[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/nederdraad/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 330
Thread images: 49
File: image.jpg (423 KB, 980x653) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
423 KB, 980x653
Amsterdamse winter in 2010 editie

Welkom: nederlanders enzo
Niet welkom: je weet het lijstje wel

emily
>>
File: cara.jpg (160 KB, 600x907) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cara.jpg
160 KB, 600x907
Cara
>>
File: dokuro-cutest.png (399 KB, 764x824) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dokuro-cutest.png
399 KB, 764x824
anime
>>
File: goudakaas.jpg (35 KB, 397x237) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
goudakaas.jpg
35 KB, 397x237
gouda
>>
>>53428159
School
Vind ik echt een hel
Je ziet mij pas lachen
Na de bel
>>
Jongens, wie is nou de ergste avatarflikker?
>>
>dvw geen zin om te leren
>>
File: 1452034712633.jpg (110 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452034712633.jpg
110 KB, 640x640
>>53428233
die ene gast die dit paalt is echt kkirritant oetz
>>
>>53428159
mijn neger
[spoiler]ze is mijn waifu dus bol af[/spoiler]
>>
>>53428233
Kattenpaler.

Hij vult de draad en maakt enige vorm van discussie incourant.
>>
Jongens, het is oke om te huilen. Als alles even tegenzit, als je echt even niet weet wat je moet, als verdriet je overspoelt, huil.
>>
>>53428228
I know, I always try to tell them to ditch their obsolete shit language and use English instead.
>>
>>53428340
Alleen in prive met je vrouw, onder de mannen mag je nooit zwakte tonen.
>>
>>53428357
Niet reageren op 77IQ aub.
>jij doet het nu
Voor het grotere goed.
>>
>>53428357
77IQ aub
>>
>>53428159
goede paal oetz
t. caraflikker
>>
>>53428340
Ik huil ook wel best vaak maar dan noemen mensen mij aandachtstrekker of homo en dan wordt ik verdrietiger.

Sommige mensen hebben het fatsoen niet om enige vorm van empathie te voelen.
Barbaren.
>>
>>53428408
>>53428412
>>
>>53428432
jij bent zeker ook die flikker die van musicals houdt hahahahahahgahahahaehahahahah
>>
>>53428427
>>53428289
>>53428226
Ja jongens ze is fantastisch en heeft ook nog echt talent ook.
https://www.youtube.com/watch?v=LKgw_oS0nVY
>>
>>53428432
Misschien moet je proberen te stoppen met homo zijn?
>>
>>53428480
Goed geraden.

De nederdraad is tegenwoordig veel te klein.
En ik snap niet wat er verkeerd aan is om even je emoties te tonen wanneer je even in een dipje zit.
>>
File: 1442381098034.png (13 KB, 360x315) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442381098034.png
13 KB, 360x315
>>53428599
JE BENT INDERDAAD HOMO HAHAHAHIAHIAHOAHOAHAHA
>>
>>53428432
>wordt
Barbaar.
>>
File: 1452032703129.gif (899 KB, 540x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452032703129.gif
899 KB, 540x540
>>53428599
Ik wil je best even knuffelen hoor :3
>>
File: 1392132476296.gif (2 MB, 436x376) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1392132476296.gif
2 MB, 436x376
Welke viedjo gayms spelen jullie momenteel
>>
>>53428675
Ik heb altijd een hekel gehad aan dt regels oetz maar ik doe mijn best.

>>53428663
Seksuele geaardheid heeft hier niks mee te maken oetz.

>>53428712
Dankje :3
>>
>>53428815
hé, dat is geen sumotori, maar het lijkt er verdacht veel op
>>
>>53428824
maar anoniempje je houdt van musicals
>>
>>53428974
Meer mensen houden wel van musicals.
En dat valt niet te generaliseren.
>>
>>53428974
>musicals voor homo's zijn
Echte homo gedetecteerd.
>>
>>53429030
>>53429036
kkflikkers zelfs uw vader zegt het
>>
>>53429150
Gefrustreerde homo aub.
>>
>>53428506

Ben ik dan de enigste die dit eigenlijk een lelijk wijf vindt? Overdreven dun en een raar gezicht
>>
>>53429337
ik vind haar wenkbrauwen raar oetz maar ik heb haar al zo vaak gezien (op 4kan) dat ik het een beetje normaal vind worden
>>
>>53429337
Als het een jongen was zou ik Cara wel doen.
>>
>>53429337
Neuh, zijn wel meer mensen zonder smaak.
Ik vind haar knap maar wat haar leuk maakt is haar bijzondere persoonlijkheid wat heel apart is in de hele mode-industrie.
>>
>>53429337
Nee, ik vind haar ook te veel op een jongen lijken.
Bovendien zijn die tatoeages van haar sowieso al een afknapper.
>>
>>53429337
ik ook, ik heb geen 3d waifu
>>
File: 1452500927980.gif (486 KB, 200x140) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452500927980.gif
486 KB, 200x140
>dvw geen vriend die bi is om mee te experimenteren
>>
>>53428432
Als man zijnde is het blijkbaar een taboe om in het openbaar te huilen.

