[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 445
Thread images: 151
File: socialism1.jpg (87 KB, 710x553) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
socialism1.jpg
87 KB, 710x553
Det största hotet mot Sverige och västvärlden är socialismen.
>>
>dkn hon börjar gråta för ens kuk är för stor
>>
File: TSowell-Greed.jpg (27 KB, 403x403) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
TSowell-Greed.jpg
27 KB, 403x403
>>53380321
Jag älskar de här trådstarterna. Avtrycker socialistcuckarna till max.
>>
en gång till
kan man köpa ett par skidor och sedan gå till stadium och köpa binding där och få de monterat eller monterar de bara fast på sina egna skidor? Skidorna har inga förgjorda hål
>>
Jag orkar inte med mer stormbögerier favä
>>
File: 1444342380222.gif (995 KB, 500x190) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444342380222.gif
995 KB, 500x190
Filtrerar dig nu, SNSD.
>>
>>53380406
Säpo informerad.
>>
>>53380435
Hell seger dräp en neger
>>
>>53380393

Får du fråga någon som jobbar på Stadium, om de endast gör sådant på skidor som de själva säljer så är det bara att gå till en skidbutik.
>>
File: AY4VRUE.jpg (170 KB, 1015x1032) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
AY4VRUE.jpg
170 KB, 1015x1032
>>53380321
Sug min kuk din jävla borgarfitta. Vi kommer sprida revolutionen genom det här ruttna samhället och era jävla herrgårdar kommer inte hjälpa er då.

Arbetarens tid är på väg.
>>
>>53380437
>tro att en filtrering biter på en av de mest ökända brevarna på två bräden

l e l m a o
>>
File: 1452422095083.png (335 KB, 2766x982) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452422095083.png
335 KB, 2766x982
Håller ni med?
>>
>>53380478
Axel. Sluta vara så 14 år.
>>
File: nervous.jpg (32 KB, 480x454) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nervous.jpg
32 KB, 480x454
Vad kommer hända med skötsamma invandrare på repets dag?
>>
File: nej.jpg (566 KB, 5000x6027) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nej.jpg
566 KB, 5000x6027
http://www.kotatv.com/nfl-cheerleaders-win-ruling-in-fight-for-better-wages/37353654

>man
>>
File: nordens skald.gif (1002 KB, 493x263) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nordens skald.gif
1002 KB, 493x263
Båndet har blitt kuttet
Jeg kan ikke stå, eller snakke
Jeg kan ikke krype, eller tenke
Jeg forsoker igjen
Og igjen
Og igjen!
>>
>>53380478
>arbetarens tid är på väg
haha fucking aa
Ni socialistdrägg kommer aldrig att kunna bygga ett fungerande samhälle.
Ja, det gäller er nationalsocialister också.
>>
File: DSC_0137.jpg (3 MB, 3840x2160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_0137.jpg
3 MB, 3840x2160
V-visst ser man att det är umaru?
>>
File: zara1.jpg (333 KB, 1294x728) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zara1.jpg
333 KB, 1294x728
http://www.friatider.se/dn-m-rkade-sexmobb-i-kungstr-dg-rden
>>
>>53380485
vem?
>>
>>53380486
>Efterblivna amrisar
>skratt.jpg varje gång
>>
>>53380534
Skötsamma lämnar landet fredligt.
>>
>>53380534
https://www.nordfront.se/wp-content/uploads/2015/12/var_vag_UTGAVA_1_01.pdf
>>
>>53380545
Du kommer dö din äckliga jävla borgargris. Dina jävla pengar kommer inte skydda dig.

Jag gillar att attackera rikt folk på stan. Bara slå till en jävel i skjorta och däcka han och gå därifrån.
>>
>>53380547
haha aa
>>
>>53380558
VITA MÄN
>>
File: 1372478091952.jpg (22 KB, 270x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1372478091952.jpg
22 KB, 270x270
>>53380478
>anticapitalist.pothead

>man är en borgare för att man är för människors frihet
>>
>>53380545
>Ni socialistdrägg kommer aldrig att kunna bygga ett fungerande samhälle.
>Ja, det gäller er nationalsocialister också.

SNSD med de hårda sanningarna. Håller med helt oironiskt favä.
>>
File: hannekjoller.jpg (231 KB, 828x1168) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hannekjoller.jpg
231 KB, 828x1168
>>53380558
h1
>>
File: Magnus Cuckmér.jpg (40 KB, 980x552) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Magnus Cuckmér.jpg
40 KB, 980x552
>>53380558
ALDRIG VARIT TRYGGARE!


SMÅ VITA FLICKOR ÄR TRYGGA MED STOR SVART SNOPP I SIG!
>>
>>53380562
>vet inte att SNSD är känd och fruktad över hela /int/ och /sp/
>>
File: #Rapefugees.jpg (568 KB, 1400x906) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
#Rapefugees.jpg
568 KB, 1400x906
>>
File: cx232_0b28_9.jpg (72 KB, 900x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cx232_0b28_9.jpg
72 KB, 900x600
>>53380321
>>53380413
BERNIE 2016 FAVÄ FAMILJ
>>
>>53380617
Du menar frihet för dom med pengar? Äckel
>>
>>53380605
Snälla säg att det här är gyckel.
>>
>>53380636
vem?
>>
>>53380432
yolo köper skidorna de har snickerlackerning
>>
>>53380619
>SNSD
Jag är inte den slyn röv negern om du trodde det lel
>>
>>53380640
>tjejer
>invandrare
>betacuckar
allt stämmer in
>>
>>53380547
Kvalitétsbrev i allt stormande. Tack för att du finns.
>>
>>53380605
Bra jobbat broder. Fy fan för överklassavskum som tror dom är värda mer.
>>
File: big black cock.jpg (85 KB, 381x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
big black cock.jpg
85 KB, 381x480
>>53380558
hahaha vafan, lyssnar alla araber på zara larssons musik?

eller är de där för att tafsa på småflickor utan något straff?


jag gissar på det sistnämda, men det är FEL i medias värld.
>>
Vem är mest cancer, SNSD den bortskämda snorungen eller den feta fula jävla tjockisen Mus1?
>>
>>53380671

Nä, frihet för människor oavsett hur den privata ekonomin ser ut.
>>
File: porträtt2.jpg (37 KB, 381x313) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
porträtt2.jpg
37 KB, 381x313
>>53380769
Inte snubbelapologist men de är båda väldigt trevliga killar
>>
File: fettot.jpg (9 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fettot.jpg
9 KB, 480x360
>>53380769


JAG ÄR FÖR FET FÖR ETT FUCK

KAN INTE SE NER TILL MARKEN NÅTT MER
>>
>>53380640
>detta är vad stormbögarna lägger ner sina liv för att rädda
Bokstavligen varför? Njut istället när nböghororna får skörda det dom sått. Mänskligheten går snart under ändå så man kan likagärna ha kul.
>>
File: xC7G6ks.png (298 KB, 1270x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
xC7G6ks.png
298 KB, 1270x700
>>53380659
Ifall du tror bernie har en chans i USA så ta ett gratis you.
>>
>>53380671
hittade kommunisten
>>
>>53380769
anon som gnäller om snubbel
>>
>>53380769
Mus1 är tjockast och skalligast. Han är alltså bildligen såväl som bokstavligen mer cancer. Hans kropp skriker cancer.
>>
>>53380864
>dkn blonda blåögda kvinnor kommer bokstavligt talat avla bort vita människor pågrund utav politisk indoktrinering
>>
Lader de svenske jentene opp til neste langrennslop?
>>
>>53380793
Du är en liten bortskämd jävla snorvalp som hade turen att bli född i ett samhälle som arbetat i åratal med att bygga upp ett land som alla har det bra i, ditt lilla svin man skulle skicka dig bak i tiden så du får se hur man slet i 12 timmars-skift på stålverken i landet för att göra en bra framtid för kommande generationer och du sitter vid din jävla gaming station 1337 för tretti tusen och SPOTTAR på deras minne, du spottar på arbetet dom la ner men vet du vad? Du borde fan bli skickad till ett gulag och få arbeta resten av ditt liv din lilla bortskämda snorvalp
>>
File: barbari.png (6 KB, 462x100) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
barbari.png
6 KB, 462x100
Daglig påminnelse att barbariet ALDRIG kan tämjas.
>>
File: 1448257104522.jpg (610 KB, 834x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448257104522.jpg
610 KB, 834x1200
>sverigetråden

>cuckar pratar amerika-politik


2D NU!

