[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
NEDERDRAAD
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 303
Thread images: 54
Maarten van Rossem is een miem editie

Niet welkom: homofoben

En opera/musical is niet wetenschappelijk verbonden met homoseksuelen.
>>
eerste voor neder
>>
File: hef voor de koning.jpg (766 KB, 900x3690) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hef voor de koning.jpg
766 KB, 900x3690
GRATIS VERTALINGSMIEM
>>
Heeft u uw dagelijkse privilege-aanschouwing afgerond?
>>
File: nieuwere miem.png (24 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nieuwere miem.png
24 KB, 800x600
>>
Ik ben toch zeker sinterklaas niet, er staat geen geldboom in me tuin
'k Ben sinterklaas niet, ik heb een negatief fortuin
Als er straks bankbiljetten groeien op me rug, ben jij de eerste die het hoort
Kom dan nog maar eens terug
>>
alle vrouwen zijn waardeloze sletten
>>
File: randstad.png (10 KB, 560x420) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
randstad.png
10 KB, 560x420
>>
Vertrouw me
>>
File: 1452034712633.jpg (110 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452034712633.jpg
110 KB, 640x640
er is niks mis met randstad
>>
>dag 1 zonder snoep

Godverdomme. Moet helemaal weer opnieuw beginnen.

Nou ja, er kan niks meer fout gaan.
>>
>>53394432
kktatta
>>
>>53394288

Ik moet geen wijven oetz, en Limburg is mijn moederland
>>
File: randstad2.png (21 KB, 560x420) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
randstad2.png
21 KB, 560x420
>>
>>53394485
>tfw Emily is way out of my league
>>
>>53394432
kktatta
>>
Er is van alles mis met Velsen :^)
>>
>>53394567
BUITENLANDERS UIT

RIIIIIIIIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
>>
>>53394528
hoge vijf tegen het wijf
>>
File: iktf.jpg (25 KB, 300x232) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
iktf.jpg
25 KB, 300x232
>>53394567
iktf ;_____;

>>53394616
RIE VELSEN GROOT
>>
File: emily_rudd_002.png (2 MB, 1000x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
emily_rudd_002.png
2 MB, 1000x1500
Waarom is zij zo perfect broeders
>>
>>53394751
>dvw geen Emily om me in mijn piemel te bijten
>>
>>53394751
ik vraag me af hoe haar anus eruitziet
>>
File: Knipsel.png (880 KB, 642x1243) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Knipsel.png
880 KB, 642x1243
Zijn wij het allemaal eens dat Emily de nieuwe /nederdraad/ koningin is?
>>
Ik hoef nooit meer te werken :^)
>>
>>53394889
Ik zie 't 'r zo doen tijdens een verkrachting heur
>>
>>53394929
nee, kankerhoer
>>
>>53394929
wie is emily
>>
>>53394929
ja, kankerhoer
>>
>>53394955
>dvw rijkflikker uit blaricum 1 miljoen wint

Zelfde geldt voor de postcodeloterij
>>
>>53394929
Nee, ik vind haar best weerzinwekkend, enge ogen ook.
>>
>>53395081
>Willen dat geld naar de armen gaat.
>>
>>53395081
>iemand uit BLARICUM
>wint 1 MILJOEN
https://www.youtube.com/watch?v=6Wq-ku3AwTA

>>53395112
>i-ik zou het geld wel willen hebben hoor ik ben best wel arm
>>
File: emily-rudd-mix-21.jpg (770 KB, 968x1452) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
emily-rudd-mix-21.jpg
770 KB, 968x1452
o-oeps
>>
>>53395112
Ik kan wel wat geld gebruiken :3
>>
File: 1452035096717.jpg (454 KB, 853x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452035096717.jpg
454 KB, 853x1280
>>53395034
de nieuwe koningin van /int/ oetz
>>
File: 1434378585674.gif (2 MB, 288x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434378585674.gif
2 MB, 288x540
>>53395250
Wie is die troela en wat kan mij het schelen?
>>
>>53395337
De nieuwe Cara.
Ofzo.
>>
jongens we moeten een grootse miem maken, eentje waarbij buitenlander als ze aan nederland denken dan denken ze aan die miem.
eentje tekenbaar, en varieerbaar.


