[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 546
Thread images: 151
File: 14523911451234.jpg (220 KB, 1280x1777) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14523911451234.jpg
220 KB, 1280x1777
Negertimmar
>>
>anon
Först för 2d
>>
File: girl tumblr.png (2 MB, 1024x1387) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
girl tumblr.png
2 MB, 1024x1387
>dkn ingen tumblr fv som man gör om till en normal anständig fv
>>
File: thatfeel_21_0.jpg (32 KB, 550x370) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
thatfeel_21_0.jpg
32 KB, 550x370
>>53443972
>>
File: cccp.jpg (1 MB, 1800x1267) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cccp.jpg
1 MB, 1800x1267
>dkn ingen ryssv
>>
File: 1391205929333.jpg (94 KB, 450x372) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1391205929333.jpg
94 KB, 450x372
Låt oss starta detta


>en 40 årig gammal man som kollar på anime och gillar att breva animebilder
>>
File: 1441135019245.jpg (114 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441135019245.jpg
114 KB, 720x960
>>53444315
>dkn ingen fv som var anständig redan från början
>>
>>53444360
det där är en sovjetv
>>
>>53444360
platt
>>
File: Häpp.jpg (44 KB, 426x568) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Häpp.jpg
44 KB, 426x568
Häpp!
>>
File: KÖR ÖVER DEN.png (1020 KB, 1407x946) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
KÖR ÖVER DEN.png
1020 KB, 1407x946
>>53444315
>antyder att detta är ens fysiskt möjligt
>>
Hur utvandrar jag? Har inga attraktiva meriter.
>>
File: 1431113619070.jpg (22 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431113619070.jpg
22 KB, 300x300
>Reckful på sista varning
>>
File: sweden no.jpg (344 KB, 903x469) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sweden no.jpg
344 KB, 903x469
>>53444251
>Be me a portuguese guy in Sweden
>Start walking on a sidewalk
>I notice 2 swedish ladies are getting groped by a group of muslims while their boyfriends are watching
>I pick my rosary necklace and put it over my t-shirt
>I say:How about you step the fuck back from the ladies?''
>They look at me,and angrily charge at me
>I completely destroy them
>They grab their guns
>They point them at me
>I pick my Carracks black sword
>They shoot at my knee
>I fall on my knees
>This music starts playing:https://www.youtube.com/watch?v=QyAY8xENAiU
>I stand tall
>I say:''Deus Vult''
>I charge at them
>They keep shooting
>I slice them all,however,I get heavily injured and start losing blood at a fast rate
>A group of woman grab my hand and ask:''What's your name,and where do you come from,brave hero?''
>I say:''My name is João,and I come from Portugal,the last bastion of christianity in europe
>They ask:''What do you want to be known for?''
>I say:''Protecting the weak,serving my faithful catholic religion''
>They answer:''You shall die as a hero and rise as a saint.May your act of heroism motivate others as they did to us.''
>I look at the sky and say:''This is good,isn't it, mother?
>Tears start rolling down my cheeks as I say my last words:
ESTA É A DITOSA PÁTRIA MINHA AMADA
>>
>>53444433
Papist snälla
>>
>dkn raskriget närmar sig
>dkn repets dag närmar sig
>>
>>53444420
Enkelt. Utvandra helt enkelt åt "fel" håll.
>>
>>53444378

Då får man nog leta en hel livstid.
>>
>>53444420
truckkort -> norge
>>
File: Reckful2.png (2 MB, 1024x964) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Reckful2.png
2 MB, 1024x964
>>53444431
Du vad? Vad har han gjort den här gången?
>>
>>53444481
>t.muçulmano de merda.
>>
File: Capture.png (113 KB, 769x498) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Capture.png
113 KB, 769x498
Triggad
>>
>>53444498
One of these women will be raped by a refugee in their lifetime

How does that make you feel
>>
>>53444619
not much really
>>
>>53444525
Något bråk med Massan tror jag, vet inte favä
>>
>>53444612
Lol, skulle fan hellre bli hemlös alkis än att slicka så mycket rövhår.
>>
>>53444619
They are probably supporters of multiculturalism, karma son
>>
Låt oss starta detta
>en arbetslös enstöring som brevar anonymt på ett bildbräde för taiwanesiska hologram och gillar att breva hatbrev mot folk som tycker om dem
>>
>>53444619
lulz
>>
File: 1452451897644.png (844 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452451897644.png
844 KB, 1013x676
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda dom bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för dom dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
File: fettot.jpg (34 KB, 476x357) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fettot.jpg
34 KB, 476x357
JAG ÄR FÖR FET FÖR ETT FUCK

KAN INTE SE NER TILL MARKEN NÅTT MER
>>
>>53444688
lol det är väl inte därför?

>Bli straffad för att man kallar ut någon som har använt förbjudna metoder för att bli stor på ryck
>>
>sovit 4h
>kommer hem efter en arbetsdag + gym till ett helt jävla berg av disk efter att man haft gäster igår

BARA
>>
>>53444612
Hur fick du tag på hennes personliga brev som skrevs för 10 år sedan?
>>
File: Framtid197.jpg (424 KB, 618x864) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Framtid197.jpg
424 KB, 618x864
Påminnelse om att stormbögarna ALLTID har haft rätt.
>>
>>53444612
Schysst att doxxa han sådär, ditt jävla as.
>>
File: mem.png (174 KB, 382x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mem.png
174 KB, 382x480
>>53444793
>2016
>klaga på disk
>>
File: hearthstone1.jpg (394 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hearthstone1.jpg
394 KB, 1920x1080
>>
>>53444824
>>53444840

Det är en mall som Unionen har på sin hemsida.
>>
File: 133243246774.jpg (348 KB, 800x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
133243246774.jpg
348 KB, 800x1200
>>53444839
>Nattbuss 807
>>
File: Framtid297.jpg (541 KB, 620x864) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Framtid297.jpg
541 KB, 620x864
>>53444839
>>
>>53444793
>Gäster
Skyll dig själv jävla normalbög
>>
>>53444688
>>53444786

Han har flera varningar, b.la för att ha kollat på en polisjakt och lite annat.

Påminnelse att alla ryckhoror fortfarande strömmar som om det vore chaturbate.
>>
>>53444701
>när han försöker slå tillbaka
lmao gamling gå och smeta in skallen med rogaine så kanske du får behålla dina tre hårstrån
>>
Vilken framtida känd persons död kommer ni bli mest sorgsen över?
>>
>>53444840
Vadå är väl vanligt att slicka så mycket röv i arbetsansökningar. Hade jag gjort det kanske jag också funnit en anställning.
>>
File: Framtid398.jpg (321 KB, 612x864) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Framtid398.jpg
321 KB, 612x864
>>53444932
>>
>>53444959
Ingens.
>>
>>53444940
bl...................aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...........
>>
>>53444498
breh
>>
>>53444612
Att ljuga på sitt personliga brev visar ju att man är den sortens människa skatteverket har för vana att anställa.
>>
>>53444906
Jag googlade på hennes namn och den kom upp. Slarvigt av unionen. Snälla säg att du inte skriver som den idioten i dina brev? Hennes stil att skriva är klyschig och brevet är både för långt och dåligt. Jag hade slängt det i runda arkivet.
>>
>>53444959

Clint Eastwood kommer bli jobbigt, det måste vara nära också.
>>
>>53444907
hörrö vad är detta för sperma värmare
>>
Magnus Söderman släpper en ny novellsamling om ett par veckor
>>
>>53444839
>>53444932
>>53444995
>du, conny, jag känner en kille som kan göra omslaget mot en platta öl! han har ett piratkopierat program som heter foto-sjopp
>>
File: 1447516086313.png (99 KB, 209x266) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447516086313.png
99 KB, 209x266
>(You) ARE DOOMED
Vad menade han med detta?
>>
>>53444957
>han blir så triggad att han till och med ger mig (du)n
>>
>>53444433
t. Alberto Barbosa
>>
>>53444940
Är han inte tillsammans med Blue längre? Några som säger att han raggar på den där camhoran med blått hår (finns massor jiffs när hon har glitter på kroppen och kör med en vibrerande stav på fittan)
>>
>>53445020
Jag har aldrig fattat folk som ljuger i sina ansökningar eller CVn. Jag har vissa saker i mitt CV som inte ser snyggt ut, blir ändå kallad på intervju.
>>
>>53445025

