[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 427
Thread images: 151
File: women.jpg (312 KB, 1223x1570) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
women.jpg
312 KB, 1223x1570
http://www.telegraph.co.uk/education/3110360/Children-who-spend-time-with-their-fathers-have-a-higher-IQ.html

Feminazis på självmordsvakt.
>>
Vi kommer aldrig att tröttna
>>
File: nordens skald.gif (1002 KB, 493x263) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nordens skald.gif
1002 KB, 493x263
Båndet har blitt kuttet
Jeg kan ikke stå, eller snakke
Jeg kan ikke krype, eller tenke
Jeg forsoker igjen
Og igjen
Og igjen!
>>
File: 1396614800935.jpg (96 KB, 900x675) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1396614800935.jpg
96 KB, 900x675
>dkn ingen finsk fv
>>
>dkn måste skriva en källförteckning till uppsatsen

Finns det något värre?
>>
File: svenskorna.jpg (45 KB, 490x238) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
svenskorna.jpg
45 KB, 490x238
HUR JÄVLA SVÅRT SKA DE VA ATT VÄNTA EN JÄVLA BILD
>>
>>53389133
Vilken dålig hållning favä
>>
File: zhuangzi.jpg (45 KB, 717x508) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zhuangzi.jpg
45 KB, 717x508
Chilla lite killar
>>
File: 140324593845.png (271 KB, 393x383) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
140324593845.png
271 KB, 393x383
>>53389164
Fråga stormbögarna
>>
File: bainu bainu.jpg (49 KB, 564x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bainu bainu.jpg
49 KB, 564x800
Om jag drar bort din tredje dimension, dör du då?
>>
File: 1450293200242.jpg (37 KB, 460x555) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450293200242.jpg
37 KB, 460x555
https://i.4cdn.org/wsg/1450569779302.webm

JAG SKA BÄRA VÅR FANA GENOM IS OCH ELD
ÖVER GRAVAR OCH UT PÅ SLAGFÄLTET
>>
File: CPU Destroyer.png (3 MB, 10000x10000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CPU Destroyer.png
3 MB, 10000x10000
>>53388872
>Kvinnor ska få vara barbröstade offentligt jävla rasistnazistersexister
>Samlag och transhbtq inter-rasial undervisning för dagisbarn
>Prideparader med nakna bögar som viftar runt dildos är okej
>Det är bokstavligen inget fel med pedofiler, sluta skämma dem
>BILD PÅ EN KVINNA SOM ÄTER KORV? BORT MED DENNA SEXUELLA VULGARITET OMEDELBART

KAN NÅGON FÖRKLARA JAG FATTAR INTE FEMINISTER, HALLÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ
>>
>>53389213
ayy
>>
>>53389164
Gillar verkligen se de där fot/slutnoterna favä, känns bra på ett akademiskt sätt.
>>
>>53389133
>skidsport

Om du vill se något ännu mer spännande kan du gå ut och sätta dig och titta när gräsmattan växer, det är extra intensivt nu när det är vinter
>>
tenta imorgon har ni nå tips på något att äta under tiden
>>
>>53389236
Ja, det är fysiskt omöjligt för kroppen att fungera då

Det skulle också vara oerhört smärtsamt
>>
File: Bale.gif (2 MB, 200x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Bale.gif
2 MB, 200x200
Rumpa
>>
File: 1406445334378.jpg (22 KB, 367x202) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1406445334378.jpg
22 KB, 367x202
>dkn uppsats på 200 ord om mitt favoritdjur till på fredag

BARA DÖDA MIG FAVÄ SENPAI
>>
File: Iallahål.jpg (142 KB, 800x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Iallahål.jpg
142 KB, 800x800
>dkn hon är bekräftad rasblandare
>>
>>53389256
Om det gynnar männen på något som helst sätt så är det sexistiskt, det är bara bra om det gynnar kvinnor.

feminism är mansförtryck
>>
File: ga10.jpg (96 KB, 960x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ga10.jpg
96 KB, 960x960
>>53389133
>dkn ingen nordamerikansk fv
>>
>martina
>ljudskog
>>
>>53389337
Breva bevis.
>>
File: bane.png (251 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bane.png
251 KB, 500x375
>>53389314
>Ja, det är fysiskt omöjligt för kroppen att fungera då

för dig
>>
File: stella.png (325 KB, 718x391) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
stella.png
325 KB, 718x391
>>53389312
I vad?

t. också tenta imorgon

köper bara drickyoghurt och tar med ett äpple favä
>har sett jontar ha med sig sexpack med Monster och tjockisar oironiskt ha med sig Aladding/Paradis-askar
>>
>>53389376
haha he said sound forest xD cant make this shit up
>>
>>53389256
Undrar om den hade fått vara kvar om det var en svartbränd korv
>>
>>53389344
men det gynnar väl män att få se tuttar på badhuset
>>
>>53389337

halsband
>>
File: comfy gondola.jpg (133 KB, 717x508) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
comfy gondola.jpg
133 KB, 717x508
>>53389201
detta favä
>>
>>53389373
Jag har haft ett par. Fråga mig allt du vill veta.
>>
File: 1451852352843.gif (2 MB, 500x626) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451852352843.gif
2 MB, 500x626
>>53389315
Jag stödjer detta brev
>>
>>53389400
>har sett jontar ha med sig sexpack med Monster och tjockisar oironiskt ha med sig Aladding/Paradis-askar

>dkn jag alltid har med mig godis till tentor

Mobbas inte. Jag behöver sockerenergin
>>
>>53389400
envarre
>>
File: bara knula upp det.png (94 KB, 1044x544) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bara knula upp det.png
94 KB, 1044x544
>24 år gammal
>drömmer fortfarande mardrömmar om att jag glömmer bort läxor och prov
>>
>>53389415
precis, därför skall kvinnor täcka sin kropp från topp till tå.

feminism går perfekt hand i hand med islamskt kvinnoförtryck
>>
>>53389455
kön?
>>
File: image.jpg (33 KB, 306x255) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
33 KB, 306x255
>>53389458
Jobbigt varre

Ecksde
>>
File: 1451832268796.jpg (250 KB, 1024x622) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451832268796.jpg
250 KB, 1024x622
>"haha snart är det tenta så idag ska jag plugga hela dagen"
>har inte börjat
>>
>>53389415
SEXUALISERA INTE MINA BRÖST ÄCKEL
>>
>>53389507
>vara såhär osäker
>>
>>>/pol/60604071

topp skratt
>>
har tråkigt, säg ett land och ett nummer mellan 1-100
>>
File: Knullaminhalstack.jpg (91 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Knullaminhalstack.jpg
91 KB, 640x640
>>53389423
>>
>>53389337
Vem är hon ens? Källa?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=tJG8_Qzrg44
>>
>>53389598
1 Sverige
>>
>>53389523
Jag gick runt naken mitt på stan igår och folk stirrade och sexualiserade min svingande erigerade penis hela tiden utan min tillåtelse

Jävla nudofober
>>
Jag förstår inte gondola favä, men hen är söt så det är okej när ni brevar det
>>
>>53389631
Vem /harkatt/ här? vill skaffa favä
>>
File: 1446192534846.png (16 KB, 697x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446192534846.png
16 KB, 697x512
>>53389631
>dkn ingen katt v
>>
File: 005.jpg (265 KB, 1200x1719) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
005.jpg
265 KB, 1200x1719
>dkn ingen svettig fv
>>
>>53389711
>dkn förstår inte vad vedbod betyder
>>
File: 1426101375429.gif (3 MB, 581x680) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426101375429.gif
3 MB, 581x680
>>53389349
>Alla dessa (du)

Juggarna kanske inte är så illa ändå
>>
File: Vedbod.jpg (108 KB, 852x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Vedbod.jpg
108 KB, 852x1136
>>53389622
Ingen aning, ärligt talat.
>>
Var på skitdåligt humör, mådde piss, så har mamma bakat pizza som jag värmer nu till senmiddag

