[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden för Svenskar samt Brödrafolk
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 492
Thread images: 151
File: Trådstart-tan.png (966 KB, 700x914) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Trådstart-tan.png
966 KB, 700x914
>>
File: 1425450651609.jpg (135 KB, 550x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425450651609.jpg
135 KB, 550x900
2d
>>
File: 1440550859079.png (557 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440550859079.png
557 KB, 1013x676
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda dom bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för dom dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
File: kettle.jpg (96 KB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kettle.jpg
96 KB, 1080x1080
>>53393208

ni hao
>>
djuriska feminist svin är dubbelkönade och är ute efter STORA SVARTA
>>
File: 1452367203838.jpg (137 KB, 803x688) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452367203838.jpg
137 KB, 803x688
>reglerteknik
>>
File: 1hit.jpg (75 KB, 611x404) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1hit.jpg
75 KB, 611x404
The old, rotten edifice,
with its weak pillars of lies,
will give way,
and make way for the New.

Us.
>>
>dkn man ska till Jontes imorgon
>dkn Jontes alltid har bra fester

Varför kommer ni aldrig dit? Är det för att ni inte får komma in?
>>
>Oironiskt läsa DN.
>>
File: 1429507506972.png (114 KB, 2000x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429507506972.png
114 KB, 2000x1200
Ge mig 1 (en) anledning att inte gå full nazist i detta land.
>>
>>53393577
Oj, min kuk kanske blir lite svullen och öm, inte som de kan kvadruppelpenetrera mig med dunderpålar
>>
File: 1431972011843.gif (2 MB, 403x554) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431972011843.gif
2 MB, 403x554
>Sofia Jacobsson, who is using a fake name for fear of repercussions, travelled with her four-year-old boy to Syria in September 2014, leaving behind her atheist husband who was unaware she had even converted to Islam.
>She had been recruited by three men she had become friends with in Gothenburg, who moved to Syria and urged her to join them in "paradise."
>She said: "I thought I was in control, but I realise now they were probably trained to recruit people like me." Once in Syria, it took her just 10 days to realise she had made a terrible mistake.
>She said: "I was in a foreign city where I knew nobody and didn't speak the language. "I looked at my son and knew that I had made a monumental mistake, the worst of my life."
>When she asked to return home, she was beaten and taken to a madaffa, a prison-like building for single western women.
>There, she saw women and children cheering as they watched ISIS beheadings on television.
>She said: "The women saw ISIS fighters as their Prince Charming, someone who was strong, powerful and would protect them. "The only way out of the madaffa was to marry one. In reality, these western women were just wombs to make babies for Daesh [ISIS]."
>>
>>53393797
ses om 3 dagar.
>>
Amo
>>
>>53393797
faktiskt ganska h1
>>
File: 11aa.jpg (165 KB, 1400x976) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
11aa.jpg
165 KB, 1400x976
>>53393723
Kör på
>>
File: d2ubJc7.jpg (162 KB, 720x1085) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
d2ubJc7.jpg
162 KB, 720x1085
>kompis skjuten i armen
>4 småblattar ska tvätta såret
>tagit ut kulan
>blatten som blivit skjuten svettas och är i svår chock (vilket är rätt farligt ifall du blivit skjuten)
>bild relaterad från blixtbakstråden
>>
>>53393676
vad vill du veta, padawan
>>
>>53393747
hur dum får man ens vara
haha aa ska åka till en krigszon med min 4åring
>>
File: 54398539845.png (150 KB, 795x963) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
54398539845.png
150 KB, 795x963
>>
>>53393723
gör vad du vill
>>
File: 1452396154562.webm (1 MB, 1024x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452396154562.webm
1 MB, 1024x576
Det är som krukmakeri, det rimmar
>>
>>53393835
stulen bild, skrivs tom i tråden..
>>
>>53393797
>>53393851
>>53393855
ses om 3 dagar grabbar!
>>
>>53393835
RIP blatte
>>
File: Vilse.jpg (123 KB, 768x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Vilse.jpg
123 KB, 768x1024
>>53393669
>dkn ingen futanari tjejkompis som dagligen ger sig ut i ghettot och spelar in gängsmällvideor som jag säljer på nätet
>>
>>53393797
>roidgut on left
>>
>>53393848
Allt favä
Fick en 4a på linjära system om det hjälper något
>>
>>53393797
>>53393855
Bokstavligen breva detta.
>>
>>53393835
Läs vidare din dumma jävel, hela grejen var ett gyckel.
>>
>>53393942
börja studera då
>>
File: 1379844395745.gif (1 MB, 311x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1379844395745.gif
1 MB, 311x240
>>53393858
Måste vara gyckel
>>
Sover gratismannen?
>>
>>
>>53393938
Den där kuken kan väl inte vara på riktigt ändå
>>
File: 1452353035072.jpg (189 KB, 1163x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452353035072.jpg
189 KB, 1163x1024
>>53393858
Inte fan kan det här vara genuint
>>
Epic raid xD
>>
Tack snälla städare!! :3
>>
vad försiggår här
>>
>>53393989
d-du med
>>
>dkn blir triggad att breva inter-rasiell porr men vill inte bli b&
>>
>>53394060
Det är typ den yttersta 0.00000001% av storlek men visst de finns.
>>
>>53394105
>tenta på två dagar
lutar mot u favä
>>
>cuckporren får vara kvar men inte där analgiffen
>>
File: 9130999.jpg (54 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
9130999.jpg
54 KB, 300x300
>>
>>53394099
Knektor vill verkligen bli bannad. Är vad som händer och fötter.
>>
>>53394094
Namn?
>fina tuttar
>fin mage
>fint hår
>>
File: frågeställaren.png (567 KB, 1012x749) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
frågeställaren.png
567 KB, 1012x749
>förra tråden var stormtråd
>nu hanrejporr

Slår vad om att det är samma personer.
>>
>>53394155
tror inte knektor skulle spamma rasblandarporr favä
>>
>>53394184
Du har inte fattat. Alla nya snubblare får alltid skiten för allt som är tråkigt ifall de är tråkiga som fan.
>>
>>53394171
haha aa äckta storm böggar!!!!
>>
>>53393851
>Ta bort enbart den här

Tack, städaren
>>
>>53394171
>foliehattscucken

>>>/x/
>>
http://oddshot.tv/shot/legendarylea-201601100259415

Våran hårtappande jude är live.
>>
File: NuVB2Ze.jpg (149 KB, 1000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NuVB2Ze.jpg
149 KB, 1000x1000
>>53394228
Jaha ja. Ok
>>
File: 1450218812509.jpg (292 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450218812509.jpg
292 KB, 720x960
>tråden
>>
>>53394139
jag till vänster
>>
>>53394094
GE MIG NAMN PÅ HENNE
>>
>>53394278
tappar chance hår????
>>
File: 1371037737537.jpg (90 KB, 505x726) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1371037737537.jpg
90 KB, 505x726
>>
>städaren är en hanrej
Otippat
>>
>>53394204
Varför har grabben där bak en så pass ljus dolme?
>>
Jag blev aldrig bannad för en bild från BLACKED som jag brevade i går, moderatorn gillar nog stora svarta
>>
File: K0iy7oR.jpg (582 KB, 2480x3508) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
K0iy7oR.jpg
582 KB, 2480x3508
>>53394387
Är det här gyckel?

