[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden - mysupplagan
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 401
Thread images: 151
File: 1860384719532.jpg (464 KB, 1280x852) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1860384719532.jpg
464 KB, 1280x852
Här är vi alla snälla
>>
File: 1440804914042.jpg (178 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440804914042.jpg
178 KB, 1920x1080
du behöver inte namnböga favä
>>
File: 1451875592120.gif (2 MB, 390x293) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451875592120.gif
2 MB, 390x293
Andra för Knektor gjorde inget fel
>>
File: 1439931743315.jpg (132 KB, 498x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439931743315.jpg
132 KB, 498x750
>>53374666
ok favä

>666
läskigt favä
>>
>>
File: 1400688434790.jpg (117 KB, 490x659) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1400688434790.jpg
117 KB, 490x659
Jag bjussar på en bra reaktionbild
>>
File: 1423486245015.jpg (54 KB, 530x530) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423486245015.jpg
54 KB, 530x530
>Andra för Knektor gjorde inget fel
>>
File: 1451052243739.jpg (153 KB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451052243739.jpg
153 KB, 1080x1080
>>
ut med alla nybögar för att vara ärlig hell seger
>>
File: vadgörhan.png (76 KB, 362x315) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vadgörhan.png
76 KB, 362x315
>>53374730
>han myser inte
>>
File: comfy gondola.jpg (133 KB, 717x508) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
comfy gondola.jpg
133 KB, 717x508
breva mysbilder som ni gjort själva
>>
File: 1440013513324.jpg (198 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440013513324.jpg
198 KB, 1024x768
>>53374691
>ok favä
inte bli sur bara. VI ska mysa :3
>>
File: 5345435534.jpg (228 KB, 1918x808) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5345435534.jpg
228 KB, 1918x808
>>
>>53374728
Är det där Rospigg?
>>
File: 1413753306555.jpg (91 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1413753306555.jpg
91 KB, 640x640
>martinabrevare
sämsta brevarna i tråden
>>
>>53374685
>>53374730
>t. knektor
>>
File: 1443277384309.jpg (760 KB, 1920x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443277384309.jpg
760 KB, 1920x1200
>>
File: 1451910432425.jpg (2 MB, 3264x2448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451910432425.jpg
2 MB, 3264x2448
Mystimme
>>
File: 1452345442015.gif (1 MB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452345442015.gif
1 MB, 300x300
Hur blir man av med stormbögen som hänger med en i plugget?
Killen kommer alltid o säger nått typ ''Usch kolla negerbögen'', ''fan vad jag hatar feminister'' eller har du skrivit under den där omvalsgrejen jag länka dig?''
>>
>>53374733
Undrar om hennes pappa har sett hennes bilder.
>>
le socialist utopia faec
>>
File: 1440204528527.jpg (518 KB, 1920x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440204528527.jpg
518 KB, 1920x1200
>>
>>53374859
delete this
>>
File: 1401142912628.png (188 KB, 400x403) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1401142912628.png
188 KB, 400x403
>>53374850
Tror hennes pappa demolerar den röven varje kväll favhö
>>
>>53374833
Be honom knulla av alternativt begå sitt liv.
>>
>dkn ens jävla fitta till ex vägrar låta en gå vidare
>>
>>53374456
Aja, har faktiskt likadana lel pin

Har ett par sånna här också, gillar dom nästan mer favä men jag gillar omslutande lurar
>>
>>53374833
"Jag bokstavligen bryr mig inte"
>>
File: 1450042761812.jpg (438 KB, 1380x1840) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450042761812.jpg
438 KB, 1380x1840
>>53374850
Hanrejen runkar säkert till dem.
>>
File: 1440204377451.jpg (926 KB, 2048x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440204377451.jpg
926 KB, 2048x1536
>>
>>53374880
Coolt brev smögen
>>
>>53374889
Vad gör han?
>>
File: 1450888422828.jpg (1 MB, 3872x2592) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450888422828.jpg
1 MB, 3872x2592
>>
>>53374889
Var stark och ignorera henne bara
>>
>>53374833
Säg åt honom att hålla käft om politik. Problem löst. Tror du jag pratar politik med mina åttaklövervänner eller?

t. storm
>>
File: 1440204408115.jpg (876 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440204408115.jpg
876 KB, 1920x1080
Tänk er att sitta på den här bänken och hålla handen med en sötpaj
>>
>>53374902
ser ut som en riktig dampfamilj favä
>>
>>53374833
>frågar på internet hur man hanterar vardagliga sociala situationer
Du säger till honom att du inte vill höra alternativt berättar vilken feministisk homosexuell transbög du är.
>>
File: ______2.jpg (41 KB, 400x565) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
______2.jpg
41 KB, 400x565
>dkn ingen alvfv
>>
File: 1440205145892.jpg (235 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440205145892.jpg
235 KB, 1024x768
>>
File: 1441380770708.jpg (98 KB, 555x475) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441380770708.jpg
98 KB, 555x475
http://mobil.dn.se/arkiv/nyheter/det-kan-handa-den-snallaste-kille
>>
File: 1441543178449.jpg (2 MB, 3872x2592) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441543178449.jpg
2 MB, 3872x2592
>>
>>53374963
fan vad kallt lol
>>
>>53374833
"Jag vill inte hänga eller prata med dig längre."
>>
>>53374933
Hon, för fan. Nä men ludret skickar mixade signaler, vill träffas och ha sig, kallar mig smeknamn, publicerar gamla bilder på oss på Instagram och whatnot endast för att publicera en bild på någon annan snubbe dagen efter jag gav vika och träffade henne.

Summa summarum, bruden är störd.
>>
jag mår inte bra grabbar
>>
>>53375013
>Det kan hända den snällaste kille att han är med om en gruppvåldtäkt
men

du
>>
>>53375056
*kram*
>>
>>53375056
Vad är det som har hänt?
>>
>>53375026
>dkn snön har börjat smälta bort igen

Rätt skönt men det har vart topp mysigt i några dagar nu och kommer sakna den favä

>dkn gjorde snöänglar och hade snöbollskrig med tjejen jag gillar igår
>>
File: jimmie öl.gif (483 KB, 400x286) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jimmie öl.gif
483 KB, 400x286
>>53375053
>dagen efter jag gav vika
Så ge inte vika.
>>
>>53375056
Spela lite video spel.
Titta på någon film eller serie.
Onanera
Sov

Så ska du se att det blir bättre igen.
>>
File: societal_collapse.jpg (461 KB, 1104x959) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
societal_collapse.jpg
461 KB, 1104x959
>>53375013
>>
File: 1440204456440.jpg (708 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440204456440.jpg
708 KB, 1920x1080
>>
File: 1439596542517.jpg (2 MB, 3264x2448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439596542517.jpg
2 MB, 3264x2448
>>
File: 1443746742093.jpg (93 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443746742093.jpg
93 KB, 1280x720
>>53375056
Gör inget dumt bara, skriv av dig här favä vi har alla mått dåligt
>>
>>53375106
tack :,)
>>53375116
livet som håller på
>>53375152
ska försöka, tack
>>
File: feelmys.jpg (545 KB, 3888x2592) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
feelmys.jpg
545 KB, 3888x2592
vem /feelmys/ här?
>>
>>53375126
Lättare sagt än gjort när man fortfarande har känslor för kärringen.

>Så, träffar du någon?
>Värst vad du var nyfiken! Varför frågar du?
>Nej, asså jag bara undrar. Haha, nyfiken...
>Nej men vi kan säga såhär mycket, en gentleman berättar aldrig!
>Haha, du måste undra om jag träffar någon?
>Det är sak samma för min del, du gör vad du gör.
>Jaha! Ok! Det är sak samma för mig med.