Verkligen inte, tänkte länka det till brorsan då han behövde hjälp att skriva sitt, men det där är dåligt och ointressant i mitt tycke.
>>
>>53444959
Günther.
>>
>>53445089

Nä han är inte tillsammans med henne längre, han snackar med camhoran i alla fall.
>>
File: 1450267579340.png (1 MB, 564x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450267579340.png
1 MB, 564x800
>>53445062
Det är en bitsk kommentar om hur den kapitalistiska jakten på (You) dömer oss till evig olycka
>>
>Här lärde jag mig vikten av att vara lyhörd inför såväl kunder som medarbetare samt att vänja mig vid att hantera stressade och pressade situationer
Bara kvinnor blir anställda med sådana klyschor och värdelösa meningar.
>>
>>53444959
Jan Milld
>>
>>53445062
Från högstadiesketch tror jag.
>>
Hur gör man om man har en jobbig personlighet?
>>
File: mY2Ecez.png (24 KB, 591x182) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mY2Ecez.png
24 KB, 591x182
>>53445179
Skumt, hon twittrade ju om honom för 2 dagar sedan

>"m-men vi är bara kompisar"

lol okej
>>
>>53445247

Begår självmord.
>>
>>53445247
isolerar sig själv

t. person med jobbig personlighet
>>
>>53445099
Det finns bättre mallar bara man googlar.

t. Vet
>>
>>53445247
Man lär sig att fejka en älskvärd personlighet tillräckligt länge för att få det man behöver.
>>
>>53445247
vet inte. hur gör man om man har en irriterande personlighet OCH är ful?

hoppa från en bro kanske.
>dkn man inte ser bra ut
>>
File: 1452449535368.jpg (70 KB, 930x570) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452449535368.jpg
70 KB, 930x570
>>53445247
Sätt på dig ett snubbel och var en hanrej så blir du jobbig per automatik. Studera människor som Badboll och musen.
>>
>>53445247
tar en runk
>>
>>53445247
Skaffar sig ödmjukhet
>>
>>53445332
Om kille träna styrketräning.
>>
>>53445093
>som inte ser snyggt ut
Hur menar du? Stora hål av NEET-liv, tvivelaktiga arbeten eller vad?
Själv blev man kallad ämbetsmannamässig idag, det värmde hjärtat.
>>
>>53445093
Folk har kollat på för mycket tv och tror att verkligheten ser ut som på tv. Fast det kanske är en självuppfyllande profetia.

>>53445192
Är väl mest kvinnor i HR hursomhelst.
Jag brukar mest lista saker jag kan och förklara lite kort hur jag är som person. Har fungerat så här långt, men jag har inte sökt speciellt många jobb så kan nog inte kalla mig expert.
>>
>>53445285
Sätt igång då.
>>
>>53445337
Bra att du demonsterar hur en dålig personlighet ser ut
>>
File: 1450931601645.webm (575 KB, 1282x718) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450931601645.webm
575 KB, 1282x718
>dkn man kärat ner sig i anzu
>dkn när DE känslorna dyker upp, avskyr det, hatar att vara en biologisk varelse
>>
>>53445332
jvdk
>>
File: 1413480896624.jpg (27 KB, 241x231) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1413480896624.jpg
27 KB, 241x231
>>53444839
>>53444932
>>53444995
>dessa tidiga digitalfonts
>>
Är det sant att när folk säger att man är snäll så beror det på att de inte kan komma på något annat positivt att säga om en?
>>
>>53445450
anzu är fortfarande min frufru jävla hora
>>
ska jag onanera
>>
>>53445248

Gissar på att de fortfarande knular favä, tydligen var hon lite av en nymfoman.
>>
Hur gör man om man har en fullkomligt underbar personlighet?
>>
>>53445247
breva rumpa
>>
>>53445483
Numera säger väl folk att du är "trevlig" favä
>>
>>53445247
Äger det. Hellre att folk hatar en men kommer ihåg dig än att inte lämna något intryck alls.
Svårare att skaffa bekanta, men lättare att hitta några får vänner.

t. Dryg jävel
>>
>>53445483
haha aa

>>53445530
mm strax
>>
>>53445533
Man fejkar att man är en jobbig jävel och isolerar sig så att man får vara ifred från alla som vill vara med en.
>>
>>53445483
Ja
>>
>>53445411

Så fort mina föräldrar dör/blir dementa.
>>
>>53445410
Lögner i ansökningshandlingar och annan skit kommer alltid fram eller så måste man gå och spänna sig på jobbet tills någon kanske hittar det. Det är ju seriöst en god grund till att få sparken om det är allvarligt.

Mina intervjuer gick sådär tills jag fattade att jag hade en jävligt dålig egenskap som ansågs vara positiv. Jag är den där jobbiga jäveln som får damp när inget händer på jobbet och börjar piska folk så att skit händer och det vi ska göra blir gjort.
>>
>>53445636
Härligt hur du utgår ifrån att han är en enstöring.
>>
>>53444612
Hade anställt. Låter som en besatt autist som skulle sitta där och göra sitt jobb felfritt. Så autistisk att hen (vilket kön är vibeke) inte ens kan slicka röv ordentligt.

>>53444619
Aren't they Norwegian?
>>
/fit/-bögar och bögar i tråden. Hur får man en snygg rumpa? Hur mycket är gener?
>>
File: Ryūko Matoi.jpg (847 KB, 2031x2583) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ryūko Matoi.jpg
847 KB, 2031x2583
>>53445533
Blir min fv
>>
File: 1452439364272.jpg (19 KB, 276x275) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452439364272.jpg
19 KB, 276x275
>>53445742
>trodde det skulle vara ett bra brev
>det var ett bögbrev
>>
>>53445664
Ah. Det är ju sånt som kan få en att bli illa omtyckt av bekvämt folk, men kan förstå om det är en välbehövd egenskap i Sverige.
>>
>>53445737
Vibeke är ett norskt namn, för en kvinna. Bra bete för övrigt, du höjde mina ögonbryn i varje fall.
>>
>dkn jasminris med tre burkar makrill i tomatsås
Helt ok måltid favä
>>
>>53445737

Söker man sig frivilligt till offentlig sektor är man ju per definition helt ryggradslös och jagsvag. Vibeke (som är ett kvinnonamn, men kön är bara är en social konstruktion) verkar inte vara något undantag.
>>
File: 1452398145239.jpg (193 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452398145239.jpg
193 KB, 600x800
Det har varit dåligt med musikbrevandet idag favä

Vad lyssnar ni på?

https://www.youtube.com/watch?v=JFDj3shXvco
>>
>>53445664
Är väl skillnad på att ljuga om vem man är, vilket går att tolka, och vad man har gjort/kan.