Maar ik heb ook een extreeem hekel aan die gasten die je veroordelen als je een traantje wegpikt.
Simpel volk.
Zo zie je maar weer wat voor tokkies hier rondlopen.
>>
>>53429587
jezus christus wat een zielig persoon ben je als je daarom moet huilen die persoon van de webm.>>53429640
met huilen opzich is niets mis mee, maar je bent wel erg zwak als je om kleine redenen moet huilen, in openbaar huilen is erg omdat het veel aandacht trekt, erg genant als je dat gebeurt.
>>
>>53429640
>Als man zijnde is het blijkbaar een taboe om in het openbaar te huilen.
Nooit gesnapt.
Is best wel seksistisch oetz.
>>
>>53429740
is het ook geen taboe voor een vrouw dan?
>>
File: 1452296545542.png (440 KB, 645x1260) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452296545542.png
440 KB, 645x1260
>dvw geen latina vd
https://www.youtube.com/watch?v=zCB8Z_fO2Yo
>>
>>53429488

Vind je haar gezicht dan niet raar? Vooral met die wenkbrauwen, doet me denken aan een wolfjongen
>>
>>53429640
Hahaha homo
>>
>>53429721
mvg. tokkie
>>
>>53429777
Veel minder.
>>
>>53429721
>als je om kleine redenen moet huilen

Dat is het juist.
Mensen trekken vaak voorbarige conclusies als je iemand ziet huilen.
Vaak wordt diegene gezien als een aandachtshoer of als het een man is een homo.

Het hoeft geen aandacht te trekken zolang mensen er niet negatief op reageren.
Dan maak je het alleen maar erger.
>>
Sta op het station, jongens.
>>
>>53429908
Duivendrecht?

Ik ga je vinden oetz
>>
>>53429871
>>53429841
het is erg voor die persoon dan ie om kleine redenen moet huilen, dat is mentaal ongezond.

>>53429848
hmmm, inderdaad wel seksistisch.
>>
>>53429871
Ik moest vorige week huilen toen ik mijn laptop niet snel genoeg aan de stroom zette en ie dus uitviel, waar valt dat onder?
>>
>>53429908
spring
p
r
i
n
g
>>
>>53429968
Kom dan, homo.
>>
>>53430008
Onder kk homo
>>
>>53429971
Hoezo is dat mentaal ongezond?
Sommige mensen zijn gewoon wat emotioneler. Niks mis mee.

>>53430008
Waarschijlijk gewoon frustratie oetz.
>>
>>53428035
wie /geïntegreerd bij de beren/ hier?
>>
>>53430008
Ik moest gister huilen omdat ik moe was, dorst had en mijn pizza langer dan een kwartier duurde voordat het aankwam

ben ik nu ook gevoelig?
>>
Ik ben nu aan het huilen oetz
>>
>>53430063
>Sommige mensen zijn gewoon wat emotioneler

Dit, ik heb nog nooit geweent. Maar ik zou waarschijnlijk wel wenen moest mijn broer of vader doodgaan. Grootouders, tantes, etc mogen gerust doodgaan, ik heb de erfenis nodig oetz
>>
>>53430184
Wat mannelijk van je.
>>
>>53430063
omdat je duidelijk phychologische problemen hebt wanneer je moet huilen als je je teen stoot, frustratie is niet erg oetz
>>
>>53430184
ik WALG van je
>>
>>53430022
Los van de vloer
>>
Wie /loonslaaf/ hier?
>>
>>53429812
Nee, ze is tenminste niet zoals 100.000 andere vrouwen daarom is ze ook een model omdat ze iets aparts heeft.
>>
File: j33vesu.jpg (19 KB, 217x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
j33vesu.jpg
19 KB, 217x320
Wie /helemaaldewegkwijt/ hier?

Letterlijk niks gaat goed.
Verneuk het maar gewoon.
>>
>>53430184
KK HOMO
>>
>>53430494
>daarom is ze ook model

Een beetje nepotisme heeft er ook wel wat mee te maken hoor.
>>
>>53430550
Masturberen tot je het vergeten bent
>>
>>53430607
Oetz is dat mijn oplossing voor alles
>>
>>53430494
Wat is zo apart aan haar? (Lepelvoeder mij aub)
>>
File: :<.jpg (9 KB, 245x206) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
:<.jpg
9 KB, 245x206
>er zijn mensen die onironisch geldproblemen hebben
letterlijk waarom
>>
File: 1432259490310.jpg (68 KB, 700x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432259490310.jpg
68 KB, 700x700
>>53430550
Ik ken die voel

https://www.youtube.com/watch?v=6Wq-ku3AwTA
>>
waarom hebben oude mannen zulke grote handen
>>
File: bang.png (96 KB, 241x228) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bang.png
96 KB, 241x228
>>53430705
Mijn papa heeft niet zo veel geld.

Ik heb letterlijk beschamende dingen gedaan voor wat geld als ik er heel eerlijk over ben
>>
>lang haar
lijk 16
>kort haar
lijk 30

Ben 24, hoe werkt dit
>>
>>53430550
>dvw alles weer goed gaat de laatste tijd
>dvw weer meer met vrienden omga
>dvw mijn studie lukt
>dvw mijn geenruk2016 goed gaat
We redden het allemaal, anoniem.
>>
>>53430787
Toch niet aan penis gesabbeled hoop ik?
>>
>>53430846
Dat is jammer genoeg de enigste manier voor een jongen om snel aan geld te komen.
>>
>>53430696
Apart gezicht maar mooi gezicht zoals mensen al hier zeggen en ze heeft krachtige blik die aanspreekt die past bij haar persoonlijkheid. Ze is ook iemand die gewoon zegt wat ze denkt en zichzelf niet te serieus neemt.
>>
>>53430993
Wat een hoer.
>>
>>53430914
Oei! Was je maar een mooi meisje geweest zoals Emily. Dan kreeg je geld voor fotosschiets en jijbuis filmpjes maken.
>>
>>53430914
Hoeveel wil je hebben om aan mijn plasser te zuigen?
>>
>>53430914
Gatverdamme kk slet.
>>
Wat drinken jullie zo al op een dag? De hele dag frisdrank is ook zo degenerate

