[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden - Känsloupplagan
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 424
Thread images: 151
Breva donks
>>
>>53439203
>man Misaka gör mer för framtiden än hela SMR tillsammans
>>
Gillar er så mycket.
>>
File: 1450512887037.jpg (68 KB, 378x414) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450512887037.jpg
68 KB, 378x414
>>53439194
Drömmen favä
>>
>>53439203
>antyder att fjortisar som nyss upptäckt politik inte kommer anmäla dig för rassenassebrasse när du lär ut historia som inte är hur den förtrycktas perspektiv
>>
File: blanda upp2.jpg (28 KB, 500x625) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
blanda upp2.jpg
28 KB, 500x625
>>
File: Bernard.jpg (1 MB, 1920x2880) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Bernard.jpg
1 MB, 1920x2880
>donken kan heema alla här
>>
File: 1386199837804.png (515 KB, 573x387) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1386199837804.png
515 KB, 573x387
>>53439222
jag har dig ohana
>>
>j-jo polackerna vann över mongolerna

Bokstavligen mer verklighetsfrånvända än stormsnorrarna lmao
>>
Riktig jävla kvinna.
>>
>>53438971
Inte behöver väl du köpa en vibrator när du bara kan fråga mig om du vill ha lite njutning ;)
>>
>>53439203
vad hade du tänkt söka?
>>
>>53439203
Tack Misaka
>>
File: weee.jpg (130 KB, 500x636) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
weee.jpg
130 KB, 500x636
>>53439284
:3
puss anon
>>
File: Självmord.gif (743 KB, 180x130) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Självmord.gif
743 KB, 180x130
>>53439277
Ropa inte hej än. Jag har många år kvar innan jag är klar.

Så antagligen finns det inget Sverige kvar då i alla fall.

>>53439353
Kriminologi.
>>
File: image.jpg (489 KB, 2000x1333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
489 KB, 2000x1333
>dkn allt prat om Kristin Kreuk får mig att komma ihåg ungdomens dagar när jag såg på Smallville
>dkn lite sugen att se om de första säsongerna nu

Chloe (Allison Hunnigan?) var alltid den snyggaste tjejen
>>
File: 1452455140421.jpg (176 KB, 1632x1224) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452455140421.jpg
176 KB, 1632x1224
>>53439222
>ska gå till affären och har musik i öronen
>ser brud komma gåendes
>panik.exe
>visar sig vara gammalt ex
>vi står och kallpratar nån stund sen skiljs vi åt
>dkn ingen fv

Inte så märkvärdigt men råka lyssna på en låt som passa bra när jag mötte henne så det blev mycket mer donkit
>>
>>53439381
är du fortfarande politiker, du utrycker raskrigsaktiga åsikter just nu trodde du gått o blivit halvcuck
>>
File: 1451497569491.jpg (63 KB, 680x383) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451497569491.jpg
63 KB, 680x383
>>53439381
>välja mellan gyckelprogram
kek
>>
>dkn ingen brun 2d fv med saftiga lår och död blick som inte bryr sig om en och tvingar en till sex
;______________________________________;
>>
>>53439357
>donken ingen söt feminin varg att leka med
>>
>>53439395
Älskade introt till den serien men blev aldrig intresserad av självaste serien. Några avsnitt då och då när jag jäste på soffan men föll aldrig för serien.
>>
>>53439322
fortsätt suga mongolkuk du. Antar att VästRomerska riket heller aldrig besegrade Attila enlight dig?
>>
>>53439395
Allison en jä ho som försökte komma emellan Lanas och Clarks kärlek favä

Hon ser ut som en råtta också
>>
>>53439381
>dkn hade en gång drömmar om att bli en psykolog men föll för datorjuden
>>
>>53439464
bild r-relaterad..?
>>
File: sm8020014du8.jpg (421 KB, 967x1450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sm8020014du8.jpg
421 KB, 967x1450
>>53439395
>Inte Lois Lane

Kolla hennes käke, tänk vilka starka söner man skulle kunna avla med henne, trots mina betagener
>>
>dkn 21 och petar fortfarande näsan
>>
>>53439423
lilla umaru är sötare favä
>>
File: dkn.png (580 KB, 554x554) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dkn.png
580 KB, 554x554
>>53439203
du är en bra grabb
>>
File: 1435693687013.jpg (74 KB, 617x348) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435693687013.jpg
74 KB, 617x348
>>53439415
>KD
>inte HE RA KR sedan vår ariska överhärskarinna tog över
>>
>>53439505
psykologi är ett memämne av största grad, du gjorde rätt
>>
>>53439395
>Chloe (Allison Hunnigan?)
vem fan spelade hon i serien? henne komemr jag inte alls ihåg. Kommer inte ihåg ngn Chloe
>>
>>53439531
Fel
>>
>>53439496
>Hon heter bokstavligen redan Keuuk.

Lätt att man kuckar och går med på att byta efternamn.
>>
>>53439525
Alla petar sig i näsan Anon

Så länge du inte menar att du äter snorkråkorna, för då bör du rannsaka dig själv
>>
>>53439548
där av bara halvcuck men fortfarande allianscuck
>>
File: 1451903726285.png (108 KB, 290x290) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451903726285.png
108 KB, 290x290
>>53439575
>dkn ingen desu wa och ara ara jultårtefv
>>
>>53439414
kul att ni kunde ha ett lugnt å civiliserat samtal då. vad talade ni om?
>>
File: 20944122_uu.jpg (63 KB, 1023x682) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20944122_uu.jpg
63 KB, 1023x682
Hot
>>
File: kiri.png (1 MB, 1459x931) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kiri.png
1 MB, 1459x931
>>53439531
Kiri > ebina > UMR > desu wa > stora umaru > > > > > lilla umaru
>>
>>53439638
A real hunk. Too bad he married a literal slut.
>>
File: 4H8kaMT.jpg (230 KB, 1024x683) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4H8kaMT.jpg
230 KB, 1024x683
WE WUZ KANGZ OF THE JANGLE N SHIT

MOZART WAS LEON YOU RASIS
>>
File: 1451922595904.jpg (105 KB, 836x727) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451922595904.jpg
105 KB, 836x727
>>53439548
>Ebba "Vi ska inte sätta en gräns för hur många flyktingar vi kan ta emot" Busch
>>
File: hotaru.jpg (125 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hotaru.jpg
125 KB, 1280x720
>>53439552
Möjligtvis men jag gillar människor
>>53439623
Tar nog vilken sorts fv som helst
>>
>>53439592
Usch nej
>>
>>53439586
>dkn Magnus i torsk på Tallin
>>
File: 1384539361955.jpg (896 KB, 2222x1667) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1384539361955.jpg
896 KB, 2222x1667
>>
>>53439632
jobb och husdjur
>>
>>53439586
Hon heter K R E U K din jävla cvck
>>
>>53439531
>Inte stora Umaru

Sjuka jävel
>>
File: 1452449657822.png (853 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452449657822.png
853 KB, 1280x720
>>53439666
Fina siffror och Hotaru är en jävla hora
>>
>>53439666
>jag gillar människor
Är du en 22-årig tjej?
>>
>>53439666
> Men jag gillar människor.

