[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Geen Nederdraad?
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 322
Thread images: 48
File: NEDERDRAAD.jpg (677 KB, 1872x1248) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NEDERDRAAD.jpg
677 KB, 1872x1248
Geen Nederdraad?

NEDERDRAAD
geen editie editie

Welkom: Jullie
Niet welkom: Hullie
>>
1ste voor morgenerecties
>>
Eerste voor de verijnigde staten
>>
GOEIESMORGENS

Weer niet gestorven in mijn slaap, kankerzooi
>>
dode draad
>>
dvw waal
>>
>>53312047
VERWIJDER KRULBROODJE
>>
7e voor mijn beertje Is het beste beertje :3
>>
>>53312130
Foto :3
>>
EERSTE VOOR MIERLOO
>>
>>53312047
MINDER!
MINDER!
MINDER!
>>
File: ok.png (187 KB, 600x339) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ok.png
187 KB, 600x339
>>53312047

dvw waalse genocide
>>
11e voor mijn ottertje is het schattigste ottertje :3
>>
File: image.jpg (413 KB, 1118x745) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
413 KB, 1118x745
12de voor emily
>>
mensen?
>>
File: 1432914056141.png (87 KB, 645x428) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432914056141.png
87 KB, 645x428
>>53313552
vosjes :3
>>
>>53313772
kanker op Rova
>>
File: dvwvos.jpg (12 KB, 245x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dvwvos.jpg
12 KB, 245x250
>>53313796
:(
>>
>Niet welkom: Hullie
Hullie is duidelijk beter dan hun/hen/zij want dan hoef je die domme regels niet te onthouden.
Wanneer staan hullie hullie nou is toe as standaardtaal?
>>
>>53313772
aw
>>
>>53314311
Wat de neuk is hullie hullie?
>>
>>53314484
Wanneer staan hullie 'hullie' nou is toe as standaardtaal?*

De eerste hullie = zij.
De tweede hullie is het woord.
>>
kanker
>>
mijn regionale vlaggen doen het nog steeds niet jongens
>>
>>53314631
whatisthisimnotgoodwithcomputers.com is onbereikbaar ;_;
>>
Waarom wordt de nederdraad pas levend rond 4 uur tot aan 12 uur?
>>
>>53315005
Dan zijn de normaaltjes weer thuis en worden anderen pas wakker
>>
>dvw geen Pesky om me in mijn kontje te neuken
>>
>>53315222
>dvw wel super lief en schattig knuffelottertje om mij in mijn strakke vossenjongenskutje te yiffen terwijl hij aan mijn halsbandje trekt en mij een brave jongen noemt
>>
http://www.nu.nl/politiek/4194908/nederlands-nee-bij-oekraine-referendum-kan-leiden-continentale-crisis-.html

Wie gaat er nog meer 'nee' stemmen bij het komende miemreferendum?
>>
>>53315279
Former colony say hello.
>>
>>53315279
Hoe staat het met GeenPeil?
>>
>>53315364
6 april is het referendum.

Echt geweldig om te zien hoe Juncker zo in paniek is.
>>
>stemmen

JA MAN
>>
Fuck Shitnerlands
>>
>>53315279
>iedereen stemt nee om verkeerde redenen
>kabinet legt het naast zich neer
>alle tokkies boos
dit was nergens goed voor
>>
>>53315500
Rooie doe rustig.
>>
>>53315575
Why name us formosa?
>>
>>53315575
H-hoe wist je dat ik het was
>>
>>53315537
Junckers uitspraken zijn al reden genoeg om tegen te stemmen.
Waar bemoeit hij zich in godsnaam mee?
Dit is een nationale aangelegenheid.

En zijn uitspraak over Rusland slaat ook nergens op. Hij doet het voorkomen alsof we in oorlog zijn, wat gewoon niet waar is.
>>
>>53315666
Omdat jij de enigste bent die altijd zo tekeergaat als het om stemmen gaat.

mvg. Bourgondiër
>>
>>53315666
Homo.
>>
>>53315673
jij gaat dus ook nee stemmen om iets heel anders dan waar het referendum over gaat
>>
>>53315647
>historically called Formosa, from Portuguese: Ilha Formosa, "Beautiful Island"
We didn't call you formosa
>>
Hoe was/wordt je lunch?
>>
>>53315747
Wat? Hoe kom je daar nou op?
Waar heb ik dat gepaald?
>>
>>53315833
Baguette met kruidenboter, kei lekker
>>
>>53315833
>lunchen
Dikzak.
>>
>>53315839
dit is waarom je dit soort dingen niet aan het volk moet vragen, die gaan emotioneel stemmen en de grote mensen kunnen zo hun werk niet doen
>>
>>53315867
Lijkt me wat kaal
Ik heb een tomatensoepje met stokbrood en wat smeerseltjes.

