[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden - tåhå upplagan
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 523
Thread images: 151
>>
File: 1440550859079.png (557 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440550859079.png
557 KB, 1013x676
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda dom bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för dom dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
File: 1445481100966.jpg (123 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445481100966.jpg
123 KB, 500x375
>Behöver vi mer bevis på att bögar är sjuka i skallen?
nej det säger ju sig självt att de är störda favä?

men personligen har jag inte lust att breva om hur uppknullat vårt land har blivit mitt i böti eller nattmystråden
>>
Jag vill inte knula en 2d!
>>
tror jag går och lägger mig så grod natt på er

>man jag inser att det här förmodligen bara är början på förkylningen och jag kommer må ännu sämre imorgon
>>
File: 1452391189422.jpg (220 KB, 1280x1777) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452391189422.jpg
220 KB, 1280x1777
https://www.youtube.com/watch?v=5CWRe5cbt_M

Vad lyssnar ni på?
>>
File: 1447885115353.jpg (35 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447885115353.jpg
35 KB, 640x640
>h-hästtjejer har inte platta rövar!!!1
>brevar sedan de plattaste rövarna någonsin på hästtjejer

ha-ha
>>
Gör det någon skillnad om man köper NA eller EU versionen av FFXIV? Kan man fortfarande spela på NA servern och man köper EU versionen?
>>
>>53399499
>inte vara överlägsen bi.

Måste suga att bara ha halva populationen att välja på.
>>
File: 1450742925877.jpg (7 KB, 250x148) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450742925877.jpg
7 KB, 250x148
>>53399565
https://www.youtube.com/watch?v=oXEDxmhoBW8
>>
>>53399583
Ditt konto ska vara EU iallafall. Du kan välja NA-servrar ändå.
>>
>>53399581
Breva storrumpade tjejer favä
>>
>>53399565

https://www.youtube.com/watch?v=f11CKYB2FCA
>>
>>53399581
Du inser att nästan alla vita tjejer har platta rövar va?
>>
>>53399583
Nej, det spelar ingen roll.

Du kan dock få problem med betalning om du köper NA eller SEA har jag hört.
>>
>>53399565
https://www.youtube.com/watch?v=lMQK5MbIb1E
>>
Kommer någon ihåg hästanon?
>>
>>53399565
Det beesta

https://www.youtube.com/watch?v=UbQgXeY_zi4
>>
>>53399669
?
>>
File: 1442005409542§.jpg (177 KB, 658x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442005409542§.jpg
177 KB, 658x1024
>>53399650
>>
>>53399499
men förkylning är mysigt. grod natt

>>53399611
>halva
haha aa för bö po finns ju överallt hehe mm
skulle hellre va bi o bara låtsas va helt rak favä och kunna leva ett riktigt o normalt liv
>>
>>53399688
Japp. Besviken att ingen postade hans pasta.
>>
>>53399565
https://www.youtube.com/watch?v=6df0rha_Opw

vem /negerdunk/ här?
>>
>>53399688
han som blev bannad? ja
>>
>http://www.dn.se/nyheter/sverige/overgreppen-pa-festivalen-i-stockholm-rapporterades-aldrig-vidare/

avemaria.webm när?
>>
>>53399724
skulle citera>>53399551
>>
>>53399741
>>53399688
tja
>>
>>53399672
Nej? Inte platta till den graden där det nästan ser ut som att de viker sig inåt.
>>
File: 1441504508452.webm (2 MB, 720x404) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441504508452.webm
2 MB, 720x404
>>53399650
>>
>>53399746
negerdunk är bokstavligen skit. de "sjunger" bara o att döda varandra typ
>>
>>53399724
hört att om man knular en bi så blir man också bi

host host~
>>
>>53399818
aa det har du rätt i Anton
hårdrock eller hur?
metal head for life! \m/
>>
File: 1446940594827.jpg (141 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446940594827.jpg
141 KB, 640x640
>>53399650
>>
grod natt favä
>dkn full på en måndagmorgon igen

>>53399826
fast knula är äckligt
>>
>>53399746
representerar https://www.youtube.com/watch?v=mq6fPAKcNLs
>>
>>53399919
mysa också~
>>
File: 1452386469003.gif (3 MB, 320x291) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452386469003.gif
3 MB, 320x291
>>53399818
haha aa, jag skojade bara om att gilla stor liten.

>>53399860
samma här!! ultima thule eller ingenting favä.
>>
File: 1451852352843.gif (2 MB, 500x626) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451852352843.gif
2 MB, 500x626
>>53399672
haha aa
>>
Äntligen obannad :3
>>
>>53399981
vad blev du bannad för senpai
>>
Vill inte afghanerna stanna i Sverige eller? Varför är de så snabba att börja begå brott?
>>
Ska köpa mörka själar 3 till ps4 favä
>>
>>53399981
Hell seger
>>
File: 1433047921210.png (776 KB, 1755x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433047921210.png
776 KB, 1755x1080
>>53399981
Välkommen tillbaka :3
>>
File: 144032258411.gif (2 MB, 214x175) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144032258411.gif
2 MB, 214x175
>>53399940
>>53399860
Grabbar, ingen gillar väl negerdunk på riktigt väl? hahahah jude får inte mig inte
>>
Hur sätter man lättast alla variabler med samma potens på var sin term i täljaren favä?
>>
File: 1441563085452.jpg (110 KB, 558x559) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441563085452.jpg
110 KB, 558x559
>>53399914
Hon till vänster skulle få sitta på mitt ansikte varje dag i veckan favä, mums
>>
>>53399939
välj inte den degenererade vägen anon
du har chansen
bli lycklug favä
>>
>>53399755
https://twitter.com/ChangFrick/status/686253272458477569

imorron stiger kanske elden ytterligare
>>
>>53399989

Modsen tyckte det var off-topic med att pussa tjejer.

>>53400018
>Hell seger

Dräp en neger!

>>53400020

Tack!
>>
>>53400057
men jag vill ha en mysig pv
brudar verkar bara vara problem
>>
File: Zara_Larsson.jpg (210 KB, 1024x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Zara_Larsson.jpg
210 KB, 1024x1536
Gillar Zara Larsson STORA SVARTA?
http://45PUNKTmediaPUNKTtumblrPUNKTcom/8e8de8acd9654acf5eb626888d936019/tumblr_nna45zmOvi1qfc2yoo1_400.gif
>>
Vänlig påminnelse att bögtimmen är över.
>>
>>53400104
Blev inte du bannad cuckanon?
>>
dags att sova favä
>>
>>53400008
när kommer det? ska köpa det på pc favä

>>53400025
jo, negerdunk är faktiskt jävligt bra.
https://www.youtube.com/watch?v=3EfMMNTD1x4

>>53400038
ge en exempeluppgift
>>
>>53400192
>jo, negerdunk är faktiskt jävligt bra.
eh nej.
>>
File: 1448555018642.jpg (97 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448555018642.jpg
97 KB, 1280x720
>>53399947
>Kjol och korsett i ett

Topp jävla snyggt och h1 favä, gärna med längre kjol dock

>dkn ingen fv som klär sig så
>>
>>53400104
Hon åkte till Jamaica... det säger väl sig självt...
>>
>>53400192
14 april
>>
https://www.youtube.com/watch?v=PSPTGTpzbiI

