[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråd
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 383
Thread images: 151
File: obligatorisk.png (1 MB, 829x1189) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
obligatorisk.png
1 MB, 829x1189
ÄTA?
DRICKA?
SPELA?
LYSSNA PÅ?
LÄSA? lel
>>
File: 1452212374906.png (557 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452212374906.png
557 KB, 1013x676
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda dom bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för dom dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
>lördag
är söndag anon
>>
File: 1439087670024.png (844 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439087670024.png
844 KB, 1013x676
557 KB

Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda dom bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för dom dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
File: BercP69IUAEixxP.jpg (42 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BercP69IUAEixxP.jpg
42 KB, 600x800
>>53385235
>>
>>53385262
>Lördagsfest
>>
USA! USA! USA!
>>
DENNA TRÅDEN SUGER KUUUK
haha skoja bara xD ta det inte så hårt
>>
File: 1437850939859.jpg (36 KB, 450x445) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437850939859.jpg
36 KB, 450x445
>>53385302
är kanske samma anon som trodde att det var fredag igår.
>>
File: bild-9-640x480.jpg (79 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bild-9-640x480.jpg
79 KB, 640x480
>>53385320
>>
>>53385330
Min tråd blev knyckt precis framför ögonen igår så brevar idag istället
>>
>>53385364
Det är SNSD
>>
>>53385339
Behandlades han inte bättre av tyskarna än han gjorde av amerikanerna?
>>
File: 144032420202.gif (500 KB, 496x371) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144032420202.gif
500 KB, 496x371
>Hitler menade inte att den ariska mannen var perfekt på allt bara att den måste skyddas

Vad är detta för historierevision.
>>
>>53385364
och tiden inatt, han är puts väck i skallen.
>>
aldrig haft vänner som tonåring och därför idag 19 och aldrig smakat alkohol hahah så det kan gå
>>
File: Jesse Owens.png (1 MB, 1489x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Jesse Owens.png
1 MB, 1489x1000
>>53385416
Jo.

>>53385420
Någon "vit överlägsenhet" existerade inte inom nationalsocialismen.
>>
>>53385330
Yang en skit


Faktum är att alla grupperingar i det där spelet är någon form av skit
>>
>>53385339
Finns det en mer "ayy lmao ägd" bild än detta?
>>
Låt säga nu att vi haft vårt mysiga lilla raskrig med en extrem blodsutgjutelse. De vita vann och alla miljöpartister och negrer är nu döda.

Hur skall Nürnbergrättegången emot de som hetsade för mångkultur gå till?
>>
>>53385386
ska vi fortsätta eller nöjer vi oss nu anon?
>>
>>53385480
haha aa
>>
File: praiseirl.jpg (630 KB, 2527x1900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
praiseirl.jpg
630 KB, 2527x1900
>ÄTA?

Gryta, sedan S&V och plättar

>DRICKA?

Pepsi MAX

>SPELA?

Arma 3/dotes/inget

>TITTA PÅ?

Mitch

>LYSSNA PÅ?

Sowell/JRE/strömmar

>LÄSA? lel

Sowell
>>
File: 1450576524519.jpg (516 KB, 584x1358) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450576524519.jpg
516 KB, 584x1358
>>53385420
läs på innan du uttalar dig
>>
File: 1451338662571.png (104 KB, 500x596) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451338662571.png
104 KB, 500x596
>>53385469
samma hahaha

haha

ha...

...
>>
>>53385521
På samma sätt som den mot NSDAP efter 2vk
>>
toudou kirin//gakusen toshi asterisk
Shiro//no game no life
Kurogane, Shizuku//Rakudai_Kishi_no_Cavalry
Toujou, Koneko//High_School_DxD
Est, Terminus//Seirei_Tsukai_no_Blade_Dance
Sigtuna, Julie//Absolute_Duo
Saionji//Taimadou_Gakuen_35_Shiken_Shoutai


Kan någon breva dessa karaktärer?
>>
>>53385521
Rep och lyktstolpar. Skenrättegångar och massavrättningar.

>>53385590
Detta.
>>
File: GodeOndeGule.jpg (99 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
GodeOndeGule.jpg
99 KB, 640x640
Varför talar inte fler svenska kvinnor ut om riskerna med att bli ihop med en man ifrån ett MENA-land?
>>
>>53385472
>"Unlike America, Germans were big fans of Jesse Owens."
>"Jesse Owens was cheered as loudly as any Aryan"

Tyskar var cuckar från början alltså.
>>
För detta ska ni asgamar, ASGAMAR TILL SNUBBLARRÅTTOR INTE GÖRA ER NÅGRA ANDRA FÖRESTÄLLNINGAR OM! VI KOMMER ATT SEGRA, OCH DÅ KOMMER VI ATT DRIVA UT SNUBBLARNA UR SNUBBLERIETS TEMPEL MED BÅDE PISKORRR OCH SPIKKLUBBORRR


Och brevarna! Vi! Ni! Ska dra fram på våra trådar och bräden, genom våra träffar och våra cirklar, och snubblarna kommer att darra! Och när spammet väl har lagt sig så kommer vi inte att behöva KRIGA om stormiga trådar, då kommer vi att breva i dem! I en stormig tråd, för tråden förblir stormig! Hell seger! Hell seger! HELL SEGER!

Vi visar idag upp för våra lurpassarkamrater att det finns brevare som inte accepterar snubbleriets förstörelseverk. Håller ni med mig om detta? Anser ni er vara DET - TRÅDLIGA - MOTSTÅNDET?!
>>
>>53385577
ser ut som martina
>>
>>53385540
Hur ser sverigetrådens "stridsstationer" ut favä? Kom ihåg att dem brevades i en tråd en gång.
>>
File: 1451438519249.jpg (29 KB, 260x260) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451438519249.jpg
29 KB, 260x260
>>53385609
>breva massa låli
>>
File: 1438642822452.png (611 KB, 780x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438642822452.png
611 KB, 780x720
>>53385472
Visste att det där om att Hitler skulle varit synligt rövsprängd över att en icke-arier vann var myt, men topp jävla lel
>>
>>53385521
>rättegång

neger snälla

de ska jagas ned och skjutas på gatorna som de hundar de är
>>
File: 1403870835515.jpg (100 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1403870835515.jpg
100 KB, 640x640
>>53385521
>dkn man kommer få se judarna och batikhäxorna hänga innan man tynar bort
>>
>>53385540
Vill du lira dota eller? vi kanske kan få igång lite /svt/ köande
t. bokstavlig talat vem
>>
File: tilde2__b468h334m.jpg (147 KB, 468x333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tilde2__b468h334m.jpg
147 KB, 468x333
>>53385530
hm hittar inte så mycket mer
>>
File: bojkotta_dn.jpg (122 KB, 650x366) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bojkotta_dn.jpg
122 KB, 650x366
Påminnelse.
>>
File: 1450573266774.png (140 KB, 700x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450573266774.png
140 KB, 700x700
>>53385521
>rättegång
haha aa
>>
>>53385642
För att någon som är feminist men samtidigt hatar vita män och vill ta hit smutslimer är bokstavligen dum i huvudet
>>
>>53385718
Herr Vem, jag är jonte
>>
File: 1448493847232.png (2 MB, 1203x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448493847232.png
2 MB, 1203x1200
>man ickenassar i tråden
>>
File: 1404304636750.png (8 KB, 224x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1404304636750.png
8 KB, 224x225
>>53385472
>man tyskarna dyrkade stora svarta redan på 30-talet
>>
File: 551@70.jpg (37 KB, 551x414) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
551@70.jpg
37 KB, 551x414
>>53385725
>>
>>53385725
Inte jag heller, tack för breven :3
>>
>>53385776
vill du spela eller?
>>
Falskflaggning pågår