En sak att skriva att man är glad, utåtriktad och gillar att arbeta i grupp medans man i själva verket är världens ärke-autist i sitt personliga brev. Och en annan att typ hävda att man har jobbat någonstans eller har någon examen man inte har.
>>
File: 1415490734284.png (699 KB, 858x591) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1415490734284.png
699 KB, 858x591
Hur kommer det sig att 99% utav alla libertarianer är folk som växt upp med silversked i arslet?
>>
>>53445786
>bögbrev
Bokstavligen varenda ranking som görs placerar kvinnor killars rumpor i topp tre av vilka kroppsdelar de tycker om mest.
>>
File: 1448418298470.png (616 KB, 797x390) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448418298470.png
616 KB, 797x390
>>53445873
https://www.youtube.com/watch?v=88eecoYuah8
>>
>>53445849
Hörru, att sitta och möga i offentlig sektor med avsikten att jobba så lite man kan och bara sega ner allt arbete omkring en för att snabba på systemkollapsen är faktiskt ett nobelt åtagande.
>>
>>53445951
t. Klas Lund
>>
>>53445530
http://exhentai.org/g/509629/134db0bb10/
http://exhentai.org/g/628602/25efdc9d66/
http://exhentai.org/g/845851/6d0d740d7b/
http://exhentai.org/g/886542/39e17c1c27/
http://exhentai.org/g/489838/3fcbb60a2e/
>>
>>53445788
>Du hade ju passat som soldat i hitlers armé
>V-varför då?
>Du klagar aldrig, sliter som ett djur och ifrågasätter aldrig order
>tänker efter
>Ja du har rätt
>>
>>53445943
För endast en människa med såpass begränsad syn och erfarenhet av verkligheten kan bli en fullblodad lolbertarian.
>>
>>53445978
Snarare typ Ron Swanson
>>
>>53445849
Jag är lolbertarian som dig och bryr mig inte ett skit vart jag hamnar efter examen. Det går alltid att ta ett annat jobb efter första jobbet.
>>
>>53446035
hahahah ron swanson! ! xD hahah bacon hahahahha alltid emot staten xD

Dö ditt jävla avskum och ta med dig resten av snubblarna. Vad fan gör ni ens här? Reddit finns ett klick bort.
>>
File: 1452462804614.jpg (198 KB, 754x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452462804614.jpg
198 KB, 754x960
>>53445884
hej nick land
>>
https://www.youtube.com/watch?v=cfpkcpba5uc

jag vill knula en yogatjej!
>>
>>53445980
>all denna (rape)
sandnegrer allihopa
>>
>>53445884
Ja det kan jag hålla med om. Skriv hellre positiv än glad och utåtrikad. Sedan kan de fråga vad de betyder och så säger man "Jag gillar att skoja med medarbetare eller att lyssna på när andra drar skämt" och då kan du sätta in nådastöten av käckhet som faktiskt är sann "folk som jobbar ihop och skrattar ihop brukar ofta jobba på rätt bra"
>>
>>53446126
>anon vill ha fv
Bra, du har brevat det ett par gånger nu. Kanske dags att skaffa en
>>
>>53445943
Gäller de flesta som följer overkliga ideologier favä, rödvinskommunister, feminstliberaler osv
>>
File: 1437920236516.png (134 KB, 330x474) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437920236516.png
134 KB, 330x474
>olja är just nu strax över 31
>>
File: GRVI.png (1 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
GRVI.png
1 MB, 1280x720
>>53445980
>all denna (yaoi)
Fö He
>>
>>53445943
Man kan vara för ökad frihet och sänkta skatter och gilla vissa principer utan att gå full fedora vettu senpaitachi.
>>
>>53446104
Ironisk skitbrevning är fortfarande skitbrevning anon.

>>53446109
Bokstavligen talat vem
>>
File: Krukmakeri favä.webm (1 MB, 1024x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Krukmakeri favä.webm
1 MB, 1024x576
>>53445980
>[rape]

Det är som krukmakeri
>>
>>53446229
>senpaitachi.
du vad
>>
File: 1449249194314.png (1 MB, 1314x1138) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449249194314.png
1 MB, 1314x1138
>>53446126
Varför är det så socialt acceptabelt för kvinnor att göra saker bara för att dom vill att folk ska se på dom?
>>
>>53446294
faMs
>>
>>53446188
Faktum är att endast stormbögar är balanserade män med erfarenheter från livets alla hörn.
>>
>>53446104
>hahahah ron swanson! ! xD hahah bacon hahahahha alltid emot staten xD
>såhär jävla rövsprängd av ärkesköningen ron swanson
>>
>>53446294
tachi = plural på nihongoska
>>
>>53446331
Vad är det slynan gnäller på? Ser inte att snubben gör något fel
>>
>>53446181
>jag
haha aa
>>
File: 1448467368670.png (761 KB, 885x1075) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448467368670.png
761 KB, 885x1075
>>53446232
>beskriver accelerationism
>vet inte vem nick land är
>>
File: 1452452645285.png (31 KB, 510x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452452645285.png
31 KB, 510x385
>>53446363
haha aa
>>
File: 1449420554814.jpg (276 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449420554814.jpg
276 KB, 640x640
PÅMINNELSE OM ATT DN LÄGGER SKULDEN PÅ POLISEN TROTS ATT DE KÄNDE TILL ÖVERGREPPEN KORT EFTER DE HÄNDE MEN LÄT BLI ATT RAPPORTERA

http://nyheteridag.se/sa-morkade-dagens-nyheter-omfattande-sexovergrepp-i-centrala-stockholm/

FUNKTIONÄR PÅ "WE ARE STHLM"-FESTIVALEN BEKRÄFTAR

http://www.deogan.com/2016/01/11/skuldansvar/
>>
>>53446331
För att det är en förutsättning för mänskliga rasens fortlevnad att kvinnor syns så att de kan få manlig uppvaktning så de kan knula o föda ungar.
>>
>>53446469
"ok"
>>
>>53446221
Bara 2 och
det är inte bögigt om det är 2d :^)
Här http://exhentai.org/g/583875/afc2734f56/
http://exhentai.org/g/616350/d9b4505236/
http://exhentai.org/g/648546/857f345927/
http://exhentai.org/g/663915/41b947cda6/
http://exhentai.org/g/698119/f60f5fac03/
http://exhentai.org/g/890272/aa75b646d0/
http://exhentai.org/g/883476/563082236d/
Bättre?
>>
>HAN ger en komplimang för ens korta längd
Sannerligen en behållare
>>
File: 1317981674025.jpg (166 KB, 525x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1317981674025.jpg
166 KB, 525x700
>>53446126
Varför inte en 2d yogatjej istället?

http://www.youtube.com/watch?v=1CZJOUwfPes&t=1m49s
>>
>>53446455
Det är sant och George Orwell hade varit stormbög idag.
>>
File: Black_Confederate.jpg (45 KB, 760x420) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Black_Confederate.jpg
45 KB, 760x420
>>53446331
Vad är det ens för fel på hans jävla pose. Jag sitter och bara stirrar på den och tänker "Han gör ju inget fel, vadfan vill horan?"
>>
>>53446525
f1 oh1, 3d > 2d
>>
File: 1452548326597.png (73 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452548326597.png
73 KB, 400x400
>>53444839
>bilden
>>
>>53446518
Det här är sant favä.
>>
>>53446447
Tror du citerade fel brev från början man1, men nu är jag med på banan.
>>
File: åska2.jpg (64 KB, 1024x682) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
åska2.jpg
64 KB, 1024x682
>dkn man tvingar sig själv ut i detta skitväder
>>
>>53446331
>gymma där det finns sliddjur
Första felet.
>>
>>53446518
>http://exhentai.org/g/883476/563082236d/
Mer yaoi. Jag försöker bredda min smak.
>>
File: 1450649260940.jpg (74 KB, 800x532) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450649260940.jpg
74 KB, 800x532
>>53445945
Lyft tunga saker så blir hela du snyggare
>>
Nämn en mer baserad kompositör än John Williams
>>
>>53446616
Ja man blir bara distraherad och mindre fokuserad.
>>
>>53446518
Det är väl snarare ännu mer bögigt favä
>>
>dkn någon granne två våningar ovanför mig har lämnat sopor och matpåse utanför sin dörr för att hen inte orkar gå och slänga skiten
Ska man behöva känna den här lukten hela natten?
>>
>>53446616
Får jag plats i din källare också?
>>
>>53446643
Har du några brudar på ditt gym?
>>
>>53446673
>hen
hehe mm zara
>>
>>53446667
Bara bögar tror att 2d bögeri är bögigt favä
>>
>>53446673
Gå och ring på för helvete.
>>53446684
Nej, men du får plats i källaren där jag och massa andra män gymmar.
>>
>>53446673
Hur känner du det genom din ytterdörr? Eller bor du i trappuppgången som en zigenare?
>>
I've been reading many comments on this thread, specially by people who claim to be Swedish and it becomes apparent that Sweden is becoming a left wing dictatorship. Police is covering up crime for political gains, politics are taking over justice, people are being silenced and there seems to be sanctioned censorship in action when people fear to loose their jobs for having different ideas than the official script.

