[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 354
Thread images: 151
File: 1442097798169.jpg (132 KB, 768x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442097798169.jpg
132 KB, 768x1024
Hur känns det att ha en fv?

>dkn ingen fv
>>
>>53484236
Swedish pussy belongs to Chinese cock.
>>
File: Hellion.jpg (70 KB, 700x394) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hellion.jpg
70 KB, 700x394
Har ni någon favorituppsättning i mörkaste hålan kan hända?
>>
Kom ihåg, inget politiksnack
>>
RASBLANDING
>>
>>53484255


jag tror fler sympatiserade med hans ensamhet och mentala spöken än de gjorde de mördade blattarna
>>
File: här haru.png (210 KB, 937x681) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
här haru.png
210 KB, 937x681
>>53483619
bättre sent än aldrig
>>
File: Tompa.jpg (52 KB, 382x593) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Tompa.jpg
52 KB, 382x593
Ni är väl redo för Tompas femte ring?
>>
Man vill mest knulla andra tjejer när man har fv. Frihet är skönt.
>>
File: image.png (138 KB, 364x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
138 KB, 364x360
>kvinnor vill bli våldtagna t. Ahmed
>>
File: 1451249120585.png (1 MB, 1314x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451249120585.png
1 MB, 1314x1024
KAN VI BARA IGNORERA ALL SKIT SOM SKITHUDAR GÖR? JAG BRYR MIG VERKLIGEN INTE OCH ORKA ATT TRÅDEN ÄR BARA CIRKELRUNK OM SKITHUDAR
>>
File: flinar.jpg (154 KB, 798x996) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
flinar.jpg
154 KB, 798x996
>>53484339
Sade du politik?
>>
>>53484369
FEGIS
E
G
I
S
>>
File: 1450065865642.jpg (84 KB, 570x909) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450065865642.jpg
84 KB, 570x909
>>53484349
Tror nästan denna gröntext hamnar i min mentala runkbank över sexuella fantasier favä
>>
>>53484369
>dkn ingen fin fv
>>
>>53484349
>dkn inga sötpajer i min stad som vill bryta isoleringen som jag har byggt upp runt om mig hela mitt liv
>>
>>53484369
Håll käft, jag bajsbrevar om bajshudar bäst fan jag vill, din slyniga rövneger
>>
File: skriet.jpg (25 KB, 587x587) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
skriet.jpg
25 KB, 587x587
>>53484215
Nej, har inte vågat snacka med henne idag. Otroligt stelt. Tänkte be henne langa knäpp innan idag.

Ä-är det för sent nu?

Borde jag bara ta bort henne och bara glömma henne för alltid?


>>53484295
haha aa

>>53484175
>>53484267
>>53484282
>>
File: gp.jpg (37 KB, 400x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gp.jpg
37 KB, 400x500
>>53484339
>>
File: smug loli.png (280 KB, 704x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
smug loli.png
280 KB, 704x480
>>53484369
>skithuden triggas
>>
File: Inspection.png (552 KB, 453x604) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Inspection.png
552 KB, 453x604
Påminnelse om att alla svenska män har gjort lumpen.
>>
>>53484369
Ahmed, bara åk hem till arabien igen.
>>
File: 1418821795378.webm (1 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418821795378.webm
1 MB, 1280x720
>>53484369
breva 2d
>>
>>53484425
Hur kommer det sig att bokstavligt talat efterblivna och handikappade kan erhålla hjälp 24/7 men en ensam svensk man inte kan få en sötpaj under två timmar? Inte ens för sex, bara för lite sällskap.
>>
>>53484339
Kan vi också få ett "Mdongo använder sig utav nya och fräscha reaktionsbilder" avsnitt?
>>
>>53484445
Be henne langa knäpp och skriv att du har en hand och en klo. Du är pirat men inte somalier.
>>
File: 1452558235653.jpg (174 KB, 722x906) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452558235653.jpg
174 KB, 722x906
>>53484369
>t. skithud

Stick härifrån då, vi arga unga män måste få utlopp någonstans
>>
>dkn med på twinge.tv nu
>dkn lyssnar på Bowies senaste medan jag fixar strömmsaker
>dkn läser om kaoset som uppstått från we are sthlm
Jisses vilken vecka detta kommer bli
>>
Ombrev.

Om det inte gör någon skillnad att importerade flyktingar våldtar våldtar större grad än svenska män; borde inte svenska kvinnor vara under lika stor kritik? Visst, andelen sexuella övergrepp utförda av svenska kvinnor är ju relativt marginell men visst är det en korrekt liknelse?
>>
File: 1452028819611.jpg (116 KB, 353x357) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452028819611.jpg
116 KB, 353x357
>>53484482
>>53484497
>>53484549

Säg det till mitt ansikte era hanrejer, bara acceptera att svenskar är genetiska hanrejer
>>
File: Mdongo.png (226 KB, 565x635) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Mdongo.png
226 KB, 565x635
>>53484339
haha visst Mdongo du som bestämmer xd
>>
Vad blev det till middag idag, under årets smalaste månad?

Fyra råg rut med svecia ost här.
>>
>>53484544
Hur frågar jag om hennes knäpp då?

>"Vad heter du på snap?"
>"Vad heter du på snapchat?"
>"Du har väl snapchat?"
Välj en
>>
File: image.png (679 KB, 707x683) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
679 KB, 707x683
>>53484484
Gills det om praoade på berga?

>dkn sa under mönstringen att jag ville hellre plugga

Ångrar mig än idag
>>
>>53484339
>en boxarneger som endast är bra på sucker punches
Krukmakeri
>>
>>53484615
4 tacos. Åt 2 för mycket favä.
>>
File: 1452029771145.jpg (67 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452029771145.jpg
67 KB, 600x800
>>53484501
Har du kollat Grimgar? Verkar kanske bli en bra "fast i MMO"-tecknat
>>
>>53484631
>>"Vad heter du på snap?"
ping ping
>>
>>53484602
>bara acceptera att svenskar är genetiska hanrejer
>t. finnen

Krukmakeri
>>
>>53484484
>ta sig förbi psykolog testet

kvääää
>>
>>53484615
Lövbiff, grädde och sojasås med pasta
>>
>>53484660
Omgivningen var ju efterblivet ritat, såg ut som att karaktärerna sprang i luften
>>
>>53484704
Tog mig inte förbi penisinspektionen.
>>
>>53484484
Hur många ur Sverigetråden har gjort lumpen???
>>
>>53484660
>svärdkonst pålinjen med 5% mer kant
tror jag klarar mig
>>
>>53484660
Detta vafä
Dock är nipponesernas fascination med okamas rätt störande
>>
File: 1399058637854.jpg (137 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1399058637854.jpg
137 KB, 900x900
>>53484631
>>53484672
>fråga om knäpp
>knäppa med tjejer

UT REEEEEE
>>
File: 1444597701465.jpg (86 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444597701465.jpg
86 KB, 640x640
>>53484540
Har du sett den här?

