[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
NEDERDRAAD
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 331
Thread images: 50
File: fiesta.jpg (9 KB, 236x232) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fiesta.jpg
9 KB, 236x232
Het is feest editie
Niet welkom: de slimste mens liefhebbers en musical/opera haters

https://www.youtube.com/watch?v=C2ODfuMMyss
>>
File: 1446505910405.gif (1 MB, 200x150) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446505910405.gif
1 MB, 200x150
>>53327663
>muscicalhomo maakt nieuwe draad
>>
>>53327667
Motivatiebron of gelukbrenger in mijn opzichte. Ik houd het ook bij het opslaan van plaatjes. Niet meer, niet minder.
>>
School
Vind ik echt een hel
Je ziet mij pas lachen
Na de bel
>>
>>53327667
Alleen als je echt verliefd op haar bent noem je het een waifu, anders is het gewoon een favoriete karakter ofzo.
>>
>>53327836
>>53327799
>twee tegenpolen als reactie
Tja beide gelden niet voor mij dus ik heb geen wrouwfu/wijfu
>>
File: 1451081366172.jpg (23 KB, 337x372) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451081366172.jpg
23 KB, 337x372
>>53327911
>We hebben een cafemiet en een gewone miet
>En er is een conventie waar een schrijver van de serie waar /mlp/ gek op is komt
>Er zijn meer paardenneukers in Nederland dan je denkt

>>dvw ik een keer een dikke nekbaard met een pony shirt in de efteling zag lopen

Dit weiger ik te geloven.
>>
>>53327663
>Niet welkom: de slimste mens liefhebbers en musical/opera haters
je bent wel echt een vlammende flikker hè
>>
>>53328099
Paardenneukers zijn best sociaal onder elkaar volgens mij.
Vachtflikkers niet, ik denk dat het door die pakken van hun komt, als je er niet een hebt hoor je er niet meer bij en het lijkt wel alsof dat de enige reden is dat ze bij elkaar komen.
>>
wat is er mis met de slimste mens
ik heb het nooit gekeken
>>
>>53328044
>>twee tegenpolen als reactie
Nee, diegenen die denkt dat het alleen met plaatjes opslaan te maken heb weet er waarschijnlijk niet eens wat van af. Dat soort mensen denken gewoon dat ze mee aan het miemen zijn terwijl het wel om echte gevoelens gaat.

'https://www.youtube.com/watch?v=_YtwPPsBKGQ
>>
>dvw al een week niet gejost en ook geen behoefte om dat te doen
volgens mij is mijn piemel kapot jongens
>>
>>53328099
ik keek eens voor de grap op de nederlandse paardenneukerssite, er stond toen ook een wel een lijst regels bij met pareltjes er in als

>niet stoeien
>niet schreeuwen en gillen
>niet op de tafels klimmen (ofzoiets)

en zo, want het is natuurlijk normaal dat volwassen mannen daar op geattendeerd moeten worden
>>
>>53328258
>terwijl het wel om echte gevoelens gaat.
alstublieft nee
>>
>>53328258
Ik vind (oetz) dat gevoelens ervoor ontwikkelen wel normaal en menselijk is, maar dat men geld gaat dokken aan figuren of wat een tikkeltje over de grens gaat. Dat is een slechte hobby.
>>
File: 1451146624192.jpg (20 KB, 255x256) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451146624192.jpg
20 KB, 255x256
>>53328258
Ik snap niet geheel hoe iemand verliefd kan zijn op een 2Dmeisje, sorry als ik te normaal ben.
Ik dacht ook altijd dat het een grapje was net zoals in dat filmpje aan het begin.

