /fit/
>>
>>53497489
Tror du de kan slå Kardinalerna? Bästa med att vara neet är att jag kan följa all amerikansk sport slaviskt.
>>
>>53497469
Not Saab, but SwAF.
>>
>>53497361
>sö po pv

Är inte det typ tvinkar och fempojkar? De verkar inte jättebra på misshandel.
>>
File: sukhoi qt.png (487 KB, 675x602) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sukhoi qt.png
487 KB, 675x602
>>53497533
>>53497553

Såpass tom, googlade lite snabbt och fick fram massa su-25, my bad.

I vilket fall, min poäng var att det inte var ett gulligt su 34 :3
>>
>>53497571
breva dem på /fit/ nu :^)
>>
>>53497571
Breva här också

t. inte han, men nyfiken
>>
>>53497592

Oh nice. What do you do?(inb4 clean toilet)
>>
Har ni förlåtit era plågoandar? På riktigt?
>>
>>53497641
>>53497643
Bö ti är över gubbs

Jag brevar i /owg/ ibland, ni får la kika in om ni är intresserade
>>
>>53497632
>>53497471
Var inte meningen att övertrassera favä.
>>
>>53497632
använder det fel kanske. men en sö st po (söt stark pojke) då.

fast böti är slut favä.
>>
>>53497640

Thank you Vlad, Thank you Assad!
>>
>>53497707
är inte ens bög vill bara se dig lyfta
>>
>>53497682
Finns inget som heter riktig förlåtelse förutom det man får från Gud.
>>
>>53497640
>Su-34
>Gullig

Den är möjligen brutal och häftig. Men då är nog Gripen gulligare.
>>
>>53497732
>>53497471
>>
File: 1452449657822.png (853 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452449657822.png
853 KB, 1280x720
>dkn ingen att fika med imorgon
Cuckholm och KTH en skit
>>
>>53497669
I really do not want to specify that, but its not clearing anything, Im terrible at that.
>>
>>53497813
>fika
är du bög eller
>>
File: Ryck.jpg (2 MB, 2748x1820) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ryck.jpg
2 MB, 2748x1820
>>53497739
Ta den här då

Nu går jag och lägger mig
>>
>>53497813
Du låter lite extra nbögig när du är så här umgängestörstig.
>>
>>53497825

lol. Intelligence or Pilot?

t. Totally not a foreign agent
>>
>>53497813
men gnäll mer din cuck
>>
Hvorfor er Sverige så politisk korrekt?

http://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/svensk-politi-far-ikke-lenger-oppgi-signalementer/3423179741.html
>>
>>53497813
Vad fan gör du i Stockholm då?
>>
>>53497851
>tatueringen

Vad står det?

t. kan inte urbarbariska utantill
>>
>>53497533
Hur regerade du över isobel hadley-kamptz tweets om ryssarna?
>>
File: 1452424516876.png (2 MB, 1280x1337) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452424516876.png
2 MB, 1280x1337
>>53497865
Vill bara inte inleda terminen med att se autismos igen
t. ensamäter och ensamfikar varje gång man är på KTH
>>
>>53497851
>faktiskt har runskrift tatuerat
lmao
>>
>>53497893
Därför att Vasaätten dog ut familj
>>
>>53497898
>Vad fan gör du i den enda staden i Sverige

Fan även Stockholm är för liten för mig.

t. inte han men växte upp i London
>>
>>53497813

Om du är en sötpaj så visst.
>>
File: su3421.jpg (1 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
su3421.jpg
1 MB, 1920x1080
>>53497779

Sluta nu.
>>
>wääääh x stad är för liten för mig!!!

Finns inget nbögigare att säga än det
>>
>>53497950
lel. Undrar vad du tycker om folk som mig som tänker flytta till mindre städer så fort vi är klara med allt i de större städerna.
>>
>>53497927
Gulligt. Du får väl försöka hitta någon där isf.
>>
File: 1444004313205.png (64 KB, 395x401) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444004313205.png
64 KB, 395x401
>>53497911

Med ett skratt.