>>53484641
>sucker punches
suedi.....jag
>>
>>53484565
Om jag minns rätt så är andelen våldtäkter som utförs väldigt jämt fördelade mellan invandrarmän och svenskar.
Grejen är ju bara det att det finns många fler svenska män än invandrande män
>>
DN MÖRKADE ÖVERGREPPEN I KUNGSTRÄDGÅRDEN

http://nyheteridag.se/smset-avslojar-sa-ljuger-dagens-nyheter-om-morklaggningen-av-sexovergreppen/

PUTIN IDAG BEKRÄFTAR
>>
File: 483924239423.jpg (192 KB, 1161x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
483924239423.jpg
192 KB, 1161x1500
>>53484236
Jag vet inte.
>>
>>53484273
Bra men var inte så lik jimmie
>>
>>53484672
Skrev det nu.

#2016ärflickvännensår
>>
JAG
ÄLSKAR
SVERIGE
>>
File: 1452438977763.jpg (138 KB, 1440x810) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452438977763.jpg
138 KB, 1440x810
>>53484732
Jag gillade bakgrunden favä
>>53484768
mm
>>
Jag tycker att det var rasistiskt av de vita kvinnorna på We are Stockholm att inte klä sig på ett sätt som de unga männen var vana vid.
>>
>>53484634
Tyvärr inte. Gör GMU och gå med i hemvärnet så kanske det kan bli man av dig i alla fall.
>>
>>53484776
>Grejen är ju bara det att det finns många fler svenska män än invandrande män
Det här är problemet. Vi behöver fler invandrare.
>>
>>53484565
alla ting borde vara under kritik
man ska inte dela up det i män och kvinnor det är människor som våldtar
man ska inte dela upp det i arter, alla däggdjur våldtar
man ska inte dela upp det i fylogeniska grenar, alla levande varelser våldtar
man ska inte dela upp det i levande och icke levande, alla ting våldtar
man ska inte dela upp det i ting, både materia och idéer våldtar
man ska inte dela upp det i någonting alls, universum våldtar helt enkelt
>>
>>53484815
tänk om hon tappar dig pga klo
>>
>>53484815
vem är denna tjej? berätta bakgrunden.
>>
>>53484742
Inte jag!

>dkn min pappa skickade in ett brev om att han hade allergier och slapp därför göra lumpen
>>
>>53484615
Havregrynsgröt med äpplemos och äggmackor.
>>
>>53484773
Första gången favä.

H-hon har inte ens läst ;_; antar att jag dör oskuld då..
>>
>>53484775
Gå din väg, du är inte välkommen här.
>>
>>53484891
varför heter du kloanon
>>
>>53484615
janssons, senapssill, köttbullar
>>
File: clipboard_upped[1].png (561 KB, 609x410) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
clipboard_upped[1].png
561 KB, 609x410
>>53484742
Gör så här istället.

https://strawpoll.me/6519850
https://strawpoll.me/6519850
https://strawpoll.me/6519850
https://strawpoll.me/6519850
https://strawpoll.me/6519850
https://strawpoll.me/6519850
>>
>>53484956
nybög gå
>>
>>53484969
menar ni gmu eller den där gamla som bara gamlingar har gjort
>>
>>53484968
rester från julafton, anon?
>>
>>53484704
detta favä
>>
File: 1452451016855.jpg (321 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452451016855.jpg
321 KB, 1280x720
>>53484969
>dkn fick brevet hem där man skulle estimera ens styrka osv
>dkn satte lägsta i allt
hehe ångrar det ännu
>>
>>53485021
nä, blev sugen och gjorde nytt
>>
>>53484773
mm okej nbög bra mem

>>53484815
Ganbare :3

>>53484820
Den såg ut som att de inte hade nog med budget och nöjde sig med att bara rita karaktärerna detaljerat

Fan vad skit det såg ut jämfört med alla PV:s
>>
>>53484820
>>53485044
Jag vill ha en industriägardotter ridandes på min kuk favä
>>
Vart kommer alla nybögar ifrån? Jag har aldrig varit med om att så många jävla nybögar dykt upp i tråden så här ofta som de här senaste 2-3 månaderna.
>>
Fickväxel väl spenderad.
>>
>han fick tillräckligt hög poäng hos psykologen för att gå gmu
>>
>externa hårddisken hanrejar mig, går inte ens att öppna i Fönster
>hittar ett gratisprogram som säger sig kunna fixa det
>det fungerar, hittar andra gamla filer som jag trodde försvunnit också

baserat när något som ser budget ut faktiskt fungerar favä
>>
File: 1358060159352.jpg (15 KB, 133x234) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1358060159352.jpg
15 KB, 133x234
>>53485073
>sitter och knäpper med tjejer hela dagarna
>kallar mig för nbög
>>
>>53485077
blott en nybög klagar på nybögar

sjas med dig
>>
>>53485103
>inte bli 18 när riktiga lumpen fanns
BÄBISAR HELA BUNTEN
>>
>>53485132
klagade du precis på en nybög själv? är du alltså också nybög? nybög
>>
>>53485103
Hur kan man inte få det? Bara att vara sig självs så går det bra favä

>>53485128
Skulle jag komma ihåg din fv:s namn skulle jag breva det nu
>>
Hei.
>>
>>53484956
Varför har du inte läst ett enda av mina brev?