AAN HET WERK
>>
>>53395211
>binnentje navel meesterras
Ik was even bang dat ze minder dan volmaakt was maar gelukkig.
>>
>>53395420
wij zijn niet eens relevant oetz
en dingen die miemlanden zeggen (zoals finland) worden tegenwoordig niet eens serieus genomen

en gefoceerde miems werken niet oetz
>>
File: emily_rudd_004 (2).jpg (82 KB, 736x1104) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
emily_rudd_004 (2).jpg
82 KB, 736x1104
>>53395406
Cara is lelijk.
Emily is beeldschoon.
>>
File: osleepy.jpg (804 KB, 809x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
osleepy.jpg
804 KB, 809x1200
Weltrusten :3
>>
>>53395081
>>53395168
Mensen die meedoen en daar wonen zullen ook wel heel wat loten gekocht hebben elk.
>>
>>53395492
doe even niet zo kanker achterlijk kijk hoe dom deze trut uit d'r ogen kijkt die care heeft nog wat persoonlijkheid.

wedden dat die emily zo'n gore zeester in bed is, die cara neukt sowieso je hersenen uit je hoofd
>>
>>53395566
Welterusten madeliefje.
>>
>>53395580
t. Cara paler uit /brit/

hoe krijg je trouwens altijd de eerste paal op /brit/
>>
File: emily_rudd_010.jpg (95 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
emily_rudd_010.jpg
95 KB, 640x640
>>53395580
>care heeft nog wat persoonlijkheid.
>>
File: 1452206918797.png (255 KB, 399x553) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452206918797.png
255 KB, 399x553
>>53394929
emily
m
i
l
y
>>
File: 1452439903276.webm (3 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452439903276.webm
3 MB, 1280x720
anime
>>
>>53395168
>>53395224
Heb zelf ook niet veel geld, maar zou het alsnog niet aan arme mensen gunnen.
>>
>>53395706
niet vandaag anime-paler :^)

>>53395652
>>53395631
>>53395492
goede paal jongens
>>
File: emily_rudd_008 (2).jpg (153 KB, 736x1104) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
emily_rudd_008 (2).jpg
153 KB, 736x1104
>>53395706
emily
>>
kanker toch op met die plaatjes
>>
File: 1396719357549.jpg (13 KB, 195x195) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1396719357549.jpg
13 KB, 195x195
>>53395706
Sjinese tekenfillums?
>>
WAAR ZIJN DE VLAMINGEN????
>>
File: CM36cVKWgAAPZdA.jpg (76 KB, 600x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CM36cVKWgAAPZdA.jpg
76 KB, 600x900
>>53395706
emily
>>
File: emily_rudd_004.jpg (97 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
emily_rudd_004.jpg
97 KB, 640x640
>>53395815
ik vind die animeplaatjes ook vervelend.
Paal meer Emily!!
>>
>>53395835
ahn daar
>>
>>53395842
Naar bed, denk ik.
Ik hoop dat dat een indebuurtje is.
>>
>>53395849
>>53395774
>>53395758
>veel makeup
bah
>>
File: image.jpg (57 KB, 535x577) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
57 KB, 535x577
>wie /nietgelukkig/ hier
>>
Als iedereen die irritante Emilyhomo's nou eens zou rapporteren
>>
>>53395882
>>53395842
bent ge op vakantie of wa?

en gaat u binnenkort ook naar benin?
>>
File: 98IRsIl.jpg (337 KB, 1500x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
98IRsIl.jpg
337 KB, 1500x1000
>>53395966
ik ;__;
>>
>>53395987

woon hier, EU-hulp missie. Ben van West Vlaanderen.
>>
Trusten!
Zeg hallo tegen die Braziliaan als hij hier weer die plaatjes zo autistisch paalt aub.
>>
>>53396052
>EU-hulp missie
IJGEN VOLK EERST!!!
FUCK DE EU!!!!1
>>
>>53395966
arabier jij bent letterlijk de grootste normaaltje die ik ken
>versier meiden
>slim
>heeft gebackpackt met iemand door europa
>normaaltjes familie
>>
>>53396112
rustig, rustig, hij's belg
>>
>>53396052
hoe is het in togo?
kunt ge een foto palen
>>
>>53396125
>heeft gebackpackt met iemand door europa
godver, straks ben ik normaaltje
>>
>>53396173
oke zal foto trekken, een secondje
>>
>>53396125
>de normaaltje
Echte Arabier gevonden
>>
File: 1452445378753.jpg (60 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452445378753.jpg
60 KB, 640x640
>>53396066
slaaplekker
>>
>>53396227
kat 83
>>
>>53396200
Ga je interrailen? Heb ik namelijk ook gedaan en is wel echt iets om nooit te vergeten!
>>
>>53390445
eigenlijk is dit marinepropaganda oetz wil je erbij soms
>>
>>53396211
Ben je niet bang om gekidnapt en ontmaagd te worden door een tutsi?
>>
>>53396303
Geen geld voor, helaas
dacht er aan om te gaan liften, dat is tenminste gratis vervoer
>>
>>53396200
heb foto genomen maar het is 5.5mb, zal uploaden via imgur
>>
File: image.jpg (29 KB, 500x421) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
29 KB, 500x421
>>53396125