:3 mamsen

nu lämnar jag tråden så ni inte kan ta ner mig igen, bitch dont kill my vibe
>>
>>53389631
>https://www.youtube.com/user/shironekoshiro/videos
Vad är det här?
>>
File: juuhtota.jpg (32 KB, 650x488) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
juuhtota.jpg
32 KB, 650x488
wuf
>>
File: 1435839308592.jpg (117 KB, 750x746) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435839308592.jpg
117 KB, 750x746
>>53389725
Bästa husdjuret favä :3
t. har haft två

>>53389826
Dagliga videos på katter!
>>
>>53389573
>faktiskt besöka /pol/

???
>>
File: 1452379553442.webm (772 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452379553442.webm
772 KB, 1280x720
>>53389507
>Antyder att det spelar någon roll

Är det en flickaktig rumpa så är kuken framme redo att pumpa
>>
>>53389817
JAG HAR ETT BEN ATT PLOCKA
>>
>>53389817
>bitch dont kill my vibe
Ta ditt liv horunge
>>
File: 1447854639723.jpg (563 KB, 2922x2265) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447854639723.jpg
563 KB, 2922x2265
>>53389786
f1 sexig mage favä. breva gärna mer.
>>
>>53389817
Be om mörisar också, tönt
>>
Trådlig påminnelse

http://nyheteridag.se/sa-morkade-dagens-nyheter-omfattande-sexovergrepp-i-centrala-stockholm/
>>
>>53389826
https://www.youtube.com/watch?v=bszwgrhuCHQ
baserad jävla katt.
>>
>>53389915
kbry? :)
>>
File: zaral4.jpg (62 KB, 849x426) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zaral4.jpg
62 KB, 849x426
>gå på konsert med Zara Larsson
>istället för lush life får man arabfingrar i fittan

Det är som poesi.
>>
>>53389939
Tur att alla inte har det här apatiska och fega tankesättet
>>
>>53389937
>>53389631
Varför är de ständigt trötta? Kan det vara radioaktiviteten från Fukushima?
>>
>>53390002
hehe mm gud vad du gör skillnad med ditt tänk
lol häng dig
>>
File: 1450993582521.jpg (96 KB, 792x558) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450993582521.jpg
96 KB, 792x558
>>53389915

>ljugmedia vågade inte ens dryfta detta innan Chang Frick avslöjade det

bokstavligen "goyim vet, släta över det"
>>
>>53389915
>inte länka skadekontrollen
http://www.dn.se/nyheter/sverige/overgreppen-pa-festivalen-i-stockholm-rapporterades-aldrig-vidare/
>>
>>53389956
Svartade Zara fortsätter leverera.
>>
>>53390002
>att nätkriga hjälper
>>
https://www.youtube.com/watch?v=CjB_oVeq8Lo
>>
>>53389956
twittra "När man går på Zara Larsson konsert men istället för lush life får man MENA-händer i vaginan"
>>
>>53389846
>>faktiskt besöka /pol/

åh nej jag kan ju inte besöka något som ligger utanför min säkra plats

är du filteranon också?
>>
File: Jimmies lösning.jpg (50 KB, 960x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Jimmies lösning.jpg
50 KB, 960x640
>Det blev nog bara så, säger Richard. Det kan hända den snällaste kille att han är med om en gruppvåldtäkt. Om han blir upphetsad av gänget, om stämningen blir fel.

>Grupptrycket, du vet, säger Ali. De tvingade varandra. Man måste visa att man vågar vara lika grym som de andra.

>Det är alltid så att en börjar leka allan ballan, förklarar Hamid. Om han till exempel börjar tafsa på en tjej på skoj och hon skriker "Vad fan gör du, din djävla bög

>så blir ju han förbannad och fortsätter. Och då vill någon annan i gänget visa att han är grymmare. Han kanske sticker ner handen i tjejens trosor. Och så blir det värre och värre.

>Men alla ångrar sig säkert efteråt, säger Abdallah.
>>
File: 1412627012109.png (40 KB, 362x362) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412627012109.png
40 KB, 362x362
>dkn promenad med autistljudbok
>>
>dkn man är avis på sö po som blir transor för hormonerna gör att de ser yngre ut längre

Vill ju vara kille dock. Synd favä. När kommer föryngringstekniken?
>>
File: spoons rattling.jpg (44 KB, 639x628) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
spoons rattling.jpg
44 KB, 639x628
>>53390032
>länka skadekontrollen
åh skit neger vad gör du

http://unvis.it/http://www.dn.se/nyheter/sverige/overgreppen-pa-festivalen-i-stockholm-rapporterades-aldrig-vidare/
>>
File: 14424821257.png (672 KB, 792x388) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14424821257.png
672 KB, 792x388
>>53390002
>läsa artikeln sedan skitbreva här om det gör en skillnad

Häng dig.
>>
>>53390032
Fan vad gött att man inte är tjej alltså, helvete vad skit de blir utsatta för.

Känns jävligt skönt att vara kille favä
>>
Vad säger Zara själv om övergreppen under hennes konsert?
>>
File: svp2.png (1 MB, 1255x891) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
svp2.png
1 MB, 1255x891
>>53389654
fick hon här, vad skriver jag?
>>
File: onii chan.gif (2 MB, 512x384) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
onii chan.gif
2 MB, 512x384
Jag har rödpillrat min lillasyster så hårt att hon inte går i korridoren där invandrarpacket hänger längre. känns bra /svt/
>>
>>53390100
>>Men alla ångrar sig säkert efteråt, säger Abdallah.

>säkert

vadfan är detta för artikel? mer apologetiskt kan man ju inte leta efter, äkta stockholmssyndrom.
>>
>>53390042
Att sprida information hjälper

Informationens fria flöde är det enda som skyddar mot tyranni.

Var aktsam mot de som vill neka dig tillgång till kunskap, för djupt inombords drömmer de om att vara din mästare
>>
File: Jimmies dröm.gif (3 MB, 600x338) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Jimmies dröm.gif
3 MB, 600x338
>Men det är inte lika fel att våldta en svensk tjej som att våldta en arabisk tjej, säger Hamid. Den svenska tjejen får ju massor av hjälp efteråt, och hon har nog redan knullat. Men arabtjejen får problem med sin familj. För henne är det en stor skam att bli våldtagen. Det är viktigt att hon har kvar oskulden när hon gifter sig.

>En tjej som går ut på kvällen utan någon kille som kan skydda henne får skylla sig själv, fortsätter Hamid, särskilt om hon är full.

>Hon tar en dum risk, säger Ali.
>>
>>53390157
>"VITA MÄN VÅLDTAR OCKSÅ J-JAG L-LOVAR!!!"
>>
>>53390100
han visste detta i allt för bra detalj
>>
>>53390100
Bokstavligen haha aa
Vilka jävla undanflykter, fega kräk.
>>
>>53390139
>avatarböga
hehe mm politikcucken
>>
>>53390100
ALLAN BALLAN

MÖRKA FINGRAR I YOGABRALLAN
>>
>>53390171
lol ta dig samman för helvete
>>
>>53389616
hon är topp söt
>>
>>53390162
rispajer är inte det enda ursvenska, men det finns där
>>
>>53390181
>ni får skylla er själva om ni inte antar att vi är impulsiva djur
>>
>>53390095
>du besöker inte x för att det ligger utanför din säkra plats
Vad snackar du om ditt lymmel? Med den logiken borde jag vara stammis i varje internetsida?
>>
>>53390157
STORA
SVARTA
>>
File: Crusaders.jpg (181 KB, 702x886) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Crusaders.jpg
181 KB, 702x886
>>53390100
>>53390181
>Det är alldeles för lätt att få en svensk hora... tjej, menar jag, säger Hamid och ler generat över sitt ordval.

>Jag håller med om att många svenska tjejer är för lätta att få, säger Richard. De är godtrogna, och de blir utnyttjade.