Varför i helvete skulle ludret fråga mig någonting sådant om det var sak samma? Fan, skiten gör mig rosenrasande.
>>
File: 1440205203452.jpg (1 MB, 3840x2160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440205203452.jpg
1 MB, 3840x2160
I bondens gård, fabrik och bod
Så har han kraften utav samma blod
>>
>>53375306
>livet som håller på
mitt liv är också helt och hållet. Dock kan jag väl säga att det är självförvållat.

Vill du berätta mer?
>>
File: 1441543258174.png (421 KB, 463x657) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441543258174.png
421 KB, 463x657
>>
File: uguu.png (13 KB, 517x216) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
uguu.png
13 KB, 517x216
>>53375315
>dkn man inte vill känna dkn längre utan bara vill koppla bort
>>
File: 1440204786715.jpg (2 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440204786715.jpg
2 MB, 1920x1080
>>
>>53374833
>har du skrivit under den där omvalsgrejen jag länka dig?''
Låter mer SD än storm men se >>53374961

t. också storm
>>
>>53375408
>dkn vdk
>>
>>53375353
mår psykiskt dåligt för tillfället, nog bara det favä
>>
File: 1443827287873.jpg (1 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443827287873.jpg
1 MB, 1920x1080
>>
File: 1452358811147.jpg (184 KB, 1080x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452358811147.jpg
184 KB, 1080x720
Man kan mysa med älgfixa också!
>>
File: 1441406773529.jpg (738 KB, 3008x2000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441406773529.jpg
738 KB, 3008x2000
>>53375409
>breva bilden jag brevade i förra tråden
>>
File: 1447066443876.jpg (223 KB, 1600x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447066443876.jpg
223 KB, 1600x1200
>>53375452
Något speciellt som hänt? Hur ser din livssituation ut?
>>
File: slaveri.png (540 KB, 690x759) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
slaveri.png
540 KB, 690x759
>>
File: vinter2.jpg (80 KB, 500x747) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vinter2.jpg
80 KB, 500x747
>>53375500
>hålla koll på exakt vilka bilder som brevats och vem som brevat dem

skakar mitt huvud...
>>
File: 1447066704501.jpg (198 KB, 1266x986) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447066704501.jpg
198 KB, 1266x986
>>53375572
>>hålla koll på exakt vilka bilder som brevats och vem som brevat dem
>skakar mitt huvud...

>inte ha koll på allt mys som brevas
>>
File: lost.jpg (61 KB, 667x645) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lost.jpg
61 KB, 667x645
breva bilder du förlorat ylyl till

>>53375644
f1 h1
>>
>>53375542
rätt dåligt, skolan är åt helvete, har inget socialt liv, har inga vänner och mår bara allmänt dåligt.
>>
File: 1439931749311.jpg (177 KB, 598x608) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439931749311.jpg
177 KB, 598x608
>>53375630
är inte tillräckligt skärpt i huvudet för det :/
>>
File: 1452299920163.jpg (563 KB, 1600x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452299920163.jpg
563 KB, 1600x1000
>>53375644
ses om 3 dagar
>>
>>53375327
Hon låter rätt tappad bror.
Avbryt bara.
>>
>>53375702
>antyder
Det var en tråd full med nakna brudar som var uppe i timmar häromdagen, de som jobbar gratis bryr sig inte favä
>>
File: 1441544048230.jpg (3 MB, 2560x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441544048230.jpg
3 MB, 2560x1600
>>53375680
>jvdk
men kämpa på med skolan. Du kommer ångra dig om du inte gör det.
>>
>>53375327
>Nej, asså jag bara undrar. Haha, nyfiken...
hon vill ha kuken
>>
File: train.gif (290 KB, 320x399) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
train.gif
290 KB, 320x399
>>53375563
Vilken tur att åkturen börjat svänga.

http://www.di.se/artiklar/2016/1/10/majoritet-i-sverige-for-id-kontroller/
>>
File: 1424643593212.jpg (96 KB, 960x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424643593212.jpg
96 KB, 960x960
>>
>>53375498
Slår vad om att hon har äcklig rostbiff
>>
jag har aldrig knullat
>>
File: 1417473828539.png (3 MB, 1920x1203) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417473828539.png
3 MB, 1920x1203
>>
>dkn ingen blåslagen fv
>>
Vem /trupp/ här?
>>
>>53375865
>bry sig om rostbiffen
wew lad
du ska knulla den, inte äta den
>>
>>53375892
välkommen hem familj
>>
>>53375865
>vagina(som är ren)
>någonsin äcklig
hittade bögen
>>
>>53375327
hon vill ha dig omkring som reserv
>>
>>53375919
Jag skulle äta hennes rostbiff favä
>>
>>53375743
Tappad vore en jävla eufemism. Bruden har bipolära drag, pappaproblem, osäker, uppmärksamhets och bekräftelsesökande beteende, depressiva perioder och ångest.

Men kruxet är det här: Var fan skall jag finna en ny brud som låter mig pissa på henne, langar rimjobs på beställning, tar den i dajmen och tycker om att bli strypt och slagen? Peta mig i rätt riktigt, liksom.
>>
File: 1428328593971.jpg (65 KB, 500x704) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428328593971.jpg
65 KB, 500x704
Breva liknande bilder snälla!
>>
Får man prata om sina problem i mystråden?
>>
Varför säger vi knula istället för knulla?
>>
>>53375919
>>53375963
hittade betapojkarna som nöjer sig med sönderknullad vara
>>
>>53375971
Tror inte du kan få det ena utan det andra när det gäller de där sakerna favä
>>
File: IMG_6803_900x1200.jpg (182 KB, 900x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_6803_900x1200.jpg
182 KB, 900x1200
>>53375892
>"vänta, sade du nyss att du var oskuld?"
>"men guuud så äckligt, ta självmord jävla äckel"
>"slår vad att han kommer skjuta upp skolan haha"
>>
>>53375971
>53375971
>riktning*

För fan.
>>
>>53375971
knullkompisa henne
>>
>>53375963
oanständigt

>>53376016
robotniotusen, snälla
>>
>>53375912
Ännu ett spel som kommer att sväva i tidig-åtkomst-limbo för alltid.
>>
File: fikki_fikki.jpg (120 KB, 580x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fikki_fikki.jpg
120 KB, 580x750
>>53375971
>vita kvinnor
>>
tja
>>
File: 1439403227003.jpg (543 KB, 800x533) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439403227003.jpg
543 KB, 800x533
Vill du ha ett chips anon?
>>
File: black-tea.jpg (236 KB, 1900x1262) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
black-tea.jpg
236 KB, 1900x1262
Vad värmer ni er med grabbar?
>>
File: 1417473947740.jpg (2 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417473947740.jpg
2 MB, 1920x1080
>>53375995
Självklart anon. Mystråden är till för att visa känslor
>>
>>53376081
Mycket möjligt, men jag har kul ändå.
>>
File: terdnett.jpg (43 KB, 599x399) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
terdnett.jpg
43 KB, 599x399
>>53376107
nej tack, jag är tillräckligt tjock
>>
>>53376032
>>"men guuud så äckligt, ta självmord jävla äckel"
>>"slår vad att han kommer skjuta upp skolan haha"

haha aa
>>
>>53376169
>antyder att flickor inte tänker så
>>
File: 145041852589.jpg (46 KB, 437x501) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
145041852589.jpg
46 KB, 437x501
>dkn storebrorsas fv har flyttad in med honom för typ 2 månader sedan och började säga saker som "min lägenhet" direkt
>hon betalar inte ens ett öre
>hon pressar honom för barn (han är 25år gammal bara med ljus framtid)
>dkn försökte hälsa på idag och använde min nyckel han gav mig

