[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
NEDERDRAAD
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 312
Thread images: 62
File: cor_pan_tweet_mh17.jpg (115 KB, 630x469) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cor_pan_tweet_mh17.jpg
115 KB, 630x469
Nooit vergeten editie

Niet welkom: homohaters
>>
File: 1422401979338.gif (698 KB, 555x666) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422401979338.gif
698 KB, 555x666
eerste voor animoe
>>
>dvw geen Pesky om me in mijn kontje te neuken~
>>
File: 1446943334857.png (150 KB, 359x323) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446943334857.png
150 KB, 359x323
>>53440556
Tweede ook voor animoe
>>
>>53440556

3de voor geen West-Vlaming
>>
File: 1451981181379.jpg (60 KB, 720x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451981181379.jpg
60 KB, 720x720
>Nederdr/a/ad editie
>>
File: 1446611742144.png (510 KB, 529x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446611742144.png
510 KB, 529x720
Vijfde voor waarom is animoe zo stom?
En waarom blijf ik maar kijken?
>>
File: 77IQ.png (14 KB, 782x283) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
77IQ.png
14 KB, 782x283
Mijn flanken!
>>
>>53440998
Hartige koek
>>
Zoveelste voor moe troep

https://www.youtube.com/watch?v=OvMbfRXmcwU
>>
File: nyawhat.png (783 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nyawhat.png
783 KB, 1280x720
>>53441217
>moe
>troep

Moe is leven.
>>
>dvw warme melk met honing
>>
>>53441582

>dvw je van melk moet schijten
>dvw alsnog melk gedronken vandaag
>dvw ik nu moet schijten

Stuur hulp oetz
>>
>>53440950
Omdat de meisjes wel leuk zijn maar anime over het algemeen best wel kanker is. Er is trouwens een draad er over op /qa/.
>>
>77 IQ zit weer /vp/ te pesten

>>>/vp/24980071
>>
>>53441670
77iq is de barneyflikker van /vp/
>>
Wat de fuck is er trouwens met Messi? Iedereen heeft het er ineens over.
>>
>>53442206
Hij is uitgeroepen tot de beste armoedeballer van 2015
>>
>schrijf paal aan limburgse-oxfordflikker
>zie ineens dat het de struikel is
laat maar dan


>>53442206
denk dat ie oud aan het worden is en mensen maken zich zorgen hoe nog optimaal aan hem te kunnen verdienen
>>
>>53442307
Zou het ook wel blijven spelen als er miljoenen binnen komen stromen.
>>
File: image.jpg (466 KB, 1200x1760) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
466 KB, 1200x1760
>>53442595

Zijn vrouw is wel een schattigtaartje
>>
>>53441649
>buitenlander
>lactose-intolerant
hihi
>>
>verwacht dat mijn baan zou bestaan uit spionnenwerk
>wees tijdelijk bang dat mijn baan bestaat uit mijnenveger spelen en pagina's herladen
>kom er uiteindelijk achter dat mijn baan bestaat uit creatieve onzin verzinnen en verwerken in groentekst
Ik was liever James Bond geweest maar dit is beter dan freecell. Eigenlijk ben ik een soort cabaratier.
>>
File: 1444492213094.jpg (147 KB, 733x1100) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444492213094.jpg
147 KB, 733x1100
>>53442731
Gadver, hij kan letterlijke 10/10 krijgen en dan kiest hij dat.
>>
>>53442838
>kontkin
>vierkantgezicht
>10/10
amai
m
a
i
>>
>>53442838
Hij kent haar sinds zijn jeugd, daarbij zijn Argentijnse vrouwen veel beter om een familie mee te stichten dan Scandinavische vrouwen
>>
>>53442777
vind spider solitaire leuker oetz
>>
Does dutchland have good websites?
>>
>>53442990
Hij heeft genoeg geld om haar loyaal en hem te houden tot zijn dood, dan is het beter om genetisch superieure kinderen te hebben met een Scandinavische vrouw.
>>
>>53443066
spele.nl
>>
>>53443066
voor wat?
>>
Ummmm, Hello? Does anybody speak english in here??
>>
>>53443066
4chan
>>
>>53443149
godverdomme wat heb ik hier veel tiijd verpest
>>
>>53443121

>Scandinavische genen
>superieur

In welk opzicht?
>>
>>53443149
danke
>>
>>53443226
Hoger IQ en veel goede eigeschappen die wenselijk zijn in Westerse landen zoals hoger empathy en een beter begrip om samen te werken. Ook zien ze er over het algemeen beter uit dus dat is voordelig voor de kinderen om dat te erfen.
>>
>dvw geen schattig valstrik vriendje
>>
>>53443333
>empathy
RANDSTAD
A
N
D
S
T
A
D
>>
>>53443153
ja, ik
wil je dat ik het spreek?
>>
>>53443333
>hoger empathy en een beter begrip om samen te werken.
zeg maar gerust verwijfd. dit krijg je als je generaties lang fluoride in het water doet en vrouwelijke hormonen in plastic stopt.
>>
File: U03FWn4.jpg (382 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
U03FWn4.jpg
382 KB, 1920x1080
>gedaan met werk
>inkopen doen
>kom thuis
>begin te koken
>laat sudderen
>kijk naar was
>wasmachine kapot
>leg natte kleren in bad
>eet avondeten
>rommel met wasmachine tot ik de fout vind
>moet gerepareerd worden
>ontlucht mijn radiators
>verwarmingsketel daalt naar 0.3 bar
>slaat af omdat het te laag is
>vul water bij
>krijg niet meer dan 0.6 bar
>uiteindelijk relaxen in zetel
>het is al 21u30
>bijna tijd om te gaan slapen
>>
>>53443466
wat is empathy?
>>
>>53443333

>hoger IQ
Kan je net zo goed een Ashkenazi jood of iemand uit Hong Kong/Shanghai/Taiwan kiezen, die hebben een beduidend hoger IQ.
>over het algemeen beter uit
Subjectief, ik ben het hier bijv. niet mee eens en veel anderen ook niet.
>>
>>53443504
baby doe me geen pijn
geen pijn
niet meer
>>
>>53443333
maar wieb hoe wil jij zo iemand krijgen dan
>>
>>53443466
Natuurlijke selectie aan een winters climaat heet dat, die fluoride zal er niet veel mee te maken hebben.