Det är ju hennes fot ditt mongo
>>
File: 1449128484433.png (142 KB, 312x268) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449128484433.png
142 KB, 312x268
vad är fel med tråden egentligen
>>
Hur hade världen sett ut idag om Tyskland aldrig haft någon nationalsocialistisk ledning? Hade västvärlden ändå känt sig manad att importera all världens mörkerman? Något säger mig att Hitler bara gjort den nationalsocialistiska rörelsen mer skada än gott. Undrar vad han hade sagt om han fick se dagens Tyskland...
>>
File: 1450814274981.jpg (9 KB, 476x289) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450814274981.jpg
9 KB, 476x289
Detta är nog för mig favä, efter förra tråden sedan detta.

Kommer tillbaka imorgon eller något kanske.

Ses.
>>
>>53394310
fem anmälningar=instabannlyst
>>
>man kan inte filtrera ID:n på cuck-kanalen

Varför är det här stället bra igen?
>>
>>53393723
http://www.dn.se/nyheter/sverige/overgreppen-pa-festivalen-i-stockholm-rapporterades-aldrig-vidare/

för att vi inte skulle leva i ett fritt samhälle där man kan gå på festival
>>
>>
PETER WOLODARSKI
>>
>>53393797
snälla källa?
>>
>>53394461
Detta

Tänkte gå och bryta min ickerunk, men nu är qk1 mjukare än någonsin så måste vänta ett tag
>>
>>53394429
>anon sparade min reaktionsbild jag croppade

Känns bra.
>>
nämen hallå reddit!
>>
>>53394510
Jag, för snart blir du (knektor) bannad.
>>
>>53394510
Din mamma.
>>
>>53394139
>framtiden för svenska flickor

haha jag bara skojar, det är nutid
>>
>>53394510
1
>>
>>53394563
jvdk, har sett många av mina oc brevas i tråden och det är som massa (you)s som bara regnar in favä
>>
>>53394592
tror du att det är jag som brevar skiten? tror du att jag skulle sjunka så lågt? då tror du fel hörrödu
>>
>>53394638
Jag ser massor av mina bilder användas också. Bryr mig inte favä.
>>
File: 1437338458017.jpg (73 KB, 399x395) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437338458017.jpg
73 KB, 399x395
>>53394476
>festival

bokstavlig degeneration
>>
>>53394617
Why
>>
>>53394654
Du är inte knektor, knektor hade försökt vara rolig men misslyckats horribelt.
>>
>>53394665
bokstavligen cuck.
>>
>>53394654
Klart det är du knektor. Du gillar ju att breva cancer.
>>
CUCК
>>
File: 1451313911797.jpg (20 KB, 510x476) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451313911797.jpg
20 KB, 510x476
Efter stormtrådarna sedan nu.. känns det som om någon länkade tråden på /pol/ igen.
>>
RADERA DETTA
>>
Axel Edgren. Sluta dela med dig av din porrmapp.

Vi vet att du är arg över att landet snart inte kommer bli cuckat.
>>
File: 1369893261799.jpg (45 KB, 636x346) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1369893261799.jpg
45 KB, 636x346
>>53394705
>Du är inte knektor
jo
>>
Det är väl IRC-cuckarna som blev rövsmärtade över allt stormande i förra tråden och gör en episk räd
>>
>all denna hanrejporren brevad av knektor
>>
>>53394665
Seriöst kan hon väl inte ens ta en sådan qk, besten når nästan från hennes anus till bröstkorg fy helsike.
>>
>>53394764
Gillar IRC-cuckarna stora svarta? lol wut. Det var nyheter för mig.
>>
>>53394729
mm strax
>>
>>53394764
IRC? Nej vi kommer från nord/pol/ på 8kanal :)
>>
gfycat com/CorruptHiddenEasternglasslizard

>män är så sexistiska som spanar in tjejer på gymmet
>>
File: 1370946108625.jpg (110 KB, 500x356) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1370946108625.jpg
110 KB, 500x356
Brevar bara för att ta kål på alla illasinnade rykten som försöker göra gällande att det är jag som brevar den här skiten
>>
Men varför sparar man massa bilder på svarta kukar om man ogillar rasblandning?
>>
Sa inte Knektor att vi skulle "få se" om 2 dagar? Sköt han upp sitt schema?
http://desustorage.org/int/thread/53346189/#q53348932
>>
>>53394883
Men det är ju du.. Sluta nu..

du hade bara tur att det var en annan också.
>>53394902
>>
>>53394790
Jo fast hon kommer ha jävligt ont.

t. stor kuk
>>
>>53394883
>not the first post from this IP
>>
>>53394915
Det är ju imorgon knasboll
>>
>>53394910
det är inte stormbögarna som brevar det är knektor
>>
>>53394964
här är mina brev:

>>53394097
>>53394142
>>53394184
>>53394429
>>53394654
>>53394761
>>
>>53394964
Visst är det 4chanX som säger det? hur ställer man in det?
>>
>>53395039
>breva om sig själv i tredjeperson som anon
>>
>>53395039
>tror inte knektor skulle spamma rasblandarporr favä
lågliv som snackar om sig själv ._.

>did someone say spiderman thread
detta är bokstavligen kantiga 13 åringar som brevar detta i /b/ för att de är autister, SLUTA GENAST.
>>
>>53395114
hade ju lovat anon att ligga lågt favä men nu när jag blir anklagad för en massa hemskheter så måste jag försvara mig
>>
File: shape to come.png (576 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
shape to come.png
576 KB, 600x600
>dkn man börjat vilja testa att bli Svartad

D-det är lugnt sålänge man är bök väl?
>>
>>53395050
Håll muspekaren över personens namn eller kolla siffran bredvid flaggan.
>>
>>53395160
Ja ligga lågt är försvinn ur tråden.
>>
>>53395135
h1
>>
Bara för att man får ett stånd av precis allt betyder inte det att man faktiskt tycker det är okej eller attraheras av det väl?
>>
>>53395163
runt negrer: hell seger!
>>
>>53395160
du brevade ju "tack snälla städare" innan någon ens nämde dig.
>>
>>53395204
smälter hellre in bland alla andra anons
>>
brb grabbar!
>>
>>53395163
Gör dig bara till en större hanrej om du tar emot favä, annars meh, ett hål är ett hål.
>>
>>53395232
Ja, och? Trodde att städarN började rensa bort negerbilderna men tydligen ligger han på latsidan
>>
>>53395135
>title
>jack werner home video
>>
Tänker runka bort min stånd riktigt snabbt så jag kan fortsätta rapportera och vara arg.