Horan sa han var inte hemma och det är "inte säkert" att jag har nyckeln och tog den ifrån mig när jag la nyckeln på bordet och vägra ge tillbaka den. Tryckte tillbaka min damp och väntar på att brorsan kommer tillbaka från jobbet så att jag kan förklara hur irriterande den här slynan har alltid varit
>>
>>53376016
Du borde ta en paus från /r9k/ ett par dagar
>>
File: 1447932841509.jpg (272 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447932841509.jpg
272 KB, 900x900
>>53376056
>>53376254
>>
>>53376252
Kvinnor är manipulativa, visste du inte det?
>>
>>53376252
eldbomba lägenheten
>>
File: 1422543479721.jpg (39 KB, 354x344) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422543479721.jpg
39 KB, 354x344
>>53376252
be honom flytta hemifrån för helvete... 25 bast?
>>
>>53376218
mm alla tjejer är taskiga slynor som kommer göra narr av dig så de e bättre att hålla dig borta från den :)
>>
>>53376252
>låta slynan ta nyckeln från dig

snälla gyckla
>>
>>53376252
Ha så kul när hondjävulen splittrar din familj :)
>>
>>53376252
>han vill slå ner sin storebror till sin nivå

Låt dom vara favä
>>
>>53376290
men du, om du inte vill ha bajsbrev som svar så får du sluta breva dem själv
>>
>>53376252
åh nej! en kvinna som faktiskt vill bilda familj oj vad hemskt
>>
Hur lämnar man tillbaka ett paket som är köpt via internet?

Jag har skrivit ut returblanketten och fyllt i, men ska man skriva netonnets adress på utsidan av kartongen? Står inte på deras hemsida

Hur brukar ni milleniumkids göra?
>>
File: 1409592565475.jpg (195 KB, 500x484) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409592565475.jpg
195 KB, 500x484
>>53376321
>dkn 24 och bor hemma

ska jag bara avsluta det?
>>
>>53376321
Pratar ju om hans lägenhet, han flyttade hemifrån ett bra tag sedan.
>>
>>53376290
>bajsbrevar
>får bajsbrev tillbaka

wew XD
>>
>>53376322
om du är oskuld över en viss ålder så kommer tjejerna undra vad det är som är fel på dig och instinktivt undvika dig
>>
>>53376361
Ringa och fråga netonnet
>>
>>53376252
dock förstår jag henne. Jag skulle inte vilja att min tjejs lillebrorsa har nyckel och klampar in oanmäld.
>>
>>53376290
:^) blev av med oskulden för 11 år sedan och har nog bara kikat in på nya r9k en eller två gånger sen den öppnades
>>
>>53376361
Du kan ju börja med att ringa netonnets kundservice.
>>
File: 1432136441452.jpg (46 KB, 616x295) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432136441452.jpg
46 KB, 616x295
>>53376252
Håll dig lugn och sansad när du förklarar, annars kan han bli arg och orationell och börja tro på henne mer än dig.

Lycka till broder.
>>
>>53376390
avsluta några negrer istället
>>
>>53376341
>>53376346
>t. vitknektor
>>
>>53376346
>bilda familj med underjordiskt krypande bestar
>>
>>53376252
>och började säga saker som "min lägenhet" direkt
logiskt
>det är "inte säkert" att jag har nyckeln och tog den ifrån mig
inte okej, fast din brorsa borde kanske tala om för henne ifall han ger ut nyckel
>>
File: 1451655934609.jpg (882 KB, 1300x943) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451655934609.jpg
882 KB, 1300x943
ping dala
>>
>>53376449
ska nog gå och strypa en neger nu favä
>>
>>53376332
Hon tog den när jag drack ett glas mjölk och la nyckeln på bordet. Skulle jag brottas med henne för nyckeln eller vad?
>>
>>53376252
Hon är ju fullt jävla normal dock. 25 år är perfekt ålder för att bilda familj. Dessutom, vad fan ska du göra med en nyckel till deras hem? Varför tror du hon (eller han) skulle vilja att du gör popins hos dom? Trodde du att du skulle kunna ha den livsstilen hela livet eller? Göra popins med nyckeln hos brorsan med hans fru när dom är 50 år?
>>
File: survivalbosnia.jpg (2 MB, 1504x2964) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
survivalbosnia.jpg
2 MB, 1504x2964
Hur redo är ni för en fullkomlig systemkollaps?

Jag är inte alls redo pga inga rödpillrade vänner.
>>
>>53376390
>ska jag bara avsluta det?
eller så kan du ju faktiskt flytta hemifrån, känns som en bättre lösning

>>53376417
ne, alla tjejer är inte så onda som du tror att dem är
tror faktiskt att du hittar fler män som gör narr av oskulder än kvinnor som gör narr av oskulder favä
>>
>>53376572
det handlar inte om att vara onda det handlar om biologi
>>
>>53376572
varenda lediga lägenhet beslagtas av migverket
>>
>>53376533
Detta

Jävla /r9k/-cancer och deras rödpillrade fittlivsåskådning. Tur att de kommer dö i raskriget och deras betagener inte sprids.
>>
>>53376429
detta
>>
File: IMG_20141001_151611.jpg (182 KB, 1252x1252) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_20141001_151611.jpg
182 KB, 1252x1252
>dkn ingen fv
>>
>>53376609
hehe mm :p
börja med att skaffa jobb
>>
>>53376458
>man är vitknekt för att man vill låta sin bror vara ifred med sin sambo

Jag hade nog inte gillat om min sambos lillebror hade en egen nyckel till mitt hem och kom in oannonserad på måfå favä hade nog kännt mig sjukt obekväm med det. Om min lillebror var en dryg liten fittig oskuld som var avis på att jag låtit min fv flytta in hos mig hade jag blivit rätt irriterad också
>>
>>53376616
hon är SDare tror jag
>>
File: 1452195055872.jpg (18 KB, 130x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452195055872.jpg
18 KB, 130x240
>>53376613
>antyder att /pol9k/ inte är exakt samma sak
>>
File: 1448672579481.png (823 KB, 1600x1917) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448672579481.png
823 KB, 1600x1917
Lämnar hon oss nu?
>>
File: 43381643_p9.jpg (55 KB, 379x355) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
43381643_p9.jpg
55 KB, 379x355
>dkn ingen tåhå fv
>>
>>53376647
har ett jobb och redan sparat ihop ~100k
>>
>>53376514
>sambos lillebror kommer inklampande och börjar rota runt i mitt kylskåp

Jag hade också tagit nyckeln från dig, va fan tänkte du med?
>>
>>53376678
Hon är fortfarande kvar hemma hos mig
>>
File: 1450746391837.png (707 KB, 752x620) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450746391837.png
707 KB, 752x620
>tråden blir invaderad av vitknektar igen
>>
>>53376705
andrahand
>>
>>53376417
Vilken ålder är detta?
>>
>>53376609
Sant att många tas men att det inte går att hitta lägenhet pga invandringen är en lögn.
T.om. i Malmö kan du fan hitta lägenhet
>>
File: tom_delay.jpg (43 KB, 600x390) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tom_delay.jpg
43 KB, 600x390
>>53376538
Jag skulle precis breva denna och säga åt alla repets dag fanatiker att planera i denna riktning istället för att runka åt våldsfantasier.