Det kunde ha varit värre, vi kunde ha varit Tyskland.
>>
>>53400251
negerdunk är objektivt den bästa musiksmaken

bevisa mig fel

https://www.youtube.com/watch?v=1plPyJdXKIY
>>
>>53400100
>brudar verkar bara vara problem
tror du bö ärr bättre? det är ju knappt nån skillnad på bö o bru favä
förutom bö har mer aids och promiskuitet

men lycka till
grod natt anon sov gott
>>
File: 1393373034813.png (326 KB, 1000x625) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1393373034813.png
326 KB, 1000x625
>han är monosexuell
>>
File: 1443367885125.gif (2 MB, 420x428) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443367885125.gif
2 MB, 420x428
>>53400277
fan skrev fel menade 12 april...
>>
>>53400038

Beror ju på hur uttrycket ser ut.
>>
>>53400304
>negerdunk är objektivt den bästa musiksmaken
>bevisa mig fel
det går inte. för det där är bara bokstavligen skit
>>
>>53400276
okej, glömde det. tack
>>
>>53400251
Den enda vettiga negerdunken är Death Grips men det räknas inte.
>>
>>53400308
>göra sin läggning till en identitetsgrej

Gå tillbaka till tumblr
>>
>2016
>inte vara natalist
>>
>>53400188
God natt anon.
>>
>>53400304
instämmer på detta brev
>>53400308
>vara bög
>>
>>53400391
>tar inte käbbel
Kristdemokrat osv osv.
>>
>>53400277
>>53400337
så den 12 april kör vi mörka själar tre hela natten?

>>53400362
eh nej.
>>
>>53400104
look fake
>>
>>53400374
>vara såhär neo-/mu/

häng dig
>>
Bjud in till gillet i FFXIV, tack
>>
Hur känns det att vara bög? Känner ni er hatade/utanför?
>>
>>53400467
Jag började breva på /mu/ år 2009. Låt mig va.
>>
>>53400442
>eh nej.
tycker synd om dig om du på riktigt tycker negerdunk är bästa musiken
>>
File: 1426721538780.gif (1 MB, 500x599) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426721538780.gif
1 MB, 500x599
>>53400442
Jo visst det ska vi göra klois :3
>>
>>53400457
LITTLE
DOMINICAN
PENIS
>>
>>53400467
death grips är så neo-/mu/ att det är reddit favä
>>
>>53400490
haha aa
>>
>>53400480
>säger inte ens vad han heter
>>
>>53400480
Skicka ett tell till Liselotte Fields favä
>>
Är man hanrej om man föredrar interracial-porr?

Fr-frågar åt en v-vän
>>
>>53400514
fag
>>
>>53400521
detta
>>
>>53400555
Ja.

Något är fel med dig favä.
>>
File: 1452136357128.png (514 KB, 584x602) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452136357128.png
514 KB, 584x602
>dkn har ätit mig in i en matkoma på risbollar i två dagar nu
>>
File: 1452451248848.jpg (46 KB, 478x721) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452451248848.jpg
46 KB, 478x721
>dkn ingen Trump statsminister
>>
File: 1452215385576.png (231 KB, 678x678) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452215385576.png
231 KB, 678x678
>>53400555
Porr är alltid hanrejigt.

Dessutom dekadent. Rannsaka dig själv anon.
>>
>>53400490
inte så kul alls favä men mest för man själv inte gillar det
inte lika mycket andra. kanske när man var liten o nån ropade bög eller så men äh
>>
File: 1554367888.jpg (96 KB, 792x558) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1554367888.jpg
96 KB, 792x558
>/mu/
>efter 2011

MBDTF och GOOD Fridays var sista riktiga bra stora höjdpunkten där.
>>
>>53400555
Ja, fina siffror dock.
>>53400564
>2015
>not being gay

???
>>
>tråden är full utav bögar och cucks
>>
>>53400607
>säger han som drar handtrallor till bilder där han creepar på KD-politiker
>>
>>53400502
https://www.youtube.com/watch?v=rEaPDNgUPLE
Jag ger det några dagar till innan du blir frälst. Ge det en chans iallafall.

>>53400513
Längtar! :)

>>53400555
hälsa din vän att han är en hanrej.
>>
>>53400304
https://www.youtube.com/watch?v=__OSyznVDOY
>>
File: bara7.jpg (1007 KB, 1484x2158) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bara7.jpg
1007 KB, 1484x2158
>>
>>53400648
instämmer på detta brev

ändå är man hajpad för swish och skitbreven det kommer skapa
>>
>>53399981
>fedoraspam
>cuckspam
>knektor

välj en eller alla tre
>>
Jag måste berätta för er, jag är en väldigt framgångsrik affärsman.
>>
File: puffran i näven.png (82 KB, 230x206) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
puffran i näven.png
82 KB, 230x206
>dkn tror på allvar jag har en sömnstörning

sover bara i små 3-timmars intervall och känner mig alltid trött på dagarna
>>
Vad krävs för att gemene svensk ska göra uppror mot riksdagen och kräva regeringsskifte?
>>
File: L.F..png (489 KB, 624x806) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
L.F..png
489 KB, 624x806
>>53400686
>antyder att jag creepar på KD-politiker till att börja med
>>
>>53400742
PISKORRRRR
>>
>>53400742
Fler klistermärken.
>>
>>53400742
typ direkt kännbar inverkan i hemmet.
>>
>>53400742
att priset på anons mamma höjs lmaoo
>>
>>53400777
OCH
>>
>>53400166
Jag bidrar till tråden som jag har lite förtur du vet.
>>
>>53400695
>Jag ger det några dagar till innan du blir frälst. Ge det en chans iallafall.
Aldrig. Är bokstavligen skit.
>>
>>53400815
Rannsaka dig själv
>>
>>53400742
Ge det 2-3 år till av hela havet stormar. Nästa val kommer bli en jävla cirkus.
>>
>>53400822
>>53400709
https://www.youtube.com/watch?v=padvnsLUhUM
>>
>gilla dåligt negerdunk
Skärpning för fan.
https://www.youtube.com/watch?v=QTeIq8CCG3s
>>
>>53400861
Försöker.
Måste kanske få hjälp av någon favä.
>>
>>53400742

Att något sker som påverkar folks vardag direkt.
>>
>>53400905
> Nästa val kommer bli en jävla cirkus.
Och vad blir resultat?
Kommer Löfven sitta vidare?
>>
>>53400905
tror inte det dröjer tills 2018
>>
>>53400919
https://www.youtube.com/watch?v=1TBIMRW-7sA
>>
Seriöst. Hur gamla är ni om ni föredrar negerdunk som BÄSTA musiken?
>>
File: yukino.jpg (143 KB, 889x899) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
yukino.jpg
143 KB, 889x899
https://www.youtube.com/watch?v=SEJhJo0uy9c
>>
File: 1448937815154.gif (806 KB, 294x233) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448937815154.gif
806 KB, 294x233
>dkn man kanske har en pv på g
Det verkar inte vara något slynigt ons i alla fall då han tyckte "en övernattning på första träffen är inget man borde planera", samt att jag tar nästan vem som helst som pv. Det hänger väl på om han gillar mig då antar jag. Alla andra jag träffat har bara viljat knulla några gånger och sen inte hört av sig mer.
>>
>>53400939
Löfvens sista officiella framträdande var mer än 20 dagar sedan.

