[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
NEDERDRAAD
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 313
Thread images: 70
Joke de Kruijf editie

niet welkom: WIDM/de slimste mens liefhebbers en opera/musical haters

https://www.youtube.com/watch?v=yvHZtmJp_ko
>>
dikke bmw
>>
File: $_12.jpg (34 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
$_12.jpg
34 KB, 500x375
>>53380034
Of je neemt een sportieve fiets zoals een hybrid of racefiets.
>>
File: Knipsel.jpg (484 KB, 1920x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Knipsel.jpg
484 KB, 1920x1200
4de voor emily
>>
File: 1440594514024.jpg (32 KB, 748x561) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440594514024.jpg
32 KB, 748x561
derde voor katten
>>
De oude was niet vol, homo.
>>
File: vargkun.png (141 KB, 600x506) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vargkun.png
141 KB, 600x506
wie /angstig/ hier?
>>
>>53380207
Dit is toch het perfecte gezicht om je piemel over heen te wrijfen?
>>
>>53380284
>dvw Ok

NEUK
>>
>>53380046
>opera/musical haters niet welkom
>heteroseksuelen niet welkom

ja man
>>
>>53380269
Kanker op. Draad was kanker dood.
>>
File: Knipsel.png (880 KB, 642x1243) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Knipsel.png
880 KB, 642x1243
>>53380309
het perfecte gezicht om op klaar te komen oetz
>>
>>53380207
Letterlijk wie is dit?
Is dit de nieuwe Cara ofzo?
>>
>>53380362
>opera/musical is alleen voor homoseksuelen

Deze miem moet dood.
>>
File: 1425662581952.jpg (50 KB, 735x459) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425662581952.jpg
50 KB, 735x459
>>53380309
Goed gezicht maar kan nog beter, niet dat ik het zou overslaan ofzo.
>>
WIE IS EMILY???????
>>
>>53380561
Niks miem.
Het is de waarheid, flikkertje.
>>
> vachtflikkers
> pony flikkers
> homos

Ben het moe aan het worden hier jongens
>>
>>53380546
>Godin vergelijken met Cara
>>>/uit/
>>
>>53380696
kom maar lekker liggen dan :3
>>
>>53380696
Ik vind het wel gezellig :3
>>
File: 1444765157597.webm (3 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444765157597.webm
3 MB, 1920x1080
>>53380225
>>
>>53380546
>>53380597
>cara palen in 2016

dagelijkse herinnering dat emily de nieuwe /int/ koningin is


>>53380696
pony flikkers?
wat oetz
>>
>>53380785
Gisteren
>>
File: 1452008308484.gif (6 KB, 50x50) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452008308484.gif
6 KB, 50x50
>>
File: 1414528828029.gif (1 MB, 255x198) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414528828029.gif
1 MB, 255x198
>>53380309
>>53380499
>>53380576

Koek, als je nou eens stopt met jossen op geile fotootjes en eens een meisje aan de haak slaat gaat je leven 100% omhoog.

>>53380600
>>53380362

>kunst niet waarderen op basis van alleen maar de vorm 0/10
>mgw
>>
>>53380918
Homo.
>>
>>53380918
http://strawpoll.me/6501365
http://strawpoll.me/6501365
http://strawpoll.me/6501365
http://strawpoll.me/6501365
>>
Ik durf niet te klikken. We zijn nog niet zo ver heen als Zweden, toch?
>>
>>53380918
>en eens een meisje aan de haak
Ben klaar met ze, heb nu 2D. 3D is alleen voor seks.
>>
>>53380918
Flikker toch een eind op, flikker
>>
>>53380918
Homo.
>>
>>53381005
>Is water nat?
>Is vuur heet?
>>
>>53380952
Het is 2016.

Homo is allang geen belediging meer.
>>
>>53381005
>zijn gay porno kijkers gay?
>>
>>53381057
Nee
Nee

Dat is puur subjectief
>>
>>53381038
77 IQ, a.u.b.
>>
File: 18j4xtead96arjpg.jpg (151 KB, 480x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
18j4xtead96arjpg.jpg
151 KB, 480x640
>>53380918
>kunst niet waarderen op basis van alleen maar de vorm 0/10

dus je verwerpt deze kunst ook niet op basis van de vormelijke presentatie? en ja, het is menstruatie bloed
>>
>>53381005
het enigste wat deze poll zegt, is dat 80% van de mensen hier cultuurbarbaren zijn
>>
>>53381167
>enigste

Homo.
>>
>>53381167
Wanneer kom je uit de kast?
>>
>>53381005
Hoe kan iemand dit niet waarderen?

https://www.youtube.com/watch?v=LSRNjnpM7y4
>>
>>53380755
opgeslagen
>>
>>53381192
Nee, pedo, ik ben niet >>53380918 trouwens.