>ÄR DU JAG?
>>
>>53376700
>sexualisera ett spöke
>>
Okej, har hört att om man skriver om saker så blir det bättre
>dubbeldejt ifredags
>hört att hon inte ville att jag skulle få några känslor för henne
>fick hångla o allt för första gången
>lite dålig men hon stannar inte
>kompisarnas skämtande fick oss i säng hon en av dem, de sov på soffan
>katastrofalt första ligg, pisamt etc, dock inget o bry sig om
>dagen efter kramar henne o sätter mig på bussen hem
>killkompisen skriver till en, hon hade tydligen sagt ''har han skolkat sexualkunskapen''
>hon frågar på knäpp om hon bör ta dagen efter-piller
>ja
>får reda på att det kostar en slant
>får reda på att hon lagt ut bild på insta där hon sa nått om ånger
>den mest hatade personen(han tror väl att vi är kompisar) skickar bild till en där han matchat med henne på tinder dagen innan
>bryter nästan ihopp
Mår bättre nu, pratade lite med henne, hon verkar vilja va kompis o så. Bara den där fittan o tinder som försurar situationen just nu.
>>
>>53376769
20
>>
>>53376613
Detta, så jävla trött på deras autism. Ibland undrar man hur de kom till livet själva. Har anon haft en farbror hela livet som gjorde oannonserade popins med nyckel i deras hem när han växte upp eller vad är det frågan om?
>>
>>53376572
>dem
De*

jag vet att du går i typ högstadiet eller gymnasiet eller nåt men den här skiten lär man sig i lågstadiet kom igen
>>
>>53376769
har du inte förlorat den vid 16 så är det lite konstigt men har du kvar den efter 20 så är det något allvarligt fel på dig
>>
>>53376769
15
>>
>>53376786
Du hänger väl också på hjulkanalens politiskt inkorrekta bräde?

>dkn man inser hur jävla oförberedd man är

Har fan inte ens mat till mer än 2-3 dagars i kylen och det närmsta ett vapen jag har är en kökskniv. Det enda positiva är väl att jag bor i en studentkorridor, är man och tränat MMA.
>>
>>53376800
>>killkompisen skriver till en, hon hade tydligen sagt ''har han skolkat sexualkunskapen''
hur gick sexet till? försökte du trycka in den i urinröret?
>>
>>53376800
>hon verkar vilja va kompis o så
Spring.
>>
>>53376613
>>53376815
>bli så här jävla stjärtsmärtade
rannsaka er själva era bitterfittor
>>
>>53376800
>>den mest hatade personen(han tror väl att vi är kompisar) skickar bild till en där han matchat med henne på tinder dagen innan
>>bryter nästan ihopp

lol vrf

>>53376869
bra brev
>>
>>53376800
Ta ditt liv jävla blatte
>>
>>53376937
det är ju du som är bitter lol
>>
>>53376929
inte vad jag minns
>>53376946
hon var f1 mysig o trevlig, topp kompis favä
vill du att en sån ska vara med nån du hatar?
>>53376983
>blatte
mer arisk än du
>>
File: TRUE_END.png (195 KB, 681x664) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
TRUE_END.png
195 KB, 681x664
>dkn ingen alvfv
>>
>>53376870
Inte så ovanligt som man tror, bara att folk ljuger om det. Jag har 3 vänner, alla 21 år gamla som alla är oskulder. Bara en av dem är lite konstig men han är varken NEET, nackskäg eller på något annat sätt äcklig. Bara lite socialt udda och manskulting. De två andra är normala killar med vänner, ser helt okej ut men sticker bara inte ut så mycket.

Jag själv hade varit oskuld om det inte var för att jag var söpo i tonåren och knulade 3 tjejer i gymnasiet och året efter gymnasiet. Nu är jag lika hopplös som de andra dock.
>>
>>53376773
haha aa
Internköerna hos på lägenheter i centralare delar av Göteborg (typ Majorna) har gått från snitt 3-4 år till 7-10 år under loppet av ett år. Bor i ett av de större bostadsbolagen.
>>
>>53376533
Helt ärligt skulle jag inte ha nått emot henne om hon inte var så avskyvärd, hon jobbar eller pluggar inte, spenderar hela sin tid med att snacka skit med sina tjejvänner och pressa brrosan för det eller det, och om brorsan tog nycklarna skulle det vara helt reko men inte hon efter fan två månader.

Och så misstänker jag att hon fan vänstrar på honom när han är på jobbet eller något, varför annars stal hon nycklarna utan ens en diskussion med en skum anledning utan att be hennes pv att bara ta nyckeln?
>>
>>53376647
Jag har jobbat i 8 år nu, köat lika länge. Blev av med ett andrahandskontrakt och var hemlös i ett par månader tills jag fick flytta hem till min mamma på andra sidan landet och fick således byta jobb

Det finns ingenstans att bo om man knte vill bo i skogen, tanten på bostadsförmedlingen tyckte inte det var konstigt om jag sov i bilen ett halvår
>>
>>53376998
Inte alls, jag låtsas bara inte veta ett skit om anons liv och tror att min åsikt har något värde.

Breva dina jävla grillade kurder istället
>>
>>53377027
>inte vad jag minns
breva gröntext på sexet. måste ju finnas en anledning att hon säger så
>>
>>53377030
jvdk ;_;
>>
>>53377070
Bor du i cuckholm eller vad?
>>
>>53377070
Låter som jag om någon månad.
>>
>>53376907
>inte ha 20 burkar surkål och gulasch i skafferiet
Är du ens storm mann1?
>>
File: 1328905939887.jpg (17 KB, 309x368) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1328905939887.jpg
17 KB, 309x368
>dkn oskuld
>>
Bästa flickan desu wa
>>
>>53377089
>helt mörkt
>10/10 kropp även om det var den första
>hångel, tar på varandra
>av med underkläderna
>in med penis, kondom på, nog lite för tidigt
>den åkte av, hon frågar om jag vill köra utan
>ja
>pröva några positioner, var nog för full för att ha känt hur det egentligen kändes favä
>ingen av oss kom
allt jag minns
>>
Jag har aldrig upplevt att någon, kvinna eller man, behandlar mig annorlunda eller undviker mig när de får veta att jag aldrig har haft sex.

Den enda som alls reagerat var en tjej som började tjuta ur sig frågor som "Hur?" "Aldrig?" "Seriöst?" osv. i några sekunder.
>>
>>53377027
>vill du att en sån ska vara med nån du hatar?
det är bokstavligt talat en matchning på tinder
tror du att det betyder någonting öht? lel

>>53377048
Kan inget om gbg så kan inte uttala mig om det

>>53377082
>jag låtsas bara inte veta ett skit om anons liv och tror att min åsikt har något värde.
breva inte då lol
>>
>>53376946
>bra brev
Hoppas informationen gick fram iaf, fett pin om swedish internet defense force inte ens har grundläggande svenskakunskaper
>>
>>53377214

Dagashi Kashi föll platt som en pannkaka, tveksamt om den överlever 3-episod regeln. Söta flickor kan endast ta mig så långt.

Boku Dake, där hade du bra grejer.
>>
>>53376907
Deras politiskt inkorrekta bräde är roligt.