DRÄNK POLITIKEKARNA I 2D
>>
>>53380671
Jag har typ inga pengar alls och är fattig som fan. Finns ett antal affärsidéer som hade gjort att jag utan vidare kunnat ändra på det i SNSD's idealsamhälle.
>>
>>53380954
Bästa sedan banebrevning
>>
>>53380769
DU

sluta samböga
Du är ensam i ditt irrationella snubblarhat din rövslyniga neger
>>
>>53380636
Och /vg/ en gång i tiden
>>
>>53380981
Sug kuk din fjolla. Du hade inte överlevt en dag när DET händer.
>>
>>53380866
>trump

Haha rolig jagjag
>>
>>53380945
Varför är du en sådan sosse? Du låter bokstavligen som någon som aldrig gjort ett 12-timmars pass.

t. 12-timmars pass regelbundet.
>>
>>53380945
Ibland får jag också utbrott och vill bara bajsbreva på den hör nivån, men sedan kommer jag på att jag inte har aspergers syndrom.
>>
File: 0VHaIDfSTsQ.jpg (99 KB, 904x631) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0VHaIDfSTsQ.jpg
99 KB, 904x631
>>53380954
>dkn vi bjuder in våra gamla fränder från Kievrus-kungadömet för att rensa bort kebab i det framtida raskriget

#VäckDetInreBarbariet
>>
>>53380558
MEN BREVA FLER BILDER FÖR FAN
HENNES OUTFIT GER MIG STÅFRÄS
>>
>jag kom ihåg explosionerna när jag var två år

slutade läsa där.

resten är bara ordbajs, varning
>>
>>53380534
Åka tåg och få gratis dusch
>>
>>53381055
Trump är den bästa presidentkandidat förutom Paul, far och son, som USA haft sedan reagan.
>>
Fan vad jag längtar till repets dag. Det kommer vara det roligaste som nånsin hänt.
>>
>>53380981
>dkn såg ingenting förra säsongen
>inte ens yuru yuri eller monogatari

är det så här man blir nbög?
>>
>>53380945
>hade turen

lmao

Det roligare är ju att arbetarna du talar om hade råd med mycket mer än vad du och dina "arbetare" har i dagsläget, ni kan tacka socialismen.

Mer frihet > mindre frihet, således kapitalism > socialism.

Hur spottar jag på arbetare/arbetet som folk utfört genom att vilja ha ett friare och bättre samhälle? Kognitiv dissonans mycket?
>>
File: 1439568629185.jpg (154 KB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439568629185.jpg
154 KB, 1080x1080
>>53381067
>>
>>53381053
>Sug kuk din fjolla.

> Du hade inte överlevt en dag när DET händer.

Jag hade nog inte överlevt, men vi vet alla hur du hade överlevt, du projicerade det så väl
>>
>>53380769
Du är mest cancer
>>
>claim Americans are capitalist
>they actually lack economic freedom unlike Australia, Hong Kong and Singapore
>>
>>53380945
>hade turen
hur fan tänker du att detta fungerar, slumpas man ut vart man föds i en gudomlig slumpgenerator eller vad? finns det ett metafysiskt bingolotto där man tilldelas liv eller hur FAN tänker man när man säger detta?
>>
>>53381115
Detta är sanning.
>frihetshatande kräk
>>
File: BARBARIET.png (614 KB, 994x493) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BARBARIET.png
614 KB, 994x493
Har ni tänkt på hur jävla ursvensk Magnus faktiskt är? Det är typ det mest ursvenska namnet efter Magnus Nordman, han är stor och ser ut som en viking och ryter som en björn.

Jävla legend.
>>
>>53381062
Haha aa, jag sliter 5 dagar i veckan 8 timmar om dagen för att genomföra hårt kroppsarbete för att underhålla landets gator och torg och så får jag ta skit av jävla bortskämda brats som tror att dom e nåt för att deras fucking föräldrar har råd att skicka dom till grekland varannan månad, min farfar kom hem från stålverket varje dag efter 12 timmar, brända armar, bränt ansikte, och så satt betahanar som snsd i sin cuckstuga i stockholm och säger att hans lön går till folk som inte förtjänar det LMAO. Dom bodde 4 barn två föräldrar och husdjur i en lägenhet med två rum min pappas familj och tydligen är vi bara "fattiga sossar" och "patetiska" för att snsd har suttit i sin cuckstuga med sina polare och skrivit skit om matriella drömmar å att man ska va rik och a pengaar och sticka utomlands, fy FAN man skulle fan avrätta varenda en, arkebusering, funkar UTMÄRKT mot kapitalister.
>>
File: 1430197018472.png (271 KB, 700x503) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430197018472.png
271 KB, 700x503
Föregående tråden inspirerade mig att se på lite mysig 2D samt dricka varm nyponsoppa. Någon annan som är /mys/ här?
>>
>>53381115
>Hur spottar jag på arbetare/arbetet som folk utfört genom att vilja ha ett friare och bättre samhälle?
Jag är arbetare. Jag hade inte klagat på ett avskaffat systembolag. Mindre skatter. Mer betalt för ett bra utfört jobb. Jag stör mig inte alls på någon som tjänar 1000 gånger mer än mig på att vända papper. Det enda jag begär är att hans och min frihet enligt lag skall vara samma och stor.
>>
>>53381067

https://www.youtube.com/watch?v=tUfYbp2SNOA&t=1m40s

https://www.youtube.com/watch?v=tUfYbp2SNOA&t=1m40s

ALLAH ACKBAR

kan höras i bakgrunden
>>
>det är ett "stormbögar drömmer iväg sig" + politik, avsnitt

men
du
>>
Blir man av med stormbögar om man filtrerar 'hell' ?
>>
>>53381210
Hell seger!
>>
>>53381188
Håller då argumentet för närmare granskning? Nej, det finns ingenting som talar för det. Det är omöjligt att bevisa någon existens innan den fysiska, vilket på ett tidigt stadium vetenskapligt ogiltigförklarar hela idén om att ha turen att födas som svensk. Vi vet också att slumpen har en förhållandevis liten roll i skapandet av personligheten. Är du en vit europé av den nordiska typen beror det på att dina föräldrar var det. Det är dina föräldrars blandning av gener som bestämmer dina generella fysiska och mentala egenskaper och miljön du växer upp och utvecklas i som närmare definierar din personlighet och identitet. Du kunde helt enkelt inte ha blivit någon annan än just du.

https://www.nordfront.se/insandare-den-kvasireligiosa-forestallningen-om-slumpen.smr
>>
>>53381115
>MUHH FRIHET
>...Men har du inte pengar får du dö när du är sjuk.

>>53381188
Vill du ha förklarat hur det fungerar när barn föds ditt äckliga jävla dundercp? när spermier träffar ägget?
>>
>>53381212
hade ni inte haft mer pengar om det hade varit lägre skatt?
>>
Eftersom folk skriver av sig sina "hemska" händelser i livet tänkte jag också göra det nu.

>spola bak tills när jag var 15 år
>ganska kaxig, väldigt populär i skolan
>att jag hamnar i bråk med folk var inte ovanligt
>heemade till och med en kille
>jag var på fester varje helg, ofta både fre och lör
>tar """droger""" såsom gräs och brunt
>bli väldigt kär i en tjej som är bra i skolan och anständig
>jag ser till att sluta vara kaxig, slutar bråka och försöker börja bli bra i skolan
>jag inser att jag verkligen börjar ta tag i mitt liv och kanske tillochmed lyckas vinna tjejen
>pappa säger att vi ska flytta
>han har köpt ett hus i cuckholm (bodde i skjuteborg innan)
>3 (tre) dagar innan vi ska flytta upp till cuckholm säger jag till tjejen jag gillar hur jag känner
>då svarar hon "men anon, jag gillar dig verkligen. Som en vän."
>Hon vänder sig om, skriver på en lapp ett meddelande på 2-3 meningar, vänder sig igen
>hon tittar min djupt in i ögonen och säger "öppna inte detta förräns du är i stockholm"
>jag lyssnar på vad hon säger och håller mitt ord, öppnar inte den förräns jag är i cuckholm
>åker till cuckholm
>kommer fram, knycklar upp lappen
>Läser vad det står: "Du är för cuck för ett fuck, anon."
>jag blev deprimerad i typ 4 år, nu börjar det släppa lite och jag har börjat gilla en annan tjej. Slutar gymnasiet till sommaren och tänkte börja plugga på chalmers efter det.
>>
File: 1441802276553.jpg (43 KB, 600x363) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441802276553.jpg
43 KB, 600x363
>han använder ord som "projicera"
>>
>>53381115
du antyder att större frihet från staten skulle leda till större frihet öht
>>
>>53381228
Föregående tråden var ju bara massa skitbrevande?
>>
>>53381188
Hans mamma kunde ha ramlat när hon var gravid med honom och dött? Något sådant?