>>53381294
Niet
>>
File: cia.png (168 KB, 300x316) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cia.png
168 KB, 300x316
>>53380952
>>53381005
>>53381045
>>53381056

Hoorndragers aub
>>
>>53381461
>>53381478
Homo's in mijn draad?

ERUIT
>>
>>53381422
Ik ben homo en ik vind musicals/opera en theater voorstellingen wel leuk maar of dat komt vanwege het feit dat ik op mannen val lijkt me sterk
>>
>>53381586
Je vindt musicals en opera leuk, omdát je op mannen valt, hetgeen hét bewijs is dat alleen flikkers het leuk vinden.
>>
>>53381586
Ik ben net klaargekomen in het kontje van mijn vriendje en hij vindt dat opera's ook voor homo's zijn.
>>
File: hammersgrin.jpg (15 KB, 391x308) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hammersgrin.jpg
15 KB, 391x308
>dvw parasiet
>>
File: 1416693527686.jpg (8 KB, 255x244) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416693527686.jpg
8 KB, 255x244
>opera is homo jongens hahahahahahaah kom we springen allemaal op de vrachtwagen met orkest hahahahaha beetje stom lopen zingen met hoge stem hahahaha kankerflikkers XDDDDDDD lelelel HOMOOO XD

>letterlijk gedegenereerd
>>
>>53381036
bij de NPO wel
>>
File: 1450734125172.jpg (33 KB, 400x266) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450734125172.jpg
33 KB, 400x266
>>53381856
Ja ja, geef me nou maar gratis geld
>>
>tel calorieën voor eerste keer
>kom uit op 1344 cal voor deze hele dag
>weeg 4 kilo boven ideaal gewicht
oei, misschien zit het in de week
>>
>>53381796
hallo robin, ik wil mijn penis in je stoppen
>>
Dag iedereen.
>>
>Operahomo's, vachtflikkers, paardenhomo's, anime kijkers

Godverdomme is de draad een hoop kanker geworden
>>
>>53382258
hoi
>>
>>53382258
Hoi kut
Ik heb macaroni saus met rijst
>>
paal muziek jongens

https://www.youtube.com/watch?v=DIE6pE-3xSk
>>
File: 1449689521349.webm (2 MB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449689521349.webm
2 MB, 640x640
>>53381441
>>
File: waarom.jpg (20 KB, 306x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
waarom.jpg
20 KB, 306x306
>>53382264
N
>nog steeds beweren dat er iets mis is met opera.
>>
>>53382264
Ik vind klassieke muziek ook wel rustgevend.
Ik luister er wel alleen naar als ik helemaal alleen ben zodat de mensen me niet als een autist zien want >klasskeke muziek beluisteren
>>
>>53382221
>1344 cal

dan tel je iets verkeerd, of ben je een 14 jarig meisje van 45 kilo

>>53382357
Of er nu iets verkeerd aan is of niet, hou die kanker uit de draad en ga naar een opera forum
>>
>>53382341
https://www.youtube.com/watch?v=tRgcwT9X2J8
>>
>>53382403

klassieke muziek is ook goed, maar een musical/opera is iets anders
>>
>>53382228
Ik weet het, maar helaas.
>>
Waarom tekenen zoveel terroristen letterlijk hun IS vlag?
>>
>>53382417
Ik weet niet of ik verkeerd heb geteld.
Hier is het schema.
>>
>dvw zonet 10 Gigabyte aan /pol/ materiaal gedownload
>>
>>53382766
als je bedoelt waarom de IS vlag getekend lijkt:

"It's not a case of poor design skills and the folks who "clean it up" by changing the font or rounding out the circle are actually incorrect. The seal on the flag is the purported seal of the Prophet Muhammad[1] . Because it's the imprint of a centuries old ring, it has an irregular shape and very unrefined writing. I believe the writing above is supposed to match the writing below.