De letar säkert ny. Han har sämre siffror än Juholt hade.
>>
>>53400985
https://www.youtube.com/watch?v=DivvcAD1-60
>>
>>53401010
21, men jag tror inte det finns >>BÄSTA<< musiken, men musiken jag gillar bäst, ja.
>>
>>53401019
REEE
>>
File: 14432788894.png (6 KB, 419x249) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14432788894.png
6 KB, 419x249
>>53401033
>när man inser att S inte ens har någon bättre än Steffo

De är dödsdömda. Överdos av cuckpiller.
>>
>>53401010
62
försöker vara hipp och hänga med i svängarna, det är därför

https://www.youtube.com/watch?v=aNwvHEme_JE
>>
>>53401033
Och vad skulle en ny statsminister göra för skillnad?

Vad vill de åstadkomma? Alienera sig mot svenska folket ännu mer genom öppnare flyktingpolitik? Även Margot Wallström är ett jävla stolpskott som måste bort med sina efterblivna uttalanden.
>>
>>53400948
Sjukare saker har hänt. Moderaterna leker någon slags svälta räv med S-cuckarna och vill att de skämmer ut sig så hårt det går för att få easy walkover nästa val med typ copypastad SD-invandringspolitik. Medans SD får valet att antingen radikalisera eller vara M-cuckar. SD däremot kommer förlora väljare ifall de radikaliserar för hårt.

Kommer bli en kul avvägning där ingen blir nöjd och alla får litet.

>>53400939
Moderaterna tänker stödja honom där för han är för jävla korkad att fatta vilken jävla midashandske de gett honom. En som inte omvandlar allt den rör till guld, utan till bajs.
>>
File: image.png (112 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
112 KB, 640x1136
t. Svenska kvinnor
>>
>>53401097
https://www.youtube.com/watch?v=uo35O1AJOfg
>>
File: hotaru.jpg (125 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hotaru.jpg
125 KB, 1280x720
>>53401010
Vad är det för fel på negerdunk? Poesi till ett beat är ganska f1
https://www.youtube.com/watch?v=pJk0p-98Xzc
>>
>>53401033
Och det råkar inte sammanträffa med att vi har haft jul och nyår nyligen?

Topsossarna kan inte va så efterblivna att de skulle göra något sånt nu

Enda sättet vi får en ny statsminister är om något allvarligt händer Löfven
>>
>>53401110
Tja är väl bra att de är förberedda för framtiden som kommer, dock kommer det inte vara så mycket frivilligt sex längre.
>>
>>53401110
>alla kvinnor
>kunna hantera slynlivet

När ska den här lögnen dö ut?
Hur många kvinnor ska få bli slynlivsoffer innan det är över?
>>
>>53401110
"Nöjd och stolt"

Över vad? Inte är det varken svårt eller en jäkla bedrift att få knull som tjej.
>>
>>53401033
Långsemester ECKS-D. Svetsaren är fan komplett värdelös. Juholt hade faktiskt inte varit så jävla dålig. Men han var för yvig för den tillrättalagda median.
>>
>>53401087
Han är nog inget av vara avundsjuk över. 30 år men han är stilig, mysigt hårig, verkar vara snäll och kramgo, och jag vill bara ha någon för att inte känna mig så oerhört ensam.
>>
>>53401140
jag godkänner detta också favä.

https://www.youtube.com/watch?v=hFDcoX7s6rE

vem /gitarrsolon/ här?
>>
>>53401180
Ifrågasätter du kvinnans intelligens?
>>
>lirar ni ens Omsi?

https://www.youtube.com/watch?v=Kkfxh9y9rqE

>normal bögar om inte
>>
idm är ballaste musiken.
https://www.youtube.com/watch?v=QbV-nSAid0k

>>53401213
Gitarrsolon är bra.
https://www.youtube.com/watch?v=1slq_FwRN8o
>>
>dkn osäker på om kaffeflickan eller godisflickan är bäst
Det lutar åt godisflickan favä men vi får se när avsnitt 2 kommer ut om jag ändrar mig
>>
>>53400603
jvdk
https://www.youtube.com/watch?v=LmWOOrwDUug
>>
File: elliot.jpg (39 KB, 473x704) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
elliot.jpg
39 KB, 473x704
>>53401227
>kvinna
>intelligens
>>
>>53401250
>normal__________________bögar
>>
Zara är snyggare än Martina
>>
Tror ni att Birro röstar på SD eller SMR?
https://www.nordfront.se/marcus-birro-sverige-ar-en-bananrepublik.smr

Marcus Birro kallar nu Sverige för en bananrepublik på Facebook efter att polisen erkänt att de döljer sanningen för att bekämpa SD.

>Polisen vågar alltså inte att berätta sanningen om sexuella övergrepp mot småflickor för att, håll i er nu, sanningen skulle kunna stärka ett politiskt parti.
Gissa själv vilket…

>Man skyddar förövarna alltså, människor som kränker småflickor och föraktar i utsökt äckel de utsatta och värnlösa…

>Jag får läsa texten två gånger för jag tror inte det är sant. Inte ens jag trodde att den här bananrepubliken vi lever i var riktigt så här feg, lögnaktig och…galen.

>Alla vet numera hur media hanterat känsliga frågor, sanningar har brutits nertill till halvsanningar, folk har fått sparken, fakta har undanhållits och journalister har drivit mer eller mindre indignerade kampanjer.

>De flesta politiker har visslat i mörkret, inte vågat säga sanningen, hållit käften, ljugit eller låtit bli att säga sanningen.

>Till sist har dock verkligheten blivit…tillräckligt verklig och även statsministern har tvingats i en annan riktning. Verkligheten har den förmågan att den segrar till slut. Verkligheten bryter alla förbannade politiskt korrekta vallar.

>Det är en gigantisk förtroendekris för hela Sverige! Det är en stor fet skandal, en stinkande rättsröta, en kris för det här samhället. Det borde vara en väckarklocka för alla som tröttnat på alla de som hotat och i trygg oförskämdhet och maktarrogans kunnat hålla folket ifrån sig med ena armen och sortera sanningar och lögner med den andra.