Ik fap weleens op 2D maar verliefd worden snap ik niet.
>>
>>53328258
Net als paardenneukers begonnen wijfoes als iets ironisch, maar autisten zijn het door de jaren heen serieus gaan nemen.
>>
File: schattig.gif (782 KB, 500x538) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
schattig.gif
782 KB, 500x538
waarom zijn meisjesachtige jongens nou zo lief en onschuldig? :3
>>
>>53328669
Antwoord me, welke is het meisje?
>>
>>53328472
Als je er echte verlieftheid voor voelt waarom zou je je dan inhouden om er wat geld aan uit te geven? Het probleem is natuurlijk dat zo een 2D personage niet veel terug kan zeggen waardoor de verlieftheid ook uitgaat na een tijdje.
>>53328514
2D is al iets om 3D na te doen, als je dan gevoelens krijgt voor 2D meisjes is dat heel normaal omdat je onderbewustzijn het verschil niet kan zien.
>>53328549
Waifu heb recentelijk een naam gekregen, het was er al lang voor dat het internet er was. En die paardeneukers ervaren hezelfde als wat die mensen die op andere 2D dingen vallen.
>>
>>53328702
volgens mij is er geen meisje.
>>
>>53328669
wat is deze
>>
>>53328702
In een van de spreekwolkjes denken ze beiden aan 'him'
>>
File: 1426793503647.png (753 KB, 700x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426793503647.png
753 KB, 700x800
anime
>>
>>53328099
http://www.bronies.nl
http://www.hwcon.nl
>>
>>53328740
>verlieftheid
koek is dit 77IQ-anon?
>>
gaan jullie nr zonnebank
>>
>>53328816
Ja, dat zie je toch aan de manier waarop de tekst is opgebouwd.
>>
>>53328810
Ik kan gewoon niet snappen dat mensen zo geobsedeerd over zo'n tekenfilm kunnen worden. Net als wiebs, ik snap het gewoon niet.
>>
File: Gadget Hackwrench.png (517 KB, 720x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Gadget Hackwrench.png
517 KB, 720x540
Paal je eerste waifu.
>>
>>53329111
Autisme
>>
File: 1443424313072.jpg (31 KB, 399x388) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443424313072.jpg
31 KB, 399x388
>>53329111
>>
File: 1452359766103.jpg (345 KB, 900x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452359766103.jpg
345 KB, 900x1200
>>
File: lief.jpg (12 KB, 236x319) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lief.jpg
12 KB, 236x319
>>53328669
>>
File: 1426704777704.png (485 KB, 527x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426704777704.png
485 KB, 527x1600
>>53329111
Paardenneukers zijn gewoon raar, maar met Sjinese tekenfilms is niks mis.
Sterker nog, Sjinese tekenfilms worden steeds meer hoofdstroom.
>>
File: dolf.jpg (237 KB, 500x740) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dolf.jpg
237 KB, 500x740
>>53329167
:3
>>
File: s.jpg (5 KB, 200x210) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
s.jpg
5 KB, 200x210
>stop met studie
>NEET geworden
>vergeten studentenOV opzeggen
>ga eerste keer naar buiten
>zet studentenOV stop
>€291 boete
>>
>>53329253
Waarom ben je gestop? Ben je dom of iets?
>>
>>53329253
Eigen schuld, domme kikkerpaler.

Eerstejaars?
>>
>>53329336
Ja.
>>
>>53329232
>hoofdstroom
RIEEEEEEEEEEEEE NEUKENDE NORMAALTJES
>>
>>53329253
>>€291 boete
Is dit iets waar mensen zonder gratis geld zich zorgen over maken? Triest.
>>
>>53329421
Ik heb geen recht op gratis geld.
>>
>>53329355
Leeftijd?
>>
>>53329232
>Paardenneukers zijn gewoon raar,
Leg uit wat er anders is. Ze vallen op wezens die praten als mensen en een menselijke persoonlijkheid hebben, dit is niks anders dan in anime. Dat betekend niet dat ze ook op echte paarden vallen, dat heb er totaal niks mee te maken en staat los van elkaar.
>>
>>53329421
Ja.

Ik moet 2 lullen zuigen om het terug te verdienen.
>>
>500 tot 1000 Vluchtelingen verkrachten Duitse meisjes
>politie doet niets
>paar honderd betogers van Pegida
>1700 agenten, waterkanon, hard optreden van de politie

Neuk Duitsland

http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/2579970/2016/01/09/Massaal-opgetrommelde-agenten-zetten-waterkanon-in-tegen-Pegida-in-Keulen.dhtml
>>
Ik heb deze vraag eerst gegoogeld, maar verder dan een FOK!forum cirkeltrekkende draad kwam ik niet.
Nu het hartje winter is (haha) krijgen we er vaak zelfs 2x per dag mee te maken, zeker de mensen met een 9-tot-5-mentaliteit: de fietslampjes. Als iemand die steeds meer het studentenleven aan het verlaten is, probeer ik mij meer aan te passen aan de norm.
In mijn zoektocht kwam ik een paar oude bekenden tegen die ik sinds de middelbare school links heb laten liggen: oude vetrouwde batterijlampjes. Nu is mijn schema nog net niet dat ik ze ook 's ochtends dien te gebruiken, maar als ik 's avonds uit college of werk van Leiden centraal naar huis fiets komen ze danig van pas.
Nu zit er al tijden een vraag in mn hoofd. Een vraag die voortkomt uit een, naar mijn mening volkomen cultuur-verantwoordde, kleine frustratie. Voordat mn fietslampjes goed en wel aanstaat, moet ik eerst langs de knipperlicht-functie klikken. Zowel bij voor- als achterlicht.
Het is wettelijk verboden (pin me hier niet op vast) om met knipperlicht te rijden. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het feit dat het lastig is om de snelheid en richting van een voortbewegende discobal in te schatten. Heel begrijpelijk. Nadat ik een paar weken geleden voor het eerst in het donker op de autobahn heb gereden (let wel, niet op de fiets), zou ik er niet aan moeten denken dat een auto mij voorbij zou racen met 180 met de kans dat ik hem niet had zien aankomen omdat elke keer ik in de spiegels keek net zijn knipperlicht uit zou zijn.
Maar welke functie heeft het dan wel? Sommige lampjes zijn echt uitsluitend te gebruiken als fietslampjes (bijvoorbeeld die met de klimmetjes), en hebben soms zelfs twee verschillende knipperfuncties (allemaal tegelijk, of één voor één).
>>
>>53329518
>Ze vallen op wezens die praten als mensen en een menselijke persoonlijkheid hebben...
...maar geen mensen moeten voorstellen.
>>
>>53329516
22
>>
File: 1452076235040.jpg (47 KB, 540x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452076235040.jpg
47 KB, 540x540
>>53329566
Het zijn de blanken die opgeruimd moeten worden volgens de witte genocide agenda, Merkal zal het waarschijnlijk jammer vinden dat het er maar 500 waren die verkracht zijn.
>>
File: 1420013382664.jpg (7 KB, 259x195) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420013382664.jpg
7 KB, 259x195
>>53329587
Kan je goed, vloeiend Engels? Ga jezelf op Twitch zetten.
>>
>>53329587

studeren is overgewaardeerd, als je je goed kunt voorstellen op een jobinterview of stage dan hoef je je geen zorgen te maken
>>
>>53329726
Dat probeerde ik maar ik durf niet te praten :(
>>
>>53329448
Dat is dom van je.