>De ger för mycket, fortsätter Hamid. Det är bara billiga tjejer som har sex med killar innan de gifter sig. Jag skulle aldrig låta min syrra göra så. Det skulle bli rykten, hon skulle bli kallad hora och det vore en skam för familjen.
>>
>>53390216
Kom med något annat än förolämpningar, det är ganska patetiskt att det är det enda du har att komma med
>>
>>53390181
På samma femma så borde det ju inte kallas "mord" om man slår ihjäl en MENA-gris.
Mer djurplågeri om något, på sin höjd.
>>
>>53390162
fråga vad hon tycker om nationalsocialism
>>
File: 1452445686050.jpg (123 KB, 650x327) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452445686050.jpg
123 KB, 650x327
>>
>>53390266
>Vad snackar du om ditt lymmel?

>ditt lymmel

orkar inte slösa energi på ärthjärnor.
>>
File: Svettig.jpg (105 KB, 852x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Svettig.jpg
105 KB, 852x1136
>>53390219
>>
>Det är orättvist, säger Richard. Det borde inte gå rykten om nån. Varje tjej borde få vara med vem hon vill.

>Det tycker inte jag, säger Hamid. Många invandrarkillar är ju med svenska tjejer när de är tonåringar. Men sen när de ska gifta sig tar de en riktig kvinna från sin egen kultur som inte har varit med någon kille. Så ska jag göra. Jag har inte så mycket respekt för svenska tjejer. Man kan säga att de blir sönderknullade.
>>
File: 1379432661915.png (2 MB, 917x4143) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1379432661915.png
2 MB, 917x4143
>>53390100
>Det kan hända den snällaste kille att han är med om en gruppvåldtäkt

lmao bokstavligen "he a good boy he dindu nuffin"
>>
känner att jag radikaliseras mer och mer här, kommer nog till och med rösta sd nästa val. finns det någon hjälplinje jag kan ringa likt den för islamister som sahlin ville ha? vill inte bli nazist egentligen.

tack på förhand
>>
>>53390162
Japan gjorde inget fel. Nanking hände inte.
>>
File: 1451728425999.png (211 KB, 327x316) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451728425999.png
211 KB, 327x316
>>53390266
http://desustorage.org/_/search/text/lymmel/country/SE/

lol
>>
I C A
C
A

https://www.youtube.com/watch?v=wOhSu307tTY
>>
>>53390157
https://twitter.com/zaralarsson/status/686224761094057984

p3 guld sker väl under mer ordnade former men allt kan hända på sveriges mesta mångfaldsväckelse
>>
>>53390360
>SD
>radikalt

Haha aa
>>
File: 1449647002751.gif (3 MB, 375x166) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449647002751.gif
3 MB, 375x166
>>53390207
>avatarböga

Bokstavligen andra gången jag har brevat den bilden din idiot.
>>
File: 1450731074841.png (2 MB, 1440x1705) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450731074841.png
2 MB, 1440x1705
>>53390211
>>
>>53390163
>animeneeten har skrämt upp sin lillasyster med historier från internet så pass att hon inte vågar gå ut längre
Bra jobbat. Hoppas du är stolt anon.
>>
>>53390162
>>53390228
>>53390307
>>53390366
reeeeee jävla hora loggade ut

NYTT LAND NYTT NR
>>
>>53390360
>känner att jag radikaliseras mer och mer
>kommer nog till och med rösta sd nästa val

w o w
>>
Vad finns det för bra förebilder för unga flickor i Sverige egentligen
>>
>>53390181
HON

HAR

NOG

REDAN

KNULAT
>>
>>53390323
>"Visa dom röven precis som jag, låt dom komma in i er"
>>
File: fucker.gif (1016 KB, 322x166) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fucker.gif
1016 KB, 322x166
> En gång drog en kille som går i min skola in en svensk tjej på toaletten, och hans kompisar skrek: "Hon vill, hon vill! Gör det, gör det!" Och han gjorde det. Det var absolut en våldtäkt, hon ville inte men hon var så full att hon inte kunde säga ifrån. Jag känner henne, så jag vet. Men hon anmälde honom inte. Hon skämdes väl. Och det konstiga är att hon blev ihop med honom sen!
>hon blev ihop med honom sen!
bokstavligen hanrej folk. jag flyttar till en annan kontinent å fort jag har chansen. Trumps USA förhoppningsvis
>>
>>53390100
>>53390181
Daglig påminnelse om att """"""""feminister""""""""" (läs : antivita) kommer att hitta på ett sätt att försvara och bortförklara det här, och vill nog gärna i samma veva påstå att vita män är värre
>>
File: 1446583581482.png (25 KB, 255x255) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446583581482.png
25 KB, 255x255
>>53390181
Detta är varför raskriget behövs.

>>53390360
>SD
>radikalt
>>
>>53390360
https://www.youtube.com/watch?v=q8J-RXZ41-Y
>>
>>53390360
>radikal
>rösta sd

det är inte radikalt, det är en helt frisk reaktion till vad som händer i vårt land.

radikalt vore om du tog på dig en ww2 hjälm och pangade ner nignogs på en skola och blev dödad innan du kunde berätta för alla varför, så alla trodde att du var darth vader
>>
>>53390181
>Publicerad 2000-02-11 00:00
>>
>>53390360
>kommer nog till och med rösta sd nästa val
Det är inte radikalt anon, många många fler kommer göra det tro mig. skulle bli mer orolig om du börjar hänga med SMR på demonstrationer och sånt
>>
>>53390541
Nej, radikalt är att gå emot systemet istället för att slicka deras röv och försöka passa in som SD gör.
>>
>>53390475
USA är värre än här, Jag bodde i Kalifornien i ett år.

Sen är Kalifornien i en klass för sig så se till att höra lite efterforskningar innan du spikar något
>>
>>53390422
haha hon undviker bara korridoren på gymnasiet som invandrarna sitter i. Hon stormar mer än mig nu för tiden favä.
>>
File: 1444617596588.png (308 KB, 492x419) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444617596588.png
308 KB, 492x419
>>53390333
>>
>>53390599
ditt lymmel
>>
>>53390574
ja anon de har säkert ändrat sin åsikt om Svenska kvinnor nu :^)

samma sak i förorterna de bor i. säkert feministiska paradis just nu :^)

>>53390579
vart kan man fly då? vad rekommenderar du?
>>
File: 58934589345.png (710 KB, 839x602) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
58934589345.png
710 KB, 839x602
>She's so dreamy... I feel overjoyed seeing these smart, strong, beautiful and powerful women take over areas in media that was previously dominated by white men. I'm obsessed with young girls who dare to take place in order to spread an important message. I can't get enough of confident souls lifting minority's up, while snatching wigs off ignorant people. And I am convinced that we will make a difference. WHAT A TIME TO BE ALIVE

Zara är fan helt hanrejad av den afroamerikanska kulturen.
>har blandad pojkvän
>imiterar Rihanna i sin röst och sångstil
>ser upp till Beyonce och andra negrer/blandade
>främjar drogkonsumption
>brevar twitternegerjagjag
>>
>dkn ingen stormig syster
>>
>>53390575
Att bli radikalare än NMR är en sund reaktion. Det finns ingen plats för partier och debatter i framtidens Sverige där svartskallarna drar runt i gäng och halshugger allt i sin väg.
>>
File: 1442003387312.jpg (13 KB, 680x299) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442003387312.jpg
13 KB, 680x299
>>53390618
>>
File: wut.jpg (96 KB, 1024x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wut.jpg
96 KB, 1024x576
>>53390360
>Radikal
>Rösta SD

Att rösta SD som en reaktion på allt som pågår borde vara normen, hur jävla cuckpillrad var du innan egentligen?
>>
File: 1396908720443.jpg (117 KB, 808x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1396908720443.jpg
117 KB, 808x499
>>53388982
>swedish studies
Me and my brother both have Mensa status and were raised by a single mother.
This one of your "mountain dew makes your testicles smaller" things?
>>
>>53390660
ditt lymmel
>>
>>53390599
ja, vi vet alla att du har autism, det är inget du behöver skylta med
>>
>>53390638
okej, varför bryr du dig?
>>
File: 1451180935096.png (254 KB, 614x764) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451180935096.png
254 KB, 614x764
>>53390647
>stormig syster
>inte storasyster