Eller kanske du argumenterar för att allt som har hänt var meningen att det skulle hända, då är väl inget tur och konceptet är bara trams.
>>
>>53381239
>Stockholm

>Sverige
>>
>>53381212
Jag är i exakt samma sits som dig med samma bakgrund. Skillnaden mellan dig och mig är att jag är inte avundsjuk på andra. Det enda jag begär är att deras och min frihet skall vara lika stor på pappret. Jag fattar att du stör dig på folk som spottar på att du utför ett arbete. Men ifall du bara vill tjäna pengar så går det. Du får riskera litet bara och ändra din avundsjuka attityd.
>>
>>53381067
>>
>>53381320
ignorerade det och fokuserade på myset favä
>>
>>53381260
>dkn stormbögarna har rätt
>>
>>53381358
>slav
>arab
>negress
>asiat
>german
>stor svart kuk

De tillhör alla stora svarta.
>>
File: 1387258533_2.gif (893 KB, 315x208) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1387258533_2.gif
893 KB, 315x208
Hur myser man?

Jag skulle vilja mysa, snälla.
>>
>>53381268
Jo. Vissa arbetare fattar inte hur illa det är i det offentliga bara och att vi borde strypa pengarna till den där skiten.

t. Arbetare
>>
>>53381212
>buhu åtta timmar om dagen fem dagar i veckan

Bokstavligen så standard det kan bli, du jobbar mindre än många andra för att vara ärlig.

>muh familj

Gråt mer srn.

Förstår fortfarande inte hur du tror att du får socialism att låta bra genom att sitta och böla, det enda jag får fram ur dina srn historier är hur mycket bättre ni haft det i ett friare samhälle.

>>53381229

Eran frihet är exakt lika liten i dagens Sverige.
>>
>>53381314
Det är ju exakt så det blir ditt jävla blockmongo.
>>
File: lmaooo.png (132 KB, 202x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lmaooo.png
132 KB, 202x270
>>53381266

För alla som inte var rika dog i USA säg 1950-1990?

>dessa påhitt
>>
File: zara larsson.jpg (74 KB, 481x511) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zara larsson.jpg
74 KB, 481x511
Någon som frågade efter fler bilder på Zara, här har du familj
>>
>>53381066
>ha problem med primitiva ulänningar i landet
>"Jag vet, vi bjuder in andra primitiva utlänningar. Detta kommer säkert att lösa våra problem."
Ryssvänner är fan efterblivna.
>>
>>53381430
>Eran frihet är exakt lika liten i dagens Sverige.
Tro mig jag vet.
>dkn vaggan-till-graven-socialism var ett misstag
>>
File: 1352533708041.jpg (270 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1352533708041.jpg
270 KB, 600x600
>>53381327

Mm och en megastor asteroid skulle kunna ha åkt in i jorden för några miljoner år sedan så jorden försvunnit.. fy vad tur vi har som får leva här!!!111231253451
>>
>>53381482
Nej de slet för att överleva, alla egna företagare fick lägga ner sitt arbete på grund av att kapitalister med sina jävla globala företag kom och tog över, alla livsmedelsbutiker försvann för det kom walmart och annat skit och tryckte undan alla arbetare tills alla amerikaner som inte hade pengar blev små beroende dockor av den kapitalistiska staten, bara för att bli totalt spottad på i popkultur (som kapitalisterna styrde) där man ska vara rik och ha pengar och flaash

baka, du kommer aldrig fatta, ni kommer aldrig fatta och det kommer bli eran död.
>>
>>53381479
nä, du hade bara blivit cuckad av storföretagen

>antyder att kapitalism är bra
>antyder att socialism är bra
båda är skit, vilket är varför vi måste ta det bästa från båda system
>>
File: 1440199560326.jpg (114 KB, 918x918) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440199560326.jpg
114 KB, 918x918
>>53381502
Fortfarande rätt fan söt.
>>
>>53381430
hade du inte haft några miljoner på banken samtidigt som din mor och far har tiotalsmiljoner så hade du inte tyckt samma sak.
>>
File: 1447805719682.png (75 KB, 348x301) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447805719682.png
75 KB, 348x301
>svenska kvinnor
>>
>>53381270
Hur är detta hemskt? Hur blir man deprimerad i fyra år efter en lapp med sånt på. Kristus vad din generation är curlad.
>>
>>53381598
äcklig hora favä
>>
File: o.jpg (112 KB, 1000x598) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
o.jpg
112 KB, 1000x598
>dkn man precis beställde en lamb vindaloo med naanbröd på onlinepizza
Stanna cuckade.
>>
File: 1450137668705.jpg (721 KB, 2048x1575) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450137668705.jpg
721 KB, 2048x1575
Sidf är bokstavligen anledningen till att svt dör, han startade debatten och den kommer aldrig ta slut
>>
>>53381573
Du missade poängen totalt.
>>
Jag har ett stort intresse för fåglar.
>>
>>53381649
>äta designerad mat
>>
>>53381420
Sätt på dig mysiga kläder. Ta ett täcke. Sätt på mysig och lycklig musik, spela ett mysigt spel, se en mysig film. Brev mysbilder. Låtsas att du är en 2Dflicka i Sverigetråden. Gör lite varm choklad.
>>
>>53381587
Jag håller med. Dock skall socialismen vara liten, kapitalismen skall ifall den håller på med samhällsfarliga saker vara reglerad (mat, jordbruk, mediciner, material) på ett ändamålsenligt sätt.

Litet socialhjälp vore nice, med betoning på att folk ska inte kunna leva på det.
>>
File: what negro.jpg (30 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
what negro.jpg
30 KB, 1280x720
>>53381656
>han startade debatten
>>
>>53381656
SNSD är bokstavligen värre.
>>
>>53381582
>alla livsmedelsbutiker försvann för det kom walmart

mm, det kallas konkurrens.

Då är det bara att leverera bättre varor eller tjänster än din konkurrent. I slutändan är det konsumenterna som vinner.
>>
Stämmer det att kvinnor inte gillar killar med småkukar?
>>
File: 1482748288.jpg (85 KB, 624x464) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1482748288.jpg
85 KB, 624x464
>faktiskt spotta på arbetarrörelsen och all kamp arbetarna gjorde för att få dugliga liv

Åttatimmarsdagen var inget misstag.

Lediga lördagar var inget misstag.

Fast man behöver egentligen inte vara socialist för att tycka det.
>>
File: fikki_fikki.jpg (120 KB, 580x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fikki_fikki.jpg
120 KB, 580x750
>vita "män"
>>
>>53381721
>>53381735
Jag lyckades iallafall stoppa eran debatt.

>>53381746
eller inte..

KAN NI BARA HÅLLA KÄFTEN?!

Jag försöker mysa och låtsas vara en 2dflicka här ._.
>>
>>53381582
>ha så här dålig koll

>alla egna företagare fick lägga ned

Öh, dotards? Skäms lite favä.

>>53381604

Mer påhitt, gillar det.
>>
>>53381768
Nej, de älskar det
>>
>>53381634
Mongo
>>
>>53381582
Detta 10x. Kapitalisterna världen runt spenderar miljarder och åter miljarder på att göra reklam för att du ska köpa en ny dyr jävla iphone till din dotter eller ett jävla diamanthalsband till din flickvän och du ska arbeta för deras företag hela året för att få ihop pengar som du åter igen ger till dom

Jag hoppas på en samhällskollaps, att vi går tillbaka till noll, det är målet.
>>
>>53381768
Varför skulle någonsin en kvinna vilja ha en man med liten kuk?
>>
>>53381656
När hände detta?
>>
>>53381807
>gycklet fungerade faktiskt

va gö ha?
>>
>>53381746
Hur i HELVETE vinner konsumenterna? >>53381814
>>
>>53381768
hur litet?
>>
>>53381788
>antyder att inte arbetarrörelsen gjorde mycket rätt, eftersom orättvisor fanns då
Det är nutida former av socialism som är gris jävla vidriga
Var finns till exempel rättvisan i att någon som kommer över brytpunkten får betala större procentuell andel för det?
>>
File: 14424821257.png (672 KB, 792x388) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14424821257.png
672 KB, 792x388
>politik
>>
File: batmanguy.jpg (8 KB, 200x237) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
batmanguy.jpg
8 KB, 200x237
>>53381746
>antyder att det alltid är den bästa produkten som vinner

hurr durr brb ska bara utkonkurrera storföretagen som har 5 miljoner procent mer kapital än mig XD XD XD
>>
>>53381794
Du kan hålla käften vidriga animeautist.
>>
>>53381803
>Mer påhitt, gillar det.
är fan inget påhitt att du har dina åsikter för att du är rik.
>>
Varför är kommunistliberaler så arroganta och otrevliga?
>>
>>53381794
käft slyna
du bestämmer inte vad som brevas i tråden
>>
File: Screenshot (244).png (28 KB, 915x345) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Screenshot (244).png
28 KB, 915x345
>tråden just nu
>>
>>53381814
>den här ignoransen

>>53381860

Frågan är ju snarare hur konsumenterna inte vinner, vet inte riktigt hur du tänker nu.
>>
>>53380321
>Amerika
>Fritt
Velg en.