Reizen is het enige wat me gelukkig maakt, en als ik terugkom van een vakantie raak ik altijd weer in een dal
>>
File: 1452458407849.jpg (1 MB, 3131x4085) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452458407849.jpg
1 MB, 3131x4085
sjinese tekenfilmpjes
>>
>>53396330
inderdaad oetz
https://www.youtube.com/watch?v=Q2H1Lrin1a4

maar ze zijn volgens mij bijna allemaal geacteerd
>>
>>53396331
niet bang; rwanda is super ver van hier lol
>>
>>53396386
en de vrouwen die jij versierd dan?
je houdt hier iemand voor de gek
>>
http://desustorage.org/mlp/search/tripcode/kMB%2F9fDXaA/
>mgw Arabier paalt op /mlp/ en een ponyflikker is
>>
>>53396200
foto van tuin, enkele minuten geleden

http://imgur.com/Fxfj9o2
>>
>>53396409
die video keek ik net oetz toen ik besefte dat het allemaal in scene was gezet

wel stoer allemaal hoor maar wil m'n leven niet op het spel zetten en ben toch te oud om me in te schrijven

ga jij het wel doen?
>>
>>53396512
ziet er comfy uit oetz

is dat een zwembad?
>>
>>53396512
fake, ik zie geen negers
>>
>>53396512
Waar bewaart ge de handjes oetz
>>
>>53396512
waar zijn de ooga booga's?
>>
>>53396539
ja
>>
>>53396527
kan denk ik door een reden niet bij de mariniers (of ergens waar je ook echt moet vechten) dus ik kan sowieso al niet oetz

en nee ik heb geen autisme
>>
>>53396586
aant slapen
>>
>>53396452

Denk je dat vrouwen je gelukkig maken?
Bij mij gaat >dvw0vd om het vinden van een partner waarmee je intiem kan zijn en die je kan vertrouwen, dat heb ik tot dusver niet gevonden.

Als je letterlijk gewoon vrouwen wilt versieren, ga naar een bar, vrouwen wachten op mannen die hen durven te benaderen
>>
Ey mensen
>>
File: MELOENEN.jpg (99 KB, 495x580) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
MELOENEN.jpg
99 KB, 495x580
>>53396635
Wat een verrassing
>>
>>53396387
Zijn er nog leuke tekenfilms?
Ben er niet zoveel meer mee bezig de laatste tijd maar ben wel ontzettend veel oudere tekenfilms aan het binnenhalen, voor het moment dat internet implodeert en er niets meer te vinden is.
>>
File: NoorseVorst.png (1 MB, 923x1076) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NoorseVorst.png
1 MB, 923x1076
Was iemand hiervan getuige?
>>
>>53396635
wat de je precies in togo oetz
>>
>>53396635
Ga naar Benin voor de miems, je kan er niet verder dan een paar honderd kilometer vandaag zijn neem ik aan
>>
>>53396635
wat voor soort vredesmissie is het?
>>
>>53396706
Ik kijk er 3 dit seizoen.
>>
>>53396818
>Speciaal naar benin gaat om op /int/ te schijtposten
>>
>hij heeft geen contant geld onder zijn matras
wew gozer
>>
>>53396893
zit allemaal in me bh's
>>
>>53396887
schijtpalen*
>>
>>53396635
Vindt de EU het goed dat jij hier paalt?
>>
>>53396893
Ik verstop het in m'n kniekousen :3
>>
>>53396893
>hij heeft geen goudstaven in de stortbak van zijn toilet

Contant geld is waardeloos.
>>
>>53396887
Ik was ongeveer een jaartje terug speciaal naar Liechtenstein geweest om daar te schijtpalen oetz (was maar een paar uur rijden van Zurich)