Hahahahaha vad fan gör du här isåfall.
>>
File: image.jpg (40 KB, 280x412) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
40 KB, 280x412
>>53439562
Den blonda journalisten som från första början är nära vän med Clark och även är ihop med honom ett kort tag innan Lana kommer och förstör allt.
>>
>>53439708
Mitten längst ner skulle kunna få vara min tonårsebony knulldocka favä
>>
åååh jag vill klappa en gullig varm kattrumpa
>>
File: rin sabel pub.jpg (370 KB, 1280x850) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rin sabel pub.jpg
370 KB, 1280x850
>>53439728

>>53439744
Människan är det mest intressanta som finns favä
We the best
>>53439754
jag har ingen fv
>>
>>53439723
>stora umaru
>beter sig som en 4-åring
>om du inte gör vad hon vill kommer vitknektar anfalla dig
>lilla umaru
>nöjer sig med skräpmat och läsk
>har någon att spela spel med
>>
>>53439755
ja juste!!! hon blev totallt hanrejad av Lana ju kek

riktigt vänzonad av Clark
>>
kanske finns det hopp än

för inte allt så länge sedan var det fan 10k per vecka
>>
>>53439661
>man KD, SD, gamla M dreamteam 2018
våga hoppas
>>
>>53439755
Chloe är så jävla 5/100
>>
File: 1426543551584.jpg (24 KB, 280x280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426543551584.jpg
24 KB, 280x280
https://twitter.com/hanifbali/status/686616197614448640

Stämmer det verkligen att ID-kontrollerna har minskat flyktingströmmen med 98%?

Jävla horungar som inte gjorde det tidigare om det då stämmer.
>>
>>53439723
""""stora""""
>>
>>53439863
afghaner blåst åt helvete
>>
>>53439863
Helt sjukt om man tänker efter. Kommer fortfarande ihåg paniken.
>>
>>53439846
>Människan är det mest intressanta som finns favä
Izaya Orihara snälla gå
>>
File: 1452450331521.jpg (486 KB, 700x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452450331521.jpg
486 KB, 700x1200
>>53439846
>gilla någon som suger ens kuk för godis
Skulle cucka sönder alla som gillar Hotaru
>>
>>53439875
ja se
>>53439863
>>
>>53439863
Fortfarande stort problem att vi tar hand om dem.
>>
vill dö
>>
>>53439846
>Människan är det mest intressanta som finns favä
håller med dig familjemedlem, synd att allt som heter antropologi är megacuckat
>>
>>53440026
Bit ihop favä.
>>
File: image.jpg (138 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
138 KB, 1024x768
>>53439868
>antyder

Hon är snyggast i serien till skillnad från din tråkiga, klarar ingenting själv tjej.
>>
DEBATT
E
B
A
T
T

på aktuellt nu om polisens mörkande!!!
>>
>>53439863
1094 för många
>>
>>53440051
tack
>>
File: yukino.jpg (143 KB, 889x899) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
yukino.jpg
143 KB, 889x899
>>53439954
Insåg inte att jag nästan ord för ord citerade
Jag är 2d
>>53439962
är du ok min man
>>53440026
Rannsaka dig själv
>>
>>53439875
Förmodligen är det vintern som gör sig till känna
>>
>>53440078
men det intressanta är det på slutet, 39 pers på en dag mann1 hur länge sedan var det det var så här lågt?
>>
>i vissa fall talar vi inte om saker
>men jag skulle inte kalla det mörkning
>>
>>53439666
Skulle du en svartmagikerfv?
>>
>>53440078
Det må vara men du får tänka på att vi under flera veckor nådde upp till 1094 innan lunchtid på EN DAG.
>>
File: 1448462310669.png (28 KB, 622x659) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448462310669.png
28 KB, 622x659
>oskuld
>snart 19 år

kommer skämmas hela livet ut
>>
>>53440061
Sliskiga hanrejsormar.
>>
>>53439875
Alla artiklar och uttalanden om att det inte går att stoppa invandringen genom åren. Helt underbart att man får uppleva pk-hysterin sprängas åt helvete. Trodde jag aldrig för tio år sen man fattade vad som hände.
>>
vilken jävla cuck
>>
>>53440203
Rannsaka dig själv min gode man.
>>
>>53439505
Du är bokstavligen jag. Hjälpte inte att alla i min omgivning "psykolog???? du borde bli advokat!".

Så gick jag juristutbildningen i en månad innan jag fick nog och hoppade av och blev löneslav.

>>53439552
Finns god kosing att tjäna dock, på att inte göra annat än att sitta och lyssna och kanske komma med ett och annat gott råd.
>>
Jag vet att det är ett /tv/ jagjag men fan man kanske ska inför en ingen singelpolicy för konserter
>>
>>53439415
Bara haft en sådan där dag då hoppet för västvärlden försvunnit från mig en aning.
>>
File: 138825435450.png (163 KB, 330x369) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
138825435450.png
163 KB, 330x369
>>53440235
Ingen har någonsin sagt till mig att asylrätten betyder att vi måste faktiskt ta hand om de som får asyl med allt möjligt som kostar pengar.
>>
>>53440271
>ge upp sin frihet för att mörkermän inte hanterar det
nej det finns en bättre lösning
>>
>>53440271
Rapefugeesen går ju i stora gäng
>>
Vilken jävla fittig snubbe alltså.
>>
File: 1452361236048.jpg (100 KB, 511x788) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452361236048.jpg
100 KB, 511x788
>>53439863
>Samtidigt finns det hundratusentals bruna potentiella våldtäktsmän redan här som suger upp miljoner i bidrag varje dag
>>
>>53440026
Döden är vidrig som säjtan. Bara läs på lite om hur olika självmordsmetoder beskrivs så kommer du def. komma på andra tankar om du inte är seriöst sjuk.
>>
>>53440303
Sa du något åt föreläsarjäveln då?
>>
>den här cuckpolisen

vidrigt
>>
>>53440339
dröjer inte länge innan SD föreslår massutvisning, och folket kommer stödja det
>>
KRÄKS
>>
>>53440203
>oskuld
>snart 24
reeee osv
>>
>börjat spela korpenfotboll
>hört massor av saker
>fulspel
>gubbar som dricker folköl på bänken
>ska vara roligt
>jag som är otränad rundar tjockisarna
>anstränger mig knappt
>ändå bäst
>>
>>
>>53440203
Rätt.
>>
jävlar svt ställer faktiskt jobbiga frågor
>>
File: 1450825339770.jpg (1 MB, 2673x6496) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450825339770.jpg
1 MB, 2673x6496
>>53440395
>dkn inte oskuld
>dkn autist
>>
>>53440332
ja alltså bara tjejgäng eller killar med flickväänner får gå.
singelkillar får väl ha ett eget område där de får stå

>>53440330
ge (lagliga) alternativ
>>
File: 1416346204306.jpg (44 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416346204306.jpg
44 KB, 600x800
>>53440381
Ja.