>Det här landet vittrar sönder och samman. Det kränger och far i stormigt vatten.
>>
>>53401180
Det är det inte att vara man heller och få knull. Kvinnor vill ha topp 1%, de får sällan topp 1% och det gör dem bittra feminister.
>>
File: 1449738385116.png (2 MB, 1279x716) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449738385116.png
2 MB, 1279x716
>dkn ingen katt v
https://www.youtube.com/watch?v=R_2wfZGUUQo

Tack baserade anon som brevade den här kanalen tidigare
>>
>>53401019
Har han en feminin penis?
>>
>>53401266
https://www.youtube.com/watch?v=LCnebZnysmI

https://www.youtube.com/watch?v=xo-J1wf2KHc

Spelar du gitarr?
>>
>>53401328
Bägge är skitfula favä.
>>
>>53401332
Skiter i vilket. Snälla gå.
>>
File: 1450284248620.jpg (136 KB, 848x848) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450284248620.jpg
136 KB, 848x848
>>53401328
nej
>>
>>53401250
>massa tyska kommentarer
jagjagar är verklighet
>>
>>53401398
t. Abed

Din tid kommer då du ryker ur landet.
>>
>>53401338
Långt svårare än vad kvinnor har det, det är banne mig säkert.
>>
>>53401431
Häng dig
>>
File: du vad.jpg (79 KB, 1000x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
du vad.jpg
79 KB, 1000x750
>>53401332
>eller SMR
>>
>>53401180
Stolt över att vara fri? Är det så svårt att förstå?
>>
>>53401389
Nej, jag saknar taktkänsla, fingerfärdighet och kreativitet.

https://www.youtube.com/watch?v=Tna0Mmu1XlI
>>
>>53401461
Ut ur mitt land Abdullah.
>>
>>53401332
>>
>>53401328
fatta va negerkuk som går in och uit i den
>>
>>53401461
Det är du som kommer att hängas på repets dag.
>>
File: ivar.jpg (32 KB, 512x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ivar.jpg
32 KB, 512x512
Kan han rädda svensk media?
>>
>>53401154
Det bidrar väl, men han har synts väldigt lite hela hösten och vintern, och statsministrar har inte nästan en månads semester vilket fall som helst.

De har ingen politik. De resonerar väl så att det bara är att hålla tyst då varenda gången dem öppnar munnen barkar det åt skogen. Internt inom S och särskilt MP är det väldigt splittrat och kaotiskt just nu. Den här regeringsbildningen knakar i fogarna just nu.
>>
>>53401402
ljusa ögonbryn/10
>>
File: 1446403935170.jpg (31 KB, 230x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446403935170.jpg
31 KB, 230x250
>>53401431
>t. stormsnorre
lycka till med klibborna
>>
Hade mord vart lagligt i Sverige så hade vi aldrig haft problem med
Invandrare
Judar och bögar
Kommunister
För jag hade tagit dom med kniven på en natt!
>>
File: 1448334895329.jpg (8 KB, 249x249) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448334895329.jpg
8 KB, 249x249
>dkn internet har varit uppcuckat över hela stan hela dagen
>dkn det börjar funka perfekt precis när min bann på kanalen släpper
>>
Skola idag
REEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
>>
>>53401525
STORA
>>
File: 1432546546554.gif (2 MB, 350x314) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432546546554.gif
2 MB, 350x314
>>53401332
>eller SMR
>>
File: 1451965525895.jpg (167 KB, 880x880) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451965525895.jpg
167 KB, 880x880
>>53401033
>SvetsarN

Har vi haft en sämre statsminister någonsin? Tror fan det kommer bli omval i höst
>>
File: 1448467368670.png (761 KB, 885x1075) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448467368670.png
761 KB, 885x1075
https://clyp.it/0ikdgjsu
>>
File: 1437621335830.png (45 KB, 482x383) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437621335830.png
45 KB, 482x383
>>53401542
Nej
>>
>>53401634
I vår snarare.
>>
>>53401486
inte hört denna tack, den var jävligt najs.

>fingerfärdighet
Jag har bara en hand, du har inga ursäskter. köp en gitarr och bli en rockstjärna!

https://www.youtube.com/watch?v=RqQn2ADZE1A
>>
Om jag reser i Europa i sommar så blir det Polen, Slovakien och Ungern. Västeuropa är ju helt kört med totalt nedsmutsade städer. Vidrigt!
>>
File: 1451351268149.jpg (93 KB, 620x670) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451351268149.jpg
93 KB, 620x670
http://www.huffingtonpost.co.uk/jessie-thompson/milo-yiannopoulos-unverified-twitter-blue-tick_b_8944126.html

>Thank You Twitter - By Unverifying Milo Yiannopoulos, You Are Standing Up for Women Online

Hur kan en negerälskande äckelbög trigga feminister så mycket?
>>
>>53401689
>kopiera kommentarer från nordfront
haha aa
>>
File: 1422823581230.jpg (8 KB, 210x196) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422823581230.jpg
8 KB, 210x196
>Om jag reser i Europa i sommar så blir det Polen, Slovakien och Ungern. Västeuropa är ju helt kört med totalt nedsmutsade städer. Vidrigt!
>>
Dricker öl klockan två på en måndag natt
>>
Inför det ungerska stängselbygget i somras sa Viktor Orbán att det inte handlade om bara en miljon kolonisatörer som Angela Merkel hade bjudit in, utan att 10 miljoner till var på väg. Idag offentliggjorde den tyska regeringen att 8-10 miljoner till ska tas emot de närmsta åren + att Afrikas befolkning kommer att fördubblas inom några decennier och att vi européer inte kan förvänta oss att ha Europa för oss själva. De EU-länder som vägrar ta emot fler flyktingar ska bestraffas ekonomiskt.
Morgenthauplanen har utvidgats till att gälla hela Europa.
>>
File: feminazis.jpg (15 KB, 576x76) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
feminazis.jpg
15 KB, 576x76
>>53401696
>feminazis

lmao
>>
>>53401689
k bry
>>
vill bara va lycklig favä
>>
File: 1447596224422.jpg (81 KB, 545x620) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447596224422.jpg
81 KB, 545x620
>>53401653
>>
>>53401458
Fattar man kvinnor och orkar träna så löser det sig. Har man dessutom inte en dålig personlighet och litet klädstil så är det ännu lättare.
>>
>>53401745
du kan sluta namnböga nu
>>
>>53401768
Det är cucken som kopierar texter från Nordfront och Blixtbakåt. Detta är också därifrån >>53401750
>>
>>53401364
Har inte sett den än men det är antagligen en riktigt fet och grov manslem om man utgår ifrån hans kroppsbyggnad.
>>
>>53401687
Inget intresse av att lira heller.
>>
File: 1452439364272.jpg (19 KB, 276x275) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452439364272.jpg
19 KB, 276x275
>>53401653
>https://clyp.it/0ikdgjsu
>snubben som snodde mina bilder är cuckanon
någon jävla måtta får det väl ändå vara
>>
>>53401784
Då får det bli så
>>
>>53401789
Hur vet du var det kommer från? Läser du nordfront?
>>
File: 1439863480940.jpg (82 KB, 780x439) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439863480940.jpg
82 KB, 780x439
>>53401696
>Huffingtonpost

topp kek
>>
>>53401804
Skål broder!
>>
Vi befinner oss i krig och då angrips kvinnorna sexuellt av fienden. Allt med regimens goda minne för de vet givetvis vad dessa araber och afrikaner går för.
>>
>>53401808
Jag läser all alternativ media.
>>
>>53401653
är det här virus?
>>
>>53401689
Balkan är nice och de hatar zigenare och negrer. Så slår du avskum där nere för att de stör dig så bryr sig ingen.
>>
File: 1444610004520.jpg (58 KB, 540x513) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444610004520.jpg
58 KB, 540x513
>>53401794
Du har brevat den där skiten hela dagen Mdongo, skärp dig för fan
>>
>>53401793

okej då, du slipper.