Je heb ze trouwens toch wel even gecontroleerd?
>>
>>53443504
dat zegt het jongetje waar ik op reageer. ik citeer hem alleen maar.
>>
File: 1399241502702.jpg (9 KB, 184x184) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1399241502702.jpg
9 KB, 184x184
>je realiseert je nu dat je deze draad deelt met MBO'ers
paal je gezicht wanneer
>>
Ik vind Scandinavische palers trouwens echt de slechtste paler op /int/ oetz.
>>
>>53443645
maar ik vraag het aan jou, als je het niet weet moet je het zeggen hoor.
>>
File: 1451333379405.png (4 KB, 528x404) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451333379405.png
4 KB, 528x404
>>53443716
>dvw MBO'er
>>
>>53443732
Hij bedoelt empathie.
>>
Jongens, ik heb een probleem.

Ik kan nooit een goed verhaal vertellen.
Het zijn altijd anti-climax verhalen.
>>
>>53443776
OHWWW >EMPHATIE!
JAAAAAAA
>>
>>53443716
Ik denk niet dat MBOers in staat zijn om de 4kin binnengezicht te navigeren.
>>
>>53443840
ik ken er een die dat doet
>>
File: 1430642862683.gif (501 KB, 500x313) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430642862683.gif
501 KB, 500x313
>>53443716
ik geef niet meer oetz
>>
File: 1332469960009.jpg (596 KB, 1698x1719) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1332469960009.jpg
596 KB, 1698x1719
>>53443517
>Kan je net zo goed een Ashkenazi jood of iemand uit Hong Kong/Shanghai/Taiwan kiezen, die hebben een beduidend hoger IQ.
Dat zou ook kunnen, maar die hebben niet echt de uiterlijke voorkeur, tenzij je yellow fever heb ofzo en bereid bent te bekeren tot jood.
>>53443567
Daar gaat het niet om, het gaat om wat de meest wenslijke eigenschappen zijn. Als je miljoenen heb dan kan je kiezen dus wil je het beste voor je zelf en je kinderen.

Leuke video trouwens nog over IQ en arabieren.
https://www.youtube.com/watch?v=bICGK065brg
>>
>>53443732
hij zei 'empathy', waar hij (jij) hoogstwaarschijnlijk empathie mee bedoelde.
>>
File: cake.jpg (72 KB, 540x405) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cake.jpg
72 KB, 540x405
>>
>>53443913
dat is me net verteld, je bent te laat oetz
>>
>>53443776
>>53443911

>IQ en Arabieren
>"I'm an ex-Iranian.."

En in de prullenbak
>>
>>53443685
>>53443897
>>53443769
ik weet niet hoe oetz, ik kan flirten, moet ik veel achter elkaar flirten in een paar week, dan een zoen op haar wang geven?
>>
>>53444037
ik had de pagina nog niet vernieuwd, jongetje.
>>
File: j33vesu.jpg (19 KB, 217x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
j33vesu.jpg
19 KB, 217x320
>dvw 0 levenlust
>dvw je het niet meer ziet zitten

https://www.youtube.com/watch?v=6Wq-ku3AwTA
>>
Why doesn't Netherlands have this?
>>
>>53444307
Because of our geographical location
>>
make it rain on dem hoez
>>
File: 1451898458580.jpg (99 KB, 534x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451898458580.jpg
99 KB, 534x500
>>53444301
>dvw ik deze voel ken
>>
File: WnEMLJL.png (1 MB, 1501x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
WnEMLJL.png
1 MB, 1501x1024
Ik wou dat ik Amerikaans was zodat ik op Bernard Sanders kon stemmen.
>>
>>53443911
die video is echt te lang voor nu, kan je het samenvatten zodat ik het later misschien wel ga luisteren?
>>
File: 1447795189971.jpg (897 KB, 1625x1117) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447795189971.jpg
897 KB, 1625x1117
ja maar jongens anders nemen we toch wat syriërs in huis?
>>
>>53444301
ik ook, maar te pussy om er een eind aan te maken
>>
>>53444435
>>>/vp/24980071
>>
>>53444307
Too many old British tourist there m8.
Stop the cruise ships.
>>
>>53443149
SPEELEILAND BOMBERMAN MEESTER RAS
>>
>>53444461
Ik wil wel een Syrische kjoetie in huis nemen, maar daar zijn er niet zo heel veel van.
>>
>>53444440
Ik zou ook op Bernard stemmen.
Hij lijkt me wel een toffe peer.
>>
>>53444435
Ja maar dan wel in een vlechtje.
>>
>>53444461
>gondola in het midden van de prent
3.5/10 oetz
>>
>>53444164
oei
>>53444384
>>
>>53444508
met die penguins? dat heb ik echt veel gespeeld
potje spelen?
>>
>>53444544
ja maar wat als we nou gewoon allemaal in vrouwen veranderen en dan hebben we allemaal lekkere syrische hunks
>>
File: file.png (562 KB, 666x398) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file.png
562 KB, 666x398
>>53444307
because zigzagging is a very inefficient way to travel
>>
>>53444301
Laat je dood niet voor niks zijn. Blaas jezelf op of zoiets.
>>
File: yetiGames.jpg (52 KB, 600x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
yetiGames.jpg
52 KB, 600x450
ditte?
>>
File: 1440132353413.gif (567 KB, 500x378) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440132353413.gif
567 KB, 500x378
>>53444301
>dvw niets lukt
>dvw zelfs niets doen niet lukt
>>
>>53444451
Kan je het beste naar luisteren op de achtergrond.
TL:DW
>Gast is immigrant uit Iran.
>Is gevlucht omdat hij daar niet op zijn plek was met zijn hoge IQ.
>Het IQ in Iran is gemiddeld 85.
>Eerste generatie immigranten van verschillende culturen van een ander ras zullen slecht intergreren.
>Mannen met lager IQ zullen in het Westen moeilijk een partner kunnen vinden waardoor ze geen seks zullen krijgen en waarschijnlijk gaan verkrachten.
>>
File: sorry maat.png (145 KB, 1366x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sorry maat.png
145 KB, 1366x768
>>53444563
>>
File: 1422123483862.png (6 KB, 377x330) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422123483862.png
6 KB, 377x330
>>53443768
>>53443889
Hoe dom kun je zijn haha.
>>
POLITIE ROTTERRRRRRRRRRRRDAM