Världen är för rolig ibland.
>>
>>53497950
Du har alltid ett val. Ifall du ska snacka skit om Stockholm så ha i alla fall självrespekten att välja att inte bo där. Folk har alltid så många bortförklaringar, men faktum kvarstår att ingen tvingar dig att bo i Stockholm.
>>
File: 1449332600023.gif (3 MB, 267x212) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449332600023.gif
3 MB, 267x212
>>53497997
>Vara stolt över att vara en autistisk gnällspik
>>
>>53497971
Låter lite skitstövelnivå på såna här kommentarer favä AKA pa sa dig Dala.
>>
File: 0495-212420-01.jpg (57 KB, 356x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0495-212420-01.jpg
57 KB, 356x450
Okej om jag har hängt med:
>Har polisen mörkat som DN säger?
Officiellt ja för att ej främja rasism, inofficiellt nej genom läckta uppgifter. DN har alltså bitvis rätt här, och polisen har helt fel som hävdar att de inte försökt mörka något, vilket de har genom att aktivt censurera ang. etnicitet.

>Har DN mörkat som Chang säger?
DN har suttit på läckta helt trovärdiga uppgifter utan att publicera. Att välja att inte publicera en nyhet är dock inte i närheten av att mörka. DN har däremot mörkat att man vetat om det hela, och fått det att verka som att DN skulle publicerat om de visste, vilket de ju inte gjorde.

>Bedriver Chang rysk propaganda som SvD säger?
Nej, detta är bisarrt. Changs NI, liksom de flesta svenska medier, säljer nyheter till annan media, t.ex. RT. Chang är dock ej rysk infiltratör, utan en pro-SD-vinklad alt-mediaredaktör.

>Har Chang vinklat ett drev mot Kjöller?
Ja. Kjöller har som sagt ej mörkat, utan bara valt att ej publicera läckta uppgifter. Det är även oklart vem som fattade beslut om detta.

>Har gammelmedia startat ett drev mot altmedia?
Ja. I blind oförståelse om Streisand-effekten.

>Slutsats?
Alla ljuger.
>>
>dkn kommer nattpromenera mellan 02 til 04
KONTROLL: TAPPAD
>>
Har ni kollat porr i 4k än?
>>
>>53498172
Har ingen hårdvara att se skiten på.
>>
>>53498116
>Att välja att inte publicera en nyhet är dock inte i närheten av att mörka
Detta favä. Jag tycker dock nyhetsvärdet är så pass stort att valet att inte utforska ytterligare är korkat, men det är fan ingen mörkläggning av DN.
>>
File: chattrum.png (2 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
chattrum.png
2 MB, 1920x1080
>>53497550
ska finnas, men håller med om att dota2s chattsystem suger nu
>>
File: 1411821503443.png (29 KB, 751x902) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411821503443.png
29 KB, 751x902
>>53498080

>skitstövelnivå

Oj, jag glömde att fyrkanalen är reddit nu.

Ska självklart censurera mig själv för att jag inte ska avtrycka någon.
>>
>>53498172

vet inte om min dator klarar det, den segar när DuTub spelar >1080p
>>
Baserade polacker
>>
>>53498155
Hör av dig när du kommer tillbaka. Håller nattvakt, ska med ett flyg om några timmar.
>>
>>53498248
>reddit

vafan kalla du mig din jävla dugintomte ska vi slåss?
>>
File: 1452426581631.jpg (63 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452426581631.jpg
63 KB, 1280x720
>>53498080
>>53498248
Ska jag ta illa upp av den kommentaren? Helvete vad reddit har infiltrerat kanalen
>>
>>53498239
Japp kom upp nu, skrev där till dig.
>>
Jag kan typ inte kolla på annan porr än där vita tjejer blir svartade. Har juden vunnit?
>>
Förbannade jävla skitdygnsrytm.

Vad lyssnar ni på?
https://www.youtube.com/watch?v=ya3yxTbkh5s
>>
>>53498295
Var ska du flyga kompis?