Zou het zeker weer doen
>>
>>53396917
>vrouw geeft wilt mij geld geven
>ze haalt het uit haar bh
>het geld was nat, waarschijnlijk omdat het zo warm was vandaag

ze was dik en bruin oetz
>>
File: 1451939353568.jpg (199 KB, 937x881) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451939353568.jpg
199 KB, 937x881
>>53396959
Daarom gebruik ik ook geen contanten maar mn goeie ouwe pinpas :3

Daarnaast betaal ik geregeld met afbeelding gerelateerd
>>
>>53396965
Je bent serieus de auto ingestapt om paar uur te rijden naar een ander land puur om te schijtpalen? :^)

Ik hoop dat dat niet je hoofddoel was
>>
File: mltFcHU.gif (2 MB, 320x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mltFcHU.gif
2 MB, 320x240
deze draad
>>
File: anime_018.png (611 KB, 780x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
anime_018.png
611 KB, 780x720
>>53396893
>2016
>contant geld
>>
Ik ben er vandaag achtergekomen dat je draadloos kan pinnen bij deze automaten oetz.

Waarom zie ik nooit iemand anders dit doen?
>>
>>53396974
>accepteert het geld
hoorndrager
>>
>>53397056
>hij laat de joden precies weten waar hij al zijn sjekels aan uitgeeft
>>
>>53397091
omdat je een pauper bent
>>
File: image.jpg (93 KB, 1440x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
93 KB, 1440x1080
>>53397029

n-nee haha
>>
>>53397029
Dat jij je schijtpalen nou niet serieus neemt. Voor sommige mensen is het zeer belangrijk.

Soms is het zelfs iemand's baan :^)
>>
>>53397128
Je bent tenminste loyaal aan je 4kanaalmatties, ik niet.
>>
>>53397128
>>53397029

ik zou het ook gedaan hebben hoor oetz
als ik een keer is naar italie ga dan ga ik proberen om als vaticaanstad te schijtpalen
>>
Wie dood van binnen
>>
>>53397091
Yep.

Paar maanden geleden waren die spotjes op TV.

Nu hoef je alleen je kaartje voor die automaat te houden en wala, klaar is kees.
>>
>>53397217
waarom niet gewoon proksie
>>
>>53394238
Test
>>
>>53397250
Dat is niet authentiek schijtpalen
>>
File: 1447512387377.gif (444 KB, 500x379) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447512387377.gif
444 KB, 500x379
>>53397221
Bijna.
>>
>>53397250
ik wil niet betalen voor een vpn oetz en ik weet niet hoe ik zonder te betalen aan een vaticaanstad ip kom

>>53397262
je proksie werkt
>>
>>53397262
Hallo Amerikavriend!
>>
>>53396616
het hele sociale gebeuren trekt me ook niet echt, met schreeuwende leiders en maten die stomme dingen willen doen

het schijnt wel goed te verdienen maar niet meer dan elk ander goed beroep
>>
Jongens wat doet een ANWB lidmaatschap? Gaan ze jou niet helpen ofzo als je belt zonder lidmaatschap?
>>
>>53397400
Het is duurder als je niet lid bent
>>
>>53394327
Verander wanker in kanker
>>
>>53397366
inderdaad oetz volgens mij begint het pas leuk te worden als je een of ander hoge pief bent of je bij de special forces zit ofzo
>>
>>53396974
bhs zijn wel een goeie plek om drugs te verstoppen oetz
>>
>>53396887
ik ben speciaal naar belgie geweest of te schijtpalen dat frieten eigenlijk toch echt patat heten
>>
>>53397400
Dan gaan ze je djoeken
>>
>dvw nieuwe harde schijf nodig
>>
>>53397091
heb het 1 keer iemand zien doen, een dikke neger die kkstoned was

kon waarschijnlijk zijn pincode niet meer onthouden maar het zag er wel handig uit
>>
>dvw nieuwe computer nodig
>>
>>53397770
Ha ha ha ha je vader die is gek

Je bent zelf al niet zo lekker maar je vader die is nog gekker dan gek
>>
>>53397584
Ik schijtpaal elke keer dat ik in Nederland zit
>>
File: specs.jpg (53 KB, 655x525) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
specs.jpg
53 KB, 655x525
>dvw nieuwe computer
>>
>>53397798
Hoe weet je dat? Frank?
>>
>>53397869
>4de generatie
>nieuw
>>
Ik zit japanese soap animaties te kijken terwijl ik zou moeten slapen omdat ik morgen school heb.
>>
File: huilie.jpg (35 KB, 535x577) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
huilie.jpg
35 KB, 535x577
>>53397221
Ik ben helemaal de weg kwijt.