>>53315889
72kg op 177cm, valt wel mee.
>>
File: mqdefault.jpg (12 KB, 320x180) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mqdefault.jpg
12 KB, 320x180
>>53315867
>baguette

het heet stokbrook, flikker
>>
File: image.jpg (15 KB, 235x236) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
15 KB, 235x236
>>53315941

>177cm
>>
>>53315941
>177cm

koek
>>
>>53316020
>>53316032
Ik weet het, kabouter.
>>
>>53315941
>Lijkt me wat kaal
Dikzak je hoeft niet al te veel op jouw baguette te doen hoor.
Soms wat sla erbij wellicht maar meer niet.

>>53315964
Het is een synoniem.
>>
>>53315941
>177cm
>>
wim sonneveld - josefien

https://www.youtube.com/watch?v=UU-dkdEMybw

Vind ik toch één van de leukere liedjes oetz.
>>
>>53315927
Dat is geen antwoord op mijn vraag, maar oké.

Maar goed, als we jouw logica maar volgen, dan is het misschien verstandig om ook maar de Tweede Kamerverkiezingen af te schaffen.
Ik bedoel maar, hoeveel mensen baseren hun keuze op een partij door het partijprogramma te lezen en niet op het feit dat een politicus leuk/aardig/betrouwbaar/welbespraakt of wat dan ook is of dat hij/zij het goed deed in een debat?

Zie je waar ik naartoe ga?
Het argument dat de burger 'te dom' klopt wellicht wel, maar dat het door bepaalde figuren gebruikt wordt tegen dít referendum specifiek slaat gewoon nergens op.
>>
>>53316086
>Het is een synoniem
>>
>>53316020
>Arabier
>>
Ik ga Ja stemmen alleen zodat de stem van een jullie niet meetelt oetz
>>
File: 1412685957395.jpg (6 KB, 255x213) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412685957395.jpg
6 KB, 255x213
>>53316086
>het is een synoniem

Joh!! Echt waar? Nou dat doet niets af aan het feit dat je nogs steeds een flikker bent als je baguette zegt ipv stokbrood. Flikker
>>
>>53316168
Je moet nee stemmen.

>Nederland stemt NEE
>Europa doet JA
>Engeland ziet dit
>Engeland stemt NEE in 2017
>Engeland vertrekt uit de EU
>EU is eindelijk niet meer bureaucratisch zonder gezeik van de Britten
>live happily ever after
>>
>>53316143
>>53316183
Stik erin flikker, het punt is dat het precies hetzelfde betekent dus je hoeft me niet te verbeteren hè.
>>
>>53316216
Kunnen we niet de EU samen met de Engelsen verlaten?
>>
>>53316216
>live happily ever after
RANDSTAD
>>
>Nederland stemt nee
>De overheid negeert dit

Referendums zijn miems
>>
>>53316257
>precies hetzelfde betekent
>>
>>53316257
Je gebruikt dus liever een krulbroodjeswoord dan je eigen moedertaal?
Landverrader!
>>
Jongens volgens mij heeft letterlijk niemand in mijn familie ooit kanker gehad. Betekent dat dat ik zoveel mag roken als ik wil zonder dood te gaan?
>>
>>53316283
De Engelsen zijn niet te vertrouwen.

Zij zijn ook tegen een Europese grensbewaking he. Waardoor niemand die asielzoekers kan uitzetten, omdat niemand grenzen heeft waar we die asielzoekers overheen kunnen gooien.
>>
>>53316216
RANDSTAD GA UIT
>>
>>53316333
Trips bevestigen de waarheid.
>>
File: 1426109308518.png (149 KB, 214x318) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426109308518.png
149 KB, 214x318
>>53316257
>implicerende dat het gebruik van niet zuiver Nederlands niet verbeterd hoort te worden
>implicerende dat jij niet opgepakt moet worden voor landverraad
>>
>>53316317
Je vergeet
>volksopstand
>onvermijdelijke rassenoorlog


STEMPT ALLEN NEE
>>
>>53316333
>Engelsen zijn tegen grensbewaking
>Engelsen zitten niet in de Schengenzone
Hoe komen ze hier mee weg?
>>
>>53316390
>waarheid
>>
>>53316317
>>53316399
Maar de Oekraïense schattige nazimeisjes dan?
>>
>>53316401
Ze zitten alleen in de EU om een vinger in de pap te hebben. En te zorgen dat de Fransen en Duitsers niet slagen zonder hen.
>>
>>53316401
>laat Engeland uit de EU stappen
>bouw een muur in de noordzee tegen het Engelse gebied aan
>dump immigranten over de muur in het Engels gebied
>>
>>53316438

Liever Engelsen dan Fransen en Duitsers.

Die laatste twee hebben keer op keer getoond niet heel slim te zijn
>>
>>53316494
>Wat zijn de Engels-Nederlandse oorlogen
>Wat is de Boerenoorlog
Wat dacht je van geen van de drie?
>>
>>53316325
d*
Zeikerd oetz.
>>53316327
>>53316395
>landverraad omdat ik een officieel erkend synoniem gebruik
Misschien moet je dit vertellen aan de taalunie, die beslissen wat wel en niet correct Nederlands is.
>>
>>53316494
Dit.

Vooral de Duitsers zijn weer goed op weg om een oorlog te veroorzaken.