brb
>>
>>53395270
>>53395163
På tal om det, har ni någonsin sett en svart fälla eller femboy? En söt sådan alltså, inte såna där trans-monstrositeter.
>>
>>53395310
How do I say more please in Swedish?
>>
>>53395340
>en svart fälla
>någonsin kunna vara söt
>>
File: 1448231779778.png (21 KB, 461x522) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448231779778.png
21 KB, 461x522
>>53395270
>hanrej om du tar emot
ok
>>
>>53395292
Att ligga lågt = inte breva

du är cancer och kommer förbli cancer för evigt. stick.

antar att du ångrar att du någonsin började snubbla favä
>>
>>53395380
svarta tjejer kan ju vara söta så det är inte en komplett omöjlighet
>>
File: 31 - s4T1Wqh.png (133 KB, 332x369) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
31 - s4T1Wqh.png
133 KB, 332x369
>only posting hetero interracial porn
>not posting black on white gay porn

smdh I thought sweden was progressive and tolerant
>>
>>53395170
Hittar inte det favä. har ingen siffra bredvid flaggan. Vet du vad inställningen heter?
>>
>>53395407
>Att ligga lågt = inte breva

Nej. Att ligga lågt = inte dra uppmärksamhet till sig. Vilket jag inte gjorde fram till dess att du (antagligen) påstod att jag brevade rasblandarporr

>antar att du ångrar att du någonsin började snubbla favä


Faktiskt inte :PpPPppP
>>
>>53395437
Svarta män har för stora maskulina drag rent generellt i ansiktet och kropp för att vara söta fällor. Kanske ljushyade afroamerikaner, dock vet ej.
>>
File: 1436291234641.jpg (66 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436291234641.jpg
66 KB, 900x900
https://www facebook com/1421972018/posts/10204347137984858/
>>
>dkn får sug av att börja spela Skyrim igen

Var flera år sen jag gjorde det sist. Bör jag göra det? Och tips på bra mods att använda?
>>
>>53395482
>faktiskt inte (cancersmileys)
Du tog ju av snubblet nu, tyder inte det på ånger? din jävla hanrej

någon som har tidningsurklippet "HANREJ" med knektor?
>>
>>53395519
?
>>
>>53395514
>dkn de som är mest sö po är från norden

Vet inte vad det säger om oss...
>>
>>53395558
>Du tog ju av snubblet nu, tyder inte det på ånger? din jävla hanrej

nej det tyder på att jag inte vill störa de snälla brevarna i tråden (inte du) i onödan. Du vet ju ändå att det är jag

fdi (för din information) så är jag ingen hanrej
>>
>>53395606
>Vet inte vad det säger om oss...

Gissa. Östrogen i vattnet.
>>
Påminnelse om att världens största qk är vit.
>>
Vif i frid /svt/ 2013-2016
>>
>>53395662
fan vad stor kuk din mamma har lmaoo
>>
>Städarcucken
>>
>>53395645
Skulle inte förvåna mig vid det här laget. Folk misstog mig för en tjej tills jag var typ 17.
>>
>53395738

Vad är poängen med att slösa din tid såhär?
>>
>>53395627
Jag är vit och ungefär såpass stor. Faktum är att jag nog förekommit i ett par "bull"-scenarion. Kommer ihåg en tjejkompis som var tänd på mig som brukade säga till mig att hon tänkte på mig när hon fick kuk. Jag ville inte ha henne dock.
>>
>>53395675
>>53395738
>>53395809
>swedish people
>>
>>53395753
Breva bild, lite nyfiken blev jag ändå.
>>
>>53395832
The thing is, both the fetish and the white women who wants this are american. Here some like to coalburn, but it's not as highly fetishized as it is in cuckmerica.
>>
Så någon har faktiskt allt det här på datorn.

Har svårt att tro att någon sparar så här mycket bara för att räda. Eller?
>>
File: 1452439611491.png (62 KB, 379x439) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452439611491.png
62 KB, 379x439
>ni brevar politik hela dagen
>kommer tillbaka nu
hur lyckas tråden bli sämre?
>>
>>53395832
I can almost guarantee this dude is either a proxy or an immigrant.
>>
Hallå
>>
File: 1435327611062.jpg (101 KB, 698x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435327611062.jpg
101 KB, 698x576
>>53395791
>fisköga-objektiv
>små händer/liten neger/liten flicka
>skevt perspektiv
>smink
>färgkontrast
man1, den där kuken skulle varit ett världsrekord om videon stämmer. Alla negerporrstjärnor som har mätts är rätt normalstora egentligen. Kul att ni faktiskt tror att det är helt realistiskt när listan över producenter är som en telefonbok från Tel Aviv
>>
>>53395870
Även om jag skulle våga breva bild på kanalen så vill ja ginte breva den när tråden är såhär.
>>
File: jarjarpepe.webm (100 KB, 700x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jarjarpepe.webm
100 KB, 700x700
>dkn tråden är värre än Jar Jar
>>
File: 1445582839005test.jpg (141 KB, 800x1067) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445582839005test.jpg
141 KB, 800x1067
>>
>>53395427
VAD HETER HON?
>>
File: 1411032360683.jpg (67 KB, 357x290) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411032360683.jpg
67 KB, 357x290
>>53395935
>donken har lär vara tillbaks om tre dar och sammböga om hur bra kanye west är
>>
>>53395925
Vad händer här? Vilka aktörer?
>>
File: niggers.jpg (50 KB, 720x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
niggers.jpg
50 KB, 720x480
Vad händer i denna tråd?
>>
>>53395941
Kan mycket väl vara såsom du säger men tror inte den där kuken är normalstor favä. Typ 20-23cm.
>>
File: 1450082326605.webm (2 MB, 1440x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450082326605.webm
2 MB, 1440x1080
Hoppas städaren dör favä
>>
>>53395627
>Antyder att Mdongos inte är avis på mig.
>>
>politik
>stormbögar
>Svartadporr
bra trådar vi haft idag
>>
Exakt hur är det här tillåtet utan ban?
>>
>>53395917
if he's a proxy, why does he know how to type in swedish?
>>
>>53395993
Kanye är oironiskt bra.