>>53484876
Skäms detta, men..
Laddade ned jodel i sann jagjag-anda och brevade "hur får man flickvän"
någon skrev på jodel som svar "på jodel!"
skrev en ny jodel "Vem vill bli min fv?"
varpå flertalet kommenterade "JAG" (förmodligen alla killar), men jag la upp en fake-kik och en livs levande flicka skrev till mig.

>inneföre desperat tjej, inget att ha

Ljög om att det var fnöske igår, skämdes för mycket över detta favä.

>>53484868
;____;
Hon har fortfarande inte läst efter 9 minuter, det är över grabbar.
>>
>>53485240
hur ser hon ut då
>>
File: 1452028595971.jpg (61 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452028595971.jpg
61 KB, 600x600
>>53485073
Kom D-huset imorgon så heemar jag dig din manskulting
>>
File: 1361163316428.jpg (50 KB, 525x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1361163316428.jpg
50 KB, 525x700
>>53485197

Jag kan hjälpa dig, hon heter:

[spoiler]jag har ingen fv[/spoiler]
>>
>dkn fv

känns jävligt bra favä
>>
>>53485333
breva bild
>>
>>53485240
>en livs levande flicka skrev till mig.
hur vet du det? kanske en pojke som gycklar med dig
>>
>>53485300
MOBBAS INTE
>>
>>53485240
>Hon har fortfarande inte läst efter 9 minuter, det är över grabbar.
Jisses mann1, lugna ner dig
>>
>>53485333
Vad gör du i den här tråden?
>>
>>53485240
Skrev du att du har en klo?
>>
>>53485300
gå till d och heema anon j n
>>
>>53485239
Hei

>>53485300
>slåss över 2D
Som att slåss över kvinnor

vad gör han.jpg

>>53485328
Sluta ljuga din jä orm
>>
File: Cmon.webm (126 KB, 540x304) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Cmon.webm
126 KB, 540x304
>dkn HON plötsligt lägger till dig på AB och börjar skriva efter 3½ år av total tystnad
>>
>>53485019
GMU är inte lumpen, det är nån "pröva på" lumpen light. De GMU:are vi får in i hemvärnet kan inte mycket mer än att gå och stå i uniform, hålla i ett vapen och lyda enkla order. De skulle behöve utbildas i åtminstone sambandstjänst, sjukvård, grupp- och plutonsstrid samt någon enklare specialistkompetens som ksp-skytt, bandvagnsförare, ledarskap, eller dylikt och det har vi inte tid med på den övningstid vi har.
>>
>>53484615
Kyckling, pommes och sallad
>>
File: rift-family.jpg (101 KB, 1600x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rift-family.jpg
101 KB, 1600x720
>>
>>53485518
hur många kronor
>>
sötpaj är rätt ologiskt

en paj måste ju vara rätt saltig av sig för att vara god
>>
En svart man kommer och plockar upp er såhär, vad gör ni?
>>
File: 13230110829.jpg (7 KB, 269x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13230110829.jpg
7 KB, 269x200
>>53484343
"nej"
>>
File: girl tumblr1.png (335 KB, 2766x982) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
girl tumblr1.png
335 KB, 2766x982
>>53485488

Inte pratat med en tjej på ganska länge faktiskt

>dkn ingen tumblr fv att göra om till en normal fv
>>
>dkn man tycker synd om människor som inte kan få sex för att de är så fula

Är själv oskuld, men av fri vilja favä. Det, och mina psykiska sjukdomar.
>>
File: 142254354375.jpg (51 KB, 458x430) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
142254354375.jpg
51 KB, 458x430
>>53485544
>en paj måste ju vara rätt saltig av sig för att vara god

En svensk smulpaj är bokstavligen 30% ren socker.
>>
>>53485497
>dkn kommer aldrig dricka Cuba Libre, vodka och låtsas vara riktig vänster med Zola
>>
>>53485333
Lär mig, senpai.

och bre ru såklart

>>53485295
Söt, blond.

>>53485370
Har gemensamma vänner med henne på fejjan favä.


>>53485408
Hej månis :3
>dkn mobilen vibrerar
>väntar 20 sekunder innan jag tar tag i telefonen för att kolla
>förväntningar om att ett användarnamn dykt upp intensifieras
>det var en gruppchatt
är inte ens förvånad

>>53485458
Käkade hummer när jag snubblade första gången här, därav kloanon
>>
>>53485640
Den är ju ändå inte söt
>>
>>53485539
kommer väl gå på runt 7000
>>
File: 1448921282436.jpg (32 KB, 297x331) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448921282436.jpg
32 KB, 297x331
http://ledarsidorna.se/2016/01/pa-samhallets-botten/

>Alla som jobbar här vet att somalier och eritrianer som säljer har ”kabbarna” eller den vara de säljer invirade i små bollar av gladpack i munnen. När vi beslutat oss för ett ingripande måste vi få ut dessa bollar ur munnen för att kunna säkra bevis. Innan de sväljs.

>Det enda sättet det går att lösa på slutar oftast i en brottningsmatch på betongen. I nio fall av tio intervenerar ”goda antirasister” som uppfattar denna brottningsmatch som rasism och trakasserier.
>Allt vi gör är att försöka ingripa enligt lag. I många av dessa fall störs ingripandet på ett sådant sätt av ”den politiskt medvetna allmänheten” att den misstänkte hinner svälja bevismaterialet och brottningsmatchen på liv och död varit förgäves.

>Vi drar oss numera för att ingripa. Dels på grund av smittorisken, många av dessa bär på Hepatit C eller HIV, men även de drev som startas mot oss i sociala medier eller i värsta fall på ledarplats i olika tidningar.