>dkn är ok förberedd, mentala biten den viktigaste

Rotfrukter, ägg, couscous/ris. Ett par påsar med vetemjöl. Finns många saker som håller i åratal du kan köpa och tar liten plats. Värmeljus är också en sådan sak som är bra att ha.
>>
File: 666_KB.jpg (641 KB, 1172x1592) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
666_KB.jpg
641 KB, 1172x1592
Bästa flickan gnnngh
>>
File: 1429733917966.jpg (61 KB, 690x743) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429733917966.jpg
61 KB, 690x743
bästa flickan
>>
>dkn bor hemma utan några utgifter men aldrig haft jobb

Tanken på att jag skulle kunna vara miljonär i ung ålder med bara en årslön på 120k efter skatt gör mig grovt deprimerad. Tåget har lämnat stationen och det är fan inte lönt längre.
>>
>>53377256
du stänger alla vägar att i framtiden få ligga med en tjej om du låter henne veta att du är oskuld

>Den enda som alls reagerat var en tjej som började tjuta ur sig frågor som "Hur?" "Aldrig?" "Seriöst?" osv. i några sekunder.
precis hon kan inte hantera att du egentligen är missbildad och får panik
>>
>>53377055
>Helt ärligt skulle jag inte ha nått emot henne om hon inte var så avskyvärd, hon jobbar eller pluggar inte, spenderar hela sin tid med att snacka skit med sina tjejvänner
Som majoriteten i denna tråden
>om brorsan tog nycklarna skulle det vara helt reko men inte hon efter fan två månader.
Hade varit smidigare om hon hade pratat med din bror och han hade kunnat ta dom, men hon har absolut rätt att ta dom från dig oavsett. Hon bor där nu med sin pojkvän, förstår du det? Du går in i hennes hem med nyckel. Förstår du hur jävla krypigt det är mann1? Riktigt jävla krypigt.
>Och så misstänker jag att hon fan vänstrar på honom när han är på jobbet eller något, varför annars stal hon nycklarna utan ens en diskussion med en skum anledning utan att be hennes pv att bara ta nyckeln?
För att du klampar in i deras lägenhet och öppnar hennes kylskåp och börjar rota efter mat? Förstår du vad konceptet privatliv innebär? Hon hade kunnat stå naken i hallen efter en dusch, hon hade kunnat sitta på toan och lagt brakskitar. Vad som helst. Det är inte din syster, fattar du det?
>>
File: gsgfsdfrds.png (1 MB, 1280x888) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gsgfsdfrds.png
1 MB, 1280x888
>>53377333
Fina siffror
>>
>>53377353
Ska fan ut och göra detta efter tentaveckan. Det jag är mest orolig över är dock vatten, stängs de av i händelse av krig? Känns ju som att de styrs någonstans ifrån. Nu kanske ett fullskaligt krig inte är att vänta i Sverige utan mer flyktinggäng som drar runt och polisen inte längre är kapabel att försvara annat än politikerna.

Hygienartiklar läste jag också är extremt viktigt, kanske inte så dumt att stocka upp med det.
>>
>>53377385
bre do
>>
>>53377157
Nej jag bodde i en liten håla på västkusten, bor fortfarande med mamma men står kvar i kö där då typ alla mina vänner bor kvar
>>
>>53377305
>bry sig om stavning i svp

atte min bror

>>53377256
ja men de har blivit hjärntvättade av /r9k/ att alla brudar är taskiga slynor
det är en tragisk osäkerhet som förhindrar att de faktiskt lär känna tjejer då de har utgångspunkten att tjejen de pratar med ogillar dem
>>
File: Animals of Set.png (39 KB, 153x186) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Animals of Set.png
39 KB, 153x186
>>53377214
>desu wa
Varje gång.
>>
File: 1452187846422.jpg (438 KB, 1200x1714) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452187846422.jpg
438 KB, 1200x1714
>>53377496
Bättre bild och är på telefon tyvärr
>>
File: Perfektion.jpg (57 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Perfektion.jpg
57 KB, 1280x720
Bästa flickan
>>
File: 1423340909921.jpg (427 KB, 924x1806) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423340909921.jpg
427 KB, 924x1806
Jag vill ha en (1) flickvän!
>>
File: bostäder.png (105 KB, 463x209) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bostäder.png
105 KB, 463x209
>>53377070

Socialism är underbart, inte sant?
>>
>>53377601
Vem fan tror du att du är ditt fula kräk?
>>
>>53377432
>panik
Men snälla du.
Jag har inga planer på att ligga med denna kvinna, hon frågade om mitt sexliv och jag sa att det inte fanns ett sådant.
Man kan ju inte hålla på och ljuga.

Kam ju nämna att jag efter detta avslöjande har fått henne klängande på mig flera gånger vid fyllan.
>>
>>53377677
lol sug kuk hora
>>
https://imgur.com/a/hlOyr

F
>>
>>53376797
så det är okej att sexualisera hennes mänskliga sida?
>>
>>53377601
>stavning
Nej det är grundläggande grammatik. Eftersom du inte klarar av att skilja på subjekt och objekt får du tillåtelse att skriva "dom" istället.

Du har min välsignelse.
>>
>>53377673
Ja om samhället inte är fullt med parasiter som ej bidrar med något av värde.
>>
File: 1451432702969.jpg (10 KB, 200x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451432702969.jpg
10 KB, 200x200
>>53377603
>>
File: 1440550859079.png (557 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440550859079.png
557 KB, 1013x676
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda dom bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för dom dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
>>53377766
Ja
>>
File: image_1.jpg (62 KB, 1062x752) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image_1.jpg
62 KB, 1062x752
>dkn inte bo i en liten japansk by och ha en dfc barndomsvän som vill ha min qk
>>
>>53377603
>>53377794
PROSTAGMA?
>>
>>53377771

Inte ens då
>>
File: 1423476971725.png (222 KB, 247x359) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423476971725.png
222 KB, 247x359
>Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda dom bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för dom dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
>>53377449
Tagga ner, om du kände denna brudan skulle det vara glasklart att hon bara försöker åka andrasätet i brorsans liv eftersom hon sabbade sitt eget. Har alltid haft nyckel och behandlat brorsans lägenhet som min, erkänner det men han gör samma hos min. Hon visste detta och vi har setts där flera gånger innan och efter hon flyttade in.
>>
>>53377673
Har råd att ta lån för att köpa nåt snart ändå, saknar mitt liv favä
>>
>>53377870
kek
>>
>>53377741
>reddit

kek ändå favä
>>
File: vgh.png (3 KB, 278x50) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vgh.png
3 KB, 278x50
>>53377898
>ta lån
>i dagens ekonomi
>>
>>53377898
>köpa bostad
>i Sverige
>år 2016

Sverige kommer vara i anarki om max 5 år.
>>
>>53377852
vad bra
>>
>>53377844
>de /r9pol/

Ta en paus från kanalen ett tag och gå ut och faktiskt träffa människor
>>
File: 1377181389266.gif (938 KB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1377181389266.gif
938 KB, 500x281
Bästa flickan
>>
>>53377946
Snart, som sagt.

>>53377950
Då har jag iaf nånstans att bunkra in mig om jag inte hinner till pappas bunker
>>
>>53377985
Det är en pasta din jävla redditbög
>>
>>53378050

Du har bara dig själv att skylla.
>>
>>53377475
Har du funderingar kring grejer som kan vara bra att ha? Frågar man på /k/ får man ofta en jävla massa grejer som knappt finns i Sverige eller är av för dålig kvalité/dyrt.
>>
File: 1377180800292.gif (950 KB, 500x232) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1377180800292.gif
950 KB, 500x232
Ingen som känner igen denna fina flicka?
>>
File: 1436268209227.jpg (16 KB, 228x243) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436268209227.jpg
16 KB, 228x243
>Ta en paus från kanalen ett tag och gå ut och faktiskt träffa människor
>>
>>53377601
>ja men de har blivit hjärntvättade av /r9k/ att alla brudar är taskiga slynor
Låt dem tro vad de vill. När de växer upp och får mer pondus kommer all den där oskuldsskiten lägga sig och de blir normala i huvudet.
>>
>>53378139
>3d
GRVI
>>
>>53378179
detta
>>
File: 1377181105825.gif (873 KB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1377181105825.gif
873 KB, 500x281
>>53378179
>>
>>53378131

Är väl bara att tänka lite själv, inte så svårt att komma fram med vad som behövs, snarare viljan att investera i skiten.
>>
Låt säga att repets dag kommer. Blattarna går kaos på hela samhället. Ensamma män kommer väl dö, om de inte är smarta som fan och tänkt igenom hur de ska agera, läst på litet innan.