t. inte rejen
>>
>>53396043
ROSTBIFFPOJKAR
>>
>>53393574
>tfw no qt 2D swedish waifu
>>
>kan breva vilken porr som helst
>brevar generisk skit man kan googla på 3 sekunder
bara sök på pornhub eller nåt jag förstår inte
>>
>>53396098
google translate, duh
>>
>>53396102
t. rejen
FDFD
>>
>>53396098
Google translate or asking a swedish friend what to write. The word choice is so american it's hilarious. My guess is this is the work of americans.
>>
>>53396098
>this cucked-up logic
Endast jänkare.
>>
>>53396043
>blicken i slutet
Vad menade hon med detta?
>>
>>53396098
lmao did you actually post this
>>
>>53396098
The structure of his sentences points to a yank
>>
>>53396143
>>53396154
>>53396161
>>53396199
>>53396209
>h-hes a y-yank!
>>
File: 1448450285603.webm (2 MB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448450285603.webm
2 MB, 640x360
>>53395925
>inte versionen med gopro-vinjetter
>>
>>53396148
Vad har du emot kanye? MBDTF var fan GOAT.
>>
>>53396226
lol it looks like she's doing a poo
>>
File: 1450231831078.png (27 KB, 800x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450231831078.png
27 KB, 800x800
>>53396154
>>53396209
>his swedish isn't perfect, therefore he MUST not only be a foreigner, but he is certainly an American at that!
>>
File: 183827473777.png (487 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
183827473777.png
487 KB, 900x900
VART FAN ÄR STÄDAREN?!???
>>
>>53396241
>one degenerate (maybe)
>h-haha told you hes swedish

I'm telling you he doesn't type like a swede.
>>
>>53396271
det är säkert du din lille ameribög
>>
>>53396264
>kondom
varför?
>>
>>53396241
dude why are you even here arguing?
its like you are love cuckporn and love to project your attraction to bbc unto swedes
we get it you like nigger dicks
>>
>>53396264
Is that anal sex?
>>53396269
She has butifel eyes

gud tred.
>>
>>53396279
0 bilder med ostpizza. Känns som städaren avsiktligt släpper igenom porr han gillar?
>>
>>53396271
I have had a couple of american girlfriends. I know how they write in swedish thank you very much. Besides it's painfully obvious when you don't know the language and use your directly translated language into this shit.
>>
>>53396357
Känns så. Jag har rapporterat varenda bild favä.
>>
>Alla blir helt galna över NSA:s övervakning
>Ingen blir galen över FRA:s likvärdiga övervakning
>>
>>53396316
Det är skillnad på att vilja bli svartad och att vilja ha aids
>>
>>53396357
Jag tror att städaren nog antagligen ligger och sover. Det är sent.
>>
does /int/ even have mods nowadays?
>>
File: 1451101548906.jpg (77 KB, 540x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451101548906.jpg
77 KB, 540x960
>tfw the Janny is a cuck
>>
>>53396043
fan vad het hon är, synd att hennes slida var mindre fin
hon skulle iofs se väldigt fin ut med en stor svart i munnen
>>
File: 1450047200633.png (573 KB, 885x1075) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450047200633.png
573 KB, 885x1075
>>
>>53396412
Vi signalspanar mest på ryssen, jihadister och ett par utvalda mål där polisen inte får behålla filerna utan bara kolla på "slasken". Dina kukbilder skiter vi i helt ärligt. Kvinnor som brevar sina bilder däremot... ja du.
>>
>>53396412
vi lever i det fria internets sista tidsålder
vår framtid består av godkända applikationer
>>
>nästan alla cuckbilder har engelska filnamn

episkt troll amerika
>>
>>53396502
han har fått skitbreva så länge att han nu är nere på sina riktigt lama hanrejbilder.

Ansikta det, ingen vill runka till detta.
>>
Alla bilder har engelska namn också. lamo.
>>
File: 1440708805869.jpg (109 KB, 768x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440708805869.jpg
109 KB, 768x1024
ökenfröknar
>>
This thread sure has gone downhill recently
>>
>>53396269
Vem är denna spermademonen?
>>
>>53396564
>recently
>>
File: 144040230281.jpg (23 KB, 645x485) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144040230281.jpg
23 KB, 645x485
Slår vad om att det är den amerikanska negern som föll för jagjaget som brevade här ett par dagar sedan.

Eller knektor.
>>
>>53396555
Skulle du brutalt våldta en ökenfröken? Jag har typ någon omvänd hanrejfetish där jag vill våldta dem och använda dem för mina sjuka fantasier och bara våldföra mig på dem. Araber är smuts.
>>
Är bögtimmen inställd?
>>
>>53396610
40 bilder kvar fortsätt gärna
>>
File: 14040423420.png (54 KB, 1004x272) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14040423420.png
54 KB, 1004x272
>>53396608

Kolla upp din Schizofreni alternativt svåra autism.
>>
File: toplel6.gif (986 KB, 245x370) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
toplel6.gif
986 KB, 245x370
>>53396610
>allt handlade om trådstarten
>>
>>53396589
it used to be the same level of shitness as /mämmi/, now it seems to be even worse
>>
>>53396617
bögtimmen börjar snart, nu är det hanrejtimmen
>>
>>53396610
>autism deluxe
>>
>>53396608
>Skulle du brutalt våldta en ökenfröken?

l1

>Jag har typ någon omvänd hanrejfetish där jag vill våldta dem och använda dem för mina sjuka fantasier och bara våldföra mig på dem. Araber är smuts.

fetishbröder favä *hög 5a*
>>
>>53396502
>>53396437
>>53396384
>>53396610

can you post this in here >>53390843
they love this stuff
>>
I just want to thank based Swedefag posting all this glorious pictures
>>
varför är amerikaner så sjukt besatta av ras och rasrelationer?
det projicerar också sina egna jävla segregationsproblem och politiska problem på andra nationer och känner att lösningarna som funkade på hemmaplan ska funka där också
ganska less

>>53396610
>vara såhär arg över en trådstart
vars fan tror du att du är?
>>
File: 1027011.jpg (178 KB, 523x737) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1027011.jpg
178 KB, 523x737
>>53396610
A U T I S M U S M A X I M U S
>>
File: 1451351763030.gif (962 KB, 384x216) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451351763030.gif
962 KB, 384x216
>>53396610
>detta brev

Jävla sidf
>>
>>53396617
Känner mig inte så sugen favä. Och den brukar ju vara väldigt ickebökig om det inte strömmas ett spel eller brevas rumpor.
>>
>swede posting black on white porn
like pottery
>>
File: hwut.png (291 KB, 600x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hwut.png
291 KB, 600x512
>>53396610
>(no pun intended)
>>
>>53396660
Hej Carl. Gick dina lyft bra idag?
>>
>>53396610
> jag brevar i samma tråd som det här gravt misslyckade jävla fittungen som spammar tråden med svartmanvitkvinnaporr för han inte fick trådstarten

Jag orkar seriöst inte längre.
>>
>>53396701
>belgicuck
>>
>>53396610
>engelska uttryck
>fylla hela tråden xD för dom är stora aboo
>fitt mellanrum snorunge
>'''''min''''' tråd
>jag dödade skiten mannen xD
>vulgär på fel ställen

Ta livet av dig Ahmed. Vi vet att du vill det. Bara gör det nu snälla. Visa att du vågar nånting iallafall.
>>
>>53396761
Det är faktiskt en bottennivå på autismen favä.
>>
File: Namnlöst-531.jpg (291 KB, 642x1083) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Namnlöst-531.jpg
291 KB, 642x1083
Varför utmålar mainstream media SD som nazister när dom är det enda Israelvänliga partiet i Sverige?