>ouders hebben me op straat gezet vanwege seksuele geaardheid
>paar maanden bij een vriend geslapen
>uiteindelijk met veel werk en moeite een kamer gevonden exclusief GWL
>kan nauwelijks huur/eten/GWL betalen
>studie loopt klote
>afgelopen weekend niks anders gedaan dan schijtpalen op 4kan
>geen hoop voor de toekomst

Verneuk het maar gewoon.
>>
>>53397869
>8GB geheugen
amai
>>
>>53397869
goede zaak oetz

Hoeveel was je ervoor kwijt? En mis je een reepje RAM?
>>
>>53397895
GERRIT BEN JIJ DAT
>>
>>53397978
zwerver zijn is ook nog best goed te doen in nederland
>>
>>53397978
Moest je maar geen homo zijn
>>
>>53398010
JA
LOL
WAT DOE JIJ HIER
>>
>>53397978
Eigen schuld, homo.
>>
>>53397971
>>53398003
>>53398009
iets meer dan 1000 euro oetz
en nee, ik kan er gewoon perfect op gaymen oetz
>>
>dvw wederom moeite met slapen
>4chan is één en al kanker als de Amerikanen palen

Wat doet iemand op dit uur
Ik speel geen spellen
>>
>>53397542
ben wel met je eens maar denk dat beide bestwel traumatiserend zijn oetz

vader van een vriend van me was een hogere pief en die is een onberekenbare klootzak geworden
>>
>>53398291
jossen
>>
Altijd leuk om te zien hoe niet-moslims denken dat ze het altijd beter weten dan moslims zelf als het gaat om Isis en Bokoharam. Beste Araman, in de koran staat er een verse die duidelijk aangaf dat Isis zou komen.

Wanneer jullie de zwarte vlaggen zien (De vlaggen van isis zijn zwart), blijf dan waar jullie zijn. Beweeg je handen en voeten niet (bemoei je niet met hen, want het zijn koelbloedige moordenaars). Dan zal een groep zwakken verschijnen (i.e. waarschijnlijk zwak van begrip) die geen aandacht krijgen. Hun harten zullen zoals ijzer zijn (zij vermoorden duizenden mensen zonder enig gevoel). Zij zijn de vertegenwoordigers van de Dawlah (staat). Zij vervullen geen verbonden of verdragen. Zij zullen mensen naar Haqq (waarheid) oproepen, maar zij behoren zelf Niet tot de mensen van de waarheid. Ze zullen bijnamen hebben (i.e. Abu Musab, Abu Bakr etc) en hun achternamen zullen naar hun woonplaatsen verwijzen (i.e. Al-Misri, Al-Baghdadi !!!! etc). Ze zullen lange haren hebben zoals vrouwen. Zij zullen onderling blijven verschillen (mischien met de rest van de Ummah, of onderling in iraq), tot Allaah de Waarheid naar voren brengt, aan de hand van wie Hij wilt.

Geloof je het niet? Leer Arabisch en lees (kitaab Al-Fitan, 557).
Isis en Bokoharam zijn geen Moslims. Ze mogen dan ook nooit met moslims geassocieerd worden. Ik kan ook als Rotterdammer in naam van Rotterdam heel Amsterdam bombarderen. Zijn alle Rotterdammers nu ook terroristen?

Nu jij weer.
>>
>>53398291
exhentai.org is de oplossing voor al mijn problemen
>>
>>53398258
>1000 Euro.
>8gb RAM.
Nee daar kan je niet op gamen, teminste niet als het om de echte zware games gaat zoals GTA V.
>>
>>53398352
te lang niet gelezen
>>
Ik zat in bad, gewoon in bad
Een beetje met het sop te klieren
>>
>>53398352
Ga terug naar bed, pa.
>>
>>53398348
>>53398357
Ik probeer dit jaar jossen zo min mogelijk te doen, voor de gezondheid van mijn lul
>>
>>53398363
arma drie loopt er gewoon goed op oetz en ik speel vooral cs:go en dat loopt ook gewoon goed
oetz
>>
>>53398410
Mijn lul is al dood. Ik moet steeds meer rare porno kijken om een stijve te krijgen
>>
>>53398410
Was masturberen niet gewoon gezond?
>>
>>53396487
dat was velsen
>>
>>53396781
nee, wa's gbeurt?
>>
>>53397869
>k cpu
waarom overclock je die niet
>>
>>53398577
Volwaardige camsessie. /bee/ heeft een nieuwe koningin
>>
File: 1450287715051.jpg (74 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450287715051.jpg
74 KB, 600x600
>nogsteeds alleen
>>
>>53398545
>