>dkn ingen storasyster
>ingen storasyster att sova tryggt hos
>ingen storasyster att mysa med
>ingen storasyster som lär dig saker
>ingen storasyster som låter dig utforska hennes kropp
>ingen storasyster att förlora oskulden med
>ingen storasyster som tar hand om dig och skyddar dig
>ingen storasyster som tar med dig ut på roliga äventyr
>ingen storasyster att spela tvspel med
>ingen storasyster som tröstar dig när du har blivit mobbad
>ingen storasyster som står upp för dig och slår sönder mobbarna
>ingen storasyster att mysa med framför en film
>ingen storasyster som älskar dig över allt annat
>du kommer aldrig kyssa insidan av din storasysters lår
>du kommer aldrig känna hennes upphetsande kvinnliga doft
>du kommer aldrig föra in handen under hennes söta trosor
>du kommer aldrig känna hennes mjuka hud när du smeker hennes kön
>du kommer aldrig se hur hon blir helt våt när dina tunga andetag når hennes känsliga delar
>du kommer aldrig höra henne gny av njutning när du vidrör hennes klitoris
>du kommer aldrig höra henne viska till dig hur mycket hon älskar dig
>du kommer aldrig somna vid hennes sida
>du kommer aldrig vara lycklig
>dkn ingen storasyster
>>
>>53390665
wow
i rolled a dice five times and got all sixes
dices confirmed for only rolling sixes
>>
File: 1452357717919.png (9 KB, 426x364) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452357717919.png
9 KB, 426x364
>>53390638
fan vad bra att jag är jag
>>
File: 1445661466751.jpg (39 KB, 293x344) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445661466751.jpg
39 KB, 293x344
Fan vad de två senaste trådarna har varit skit. Blixtbakåt-nivå på hela grejen.
>>
>>53390580
Låt dig inte skrämmas av invandrareärprecissomosscucken. Du har gjort ett bra jobb som äldre bror.
>>
>>53390630
USA är ett stort land och även i en rövstat som Kalifornien fanns det väldigt trevliga människor. Det här är ett beslut du måste ta själv men jag kommer ivf stanna i sverige
>>
File: Jew in space.webm (937 KB, 746x902) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Jew in space.webm
937 KB, 746x902
>>53390638
>What a time to be alive
>>
File: cyka.png (209 KB, 598x346) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cyka.png
209 KB, 598x346
>>
>>53390630
norge
>>
>>53390360
>kommer nog till och med rösta sd nästa val
shit mannen tare lugnt
>>
>>53390493
> vita män är de som mest stödjer feminister
> får ändå mest skit av sina egna kvinnor

När kommer Zaras egna skadekontroll om mörkningen?
>>
>>53390163
Nybög som tar jagjag på allvar detekterad.
>>
>>53390745
Bilal snälla
>>
File: 1439305623716.png (466 KB, 549x759) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439305623716.png
466 KB, 549x759
>>53390580
Hoppas du lär henne att försvara sig också.
>>
>>53390738
My middle name is "off by one"
>>
File: 1452451897644.png (844 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452451897644.png
844 KB, 1013x676
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda dom bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för dom dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
>>53390670
>>53390690
svar
>>
>>53390830
ditt lymmel
>>
>>53390726
Länka dina bästa syster/bror dåjins favä, jag behöver onanera
>>
File: 1452252011698.jpg (172 KB, 1600x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452252011698.jpg
172 KB, 1600x900
>>53390745
Vad förväntar du dig när SNSD, SIDF och hela jävla konkarongen (tack magnus söderman) är här?
>>
File: image.png (1 MB, 1079x674) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
1 MB, 1079x674
>>53390360
>kommer nog till och med rösta sd nästa val
>>
File: image.jpg (197 KB, 425x567) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
197 KB, 425x567
>>53390693
>varför bryr du dig om att allt du älskar smutskastas och försörs
>>
JÄVLAR vad elden reste sig helt plötsligt
>>
>>53390808
>anon som känner sig träffad detekterad
>>
>>53390863
undra om flickorna tog bilderna för att schlika till dom när de ska sova
>>
>>53390855
Jag har inga sparade på den här datorn
>>
>>53390870
Hur fan kan man inte ha röstat SD 2014? Vad var det som fick dig att tro att imamen Reinfeldt eller svetsaren var vettiga?
>>
>dkn ingen norsk pmax kjäreste
>>
ser fram mot att zara larsson ska försvara det här favä
>>
>>53390752
Tack mannen. Älskar min syster faktiskt.
>hon stormar
>dricker inte alkohol
>håller inte på med en massa äckliga killar
>alltid söt och tacksam när man hjälper till med skolgrejer

>>53390813
Bara lite grepp och grejer
>>
>>53390882
så det enda du älskar är vita män?
>>
File: image.jpg (103 KB, 740x494) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
103 KB, 740x494
>>53390943
Vad var det som fick dig att tro att det fanns någon parlamentarisk och fredlig lösning? Det har redan gått för långt. Kollapsen och inbördeskriget är oundvikligt.
>>
>>53390943
Möh föräldrar röstade på X
>>
chilla chilla killar
>>
File: 1452381831626.jpg (673 KB, 1632x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452381831626.jpg
673 KB, 1632x1500
>>53390895
>JÄVLAR vad elden reste sig helt plötsligt

KATTER

så att något annat reser sig
>>
File: 1372814693349.gif (80 KB, 160x120) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1372814693349.gif
80 KB, 160x120
>>53390863
>>
>>53390976
>Älskar min syster faktiskt.
jvdk

har topp lillasyster
>>
File: 1440014037523.jpg (198 KB, 847x592) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440014037523.jpg
198 KB, 847x592
>>53390983
>>
>>53390994
>dkn benare

Tvåde är fusk favä.
>>
>>53390983
Trodde väl egentligen inte det men lika bra att göra något av din röst. Sedan har ju SD visat sig vara mer skit än vad jag trodde det senaste året.
>>
>>53390977
Nej, men favä var det där en ganska rolig comeback

Sluta larva dig, du vet vad jag menar
>>
>>53390638
Hoppas hon dör.
>>
File: 1404409731017.jpg (249 KB, 700x525) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1404409731017.jpg
249 KB, 700x525
>>53390993
EY BRUSHAN EEEEEEEEY BRURRRRR CHILLA MANNEN

GE mig en ak och släpp mig lös favä
>>
File: image.jpg (80 KB, 542x441) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
80 KB, 542x441
>>53390976
>Bara lite grepp och grejer
Köp ett bra självförsvarsvapen åt henne som hon kan bära när hon lämnar hemmet. Undvik sprayer och elpistoler. De är värdelösa.
>>
https://twitter.com/cissiwallin/with_replies

ELDEN FORTSÄTTER ATT STIGA
>>
Jag vill inte fira nästa jul ensam

Men jag tror inte att jag vill fira den med någon av er heller favä
>>
>>53390796
Feminism handlar inte om jämställdhet mellan könen längre, det har vi redan. Men gapslynorna måste ha något att skrika om och göra uppror mot, så nu har rörelsen utvecklats till ett renodlat hat mot sitt eget folk och allt som är normalt
>>
File: 1434561743231.jpg (39 KB, 479x333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434561743231.jpg
39 KB, 479x333
>>53390211
Herre Jesus
>>
>>53391079
Synd, hoppas du får en trevlig jul ivf
>>
File: image (1).png (860 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image (1).png
860 KB, 800x600
>dkn du kommer aldrig bli såhär bra på lattekonst
>>
>>53390972
KVÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
>>
File: image.jpg (117 KB, 729x406) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
117 KB, 729x406
>>53391071
Inte snabbt nog.
>>
File: drake6.png (199 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
drake6.png
199 KB, 800x600
>år 2016
>kommunister existerar
>>
File: 1447062660657.jpg (609 KB, 1860x862) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447062660657.jpg
609 KB, 1860x862
>>53391020
AS
GARV
Vart kommer dessa ifrån?
>>
>>53391139
Hur dricker man den bilden?
>>
hej

>dkn förkyld
>>
>>53391071
vänta va?!!!!! är Cissi Wallin rödpillad?
>>
>>53391058
elpistol skulle vara ganska användbart faktiskt.
>>
>>53391058
mm kanske blir nästa födelsedagspresent

>>53391016
bästa känslan favä
>>
>>53390895
Judecuckmedia håller på att förlora sin långdragna kamp mot folkvettet, 2016 är året då skiten träffar fläkten på riktigt
>>
>>53391166
slukar den som yoshi favä
>>
>>53391165
Anon gjorde dem i början av 2015.