Should we be worried about Swedish democracy? Is there a risk of sliding into a state where law is subordinate to politics? Is freedom of thought in danger?

Throughout history, right wing dictatorships have been hideous, but radical, maniac leftist regimes have done things that i can't even put into words.

What is the state of Swedish politics?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=ifUMsiffPWo
>>
>>53446749
>Nej, men du får plats i källaren där jag och massa andra män gymmar.

>gå på böggym
>>
File: 1361822969505.gif (880 KB, 326x269) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1361822969505.gif
880 KB, 326x269
>>53446584
>>
Atletsällskap>källargym i förorten>steroidgym>sunkgym>SATS och sådan skit

bevisa mig fel, bögjävlar
>>
>>53446772
>Should we be worried about Swedish democracy?
>Is freedom of thought in danger?
Ja, är väl det enkla svaret.
>>
>>53446772
mm
>>
>>53446749
>Gå och ring på för helvete.
Antyder att jag inte är ursvensk snubbe med knytnävarna hård knutna i fickorna.

>>53446757
Ska be om en ny dörr, har dålig isolerad dörr och lukten är hemskt stark.
>>
File: diggy.jpg (159 KB, 325x639) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
diggy.jpg
159 KB, 325x639
>>53446815
Helt rätt
>>
Kan jag få ett (you)?

har haft en gri vi dag och vill bara sova, men druckit så jävla mycket kaffe så jag kan inte

BARA
>>
https://www.youtube.com/watch?v=Ax2iroxWQBA
>>
File: 1450747015428.jpg (130 KB, 640x629) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450747015428.jpg
130 KB, 640x629
>>53446710
Typ hälften
>>
>>53446772
Where are you from? What general area do you live? What is your command of the swedish language?
>>
>>53446786
haha när män gör något tillsammans är det bögigt xD tjejer måste inkluderas!! delad föräldraförsäkring!!

Avsluta dig själv din feminiserade manstant.
>>
>>53446633
http://exhentai.org/g/813558/c1df5cce8c/
http://exhentai.org/g/790386/022b179da0/
http://exhentai.org/g/835750/61e5c047af/
>>
>>53446872
Hur lång står det att du är i ditt pass?

och känner du pastor88?
>>
>>53446862
>breva omskärelsepropagandist
>>
>>53446872
Går du på SATS? din jävla bög.
>>
>>53446815
vet du något steroidgym i centrala stockholm med eleiko bänkar och vikter tycker om att träna för styrka
>>
>>53446852
Släpp lös barbariet för helvete.
https://www.youtube.com/watch?v=ifXi8u5rJtI
>>53446860
Här, ta ett.
>>
>>53446860
>>
File: 1452169211495.jpg (68 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452169211495.jpg
68 KB, 400x400
>>53446958
>aldrig hört talas om snubben
>lyssnar på rogan
>Milo sitter och snackar om hur han gillar stora svarta och hur svårt allt är för vita män

Kan garantera att han brevar på /pol/
>>
File: 1451149599183.jpg (42 KB, 592x396) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451149599183.jpg
42 KB, 592x396
>>53446815
Helt rätt

>>53446920


>>53446972
lmao verkligen inte
>>
>>53446772
>should >we be worried about swedish democracy

Sweden is not a democracy anymore that's safe to say. Freedom of thought has been in danger for a long time.

Swedish politics currently is just a big soup of various leftist parties, the only real party who can threaten the leftist government is SD, and even they are leftists themselves in many ways. Swedish politics have been skewed for so many years now that anything that is the slightest "anti left" immediately is shut down the moment it arises.

Try debating anything worth a debate in Sweden, there's no such thing. Even the most moderate anti-leftists are viewed as fascists/racists.

Even though reality is right there staring us all in the face, we're closing our eyes when we look back at it.
>>
>>53446994
Vem fan slänger bara soporna ute i trapphuset? Snacka om höjden av att vara självisk och grisig. Vill inte störa den jävla a-lagaren, dödsjuggeliga eller somalie-babiannäste som ansvarar för soporna.
>>
>>53447039
Hade du heemat folk bland vikterna på SATS?
>>
File: h.jpg (14 KB, 500x316) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
h.jpg
14 KB, 500x316
>inte nog med kalorier för idag
>det enda käk jag har är fryst
tinar kyckling just nu
BARA
>>
>>53447035
Idén med Milo är att han trollar med feminister.
>>
File: image.jpg (63 KB, 370x359) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
63 KB, 370x359
Är plastikoperation värt det? Har råd med att fixa min haka efter ungefär två månader av job om man tittar på genomsnittskostnaden.
>>
>>53447216
Om du inte vill ringa på så ring hyresvärden imorn. De brukar inte gilla sånt beteende och när du vet vem som gör det kommer han definitivt få ett samtal. Du kan ju undanhålla att det bara har skett en gång också.
>>
>>53447232
fryst kyckling tar en timme i ugnen så farligt är det inte
>>
>>53447265
Rövslynneger nummer ett
>>
File: blue princess6.jpg (410 KB, 1926x1384) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
blue princess6.jpg
410 KB, 1926x1384
>>53447265

Stanna naturlig, det blir bäst så. Plast är skräp.
>>
File: 1384147736537.png (346 KB, 830x534) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1384147736537.png
346 KB, 830x534
>>53446772
Did you come here after reading the NYT article?

And you're pretty much right about your speculation, Sweden is hardly a democracy right now. The majority of Swedish people wants to drastically lessen the immigration but the politicians wont listen to us and the media carries their own agendas. For a concrete example, the majority of journalists has their loyalties with the green party (hipsters and crazily pro-immigration) while only 6.5% of Swedish people would vote for them in recent polls, which makes for the populace getting a very skewed image which doesn't reflect majority interest or opinion at all.

Seeing as the current government has the least amount of trust which a government has had for like 19 years and the other two largest parties are now both against immigration we're likely to see a very restrictive immigration policy after the next election. The damage have already been done however, since a lot of the people we've already taken will remain here and stay on welfare and leech of Swedish society for life.

Even with the media trying their goddamn hardest to brainwash the Swedish citizens to think like they do for the last 5 years (to a much higher degree than before) there's really too much shit happening that the majority of people can tell that they're lying in a lot of respects.
>>
Är han mer /SvT/ än Mange?
https://www.youtube.com/channel/UCJpdwEg7vrj_61e0Bfnx02w
>>
>>53447232
Vad fan, du måste väl ha något kaloririkt i skafferiet? Jordnötssmör? Honung? Vad som helst?
>>
>>53447321
Men det stämmer ju bara om du är snygg naturligt. Hade kunnat vara ganska stilig ifall jag inte hade så hemsk profil.
>>
>>53447265
hakimnplantat? kostar 25k+ ska skaffa det själv nu i sommar
>>
>>53447295
Det verkar vara ett allmänt grisigt hus, har en granne på min våning som flera gånger bara slängt sopor utanför dörren. Antar att logiken är "usch vad soporna luktar, bäst att jag ställer ut skiten i trapphuset så jag kommer ihåg att slänga den när jag väl lämnar min håla!".
Det bor inte ens negrer här, det är endast vitt skräp.
>>
File: milo1.jpg (103 KB, 640x458) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
milo1.jpg
103 KB, 640x458
>hata på Milo

Ni gör fel.
>>
Kommer ni in på arbetsförmedlingens hemsida?
>>
File: 1451848645214.jpg (185 KB, 1052x744) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451848645214.jpg
185 KB, 1052x744
>>53447232
>dkn bara ätit soppa och två mackor på hela dagen

Funderar på att göra lite mat favä, något med ägg kanske?
>>
>>53447329
>>
File: 1444566757319.png (253 KB, 1240x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444566757319.png
253 KB, 1240x720
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6342815

>Kristdemokraterna vill skärpa reglerna för asylsökande
>Kristdemokraterna planerar att lägga fram ett förslag på att asylsökande ska kunna utvisas om de begår lindrigare sexualbrott i Sverige. I dag utvisas bara de som begår grövre brott som ger strängare straff än böter.