[1]: http://www.muftisays.com/blog/files/25/SEAL%20OF%20THE%20PROPHET.jpg"
>>
File: 1443960659420.jpg (58 KB, 736x1089) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443960659420.jpg
58 KB, 736x1089
Kan je makkelijk vanuit Nederland naar de voormalige kolonieen emigreren?
>>
>>53382866
Neen, al die mensen die aanslagen willen plegen die letterlijk een vlag op een a4'tje afdrukken. Die kerel van vorige week in Parijs had zijn eigen vlag letterlijk getekend,
>>
>>53382138
het is SENPAI
>>
File: koek.jpg (22 KB, 1077x122) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
koek.jpg
22 KB, 1077x122
>>53383020
hebt ge een voorbeeld?
>>
File: 1442609587037.webm (692 KB, 720x404) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442609587037.webm
692 KB, 720x404
>>53382341
https://www.youtube.com/watch?v=WPeF1rlZpPs
>>53382345
>>53382357
Opera is vrij instabiel, persoonlijk gebruik ik chromium
bedankt
>>
File: 1452157890196s.jpg (776 B, 16x11) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452157890196s.jpg
776 B, 16x11
Hebben jullie hem nog niet?
>>
>>53383128
Japans kent geen verschil tussen de M en de N.

mvg. wieb
>>
>>53383240
Koulibali printte zen eigen vlagje. Die asielzoeker die die agenten wou neersteken had zen eigen vlagje getekend. Ik zie hier ook vaak een plaatje rondgaan van bebaarde moslims in Nederland op Koningsdag met geprinte papieren vlagjes.
>>
>>53383337
maar wij wel
>>
>>53383337
hoe spreken ze het dan uit?
>>
>>53383310
wat is dit ? terrorisme voor mieren?
>>
>>53382801
ik vind het eetdagboek van voedingsmeter.nl gebruiken veel makkelijker desu. automatisch online en heeft zo goed als alle nederlandse producten.
>>
>>53383383
Ge kunt nie efkes een drukkerij binnengaan en een isisvlag vragen hé Bart
>>
>>53383410
Ah nee eh gast da is zijn vlagske
>>
>>53383337
Wat lul jij nou?
>>
>>53383506
dit oetz of misschien dat er een ander soort geschrift op zijn vlag stond oetz
>>
>>53382264
>>, anime kijkers
Wat doe jij op deze webstek?
>>
File: 1452442940989.jpg (173 KB, 800x1066) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452442940989.jpg
173 KB, 800x1066
>dvw geen geobsedeerde slangvriendin
>>
>>53383409
https://youtu.be/szXQHSIZrtI?t=11s

>>53383387
En daarom komen beide vormen voor.
>>
>>53383013
Waarom zou je dat willen?
>>
>>53383672
>sen-sempai
hoor je beiden achter elkaar uit te spreken?
>>
>>53383498
Bedoel je die van het voedingscentrum? Ik zal er naar kijken.
Zie je iets opvallends aan de totaal aantal calorieën van enige dingen op mijn lijstje?
>>
>>53383780
Alleen als je een schattig stotterend meisje bent.

>>53383717
Ik ben het weer hier zat.
>>
>>53383830
verdraait, dat ben ik niet
>>
>>53383830
>Ik ben het weer hier zat.
Dan hoef je nog niet naar derde wereldlanden vol met moslims en negers te emigreren. Ga dan naar Italië oid oetz.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=dtelA5WcsCw
>>
>>53383506
Ik zie nochtans alleen Marokkanen achter de balie in de printshop.
>>
>>53383506
Waarom niet? Dat weigeren is racistisch.
>>
>>53380755
mauw mauw lieve poeas
>>
https://www.youtube.com/watch?v=sIEoDQlQwEY
>>
File: 1391730150751.jpg (69 KB, 960x531) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1391730150751.jpg
69 KB, 960x531
Dat voel als je helemaal niets meer leuk vind
>>
>>53384676
jij moet gaan heffen
>>
File: ftIknWx.webm (3 MB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ftIknWx.webm
3 MB, 480x360
test
>>
>>53384676
Dragon's Dogma voor de PC staat op de piraatsites. Misschien dat dat leuk voor je is?
>>
>je kan geen server op Mint draaien

Zuig me lul, ik doe wat ik wil
>>
>>53384676
>dvw je niks meer leuk vind en toch maar met een gedwonge gevoel bent gaan tekenen.
>>
>dvw macaroni maar dan met rijst in plaats van macaroni best wel lekker is
>>
>>53384676
>>53384920
>vind
>>
>>53384788
Het kan ook wel maar waarom zou je neger
>>
>>53385698
Omdat het prima werkt
>>
>>53384920
ben je een dominante versie van wendy aan het maken
>>
>>53385799
Dat heb je helemaal goed.
>>
>>53384788
>me
RIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
>>
File: 1433605854762.gif (1013 KB, 500x338) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433605854762.gif
1013 KB, 500x338
>>53384787

o shit mooi.
ik zat nog te overwegen een key te kopen voor volgende week
>>
Ik weet niet wat te doen met m'n leven
>>
File: hNhjwYZ.jpg (208 KB, 854x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hNhjwYZ.jpg
208 KB, 854x1280
dode draad oetz
>>
>>53380309
wrijven*

