[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden - Ingen upplaga-upplagan
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 434
Thread images: 151
File: Sverige.jpg (96 KB, 900x506) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Sverige.jpg
96 KB, 900x506
>>
Är alla döda? Är det över?
>>
>>53473484
Håper det
>>
JA! Sverigetråden är död! JAG ÄR FRI!
>>
Litauen har nu deklarert krig mot Sverige
>>
>Enligt Al Kaysi är det en minoritet bland asylsökandena som inte vet hur man ska bete sig i det finska samhället.
>Därför skulle det enligt Al Kaysi behövas en ordentlig tillsägning av en auktoritet här i Finland.
>migrationsverket gör en app åt dem
Pekka lelar sig harmynt.
http://svenska.yle.fi/artikel/2016/01/12/irakier-en-kampanj-behovs-minoriteten-som-inte-kan-bete-sig
>>
Då börjar vi.

>svenska kvinnor
>Sverige
>>
>>53478977
>han vill att vandrare ska ta onödiga risker och gå ihjäl sig
>han är kristen
Och ingen blev överraskad
>>
File: 1452616857104[1].png (152 KB, 898x193) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452616857104[1].png
152 KB, 898x193
>ringer på dörren
>öppnar en springa och frågar försiktigt vem där
>dom sparkar upp dörren
>faller baklänges
>Linda hoppar och sätter sig med sina fertila höfter på min bröstkorg och håller fast mina armar innan jag hinner resa mig
>hör hur Amanda knäpper upp sina tajta jeans
>känner nu hur hon drar ner mina pjamas brallor medans jag sprattlar som en fisk på land
>hör ett hånfullt skratt och hur hon sedan spottar i sin hand
>hon tar ett grepp om min qk och börjar runka den hård
>kort därefter säger hon att jag är redo
>känner hennes varma underliv och vikten av hela hennes överkropp på mina höfter
>Linda kollar mig djupt i ögonen och säger åt mig att låta det ske
>känner en obeskrivlig värme och tajt lenhet sluka hela min qk
>tappar all styrka i kroppen och Linda sätter sig nu med sina tunna yogabyxor på mitt ansikte
>hon ger mig en dask på käften beordrar mig strängt slicka hennes fitta
>samtidigt som jag sticker ut tungan börjar hon pissa
>spottar och skakar vilt på huvudet medans hon skrattar
>hör Amanda stöna och får tillbaka fokusen på hennes mjuka, tajta fitta
>känner en massa byggas upp i pungen
>exploderar bolldjupt i henne
>ligger kvar totalt utslagen medans dom gör sig i ordning för att gå
>öppnar mina ögon och ser dom stå på var sida om mitt ansikte
>båda släpper en loska och förolämpar mig för den förlorare jag är men säger att dom ska få bukt på min undermåliga livsstil med reguljära besök

Samma tid nästa vecka då?
>>
File: 14325545440.jpg (88 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14325545440.jpg
88 KB, 600x600
http://www.dailymail.co.uk/debate/article-3392249/PETER-HITCHENS-strong-borders-pride-civilisation-save-now.html

>PETER HITCHENS: Only strong borders and pride in our civilisation can save us now
>>
File: 1452278399406.png (1 MB, 2173x1330) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452278399406.png
1 MB, 2173x1330
>dkn ingen kaffefv
>>
>>53477727
haha aa
>>
>>53479099
Har gått på några vandringsturer och sett mängder med folk som går ensam. Så länge du inte ska bestiga K2 så kan man väl ta en fin dagstur någonstans ensam.
>>
File: 1452119017053.png (35 KB, 875x784) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452119017053.png
35 KB, 875x784
>>53479122
Kan man skriva upp sig på en lista någonstans?

t. ung hemmasittare som gärna vill bli uppvaktad av två sötpajer
>>
File: 1452478542274.jpg (91 KB, 750x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452478542274.jpg
91 KB, 750x960
>>53479165
Fullkomligt baserad
>>
https://twitter.com/ChangFrick/status/686939694655995904

>Sorry att det dröjt från mig. Mycket att göra.
>Servrarna uppgraderade för att kunna ta stora mängder trafik.
>Om ett par timmar så...

H A J P
A
J
P
>>
>>53479122
>2 sötpajer erbjuder sig själva till oskulder
Tack gud
>>
https://www.youtube.com/watch?v=19rHxfSzN6M
>>
>>53479209
Varför måste du göra mig ledsen ;___;
>>
File: 1431020864545.png (671 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431020864545.png
671 KB, 800x600
>>53479165
>Radical multicultural types will in the end destroy the things they claim to like, because they don't understand that liberty and reasonable equality are features of stable, free, conservative societies based on Christian ideas, which guard their borders and are proud of their civilisation.
>dkn västerlandet dör på grund av efterblivna godhetsnarkomaner
>>
>>53479346
lel
>>
POOOOOOOOOOO.

Moving to Sweden in June. Ayyyyy.
>>
File: 1452438585390.png (443 KB, 885x451) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452438585390.png
443 KB, 885x451
>>53479346
#DNGATE
D
N
G
A
T
E
>>
>>53479357
vill köpa söt fv, har en själ att ge
>>
>>53479371
Kaffefv är det som skulle rädda mitt liv
>>
File: 13654777237.png (83 KB, 156x268) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13654777237.png
83 KB, 156x268
>>53479346
>ChangFrick förstår att du haft mycket nu, direktuppkoppling med Putin
>>
>>53479245
Dagsturer från fjällstation? Möjligtvis. Fortfarande riskabelt och absolut ingenting jag som fjälledare skulle rekommendera.

Men har anon tält med sig så är ju hela meningen att inte bo på fjällstation. Därav är ensamvandring starkt nej.
>>
>>53479452
Samma här ;___;
>>
>>53479346
kek
>>
File: 1426505035805.png (214 KB, 758x1196) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426505035805.png
214 KB, 758x1196
>>53479346
>dkn baserade putin droppar massa hemligheter straight outta KGB fär att rädda sverige
>>
File: 1452566911388.jpg (23 KB, 391x366) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452566911388.jpg
23 KB, 391x366
>>53478751

YC är dåligt för min mentala hälsa favä. Vi fyllespelade en kväll och efter det drömde jag att jag blev nationell pariah efter att ha skakat hand med Trump och skämtat om de 6 gorilljonerna på SVT's livesändning från Nobelfesten.
>>
>>53479468
Ja det är väl sant, vill nog själv inte sova utomhus själv bara så där. Det är nog inte fel med säkerhetstänk men har gjort några turer där jag tar bilen till begynnelsen av en vandringsled och kutat upp på berg och ätit där uppe och sedan åkt hem på kvällen. Det är trevligt och något man kan göra själv om leden är bra.
>>
>>53479346
införe det är knullande ingenting.filnamn
>>
File: bara3.png (250 KB, 423x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bara3.png
250 KB, 423x350
>det har gått så långt att vänstern öppet försvarar mellanösterns syn på människor
>>
>>53479122
H1
>>
>>53479607
Kolla 2D o sluta bry dig
>>
>tmn SvD på allvar skriver en krönika om hur det är Ryssland som ligger bakom #DNgate
>>
File: 1449343012393.jpg (27 KB, 518x419) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449343012393.jpg
27 KB, 518x419
>>53479122
h1 favä
>>
>>53479607
Antirasismen är högst i hierarkin, feminismen kommer i andrahand.
>>
>>53479575
SD 27% i Sentio, så vad du skrev.
>>
File: 1437788882037.jpg (33 KB, 427x391) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437788882037.jpg
33 KB, 427x391
>>53479692
>man det är sant

http://www.svd.se/ryska-propagandametoder-sprider-sig-i-sverige/i/senaste
>>
>>53479607
Borde göra lite bilder med Talibaner som spränger flickskolor eller IS som säljer kristna flickor som slavar bredvid en bild på Leif Loket Olssons med texten ''SVENSKA MÄN ÄR INTE BÄTTRE''
>>
>>53479555
Fina femmor anon

Jovisst är det en helt annan femma om man gör en dagstur. Det är fortfarande dumheter ur säkerhetssynpunkt, men inte lika fullbota pantat som att tälta ensam och vara ute i flera dagar.