Men alla dumma slynor som röstar på sjuklövern och behöver en stark stat med lag och ordning för att kunna leva sina liv? Hur kommer det bli för dem?
>>
Hej
>>
>>53378270
Jag har en ganska god bild av vad som är vettigt att ha. Jag vill bara bolla litet idéer om det går för sig? Tänk ifall jag missat något som jag inte ens tänkt på?
>>
>>53378299
Hej.

Hur går det med klibborna?
>>
>>53378299
HEJ CLAES BLUND SENPAI!!!!!!!1111
>>
>>53378274
Det kommer ske massjälvmord när nbögarna inte kan använda ansiktsboken längre och varje mål mat är värt att gå genom eld för.
>>
>>53378095
Fan ska jag med 300 lök till om landet kollapsar snart ändå? Pengar man har på kontot lär ju vara det första som ryker, tar man ett lån så lär man väl inte behöva betala tillbaka och så har man nåt man kan bunkra in sig i med sitt gevär och sina två tusen engångsgrillar och gulaschburkar
>>
>>53378169
problemet är att de inte kommer att växa upp och de kommer fortsätta att vara oskulder så länge de tror att alla brudar är manipulativa slynor som endast vill skada dem

men men, de får väl tror vad de tror
tycker bara att det är tragiskt
>>
>>53378346
Bara bra.
>>
File: 1432155321911.jpg (192 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432155321911.jpg
192 KB, 1024x768
>Tack för kaffet kompis
>>
>>53378299
När kommer du tillbaka och styr upp skiten igen?
>>
>>53378274
Hur går det för dumma slynor nere i ISIS kalifat?
>>
File: juuhtota.jpg (32 KB, 650x488) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
juuhtota.jpg
32 KB, 650x488
wuf
>>
Ny SMR video grabbar

https://www.youtube.com/watch?v=q27pgFU7rdQ
>>
>>53378274
Det ska bli riktigt kul att se alla starka självständiga feminister komma krypandes tillbaka till de svenska männen när svartingarna visar sitt rätta jag och den enda tryggheten som finns kvar är hos biffiga vita män.
>>
>>53378274
Kvinnor som inte har män att försvara dem kommer dö utan undantag. Blattarna kommer först och främst plundra åldringar och våldta kvinnor, som ung biffig vit man så är du inte speciellt attraktiv som offer till att börja med.
>>
hur många gånger får man komplettera ett pm?
>>
>>53378427
Snart min vän. Snart.
>>
>>53378371

Förutsatt att samhället kollapsar helt och hållet, en möjlighet men knappast stor sannolikhet.

Känns rätt dumt att ta ett lån och hoppas på att man inte behöver betala tillbaka.

Investera dina pengar istället för att ta ett lån

>in före en bostad är en investering

Ja, men knappast en bra sådan i dagsläget.
>>
>>53378482
Dog han?
>>
File: 1409148497881.jpg (304 KB, 660x509) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409148497881.jpg
304 KB, 660x509
>>53378316
>fråga en tonåring om investeringstips

Du ska inte ta lite träningstips från musen när du ändå är i farten?
>>
File: maxresdefault23.jpg (87 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
maxresdefault23.jpg
87 KB, 1024x768
>>53378482
Repets dag är nära.
>>
File: 140432848222.gif (171 KB, 165x115) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
140432848222.gif
171 KB, 165x115
>>53378513
>>53378516

Är det var ni tror? Att raskriget händer och sedan får ni en sötpaj som bara behööööver din hjälp?

Herregud.
>>
>>53378525
Tills det är komplett?
>>
File: 1401308839752.jpg (306 KB, 740x662) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1401308839752.jpg
306 KB, 740x662
>dkn ingen fv
>>
File: Therese Johaug.jpg (971 KB, 3140x1984) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Therese Johaug.jpg
971 KB, 3140x1984
Lader de svenske jentene opp til neste langrennslop?
>>
>>53378599
>antyder att musen inte är extremt bra på att träna men äter alldeles för mycket

Gör om, gör rätt
>>
>>53378664
Nej jag vill inte ha någon äcklig före detta feminist ändå. Men det är sant att hipsterkvinnorna kommer få sig ett obehagligt uppvaknande.
>>
>>53378482
>"Inga fler våldtäkter när vi har befriat Norden"

Hur hade de tänkt stoppa fler såsom Hagamannen isf?
>>
>>53378587
Asså jag vill bara hem till mitt liv och mina vänner, har jobb och kan få tillbaka mitt gamla när jag flyttar hem igen så det är inte så att jag tar lån och förväntar mig att inte få betala tillbaka.
>>
>>53378775
hängning
>>
>>53378783

Ta ett lån du, men klaga inte när du måste får det jobbigt senare.
>>
>dkn måste plugga
>>
>>53378482
>dkn vet exakt vilken låt som spelas
>dkn kommer inte på namnet
MEN HELVETE
>>
File: saya_apron.png (472 KB, 707x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
saya_apron.png
472 KB, 707x1000
GE MIG KAFFE FV
>>
File: 1452423434528.png (340 KB, 460x685) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452423434528.png
340 KB, 460x685
>Jag är feminist
>Jag stödjer massimport av muslimer och negrer

Finns det någon mer verklighetsfrånvänd fedoraåsikt än det här?
>>
SMR, är kampen över? Går det uppåt för er eller neråt? Hur ser framtiden ut? Kommer de vita rasen vinna?
>>
File: 01.png (408 KB, 763x684) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
01.png
408 KB, 763x684
KAFFE FV
>>
>>53378920
nej
>>
>>53378711
Äh han är knubbig och ville bara skämta lite, han har vart "borta" länge och jag är aldrig på irc eller med i ic så känner inte honom

Jag har chipstuttar, förgör mig
>>
>>53378920
>antyder att det är den riktiga klas lund som brevar här
>>
File: 1450184337180.png (12 KB, 917x514) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450184337180.png
12 KB, 917x514
Påminnelse om att vi har 30+ sympatisörer till SMR här i tråden
>>
>>53378985
bra svar iq fiskmås
>>
>>53378482
Jag är inte stormbög men detta är så jävla kantigt att jag älskar det. Hoppas det rubbar någon södermalmsfittas cirklar.
>>
>>53378920
>är kampen över?
Nej.

>Går det uppåt för er eller neråt?
Uppåt.

>Hur ser framtiden ut?
Vem vet.

>Kommer de vita rasen vinna?
Med största sannolikhet; nej.
>>
File: 1451707314562.jpg (317 KB, 933x1025) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451707314562.jpg
317 KB, 933x1025
>dkn ingen godisfv
>>
>>53379015
Varför inte? Han är väl NEET med inget bättre för sig.
>>
>>53378818
Vadå, hänga alla som kan begå en våldtäkt?

Du förklarade inte hur det stoppar att våldtäkter sker.
>>
>>53379022
haha mm
>>
>människor som tror att europa kommer bli mad max 2.0
Europa kommer bli Brasilien 2.0. Det kommer rulla på som vanligt bara att allt kommer bli jävligt förslummat och allmänt misskött (allt från myndigheter till sjukvård till din husfasad). Babbar som våldtar kvinnor och skjuter raketer på nyår, babbar i gäng som slår ner svennar och allt det där vanliga, men inget postapokalyptiskt ut-i-skogen-och-äta-gulasch-scenario.
>>
File: 1452187686479.png (542 KB, 1086x587) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452187686479.png
542 KB, 1086x587
>>53379022
Nu ljuger du din äckliga lilla röding. Vi har 35 medlemmar och 15 sympatisörer i tråden.
>>
>>53379015
har jag sagt ngt som antyder detta påstående?
>>
>>53379044
autism
>>
>>53378865
Va fan ska jag annars göra? Bo kvar med mamma?