Wat is dat toch met hen en oorlog?
>>
>>53316553
>die beslissen wat wel en niet correct Nederlands is.
>>
>>53316494
Het maakt mij niet zoveel uit of wij in de EU zitten of eruit gaan. Maar de huidige EU is onhoudbaar. Er moeten gewoon fundamentele veranderingen plaatsvinden om het slagvaardiger te maken. Bij voorkeur slagvaardig op een beperkt aantal gebieden, maar dat ze de overige dingen met rust laten.

Maar de Britten stemmen consequent overal tegen. Neem het Europees leger bijvoorbeeld. Voor kleine kutlandjes als Nederland kan dat essentieel zijn voor onze veiligheid. Maar de Britten die vinden het prima dat ze kunnen vluchten naar hun eigen eilandje.
>>
>>53316553
>de taalunie beslist
[citaat benodigd]
Waar was de Taalunie in de elfde eeuw na Christus? Spreekten ze toen incorrect Nederlands?
>>
>>53316546

>Engels-Nederlandse Oorlogen

Dat valt gewoon te respecteren, twee machtige landen die tegen elkaar vochten, tja, uiteindelijk won Engeland, maar Engeland wint altijd uiteindelijk.

Moffen daarentegen, die draaien minimaal eens in de vijftig jaar compleet door
>>
http://nos.nl/artikel/2079469-auto-rijdt-in-op-groep-wielrenners-in-belgie.html

wat een held
>>
>>53316625
*Spraken
NEUK MIJN SCHIJT GEWOON OP
>>
>>53315833
Sommige dingen waren lekker totdat de maaltijd repen naar binnen gingen, kon daar amper op heffen.
>>
>>53316553
>de taalunie
>>
>>53316649
Wielrenners heb je het minste last van vergeleken met andere soorten fietsers. Waarom denken mensen met auto eigelijk dat ze mensen zo kunnen aanrijden? Het is niks anders dan dat iemand dit met een vuurwapen zou doen.
>>
File: 1451337171335.png (139 KB, 398x367) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451337171335.png
139 KB, 398x367
>>53316553
>taalunie

Het gaat er niet om of het correct of incorrect is, het gaat er om dat je zo zuiver mogelijk Nederlands gebruikt voordat je een internationalistische hoorndrager word en de rest van onze cultuur naar de kloten helpt met je internationale lexicon. Flikker
>>
>>53316742
t. wielrenner
ROT OPPPPPPPP STERRRRRRRRRRRRRRRRRRUFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
>>
>>53316786
>lexicon
Waarom zeg je dan niet woordenschat of woordenboek als je zo graag zuiver Nederlands wil spreken?
Oh ja omdat het handiger is en omdat leenwoorden wat extra variatie in de taal stoppen.
>>
>>53316494
>iedereen die verliest is dom
>gehele volkeren over een kant scheren
Dat noem ik pas dom, oorlog is altijd een gok je hebt gewoon zoveel factoren die een rol spelen. Dit geldt ook voor jouw Engelse vriendjes.
>>
WIE WIL ER EEN KAARTJE ONTVANGEN?
>>
File: image.jpg (93 KB, 1440x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
93 KB, 1440x1080
>>53316886

>over een kant scheren
>>
>stemmen
Wat? Waar gaat het over?
>>
>>53317571
of de oekraine de kanker kan krijgen of niet
>>
>https://howhot.io
>upload foto
>resultaat: Ok

>dvw lelijk

Wie nog meer /lelijk/ hier
>>
Ik ga vandaag 780 euro in een dag verdienen jongens! Dan moet ik wel 6,38 uur voor mij uitstaren maar gelukkig kan ik van dat geld een dwerg inhuren om onder het bureau aan mijn lul te sabbellen.
>>
>>53318162
>dvw hot
>>
>dvw geen dwerg onder je bureau om aan je lul te sabbelen
>>
File: 1438598759462.jpg (486 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438598759462.jpg
486 KB, 1920x1080
http://www.nu.nl/buitenland/4195019/politie-met-1700-agenten-bij-betoging-keulen.html

Waarom hebben ze die 1700 agenten niet op oudjaarsnacht ingezet als ze die over hebben?
>>
>>53318162
>>53318309
Als je hoger dan Ok wordt gewaardeerd ben je een KANKERNORMAALTJE DAT OP MOET TYFEN


RRRRRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
>>
>>53318324
homo!
>>
>>53318324
lol
>>53318255
hooeeee?
>>
>>53318407
Dat zou racistisch zijn.
>>
>>53318407
Robin Vos, ga weg.
>>
>>53318422
>willekeurige nummergenerator met plaatjes
Dat jullie normaaltjes hier voor vallen zeg.
>>
>>53318407
https://www.facebook com/profile.php?id=100007248738645