Man ska alltid riskbedöma ordentligt innan man ger sig ut, och i fjällen finns alltid risken att vind och väder och mark vänder sig emot en. Känner du dig bekväm med att vara ute ensam så kan jag inte stoppa dig, men det är aldrig något jag skulle rekommendera för någon på någon tur av någon längd.

Sällskap gör dessutom turen mycket mycket bättre.
>>
File: 1452019888107.jpg (8 KB, 246x121) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452019888107.jpg
8 KB, 246x121
>>53479607
Baklava och kebab ok, Inte köttbullar och lussebullar
>>
>>53479755
>>53479692
bonnierjuden använder alla sina medel ser jag
>>
File: 14324654678441.gif (2 MB, 300x236) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14324654678441.gif
2 MB, 300x236
>>53479755
Sen

I samma jävla tidning

http://www.svd.se/internt-polisbrev-stoppar-signalement/i/senaste

>Polisen i Stockholm har fått interna direktiv om att inte rapportera signalement då det begås brott. Det kan SvD avslöja. I brevet trycker presschefen i Stockholm på att polisen kan uppfattas som rasistisk och att den därför inte ska rapportera signalement till allmänheten.
>>
>>53479692
>>53479755
Juden går full panik och full skadekontroll.
>>
>>53479607
Vilken "mellanösternsyn"? Det är samma syn här som i mellanöstern, samma strukturer. Minns du inte när Schyman jämförde svenska män med talibaner?

Det är så vänsterfeminister ser på det
>>
>>53479692
Vad är #DNgate?

t. har varit lite bortkopplad från verkligheten de senaste veckorna
>>
File: 1442896365746.png (891 KB, 663x725) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442896365746.png
891 KB, 663x725
>>53479607
>feminister försöker på allvar påstå att svenska män är minst lika illa och ansvariga för sexuella övergrepp
>>
>>53479798
>bonnier
aftonhoran och svd är schibsted
>>
>>53479827
Chang Frick och Nyheter Idag granskar DN
>>
File: 1443581713462.jpg (112 KB, 445x503) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443581713462.jpg
112 KB, 445x503
>när man råkar klicka på en hemsida som ägs av schibsted när man inte har VPN:en aktiverad

fy fan, känner mig smutsig
>>
File: hah.jpg (207 KB, 990x747) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hah.jpg
207 KB, 990x747
>>53479607
Man kan ju hoppas att folk inser hur """feminism"""" under 2010-talet egentligen handlar om ett hat mot sitt eget folk och nation

>>53479692
>>53479755
asg, är de säkra på att det inte är rymdödlor
>>
File: NTR.jpg (512 KB, 1200x1807) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NTR.jpg
512 KB, 1200x1807
Skulle du göra det här mot en Sverigepolare?
>>
>>53479827
Vet du vad som hände i Köln?

I en krönika om att kvinnor måste få ha rätten att få festa och ha de kul så råkade en journalist skriva där att flyktingar här i Sverige har gjorde samma sak som i Köln här i Stockholm i somras under en Zara Larsson spelning.

Alltså, att de visste om detta i 5 månader utan att skriva något om det tills nu.

http://nyheteridag.se/sa-morkade-dagens-nyheter-omfattande-sexovergrepp-i-centrala-stockholm/
>>
>>53479889
>sverige'''''''''''''''''''polare''''''''''''''''''''

Skulle inte låta en enda av er ens vakta min hund en dag
>>
>>53479827

Dagens Nyheter valde att inte publicera övergreppen mot svenska etniska tjejer under Zara Larssons konsert, bara för att gärningsmännen var invandrare

Wolodarski är värre än hitler favä
>>
File: icke.jpg (51 KB, 224x423) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
icke.jpg
51 KB, 224x423
>>53479888
SADE NÅGON RYMDÖDLOR?

https://www.youtube.com/watch?v=2frJ3e0hxPE

Vinnie hade rätt hela tiden.
>>
>>53479779
Så klart har du rätt, jag har en önskan dock att göra en resa genom Island ensam (från en kust till en annan). Fick inspiration från en tjomme som gjorde samma tur och filmade sin resa. Jag är väldigt långt borta från att göra den resan då jag har för mig att det tog honom ungefär 2 veckor och han var en väldigt erfaren vandrare.

Hoppas på att träna under några år och sedan utföra etappen. Dumdristigt kanske men väldigt tilltalande.
>>
>>>/gif/7930583
>dkn ingen meningsfull relation med pv
>>
>>53479973
>Wolodarski är värre än hitler favä
Vad menade han med detta?
>>
>>53479827
DN har mörkat sexuella trakasserier och övergrepp på en festival med motiveringen "det gick inte att bekräfta". En psykolog, enskilda involverade poliser och festivalarrangörer har tipsat DN om detta och SR har skrivit en kort artikel när det begav sig. DN var intresserade av storyn fram till de fick veta att det var utlänningar som var gärningsmän.

Just ja, Polisen(myndigheten) väljer att inte rapportera vissa brott externt då gärningsmännen är utlänningar då detta kan "gynna Sverigedemokraterna".
>>
>>53479998
Varför varnade du inte för fettot

#avtryckt
>>
File: Kuroko.gif (358 KB, 512x288) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kuroko.gif
358 KB, 512x288
>dkn insåg att det bara var två dagar kvar på jouren och de inte ringt en enda gång
>tänkte att jag kanske fick en vecka helt utan körningar
>telefonen ringer en liten stund senare
>det är jobbet som säger att vi har en körning om cirka en timme

Världen konspirerar mot mig ibland känns det som.
>>
>>53479996
Hur pass vältränad är du nu?

Är du relativt i form - känner att du kan ta minst 20km på en dag med full packning utan allt för stor svårighet - så tycker jag nästan du borde leta upp någon annan tjomme att göra det med och dela upplevelsen med (skulle inte banga själv om jag hade stålars favä). Om du tvunget vill göra det själv för upplevelsens skull behöver du dock absolut träna mer, framförallt sjukvård och annat relaterat så du kan rädda ditt eget arsle om skiten går ner. Se även till att köpa en satellittelefon innan du åker.
>>
https://www. ansiktsboken com/monika.johannesen.9/posts/10153422922253877

DN på självmordsvakt favä.
>>
>Det är inte flyktinghorderna som destabiliserar samhället, utan den eviga Ryssjuden som genom att tala om för folk vad som egentligen försiggår bryter mediahypnosen

Sitter bokstavligen och garvar ivl, det är så bisarrt. Går fan inte ens att hitta på den här skiten om jag än så försökte
>>
>>53480101
>buhu måste jobba
cash bror
>>
File: 1452611682944.jpg (893 KB, 800x1046) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452611682944.jpg
893 KB, 800x1046
>dkn ingen höte-fv
>>
>>53479878
>>53479919
>>53479973
>>53480056
Tack familj

Älskar fan detta land
>>
File: 121245.gif (2 MB, 333x194) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
121245.gif
2 MB, 333x194
>>53479692
>>
>>53480101
>han arbetar med att köra runt lik
>han ser ut som en tysk pedofil
>han tittar på anime
>han beter sig som en dryg fitta
Vilken jävla vinnare du är, horunge.
t. Sebbe
>>
>>53480152

Väldigt ofta man läser om 1984 men det börjar bli verkligt nu.
>>
>>53480160
Påstå inte att du inte skulle tacka nej till en ledig vecka om du kunde.

>>53480207
Dina tårar ger mig livskraft, tackar.
>>
File: 1422918036332.jpg (139 KB, 612x612) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422918036332.jpg
139 KB, 612x612
>>53480164
JAG VILL INSEMINERA EN GRISAKNOE

RRRRÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
>>
>>53480101
>varför dör det inte fler människor så jag kan tjäna pengar
>t. protestant
>>
File: Monika Johannesen.png (45 KB, 495x552) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Monika Johannesen.png
45 KB, 495x552
>>53480134
Sparad utifall Fb tar bort den pga. anmälningar
>>
>>53480236
>börjar bli
>>
File: 1411093621166.jpg (53 KB, 635x468) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411093621166.jpg
53 KB, 635x468
>>53479755
Mest ironiska är att gammelmedia ovetande sprider precis de psy-ops som Sovjet spred för att göra Svenskar mindre benägna till motstånd, mer benägna att kollaborera och mindre nationalistiska.