>>53391184
Nej, inte i jämförelse med kniv eller teleskopbatong.
>>
>>53391166
Byt filformat
>>
>>53391157
>>53391058
>stormbögar snor bilder från deviantart och använder dem som politiska teckningar
top lel
>>
>dkn vill bli bra på något men vet inte vad
>>
>>53391164
>Sverige och Europa förfaller
>våldtäktsturister drar runt och lever rövare utan att straffas, allt för dina pengar
>kom in 200 000 på ett år
>diskuterar skatter och socialism
>>
File: 1321647525300.png (5 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1321647525300.png
5 KB, 400x400
>dkn man får inga tittningar på sitt fräcka dutub-klipp

dutubjudarna kan väl skicka ett par trogna tittare min väg i alla fall
>>
http://nyheteridag.se/dn-lagger-skulden-for-morklaggning-pa-polisen-polisman-det-ar-ju-bullshit/
>>
>>53391157
Kan det ha och göra med att partierna mer radikala än SD är ett jävla skämt för alla som inte är IQ befriad underklass?
>>
>>53391178
Hon blev, just nu
>>
>>53391139
>dricka något annat än stor svart
bli bra
>>
File: 1448739614998.png (114 KB, 841x647) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448739614998.png
114 KB, 841x647
>dkn DET händer
>>
>>53391223
Knullande guld allihopa. Snälla breva alla.
>>
>>53391178
Varannan kvittring är ju apologetiskt eller "glöm inte de vita männen". Hon är väl helt bortkollrad som alla de andra på den sidan nuförtiden. Måste kännas rätt surt när ens ideologier, kulturer och system kolliderar sådär.
>>
>>53391269
Hoppas du hittar det Anon, själv så försöker jag bli bra på piano och slagsmålsspel
>>
>>53391287
>antyder att det spelar någon roll
>antyder att någon demokratisk förändring ens är möjlig

>>53391320
Jag har inte sparat några fler än dem.
>>
File: 1451980231626.jpg (2 MB, 1620x2288) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451980231626.jpg
2 MB, 1620x2288
Breva muskelpajer
>>
>>53391269
Bli bra på att hitta saker att bli bra på

Sen kan du bli medelmåttig på alla de sakerna
>>
>>53391166
Antar att man äter skummet med skeden, sen är det inte jättesvårt att dricka en kaffe direkt.
>>53391293
>dricka stor svart
>dricka
vad gör han?
>>
Det lär nog bli en händelserik sommar när dessa drygt 114000 mestadels muslimska män som vi tagit emot förra året tomtar omkring ute i samhället och tar för sig av vackra svenska flicka
>>
>>53391269
börja rita porr
>>
>>53391386
>antyder att någon demokratisk förändring ens är möjlig

Ja? Varför skulle det inte vara det menar du?
>>
File: 1373296059680.png (467 KB, 1200x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1373296059680.png
467 KB, 1200x1500
>man smr tror de ska rädda folket genom klistermärken och långa inlägg om judar och Hitler

Vad fan har de gjort för att sprida en positiv nationell anda?
Absolut ingenting.

SD har iallafall en genuin chans att bli störst så gränsen stängs så mycket det går på ett demokratiskt sätt.

De lyckas även få folket att vända sig ifrån etablissemanget som har satt oss i skiten.

Men självklart måste stormbögar snacka skit om SD...
>>
>>53391386
Demokratisk förändring verkar ha funkat för invandrarna så varför inte för oss?
>>
File: 1444814969597.webm (1 MB, 350x262) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444814969597.webm
1 MB, 350x262
>>
File: 1437751726364.jpg (44 KB, 500x502) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437751726364.jpg
44 KB, 500x502
>"VI LEVER I EN VÅLDTÄKTSKULTUR DOMINERAD AV VITA MÄN!"
>Samtidigt så ligger ickevita bakom majoriteten av alla våldtäkter, och minsta lilla uns om våldtäktsmisstankar så är ditt liv förstört om du är man

Vad menade nazi... feministerna med det här?
>>
File: 1430753077738.jpg (25 KB, 360x479) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430753077738.jpg
25 KB, 360x479
Hoppas att jag kommer in på GMU innan DET händer.
>>
>>53391401
>inte dricka minst 4-5 stora svarta per dag
>>
File: 1452438585390.png (443 KB, 885x451) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452438585390.png
443 KB, 885x451
>>53391424
Jag vill inte ens tänka på det. Mår så fruktansvärt dåligt.
>>
>>53391493
själv var man för dålig
>>
File: gangster-sonnen.jpg (107 KB, 626x339) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gangster-sonnen.jpg
107 KB, 626x339
>>53391493

Hur ska det hjälpa?
>>
File: 1443992497060.png (331 KB, 900x1116) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443992497060.png
331 KB, 900x1116
>>53391447
>>53391452
I år kommer 16-åriga svenska pojkar hamna i minoritetsställning. Det demografiska slaget är alltså förlorat. De har lyckats göra oss till minoritet, och vi kan snart aldrig mer stoppa problemet genom demokratiska eller parlamentariska medel - vi har blivit utbytta och kan inte ens uppnå 51% om alla röstar likadant, dessutom är en del av svenskarna förrädare. Tiden som lades på parlamentarisk kamp har varit slöseri.

>>53391448
SMR är för vekt och liberalt. De kommer inte göra någon skillnad och SD är rent förräderi.

Det finns inget hopp.
>>
File: 1428822727479.jpg (205 KB, 1186x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428822727479.jpg
205 KB, 1186x1000
>dkn man sitter och täljer på en enrisrökt congacsmedwurst
>>
>>53391492
De är för arroganta för att medge att de har fel på vissa saker
>>
>>53391196
>2016 är året då skiten träffar fläkten på riktigt

detta favä

folket gav löfven & co 2015 för att se om de kanske - mot alla odds - kunde sköta landet utan sd:s inblandning

de misslyckades fatalt och nu klämtar klockan
>>
File: maxresdefault23.jpg (87 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
maxresdefault23.jpg
87 KB, 1024x768
>>53391448
>stänga gränsen
INTERNERA
DEPORTERA
REPATRIERA
>>
File: 1399394122293.png (1 MB, 3346x2688) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1399394122293.png
1 MB, 3346x2688
>dkn sorterar fyrkanalsmappen och hittar sånt här guld från tråden i en helt annan mapp
>>
File: 1452268109179.png (861 KB, 459x782) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452268109179.png
861 KB, 459x782
>de bra snubblarna försvinner för en liten stund
>tråden blir skit

Förklara för mig varför anonymitet är bra nu igen.
>>
File: 1446758910916.jpg (11 KB, 272x185) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446758910916.jpg
11 KB, 272x185
>>53391493
Så du kan få skjuta ihjäl svenskar som gör uppror? För det är precis vad militären kommer att användas till när skiten träffar fläkten.
>>
>>53391493
>dkn bara 19
>dkn du föddes för sent för att slutföra din gratisutbildning innan Sverige kollapsar

kuk
>>
>>53391277
breva
>>
>>53391424
>>
File: 1447691291246.jpg (57 KB, 471x501) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447691291246.jpg
57 KB, 471x501
>>53391610
Det är nog försent för repatriering. Ett framtida inbördeskrig känns mer och mer troligt tyvärr.
>>
>>53391642
Var god länka tack.

t. säpo
>>
>>53391633
för att de jävla judde snubbel horrorna inte gillar när man brevar smr rödpiller sanningar om hur vi ska ta tillbaka vårt land från alla feminister och negrers
>>
>>53391567
Är väl bara att stänga gränserna, deportera de utan medborgarskap och lansera en kampanj för att öka nativitet hos svenskarna såsom i Danmark.
>>
>>53391721
tryckte ju ner direkt. Kollade aldrig bilden. Var god lämna tråden nu SÄPO.
>>
File: tony-irving2.jpg (43 KB, 450x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tony-irving2.jpg
43 KB, 450x450
>>53391727
>>
>>53391727
HELL SEGER
>>
>>53391505
dricker 4-5 cappuccino scuro alt. lungo per dag.