>(RANDSTAD)
>>
>>53431192
Ik drink alleen maar water, melk en bier.
Frisdrank is voor het simpele volk
>>
>>53431192
Water, koffie en thee. Verder drink ik weinig. Soms een biertje of een afzakkertje.
>>
iPhone 6S of Nexus 5X?
>>
File: 1401574778570.jpg (91 KB, 500x423) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1401574778570.jpg
91 KB, 500x423
Ik merk dat ik de Nederlandse taal steeds meer begin te waarderen naarmate ik ouder word. Heeft iemand anders dit ook?
>>
>>53431192
Water en melk.
>>
>>53431192
Ongeveer 15 liter cola zero per wek
>>
>>53430494
Ze is misschien apart maar dat maakt het niet beter, die lelijke wenkbrauwen zijn gewoon afstotelijk. Doe mij dan toch maar die mooie blonde waar er al miljoenen van zijn.
>>
>>53430705
Omdat sommige niet vertrouwen op met anderen omgaan om geld te maken.
>>
>>53431310
Dat doet me denken aan van die puisterige losers/nerds/ (wat het verschil ook moge zijn) met piepstemmetjes die alleen maar steenkolenengels met elkaar willen spreken, raar volk. Wij zijn in Nederland, wij spreken Nederlands.
>>
>>53431192
Bier en koffie.
En urine tijdens het seksen.
>>
>>53431310
Ik vind het gewoon heel leuk om mijn eigen mening te kunnen articuleren in het Nederlands omdat het zo'n mooie taal is.

Heeft waarschijnlijk mee te maken dat ik een vrij goede spreker ben.
Ik heb presentaties/debatten altijd wel leuk gevonden.

Spelling blijft jammer genoeg mijn zwakste schakel.
>>
>>53431374
Plebejer.
>>
>>53431418
wew gozer
hoeveel heb je op?
>>
>>53431519
hang jezelf op homo.
>>
>>53431349
>aas
>>
>>53431349
>dvw dat ik vroeger echt bekant 15 liter cola dronk per week
>>
>>53431551
>hij vindt vrouwen lelijk
>m-maar jij bent homo !!!
>>
>>53431541
Helemaal niks, het is gewoon handiger als de staat jullie geld verdeeld aan mensen die geen zin meer hebben om met anderen om te gaan. Het is veel stabieler inkomen op deze manier.
>>
File: hammersofneetdom.png (201 KB, 690x650) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hammersofneetdom.png
201 KB, 690x650
>>53431698
Ja helemaal mee eens maar ik doelde eigenlijk op je paal hier >>53431418. Ik dacht eerst nog dat het letterlijk vertaald Engels was maar dat werkt ook niet.

Maar we zijn het er over eens: gratis geld is goed.
>>
Welk gevoel brengt dit plaatje bij je op?
>>
>>53431947
Ik kreeg de vorige keer een waarschuwing omdat ik een draad had gemaakt met een plaatje van dhr. Barbosa.
>>
>>53431947
Het laat mij een beetje onverschillig om eeuwig te zwaffelen.
>>
File: 1451646141499.gif (3 MB, 262x369) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451646141499.gif
3 MB, 262x369
>>53431938
Slaap zacht Hamers.
>>
>>53432026
Waaroov ging de draad?
>>
Wat is jullie nietrukrecord? Ik hield het tachtig dagen vol.
>>
>>53432141
Niks.
Ik had verder geen tekst bijgevoegd.
>>
>>53431938
Het is natuurlijk onwenselijk om zo te moeten denken om op die manier geld te krijgen, maar er is gewoon niet om te gaan met bepaalde mensen. Met het huidige klimaat waarin je overal voor ontslagen kan worden is het beter om gewoon een uitkering te hebben, zeker als je anders alleen maar minimum inkomen zou krijgen.
>>
>>53431947
WAI WARUH KONINGUH

Mvg. Albertus van Barbosch
>>
>>53432233
Wat dacht je dan? Hetezak kan die miems niet aan, al zeker niet in hun pierste vorm.
>>
>>53432196
5 dagen, wat voelde dat al goed zeg. Ik kan de hele dag mijn waifu knuffelen dus is het lastig om het lang vol te houden.
>>
File: 1443959529159.gif (67 KB, 600x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443959529159.gif
67 KB, 600x400
>dvw je heel graag wilt werken maar het niet mag van je reclasseringsambtenaar
vsm
>>
>>53431224
>>53431323
>dvw allergisch voor melk

a-alleen maar water drinken dus?
>>
>>53432621
SCHIJTHUID GEDETECTEERD

HAAL ME VAN DEZE TREIN

CONDUCTEUR HELP
>>
>>53432700
ben blank godverdomme

mijn opa heeft in wo2 gevochten
>>
>>53432746
De mijne ook, tot hij van de wachttoren viel.
>>
Poepen jullie wel eens in je broek omdat je geen zin hebt naar de wc te gaan?
>>
File: image.jpg (23 KB, 240x251) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
23 KB, 240x251
>>53432746
>>53432810

>Nederlands en Belgen
>in WW2 gevochten
>>
>>53433001
Klopt, dit was de slag die hij heeft gevochten

https://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_om_de_Grebbeberg

Jijboos?
>>
>>53433076
Ja, dat het leger zich zo snel gewonnen gaf
>>
File: kk.jpg (136 KB, 960x543) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kk.jpg
136 KB, 960x543
IPHONE 5S OF NEXUS 5X?
>>
>>53433236
Geef je geld aan een zwerver weg
>>
>>53433236

Geluk kan je niet kopen
>>
>>53433139
sinds wanneer zit jij in engelland? dat is die belg toch
>>
>>53433076
>vechten voor een Angelsaksisch, Zionistisch geïnspireerd mercantiel wereldbeeld.
>>
>>53433236
iPhone
>>
>>53433236
Dat plaatje is letterlijk mijn leven.
>>
>>53433236
>microsoft = miemtelefoons
>iphone = afzetterij
>meeste android = kanker updates en bloat

NEXUS MEESTERRAS
>>
Net lekker prakkie gegeten.