KD+SDregering när?
>>
>>53447297
Körde defrost i mikron en stund, såpass att det gick att skära det i strimlor
>dkn ingen paprika och chili att fräsa det med

>>53447379
popcorn;_;
Planen är att trycka kyckling och ris som om det inte finns någon morgondag lel
>>
>>53447436
Gör det till en kommunistflagga istället.
>>
>>53447419
Nej. Ajdå hoppas den funkar imorgon hade tänkt att söka ett par jobb
>>
>>53447265
Jag vill få min stora potatisnäsa ordnad favä
>>
>>53447419
Den är nere
>>
File: 1452136357128.png (514 KB, 584x602) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452136357128.png
514 KB, 584x602
>dkn inget svp fällhus i shaolin
>>
>>53447436
Jag önskar
>>
>>53447441
Varför inte bara rösta KD favä
>>
>>53447441
Borde utöka till flera brott.
>>
>>53447464
Nazism avtrycker dem hårdare
>>
File: 1452468456439.png (267 KB, 800x820) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452468456439.png
267 KB, 800x820
>>53447418
http://www.breitbart.com/london/2015/05/28/no-one-wants-to-live-in-a-world-of-uncircumcised-penises/

haha "AA"
>>
>>53447435
Ägg + parmesanost + skinkstrimlor + kryddor blir en rätt schysst omelett favä
>>
>>53447456
akta så du inte får salmonella
>>
>>53447321
>Plast är skräp.
>t. Koreaplast
>>
>>53447476
Om du är kille så träna till dig en stark och snygg kropp och fixa bra frisyr så behöver du inte tänka på näsan.
>>
>>53447529
för de är cuckade av alliansen, en röst på KD är en röst på kindberg haka
>>
>>53447529
>rösta på sjuklövern
Rannsaka dig själv för helvete.
>>
>>53447536
>buhu vi håller inte med varandra i vissa frågor

Gråt mer din srn, har hellre en Milo med några åsikter jag inte håller med om än ingen Milo.
>>
>>53447543
>inte fräsa kyckling likt en jude i en auschwitzugn

>>53447583
>så behöver du inte tänka på näsan
d-det är lugnt, tänker inte på dig heller;_;
>>
>>53447583
>dkn flint sedan ung ålder
>ser bra ut i skägg ändå
>skägg för livet
>klas lund
>>
>>53447588
>>53447609
Taget
>>
>>53446815
>lyfta hemma>Atletsällskap>källargym i förorten>steroidgym>sunkgym>SATS och sådan skit
Du glömde den viktigaste. Vilken tur att jag fanns här för att fdåd.
>>
>>53446815
Var köpa roids?
>>
Jag är 185. Är det tillräckligt för att kunna hemma någon?
>>
>>53447674
Du kan vara dvärg och heema folk, du måste bara hoppa från en högre höjd.
>>
>>53447674
Jag är 1.85. Jag har heemat ett par personer i den finska korvkön.
>>
File: c04.jpg (122 KB, 396x595) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
c04.jpg
122 KB, 396x595
Är qringlan en manskulting? Hans verkar vara en manskulting.
>>
>>53447640
Mm, skägg är najs, önskar jag hade lite större skägg, men börjar få ganska bra växt nu ändå.
>>
File: Manos de piedra1.jpg (321 KB, 693x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Manos de piedra1.jpg
321 KB, 693x1024
>>53447674
Nej tyvärr är du för lång.

180 och kortare
>>
File: 1452039752471.jpg (1 MB, 2780x3368) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452039752471.jpg
1 MB, 2780x3368
>>53447612
>Idolisera en homosexuell kryptojude som är besatt av svart kuk
>>
>>53447674

Nej du är en manlet.
>>
>>53446662
Finnes ej.
>>
File: 1449806424949.jpg (35 KB, 317x330) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449806424949.jpg
35 KB, 317x330
>>53447749
Du glömde nämna hur jävla borta snubben är
>>
>>53447731
Ja, han är under 175
>>
File: milo trump.jpg (48 KB, 1024x579) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
milo trump.jpg
48 KB, 1024x579
>>53447749
>idolisera

Nu börjas det igen, tror det är dags att gå ut.
>>
>>53446662
Hans Zimmer
>>
>>53447229
Bara om det var du~
>>
>>53447731
Korrekt
>>
>>53447441
KD lär åka ut i nästa val
>>
>>53447673
flashback drogshoppar dopning. fakta hittar du på r/steroids
>>
>>53447850
Varför har vi så extremt många manskultingar i tråden?
>>
>>53447800
>>53447850
Tänkte väl det.
>>
File: Mdongo i tråden.jpg (62 KB, 1024x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Mdongo i tråden.jpg
62 KB, 1024x576
>>53447529
Är det här bete?

Varför inte bara rösta SD?
>>
>>53447873
Verkar finnas bra fler som är 180+ favä
>>
File: hotaru.jpg (125 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hotaru.jpg
125 KB, 1280x720
>>53447873
Små pojkar med stora hjärtan
>>
>>53447873
Du stället frågan fel. Rätt fråga är, varför väljer så många manskultingar att snubbla och odla irriterande trådpersonligheter? Carl är helt ok favä, men bortse från honom.
>>
>>53447933
Men typ alla snubblare är ju manskultingar. Snubblar ni för att kompensera och få uppmärksamhet som ni inte får ivl?
>>
>>53444840
Gå tillbaks till Läsdet.
>>
>>53447873
har man varit osynlig hela livet hamnar man här
>>
Ni får välja ett part som åker ut nästa val. Motivera varför.