>>53398592
moet mijn koeler nog installeren oetz alleen ik heb geen idee hoe dat moet
>>
>>53398629
We zijn samen alleen op het internet.
>>
>>53398678
lief
>>
>>53398693
;-)
>>
>>53398629
>>53398678
>>53398693
>>53398723
kk homos
>>
>>53398621
:^( ik dacht dat het werkelijk de koningin van noorwegen was.
WAT BOEIT BEE MIJ NOU?
>>53398632
gewoon een ventilator voor zetten
>>
>>53398528
Masturbatie heeft wel kleine voordelen. Je wordt er kalm van en het werkt als een soort slaappil.

Maar ik weet niet of het gezond is
>>
ROBIN VOS
O
B
I
N

V
O
S
>>
>dvw geen invasie van de aarde door extreem geadvanceerde aliens die heel de mensheid vernietigen op jou na, want jij wordt gered door andere aliens omdat jij de uitverkorene bent om die eerste aliens te verslaan voordat ze heel de melkweg veroveren
>>
>>53398774
>er bestaan mensen die voornamelijk op /bee/ gaan
kun je je zo iets voorstellen?

Selecteer al de popmaïs
>>
>>53398774
werkt dat gewoon?
>>
>>53398891
/b/ was mijn startpunt, toen /ic/, /g/, /fit/, hier
>>
>>53398383
ik had ooit een bad maar wat een nutteloos iets is dat, gebruikte het soms om de kattenbak in schoon te maken
>>
>>53398826
>Je wordt er kalm van en het werkt als een soort slaappil.
Ik word er alleen maar verdrietig van omdat ik dan denk aan dat ik geen kjoetie vd heb en dan bedenk ik me dat ik die waarschijnlijk ook nooit zal hebben en dan raak ik in paniek.
>>
>>53398528
Het is een soort lul training, maar als je het heel vaak doet wordt het naar mijn ervaring een beetje ongezond.
En te hard masturberen maakt je lul ook minder gevoelig.
>>
>>53398945
Grappig, hier hetzelfde op /ic/ na
>>
>>53398866
U riep?

>>53398871
Iji was een leuk spel oetz
>>
>>53399043
Schattig, opgeslagen om later te palen.
>>
>>53398632
>ik heb geen idee hoe dat moet
*ik heb nog geen zin gehad om het te doen want alle instructies staan in het boekje en op internet en kan zelfs hulp op 4kanaal krijgen
>>
>>53398871
>dvw geen kilometer lange alien lul om op te rijden
>>
>>53399159
ik heb het wel geprobeerd oetz alleen het lukte gewoon niet

[verklapper]ben nu wel te lui om het op te zoeken en het proberen erin te zetten[/verklapper]
>>
>>53399043
Paal kontje
>>
>>53398891
dat kan ik niet
>>53398894
natuurlijk, maar een koeler werkt uiteraard wel zuiniger en beter, je kunt ook je pc in de open lucht zetten zodat er koeling genoeg is.
>>
>>53398383
Jwz, met die vlokken en schuim. m'n buik en schouders te sieren. Voel ik ineens 2 bobbels
>>
>>53399025
ik hoorde dat de volgende stop normaaltje worden is.
>>
File: Air-flow.png (772 KB, 750x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Air-flow.png
772 KB, 750x750
>>53399261
Tuurlijk niet sukkel, hoe denk je dat ventilatie werkt? :^)
>>
>>53399345
Leuke miem.
>>
>>53399311
Ik ga om met iemand die op /ic/ en /lbgt/ zit, redelijk normaaltje
>>
>>53399311
Ik begin het al een beetje te merken ;;

>dvw begonnen met heffen
>dvw meisje mij leuk vindt
>>
>>53399386
>lbgt
>normaal
>>
>>53399458
ik zou heffen niet echt normaaltje noemen
>>
>>53399470
homo zijn is toch normaal tegenwoordig?
>>
>>53399470
in termen van een taiwaanse tekenforum wel
>>
>>53399345
Nou en? Je kunt je pc makkelijk in open lucht zette
>>
>>53399249
maak es een draad met foto's dan help ik wel
>>
>>53396706