Expressen, Dagens Nyheter och Aftonbladet är dom riktiga nazisterna eftersom att dom anklagar judar som Kent Ekeroth för att vara nazist.
>>
>>53396761
hur kommer en person till den nivån?
kan vi diskutera detta
>>
File: 1450228790630.png (75 KB, 348x301) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450228790630.png
75 KB, 348x301
>>53396610
Sök hjälp
>>
>>53396775
needs more bbc tbqh
>>
>>53396838
Partiet var litet natsoc i början en gång i forntiden och femton partiledare sedan. De tänker aldrig låta dem glömma det.
>>
>>53396865
Det är för sent för hjälp. Det är bättre för alla, honom inkluderat, om han dör. Det finns inga botemedel för autism.
>>
>>53396764
>>53396823
fattade inte vad finnen menade favä
>>
>>53396750
95 ryck, 120 stöt. Är inte riktigt i form favais
>>
Märkte någon att SNSD och sidf slutade snubbla under hela hanrejfasen?
>>
>>53396610
Guds fart anon, död åt 2d
>>
>>53396856
Oj. Tänk dig allt som kan gå fel för någon. Det lär nog ordna sig då.
>>
File: 1392887592980.jpg (42 KB, 276x268) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1392887592980.jpg
42 KB, 276x268
>>53396610
>>
File: 1442697406972.jpg (50 KB, 363x607) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442697406972.jpg
50 KB, 363x607
>>53396357
Städaren tog bort det enda NSFW brevet i tråden som inte var hanrejporr, möjligt att han bara hatar Sverigetråden helt enkelt
>>
>>53396896
Nej dom var radikal center först och hette framstegspartiet. Sen blev dom mer nationalister och började samarbeta med BSS ett kort tag, sen droppade dom det och gick över till Sverigedemokraterna. Har aldrig varit natsoc men rätt hårt nationalistiska ett tag.
>>
File: garant.jpg (22 KB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
garant.jpg
22 KB, 640x360
>>53396922
När helgerna är över och du super, äter, sover normalt igen så kommer dina gains komma tillbaka.
>>
Skrev en jodel "vem vill bli min fv" bokstavligen 4 st sa ja och har lagt till mig på kik, jag jag ska fan bli nbög iår

#2016 är vårt år!
>>
File: Hantera Det-Kris1.gif (4 MB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hantera Det-Kris1.gif
4 MB, 640x360
>>53396610
Jag har aldrig varit mer nöjd med min generiska trådstart än nu.

Ät skit autismherre.
>>
>>53396994
ja jag fattade åt det, men varför citerade ni finnen?
>>
>>53397015
haha ok sidf
>>
File: 1452424516876.png (2 MB, 1280x1337) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452424516876.png
2 MB, 1280x1337
>dkn ingen söt kaffefv
>>
>Det finns människor i Sverige vars största mål är att starta en Sverigetråd.
>>
>>53396994
>>53396823
>>53396764
Ni driver det var så dåligt att det gjorde lite ont.

>>53396775
Denna 404ar men >>53396610
stannar. Städaren garanterad hanrej.
>>
Ursvensk autism.
>>
>>53397015
>bli nbög
>vårt år
Gå och lägg dig.
>>
>>53396990
Ja ok. Du vinner. Men BSS är väl så nära natsoc man kan vara utan att vara det som NMR är. Jag sympatiserar litet med BSS favä.
>>
question here. Sweden has very few black people in it, why are they obsessed with BBC?
>>
>>53396922
Vad väger du?
>>
>>53397012
Ökar stadigt i knäböj och så, är mer tekniken som blivit lite kass de senaste veckorna. Vi kommer alla klara det osv
>>
File: 1432948303602.gif (499 KB, 480x228) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432948303602.gif
499 KB, 480x228
>>53397088
>Sweden has very few black people in it
>>
File: 1446931950019.png (43 KB, 997x880) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446931950019.png
43 KB, 997x880
>>53397088
>Sweden has very few black people in it

i w-wish
>>
File: 1450844592199.webm (134 KB, 782x718) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450844592199.webm
134 KB, 782x718
>>53396775
>Borttagen direkt

Jag hoppas städarhoran bränner sönder tungan på sina varmpåsar favä det äckliga jävla överviktiga nackskägget
>>
>>53397062
Tror anon raderade den själv favä.
>>
>>53397088
lamo. It's your country pedro. Not ours. We don't care about blacks.
>>
>>53397088
Really? For the most part it's you guys making up fantasies about black guys fucking swedish girls. Is it a fetish of yours?
>>
>>53397088
någon breva googlestatistiken över sökningar på "cuckold"
>>
File: 1451515232117.png (259 KB, 638x740) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451515232117.png
259 KB, 638x740
>han dampar loss för att han inte fick skapa en tråd
LMJAO
>>
>>53397073
Njaeh BSS var nationalister, demokrater, och rätt mycket radikal center. Verkligen inte nazister.

Nazister är icke-demokratiska, vänster, och nationalister. Om du inte faller för kommunisten Wolodarskis gyckel vill säga.
>>
>>53393797
French porn.
>>
>>53397140
MILANA
I
L
A
N
A
>>
File: Kaffepaj.jpg (169 KB, 624x987) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kaffepaj.jpg
169 KB, 624x987
>>53397053
jvdk
>>
Is it true (SOME) Swedes say "yamp" instead of "jump"?
That is so qt :3
>>
>>53397062
Det där är genuint konstigt, är städaren svensk månne?
>>
>>53396610
Detta är en tråd om INVANDRING och POLITIK, inte om SNUBBLARE och HANREJPORR, ok?
>>
File: 1449715817408.gif (34 KB, 275x466) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449715817408.gif
34 KB, 275x466
>>53397089
Nu är jag julfet, så typ 72-73. När jag tävlar väger jag 67.5-69
>>
>>53397188
hello yes?
>>
it's ex-yu tiem
>>
File: 1418856864521.jpg (888 KB, 802x1020) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418856864521.jpg
888 KB, 802x1020
>>53397185
OuO
>>
>>53397189
samo im ne spominji ljudskog zvuka
>>
File: beta.jpg (66 KB, 848x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
beta.jpg
66 KB, 848x640
>>
File: j5UrAlQ.jpg (32 KB, 480x454) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
j5UrAlQ.jpg
32 KB, 480x454
>/ex-yu/ enters thread