Waarom gebruik je in hemelsnaam die domme hamster als profielfoto?
Schaam je je niet ofzo
>>
>>53318631
Verwijde dit
>>
>>53318422
Je hoeft niet bijzonder lelijk te zijn ofzo als robot.
>dvw je een OK en af en toe een nice krijgt terwijl je bijna een echt robot bent.
>>
>>53318631
>>53318549
Niet hem maar hoe kommen jullie hier überhaupt achter? google image search met dat plaatje ofzo?
>>
>RANDSTAD
leg deze miem uit
>>
>>53318849
Wees gewoon niet zo nieuw
>>
>>53318776
Wij vergeven niet, noch vergeten wij.
>>
>>53318849
als je zelfs maar 1 woord engels gebruikt, ben je randstad
>>
>>53318162
>dvw Ok
>dvw hij mij 5 jaar te oud inschat, terwijl letterlijk iedereen denkt dat ik 16 ben

d-dit is bewijs dat dat ding het mis heeft, t-toch
>>
hoor wie klopt daar kids hoor wie klopt daar
>>
>>53319120
RANDSTAD
A
N
D
S
T
A
D
>>
>>53318951
Tja, het staat wel dom als je jezelf niet goed genoeg kan uitdrukken met Nederland dus dan maar Engels gebruikt oetz.
>>
>>53319120
RANDSTAD
A
N
D
S
T
A
D
>>
Waarom schaffen wij de Nederlandse taal niet gewoon af en nemen wij Engels als officiële taal
>>
>>53319231
Ga eens weg, Serena-autist.
>>
pomp pomp die shit als georgina's tieten op
>>
>https://www.facebook com/profile.php?id=100007248738645

Wat een autist, Jezus.

Robin, je bent een verspilling van kostbare ruimte op deze planeet.
Maak jezelf van kant.
>>
>>53315673

'We' zijn in een proxy oorlog verwikkeld met Rusland. Dat wordt niet zo gebracht want dat zou het Europeesche volk helemaal niet pikken. Wij willen geen oorlog. Al een jaar of 80 niet. Wij willen wodka zuipen met onze Russische en Oekrainsche vrienden. Zet ons allemaal bij elkaar in een kamertje en het wordt een gezellige boel. Degene die daadwerkelijk in oorlog zijn, dat zijn de kleine piemeltjes van Junker en van Poetin en al hun vriendjes en schoothondjes. Die oorlog kan alleen plaatsvinden met instemming van het volk of als het stiekem gebeurt. Als NL tegen stemt dan is dat een heel irritante hindernis om de proxy oorlog in Oekraïne voort te zetten. Het wordt dan zelfs bij heel onwetende mensen duidelijk dat er tegen hun belangen in wordt gehandeld. Mensen gaan dan eisen dat er geen oorlog komt. En dat willen ze in Brussel helemaal niet. Er moet een oorlog komen en daar zullen ze alles op inzetten.

De uitspraken van Junker slaan dus wel degelijk ergens op. Zoals gezegd is Junker wel degelijk bezig met een oorlog. In zijn belevenis is er wel degelijk een strijd te winnen. In het verdrag is samenwerking op het gebied van defensie expliciet genoemd. Het wordt gebracht als een handelsverdrag maar dat is het niet. Het is een oorlogsverdrag voor de kleine piemeloorlog van omhoog gevallen ambtenaren.
>>
>>53319332
>Sorry, this content isn't available right now
Schermschot?
>>
>>53319417
Je moet eerst inloggen op Neusboek voordat je zijn profiel kunt zien.

>invierdat NORMAALTJE
Rustig aan, het is maar een nepprofiel dat ik gebruik om anderen te bespioneren.
>>
Is 77IQ echt 29? WTF? Ik dacht 19-21
>>
>>53319466
Maak schermschot voor ons niet-normaaltjes en niet-spionnen.
>>
>>53319506
>WTF
RAND
>>
>>53319576
STAD
>>
ik ben de bom wat kom je rof doen je rolt lauw
>>
File: Naamloos.jpg (485 KB, 1263x5940) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Naamloos.jpg
485 KB, 1263x5940
>>53319526
Vooruit.
>>
File: IMG_20160109_150207.jpg (853 KB, 1024x1820) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_20160109_150207.jpg
853 KB, 1024x1820
Wie nog meer magere yoghurt hier?
>>
>>53319756
>geen profiel plaatje
>geen meldingen
>geen vriendschapsverzoeken
>geen uitnodigingen voor evenementen
maagt gedectecteerdt
>>
>>53319830
Wat snap jij niet aan nepprofiel?
>>
>>53319863
niks maagt :DDDD
>>
>>53319830
Vies vuil normaaltje eruit
>>
>>53319756
>Niet uit randstad
Je maakt me verdrietig, vosje.
>>
File: hammycomfy.jpg (61 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hammycomfy.jpg
61 KB, 1280x720
>>53319756
Ik mag die Robin Vos wel.
>>
File: 799779979.jpg (64 KB, 1180x842) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
799779979.jpg
64 KB, 1180x842
Zal hij Amerika terug groot maken?
>>
>>53320184
Ik hoop dat senpai ons koloniseerd. <3
>>
File: hammy:{.jpg (100 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hammy:{.jpg
100 KB, 1280x720
>slechts 10 uur geslapen
>>
>2015
>geen schapen neuken
>>
File: 1452349485334.png (178 KB, 515x595) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452349485334.png
178 KB, 515x595
>>
File: 1426196818194.jpg (76 KB, 349x356) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426196818194.jpg
76 KB, 349x356
Ik voel me zo schuldig jongens. Mensen moeten hard werken voor hun geld terwijl ik het allemaal gratis krijg. Ik kan mezelf eigenlijk beter van kant maken, dan ben ik anderen tenminste niet tot last :(
>>
>>53320536
Man man, mijn ouders hebben schapen maar die dingen zien er walgelijk uit, hoe je daar ooit je piemel in kunt steken (of er zelfs aandenken) is echt abnormaal smerig.
>>
>dvw 2 phantom of the opera kaartjes in mijn bezit
>heb mijn vader gevraagd oh hij mee wilt gaan met mij
>"haha ik ben toch geen homo?"