Ik ben bekaf en ik moet nog leren maar ik heb geen zin. :(
>>
>>53433139
Een dag later werd Rotterdam platgegooid dus dat maakt ook niet zoveel uit.

>invierdat Nederland zichzelf te snel overgaf

Als Nederland dat niet had gedaan waren Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Haarlem en andere grote steden ook plat en zou Nederland veel meer oorlogsslachtoffers hebben, ook door het afknijpen van goederen/voedsel. Dan was Nederland wellicht nooit weer zo welvarend geworden als nu en was er ook geen behoefte aan gastarbeiders en zat je nu op een kameel in het Rifgebergte
>>
>>53433639
Oh nee, niet weer alternatieve historie discussies.
>>
>>53433708
Het eerste deel is puur op feiten gebaseerd. Dat deel van gastarbeiders is wel speculatie, maar er zijn genoeg scenario's te bedenken waarbij Nederland geen gastarbeiders nodig had gehad (zie de Scandinavische landen)
>>
>>>/pol/60679284
>>
>>53434005
als we de duitsers hadden verslagen en er slaven van hadden gemaakt
>>
Het is altijd zo moeilijk om een oude man te zien huilen.

Wat een emotionele aflevering bij DWDD.
>>
>>53433236
Iphone is for homo's en hipsters
>>
File: ok.png (129 KB, 1125x773) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ok.png
129 KB, 1125x773
>>53434028
>>
>>53434590
>>53434590
Ik zie anders ook zat normaaltjes ermee.

En android is zwaar verkankerd.
>>
Ik heb een ikTelefoon en ik geef geen neuk om wat anderen ervan denken. VMA
>>
>>53434609
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/01/10/97001-20160110FILWWW00094-une-eglise-incendiee-a-fontainebleau.php
>>
>>53434706
Zit jij in 3kb?
>>
>>53434657
Wat voor iktelefoon?

Ik ben geneigd om ook over te stappen naar appel maar ik heb zo mn twijfels.
>>
jongens ik wil ook bij de super geheime kik groep
>>
als ik een ifoon in handen heb vind ik altijd dat er allemaal opties ontbreken
>>
>>53434826
Daar zitten alleen homo's in.
>>
>>53434706
iPhone werkt gewoon snel en is goed geoptimaliseerd, geen reden om minder te accepteren door een ander schijtmerk te nemen.
>>
Paal video van 3kb pls
>>
>>53434853
zit jij er ook in dan???
>>
>>53434870
Onzin, alle andere mobieltjes werken goed. Huawei is gewoon top tegenwoordig.

>>53434912
Zat, totdat het een spaghettifeest werd.
>>
>>53434731
Dat gaat toch echt om een andere kerk. Typisch /pol/ om misleidende afbeeldingen te gebruiken.
>>
>>53434776
Nee.

>>53434870
Dit oetz. Ik had eerst een Nexus 5 die ik geworteld had en alles maar een ikTelefoon werkt gewoon.
>>
>>53434826
wie heeft er nou kik
>>
>>53431192
Groene limonade
>>
>>53431349
Ik ga compleet overstag
zeven glazen per dag
of het van de dentist wel mag
ach, daar heb ik toch schijt aan
>>
>>53435254
RANDSTAD
A
N
D
S
T
A
D
>>
>>53434936
paal schermafbeeldingen aub
>>
>>53435059
mis jij dan niet constant opties? hoe doe je bijvoorbeeld 'zoeken op de pagina' in de browser?
>>
IK GA BIER HALEN
>>
>>53430804
middelkort haar, zeker mavo gedaan?
>>
File: Bottle-Can-RGB.jpg (173 KB, 874x1240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Bottle-Can-RGB.jpg
173 KB, 874x1240
>>53431192
Bier en veel water in de zomer. Ik drink nu niet zo veel bier, als ik te veel bier drinken verloor ik mijn smaak voor het .

>Windhoek meesterras
>>
File: 1446149845961.jpg (55 KB, 301x267) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446149845961.jpg
55 KB, 301x267
>>53435471
Hoe laat bij jou?
>>
File: stareyedhammy.gif (183 KB, 960x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
stareyedhammy.gif
183 KB, 960x540
>15000/jaar
>straks 27000/jaar + gratis OV
Niet mis voor letterlijk niks doen als je je bedenkt dat het minimumloon 18295.2/jaar is. Weet niet of dat bruto of netto is alleen.
>>
>>53435383
Soms mis ik te optie om te torrenten, maar verder niet oetz. Ik verkies kwaliteit boven kwantiteit.