Målet var att Sverige skulle bli lika lojalt till Ryssland som Norge var till Tyskland när de invaderade under andra världskriget. En snabb 'kris' efter en 'incident' skulle räcka, så snabb att NATO inte hann reagera eller valde att avstå för att undvika ett tredje världskrig.

Dessa psy-ops har varit trendsättande och totalförsvarets insatser har i efterhand konstaterats varit rätt bleka för att kontra detta. DN och SvD sprider alltså Rysk propaganda, och anklagar sitt motstånd för att sprida Rysk propaganda.
>>
File: 145543778976.jpg (58 KB, 1440x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
145543778976.jpg
58 KB, 1440x1080
>>53480152
>dkn man inte jobbar som mediajude och istället är tvungen att sitta här från utsidan och titta in

Tänk dig hur spännande det hade varit om man själv var med i det där mötet på Peters kontor där de planerade hur man som bäst skulle kasta polisen under bussen för att rädda sitt eget skinn när Nyheter Idag-artikeln hade kommit ut och #DNgate började trenda.
>>
File: 1422712896562.jpg (61 KB, 413x395) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422712896562.jpg
61 KB, 413x395
>>53479755
>>53479692
>På sajten som lett drevet mot DN är en av de ledande reportrarna, Chang Frick, helt öppen med att han också arbetar åt RT – det som tidigare hette Russia Today – Putins propagandakanal

och så hans svar
http://nyheteridag.se/expressen-profil-att-lita-pa-dagens-nyheter-handlar-om-nationell-sakerhet/
>– Jag har sålt till Aftonbladet också, det gör inte mig till socialist. Jag har sålt till TT och jag har sålt till TV4. Det betyder inte att jag tycker att TV4 är en bra TV-kanal, det betyder bara att jag säljer videoklipp eftersom jag lever på det, säger han och tillägger:

– TT säljer ju bilder till Russia Today, är de också i maskopi då? Det är så tramsigt, det är så jävla larvigt så det finns inte.
>>
>>53480298
Ja du ser ju lite undernärd ut, så du får några glädjetårar av mig.
>>
>>53479538
Du behöver IC
>>
>>53480340
Vilken pantad jävla subba.
>muh respekt
>muh behandla tjejer
>>
>>53480417
Falskflagg upptäckt.
>>
>>53480164
Varför tar hon dessa bilder?
>>
File: 13909923543.gif (1 MB, 217x217) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13909923543.gif
1 MB, 217x217
>>53479536
>>
>>53480417
morsning elliott
>>
>>53480130
>Hur pass vältränad är du nu?
Skulle nog inte klara samma resa utan packning för tillfället.
>skulle inte banga själv om jag hade stålars favä
Det eviga gycklet. Tid, pengar och ork i evig balans.

Mängden förberedelse är enorm, man kan ju alltid hyra satellittelefon och sånt men jag är mest orolig för att man kommer trötta ut sig, inte äta nog eller äta för mycket, skavsår och svårare skador som gör att man måste ta en eller flera vilodagar för att låta det läka... Det är fanimej inte något man gör bara så där. Tanken är väl att stegra upp och skaffa erfarenhet på längre och längre turer och veta vars mina gränser går och så vidare. Men kanske en dag.
>>
File: 1446643396608.jpg (42 KB, 450x370) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446643396608.jpg
42 KB, 450x370
>>53480417
Ta det lugnt tuffing
>>
>>53480207
Vad är ditt problem? Bokstavligen.
>>
>>53480394

Blåsta åt helvete.
>>
File: 1445394975024.jpg (244 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445394975024.jpg
244 KB, 1920x1080
>>53480377
>dkn du aldrig kommer vara anställd på svenska sanningsministeriet och hitta på fuktig historierevision som passar din agenda dagligen

Vid det här laget så är jag fan bombsäker på att alla stora svenska medier är i kahuttz med varandra eller styrs av samma krafter, det finns ingen annan förklaring för det här
>>
File: image_1.jpg (62 KB, 1062x752) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image_1.jpg
62 KB, 1062x752
DKN INGEN KAFFEFV KNULLA LIVET
>>
>>53480451
>>53480461
>>53480464
>missuppfatta med flit
Menar naturligtvis att hon inte kan samtala med dessa """flyktingar""" om """respekt""" och hur man skall behandla kvinnor. Tomma ord och slag i luften. Som att de bryr sig vad en svensk socialtant säger.
>>
File: 1452132172031.png (301 KB, 800x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452132172031.png
301 KB, 800x1000
>>53480394
B T F O
T
F
O

Cuckmedias konspirationsteorier ligger fan under Stormfront i trovärdighet
>>
En mans vision återuppstår för att rädda världen.
En ny morgondag kommer.
En ny gryning.
En.... Gyllene Gryning

https://www.youtube.com/watch?v=pDLyKSYRqXM

https://www.youtube.com/watch?v=odooKnOglNg

https://www.youtube.com/watch?v=iZG9NXmuCaE
>>
File: 1432609316411.jpg (70 KB, 400x388) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432609316411.jpg
70 KB, 400x388
>>53480236
>dkn nuvarande år är 1984
>>
>>53480351
Och journalister gråter varje år över att ingen vill läsa deras skittidningar. Folk läser den nyhetsmedia som har högst trovärdighet i att beskriva verkligheten de lever i. Någon twitterhora som gnäller om ryssjudar från yttre rymden är liksom en botten som bara arnstad är bekväm med.
>>
File: 1448313560219.png (32 KB, 314x196) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448313560219.png
32 KB, 314x196
>>53480545
Tillräckligt med autism idt favä mannen
>>
File: 142043122516.jpg (59 KB, 522x583) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
142043122516.jpg
59 KB, 522x583
>>53480417
kanalen har 18-årsgräns mange, kom tillbaks om några år
>>
File: 14155799527.jpg (57 KB, 486x431) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14155799527.jpg
57 KB, 486x431
>>53480533
>Vid det här laget så är jag fan bombsäker på att alla stora svenska medier är i kahuttz med varandra eller styrs av samma krafter, det finns ingen annan förklaring för det här

Är ju uppenbart.

Expressen och Aftonbladet fick ut nästan samtidigt med att det var DN som avslöjade polisens mörkning.

De bokstavligen räddade en "konkurrent" istället för att ge dem skit om att de misslyckade med en viktig story för 5 månader sen.
>>
File: Kaffepaj.jpg (169 KB, 624x987) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kaffepaj.jpg
169 KB, 624x987
>>53480545
jajajajajajaja jag ser dig kaffekucken
>>
>>53480417
kantigt
>>
>>53480394
Så ifall man säljer en bild till RT är man nu i maskopi med SVR och GRU? Mina sidor har officiellt bildat en ny ring på saturnus.
>>
>man svensk media oironiskt försöker lägga skulden på Putin

Måste nypa mig själv i armen för att inse att jag inte drömmer, vad är det som händer lmao
>>
>eftersom man ansåg att brottet inte var tillräckligt allvarligt.

>du delar land med dessa individer
>>
File: 1452169211495.jpg (68 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452169211495.jpg
68 KB, 400x400
>man inser att araberna hade antastat er knulpojkar också
>>
File: 1451591715358.jpg (291 KB, 560x560) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451591715358.jpg
291 KB, 560x560
>>53479346
>Om ni undrar varför hela mediesverige går till totalattack mot mig utan att låta mig bemöta – De anar vad som kommer snart. #dngate

superhajp favä
>>
Var hittar jag flickor som dessa i Sverige?
>>
>>53480666
småh1 favä
>>
>>53480462
Du måste inte gå full ironman anon. Att ta sig ut en tidig morgon i närmsta skogen du bor med inlägg i ingångna kängor och vara ute i din egna takt på upptäcksfärd i skogen 6 timmar är inte fy skam.
>>
>>53480691
Spelar det någon roll? Du hade ändå bara suttit här och spammat deras bilder
>>
>>53480691
Norrland, kom hem vita man.
>>
>>53480545
Är du bög?
>>
>>53480691
Inte särskilt snygga om jag ska vara ärlig. Om 10 år så är både riktigt strykfula.
>>
>>53480659
>filnamnet
Är det sant?
>>
>>53480724
Nej det kan jag hålla med om, men man vill ju utmana sig själv också. Man kan ju göra båda sakerna.
>>
>>53480664
galenskaperna avlöser varandra i ett rasande tempo, det går tammefan för fort nu
>>
>>53480691
Norrland.
>>
http://www.breitbart.com/london/2016/01/10/german-authorities-fear-repeat-of-cologne-as-taharrush-comes-to-europe/
>>
File: 1452136357128.png (514 KB, 584x602) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452136357128.png
514 KB, 584x602
>dkn gav 5 timmar till tupplursjuden
Hejsan mörktret min gamla vän
>>
>>53480812
Börja smått, arbeta dig uppåt.
>dkn har ingångna kängor.
>>
>>53480462
>det eviga gycklet
jvdk fám

En snabb sökning ger mig att det tar (Nord-Sydkust) en dryg månad, vilodagar inkluderade, med dagsetapper på mellan 10km och 20km och någon enstaka på 30km. Det är onekligen en lång och hård vandring, men jag är relativt säker på att jag skulle klara av det. Huruvida jag skulle njuta av hela resan är en bra fråga, jag har aldrig gjort någon så pass lång tur.