Nattpromenader i centrala Stockholm på vardager är rätt fräckt faktiskt, man ser mycket märkligt folk som gör märkliga saker.
>>
>>53498322
Men jag behövde ju bara ett svepskäl för att testa mitt prototypjagjag i form av "pa sa dig".
>>
>tenta klockan 8
>pigg, vill ut och springa
hjälp
>>
>>53498354
https://youtu.be/LfeNhwnO8hw
>>
File: spermakompost.jpg (565 KB, 600x3802) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
spermakompost.jpg
565 KB, 600x3802
>>53498080
Hur är det skitstövelkommentar på att bara vilja träffa okända kvinnor från nätet men inte autistiska spermasparare?

>bild relaterad, din hobby
>>
File: 1443885192882.png (67 KB, 616x596) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443885192882.png
67 KB, 616x596
>>53498304

hehe mm

Ska du heema mig?
>>
>>53498354
>Vad lyssnar ni på?

https://www.youtube.com/watch?v=Ws_3CZ2am-Y
Känner mig som en oövervinnerlig brittisk kolonisatör när jag lyssnar på denna

>>53498344
Beror på, hatar du dig själv?
>>
>>53498383
Han ska till min stad, Eskilstuna
t. krypare
>>
File: 1406425865101.jpg (30 KB, 450x305) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1406425865101.jpg
30 KB, 450x305
>>53497910
>>53497933
Det står

Sól tér sortna,
sígr fold í mar,
hverfa af himni
heiðar stjörnur;

som betyder (enligt Erik Brate)

Solen börjar svartna,
jord sänkes i havet,
från fästet falla
flammande stjärnor;

Dock är inte runorna helt i linje med min runautism, men han tyckte tydligen att hans såg mer estetiskt ut.
Nåväl.
>>
File: 1427738245584.gif (551 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427738245584.gif
551 KB, 500x500
>>53498354

https://www.youtube.com/watch?v=F016NbHwszE

Casual
>>
>>53498403
kommer utmanövrera dig med min överlägsna rörlgihet först.
>>
File: 2YqKOTz.png (229 KB, 1200x807) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2YqKOTz.png
229 KB, 1200x807
https://www.youtube.com/watch?v=4hzjuf686oA
>>
File: 1t93g.jpg (402 KB, 1359x949) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1t93g.jpg
402 KB, 1359x949
Vilka är de topp 3 oironiskt vackraste platserna ni har varit på i Sverige?

mina:
Sarek
Österlen
Båttur genom Stockholms innerstad (slåss mig)
>>
>>53498354
https://youtu.be/Dlr90NLDp-0
>>
>>53498470
Fint favä.

t. inte en stormbög

Vad har calleponken ändrat då?
>>
File: f a m.jpg (20 KB, 306x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
f a m.jpg
20 KB, 306x306
>Kollar metros viralgranskare
>Granskar i princip bara grejer som handlar om invandrare som de kan skriva "falskt" på
>>
>>53497910
>t. kan inte urbarbariska utantill
>ᚼᛅᚾ:ᚴᛅᚾ:ᛁᚾᛏᛁ:ᛚᛅᛋᛅ:ᚱᚢᚾᛋᚴᚱᛁᚠᛏ

>>53498354
https://www.youtube.com/watch?v=eoeHhgMkDJY
>>
Ska man ta resten av sin inbakade calzone special kanske.

0-5 j
6-9 n
>>
>>53498510
Skärholmen
>>
>>53498510
Hade gärna varit inuti de kvinnliga parterna av Sarek favhu
>>
>>53498510
Insidan av din mor.
>>
>>53498383
Detta
>>53498467
>>
>>53498482

*teleporterar bakom dig och hugger ner dig med min bishamontendaitentaimazaibatsukaminohentaikatana*

pssst, ingen personal pyssen...........
>>
File: 1444344728255.png (106 KB, 291x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444344728255.png
106 KB, 291x385
>>53498569
>>
>>53498569
Heron City? Visst är det häpnadsväckande vackert
>>
File: 1400322630759.gif (2 MB, 220x301) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1400322630759.gif
2 MB, 220x301
>>53497851
>han rakar faktiskt armhålorna