Öppna ögonen
>>
File: 1452452378438.jpg (47 KB, 460x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452452378438.jpg
47 KB, 460x281
>>53385840
HELL SEGER
>>
>>53385728
>inte bojkotta all regimmedia
>>
File: 14492263747.png (194 KB, 499x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14492263747.png
194 KB, 499x499
>Det här är en öm punkt, vi vågar ibland inte säga som det är för att vi tror att det spelar Sverigedemokraterna i händerna. Vi får ta på oss det här inom polisen, säger polischefen Peter Ågren.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/overgreppen-pa-festivalen-i-stockholm-rapporterades-aldrig-vidare/


hur vill du ha din polis senpai?
>>
>>53385787
>den jävla fonten
Året var 2002:
ÖH MACKE DIN FARSA HAR VÄL EN DATA? KAN INTE DU FIXA IHOP TYP NÅN HÄFTIG COVER LSIPPER VI BETALA NÅN FOTOBUTIK :P
>>
File: 1439741847390.jpg (112 KB, 960x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439741847390.jpg
112 KB, 960x720
Vilken rumpa skulle ni knulla först?
>>
>>53385834
Kan inte nu, tyvärr
>>
File: 145244332452.jpg (100 KB, 576x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
145244332452.jpg
100 KB, 576x1024
>>53385711
Är algerier generellt sådär sötpajiga?

>dkn ingen ökenfröken fv
>>
File: morgan.png (159 KB, 300x358) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
morgan.png
159 KB, 300x358
>>53385474
Tror det är lite poängen. Fast bild relaterad är rätt baserad. Synd bara att alla ens energikrediter hjälper föga när Miriam förklarar korståg mot en på direkten.
>>
File: 1452445141565.jpg (117 KB, 460x272) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452445141565.jpg
117 KB, 460x272
Monument skall bli till aska blod skall rinna rött
Den dag vi ger upp vår kamp är när vårt rike är återfött
Vi marscherar under gröna fanor, vår symbol är döden
Ingenting kan hindra oss, inget kan släcka glöden

Ännu en gång skall viljan segra, vi nu bevittnar slutet
Den evige fienden skall få sitt blod utgjutet
Tvivlarna skall få sitt straff, deras kroppar ska pryda pålar
Svärd mot sköld, stål mot ben, vi världen blodröd målar
>>
>>53385893
Röd kjol såklart.
>>
>>53385909
okej, synd
>>
File: 140923948234.jpg (282 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
140923948234.jpg
282 KB, 1280x720
>>53385893
Tänder inte på djur, tyvärr
>>
>>53385472
Varför är det inlägget borta från Wikipedia nu? Hmm...
>>
>>53385880
>vi vågar ibland inte säga som det är för att vi tror att det spelar Sverigedemokraterna i händerna.
>säger polischefen Peter Ågren.

vad i hela helvete, detta måste väl ändå vara grund för avskedning?
>>
>>53385893
mitten
>>
>>53385893
Min egen
>>
>>53385893
andra från längst till höger
>>
>>53385883
ser inget fel med typsnittet favä, det är väl franklin? utförandet däremot...
>>
File: 1424560364527.jpg (78 KB, 540x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424560364527.jpg
78 KB, 540x720
>>53385958
Tror att andra från höger är riktigt saftig under kjolen favä ;3
>>
>>53385893
4 > 2 > 5 > 3 >>> 1
>>
File: piss jug.jpg (44 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
piss jug.jpg
44 KB, 720x960
>>53385682

Här är en flaska från min.
>>
>>53385330
>>53385937
Yang är leder lätt den bästa faktionen
https://www.youtube.com/watch?v=YO_xh7xIabk
>>
>>53385925
>sminket
>>
File: Burzum-1992-Burzum.jpg (126 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Burzum-1992-Burzum.jpg
126 KB, 400x400
>>53386035
Andra "högerextrema" har sjukt mycket bättre smak än svenska nynazzar.
>>
>>53385880
berätta för mig peter ågren, vilka partier _får_ man "spela i händerna"?
>>
File: 1452391944528.jpg (121 KB, 1136x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452391944528.jpg
121 KB, 1136x640
>>53386071
Hatar hur iranska kvinnor jämt ska spackla på något så jävligt, de är söta ändå favä
>>
File: fat.jpg (173 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fat.jpg
173 KB, 400x400
>Tänder inte på djur, tyvärr
>>
>>53385961
>tänder inte på människor
konstigt favä
>>
File: 1441832369551.jpg (100 KB, 446x604) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441832369551.jpg
100 KB, 446x604
^^

:D
>>
>>53385937
>Morgan
>baserad
CEO Morgan är inte min chef
Han är en samvetslös utsugare och säkert jude också
Prisa Santiago
>>
>>53385966
Läs "Talk" sidan fan komedi på hög nivå


>This whole nonsense of a 'snub' really needs to be put to bed once and for all. Owens quite clearly stated that he did not feel snubbed by Hitler at the Games, on the contrary. Hitler even waved at him and he waved back. Can anybody really imagine a head of state in front of his own people and the world's camera's and Press make a fool of himself by storming out of an ocassion like that. What total and utter rubbish. A myth told over and over again seemingly over the decades becomes fact. Here's a man who was allowed to compete in Nazi Germany on a profesional level and denied that right in his own United States of America. A nation with one of the most disgusting racial policies in the world at that time.....and to it's own citizens. Seperate military units, seperate schools, seprate seating on buses, seperate wash basins in public toilets. How ironic, treated as hero by citizens of Nazi Germany and treated like shit back home in the USA. The only snub Jesse Owens received was from Roosevelt and the US authorities. Get used to it. Detmold
>Not sure where you're going with this Detmold, you seem to be saying Nazi Germany had better race relations that the US? What kind of fascist are you? The country that brought us the Neuremberg Laws to discriminate against Jews, Crytallnacht, The Final Solution (11+ million racial minorities murdered in death camps)? Yes, the US had some terrible race laws, but no where near a terrible as Germany. Learn your history and get used to it.
>>
>>53386183
C U C K
>>
>>53386202
najs bilde jorre
jag sparar den
>>
>>53386202
hell seger jonte xD ska vi lira day of defeat?
>>
>>53386119
>det där typsnittet
>snyggt
snälla gyckla
>>
Perfekt kvinna.
>>
>>53385880


>I polisens officiella version utåt förlöpte festivalen lugnt – men DN:s granskning visar att interna larmrapporter har tystats ned.