>zoeken op de pagina
Daar is gewoon een knopje voor.
>>
>>53435626
WAAR WOONDE GIJ
>>
>>53435722
NUL
VIER
NUL
>>
>>53435652
hOE DE NEUK KRIJG JE 27K??? ALS JE GAAT STUDIECELLEN WORD JE UITKERING VAN DE WAJONG OP 25PROCENT GEZET DUS ONG 375 EURO PER MAAND
>>
>>53435769
bron?
>>
File: image.jpg (31 KB, 480x482) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
31 KB, 480x482
>>53435652
Wat doe je dan?
Recensies schrijven voor sjineze tekenfilms?
>>
File: file.png (871 KB, 1229x580) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file.png
871 KB, 1229x580
>>53435696
ok, kon het niet zo snel vinden dan

verder mis ik deze knop altijd, die gebruik ik vaak maar op een ifoon kan ik dan niet vinden hoe ik iets moet doen en moet ik het dan aan de eigenaar vragen
>>
File: umarusneaky.jpg (50 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
umarusneaky.jpg
50 KB, 1280x720
>>53435943
>Wat doe je dan?
Geen enkele neuk.
>>
>>53435890
Ik kan nu ff niet bij mn administratie (ligt ergens anders) maar kreeg er zo'n brief over. Best rot.
>>
>>53435652
denk je nou werkelijk dat je je stufi + maximaal lenen (= 12000 p/j) bovenop je wajong krijgt?
>>
>>53435950
Twee keer op de knop op de iphone drukken
>>
http://www.nu.nl/buitenland/4196030/politie-keulen-heeft-23-verdachten-in-beeld.html

23/1000
petje af
>>
>>53436020
>>53436028
Robin Vos DE NEUK UITGEBLAZEN
>>
>>53435950
Ik druk altijd per ongeluk op die knoppen. Dat kanker touscreen denkt dat ik er op wil drukken maar zigenlijk wil ik dat helemaal niet.
>>
>>>/mlp/26074285
>>
Ik wil ook gratis geld ;(

Zal ik maar ook aan plassertjes zuigen net zo als die andere anoniempje hier?
>>
File: 1420904211026.png (179 KB, 248x487) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420904211026.png
179 KB, 248x487
>>53436252
Waarom zit jij daar?
>>
>>53436252
kanker op paardenflikker
>>
>>53436070
denk dat dat niet hetzelfde is; het is een soort rechtermuisknop-menu

>>53436226
moest er ook even aan wennen om er niet per ongeluk op te drukken
>>
>>53436252
>minstens twee mensen hier palen onironisch op /mlp/
Waarom zit de nederdraad vol met vachtflikkers?
>>
>>53436425
Is dat niet een samsung?

Want dan is het de knop voor de verschillende vensters namelijk (alt tab op windows enzo)
>>
zal ik grote of kleine flesjes grolsch halen??
>>
>>53436542
>de vloeibare jood drinken
>>
>>53436542
Drink gewoon melk.
>>
File: file.png (462 KB, 769x722) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file.png
462 KB, 769x722
op de nieuwe ifoon gaat het scherm omlaag als je dubbeldrukt op de homeknop

hoe nutteloos is dat
>>
>>53436542
Warsteiner
>>
>>53436020
Heb je niet gewoon nieuwe wajong (gehad)? Vanaf welk jaar kreeg je het?
>>
>>53436589
dat je makkelijk bij de bovenste knoppen kan?
snap niet dat ze dan niet gewoon onder in beeld komen
>>
>>53436638
2010
>>
>>53436589
INNOVASIE
>>
>>53436484
samsung ja, en alt-tab = homeknop lang ingedrukt houden

de knop die ik heb omcirkelt is voor extra opties binnen de applicatie, zoals je hier kan zien
>>
>>53436589
wtf waarom
>>
>>53436712
op de s6 is dat niet oetz
>>
J-Jongens

Ik stel een telefoontje naar iemand al 2 weken uit omdat ik te zenuwachtig ben om te bellen.

Dit was mijn paal van 2 weken geleden.
>>52822521
>>
>>53436542
met die kleine flesjes moet je vaker naar de koelkast lopen dus doe die grote maar

>>53436774
oh ik zie het ja, ik heb nog de s3. stom want ik gebruik die knop heel veel
>>
File: umarulaughing.gif (853 KB, 322x176) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
umarulaughing.gif
853 KB, 322x176
>>53436674
>Je hebt geluk dat je nog net onder de ‘oude’ Wajong valt. Bij de Wajong vanaf 2010 geldt dat je tijdens studie niet mee 75% van het WML krijgt, maar 25%. In jouw geval zou je echter gewoon - als je volledig arbeidsongeschikt bent - die 75% moeten krijgen.

Ik zal wat gekort worden op mijn basisbeurs maar die had ik eigenlijk nog niet meegerekend.
>>
>>53436346
Ben je een dwerg? Er zijn heel wat loonslaven die je er voor zouden willen inhuren.
>>
>>53436878
maximaal bijlenen gaat ook echt niet lukken als je al andere inkomsten hebt (wajong dus)

durf te wedden dat je in totaal nog steeds aan het minimum inkomen zal zitten

wat ga je studeren trouwens
>>
>>53436878

Heb je die vragenlijst al gehad? En je herkeuring?
>>
Jongens help alsjeblieft >>53436779

Wat doe
>>
>>53436938
Ik ben best wel klein ja.
>>
>>53437206
Welke vragenlijst en herkeuring? Voor oude Wajong telt dit niet denk ik.
>>
>>53437214
Geef telefoonnummer en ik bel wel voor je.
>>
>>53437214
laat iemand ander het nummer toetsen
>>
File: athena1.jpg (74 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
athena1.jpg
74 KB, 640x480
>>53436878
>dvw sinds 2015 autisme niet meer genoeg is voor wajong

Ik wil ook gratis geld!
>>
>>53437330
>Voor oude Wajong telt dit niet denk ik.