>>53383891
verdraaid*

immigranten buiten riee
>>
WAT BETEKENT "OETZ"?
>>
>>53386771
Slecht aas.
>>
>>53386742
>HALLO WAAR ZIJN DE NAAMVALLEN? x---------DDDD
>mvg. taalautist
>>
>>53385845
leuk, ik zit maar weer te niksen

>>53386771
wat?
>>
>>53386742
>als je dyslectie hebt ben je buitenlands
>>
>>53386771
Op Elfjarige Tietjes Zuigen
>>
>>53386771
het is als lol oetz
>>
>>53380046
Lekker kort, ziet er pittig uit meid.
>>
>>53386951
nog erger oetz
>>
>>53387001
oetz
>>
>>53386891
Misschien ook maar eens beginnen met tekenen?
>>
>>53387001
oetz
>>
File: 1447138351148.jpg (265 KB, 1200x868) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447138351148.jpg
265 KB, 1200x868
Paal muziekjes!

https://www.youtube.com/watch?v=01rpPco3L8A
>>
>>53387127
https://youtu.be/TBTQkOBgXAs
>>
>>53387127
https://www.youtube.com/watch?v=TgPg9XZzKBk
https://www.youtube.com/watch?v=aRa-SlftLQo
>>
>>53387071
kan ik niet echt, zou ook niet weten hoe eigenlijk

heb nog wel een hoop andere dingen die ik moet doen maar dat heb ik uitgesteld tot morgen met als excuus dat het weekend is
>>
>>53387127
https://www.youtube.com/watch?v=U_DxiHQK0DE
>>
>>53384788
>Mint server
Letterlijk waarom?

Ga je op je server resources verspillen aan gui?
Draai gewoon een Ubuntu headless, das alles wat je nodig hebt.
>>
>>53387438
wat zijn recources?
>>
>>53387127
https://www.youtube.com/watch?v=AWAsI3U2EaE
>>
>>53387320
Ik kreeg een template van /r9k/ van om mijn waifu te tekenen, en door dat te tekenen ben ik dingen zelf gaan ontdekken waardoor ik vaker ging tekenen.
>>
File: resources.png (147 KB, 296x184) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
resources.png
147 KB, 296x184
>>53387366
https://www.youtube.com/watch?v=kXt0mGeyUR8

>>53387535
Pic gerelateerd
>>
>>53387268
>nieuw toetje blauw
ook wel lekker oetz maar waarom issie zo gewelddadig
>>
>>53387722
wat is een pic?
die foto lijkt niet op een pik, kun je het uitleggen?
>>
>>53387001
oetz
>>
File: 1414521415511.png (32 KB, 250x255) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414521415511.png
32 KB, 250x255
>>53387320

Begin gewoon met iets te doen, anon. Studeren, lezen, doe iets waar je later iets aan hebt. Wat? Doet er nu niet toe. Begin gewoon. Nu is beter dan zometeen of morgen.

DOE HET GEWOON - Sjia DeBief
>>
>>53387721
paal tekeningen
>>
>>53387268
eerste is kankersaai, tweede is wel nice.

>>53387187
nice

>>53387127
niet mijn smaak
>>
>>53387753
geen idee oetz maar ik luister het juist omdat het zo rustgevend is oetz

https://www.youtube.com/watch?v=DIE6pE-3xSk
https://www.youtube.com/watch?v=b0edkj9wNAs
>>
>>53387812
Dat gaat niet. Ben nog niet zo heel goed er mee.
>>
kankerdraad oetz
>>
wie /eczeem/ hier?
>>
>>53387127

https://www.youtube.com/watch?v=cMUaY_j_IRE
>>
>dvw werkend pornoaccount gevonden


NEUK JA
>>
>>53387870
doet me beetje denken aan deze
https://www.youtube.com/watch?v=WqmXqGSAD_c
>>
>>53388170
>hem niet eens delen
>>
>>53388020
Je bent hier op een anoniem Nepalees vingerhoedjes obsessie plaatjesboord
Er zijn geen konsekwenties aan het laten zien van je tekeningen hier

Ik heb wel erger gezien op /ic/
>>
>>53388066
Nee jij >:(
>>
>>53388232
Deze is veel te zeldzaam om te delen
>>
>>53388289
Niet naar hem luisteren, als je je tekening deelt gaan ze je doksen !!
>>
>>53388302
Is het [spoiler] harde bloos? [/spoiler]
>>
>>53388302
Hoe zeldzaam?