vilka jävla ormar, nu försöker de vända på detta även fast de själv aldrig gjorde något och är lika skyldiga till tystnaden
>>
>>53386247
hela hans rollspelsbok är skriven i papyrus lmao
>>
File: 1430038809216.gif (401 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430038809216.gif
401 KB, 400x400
>>53385420
>tumblr gif
>>
>>53386119
>det typsnittet
>bara versaler
>snyggt
Ser så kantigt ut att man skär sig i ögonen.
>>
File: 1403869612321.jpg (40 KB, 590x488) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1403869612321.jpg
40 KB, 590x488
>dkn ingen grekisk basisk bitch-fv
>>
File: wow_hot.jpg (59 KB, 400x571) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wow_hot.jpg
59 KB, 400x571
>>53385880
>dkn allt går bara närmre mot samhällskollaps
>>
>dkn ingen fv med saftiga lår och död blick som inte bryr sig om en
;_______________________________;
>>
File: aaaad.jpg (6 KB, 231x218) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
aaaad.jpg
6 KB, 231x218
>>53385472
>Någon "vit överlägsenhet" existerade inte inom nationalsocialismen.
>>
Why heed a call to arms in a conflict in which nothing remains to struggle for, only to fight against? An inane strife that this fallen world can never comprehend, no more than we understand the demise of a folk we no longer feel a part of. The shining Ones of ancient times appear as a distant sun - isolated and remote yet still universal. A flickering remembrance in fading rays of a past dawn and the twilight of this age as this historical cycle approaches its final hour.
>>
File: nordens skald.gif (1002 KB, 493x263) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nordens skald.gif
1002 KB, 493x263
Båndet har blitt kuttet
Jeg kan ikke stå, eller snakke
Jeg kan ikke krype, eller tenke
Jeg forsoker igjen
Og igjen
Og igjen!
>>
>>53385880

D E M O K R A T I
>>
>>53386392
Det var tysk överlägsenhet favä
>>
File: 1438272137894.jpg (196 KB, 955x714) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438272137894.jpg
196 KB, 955x714
>>53385682
Här är min, lite stökigt med kablarna dock.
>>
>>53386217
>What kind of fascist are you?
HAHA Trampa inte på mitt USA :DDD
>>
File: Milana Sister.png (402 KB, 480x475) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Milana Sister.png
402 KB, 480x475
>>53386382
>>
>>53386392
Se >>53385544
>>
>dkn plugg

Bara tre dagar kvar innan ledighet, som tyvärr bara varar i fyra dagar. Jag kan stå ut, eller nej det kan jag inte. Ledighet nu! Utbildning är bara skit iallafall!
>>
>>53386392
Inom nationalsocialismen finns inget koncept om "vithet". Det är något som nynassarna konstruerat.
>>
>>53385880
>Sverigedemokraterna hade rätt hela tiden
>Vi måste dunkla sanningen för annars kommer folk rösta på Sverigedemokraterna

Vad i självaste hel-
>>
>>53386209
Industriell tillväxt och evigt liv inte poänglös träning och evigt krig ok?
CEO MORGAN
>>
>>53385880
http://www.friatider.se/dn-m-rkade-sexmobb-i-kungstr-dg-rden

Påminnelse
>>
File: S_r_2.jpg (7 KB, 156x145) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
S_r_2.jpg
7 KB, 156x145
>>
File: image.png (265 KB, 334x393) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
265 KB, 334x393
>>53386382
Frestande...

>oironiskt vara masochist
>>
File: 1443885192882.png (67 KB, 616x596) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443885192882.png
67 KB, 616x596
>jag tror att det bara finns ett styrelsesätt som passar perfekt för alla människor och folk i världen
>>
>>53386476
Fel. Begreppet vithet kommer från USA. Det är ett amerikanskt begrepp som vi har importerat. Men det är egentligen bara ett annat ord för europeisk/arisk som användes i Tyskland.
>>
>>53386392
men
du
>>
File: 1449442479234.jpg (34 KB, 418x475) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449442479234.jpg
34 KB, 418x475
Varför är svenska kvinnor så äckligt horiga?
>>
File: 1449053876663.jpg (491 KB, 600x837) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449053876663.jpg
491 KB, 600x837
Skåda den tid då händelserna själva får tala, den ålder då ord mister all betydelse
Skåda den tid då pennan byts mot svärdet, då stam och jord rannsakas med stål
>>
>>53386600
Hur går det med podcasten? Du lovade att jag skulle få vara med
>>
>>53385880
AJ

VAD

DET

BRÄNNS
>>
Det finns bara ett system som fungerar och det är anarkosyndikalism.
>>
File: 1418661088885.jpg (43 KB, 360x326) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418661088885.jpg
43 KB, 360x326
>>53386627
>t.cuck
>>
File: 1403894583945.jpg (94 KB, 465x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1403894583945.jpg
94 KB, 465x750
>>53386627
vet ej
>>
File: 1452297059911.png (276 KB, 444x602) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452297059911.png
276 KB, 444x602
>>53386602
Men iranier är arier och indier är indo-arier enligt nationalsocialister? Hur är de vita
>>
>>53386627
>äckligt horiga
Har du empiriskt bevis för detta?
>>
>>53386069
älskar den videon. visste inte att någon i /svt/ lirade alpha centauri
>>
>>53386691
arier =/= german
>>
File: 1451005683438.png (267 KB, 469x357) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451005683438.png
267 KB, 469x357
>>53386644

Man1, jag har redan släppt 3 avsnitt.
>>
File: girl tumblr.png (2 MB, 1024x1387) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
girl tumblr.png
2 MB, 1024x1387
>dkn ingen tumblrfv att göra om till normal fv
>>
>>53386749
>manett
>>
File: IMG_8913-750x499.jpg (103 KB, 750x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_8913-750x499.jpg
103 KB, 750x499
>>53386627
USA och mångkulturalismens fel?
>>
>>53386729
Men han jag svarade till sade ju att vit är bara ett annat ord för arier? ? ?
>>
>dkn gick till statoil
>dkn fick klappa en vovve
f1 najs
>>
File: 1452453405227.jpg (315 KB, 540x388) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452453405227.jpg
315 KB, 540x388
Ett folk känner inga gränser för ett land – genom blodsbandet är alla bundna till en moder
Den germanska nationen är en nationalitet av hundra miljoner och varje german tillhör den var han än må leva
>>
>>53386714
Smac är som crack, favä

Spelar det fortfarande ibland från och till men det har tyvärr några år på nacken.