;_;
>>
>>53320865
Ik voel mij juist helemaal niet schuldig, want anders zou ik wel werken. Pak graag geld van ze af.
>>
>>53320890
>je vader meenemen naar de film
>lachende_hoeren.jpg
>>
waarom zijn vrouwen zo dom?
>>
File: Kampf.jpg (65 KB, 680x851) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kampf.jpg
65 KB, 680x851
>>53320976
>naar de film
>de film
>phantom of the opera
>>
>>53320890
ik wil wel gratis mee
>>
>>53320976
bende mongool
>>
File: 1348764844816.png (2 KB, 244x226) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1348764844816.png
2 KB, 244x226
>>53321141
>>53321216
>>
File: umarusneaky.jpg (50 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
umarusneaky.jpg
50 KB, 1280x720
>>53320948
Hoe kun je dat zeggen? Denk eens aan al die arme mensen die na 10 uur werk thuis komen, alleen kunnen eten en slapen en dan weer naar werk moeten, en alsnog te weinig geld overhouden. Ik word gewoon wakker wanneer ik wil, speel een spelletje en drink koffie, ga op mijn gemak wat onzin palen op het internet, speel weer een spelletje en dat zo de hele dag door. Hoef me nergens voor in te spannen en hou toch meer geld over dan die mensen. Dat kan toch niet?

Ik voel me echt ongeloofelijk schuldig.
>>
File: 1411068937290.jpg (20 KB, 550x457) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411068937290.jpg
20 KB, 550x457
>>53321288
>>
>>53321141
http://www.imdb.com/title/tt0293508/
>>
>>53321498
>http://www.imdb.com/title/tt0293508/
>naar de bioscoop voor een film uit 2004
>>
>>53321299
Zolang ze maar gemotiveerd blijven om te werken om mij te blijven betalen. Ik zal alsnog niet veel medelijden hebben met ze.
>>
>>53321498
>cultuur barbaar gededecteerd

Phantom is letterlijk beginner niveau musical na Les Miserables en Sound of Music.
>>
>>
>>53321635
>musical
Maar dat is voor wijven anon, tuurlijk weet ik daar niets van.
>>
>>53319120
uh ik?
>>
>>53321717
wie is deze sperma demoon
>>
>>53321773
mijn mama
>>
>>53321616
Je klinkt als een erg slecht persoon. Ik hoop maar dat dit schijtpalen is en dat je niet echt zo denkt.
>>
File: waarom.jpg (20 KB, 306x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
waarom.jpg
20 KB, 306x306
>>53321141

Alvast veel plezier
25ste jubileum met Sierra Boggess en Ramin Karimloo was zo goed.
https://www.youtube.com/watch?v=jUTQarYXSSo

>>53321731
>voor wijven

RIEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
>>
>>53322004
musicals zijn dus echt voor wijven of ouwe venten
>>
>>53322004
>klik link
>spring halverwege
>luister 30 seconden
Anon, sorry hoor maar dit is gewoon echt voor wijven kom op.
Ik ben heus niet de enigste die dit denkt.
>>
>>53322110
nooit naar een musical geweest zeker
>>
>>53322110
>>53322127
Ik sta perplex.

https://www.youtube.com/watch?v=9kXmSmN9ca8
>>
>>53322004
wat een wijvenmuziek
>>
>hij gaat naar musicals
ik hou van piemels maar zelfs ik houd niet van musicals
is het niet gewoon een extra homofiele versie van de opera?
>>
>>53322257
ik ben laatst keihard in zijn kont klaargekomen en zelfs hij vind het gay oetz
>>
>>53322207
Zou ik ook niet willen, musicals zijn saai.
>>
>>53322252
Dus wanneer kom je uit de kast?
>>
>mensen die nooit naar een musical zijn geweest hebben al hun meningen klaar liggen

Typisch.