Hon reagerade som hon inte förstod vad som var problemet. Vilket ökade känslan av västvärldens förfall.
>>
Dessa svenska kvinnor som låter som invandrare...
>>
File: 14567788893.jpg (113 KB, 1032x774) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14567788893.jpg
113 KB, 1032x774
>dessa fjortisbrudar
>>
>>53440462
>ge (lagliga) alternativ
utvisning
>>
File: djurpark.png (28 KB, 341x717) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
djurpark.png
28 KB, 341x717
>donken stenad :3c
>>
>>53440203
Äh för fan. Ta dig samman. Bestäm dig för att inom ett år ska jag göra nåt med en tjej. Sen börjar du göra lite saker som ökar dina chanser för det. Börja chatta med tjejer, kanske säga några ord extra till hon i kassan osv. Snart kommer det kännas avslappnat och naturligt så kan du börja flirta lite.
>>
>>53440436
haha aa
>>
>>53440493
håller med dig om det. Men de som är svenska medborgare då?
>>
File: Lana.jpg (94 KB, 736x1104) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Lana.jpg
94 KB, 736x1104
>>53440058
Fast det gjorde hon visst, sen var Chloe bara väldigt osjälvsäker och jobbig
>>
Tror ingen har omringat det här träsktrollet...
>>
>>53440476
vad sa du? vad sa hon? suckade folk högt för du avbröt föreläsningen?
>>
>>53440191
Lust att springa lite grottor?
>>
File: 1452480894521.jpg (64 KB, 899x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452480894521.jpg
64 KB, 899x900
>>53440462
Jag älskar musik men har ingen fv
KVÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Jag är för helvete vit och alla mina polare jag går på konsert med är vita. Stäng ute rapefugees inte mig för helvete
>>
>>53440497
Är det roligt Mizaki/oniichanj?
>>
File: 1455654655336.gif (236 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1455654655336.gif
236 KB, 500x500
>crossing borders

Mmm, mer vakter.

Gränsvakter.
>>
File: 1450272629858.gif (860 KB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450272629858.gif
860 KB, 500x281
>>53440497
>måste säga att man är stenad

t. uppmärksamhetshora
>>
>>53440531
Tar bort medborgarskapet.
>>
File: 2659915851.jpg (38 KB, 900x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2659915851.jpg
38 KB, 900x600
skulle ni?
>>
File: Dog.jpg (48 KB, 630x630) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Dog.jpg
48 KB, 630x630
"Viktor", är du här?
>>
>>53440618
ja
>>
>>53440603
>>
>>53440618
Ja.
>>
>>53440618
ja
>>
>>53440558
I will never understand a male person playing a female character
And I've heard lots of reasons, the pinnacle of them all being: "I like the hips and ass movement"
Please. Nigga.
>>
>>53440551
Jag var vänlig mot mina kurskamrater och pratade med henne efter föreläsningen.

Jag blev så chockad av Maria-grejen att jag inte hann reagera.
>>
>>53440561
>antuder att vita ensamma kilalr inte är största hotet
snälla inga masskjutningar idag anon

>>53440596
går det att göras lagligt?
>>
är det asså stora sexmobber som gör så här? Är de organiserade?

rödpilla mig
>>
File: fet gris slyna.jpg (147 KB, 1024x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fet gris slyna.jpg
147 KB, 1024x576
>>53440191
ja desu
Skulle hellre ta en loli paladin dock
>>53440266
Känns som något man kan satsa på under sin fritid dock, att förstå människor är ju en väldigt användbar social förmåga
>>53440460
>förlorade oskulden bara några månader innan jag gick in hårt på 2dande
Tack jesus
>>
File: 1393735953883.jpg (36 KB, 527x507) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1393735953883.jpg
36 KB, 527x507
>>53440618

Mm tyst eller heem.
>>
>>53440603
>avla arisk-judiska blandrasbarn

Ja tack
>>
>>53440658
i want something beautiful to look at while im playing
>>
>>53440658
OK homo, keep staring at that man ass you big homo. I'm not a homo like you. Ugh homo.
>>
File: 14025436677885.jpg (120 KB, 1280x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14025436677885.jpg
120 KB, 1280x800
>den här hjärndöda bruden i debatten
>>
>>53440658
im girl
>>
File: 1450228484526.jpg (177 KB, 1024x730) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450228484526.jpg
177 KB, 1024x730
>>53440631
>>53440648
>>53440652
Fuck er alla
>>
>>53440658
I totaly feel you Ludskog. They're either closet transexuals or just fucked up in the head
>>
>>53440679
>går det att göras lagligt?
?? då får vi väl skriva om lagarna
>>
>>53440658
I just wanted to create a waifu desu
>>
>>53440497
Söt stripp hörrödu, men våglar kan inte gifta höndar.
>>
>antyder att invandrare som knappt kan tala svenska bryr sig om någon brud ställer sig upp och säger att man inte ska hålla på att sexuellt ofreda andra personer
>>
>>53440737
Men vad vill du?
>>
>>53440061
>polisens
Haha aa.
Cirkelrunkandet bland medierna fortsätter tydligen.
>>
>>53440618
haha aa
>>
File: Zodiac-sketch.jpg (111 KB, 500x627) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Zodiac-sketch.jpg
111 KB, 500x627
>>53440558
Visst, men snart, kan inte just nu.
>>
>>53440658
its a videogame who cares
>>
Vilken jävla debatt!
>>
>>53440681
verkar vara ungdomsgäng som går dit endast för att tafsa ja

>>53440746
vad gör vi med de som endast har svenskt medborgarskap?
>>
>>53440803
Båda sidor vill samma sak.
>>
File: 1354356667192.png (25 KB, 500x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1354356667192.png
25 KB, 500x676
>den här jävla debatten

mm aa haha hehe hihi

Så ni som är arga över det här. Varför?
>>
>kvinnor
>>
GRUPPEN
MÄN
>>
File: 1450969690422.jpg (1 MB, 1300x1270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450969690422.jpg
1 MB, 1300x1270
>>53440782
Breva bilden på flickan med de girgantuösa låren, jag har tappat bort den
>>
>>53440679
KVÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

>>53440679
Babbegäng babbar sig
>>
>>53440786
tat lugnt mannen. jag vet att DN mörkade. ändå kul att se polisen svettas lite
>>
>>53440558
Oj hejdär. Jag utforskar gärna din grotta. ;)
>>
>sätt inte grupper mot varandra
>vi måste adressera män
>>
Men vem bryr sig.
>>
>>53440737
elakt favä
>>
>>53440700
There it is, that's the second most used argument
Bet you played with Barbies too