Sade ju det. Nästa träff så får någon inspektera.
>>
>>53498596
Varför ska du flyga inrikes i början av januari? Är det flytt på gång?
>>
>>53498663
>tro att folk flyttar till Eskilstuna
hehe mm nyanlända kaosfolk kanske
>>
File: 1408696645272.jpg (24 KB, 553x484) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408696645272.jpg
24 KB, 553x484
>>53498538
Man behöver inte vara stormbög för att kunna skriva svenskt. :^)

>Vad har calleponken ändrat då?
Kommer inte ihåg eftersom jag bara såg den på BT, men det var 2bokstavligt ristat4mig.

>>53498555
>>ᚼᛅᚾ:ᚴᛅᚾ:ᛁᚾᛏᛁ:ᛚᛅᛋᛅ:ᚱᚢᚾᛋᚴᚱᛁᚠᛏ
ᚦᛁᛐᛆ, ᚱᛆᚿᛌᛆᚴᛆ᛬ᛁᚱ :^)
>>
>>53498510
Har alltid gillat Hälsingland och Roslagen kring Öregrund.

Sen är utsikten från toppen av gruvan i Kiruna brutalt vacker när solen bryter igenom regnmoln över fjällen. Rätt mäktigt.

Nu ska jag sova 2-3 timmar.
>>
File: 1408361954529.jpg (62 KB, 600x663) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408361954529.jpg
62 KB, 600x663
>dkn kollar videos på dutuben av kvinnor som föder

Jag är fascinerad och skärrad på samma gång
>>
F Ö R E B I L D
>>
>>53498704
rejta
>>
>>53498555
Varför lyssnar du enbart på dålig 2D?
https://www.youtube.com/watch?v=2nVsX_0gjtA
>>
>>53498663
Ska till Volvo Construction Equipment och hålla en föreläsning om ett projektarbete jag har gjort för dom. Dom har huvudkontor där. Sen skulle det vara med lite folk högre upp i koncernen också på länk. Jag och några andra tjommar har utvecklat en grej åt dom typ. Är under NDA på i princip allt, men ja.

Godnatt.
>>
>>53498739
Min kuk vem är det här?
>>
>>53498722
Men varför?
>>
>>53498825
God natt habibi
>>
>>53498827
Rebecca "Förebild för unga kvinnor" Stella
>>
>>53498866
Var nyfiken och har tråkigt
>>
>>53498825
Gonatt.
>>
File: Punpun15.png (284 KB, 665x796) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Punpun15.png
284 KB, 665x796
Godnatt kamrater, tror denna onsdag kommer bli rätt okej
Jag ska göra mitt bästa
>>
>>53498928
Godnattl Ponpon.

(som i punpun fast pontus)
>>
File: 14514221461.gif (924 KB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14514221461.gif
924 KB, 500x281
Har inte rökt på 3 dagar som en pack-per-dag rökare (ungefär), kan verkligen rekommendera Zonic munpåsar. Önska mig fortsatt lycka grabbar, kan redan känna hur kroppen känns bättre.
>>
>>53498762
Förstår inte bilden, favä.
>>
Är 12 years a slave värd att se?
>>
>>53498976
>han shillar produkter på ett kongolesiskt bildbräde forum för inuitisk konst
>>
>>53498557
rullar om