>>53329555
Ben jij die dwerg waar ze het in de vorige draad over hadden?
>>
>>53329576
tl;ng
>>
>>53329747
Misschien kan je beter een Jijbuis kanaal gaan oprichten. Zo kan je al een goede start maken omdat je dan al een beetje reputatie opbouwt.
>>
>>53329576
Leuke blog
>>
>>53329811
Wat werd er gepost over die dwerg?
>>
>>53329811
Hoe krijg ik dat dan?
>>
>>53329747
Ga eerst skypen (met mensen uit andere landen)
Dat gaat wat makkelijker
>>
>>53329576
Moet het niet juist knipperen? Ik dacht dat gewoon juist verboden was omdat het niet genoeg opvalt.
>>
>>53329566
A R M L E N G T E


>>53329748
Can we see some results already?
>>
File: random.jfif.jpg (260 KB, 734x706) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
random.jfif.jpg
260 KB, 734x706
>>
>>53329253
Je moet die vorige maanden ook gewoon terugbetalen hoor, dat komt bij je studieschuld
>>
>>53330070
>Finland 0 0%
niet representatief
>>
when will the netherlands leave the EU?
>>
>>53330070
Works

Thanks la

>all dem monolingual plebs
>>
File: Wilders Serena hug.png (295 KB, 664x442) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Wilders Serena hug.png
295 KB, 664x442
>>53330328
When Wilders gets into power.
>>
>>53330328

Volgende week dinsdag
>>
>>53329914
neen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/fiets/vraag-en-antwoord/wat-zijn-de-regels-voor-fietsverlichting-en-reflectie-op-een-fiets
>>
waar is dat nu goed voor, steek gewoon je hand uit
>>
>>53330328
NEVER
>>
>>53329566
Gisteren een filmpje zien waar 80 mannen de weg naar een asielcentrum versperren omdat ze er genoeg van hebben. En dan komt een colonne politiewagens aan met in totaal 400 agenten.

Het gaat gewoon gebeure. De democratische rechtsstaat verliest haar laatste legitimiteit. Dit gaat echt geen jaar meer voort aan dit tempo.
>>
>>53330554
Straks beschadig je nog je valhelm
>>
>>53329884
Dat is heel makkelijk. Toen ik het ongeveer tien jaar geleden aan ging vragen zei degene met wie ik sprak dat het allemaal gaat veranderen en dat het niet zo makkelijk te krijgen meer is en dat ik het misschien maar voor een paar jaar zou kunnen krijgen. Die had toen toegekend maar ook een afspraak gemaakt om het na een paar jaar weer te bekijken. Nooit meer wat van gehoord en nu, na tien jaar, word ik herkeurd waardoor ik misschien straks, over nog eens twee jaar, heel misschien 1/15e van mijn uitkering verlies.

>>53329875
Dat hij zijn geld verdient door onder het bureau aan loonslaaf piemel te sabbelen.
>>
>>53330664
Racist
>>
>>53330554
Heb liever richting aanwijzers maar heb gee zin om nog meer electronica aan te sluiten op mijn fiets dus hou het toch maar bij hand uitsteken.
>>
>>53330725
>Dat hij zijn geld verdient door onder het bureau aan loonslaaf piemel te sabbelen.

Ik ben die student die voor 200 euro dat heb gedaan.

Maar ik ben ook niet de langste om eerlijk te zijn.
>>
>>53330836
>Heb liever richting aanwijzers
waarom?
>>
>>53330732
Wat denk je dat zelf met je bruine kont oetz?
Voel je zelf de maatschappelijke onrust niet?
>>
>>53330868
Omdat het als man er best wel gay uit ziet zo je hand/finger uit steken.
>>
>>53330948
Ben jij zo onzeker?
>>
>>53330948
nog minder gay altijd dan een fucking richtingaanwijzer op je fiets
en ik snap niet wat er gay is aan je vinger uitsteken, misschien als je je vlakke hand uitsteekt
>>
https://www.youtube.com/watch?v=XZPvMaBQnNM
CHING CHONG
>>
>>53330948
>>53331019
Ik ben heel erg onzeker maar ik steek altijd mijn vinger uit. Ik snap niet wat er gay aan is, het is gewoon beschaafd gedrag.
>>
>>53331121

Weet je dat zeker?
>>
De openbare omroep noemt de groep gewapende mannen die een natuurreservaat bezetten in Oregon, Amerika een "extreemrechtse blanke militie".