godnatt favä. tack pontus för du påminde mig om klockan
>>
Innan var det arbetarna som kommunisterna använde som nyttiga idioter att genomföra deras världsrevolution, den misslyckades..Nu är det istället araberna som blivit de nyttiga idioterna som används för att krossa Europa..
>>
Danmark JA!
Skönt att se att inte alla där nere är nasserasister favä

https://www.youtube.com/watch?v=S4EbZarhhIY
>>
>>53401861
det är som vocaroo anon
>>
>>53401861
Ifall du hade haft 4kanalx så hade du inte behövt ställa den frågan

Var inte en idiot, skaffa 4kanalx
>>
>>53401875
Neger jag har brevat den två gånger idag
>>
File: 1439939272400.png (1 MB, 792x713) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439939272400.png
1 MB, 792x713
>>53401908
Bara hanreja min skit upp
>>
>>53401634
>>53401684
Ola Ullsten kan va en kandidat

De enda som skulle vinna på omval just nu till våren i alla fall är sd och det vet dom andra partierna så inget nyval blir det snart
>>
File: 1452454422693.jpg (19 KB, 306x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452454422693.jpg
19 KB, 306x306
>>53401689
>>53401750
>>53401857
>>53401870
>>53401902
Du kan sluta nu pastaanon.
>>
Har ni lyssnat på senaste Radio Nordfront?
https://www.youtube.com/watch?v=vQMlOWK3LXg
>>
File: 1448430215436.jpg (93 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448430215436.jpg
93 KB, 640x480
>>53401908
Jag älskar hur man bokstavligen ser på dem direkt att de är hanrejer
>>
lmao

http://oddshot.tv/shot/nvidia-20160108234416511
>>
>försöker breva
>You are b&
>bannad för ban evasion i september 2015 för ett brev som jag inte gjort
Vad i helvete?
>>
>>53401908
>googlar radikal ungdom
>förväntar mig någon slags bokstavskombinationskommunism
>kulturmarxistiska socialliberaler
>Är inte detta ännu värre?
>>
>>53401952
Och innan brevade du samma ungjävel fast en annan bild minst 3 gånger
>>
>>53401899
godnatt herr klo.

breva gitarrspel imorrn
>>
>>53402015
SNO HANS SAKER!?!?
>>
>>53402049
>att använda samma reaktionsbilder är dåligt
"Nej"
>>
Var det mycket mångkultur när ni växte upp? Vilken stad?
>>
>>53402060
Eller breva inget alls.
>>
>>53402025
du brevar ju nu, hur går det till då?
>>
File: 1438642822051.png (611 KB, 780x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438642822051.png
611 KB, 780x720
>>53402015
>Swafty
>>
File: 1413664309087.png (187 KB, 400x389) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1413664309087.png
187 KB, 400x389
>>53402049
>donken han vet
Godnatt mannen
>>
>>53402084
Ja, att avatarböga är emot reglerna
>>
>>53402142
Det är inte avatarbögande bara för att du känner igen att det är hans bild.
>>
>>53401976
Jag är bara en simpel rasist. Jag orkar inte kopiera massa jävla nördfrontpasta för att trigga blattar. Det går fint med att bara länka MSM och fråga tråden "blattar?"
>>
>>53402159
>t. moderatextremistanon
>>
>>53402106
varför hata på kloanon? mycket mysigare och trevligare än alla blogg-snubblare
>>
File: 1401187793594.webm (2 MB, 1400x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1401187793594.webm
2 MB, 1400x1080
>>53402130
Har koll på dig bubben

Godnatt Mdongo :3

>>53402084
>Breva samma brev med samma bild flera trådar på raken

lol
>>
>>53402105
Stockholm, Söderort, var typ 45% svenskar i min klass.

Nu är det säkert under 10% i den skolan.
>>
>>53402197
Hell seger carl!
>>
>ska upp om fyra timmar
Jäkla helvetesskit jävla bögslynnegers fittläckage till anuspraktik, jag vill inte bli löneslav.
>>
>Aftonbladet nere


det börjar
>>
>>53402214
>alla blogg-snubblare
Bokstavligen vilka? Vi har inga blogg-snubblare.
>>
>>53402242
HELL
>>
>>53402226
>under 10%
>garvböl
>>
>>53402214
Dålig negerdunk och dålig fadersrock.
>>
File: 1444649443573.jpg (22 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444649443573.jpg
22 KB, 400x400
>>53401998
varför skulle jag?
>>
File: 1452392445280.jpg (34 KB, 512x288) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452392445280.jpg
34 KB, 512x288
>>53402214
Hej Kloanon

Var vänlig sluta snubbla
>>
>>53402285
Ayy bror vad skrattar du åt?
>>
>>53402242
Eller så håller dom den bara nere för att göra underhåll
Inte många besökare under denna tiden
>>
>>53402328
Han är en utav de skönare snubblarna med humor. Vad är ditt problem?
>>
File: 1447949593097.png (576 KB, 601x630) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447949593097.png
576 KB, 601x630
Vad lyssnar ni på?
>>
>>53402328
>>53402288
>>53402256
haha aa
>>
File: fit.png (246 KB, 1136x717) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fit.png
246 KB, 1136x717
>>53401844
Skål kamrat
>>
>>53402385
https://www.youtube.com/watch?v=WS6-vI70oc0
>>
File: dance.gif (37 KB, 303x325) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dance.gif
37 KB, 303x325
>>53402374
>humor
>>
>>53402330
Sverige är knullat mannen.
>>
>>53402236
>dkn måste upp tidigt och ringa till vårdcentralen
Helvete vad jag hatar vårdcentralen. Ringer man inte innan klockan 8 är allt upptaget och man får ingen tid
>>
>>53402345
det börjar med Aftonbladet, sedan Expressen, sedan andra samhälleliga funktioner


sedan är den nordiska revolutionen igång
>>
File: 14424821257.png (672 KB, 792x388) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14424821257.png
672 KB, 792x388
>>53401794
Va nej? Jag är bildtjuven och vet du att du nyss snodde min bild jag snodde från reddit din bov.
>>
>>53402385
https://youtu.be/HKFDYdaSyng
Jag ska försöka dygna
>>
>>53402390
favä
>>
Jag är inte ens svensk men kommer rösta på NMR med förhoppningen att SVERIGE BEVARAS SVENSKT efter att jag lämnat landet. HELL SEGER!
>>
>>53402385
http://www.twitch
.tv/eloise_ailv
>>
>>53402441
vad favä? vad fan menar du med favä?
>>
>>53402422
Det är inte ens en bra reaktionsbild favä
>>
>>53402385
https://www.youtube.com/watch?v=r3cZIjahaIY
>>
File: 133834214821.jpg (129 KB, 1440x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
133834214821.jpg
129 KB, 1440x1080
>>53402491
>>
File: tuttoni yuugi.jpg (694 KB, 800x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tuttoni yuugi.jpg
694 KB, 800x800
>>53402385
https://www.youtube.com/watch?v=Pgao9CNNhbY

>dkn ingen oni fv
>>
>>53402445
europé eller utomeuropé?
>>
File: 1413387323350.jpg (32 KB, 500x667) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1413387323350.jpg
32 KB, 500x667
>>53402385
https://www.youtube.com/watch?v=GvlFPagC6hE
>>
File: 1443825438124.png (296 KB, 521x493) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443825438124.png
296 KB, 521x493
>dkn bildtjuven snor ens bilder med filnamn
>>
>>53402554
din mamma lmao
>>
>>53402474
hehe mm
>>
The Big Short favä
>>
File: 1452452323452jpg.jpg (100 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452452323452jpg.jpg
100 KB, 640x640
>>53402450
Vafan, är rycklänkar inte blockerade längre?