Tycker bara om stora svarta om jag äter choklad eller bakelse utöver den.
>>
>>53391633
>tråden blir skit

det är din åsikt, det är inte en universal sanning hur mycket du än vill det. Jag tycker att du ska försöka acceptera att människor gillar olika. #jaggillarolika
>>
File: CYYpmE_UwAAUpOv.png (1 MB, 1023x744) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CYYpmE_UwAAUpOv.png
1 MB, 1023x744
ska bli kul att se hur cuckarna ska försvara det här nu
>>
I love you badboll I made this for you
>>
>>53391787
fan va gullig tony är
>>
File: 1451505955135.gif (3 MB, 200x150) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451505955135.gif
3 MB, 200x150
>>53391727
>>
>>53391822
P O E S I
>>
>>53391774
Och vad ska vi göra med de miljoner rasfrämlingar som har medborgarskap då? Antingen skiter vi i illegitima lagar och förordningar som folket aldrig har godkänt ändå och ser till att börja ta tillbaka medborgarskap från rasfrämlingar, eller så går vi under. Svårare än så är det inte.
>>
>>53391827
t.badboll på polsk vpn
>>
>>53391827
Älskar dig, badpoll
>>
>>53391424
>dkn syster som är 16

n-nej säg att norra Norrland är säkert iaf, jag bor inte hemma så kan inte beskydda henne.
>>
File: 99300938.jpg (133 KB, 594x396) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
99300938.jpg
133 KB, 594x396
>antifa och muslimer dampar

https://www.youtube.com/watch?v=e4qIgxwQDdI
>>
Give me a (you)
>>
Finns det något svenskt community för amatörspelutveckling?
>>
>>53391827
Nice work anon
Sieg Heil!
>>
>>53391827
absolut völkisch
>>
>>53391896
I will never give you a (you)
>>
File: 20160110_220223.jpg (1 MB, 3264x1836) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20160110_220223.jpg
1 MB, 3264x1836
>dkn vita pepparkakor på ens finska gammelmormors recept
>>
>>53391856
Är väl inte heller världens undergång om vi hamnar i minoritet favä, så länge vi gör tuffare lagar mot våldsbrott och sexualbrott och slutar med snäll-politiken i förorterna.

En vit överklass med en brun underklass som skapar en stark industri och håller uppe välfärden låter inte helt illa.
>>
File: 1452194992001.png (45 KB, 429x410) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452194992001.png
45 KB, 429x410
>>53391822
När ska "ungdomar" bli synonymt med babbar som "youths" är synonymt för negrer i USA?
>>
>>53391827
>Deutsche
"no"
>>
>>53391856
Allt i sin ordning. När man har en vattenläcka så är första prioritet att stoppa läckan, inte att rensa ut vattnet.

Men sedan är jag inte stormbög och tycker inte varje "rasfrämling" ska ut. I princip alla asiater kan stanna, de flesta iranier är nog okej och samma gäller en stor del välintegrerade inte minst kurder. Sunnimuslimerna och negrerna är det största problemet.
>>
>>53391827
Badboll, aka Leo, is an ancap, though
>>
>>53391944
>brun underklass
>skapa något
>arbeta öht
>>
File: 1452459959631.webm (601 KB, 888x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452459959631.webm
601 KB, 888x500
>>53391869
Var fjärde svensk flicka kommer att bli våldtagen under sin livstid enligt statistik som kom INNAN flyktingvågen i år.
>>
>>53391888
fuktigt
>>
File: 837_4.jpg (118 KB, 1200x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
837_4.jpg
118 KB, 1200x1600
>>53391869
Se till att hon har en självförsvarsspray åtminstone
>>
>>53391944

>En vit överklass med en brun underklass som skapar en stark industri och håller uppe välfärden låter inte helt illa.

Så tyckte fransmännen på Haiti också. Riktigt föregångsland.
>>
>>53391959
Är ju det redan sedan flera år tillbaka Jonte. Ungdomsgäng betyder utan undantag blattegäng.
>>
>>53391944
Jävla dumheter. De vita sydafrikanerna tänkte så och nu är de nästan helt utrotade.

>>53391965
Då kanske liberalerna inom NMR passar dig eftersom de också tycker att stora mängder rasfrämlingar ska få stanna.
>>
>>53392000
Dra in alla lyxbidrag bara så kommer de arbeta.
>>
File: 1441312714104.jpg (195 KB, 798x770) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441312714104.jpg
195 KB, 798x770
>>53392011
>NORDISK KVINNOFRID
>inte en enda kvinna med i tåget
>>
>>53392049
Ungdomsgäng =/= ungdomar.
>>
>>53392069
en i mittersta ledet
>>
>>53391869

>>53392037
!!! LYSSNA INTE PÅ DEN HÄR PERSONEN !!!

Sprayerna som säljs lagligt är bokstavligen VÄRDELÖSA. De olagliga sprayerna är också ganska oanvändbara mot större grupper. Du utsätter din syster för enorm fara och en falsk trygghet.
>>
File: 1449130971249.png (233 KB, 375x465) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449130971249.png
233 KB, 375x465
>>53392067
Skulle leda till en bokstavlig chimpout.
>>
File: kent.jpg (37 KB, 626x346) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kent.jpg
37 KB, 626x346
https://twitter.com/kentekeroth/status/686286228707274753?s=04

HUR HÖGT KAN ELDEN STIGA?
>>
File: 1443053093460.jpg (3 MB, 4608x3456) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443053093460.jpg
3 MB, 4608x3456
>>53391936

Hur smakar finska pepparkakor?

t. aldrig smakat
>>
>>53392138
då har man en grund för utvisning, win win
>>
>>53392047
Ett recept på galenskap,
>>
>>53389573
Det där var ganska kul
>>
>>53392069
För det handlar inte om kvinnorna på riktigt anon.
>>
>Uttrycket "mörkning" för resten. Om fria mediers val av nyhetsrapportering. Vilket bisarrt ordval. Precis som det fanns en plikt att skriva.
https://twitter.com/martenschultz/status/686275931623845889

haha vilken äckligt omanlig hanrej han är
>>
>>53392069
Dom tillåter inte alltid kvinnor att vara med eftersom kommunisterna brukar fokusera sina attacker på kvinnorna.
>>
>>53392165
Men vi är så jävla dåliga på att utvisa folk.
>>
>>53392067
Mm, arbeta som gerillasoldater/stråtrövare
>>
>>53392069
Varför skall det vara kvinnor i tåget? Det är männens ansvar att skapa kvinnofriden, inte kvinnornas. Patetiska hanrej. Ser att feminismen har slagit rot i dig.
>>
>>53391278
>denna skadekontroll
hahaha de försöker inte ens längre
>>
>>53392148
och som vanligt kommer sjuklövercuckarna inte göra något
>>
Mazariner>alla andra bakelser
>>
File: Ave Maria.jpg (124 KB, 409x728) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ave Maria.jpg
124 KB, 409x728
>>53392148
>>
File: 1451517225117.gif (628 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451517225117.gif
628 KB, 500x375
>>53392060
>>53392047
>>53392000
underklass som är mer numeriska än herreklassen är inte ovanligt historiskt sett
>>53392138
därför har man polis, bara skicka in dödspatruller med handkanoner att rensa ut
>>
ta "knark" nu eller på torsdag?

