[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
NEDERDRAAD
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 314
Thread images: 45
File: normal_beer.jpg (37 KB, 312x393) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
normal_beer.jpg
37 KB, 312x393
Fluitje editie

niet welkom: WIDM/de slimste mens liefhebbers en musical/opera haters

https://www.youtube.com/watch?v=WOQ7W8-_Ekg
>>
Miems
>>
https://www.youtube.com/watch?v=XZPvMaBQnNM
C H I N G
H
O
N
G
>>
op badoo zitten meer sletjes [verklapper]en valstrikken[/verklapper]
>>
miems
>>
Mijn groep 8 musical was de beste musical oetz
>>
File: Knipsel.png (880 KB, 642x1243) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Knipsel.png
880 KB, 642x1243
>>
>>53340886
de neug is badoo nou weer
>>
File: anime_026.gif (262 KB, 720x405) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
anime_026.gif
262 KB, 720x405
xste voor anime
>>
WILDERS
I
L
D
E
R
S
>>
>>53340957
zie vorige draad
>>
>musical/opera
GODVERDOMME OPEE DIT MOET AFGELOPEN ZIJN RIIIIIIEEEEEEE
>>
File: 1299933085393.png (3 KB, 209x215) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1299933085393.png
3 KB, 209x215
>zet poes af bij collega
>ga op vakantie
>kom terug van vakantie
>poes is dik
>>
>>53340881
Misschien geilen japanners daar wel op.
>>
Eerste voor belgie
>>
>>53340984
>>53340974
WILLEN WE MEER OF MINDER MUSICAL/OPERA
>>
>>53340886
zitten er echt meer mensen op buduu dan op tondel?
>>
>>53341022
>zweden

zijn daar zoveel afro-amerikanen als ze zeggen
>>
>>53341054
VEELER VEELER
>>
File: 1452100066027.webm (3 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452100066027.webm
3 MB, 1280x720
anime
>>
>>53341022
Ben jij nu aan het dik schamen?
>>
>>53341022
je was ook best lang op vakantie oetz
>>
>>53341054
GERINGERE HOEVEELHEID MUSICALS
GROTER AANTAL OPERA'S
>>
File: IC5S9SK.jpg (111 KB, 566x401) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IC5S9SK.jpg
111 KB, 566x401
herkennen jullie deze persoon
>>
>>53341054
MINDER
I
N
D
E
R
>>
>>53341057
beide zitten er heel veel op
tinder is meer voor hoogopgeleiden en toeristen heb ik het idee
badoo voor negerinnetjes en vmbo meisjes
>>
File: anime_034.png (124 KB, 203x334) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
anime_034.png
124 KB, 203x334
>>53341085
anime?
>>
>>53341054
https://www.youtube.com/watch?v=0IJmPqU12lY
STRAFKAMP 8
T
R
A
F
K
A
M

8
>>
>>53341085
>er zijn mensen die dit onironisch kijken
>>
>dvw gisteren in de witte aap
>dvw er letterlijk precies dezelfde biertjes werden verkocht als in dat plaatje

letterlijk met welk doel?
>>
File: piep.jpg (129 KB, 858x725) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
piep.jpg
129 KB, 858x725
>>53341126
>rtl/commerciële "bn'ers"

RIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
GA WEG EN NEEM JE RIJKE OUDERS MEE
>>
>>53341175
>negerinnetjes en vmbo meisjes
geil, zal ik maar gewoon een bidaa account maken dan
>>
File: anime_032.jpg (159 KB, 429x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
anime_032.jpg
159 KB, 429x600
>>53341227
baka !!!
>>
>>53341237
Wat? Normale bieren dus?
>>
>>53341273
rtl? waar zie jij rtl?
>>
>>53341227
>er zijn mensen die lol hebben

STOP DE PERSEN
>>
>>53341298
>>53341237
>bier drinken
haha plebejers
>>
Hello Netherlands.