Hebben ze gelijk?
>>
>>53331121
>gewoon beschaafd gedrag.
Dit heeft dan toch hogere prioriteit, omdat als ik mij niet aan de verkeersregels houd het pijn doet aan mijn autisme.
>>53331157
Arabieren schamen zich al om op een fiets te stappen dus leg dat maar eerst even uit.
>>
File: tired.jpg (33 KB, 400x381) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tired.jpg
33 KB, 400x381
>>53331106
Wederom weiger ik dit te geloven.

>tuinkabouterseks 5 jaar geleden
KANKERWEEABOOOOOOOOO

koek
>>
>>53331106
>Ben goed met manga en aniemay.
Alsof Japanners haar gaijin accent niet gaan horen.
>>
Test niet reageren aub
>>
>>53330664
10DE CRUSADE JONGENS
>>
>>53331054
>gay
>fucking
RANDSTAD
A
N
D
S
T
A
D
>>
>>53331524
>CRUSADE
R
>>
File: image.jpg (61 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
61 KB, 600x600
>>53331405
>>
>>53331157
Moet jij niet vrouwen aanranden met je matties?
>>
>>53331636

Heb ik gisteren al gedaan, vandaag staan alleen ellende en teleurstelling op de agenda
>>
>>53330836
Dan rijd je toch een scooter mongool
>>
File: 1450584343058.gif (50 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450584343058.gif
50 KB, 250x250
>>
09/01/2016

het is al 2 weken sinds mijn slecht aflopende date, nog steeds geen nieuw doelwit gevonden.

einde blog
>>
>>53332126
Snorfiets en bromfiets zijn beide een van de grootste kanker op 2 wielen.

Fiets gaat al sneller dan een snorfiets en een bromfiets mag eigelijk niet de toegestaane snelheid op de 50km wegen.
>>
>>53332126
https://youtu.be/8penxCfRIAw
>>
File: 1446197283462.png (171 KB, 400x447) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446197283462.png
171 KB, 400x447
>>53332255
hoi~ :3
>>
>>53332255
Gecontroleerd
>>
>>53332255
Lief :3
>>
File: image.jpg (14 KB, 329x329) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
14 KB, 329x329
Zijn er mensen in de /nederdraad/ die werkelijk gelukkig zijn?

>dvw al 4 jaar ongelukkig
>>
File: 1452187438363.jpg (89 KB, 600x788) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452187438363.jpg
89 KB, 600x788
>>53332390
>>53332395
>>53332411
I-It were only d-dubs!
>>
>>53332790
hue
>>
>>53332584
Je wordt feitelijk pas gelukkig als je samen bent.
>>
>>53332867
>20 jaar huwelijk
Wat denk je zelf?
>>
>wees mij
>leef in de achterhoek
>weinig keus in vrouwen
>nog nooit een vd gehad

MAAK ME WAKKER
IK WIL GEWOON EEN LEUKE VD
WAAROM ZIJN HIER ZO WEINIG LEUKE VROUWEN :^(
>>
>>53332867
praat geen stierenpoep aub
>>
File: hammyhmmm.gif (868 KB, 540x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hammyhmmm.gif
868 KB, 540x350
>eten nog steeds niet hier
Waarom zijn werkende mensen zo lui?
>>
Godverdomme.

Weer niks op TV.
Wie is de mol ik ook geen kanker aan.
>>
jongens ik krijg een arend buro
>>
>>53332584
ik ben best gelukkig :3
>>
>>53333166
>TV kijken
hallo opa
>>
>>53333161
Doe niet zo hoekig, Robin.
>>
File: 1452008308484.gif (6 KB, 50x50) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452008308484.gif
6 KB, 50x50
>>53332866
>>
>>53333161
Wat een schattig animemeisje.
>>
File: 1452348180361.jpg (531 KB, 1263x5940) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452348180361.jpg
531 KB, 1263x5940
>>53333161
Robin, hou maar op.
>>
>>53329576
Heb jij serieus mijn paal op een andere site nou gekopieerd??
>>
Is Robin een meid? Het is een geschikte naam voor zowel vrouwen als mannen.

>>53333352
Waarom jij Engels praten in Nederlands draad.
>>
"hey anoniempje, mag ik je wat vragen?"
Ja hoor
"je bent de knapste jongen die ik ken uit anoniemstad."
wauw haha dankje
"maar waarom versier jij de minste meiden?"

OH DE PIJN
DE HORROR

steek de volgende keer maar direct een dolk door mijn hart.
>>
File: image.jpg (15 KB, 235x236) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
15 KB, 235x236
>>53333395

>Robin heten
>unisex namen
>>
>>53333031
>wees mij
>woon in randstad
>te lelijk voor een vd
>nog nooit een vd gehad

???
>>
>>53333455
Nee, ene Jonathan Beeke noemt hem 'kerel' in >>53333395, dus is het ongetwijfeld een kerel.