https://www.youtube.com/watch?v=ue1tQsqD82k
>>
>>53444785

Wat een kankeronzin zin zeg, godverdomme
>>
>>53444626
How would you make a road up there? A 90 degree uphill? Newsflash for the people with no hills in their country - you cannot drive up a 90 degree road.
>>
File: piep.jpg (129 KB, 858x725) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
piep.jpg
129 KB, 858x725
>>53444301
>dvw al die normaaltjes op tv
>dvw al die rijkflikkers bij humberto aan tafel

RIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
>>
>>53440502
I'm here a week and I still can't grasp your throaty meme language, great here otherwise
>>
>>53444862
accepteer het gewoon, merendeel van julie zijn stom. Werk hard en mss kunnen je kleinkinderen er wat van maken.
>>
>>53444892
Ik ga ook rijk worden oetz
Ik heb een tijdje terug besloten gierig te worden
Nu spaar ik 180,- per maand en geef ik mn geld niet meer uit aan achterlijke dingen, als ik genoeg geld heb ga ik investeren en ga ik zwemmen in doekoe
>>
>>53444918
>stonecoal american
>>
>>53444927
Noem je mij ook stom/dom?
>>
File: 1447046329560.jpg (51 KB, 720x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447046329560.jpg
51 KB, 720x720
2D of 3D?
>>
File: 1449622700754.jpg (181 KB, 680x881) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449622700754.jpg
181 KB, 680x881
>>53444440
Doe maar Trump, die man is een entertainer, heeft charisma en weet hoe je met geld moet omgaan. Daardoor weet hij wat goed is voor de US, hij heeft ook geen linkse media aan zijn kant nodig omdat hij zijn eigen kampanje betaald.
>>
>>53445024
>investeren
>je geld op het einde compleet verliezen

Er is een reden waarom er joden niet met aandelen spelen.
>>
>>53444785
ga 'm morgen kijken wieb dankje
>>
>>53445133
Is dit aas?
>>
>>53445133
Gelukkig ga jij daar niet over, 77 IQ.
>>
>>53445076
Individueel kan het verschillen, maar gemmideld gezien hebben julie een lager IQ.
>>
>>53445133
https://www.youtube.com/watch?v=K8KEVyylUg8
>>
>>53444785
>Mannen met lager IQ zullen in het Westen moeilijk een partner kunnen vinden waardoor ze geen seks zullen krijgen

Haha ok. terwijl alle mensen met hoge iqs hier lopen te palen. zijn achmed en jamal met hun lage iqs witte meisjes aan het verslinden en die vinden het heerlijk
>>
>>53444862
Ga die video dan maar kijken/luisteren, als jij hoog IQ heb hoef je je niet eens aangesproken te voelen. Die TL:DW doet die video geen eer aan.
>>
>>53444878
that's why we prefer flat you dummy
>>
>>53445151
Hoe moet je dan fortuin maken? Ik ben opgegroeid in de jaren 90 waarin investeren (in vastgoed) dé manier was om van veel geld heel veel geld te maken.
Ik hoop ooit pandjesbaas te worden, lekker veel studenten uitknijpen oetz
>>
>>53444878
i've never seen a mountain in my life before and the cycling is great :^)
>>
>>53445208
Helaas niet. Het is weer een schijtpaal van Serenahomo
>>
>>53445133

>kampanje

Heilige kanker, neger
>>
>>53445283
Misschien hebben alleen de slimme achmads veel seks terwijl de normale achmed er geen heeft en witte jan er een paar keer heeft.
>>
File: 1446303173741.png (146 KB, 500x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446303173741.png
146 KB, 500x600
Waarom is /neder/ toch zo geobsedeert met ras? Ik denk dat zelfs /pol/ niet zoveel om ethniciteit geeft.
>>
File: good point.gif (882 KB, 312x176) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
good point.gif
882 KB, 312x176
>>53445289
>>
File: 1439076192066.jpg (11 KB, 258x195) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439076192066.jpg
11 KB, 258x195
>>53445444
Bruintje gespot
>>
>>53445444
>geobsedeert

Kankerdebiel.

>>53445518
Domme kikkerpaler.
>>
Welke sjineze tekenfilms moet ik dit seizoen kijken?
>>
>>53445313
>180 euro/maand
>21600/10 jaar
Ja gaat nooit gebeuren tenzij je 50 jaar spaart
>>
>>53443153
doe jij het?
>>
File: 1427761964081.jpg (8 KB, 237x212) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427761964081.jpg
8 KB, 237x212
>>53445538
>>
>>53445583
Boku no Pico
>>
>>53445313
>geld te maken.

wat de neuk
>>
>>53445583
>lepelvoeren
Nee.
>>
>>53445592
Je impliceert dat ik nooit meer ga sparen per maand, dat ik mijn vakantiegeld elk jaar ga uitgeven, dat ik geen poen van overlijdende famieleden krijg en dat ik niet af en toe een dubbeltje ga vinden.
Ik was serieus toe ik zei gierig te worden, ik flikker alles op mijn spaarrekening wat ik over heb, bij elke idiote uitgave denk ik, kan ik hier zonder mee leven? En dan zeg ik ja en koop ik het niet
>>
1-7 spijbelen
8-0 gaan
>>
>>53445313
>lekker veel studenten uitknijpen

RIIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
>>
>>53445743
A.U.B.
>>
>>53445825
Je geeft jezelf niet veel kans om te gaan he
Gebruik mijn nummer maar
8-0 krijg
>>
>>53445072
Irish desu
>>
>>53445662
Ga terug naar Nederlandse les mohamed
>>
>>53445987
praat ik tegen iemand die goochel vertalen gebruikt?
>>
>>53445583
Active Raid
Dagashi Kashi
Dimension W
Durarara!! x2 ketsu
Grimgar
Phantom World
Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu
>>
>>53445477
i love your mountains though
>>
>>53445313
Er is hiet een anoniempje die zijn lichaam verkoopt aan huisbazen oetz.
>>
>>53445583
Geen, wees een normaaltje
>>
>>53445133
>kampanje