>Har du ändå det dåliga omdömet att gripa en person, eller rapportera en person, av utomnordiskt ursprung får du räkna med att få problem. Antingen med media och välmenande antirasister eller med våra chefer

HUR VILL DU HA DIN POLISKÅR FAMILJ
>>
>>53485574
>er

>Icke-vit sandneger

Nej det gör han inte
>>
>>53485333
Har du en brun eller svart tjur till henne?
>>
File: 1452350732182.jpg (568 KB, 800x1050) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452350732182.jpg
568 KB, 800x1050
>>53485574

En triangel, glöm inte att jag har tränat bjj sedan jag var tre år gammal.
>>
File: vadgörhan.jpg (22 KB, 397x327) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vadgörhan.jpg
22 KB, 397x327
>>53485544
>dissa blåbärspaj, äppelpaj, rabarberpaj och alla andra sorters söta pajer
Du tycker säkert att västerbottenost är gott också
>>
File: 1447855073280.jpg (25 KB, 350x316) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447855073280.jpg
25 KB, 350x316
>>53485708
Varken pajer eller ostar är ju goda
>>
File: 1431176376927.jpg (71 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431176376927.jpg
71 KB, 640x640
>>53485651
>fejjan
>>
Hon skrev sin knäpp, vad knäpper jag nu för att verka nbög?
>>
>>
File: 14554351442.jpg (111 KB, 851x623) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14554351442.jpg
111 KB, 851x623
>>53485670
Bara låt landet gå åt helvete fäm
>>
>>53485801
KNÄPP KLO
>>
>>53485708
Nog för att jag visste att du var trasig i huvudet, men så pass trasig att man inte tycker om västerbottensost visste jag inte att man kunde vara.
>>
>>53485801
KLON
>>
>>53485645
Kom Lkpg i höst. :^3

https://www.youtube.com/watch?v=c8WCm7Baox8

>>53485488
Hei hon är ganska söt :3
>>
>>53485801
En selfie där du ler
>>
>>53485801
"tjena kexet, sitter du här och smular?"
>>
>>53485801
skicka qkbild
>>
File: lava.webm (2 MB, 720x404) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lava.webm
2 MB, 720x404
>>53485801

Fråga Kring, han är expert på att knäppa med tjejer.
>>
>>53485651
>vara så här orolig om hur lång tid det tar att svara

Jag kan ta flera timmar på mig innan jag ens orkar kolla på de sms jag får under dagen. Vet många som gör likadant. Lugna ner dig lite.
>>
>>53485822
Direkt? Jag är ingen absolut galning
>>
File: 1371432325498.gif (989 KB, 300x212) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1371432325498.gif
989 KB, 300x212
>dkn jag inte är nöjd med sortimentet av mat i mitt kylskåp
>>
File: 1452196051882.png (181 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452196051882.png
181 KB, 400x400
>>53485670
Låt allt bara bli eld
>>
>>53485836
lyssna inte på den här jäveln han försöker sabotera dig, breva klon till henne.
>>
>>53485801
men sen man1 försök inte verka nbög om du inte är det
brutalt misstag
det märks om du låtsas spela utanför din sociala nivå
>>
>>53485829
Bara min tunga som är lite större, muskulösare, fastare och tätare än din, fám
>>
ping qringlan

vad ska jag knäppa?
>>
File: image.png (440 KB, 633x758) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
440 KB, 633x758
>>53485874
Jvdk
>>
>>53485801
Knäpp hanrejporr till henne
>>
File: 1435473374906.jpg (16 KB, 500x439) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435473374906.jpg
16 KB, 500x439
>>53485670
>>
>>53485801
>>53485910
"Haha hej, aldrig gjort blind-snaps förr. Hur ser du ut?" med en selfie på dig.

Varefter hon svarar med en selfie och du komplimenterar hennes utseende.
>>
File: 1450201377072.gif (913 KB, 500x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450201377072.gif
913 KB, 500x700
>>53485670
>>
File: Barb sötar sig 4.webm (405 KB, 360x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Barb sötar sig 4.webm
405 KB, 360x640
>>53485910
Ta fram ett par gamla gympaskor och låtsas att du ska ut och springa.

Kvinnfolk älskar cardio och hatar bulk. :3
>>
File: Det händer.jpg (97 KB, 606x558) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Det händer.jpg
97 KB, 606x558
>>
File: Mike.jpg (91 KB, 1280x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Mike.jpg
91 KB, 1280x960
Den här mannen kommer fram till er och ber om en cigarett, vad gör ni?
>>
>>53485994
t. skelett
>>
>dkn man inte ser ut som Ivar
>>
>>53486026
meddelar honom att jag inte röker
>>
>>53486026
Säger till honom att koncentrera sig på boxningen och att det är dåligt att röka då.
>>
>>53486026
>"Röker inte, tyvärr"
>>
>>53485834
F-funderar favä att dra till Linköping för att göra min master, så kanske i framtiden ;_;
>>
File: stängner.png (193 KB, 449x290) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
stängner.png
193 KB, 449x290
>>53486002

Nej, stäng ned det här!
>>
File: 1452543969452.jpg (45 KB, 728x728) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452543969452.jpg
45 KB, 728x728
>Bögar
>Transor
>Kvinnor
>Liberaler

Kan förklara för mig varför de som kommer påverkas mest negativt av flyktingmottagande från Mellanöstern är de som är mest positivt inställda till det?
>>
>>53485801
breva klo och fråga hur fan det var tänkt att du skulle hålla i glaset med den.
>>
>>53485449
håller koll på ELDEN
>>
>>53486026
Säger "Tyvärr, jag röker inte" och viftar bort honom.
>>
File: CBMHVOBW8AAWJb2.jpg (39 KB, 480x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CBMHVOBW8AAWJb2.jpg
39 KB, 480x640
>>53485834
>>53485847
De vet ni

>>53485994
Detta ska göras bara om man tränar på något sätt, man ska inte låtsas för det kommer visa sig i efterhand.
>>
>>53486049
Kan leva med allt förutom hårlinjen
>>
>>53486105
""Antirasism"" > allt
>>
File: homeradebisi.png (137 KB, 470x349) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
homeradebisi.png
137 KB, 470x349
>>53486105
För de alla är emot den vita heterosexuella mannen som har hållit dem nere.
>>
File: 14522098452142.gif (3 MB, 493x277) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14522098452142.gif
3 MB, 493x277
>>53486026
Jag röker inte, köp dina egna cancerpinnar neger
>>
File: vänsterpartiet.jpg (72 KB, 748x639) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vänsterpartiet.jpg
72 KB, 748x639
>>53486105