Jag hade valt miljöpartiet för de är inte realistiska någonstans, ett gäng jävla drömmare, glummare och nedrökta hippies. Jag förstår inte hur de fungerar i samma verklighet som mig.
>>
File: teeppuu.png (630 KB, 679x695) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
teeppuu.png
630 KB, 679x695
>>53447965
Ja
>>
>>53447944
>>53447965
Vilka manskultingar snubblar?
>>
File: 1412773977941.jpg (33 KB, 720x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412773977941.jpg
33 KB, 720x1280
skulle ni?
>>
>>53447873
Korta män är nästan värdelösa i samhället så vi håller oss i periferin. Därav 4kanal och sverigetråden.
>>
>>53447944
>>53447965
Finns väl kanske något i det när det gäller mig, kommer dock knappt ihåg varför jag började snubbla till att börja med.
>>
>>53447536
skulle aldrig en omskuren favä.
>>
File: piké.jpg (12 KB, 300x223) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
piké.jpg
12 KB, 300x223
>>53448022
>dkn mangan är slut
Varför måste det vara så här
>>
>>53448029
Pågen, Carlanderska, qringlan... De flesta andra är väl säkert manskultingar också.
>>
File: 1450733144722.png (58 KB, 645x773) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450733144722.png
58 KB, 645x773
>>53448022
>du kommer aldrig ha en lång stark fv att gosa med
>>
File: IMG_1726.jpg (65 KB, 267x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_1726.jpg
65 KB, 267x400
>>53448034
Usch
>>
>>53448095
*ställer mig på tå och sträcker upp handen*
>>
>>53448016
Svårt att välja mellan MP och C favä.
>>
File: ge vapen till IS.jpg (141 KB, 717x746) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ge vapen till IS.jpg
141 KB, 717x746
>>53447529
>Varför inte bara rösta KD favä
>>
>>53448145
1-5 du tar MP och motiverar
6-0 du tar C
>>
>>53444612
Det är häftigt att betala skatt.
>>
>>53448149
Det där är fan republican-tier korkat.
>>
>>53448149
>sionister
>ens en gång
>>
>>53447930
>>53448149
Det var ett momentant felsteg i omdömet
>>
>>53448167
Rullar
>>
>>53448149
Det har ju inte gått så bra hittills att beväpna muzzar. kek
>>
File: filmer.jpg (177 KB, 388x756) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
filmer.jpg
177 KB, 388x756
Vilken film ska man se nu då?
>>
File: kulting.png (210 KB, 491x345) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kulting.png
210 KB, 491x345
>>
File: 1452376695251.jpg (64 KB, 633x624) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452376695251.jpg
64 KB, 633x624
>>53447529
>oironiskt rösta på ett sjuklöverparti
>>
>>53448240
The Greatest Story Never Told
>>
>>53448225
Euroshopper aka ES
>>
>>53448207
>republican-tier
>republican-tier___korkat
>>
>>53448240
Syndecdoche
>>
>>53448276
Det var grammatiskt korrekt, Ahmed.
>>
File: inou battle.jpg (285 KB, 823x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
inou battle.jpg
285 KB, 823x1200
>>53448240
Goodfellas
>>
>>53448167
>>53448232
Använder samma motivation som dig.
>>
>>53448245
Fan han är ju 80 cm längre än hon.
>>
File: 1452028268876.jpg (18 KB, 408x408) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452028268876.jpg
18 KB, 408x408
Breva musik

https://www.youtube.com/watch?v=tLHMX5o5fAc
>>
File: nitro.jpg (26 KB, 150x188) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nitro.jpg
26 KB, 150x188
>>53448240
>V For Memedetta
>>
>>53448240
>inte Blacked.Karla.Kush.Naomi.Woods.Two.Beautiful.Blonde.Girls.Share.a.BBC.mp4
>>
>>53448240
The Greatest Story Never Told
>>
>>53448328
mm strax
>>
>>53448334
>le kristna fascister kommer att införa diktatur:filmen
den är rätt bra trots det favä
>>
File: jeanne.gif (328 KB, 549x598) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jeanne.gif
328 KB, 549x598
>>53448328
https://www.youtube.com/watch?v=HpQmFfdYFzY
>>
>>53448240
My Neighbour Totoro favä
>>
>>53448369
>>53448269
Vad är det för film?
>>
File: 1451249584204.jpg (902 KB, 1300x1733) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451249584204.jpg
902 KB, 1300x1733
>>53448367
jag sa ju till dig att rannsaka dig själv
>>
File: 1316297197555.jpg (69 KB, 500x497) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1316297197555.jpg
69 KB, 500x497
>>53448086
Det är lungt, bara att gå till en av de många andra realistiska serierna med kampsportsflickor.

Vänta lite.
>>
http://www.innerstadsspecialisten.se/lagenhet/bellmansgatan-28a

Ett hem värdigt bögarna i tråden
>>
>>53448240
Nausicaä
>>
>>53448034
Om du visar förbandsmärket och grad tydligare

t. Flygvapnet mästarras.
>>
>>53448396
http://thegreateststorynevertold.tv/
>>
>>53448396
En intressant dokumentär om Hitlers liv från barndom till graven
>>
>>53448328
https://www.youtube.com/watch?v=9KNBYby58C0
>>
File: kobo-abe-3.jpg (235 KB, 1280x883) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kobo-abe-3.jpg
235 KB, 1280x883
>>53448240
Suna no onna
>>
https://www.youtube.com/watch?v=eXIu9L5k6GQ

more like this please
>>
File: im out cuh.jpg (64 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
im out cuh.jpg
64 KB, 1280x720
>>53448415
>>
>>53448480
https://www.youtube.com/watch?v=5oF561YgY6M
>>
>>53448459
Bra skit min manskulting
>>
File: 1440110675069.jpg (157 KB, 856x1006) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440110675069.jpg
157 KB, 856x1006
>>53448439
osäker om jag har det, kolla här
>>
File: 1397994534900.gif (510 KB, 346x367) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1397994534900.gif
510 KB, 346x367
>>53448328
https://www.youtube.com/watch?v=sKixNITitT0
>>
>>53448480
Can you answer me this? Why do Poles try to rewrite Swedish history to make it look like Poland had an important role in Swedish history?
>>
>>53448328
https://www.youtube.com/watch?v=kKItG-_y4_8
>inge homo
>>
https://www.youtube.com/watch?v=gMGQAbEA23Q&

En ny-gammal arabisk våldtäktslek som går ut på att klungor av arabiska män antastar ensamma kvinnor. Kallas taharrush
>>
>>53448551

what
>>
>>53448328
Det finns inget som dödar en tråd snabbare än såna här brev.
>alla brevar musik
>inga läser breven
>tråden dör
>>
>>53448512
Denna är dock bättre
https://www.youtube.com/watch?v=A_z-C_N1MiA
>>
>>53448401
Det är nog dusjälv som bör rannsaka dig ifall du är så osäker på dig själv.
>>
>>53448396
en dokumentär som stormbögarna älskar
>>
>>53448574
Breva bilden från Motgift igen.
>>
>>53448551
Fan snackar du om?
>>
>>53448480
>>53448480
https://www.youtube.com/watch?v=mvP3TT7vIfQ

POLAND
>>
File: 8072.jpg (2 MB, 1800x1730) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
8072.jpg
2 MB, 1800x1730
>>53448328
https://www.youtube.com/watch?v=FcZOnrL9VKM
>>
>>53448508

this "hue" sound should be remove from Swedish language
>>
>>53447858
tack
>>
>>53448574
>>
>>53448611
Jag är inte nördfrontboten, jag bara tyckte det här var anmärkningsvärt nog som bensin på lågorna i /SvT/
>>
>>53448664
Tack anon.

>>53448666
>stormbögar
>gilla motgift
>>
>>53448625
Polacker är helt galna ibland. De påstår bla att Sigrid Storråda var en polsk prinsessa. Att Magnus Ladulås smeknamn egentligen är en försvenskning av Vladislav och att kungahuset Vasa är mer polskt än svenskt.
>>
>>53448664
Araber är verkligen ett skräpfolk
>>
>>53448664
>>53448611
Dock utan beskrivande text i svart ruta. Av någon anledning kan jag inte skärmdumpa just nu men gå bara in på Motgift och gör en skärmdump så ni får med den.
>>
>>53448521
Kollade lite mer noga och såg at du var från Ing2 så du har redan diskvalificerat dig.
>>
>>53448240
Shelter (2007)
>>
>>53448693
Jag vet inte ens vad motgift är, berätta?
>>
File: 1448143038335.jpg (63 KB, 476x492) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448143038335.jpg
63 KB, 476x492
>>53448574
Det är inte våldtäkt när hon tillhör alla(h).
>>
>>53448661
What? There is no "hue" sound?
>>
File: 4123512341.jpg (64 KB, 486x309) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4123512341.jpg
64 KB, 486x309
>>53448601
För all del spela fickpingis till svarta ballar om du vill kompis.
>>
>>53448597
>inte lyssna på andras smak och se om man hittar något nytt

>>53448328
mysigare än förväntat, 7/10

>>53448378
neger/10

>>53448459
>>53448541
svängigt, 6/10
>>
File: DN.png (286 KB, 764x427) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DN.png
286 KB, 764x427
Hur kommer bonnierjuden undan med detta?
>>
>>53448699

" while more contemporary sources such as Thietmar of Merseburg and Adam of Bremen instead claims that Sweyn was married to a Polish princess, identified as Świętosława"

yeah this is tottaly us that is doing this
>>
Verkar som att arkivet är tillbaka. Här har ni tidernas första Sverigetrådar. Nbögar, se och upplev hur trevligt och mysigt Sverigetråden var innan ni kom och förstörde.
http://archive.4plebs.org/sp/search/subject/SVERIGETR%C3%85DEN/order/asc/
>>
File: Namnlös.png (1 MB, 1271x732) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Namnlös.png
1 MB, 1271x732
>>53448728
Fixat.