I have a serious question: why don't you have these?
>>
>>53341320
>hij herkent het decor van rtl boulevard niet
stommerd
>>
>>53341237
>de witte aap
wut

Maar het doel is dat je een biertje hebt maar niet veel last hebt van alcohol omdat de hoeveelheid minder is.
Het is de tussenweg tussen niet en wel drinken.
>>
>>53341022
Ik heb je 2 jaar niet gezien hier. Ben blij dat je poes niet dood is.
>>
File: 1314701559181.png (3 KB, 210x230) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1314701559181.png
3 KB, 210x230
>>53341067
Steeds meer, ondertussen...
>brug afgesloten
>grote vertragingen door grenscontroles
>overheidsdiensten overbelast met asielzoekers
>belastingen verhoogd
>nieuwe buren met mini zandnegertjes die op mijn auto in de sneeuw tekenen
MINDER MINDER MINDER
>>
>>53341367
ga weg man noorwegen is kk koud
>>
>>53341348
>hij geniet niet van een lekker speciaalbiertje
>>
>>53341367
bedoel je een fjord of een berg?
>>
>>53341367
Because they get in the way
When we want to see mountains, we go on vacation to another country.
>>
File: 1452352223252.webm (2 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452352223252.webm
2 MB, 1280x720
aniem
>>
>>53341384

Witte aap is een cafe in Rotterdam, is werkelijk altijd druk, ook op een dinsdag om 2 uur.

Echt heel veel makkelijke wijven
>>
>>53341367
why don't you have these?
>>
>>53341383
normaaltje
>>
>>53341578
>Sint Maarten
>Nederland

Idioot.
>>
wat moet ik aan denken voordat ik ramen opnieuw installeer? heb al wat dingen terugomhoog gedaan
>>
het zal je moeder maar zijn oetz
>>
File: 2q.jpg (6 KB, 200x160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2q.jpg
6 KB, 200x160
>>53341227
>er zijn mensen die dit ironisch kijken
>>
File: 1450207164457.gif (512 KB, 250x167) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450207164457.gif
512 KB, 250x167
>>53341597
dat ben ik helemaal niet !!!
>>
File: tornado>:(.png (359 KB, 622x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tornado>:(.png
359 KB, 622x350
>>53340881
ANIME ZIJN GEEN TEKENFILMS
>>
>>53341757
Wat zijn het dan?
Speelfilms?
>>
>>53341629
>impliceren dat bonaire dit niet heeft
>>
File: 1452296927733.jpg (216 KB, 1280x853) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452296927733.jpg
216 KB, 1280x853
Hahaha
Wie /elgin-kijkertje/ hier?
https://www.youtube.com/watch?v=7bpfZoFC4ZQ
http://www.dailymotion.com/video/x2gojjq_chest-training-for-idiots-by-an-idiot_fun
>>
>>53341757
het zijn letterlijk getekende films domme neger
>>
>>53341757
Hou op met miemen.
>>
>>53341819
Er is geen westerse equivalent.

>>53341827
Mijn baas heeft mij zojuist ontslagen.
>>
File: 9k1kbt.jpg (31 KB, 480x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
9k1kbt.jpg
31 KB, 480x640
/pol/ is schattig :3
>>
>>53341757
Kut anime, letterlijk tekenfilms waar dikke mannen naar kijken.
>>
>>53341819
HET IS ANIME !!!
>>
>>53341175
paal trouwens meer matches, ik heb geen kanker te doen

>>53341935
ewa broer
>>
>>53341954

Waar komt deze zaad aggregaat vandaan?
>>
File: 1451771338337.gif (327 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451771338337.gif
327 KB, 400x400
>>53341935
Ehh, jawel, hoor.
Westerse tekenfilms.

Kankerwieb.


>>53341968
Benoît, a.u.b.
>>
>>53342032
Paal je niet op /pol/ met je trip?
>>
>>53342032
afblijven ze is van mij
>>
>>
>>53342072

Nee...... het zou wel buitengewoon veel kontpijniging veroorzaken
>>
File: rsfb.png (147 KB, 1392x358) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rsfb.png
147 KB, 1392x358
>>
File: anime_vs_cartoon.jpg (64 KB, 900x572) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
anime_vs_cartoon.jpg
64 KB, 900x572
>>53341834
>>53341844
>>53341968
>>53342048
Anime is animatie van hoge kwaliteit geschikt voor ouder publiek, tekenfilms zijn lage kwaliteit lopende band werk voor kinderen.
>>
>>53342085

Topkoek en jij denkt dat je een kans maakt tegen mij?
>>
>>53341348
Ik drink geen alcohol dommerik.
>>
>>53341367
By danish definition we have fjords.
>ijsselmeerfjord
>>
>>53342173
EWA GANGSTER
W
A
>>
>>53342101
>>53342146
I never really got this meme
>>53342142
Ik zou toch zweren dat ik je een of twee keer heb gezien.
>>
>>53342233
>I never really got this meme
>>
>>53342194
ja want ik ben van superieur ras
maar paal foto dan
>>
>>53342101
pls someone explain this meme
>>
File: EIND.webm (1 MB, 458x204) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
EIND.webm
1 MB, 458x204
>>53341978
>>53342231
https://www.youtube.com/watch?v=-Z1Wf0ul-eI