>>53440716
I'm not a homo, homo

>>53440723
No you're not

>>53440745
This man knows his stuff

>>53440748
>waifu
Best wishes in your recovery, friend. I want you to get better. No, I want you to become great.
>>
>>53440658
Anyone who doesn't create a cute loli is a flaming faggot desu.
>>
File: 14rewre52.jpg (45 KB, 728x728) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14rewre52.jpg
45 KB, 728x728
>>53440854

>>53440877
>vi plockade ut typ 200 invandrare t. Polisen
>KVINNAN säger då att det är ALLA MÄN
>>
File: TrHaFjF.jpg (252 KB, 1894x2433) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
TrHaFjF.jpg
252 KB, 1894x2433
>>
>>53440603
Hon verkar helt pervers. Med henne skulle man nog ha skitroligt. Men hon har judisk pojkvän. Hon är litet som judarna stormbögarna beskriver.
>>
>>53440939
Tack [email protected]
>>
>>53440658
It is role playing. You pretend you are someone else for a change.
>>
>att rikta sig mot de som tafsar är rasistiskt

hehe mm
när ska rasist-mémet dö?
>>
File: image.jpg (311 KB, 1280x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
311 KB, 1280x1024
>>53440540
När gjorde Lana något som inte var att bli räddad?
>>
Vem /EXALIFTIN/ här?

https://www.youtube.com/watch?v=tMophHw6iX4
>>
>>53440658
I just want to be the little cat.
>>
File: nm09gB_5.png (683 KB, 915x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nm09gB_5.png
683 KB, 915x1024
>dkn ingen räf v
>>
>>53441025
>klaga på att kvinna blir räddad i Vitknekt-serien
>>
File: 209.png (367 KB, 600x398) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
209.png
367 KB, 600x398
>>53440993
>han vill rollspela som flicka
Kroaten har helt rätt
>>
>>53441010
Sjukt ändå.

De vill rikta sig mot hela grupperna som gör tafsandet.

Men inte de som gör det mest.
>>
>>53441010
Aldrig. Det är ett sånt episkt jagjag att det skuggar allt annat. Att skydda våldsverkare, tjuvar, våldtäktsmän och bidragstagare med några få ord är så kraftfullt.
>>
>>53440993
>>53440800
>>53440935
The pitch they're trying to sell. The lengths they're trying to reach

Hilarious
>>
>>53441057
>dkn ingen räf pv
>>
>swedish music
https://www.youtube.com/watch?v=Y7EQaNlsEFs
>>
>>53441010
Det är ju ni vita "män" som gnäller när man påpekar att problemet är män överlag och inte just män med lite annorlunda hudfärg, rannsaka dig själv för fan
>>
>>53441069
Bara försökte förklara konceptet att rollspela för någon som inte verkade förstå det.
>>
File: L.F..png (489 KB, 624x806) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
L.F..png
489 KB, 624x806
>>53440928
>Bet you played with Barbies too

No, that's why I'm playing female characters.
Thanks Freud.
>>
>>53441106
im a girl, retard.
>>
File: 1443731132053.jpg (154 KB, 666x999) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443731132053.jpg
154 KB, 666x999
>>53440658
Because It's fun and they look neat, why would you want to self-insert yourself into an RPG? Stop being so fucking judgmental
>>
vart är det debatt???
>>
File: a.jpg (3 MB, 2550x3300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
a.jpg
3 MB, 2550x3300
>>53441111
schyssta siffror min räfv
>>
File: 1444601215066.jpg (16 KB, 229x233) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444601215066.jpg
16 KB, 229x233
>>53441170
>Stop being so fucking judgmental
>>
>>53440672
>Maria-grejen
?
>>
>>53441156
>problemet är män överlag

lel
>>
>>53441170
> dkn ingen spritt språngande galen korsriddar fv.
>>
File: 1443730306642.jpg (59 KB, 695x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443730306642.jpg
59 KB, 695x900
>>53441210
Gäller dig också, Mdongo ;^)
>>
>>53441170
You don't self insert yourself in an RPG consciously. You do it unconsciously. Even if you create a character that's the very opposite of you, it's still a mosaic. A mosaic that will be filled with things that make you
>>
>>53441220
Jungfru Maria var en ensamstående moder.
>>
File: Jävla escapism.gif (887 KB, 245x245) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Jävla escapism.gif
887 KB, 245x245
>>53440993
Det kan vara rätt kul
Lite escapism har aldrig dödat någon direkt.

Bara lite åt gången, mer och mer, centimeter efter centimeter tills hjärtat slutar slå
>>
>>53441185
snälla svara
>>
>>53441185
Det är en debatt i ditt Rövhååååål. Alla är bjudna.
>>
File: 1452532865677.jpg (331 KB, 1154x703) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452532865677.jpg
331 KB, 1154x703
>>
File: 1433684889729.jpg (719 KB, 1111x1383) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433684889729.jpg
719 KB, 1111x1383
>>53441285
It's just a game, stop overthinking things Ljudskog-san
>>
Det jag inte begriper är hur dessa kvinnor kan säga att det är mäns fel. Vad tycker hennes pappa om det? Hennes bror? Hennes son?
>>
File: terminator[1].jpg (217 KB, 1612x806) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
terminator[1].jpg
217 KB, 1612x806
>>53441156
problemet är biologiska organismer favä

gör slut på våldtäkt: gör slut på organiskt liv!
>>
>>53441337

>Inte färgkodat efter allvar

Svagt av excelnissen.
>>
>>53441337
>1337

Excel bekräftat en gud
>>
File: 1404543544448.jpg (16 KB, 251x251) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1404543544448.jpg
16 KB, 251x251
>>53441394
De håller med.
>>
>>53441156
problemet är män från en kultur som ser kvinnor som skräp, har inte med hudfärg att göra. att jag som uppfostrad med feministvänsterbarnprogram och -skola ses som ett lika stort problem som snubbar från en kultur där kvinnor måste täcka sig och inte får köra bil och stenas för de blivit våldtagna tycker inte jag är speciellt rättvist.
>>
File: sad.jpg (261 KB, 466x732) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sad.jpg
261 KB, 466x732
>>53441138
>10 år sen

vart fan tog åren vägen
>>
>Världen är en mångfacetterad plats. >Beteenden och värderingar varierar. Ibland hamnar de i konflikt. Det är inte så svårt att begripa.
>Av det skälet är det särskilt nedslående att läsa och höra dem, som insisterar på att överfallen i Köln och på andra platser under nyårsnatten, inte har ett dugg att göra med kulturella skillnader. Antingen menar de att det inte finns kulturella skillnader som skapar konflikter.
>Det är uppenbart fel.
>Eller så menar de att det inte finns någon väsentlig skillnad mellan kvinnosynen på många håll i Mellanöstern och Nordafrika och bland majoriteten i Västeuropa. Det är som att säga att det inte spelar någon roll om barnen kommer hem från zooaffären med en hamster eller en blåval. Båda är däggdjur.