Bokoe no piekoe
>>
>>53399261
>dvw weinig geld dus geen kast gekocht voor mijn pc
>draait al jaren goed op mijn bureau
>>
>>53399497
Ja dat is waar, de Joden verplichten je bijna om homofiel te zijn.
>>
>>53399586
zal ik binnenkort wel doen oetz heb nu geen tijd
>>
>>53398258
>1000 euro
waarvan 400 euro "assemblagekosten" zeker :^)
je bent ebisch getrold
>>
>>53399671
persoonlijk snap ik het kopen van een kast ook niet
>>
>>53398363
Leuke miem.
GPU is veel belangrijker.
>>
>>53399768
>>53399671
WAT IS LUCHTCIRCULATIE
>>
Ik zit de laatste tijd te denken om een vrouwfoe kussen te bestellen.
>>
>>53399764
mijn vriend en ik hebben het gebouwd oetz
ik ben niet goed met computers
sorry hoor /g/
>>
>>53399907
dat heb je toch niet nodig om te koelen?
>>
>>53399768
ik wou eigenlijk de componenten aan de muur hangen of verstopt onder m'n bureau
>>
>>53399907
SCHATJE DOE ME GEEN PIJN
DOE ME GEEN PIJN
NIET MEER
>>
>>53399976
Tuurlijk wel, die fans hebben toch geen zin als je geen kast hebt? Temperatuur blijft altijd lauw
Als je gayment gaat jouw processor niet koelen.

Probeer het maar eens uit
>>
>>53400030
>hij houdt niet van tomjongens
homo
>>
>>53400030
Herinnering dat ge niederlandich musse spreche in dees draad
>>
>>53400071
>>53400110
wat zei hij?
>>
Zeldzame vlaggen
>>53398110
>>
>>53400124
hij noemde je moeder een slet
>>
>>53400124
herinnering dat lang haar het beste is op een vrouw in het engels met een plaatje van serena erbij
>>
>>53400124
hij zei dat lang haar het beste haar is voor vrouwen.
>>
>>53400147
Waar ligt 'Unknown' op de kaart?
>>
>>53400011
ik wou de cd speler en porten op mijn bureau en de rest er onder.
>>53400056
precies, dus je hebt geen ventilaor en kast nodig.
>>53400147
niet zo oetz
>>
>>53400056
ventilator koelt door convectie dus een kast met luchtstroom is slechts extra
>>
>>53400244
Op de maan
>>
>>53398031
Nee dat is het niet
>>
>>53400294
hebben ze daar wiefie?
>>
>>53400314
>hij is niet dakloos
>>
>>53400326
nee, satellietverbinding
>>
>>53400326
dat heb je overal, maar de grote bedrijven stoppen anti-vrij wiefie technologie in je mobiel
>>
>>53400147
Wat is dat voor tekortkoming?
>>
>>53400326
PK paalde een keer met een vlag die schijnbaar de maan aanduidde

Er werd een schermschot gemaakt, maar die heb ik niet meer
>>
>>53400463
hoe zorg ik er voor dat ik rechts van mijn bed even goede wiefie heb als links van mijn bed?
>>
>>53400247
is goed te doen, schroef mobo en hds tegen de onderkant van je bureau en cd en porten aan de bovenkant

heb het zelf alleen nog steeds niet gedaan oetz
>>
>>53400543
ga andersom liggen dombo
>>
>>53400596
maar soms wil ik andersom andersom liggen en dan heb ik kut wiefie
>>
>>53400543
Ik heb via via gehoord als je een aluminiumfolie hoed draagt je de signaal naar je aantrekt waardoor je overal even sterke wifi hebt
>>
ik ga slapen, doei
>>
File: awoooooo.jpg (305 KB, 1072x1273) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
awoooooo.jpg
305 KB, 1072x1273
Ik ben er ook van tussen, dikke doei
>>
>>53400543
je moet het anti-vrij-wiefie-technologi-component in je mobiel zoeken en verweideren
>>
>>53400645
ga dan andersom andersom andersom liggen
>>
>>53400654
>>53400738
Kankernormaaltjes
>>
>>53400588
ik ook niet oetz
>>
>>53400543
>hij stopt geen lichtsnelheidsinternetkabel in zijn telefoon