EIND
>>
>>53342173
Neger, het zijn gewoon tekenfilms.
>>
>>53342233
>I never really got this meme
Ja het kwartje valt wel vaker niet bij jou denk ik.
>>
>>53342306
HO
>>
>>53342330
Hoe bedoel je?
>>
>>53342348
homo
>>
>>53342348
VEN
>>
>>53342381
WOEN
>>
>>53342400
AMSTERDAM
>>
>>53342400
SEL
>>
>>53342233
Nee, ik heb naar mijn weten nooit op /pol/ gepaald. Was misschien iemand met mijn struikel.
>>53342280
Eerst jij oetz
>>
>>53342400
>>53342348
zuid holland hoor niet bij brabant ga weg vieze kk zemmel
>>
>>53342460
ben hier voor een 187 jwz
>>
>>53342325
>het zijn gewoon tekenfilms
https://www.youtube.com/watch?v=qSggtXbusdE
>>
File: 187.gif (2 MB, 458x204) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
187.gif
2 MB, 458x204
>>53342506
OP EEN BLANKE AGENT?
>>
>>53342506
ewa kk dik, paas mij paar contacten eh mattie
>>
>>53342585
jah
>>53342627
bel kleine MO voor die krakrakra's
bel dikke MO voor die sletjes
>>
>>53342627
>>53342716
Homo
>>
>>53342716
>krakrakra's
haha iba gedetecteerd
>>
File: anime_002.jpg (134 KB, 407x426) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
anime_002.jpg
134 KB, 407x426
anime
>>
>>53341827
Is handiger dan al die powerlift oefeningen.
>>
Tijd voor nieuwe strobus:

http://strawpoll.me/6494713
>>
>>53343151

mijn bloed voor Zuid-Holland oetz
>>
>>53340791
musicals zijn kanker
>>
>>53342443
ik heb een keer op /mlp/ gepaald met jouw struikel hihihihihihihihi
>>
>>53343299
http://desustorage.org/mlp/search/tripcode/kMB%2F9fDXaA/
>>
>>53343299
>http://desustorage.org/mlp/search/tripcode/kMB%2F9fDXaA/
>>53343378
Homo
>>
>>53343406
nee hetero
>>
>>53343299
>>53343378

waarom oetz?
>>
>>53343490
weet ik niet
had gewoon zin om te schijtpalen
>>
>>53343294
https://www.youtube.com/watch?v=WqQcYQgQkS8

Niet waar.
>>
>>53343530

betaal reparaties
>>
>>53343587
Ok paal adres ik stuur het geld op
>>
>>53343299
>>53343378
>>53343450
>>53343490
>>53343530
>>53343587
>impliceren dat Ponyflikker/Arabier hier niet aan het zelfdeflikkeren zijn
>>
>>53343567
ben je meisje of homo
>>
>>53343658
Homo
>>
>>53343658
Als je nou eens extravlaggen installeert
>>
>>53343670
Ik ben geen meisje nee.
>>
>>53343690
Heb je daar problemen mee ???
>>
>>53343658
Dit oetz, paarden zijn niet haram
>>
>>53343739
Euh, nee.

>>53343727
Homo
>>
>>53343727
Heb ik al gedaan dombo
>>
>>53343729
ok homo
>>
paal foto's van paardenneukersmiet
>>
>>53343833
Dat is niet eens relevant.

Iedereen kan musicals waarderen.
>>
>>53343915
hm ja als iemand Albert Verlinde op het podium in de fik steekt zou ik het wel kunnen waarderen, anders niet.
>>
>>53340791
dat is een veel schuimig en klein biertje jong
>>
>>53343915
Dit. Groep 8 musicals gaan heel diep en ik ben nog steeds trots op mijn optreden.
https://www.youtube.com/watch?v=Yp3-LvH0z8Q
>>
https://www.youtube.com/watch?v=Xfmr9lUkR3g
die guynio zie je ook overal
>>
Wanneer verslaan we Australië met schijtpalen
>>
>>53344111
ken jij deze persoon toevallig?
https://www.youtube.com/watch?v=ltgfBjzOyKE
>>
>>53344040
that is a much grave foamy and small beer
>>
>>53344164
Door dat tv programma maar ik ken hem niet persoonlijk
>>
>>53340791
This is not even beer, this is guaraná.
>>
>>53344358
Fuck off monkey boy.
>>
>>53344254
je hebt hem vast wel een keer in het echt gezien.
is hij echt zo dik als hij lijkt?
maken paardenneukers ook zoveel drama als vachten?
>>
>>53344385
Ik ben nog nooit naar een miet geweest oetz.