Amerika er ikke lenger et demokrati styrt av folket. Amerika er styrt av 'special interest groups' og store multinasjonale konglomorater.
Du har mye stǿrre sjanse for og nå opp til 'the american dream' i Sverige, Norge eller Danmark enn i USA.
>>
>>53381239
Enda jag kan tänka på är det här
>>
File: 1452268109779.png (861 KB, 459x782) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452268109779.png
861 KB, 459x782
Lämnar tråden, ses när denna autismtimme är över.
>>
>>53381942
Tja, inte lätt att leva i detta dekadenta samhälle utan att vara förbannad hela tiden.
>>
>>53381794
Breva 2D då?
>>
>>53381860
För att du får billigare och bättre varor när företagen konkurrerar om vems varor du ska köpa.

>>53381915
Är din produkt inte konkurrenskraftig så är den dålig.
>>
>>53381890
vääldigt.
>>
File: VYUNKP5_1_.jpg (46 KB, 1000x538) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
VYUNKP5_1_.jpg
46 KB, 1000x538
>2016
>ge uppmärksamhet åt snubblare
>>
>>53381958
Finns inget kvitto på att man gör något bättre än när någon överkänslig anon filtrerar en
>>
>>53381942
>kommunist liberaler
???
>>
>>53381915
Om du inte kan konkurrera så handlar det helt enkelt om att folk inte tycker att din produkt är bättre.
>>
>>53381917
>>53381949
>>53382000
Ville bara få tyst på patrasken.

Är ingen jävla 2dbög.
>>
>>53381895
Det håller jag 100% med om.

Verkar bara som att vissa här spottar på allt som det var ett stort misstag.

Dagens sossar är patetiska.
>>
>>53381988
>bilden
skrattar varje gång

synd att alla stack igen efter bara nån dag
>>
File: 14404324021.png (426 KB, 498x432) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14404324021.png
426 KB, 498x432
>>53381966
Tack, norgeanon. Dessa idioter har bara spenderat för mycket tid i /pol/ med trumpvurmare.
>>
>>53382006
Okej, så du VILL alltså leva som det är nu, du vill få reklam om att vi ska spendera alla pengar på att köpa jävla mobiltelefoner och andra materialistiska saker till varann, och så sitter 0.1% och torkar sig i arslet med en sedel som hade tagit en vanlig man en månad att tjäna ihop. Fy fan vad jag hatar människor som dig, du är riktigt jävla vidrig vet du det
>>
>>53382046
Liberaler som kallar sig kommunister.

Du vet, södermalmshipsters, hbtbbq-folk och liknande.

Jag är fullt medveten om att de är motsatser, men de verkar inte veta det
>>
>>53381942
>kommunistliberaler
fin motsägelse grabben

>>53382006
>>53382073

>Är din produkt inte konkurrenskraftig så är den dålig.
objektivt fel
finns många produkter som är otroligt bra men som ändå blir utkonkurrerade därför att skaparen inte har tillräckligt med kapital för att marknadsföra den och massproducera den
>>
>>53382073
JAG VILL ATT DU ROLLSPELAR MED MIG JÄVLA BÖG!
>>
File: Therese Johaug.jpg (986 KB, 3140x1984) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Therese Johaug.jpg
986 KB, 3140x1984
>>
>>53382108

Går bra att sätta upp en "ingen reklam tack" lapp på dörren så slipper du reklamen.

Klart reklam påverkar till en viss grad men i slutändan är det ändå folket som bestämmer själva om de ska köpa en ny iphone eller ett grafikkort, det kallas frihet neger.

>buhu folk tjänar mer än mig

Hantera det, ingenting som kommer förändras även om du så får din dröm (kommunism) att bli verklighet.
>>
>>53382006
Låt oss bara ignorera det faktum att Walmart är bokstavligen världens största företag och kan smälla upp hur jävla mycket reklam de vill och är något som alla känner till, betyder inte nödvändigtvis att deras produkt är den bästa

>hurr fria marknaden har aldrig fel
>>
>>53382108
Jo, jag vill faktiskt leva som det är nu.
Rinnande vatten, god tillgänglighet till mat, och hel del annat trevligt.

Men om du är så lättpåverkad att du känner dig tvingad att köpa varenda lyxprodukt som kommer ut så är det i högsta grad ett personligt problem.
>>
>>53381768
Jag skiter i allt det där. Bara jag hittar någon ordentlig pv som inte är en drogad "livsnjutare"
>>
>>53382006
>>53382066
Hej grabbar vet ni vad reklam är och varför företag spenderar miljoner och åter miljoner på det?

Bara ett exempel på hur kapital gör extremt mycket för din konkurrenskraft.
>>
File: starwarshorizontal.jpg (456 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
starwarshorizontal.jpg
456 KB, 1280x720
Kände inte mycket för karaktärerna favä.
>>
>>53382267
U M E Å
>>
Enligt eran logik så gör McDonalds den bästa maten i världen eftersom de är den största resturangkedjan i världen
>>
Svara inte på kapitalistcucksen. Ingen kan vara så hjärnskadad på riktigt.
>>
>>53382216

Varför är walmart populärt? Är det för att de gör mycket reklam? Knappast, det är deras priser som lockar.

Folk kan handla mycket och komma undan billigt på Walmart så folk gör det. Kom fram med en bättre plan och gör den till verklighet så ska du se att folk handlar hos dig istället.

Förövrigt så går det inte speciellt bra för Walmart i dagsläget men det bryr du dig väl inte om.
>>
File: muhammad2.jpg (116 KB, 769x798) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
muhammad2.jpg
116 KB, 769x798
När kommer denna debatten ta slut? Jag brevar bilder till bildgränsen favä.

>>53382159
Okej, men först måste du sluta skrika åt mig. Jag gillar inte folk som skriker åt mig.
>>
File: 1436152177305.jpg (96 KB, 840x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436152177305.jpg
96 KB, 840x700
Trodde att tråden skulle räddas, inte skitas ner av allt det här jävla bråkandet.
>>
>>53382289
Detta, de kunde ha valt personer som faktiskt kunde skådespela
>>
>>53382196
>är det ändå folket som bestämmer själva om de ska köpa en ny iphone eller ett grafikkort

Antyder du att marknadsföring inte har en psykologisk påverkan på oss alls? För isåfall borde du nog läsa på lite om marknadsföring man1

>>53382315
Exakt. Deras verklighetsbild är rent åt helvete. Produktens kvalitet är inte det enda som spelar roll.
>>
>>53382289
Rasist.

>dkn Finn var det bästa med filmen oironiskt
>>
>>53382315

Nej, däremot har McDonalds god/billig mat nog för att miljontals människor väljer att gå dit och äta varje dag.

Alkohol är rätt populärt, betyder inte att alkohol är bättre att dricka än säg, en smoothie gjord på grönsaker.
>>
File: bigtasty.png (296 KB, 444x444) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bigtasty.png
296 KB, 444x444
>>
File: 1422397147244.jpg (15 KB, 248x241) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422397147244.jpg
15 KB, 248x241
Till er som alltid klagar på trådens innehåll: vad vill ni egentligen ska brevas? Känns som att folk klagar och för metadebatter oavsett vad som diskuteras eller brevas
>>
File: image.jpg (245 KB, 863x752) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
245 KB, 863x752
>>53382368
Vi räddar den genom att vara avskräckande exempel och visar hur man inte ska göra.

Med tillräckligt många försök är det omöjligt att göra fel
>>
>>53382315
Nej, men de är bäst på att göra billig och beroendeframkallande mat samt att kunna marknadsföra den
>>
>>53382469
Esport
>>
>>53382405

Läste du ens vad jag skrev, ja, reklam påverkar, inte reklam som bestämmer åt dig vad du ska göra med dina pengar dock.

Är du så svag att du låter reklam bestämma hur du ska leva ditt liv så förstår jag varför du är emot frihet.
>>
>>53382108
Du måste inte köpa någonting bara för att det görs reklam.

Vad är det som är så dåligt med att spendera pengar på sig själv eller andra?

>>53382315
Den bästa snabbmatkedjan, ja.
Kom ihåg att det inte endast är matens smak eller innehåll som avgör, utan även priset och resturangens värde som avgör om folk handlar där.
>>
>>53382497
Esport är inte riktig sport, anon.
>>
>>53382469
>vad vill ni egentligen ska brevas?