Bovendien palen er hier helemaal geen grillen.
>>
File: pep.png (660 KB, 1106x1012) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pep.png
660 KB, 1106x1012
>>53333031
Ik wil wel een vd voor de seks, maar dan vraag ik mij af wat ik voor de rest met een vrouw moet afgezien van wellicht dansen.
>>
>>53333031
ga heel snel weg uit de achterhoek

het verschil is dag en nacht met alleen al arnhem of nijmegen of zutphen bijvooorbeeld

maar het liefst naar de [verklapper]randstad[/verklapper] oetz
>>
>>53333031
Waar precies in de Achterhoek?
>>
>>53333031
>Woon in stad.
>Vrouwen zijn allemaal hoeren die alleen op extroverte whiggers en buitenlanders vallen.
>Sowieso bijna geen blanke vrouwen van dating leeftijd meer in de buurt.
Er is hier echt geen toekomst meer als je iemand wil vinden.
>>
>>53333696
Domme kikkerpaler.
>>
>>53333696
neem dan een vriendje :3
>>
>>53333696
Gewoon aandacht gunnen.
>>
>>53333696
Daarom moet je gewoon een hoer/escort nemen, betaal haar gewoon voor seks en heb je ook geen wijfen gezijk aan je kop.
>>
File: download.jpg (9 KB, 168x299) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
download.jpg
9 KB, 168x299
>>53333846
Val niet op mannen en overigens zijn homo's vaker echt hele aparte figuren.
>>
>>53333944
77IQ a.u.b.
>>
>>53329576
Mag jouw kerstboom niet op de snelweg?
>>
Ik heb een stijve lul.
>>
File: 1452360982437.webm (3 MB, 720x404) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452360982437.webm
3 MB, 720x404
>>53333696
>dvw geen kleinerig meisje met grote tieten als seksvriendin
>>
>>53333973
Ik ook
>>
>>53333944
>wijfen

Ik kan je van ver weg nog herkennen Serenaflikker.
>>
>>53334020
>3d
>>
>>53333696
als je een verlieft op haar bent is het al leuk om bij haar te zijn. gewoon net als je met vrienden gaat niksen
>>
>>53333952
Misschien is dat waar maar er zijn ook normale homo's. Dan is het als een hele goeie vriend hebben + seks en knuffelen.
>>
>>53333952
Koek ik heb al webms van die Jeroen Elswijk gezien.
Wat een vieze jongen.
>>
>>53333952
>>53334201
W-wat voor vieze dingen?
>>
>>53334201
>dvw tijdje met Jeroen gepraat
Is gewoon een vreemde jongen met een aparte hobby oetz
>>
>dvw mijn piemel steeds onbewust kleine druppeltjes urine laat ontsnappen

Of is dit gewoon zweet?
>>
>>53333944
Nouja dat is helemaal niets, heb liever iemand waar je nog een beetje mee kan praten naderhand.

>>53334114
Ik heb geen echte vrienden, daar ben ik te raar voor.

>>53334201
Das zacht uitgedrukt.

>>53334238
In de webm die ik zag liep hij stront te verzamelen uit publieke toiletten, waarna hij sperma uit zijn anus perste (het zag er niet uit als een anus dus ik liep een seconde mijzelf af te vragen waar ik naar keek) en dit mixte hij samen in een stront en sperma mix. Hier ging hij in badderen en ja ik voelde mij niet goed voor ongeveer een uurtje.
>>
-teamspeak server

>"hey ben jij anoniempje?"
>ja, wat is er?
>"goed hoor, ben jij echt anoniempje?"
>euh ja hoezo?
>"nee gewoon Roosmarijn vind jou echt heel leuk"

zit ook echt enorm te twijfelen of ik haar moet versieren of niet
ze is volgens mij wel aardig, heeft blond haar, slank lichaam net iets kleiner dan ik.. wel tietloos maar dat geeft niet
maar hoe kan ik haar het beste benaderen? praat nooit met haar op whatsapp bhv in groepsapps ofzo
>>
>>53334292
Nee anon, dat is gonorroe.
>>
File: image.jpg (21 KB, 211x246) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
21 KB, 211x246
>>53334354
>>
>>53334449
normaaltje ga
>>
>>53334449
>tietloos