En ja er is heel veel drama.
>>
>>53344525
>En ja er is heel veel drama.
vertel eens
>>
>>53344083
Ziet er eigenlijk best gezellig uit oets
>beter als zaterdagavond thuis zitten terwijl je mama haar nieuwe vriendje batst in de kamer naast je
>>
>>53344597
Wat is oets?
>>
>>53344597

kreunt ze?
>>
>>53344627
Hollandse miems. Niet belangrijk dus.
>>
>>53344627
om eerlijk te stuiteren
>>
http://www.nu.nl/buitenland/4195079/zeker-39-doden-bij-russische-luchtaanval-in-noordwesten-syrie.html

>het syrisch observatorium voor de mensenrechten
>>
>>53344574
- Sociaalgerechtigheidsstrijders die mensen zwart maken en beschuldigen van dingen die ze niet gedaan hebben en drama maken omdat er zogenaamd grappen over verkrachting worden gemaakt

- drama op conventies (slecht georganiseerde conventies, conventies die hun contracten niet nakomen etc.)

- schandalen (iemand die tekeningen verkocht en dingen gewoon bleek over te trekken uit show)

- /mlp/ die leugens verspreid om drama te maken.

- mensen die een slaatje uit het fandom willen slaan (een of andere "beroemde" paardenneuker die $100 voor een skype sessie van 30 minuten vroeg)
>>
>>53345537
>syrie
>niets van waarde was verloren
>>
>>53345563
Gebeuren er ook nog niet dramatische dingen?
>>
>>53345563
Waarom ben je een ponyflikker?
>>
>>53345563
>grappen over verkrachting
Het is 2016
>>
>>53345563
is er ook specifiek drama in nederland?
>>
>>53345893
ja de drama gebeurt meer op de achtergrond.
ik moet er nog wat aan toevoegen:

- mensen die een cease & desist van hasbro (ookwel bekend als hasjew) krijgen en al hun pony gerelateerde dingen moeten verwijderen (is al een paar keer gebeurd met een paar animators en een rpg spel)
>>
>>53346179
Hoe oud ben je?
>>
>>53346079
nee dat niet
>>
>>53346244
dan doen jullie het toch minder goed dan vachten oetz
>>
>>53346230
18
>>
>>53346179
>cease & desist van hasbro
Misschien moeten ze zelf eens dingen gaan maken die ook werkelijk op dingen uit de show lijken. Wel triest eigelijk als het constant de fans zijn die betere content leveren dan Hasbro zelf.
>>
>>53346326
EWA ik ook
>>
>>53346333
ben jij nou ook al een paardenneuker?
>>
>>53346179
Daarom is vacht superieur, alles bestaat uit originele personages dus dan kan er niemand aangeklaagd worden :^) Volgens mij gebeurt het wel soms dat mensen boos worden op elkaar omdat een iemand iemand anders z'n paarse vos voor een pornoplaatje zonder toestemming. Maar verder weet ik niet veel oetz
>>
>>53346296
als je een paardenneuker bent heb je daar niet zo veel mee te maken.
dan zit je heel de dag te schijtpalen op /mlp/
en
>groen
te schrijven