Ben je weer op Tor aan het neuzen, Robin?
>>
>>53387127

iemand val muziek hier?


https://www.youtube.com/watch?v=7xalcZyArsA
>>
>>53388403
Nee maar wat is harde bloos dan?
Ik kom even niet op de Engelse naam

>>53388424
Ik ben die ratpaler niet
>>
>>53388172
lekker rustig oetz
ik kan niet meer vinden van dit soort muziek jammer genoeg oetz
>>53388170
passlot punt kom updatet hun site met werkende betaalde porno accounts maar ze worden allemaal binnen een paar uur gebant ;_;
>>
>>53388544
nog 1 dan
https://www.youtube.com/watch?v=0z_glvyay_8
>>
>>
>>53388481
waarom kan je hem niet delen :^(
het is toch alleen ons, niemand kan het ww veranderen, wat is het probleem?
>>
>>53388793
Hij is te zeldzaam om te delen
Het heeft me veel bloed, zweet en tranen gekost
>>
>>53388855
tja als je dub-3dub-dub hebt moet ik je wel geloven
>>
>>53388855

waargenomen, welkom in het Valhalla
>>
>>53388855
zo zeldzaam dat er geen torrents van zijn?
>>
>>53389058
>torrent verkiezen boven de site zelf waar alles netje geordend is

Blijf gelei
>>
kan iemand een ftv account voor mij regelen?
>>
>>53389175
Wat is ftv dan? Misschien kan ik iets voor je regelen
>>
>>53389220

first time video
>>
>>53389220
dat is een [verklapper]onropsit[/verklapper]
>>
>>53380320
>>53380284

>dvw stunning

voelt goed oetz
>>
>>53389268
ik dacht dat het fuck television was oetz
>>
>>53388641
wat voor genre is dit oetz


off topic
https://www.youtube.com/watch?v=kEibV5e5aIg
>>
File: hanging-feel.png (16 KB, 645x803) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hanging-feel.png
16 KB, 645x803
>dvw geen latina vd
>>
File: Kutleven.png (54 KB, 1008x807) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kutleven.png
54 KB, 1008x807
wie nog meer /kleurenblind/?
>>
>>53389335
wiki zegt indie rock maar hecht daar zelf niet veel waarde aan oetz

deze vond ik ook altijd wel mooi
https://www.youtube.com/watch?v=1vN2c9OIVVY
>>
>>53389394
>>
File: qt7.jpg (396 KB, 700x1050) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
qt7.jpg
396 KB, 700x1050
>>53389394
>>
>>53387438
Ik ben niet zo geweldig in de terminal, heb liever een GUI dan om alles in te kunnen stellen.

Ik heb daarom ook XFCE gekozen, die is wat lichter dan Cinnamon of MATE
>>
>>53389537
paal link naar de test
>>
>>53389615
http://www.xrite.com/online-color-test-challenge
is een goede test, moest hem bij het leger ook maken (maar dan met objecten uiteraard)
>>
>>53389537
>dgw perfecte score gehaald bij die test

Kostte me wel veel tijd en hoofdpijn oetz
>>
>>53389732
Bert aub
>>
File: Color test 2.png (55 KB, 973x638) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Color test 2.png
55 KB, 973x638
>>53389537
Niet echt eigelijk, was best blij met deze score. Dacht dat mijn ogen hard achteruit waren gegaan door WoW te spelen.
>>
>>53389587
klinkt ook leuk oetz
klinkt een beetje als de rustige versie van twee stappen vanuit hel
>>
File: file.png (38 KB, 959x648) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file.png
38 KB, 959x648
>>53389537
gemiddeld denk ik oetz kost gewoon tijd
>>
>>53389788
>>53389780
>>53389766
ik ben er wel een beetje vooruit op gegaan zo te zien. maar dat komt meer omdat ik het expres moet verneuken om het goed te doen
>>
>>53390081
Kom naar #nederdraad
>>
>>53390092
wat is dat #dtv
>>
>>53380046
test
>>
>>53390092
Homo
>>
File: 1379446412855.jpg (13 KB, 265x265) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1379446412855.jpg
13 KB, 265x265
>dvw je ironisch aan het schijtpalen bent en ironisch je piemel in je hand hebt en je moeder je kamer binnen komt lopen
>>
>>53390160
foto anders is het niet gebeurd
>>
>>53390160
>haar niet vragen om je af te trekken
>>
http://sheekyforums.com/thread/49334814/international/nederdraad.html
>>
weet een van jullie of de coffeeshops in Rosendaal nog altijd gesloten zijn?
>>
https://twitter.com/Bouche4Dag/status/170259974373638145
>>
>>53390302
HAHA EPISCHE REEJDDD
>>
https://www.youtube.com/watch?v=C93rY9BqtKs