jämna: idag
ojämna: på torsdag
>>
>>53392148
Varför ?
>>
>>53392138
Vilket leder till HeRaKr som i sin tur leder till något bra.
>>
>>53392155
De som min plastfarfars mor gjorde var jävligt goda. Det var visserligen 10 år sedan så minns inte helt.
>>
File: image.jpg (41 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
41 KB, 640x480
>>53391278
>oironiskt använda ordet bullshit i en artikel

VGH?
>>
File: 1442781251906.jpg (2 MB, 3280x2238) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442781251906.jpg
2 MB, 3280x2238
>>53392234
Vill du leva i ett så sjukt och konstgjort samhälle? Det vill inte jag.
>>
>>53392248
De förväntar sig en i vraket, broder
>>
>>53392286
ett citat är ett citat
>>
>>53392138
Ja, för att repatriera ungefär vad, en miljon människor INTE skulle leda till våldsamma upplopp menar du?
>>
>>53392148
JO: "Vi har beslutat att ignorera anmälningen för att förhindra de onda makterna som stiger inom Sverige."
>>
>>53392155
Svårt att förklara men lite sötare än de vanliga, och är gott som variation om inte annat.
>>
>>53392392
hmm vem är JO för JO
>>
>>53392237
Vad för knark?
>>
>>53392343
Det är sant, får sluta bara läsa länken
>>
File: 144334324467.jpg (66 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144334324467.jpg
66 KB, 500x375
>>53391278
>>53391822
>Expressen och DN ägs av samma företag
>båda skyller på polisen
vilket sammanträffande
>>
>>53392237
ta livet av dig bara, din jävla degenerate horunge
>>
>>53392185
>den tredje statsmakten har ingen skyldighet att rapportera om massvåldtäkter inom nationen
Ok grabbar, vi har ingen skyldighet att rapportera om vad som kommer hända med människor som honom efter det händer :^)
>>
File: 1452367436771.png (9 KB, 426x364) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452367436771.png
9 KB, 426x364
>>53392320
arier, kievan rus, slavägande greker etc var tusen gånger mer hälsosamma än bögnazister och liberalistcuckar
>>
File: islam6.png (180 KB, 369x395) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
islam6.png
180 KB, 369x395
http://en.cijnews.com/?p=18748
>>
>>53392431
JOJO
>>
Dumpa min barnporrmapp J/N?
>>
>>53391079
Varför kan du inte vara med dina föräldrar?
>>
>>53392277
>>53392422

Kanske borde baka nu i veckan favä.
>>
>>53392503
N

t. Äckel
>>
File: 1438971501389.jpg (50 KB, 780x437) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438971501389.jpg
50 KB, 780x437
>ta livet av dig bara, din jävla degenerate horunge
>>
File: Sasquatch.jpg (71 KB, 600x511) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Sasquatch.jpg
71 KB, 600x511
>>
>>53392503
Behövs inte. Vi har redan din IP och har en patrull på väg.
>>
>>53392469
>Rageah has a Bachelor’s in Islamic studies and a Masters in Shari’ah

Han vad
>>
File: 1452365269594.png (1 MB, 740x833) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452365269594.png
1 MB, 740x833
Stå upp, mot politikernas svek!
Stå upp, mot svenskfientlighet!
Till kamp! En svensk enhet, mot nationell otrohet!
>>
>>53392561
hej säpo
>>
>>53392503
Jadå, sätt igång.
>>
File: joe rogan4.jpg (60 KB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
joe rogan4.jpg
60 KB, 1080x1080
>>53392550

Joe hade rätt hela tiden.
>>
>>53392550
RADER DETTA
>>
File: eqcl7e.jpg (21 KB, 512x391) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
eqcl7e.jpg
21 KB, 512x391
>>
>snubblarna kommer tillbaka
>stormbrevandet avtar

hmm..
>>
>>53392561
>>53392606
Hur ska ni ha det? Tänkte det kan vara bra för er att ha något att gå på för att sätta dit den som tagit bilderna.

Men annars kan jag avstå från att dela bilderna.
>>
File: 1452460704503.png (1 MB, 705x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452460704503.png
1 MB, 705x1000
>>53392655
HELL SEGER
>>
>dkn ingen stark fv som skyddar en mot blattar
>>
>>53390162
Fråga vad klockan är
>>
>>53392690
>skyddar en mot
cuckar en med*
>>
>>53392148
Tyvärr kommer ingenting att hända, hyckleriet kommer dock exponeras.
>>
>>53392669
Pär är enbart en underagent. Jag är den som har det fulla ansvaret. Så det spelar ingen roll. Vi har din adress och patrull på väg så vi får bilderna hur som.
>>
>>53392690
>dkn vi inte har kringhärjande ökenfrökengäng som våldtar stackars svenska pojkar istället
>>
>>53392686
Är det Sugnes egna mall?
>>
File: 1377805931396.jpg (207 KB, 600x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1377805931396.jpg
207 KB, 600x900
>dkn du kommer aldrig vara engelsman
>>
http://nyheteridag.se/sodermalmspolisens-chef-kritisk-till-dn-citat-jag-har-inte-pratat-specifikt-om-sverigedemokraterna/

polischefen på självmordsvakt

>jag sa inte "SD" i just den meningen jag sa det i en annan mening där jag menade samma sak

l
m
a
o
>>
Såg precis shockwave darkside.

Faktiskt helt ok film. Klart sevärd
>>
File: Top_lel.jpg (47 KB, 304x315) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Top_lel.jpg
47 KB, 304x315
>>53392740
>>
>>53391856
Det här är ett extremt simpelt problem att lösa. Fängelsestraff utdömt att sitta i fängelse, fusk med medborgarskap = ut med huvudet före. Varenda jävla kriminell invandrare åker ut. Jag skiter ifall det bryter emot FN-stadgor eller inte är rättssäkert eller något sådant skit. Ge dem sömnmedel, släng in dem i containrar och flyg ut dem.
>>
File: 1442090231418.jpg (77 KB, 765x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442090231418.jpg
77 KB, 765x1024
>>53392690
>jvdk
>>
File: 1451985051396.jpg (46 KB, 907x670) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451985051396.jpg
46 KB, 907x670
längtar tills ironiskt stormande kulminerar i ironisk nationalsocialism favä
>>
>>53392760
Är det du eller pär som kör ut?
>>
>>53392847
vad menade anon med detta?
>>
>dkn snackar med en 15-åring

:^)
>>
Så fort jag umgås med mina vänner så pratar vi invandring. Det börjar faktist bli tjatigt.
>>
Någon som har sett filmen Comet?
t. har laddat ner den av misstag och har ingen aning när jag gjorde det
>>
File: 1443568986759.jpg (164 KB, 736x498) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443568986759.jpg
164 KB, 736x498
>>53392847
>antyder att vi inte är övertygade nationalsocialister
Såg du inte stråpollen?
>>
>>53392876
Pratar du med dig själv?
>>
File: 1432918468704.jpg (62 KB, 450x532) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432918468704.jpg
62 KB, 450x532
>Varenda jävla kriminell invandrare åker ut. Jag skiter ifall det bryter emot FN-stadgor eller inte är rättssäkert eller något sådant skit. Ge dem sömnmedel, släng in dem i containrar och flyg ut dem.
>>
>>53392876
>dkn brevade i tråden när jag var 16
>>
>>53392881
https://www.youtube.com/watch?v=36odfqA-Xqw
>>
>>53392782
Lär bli ett par som får avgå, som tur är har de rätt bra fallskärmsavtal hos polisen.
>>
>>53392782
Utmärkt strategi av DN att vrida skadan till polisen

JUDEN KOMMER UNDAN

LÅT HONOM INTE GÖRA DET.
>>
>>53392923
jvdk
>>
>>53392923
>dkn knektor har inte tagit livet av sig än
>>
>>53392768
haha aa att bli sönderslagen och få kuken avklippt av galna negresser medans nån arab i slöja sparkar dig mellan benen efter att dom har våldtagit dig klart låter jättekul
>>
>>53391888
>förväntar mig att kommunister eller araber ska få stryk.
>Får se gatuteater a la KPMLR.
>baka mang.
>>
File: hamlel.jpg (127 KB, 960x1023) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hamlel.jpg
127 KB, 960x1023
http://www.waz-online.de/Wolfsburg/Stadt-Wolfsburg/Rathaus-Opfer-wollte-seinem-Peiniger-helfen

Tysklands prognos för 2016 är en miljon migranter till.