Jag är 26, det är skitjobbigt
>>
>>53379033
Ja ja, jag ser dig
>>
>Över hälften, 54 procent tror att Sverige kommer vara ett sämre land att leva i om fem år, en ökning med 12 procentenheter jämfört med 2014. Nästan var femte person, 19 procent, tror att Sverige kommer att vara ett mycket sämre land om fem år.

>sverige
>>
>>53379065
Genom terror. Ingen jävel kommer våga våldta därför att endast en anklagelse är nog för att hängas.
>>
>>53379022
>:3
klas lund skulle ha gassat dig favä
>>
>>53379080
>men inget postapokalyptiskt ut-i-skogen-och-äta-gulasch-scenario.
Fast jo, eftersom ingen kommer acceptera Brasilien 2.0.
>>
File: 144841865361.png (343 KB, 502x411) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144841865361.png
343 KB, 502x411
VÅR NATION SKA BEFRIAS
>>
>>53379065
>gruppvåldtäkter
>förekomma i ett friskt samhälle
Hur ofta hände sånt innan invandringen? Inte för att försvara SMR men vi skulle knappast ha mycket våldtäktsmän i ett svenskt Sverige.
>>
File: ariskman.jpg (31 KB, 393x582) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ariskman.jpg
31 KB, 393x582
kan vi inte återuppliva
>0,07%
jagjaget?
>>
>>53379065
Helt klart ska de ju hänga alla män och på det sättet stoppa alla våldtäkter såsom Smygaren, häng med Misaka.

>dkn SMR är smygfeminister
>>
File: 1449764994850.jpg (184 KB, 680x962) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449764994850.jpg
184 KB, 680x962
>>53378920
>0,07%
>>
File: 1452297059911.png (276 KB, 444x602) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452297059911.png
276 KB, 444x602
>>53379105
D-du med
>>
>>53379022
De var inte relevanta innan, de är inte relevanta nu, de kommer inte vara relevanta i framtiden.

Det enda viktiga med sådana honungsfällor är att de kanske kan självradikalisera en och annan yngling. Men that's it.
>>
>>53379065
Kan tänka mig att en hel del våldtäktsmän blir lite räddare att hängas istället för att bli belönade med fri bostad "fängelse"
>>
>>53379179
>SMR
>vilja ha ett friskt samhälle
välj en(1)
>>
File: 144841865362.png (346 KB, 484x390) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144841865362.png
346 KB, 484x390
VÅRT FOLK SKA RÄDDAS
>>
>>53379191
Gör kaffe till mig nu
>>
>>53379092
Är du nybög som har gått på >>53379084 då?
>>
>>53379164
>ingen kommer acceptera brasilien 2.0
hahahahahahahahahah precis som ingen har accepterat dagliga skottlossningar och granatattacker i våra storstäder?
>>
>>53379182
nej då det nu är 0.00%
>>
File: feelsgoodpepe.jpg (8 KB, 248x203) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
feelsgoodpepe.jpg
8 KB, 248x203
>>53379182
>>53379184
>>
>>53379159
Det där skulle kunna missbrukas rejält
>>
>>53379179
Det står ju inte "inga fler gruppvåldtäkter" utan inga fler våldtäkter. Och jag fortfarande se gruppvåltäkter hända i någon slags hemmafest favä.
>>
>>53379034
>Kommer de vita rasen vinna?
>Med största sannolikhet; nej.
Om vi redan har facit i handen som säger att vi kommer förlora, varför ska man ens då kämpa/försöka? Motivera mig
>>
File: 144841865363.png (352 KB, 505x438) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144841865363.png
352 KB, 505x438
OCH SYSTEMET SKA KROSSAS
>>
>>53379159
Sverige vif. Landet där man numera kan sprida ett elakt rykte och så blir den personen hängd.
>>
>>53379182
>>53379184
>dkn inget SvP
De var iallafall ett någorlunda seriöst alternativ till SD.
>>
>>53379265
för en barbar ger aldrig upp dör med ÄRA
>>
>>53379235
nej...
>>
>>53379305
>De var iallafall ett någorlunda seriöst alternativ till SD.

"nej"
>>
File: 1448418626863.png (417 KB, 567x441) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448418626863.png
417 KB, 567x441
Jag tycker även att det är härligt att delta i denna folkets tråd. För vi motbevisar, vi som är samlade här, motbevisar denna dag en snubblarlögn som farit omkring likt pesten i vår tråd. Man har talat om att det storm- och barbaribrevande som pågår skulle vara ironiskt. Men det kan jag lova er, och jag vet faktiskt vad jag talar om - lite inblick har jag i alla fall, mer än både Ödlan och fbanon tillsammans. Barbaribreveriet ÄR - INTE - IRONISKT!
>>
File: 1417103711613.jpg (37 KB, 500x502) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417103711613.jpg
37 KB, 500x502
>>53379305
>De var iallafall ett någorlunda seriöst alternativ till SD.
>>
>>53379261
>Och jag fortfarande se gruppvåltäkter hända
Klart du gör det Ahmed.
>>
File: 1444215357199.jpg (251 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444215357199.jpg
251 KB, 1920x1080
>>53379265
Bild relaterad
>>
File: 3215772_2048_1152.jpg (45 KB, 612x344) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3215772_2048_1152.jpg
45 KB, 612x344
>dkn inget svp
>>
File: rock.jpg (52 KB, 906x417) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rock.jpg
52 KB, 906x417
Rekommendera lite bra nybörjar rock grabbar
bild relaterad, det jag faktiskt tycker om
>>
File: framtiden.png (142 KB, 508x406) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
framtiden.png
142 KB, 508x406
>>
>>53379310
låter bra

HELL SEGER RASKRIG RASKRIG HELL SEGER HeRaKr HeRaKr HeRaKr 2016 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
>>
File: CIR1WqcWEAEUhtZ.png (178 KB, 600x583) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CIR1WqcWEAEUhtZ.png
178 KB, 600x583
>>53378482
>>53378892
>dkn hittade låten
>dkn det inte var samma

Dagen blev lite förstörd, favä.

https://www.youtube.com/watch?v=4OQSUOXuPGQ
>>
File: 1448418626867.png (290 KB, 400x365) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448418626867.png
290 KB, 400x365
>>53379349
För detta ska ni asgamar, ASGAMAR TILL SNUBBLARRÅTTOR INTE GÖRA ER NÅGRA ANDRA FÖRESTÄLLNINGAR OM! VI KOMMER ATT SEGRA, OCH DÅ KOMMER VI ATT DRIVA UT SNUBBLARNA UR SNUBBLERIETS TEMPEL MED BÅDE PISKORRR OCH SPIKKLUBBORRR


Och brevarna! Vi! Ni! Ska dra fram på våra trådar och bräden, genom våra träffar och våra cirklar, och snubblarna kommer att darra! Och när spammet väl har lagt sig så kommer vi inte att behöva KRIGA om stormiga trådar, då kommer vi att breva i dem! I en stormig tråd, för tråden förblir stormig! Hell seger! Hell seger! HELL SEGER!