Det är som du säger bäst att trappa upp och gå på kortare turer först, var gärna ute i minst en vecka så att du vet hur du klarar långa turer. Annars verkar det inte vara något i sig som är svårare med turen än vad du oftast gör, bara att den är väldigt lång. Vill du göra en liknande resa i Sverige kan du försöka dig på att vandra längs med Kungsleden och av den en längre sträcka.

Är man vältränad och vet hur man lägger upp sin mathållning och packning samt har bra utrustning så blir man inte uttröttad. Sov gott varje natt bara.
>>
File: takbir3.jpg (140 KB, 1024x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
takbir3.jpg
140 KB, 1024x1024
>>53480771

Ja, jag hade blivit lika rosenrasande om det kommer in en kuffar och kränker mig, alla mina bröder, Muhammed (pbuh) och Allah samtidigt genom att be om ickehalal. Insha'allah nästa gång det händer tar jag fram AKn.
>>
File: 1383939983138.jpg (20 KB, 300x216) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1383939983138.jpg
20 KB, 300x216
>>53479346
>>53480675
>>
>>53480848
Ja det är ju min plan, har väl använda kängor jag med.
>>
>>53480675
Jag som tänkte lägga mig tidigt.
>>
>>53480664
Hur gammal var hon, på vilket sätt blev hon tvingad
>>
>>53480909
>>53480848
>dkn man kommer behöva nya kängor snart
Dåli
Känsl
Fav
>>
File: 14044446645.webm (1 MB, 960x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14044446645.webm
1 MB, 960x540
>@ChangFrick
>Om ni undrar varför hela mediesverige går till totalattack mot mig utan att låta mig bemöta – De anar vad som kommer snart. #dngate

Breva era ansikten när det är:
>bokstavligen ingenting
>>
>>53480971
Är du på riktigt?

>mindeårig
Räcker gott och väl.
>>
>>53480885
Vi har ju ett bra avlångt land för längre turer hur som helst, och det är ju faktiskt nära till sjukhus eller buss om man måste avbryta till skillnad från mitten av Islands asklandskap.

Ska se om jag hittar videoklippet jag söker, har för mig att han lyckas göra resan på ett par veckor med god takt (25-30 km per dag i snitt?).
>>
File: Putin based.jpg (34 KB, 452x302) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Putin based.jpg
34 KB, 452x302
Jag ÄLSKAR verkligen den här stormen som sveper över Sverige. Hela jävla skiten flyger i taket.
Läsa kända journalisters och media personers facebook och twitterflöde är helt jävla underbart.

Alla går fullt ut SD och de som inte gör det skyller på Ryssen eller agerar som retarderade Zara Larsson-feminister som vilken normal människa som helst bara hånskrattar åt.

Ljusa tider framför oss
Och bara 39 personer lyckades söka asyl i Sverige igår. Det är en årstakt på 14000.

14k!!!!

Nu fattas det bara att etniskt rensa Sverige från alla jävlar som fått PUT och medborgarskap.

Sverige ska bli vitt igen!
>>
File: happening2.gif (945 KB, 312x213) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
happening2.gif
945 KB, 312x213
>>53481010
>man 2016 är året DET HÄNDER och detta är en del utav händelsen i Sverige
>>
>>53481030
>minderårig
Är inte det bara under 18? Inte så illa. Till och med lagligt.
>>
>>53481010
Judens ohämmade vrede avslöjar alltid vem som har rätt. Skall bli oerhört intressant var som Frick kommer publicera härnäst. Om han överlever.
https://www.youtube.com/watch?v=MuBI6IfH--g
>>
>>53481010
2016 är åre-T det händer.
>>
>>53481086
Var 197 st igår
>>
>>53481086
>>53481087
HELL SEGER!
>>
File: 1443108215131.jpg (125 KB, 1010x964) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443108215131.jpg
125 KB, 1010x964
>>53481086
Flesta människor bryr sig inte ett piss. Och sen finns det stollar som dig som alla kan skratta åt
>>
File: wut.jpg (96 KB, 1024x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wut.jpg
96 KB, 1024x576
>>53480616
>Antyder att aftonhoran/expressjuden osv inte också fick tips men de kom alla kollektivt överens om att inte säga någonting (för att om folk visste vad som hände skulle de bli nazister xddd)

Det hade fungerat ifall inte någon klant på DN råkade halka
>>
>>53479889
Het bild, äckligt ämne.
>>
>>53481157
t. DN
>>
File: 1450844592199.webm (134 KB, 782x718) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450844592199.webm
134 KB, 782x718
>>53481010
Åh jävlar

Svik mig inte, Chang
>>
File: 1423567776.jpg (9 KB, 225x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423567776.jpg
9 KB, 225x225
>>53481160
Detta hade ju varit det bästa.

om Chang har uppgifter om att AB, Ex, SVD och de andra visste om det.
>>
File: image.jpg (41 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
41 KB, 640x480
>>53481157
>ingen bryr sig
>>
>>53480973
Jag tog fram mina gamla vandringskängor jag inte använt på åratal. Har fan rost i skruvarna som sitter på undersidan.
>>
File: 234523523.gif (945 KB, 250x278) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
234523523.gif
945 KB, 250x278
>>53481010
>Breva era ansikten när det är:
>>bokstavligen ingenting


Jag tror faktiskt att det kan vara något riktigt stort.

Marken jämnar under fötterna på hela mångkultureliten och alla PK:ister.
>>
>>53481010
Vem är ChangFrick?
>>
>>53481160
fyfan vilket punchable ansikte till höger
>>
File: 1452474565942.jpg (25 KB, 332x332) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452474565942.jpg
25 KB, 332x332
>>53481198
>om Chang har uppgifter om att AB, Ex, SVD och de andra visste om det

Det här är vad jag syftar på

Skärmskjut det här
>>
Har Schyffert eller Ernman uttalat sig om det här än?
>>
>>53481010
>chang släpper bomben
>sverige får omedelbart en -3 stability-smäll
>manapoängen far all världens väg i diverse räddningsaktioner, men med 1/2/0 i stats kommer regeringen löfven inte att återhämta sig i tid
>en 3k-stack av klistermärkesrebeller börjar belägra halland
>"herr löfven, vi har nåtts av uppgifter som tyder på att ryssland är i färd med att fabricera anspråk på vår provins gotland"
>>
>>53481258
"Även vita män är skit, det var bara polisen som mörkade, hudfärg vid rapporter borde inte spela någon roll"

Samma skit som vanligt.
>>
File: up.jpg (10 KB, 228x221) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
up.jpg
10 KB, 228x221
>Du kommer aldrig leva i en värld där det inte finns några krig och alla människor får leva i sekulära första världen länder
>>
>>53481241
>punchable

Nybög gå
>>
>>53481253
Jag vet seriöst inte vart jag ska ta vägen om det där är sant.
>>
>>53481258
Schyffert räknar på hur många pizzor Chang blivit mutad med av ryssen, Ernman är upptagen med att sjunga antisemitism.
>>
File: 1451485999128.jpg (59 KB, 736x490) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451485999128.jpg
59 KB, 736x490
>>53481230
>vem är chang frick
Lolbertarianen bakom Nyheter Idag som älskar att skapa kaos bland allt och alla.
>>
>>
File: sverige.jpg (73 KB, 520x723) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sverige.jpg
73 KB, 520x723
>>53481258

Schyffert försäkrade oss om att vinpriserna inte kommer att stiga i år.