>>53448755
Nationalistisk radiokanal som är hatad av stormbögar för att de är mer traditionalistiska och konservativa.
>>
>>53448755
Nationell radio.
Motgift.nu
>>
>>53448815
Sigrid and Świętosława are still two different people
>>
>>53448823
http://archive.4plebs.org/sp/thread/23562691
Jag skrev Sverigetrådens tredje första inlägg. Känner mig stolt.
>>
>>53448811
genom att se till att svt aftonbladet svd zara larsson aldrig får se prata om det
>>
>>53448777
you know what I'm talking about
>>
>>53448815
Adam of Bremen was a damn paedophile and probably a secret communist.
>>
>>53448811
Media är den första statsmakten, och den är i händerna på ett främmande folk som enbart värnar om sina egna monetära intressen.
>>
>>53448240
t a r a n t i n o
>>
>>53448782
Ja, det kommer jag att göra, och jag önskar dig glad fickpingis till svarta ballar i vita mäns rumpor
>>
>>53448823
Hur förklarar du prototrådarna mellan 2010 och 2012 på /int/?
>>
>>53448872
>>53448895
Men borde inte AB eller andra stora tidningar vilja publicera detta för att smutskasta konkurrenter?

Eller (mer troligt) håller de själva på med liknande och vill inte kasta sten i glashus?
>>
>>53448823
>redan andra tråden har ett hakkors
kek
>>
tog mycket gold bond och spray deo mellan skinkorna för jag alltid svettas så mycket och nu gör det ont
>>
>>53448951
>konkurrenter
en arm för en arm kompis
>>
>>53448842
>Nationalistisk radiokanal som är hatad av stormbögar för att de är mer traditionalistiska och konservativa.
Nej? Nationalistisk radiokanal som är hatad av en liten minoritet stormbögar för att JDG och Magnus är kristna samt att de stödde Ukrainska seperatister.
>>
>>53448951
De har en gemensam långsiktig agenda och den är viktigare än tillfällig ekonomisk vinning.
>>
>>53448895
>Media är den första statsmakten, och den är i händerna på ett främmande folk som enbart värnar om sina egna monetära intressen.
Det enda sättet att tvinga dem på fall är att göra det ickebrottsligt med HMF. Helt seriöst. Ta bort lagarna om HMF och diskriminering.
>>
>>53448811
Låtsas om att det inte existerar som vanligt, vad trodde du?
>>
>>53448951
AB tjänar inte på att mediaförtroendet sjunker ännu mer
>>
>>53448823
Ta lite bilder.
>>
File: 1452035993788.gif (2 MB, 300x241) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452035993788.gif
2 MB, 300x241
>>53448926
>Ja, det kommer jag att göra
Allvarligt talat dock, hur sjunker man till denna nivå?
>>
Kommer Sverigepolare på /sp/ återupplivas under OS?
>>
>>53448985
Stormbögarna i tråden verkar ju avsky den som pesten. Nästan mer än vad de avskyr SD.
>>
>>53449052
Nej, blir bannade direkt.
>>
>>53448865

well shit the Polish wikipedia just blatantly says Sigrid was a sister of our king :--D
My theory is the as Slavic mythology and culture barely survive, some people want to desperatly connect us to Scandinavians
>>
>>53449064
Stormbögarna är egentligen betalda ryska shillar, som försöker splittra den nationella rörelsen. Trots att de är väldigt övertygande så avslöjar de sig själva genom att stödja rysk imperialism, något som varje pursvensk är emot.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=nH05BCECCd8
https://www.youtube.com/watch?v=4eIq_yui1c8

För 15 år sedan så hade det här varit normalt. Idag räknas det här som nazism. Fy fan vad jag hatar varenda person som gjort det här onormalt i Sverige. Jag hoppas de får blödande rövcancer i medelåldern.
>>
>>53449038
>>53449037
>>53448994
>>53448980
Arpi eller liknande borde väl vara intresserad ändå?
>>
>>53449064
Finns en och annan som gör det. De flesta vettiga människor förstår att SvP, Motgift, Nordisk Ungdom, Motståndsrörelsen och alla andra nationella projekt är av godo oavsett vissa meningsskiljaktigheter.
>>
>>53448328

Objektivt sett bästa Eurovision som någonsin skapats

https://www.youtube.com/watch?v=7i9ozy739c8
>>
>>53449152
Tror inte han vill riskera hela sin karriär på något som folk kommer glömma inom en vecka ändå.
>>
Vad tror ni att ni göra om 5 år?

Har ni någon kontakt med folk från tråden? Om ni inte har, tror ni att ni kommer grubbla över det?
>>
>>53448240
Andrey Rublyov
>>
>>53449191
Vi är nog instängda i bunkeranons bunker då
>>
>>53449191
Jag har aldrig haft kontakt med folk från tråden och kommer aldrig ha heller. Alldeles för roligt att jaga (you)s och stormböga. Blir jag en verklig person måste jag skärpa mig.
>>
>>53448328
https://www.youtube.com/watch?v=6LtXVjOmvDY

>>53449191
Ingen aning. Kanske tar en doktorshatt.
>>
>>53449191
Ser bara tre alternativ.
>strida i ett pågående inbördeskrig
>sitta inspärrad
>vara död
>>
>>53449191

Någon frågade detta i SvTs begynnelse, det var fyra år sedan, och jag är fortfarande här och har kontakt med många från tråd1, så jag gissar att det är samma sak om 5 år.
>>
>>53449275
En doktorshatt vore nice.
>>
>>53449267
Jönköpingsanon snälla
>>
>>53449302
>sitta i tråden när man närmar sig 30
mann1

>>53449275
ayy mann1
hur går saker?
>>
>>53449191
Jag hoppas jag inte är kvar i tråden, men att fortfarande prata med folk från tråden visst.

Men håller inte att känna sig tvingad att läsa varje brev som det är idag. Är jag iväg 2+ timmar så får jag ångest över att jag missar saker i tråden.
>>
>>53449191
Färdigutbildad och förlovad med en sötpaj. :3

#vågatro
>>
>>53449047
>sjunker

antyder du att olika sorters porr har olika värden?

är du en stormbög?
>>
>>53449191
Det enda jag ångrar är att jag aldrig lärde känna folket i tråden utanför tråden. Försökte några gånger men det blev inget av det.
>>
>>53449275
Äääh, doktorshattar är ganska larviga ändå. Kepsar är mycket coolare. :}
>>
>>53449372

>5 år sedan
>"H-haha sitta i tråd1 när man är 25, kommer inte hända"

"Du är här för alltid" är inget meme, mann1
>>
>>53449375
>Men håller inte att känna sig tvingad att läsa varje brev som det är idag. Är jag iväg 2+ timmar så får jag ångest över att jag missar saker i tråden.
Jvdk och det är hemskt
>>
är badboll en playboy?
>>
>>53449364
Det är ju det jag menar. Blir anklagad för att vara alla från moderatextremistanon, till SNSD, till smögen till musen, till fbanon till nu den här jävla tjommen.