Vi visar idag upp för våra lurpassarkamrater att det finns brevare som inte accepterar snubbleriets förstörelseverk. Håller ni med mig om detta? Anser ni er vara DET - TRÅDLIGA - MOTSTÅNDET?!
>>
File: 1434063318797.png (712 KB, 874x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434063318797.png
712 KB, 874x512
>>53379367
>dkn ingen baserad partiledarv
>>
>>53379357
>få damp över missad bokstav
Starka argument.
>>
>>53379065
Häng alla kvinnor och män. Problem löst.
>>
>>53379488
Hela meningsuppbyggnaden är fel Ahmed.
>>
File: sämre.jpg (82 KB, 500x434) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sämre.jpg
82 KB, 500x434
vif
>>
>>53379469
Sympatiserar inte ett skit med han och hans f.d. parti men det där var roligt.
>>
File: svenskpaj.jpg (128 KB, 683x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
svenskpaj.jpg
128 KB, 683x1024
>Stormbögar

Men ni
>>
Alla amerikaner jag pratat med gillar inte USA alls, de skulle inte ens placera USA på sin topp 5 länder lista, vad beror detta på?
>>
File: 1450788554331.jpg (589 KB, 1300x867) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450788554331.jpg
589 KB, 1300x867
Någon här som skall till Manhemsdagen i maj favä?
>>
File: 1439394395233.jpg (1 MB, 1280x953) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439394395233.jpg
1 MB, 1280x953
>>53379572
judar
>>
>>53379551
Jag är inte stormbög. Jag gillar inte araber och niggers för det.
>>
File: 1448494256846.png (140 KB, 700x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448494256846.png
140 KB, 700x700
>>53379551
>>
>>53379572
deras land är skit?
>>
>>53379523
Hårklyverier är ett tecken på idéfattighet favä, men ta ett (You) ändå.
>>
>>53379601
>bokstavligen isis
bra förebild ni har där smr
>>
>>53379598
>niggers

Stick din jävla anglofil.
>>
File: mfw3.jpg (5 KB, 223x226) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mfw3.jpg
5 KB, 223x226
>>53379174
>>53379220
>>53379272
>>53379349
>>53379463

>2015-jagjag
>>
File: nig_image50.jpg (122 KB, 416x591) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nig_image50.jpg
122 KB, 416x591
>>53379572
>>
File: 1449530531466.png (137 KB, 700x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449530531466.png
137 KB, 700x700
>>53379659
>han vill inte dra runt i en pickupbil och leva rövare i ett semi-postapokalyptiskt norden
>>
>>53379659
>t. kristen arab
>>
>>53379661
nigger
>>
File: ramadan.jpg (86 KB, 640x559) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ramadan.jpg
86 KB, 640x559
>>53358809
Hej, vi trenger litt kultur berikelse i tråden vår, så den ikke dör.
>>
File: Jp5RFHQ.jpg (108 KB, 934x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Jp5RFHQ.jpg
108 KB, 934x1080
>>53379598
>niggers

Negrer heter det ditt jävla sneknullade cp
>>
>>53379734
>trenger

Norska är fan det roligaste språket någonsin
>>
>>53379781
niggers
>>
>>53379734
Jag frågade om rullstolscucken. Var vänlig svara.
>>
File: 1452445141565.jpg (109 KB, 460x272) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452445141565.jpg
109 KB, 460x272
Monument skall bli till aska blod skall rinna rött
Den dag vi ger upp vår kamp är när vårt rike är återfött
Vi marscherar under gröna fanor, vår symbol är döden
Ingenting kan hindra oss, inget kan släcka glöden

Ännu en gång skall viljan segra, vi nu bevittnar slutet
Den evige fienden skall få sitt blod utgjutet
Tvivlarna skall få sitt straff, deras kroppar ska pryda pålar
Svärd mot sköld, stål mot ben, vi världen blodröd målar
>>
File: 1446683581242.png (353 KB, 454x539) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446683581242.png
353 KB, 454x539
>nigger

>niggers
>>
File: 1448650750225.jpg (14 KB, 683x575) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448650750225.jpg
14 KB, 683x575
>>53379182
>>
File: DIF_AIK_fight.png (690 KB, 849x389) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DIF_AIK_fight.png
690 KB, 849x389
Vad är SMR för något och hur går jag med? Låter bra favä
t. nbög
>>
File: 1438122920926.jpg (6 KB, 188x188) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438122920926.jpg
6 KB, 188x188
>>53379305
>>
File: Decantering.jpg (488 KB, 802x1168) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Decantering.jpg
488 KB, 802x1168
>>53379221
Ok
>>
kan man köpa ett par skidor och sedan gå till stadium och köpa binding där och få de monterat eller monterar de bara fast på sina egna skidor? Skidorna har inga förgjorda hål
>>
Therese Johaug gikk opp monsterbakken på nivå med de beste mennene.
>>
>>53379433
Men framtidsinvesteringen då?
>>
>haha lol tror ni verkligen något kommer hända ? Kommunistpartiet kommer falla och kanske Slovenien och Kroatien får frihet efteråt
>det kommer aldrig bli mer än några arga serber som skjuter på demonstrationer händer bokstavligen ingenting om du sitter hemma
>Det är 1992 inte 1945 lol kom med tiden
>>
>>53379834
>jeg trengen pikken din i meg, pule meg
norskor bästa sötpajerna
>>
>>53379781
Hon såg riktigt bra ut. Skulle SMR acceptera mig som person om jag hade henne som fv? Delar samma uppfattning som ni fast punkten om att inte få ha en rasfrämling som fv håller jag inte med om.
>>
>>53380069
ja men klas förbered du dig för systemkollaps och raskrig då

själv tar jag nog hellre det lugnt
>>
File: 1452433122918[1].png (403 KB, 575x552) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452433122918[1].png
403 KB, 575x552
Vi tände inte elden.
>>
File: 1449919340880.jpg (563 KB, 2604x1807) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449919340880.jpg
563 KB, 2604x1807
>>53380051
Therese är riktigt stark favä
>>
File: 1451582453953.jpg (73 KB, 800x594) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451582453953.jpg
73 KB, 800x594
>>53380161
Skjut dig själv vidriga rasförrädare.
>>
File: 54305364_p0.jpg (253 KB, 707x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
54305364_p0.jpg
253 KB, 707x1000
>>53380190
Lel
>>
File: zara.jpg (333 KB, 1294x728) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zara.jpg
333 KB, 1294x728
BARA
>>
>>53380211
Varför?
>>
>>53380204
>>53380051
Tror ni hon tar vitamin S?
>>
File: 1443027838428.jpg (68 KB, 500x707) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443027838428.jpg
68 KB, 500x707
>>53380161
>fast punkten om att inte få ha en rasfrämling som fv

Var står det?
>>
File: Therese_Johaug.jpg (59 KB, 1024x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Therese_Johaug.jpg
59 KB, 1024x576
>>53380204
Ja fåvæ.

Hun ville definitivt knukket penisen vår hvis vi forsokte å ha sex med henne.
>>
>>53380273
Het outfit favä, fler bilder?
>>
File: 7k2XPla.jpg (436 KB, 1920x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
7k2XPla.jpg
436 KB, 1920x1200
ny tråd

>>53380321

>>53380321

>>53380321
>>
>>53380275
Vad fan tror du?
>>
>>53380028
hallå ni skriver om skidåkning kan någon kunning svara eller? sked mata mig
>>
>>53380281
>Var står det?
de vill ju inte att man ska rasmixa.
>>
>>53380273
>många babbar
vart var detta? Rinkeby?
>>
>>53380276
Jeg skulle gitt henne vitamin D
>>
>>53380211
du får mig att rösta SD/M
hur hjälper det er?
>>
>>53380139
Hva er trenger på svensk?
>>
>>53380492
Nej, det är en rättvisande representation av sveriges befolkning favä
>>
>>53380792
Behöver tror jag. Danskarna använder också trenger.
>>
>>53379159
Grattis, du har blivit en radikalfeminist.
Thread replies: 401
Thread images: 151
Thread DB ID: 388188[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.