https://www.youtube.com/watch?v=xQfo4diRYQk
https://www.youtube.com/watch?v=Ydj-jV1j3nE
>>
>>53322472
Homo.
>>
File: 1404596900571.jpg (41 KB, 284x284) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1404596900571.jpg
41 KB, 284x284
>>53322472
>>
test
doen de regionale vlaggen het weer??
>>
>>53322472
Waarom zou ik naar een musical willen als het mij compleet niet interesseert?
>>
>>53322472
>musicals zijn niet homo hoor!
>paalt homo muziek
>>
>>53322559
Nieuwe dingen proberen is goed
>>
Jodenmiems zijn beste miems oetz.

https://www.youtube.com/watch?v=X3ihcfJdAMs
>>
Ik heb al 5 dagen een kankerlelijke puist op mijn gezicht. Hoe kom ik hier van af?
>>
>>53322599
Probeer eerst eens om u piet in een mannelijke gat te steken voor dat ge zegt dat ge geen homo bent.
>>
>>53322751
Gewoon naar de plastisch chirurg. Die geeft je zo een nieuw gezicht.
>>
>>53322751
lief vragen
>>
Als jullie dit niet leuk vinden dat weet ik het ook niet meer.

https://www.youtube.com/watch?v=d17nBq7k8js

Begint bij 1:06
>>
File: 1443307865753.gif (2 MB, 412x229) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443307865753.gif
2 MB, 412x229
>>53322860
>>
>>53322860
Homo.
>>
>>53322930
>>53323062
Jullie hebben het hoogstwaarschijnlijk niet eens geluisterd.
>>
>>53323174
Dat is waar, het is nog steeds homo.
>>
>>53322860
hoeveel piemels zuig jij per dag?
>>
>>53322860
Dit is minder homo dan die vorige maar alsnog best wel homo.
>>
>>53322751
>pak een naaldje
>prik betreffende puist van de zijkant zodat de naald er aan de andere kant weer uitkomt
>druk pus/bloed uit
>???
>winst
>>
File: 1390109741322.jpg (204 KB, 656x788) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1390109741322.jpg
204 KB, 656x788
Waarom is alles zo kanker?
>>
>>53323610
>letterlijk tenenkrommende tienergedichtjes palen
Alsteblief zeg.
>>
>>53323610
Babyboomers
>>
>>53323541
Welke vorige?
Think of me of All I ask of you?

Stars is van Les Mis en Miserables is 1000 keer meer cliché dan Phantom of the Opera als het aan mij ligt maar alas.

Die van Quast is trouwens ook geweldig.
https://www.youtube.com/watch?v=urxk4mveLCw
>>
>>53321998
>en dat je niet echt zo denkt.
Toch wel.
>>
>>53323730
>Welke vorige?
Deze >>53322472
>>
File: shit son.jpg (7 KB, 250x253) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
shit son.jpg
7 KB, 250x253
>mgw iemand in mijn college zich moet melden aan de studentenadministratie voor ongepast seksueel gedrag en lastigvallen omdat hij suck my dick zei tegen een wijf
>mgw riskeert erdoor van school gegooid te worden omdat hij een onveilige studeerklimaat creëert
>>
>>53323730
stop met die homo musicals te palen, het boeit niemand
>>
>>53322472

de nigste goeie musical die ik heb gezien (online) is Hamilton. de rest is gewoon saai
>>
>>53323824
Jij bent zelf homo joh
>>
>>53323810
LONDON
>>
WIE WIL ER NOG EEN KAARTJE UIT BOLIVIE?
>>
>>53323810
Koek, als dit waar is snap ik wel waarom je niks van die wijven moet hebben.
>>
>>53323854
Natuurlijk. Dat is ook gewoon typerend.

In een theater is de sfeer veel levendiger maar dat is vanzelfsprekend.
>>
musicals zijn echt niet voor wijven en homo's hoor kijk maar naar dit filmpje wat echt helemaal niet gay is!
https://www.youtube.com/watch?v=Ye7PIyIcCro
De mannelijkheid straalt er gewoon vanaf.
>>
http://www.telegraaf.nl/tv/prive/privetv/24969089/___Jan_is_geldwolf_in_schaapskleren___.html
>>
>>53324001
wat dan, moesten die wijven zingen voor voetbal en bier ofzo om niet gay te zijn
>>
>>53324001
>paalt west side story

Vind je het gek?
>>
>>53323610
Omdat je moet werken voor je bestaan. Ik zou ook verdrietig zijn als ik 11,43 uur mijnenveger moest spelen alleen om niet op straat te komen.
>>
>>53324079
Nee, maar dit is voor wijven bedoeld niet voor mannen.
>>
>>53324151
Dat is de enige die ik ken oetz
>>
>>53324177
>paalt 1 musical voor wijven
>"zie je wel!"
>>
ben moe heledag hw gemaakt
>>
>>53324269
Ik sta aan jouw kant hoor, deze musical is voor wijven.
>>
>>53324320
Ik ben trots op je, jongen.
>>
File: maxresdefault.jpg (231 KB, 1000x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
maxresdefault.jpg
231 KB, 1000x1500
>>53324269
Paal eens een mannelijke musical dan. Minstens net zo mannelijk als Rambo anders telt het niet.
>>
>>53323810
>dgw ik dit nog echt zie gebeuren ook
>>
>>53324390
Wat vind jij mannelijk dan?