bronies zijn de normaaltjes
>>
>>53346469
>, alles bestaat uit originele personages dus dan kan er niemand aangeklaagd worden
zoek eens op
"robin hood"
of
"zootopia" (ja nu al)
>>
oke musicals zijn wel oké, ik snap het
>>
>>53346469
>iemand anders z'n paarse vos voor een pornoplaatje zonder toestemming
dat gebeurt ook wel eens dat iemand z'n pony OC gebruikt wordt daarvoor :^)
>>
>>53346613
Ik bedoelde meer dat als vachten een spelletje of zo maken dat ze minder snel auteursrechtelijk beschermde dingen zullen gebruiken om niet in de problemen te komen. Ik heb het idee dat porno daar niet onder valt :^)
>>
>>53346679
>zonder toestemming
Ze maken niet eens echte OC, ze gebruiken nog steeds content van een show die niet van hun is dus hebben ze er niks over te zeggen.
>>
>>53346333
>Wel triest eigelijk als het constant de fans zijn die betere content leveren dan Hasbro zelf
Het blijft een serie gericht op kleine meisjes. Je verwachtingen moeten nou niet te hoog zijn.
>>
>>53346750
het is eigenlijk alleen als dingen personages of namen uit de show gebruiken.
nu is er een nieuw rpg spelletje (en die is nog veel beter dan de eerste want de eerste was 2d en de tweede 3d) waarin de namen een beetje zijn veranderd, die zijn al 2 jaar bezig en hebben nog geen c&d gehad terwijl toch best wel populair is.
>>
File: 1451771315769.gif (501 KB, 320x180) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451771315769.gif
501 KB, 320x180
Ik word echt helemaal kankerleip van die captchas met straatnaamborden
>>
>>53346790
wel een echte oc
niet elke oc is precies uit de show overgenomen (sommige wel daarvan zijn alleen wat kleuren veranderd), iedereen heeft een eigen stijl van ontwerpen (de een lijkt wat meer op de show dan de ander)
>>
>>53346888
Maar dan slaat het alsnog nergens op om speelgoed te maken wat niet lijkt op dingen in de show.
>>
>>53347053
>muh speelgoed
>>
File: de_muggen.jpg (50 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
de_muggen.jpg
50 KB, 800x600
HAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH
>>
>>53347053
Alsof kinderen het verschil zien. Ze maken de speelgoed voor kleine meisjes, niet voor volwassen autisten die graag met ponypoppetjes spelen en alles perfect willen hebben.
>>
http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/4221760/2016/01/09/Polderjihadist-ziet-erkenning-in-terroristenstatus.dhtml
>>
>>53347123
help ik snap hem niet?????????????????????? wie klapt er?????????????????????????????????????????????????
>>
>>53347123
L O L
O
L
>>
>>53347125
Als het speelgoed toch al gemaakt word kan je maar beter zorgen dat het show accuraat is.
>>
>>53347123
xdDDDDDD
>>
>>53347176
amerikanen
>>
>ramen opnieuw geinstalleerd
>alles weer kankersnel
>voelt goed man oetz
>>
>>53347228
maar dat kost extra geld
>>
>>53347228
Ligt eraan waar ze het meeste geld aan verdienen. Als ze voor heel goedkoop slechte kwaliteit speelgoed kunnen maken dat toch wel goed verkoopt dan boeit het ze niet wat jullie ervan vinden.
>>
File: 1451082198660.jpg (102 KB, 780x658) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451082198660.jpg
102 KB, 780x658
>>53347318
Waarom haat je vrijheid?
>>
>>53347318
>dvw ramen 10 al 4 keer opnieuw moeten installeren omdat ie tijdens het omhoogdaten vastliep en mijn ramen corrupt raakte

dan voelt het niet meer zo goed oetz
>>
kunnen we stoppen met het praten over die paarden onzin. ik wordt kk parra van die shit
>>
>>53347495
paranormaal?
>>
>>53347398
>>53347411
Dat hoeft niet, ze hoeven alleen maar een beetje die hoofden en ogen aan te passen. Dan gaan die nekbaarden het misschien ook massaal kopen.
>>
>>53347495
Zullen we maar over vosjes praten dan? :3
>>
>Windows 10
>>
File: images.jpg (4 KB, 259x194) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
images.jpg
4 KB, 259x194
Jongens, wanneer gaan we stoppen met de EU?
>>
>>53347604
>gif
>er gebeurt niets
DIT IS DE SCHULD VAN DE JODEN
>>
ik ga weer jossen op
>groen
oetz

doei negers
>>
>>53347493
Dat heb ik ook iedere keer dus ik heb omhoogdata maar gewoon uitgezet
>>
>>53347495
Idd. het maakt wel duidelijk met wat voor types je communiceert op het digitale snelweg. ik begrijp dat de winnaars van de samenleving hier niet zullen palen. maar ik had wel een klein beetje zelfrespect verwacht.

en nu voor de 3e keer vandaag masturberen.
>>
guys help me get laid. it is something i promised myself to never do but having sex is more important right now.
a 9/10 chinese wants me to go to amsterdam with her and smoke weed

give me the BEST BUDS broeders
>>
>>53347713

>meer dan één keer per week masturberen
>>
>>53347741
>Arabier zijn
>>
>>53347735
eins zwei drei polizei
>>
>>53347741
KUT
KUT
MAROKKANEN
>>
>>53347772