Hoppas någon gör något mer av det universumet, favä
>>
>>53386780
Skulle fan heema dig om jag såg dig på gatan och pilla in vitlök i arslet på dig när du ligger där.
>>
>>53386691
Ja, och begreppet Europäischen-Arischen användes för vita/européer. Vad är så svårt att förstå?
>>
File: 1447468165596.jpg (65 KB, 811x795) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447468165596.jpg
65 KB, 811x795
>>53386671
>jagjaggenerator.net
Nämen hallå reddit
>>
>>53386780
this picture was made by a buttmad virgin
>>
>>53386780
jvdk
>>
>>53386627
Flera generationer av marxistisk hjärntvätt
>>
>>53386694
Hahah jaaaa, låt mig ta fram en studie om deras horiga beteenden som säkert tilläts i dagens feministiska klimat

Ge mig en sekund bara xDDD :DDDD
>>
>>53386627
de är vita
>>
>dkn du kommer aldrig vara en 14 årig liten vit flicka
>dkn du kommer aldrig bli omringad av svarta hunks som smeker och avgudar hela din nätta kropp
>dkn du kommer aldrig uppnå orgasm mitt i en folksamling
>dkn du kommer aldrig bli svartad
>>
>>53386846
kill yourself and don't leave a note
>>
>>53386846

this post was made by a buttmad normie
>>
>>53386816
Är vi skandinaver germaner, anon? Jag skulle gärna se ett rasrent storgermanskt rike favä
>>
File: 1452368411952.jpg (48 KB, 329x337) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452368411952.jpg
48 KB, 329x337
>>53386821

V-varför?
>>
>>53386872
Rätt hett favä, bara spruta i sina små jeansshorts
>>
>>53386872
AV
DI
SJ
>>
File: tumblrhora2.jpg (250 KB, 1280x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tumblrhora2.jpg
250 KB, 1280x960
>>53386476
Mjo du har rätt. Syftade på arisk överlägsenhet

>>53386780
tumblr-brudar gör min kuk så jävla hård, hatar det men vad ska man göra
>>
>>53386820
de hade chansen med nya rymdciv men såklart så valde det att sumpa bra story totalt
jävla cancerindustri videospel är
>>
>>53386872
Helvete vad mörkt det är i publiken.
>>
>>53386749
>ljuga
>>
File: 54938594385.png (226 KB, 373x277) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
54938594385.png
226 KB, 373x277
>>53386872
SPÄ
N
SV
>>
Saitama är starkare än Goku
>>
>>53386899
Nordgermaner.
>>
File: 659_KB.jpg (664 KB, 1280x1215) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
659_KB.jpg
664 KB, 1280x1215
>>53386837
Men du sade att arisk användes i tyskland för att mena vita, det stämmer ju inte då om jag orkar ta mig ur sängen, kan länka flertalet tyska texter från nazityskland som talat om arier som inkluderar perser och indier
>>
>dkn bannad från /v/
>>
File: 1451249584204.jpg (902 KB, 1300x1733) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451249584204.jpg
902 KB, 1300x1733
>>53386821
Låter nästan lite sexuellt mannen
>>
>>53386872
Dette er ikke i Sverige, sant?
>>
>>53386837
De menade väl inte att alla europeér var arier?
>>
File: flickor.jpg (69 KB, 828x464) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
flickor.jpg
69 KB, 828x464
>>53386872
>dkn
>>
File: U.png (1 MB, 1600x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
U.png
1 MB, 1600x900
>>53386872
MHYSA
MHYSA
MHYSA
>>
>>53386984
Jo, det är i Sverige
>>
>>53386984
Stockholm i fredags.
>>
>>53386872
>alla dessa svarthåriga människor

K E K
>>
>>53386984
Det är fortfarande omdiskuterat om Stockholm ska räknas som svenskt.

>>53387013
>>53387028
Sluta svara så snabbt negrer, ni har inget roligt att säga som jag.
>>
>>53386927
szara avgudar negrer
>>
>>53386950
Vet du hur lite jag bryr mig?

Man var tvungen att uppfinna ett nytt mått för alla som fanns var för stora
>>
File: Medieval feels.jpg (128 KB, 596x641) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Medieval feels.jpg
128 KB, 596x641
>>53385880
När tar denna åktur slut?
>>
File: 1368034145408.gif (843 KB, 499x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1368034145408.gif
843 KB, 499x281
>>53386749
Släppte ni någonsin Linköpingscellens manifest? Länka dina pods kväääääää
>>
>>53386872
>Sverige 2015


det var ju en bra idé att utrota blonda människor och ersätta dom med hjärndöda araber
>>
File: image.jpg (245 KB, 863x752) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
245 KB, 863x752
>>53387067
Vid tidens ände
>>
>>53387097
>hjärndöda
>dom
anon, jag...
>>
File: 1452381748370.jpg (797 KB, 657x832) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452381748370.jpg
797 KB, 657x832
Slås du aldrig av tanken att träldomen är tröttsam, att leva i ständig ängslan och med blottad hals?
Att se sina söner hunsas, är det typiskt vår stam? Dina döttrar förnedras, bekommer det dig alls?
Märks det inte att vi blir undanträngda från egen mark, lämnad till ett liv i själlöst landskap av betong?
Är rädslan för att bli stämplad verkligen så stark att du lever vidare på knä i väntan på vår undergång?
Kan du i sanning hävda att de folkvalda har din tillit, att du inte anar vad som försiggår i maktens korridor?
Håller du dem inte ansvariga för vad de tagit hit, när de på decennier raserat vad vi haft i hundratals år?

Nej, spotta dem i ansiktet och visa öppet ditt förakt när de stiftar sina lagar och förbjuder ord och skrift.
Det är ändå inte dem som besitter verklig makt, vi vet alla vilka det är och ser dagligen deras gift;
Förkasta deras lögner och se en bannlyst verklighet! Vad är en sanning värd om den måste skyddas av lagar?
De som förbjuder sitt eget kulturarv och det vi alla vet, dessa är de första som gräver sina egna gravar!

Släpp lös varulvssjälen från förr!
Befolka åter galgbacken, sparka in deras dörr!
Låt hämndens ulvar jaga på nytt!
Dra ut dem i ljuset, dräp de som inte flytt!

Bered er på att höra den dödes dom när harmageddon tystar gjallarhornets sista ton.
Sigrrunor kallar till vår sista strid – svarta solens söner, blixtsken av vår tid.
>>
>>53387126
Han pratar väl om sig själv också.
>>
File: Meyers-L2.jpg (92 KB, 570x539) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Meyers-L2.jpg
92 KB, 570x539
>>53386602
>Men det är egentligen bara ett annat ord för europeisk/arisk

"nej"
>>
File: image.jpg (86 KB, 635x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
86 KB, 635x960
jag på bilden
>>
>>53386973
MEN FATTAR DU TRÖGT ELLER
BEGREPPET EUROPÄISCHEN-ARISCHEN ANVÄNDES FÖR VITA
JAG SKREV JU PRECIS DET DIN EFTERBLIVNA HORUNGE VAD FAN ÄR DET FÖR FEL PÅ DIG
ALLTSÅ FÖRMINSKAT TILL ENBART DE EUROPEISKA ARIERNA ALLTSÅ VITA
>>
File: sanningen.png (4 KB, 500x69) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sanningen.png
4 KB, 500x69
Jag är inte sverigedemokrat eller stormbög. Sanningen som lagens väktare får man dock fan inte tumma på. Jag börjar seriöst tro på mina advokatvänner som säger att polisen är en röta med socialdemokratiska förtecken och att det är därför som den suger.
>>
>>53387179
>tröja från nordfront förlag
>påse från SD
>står vid F!
?
>>
>>53387126
ja du har så rätt så rätt. araber är inte alls hjärndöda :^) Vilken tur att vi har dig här som kan försvara DOM, en hjälte i skinande vit rustning
>>
>>53387126
Dom finns faktiskt i ordlistan och fastna inte på småsaker, det får dig bara att se hjärndöd ut