t. fetto
>>
>>53498976
Bra jobbat anon. Röka är verkligen en av de värsta sakerna man kan spendera sina pengar och sin hälsa på.
>>
>>53498885
Jävlar vilka höfter/röv, jag vill ha barn med henne
>>
>>53498976
Du kommer klara det kisen. Kom ihåg att tvätta snoppen
>>
>>53499033
https://www.youtube.com/watch?v=oOUqVuNzkA8
j
>>
>>53499033
Om du har uppmärksamheten att se den utan att pausa sönder den. Själv såg jag den på bio, är alldeles för disträ för att klara av att se den på datorn. Det är en riktigt bra film
>>
File: knatte.jpg (10 KB, 177x215) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
knatte.jpg
10 KB, 177x215
>>53499033
>>
>>53498822
>säger han och länkar något som har mer bakgrundsoljud än burzum
Men du. När det kommer till 2d-musik så lyssnar jag dock mest på ljudspår från olika serier samt öppningssånger. På senare tid har det också blivit en del remixer av Tåhåteman och jagjagsånger

https://www.youtube.com/watch?v=iBr_Y579HaA
>>
>>53499033
"One can never watch too little of bad, or too much of good film: bad film is intellectual; it destroys the mind.

In order to watch what is good one must make it a condition to never watch what is bad; for life is short, and both time and strength limited." - Quentyn
>>
>>53499042
nu ställer jag mig tveksam till mitt val
>>
File: upprörd general.png (442 KB, 842x469) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
upprörd general.png
442 KB, 842x469
>>53499033
men du
>>
>>53499119
>för mycket ljud i musiken
>>
File: hahne.jpg (97 KB, 960x491) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hahne.jpg
97 KB, 960x491
>du kommer aldrig vara lika alfa som Hahne
>>
>>53499158
Inte han men, vafan är detta för svar
>>
>>53499081
HOL UP

Är den scenen från 12 years a slave? Isf kollar jag på den dirr.
>>
>>53499238
ja
>>
File: 144041230281.jpg (23 KB, 645x485) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144041230281.jpg
23 KB, 645x485
>>53499200
Jag lipar själv inte över småsår.
>>
>>
File: 144915253417.png (167 KB, 500x313) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144915253417.png
167 KB, 500x313
Tänkte faktiskt själv över vilken film jag bör se idag. 12 år en slav blir det dårå, dags för lite vit skuld.
>>
File: 1452169211495.jpg (68 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452169211495.jpg
68 KB, 400x400
>>53499285
fan brutalt, blev han biten av en mygga?
>>
>>53499175
Jag hade en lång diskussion med Solkors och Björnanon om detta när jag sa att Burzum var ganska värdelöst men jag vet inte riktigt hur man ska förklara det. Jag gillar helt enkelt inte när musiken känns så entonig
>>
>>53499426
Alltså har du fortfarande kontakt med Ormkors efter vad han gjorde mot dig?
>>
>>53499338
Hade yizzat i den där rumpan, om du förstår vad jag menar
>>
File: 1444322425144.jpg (86 KB, 600x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444322425144.jpg
86 KB, 600x900
>>53499426
>när jag sa att Burzum var ganska värdelöst
Kommer aldrig förlåta dig.
>>
>>53499200
vem?
>>
>>53499484
fyll in en nybög
>>
>>53499520
>YC nyårsträff
>NS2D får napp
>Solkors bokstavligen heemar tjejen bara för att hon är Chilenare
>>
File: 1433384952535.jpg (57 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433384952535.jpg
57 KB, 800x600
>Se bild på blond tjej
>Bli påmind om vän som tog bort mig från ab
Känns som mer och mer vänner man skaffade när man var yngre försvinner, och man får inga nya för allt man gör är att sitta deprimerad på sitt rum
>>
File: alfan.png (530 KB, 528x603) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
alfan.png
530 KB, 528x603
>>53499354
Tänk dig bli boppad en gång sedan lipa över det i twitter, en riktig modern man.
>>
>>53499484
Förklarade vad som hände förra veckan
https://desustorage.org/int/thread/53159145/#53162740

>>53499503
Varg som person är ganska baserad från vad jag har läst men musiken är inget vidare favä
>>
>>53499607
Smart att fyllebreva när du är officiell William

Han är fortfarande bättre än Mattias Cucksson.
>>
>>53499607
>en invandrare slog mig i ansiktet
>gott nytt jävla år

lmao
>>
File: 1449916738896.jpg (457 KB, 1280x1117) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449916738896.jpg
457 KB, 1280x1117
https://www.youtube.com/watch?v=H9x1Jkl_680