Icke-vita sötpajer
>>
>>53382497
Du menar E-"sport"
>>
En till sak till kapitalisterna, när hela folket är tjocka jävla svin, har ni nått era mål då? Men hur ska folk då arbeta? Om det inte är målet, varför är den enda maten vi finner i affären konstgjord jävla smörja som bara håller oss mätta i någon timme så vi måste trycka i oss skiten flera gånger om dagen? Fan man skulle flytta ut till skogen och leva på svampar, det är så otroligt mer mättande än ett fucking double mac x super meal på era "mat"kedjor
>>
>>53382469
metadebatter är min favorit favä

men jag vet inte ens varför
>>
File: 1393853294312.gif (2 MB, 166x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1393853294312.gif
2 MB, 166x200
>>
File: 144024802811.jpg (664 KB, 1280x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144024802811.jpg
664 KB, 1280x1920
>>53382550
Här familj
>>
File: 1452356077230.jpg (39 KB, 230x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452356077230.jpg
39 KB, 230x250
>>53382469
Det ursvenska BARBARIET såklart.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=KZQBfZfUyX0

Mat för gamers: Energirik enkel limpa med lingon
>>
>>53382574
Är du samma idiot som "diskuterade" jakt med Näsanon igår?
>>
>>53382501
I stort sett alla människor påverkas av reklam, varken det vill det eller ej. Det handlar inte om att de är mentalt starka, utan att marknadsförare faktiskt har studerat på hur man ska få folk att konsumera i högra utsträckning.

>>53382502
>McDonalds är den bästa snabbmatskedjan
Kan vara något av det dummaste jag har läst
>>
>>53382589
Vad gjorde han? Hade ju byxorna på sig?
>>
File: Kaos;Bete.png (14 KB, 233x67) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kaos;Bete.png
14 KB, 233x67
>>53382574
>>
>>53382608
DET
>>
File: 1423476971723.png (416 KB, 458x501) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423476971723.png
416 KB, 458x501
>McDonalds är den bästa snabbmatskedjan
>>
>>53382502
>Du måste inte köpa någonting bara för att det görs reklam

Fast varför tror du då man spenderar så mycket pengar på reklam? Det fungerar. Varför tror du att det inte har startats ett enda nytt företag som växt sig stort inom något annat område än teknologi och IT (dvs nya områden) de senaste 50 åren? När en ny marknad uppstår så råder konkurrens ett två decennier men sen är stora företag redan etablerade och köper upp allting.

Jag är inte ens socialistbög men folk som tror marknaden är perfekt är snudd på religiösa.
>>
>>53382643
Nämn en bättre snabbmatkedja samt motivera varför den är bättre utan att ta fram dina personliga åsikter.
>>
>>53382575
Du är en kvinna eller har låg test.
>>
File: 77916.png (463 KB, 457x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
77916.png
463 KB, 457x640
Jag är hungrig favä
>>
>>53382574
>när folk är tjocka

Finns både smala och tjocka folk, knappast kapitalismens fel att folk inte tar han om sig själva.

>enda maten vi finner i affären är konstgjord jävla smörja

Känns som att du saknar simpel kunskap när det kommer till mat favä. Är du så dum förtjänar du inte bättre.

Det finns mer mat idag än någonsin innan, fråga dina föräldrar eller deras föräldrar och fråga om de kunde gå till ICA 22:30 en fredagkväll och köpa jordgubbar, blåbär, saffran, oxfilé, nötfärs, apelsin eller annat mitt i vintern.
>>
File: 14034953485345.jpg (68 KB, 475x675) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14034953485345.jpg
68 KB, 475x675
Inga givande svar som vanligt, då börjar jag också skitbreva och kommer inte citera era brev heller

skjut dig själv misaka
>>
>>53382574
Du har alltid ett val. Vill du vara en tjock jävla fitta, var då en. Vill du äta hälsosam mat som är näringsriktig, gör då det.

>dkn man känner amerikaner som aldrig handlar på walmart för de saknar inte alternativ utan går till affärer de gillar som de har råd med
>Alltid facepalm.jpg när svenskar ska tro saker om USA
>>
>>53381598
Ser ut som att hon är 11 utan smink ju
Du är läskig favä
>>
>>53382714
>Nämn en bättre snabbmatkedja samt motivera varför den är bättre utan att ta fram dina personliga åsikter.

Hur fan ska jag motivera om något som är totalt subjektivt utan att ta fram personliga åsikter? Är du dum i huvudet?
>>
>>53382724
Varför dyrkas snubblare så mycket? Varför är anons alltid så anonyma? varför vågar de inte stå för det de säger? jo, för att de är cucks. jag inräknad.
>>
>>53382469
Handlar oftast vilka som brevar. Hur kan en tråd vara bra när SNSD och SIDF är i den över huvud taget? Sen är höger/vänster-politik ett avskyvärt diskussionsämne. Mystrådar är bra, stormtrådar är bra, trådar med jagjag är bra. Detta är en reddittråd med enbart autism.
>>
>>53382643

Ja, skillnaden ligger i att de som inte är helt tomma på vett har förnuft nog att inte bränna hela sin lön på skit varje månad.

>oironiskt skylla på reklam
>>
File: 1449243154702.jpg (24 KB, 480x471) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449243154702.jpg
24 KB, 480x471
>>53382742
Som man frågar får man svar, anon

Du kanske ska ta en paus från tråden en stund?
>>
File: tilde.jpg (118 KB, 1200x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tilde.jpg
118 KB, 1200x900
>dkn ingen milfkk
>>
File: image.png (440 KB, 633x758) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
440 KB, 633x758
>>53382729
>dkn ingen skäggbiff att mumsa på
>>
>>53382698
>Jag är inte ens socialistbög men folk som tror marknaden är perfekt är snudd på religiösa.
Håller med och då står jag rätt nära SNSD och badboll politiskt. Marknaden kommer inte lösa allt. Mycket kan vi fixa med mindre reglering, men vissa saker måste fan staten sköta.
>>
>>53382780
Hur är det att inte stå för mina åsikter ifall jag är anonym? Vet du ens vart du är din jävla dubbelneger?
>>
File: 1443024399882.jpg (76 KB, 538x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443024399882.jpg
76 KB, 538x720
Varför är tjejer så estetiskt tilltalande?

Säger inte bara detta eftersom jag är en heterosexuell man, kvinnor är fan vackra. Män ser ut som apor i jämförelse med dem
>>
>>53382803
>>
>>53382633
Är så man blir en riktig gamer. Ät nyttigt och träna för att hålla din hjärna i top form.
>>
>>53382802
Är det du som brevar all socialismskräp? Skaffa dig ett jävla jobb och styr upp ditt liv istället för att breva sådan skit.
>>
>>53382861
lägg på ett snubbel på det då. så ser vi ifall du kan säga att jag är en dubbelneger igen
>>
>>53382895
Sant, skönhet är kvinnligt.

Tyvärr är slynigt beteende ofta det också
>>
>>53382698
>stora företag köper upp allting

Behöver inte vara någonting negativt att ett företag med mer kapital och möjligheter köper upp ett mindre företag som har en bra produkt men som saknar allt det positiva ett stort företag redan har som produkten skulle gynnas utav.
>>
>>53382698
Självklart fungerar reklam. Det betyer inte att man måste "köpa jävla mobiltelefoner och andra materialistiska saker till varann" om man tycker att sådant är dåligt. Fri vilja ochj allt det där.

>>53382777
Så vad är det som gör att McDonalds inte är den bästa snabbmatkedjan?
Du skriver ju att det kan vara något av det dummaste du läst, så jag antar att du är insatt i hur man bestämmer snabbmatkedjors kvalité.

Du förnekar väl inte att McDonalds är det mest lyckade av alla snabbmatkedjor?
>>
>>53382895
För att män inte anstränger sig lika mycket och klär sig som tonåringar.
>>
>>53382788
>Ja, skillnaden ligger i att de som inte är helt tomma på vett har förnuft nog att inte bränna hela sin lön på skit varje månad.

Vem påstod att det inte är fallet?