Sen håller jag med om att man borde säga dem och de
>>
File: 1452439364272.jpg (19 KB, 276x275) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452439364272.jpg
19 KB, 276x275
eyy grabbar, politik lmao
>>
>>53386973
Antikens Indo-Iranier vars språk alla indo-europeiska språk är baserat på var vita favä, dagens perser är mer mörkmuskiga efter att ha blivit våldtagna av araber och mongoler upprepade gånger
>>
>>53387230
>Vi får ta på oss det här inom polisen
Vad menade han med det här?
>>
>>53387230
Vad vidrigt, polisen skall tjäna lagen, inte politikerna
>>
File: 33.jpg (10 KB, 227x222) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
33.jpg
10 KB, 227x222
>>53385880
KNULLA
UPP
VÅRAT
LAND
>>
>>53387277
lmao mannen, WEED lmao
>>
File: 1433466269106.jpg (51 KB, 500x324) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433466269106.jpg
51 KB, 500x324
>>53387198
>försöka diskutera något med en homofil
Bara ge upp anon.
>>
File: pure_waifu.png (93 KB, 519x315) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pure_waifu.png
93 KB, 519x315
>>53387198

>Fel. Begreppet vithet kommer från USA. Det är ett amerikanskt begrepp som vi har importerat. Men det är egentligen bara ett ___annat ord för europeisk/arisk____ som användes i Tyskland.

Här säger du bokstavligen att arisk=vit
>>
>>53387198
fan mange ta det lungt
>>
>>53387290
att poliserna gillar att ta på varandra ;3
>>
>>53387163
"jo"
Vad försöker du bevisa med din bild? I USA användes begreppet 'white' synonymt med europeisk.
>>
>>53387179
>gubbkeps
f1 h1
>>
>>53387277
mm ska du streama ikväll JOntte?
>>
Vad är den slutgiltiga lösningen på sidf-frågan?
>>
File: 1449328934367.jpg (112 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449328934367.jpg
112 KB, 600x800
Släpp avsnitten snabbare ree
>>
>>53386872
här är zaras julbak

vad kan vi utröna?
>>
>>53387342
Doxxa honom
>>
Bättre ras-karta.

>finnar
>>
>>53387357
benis
>>
Jag fyller år idag.
>>
>>53385880
>>53385880
Man måste vara dum i huvudet om man ens går till såna engagemang.
>>
>>53387357
Det finns inte en vit pepparkaksgubbe.

>>53387396
SLUTA SVARA OM DU INTE HAR NÅGOT KUL ATT SÄGA
>>
File: 1451436710368.jpg (37 KB, 720x404) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451436710368.jpg
37 KB, 720x404
>>53387351
vem fan är nick the tooth
>>
>>53387357

Hon verkar gilla det manliga könsorganet.
>>
>>53387357
Hoppas hon gav allt till hungriga tiggare, den hycklaren
>>
>>53387292
Jag håller helt med. Jag fattar att man på något vis tillsätter rikspolisstyrelse och kanske länspolismästare från regeringens håll. Men att även förbannade jävla kommisarier är sossebroilers är fan äckligt.

>Lever i DDR
>Måste ha partibok för att kunna bli chef inom polisen
>vara en betrodd kamrat som kan sin marxism-leninism och försvaret av den antifascistiska skyddsvallen på dina fem fingrar
>...
>vänta litet var det bara en dröm?
>Sverige, typ samma, men måste ha partibok i S för att kunna bli polischef och vara betrodd med att mörka nyheter om kriminalitet som inte passar sig i media
>>
File: 1448555018426.jpg (97 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448555018426.jpg
97 KB, 1280x720
>>53387342
Filtrera bara din jävla bögbög
>>
Köpa cheeky s&v j/n?
>>
>>53387357
STORA
>>
File: DSC_0138.jpg (3 MB, 3840x2160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_0138.jpg
3 MB, 3840x2160
>>53385682
>>
File: clementin.jpg (67 KB, 858x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
clementin.jpg
67 KB, 858x540
Tycker vi slutar snacka politik och snackar om annat istället

>Clementin är den bästa frukten
bevisa att jag har fel
>>
>>53387357
jagjagmagi
>>
File: 1440446253877.jpg (3 MB, 3264x2448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440446253877.jpg
3 MB, 3264x2448
>Jag fyller år idag.
>>
File: 1452454245530.png (803 KB, 743x764) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452454245530.png
803 KB, 743x764
>>53387388
>föråldrade raskartor är bättre
>>
>>53387406
FeelsBirthdayMan Kappa Kappa KaRappa FeelsGoodMan OpieOP PogChamp 4Head Kreygasm Kreygasm Gasm Gasm

WUBWUBWUBWUBWUBWUB

forsenPls
>>
>>53387357
Brukade också rita stora snoppar på "pappaelefanterna" som barn favä
>>
>>53386602
Two German poets came up with the term "Caucasian" in 1795 to describe Euros. But this word got replaced with White because

1. It was confusing, as it should really refer to the Caucuses peoples (Georgians, Ossetians) specifically

2. Around the world during colonization, people who encountered Europeans tended to call them "White" or "pale" or sometimes "ghost"
>>
>>53387388
>88
>>53387406
Grattis din bov
>>
File: image.png (2 MB, 1096x767) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
2 MB, 1096x767
>>53387388
>>
File: ideology2.png (388 KB, 989x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ideology2.png
388 KB, 989x576
Game.Of.Thrones.S06E01.INTERNAL.720p.HDTV.x264-KILLERS[ettv]
>>
>>53387471
Någon borde göra en dokumentär om dessa märkliga subkulturer
>>
>>53387418
>inte kollat på Danas gamla videobloggar med Nick "Tanden" Gullo när han först introducerades

Tror han har en examen inom juridik, författare, fotograf.. tror han surfat lite också.

Livsnjutare favä.
>>
>>53387462
Apelsiner för mongoloida
äpplen är topp frukt
>>
>>53387406
Grattis rospigg-kun, h-hoppas du haft en b-bra dag.
>>
File: 1452359795438.jpg (19 KB, 306x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452359795438.jpg
19 KB, 306x306
>>53387462
>spammar sönder tråden med storm hela dagen
>"nu tycker jag att vi slutar lol xD"
Snälla ta ditt värdelösa jävla liv.
>>
>>53387406
är du en flicka på riktigt?
>>
Ni verkar ju som weebs å sånt.

vad betyder detta? トカゲ 壁 ドン
>>
File: 1444677755842.jpg (135 KB, 829x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444677755842.jpg
135 KB, 829x900
>>53387452
>Siberia V2

ayyy Jolle logga din hunter för fan så kör vi Dragon Soul LFR
>>
>>53387476
Är inte Y-DNA rätt opålitligt eftersom de inte förtvinar genom generationer? Autosomal DNA är väl det viktiga?
>>
File: 1450301461739.png (249 KB, 335x525) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450301461739.png
249 KB, 335x525
>>53385880
>gå på Dagens Propagandas skademinimering

http://nyheteridag.se/sa-morkade-dagens-nyheter-omfattande-sexovergrepp-i-centrala-stockholm/
>>
File: artour blaze.jpg (101 KB, 1080x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
artour blaze.jpg
101 KB, 1080x1920
>>53387450
Ja senpai
>>
>>53387536

Var? Finns inte på rarbg favä.
>>
File: 1423476971721.png (509 KB, 586x883) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423476971721.png
509 KB, 586x883
>Two German poets came up with the term "Caucasian" in 1795 to describe Euros. But this word got replaced with White because

>1. It was confusing, as it should really refer to the Caucuses peoples (Georgians, Ossetians) specifically

>2. Around the world during colonization, people who encountered Europeans tended to call them "White" or "pale" or sometimes "ghost"
>>
File: 1440454877591.jpg (109 KB, 1005x727) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440454877591.jpg
109 KB, 1005x727
>>53387357

Hennes Monark-programmering verkar ha gått bra.
>>
HAHAHAHA JAG KNULLADE DIN MAMMA OCH DIN PAPPA I RÖÖÖFEEEN
>>
File: svennar är rassar.jpg (299 KB, 640x981) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
svennar är rassar.jpg
299 KB, 640x981
>hurr polisen har inte skrivit att det är araber som tafsat, så det är nog svenskar

sen tittar man på >>53387230

och fullkomligt exploderar.