Heeft ze op zijn minst een goede kont?
>>
>>53334558
ik ben een halfbloedje
>>
>>53334572
ja dat wel :^)
voor een blonde blanke meid dan
>>
File: feelsscared.jpg (60 KB, 1024x966) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
feelsscared.jpg
60 KB, 1024x966
>>53334453
>>
>>53334449
>roosmarijn
klinkt als een hoer
>>
>>53334507
>>53334354
Je moet gewoon je grenzen verleggen. Dat filmpje was de eerste keer sinds een lange tijd dat ik een beetje walging ervaarde. Dat was eerlijk al even geleden.
>>
>>53334449
paal picca's
>>
>>53334680
hockeyster
>>
>>53334449
zeg dat je haar iets moet vertellen en dat je haar leuk vind
>>
>>53334732
een hoer dus
>>
>>53334732
>hockeyster
>>
>>53334733
>hey hallo (naar benden kijkend)
>"oh hey anoniempje wat is er?"
>nou ja (gniffel), ik moest van mijn vrienden iets vertellen. haha
>"euh, wat vertellen?"
>nou ja moest van hun hè (lach en kijk naar grond), dat ik jou eigenlijk wel leuk vind haha (braak en ren hard weg)
>>
>>53334710
zat er over na te denken maar doe het toch niet :^]
>>
>>53334449
zorg dat een vriend van je haar verteld dat je haar leuk vindt xd
>>
>>53334449
Vrouwen vinden het vaak leuk als je haar een compliment geeft over wat je daadwerkelijk leuk vind en niet te seksueel is.
Tenminste, vrouwen reageren daar leuk op bij mij.
>>
>>53334354
>heb liever iemand waar je nog een beetje mee kan praten naderhand.
Met vrouwen kan je toch niet open zijn dus kan je ze beter alleen voor seks gebruiken.
>>
het is zaterdag avond en ik heb geen kanker te doen(behalve leren, maar dat stel ik lekker uit)
>>
>>53335129
hallo 77iq
>>
Het is zaterdagavond en ik doe nooit wat op zaterdagavond.
>>
>>53335238
Ik ook niet.
Zullen we samen wat gaan doen?
>>
>>53335129
Het zijn ook maar mensen en soms spelen ze spelletjes maar dat moet je niet heel serieus en dramatisch opvatten.
>>
>>53335366
d-dat is eng
>>
>>53335367
Misschien willen ze de gezeldschap van een alfa man af en toe maar de serieuse zaken worden alleen met andere vrouwen besproken.
>>
>>53335560
Ehm, oké...
>>
>>53333696
>dansen
Weet je zeker dat je niet een vriendje zoekt ipv een vd?
>>
>>53335560
>serieuse zaken worden alleen met andere vrouwen besproken.
>praten over negerpiemels
>serieuse zaken
>>
KANKERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
>>
>>53335635
...
>>
>>53335463
Ik bijt niet hoor :3
>>
>>53335671
Ehm nee hoor schat.
>>
>>53335782
als je niet bijt, waarom selceteer je dan geen vlag?
>>
>ben al zo'n 8 uur wakker
Zal ik koffie maken of gaan slapen?

>>53335911
Dansen is anders bijna net zo gay als richting aangeven op de fiets.
>>
>>53335980
Dat probeeer ik, maar het werkt opeens niet meer.
Ik woon godverdomme in de beste stad van Nederland en niemand kan het zien :(
>>
>>53335999
>8 uur wakker
>moe
zwak
>>
>>53335980
hoe doe je dat?
>>
>>53335782
ik geloof je niet, straks bijt je mijn hoofd er nog af.
>>
>>53336042
Groningen?
>>
>>53335999
>Dansen is anders bijna net zo gay als richting aangeven op de fiets.
Niet waar
>>
>>53336097
met de extra vlaggen script.
>>
File: 1451080862488.jpg (195 KB, 804x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451080862488.jpg
195 KB, 804x720
>>53336042
Yeeaay, het werkt eindelijk weer :3

>>53336115
Dat zou ik nooit doen gekkie

>>53336139
Ik zei beste stad, niet de slechtse. Dus het is Amsterdam.
>>
>>53336165
welke extra vlaggen script wees specifiek gvd
>>
>>53336165
>de
het
>>
>>53336203
Moet ik je nou alles lepelvoeren?
https://flaghunters.github.io/Extra-Flags-for-4chan/
>>53336219
d-dat deed ik expres.
>>
>>53336295
wow ik kan nou gewoon zien waar jullie vandaan komen. gekke shit
>>
>>53336421
nu je eigen regio nog.
>>
boer'n yoghurt is kanker lekker
>>
test
>>
>>53336573
Test is gelukt!!!!!! :33
>>
>>53336558
>>53336573
hoppa
>>
>vlaggenscripthoorndragers
>>
>>53336645
>>
>>53336573
hallo guus
>>
File: 1444963695450.png (346 KB, 600x664) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444963695450.png
346 KB, 600x664
>>53336645
Wat is daar nou hoorndragerig aan?
>>
>>53336725
>Wat is daar nou hoorndragerig aan?
>>
>>53336725
Alles.
>>
File: 1445796307805.jpg (19 KB, 279x285) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445796307805.jpg
19 KB, 279x285
>>53336740
ja dat zei ik kk flikker wat ga je er aan doen?? kk tatta
>>
>>53336794
Hoorndrager.
>>
>>53336573
hallo utrecht
>>53336618
hallo rotterdam
>>
>>53336749
maar de mensen zonder die script zien de vlaggen helemaal niet
>>
>>53336860
hallo eindhoven
>>
>>53327663
ik stel een nieuw volkslied voor:
https://www.youtube.com/watch?v=OKbtC223e30
>>
>>53336860
nee ik ben

013
1
3
>>
>>53336839
zoek je fittie?
>>
>>53336909
velsen :^)
>>53336940
letterlijk waar??
>>
>>53337008
TILBURG
I
L
B
U
R
G

WILLEM TWEE
I
L
L
E
M

T
W
E
E
>>
>>53336794
Hallo schattige anime.
>>
>>53336934

niet eens het beste lied van spel der tronen

https://www.youtube.com/watch?v=vPA0BmlNd20

https://www.youtube.com/watch?v=TgiTB2NFvAM
>>
File: 1451843415264.jpg (95 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451843415264.jpg
95 KB, 600x600
>>53337058
>"""Ajax"" van het zuiden
>>
>>53337008
waarom heb je geen vlag dan?
>>
File: image.png (93 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
93 KB, 640x1136
>>53337058
>willem 2
OPPERKOEK
>>53337311
ik zit op mijn telefoon :^)
>>
>>53337566
eigenlijk moet er iets voor telefoon komen, vind je niet?
>>
>>53337566
>ikTelefoon