Voelt retegoed oetz
>>
>>53347741
>minder dan 2 keer per dag masturberen
>>
>>53347735
Köln
>>
>>53347791
je doet het nu al fout.
>>
>>53347846
>masturberen
Dat mag niet van Allah
>>
when we as germans read dutch it looks like funny german
do dutch feel the same when they see german?
>>
>>53347741
Hoe hou je het vol?
>Probeer niet te fappen, om zo een dikke lading te sparen.
>Fap de zelfde dag nog 3 keer.
>>
>>53347917
ja
>>
File: 1388876732696.png (44 KB, 520x390) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1388876732696.png
44 KB, 520x390
>>53347917
ja
>>
>>53347917

optieften kankermof
>>
>>53347917
STOP IMPORTING REFUGEES FUCKING CUNT
KILL MUTTI KILL MUTTI
>>
>>53347917
pay denbts for war crimes
>>
>>53347999
for stroopwafel
>>
>>53347995
Ik heb je gerapporteerd bij groenlinks
RACIST
>>
>>53348035
halt deine bratwurst
>>
>>53347917
1000
BIG
BROWN
REFUGEE
COCKS
>>
>>53347917
no I think of Goethe und bratwurst
>>
>>53348086
Where can I buy the best Frikandel
>>
>>53348081
Hij is niet racistisch. Hij is alleen tegen immigranten.

>>53348125
Any FEBO, you just pull 'em out of the wall. But why get frikandel when you can get currywurst?
>>
>>53348125

Opkankeren Mercedes-secreet
>>
>>53348125
Snackbar Ali in Amsterdam. They give you discount if you bring your state assigned refugee with you.
>>
>>53348125
Waarom moeten wij in het Engels met elkaar praten?
Wir können elkander verstehen, ja?
>>
>>53348170
i have never tried any dutch stuff and it all looks pretty good om eerlijk te zijn
>>
>>53348125
>Frikandel
nergens want frikandil is ranzig
>>
>>53348190
Doe eens lief tegen de Pruis.
>>
>>53347933

Doe dit:

>kijk drie keer per dag porno totdat je een stijf piemeltje heb
>sluit dan je tabblad en ga niet masturberen
>doe dit zo lang tot je behoefte om masturberen is afgenomen (zal misschien even duren)


werkt altijd
>>
>>53348221
>dvw ooit een frikadel bestelde in België en een hamburger kreeg
>>
>>53347809

KANKER
KANKER
RESERVEFRANSOOS
>>
>>53347495
>parra
>>
>>53348221
Smoel houden, spijtfransoos.

>>53348216
ch habe lieber döner
>>
>>53348215
Ich weiss auch nicht. Tut mir Leid.
>>
>>53348243
Van mijn strand af gauw
>>
>>53348273
Waarschijnlijk verstonden ze je niet goed. Jullie hollanders praten wat raar.
>>
>>53348216
kennst du die kapsalon?
>>
File: juncker-611x210.jpg (31 KB, 611x210) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
juncker-611x210.jpg
31 KB, 611x210
>Juncker over ons referendumpje

En nu is de aap uit de mouw, er bestaat helemaal geen demcratie in Europa.
Het was allemaal een leugen en iedereen is er de dupe van.
Godverdommen, ik ben kankerboos, ik moet effe jossen.
>>
>>53348335
nee heb ik ook eens gehad, en ik ben van het zuiden en die praten niet raar (echt waar). Jullie vlamen moeten gewoon weer rmoeilijk doen tegen ons
>>
>>53348216
Neem patatje oorlog met een frikandel speciaal maar dan wel bij snackbar Rodi in Rotterdam noord zodat je super veel patat krijgt.
>>
>>53348221

KANKER OP DUTROUX. KANKERRESERVE FRANSOOS
>>
>>53348349
hmmm
Ohne Salat, Gurken und Tomaten bestimmt gut.

>>53348433
>Rotterdam
https://www.youtube.com/watch?v=JOVRKkHV45w
>>
>>53348382
Ik ben niet goed in politiek, wat is nou het juiste antwoord op die meerkeuzevraag die je altijd in het stemhokje moet invullen?
>>
>zit in het donker
>wit scherm doet pijn aan ogen
waarom zijn mijn zintuigen zo racistisch?
>>
>>53348438
>kanker
>kanker
zo spot je een hollander
>>53348420
Stop liegen, nergens in Belgie krijg je een hamburger als je om een frikandel vraagt.
>>
>>53348520
installeer f.lux
>>
>>53348552
plopperdeplopperdeplop ik heb het toch zelf meegemaakt zulle
>>
File: media_xl_845255.jpg (28 KB, 468x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
media_xl_845255.jpg
28 KB, 468x270
>>53348480