DE HAR JU FÖRFAN SKAPAT ETT SÅNTHÄR JÄVLA DEBATTKLIMAT JAG HATAR DERAS ÄCKLIGA SJÄLVGODA BETEENDE OM ATT SVERIGES KULTUR INTE ÄR BÄTTRE ÄN MEDELTIDSKULTUREN.

sanningen är den att i mellanöstern så är kvinnor inte värda något, det är ett objekt, där lever kvinnorna i ett riktigt patriarkat.
>>
>>53387606
>du kommer alltid tillhöra spökfolket
Känns coolt
>>
>>53387555
>SIDF
>storm

Vänd och gå, nybög
>>
>>53387555
>spammar sönder tråden med storm hela dagen
man1, jag är anti-storm och har endast brevat 1 stormrelaterat brev idag
så håll käften på dig din lilla fittunge
>>
File: 1450042274499.jpg (127 KB, 640x432) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450042274499.jpg
127 KB, 640x432
>>53387598
tack familia mia
>>
>dkn grannen går runt och smäller i dörren igen
För i helvete. Mina knutna nävar alltså.
>>
File: 98732498234.png (297 KB, 527x629) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
98732498234.png
297 KB, 527x629
>>53387536
>SW-377 Daily and neat married woman also flowers bloom in jokes talk get together six people in a cafe , and invite our young men in underwear in the climax incidentally , I had to have gotten in the erection Ji ○ port store to see after a long time
>>
>>53387573
Det är siberia v3, smr.
>>
File: 1438019206429.jpg (75 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438019206429.jpg
75 KB, 1280x720
>>53387536
>HDTV

haha aa
>>
>>53387572

Känslan att bli kommen inuti

t. nihongo pro
>>
>>53385642
Posta mer av den gode och kanske den gule också
>>
File: touhou.jpg (94 KB, 477x508) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
touhou.jpg
94 KB, 477x508
Är ni vedbodar medlemmar i detta?
http://www.sverok.se/2013/03/08/mot-touhou-sweden-en-av-74-nyantagna-foreningar/
>>
>>53387476
Finns ingen som helst logik bakom den kartan. Varför skulle västkusten vara r1b när inte Skåne är det? Betydligt tydligare kopplingar till kontinenten i Skåne än Bohuslän.
>>
>>53387691
gör gödselbomb och gå ut med en smäll favä
>>
>>53387659
Det är SIDF/Sallad och Knektor som håller på och spammar storm och fedoror.

>>53387675
>jag är anti-storm
Du är också trådens förstörare och älskar att skapa kaos.
>>
>>53387536
Jag har letat, hittar inget alls.
>>
File: NCVchamps.jpg (312 KB, 1368x608) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NCVchamps.jpg
312 KB, 1368x608
Tror ni dessa herrar har fv?
>>
File: 1452136357128.png (514 KB, 584x602) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452136357128.png
514 KB, 584x602
>>53387734
Berätta inte för någon men jag är inget fan av touhou på något sätt
>>
File: 1452187967080.png (1 MB, 912x905) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452187967080.png
1 MB, 912x905
>>53387734
>svenska "män"
>>
>>53387691
*håller på och leker med ett snöre med tomma konservburkar samtidigt som jag lyssnar på http://youtu.be/NGRsg9YyRRo på högsta volym*

SA DU NÅGOT?
>>
>>53387814
Han i mitten och han till höger kanske.
>>
>>53387828
båtar är bättre och sötare
>>
File: 13774446503404.jpg (102 KB, 615x820) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13774446503404.jpg
102 KB, 615x820
jag på bilden
>>
File: 1452439611491.png (60 KB, 379x439) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452439611491.png
60 KB, 379x439
ELOOOIIIIISEEEEE

ÄVEN VINDARNA KAN VÄNDA
>>
>>53387734
eldbomba lokalen
>>
>>53387654
>sexuella fantasier bör kriminaliseras
>>
>>53387691
Gröntexta frekvens så kan jag meddela dig ifall du kan göra något åt det eller inte.
>man varit en störig granne som kommit undan med mycket skit
>>
>>53387734
Detta är vad som är fel med västvärlden.
>>
vill flytta till norge efter jag utbildad mig men vill inte lämna min lillasyster kvar här, vad gör jag?
>>
>>53387996
Ta med henne?
>>
>>53387996
Ta med henne?
>>
File: knatte za warudo.png (43 KB, 177x215) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
knatte za warudo.png
43 KB, 177x215
>>53387893
Har faktiskt inte spelat varken 2hu eller kancolle
Min 2d dedikering går inte bortom anime, manga och vns
Möjligtvis ett spel om det är översatt och bra
>>
File: 1452439611491.png (62 KB, 379x439) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452439611491.png
62 KB, 379x439
>>53387996
Slå ihjäl den JÄ HO

HELL SEGER
>>
File: TheWinners1.jpg (607 KB, 1403x1365) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
TheWinners1.jpg
607 KB, 1403x1365
>>
File: books.jpg (196 KB, 708x880) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
books.jpg
196 KB, 708x880
>dkn säsong sex kommer att suga gigantisk penis
>>
>>53387814
Han längst till höger hoppas jag ;_; för han ser ut som mig, ful men försöker klä sig bra
>>
>>53387996
Vad är det som är häftigt med Norge?
>>
>>53387996
Ta med henne. Ha sex osv.
>>
File: 1448927031703.jpg (50 KB, 605x467) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448927031703.jpg
50 KB, 605x467
>>53387734
var faktiskt och skrev lite på deras forum 2013 när det öppnades
den var rätt meh däremot så det blev ett kortlivat besök
>>
File: 1447199243462.jpg (81 KB, 400x388) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447199243462.jpg
81 KB, 400x388
Jag tror vi alla kan komma överens om att Europa nu officiellt är helt förstört och vi bevittnar just nu hur de vita folkens sista blad i världshistorien blir skrivet, den västerländska civilisationens sista dagar.

Det kommer inte bli någon "repets dag" eller något "raskrig". Folket är apatiska, de är rädda och obeväpnade och ska vi vara helt ärliga så är de lata, dumma och hjärntvättade.

Du har i absolut bästa fall kanske 5 år kvar där du kan njuta av livet, vara någorlunda säker och leva under en viss stabilitet. Vi är den sista generationen.