Herinnert mij eraan, het woord "compromis".
Ik dacht altijd dat dat uitgesproken moest worden als "kom-pro-mie" maar nu hoor ik steeds mensen uit de politiek en op tv zeggen "kom-pro-mis" met een S dus en het klinkt kankerstom.
>>
>>53446103
ik noem het gewoon kom-pro-mie
fuk de politie
>>
>>53446103
Het kan allebei, homo.
>>
>>53446103
>kom-pro-mie
kikkerflikker
>>
>caTAlogus
dood jezelf. het is cataLOgus.
>>
File: 1437230698070.jpg (98 KB, 600x433) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437230698070.jpg
98 KB, 600x433
hoe krijg je een vriendin?
>>
>>53446274

zakken zand
>>
>>53445794
OK, hier is wat ik zou doen
>volg de beurs
>koop app waarop je aandelen kunt kopen
>volg de beurzen voor ten minste één maand
>volg economisch nieuws
>volg specifieke markten met veel bedrijven
>geef jezelf 1000 euro invensteringsgeld
>koop, verkoop wanneer nodig
>na 3 maanden alles verkopen al maak je verlies
>begin opnieuw met 1000 euro voor 3 maanden

heb een joodse vriend en heeft zo ong 2000 euro gemaakt in een jaar
>>
>>53446103
Ik had dat laatst ook, ik zie altijd machien in plaats van machine.

[verklapper] ik zeg het nog steeds zo oetz [/verklapper]
>>
File: waarom.jpg (20 KB, 306x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
waarom.jpg
20 KB, 306x306
Waarom zijn nederlandse tv progamma's nou zo kanker?

Van rtl late night begint je bloed toch te koken als je die minkukels met rijke papa's ziet zitten?
>>
>>53446274
rijk zijn of buitenlander/sweg feg
>>
File: 1cursive.gif (21 KB, 270x325) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1cursive.gif
21 KB, 270x325
>>53446274
Leer netjes schrijven.
>>
>>53446274
>>53446327
en melk met roestige centjes erin
>>
>>53446274
>veel sporten
>niet autistisch doen
>>
>>53446274
koe ben jij dat?
>>
>>53446366
Het enigste dat nog waard is om te kijken is nieuwsuur of darten

>>53446274
Je gaat ergens naar toe waar potentiële vriendinnen zijn en gaat daar mee om
>>
>>53446334
>2000 euro gemaakt in een jaar
heb je ook nog advies wat wel werkt
>>
>>53446386
Stierenschijt.
Ik schrijf kankernetjes en ik heb nog nooit een grill aangeraakt buiten familie om of uit beleefdheid.

Opkankeren.
>>
>>53446561
ik sgreif ook kk goet maar niemant wau met me danse elke keer
>>
Eetdagboek voor vandaag, iets normaler totaal aantal calorieën editie.
De vlaaien en taarten komen omdat ik in zo'n kringverjaardigen periode zit.
>>
>>53444848
mag ik uberhaubt nog bij de politie als ik eind 20 ben?

wel mooi reclamefilmpje oetz
>>
>>53444560
maar, dat is te spannend om ineens op de mond te kussen, ik wou haar met een begroeting ofzo op de wang kussen, en dan opbouwen naar de mond
>>
>>53446498
ja, OCMW en zwartwerk
>>
>>53446049
>Active Raid
Nee
>Dagashi Kashi
Had ik
>Dimension W
Zal proberen
>Durarara!! x2 ketsu
Dit is kanker
>Grimgar
Nah
>Phantom World
Nah
>Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu
Nah

Slecht seizoen oets
>>
>>53446671
bij begroetingen kan je wel op de wang kussen maar opbouwen naar de mond bestaat niet, dat gaat ineens
>>
File: AAAH.jpg (39 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
AAAH.jpg
39 KB, 900x900
>>53446658
Waarom moeten alle lekkernijen zo veel koolhydraten/vet bevatten?

RIIIIIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
>>
>>53446658
Waarom eet je geen groente en fruit?
>>
>>53446807
De eerste aflevering van VERWIJDERD was wel leuk.
>>
File: SIR nedermiemd =].jpg (638 KB, 900x3690) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SIR nedermiemd =].jpg
638 KB, 900x3690
nu met extra kanker
>>
>>53447077
Vlaai bevatte aardbeien, appeltaart bevatte appels, in de nasi zat groente.
Ik eet inderdaad te weinig fruit, groente lukt nog wel.
>>
>>53447032
voor mij is het opbouwen qua moed (ik durf haar niet zomaar op d mond te kussen).
>>
File: SIR nedermiemd =-].jpg (1012 KB, 900x3690) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SIR nedermiemd =-].jpg
1012 KB, 900x3690
>>53447153
nu met extra verbetering
>>
>>53447067
Of je eet het gewoon en gaat extra sporten om die calorien er af te houden.
>>
>>53447346
denk dat je haar toch maar moet vertellen dat je haar nog steeds leuk vindt
>>
>>53447494
ik weet niet hoe oetz, dit gesprek is nu als die gozer die iemand niet kon bellen, hoe is het met hem afgelopen?
>>
>>53447598
Ik ben er nog
Ik zei toch dat ik morgen zou bellen?
>>
Een voordeel zijn aan pedo zijn is dat ik mij in ieder geval geen zorgen hoef te maken of mensen mij leuk vinden.
Ik blijf gewoon lekker alleen over en mag fijn weg kijken van iedereen waar ik te veel van houd.
>>
>>53446261
Ik weet niet waarom, maar ik zal je dit vertellen.