Skönt att höra.
>>
>>53481296
Välj en
>>
>>53481126
>klippet
vilket år var detta?
>>
File: 1367591368133.jpg (12 KB, 222x209) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1367591368133.jpg
12 KB, 222x209
>>53481289
>>
>>53481143
Hanif Bali sa 39st.
>>
>>53481297
autist gå
>>
>>53481230
hjälten sverige förtjänar
>>
File: 1449926894603.jpg (37 KB, 890x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449926894603.jpg
37 KB, 890x500
>WoW kommer aldrig vara lika bra som det var under cataclysm

>Du kommer aldrig igen lvla din goblin mejg på the försvunna öarna tillsammans med din brorsa
>>
>>53481086
tippar.png
>>
>>53481289
Episkt
>>
File: 13524357656677.jpg (89 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13524357656677.jpg
89 KB, 1920x1080
>>53481338
>Exempel på vadå?

Dumma kuffar.
>>
>>53481348
1933
>>
>>53481289
>Herr Statsminister, de lömska kättarna ur Alternativmedia har spridit sig till vår provins Stockholm!
>"Förbaskat!"
>>
>>53481372
var 40 i sönsdags och 197 igår
>>
>>53479888
>888
ultra hell seger
>>
>>53480973
https://vimeo.com/21532113
Där hade vi filmen. 19 dagar tog det för honom.
>>
>>53481296
efter elden, anon

efter elden
>>
>>53481417
Cataclysm sög
>>
>>53481327
printa ut storebrorsklibbor fast med wolodarskis nuna och sätta upp runtom i sverige j/n
>>
File: Juden.jpg (352 KB, 1600x1084) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Juden.jpg
352 KB, 1600x1084
>>53481423
t. Wolodarski
>>
>>53481338
>dom
>>
>>53481490
Gör det bara
>>
>>53481490
j
>>
>>53481479
Satsa på en månad favä. Mycket mindre hets på det viset.

Tack för filmen, ska kolla när jag har tid och inte tentapluggar
>>
File: 01.png (408 KB, 763x684) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
01.png
408 KB, 763x684
>>53480753
Nej
>>
File: 1449494416134.jpg (44 KB, 404x405) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449494416134.jpg
44 KB, 404x405
>>53481010
>>
>>53481490
J
>>
>>53481568
Du borde bli så får du någon som älskar dig.
>>
File: 3419893_2048_1152.jpg (35 KB, 612x344) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3419893_2048_1152.jpg
35 KB, 612x344
>Zara Larsson: Polisen gjorde fel
Den goda kampens egna lilla maskott ska självklart vara på DNs framsida. För ingen kan egentligen kritisera denna feminismklippan "hon är ju bara 17 hur kan du säga sådär".
Finns det någon person som är mer priviligerad en denna moderna och häftiga kvinnan. Fyfan, hon kommer aldrig någonsin i sitt liv få betala för allt jävla skitsnack hon ståtligt har gapat ur sig.
>>
>>53481447
>herr statsminister, en komet!

>"JIMMIE!"
>"PUTIN!"
>"ANONYMA NÄTTROLL!"
>>
>>53481560
Gör det, det är ganska intressant om man vill veta vad som går krävs för att göra en längre resa. Lycka till med tentan.
>>
>>53481504
Du glömde peka ut att Mohammad använde "de" inkorrekt också
>>
File: yukino.jpg (143 KB, 889x899) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
yukino.jpg
143 KB, 889x899
Hur packar man ner sin skit för flytt?
Har typ 5 stora flyttlådor från Jem och fix. Vilka saker är bra att kombinera i en låda, ska man fördela tyngd medvetet?
>>
File: 1447712807766.jpg (71 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447712807766.jpg
71 KB, 720x960
>-d-det händer!!!
Sluta fjanta och breva musik istället

https://www.youtube.com/watch?v=YAJ9ArSlUG0
>>
>>53481417
>cata
>bra
Det var sista spiken i kistan tillsammans med för-patchen som introducerade grottfinnaren

TBC var helt klart den bästa expansionen följt av WotLK som räddades av Ulduar
>>
>>53481433
tACK JGA GÖR MITT BÄSTA:)
>>
>>53481595
>glömma "SLUTA LÄS KOMMENTARSFÄLTEN!"
>>
File: 132567896643.png (13 KB, 175x178) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
132567896643.png
13 KB, 175x178
https://www.youtube.com/watch?v=BpN3HXjELoo
>>
>>53481417
minderårig eller trollbrev
>>
>>53481593

hon är bortglömd som artist om 3 år, lovar dig
>>
>>53481611
https://youtu.be/nH05BCECCd8
>>
File: 1436045671893.png (247 KB, 413x288) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436045671893.png
247 KB, 413x288
>>53481417
>det finns sannolikt brevare i tråden som föddes samma år wow släpptes
>>
File: 1454324491.jpg (62 KB, 335x441) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454324491.jpg
62 KB, 335x441
>>53481611
https://www.youtube.com/watch?v=eJldXDWhpvA

>inte gilla den här skitstormen och leken runtomkring det
>>
Har ni hört något från Hans Rosling sedan han sade att jimmie åkesson hade rätt?
>>
>>53481703
Vet inte vad som hände, han var överallt i några veckor och försvann.
>>
>>53481703
>antyder att juden släpper fram en människa som har fel åsikter
Han är ute i kylan
>>
2016 är året då judisk gammelmedia blir blåst åt helvete
>>
File: 1389543554390.jpg (56 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1389543554390.jpg
56 KB, 500x500
>>53481703
Helt tyst favä.

>de där veckorna då han var medias nya älskling för att sen bli bortkastad
>>
>>53481585
Men det finns ju inga pojkar som ser ut såhär
>>
>>53481613
>Ulduar kommer ut
>tack gud en bra räd
>ToC ute allt för tidigt och gör redskapen i ulduar värdelösa
BARA
>>
>>53481769
Men då får du väl börja se ut så där för andra ;)
>>
File: klibbor.jpg (722 KB, 1936x1936) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
klibbor.jpg
722 KB, 1936x1936
>>53481611
https://www.youtube.com/watch?v=TZsUAqaOiHU&list=PLYag0Dv5RStxzeWVohDqOSh_mLiYAv_QT

>dkn jag upptäckte det här bandet tack vare Trumpjagjag
>>
>>53481652
allt kan ju som bekant hända i den bräckliga popvärlden, men faktum är att det går ganska bra för henne i dagsläget. ingen verkar dock ha listat ut en ordentlig lanseringsplan för engelsktalande länder så risken finns väl att hon bara blir stor i tyskland och nederländerna som så många före henne
>>
>>53481652
3 år? Det tror jag verkligen inte, det är precis en sån en här person etablissemanget älskar, en lydig 'medmänniska' som även är immun pga hennes inkompetens inom allt förutom att vara en cool känd stark kvinna
>>
>dkn LEJONET vaknar
>>
Vad tänker Wolodarski på när han runkar?