>Man kan bädda in ryckströmmar

Woah...
>>
File: image.jpg (115 KB, 640x1097) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
115 KB, 640x1097
>skriver något negativt om kvinnor
>kommer tillbaka till hundra notiser
>>
Kan någon autist förklara varför bildtjuveri är en grej?
>>
>>53402601
mm strax
>>
>>53402618
Judar.
>>
>>53402554
utomeuropeisk
>>
>>53402617
Ska jag lära dig hur man jävlas med kvinnor på ett socialt smidigt sätt?
>>
File: seiba vedbod.jpg (118 KB, 1000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
seiba vedbod.jpg
118 KB, 1000x1000
>>53402385
https://www.youtube.com/watch?v=_HyCUr95LEU
>>
AFTONBLADET OCH SVD NERE!
DET HÄNDER!
>>
>>53402618
Anti-avatarbögeri
>>
File: 1449613243147.jpg (7 KB, 222x227) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449613243147.jpg
7 KB, 222x227
>>53402491
>Mdongo
>Bra reaktionsbilder

Bäbisar, Apor och le episka kamp"""""""""sportare""""""""""
>>
>>53402611
Vet inte favä, antar att de fortfarande är det. Men är man bra så har man bara linkify som gör det möjligt att klicka på brutna länkar
>>
>>53402618
haha aa
>>
>>53402638
Aa, ska bara dra på mig mina brevarbryxor.
>>
File: 1435454355599.jpg (136 KB, 699x848) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435454355599.jpg
136 KB, 699x848
Ingen är väl patetisk nog att sno bilder?
>>
>>53402674
Då är jag glad att du tänker repatriera dig själv. Hell seger!
>>
>>53402617
>vara en /r9k/ nätkrigare

snäppet värre än en stormnätkrigare.
>>
>>53402675
Nej favä, jag är ingen misogynist
>>
File: 1452474325162.jpg (152 KB, 699x848) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452474325162.jpg
152 KB, 699x848
>>53402701
:^)
>>
>>53402737
Personligen tycker jag stormbögar, anti-stormbögar och r9k är samma pack.
>>
>>53402726
Yes. Tänker flytta tillbaka till Japan. Jag tror starkt på etniskt homogena länder.
>>
>>53402675
Ja
>>
File: 1450721067794.jpg (82 KB, 640x1087) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450721067794.jpg
82 KB, 640x1087
>>53402737
haha aa
>>
File: 1452391942618.jpg (121 KB, 1136x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452391942618.jpg
121 KB, 1136x640
>>53402695
Har aldrig tänkt på att komma förbi blockeringen med radbyte favä

http://www.twitch
.tv/shigetora

Tufft
>>
>>53402752
Det är jag.
>>
File: 1452474325162.png (919 KB, 535x653) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452474325162.png
919 KB, 535x653
>>53402759
>>
File: 1452027332134.png (176 KB, 428x510) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452027332134.png
176 KB, 428x510
>>53402726
>>53402782
>när två personer sitter och gycklar varandra utan att de märker av det själva
>>
>>53402803
Vad fan är detta för skit ni sysslar med?
>>
File: 1449688475814.jpg (53 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449688475814.jpg
53 KB, 720x960
>>53402737
>Man får inte reta kvinnor
>Vara en vitriddare på internet

Snäpper värre än att vara vitriddare ivl favä
>>
>>53402817
Varför?
>>
>>53402781
le episk neutral fejs
>>
>>53402803
Herregud. Hur lyckades svenska kvinnor bli sådana gigantiska horor?
>>
>>53402785
Bli ärkekonservativ och stå för det helt oironiskt. Tvinga inte folk till att vara X,Y och Z. Säg bara att det är ditt personliga val att bara hålla dig till en viss sorts konservativa kvinnor. Dock krävs det nog att du är bitter som fan och även ifall de skulle börja ta dig på kuken och vara slyniga att du är ointresserad för att det ska vara trovärdigt. Konservatism i stil med miskekens politiska åsikter är som att breva hanrejporr inför ett gäng stormbögar.
>>
>>53402781
Alla är samma pack favä.
>>
>>53402882
Amerikansk kultur, däribland STORA
>>
File: OK..png (170 KB, 443x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
OK..png
170 KB, 443x450
>>53402897
Ja ja, jag ser dig.
>>
>>53402835
>dkn allt här är gyckel. Det är bara vissa som inte fattar det.
>>
>>53402950
>dkn detta är vad som gör 4kanal och världen i allmänhet så bra
>>
>>53402950
>dkn det är synd om dem som inte fattar att det mesta på 4kanalen är gyckel
>>
>>53402947
Calle?
>>
File: 1441222182577.jpg (16 KB, 265x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441222182577.jpg
16 KB, 265x300
>>53402897
>neka sig själv fitta är att jävlas med kvinnor
haha aa, inte som att de bara går till nästa kille för att få lite kuk
>>
>>53402950
>dkn inget här är gyckel. Det är bara vissa som inte fattar det.
>>
File: Skelesad2.jpg (46 KB, 576x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Skelesad2.jpg
46 KB, 576x1024
Känner ni någonsin >dkn ingen fv?
>>
File: 1440164957278.jpg (87 KB, 582x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440164957278.jpg
87 KB, 582x600
>>53402897
>vara så beta att du låtsas vara något du inte är/döljer vem du är för sex
>>
>>53403031
Jag har fått knulla tillräckligt i mitt liv. Jag är ganska ointresserade av random krogluder. De är liksom litet trista efter du gjort det ett par gånger.
>>
File: 1451921346444.jpg (40 KB, 550x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451921346444.jpg
40 KB, 550x512
>>53403068
>>
>>53403068
Varje dag, varje timme, varje sekund
>>
>>53403068
varje vecka, varje dag, varje timme, varje minut, varje sekund, varje millisekund

>dkn ingen fv
>>
File: 1451601224811.jpg (156 KB, 663x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451601224811.jpg
156 KB, 663x960
>>53402882
Inga förutbestämda moraliska stödpelare att härleda sina etiska ställningstaganden utifrån, enbart "alla ska få göra och vara precis som de vill och känner för" kaosartad liberalism som kommer att orsaka vårt samhälles förfall ifall inget görs