>dkn man inte kommer vara en sån här legendar
>>
>>53499582
>N2SD får napp
imponerad favä, N2SD är nog min nya favorit-snubblare

brevar solkors fortfarande eller var det efter det han försvann?
>>
File: tecknad sheev.png (282 KB, 848x474) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tecknad sheev.png
282 KB, 848x474
>>53499426
>>53499503
burzum är ju rätt värdelöst
>>
>>53499732
>brevar solkors fortfarande eller var det efter det han försvann?
han har ju bokstavligen breva flera breva IDT
>>
>>53499732
oj>>53499503
jag är fan dum i huvudet
>>
File: Skärmklipp.png (67 KB, 865x556) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Skärmklipp.png
67 KB, 865x556
>amerikansk politik
>>
File: 1426775403927.jpg (10 KB, 261x173) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426775403927.jpg
10 KB, 261x173
>>53499732
>N2SD är nog min nya favorit-snubblare
har hört från säker källa att han är ultraautist, överväg detta
>>
>dkn blir alltid sugen att träna på kvällen och natten
varför är detta?
>>
>>53499931
du är bög
>>
File: trump5.jpg (51 KB, 629x389) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
trump5.jpg
51 KB, 629x389
>>53499857

T R U M P
>>
File: 1441876591285.jpg (243 KB, 608x811) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441876591285.jpg
243 KB, 608x811
>>53499732
>brevar solkors fortfarande
Nej, jag lever i total trådexil.

>han tror NS2D är en 2D-bög NEET
Han är egentligen en gri vi nbög.

>>53499738
Nej, nu.
>>
Vilka av säsongens 2D är sevärda?
>>
>>53499947
>dkn man aldrig kommer vara perfekt för guds design
>>
>>53499732
>N2SD är nog min nya favorit-snubblare
Tack senpai, d-du med

>>53499895
Är cyborg favä. Har en del nbögsvänner och har varit med tjejer men jag är fortfarande ganska dålig på att vara utåtriktad
>>
>>53499970
Ingen, som alltid annars. Väx upp.
>>
>Trump leder stort i New Hamphshire och delad etta i Iowa
>Bernie leder stort i New Hamphshire och delad etta i Iowa

Lyckades jänkarna jagjaga både demokrat- och republikankandidaten?
>>
>>53499970
Vet inte.

t. betar av bakloggen
>>
Två sista siffrorna avgör hur många kilometer jag cyklar imorgon.
>>
File: de metro.png (444 KB, 539x433) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
de metro.png
444 KB, 539x433
>>53498546
>>
>>53500465
vif
>>
Vad fan är det för idé att fortsätta
>>
>>53500576
ses på andra sidan anon.
>>
Sista fyra siffrorna bestämmer hur långt jag springer imorgon
>>
>>53500618
För fuktiga jagjag.
>>
File: hafu (2).jpg (113 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hafu (2).jpg
113 KB, 1024x768
>>
File: 1452266056828.jpg (314 KB, 800x533) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452266056828.jpg
314 KB, 800x533
Hur gick det för tjockis-anon som brevade med snubbel ett tag sedan?
>>
>>
>>53500756
>Geforce GTX
kväääää
>>
File: macchan.gif (3 MB, 383x396) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
macchan.gif
3 MB, 383x396
>>53500816
Hoppas det gick bra över julen.
>>
>>53500816
Hjärtinfarkt.
>>
File: 1442686284302.jpg (177 KB, 860x1300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442686284302.jpg
177 KB, 860x1300
>>53500856

AMD tönt?
>>
>150 bilder
ny tråd grabbar
>>
>>53500945
Nä.
>>
>>53500945
Nä.
>>
>>53501023
ny horor
>>
>>53500886
AMD är till Nvidia vad pc är till konsol favä
>>
>>53501043

oki senpai
Thread replies: 391
Thread images: 151
Thread DB ID: 428839[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.