https://www.youtube.com/watch?v=Iha9ozuEtYg
>>
>>53390030
heb die ook nog zitten luisteren in m'n eentje op instasync is leuker dan ik dacht, ik ken dat genre helemaal niet
>>
>>53390302
>Raving_Cute
gaaf
>>
>>53390302
Wat grappig, ze praten net als wij.
>>
>>53390792
het is gewoon dramatische muziek volgens mij oetz want ze maken muziek voor film trailers

https://www.youtube.com/watch?v=qiB98Wbsdlo
>>
File: 1451928210509.jpg (87 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451928210509.jpg
87 KB, 640x640
>>53389595
>>53389593
Waarom zou je verwende domme blondines over dit soort schoonheden prefereren?
>>
rifapen
>>
File: anime_002.jpg (134 KB, 407x426) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
anime_002.jpg
134 KB, 407x426
Deze draad bevat niet genoeg anime.
>>
File: 991j0n.jpg (53 KB, 625x347) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
991j0n.jpg
53 KB, 625x347
>>
>>
File: anime_005.gif (292 KB, 200x132) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
anime_005.gif
292 KB, 200x132
ANIME
>>
File: 1452449103038.jpg (90 KB, 667x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452449103038.jpg
90 KB, 667x800
En jongens?

ik heb A30
>>
>>53391956
waarom kunnen arme mensen nooit goed fotosoepen?
>>
File: pep.png (660 KB, 1106x1012) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pep.png
660 KB, 1106x1012
>heffers
https://www.youtube.com/watch?v=7JW33hJHxdM
>>
File: qt.jpg (60 KB, 599x787) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
qt.jpg
60 KB, 599x787
>>53391694
>>
>>
>>53391499
wel lekker eepies steeds

>>53390445
gaan we nou hier instasinken
>>
>>53392068

T50 hier, voelt goed om zwart oog te zijn
>>
>>53392074
vooral op een doek, het is zo kanker makkelijk verdomme.
ik maak wel een jijbuis tutorial serie voor arme mensen die willen fotowinkelen
>>
File: 1452023391069.jpg (84 KB, 632x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452023391069.jpg
84 KB, 632x800
>>53392106
Oké deze is ook goedgekeurd.
>>
>>53392101
>impliceren dat dat mensen zijn
een normale heffer wil er nooit zo uit zien
>>
>>53392106
Kawaii~
>>
wie gaat er mee naar Gambia?
>>
File: 1452037565369.jpg (306 KB, 683x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452037565369.jpg
306 KB, 683x1024
>>53392153
inderdaad oetz
ik kan jammer genoeg niet meer tot 5 uur instasyncen oetz :^)
>>
>>53392101
100% randig
>>
>>53390348
ik kom daar nooit
>>
>>53392183
hoe kut is het dat je nooit gecomplimenteerd zou worden op je ogen.
>>
>>53392357
ik
>>
File: kk.jpg (136 KB, 960x543) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kk.jpg
136 KB, 960x543
kk
>>
>>53392301
>je niet na een verloop van tijd ook na een verloop van tijd lichaams dysmorphia ontwikkeld
>>
>>53392068
T50 maar ik heb lenzen op dus het is niet zo erg.
>>
avond jongens, ben een tijdje weggeweest

welke miems heb ik allemaal gemist?
>>
>>53392451
>foto van je scherm maken
waarom
>>
>>53392507
T. boh gertje
>>
>>53392507
Homo
>>
>>53392253
>dgw je nooit met geile latina's zult neuken
>>
ik ben hier al een maand niet geweest, hebben we nieuwe miems? [verklapper]is 77iq al weg?[/verklapper]
>>
>>53392415

Ik heb ros haar, mijn ogen zijn niet het ergste
>>
>>53392595
>dgw
wat is dit?
>>
>>53392599
>is 77iq al weg
Wat denk je zelf?
>>
>>53392489
heb ik al oetz
maar gelukkig is het niet heel erg en is meer een motivatie.
soms word je er ook even uit geschopt.
omdat je jezelf niet (zoals eerder) met bredere gasten vergelijkt maar met de wat dunnere.
paar dagen geleden nog had ik dat in de sportschool, begon die ineens dingen aan mij te vragen en zei letterlijk "ik hoop dat ik ooit zo breed als jij word"
maar ik ben dan ook niet echt heel breed ofzo, eerlijk waar. wel breder dan de doorsnee 18 jarige maar onder heffers ben ik niet erg breed.
>>
>>53392359
nee is ook niet goed voor mij en de sink is beetje dood nou oetz
>>
>>53392599
>is 77iq al weg?
Nee, hij paalde net >>53392599
>>
>>53392726
hoezo niet?
ga lekker naar een uitgaans gebied in spanje en sla je slag
>>
>>53392762
inderdaad oetz
denk maar dat we voortaan al onze video's hier moeten palen :^)
>>
Hel
Vind ik echt een school
Je ziet mij pas bellen
Na de lach
>>
>>53392595
niet als je er steeds voor wegloopt oetz
>>
>>53392830