Det är över. Det är så här vite mannen dör.
>>
File: 1403667026452.jpg (2 MB, 1944x2592) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1403667026452.jpg
2 MB, 1944x2592
>>53387734
Tåhå har gett upphov till en del schyssta dåjins, annars är det bajs
>>
>>53387734
De har säkert plebejsmak ändå
>>
File: 1443277855089.jpg (176 KB, 1632x1224) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443277855089.jpg
176 KB, 1632x1224
>>53388110
>>
>>53387996
Bre sy ru
>>
>>53388084
Högre löner. Snyggare kvinnor.
>>
>>53387734
Jag är med i Gävle-Dala E-sportförening
De spelar i princip bara melee, sm4sh, och project m
>man
>>
>>53387814
Han till höger försöker åtminstone vara normal, så kanske
>>
>>53388110
Det enda alternativet som finns är att skapa ett hemligt enklav någonstans mitt i ingenstans
>>
>>53388163
>Snyggare kvinnor
>>
>>53388110
Ryssland kommer leva kvar favä.
>>
>>53388036
>>53388040
>>53388094
hon är fyra år yngre än mig och ska också gå en 5 årig universitetsutbildning

>>53388084
allt
>>
>>53388110
ryck upp dig
>>
>>53388110
Låt döden komma, jag gillade aldrig livet ändå
>>
File: 1451983377472.jpg (93 KB, 936x568) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451983377472.jpg
93 KB, 936x568
>dkn pratade med feministsyrran om Köln
>sa att detta är tydligt bevis på att det finns en fara gentemot kvinnor när vi importerar dessa utländska män med föråldrade kvinnosyner


Sedan svarar hon och jag citerar här, "Ah men, då är det väl bra att de kommer hit och kan lära sig och sina barn/fruar att det inte är rätt att göra så när de får stanna? Vi förhindrar ju det tankesättet"

Herregud, gick bara därifrån för jag kunde inte gömma kraftnivån längre.
>>
File: 1446924204744.png (60 KB, 1204x1352) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446924204744.png
60 KB, 1204x1352
>>53388185
SvT-Stormvän-by när? Vi kan väl hitta någon håla i Dalarna och flytta dit allihop?
>>
File: 144554834528.png (427 KB, 514x662) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144554834528.png
427 KB, 514x662
>>53388181
>De spelar i princip bara melee, sm4sh, och project m

Autism
>>
>>53388209
hon ska alltså gå utbilda här i sverige
>>
>>53388228
Kvinnlig rösträtt var ett misstag favhu
>>
>>53388228

Bild på syrran? Har hon ett halsband?
>>
File: 1442772019190.jpg (257 KB, 900x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442772019190.jpg
257 KB, 900x1200
Hello.
>>
>>53387692
Skulle baserade Sixtens möra pf, favä.
>>
>>53388228
Lel hoppas hon blir berikad i alla hål
>dkn väggen mellan vagina och anal går jämt sönder i gängberikning
>>
File: 1452353034522.jpg (189 KB, 1163x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452353034522.jpg
189 KB, 1163x1024
>>53388228
>Svenska kvinnor
>>
>>53388110
Varför låter det som du på något sätt separerar dig själv från "folket" när du skriver? Är du inte apatisk, rädd, obeväpnad, lat och dum? Är du medlem i Motståndsrörelsen eller dylikt? Vad fan gör du? Vart är din knytnäve?
>sverigetråden gråter över vita mannens sista dagar
>samtidigt gör de narr av de enda männen som gör något emot det
Minns t.om. att hälften av er inte ens vågade skicka det där smset för upprop till folkomröstning för ni ville vara "anonyma".
NI ÄR HANREJARNA
INGEN SKIILLNAD PÅ ER OCH """"FOLKET""""
>>
File: 1447194451302.jpg (124 KB, 960x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447194451302.jpg
124 KB, 960x640
>>53388110
Vi dog 1945.
>>
>>53388228
Hedersmord favä.

Hell seger
>>
>>53388228
fy vad kolonial hon låter .

Säg till henne det är fel samt förtryckande att "lära ut"(rättare sagt påtvinga) våra normer på dem.
>>
File: 1452452693532.png (31 KB, 510x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452452693532.png
31 KB, 510x385
>>53388335
>>dkn väggen mellan vagina och anal går jämt sönder i gängberikning

Källa på det här? Varför i helvete skulle den gå sönder?
>>
File: Feel.jpg (83 KB, 573x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Feel.jpg
83 KB, 573x400
>>53388228
>>
File: 1443921002160.jpg (321 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443921002160.jpg
321 KB, 600x800
>>53388110
Well, with that attitude you're obviously not getting anywhere.
>>
>>53388353
Vad gör du själv då om du är så kaxig?
>>
File: 1446748856648.jpg (189 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446748856648.jpg
189 KB, 500x500
https://www.youtube.com/watch?v=2v1kuaWCj1U&feature=youtu.be

Hur kan en irländsk pundare med en påse på huvudet ha så rätt men "våra" "politiker" bara har plattityder?
>>
>>53387734
>sverok
Glöm aldrig
>>
File: 1423188776309.png (125 KB, 296x313) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423188776309.png
125 KB, 296x313
>>53388110
här har du din (tipp)
>>
File: rädd groda.png (191 KB, 426x628) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rädd groda.png
191 KB, 426x628
>>53388110
Det som skrämmer mig allra mest är att jag är dödlig. Jag kommer dö. Jag kommer försvinna bort. Jag kommer aldrig vakna mer och bli ett minne blott, till slut inte ens det. Jag är en liten organism i den långa historien och det KOMMER. Jag KOMMER dö, det KOMMER hända. Det är oundvikligt

Fy fan ångesten är enorm. Måste göra nåt annat ett tag
>>
>>53388228
Hoppas din syster blir gruppvåldtagen favä
>>
File: 1444766469536.png (653 KB, 1275x717) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444766469536.png
653 KB, 1275x717
>>53388228
>haha men vi slipper ju prata tyska iallafall lololololol xD
Det här är framtiden ni valde.
>>
>>53388400
Läs FUPar favä och den går sönder säkert för de kör no lube pch är våldsamma
>>
File: image.jpg (66 KB, 368x425) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
66 KB, 368x425
>>53388392
>man jag kallade en sån här person ideologisk imperialist

Jävlar vad sur han blev
>>
>>53388243
Norra Norrland är ännu bättre favä.
>>
>>53388421
Jag är medlem och aktiv nationell. Propagandaspridning och annan aktivism.
>>
>>53388183
Holy fuck that font is impossible to read. Dosen't even look like 「だがしかし」desu.
>>
>>53388471
Inte snällt, hon har bara fallit offer för mediajuden favä
>>
>>53387734
>antyder att någon här faktiskt spelar spelet
>>
File: 1437912139980.jpg (167 KB, 634x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437912139980.jpg
167 KB, 634x960
>>53388110
Ingen ljus framtid precis men inget som kommer att ta kål på det germanska folket.
>>
>>53388543
Breva bevis och tidstämpel. Flygblad, medlemskort, flaggor eller vad som helst.
>>
>>53388532
Tänker inte googla runt efter våldtäktshistorier, länka ett enda fall där detta hänt
>>
>>53388569
Hon har säkert haft mer än en chans att rannsaka sig själv