>>53382698
>Jag är inte ens socialistbög men folk som tror marknaden är perfekt är snudd på religiösa.
Detta
>>
File: tilde42.jpg (69 KB, 566x730) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tilde42.jpg
69 KB, 566x730
>>53382899
>>
File: 1452227215159.jpg (106 KB, 960x934) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452227215159.jpg
106 KB, 960x934
>>53382895
Det är männen som har estetiken
kvinnor är en mutation av den manliga formen
när du tycker att kvinnor är snygga är det bara dina fortplantningsinstinkter som talar
t. grekerna
>>
>>53382698
>Varför tror du att det inte har startats ett enda nytt företag som växt sig stort inom något annat område än teknologi och IT (dvs nya områden) de senaste 50 åren
ställer mig väldigt skeptisk till att detta är ens nära sant
>>
File: socialists[1].jpg (126 KB, 940x648) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
socialists[1].jpg
126 KB, 940x648
>>53382742
Jag kan också breva bilder, anon
Här har du en jättefin som visar lite konsekvenser av socialism
>>
tredje vägen senapsras
>>
File: Bzhja5TIgAA1ylY.jpg (86 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Bzhja5TIgAA1ylY.jpg
86 KB, 600x600
>>53382993
>>
File: qXv3vhb.jpg (220 KB, 650x825) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
qXv3vhb.jpg
220 KB, 650x825
>>53382895
Breva en bild på en kvinna som är såhär estetiskt vacker
>>
SIDF är hel okej ändå grabbar. SNSD är problemet.
>>
File: OK..png (170 KB, 443x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
OK..png
170 KB, 443x450
>>53382802
>>
>>53382993
f1 h1
bre ru i ringarna
>>
File: 1450142493919.jpg (2 MB, 3264x1836) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450142493919.jpg
2 MB, 3264x1836
>>53382926
Jag brevar aldrig skräp, och har faktiskt ett jobb


*ping 2d-vänner*
Någon som kan langa mig en bra mangoläsare för dattan?
>>
>>53383010
>>
File: women and children.jpg (128 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
women and children.jpg
128 KB, 640x480
>Europe has barely even seen the start of the migrant influx, Germany’s Development Minister has warned.

>Gerd Müller said only 10 per cent of Syrian and Iraqi migrants have reached Europe so far and “eight to ten million are still on the way”, with even more to come from Africa.

http://www.breitbart.com/london/2016/01/10/only-ten-percent-of-migrant-influx-has-reached-us-so-far-says-german-minister/

europe is fucked. whats terrifying is just how quick this all unfolded... by the time trump gets into office it may be too late for the US.
>>
File: 1449265994474.jpg (226 KB, 1598x1067) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449265994474.jpg
226 KB, 1598x1067
>>53383046
breva en bild på en mansapa som är lika änglalik
>>
>>53383032
Min neger
>>
File: tildes bakdel.jpg (40 KB, 1052x463) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tildes bakdel.jpg
40 KB, 1052x463
>>53383056
har dig senpai
>>
>>53383010
>kvinnor är en mutation av den manliga formen
Bokstavligt, biologist, genetiskt och vetenskapligt det motsatta.
>>
File: 1334329164853.jpg (18 KB, 366x380) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1334329164853.jpg
18 KB, 366x380
>>53382930
>Är på ett anonymt bräde
>klagar på att folk är anonyma
>>
>>53383019
Och hur många döda har Bush på sina axlar? Reagan? Nixon?

Dessutom, Hitler 20 miljoner? Haha aa vi tar och skyller ett helt krig på våra fiender, vilken judeo-amerikansk hemsida hittade du bilden på?
>>
>>53383092
Jag brevade ju precis en? Här är en till

>>53383082
Så jävla vackert
>>
>>53380321
>Leads to a Totalitarian State
"Totalitarian Communism" is an oxymoron, since Communism is a kind of Anarchism.
>>
>>53383092
långpanna
>>
File: tildes bakdel2.jpg (45 KB, 930x570) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tildes bakdel2.jpg
45 KB, 930x570
>>53383097
>>
>>53383083
>>
>>53383137

Inga siffror som ens snuddar socialismens iallafall.
>>
>>53383132
vadå? jag är också anonym, jag klagar inte på anonymitet, jag klagar på oseriösiteten i så många brev för att de är anons.
>>
>>53383019
Du drar upp dom här jävla siffrorna men nämner inget om bombräderna mot Japans befolkning, eller bombräderna som USA mördat oskyldiga människor med sedan 90-talet i Mellanöstern=?
>>
File: 1426285958729.jpg (138 KB, 870x652) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426285958729.jpg
138 KB, 870x652
Visste inte att sidf var bög
>>
>>53383150
Bait, retard or brazilian
>>
>>53382986
>>53382986
>Så vad är det som gör att McDonalds inte är den bästa snabbmatkedjan?
De har inte godast mat? Hur är det svårt att förstå?
>Du förnekar väl inte att McDonalds är det mest lyckade av alla snabbmatkedjor?
Nä, men det betyder inte att den är bäst. Coca Cola är den mest framgångsrika läsken, men inte fan är den bäst för det.
>>
>https://twitter.com/hashtag/dngate

ELDEN STIGER
>>
File: Tilde31.jpg (119 KB, 473x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Tilde31.jpg
119 KB, 473x600
>>53383165
>>
File: woop.gif (3 MB, 320x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
woop.gif
3 MB, 320x240
>>53383051
>>
>>53383200
>Fallacy of false trichotomy
Noice. Those are kinda rare.

inb4 check what the Cold War states claimed to be.
>>
>>53383186
Runt 25 miljoner är det sedan andra världskriget, antagligen mer
>>
>>53383212
>https://twitter.com/hashtag/dngate
Vad är detta dngate för nåt?
>>
File: 1452449385224.jpg (70 KB, 930x570) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452449385224.jpg
70 KB, 930x570
>>53383165
>>
File: cultmarx.gif (499 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cultmarx.gif
499 KB, 400x400
>>53383186
>bombning under krigstid är samma som att under fredlig tid döda allt och alla som inte är kommunister

Nej, jag försvarar inte bombandet utav civila men du kan inte jämföra så brett.
>>
>>53383223
>>
>>53383137
Okej, sätt 5 miljoner på Hitler, 5 på Stalin, 5 på de Allierade, och de sista fem på Japan

fortfarande 120 miljoner dräpta på vänsterns altare. Och där är mindre mördare som till exempel Pol Pot inte ens räknade.

Inte ens om man drar ihop alla andra krig sedan första världskriget och ger hela skulden på USA kommer man i närheten

Rannsaka er själva, satans mördare
>>
>>53383137
Hur kan du jämföra Bush, Reagan och NIxon med Hitler, Stalin och Ayy LMAO? Det är på sin höjd ett par hundratusen för att vara snäll emot dig gentemot flera hundra miljoner.
>>
>>53383295
fast Hitlers offer förtjänade döden
>>
File: 1414965206944.png (329 KB, 521x387) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414965206944.png
329 KB, 521x387
>>53383148
Du har fruktansvärt dålig smak på män och manlig estetik.
>>
File: vad händer här.png (242 KB, 316x374) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vad händer här.png
242 KB, 316x374
>>53383212
det är mitt i vintern men sverige känns som en kamin
>>
>>53383051
skrattade favä
>>
File: høyre.jpg (120 KB, 727x382) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
høyre.jpg
120 KB, 727x382
>>53382089
Jeg er personlig konservativ og stǿtter hǿyre (det borgelige partiet) i Norge. Men jeg er for et konservativt sosialdemokrati hvor folket styrer.
Men jeg syntes det og ha USA som ideal er like idiotisk som og ha kommunisme som ideal (sorry...).
>>
>>53383276
https://twitter.com/Nero/status/686244921834102784?lang=en
>>
File: cresva.jpg (111 KB, 745x762) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cresva.jpg
111 KB, 745x762
>>53383051
Ok
>>
>>53383295

Och sedan kan man ju lägga till alla de miljoner människor som tvingades att leva i total misär under kommunismen också.

Finns en anledning att man byggde en jävla mur i Tyskland.
>>
>>53383211
>De har inte godast mat?
Men detta är ju helt subjektivt, finns säkert någon som tycker att McD burgare är den godaste maten som finns.
Dessutom så handlar det inte bara om matens smak utan även om resturangers läge, matens pris osv.
McD är den bästa snabbmatsresturangen därför att de lyckas bäst.
>>
>>53383325
>29
>>
>>53383352
>Men jeg syntes det og ha USA som ideal er like idiotisk som og ha kommunisme som ideal (sorry...).
Du är bra norgebror. Jag ger dig tummen upp!
>>
File: 1449227163448.jpg (135 KB, 756x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449227163448.jpg
135 KB, 756x1024
>Och då sa han "Breva en bild på en kvinna som är såhär estetiskt vacker"
>>
>>53383265
Definitivt. USA gillar att mörda oskyldiga människor som vägrar leva på knä under kapitalismen.

>>53383295
Vietnam
Korea
Egypten
Libanon
Kuba
Kongo
Kambodja
Libyen
Jugoslavien
Irak
Somalia
Syrien

Hur många befolkningar har fått smaka på kapitalismens vrede?
>>
>>53383259
Look, there is no way an ideology that is about consolidation of all private property into the state is anarchist and anti-totalitarian

"Putting the means of production in the hands of the workers" is just a fancypants phrase for theft
>>
>>53383386
breva din längd i passet
>>
File: milo meme.jpg (51 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
milo meme.jpg
51 KB, 600x600
>>53383376

Najs, låg igår innan jag skulle sova och funderade på om jag skulle tipsa Milo om DNgate men tyckte att det skulle ta för lång tid att förklara och översätta.
>>
Rödpillra mig på balkankrigen, speciellt i Bosnien.