Zou ik niet te snel denken.. Volgens mij geldt het juist voor de oude, omdat mensen van de nieuwe Wajong al onder nieuwe eisen en voorwaarden vallen.

https://www.docdroid.net/sUPxBM5/vragenlijstuwv.pdf.html

Ze willen vrijwel iedereen die ook meer enigsinds iets kan in principe ook iets laten doen.. In jouw geval kunnen ze het feit dat je überhaupt kan studeren als bewijs van arbeidscapaciteit kunnen gebruiken.
>>
>>53437214
>>53436779
Bel nou maar gewoon
>>
>>53437007
Ik zie wel wat ik er bij kan krijgen. Alles helpt.

>wat ga je studeren trouwens
17e eeuwse Brabantse architectuur :^)

[verklapper]Technische Informatica[/verklapper]

>>53437206
Ja. Nee.
>>
>>53437390
0900-8844

>>53437395
En dan?

>>53437746
Dit is advies van het niveau 'wees gewoon jezelf!'.
>>
>>53428340
>Dvw je nooit met andere mensen kan huilen maar alleen heel makkelijk in tranen kan uitbarsten.
>>
File: carasosweet.jpg (126 KB, 396x594) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
carasosweet.jpg
126 KB, 396x594
Wisten jullie al dat Cara in deze clip zit?
https://www.youtube.com/watch?v=uMK0prafzw0
>>
>>53437812
wanner die opneemt moet hij de telefoon snel doorgeven
>>
wat bedoelen jullie als je ''simpel volk'' zegt?
wat is nou een stereotype simpel volk?
ik ben bang dat ik simpel volk ben
>>
>>53437883
zei is zonder make-up niets meer dan een normaaltje met dikke wenkbrauwen!!
>>
>>53437750
>Ja. Nee.

Kwam er iets uit die vragenlijst? Vinden ze dat je arbeidsvermogen hebt?
>>
>>53437960
Jij bent hoe dan ook een homo, daar hoor je mij toch ook niet over klagen?
>>
>>53437944
kijk je naar rtl 4?
>>
>>53438017
>rtl 4
>daar iets mis mee is
>>
>>53438017
ik kijk nooit tv
>>
>>53437960
>zei

RANDSTAD
>>
>>53438055
Daar is kankerveel mis mee.
>>
>>53437944
Tokkies, chavs, whiggers en andere laag blauwpil volks.
>>
>>53437944
Mensen die overal op lopen te kankeren, maar nooit met een oplossing komen.

Altijd anderen de schuld geven van je tegenslagen.

Voetbal hooligans
>>
>>53438130
Homo
>>
>>53438150

Kanker ouwe, heb je net een fles spiritus leeggedronken ofzo?
>>
>>53438055
Ja, daar is iets ernstig mis mee zelfs.

Alleen de publieke omroep weet zo nu en dan iets zinnigs te produceren.
>>
>>53437812
Probeer anders een scriptje te bedenken van hoe het gesprek zou kunnen lopen en dat dan een beetje oefenen.
>hallo met anon, ik bel over x
>etc
>>
>>53438011
waar slaat dat nou weer op?
>>53438055
ja
>>53438097
dan hoogstwaarschijnlijk niet.
>>53438100
hoe vaak moet ik nou nog uitleggen dat ik dyslectie heb?
>>
>>53430765
Hun lichamen krimpen maar hun handen niet.
>>
>>53437978
De vragenlijst die ik kreeg is een hulp voor tijdens het gesprek.
>>
>>53438293
>dyslectie
>>
File: David-Bowie.jpg (92 KB, 500x489) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
David-Bowie.jpg
92 KB, 500x489
RIV
>>
>>53431422
>dvw mijn middelbare school vol zat met dit soort types
Ze hielden ook allemaal van metal en W40K
Oh en een zat op /tg/ volgens mij
>>
>>53437903
Het is niet iets wat ik zou willen delen met anderen eerlijk gezegd

>>53438288
Dat heb ik ook gedaan, talloze keren zelfs
Alleen kan ik mezelf er niet toe brengen om te gaan bellen

Ik zeg nu al bijna 2 weken lang letterlijk iedere dag tegen mezelf 'ik doe het morgen wel'.
>>
>>53438541
doe gewoon nu, tik het gewoon in en blijf met je poten van de telefoon af als ie overgaat
>>
>>53438293
>hoe vaak moet ik nou nog uitleggen dat ik dyslectie heb?
Je bent op een anoniem Pruisisch plaatjes forum. Hoe kunnen we nou weten wie wie is?
>>
>>53438541
>Alleen kan ik mezelf er niet toe brengen om te gaan bellen
Ik ken die voel wel, is er een tijdslimiet ofzo? dan bel ik meestal de laatste dag omdat ik denk 'gedwongen' worden om te bellen.
>>
>>53438541
daarom loop je ook snel weg met de telefoon
>>
>22
>asperger
>2 keer met mbo gestopt
>NEET
>woon bij mama
>geen rijbewijs
>geen vrienden
>verslaafd aan een vanilla wow private server
>leef letterlijk op wow
>kom in totaal misschien 15 minuten max uit mijn kamer per dag

wie /verneukt/ hier? het enige wat nog mist is een alcohol of drugsverslaving en dan is het plaatje compleet voor mij.
>>
>>53437960
ze is geen normaaltje daarom is ze zo leuk
>>
>>53438614
Maar het is best laat nu
Misschien is het echt beter als ik het morgen doe

>>53438661
Nee maar ik wil het zo snel mogelijk gedaan hebben

>>53438663
Wat?
>>
>>53438726
hij belt, en waneer de telefoon overgaat, geeft hij hem aan jou, en jij loopt ermee naar een andere kamer en voert je gesprek en kunt niet stoppen
>>
>>53438707
Ik wed dat je ook sjinese soaps kijkt
>>
>>53438845
Neger ik ga anderen toch niet vertellen over mijn telefoonautisme?
>>
>>53438707
Ikke.