[spoiler] när han bestämde sig för att inte rapportera om övergreppen på Zara Larssons konsert för 2 år sedan[/spoiler]
>>
>>53481593
lmao

varje tillfälle hon öppnar käften för annat än sång är ett spadtag i hennes karriärs gravlott
>>
File: worw_low.jpg (189 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
worw_low.jpg
189 KB, 600x600
https://www.youtube.com/watch?v=C8Q_KVLDR9c
>>
>>53481808
tippar
>>
>>53481894
Wolodarski runkar inte
Han får avsugningar av sina privata pojkleksaker innan han tar dem i rumpan
>>
File: 1451730514123.jpg (56 KB, 645x716) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451730514123.jpg
56 KB, 645x716
>dkn man vill göra "cum tributes" till Zara Larsson men skrivaren är paj
>>
>>53481785
>dkn vi kunde ha fått azjol'nerub men fick """tornerspel""" och dagliga uppdrag istället
Förlåter dem aldrig
>>
>när utlänningar bryr sig mer om den svenska politiska situation än en själv
>>
>>53481765
http://nyheter24.se/nyheter/kronikor/812912-vi-hade-fel-hans-rosling-ar-inte-var-kung

en av de absolut bästa kovändningarna någonsin, man bara känner tottes ömma skinkor
>>
>dkn man har beslutsångest
vem /psykiskt sjuk/ här?
>>
>juden är på självmordsvakt
https://www.youtube.com/watch?v=Kl_VUlew_g0
>>
>>53481956
>ingen bild
>ingen citerad text
0/10
>>
File: 1393798262038.gif (68 KB, 200x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1393798262038.gif
68 KB, 200x200
>>53481973
Breva bilder på Zara
>>
>>53482017

jag är det

proffstips: gå privat direkt, öppenvården är helt jävla sönderknulad
>>
File: 139432444842.jpg (24 KB, 441x334) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
139432444842.jpg
24 KB, 441x334
>>53482001
>hans namn är helt seriöst "Totte"
Han var en cuck från första början.

http://nyheter24.se/nyheter/kolumner/769029-ja-jag-hatar-man
>"Ja, jag hatar män"
>>
>>53482022
>juden är på självmordsvakt
fniss

alla stöter vi på en liten motgång då och då. kanske är det vi ser rentav regisserat av samma flinka fingrar?

huset vinner alltid
>>
>>53482106
Ja, ja. Jag hatar dig.
>>
tänk om hitler hade rätt
>>
>>53481126
fascinerar mig hur ofta nazisterna skämtade i sina tal när man ser oklippta versioner.

https://www.youtube.com/watch?v=SjD9v9H2UrU
(skämtet är att större delen av dessa 'självständiga' länder redan var i de allierades händer)
>>
>>
>tenta om tolv timmar
>huvudvärk
>feber
>spydde för någon timme sedan

Bara ge mig underkänt
>>
>>53481216
Vad är det för amatör som har skruvar i kängorna?
>>
>>53481920
det är ju vad som inte händer, hon har för många på sin sida.
>>
File: operatör.jpg (338 KB, 1024x972) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
operatör.jpg
338 KB, 1024x972
Fan om man inte skulle ta och göra en riktig vikingaresa ändå.

Långskepp över Nordsjön, via Färöarna till Island, och sedan korsa ön till fots.
>dkn ingen långskepp v
>>
>>53482229
vilken tenta senpai
>>
>>53481322
Han är väl klassisk liberal inte libertarian.
>>
>>53482106
Äh skit i dom fan ta en vurre till här e en ny ketchup också.
>>
File: 3565736.jpg (23 KB, 238x286) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3565736.jpg
23 KB, 238x286
>>53482174
>dkn churchill och gänget inte kan hantera tugget
>>
File: 14567766547.jpg (157 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14567766547.jpg
157 KB, 1024x768
SNSD, Mdongo.

Nick Diaz är fri.

http://www.mmafighting.com/2016/1/12/10755506/nac-reduces-nick-diaz-penalty-to-18-month-suspension-100k-fine
>>
>>53482313
Han är rasist och SD-shill
>>
>>53482313
Nej, han ser sig som lolbertarian. Var en lång debatt med Frick på Motgift när han ringde in för några månader sen för att svara på hans sammarbeten med Wåg.
>>
File: 203.jpg (12 KB, 325x256) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
203.jpg
12 KB, 325x256
>>53482106

åh helvete, trodde att det var en insändare. Men den där filuren är alltså debattchef på nyheter24

nu har jag fan sett allt
>>
Hur kan det inte ha skett något attentat mot AB eller DN?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=czLYl4fM8yk


AHAHAHAHAHAHAHAHAHAH LOL HAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHA
>>
http://nyheteridag.se/smset-avslojar-sa-ljuger-dagens-nyheter-om-morklaggningen-av-sexovergreppen/
Ja du
>>
>>53482440
Därför att de flesta arga unga män vet att det här kan vinnas. Men det gäller att sitta lugnt i båten än så länge.
>>
>>53481230

rumänsk jude tror jag (skojar inte)
>>
File: diaz bantz.webm (1 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
diaz bantz.webm
1 MB, 1280x720
>>53482386

Dags för några nya cyklar för $50 000 snart då.
>>
>>53482453
som sagt, det var ingenting
>>
File: image.jpg (97 KB, 900x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
97 KB, 900x600
>>53482289
Jurdik

Fem timmar av plågande uppgifter där man måste rota bland hundratals rättsfall, högar av kurslitteratur, anteckningar från fyrtio seminarier, och en tjock tegelsten som kallas lagbok. Lägg därtill på att de fem timmarna aldrig är nog för att svara på alla uppgifterna om man är fullt frisk och på piggt humör. När man är sjuk har man tur om man ens hinner med första uppgiften.
>>
File: 209.png (367 KB, 600x398) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
209.png
367 KB, 600x398
>>53482386
UFC 209

https://www.youtube.com/watch?v=I8RjeykTmzE
>>
File: 145324357449.jpg (136 KB, 699x848) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
145324357449.jpg
136 KB, 699x848
>>53482453
Jaså, bara mer bekräftelse på det vi redan visste.
>>
File: artjatjaj.png (2 MB, 1541x956) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
artjatjaj.png
2 MB, 1541x956
>>53482453
Hannes ansikte gjordes för fuktiga BARA-jagjag
>>
>>53482453
... och sprickorna börjar visa sig.
>>
File: zara larsson.jpg (74 KB, 481x511) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zara larsson.jpg
74 KB, 481x511
>>53482039
>>
jag älskar ABBA
>>
>>53482553
Jovisst men det är ju bra ammunition mot tvivlare.
>>
kan media ens "mörklägga" en nyhet? kanske bara jag som redan har så lågt förtroende för dem men att inte rapportera något som inte stämmer överrens med tidningens färg trodde jag var standard redan...
polisen har en skyldighet att rapportera sånt här, det är en jättestor skillnad, vem fan bryr sig om vad DN INTE pratar om?
>>
>>53482597
Jag älskar nationalsocialism!
>>
alternativen nu: 1) folk är oerhört dumma 2) folk är oerhört ideologiskt enögda 3) jag har hamnat i en trollflod och ingen är på riktigt
>>
clara
>>
>>53482688
Istället för ketchup har hon mens på korven.
>>
>>53482440

ge inte vänstern några idéer nu min vän

Om något händer så är det med all säkerhet en falskflaggning

skärmskjut inlägget
>>
>>53482642
Sant det du skriver.

Men skitstormen är ändå bra, så länge har de skyddat invandrare som begår brott. Det måste ta slut. Vi har en rätt att veta.

Om ni media och polisen samtidigt får skit för det så pressar det ju dem för att förbättra sig.
>>
>>53482659
Knektor, gå och dö
>>
>>53482679
4) du har fedoran på dig
>>
>>53482659
>0 (du)
Bättre kan du Jocke
>>
Är det sant att Sverige är ett jagjag-land?
>>
>>53482788
Haha aa hell seger
>>
>>53482788
japp
>>
File: image.jpg (87 KB, 707x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
87 KB, 707x500
>>53482688
>hon kommer aldrig bita av din kuk
>>
>>53482642
Alla tidningar som får presstöd bör vara tvungna att rapportera det som är av allmänintresse.