Gjorde Karadzic något fel?
>>
>>53383386
Jävla babyface
>>
>>53383102
spelar ingen roll om de har vetenskapen på sin sida
män är den sanna formen

>>53383019
>mina sex gorrilioner

Åk till Kambodja och fråga vad det tycker om Pol Pot
Åk till Ryssland fråga vad det tycker om Stalin
Åk till Kina fråga vad det tycker om Mao

Dessa män gjorde bokstavligen inga fel
>>
>>53383437
Afghanistan också
>>
>>53382987
Svenska kvinnor klär sig också som skit dock
>>
File: KKorner.gif (523 KB, 112x112) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
KKorner.gif
523 KB, 112x112
>>53383437
>kapitalismens vrede
>>
>>53383386
Hur lång står det att du är i ditt pass?
>>
File: 1423486245015.jpg (54 KB, 530x530) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423486245015.jpg
54 KB, 530x530
>Svenska kvinnor klär sig också som skit dock
>>
>>53383386
Du kan spara bilden som reaktionsbild om du vill, free of charge.
>>
File: tilde_de_paula.jpg (152 KB, 548x830) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tilde_de_paula.jpg
152 KB, 548x830
>>53383281
>>
>>53383421
>Men detta är ju helt subjektivt
Precis som jag sa
>därför att de lyckas bäst
Med den logiken så är Bill Gates den bästa människan därför att han lyckas bäst
>>
>>53383542
Tack, lori
>>
>>53383437
Vilken del av "Inte ens om man drar ihop alla andra krig sedan första världskriget och ger hela skulden på USA kommer man i närheten" förstod du inte?

>kapitalismen
Senast jag hörde var det rätt mycket islamism, som ni nysocialister av någon anledning är rätt förtjusta i som stod bakom mördande i ett gäng av de där länderna dessutom.
>>
>dkn pluggar på komvux
>dkn måste sätta ihop en regering och förklara varför den är bra och vad den gör
Jag är fan inte politiskt insatt, varför blir jag tvingad till detta? Kan jag inte bara skriva om mitt favoritdjur ;_;
>>
>>53383496
öh nej, tjejer i sverige och norge klär sig väldigt bra till skillnad mot andra länder
>>
>>53383459
Min seriösa åsikt är att det var en jävla soppa helt ärligt och vissa serber och kroater var litet för krigskåta på ett extremt korkat sätt som civilbefolkningen fick betala för. Bosnierna hade en jävla otur att de låg precis M I T T i smeten och fick betala genom att vara krigsskådeplats #1.

Min halvseriösa åsikt är att serberna gjorde inget fel.
>>
File: 144278912489.jpg (66 KB, 636x648) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144278912489.jpg
66 KB, 636x648
>>53383376
http://www.breitbart.com/london/2015/05/28/no-one-wants-to-live-in-a-world-of-uncircumcised-penises/

Påminnelse om att Milo är en homosexuell kryptojude som förlorade "oskulden" när han var 14 i ett gängsmäll med flertalet 20+ år gamla svarta män
>>
>>53383536
Du sa att du skulle ligga lågt, knektbög
>>
>>53383542
Hade inte tänkt göra det, men nu ändrade jag mig

Tack anon~
>>
>>53383576
>lori

?
>>
>>53383593
Islamismen är en direkt motreaktion mot kapitalism
lyl
>>
File: jeffseid5.jpg (65 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jeffseid5.jpg
65 KB, 600x800
>hurr durr min politiska åskådning är felfri

daglig påminnelse om att dogmatism är farligt
>>
>>53383573
>människor och företag är samma sak
okej
>>
File: 1416083389006.jpg (92 KB, 1000x667) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416083389006.jpg
92 KB, 1000x667
Ni kuckar som tycker att DEN SOM LYCKAS BÄST = DEN BÄSTA fattar ju inte att människor gör högst irrationella val. Att det överhuvudtaget existerar en marknad för cigaretter, till exempel, beror på människors (konsumenternas) dumhet och inte på cigarettillverkarnas fantastiska entreprenörskap.
>>
>>53383484
Du har inte pratat med någon kambodjan, någon ryss eller någon kines. Det märks.
>>
>>53383566
>>
>>53380659
https://youtu.be/7Lix-ajZ4Sk
>>
>>53383612
>Yogabyxor och Converseskor + en urringad topp från H&M
>Snyggt
>>
File: tilde35.jpg (64 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tilde35.jpg
64 KB, 600x800
>>53383566
ta med senpai
>>
>>53383597
Aktoritär teologisk diktatur

En kille i min klass i gymnasiet hade det på skoj i en debatt och det slutade med skrikbråk
>>
>>53383450
I'm not talking about the ideology as a whole. I'm talking about the definitions of the economical system - socialism has the production means in the hands of the State, communism doesn't. The main difference between left anarchism and communism is the means [LA: no socialism between capitalism and lack of political State; Comm: socialism between capitalism and lack of political State]
>>
>>53383459
>gjorde karadzic något fel
Nej.
>>
File: girre.jpg (324 KB, 2048x1419) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
girre.jpg
324 KB, 2048x1419
>kommunisterna har helt tappat kontrollen

I vanlig ordning :^)
>>
>>53383675
Ja folk väljer inte rätt, de borde välja det jag tycker om.
Staten borde gå in och bestämma över alla val som folk gör, så länge de bestämmer som jag vill så klart :).
>>
>>53383675
Det du beskriver är ett klassiskt marketfailure. Denna gång med asymmetrisk information. Konsumenterna visste inte det var farligt. Folk fortsatte bolma. Det dröjde ju fan nästan 200 år innan folk fick svart på vitt att tobak inte är nyttigt för lungorna eller hjärt-kärl-systemet.
>>
>>53383629
Jag vet

Fattar inte varför någon tycker att den där bögen är "rödpillrad"
>>
File: Bph7xKkIgAEPhcz.jpg (71 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Bph7xKkIgAEPhcz.jpg
71 KB, 600x600
>>53383726
>>
>>53383770
Oväntat lel
Tur att de inte är beväpnade, isåfall skulle man varit uppradad mot en vägg vid det här laget för fientlighet mot revolutionen
>>
>>53383773
När chansen finns att förbättra människors liv åt dem bör samhället rycka in, ja
>>
>>53383728
Gröntexta, låter kul.
>>
>>53383676
västerniserade disaporia och annat skräp är vad du pratat med
>>
>>53383806
Han ogillar feminism och muslimer, annars är han inte rödpillrad någonstans
>>
>>53383740
Communism can not be enforced without a authoritarian state backing it
>>
>>53383843
Dra åt helvete och ge fan i mitt liv, vad sägs om det?
>>
>>53383843
Staten borde väl snarare ligga som ett nät underst för att fånga upp dem som riskerar att falla ur? Inte bara knall fall gå in och säga åt folk vad de ska göra. Litet jävla ansvar har väl folk ändå för sina egna liv.
>>
>>53383894
Visst, så länge du sköter dig
>>
>>53383817
https://youtu.be/IJjBXe8P4dQ
>>
>>53383843
Ja, rökare borde fråntas "rätten" att själva spendera sina pengar. De har ju bevisat att de inte spenderar på det som gör dem gott.
>>
File: Umaru laugh.webm (181 KB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Umaru laugh.webm
181 KB, 640x360
>>53380547
>den absoluta galningen gjorde det faktiskt

Igen, 10/10
>>
Finns det något mer pinsamt än folk som oironiskt använder "rödpillrad" som begrepp?
>>
>>53383857
Har du ens pratat med ryssar som bor i ryssland vad de tycker om kommunism? Du får inte många positiva svar kan jag meddela.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=i4xTz_OwlSQ

Det ser så lätt ut när man ser det på dutub ;_;
>>
File: 1452439611491.png (60 KB, 379x439) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452439611491.png
60 KB, 379x439
>politik
rannsaka er själva
>>
>>53383938
>>53383923
>socialister är förvånade över att deras små sekter aldrig blir stora
>>
>>53383941
Det jag inte fattar är varför du bryr dig så mycket om alla r9k-bögar? Vi andra som är mer "n-bögiga" skiter i dem.
>>
>>53383938
Exakt

>>53383989
Socialism är det perfekta systemet (så länge den socialismen är nationell)
>>
>>53383941
Folk som gnäller över det

Det är bara ett begrepp, sluta göra trassel av trosorna hela tiden
>>
File: tilde64.jpg (60 KB, 542x914) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tilde64.jpg
60 KB, 542x914
>>53383931
f1h1
>>
>>53383931
>>
>>53383888
>Communism can not be enforced without a authoritarian state backing it
This is actually a good argument against anarchism, not against communism - the whole "dictatorship of the proletariat" thing Marx said follows your reasoning.