H O O R N S
O
O
R
N
S
>>
File: 1448120493758.jpg (37 KB, 539x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448120493758.jpg
37 KB, 539x540
>>
File: image.png (582 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
582 KB, 640x1136
>>53337639
inderdaad oetz
>>53337652
h-het uit de gevangenis gebroken hoor
>>
>>53337639
Het zou misschien in de Clover app verwerkt kunnen worden.
Volgens mij is de dev van die app Nederlands, misschien loert hij wel eens in deze draad...
>>
>>53337757
Floens is Nederlands?
>>
>>53337757
misschien is het wel dezelfde dev als van de regionale vlaggen.
en anders moeten we ze in contact laten komen.
>>53337674
denk je ook dat de massa aanranding verzonnen is?
>>
wie weet er nog een leuke joeptoeber?
ik heb eergisteren sovietwomble ontdekt en vind hem zeer grappig.
>>
>>53337914
enzoknol
>>
Jezus.

Wat een stel autisten bij Molpraat.
Wordt je helemaal naar van.
>>
>>53337914
DusDavidGames
>>
>>53337914
enzoknol
youstoub
meisjedjamila
dagelijkshaadee

allemaal echt kei leuk (:
>>
>>53337914
armoowasright XD
>>
Vraag een Belg alles.
>>
jongens, volgens mij doet ie het weer
test

ps dit gaat niet over mijn vlag
>>
>>53337674
Ga weg met je linkse propaganda voordat per ongeluk iemand erin trapt.
>>
>>53338217
Gaat het over je piemel?
>>
>>53338200

waarom zit je nog steeds in België
>>
>>53338248
nee, het gaat over het fijt dat ik geen jij's krijg en dat ik na een tijdje na het open van mijn pagina geen snelle reactie meer kan geven
>>
>>53338425
>fijt
>>
>>53338200
Spreek je Belgisch?
>>
>>53338200
Is het "friet" of "patat"?
>>
>>53338530
>dyslectie hebben
:^(
>>
>>53338394
Gecucked

>>53338635
Waals

>>53338658
Patat
>>
File: 420.gif (3 MB, 536x520) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
420.gif
3 MB, 536x520
>>53338200
Wat is de beste anime?
>>
>>53338706
boku no pico
>>
>>53338706
Boku no Pico.
>>
>>53338706
Bico no Poku.
>>
>>53338706
Boku no Pico
>>
>>53338706
Boku no Pico.
>>
>>53338758
>>53338844
>>53338872
>>53338977
>>53338978

Kankerwiebs
>>
Reageer er niet op.
Alsjeblieft.
>>
>>53338706
Boko Haram
>>
>>53339001
>9001
EPISCH
>>
Ik dacht dat alleen normaaltjes naar voetbal keken?
>>
>>53339143
Doen ze ook
>>
>>53339162
zitten hier normaaltjes dan?
>>
>>53339143
Dan heb je het mis.
>>
File: viper_022.jpg (19 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
viper_022.jpg
19 KB, 500x500
>>53339001
Zeer Onbeleefd!!!!! >:(
>>
>>53339017
haha vlag van noord holland lijkt op die van homofiele trots
>>
>>53339209
>normaaltjes in mijn draad

RIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE GA WEG
>>
>>53339209
niet op zaterdag avond
>>
>>53339325
HaHa Noord-Brabant is kut
>>
>>53339325
en vlag van noordbrabant lijkt op een theedoek
>>
>>53339403
t. Ahmed uit de Randstad
>>
Definieer normaaltje
>>
>>53339403
moet je niet naar de wallen toe?
>>53339456
ik weet niet wie/wat/waar baarn is of wat de vlag moet voorstellen dus ik kan niet dissen
>>
>>53339525

Iemand die goed kan functioneren in de huidige maatschappij EN daarbij gelukkig is.
>>
>>53339534
het kruis is een katholiek teken en de rest weet ik niet
>>
File: smug.jpg (58 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
smug.jpg
58 KB, 500x500
>>53339462
Integendeel, ik ben 100% puur natuur Hollands.
>Ponyflikker
>>
File: 1412258325178.png (817 KB, 2672x1726) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412258325178.png
817 KB, 2672x1726
>>53339582
Ik voldoe helaas maar aan 1 van die eigenschappen.
>>
>>53339627
>Randstad
>puur hollands
kies één
>>
>>53339582
Ik functioneer wel goed. Heb wel vrienden, maar ze interesseren me niet, zit liever thuis. Heb lichtelijke drugs verslaving.

Speel graag fifa, en als ik buiten kom ben ik redelijk sociaal.