Deze site heeft niemand iets te bieden. Er is hier geen kwaliteit inhoud. Je kan ergens anders veel beter, en veel inhoudelijker zijn. Dit is een verslaving die je productiviteit verlaagt, je aandachtsboog, en je vrije tijd. Je wordt steeds bitterder, meer bekrompen, en oud. Verlaat deze website nu en blokkeer het. Er is niet niets te vinden behalve een langzame, eenzame zelfmoord.

Mensen hebben hier geen discussion. Posters delen geen ideeën met elkaar. Ze mierenneuken met greentext, schelden elkaar uit en blijven maar door drammen alleen maar om het laatste woord te hebben.
Niemand heeft intresse in de waarheid; posters strijden alleen maar om zich superieur te voelen voor een paar seconden.
Iedereen is hier een lompe boer en heeft het ene internet gevecht na het andere, terwijl ze tien schermpjes open hebben staan om er zeker van te zijn dat ze overal het laatste woord hebben. Een goede post is 1 in 10.000, en hoe hard je deze site filtert, je zult altijd op zoek zijn naar een naald in een hooiberg.

Deze plek maakt jou niet gelukkig. Je hebt geen plezier. Je bent niet naar verhalen aan het luisteren, delen, leren, of groeien als persoon. Het enigste wat je doet is om de 30 minuten lucht uit je neus blazen omdat je iets grappigs ziet. En af en toe moet je je aftrekken op porno omdat je verslaafd bent. Je bent verslaafd aan het internet en mediaconsumptie omdat je zo stressvrij kan communiceren. Deze plek maakt je langzaam kapot door vrouwenhaat, narcisme, een verkeerd beeld van ''normaaltjes'', en onzekerheid.

Ik zeg niet dat je jezelf moet zijn. Ik zeg niet dat je naar buiten moet gaan. Ik zeg niet eens dat je vrienden moet zoeken. Ga gewoon weg uit 4chan. Doe iets anders.
>>
>>53447720
Ik weet dat dit een miempaal is, maar ik kan me er wel in vinden eigenlijk.
>>
>>53447686
dus ik moet haar het gewoon vertellen?
>>
>>53447771
Het maakt 4chan in je gedachten groot, maar is 4chan echt zo'n groot deel van je leven? Doe je echt niets anders?
Dat is best makkelijk te onderschatten, denk ik.
>>
>>53447831
Mwah, ik kijk in ieder geval ieder uur wel wat er hier gebeurt.

Is dat erg=
>>
https://www.youtube.com/watch?v=IiK0d5N7Qco

https://www.youtube.com/watch?v=LejVrhwYtec

https://www.youtube.com/watch?v=VuAY4D3XTAI
>>
>>53447881
Nah, andere doen een peukje om uur en lezen nutteloze dingen op facebook.
Wij vermaken ons hier nou eenmaal.
>>
>>53447961
Winx Club is letterlijk een van m'n favoriete tekenfilms oetz
>>
Hebben jullie soms ook het gevoel dat je gedomineerd wilt worden door een man?
>>
>>53448180
Totaal niet, nee, wel door een jongetje.
>>
File: 1421118172256.gif (865 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421118172256.gif
865 KB, 400x400
>>53448180
Nee maar wel door een 2D meisje.
>>
>>53448180
Nee, wel door een vrouw
>>
>>53448151
nog een paar

https://www.youtube.com/watch?v=iUe3-Nd__h8

https://www.youtube.com/watch?v=gO3k-P2CwtQ

https://www.youtube.com/watch?v=URNX4E33OP0

https://www.youtube.com/watch?v=tj_vwhoXIFI

https://www.youtube.com/watch?v=0zQrT49VxPE
>>
>>53448284
*3D en ja
>>
>>53448307
Alleen MLAATR was goed.
>>
ik ben verdrietig want david bowie is dood
>>
>>53448307
catdog was neukend vet
>>
>Op kamers
>1.1 mb/s internet

godver.
>>
ben ik de enigste die er helemaal niks om geeft dat david bowie dood is? ik vind het stiekem zelfs best leuk.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=YXvBFH2gIC0

SHIN CHAN
>>
>>53448722
Ik heb nu nog steeds geen idee wie hij is.
>>
>>53448722
Het boeit me weinig
leuk vinden is een beetje vreemd

>>53448769
Cultuurbarbaar
>>
>>53448716
>op me ouders boerderij
>700 kb/s internet

Nondedju.
>>
>>53448753
kankerwieb
>>
>>53448753
>dvw het hele liedje meegezongen
>>
>>53448722
Mij interesseert het ook niet veel, was veelal voor mijn tijd en heb niet er niet veel van meegekregen.
>>
>>53448798
>Cultuurbarbaar

Ja man.
Waar de neuk moet ik hem van kennen dan?
>>
>>53448798
>leuk vinden is een beetje vreemd
ik vind het altijd wel leuk als mensen doodgaan of als er ergens een aanslag is gepleegd. zolang het maar niet bij mij gebeurd.
ik hou wel van een beetje sensatie.
>>
>>53448753
>sjin tsjen

Overigens verbaasde ik me erover hoe goed ik de tekst nog ken.
>>
File: goldface.jpg (11 KB, 250x241) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
goldface.jpg
11 KB, 250x241
>>53448716
>>53448799
>in de >RANDSTAD
>1Gbps lijn
>1Mb voor mij want eerlijk delen met 1000 vluchtelingen
>>
>>53448799
Bestaat internet zoals dat nog?
>>
>>53448887
Google hem maar, misschien herken je hem dan
>>
File: 1400326004971.jpg (23 KB, 446x362) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1400326004971.jpg
23 KB, 446x362
>>53448753
>zijn ouders zijn wanhopig
>op school gaat het niet goed
>hele dagen luieren is wat hij het liefste doet
>>
File: 1449555420204.jpg (67 KB, 264x339) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449555420204.jpg
67 KB, 264x339
>>53448722
Ik heb er een hekel aan dat mensen zo schijnheilig zijn. We hebben het nooit over deze vent en nu ineens als hij dood is: 'wat een muziekant, een genie!', 'echt een kunstenaar'. Deze vent is al minstens 10 jaar totaal niet relevant. Laat dit dan ook zo. Even misschien een korte terugblik op zijn carriere (halve minuut aan het einde van het journaal). Kankernormaaltjes.
>>
>>53448950
1000?