När fan blev Aftonbladet en rasistblaska?
>>
>>53441394
Att hata män är inne just nu
>>
Will I get rekt for downloading tv shows through torrents in Sverige? I know there are some euro countries where you can get heftily fined.
>>
>>53441421
Detta favä
>>
>>53441162
These female characters are sexualized, sometimes highly. Sexualized and attributed by a MAN playing it/them. Sexualized by the people making it. Now I know sex sells and RPGs make it possible to interact in various situations, but a man playing a female character that's "cute" and has a "nice skirt" armor

Jesus fucking Christ if that's not a cry for help. Bet you gave her a cute name and coo to yourself
>>
>>53441434
Det ska inte vara rättvist. Det ska trigga din aggressivitet så att du vaknar till liv och gör lite moves på kvinnsen före de går och skaffar barn med nån Mdongo på riktigt.
>>
>>53441326
nvm hitta
>>
>>53441490
nej
>>
>>53441481
vita män*
>>
>>53441498
lj
ud
sk
og
>>
File: 1443926444359.png (93 KB, 186x214) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443926444359.png
93 KB, 186x214
>>53441490

Go home to your own country and do illegal shit
>>
>kvinnliga "komiker"
http://i.imgur.com/mZV8G0d.jpg
>>
>>53441498
>be om mer bilder såhär hårt
>>
>>53441490
Not really, if that were the case every Swede would be in prison at this point. I'd advise against using TPB though, and you can just get a VPN if you're worried
>>
>luktar piss ute i hallen
Vad fan gör folk?
>>
>>53441193
tack favä min räfv
>>
>>53441592
>>
>>53441630
det var jag
>>
>>53441630
pissar i hallen kanske
>>
>>53441498
Just for reference, would that make a writer gay for wanting to write about females from a female perspective?
>>
File: 1448915881552.gif (461 KB, 2788x2160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448915881552.gif
461 KB, 2788x2160
>>53441498
doing gods work croatbro
>>
>>53441630
Försöker driva dig till vansinne antagligen.
>>
File: ili.jpg (70 KB, 396x594) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ili.jpg
70 KB, 396x594
>>53441592

hade l1 kvinnlig komiker
>>
>>53441220
Min föreläsare påstod att Jungfru Maria var ensamstående.
>>
File: jPzxDGJ.gif (2 MB, 288x288) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jPzxDGJ.gif
2 MB, 288x288
>>53441468
skrev Aftonbladet det där?!
>>
>>53441730
Fast du är oskuld
>>
>>53441721
Vansinnet är inte långt borta nu, så bra jobbat.
>>
>>53441639
puss på dig nutte
>>
>>53441592
KVINNLIGA KÖNSORGAN
MENS
SEX
HAHA DUMMA MÄN
KVINNLIGA KÖNSORGAN
MENS
SEX
HAHA DUMMA MÄN
KVINNLIGA KÖNSORGAN
MENS
SEX
HAHA DUMMA MÄN
KVINNLIGA KÖNSORGAN
MENS
SEX
HAHA DUMMA MÄN
KVINNLIGA KÖNSORGAN
MENS
SEX
HAHA DUMMA MÄN
>>
>>53441434
mm du har rätt, mycket mer okej att du tafsar på mig än någon från en annan kultur för du såg rätt barnprogram. /sarkasm
>>
File: 1425692394864.gif (855 KB, 320x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425692394864.gif
855 KB, 320x240
>>
>>53441498
please we need you. Make these faggots itt into men again!
>>
>>53441779
Hur vet man om man håller på att bli vansinnig då? Finns det en skala?
>>
>>53441796
ble
fe
lå :3
>>
File: 1449806424949.jpg (35 KB, 317x330) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449806424949.jpg
35 KB, 317x330
>>53441798
>>
>>53441794
hehe mm, det var det jag menade :^)
>>
>>53441798
SIDF snälla
>>
>>53441740
vad
i
helvete
>>
File: 1451367751058.png (1 MB, 1240x699) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451367751058.png
1 MB, 1240x699
Vad blir det lads?
>>
File: 144670405626.jpg (399 KB, 1000x1619) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144670405626.jpg
399 KB, 1000x1619
>>53441498
>t. faggot upset at normal people who like looking at pretty females

Fuck off back to your containment general >ljudskog faggot
>>
File: 1326733159117.jpg (31 KB, 500x340) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1326733159117.jpg
31 KB, 500x340
>>53441798
>>
>>53441871
>heartstone
Spela Magi istället
>>
>>53441871
Nat Pagle
>>
>>53441755

Om det ändå vore så
>>
File: 4238949823.jpg (83 KB, 1080x1350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4238949823.jpg
83 KB, 1080x1350
clara
>>
>>53441685
No, because writing and playing videogames is a different activity. Writing necessitates inquiry, and inquiry about females is necessary to write about females.
If we would try comparing these two activities (playing video games and writing), then the writer would be dressing up in skirts and doing "cute" or other things just to experience different characters, which the gamer does

Good thing I am going on exchange to Sweden next year, university of Stockholm, so I will try and make this pederasty right by illuminating fellow Swedes. Once extending the line to mow down Russian cavalry from point blank range, now gaming with female characters
>>
>>53441821
Känns som att blodet kokar och jag tappar medvetandet stundvis.
>>
Köpa PCversionen av Drakens Dogma J/N?
>>
>>53441888
HÖ TE HÖ TE HÖ TE
>>
>>53441892
K N E K T O R
N
E
K
T
O
R
>>
File: fniss.gif (454 KB, 500x282) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fniss.gif
454 KB, 500x282
>>53441753
Japp.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/johanhakelius/article22068783.ab
>>
File: 1439810662576.png (289 KB, 700x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439810662576.png
289 KB, 700x600
>>53441871
Dr. Smäll
>>
>>53441852
det är ju precis vad du menar? trots alla "feministjudiska barnprogram" så finns det massa män som likt dig är vita och ofredar kvinnor. hur fan är det skillnad på dig och achmed för en kvinna? sluta låtsas vara intresserad av vad som händer med kvinnor för att dra rasistiska poänger när du själv är stor del av problemet.
>>
File: frog haiku.png (168 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
frog haiku.png
168 KB, 500x500
>>53441924
har underbara Clara blivit tafsad på?
>>
Gokväll /svt/, ni känner inte till nån bra datingsajt ? Har hängt en del på happypancake, men det känns som om 80% är hurtiga sportblondiner vars högsta aspirationer är att plocka ut vita möbler på Ikea och dra på Thailand-resor.