Hade jag några fedorabilder sparade så hade jag klistrat fast en vid det här brevet favä
>>
>>53403068
Ja ibland
>>
>>53403068
Nä, ledsenbögar kan gå och ta sig.
>>
File: 144202084820.jpg (32 KB, 500x587) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144202084820.jpg
32 KB, 500x587
>Jag har fått knulla tillräckligt i mitt liv. Jag är ganska ointresserade av random krogluder. De är liksom litet trista efter du gjort det ett par gånger.
>>
File: 1442160910288.jpg (156 KB, 425x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442160910288.jpg
156 KB, 425x500
>>53403071
Oj vad sura alla kvinnor måste bli, du jävlas verkligen med dem min vän
>>
File: Skelesad.jpg (40 KB, 599x664) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Skelesad.jpg
40 KB, 599x664
>>53403094
>>53403098
>>53403099
>>53403107
>>53403109
Jag känner den känslan av varianten >dkn ingen tysk fv just nu
>>
>>53403068
>>
can you swedes stop spamming cuck porn? ty.
>>
>>53403049
Jag skulle faktiskt tro det också. Jag har aldrig gycklat på kanalen. om man säger något jättekonstigt kan man bara påstå att man gycklat ändå, det är det som är så bra med 4kanalen
>>
>>53403068
>dkn ingen motvillig fv att hålla fast och knulla hårt
>>
>>53403152
Finns det många sötpajer i Tyskland? Vart bor du?
>>
File: LmQ.png (87 KB, 684x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
LmQ.png
87 KB, 684x576
>>53403068
>>
>>53403152
har du fler såna bilder?
>>
>>53403185
Det gör det väl, men det är en speciell tysk paj jag har i åtanke
Berlin
>>
File: 1423026753120.jpg (136 KB, 550x733) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423026753120.jpg
136 KB, 550x733
>>53403100
Har dig familj
>>
>>53403152
Bara förfölj någon tjej tills en Mahmoud anfaller henne och var en riddare i glänsande rustning.
>>
File: 14432566046.png (91 KB, 264x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14432566046.png
91 KB, 264x400
>>53403068
Den kryper in lite då och då.
>>
Tror du att folk som animerar på Pixar animerar porr för sig själva? Jag skulle göra det om jag jobbade där.
>>
>>53403174
Never

>>53403180
Machmud snälla
>>
>>53403216
Lycka till då mann1, kul för dig om du lyckas!
>>
>>53403143
Ifall du hade konservativa åsikter och framförde dem som om de inte var kontroversiella skulle du också avtrycka ett par kvinnor ivl. Ifall du kunde prata med dem. ;)
>>
File: 1400408985360.gif (849 KB, 350x264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1400408985360.gif
849 KB, 350x264
>>53403068
ganska ofta
>>
File: 1450507351171.jpg (59 KB, 400x410) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450507351171.jpg
59 KB, 400x410
>>53403220
>Bara förfölj någon tjej

Undrar vad som kan gå fel
>>
File: Skeleman.jpg (54 KB, 599x791) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Skeleman.jpg
54 KB, 599x791
>>53403214
Skelettbilder? ja
Ledsna skelett med knäppchatt-captions? nej
>>
Måndag morgon nu, varför är vi uppe? Livet kan inte vara såhär. Kanske.
>>
>>53401745
Hällde nyss upp en grogg ;)
>>
>>53403292
ville ha ledsna skelett med knäppchatt-captions favä

lycka till med sötpaj tysken :)
>>
>>53403255
Inte som en våldtäkt, mer bara att hon är lite för trött och inte riktigt på humör men jag tvingar mig ändå på henne. Efter några minuter ändras hennes humör och hon börjar gilla det, men då kör jag på hårdare och får henne att tänka om. Sen kommer jag djupt i henne, pussar henne på pannan och somnar
>>
>>53403320
skulle inte du börja på komvux? trodde din farsa såg till att ordna upp ditt liv, till skillnad från att grogga i ensamheten klockan halv 3 på en måndag.
>>
>>53403320
Är du alkoholist
>>
>>53403320
Du är alkis
>>
File: 1451353752317.jpg (31 KB, 479x481) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451353752317.jpg
31 KB, 479x481
>>53403340
>>
någon superlikade mig på fnöske men jag kan inte svepa förrän på tre timmar
spänningen är fan olidlig
kuksatan
>>
Är den vita rasen död? Finns det något tillhåll i Europa där det fortfarande krigas för att hålla oss levande?
>>
>>53403421
Hoppas han är över 180 cm för din skull, annars är han inte värd din tid
>>
>>53403367
Visste du att carl är en nästeschef hos NMR i göteborg?
>>
>>53403396
>vet inget om hans liv
>kallar honom för alkis
Men du
>>
>>53403453
är autistisk pojke som just investerade i tinder favä
känns bra att bli validerad
>>
>>53403471
>kant inkommande
>skiter i hans liv
>litet alkat med grogg måndag morgon 02:27 i herrens år 2016
>>
>>53403466
nej, kommer bara ihåg att han brevade något om komvux och hans farsa
vet inte ens vad NMR är

>>53403471
berätta snälla
>>
File: 1393856684747.png (860 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1393856684747.png
860 KB, 640x1136
>>53403466
vi säger så
>>
Funderar på att heema en babbe.
>>
>>53403332
Tack
Jag behöver nog all tur jag kan få
>>
>>53403533
Fan, tare lugnt Dennis
>>
File: 9e2.jpg (35 KB, 448x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
9e2.jpg
35 KB, 448x375
>>53403533
>>
File: 1447563718710.jpg (76 KB, 1000x816) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447563718710.jpg
76 KB, 1000x816
>>53403367
>>53403388
>>53403396
Mitt "introduktionsmöte" är inte förrän klockan tre på eftermiddagen, jag tror jag klarar mig

>>53403466
kanske
>>
>>53403552
hur är hon? berätta om henne

intressen? sötpaj 1-10?
>>
File: 1143972414.jpg (8 KB, 225x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1143972414.jpg
8 KB, 225x225
>>53403340
>dkn spenderade typ 10 min på att gräva igenom alla mina mappar för att hitta den här uråldriga bilden

Tvek huruvida det var värt det favä
>>
>>53403466
>kan inte stava carl eller göteborg med stora bokstäver
Alibaba snälla
>>
>>53403579
Lycka till. Jag hoppas faktiskt du styr upp ditt liv och gör din far stolt.
>>
>>53403579
Men varför dricka klockan halv tre på natten? Vad ser du för njutning i det?
>>
>>53403607
Hell seger!
t. Bilal
>>
File: jeanne.gif (328 KB, 549x598) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jeanne.gif
328 KB, 549x598
>>53403533
Lycka till, jag ber för dig att han inte bär kniv
>>
>>53403629
För vissa funkar det som sömnpiller.
>>
>>53403629
>t. avundsjuksanon
>>
File: 1446833838438.jpg (157 KB, 992x880) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446833838438.jpg
157 KB, 992x880
>>53403619
>skuldtrippa sig själv
>>
File: rip jenna.png (2 MB, 1024x964) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rip jenna.png
2 MB, 1024x964
>dkn Reckful är rolig igen

Prisa Jehova
>>
Var köper jag sömntabletter?
>>
>>53403699
>dkn Jackie kom in
>>
>>53403668
>det blev ingen bild på risbollarna
>>
>>53403698
Nej jag hoppas faktiskt att det går bra för honom. Relationen mellan fader och son är den viktigaste man har i en mans liv.
>>
>>53403721
inte så svårt att få det utskrivet
boka tid bara
läkare vill sälja
>>
>>53403721
systembolaget
>>
>>53403677
när du säger "vissa" menar du alkoholister?
>>
>>53403721
Jag heema dig till sömn för gott om du vill
>>
>>53403721
din mor eller far kan nog köpa det åt dig. dom har nog råd.
>>
>>53403721
Skaffa dig disciplin istället
>>
>>53403745

Måste jag seriöst gå till en jävla läkare för att få kunna sova? Horland.