Waar zit je dan oetz?
>>
File: 1391730150751.jpg (69 KB, 960x531) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1391730150751.jpg
69 KB, 960x531
Kanker honden buiten RIEEEEEEEEE
>>
>>53448973
Dat gezicht zegt me dus ook echt letterlijk niks.
Ik heb geen flauw idee wie hij was.
>>
File: pep.png (660 KB, 1106x1012) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pep.png
660 KB, 1106x1012
>heffers
https://www.youtube.com/watch?v=kO90ywHneUg&t=19m0s
>>
File: 1428568866498.png (478 KB, 550x412) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428568866498.png
478 KB, 550x412
>>53449026
saved
>>
File: 142326432324.png (203 KB, 740x719) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
142326432324.png
203 KB, 740x719
>>53448799
Kanker, telefoon heeft al 50mb/s.
>>53449084
Heffers cultuur zal je bedoelen, als naturel zou je er niks mee te maken willen hebben.
>>
>>53449000
*tipt deukhoed*
>>
File: 1452462989258.png (21 KB, 560x420) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452462989258.png
21 KB, 560x420
>>53449097
>>
>>53447598
je kent de woorden
>>
Komen jullie wel eens in een kunstmuseum?
>>
>>53448753
Waarom was TV vroeger leuker?
>>
>>53447398
>>53447153
homo

>>53446658
Fitnessmaatje is handiger oetz plus je weet je macros wat eigenlijk belangrijker is.
>>
>>53449271
Ik wil deze week eigenlijk naar Allard Pierson gaan.

Meer archeologie maarja.
>>
beter kappen jullie met rijke piano te disse
>>
>>53449271
Nee, ik ben geen homo.
>>
Waarom ben ik zo dom?

>Leer maand lang voor tentamen
>Haal 75%
>Kankerblij
>Vraag medestudenten die geslaagd zijn hoe lang zij hebben geleerd
>gwn gisteravond effe snel doorgenomen xDDD

Kanker wat doe ik fout?
>>
>>53449271
Ja hoor. Ik heb zelfs een museumjaarkaart.
>>
>>53449217
"hé vranon, ik moet je iets vertellen: ik vind je nog leuk".

klinkt best goed
>>
File: kut.png (77 KB, 700x117) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kut.png
77 KB, 700x117
>>53448799
>dvw het nog minder is dan ik dacht
RED ME
>>
>>53449496
Geloof nóóit je medestudenten wanneer ze zeggen dat ze maar heel weinig hebben gedaan voor het tentamen.
Het leeuwendeel doet gewoon alles op tijd.
>>
>>53449496
Niks.
Dat "Ja, ik had eigenlijk helemaal niet geleerd xDDD" is nagenoeg altijd onzin.
>>
>>53449360
ik ga eerst even een weekje zelf kutten en dan verder opties bekijken.
Eerst maar leren calorieën tellen en zien hoeveel ik normaal eigenlijk eet.

Het doel is niet om gezonder te gaan eten, maar letten op hoeveelheid en wanneer ik beter kan minderen.
Wat kan ik weghalen of erbij doen om af te vallen of aan te komen, dat is de doelvraag.
>>
>>53449496
Het volgende

a) je bent dommer
b) je denkt er te veel bij na
c) jouw medestudenten liegen (deels)
d) de medestudenten hebben betere aantekeningen/informatie ter beschikking

>>53449584
Das vaak waar oetz.
>>
>>53448950
Waarom moet je het met vluchtelingen delen?

Waarom heb jij uberhaupt minder snel internet door andere mensen?
>>
>>53449000
Ik snap het sentiment, maar ik ben wel fan van Bowie en ik vind het album dat hij een paar dagen terug uitbracht heel goed en zelfs nog beter nu hij dood is. Dus het doet mij wel wat.
Ik ben trouwens geen normaaltje watn ik heb 0 vrienden dus daar kan het niet aan liggen.
>>
>>53449554
Waar woon je?
>>
>>53449496
>wees mij, vorige periode
>hou mijn huiswerk min of meer bij
>begin tentamenperiode
>vergeet de datum van het tentamen
>kom erachter dat het morgen is
>maak 2 oefententamens
>haal de volgende dag een 8
(Jij)
>>
File: randstad.jpg (74 KB, 620x378) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
randstad.jpg
74 KB, 620x378
jongens, wat denken jullie?
>>
>>53449702
Op 'n boerderij bij Den Bosch in de beurt oetz.
>>
>>53449743
Wat hebben jullie tegen randstad?
>>
>>53449627
Nouja kijk Fitnesspall is in het begin een beetje vervelend omdat je zelf waardes moet opzoeken.

MAAR al heb je dat gedaan kan je het altijd heel snel invullen, daarom advies ik nog steeds fitnessmaatje.
Het is echt beter, oh en bekijk dit voor meer informatie:

https://www.youtube.com/watch?v=hZjxWqwoWTg
https://www.youtube.com/watch?v=-C80W7vmvZ0

Je valt wel af met minder calorieën maar hoe beter je jouw koolhydraten, vetten en proteïnes in goede orde houdt des te beter bouw je spieren op of behoudt je ze waardoor je uiteindelijk meer afvalt.
>>
File: nieuwere miem.png (24 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nieuwere miem.png
24 KB, 800x600
>>53449743
>>
>>53449769
Hij voelt zich minder dan de randstad, dus probeeert hij het constant naar beneden te halen.
>>
>>53449756
Dat is toch een grote stad.
>>
>>53449371
Maar wel een leuke suggestie, misschien toch iets voor mij ook.

>>53449500
Ik heb nu voor het eerst, eerste half jaar zit er op.
Ben d'r blij mee ook. Welke favoriet?
>>
>>53449831
wolla kktatta geef die donnie terug
>>
>>53449873
Gratis voor UvA studenten en HvA cursisten.
>>
>>53449797
ook mooi
>>53449769
ze verengelsen alles
>>
>>53449790
>>53449627
Oh en het ziet er als moeilijkdoenerij maar het is allemaal natuurlijk niet precies berekenbaar in de praktijk dus niet te moeilijk doen.