Den enda jag aldrig blir anklagad för att bli är badboll.
>>
>>53448480
nearly all of Sofia Karlssons songs are similar to that one

here are some other völkisch songswith female vocalists:

https://www.youtube.com/watch?v=wxCrJIoh6-A

https://www.youtube.com/watch?v=iWVBVZ9-OBs

https://www.youtube.com/watch?v=SR_EEr_1nRg

https://www.youtube.com/watch?v=S01LLgxyrV4

https://www.youtube.com/watch?v=L3WvW0vkGno
>>
File: 1320551568377.png (91 KB, 368x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1320551568377.png
91 KB, 368x400
>>53449191
>Vad tror ni att ni göra om 5 år?

Ungefär samma jag gör nu, förhoppningsvis har jag väl kommit igång med att lära mig småföretagande och driver med någonting på fritiden.

>Har ni någon kontakt med folk från tråden?
>faktiskt gå på träffar

Ni är alla bara nollor och ettor som lever inuti min dator.
>>
>>53449429
Var bor du? Vilka träffar har du varit på?
>>
>>53449372
Jodå. Dumpade in rapporter och skit värt 30 hp i Fredags. Sirius klart liksom.

Ska ner till E-tuna på Onsdag och hålla slutredovisning inför lite chefer och marknadsföringsfolk. Sen ska jag döda omtentor hela våren. Känns rätt slappt, men ska bli skönt. Sj?
>>
>>53449400
>antyder du att olika sorters porr har olika värden?
Tro fan det, hur jävla borta måste man inte vara för att inse det?
>>
>>53444498
Muh dick.
>>
>>53449475
>Den enda jag aldrig blir anklagad för att bli
Freudiansk felsägning?
>>
File: 1414974432390.png (199 KB, 480x301) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414974432390.png
199 KB, 480x301
>>53449455
>>
>>53449436
Man kanske lämnar något år, eller några månader. Men man kollar in då och då för att nyfiket kolla vad som händer. Valvakorna är ju episka t.ex. eller som när blattarna brände ned husby.
>>
>>53449436
Trodde du var borta för alltid ett tag.https://www.youtube.com/watch?v=UPw-3e_pzqU
>>
>>53449502
Bor i norr, menade kanske inte just träffar direkt men i olika spel eller annat.
>>
>>53448240

Margin Call
The Big Short
Sicario
>>
File: 1451663896544.jpg (164 KB, 426x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451663896544.jpg
164 KB, 426x306
>grafikkursen förutsätter att man kan c/c++
>kursen innan är Java
>kursen innan var Scheme och Python
? ? ?
>>
>>53448664
>abo jävla omoraliska svennejävlar vår kultur är mycket mer respektfull
>>
>>53449528
Nej helt seriöst. Aldrig blivit anklagad för att vara badboll.
>>
>>53449528
>badboll är moderatextremistanon som stalkar calle
h-h1
>>
>dkn ska på lägenhetsvisning om några dagar

Om jag får den blir jag apex nbög, har redan lyckats bluffa till mig jobb, bil och fv på något sätt

t. inte nbög
>>
File: groda.jpg (122 KB, 1278x1181) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
groda.jpg
122 KB, 1278x1181
>>53449436
>man

>>53449513
>Sirius klart
Topp nice mann1
Var och slutredovisade sirius med dina klasskompisar i veckan lel(är de kvinnliga kända för att vara bitchiga?)
tenta i övermorgon, sedan börjar jobbet

Du skjuter på exjobbet ett halvår eller?
>>
>>53449579
Du måste typ gå på träffar också men då hjälper det ju om du har spelat med folk från tråden så de känner igen dig. Kom på NDT vettja.
>>
>>53449516
>stormbögen tycker bättre om bögsex än om rasporr

vilken överraskning
>>
>>53445943
Se Marie Antoinette.
>vadå? de som svälter kan ju äta bakelser, jag ser inte problemet?
>vadå? flyktingarna kan ju flytta in i arbetarklassområden, jag ser inte problemet?
>>
>>53449694
>Kom på NDT vettja.
Nja jag tror nog det är för sent nu.
>>
>>53449724
>Marie Antoinette
Falskt anklagad.
>>
File: 1449022251356.png (16 KB, 736x547) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449022251356.png
16 KB, 736x547
>31 timmar och 41 minuter kvar till den första av två tentor som avgör om jag blir vräkt eller inte
>>
>>53449695
Vad snackar du om mannen? Är varken bög eller stormbög
>>
>>53449686
Ja. Eller, två av dom är topp slynor. Magdalena är rätt trevlig.
Och ja. Pallar inte dra på exjobb med massa omtentor kvar. Blir nog plugg och en sommar till på LKAB först. Lite för bra betalt för att stå över.
>>
>>53449731
Varför då? Det kommer nytt folk hela tiden och om du har varit med i mer än ett år så är du ju ingen supernybög iallafall.
>>
File: memeztAr.jpg (50 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
memeztAr.jpg
50 KB, 640x1136
>>53449191

Är i kampgrupp IC och krigar på sydfronten. På nätterna smyger vi in i fiendeland och sätter upp klibbor.
>>
Vart fan är min mobil?
>>
>>53449836
Vad har du för nummer? Kan prova ringa.
>>
File: 1320876107895.jpg (24 KB, 674x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1320876107895.jpg
24 KB, 674x500
>>53449685
Vad för jobb? Hur stor är lägenheten och vad vill du ge för den?

>t. inte nbög

Höhö okej.
>>
>>53449836
EYYYY JIBRIL, KOLLA MANNEN JAG SNODDE SUEDIS MOBIL
>>
File: 1450586537201.png (3 KB, 343x543) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450586537201.png
3 KB, 343x543
>>53449742
Och jag jobbar fortfarande på CSN.
>>
File: 1451726789960.jpg (120 KB, 444x461) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451726789960.jpg
120 KB, 444x461
>>53449513
>Ska ner till E-tuna
Menar du Eskilstuna?
>donken man kommer åka till Stockholm när Pundare kommer till ens stad
>>
File: 1324481204621.png (78 KB, 493x381) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1324481204621.png
78 KB, 493x381
>>53448149
>KD cuckar
>>
>>53449877
Inte han, men pratat med rasmus?
>>
Är kungen den ultimata SJW?
>hörru jag är faktiskt inte en "han" jag är en hans majestät!! lär dig mina pronomen din skitlord!"
>>
>>53449731
malmfält? Du är alltid välkommen att ta en bärs när du är i Luleå

>>53449782
> två av dom är topp slynor. Magdalena är rätt trevlig
har fått den bilden, dock triggar de andra två igång min HÖ TE på ett djuriskt sätt

>LKAB
min neger
>>
>>53449855
Hittade den på min stol. Tack ändå doxxmästarn.
>>
>>53449742

har redan bott för länge favä, har inte tagit de poäng som krävs för att bo kvar

att jag har ett par månaders uppsägningstid innebär att jag kan bo kvar från det att de upptäcker felet och säger upp mitt avtal, eller hur?


hoppas det iallafall
>>
>>53449895
Inte än... det här är ingenting man bara tar upp framför alla i fikarummet
>>
File: image.jpg (523 KB, 1493x844) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
523 KB, 1493x844
>>53449815
>trådens cirklar och grupperingar blir bataljoner och stridsenheter efter att kaoset lagt sig i framtidens post-apokalyptiska värld där överlevnad är det enda som spelar någon roll
Någon borde skriva en fläktfiktion om detta
>>
File: 1446235464285.png (38 KB, 172x430) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446235464285.png
38 KB, 172x430
>>53449877
jag längst ner, du längst upp
>>
>>53449867
hantverk, det är en hyreslägenhet

men är du villig att offra mö pf så kan vi kanske arbeta ut något :3
>>
>>53449878
Jupp. Ska till Volvo CE. Tänkte käka en kebab också.
>>