Rateer men normaalheid.
>>
>>53339627
>Randstad
>Hollands
De echte Hollanders leven nu in het niemandsland ergens tussen Amsterdam en Den Helder
>>
>>53339765
>fifa
normaaltje ga
>>
>>53339627
>Hollands
>impliceren dat Holland niet de kanker van Nederland is
>>
>>53339765
>fifa
ben jij 15 ofzo
>>
File: 1442381098034.png (13 KB, 360x315) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442381098034.png
13 KB, 360x315
>>53339325
EEN THEEDOEK
>>53339403
XXX HAHAHAHAHA
>>53339456
EEN KRUIS
>>53339462
DRIE STREEPJES
>>
File: 1451746801456.png (627 KB, 1355x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451746801456.png
627 KB, 1355x600
>>53339732
>>53339822
>>53339870
>nogsteeds niet in de randstad wonen
>>
>>53339884
27 toch al
>>
>>53339908
OEKRAÏNE
>>
>>53339908
>oekraïne
>>
>>53339908
>de Oekraïense vlag met een schaap er op
>>
>>53339908
EEN LAMMETJE MET EEN STOK
>>
>>53339981
waarom heb jij een struikelcode?
>>
>musical/opera
>musicals staan nu op hetzelfde niveau als opera

Ik wil niet meer op deze planeet leven.
>>
>>53340060
ik wil mezelf belangrijk voelen
>>
>>53340089
Niemand verplicht je...
>>
>>53340089
>er zijn OP DIT MOMENT mensen in deze draad die van musicals houden en nog steeds niet uit de kast willen komen
>>
>>53340135
Ok doei.
*vliegt naar Mars*
>>
>>53340108
als je heel eerlijk bent, hoe autistisch is de gemiddelde paardenneuker nou eigenlijk, en welk percentage rukt op de porno, toch zeker meer dan 90%?
>>
>>53340089
homo
>>
>>53340089
wat is het verschil oetz?
zijn allebei voor oude vrouwen en zijn allebei saai
>>
>>53340108
Ben je een trotse ponyflikker?
>>
>>53340152
>dvw ik letterlijk een flikker ben en niet van musicals houd
Help
>>
>>53340189
haha XD
*lacht om jouw epische grap*
>>
>>53340089
Geen zorgen, over een paar jaar zal ons leven ons ontnomen worden.
>>
>>53340240
Ik begrijp flikkers niet... Wat is er mis met een sappige vagina?
>>
>>53340089
>>53340189
je kan jezelf gewoon van kant maken, leef je niet meer op deze aarde, als het feit dat je as op deze aarde blijft een probleem is doe je dit:
http://www.nu.nl/tech/3547225/bedrijf-schiet-as-overledenen-ruimte-in.html
>>
>>53340240
HOMOOOOOOOOOO
>>
>>53340221
>toch zeker meer dan 90%
Ik vond de serie zo saai dat ik het eigenlijk wel begrijpelijk vind als meer dan 90% het alleen maar voor de porno leuk vind.
>>
>>53340236
hé, waar is de vlag van overijsel?
>>
>>53340311
Niks. Of in ieder geval, 't is beter dan 'n anus maar ja, je moet toch wat.
Vrouwen daarentegen, iedere keer dat ik het gezeur van m'n hetero vrienden over hun relaties moet aanhoren dank ik god dat ik me aangetrokken voel tot mannen.
>>
>>53340418
het is ook denk ik dat veel van die mensen op een andere manier geen vrienden kunnen maken :^)

niet dat ik dat wel kan ;_;
>>
>>53340448
Ik zie de vlag gewoon
>>
>>53340448
Hier?
>>
>>53340311
>sappige vagina

Getsiederrie.

Moet er vijna van kokhalzen.
>>
>>53340534
gellukig ik zag hem niet
>>
>>53340512

>ik kan geen vrienden maken met normale mensen
>dus ga ik vrienden worden met mensen die kijken naar kleine paardjes
>>
>>53340539
Waarom kies je er voor om homo te zijn?
>>
>>53340311
Heb liever een zacht en rekbaar jongenskutje.
>>
>>53340233
Opera is kunst enzo, musical niet. Ik ben te dronken om dit uit te leggen aan iemand als jij uit te leggen, hier kom ik morgen nog wel op terug.
>>
>>53340311
iewwww
>>
File: aeuaeu.png (995 KB, 1812x1010) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
aeuaeu.png
995 KB, 1812x1010
>afgestudeerd als miemberoep
>werkt bij NS winkeltje
TOP KOEK
>>
nieuwe draad wanneer
>>
Ja
>>
Jongens even serieus he

Ik weet dat er altijd lacherig wordt gedaan over zogeheten 'roosties' bij vrouwen, maar zouden jullie niet eens aan zo'n hamlapvagina willen sabbelen?
>>
>>53340679
Maak dan
>>
>>53340660
misschien adviseert ze wel over het kleur en interieur in die winkel.
>>
>>53340660
je moet mij eens in die andere draad uitleggen waarom je op die bido onzin zit en niet gewoon op tondel
>>
File: 1429473438897.jpg (73 KB, 1280x993) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429473438897.jpg
73 KB, 1280x993
>>53340717
>mgw
Alleen viespeuken willen liever een vagina dan een mooie lekkere harde piemel oetz.
>>
>>53340660
wat heb jij daar open staan op xvideos, smeerpijp?
>>
>>53340660
99+ "leuksofwatdanook"
>rtl xl
>sadistic trainer
aub negernormaaltje
>>
>>53340791
>>53340791
>>53340791
>>
>>53340820
Kankervacht
>>
>>53337639
is er al voor de vuurvos browser op androide
Thread replies: 331
Thread images: 50
Thread DB ID: 388433



[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.