IMHO it's possible but improbable to enforce a collectively-owned production means system without the authoritarian State...
>>
Riktiga vänner
Det finns inte många av oss
Vi ler mot varandra
Men hur många ärliga
>>
Finns det någon bra pleb-tier 2d som inte har en massa bröst och klyfta hela tiden? Det är riktigt jobbigt att kolla på det hela tiden favä
>>
File: 1449338909484.gif (400 KB, 352x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449338909484.gif
400 KB, 352x240
>>53383987
Hur får man ens så här bra reaktionsbildsspel? Jag blir lika imponerad varje gång
>>
>>53384040
>>
>>53384064
du e tjej
jag e kille
o nu är ja inte gay
>>
>>53384030
>nationell socialism
>mitt tyranni är bättre för att bara ett land plågas av det xD
>>
>>53383989
Om du inte spenderar "dina" pengar rätt så borde du inte ha dom alls.
Resurser ska användas för allas väl och om du inte ens kan spendera för ditt eget väl så ska du inte spendera alls.
>>
>>53384080
Filmer eller serier?
>>
>>53384160
Serier helst
>>
>>53383940
Har inte druckit kaffe på en timme, dags igen.

0-4 hjärta försök#511(femtioelva)
5-9 umaru försök#2
>>
File: svensk groda.jpg (11 KB, 148x153) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
svensk groda.jpg
11 KB, 148x153
>>53383212
>@viasikts kvittring
http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/johanhakelius/article21975556.ab
>>
>>53384052
Right, I mean, I'd like to live in a fairytaleland where everyone did things without compensation out of the goodness of their hearts and everything was free, too, but at some point realism must kick in
>>
>>53384030
>antyder att du är natsoc
>>
File: 1443813748989.png (804 KB, 558x718) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443813748989.png
804 KB, 558x718
>>53382742
>bild1
>>
File: 1452369023651.jpg (164 KB, 427x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452369023651.jpg
164 KB, 427x640
>>53384087
Det krävs en strävan efter perfektion. Idag reaktionsbilder, imorgon chimpans-läge.
>>
>>53384225
Vad är jag då?
>>
File: 760.jpg (40 KB, 760x429) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
760.jpg
40 KB, 760x429
>>53384101
https://youtu.be/fCp6dOjG-5U
>>
>>53384080
Attack on Titan och Death Note
>>
>>53384267
>inte roo-läge
>>
>>53384225
Detta

Etnisk stamvän - ja
Ekonomiskt nationalsocialistisk - nej
>>
File: vif.gif (1 MB, 540x304) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vif.gif
1 MB, 540x304
>>53384178
Haha du kanske ska börja med ett hjärta
>>
>>53384203
It's a fairytale as much as the "American dream" is for pro-capitalism folks. Some fail to realize socialism and communism are all about solving economic problems, it does NOT work for every fucking thing.
>>
>>53384080

seikon no qwaser

rätt bra actionserie i stil med attack on titsan
>>
>>53384080
jojo
>>
>>53384385
Du, jag har fan runkat kuken blå till Seikon no Qwaser.
>>
File: OkuPHwn.jpg (68 KB, 1136x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
OkuPHwn.jpg
68 KB, 1136x640
>>53384308
tilde bästa kvinna
>>
>>53384385
>Score: 6.90

haha nej tack
>>
>>53384167
Steins;Gate. Scifi. Lite fanservice, men ganska tam.
Ping pong the animation. Bra sportskit, udda animering.
Space Brothers. Mysig serie på typ 100 avsnitt.
Barakamon kanske också.

Alla är rätt huvudström.
>>
>>53384080
Inte pleb tier tror jag men Ping pong
>>
>>53384439
>>
>>53384356
>Etnisk stamvän - ja
>Ekonomiskt nationalsocialistisk - nej

Jag med kamrat.
>>
>>53384459
lmao 2dare
>>
>>53384292
Strasserist?
>>
File: 1452375223346.jpg (408 KB, 1500x1161) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452375223346.jpg
408 KB, 1500x1161
>dkn ingen pv att bröstknulla
>>
File: YibuU8.jpg (72 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
YibuU8.jpg
72 KB, 640x640
>>53384479
>>
>>53384451
>MAL

okej, då är nog naruto eller någon annan barnvänlig serie för dig, ge attack on titan ett försök, det är en serie för de lite äldre mansbarnen, se det som naruto 2
>>
File: hsbJuniorFormat.png (829 KB, 1024x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hsbJuniorFormat.png
829 KB, 1024x576
>>53384521
>>
File: 127.jpg (148 KB, 640x617) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
127.jpg
148 KB, 640x617
>>53384354
>kängru
rövslynneger
>>
>>53383971
Du ser vad du vill se
såklart är åsikterna splittrade men Ryssland var i bättre skick innan shock-kapitalismen
Gå in på valfritt rysktalande bräde och fråga vad det tycker om det ekonomiska "reformer" putin och hans oligarkmafia genomfört
>>
>>53384487
Att jag är
>>
>>53384563
MAL är bra men man ska inte ta betygen allt för seriöst.
>>
File: 300019.700x0.jpg (303 KB, 465x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
300019.700x0.jpg
303 KB, 465x700
>>53384591
>>
File: tilde74.jpg (26 KB, 278x585) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tilde74.jpg
26 KB, 278x585
>>53384591
>>
>>53384563
>shingeki no kyojin
>naruto 2

Den är ju skitspännande nu
>>
File: White-G_28.jpg (40 KB, 430x648) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
White-G_28.jpg
40 KB, 430x648
>>53384680
>>
breva anime som fått er att gråta
>>
File: louis_ck.jpg (46 KB, 660x486) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
louis_ck.jpg
46 KB, 660x486
www.imdb.com/title/tt3499096/

> Race

>where he faces off against Adolf Hitler's vision of Aryan supremacy
>>
File: my2ubWb.jpg (42 KB, 359x469) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
my2ubWb.jpg
42 KB, 359x469
>>53384685
>>53384729
>>
File: louis ck.jpg (91 KB, 812x686) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
louis ck.jpg
91 KB, 812x686
>>53384745
>>
>>53384745

http://www.imdb.com/title/tt2002616/

topp film
>>
>dkn inget vackert liv med sambo, barn, 8-16 och villa i kvarteret
>dkn degenererad knarkare och förevigt ensam
>>
File: fIIBJCA.jpg (48 KB, 488x354) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fIIBJCA.jpg
48 KB, 488x354
>>53384781
>>
>så du har äntligen kommit ut ur din grotta anon, hihihi
>>
File: lads på resa.png (1 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lads på resa.png
1 MB, 1920x1080
>>53384740
>>
File: latest.png (487 KB, 500x688) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
latest.png
487 KB, 500x688
>>53384740
>>
File: alex.jpg (99 KB, 736x1059) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
alex.jpg
99 KB, 736x1059
>>53384851
>så du har äntligen kommit ut ur din grotta anon, hihihi

Ja, och jag ska knulla er alla i röven nu
>>
File: id029w4.jpg (26 KB, 230x435) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
id029w4.jpg
26 KB, 230x435
>>53384839
>>
>>53384740
Aldrig gråtit men clannad afterstory blev lite ledsamt.
>>
>>53384740
Clannad
>>
>>53384740
Choppers backstory i One Piece är den enda.

Jag gycklar inte ens.
>>
>>53384593
fan säger du apjävel
>>
>>53384851
>bordet
Är dom där verkligen 18 år? Ser ut som att dom dricker alkohol
>>
>>53384087
detta
>>
>>53384745
>Stephen Hopkins was born in 1958 in Jamaica.
H A N R E J
>>
>>53384740
varje anime där de är lyckliga
>>
>>53384936
ja alla tjejer väntar såklart tills 18 med alkohol xD
>>
>>53384740
Allt som Nycklar gör
>>
>dkn vill lira planetside 2 igen men kom ihåg att det är över 20 GB att tanka samt att det är en spökstad numera
>>
File: 1452385759763.jpg (51 KB, 720x757) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452385759763.jpg
51 KB, 720x757
>>53384745
>Where he faces off against Adolf Hitler's vision of Aryan supremacy
>Negrer kan jaga antiloper snabbare så därför är "arier" inte överlägsna

Väl memat
>>
File: 1426858342702.jpg (31 KB, 456x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426858342702.jpg
31 KB, 456x320
>>53384994
>ja alla tjejer väntar såklart tills 18 med alkohol xD
Detta är samhället ni valde.
>>
>>53384814
Du vet vad du vill ha. Börja med småsteg.
>>