Brist på intelligens.
>>
>>53486105
typ som när celler inducerar självdestruktion pga sjukdom
>>
>>53486128
Att vifta bort honom är lite riskfyllt med tanke på snubbens temperament, modigt.
>>
>>53486181
Fel svar, du hamnar 6 fot under.
>>
File: arpi.jpg (600 KB, 1024x1596) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
arpi.jpg
600 KB, 1024x1596
>>53486049
>dkn när
>>
>>53486049
Jag har samma typ av stora näsa, och min hårlinje kommer också se ut sådär när jag är i hans ålder
>>
>>53486049
>dkn man ser ganska mycket ut som Ivar
>>
>>53486105
De har inget bättre för sig.
>>
File: 1452170794215.jpg (43 KB, 650x650) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452170794215.jpg
43 KB, 650x650
>>53486002

B T F D

https://www.youtube.com/watch?v=0akBdQa55b4
>>
Badboll, varför ödslar du din tid på hockey när du alridg aldrig någonsin kommer att spela i JVM?
>>
>>53486248
Ditt hår är mer BARA
>>
>>53486248
"nej"
>>
File: 80HAq17.gif (2 MB, 206x310) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
80HAq17.gif
2 MB, 206x310
>folk som låtsas att de hade varit modiga när självaste Mike stirrade ner dem
>>
File: disgust.png (205 KB, 403x471) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
disgust.png
205 KB, 403x471
>>53486026
>röka

Nej iväg från mig din äckliga plebej.
>>
>dkn ingen brun alv 2d-fv med saftiga lår och död blick som inte bryr sig om en
>>
File: 20160111_151423.jpg (99 KB, 1594x896) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20160111_151423.jpg
99 KB, 1594x896
>kranbilen kör fel
>kranbilen kör i dike
>lastbil 1 fastnar i backe
>lastbil 2 differentialväxel pajar

Lyckad start, tog bara 12h att lasta av dieselmoterna.
>>
>>53485895
Självklart inte

>>53485982
tack senpai
>Jag knäppte för tidigt, innan jag fick ditt svar
>knäppte "hallå i stugan"
>ingen självis
är det över? kan inte leva med mig själv med den mängden qringe inombords. Jag ser tusen fedorabrev framför mig


PING nbögar som knäpper med tjejer och/eller har klo
Hur ska jag knäppa klo och inte skrämma iväg henne?
>>
File: Tyson.jpg (27 KB, 380x254) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Tyson.jpg
27 KB, 380x254
>>53486270
Mike är förövrigt 15-16 bast i den där gif:en
>>
File: 14045037.gif (1 MB, 200x150) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14045037.gif
1 MB, 200x150
>>53486248
>>
>>53486270
Eller så bajsbrevar de bara Mdongo ditt jävla nöt

>>53486271
Är det din schizofreni som slår till igen, Emil?
>>
>>53486137
>Detta ska göras bara om man tränar på något sätt

Finns det verkligen folk som inte sysslar med någon form av träning?

>>53486089
#JagVillTro :3

Funderar på att försöka styra någon master jag med, men då måste jag antingen försöka tillgodoräkna mig tidigare kurser på något sätt eller jobba in pengar så att jag kan leva två år utan studiemedel.

t. använt upp 3 år av studiemedel på skit ;_;
>>
File: 1452423232161.png (932 KB, 600x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452423232161.png
932 KB, 600x1000
>>53486280
jvdk så väl
>>
>>53486313
Hur bra är internet där inne?
>>
Vad ska man göra med sina sparpengar då, sälja allt som har med aktier att göra och köpa guld?
>>
>>53486248
Nej, det gör du inte

Dessutom är du 10 år yngre men har mindre hår, lel
>>
File: badis.jpg (104 KB, 232x280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
badis.jpg
104 KB, 232x280
>>53486263
Han har ju redan spelat i JVM, din knasboll. :3
>>
File: 1451401775391.jpg (111 KB, 993x816) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451401775391.jpg
111 KB, 993x816
>>53486326

Skriv att du förlorade handen i en trä-flisar-olycka.
>>
File: BARA.jpg (2 MB, 3648x2736) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BARA.jpg
2 MB, 3648x2736
>>53486248
>>
SVT 2
>>
File: laughing girls.jpg (42 KB, 600x401) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
laughing girls.jpg
42 KB, 600x401
>>53486248
Nej.
>>
Snus>cigaretter
>>
>>53486267
Min farfar tappade allt hår på skallen mellan det att han förlovade sig och gifte sig med farmor.

Morfar har allt kvar.

Genetik osv.
>>
https://telegram.me/joinchat/ADeU6wDvZmRZw06l5vp6Aw
>>
File: 1449768577215.jpg (78 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449768577215.jpg
78 KB, 1280x720
>>53486343
>t. använt upp 3 år av studiemedel på skit ;_;
;_; Jag har bara slösat ett år av CSN på 0 (noll) poäng
Bara tråkigt att Lith inte har någon biologiinriktning på computer science baka
>>
>>53486270
Tyson är en manskulting, bara att hålla honom på utsidan med sin jab.
>>
File: Naseem.png (561 KB, 654x669) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Naseem.png
561 KB, 654x669
>>53486337
>Mdongo ditt jävla nöt
Det var inte Mdongo du svarade på, din jävla parvel
>>
File: 1440034204231.jpg (198 KB, 3000x1688) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440034204231.jpg
198 KB, 3000x1688
>hallå i stugan
>>
>>53486280
jvdk

>>53486367
>Köpa guld

kek
>>
>>53486313
>minst 4 män är där
hur mycket kostade detta dig?
>>
File: 20160111_164057.jpg (72 KB, 2125x1195) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20160111_164057.jpg
72 KB, 2125x1195
>>53486366
Rätt taskigt, fibern ska stå klar i slutet av feb, tills dess är jag på adsl och sat internet (för nödfall) på 20mbit.
>>
File: 1444658016277.jpg (25 KB, 400x386) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444658016277.jpg
25 KB, 400x386
>>53486326
>"hallå i stugan"
>>
"Debatt" på 2an
>>
>>53486406
Ser inte det minsta ut som badboll ens
>>
File: 1452273992002.jpg (646 KB, 2336x3504) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452273992002.jpg
646 KB, 2336x3504
>>53486414
Så jävla GERMANSK
>>
>>53486444
En gäll röst hördes från klosettstolen. Men grabbarna struntade, som vanligt, i detta gnälliga galande. Låt honom gala, vad ska man göra? En tupp är ingen man, och han har en väldigt svår natt framför sig. Han har haft svåra nätter framför sig i ett och ett halvt år nu, och hans anus har blivit så utsträckt att han lätt skulle kunna gömma en konservburk med kondenserad mjölk inuti det.
>>
http://www.svtplay.se/kanaler/svt2

Kom då grabbar
>>
>>53486326
Om hon inte sett din snap än så är det inte över, skicka bara detta då istället?