EVACUATE
>>
>>53397207
Hur lång står det att du är i ditt pass?
>>
it's like the 1980s all over again :DDD

bolitical refugees inc :DDD
>>
>>53397235
what u want fäm?
>>
>>53397189
Är den här brevaren en blatte?
>>
nema posla
>>
Where did all the slavs come from? Did they get drawn in by the cuck-porn?
>>
>igår var det brasilien på besök
>idag juggarna
trevligt med lite mångkultur.
>>
zakaj nije crnkinja u OPu koji kurac
>>
>börjat dejta 8,5/10 sötpaj som älskar motorsport och min Evo
>försökte bryta med gammalt KK som vill ha förhållande
>tillbaka i hennes armar igen idag efter att jag bara skulle över dit och prata över saker
>tjejkompis från Ungern jag dejtade en gång i somras och låg med på första dejten säger att hon är villig att vara kk då hon ska börja jobba i en stad nära mig snart

Aldrig legat med en så vild tjej som hon från Ungern.. Hon använder naglarna på en friskt sätt och skriker av njutning.. Men.. Vill ju göra något seriöst med 8,5/10-tjejen...

Finns det medicin för sånt här.. Bara en tidsfråga innan någon av tjejerna kommer på mig att jag håller på med andra..

Jag orkar inte...
Jag är svag..
>>
Guys. I love all the people in the balkans. Serbs did nothing wrong when shooting down american bomber.

https://www.youtube.com/watch?v=kohsgr4kLdM
>>
>>53397282
No but I'm told you built my country. Please may I lick your feet?
>>
File: ja.gif (32 KB, 256x192) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ja.gif
32 KB, 256x192
>>53397285
qt nordic girl
>>
>>53397280
160
>>
>>53397207
imponerande favä
>>
>Makedoniern sade åt cuckanon att börja spamma /ex-yu/
>Nu rädar de oss som hämnd

Det blev visst ingen Sverigetråd ikväll
>>
>>53397290
w-what
>>
File: SIDF.jpg (471 KB, 1428x2372) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SIDF.jpg
471 KB, 1428x2372
>man när en svensk mega-autist blev SÅ stjärtspräckt över att vi tog en annan trådstart att han bokstavligen brevade cuckporr för att skita ner tråden ännu mer
>>
File: silba.jpg (84 KB, 550x412) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
silba.jpg
84 KB, 550x412
težak._život_na_jugu.jpg
šta je šveđe?
svrbe muda?
ledeno, a?
>>
File: elden stiger.gif (974 KB, 500x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
elden stiger.gif
974 KB, 500x200
>Hela dagen dagen
>bild knulande relaterad!
blir intressant imorgon att se hur Aftonbladet och SR/SVT försöker kontra Kungsträdgården skandalen. Har någon en gissning på hur de ska försöka denna gången?
>"handen upp alla som blivit sexuellt ofredade av en vit man"
använde de ju förra veckan så vad kan det bli denna gången?
>>
File: 1448954676867.jpg (408 KB, 1024x757) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448954676867.jpg
408 KB, 1024x757
CAN ALL THE NIGGERLOVERS AND KEKOLDS AND YUGGS AND BALKANS GET OUT OF MY FUCKING THREAD AND GET OUT OF MY FUCKING COUNTRY

DEMOCRACY IS A BAD IDEA SOMEONE NEEDS TO CLEAN THIS SHIT UP
>>
daj mi taj piš piš
>>
>>53397359
hahahahaha maaaaanleeeeet
>>
>>53397329
Du behöver typ uppsöka en KBTare. Eller gå och prata med en katolsk präst. Snälla katolsk präst.
>>
File: 1428908578606.jpg (126 KB, 499x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428908578606.jpg
126 KB, 499x750
>>53397348
here
>>
File: 1448742177616.png (33 KB, 917x1186) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448742177616.png
33 KB, 917x1186
>två dagar kvar till tentan
>>
>Swedish ""people""

https://www.youtube.com/watch?v=6g5KfYD9vfk
>>
>>53397329
Kör tills det skiter sig bror. Då slipper du välja.
>>
>>53397329
ingen
lyssna på mig nu
ingen absolut ingen
håll upp koncentrationen
ingen
lyssna
ingen

bryr sig.
>>
File: maun.jpg (24 KB, 460x276) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
maun.jpg
24 KB, 460x276
+ nema muslimana
ma milina
>>
>>53397399
aaayyy lmao
>>
File: 1431786653407.png (5 KB, 387x429) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431786653407.png
5 KB, 387x429
>>53397391
B-but I like you
>>
File: 1452449657822.png (853 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452449657822.png
853 KB, 1280x720
>>53397398
>katolsk
Gri vi, gå till en ortodox präst
>>
>>53397391
Juggarna är européer. Din jävla rasist.
>>
File: 1448196905095.png (275 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448196905095.png
275 KB, 500x375
>>53397363
Jo, har lagt på mig en del nu i december
>>
File: 64520454.jpg (71 KB, 594x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
64520454.jpg
71 KB, 594x350
>>53397399
training trannies from young age eh
i like it
>>
File: 1450586537201.png (3 KB, 343x543) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450586537201.png
3 KB, 343x543
>>53397401
>dkn jobb på CSN
>>
>>53397329
Ta ditt liv jävla horbögneger
>>
File: 1449311493577.png (803 KB, 1100x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449311493577.png
803 KB, 1100x700
>när "opiaterna" kickar in

0 - organisera filer i datorn
1 - titta på The Wire
2 - titta på Avenger: Age of Ultron
3 - runka
4 - gå en promenad i skogen
5 - delta i en massa trådar på /g/
6 - göra en CYOA bild från scratch
7 - bygga hus i The Sims 4
8 - läsa böcker om seriemördare
9 - byta från Firefox till Chrome permanent
>>
>>53397437
Ljudskog!!!
how you doin?
>>
>Blattar börjar breva
>Hoppar automatiskt över alla poster utan nordiska flaggor
Rutinerad å så.
>>
>>53397469
RASMUS
>>
>>53397469
Varför suger det? gröntexta
>>
File: 1449828865669.png (296 KB, 649x649) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449828865669.png
296 KB, 649x649
>>53397403
>norwegian family
>>
teach me swedish lads
>>
>>53397403
tell me again
what do you want to achieve?
(you)s?
sexual gratification?
do you want to """redpill""" us?
make some swedes mad on the internet?