Finns inget ställe som är mer mottagligt för nördar som jag ?
>>
>>53441936
Jag spelade bara betan(?) på PS3. Det var okej.
>>
File: 1452456211400.jpg (179 KB, 1462x1462) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452456211400.jpg
179 KB, 1462x1462
>>53441925
>Once extending the line to mow down Russian cavalry from point blank range, now gaming with female characters
>>
File: 1423005572692.png (1 MB, 1239x691) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423005572692.png
1 MB, 1239x691
>>53441909
>Nat Pagle
>gvg

Avis eller?
>>
>>53441949
hakelius en gud favä
>>
File: elden stiger.gif (974 KB, 500x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
elden stiger.gif
974 KB, 500x200
>>53441949
>>
>>53441980
/soc/ på Fyrkanalen.
>>
File: 1Xxg80M.jpg (144 KB, 1600x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1Xxg80M.jpg
144 KB, 1600x900
>>53441949
>Hakelius
Bokstavligen Aftonjudens alibi
>>
>>53441929
Kanske jag har varit ganska nära favä.

När jag var yngre så var jag för dödsstraff. Fast då hade jag inte direkt någon uppfattning att man faktiskt kan driva människor galna på riktigt och att det inte bara var ett talesätt.
>>
>läser på om ersättning för stadigvarande men i skadeståndslagen
>om en man och en kvinna får ett lika stort ärr på exakt samma ställe, så kommer kvinnan att få mer i ersättning än mannen

Inte ens vårt rättssystem är jämställt
>>
>>53441468
När de märkte att det sålde mer blaskor.
>>
File: 1406820320420.jpg (38 KB, 469x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1406820320420.jpg
38 KB, 469x700
>>53441936
Hade jag tänkt göra, när kommer det ut?
>>
>>53441788
>>53441924
>>
File: 1448573229872.png (1007 KB, 885x1075) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448573229872.png
1007 KB, 885x1075
>>53441898
>dkn kompisarna tröttnade på att spela magi så nu har man ingen att spela med för man körde över en nätklient eftersom man inte är en dum jävla goj som betalar tusentals spänn för kartong
>>
>>53441924
>oironiskt köpa Urbanears-lurar för 999kr

Fyfan vad vidrigt.
>>
File: 1422542591658.jpg (91 KB, 800x577) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422542591658.jpg
91 KB, 800x577
När tar SD makten, tror ni?
>>
>>53441962
ayyyy
>>
>donken har pluggat sedan klockan 8 idag
>donken måste skriva en inlämning med deadline idag, inte ens börjat
>>
Känner ni också att ni bara följer med vågorna av vad som förväntas av er i livet och att ni faktiskt bara vill hitta något som ger er lycka/tillfredsställelse?

Jag vill hitta min mening med livet men är bunden av pengar, förväntningar och rädsla. Hur löser man denna ekvation?
>>
>>53442060
Är det där en bula som mitt öga spanar?

t. har redan knäppt upp gylfen
>>
File: h3h3.jpg (162 KB, 1765x1079) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
h3h3.jpg
162 KB, 1765x1079
>>53441468
>>53441949
lel

Men varför ska vi ha mångkultur då?
>>
File: KAN INTE.png (188 KB, 327x316) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
KAN INTE.png
188 KB, 327x316
>>53441925
>Once extending the line to mow down Russian cavalry from point blank range, now gaming with female characters
har aldrig sett /svt/ bli såhär rövsprängda
och av en Ljudskog också
>>
>>53441970
det jag menar är att dra runt med polarna och tafsa på småtjejer är rätt långt ifrån något som jag, eller någon annan svensk kille jag känner, skulle få för sig att göra, och att det är ett kulturellt fenomen från islamländer. att säga att vita män beter sig lika illa är verklighetsfrånvänt
>>
>>53442108
på fredag

>>53442167
jag vill ha ett äventyr
>>
>>53441941
shh jag ligger lågt
>>
>>53442184
För att pappa regeringen vill det :3
>>
>>53442170
Bara puffig vagina
>>
>>53442145
aldrig, vill inte ha folk som vill öka invandringen vid makten
mp 4ever
>>
>>53442131
>dkn ingen medveten fv som köper audio technica ath-m50x istället
>>
>>53441870
Typ det jag kände också.
>>
>>53442122
äsch kanske är jag som är gammaldags. är hjärtsten kul då?
>>
File: 1452379553488.webm (772 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452379553488.webm
772 KB, 1280x720
>>53441962
>>53442018
Jag en gud
>>
>>53442214
Så bra. Snäppet bättre än bula ju.
>>
>>53442251
haha aa
>>
>>53441980
Tinder mannen
>>
File: snigel3.gif (303 KB, 1024x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
snigel3.gif
303 KB, 1024x576
>>53442167
>>53442203
Bokstavligen pengar löser allt detta
Vill ni råna banker med mig?
Vi kan börja smått, typ donken
>>
>>53441925
I disagree
Not really. Writing and playing videogames are in essence the same thing, an excercise in your imagination.
So playing a female character, exploring options given to you by the game are no different than writing about a female character.

A writer dresses up the character to a larger degree than a player
>>
breva bilder på ensamkommande flykting"barn"
>>
>>53442305
Varför?
>>
>>53442167
Ja.

Ibland funderar jag på att bara packa en ryggsäck, snöra på mig kängorna, och gå tills vägen tar slut.
>>
>>53442167
jag vill bara bli svinrik (alltså notch-rik) så jag kan eremitera mig själv och hyra folk att utveckla dattaspel med
>>
>>53442167
Jag går fullt ut lycka / tillfredsställelse just nu. Det är definitivt inte okomplicerat, men nog lättare för mig än för många andra.
>>
File: 1452473954228.jpg (223 KB, 1044x1468) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452473954228.jpg
223 KB, 1044x1468
>>53442305
Nää
>>
File: Smug Karl.png (50 KB, 171x150) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Smug Karl.png
50 KB, 171x150
>>53442008
>>53442195
Thanks for the (you), friends
>>
>>53442046

Har inte riktigt gått över desperationens gräns än anon och vänder man sig till /soc/ är du nere i hopplöshetens träsk.
>>
File: topp.jpg (99 KB, 750x477) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
topp.jpg
99 KB, 750x477
ÄLSKAR
VARJE
SKRATT
>>
>>53442251
fjärtsten har ett 11/10 interfejs och animationer och så, så det känns ganska jävla tillfredställande att spela i ögonblicket men det är så jävla simplistiskt och RNG att man tröttnar efter ett tag
>>
Överväger att lämna SvT för evigt. Tar för mycket av mitt liv. Ha det bra grabbar.
>>
>>53442383
Detta favä.
>>
File: 132555434.jpg (109 KB, 1168x719) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
132555434.jpg
109 KB, 1168x719
>helt tyst från Zara
>>
>>53442484
Äh inte vara så överdramatisk nu. Det är intressant att hänga där. Om inte annat för att lära sig lite om hur andra människor är och tänker.
>>
>>53439875
>>53439863
Det är inte kontrollerna som har stoppat flyktingvågen, det är vintern och kylan. Fler """flyktingar""" än vad som hittils har kommit väntas till våren.
>>
>>53442545
Inte ens ett käckt "alla män måste rannsaka sig själva" får man. Fy fan.
>>
Do people realize that in the eyes of muslims western women are all whores because they don't cover their whole bodies with burqas, and that makes it legitimate to rape them? It will not stop by respecting their culture, because their culture tells them to do it..
>>
>>53442413
Hey, ljudskog. This is why you play female in rpgs
>>
>>53442294
Går väl knappt ens att råna banker längre, ingen hanterar kontanter.