"Aldrig gjort blind-snaps förr haha. Hur ser du ut?"

Apropå klon skulle jag väl säga att efter ni snappat ett par gånger och kommit över isen snappa att du har något att berätta kanske.
>>
Manliga skitstövlar
>>
File: 1444654655540.jpg (12 KB, 301x249) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444654655540.jpg
12 KB, 301x249
vem /inte ens rört boken idag även fast tentan är imorgon/ här?
>>
>>53486572
>se två gri vi liberaler debattera
Nej tack.
>>
File: 489329842.png (618 KB, 792x579) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
489329842.png
618 KB, 792x579
Äntligen.
>>
>>53486582
Jag rörde boken idag. Väldigt frustrerande läsning.
>>
File: 1452606869380.jpg (14 KB, 307x454) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452606869380.jpg
14 KB, 307x454
>Det handlar bara om kön
>>
>>53486576
>försöka förstöra för klon
men du
>>
File: 20160111_165023.jpg (311 KB, 2125x1195) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20160111_165023.jpg
311 KB, 2125x1195
>>53486500
Var totalt 8 snubbar, 2 lastbilar, kranbil, vagnbil för truck (truck för att kunna dra 18 ton dieselarna uppför tunnlarna). Gissar på att fakturan lär landa runt 50-60k.
>>
Alla feminister/marxister säger ju för fan exakt samma saker.
>>
File: 145546753336.jpg (24 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
145546753336.jpg
24 KB, 600x600
>>53486572
>Rossanna Dinamarca
>>
>>53486576
>du har något att berätta kanske.

Gör inte detta, då för du det att låta stort å seriöst och som att du har en slags komplex utav det. Linda in det i ett skämt eller något istället.
>>
>>53486631
Hur rik är du egentligen?
>>
>>53486659
Extremt

t. inte han
>>
>>53486645
>>
>>53486633
så går det när man köper en ideologisk livsstil
>>
>>53486605
Varför har du inte bara använt flux?
>>
File: image.png (12 KB, 707x228) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
12 KB, 707x228
>>53486580
>de kvinnor som tror de har det svårt
>>
>>53486529
På med snubblet, stjärtgosse.
>>
>>53486582
Jag, igår.

>>53486629
Hur?

>>53486657
Man skriver det och suggestivt menar mot kuken, men sen brevar klon?
>>
File: 247.gif (407 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
247.gif
407 KB, 250x250
>>53486572
Hahahahah!

Nej.
>>
>>53486703
ganska säker på att det inte finns på ios produkter
>>
File: 14043256547789.png (195 KB, 376x393) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14043256547789.png
195 KB, 376x393
>feministiskt rättsväsende
>>
>okontrollerad massinvandringen
>brotten ökar

Det är den globala uppvärmningen!
>>
>>53486703
>pisscucken
>>
>>53484484

Det sög så hårt. Det sög. så. hårt. 11 månader här, inget GMU-skit.
>>
File: 1435185099079.png (871 KB, 968x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435185099079.png
871 KB, 968x720
>>53486684
>I was a refugee

Finns det något bättre argument mot flyktingmottagande än det här?
>>
>dkn hittade en redbull långt bak i kylen
f1 najs, slipper riskera att bli rånbögmördad
>>
File: 1391120040159.jpg (76 KB, 379x345) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1391120040159.jpg
76 KB, 379x345
>>53486720
Det är ju jobbigt att vara evigt offer och aldrig vara ansvarig för sig själv och sina handlingar!
>>
Hur många veckor innan Gabbard hittas död/är med om någon skandal?

https://www.youtube.com/watch?v=IHkher6ceaA
>>
>>53486703
Vill inte fängelsebryta.
>>
>>53486631
>Var totalt 8 snubbar
>dkn man inte jobbar med transport och kan leverera till bunkeranon
Vad ska du ha den till? Värme? Tillverka vapen till HeRaKr?
>>
>>53486785
Tydligen så kan inte ens lumpen göra vissa pojkar till män.
>>
File: fina lår.jpg (39 KB, 400x550) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fina lår.jpg
39 KB, 400x550
Grå och blå alver är också fina favä
>>
>>53486817
>Gabbard

fan vilken milf ändå
>>
>kvinnor
>>
File: 1373115969347.gif (915 KB, 500x282) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1373115969347.gif
915 KB, 500x282
>slutet på I can't give everything away efter man lyssnat på hela albumet
>>
>>53485708
men... det är ju mycket syrlighet också.

inte direkt söta som socker, va
>>
>>53486888
Instämmer.
>>
>>53486313
Vad ska du med en dieselmotor till när du inte kommer kulla få tag på fossilt bränsle under händelsen?
>>
File: 1443069669382.png (824 KB, 1688x518) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443069669382.png
824 KB, 1688x518
>>53486901
>redditören är tillbaka
bara avsluta dig själv
>>
File: BARA debatt.jpg (54 KB, 735x765) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BARA debatt.jpg
54 KB, 735x765
>till och med den danska vänstern tycker att Sveriges invandringspolitik är ett skämt
>>
File: Punpun12.png (2 MB, 1456x1047) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Punpun12.png
2 MB, 1456x1047
Man kanske bara borde börja jobba hårt
>>
File: vad gör han.jpg (226 KB, 440x532) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vad gör han.jpg
226 KB, 440x532
>>53486905
>en sötsak är inte söt om den inte är söt och endast söt och inget annat
vad i helvete mann1
>>
>>53486866
Alla alver är fina och förtjänar kärlek
>>
>>53486969
Du först senpai
>>
>>53486969
Sluta, månanon är snäll!