check urself my man
>>
File: silba.jpg (39 KB, 620x348) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
silba.jpg
39 KB, 620x348
>njihovo more je sjebano i imaju pogled na kaljingrad i gotland
>muslimani naokolo
>crnci
ma top KEK brate
TOP kek
>>
Vad tittar han på?
>>
hello time for quality tunes

https://www.youtube.com/watch?v=CrT4MB-higA
>>
File: 1452463519153.jpg (23 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452463519153.jpg
23 KB, 480x360
>>53397403
>5 members of _NORWEGIAN_ family
>>
File: 1436040516325.jpg (33 KB, 236x421) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436040516325.jpg
33 KB, 236x421
>>53397530
>>
>>53397530
OVO
V
O

USTAŠE DOMINIRAJU ČAK I NORDIJSKE ZEMLJE
>>
>>53397531
>>53394797
>>
>>53397530
LJUDSKOG
>>
>>53397531
bbcbreven ovanför honom.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=yoXFRF0Cbqs
>>
>>53397496
no job my friend no jobs
>>
File: 99999999.png (410 KB, 940x1260) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
99999999.png
410 KB, 940x1260
kilo gore kilo dole
>>
DET VAR PÅ TIDEN

Snälla säg att någon sparade hans sista brev
>>
File: 14795.jpg (103 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14795.jpg
103 KB, 640x640
They are perfect.
>>
>tfw I always used to defend slavs saying they were in fact, white.

Now I'm not so sure anymore.
>>
>>53397502
Nope, vet en rasmus där dock.

>>53397508
Agera support åt efterblivna snorungar som inte begriper att de måste betala tillbaka delar av de pengar de har lånat från staten för att gå konstfack eller något annat produktivt.
>Bra lön dock favä.
>>
File: 1452467182748.jpg (76 KB, 560x374) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452467182748.jpg
76 KB, 560x374
>>53397531
>>
Skulle ni denna?
>>
File: 1447712501977.jpg (264 KB, 500x667) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447712501977.jpg
264 KB, 500x667
>>53397662
true
>>
File: 1435192060792.png (111 KB, 292x257) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435192060792.png
111 KB, 292x257
>>53397688
>south """"""""""""""""'Slavs""""""""""""""""""""""
>>
>>53397696
>Nope, vet en rasmus där dock.
s-så vi har två stycken från tråden som jobbar på CSN?
>>
File: 1447792124493.png (195 KB, 1114x835) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447792124493.png
195 KB, 1114x835
>tråden just nu
>>
File: 1450923267048.jpg (137 KB, 960x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450923267048.jpg
137 KB, 960x960
>>53396727
Hur brukar den vara inte bögig?
>>
>>53397688
WE WUZ GOTHS N SHEIT NIGGA I SWEAR TO GOD
>>
File: b5YlqGM.gif (785 KB, 400x224) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
b5YlqGM.gif
785 KB, 400x224
>>53397662
te sveđanke uvijek imaju male sise
>>
>dkn nej martina
>>
>>53397745
Mogu preskocit preko toga dbi.
>>
>>53397736
breeeeehhhhhssss
>>
>>53397733
Åtminstone... vet du var denne Rasmus jobbar? Dock så tror jag 4kanalen är blockad på jobbdatorn.
>>
>>53397771
not "nej", "ingen"
>>
File: 1452278028570.png (36 KB, 578x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452278028570.png
36 KB, 578x600
>dkn slaver är jordens avskum
>>
File: molat.jpg (9 KB, 275x183) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
molat.jpg
9 KB, 275x183
>žene vladaju
>feministi naokolo
>manjine su važne
>3 sloja odjeće i još uvijek hladno
>nema sunca
ma KEK djeco moja
samo KEK
>>
>>53397736

HI TEST
I

T
E
S
T
>>
File: tihihi.jpg (142 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tihihi.jpg
142 KB, 1280x720
>>53397736
vad tycker du om min ru bre?
>>
>>53397801
>Åtminstone..
läskigt favä

>vet du var denne Rasmus jobbar
norrland någonstans har jag för mig
>>
>>53397704
Ombrev

Behöver svar
>>
>>53397696
>Agera support åt efterblivna snorungar
Kan inte vara kul att vara renhållningsarbetare åt staten.
>>
File: 1450485027000.png (332 KB, 693x489) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450485027000.png
332 KB, 693x489
>>53397810
Pretty rude to offend future kebab removing allies tbqh
>>
File: 1440473015295.jpg (56 KB, 580x516) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440473015295.jpg
56 KB, 580x516
Var Dracula vit?
>>
>>53397852
tidsstämpel
>>
File: 1423950152083.jpg (223 KB, 755x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423950152083.jpg
223 KB, 755x800
>>
>sexövergrepp mitt i flyktingkrisen
>får inte paja snyfthistorierna
>DN mörkar skiten
>skyller på snuten
>aftonbladet backar upp och publicerar "polisen mörkade sexövergrepp"
>polisen säger rakt ut "vi vågar ibland inte säga som det är för vi är rädda att spela SD i händerna"

Fan vad Jimpa njuter nu
>>
>>53397704
Skulle vad som helst med en fitta favä
>>
>>53397928
hjälp döda mig inte
>>
File: hihihu.jpg (136 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hihihu.jpg
136 KB, 1280x720
>>53397925
Gamla bilder.
>>
File: 1452029254504.jpg (58 KB, 620x419) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452029254504.jpg
58 KB, 620x419
>>53397901
En bra slav är en död slav
>>
File: img_9255.jpg (2 MB, 4148x2765) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
img_9255.jpg
2 MB, 4148x2765
>>53397348
Marko, my Croatian friend. Just for you I have managed to set up a sweet deal, hear out my offer which I know you just cannot refuse. I will allow you to pick any of these beautiful Nordic maidens, all of them just waiting to be deflowered by big Croatian cock. As long as you promise that you'll both leave Sweden afterwards and go back to former Yugoslavia
>>
>dkn ingen swedish boipucc
>>
>>53397972
sluta dra bilder från 8ch din mytoman
>>
File: image.jpg (89 KB, 560x351) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
89 KB, 560x351
>>53397931
>alla fikarum imorgon på svenska arbetsplatser
>>
File: god.jpg (95 KB, 450x585) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
god.jpg
95 KB, 450x585
>>53397982
Woah rude?