Ik wacht op de dag dat iemand mij ontvoerd en gebruikt als sexslaaf oetz.

Dat is ook de reden waarom ik 's nachts even een blokje om loop.
>>
>voor het eerst sinds paar jaar bij de mac geweest
>er zaten echt belachelijk veel kutkoters te vreten rond 3 uur

wat wonen we toch ook in een kankerland
>>
File: 1451156698115.jpg (3 MB, 3000x2000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451156698115.jpg
3 MB, 3000x2000
>>53438707
>mbo
>>
>>53438726
nee die mensen werken er 24/7 en het is pas 9uur, niks laat pak nu de kankertelefoon
>>
>>53438707
Ben jij zo'n dikke nekbaard als plaatje gerelateerd
>>
>>53438884
Vertel mij eens waar jij woont en om welk tijdstip jij naar buiten loopt.
>>
>>53438883
heb je geen betrauwbare vrienden?
er zijn bedrijven voor om telefoontjes te plegen bedenk ik me net.
>>
>>53431310
nee, nederlands is een kuttaal
>>53431302
homotelefoon of nekbaardtelefoon?

>>53438707
>wees mij
>haal een van de zwaarste bachelors in 3 jaar
>begin dit jaar met master
>alleen nog maar een 1,5 en een 3 gehaald
>>
>>53438884
Waarom zou iemand een lelijke autistische maagd ontvoeren?
>>
>>53438937
Nee, het is nu echt te laat

>>53438944
Ik heb wel betrouwbare vrienden maar dit ga je toch niet met ze delen?
Je deelt je rare fetisj toch ook niet met je vrienden?
>>
>>53438965
>nederlands is een kuttaal
RANDSTAD
A
N
D
S
T
A
D
>>
>>53438707
>22
Je hebt nog een heel leven voor de deur staan oetz.

:^)
>>
>>53438965
hoezo is 5X nekbaard? :S

wat moet je dan kopen? :S

one plus is ook nekbaard

s6 ofzo? geen samsung kanker meer voor mij
>>
>>53439038
ikTelefoon 6s Plus
>>
>>53438707
alcohol is geweldig
>>
>>53438874
nee toevallig niet. ik zou willen dat ik dat leuk vind maar ik vind er niks aan.

>>53438884
oke dat is best homo. ik ben een loser, niet een vuile flikker.

>>53438921
niet eens afgemaakt familie. autisme enzo.
>>
>>53438965
Welke bachelor homo
>>
>>53439079
ja maar die zei hij dat voor homos was...
>>
>>53439018
mgw vandaag gedaan, ze namen het niet goed op.
maar je vraagt om hulp, dus een zal je wel helpen.
>>
>>53439034
nee dankje, ik doe niet mee
>>
>>53439290
Ik zal morgen zelf proberen te bellen. ;_;
Jullie horen nog van me. Of niet.
>>
File: 1429035696996.png (723 KB, 640x686) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429035696996.png
723 KB, 640x686
>Draad vol autisten

Wie /normaaltje/ hier?
>>
>>53439462
Ik niet ;_;
>>
wat is een koptelefoon die je makkelijk 20uur op kunt houden?
heb nu de zogeheten "miemfoons" maar die beginnen na 5uur zeer te doen
>>
>>53439098
Ik heb ook autisme en ik doe een WO
Kankersmoesjes
Je bent gewoon kankerdom.
>>
Cycled 52km yesterday lads.

There were hills involved, many.

What's it like living in a flat country? Have you ever seen a hill in real life?
>>
File: Serena 8460823432.png (563 KB, 788x838) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Serena 8460823432.png
563 KB, 788x838
>>53438707
Je heb teminste nog MBO gedaan, en bent nog maar 22... het kan nog erger.
>>
>>53439526
>Have you ever seen a hill in real life?
ja zo groot is nederland niet hè, dombo
>>
>>53439558
Maar jij kunt er gewoon niks aan doen, hoor.
Als je IQ slechts 77 is, valt je niks te verwijten.
>>
>>53437750
>verklapper
leuk, maar vergis je niet in de wiskunde, dat is erg zwaar als je dat lang niet gehad hebt en je hebt je handen al vol aan al die andere vakken
[verklapper]ben zelf uitgevallen om deze reden[/verklapper]
>>
>>53439502
het enigste wat ik kan zeggen is dat je een koptelefoon moet nemen die helemaal om je oorschelp heen gaat. als je zoiets als beats pakt die recht op de oorschelp gaat, dan hou je dat echt niet de hele dag vol.
>>
>>53439579
Why would you reply to me in Dutch?
>>
>>53439688
omdat dit de nederdraad is, ik ga toch niet nederlands typen in /brit/
>>
>>53439688
Omdat je Britpoep bent.
>>
>>53439558
Vertel me meer.
>>
>>53439524
dat klopt ook wel, 97 IQ helaas.
maar door asperger ging ik wel makkelijker spijbelen, en vanalles uitstellen.
>>
>>53439502
die moeten kankerduuur zijn
waarschijnlijk goedkoper om je oorschelpen te laten wereideren en normale koptelefoon kpoen
>>
>>53439732
>>53439747
delete this
>>
>>53439646
>>53439773
ik ben geen sloeberrrrrrrrrrt
>>
>>53439756
>77IQ
>stap de bus in met meisje
>koop geen kaartje
>ga zitten
>controleur merkt dat 77 IQ aan het zwartrijden is
>raak in paniek
>sla onschuldig meisje met vuist in haar gezicht