Musicals gaan niet over bier, tieten of sport.
Er zit wat meer diepgang in.
>>
>>53324522
Rambo gaat heel diep.
>>
vanwaar komt ineens al die musical kanker op de draad? Is iemand eindelijk eens uit de kast gekomen?
>>
>>53324390
>>53324579
https://www.youtube.com/watch?v=CAOOHVFqKkw
>>
>>53324602
Volgens mij is het ivm klassieke muziek maar ik snap het ook niet helemaal.
>>
>>53324511

hij moet zich melden dinsdag, dan weet hij zijn sanctie
>>
>>53324667
ben benieuwd oetz, doe je verslag?
>>
>>53324602
Lees de draad dan terug.
>>
>>53324639
prachtige ontroerende musical 10/10 ;_;
>>
>>53319506
heb je een bron?
>>
Vriendelijke herinnering om dagelijks een paar liter water te drinken.
>>
>>53322860
Bogess is geweldig voor Christine in Phantom.

Maar Lea Salonga in Les Mis voor Fantine en Eponine is bijna niet te versmaden

https://vimeo.com/66296888
Begint rond minuut 18.

10e jubileum is overigens beter dan deze vanwege Nick Jonas die Marius speelt.
Verder zijn Valjean en Javert ook echt goed.
>>
>>53321061
hé, ze doen het weer
>>
http://strawpoll.me/6490653
>>
>>53323914
ik wli er best nog een hoor, zal ik jou ook wat sturen?
>>
>>53324715
doe ik

>>53325053
dit. als ik te weinig drink dan schijt ik bakstenen
>>
Hallo kankerhomo's
>>
>>53324356
dankje :3 ga nu vriendin neuken oetz
>>
net gedaan met Huis van Kaarten te kijken. Weet iemand een nieuwe serie om te kijken? Anders wordt het gewoon Spel der Tronen voor de 4de keer
>>
>>53325145
Operas zijn alfa, musicals zijn voor al dan niet homofiel wit afval mensen
>>
>>53325846
ben jij zo'n vieze smerige paardenneuker?
>>
>>53326148
hé, jij bent nieuw in de regionale vlaggen zaak, nietwaar?
ik heb je nog nooit gezien namenlijk.
>>
>>53326187
Ja oetz
>>
>>53326145
Boku no Pico.
>>
Brekende Slecht
>>
>>53326248
Ga weg, Sander.
>>
>>53326248
ik probeerde eens een paar afleveringen van de paardenneukertekenfilm te kijken maar ik vond het maar een middelmatige kinderserie oetz
>>
>>53326270
Het Slechte Pad Op Gaan*
>>
>>53326254
ook als ik geen homo ben?

>>53326270
bedankt maar dat heb ik al gezien
>>
>>53326145
Ga Sjinese tekenfilms kijken.
>>
>>53326329
Smaken verschillen
>>
pol represent
>>
>>53326399

ik ben mijn leven nog niet beu
>>
hey lads
>>
>>53326376
Ik was bang dat die dat niet zou begrijpen.
Anders gad ik wel Walter Wit en Jesse Rozeman erbij kunnen palen.
>>
>>53326379
Malcolm in het midden
zijnveld
>>
>>53326424
Wat vind jij er leuk aan dan? Probeer mij te overtuigen.
>>
>>53326379
het is meer pedo

>>53326477
fuck off
>>
>>53326424
OPKANKEREN, SANDER
>>
Wat voor gevoelens komen er in je op als je naar dit plaatje kijkt?
>>
File: 1449591530243.jpg (176 KB, 1632x1224) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449591530243.jpg
176 KB, 1632x1224
>was 3 dagen verbannen
>heb nu totaal geen behoefte meer om op 4chan te palen
>heb niets anders te doen in mijn leven
>>
>>53326145
>Spel der Tronen
Lees de boeken serieus. Is gewoon zoveel beter.

Maar als je echt series wil kijken, kijk dan Rome. Minder hoekigheid en meer kwaliteit dan SdT
>>
>>53326524
walgelijk
>>
>>53326506
Ben nu aan het koken oetz geen tijd om zo'n lange paal te maken
>>
File: 1452357392250.webm (827 KB, 672x504) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452357392250.webm
827 KB, 672x504
>>53325086
homoooo
>>
>>53326524
Dat het niet mijn type femdom is maar het niet over zou slaan als ze het bij mij zou willen doen.
>>
>>53326576
Hoge hakken zijn idd walgelijk
>>
>>53326310
>>53326513
Wie is sander
>>
>>53326576
Wow waarom zo gemeen

>>53326632
Acceptabel
>>
>>53326669
Jij
>>
File: Comfy_guy.jpg (41 KB, 600x579) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Comfy_guy.jpg
41 KB, 600x579
>>53326563
>Lees de boeken serieus