ik zou wel graag eens een Braziliaanse Bunda behandeling krijgen

https://www.youtube.com/watch?v=DaVCHEc7dQ4
>>
>>53392599
Hij valt minder op als hij hier nog is, als je een hoekerige paal ziet waarin iemand zegt dat vrouwen waardeloos zijn en alleen goed zijn voor seks dan zal hij het wel zijn.
Maar ik heb nog geen stom Serenaplaatje gespot dus het gaat de goede kant op.
>>
vrouwen zijn allemaal waardeloze sletten
>>
>>53392915
Wat is dit in Godsnaam? Wat doen ze allemaal wel niet in dit apenland?
Ik dacht dat die bananenpizza's het tipje van de ijsberg was.
https://www.youtube.com/watch?v=3YkZfKo8Wgs
>>
https://www.youtube.com/watch?v=mzQeIvYit7s
>>
>>53393059
>>>/r9k/
>>
>>53392971
ik vind iq77 wel grappig
zijn wereldbeeld is zo vervreemd
en uiteraard zijn ideologie.
een echte autist, geinig op afstand. HEEEL kut in het echt
>>
>>53392971
>dat vrouwen waardeloos zijn en alleen goed zijn voor seks
maar dit is waar
>>
>>53393059
Racist
>>
>>53393059
77iq aub :^)
>>
File: image.jpg (1 MB, 2448x2448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
1 MB, 2448x2448
Wie /hardlopen/ hier?
>>
>>53392068
T50 representeer.

>>53392183
Aii lekker maat.
>>
>>53393152
negers aub
>>
File: 20160110_212956.jpg (852 KB, 2448x3264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20160110_212956.jpg
852 KB, 2448x3264
>>53393152

ik heb veel liever een zwart oog dan blauw oetz

foto gerelateerd
>>
>>53392889
zat youp van 't hek te kjiken maar dat zal ik maar voor mezelf houden oetz
>>
>>53393283
poep in oog
>>
Wie nog meer /Melee/ hier?
twitch tv/teamoxy
>>
>>53392068
A30
>>
>>53393113
Ik vond zijn Serenaplaatjes echt oprecht niets aan, hij paalde ook inhoudelijks niets charmant en kwam alleen maar over als een persoon die puur kut is. Ik moest ook in het begin wel om hem lachen omdat hij zo raar was maar op een gegeven moment werden zijn paaltjes zo voorspelbaar dat de lol er wel af was.
>>
>>53393132
je hebt de n verkeerd om gezet oetz
>>
>>53393071
waarom is kinderen voor kinderen zo randstad kanker geworden?
letterlijk in iedere video zie je een groot aantal buitenlanders

>goede oude tijd
https://www.youtube.com/watch?v=7VqqLWWKth0
https://www.youtube.com/watch?v=NZgIrBBMiXI
https://www.youtube.com/watch?v=6ofFQATDeQM
>>
>>53393442
hij mag inderdaad wel opkankeren met zijn serenaplaatjes en poppetje.
maar gewoon zijn ideologie vind ik wel wat hebben.
het klopt gewoon van geen kant maar wil gewoon niets begrijpen als een echte autist.
wat je toch niet heel vaak ziet op het internet
>>
>>53393502
Omdat alleen de randstad een relevant deel van Nederland is.
>>
>>53392068
A40
>>
>>53393442
is hij weg dat je in verleden tijd praat?
>>
>>53393502
het was altijd al randstad kankurrhhjjjj
>>
>>53393442
misschien is hij dood heb een beetje respect aub
>>
>>53393442
>>53393618
>de plaatjes met dat poppetje niet leuk vinden
wat persoonlijkheid doet de draad leven oetz

daarbij is hij hier nog gewoon herkennen jullie hem nou werkelijk niet?
>>
File: 77.png (8 KB, 267x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
77.png
8 KB, 267x385
>>53393442
Hij is niet hoekig, alle vrouwen zijn gewoon letterlijk sletten en hebben het beste personage verminkt met hun feministische haardracht. Ze willen niets liever dan de beste Japanse tekenfilmserie omdopen tot propaganda van de nieuwe wereldorde.
>>
>>53393325
ik zit op dit moment [spoiler]normaaltjesmuziek[/spoiler] te luisteren dus zal ik ook maar even stil houden oetz
>>
>>53393502
Echt ik geef geen enkele kanker om jouw kinderliedjes.
Maar als ik dat deed dan moest ik mij wel afvragen wat er mis met je is dat je jezelf er zo aan ergert dat je een zwart kindje iets ziet zingen?
>>
File: boos.jpg (39 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
boos.jpg
39 KB, 900x900
>dvw net 10 euro gewonnen bij de staatsloterij

RIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE RIJKFLIKKERS WEG
>>
>>53393816
omdat dat negertje er staat omdat het een negertje is
>>
>>53393711
>>53393753
77iq aub
>>
>>53393816
dit oetz
>>53393864
moeten altijd lekker divers zijn
>>
>>53393869
Dit is wsl geen 77IQ, 77IQ zijn schrijfstijl is veel simplistischer.
Net als zijn wereldvisie toevalligerwijs.
Nouja, totaal niet toevallig uiteraard.
>>
File: ECg3vK3.jpg (56 KB, 639x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ECg3vK3.jpg
56 KB, 639x720
>>53392068

D37

>>53392183
>>53392505
>>53393152

Ik zie dat de syriers al het nederdraad hebben bereikt
>>
>>53393744
nee hij is vet goed onderdeken
>>
>>53393771
ben je stiekem dan toch een normaaltje
>>
>77IQ is weg
>meer gepaal over 77IQ dan ooit
>>
wie /naaruniversiteitmorgenookalzouiknueigenlijkvrijhebbenalsergeenijswasgeweestwaardooreerderelessenuitgevallenzijnenvoordezeweekingeroosterdzijnomdevorigeuitgevallenlessentevervagen/
>>
>>53394014
hij begon er waarschijnlijk gewoon zelf over en zit nu af te trekken op de reacties
>>
File: randstad.png (21 KB, 560x420) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
randstad.png
21 KB, 560x420
nieuwe miem
>>
>>53394043
Vind jij school ook echt een hel? Zien ze je pas lachen na de bel?
>>
>>53394070
leuke miem
ik om ook echt uit de randstad, maar je kan me wel vertrouwen
>>
>>53394050
Om het feit dat hij zelfs in de autistische Nederdraad niet geaccepteerd wordt?
>>
>>53394070
>>53394086
VERNEUK M'N SCHIJT GEWOON
>>
>>53394086
kader /is/ dom
>>
>>53393990
>>53394014
>onderdeken
>weg
stelletje nieuwflikkers
>>
>>53394070
dankjewel dit is zeer handig
>>
File: zwetendeman.jpg (68 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zwetendeman.jpg
68 KB, 300x300
>>53394000
n-nee hoor
zo kan ik muziek opzetten bij normaaltjes zodat ze mij niet raar aankijken
>>
>>53394101
>ik om ook echt uit de randstad, maar je kan me wel vertrouwen
>randstad
>je kan me wel vertrouwen, g-goyim
Au wee
>>
File: amsterjew.png (20 KB, 501x585) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
amsterjew.png
20 KB, 501x585
>>53394101
>ik om ook echt uit de randstad, maar je kan me wel vertrouwen
>>
File: hurken hq.jpg (157 KB, 601x1011) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hurken hq.jpg
157 KB, 601x1011
>>53394070
opgeslagen dankuwel

hier heeft u een vertaalde (en verbeterde) miem
>>
>>53394014
Deze ras verradende Engelsman moet helemaal niet praten.
>Is aan het daten met Indische vrouw.
>Wil graag met latinos naar bed.
>Wil in Nederland komen wonen.
Echt misselijk makend.
>>
Nieuwe draad

>>53394238
>>53394238
>>53394238
>>
File: nieuwere miem.png (24 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nieuwere miem.png
24 KB, 800x600
>>53394070
mijn nieuwere miem
voor mijn mede-randstad mensen
>>
>>53394173
doe niet zo neukend gemeen racist
>>
>>53394166
>ben aan het oefenen voor wanneer ik onder de normaaltjes ben
koek

heb het zelf afgeleerd muziek op te zetten bij anderen, soms nog wel om iets te laten horen maar ik weet nou ondertussen wel dat meer niet gewaardeerd wordt
>>
Ik kan mijn baan zo opzeggen :^)
>>
>>53392507
.mvg
>>
>>53392068
C20 lijkt het meest.
Maar wat is de bedoeling hiervan?
>>
>>53395154
AIVD
I
V
D
Thread replies: 313
Thread images: 70
Thread DB ID: 413631[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.