Presstödet bör dessutom försvinna helt och hållet.
>>
>>53482788
Sverige finns inte på riktigt anon
>>
>>53482841
konstig känsla
>>
>>53482492
Han är halv zigenare halv jude
T. Xpert
T.t. han har själv sagt det
>>
>>53482555

kan inte någon photoshoppa tandläkarhåret på henne?
>>
>>53482788
vad hände med den anon som sade att han skulle vara i tråden och breva med våra barn när han är 40?
>>
>>53482855
Bara när skatter ska betalas finns Sverige på riktigt

t. Löfven
>>
https://www.rt.com/news/328674-sweden-migrant-assault-women/
>>
>>53482924
mm strax
>>
>>53479416
There will be stormfags guarding the border then, so good luck trying.
>>
INSTALLERA UBLOCK ORIGIN PÅ ERA FÖRÄLDRARS OCH SYSKONS DATORER

INGA MER REKLAMINTÄCKTER TILL AFTONHORAN, DAGENS NAZINYHETER OCH EX-PRESSEN
>>
>>53482991
>länka till nyheter idag oironiskt
fuktigt mann1
>>
https://www.youtube.com/watch?v=fuBwnb8MtJo
>>
File: 1391025911288.gif (1 MB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1391025911288.gif
1 MB, 250x250
>>53482453
Lär vara svettigt hos DN just nu favä
>>
File: symphony.jpg (74 KB, 496x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
symphony.jpg
74 KB, 496x300
>Symphony
>>
>>53482991
>putin propaganda
mm f1 trovärdig källa
>>
File: 1451871741132.jpg (93 KB, 620x670) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451871741132.jpg
93 KB, 620x670
>>53481703
kekky

Undrar ifall han ångrar sig, han var medias lilla gullegris ett tag. Men minsta lilla felsteg på PK-skalan så får man leva resten av sitt liv i irrelevans
>>
File: 7a1.png (224 KB, 365x365) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
7a1.png
224 KB, 365x365
>>53483003
>INSTALLERA UBLOCK ORIGIN PÅ ERA FÖRÄLDRARS OCH SYSKONS DATORER
>INGA MER REKLAMINTÄCKTER TILL AFTONHORAN, DAGENS NAZINYHETER OCH EX-PRESSEN
>>
>>53483040
mer som rapesody lol
>>
>>53483040
Men för i helvete. Vilket grisvidrigt namn.
>>
File: 043.jpg (3 KB, 126x126) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
043.jpg
3 KB, 126x126
>>53482991

>man nyheten låg uppe på framsidan på reddit med 5000 uppbåtar
>>
>>53483020
>länka till nyheter idag
>det är en RT-länk
>>
File: goffy.png (79 KB, 250x238) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
goffy.png
79 KB, 250x238
>>53483003
>ublock
>vad är adblock och unvisit
>>
File: 4234234.gif (1 MB, 500x290) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4234234.gif
1 MB, 500x290
http://omni.se/topic/108f31db-5966-4f0f-9d04-c87c1fa7d7a8/ca236b46-3fb8-4f6c-93b6-e6ccc3f4c670?source=aftonbladet#xtor=AD-500-[omni]-[tf_utrikesbox_1404]-[integration]-[aftonbladet]-[startsidan]-[26002]
>>
http://www.expressen.se/nyheter/direktivet-rapportera-inte-signalement/

>media vänder sig nu emot polisen om att DE inte rapporterar signalement

mmmmm, låt oss glömma alla år av vitpixling.
>>
File: 1451965525842.jpg (167 KB, 880x880) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451965525842.jpg
167 KB, 880x880
>>53483088
>man
>>
File: kaffe.gif (3 MB, 2160x3840) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kaffe.gif
3 MB, 2160x3840
>>53462318
>dkn försökte göra ett träd, men ser mer ut som cyndaquil

>inneföre gif som inte rör sig
>>
>>53483040
BRUNA
FINGRAR
>>
File: 1362872290096.gif (2 MB, 177x150) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1362872290096.gif
2 MB, 177x150
>>53483079
>>
>>53483101
Det är fantastiskt kul att se polisen och media slänga skit på varandra och belysa varandras hyckleri.
>>
>>53483090
men
du
Hur kan du ha missat detta?
http://www.svd.se/ryska-propagandametoder-sprider-sig-i-sverige/i/senaste
>>
File: jjjjjjonoj.jpg (48 KB, 463x475) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jjjjjjonoj.jpg
48 KB, 463x475
>>53483101
http://unvis.it/http://www.expressen.se/nyheter/direktivet-rapportera-inte-signalement/
fdåd
>>
>>53483090
>vara så här sen
>>
File: 598345839845.jpg (421 KB, 1072x1354) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
598345839845.jpg
421 KB, 1072x1354
Hur ensamma är ni just nu?

https://www.youtube.com/watch?v=LzgTI1R9M-A
>>
File: 1343286496.jpg (458 KB, 994x664) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1343286496.jpg
458 KB, 994x664
>>53483040
>Symphony
>>
File: image.jpg (66 KB, 368x425) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
66 KB, 368x425
>>53483085
>någon någonstans heter oironiskt månstråle
>>
File: uomi.jpg (172 KB, 850x850) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
uomi.jpg
172 KB, 850x850
>>53483096
>inte använda noscript
>>
>>53483097
Baserat
>>
>>53483196
>BBC
skrattar varje gång favä
>>
>>53483101

jag hoppas att grisen tomas matsson blir fälld i domstolen

vidriga jävla gris är vad tjockisen är
>>
>>53483149
Såg ju ut som en palm :3
>>
>>53483187
Tentaplugg mann1. Har inte hängt med på alla håll och kanter.
>>
>>53483062
ja ja jag ser dig SvD
>>
>>53483101
>Men kan det inte finnas fördelar med att gå ut med signalement?
>– Jo det kan finnas många fördelar, men vi gjorde en avvägning.

Baserade Sverige
>>
>>53483196
Önskar jag vore
>>
>>53483149
GIF SOM INTE RÖR SIG

KVÄÄÄÄÄ
>>
File: Barb skrattar.gif (677 KB, 400x224) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Barb skrattar.gif
677 KB, 400x224
:3
>>
>>53483258
Chang Frick är i alla fall Putins femte kolonn i Sverige.

t. svenska etablissemanget
>>
File: image.jpg (795 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
795 KB, 1920x1080
>dkn väskan är för liten för allt material jag ska ha med mig till tentan

För in i helvete. Jag saknar dagarna då penna och sudd ( ibland miniräknare) var allt som behövdes på examinationer
>>
File: mm.jpg (330 KB, 1288x1072) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mm.jpg
330 KB, 1288x1072
>>53483101
Jösses
>>
>>53483289
Vafan.
>>
File: Kim Euphoric .jpg (84 KB, 1024x1208) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kim Euphoric .jpg
84 KB, 1024x1208
>>53483079
Underskrattat brev
>>
påminnelse om att debatt 2.0 har premiär på torsdag 22.00, undrar vad de ska prata om
>>
>>53483289
>>53483347
Vad gör du Zola?
>>
File: stugvärd.png (575 KB, 949x533) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
stugvärd.png
575 KB, 949x533
>Experienced hikers from Europe, they don't know what to expect.
>Bad weather on the continent is different from bad weather here. Bad weather here will kill you.
endast de hårdaste av kärnor
>>
är det bara jag som tycker att fettot mathias wåg borde begå sudoku?

han har aldrig fått knula, den jävla hitlerälskaren

t. my vingrens fitta
>>
>>53483369
>debatt

Snarare monolog lämao
>>
File: 14280722451244.jpg (27 KB, 353x459) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14280722451244.jpg
27 KB, 353x459
>>53483369
>undrar vad de ska prata om

hmmm.....
>>
Det är nästan rörande. Så mycket sympati som i denna stund riktas mot kvinnor som utsätts för övergrepp. Fast det är inte lika rörande när vi inser syftet.
Det är inte svårt att lista ut varför sympatin för kvinnor just nu väller fram. Sympatin från män. Vita, arga män. Anledningen är att förövarna denna gång misstänks vara av utländsk härkomst.
Att kvinnor utsatts för övergrepp i Köln, Kalmar, Stockholm och Gävle är fruktansvärt. Men det är tyvärr inget nytt. Kvinnor har utsatts för övergrepp i Köln, Kalmar, Stockholm, Gävle, Sandviken och Hofors ända sedan människor bosatte sig på dessa orter. Det har bara inte blivit en nyhet förrän nu. Nu när rasismen kan maskeras i omtanken om kvinnor.
>>
>>53483391
Han gråter över att blattarna blir BTFO
>>
>>53483250
Tack för allt stöd anon! Behöver den på den långa vägen till att bli en barista.
>>
>>53483456
>han vet inte att zola är semi stormbög
>>
>>53483428
Detta är varför mångkulturen behövs favä.
>>
>>53483401
Endast nordens söner klarar av den hårdaste av hårda miljöer. Vik hädan alla andra.
>>
>>53483408

någe bra på dattasäkerhet är han inte heller tihi
>>
>>53483079
T-tack för skrattet mann1
>>
>>53483497
Var inte han vänsterpartist?