Better hide the computer before you get arrested for looking at this picture.
>>
>>53397931
Jag tror han precis som mig blir rätt ledsen över sådan här skit. Han vill att landet ska funka och vara rationellt igen.
>>
Vad skriver man när man chattar på fnöske?
>>
>>53397872
>Norrland.
Finns bara tre CSN-kontor i Norrland vad jag vet...
>>
>>53397986
0 sötpajer i den bilden
>>
>>53398062
breva rumpa
>>
File: 1429401462825.jpg (81 KB, 612x612) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429401462825.jpg
81 KB, 612x612
>>
>>53397603
same here m8
>>
File: 1440894452150.jpg (255 KB, 2048x869) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440894452150.jpg
255 KB, 2048x869
>>53397931
Jimpa tycker nog det är minst lika hemskt som alla andra, han vill inte ens nödvändigtvis ha makt utan bara att Sverige inte ska vara ett cuckat rövhål utan framtid
>>
Är hästtjejer något att ha?
>>
Jävla juggar

>de invaderar tråden
>börjar kolla på massa jävla slavshit militärvideos
>klämkäck musik till avfyrande av sovjetstora SAM system
>>
>>53398028
inte från 8ch. någon här på 4chan favä
>>
>>53398070
>Finns bara tre CSN-kontor i Norrland vad jag vet...
ja jag minns inte. kiruna eller något
>>
>>53398109
>han vill inte ens nödvändigtvis ha makt utan bara att Sverige inte ska vara ett cuckat rövhål utan framtid
hehe mm
>>
NY TRAD

>>53398203

>>53398203

>>53398203

>>53398203
>>
>>53398190
Ja, min fv var hästtjej och är topp.
>>
>>53398109
>antyder
Jag gillar J-boy lika mycket som den genomsnittlige SD:aren, men han är en politiker, kom ihåg det.
>>
>>53398235
>brasilien gjorde SvT igår natt
>inatt är det juggarnas tur
vad händer imorgon?
>>
File: 1452029113279.jpg (39 KB, 374x510) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452029113279.jpg
39 KB, 374x510
>>53398048
And it was pretty rude by slavshits to invade my homeland and take 20% of its clay just to fuck everything up
>>
File: 5555.jpg (744 KB, 4148x2765) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5555.jpg
744 KB, 4148x2765
>>53397986
>>
>>53398049
Visst, men han vill nog också att Bonnier tar död på sig själva. Det bästa med hela skiten här blir ju att DN och Aftonbladet ser fjantiga ut när de slingrar sig, samtidigt som de lyckas skämma ut polisen. Elden steg nyss betydligt.
>>
Någon breva en ny riktig tråd istället. Det får fan inte bli som igårkväll igen.
>>
>>53398209
>Kiruna
Fuckfuckfuckfuck.

Där. Jobbar. Ju. Jag.
>>
>>53398238
Hur är det då? Är de väldigt upptagna med hästar? Blev du intresserad av hästar tack vare henne?
>>
>>53398257
oh you are Finn
yeah that sucks
but we have to leave such things in the past now no?
>>
>>53398190
Ja
t. hästcucken
>>
>>53398277
>sida 7
>30 bilder kvar
>>
>>53398267
ovo
>>
>>53398305
bara inte folk hoppar över alltså.
>>
>>53398277
det är 30 bilder kvar för fan
>>
>>53398295
nah he's just a butthurt "kven"
>>
File: 1448407231452.jpg (2 MB, 1772x2657) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448407231452.jpg
2 MB, 1772x2657
>>53398190
Beror på hur besatta de är, bättre än pk slynor från södermalm vars liv går ut på att supa sig full och ligga runt varje helg favä
>>
File: 1428146773211.jpg (145 KB, 567x425) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428146773211.jpg
145 KB, 567x425
Man kanske skulle träna lite.
>>
>>53398283
>Där. Jobbar. Ju. Jag.
kek

Viska "ja. ja. jag ser dig" i rasmus öra nästa gång du ser honom
>>
>>53398268
Ska jag vara ärlig tror jag det ENDA som verkligen kan få elden att sluta stiga konstant. Är att SD blir insläppta i någon slags regering och får ansvar över invandringspolitiken.
>>
File: 1452028522217.jpg (43 KB, 1137x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452028522217.jpg
43 KB, 1137x640
>>53398295
How about no, slavs are a scourge on this planet, you are fucking worse than swedes
>>
>>53398285
Njae. Hon sysslade inte mycket med hästar längre när vi träffades. Och nej, jag skulle aldrig sätta mig på en häst.

En annan kompis som jag "umgicks" med tidigare hängde jävligt mycket på stallet dock...
>>
File: 1390011313872.gif (999 KB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1390011313872.gif
999 KB, 500x281
sa någon bögtimme?
>>
>>53398364
Det är väldigt sant, hästtjejer har jävla bra röv iaf
>>
>>53398375
Ska kolla igenom så vi inte har flera Rasmus bara, jobbar typ 70 pers där nu.
>>
>>53398392
>How about no, slavs are a scourge on this planet, you are fucking worse than swedes
You need to have a drink with us
>>
File: image.png (679 KB, 707x683) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
679 KB, 707x683
>dkn min mamma ljög om att vara en kvinna
>>
>>53398440
>Det är väldigt sant, hästtjejer har jävla bra röv iaf

Fel, hästjejer har de plattaste rövarna från allt ridande favä.
>>
>>53398448
>jobbar typ 70 pers där nu
ja möjligheten finns. Han hette Rasmus i alla fall, csn-rasmus.
>>
>>53398472
du vad
>>
File: dontjudge.jpg (159 KB, 1598x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dontjudge.jpg
159 KB, 1598x900
https://www.youtube.com/watch?v=2VDLPiEdp74
>>
File: 1439172673433.gif (1017 KB, 500x334) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439172673433.gif
1017 KB, 500x334
>>53398429
Påminnelse att alla bögar i tråden inte är lika vulgära
>>
>>53398392
>den jävla bilden
>kek.png
>>
>>53398190
Enorm jävla rödflagg om hon håller på med hästar efter 15 år
>>
>>53398478
Är detta sant? Stora rumpmuskler väl? Borde jag datea dansare istället?
>>
>>53398461
>you need to sit squatting in a dirty streetcorner and shoot krokodil up your dick with us.

No thanks.
>>
>>53398513
>dkn ingen pv
>dkn hårlinjen åker åt helvete så kommer aldrig få en
>>
>>53398478
>hästjejer har de plattaste rövarna från allt ridande favä

lel, det där är inte hur det fungerar Anon... Däremot har de väldigt hårda och muskulösa rumpor, inte mjuka
>>
>dkn ingen pv
fast de enda riktiga sö po är raka pojkar favä så vem bryr sig
>>
Om en myndighet kan göra såhär, vad säger att inte alla har gjort det? Kan vi lita på ett ord som sagts av migrationsverket eller SCB för den delen?

Har absolut 0 förtroende för samhället längre.
>>
File: 1452028819611.jpg (116 KB, 353x357) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452028819611.jpg
116 KB, 353x357
>>53398461
Yeah, just have a drink and get beaten and robbed by subhuman scum, sure, sounds like a great idea
>>
>>53398481
Ska kolla upp det. Kan bli kul på riktigt ju.
>>
>>53398531
Iofs vet jag inte om hon håller på med hästar mycket längre. Hennes Facebook är fylld med hästbilder sen hon var typ 15
>>
>>53398563
No one squats here and krokodil is unheard of.
That's a Russian/Eastern thing.

Over here you sit at the table and drink rakija along with pic related
>>