>>53486978
Hur går det med din paj då?
>>
>>53486866
alla alver är fina
>>
File: image.jpg (30 KB, 600x337) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
30 KB, 600x337
>>53486971
>vänstern
älskar detta jagjag
>>
File: häpen alv.png (40 KB, 241x241) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
häpen alv.png
40 KB, 241x241
>>53486988
>slösar bort alvbrev och fina siffror på sån här skit
>>
File: AD43848.jpg (2 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
AD43848.jpg
2 MB, 1920x1080
Hvorfor har ikke Sverige dette?
>>
>>53484339
good post
>>
File: 20160111_155852.jpg (140 KB, 1594x896) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20160111_155852.jpg
140 KB, 1594x896
>>53486839
Måste ju ha el under DET.

>dkn 4cm till godo
>>
File: 1449845054295.jpg (46 KB, 635x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449845054295.jpg
46 KB, 635x960
>>53486817
Var det Sanders som sade att Mellanöstern skulle vara en bättre plats med Saddam/Gaddafi/Assad vid makten?

Väldigt sund utrikespolitik, för att vara cuck
>>
>Baserade Danmark
>>
File: Punpun10.png (405 KB, 589x595) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Punpun10.png
405 KB, 589x595
>>53487023
Jag nojar över henne medans hon antagligen inte nojar över mig
>>
>>53486971
du vet väl att Venstre är danska moderaterna?
>>
File: 1450964880457.jpg (55 KB, 767x387) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450964880457.jpg
55 KB, 767x387
>>53487048
Varför har inte Norge
detta?
>>
>>53487046
>faktiskt falla för den ondsinta anti-alviska propagandan från /tg/
Alver är för kärlek och mys, inget annat
>>
>>53486961
Därför försvaret ödslade skattepengar på stora dieseltankar inne i berget. Skulle kunna förseglas helt från världen i nio månader.
>>
File: 1447426794749.jpg (129 KB, 1024x1047) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447426794749.jpg
129 KB, 1024x1047
>>53487129
>moderaterna
>inte vänster

???
>>
>>53487084
Hur mycket tillstånd behöver du för det här?
>>
>>53487023
d-du med
>>
>>53487113
Jag vet din känsla väldigt väl
>>
>>53487081
Hello
>>
File: P8080029.jpg (4 MB, 3648x2736) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
P8080029.jpg
4 MB, 3648x2736
>>53487048
Alltså vi har ju det här
>>
>>53487084
Älskar dig, sluta aldrig breva
>>
File: Wat-Meme-07.jpg (76 KB, 768x762) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Wat-Meme-07.jpg
76 KB, 768x762
>>53487149
>>
vaddå har S fått en migrationspolitisk talesperson plötsligt? Har inte morgan johanson ansvar för det?
>>
>>53487086

Mycket konstigt att man kan ha en sådan sund utrikespolitik, kommer väl främst från att man vill reducera militärens makt och spenderande men ändå ha en så fruktansvärd inrikespolitik.
>>
>>53487153
Alver är för kärlek, mys och produktion av söta halvalver
>>
File: 1403432456632.jpg (101 KB, 912x594) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1403432456632.jpg
101 KB, 912x594
>pensionärer ska inte få välja läkare själva
>>
File: 1443468913339.jpg (385 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443468913339.jpg
385 KB, 1280x720
>dkn det vackra snöfallet förvandlades till ett slaskhelvete
>>
>>53487048

Jag vill gå på en där stigen med en fv favä.
>>
File: crni anđeo.jpg (53 KB, 640x485) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
crni anđeo.jpg
53 KB, 640x485
>>53487201
bye
>>
File: 144043280222.jpg (9 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144043280222.jpg
9 KB, 480x360
>Alver är för kärlek, mys och produktion av söta halvalver
>>
>>53486978
Ja, alla älskar en success story.

https://www.youtube.com/watch?v=GZ8_42whnqg
>>
>>53487273
>och produktion av söta halvalver
Nu går du lite för långt Dakka
>>
>>53487291
>Personer ska få välja läkare själva


aaasg
>>
File: 1445995248429.jpg (156 KB, 1312x766) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445995248429.jpg
156 KB, 1312x766
>>53486988
Vidrigt brev, heema dig själv min man
>>
File: 1438576583492.png (697 KB, 671x669) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438576583492.png
697 KB, 671x669
>alla i tråden gnäller och grinar över feminister hela tiden
>inser inte att de själva är det
topp ironi
>>
>>53487189
t-tillstånd?

>dkn säpo är en på spåren
>>
File: 144981494491.jpg (817 KB, 2048x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144981494491.jpg
817 KB, 2048x1536
>>53487337
I see your negerpaj and raise you 1
>>
File: 1450052490778.png (193 KB, 343x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450052490778.png
193 KB, 343x385
>dkn man blir mer och mer irriterad av alla låglivliga skum som finns i tråden

De flesta av er har inga mentala defekt men ändå så tittar ni på 2d, runkar till hemsk porr och spenderar er tid här. Ni har fan ingen anledning att inte leva era liv.
>>
File: 1400114314541.jpg (12 KB, 160x204) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1400114314541.jpg
12 KB, 160x204
>>53487420
>>
File: 1408497759732.png (18 KB, 498x520) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408497759732.png
18 KB, 498x520
>>53487420
>folk som kallar sig för humanister eller equalister
>>
File: 1449273063441.jpg (80 KB, 553x567) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449273063441.jpg
80 KB, 553x567
>>53487314
>dkn det hände igår
>dkn det frös till och började snöa igen tidigare idag
>>
File: 14044242115.jpg (28 KB, 650x488) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14044242115.jpg
28 KB, 650x488
>>53487420
Men jag vill ju inte att män och kvinnor ska ha jämställda rättigheter.
>>
File: 17mxbzibwnlfmjpg.jpg (30 KB, 500x324) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
17mxbzibwnlfmjpg.jpg
30 KB, 500x324
>>53487474
Behöver våra liv berättigas?
>>
File: 1452255642610.gif (629 KB, 250x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452255642610.gif
629 KB, 250x270
>>53487420
Men jag ser ju inte könen som lika. Det gör ju inte majoriteten av oss i tråden heller.
>>
File: 1450546234102.jpg (199 KB, 747x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450546234102.jpg
199 KB, 747x960
>ljudskog
>>
>>53487474
>brevar finnbete
>>
File: 142243257764.jpg (57 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
142243257764.jpg
57 KB, 1280x720
>>53487420
>modern feminism
>exakt likadan som alltid