t. gammal
>>
>>53483428
>vi är självständiga och starka och behöver inga män för att skydda oss

Haha aa
>>
>>53483428
haha aa
>>
>>53483428
hur kan vissa människor ALLTID hitta sätt att prata om vita män?
>>
>>53483391
Jag försökte testa ett nytt snubbel, men det gick sådär. ;_;
>>
>>53483497
Zola är kommunist, zola
>>
>>53483428
>ända
>>
File: right.jpg (81 KB, 335x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
right.jpg
81 KB, 335x250
>>53483428
>>
>>53479122
Kan någon klippa klippa klipparen klippaurdenhär gröntexten åt mig.

t. samlare utan tillgång till datorn förräns om fyra timmar minst
>>
>>53483554
Hur kan vita män alltid hitta sätt att skylla alla världens problem på invandrare?
>>
>>53483604
haha aa
>>
>>53483527

samma skit, båda organisationer hatar judar
>>
>>53483527
>>53483579
>de vet inte
>>
>>53483604
Fast ligger det inget värde i att diskutera dessa fall där flyktingar begår dessa brott när vi ligget mitt i en enorm flyktingvåg?

Ligger det inget värde i att diskutera att icke-vita män är överrepresenterade när det gäller sexualbrott?
>>
>>53483428
STORMSNORRAR BLÅSTA ÅT HELVETE
>>
>>53483428
ARGA
UNGA
VITA
MÄN

SOM FÖRSÖKER SKYDDA

SJÄLVSTÄNDIGA
STARKA
VITA
KVINNOR
>>
>>53483554
Vi är både avgudade och avundade
>>
File: 1452439611491.png (62 KB, 379x439) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452439611491.png
62 KB, 379x439
>>53483428
Hon har rätt, hade det varit svennar hade ni brevat det en gång och gått vidare
>>
>>53483626
>Invandrare begår massa brott
>Invandrare beter sig dåligt på krogen
>Invandrare beter sig illa emot kvinnor i allmänhet
>Invandrare fuskar och stjäl i högre grad

Listan är rätt lång. Invandrare är typ som kackerlackor. De är extremt irriterande att ha att göra med.
>>
>>53483672
>Stormsnorrar
>Bli bortblåsta
Hur tänkte du nu? Man kan inte bli bortblåst om man är vinden. Då blåser man bara bort andra.
>>
>>53483738
Fast det hade ju aldrig varit svennar.
>>
>>53483738
Hade det begåtts av vita så hade inte media och polis tystat ner det.
>>
vad hände med VFH förresten?

Kan man kontakta dom på något sätt och pröjsa för en defacing på dagens "vi hatar judar" nyheter?
>>
>>53483738
Anton brevas fortfarande nästan dagligen din idiot
>>
>dkn inte i twitterbråk med någon "ALLA MÄN"-Zara just nu som man kan fråga om hon tycker rasism är ett större problem bland vita män eller hos rasifierade män och när hon säger ja ifrågasätta varför man kan dela upp mäns raskultur i hudfärg med inte mäns kvinnokultur
>>
>>53483780
Västra Frölundas Hembygdsförening?
>>
>>53483825
??
>>
>>53483738
>hade det varit svennar
Synd att det nästan aldrig är svennar då.
>>
File: 1391170767938.png (82 KB, 301x307) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1391170767938.png
82 KB, 301x307
>>53483813
>jämför skolmördare med antastning
>>
>>53483626
men du

I det här fallet var du invandrare som begick brotten, motiverade av att de inte får några konsekvenser av sitt agerade vilket i sin tur beror på att "vänstern" alltid söker svepskäl när sånt här händer.

Jag menar, vem fan bryr sig om att vita också begår brott (i betydligt mindre utsträckning)? I det här fallet var det inte vita män som låg bakom
>>
File: 1452442740893.jpg (10 KB, 200x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452442740893.jpg
10 KB, 200x200
>>53483754
>Man kan inte bli bortblåst om man är vinden. Då blåser man bara bort andra.
>>
Måste ni alltid prata politik?
>>
>>53483765
Haha mm

>– De flesta hade annan bakgrund än etnisk svensk. Men det var unga svenska killar också, säger hon.
>>
File: 8vdPIU0.jpg (59 KB, 645x773) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
8vdPIU0.jpg
59 KB, 645x773
>dkn vit man
>>
>>53483754
>inte elden
När elden stigit till trädtopparna kan den inte längre bortblåsas, bara matas av vinden.
>>
>>53483920
hehe mm
>>
>>53483934
Skadekontroll.
>>
File: COMMUNIST PIG.jpg (30 KB, 300x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
COMMUNIST PIG.jpg
30 KB, 300x250
https://www.youtube.com/watch?v=CFXwZkyhAHw
>>
File: 1417716834952.jpg (258 KB, 2928x2928) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417716834952.jpg
258 KB, 2928x2928
>dkn turkisk peber
>>
>>53483936
Det är lugnt, vita män är fortfarande på topp.
>>
>>53483920
Ja

Det är lite som bussen i filmen drive

När saker och ting saktar ner träffar skiten fläkten
>>
File: Bernard.jpg (1 MB, 1920x2880) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Bernard.jpg
1 MB, 1920x2880
>>53483920
Att breva om politik eller dkn ingen fv är det enda intresset dessa stjärtgossar har
>>
>>53483871
Vita män våldtar och sexuellt trakasserar kvinnor också
>>
>>53483813
och han hyllas
>>
>>53483936
>>
File: kantig femma.jpg (128 KB, 1000x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kantig femma.jpg
128 KB, 1000x500
>>53483938
>han missar poängen såhär fullständigt
>>
Någon som kan breva barbariet webm?
>>
>>53484003
Inte i grupp.
>>
File: 145543577554.gif (2 MB, 350x314) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
145543577554.gif
2 MB, 350x314
>>53483997
>dkn man brevar rätt ofta om politik men även andra grejer hela tiden, ofta direkt till dig

Sug en kuk Maximilian.
>>
>>53484003
Det är självklart inte acceptabelt, men varför skulle det vara relevant?

Sverige är mitt under en etniskt motiverad invasion och du skyller på försvararna
>>
>>53484040
Fast nej, jag gör en ny tolkning.
>>
>>53483149
Kekeke

Ser faktiskt ut som ett träd ju.
>>
>>53484056
Jo
>>
>>53483936
jvdk

blir väl att flytta till något östasiatisk land och rasblanda mig i framtiden
>>
File: politik.png (15 KB, 1150x120) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
politik.png
15 KB, 1150x120
>>53483920
>>
>>53484073
>Sverige är mitt under en etniskt motiverad invasion och du skyller på försvararna
Är det ens värt att försvara?
Kvinnorna vill ju inte ens bli försvarade.
>>
>>53484004
Nej, det säger du bara gör att få ett svepskäl att göra det du gör
>>
>>53484109
hur ofta fälls svenskar för gruppvåldtäkter?
>>
>>53483920
Undvik tråden när stormen viner och elden stiger. Det har diskuterats politik i de prototrådar som fanns 2010 och efter OS-trådarna 2012. Då var folk litet lätt SD, nu är folk SMR.
>>
>>53484093
>jag gör en ny tolkning
>>
>>53484003
Vita män och bruna kvinnor våldtar och sexuellt trakasserar kvinnor, men inte i samma utsträckning som bruna män.
>>
>>53483401
Var pratar han om?
>>
File: Sorry.jpg (89 KB, 640x447) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Sorry.jpg
89 KB, 640x447
>>53484071
>>
>>53484115
>inbördeskrig, anarki och död
antyder anon att detta inte är politik?
>>
>>53483997
>t. brevar bara """""""män"""""""" som slåss och apor
>>
>>53483920
>t. gnällolle
Skriv något annat, starta en diskussion. I den fria (Du)konomi vi har så får du svar om du brevar något bra.
>>
>>53484153
Kolla filmen som anon brevade. Vandring över Island.
>>
>>53484050
https://data.desustorage.org/wsg/image/1444/05/1444054655055.webm
https://data.desustorage.org/wsg/image/1450/56/1450569779302.webm
>>