Jag undrar om världen sprang ifrån mig någon gång och jag bara trampar vatten utan hopp om att komma ikapp.
>>
File: 1449343012452jpg.jpg (27 KB, 518x419) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449343012452jpg.jpg
27 KB, 518x419
>>53442487
>Miljöpartiet

Mer som Nazistpartiet
>>
>>53442484
Jag försökte göra ett kvääande grodskämt. Menade att du kan dra till nbögsbrädet kanske.
>>
File: 1452458808048.jpg (198 KB, 847x592) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452458808048.jpg
198 KB, 847x592
>>53440387
10/10 skrattade högt
>>
>>53442606
Nah, women over here blames all men instead.
>>
>>53442167
Ja, lite. Men jag tror att om jag rider lite på vågorna kommer jag övervinna hindrena som står ivägen för att nå dit jag vill.
>>
>>53442201
mm just ja, ni tafsar bara på folk ni frågat om de är över 18 och bara ensamma, aldrig när ni är grabbgäng på krogen eller så. vi säger så.-
>>
>>53442608
30 000 gil är bokstavligen fickväxel
>>
>>53442487
Han är ju rätt kul.
Kommer han att segla upp till någon högre post i moderaterna?
>>
>>53442383
Du kan leva sjukt billigt om du eremiterar dig. Pengar är ju definitivt inte en issue. Riktigt dåligt försök att stolthets-trigga någon, anon.
>>
>>53442663
hehe mm, ingen skillnad på sverige och afghanistan jämställdhetsmässigt, vi säger så
>>
>>53442167
>>53442659
Det är detta som kallas "hundåren".
>>
File: 1451832268796.jpg (250 KB, 1024x622) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451832268796.jpg
250 KB, 1024x622
>>53442542
>alla dessa idéer man har flytandes runt i skallen som aldrig kommer bli en verklighet
att utveckla dataspel verkar så jävla roligt när man inte måste flytta runt kod för att öka prestandan hos troll #52's armhåla och kan dricka piña coladas på en strand någonstans när alla andra går in i slutfasen där de arbetar 32 timmar om dygnet
>>
>>53442606
the women likes it. who are we lying to
>>
>>53442693
Haha "aa"
>>
Breva starka rena kvinnor som inte behöver någon man.
>>
>>53442541
ses imorgon.
>>
File: 1354357887748.jpg (12 KB, 208x147) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1354357887748.jpg
12 KB, 208x147
>>53442633
Snälla säg att du inte tror att det kommer finnas en speciell grupp av supertränade bergsklättrare som kommer komma ner från bergen och rädda alla.
>>
>>53442709
finns många afghaner som respekterar kvinnor
finns många vita som är riktiga svin
hur menar du att hudfärg är en avgörande faktor?
>>
>>53442610
>Jag undrar om världen sprang ifrån mig någon gång och jag bara trampar vatten utan hopp om att komma ikapp.

Har du frågat dig själv åt vilket håll i basängen som du mäter "framåt"?
>>
>>53442663
Säg att svenska män skulle tafsa och våldta kvinnor i hemmet i samma utsträckning som män från mellanöstern; då återstår ju fortfarande faktumet att svenska män aldrig har gått ut i stora gäng och våldtagit kvinnor tillsammans på nyårsafton.
>>
File: 14.webm (993 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14.webm
993 KB, 640x640
>>53442739
>>
File: Alita2.jpg (286 KB, 414x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Alita2.jpg
286 KB, 414x600
>>53442739
>>
>>53442680
Ja jo. Men som noob på lvl 20 så klirrar det gott.
>>
>>53442772
Vad fan pratar du om?
>>
File: wallhaven-81917.jpg (319 KB, 1920x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wallhaven-81917.jpg
319 KB, 1920x1200
>>53442203
Jag med

>>53442294
Vad misaka sa ;_;

>>53442365
Satan vad jag vet den känslan

>>53442383
Palla bli stenrik

>>53442401
Berätta hur du gör, anon.

>>53442659
Du har ju redan kommit en bra bit ändå, så det är väl dumt för dig att stanna.
>>
>>53442803
Man kollar på de olika grupperna.
>>
>>53442803
aldrig sagt hudfärg, säger kultur, och att muslimsk kultur behandlar kvinnor sämre än svensk och västerländsk. eller är det felaktigt menar du?
>>
>>53442700
vill leva ordentligt med backup-pengar, inte som en fattig hund

plus dattaspel
>>
JIMMIES
HEMLIGA
PLAN
>>
>>53442864
Säg mig vilka som gör mer än SD.
>>
>>53442719
>>
>>53442919
KLASSES
HEMLIGA
TRÄNINGSLÄGER
>>
File: 1449741996410.jpg (486 KB, 1000x1250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449741996410.jpg
486 KB, 1000x1250
>>53442167
Ja favä
t. jag hade tänkt studera historia när jag var liten, blev matematik och datalogi
>>
>>53442610
Fan ta det Ray, komma ikapp? Jag har alltid hört att världen är ett ostron och jag är allergisk mot skaldjur
>>
>>53442952
breva idéer senpai
>dkn ens 3d-rts aldrig kommer att bli verklighet
>>
>>53442803
Det är ju de facto "lagligt" att våldta i Afghanistan, istället uppgör man sådana problem med klanrivaliteter och åtgärder för att "skydda" sina kvinnor från andra män genom att begränsa deras rörelser, klädslel m.m. Afghanistan lägger man det moraliska onuset på kvinnan, inte mannen som förgriper sig på henne.
>>
File: 6uoBzPfm.jpg (32 KB, 512x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
6uoBzPfm.jpg
32 KB, 512x512
>dkn första dagen.
>sitter redan och har tröttnat på logementet.
>en mil till stan och inget sätt att ta sig dit.
>helt dött här och det enda jag kan göra nu är att bajsbreva på SVT på mobilen
>b-bara 6 månader kvar nu

Jaja, jag är inte hemlös längre iaf
>>
>>53442945
Alternativ media. Allt är alternativ medias förtjänst. SD är nästan lika pinsamt och patetiskt som sjuklövern. Vad fan har dom gjort senaste året? Knappt en kommentar. I dagar som dessa och de kan inte gå full offensiv? Istället skapar de nya ungdomsförbund med endast 500 medlemmar av karriärister? En chimpans hade kunnat styra SD och fått lika stor ökning i opinionsmätningarna.
>>
File: giphy.gif (84 KB, 476x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
giphy.gif
84 KB, 476x306
>>53443098
Har inga ideer favä.
>>
>>53442904
Går ju om du sparar upp pengar och lever på ränta på nåt billigt ställe.
>>
>>53443148
6 månader kvar till vad?
>>
>>53443172
Vad föreslår du att de ska göra när de inte har någon makt?
>>
>>53443148
Är du främlings-legions-anon?
>>
>>53443172
Alternativ media?
Som om de inte är hårt länkat till SD.