>>53403766

Varför så otrevlig?
>>
File: 1343567667752.jpg (33 KB, 414x506) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1343567667752.jpg
33 KB, 414x506
DN kommer att komma undan med det.
>>
>>53403777
säger han som är vaken halv 3 påen vardadg
>>
File: Punpun2.png (386 KB, 834x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Punpun2.png
386 KB, 834x1200
>>53403587
typ 170-175, brunt lockigt hår, glasögon, bor pluggar mediavetenskap vad det nu är i Potsdam dvs inte Berlin, gillar musik och konst, att träffa folk från andra länder på norra halvklotet, och att resa. Hennes musiksmak är väldigt lik min
Skulle nog säga att hon är samma nummer utav 10 som jag är
>>
>>53403752
Fråga inte mig. Jag är ingen expert på alkoholism.
>>
File: Reckful1.jpg (476 KB, 1836x2448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Reckful1.jpg
476 KB, 1836x2448
>>53403731
>Princess Amber

DansGame
>>
>>53403777

Väl mêmat.
>>
>>53403803
>Varför så otrevlig?
stämmer det inte då?
>>
>>53403812
Även en blind kan se en gång om dagen.
>>53403803
Du, även i ett halv-libertarianskt paradis hade en läkare varit den som skriver ut läkemedel din jävla ancap.
>>
File: cuckboll.jpg (131 KB, 1024x1365) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cuckboll.jpg
131 KB, 1024x1365
>>53403738
Här desu, glömde att köpa risvinäger att smaksätta riset med så jag hållde en massa soja fylld med nerblandat wasabi
Gjorde ett halvt kilo och har ätit mig till matkoma i två dagar nu
>>
>>53403803
>Wäää varför låter man inte varje ledsen fitta proppa sig full med knark som i möh USA

lol
>>
>>53403851

Stämmer väl för varenda jävel i landet eller? Sömntabletter kostar typ 50 spänn.
>>
>>53403838
Du fattar grejen. ;)
>>
>>53403466
Det vet till och med jag som är nybög.
>>
>>53403809
Grisvidrigt
>>
>>53403878

Jävligt omständigt för oss icke nbögar att ringa och boka tid för att sedan ta sig till en läkare och prata.
>>
>>53403870
jag vill äta en risboll!
>>
>>53403888
>Sömntabletter kostar typ 50 spänn.
>dkn 49 kr på kontot
blev ingen sömn
>>
>>53403619
Ay, det löser sig nog. Jag är inte i en så dålig sits som man kan tro favä

>>53403629
Blir det mindre trevligt rus för att det är sent?
>>
File: sakurako höna.jpg (38 KB, 400x388) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sakurako höna.jpg
38 KB, 400x388
>>53403752
Det finns bokstavligen inget fel med att ta sig en grogg framåt kvällen. Speciellt inte om man ändå inte ska göra något morgonen efter

>>53403870
Ser riktigt gott ut! Hur pass svårt var det att göra?
>>
>dkn ingen autistisk kina fv
http://oddshot.tv/shot/eloise-ailv-20160110232830765
>>
>>53403870
är du någon anon eller snubblare utan snubbel?
>>
File: 1452157914285.png (89 KB, 399x382) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452157914285.png
89 KB, 399x382
http://oddshot.tv/shot/eloise-ailv-20160110232830765
>>
>>53403987
>inte känna igen knula2d
vgh?
>>
>>53403987
det är knula2d
>>
>http://jallublogi.tumblr.com/post/137035308428/energiajallu

kek
>>
File: snigel.png (358 KB, 752x588) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
snigel.png
358 KB, 752x588
>>53403928
Samma, ska göra mer efter jag har flyttat
>>53403964
Riktigt enkelt! Enda skillnaden från att koka sushiris är att du blötlägger riset i ~20 min för att det ska bli riktigt klibbigt, efter det är det ju bara att göra bollar och fylla de med saker du tycker om, jag prövade ett par olika och tyckte att tonfisk+majonäs blev bäst
>>53403987
Bara en pojk
>>
>>53404093
>Samma, ska göra mer efter jag har flyttat

Najs, RisbollsT när?
>>
>>53404093
Spännande, jag får prova det någon gång!
>>
File: new-york-08-1024.jpg (165 KB, 1024x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
new-york-08-1024.jpg
165 KB, 1024x576
>>53403933

Blir ingen sömn även fast jag har 1kr mer vifi
>>
File: fet gris slyna.jpg (147 KB, 1024x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fet gris slyna.jpg
147 KB, 1024x576
>>53404131
Vi kan ta en i veckan favhu
>>53404149
Absolut, lite som en gateway in i vedbodsmat, ska försöka mig på sushi snart
>>
>>53404093
Hur svårt är det ens att koka sushiris hemma? Känns som att det skulle vara värt om man lyckas göra det någorlunda bra
>>
>>53404162
ta varm mjölk, brukar hjälpa
>>
>>53403826
fett sött favä, hoppas verkligen det går bra för dig pontus!

Gillar hon dont flop och tung rapp också?
>>
>>53404131
>>53404149
>>53404162
>snubblare med enbart versaler i namnet på rad
>>
File: drake3.webm (414 KB, 852x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
drake3.webm
414 KB, 852x480
Chuck Jones vann GCD :3
>>
>>53404093
Vad är bra att ha i dom som inte är fisk eller gri vi?
>>
>>53404087
Misshandel av jaloviina. Blev litet triggad.
>>
>>53404264
Det är inte svårt. Som med all matlagning handlar det om tålamod och att inte ge upp ifall det inte blir optimalt.
>>
>>53404277
Det tror jag inte att hon gör, så den delen av min musiksmak har jag undanhållit
Hon har sagt att hon gillar hiphop, men från vad jag har sett av det så är det mest vita män som mémrappar på tyska med en orkester i bakgrunden
>>
File: keki rök.png (1013 KB, 872x832) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
keki rök.png
1013 KB, 872x832
>>53404264
Inte mer komplicerat än vanligt ris, men gör inte misstaget jag gjorde, köp risvinäger för att ge skiten lite smak.
Dock kan jag nu ta tillfället i akt och säga att blue dragons sushiris har en felöversättning på receptet som är skrivet på sidan av påsen, den säger att man efter att ha kokat upp vattnet ska stänga av värmen och låta kastrullen stå, detta är ett misstag och jag rekommenderar att bara sänka värmen till 3-4 och låta den stå 20min
>>53404343
Vad som helst faktiskt, jag gjorde en med ett inlagd plommon
>>
>>53404399
>mest vita män som mémrappar på tyska med en orkester i bakgrunden
Jag hjälper henne stega upp sitt vit, tysk rap-spel
https://www.youtube.com/watch?v=Acgy-3d4P6o
>>
>>53404399
vill du knula en tyska?

godnatt favä

hoppas ni gifter er
>>