En verder als je bijvoorbeeld normaal avondeten wilt mee-eten moet je gewoon een geschatte gat in je dieet houden dan kom je wel ongeveer goed uit.
>>
>>53449863
>Dat is toch een grote stad.
Voor jou.

Maar serieus ik woon er vrij ver vanaf oetz.
>>
>>53449627
Calorieën tellen is onzin tenzij je arnold schwarzenegger probeert te worden.

Eet gewoon minder, vermijd alles met suiker en verzadigd vet en eet gezond. Zo lastig is het toch niet?
>>
>>53450048
niks mis met calorieen tellen als je het serieus neemt
>>
>>53450174
Als je alleen probeert af te vallen heeft het geen zin.
Als je fit probeert te worden heeft het geen zin.
Als je bodybuilder probeert te worden dan heeft het wel zin
>>
>>53450272
Onzin, ik ken veel mensen die met calorieën tellen veel zijn afgevallen. Je moet het zoals gezegd serieus nemen en niet te gek doen.
>>
>>53450272
dit is de domste post die ik heb gezien in zo'n 43 dagen.
>>
>>53450048
Bij mij is er dus weinig kennis over wat ik nou eet en wat nou veel is en hoeveel het allemaal is wat ik eet in een dag.
Vandaag had zo'n 2000 kcal, gisteren had ik 1350 kcal, terwijl ik het hoger had ingeschat.

Misschien heeft het geen zin, maar ik doe het gewoon lekker.
>>
>>53450418
>post
paal*
>>
>>53450350
Ik ben 10 KG afgevallen zonder mijn calorieën te tellen in 5-6 weken. Ja het kon sneller, maar je lichaam vind dat niet zo fijn.

Enige wat ik deed was stoppen met suiker/vet eten en vervangen door gezonde dingen.

>>53450418
Goed dat je het bijhoudt

>>53450445
Ieder z'n ding, als je 't fijn vindt, wie ben ik om jou te vertellen dat je het niet moet doen?
>>
>>53450526
Oké maar iedereen moet zelf uitzoeken wat hij het beste vindt werken, sommige mensen willen het graag anders doen.
>>
>>53449522
"ik vind je mooi" oetz
>>
>>53450526
Ben 58kg afgevallen zonder te tellen, het enige wat je hoeft te weten is dat je elke dag moet sporten en ruwe schatting maken van je calorien. Wel zorgen dat je ver onder je onderhoud blijft natuurlijk.
>>
>>53450659
>58kg
Wut, toon oude en nieuwe foto (zonder fees) en oude kleren.
>>
Deze draad bevat te weinig anime om heel oetz te zijn.
>>
>>53450627
is dat niet gewoon flirten, ik moet discreet zijn anders kom ik niet verder
>>
File: cutyc.jpg (279 KB, 500x681) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cutyc.jpg
279 KB, 500x681
>>53450731
>anime
rare manier om Cara te impliceren.
>>
>>53450731
>om heel om eerlijk te zijn
>>
>>53450659
Bij mij gaat om amper 4 kilo die ik er af zou willen, en er is geen haast bij.
Als er blijkt dat ik een ding gewoon kan weglaten uit mijn normale dieet, dan zie ik dat graag.
Ik heb al volop aan de thee gegaan, waardoor al aardig wat calorieën er blijkbaar uit zijn.
>>
>>53450804
Dat is de grap... 77IQ?
>>
File: anime_024.png (87 KB, 249x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
anime_024.png
87 KB, 249x270
>>53450804
ik deed maar alsof :^)
>>
File: Perfection.jpg (65 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Perfection.jpg
65 KB, 1024x768
>>
File: 1430621460184.jpg (69 KB, 472x472) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430621460184.jpg
69 KB, 472x472
>4 jaar geleden
>start met trainen
>paal elke dag op /fit/ voor 3 jaar, train 4x per week
>205kg squat, 240kg deadlift, 140kg bench opgebouwd
>1 jaar geleden
>stop met training
>geen motivatie meer
>ben weer dik/dun
>>
Hi qt Dutchies
>>
>>53450864
>>53450920
ik heb gewoon geen gevoel voor dit soort humor.
de rip in peace grap vind ik ook niet leuk
>>
>>53451059
Het is oké om normaaltje te zijn
>>
>>53451059
Stom van je man, ik was ook een periode gestopt met heffen maar ik was niet zo dwaas om daarom maar kak te eten.
>>
>>53451089
hello friend :3
>>
>>53451059
>dik/dun

Wat is het nou?

Probeer gewoon wat andere dingen, zoals calisthenics, zwemmen of zelfs crossfit.
>>
>>53451183
>crossfit
Maar nee crossfit is onironisch een fitness sport die technieken heeft om oefeningen minder effectief de bedoelde spieren te trainen. Plus de verhoogde snelheid van het gewicht verhoogd de kansen op blessures.
Kortom crossfit is kankerdom en alleen maar gemaakt voor hipster heffers die willen doen alsof ze effectief hun lichaam trainen door "stoere" oefeningen te doen.
>>
>>53451183
ik bedoelde skinnyfat
>>
File: Weight loss 2.png (419 KB, 434x622) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Weight loss 2.png
419 KB, 434x622
>>53450729
Heb geen goede oude foto.
>>53451059
Was het allemaal naturel berijkt?