>Rotterdam
>>
>>53348480
ik heb skitta aan die doctoren, g. ik chap die kapsalon elke dag fakka met mij
>>
\ik wou dat ik pootjes en een staart had oetz jongens
>>
>>53348599
En beyonce heeft aan mijn piet gezuigd.
>>
>>53348480
>plaatje
>engelse ""grap"" rechts bovenin
>plaatje is bedoeld voor nederlands publiek
dit is de allergrootste kanker die dit land ooit heeft gekend
>>
>>53348657
>rechts bovenin
Ik zie daar niks.
>>
>>53348653
Haha, nu ik het mij goed herinner, het was nog meer bizar zelfs. Ik vroeg om een hamburger en ik kreeg twee frikandellen. Was in Tongeren in een café bij het standbeeld van Ambiorix.
>>
>>53348727

Druk je bril aan kankerjong
>>
>>53348727
links bovenin dan, zeiksnol
>>
>>53348634
kan iemand dit naar ABN vertalen?
>>
>>53348820
iets over piemels zuigen
>>
ik heb kanker zin in snekbar
>>
http://www.nu.nl/algemeen/2145664/zaak-frikadelverkrachting-krijgt-vervolg.html
>>
>>53348820

Mijn ouders hielden niet genoeg van mij, mijn I.Q is wat aan de lage kant.
>>
>>53348820
Momentje, ik zal Royston Drenthe aanschrijven via de elektronische post.
>>
File: anime_005.png (170 KB, 388x441) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
anime_005.png
170 KB, 388x441
>>53348771
>>53348816
onbeleefd >:(
>>
File: Baas W.jpg (23 KB, 266x368) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Baas W.jpg
23 KB, 266x368
>>53348335
>ben naar racedag in spafrancorchamps
>slaap bij bekende daar in een rustiek dorpje
>is eigenlijk gewoon trieste, oude lakenfabriek/mijnbouw meuk, maar natuur is aardig
>ga naar een bakker om ontbijt voor de crew te halen
>begin te bestellen in het nederlands tegen dame van middelbare leeftijd
>"pardonne moi je suis une kanker en pas d'hollandaise"
>zie grijns verschijnen op de tronie van de bakker
>bestel daarop het lijstje in vlekkeloos frans
>zie het genot van de bakkes afglijden
>houd een strak gezicht en wacht tot de feeks mijn croissantjes in het tasje gestopt heeft
>"c'est weet-ik-hoeveel euro messieur"
>Aas.jpg
>"heeft u terug van 50?"
>"Jawel meneer"
>geef het domme wicht een moment om haar misstap te beseffen
>ontbloot mijn tanden tot een misselijke glimlach
>mijngezichtwanneer ik hier de komende twee dagen weer langs ga
>mijngezichtwanneer ik over twee dagen uit dit pauperland ben vertrokken

Sommige Belgen zijn nu eenmaal om te janken, valt niets aan te doen.
>>
>>53348857
he daar hou ik ook van :3
>>
File: 6316513132161.png (26 KB, 483x316) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
6316513132161.png
26 KB, 483x316
wat wil die nou precies zeggen?
>>
>>53348922
Hij is een kebab die zelf graag kebab wil verwijderen denk ik
>>
>>53348922
Wie is dit heerschap?
>>
>>53348906
>>"c'est weet-ik-hoeveel euro messieur"
>>Aas.jpg
>>"heeft u terug van 50?"
>>"Jawel meneer"
wat is hier precies de grap?
>>
>>53348991
wacht is de grap dat ze opeens wel nederlands kon, alleen omdat ze 'euro' anders uitspreekt, of zei ze letterlijk "weet-ik-hoeveel"
>>
>>53348991
de bakker deed alsof het geen nederlands verstond en antwoord dan toch in het nederlands
>>
>>53341126
Arjen lubach?
>>
>>53348922
hij zegt dat alle kk tattas parra zijn op hem en dat hij de scotoe met zijn pipa gaat knifen en dat hij alle chickies hosselt
>>
>>53349032
>>53349044
oh wacht dat was daarna pas
ik moet maar eens naar bed
>>
>>53349032
nee "weet-ik-hoeveel" betekent dat ik niet meer weet en het me geen reet kan schelen hoeveel die paar broodjes me kostten

het gaat om: >>53349044
>>
File: AVONDLAND.jpg (300 KB, 1200x1601) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
AVONDLAND.jpg
300 KB, 1200x1601
>>>/pol/60496340
>>
>>53348987
de neef van Broo Dje Keb Ab
>>
>>53348820
Ik hecht geen waarden aan wat de medische professionals beweren. Ik eet iedere dag een kapsalon (gerecht) en het gaat goed met mij.