En europeisk/världskonflikt innan 2016 är över tro?
>>
>dkn man alltid kan skylla på att man bara stormade ironiskt när SÄPO sparkar in dörren
>>
>>53391888
Någon som kan TLDR om kurder?

Å ena sidan är de emot ISIS och radikal islam, å andra sidan har de också redig skräpkultur med "muh klan" och "muh heder" och representeras tydligast av ärkepajsare som Özz
>>
>>53392851
Det blir Pär. Han och två kollegor har precis åkt.

>>53393003
haha aa
>>
>>53392928
>faller för juden

DN skrev självmant att polisen sa Sverigedemokraterna, då juden visste att juden inom SD skulle JO anmäla polisen


vem är jude inom SD? :^)
>>
Er den svenske folkestemning ved at vende for alvor? Jeg har altid haft på fornemmelsen at der måtte komme en kraftig modreaktion på Jeres politikeres vanvid.
>>
>>53393003
Blir svårare att förklara bort din 1 TB mapp med bilder från nazityskland
>>
>>53392881
samma här

ps. med umgås med vänner menar jag tråd1
>>
>>53392876
>>
File: Fattigmannen.jpg (539 KB, 754x939) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Fattigmannen.jpg
539 KB, 754x939
>Det finns nu 126 000 pojkar för varje 100 000 flickor i Sverige
>man snubblarna faktiskt fick mig att tro med #vårtår
Jag kommer leva och dö i ensamhet.
>>
>>53392768
>alla ökenfröknar som kommer bli krigsbyte under raskriget
>>
File: 1452445224364.jpg (111 KB, 934x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452445224364.jpg
111 KB, 934x1080
>>53392982
skulle gärna bli lite misshandlad av såna här
>>
>>53392503
>han har inte en trojan hos ecpat och har tillgång till terabyte av högklass bp
>>
File: 1431202287261.png (41 KB, 543x521) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431202287261.png
41 KB, 543x521
>>53390032
>En målsägande fick bland annat armen avslagen
>>
>>53392998
Sverige fick ju slut på sovplattser redan efter 3 intensiva månader... hur är det med tyskland... hur har de mat o sovplats åt de ~800,000 de tog i mot i år, och hur fixar de 1 miljon platser till?
>>
>>53393093
>misshandlad
>>
>>53393085
så många vita flickor som kommer blir dubbelpenetrerade av stora svarta tjurar
>>
File: hotaru.jpg (51 KB, 560x315) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hotaru.jpg
51 KB, 560x315
>>53392998
Lel så skönt att vita mannen går under
t. Mongol
>>
File: 1378598651357.gif (3 MB, 308x401) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1378598651357.gif
3 MB, 308x401
>>53393047
1488 favä
>>
>>53393040
Elden stiger för varje dag som går
>>
>>53393093
Hehe mm

Jag tycker att ni verklighetsfrånvända innesittare ska vara mer försiktiga om vad ni önskar er
>>
>>53393137

Har bland annat läst om byar där pensionärer tvingats ur sina tiotals år gamla hem för att göra plats åt flyktingar.
>>
File: 1452461368908.jpg (192 KB, 850x850) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452461368908.jpg
192 KB, 850x850
>>53393110
FRAMTIDEN
DU
VALDE
>>
File: 1451970072162.jpg (15 KB, 229x377) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451970072162.jpg
15 KB, 229x377
>>53392998
><3 SNSD !!FIWwoxTnNaX

????
>>
>>53393137
Gympasalar
>>
>>53393189
men du om jag skriver upp mina fantasiscenarion in i minsta detalj så blir jag ju fast här hela natten
>>
>>53393087
en ökenfröken mot en genomsnittlig "man" tror jag hon vinner fajten, de klarar sig ändå
>>
>daglig påminnelse att sexuella trakasserier är ett brott som inte ger fängelse utan bara böter
>daglig påminnelse att detta är detsamma som inget straff för flyktingar då de inte har någon inkomst så staten betalar böterna
>daglig påminnelse att de flesta inte döms om de låtsas vara under 14
>daglig påminnelse att till och med våldtäkt inte alltid leder till straff

De kan våldta och anfalla svenska tjejer utan att straffas och de vet om det. De hånar vår svaghet och går igång på att erövra våra kvinnor.
>>
>>53393252
Är >>53392982 din fantasi? Hur sjuk i huvudet är du eller?
>>
>>53393252
Men gör något konstruktivt ist för att vältra dig i sjuka sexuella fantasier
>>
>>53392782
>antyder att DN inte kände till det för länge sen
>antyder att DN inte bara försöker skyffla undan allt ansvar på någon annan när de insett att de fuckat upp
anon snälla
>>
http://www.politico.eu/article/europes-man-problem/

According to Swedish government statistics, as of the end of November, 71 percent of all applicants for asylum to Sweden in 2015 were male. More than 21 percent of all migrants to Sweden were classified as unaccompanied minors, representing more than half of all minor migrants to the country. For accompanied minors, the sex ratio was about 1.16 boys for every one girl. But for unaccompanied minors, the ratio was 11.3 boys for every one girl. In other words, the Swedish case confirms IOM’s statistic that more than 90 percent of unaccompanied minors are male. Indeed, on average, approximately 90 unaccompanied boys entered Sweden every single day in 2015, compared with eight unaccompanied girls.

Those numbers are a recipe for striking imbalances within Sweden. Consider that more than half of these unaccompanied minors entering Sweden are 16 or 17 years old, or at least claim to be. (There are no medical checks of age for Swedish asylum-seekers, and applicants who say they’re under 18 receive special consideration in the asylum process.) In this age group more than three-quarters are unaccompanied, meaning they are overwhelmingly male. According to calculations based on the Swedish government’s figures, a total of 18,615 males aged 16 and 17 entered Sweden over the course of the past year, compared with 2,555 females of the same age. Sure enough, when those figures are added to the existing counts of 16- and 17-year-old boys and girls in Sweden—103,299 and 96,524, respectively, according to the U.S. Census Bureau’s International Database—you end up with a total of 121,914 males in Sweden aged 16 or 17 and 99,079 females of the same age. The resulting ratio is astonishing: These calculations suggest that as of the end of 2015, there were 123 16- and 17-year-old boys in Sweden for every 100 girls of that age.
>>
File: 1452444382289.png (542 KB, 1086x587) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452444382289.png
542 KB, 1086x587
>>53392847
>>53392899
Detta är en tråd om INVANDRING och POLITIK, inte om SNUBBLARE och TRÅDPERSONLIGHETER, ok
>>
>>53392924
1) Alla är oroliga för att det inte går att ordna husrum och utbildning
2) Alla är arga på kulturskilnaden o våldtäkter osv
3) Alla vill skicka hem de som fått avslag, men ingen vet hur. Brukar sluta med att nån säger att alla borde skickas till en ö nånstans o klara sig själva.
4) Alla anser att ingen av de som kommer hit egentligen borde söka asyl i sverige, eftersom de har passerat så pass många andra säkra länder.
5) Den stora delen av ensamkomande barn är ett hål i lagen som utnyttjas så pass mycket att det är löjligt.
>>
>>53393035
Den dagen SÄPO skriver "haha aa" på 4chan kommer de bli utmobbade av alla bokstavsbyråer inom polisen.
>dkn borde ta kort på passerkortet till FRA utan konturerna
>>
>>53393321
Och majoriteten av alla svenska """män""" är livrädda för att ens rösta på SD. Vi förtjänar att gå under.
>>
>>53393336
Men putte, det var ju du som skrev det
>>53393344
hehe näää
>>
>>53393421
haha aa
>>