>Wil leven verbeteren.
>Ga meer trainen en afvallen.
>Wil dingen ondernemen zoals terug gaan naar school.
>Ben op school enzo niet meer welkom.
>Doe het nergens voor.
>Heb helemaal geen zin meer in die powerlift shit en om op zo strict op mijn gewicht te letten.
JUST
>>
>>53451474
Werken die kettlebells?
>>
>>53451148
How was your day? What did you have to eat?
>>
De calorie-teller hier doet alleen lichaamsgewicht en wat fietsen/wandelen.
>>
File: image.jpg (51 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
51 KB, 640x1136
>>53451474

>berijkt
>>
>>53451522
Ja, was wel goeie rug en hamstring training.
>>
>>53451526
Not the guy you are replying too but I ate: Two 'American' hamburgers (Yes they were actually named that), some beans and baked potato's

270 grams of """"meat""""
200 grams of vedgies
200 grams of potato's
>>
>>53451522
Natuurlijk werken ze, het zijn gewoon gewichten hoor.
>>
>>53451474
ja wel naturel. ik was 195cm 120kg dus qua kracht had ik een voordeel.
heb geen idee hoeveel ik nu weeg. ik denk zo'n 110kg maar ben al mijn spier kwijt en aangekomen in vet.
>>
>>53451623
Ja maar ik vroeg me af wat er zo speciaal aan is? Wat kan je met big five barbell shit en dumbbells niet doen wat met zo'n ding wel kan.
>>
>>53451335
Niemand hier traint en eet 100% effectief, anders zouden we er allemaal bijlopen als Zyzz. De eerste stap naar een beter lichaam is intrinsieke motivatie om goed te trainen en te eten. Als die motivatie er niet (meer) is, dan zijn initiatieven zoals Kruisfit ideaal om toch gemotiveerd te raken.
>>
>>53451638
Soms heb ik er geen zin meer in en denk ik dat het beter is om te focusen op conditiesport zoals hardlopen. Het is best duur om kracht sport te blijven doen.
>dvw je twee dagen geen vlees heb gegeten en amper kracht heb om normaal te trainen.
>>
>>53451658
het is handiger omdat ze stabieler op de grond staan. Dus je kan squaten, de kettles neerleggen en dan pushups erop doen.
En je hoeft minder te bukken om ze op te pakken wat soms ook handiger kan zijn.

>>53451753
Als je zo'n kutmotivatie hebt kan je er maar beter mee stoppen naar mijn mening.
Niemand traint hier 100% perfect, zelfs Zyzzzzzz niet, maar dat betekend niet dat we niet een poging moeten doen om het zo efficiënt en veilig mogelijk te houden. Beter een 80% score dan een 50% score.
>>
>>53451526
My day went alright
I just ate a stroopwafel
>>
>>53451844
Er is niks mis met mijn motivatie en ik doe ook geen Kruisfit, maar als je zoals >>53451059 een jaar gestopt bent en je er niet meer toe kan zetten om datzelfde regime te gaan doen, dan moet je naar wat anders gaan kijken.

Overigens komen 99% van de Kruisfit miems uit Amerika. Ik heb ze hier nog geen hele domme dingen zien doen.
>>
>>53451965
>dan moet je naar wat anders gaan kijken
Ja een echte sport dan maar, geen kruisstront.
Gewichten zijn geen speeltjes, je gaat geen honderd kilo omhoog smijten en pullups vergallen om de oefeningetjes iets sneller te doen.
>>
>>53452045
optrekkers, dat doe je toch gewoon door je lichaam wilt naar voor en achter te werpen
>>
>>53452045
Wat ik net zeg, die miems komen uit Amerika. Ik heb ze hier nooit dat soort dingen zien doen.

>dgw je /fit/ trekkert door alleen al het woord Crossfit te zeggen
>>
>>53451617
Named that?
Was it a restaurant you got them from?
Do they have American themed restaurants there? What are they like?
>>53451896
If you ever come to US specifically New York you have a drinking buddy
>>
>>53452106
>>53452106
>>53452106
>>
>>53451829
het kost wel wat ja, maar geld is wel het minst belangerijke vind ik.
tijdens die 3 jaar was ik elke fucking dag bezig met mijn training. de hele dag door denk je aan je dieet en je training. om de zoveel uur iets eten, aan het einde van de dag moest ik 250 gram eiwit en 3500kcal binnen hebben, elke avond rekken, 4x per week heel je avond weg eigelijk. ik denk dat ik een soort van burnout heb gekregen en toen dacht ik laat maar, ik blijf maar lekker thuis en eet een pizza.
>>
>>53452138
No mate the supermarket.

American is just some generic name they add to some products such as popcorn, steak tartar (as sandwich spread) hotdogs etc.
>>
>>53452165
Heb denk ik het zelfde ervaren, je heb uiteindelijk geen zin meer om al dat eten in de gaten te houden. Was er veelste obsessief mee bezig door de hele dag op /fit/ rond te hangen. De beloning is ook heel matig eigelijk voor krachtsport tenzij je er al een lange tijd in zit.
>>
>>53452104
Je mag lekker denken wat je wilt, maar ik zou anderen geen blessure sport willen aandringen. Kruisfit is kankerdom en je kan lekker geloven wat je wilt maar ze lopen alles wat ik zeg gewoon in hun achterlijke wedstrijden toe te passen.
>>
>>53452259
de beloning is precies wat jij wil. mijn beloning was als ik weer een doel had gehaald voor mezelf. 140kg deadlift, 180kg deadlift, 220kg deadlift, en uiteindelijk 240kg deadlift. hoe meer je het wil hoe fijner het voelt als je het haalt.

ik zou willen dat ik die passie weer had maar die vlam is gewoon weg helaas. als je er eenmaal in zit kom je er niet zomaar meer uit. dan kan je je niet voorstellen dat je een dag zou overslaan of een dag niet je macros haalt, want dat is een ramp.
>>
>>53452618
Door het schuldgevoel van niet trainen is het lastig te stoppen. Het is alsof je wat van je mannelijkheid verliest ofzo als je het niet meer doet.
>>
Over wie gaat dit liedje?

https://www.youtube.com/watch?v=hR5MHHGhyBA
>>
>>53452289
Net alsof 90% van de heffers niet debiel bezig is

Ik zie bijna wekelijks de domste dingen in het squatrek gebeuren
>>
>>53452934
RANDSTAD
A
N
D
S
T
A
D
>>
>>53452990
Gekrulde-knie-stellage, zo goed?

Ga nou maar naar bed Pietje, straks moeten de koeien weer gemolken worden
>>
>>53449797
Ik begrijp gewoon geen enkele zin hiervan.
>>
>>53454129
Het is ook maar één zin klapmongool
>>
File: hammycomfy.jpg (61 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hammycomfy.jpg
61 KB, 1280x720
Thread replies: 312
Thread images: 62
Thread DB ID: 428043[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.