Heb ik al gedaan, en ik zit al 2 jaar te wachten op de nieuwe

>>53326501
>Malcolm in het midden
>mgw
>>
>>53316137
Kamerverkiezingen is wel wat anders dan zo'n detail wat men niet goed begrijpt
>>
>>53326759
Nee
>>
>>53326628
Je bent zelf een homo als je Lea's vocale techniek niet kan waarderen.
>>
>>53326669
>ponyflikker
VERWIJDER DIT

VERLAAT ONMIDDELIJK

>>53326524
De stijl die de artiest heeft gekozen bevalt mij niet.
>>
>>53326145
Fargo is de beste serie ooit. Kijk het nu, slet.
>>
>>53326817
Is dit beter?
>>
>>53326789
welk paard wil jij het liefst neuken?
>>
>>53326870
Regenboog scheutje
>>
>>53326817
>De stijl die de artiest heeft gekozen bevalt mij niet.
Dit is volgens mij van die bekende Miku tekenaar. Haar knieen zijn niet mooi getekend maar die glans op haar laarzen is heel mooit gedaan.
>>53326856
Mooie huid, 10/10 zou er op klaarkomen.
>>
File: 1372182222787.gif (474 KB, 188x174) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1372182222787.gif
474 KB, 188x174
>>53326856
>die heupen

Ja, eigenlijk wel ja
>>
>>53326950
Kijk jij de Nederlandse versie op de televisie?
>>
>>53327011
Nee die stemmen zijn kanker
>>
File: 17511596.jpg (2 MB, 1660x1400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
17511596.jpg
2 MB, 1660x1400
>>53326145
Kijk Magisch Meisje: Madoka Magika

>>53326973
>zou er op klaarkomen.
Afblijven, Miku is te puur voor jou
>>
>>53327088
Homura deed niks verkeerd enz.
>>
>>53327080
Ben jij dik of extreem dun met een nekbaard?
>>
>>53327161
Er tussenin
Heb niet echt een nekbaard maar wel 3 dagen niet geschoren
>>
File: Serena 29364082342.png (672 KB, 979x837) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Serena 29364082342.png
672 KB, 979x837
>>53327161
>dvw je twee paardeneuker broers heb die alle twee fit zijn.
>>
>>53327285
Wat is hun IQ?
>>
>>53326524
>die kaarsen zo dicht bij zijn haar
Goed idee hoor
>>
>>53327285
Leuk, gaan ze ook naar de nederlandse miet op 23 januari
>>
>>53327333
66IQ en de ander heeft het niet getest.
>>
File: 1451063941248.png (198 KB, 550x535) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451063941248.png
198 KB, 550x535
>>53327285
T-Twee?

Vergiftig ze oetz.
>>
File: 1.jpg (13 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.jpg
13 KB, 400x400
>>53327333
>>
>>53327388
De ander zeker 55 of 88?
>>
>>53327335
Maak je maar geen zorgen, Miku is een verantwoordelijk baasje.

>>53327285
Oh. Jij bent er ook nog?
>>
>>53327396
Die blinde haat is net pedo hysterie dus vergiftig jezelf maar.
>>
>>53327285
Kan je gezellig met z'n allen zelfmoord plegen.
>>
>>53327382
Gaan jij en je tulpa ook naar de miet?
>>
>>53327396
>domme kikkerpalers
>>
File: best.jpg (122 KB, 850x1005) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
best.jpg
122 KB, 850x1005
Nu we toch 2D palen lijkt mij dit een geschikt moment om elkaars vrouwfu's te beoordelen.

Racht.
>>
>>53327515
Misschien
>>
>>53327382
>dvw vachten in nederland nooit miets doen behalve om soms een beetje dom in hun pakjes rond te lopen en nooit om gezellig een biertje te drinken
>>
>>53326145
Meneer Robot
Vikings
Een moordenaar maken
Hannibal
Jessica Jones
Mark van Polen
Manhattan
>>
>>53327562
>dvw je je pony vrouwfu niet mag palen
>>
File: 1448745354454.jpg (50 KB, 638x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448745354454.jpg
50 KB, 638x640
>>53327562
>vrouwfu
Ik snap deze 'miem' niet om oetz te zijn, is het gewoon een meisje dat je leuk vindt?
of is het dat je echt verlieft bent op een 2Dmeisje?
>>
Tijd voor een nieuwe draad oetz
>>
>>53327663
>>53327663
>>53327663
>>
>>53327607
RANDSTAD
>>
>>53327598
We hebben een cafemiet en een gewone miet
En er is een conventie waar een schrijver van de serie waar /mlp/ gek op is komt
Er zijn meer paardenneukers in Nederland dan je denkt

>dvw ik een keer een dikke nekbaard met een pony shirt in de efteling zag lopen
>>
File: schattig.gif (782 KB, 500x538) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
schattig.gif
782 KB, 500x538
waarom zijn meisjesachtige jongens nou zo lief en onschuldig? :3
>>
>>53328434
w-welke is het meisje dan?
>>
>>53328434
weet ik nie. ik ben dat niet hihi :3


laten we een schattig test doen om te kijken of we schattige persoontjes hebben :3
Thread replies: 322
Thread images: 48
Thread DB ID: 388068[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.