Vi försökte rädda dem, de spottade oss i ansiktet
>>
Hoppet är nog inte ute än, blir det riktigt kärva tider ekonomiskt där vanliga svenskar hamnar på gatan och välfärden fullständigt kollapsar så är inte fåren så toleranta längre.
>>
>>53388582
haha ok säpo
>>
UP UP UP IN THE AIR
DANCE TIL YOURE DEAD

HEADS WILL ROLL
>>
>>53388571
detta
>>
File: 1452455592360.png (63 KB, 303x242) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452455592360.png
63 KB, 303x242
>tfw when snus…
>>
>>53388569
Ett förstahandsmöte med den nya spännande mångkulturen kanske får henne att bryta sig loss från mediahypnosen?
>>
>>53388636
är detta en mash-up?
länka
>>
>>53388463
Dessa tankar slutade för mig när jag var 12, men visst minns jag att de var jobbiga.

https://youtu.be/gEPmA3USJdI
>>
File: comfy1.jpg (190 KB, 674x382) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
comfy1.jpg
190 KB, 674x382
>>53388614

Bara att invänta den nya finanskrisen
>>
>>53387717
>>
>>53388632
>skryta om hur tuff du är
>bli rädd så fort någon vill ha bevis
Jävla fjant.
>>
>>53388400
>Källa på det här? Varför i helvete skulle den gå sönder?

anon, har du någonsin bevittnat när en kvinna föder ett barn? Hon spricker ofta när barn föds. Det är samma princip som gäller fast nu är det två stora svarta som vill in
>>
File: säpoo.png (13 KB, 166x150) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
säpoo.png
13 KB, 166x150
>>53388582
>>
File: dagashichichi3_001.jpg (336 KB, 1200x1704) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dagashichichi3_001.jpg
336 KB, 1200x1704
>>53388597
>tro att jag orkar länka FUPar när jag ligger i sängen och myser
Sluta vara en hanrej och läs en FUP varje månad om berikning/gängberikning så du vet vad som händer favä
>>
>>53388614
>om vi bränner ner vårt hus kan vi bygga en mycket finare villa på grunden där det stod en gång

Nej, det måste renoveras
>>
>>53388422
tack för den
>>
>>53388463
https://www.youtube.com/watch?v=c0cxrA3dTv4
>>
>>53388228
Får jag berika din syster?
t. mortugis
>>
>dkn inte onanerat på 7 dagar
bryta det? J/N
>>
>>53388632
>>53388680
>buhuuu folk vågade inte skriva på folkomröstningen jag är sååå tuff som är aktiv i möh kamp1
>o-oj någon vill ha bevis för mina påståenden
>panik.exe
>>
Jag har sett en massa japansk porr med storbröstade japanskor. Hur vanligt är det egentligen där?
>>
>>53388667
Kommer bli ännu mer "blanda upp" favä

>Nej! Tänk inte så!
>>
>>53388722
N, nu ska du använda din kåthet som en morot för att stöta på b-rudar
>>
>>53388686
Jag vill slicka deras armhålor
>>
>>53388722
Inte till porr iaf.
>>
>>53388690
Huset är genomruttet. Det går inte att renovera längre.

Var revolutionär istället för reaktionär.
>>
88888 HELL SEGER
>>
>>53388678
Ja det är jag medveten om, rejäl jävla storleksskillnad mellan en ungjävel och två blattekukar

>Hon spricker ofta

Nej, det händer men är inte alls vanligt. Vet att jag såg en bild från Stileprojekt-dagarna där en kvinna födde barn och ungens arm stack ut genom hennes röv, garanterade svar på /b/ när man var en kantig högstadieunge
>>
File: fettot.jpg (87 KB, 489x382) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fettot.jpg
87 KB, 489x382
JAG ÄR FÖR FUL FÖR ETT FUCK

KAN INTE SE NER TILL MARKEN NÅTT MER
>>
>>53387734
>de söta flickorna i bakgrunden

Kan man gå med även om man inte vet vad touhou är för något?
>>
>>53388543
Medlem i vad?
>>
File: 1449380114405.jpg (269 KB, 600x671) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449380114405.jpg
269 KB, 600x671
>>53388463
detta är ju enda anledningen att leva favä
>>
File: mmmmm.....png (63 KB, 303x242) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mmmmm.....png
63 KB, 303x242
>dkn snus
>>
File: 1405107006033.jpg (159 KB, 666x942) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1405107006033.jpg
159 KB, 666x942
"Jag svär trohet mot adolf hitler, odödlig ledare för vår ras och det system han står för, HEIL HITLER"
>>
File: Os.jpg (74 KB, 318x308) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Os.jpg
74 KB, 318x308
>Ryssland är ett föredöme grabbar
>sista hoppet för ett vitt Europa
>>
ska vi bara sänka hela skiten eller
>>
>>53388888
>>
>>53388888
>>
>>53388819
Men huset byggdes med material som inte tillverkas längre

Vi måste använda det material som vi har till hands och det här är ett trähus mitt i öknen
>>
>>53388881
>är i sverigetråden
>har aldrig sett autisterna breva sin jävla "tåhå"
Hur ny?
>>
>>53388888
>>
>>53388882
Var medlem i SvP nu endast Motgift.
>>
det kommer nog inte gå så fort favä, saker blir långsamt värre och värre, apatin större och större.
Medelrika svenskar kommer inte gå ut på gatan och demonstrera, de kommer bara fly till sina semesterhus i thailand och spanien och där fortsätta blunda för verkligheten
>>
>>
>>53387695
hur gick det med kafferitandet?
>>
File: 10flights.jpg (78 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
10flights.jpg
78 KB, 800x600
ny tråd

>>53388982
>>53388982
>>53388982
>>
File: 1452363097928.jpg (11 KB, 251x242) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452363097928.jpg
11 KB, 251x242
>>53388954
>motgift
Bokstavligen mer efterblivet än SMR
>>
>>53388944
Jag vet bara att det är något animespel. Ta inte allt så bokstavligt anon.
>>
>>53388055
>dkn vill inte vara en kuk men är ändå rädd för att martin kommer dö innan han skriver klart sin bokserie

dessutom slutade han AFFC/ADWD i sånna sjuka jävla kliffhängare överallt
>>
>>53388954
Vart bor du? Ska vi sätta upp lite klibbor tsm? :3
>>
>>53388110
näe

sverige högst kanske är knullat och då pratar vi typ 10 år minst
>>
>>53388533
Gröntexta, min penis blir hård som satan av sånt där. Jag hatar sådana jävla vänstercuckar.
>>
>>53388463
Det är som är de bästa me att dö att äntligen försvinna att alla problem försvinner vem fan vill leva för evigt?
>>
>>53389163
Gbg
>>
>>53389163
Var bor du?
>>
>>53388670
Det där är väl inte samma person?
>>
>>53388786
http://exhentai.org/s/61873f935e/863512-17
>>
>>53389575
h1
>>
>>53388778
plastikoperation, dumhuvud, har du hört talas om det?
Thread replies: 383
Thread images: 151
Thread DB ID: 389005[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.