En zo viel zijn hele leven in duigen.
>>
>>53439290
>vandaag gedaan
wat heb je ze verteld dan
>>
>>53439823
delete yourself my man
>>
>>53439918
Wanneer was dit?
Mis ik zoveel dan?
>>
>>53439918
De toekomst zag er al niet zo rooskleurig uit dus dit offer kon gemaakt worden.
>>
File: file.png (2 MB, 1143x845) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file.png
2 MB, 1143x845
>>53439526
>hills
we have bridges to conquer
>>
File: 1400441953147.jpg (30 KB, 435x351) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1400441953147.jpg
30 KB, 435x351
>>53440272
>single chainring
>>
>>53440322
>implying England has that many hills. I cycle every day and never have to go uphill

Also get the fuck out a /nederdraad/ if you're not neder
>>
>>53439756
>>53439918
https://desustorage.org/int/thread/51206083/#q51232192
betere versie oetz
>>
>>53440502
>>53440502
>>53440502

Nieuwe draad.
>>
>>53440557
wat doe je neger
>>
>>53440470
Dunno where you live m8 but there are hills everywhere in my area.

>Also get the fuck out a /nederdraad/ if you're not neder

Alright calm down, what are you doing in the UK anyway?
>>
>>53440573
Draad is dood als de kanker
>>
>>53440594

I'm in Oxford, and everything is pretty flat here.

And I'm supposed to be studying here
>>
>>53440322
>Not riding single speed.
If you don't have hills you don't even need gears.
>>
>>53440685
I'm near Milton Keynes, and MK is flat as a pancake but go in the countryside and it's fucking hilly.

Why 'supposed to be'?
>>
>>53440783
True but people ride fucking fixies and single speeds these days because they're hipsters.
>>
>>53440852
Doesn't change the fact that a fixie is probably the most effective single speed bike. A great alternative for those the prefer easier maintenance or can't afford a road bike.
>>
>>53440796

I've only been cycling in Oxford and the towns surrounding the city, so could be true what you're saying. Milton Keynes isn't that far off

And term only starts at 17 January, so I don't want to do anything even though I have some shit to prepare.
>>
Wat hebben jullie vrienden en familie al gezegd over Donald Trump? Ik ben zéér benieuwd.
>>
>>53441398

vooral gelachen, en hopen dat wij ook een muur zouden bouwen
>>
>>53440057
we hadden het over autisme en ik vertelde dat ik een meisje ken die van die autistische trekjes heeft, dat ze dingen in een patroon met zetten en alles recht moet doen.

[verklapper]en dat ik elke keer als ze dat doet, ik een erectie krijg[/verklapper]
>>
>>53441058
waarom zijn die dingen dan zo kankerduur
>>
>>53441747
Alles wat hipster kopen is duur.
>>
>>53441647
ik heb ook van die trekjes met patronen, omdat het er dan beter uitziet, maar het is niet heel dwangmatig en je verklapper heb ik ook niet letterlijk, bedoel jij letterlijk?
>>
>>53441862
ja letterlijk, het is mijn echte fetisj
>>
>>53442000
dan houd je zeker wel van mondriaan

vind het wel raar dat je vrienden het niet goed opnamen want het is niet echt heel raar
>>
>>53442186
het is niet raar dat ik klaarkom op andermans autisme?
>>
>>53442308
ik dacht dat je haar juist aantrekkelijk vond omdat ze zo is
>>
>>53442376
dat ook,maar haar autisme is waar ik waar ik mezelf op aftrek en erecties van krijg.
>>
>>53442529
je vindt haar gewoon schattig in hoe ze doet, en misscien passen jullie wel daarom bij elkaar

jossen op een schilderij van mondriaan zou ik wel een beetje raar noemen denk ik
>>
>>53442683
2 jaar gelden was ze smoorverliefd om mij, ik had het toen nog niet door.
toen ik het door had en mijn best begon te doen, verpeste ik het met autistisch gedoe, na een paar maanden waren we gewoon vrienden waarmee ik soms flirt.

ik jos niet op patronen en rechte lijnen, maar op meisjes die patronenen maken en dingen recht zetten omdat ze een autistische trek hebben.
>>
>>53443056
ik zou het ook wel opwindend vinden als een meisje dezelfde aandacht voor dingen heeft als ik

ik hoop voor jou dat het nog wat wordt, vriendzone is ook maar een miem hoor
>>
>>53443291
zolang ik het maar niet op autistische wijze verknal, waarom kan zij nou niet gewoon de stappen zetten?
>>
>>53443372
meisjes willen veroverd worden, een man die beslissingen kan nemen

althans de meeste toch, die van jou blijkbaar niet anders had zij je al

en je autisme vind ze vast wel schattig, omdat ze het herkent van haarzelf. ga ervoor anon
>>
>>53443685
>blijkbaar niet
*blijkbaar wel
kut
>>
>>53443685
>>53443769
ik weet niet hoe oetz, ik kan flirten, moet ik veel achter elkaar flirten in een paar week, dan een zoen op haar wang geven?
>>
>>53444106
ja, flirten is een spelletje, dus denk dat je ook wel eerlijk moet zeggen wat je voor haar voelt

ineens kussen kan misschien wel in de juiste omstandigheden maar dan is het beter op de mond
Thread replies: 330
Thread images: 49
Thread DB ID: 396309[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.