faka met jou kk zahbi
>>
>>53349032
nee, hij bestelt tering veel broodjes en shit en aangezien walen lui zijn hadden ze geen zin om al die troep te maken, vandaar dat ze dachten "oh oui il est hollandais, nous naaien il une oreille aan en doen alsof we hem niet verstaan"
>>
>>53348906
dit is autistisch
>>
>>53349153
Koeienstront. Krozantjes zijn voor de helft gebakken lucht, amper de moeite.
>>
>>53348922

>moslim-homo's

bestaat niet
>>
>>53349193
De onzin die jij uit kraamt is helemaal gebakken lucht.
>>
>>53349243
omdat jullie ze allemaal vermoorden oetz
>>
>>53349168
Heb je daar een probleem mee? Mijn moeder is kwart-autistisch, heb je daar iets tegen?
>>
>>53349270
Ja.
>>
wie /beschuitjes eten/ hier
>>
>>53349243
Niet liegen Tofik.
>>
>>53349123
>Ik eet iedere dag een kapsalon
so ej
>>
>>53348906
belgen zijn kk vriend
>>
>>53349313
Dan een held ik maar
>>
>>53349265
>>53349345

>"Jongens, ik maak een clubje. Een van de regels is dat homo's kankersmeris zijn en dat ze gedood moeten worden!"
*±1400 jaar later*
>"Jongens ik ben een trotste moslim-homo, alleen Allah kan me beoordelen!"
>>
>>53349123
>het gaat goed met mij
>weegt overigens negentig kilo
>>
File: 1419017448354.jpg (133 KB, 600x513) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419017448354.jpg
133 KB, 600x513
ik ga maar eens lekker in mijn bedje liggen jongens :3
slaap lekker allemaal :3
>>
>>53349427
>"Jongens, ik maak een clubje. Een van de regels is dat homo's kankersmeris zijn en dat ze gedood moeten worden!"
en dat is heel gemeen :(
>>
>>53349450
Mag ik naast jou komen liggen?
>>
>>53349243
Je hebt gelijk.
Jullie palen alleen kleine jochies.

Een betere keus als je het mij vraagt.
>>
>>53349427
>dit is wat geitenneukers denken
>>
>>53349337
Ik lig al in bed maar goed idee voor ontbijt morgen.
Beschuitje met kaas en beschuitje met hagelslag, kankerlekker.
>>
>>53349497
alleen mijn vriendje mag dat :3
>>
>>53349427
maar ik dacht dat jij ook een trotste moslim-homo was?
>>
>>53349337
binnenkort oetz
>>
>>53349497
Mag ik dan bij jou?
>>
>>53349337
beetje laat voor beschuitjes
>>
>>53349494
Het is niet heel aardig nee, maar wel handig als je een religie wilt die zichzelf snel verspreidt
>>53349521
Waar heb jij het nou weer over?
>>
>>53349553
Ik ga geen gekke dingen doen ofzo. Ik kom er alleen maar naast liggen.
>>
>>53349528
dat is exact wat ik nu eet
>>53349576
maar ik had honger
>>
>>53349576
ik ben 12, en wat is deze beschuitjes?
>>
>>53349427
Marketingtechnisch de beste move, want is toch uit de Kamer? Beroepsmoslimhomo is een gat in de markt.
>>
>>53349450
>eindelijk bijgelezen
>ze gaan alweer slapen

n-nou oke slaap lekker
>>
Wie gaat mee naar Gambia?
>>
>>53349337
Ik gebruik geen margarine en beschuitjes gaan onmiddelijk kapot als je er boter op duwt.
Ze zijn best waardeloos als je het mij vraagt.
>>
File: nya.jpg (29 KB, 600x307) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nya.jpg
29 KB, 600x307
>>53349450
>dvw geen animu om samen mee te slapen

Waarom is de werkelijkheid zo wreed?
>>
>>53349773
>>53349773
>>53349773
>>
>>53346935
HAHAHAHAHHA PRECIES
>>
>>53349087
het is de mentaal gehandicapte neef van ERjen Lubach
Thread replies: 314
Thread images: 45
Thread DB ID: 388721[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.