Som om de inte hade fått stort utrymme om de fungerade som en plats för folk som stödjer SD.
>>
File: wHYEmeb.webm (3 MB, 342x588) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wHYEmeb.webm
3 MB, 342x588
>chang frick anklagas av bokstavligen foliehattar över att samarbeta med ryssland för att destabilisera sanningsvärdet i DN och övrig svensk media

>peter wolodarski gråter ut på twitter om att alla är konspirationsfanatiker utom han själv som enbart talar sanning
>>
File: JDRL8866.jpg (385 KB, 800x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
JDRL8866.jpg
385 KB, 800x1200
>>53443022
Historia är topp ämne asså

>>53443039
fukt

>>53443209
>>53443255
Tills FSU är klart såklart
>>
>>53443255
kolla på hans flagga din korkade JÄ HO
>>
>>53442611
>>
>>53443209
Muck såklart. :))))

>>53443255
Nope. Har ett par polare i Legionen dock.
>>
>>53443254
Vad brukar en opposition göra? Vad fan har SD gjort? Någon jävla bild om att man skall skicka ett sms för folkomröstning? Är du på riktigt eller? De ska vara ute på gator och torg och lägga alla sina jävla resurser och energi på att synas och höras varenda jävla dag och kommentera varenda felbeslut av sjuklövern.
>>53443265
haha aa, ta ett (Du)
>>
File: 1397338948304.jpg (60 KB, 800x790) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1397338948304.jpg
60 KB, 800x790
>>53443319
B-bli min pv, qringlan.
>>
File: 1420433825863.jpg (593 KB, 2148x1342) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420433825863.jpg
593 KB, 2148x1342
>>53443182
Vill helst bo i ett ordentligt hem ju, inte i ett betongblock i husby eller ett skjul i övre kågedalen, sån skit blir man bara deprimerad av, då arbetar jag hellre

vi befinner oss liksom inte i antikens medelhav där man kan bo i en varm grotta i gudalik natur bara sådär
>>
>>53443319
qringlan förstår mig. Det handlar om FSU.
>>
File: neverever.jpg (2 MB, 5000x5000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
neverever.jpg
2 MB, 5000x5000
>>53442487
>Faktum är att Romson och Fridolin nu kan anklaga Jimmie Åkesson för att vilja fördubbla invandringen
>Romson och Fridolin kan anklaga Åkesson för att vilja fördubbla invandringen
>Anklaga Åkesson för att vilja fördubbla invandringen
>>
File: Aiko4.png (371 KB, 580x447) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Aiko4.png
371 KB, 580x447
>>53442167
Ja
Jag har slutat tro/leta efter en mening i livet
>>
>>53443366
Coolt. Blivit lite nyfiken på legionen. Jag har på tok för kass fysisk kondition för att klara nåt sånt tror jag. Men lite nyfiken på vad det innebär och hur det funkar.
>>
>>53443386
>haha aa, ta ett (Du)

Kom igen nu ditt jävla plåster. Som om inte Axpixlat, Friatider osv inte har vuxit tillsammans med SD.
>>
>>53443452
va e det
>>
>>53443386
Jag tycker nästan att de gör helt rätt i nuläget. Mest för att jag är rädd för att deras inkompetens kommer hindra utvecklingen så fort något av deras nötter öppnar munnen.

Problemet är väl om regeringen lyckas hantera krisen. Då är det rätt svårt och börja gorma om det efteråt.
>>
>>53443407
Jag är inte i skick att vara någons sorts vän, anon.
>>
>letar trädgårdsbutiker efter stormhatt
>hittar inget
>>
>>53443633
Vi kan vara trasiga tillsammans.
>>
hur får man A i linjär lagebra
>>
>>53443450
Råkar finnas en del rätt så varma ställen där det är billigt att leva och dessutom ganska gott.
>>
>>53443666
Man svarar rätt på proven.
>>
File: 1422530085130.jpg (7 KB, 251x237) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422530085130.jpg
7 KB, 251x237
min syster luktar gott
>>
>>53443666
Du är inte sämst i världen
>>
>>53443666
Ja du inte genom att frammana djävulen i alla fall
Nog för att man vill ha bra betyg men det är väl att gå lite över styr det där
>>
>>53443831
breva
>>
>>53443573
Fortsatt soldatutbildning.
>>
>>53443656
Om du var på Bauhaus träffade du kanske mitt ex. Hoppas du var otrevlig.
>>
File: modermodemet.jpg (70 KB, 747x478) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
modermodemet.jpg
70 KB, 747x478
>>
>>53443574
Antyder du att deras grodor har påverkat dom nånting? Det är inte 2009 längre, de är i riksdagen, de är det enda partiet som vill göra något åt invandringen. Jimmie hade kunnat bli filmad när han skriker hell seger och lyssnandes på Skrewdriver, det är inte där skon klämmer längre. Media har ingen större makt om SD längre.
>>53443550
Samtiden har direkta kopplingar till SD och Avpixlat har indirekta kopplingar. Fria Tider som är den mest seriösa alternativa median är SD:s största kritiker och har så varit i många många år nu och tar ställning för Hahne och Kasselstrand. De enda som är naiva och blinda när det gäller SD är deras svans av den outbildade pöbeln som knappt kan skriva en begriplig mening.
>>
>>53439222
>dkn den potentiella xvn är väldigt kritisk till ens ofrivilliga dygnsrytm
>>
>>53443831
Snälla säg att det är en storasyster

>dkn ingen storasyster
>>
File: förvirrad pojke.png (1 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
förvirrad pojke.png
1 MB, 1280x720
>>53443869
>breva en lukt
>>53443887
Bara letat på nätet än så länge. Blir nog till att leta i Padjelanta om jag ska hitta något.
>>
>>53443906
Ohh en mac!
>>
>>53443944
>Jimmie hade kunnat bli filmad när han skriker hell seger och lyssnandes på Skrewdrive
okej du är dum i huvudet
>>
File: gaysyntare[1].jpg (994 KB, 1200x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gaysyntare[1].jpg
994 KB, 1200x1600
>>53443906
>>
>>53443666
>lagebra

Ingen aning, jag suger på allt som har med lag och grupper att göra. Däremot har jag tur när jag knappar för mig själv på tangentbord, men det är nog bara mest tur tror jag. En professor sa åt mig att jag inte kunde det en gång, så då måste det ju vara tur :o)
>>
>>53443972
en lillasyster favä. 4 år yngre (hon är 16)
>>
>>53443148
br bi
>>
>>53443831
Tsss, du bara retas. Erkänn nu.
>>
>>53444052
Fortfarande ganska hett

Hur luktar hon?
>>
>>53444052
Vif i frid, hon är förlorad
>>
>>53443964
>xvn

Vad menas med detta? Är det en pv? En fv?
>>