De flesta på 60 och 70-talet var gifta hemmafruar och hatade inte vita män.
>>
File: paketerad halvalv.png (1 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
paketerad halvalv.png
1 MB, 1280x720
>>53487364
>inte vilja ha en Myucel meido fv
Jag går precis så långt som jag behöver, ennis
>>
>>53487084
Har du funderat på hur du lagrar din diesel? Diesel blir ju gammalt på ett halvår om du inte lagrar det på rätt sätt.
>>
File: Tanishi.jpg (35 KB, 550x286) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Tanishi.jpg
35 KB, 550x286
>>53487363
Jag tänker inte skämma bort mig själv, ledsen
Boxning imorgon
>>
File: 1449626844452.jpg (46 KB, 577x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449626844452.jpg
46 KB, 577x1024
>>53487337
>The Croatian negress spammer

For you, my friend
>>
>>53487435
she eats scrambled eggs+bacon with strawberries+pancakes? she must be pregnant.
>>
File: ljudskog.jpg (96 KB, 736x636) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ljudskog.jpg
96 KB, 736x636
>>53487545
>>
File: 1433118180291.jpg (584 KB, 1023x1399) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433118180291.jpg
584 KB, 1023x1399
>>53487537
>>
File: 1452367436771.png (9 KB, 426x364) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452367436771.png
9 KB, 426x364
>>53487523
>dkn
>>
>>53487422
säpo har alltid koll på oss.
>>
File: sakurako höna.jpg (38 KB, 400x388) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sakurako höna.jpg
38 KB, 400x388
>>53487404
>hatar på alvmys
>brevar alvmys
Nu blir jag förvirrad här

>>53487559
Klar jag vill ha det, men vi får ju inte blanda bort de vanliga alverna helt :^)
>>
>>53487597
Yep, with my latte-colored child
>>
File: 1433117961732.jpg (1 MB, 2908x1916) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433117961732.jpg
1 MB, 2908x1916
>>53487537
>>53487614
>>
File: kek.jpg (2 MB, 2500x1661) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kek.jpg
2 MB, 2500x1661
>>53487604
>this thread
>ljudskog
>>
>>53487474
Det är inne att vara NEET.
>>
>>53487578
Säljer av det när det närmar sig för under marknadspris till omedelbar förbrukning, har man riktigt tur kan man gå plus.
>>
>>53487420
Feminism och andra vågens "Feminism" är två helt olika saker

En vanlig feminist skulle inte ha något att klaga på i dagens samhälle
>>
>>53487537
Hur får man en kreukfv?

frågar åt en vän
>>
>>53487604
Kan någon förklara ljudskog? Inte ny men kom bara till att tråden var full med serber och ljudskog en dag
>>
File: 1447792124493.png (195 KB, 1114x835) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447792124493.png
195 KB, 1114x835
>>53487677
>ljudskog
>the thread
>>
>>53487683
orättvist. jag var dödsdeppig när jag var neet.
>>
>>53487674
oanständig kreuk-bild.
>>
>>53487711
>En vanlig feminist skulle inte ha något att klaga på i dagens samhälle
Med tanke på vad som pågick i Stockholm, där polisen och media satte "rasism" före kvinnors frihet så skulle jag säga att feminister har något väldigt starkt att klaga på
>>
File: 1442032486374.jpg (171 KB, 1200x856) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442032486374.jpg
171 KB, 1200x856
>den här musikvideon

https://www.youtube.com/watch?v=gGLMEjELQF0

Såna känslor :__;
>>
>>53487785
Läste du det på reddit? jävla bra punkt där mann1
>>
File: comfylaught.png (598 KB, 467x916) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
comfylaught.png
598 KB, 467x916
>>53487614
>>53487674
Jag har sett de där bilderna förr men aldrig sett högupplösta sådana, neato.

Förvånad över hur ren KK är favä, hittar inget oanständigt riktigt från henne och är inte så aktiv på sociala medier förutom på twitter för sina fläktar typ.

>>53487714
Jag skulle anta att vara hennes co-stjärna i en tv-serie och bli nära varandra på så sätt, det är nog din bästa chans.
>>
>>53487846
Tycker synd om dig anon, men det är lugnt, vi kommer en dag klara oss <3
>>
>>53487846
>hata på min manma
ra di sj
>>
>>53487858
>tråden gick förbi på bokstavligen en timme
>>
>>53487795
Är det avslöjare i den?
>>
>>53487677
How has the discussion about that one ultra-autist swede been going since the ljudskog happening?
>>
>>53487785
Ja, just därför de som sade sådant inte är riktiga feminister
>>
Blir tacokyckling, nån som vill ha?
>>
>>53487920
tiden går fort när man har roligt.
>>
>>53487795
Denna tycker jag personligen är mer känslor
https://youtu.be/nH05BCECCd8
>>
>>53487943
Kan du utveckla? Tycker själv att om staten skyddar våldtäktsmän för deras ursprung istället för att skydda kvinnor är ett enormt problem i vårt land
>>
>>53487691
Men då kommer du ju inte ha någon diesel på lager under DET.
>>
>>53488011
>Kan du utveckla

Nej, det har jag faktiskt ingen ork till
>>
>>53487947
Varför är du inte vegan än?
>>
allah akbar
>>
>>53488042
Happ
>>
>>53488054
Gillar inte frukt och sånt?
>>
>>53487923
Musikvideon har ingenting med mangan att göra men den är emotionell.
>>
>>53488011
Jag kan förklara åt den andre anon efter vi har ny tråd.
>>
>>53488056
RARE
>>
>>53488117
not rare senpai
>>
Kan någon göra ny godkänd tråd, för jag orkar inte tjafsa med autister som ska trådkriga för att det inte blev deras tråd.
>>
>>53488131
>vara efterbliven på riktigt
>>
>>53488169
>>53488169
>>53488169
>>53488169
>>53488169
>>
>>53488011
Är ju feminister som har hjälpt till så det har kommit till det där.
>>
>>53488022
Fyller på direkt efter, handlar bara om ombyte.

Normalt håller det 5 år under mark, upp till 10 år om man sköter det rätt.
>>
>>53487723
>inte ny
>ljudskog

välj en
Thread replies: 354
Thread images: 151
Thread DB ID: 428665[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.