Pauper
>>
File: 1449673396199.png (1 MB, 1200x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449673396199.png
1 MB, 1200x900
>>53400738
Slaap ze!
>>
File: cimg3902.jpg (155 KB, 800x547) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cimg3902.jpg
155 KB, 800x547
>>53400746
dan kom je toch wéér op de verkeerde plaats te liggen...
>>53400543
Doe zoiets, omdat mijn playstation een slechte verbinding had, maar werkt alleen als je antennes op je router hebt, die van mij heeft geen antenne dus heb er gewoon een folie constructie omheen gebouwd die alles naar mn woonkamer concentreert
>>
>>53400912
>omdat mijn playstation een slechte verbinding had
*heb ik ook gedaan omdat mijn playstation een slechte verbinding had
>>
>wanneer robotvriendin om mee te seksen?

https://www.youtube.com/watch?v=O17f3lB7BFY
>>
>dvw frietkotten zijn niet open om half twee
Nondedju wat een gekanker ik wil gewoon friet oké?
>>
>>53401044
>hologram
>robot
>>
weltrusten
>>
>>53401132
trusten sgat
>>53401113
je kunt op thuisbezorgd kijken welke snackbars er open zijn oetz
>>
>>53401212
Klein stadje dus er is niets open.
>>
Goedenacht heren :3
>>
https://www.youtube.com/watch?v=hsCxYak_XOA
>>
>>53401132
slaaplekker

>>53401113
>dvw ei met spek gemaakt omdat ik honger kreeg van je paal
>>
>>53401709
Leuk filmpje !!!!!
>>
>>53401709
Schattig filmpje en zeer schattig meisjes oetz.
>>
>>53401960
Waar een spatie tussen de laatste letter en de uitroeptekens?
>>
Paal nachtmuziek
https://youtu.be/kz9jhG963no
>>
https://www.youtube.com/watch?v=t-ExZ5e4HMs
>>
>>53402006
Waarom wil jei dat weten ??????
>>
>>53402024
JAJAJA
https://www.youtube.com/watch?v=zCB8Z_fO2Yo
>>
ik ga ook lekker slapen groetjes van ina en pootje van mira de hond ook nog een kus van blub de goudvis nou doei slaap lekker ja hoor oke is goed doei ja doei en nou snel slapen haha!! jahoor doei, slaap lekkere he oke
>>
>>53402191
oke doei mariek ik zie je morgne wel dan veel success met werken de maandag he ? hahaha -xxx-
groten van steven ook nog
>>
>dvw geen werk morgen
kanker moet wel centjes krijgen
>>
Ik wil niet meer wakker worden
>>
File: stomme miem.jpg (21 KB, 600x330) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
stomme miem.jpg
21 KB, 600x330
>>53402589
(kan niet wakker worden)
>>
Zijn jullie nog wakker?
>>
>>53402918
wellicht
>>
File: 1450584343058.gif (50 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450584343058.gif
50 KB, 250x250
>>
>>53403010
Kissu~
>>
>>53402954
Hallo.
>>
>>53403010
hi
>>
>>53403010
Ik moet hallo zeggen van >>53396066
>>
>>53403010
>>53396066
>>
Jongens waar haal ik een schattige feminiene valstrik vd?
>>
>>53403350
Bij mij~ :D
>>
File: beste0.jpg (156 KB, 600x513) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
beste0.jpg
156 KB, 600x513
truste jongens
>>
File: comfy.jpg (472 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
comfy.jpg
472 KB, 1920x1080
>>53403450
slaapze oetz
>>
>>53403368
f-foto?
>>
slapen of niet?
>>
>>53403494
D-durf ik niet...
>>
>>53403479
kanker ik wil daar slapen ;_;
>>
File: 1448357981592.png (33 KB, 917x1186) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448357981592.png
33 KB, 917x1186
>>53403631
RIEEEE
Ik zou alles doen voor een qt valstrik vd, je mag me zelfs slaan en uitschelden ;_;
>>
Ik voel me aangetrokken tot voeten.
>>
>>53403983
ik voel letterlijk de warmte van de kamer al ;-;
>>
>>53404151
Vies hoor

Ik kleine meisjes
>>
NIEUWE DRAADT

>>53404330
>>53404330
>>53404330
>>
>>53399250
Thread replies: 303
Thread images: 54
Thread DB ID: 414212[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.