[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden - Upplagan utan upplaga
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 512
Thread images: 151
File: trådstart-tan.png (966 KB, 700x914) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
trådstart-tan.png
966 KB, 700x914
>>
anime
>>
Ville breva bilden igen då jag gillar henne.
>>
File: perfection2.jpg (137 KB, 960x1279) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
perfection2.jpg
137 KB, 960x1279
Först för perfektion
>>
File: manos de piedra.jpg (291 KB, 1431x1772) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
manos de piedra.jpg
291 KB, 1431x1772
Inte stormbögar välkommna
>>
>>53327012
Du vet att hon sugit svart kuk?
>>
Först för rytmen i blodet.
https://www.youtube.com/watch?v=_4T2W91dGJc
>>
File: CDcwPVCUEAE_Thh.png (402 KB, 495x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CDcwPVCUEAE_Thh.png
402 KB, 495x720
>dkn bara 185
>>
>>53327010
who is this?
>>
>inte
>"Varför brände ni ner flyktingboendet?" "Vi hade ingen tråd"-upplagan
>>
>>53327051
my gf
>>
File: trådstart-tan2.jpg (546 KB, 700x914) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
trådstart-tan2.jpg
546 KB, 700x914
>>53326964
>inte använda denna
Är du rasist?
>>
File: Lana.jpg (94 KB, 736x1104) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Lana.jpg
94 KB, 736x1104
>>53327012
Du menar 11:e för perfektion
>>
>>53327028
>dkn man blir mer och mer stormbög för varje historia man läser om blattar som våldtar, rånar, mördar och pissar på svenskar

Ser rött dagligen nu. Låt det hända snart.
>>
>>53327051
That's me girl, anything else?
>>
File: 1328965768001.png (9 KB, 632x620) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1328965768001.png
9 KB, 632x620
>>53327044
>dkn bara 191
>>
>>53327083
good job, nice going
>>
File: 1452351166166.jpg (197 KB, 561x630) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452351166166.jpg
197 KB, 561x630
>dkn ingen robot fv
>>
File: 1451953187290.jpg (77 KB, 600x803) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451953187290.jpg
77 KB, 600x803
Har inte varit i tråden på ett par dagar, hittades sås?
>>
File: 1452309716507.jpg (45 KB, 396x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452309716507.jpg
45 KB, 396x385
>>53327010
>du kommer aldrig se henne kissa där
>>
>>53326833
Det är människokroppens naturliga svar på feminismen. Män vänder sig till sö po incubussar istället så en stor andel av tonåringar utvecklar feminina egenskaper för att tillmötesgå den ökande mängd män och po som undviker feminister.

Skulle kunna länka källor men det här är ju vedertagen information.
>>
>>53327010
>>
File: 1444601215066.jpg (16 KB, 229x233) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444601215066.jpg
16 KB, 229x233
>>53327097
Pröva gå utanför dörren och se om du blir våldtagen
>>
File: 1452350490816.jpg (211 KB, 1067x807) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452350490816.jpg
211 KB, 1067x807
>>53327028
>>
File: 13402629384.jpg (547 KB, 928x1138) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13402629384.jpg
547 KB, 928x1138
>>53327091
Fast det är ju så en traditionell svensk dräkt ska se ut
>>
>>53327033
jag vet att du har iaf, fitta
>>
>>53327100
more pictures?
>>
File: 1435185094621.png (871 KB, 968x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435185094621.png
871 KB, 968x720
>>53326319
https://www.youtube.com/watch?v=BkSyoUK5_9s

;^)
>>
>>53327166
Her name is moosefix ya goofball.
>>
File: manlets.webm (1 MB, 460x460) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
manlets.webm
1 MB, 460x460
>Alla kamp"sport"are idt
>>
>>53327035
Hur kommer det sig att ni finnar lyssnar på sånt? l m a o.
>>
File: 1450967161721.jpg (75 KB, 601x601) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450967161721.jpg
75 KB, 601x601
>dkn ingen söt pojke eller flicka att gosa med under lördagskvällen framför en romantisk film
>>
File: 1448158127860.jpg (19 KB, 341x248) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448158127860.jpg
19 KB, 341x248
>>53327044
>dkn bara 174
>>
>dkn ingen fv med saftiga lår och knähöga strumpor
Bokstavligen ta mitt liv
>>
File: good-balance-food.jpg (832 KB, 898x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
good-balance-food.jpg
832 KB, 898x900
>dkn mat
>>
>dkn hon har större muskler än mig

Vem mer här har bara fett på kroppen?
>>
>>53327123
jvdk
>>
File: Hen ser din kuk.jpg (85 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hen ser din kuk.jpg
85 KB, 640x640
>>53327148
>>
File: image.jpg (43 KB, 700x1016) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
43 KB, 700x1016
>går in i badrummet för en gammal hederlig kalldusch
>ser detta i badkaret
Vad göra?
>>
>>53327200
Den här webbumen knullar med min hjärna favä, hans proportioner ser ju inte uppknullade ut. Hur långa är negrerna egentligen?
>>
>>53327259
Här, broder. Vill se hur jävla fet och svag jag kan bli.
>>
>>53327230
>dkn kortare än carl
livet är över
>>
https://www.youtube.com/watch?v=9gtuACQ9RMs

Jag har hört att stormbögar lyssnar på den precis som vänsterfittorna.
>>
>>53327097
ska du inte läsa lite på tumblr om vita män som rånar och våldtar så du kan hata dem med?
>>
>>53327200
>stjäla min webm jag fick personligen av våran trådmanskultingkung

häng dig
>>
>>53327230
D-då är du ju inte så kort
>>
File: Söt.jpg (148 KB, 486x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Söt.jpg
148 KB, 486x640
>>53327236
En av två är väl inte så illa?
>>
säg ett land (helst första världen) och en siffra mellan 1-100
>>
>>53327268
Sprutar ner henne med iskallt vatten och skriker på mamma att det är en främmande kvinna i mitt badkar.
>>
>>53327268
Vad gör en kalldusch favä?
>>
>>
>>53327332
Sverige
88
>>
File: 1421679845907.png (62 KB, 168x188) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421679845907.png
62 KB, 168x188
>>53327044
>dkn bara 183
>>
>>53327332
sverige, 88
>>
>>53327230
trodde du var 155 carl

mitt liv är en lögn
>>
>>53327359
Höjer ditt testosteron.
>>
1. svenska lantchips med gräddfilssmak
2. OLW POTATO chips
3. OLW creamcheese
4. ?
5. ?

behöver mer
>>
>>53327258
>dkn skippat socker och grönsaker hela livet
När kommer jag viffa?
>>
>>53327318
Keke
>>
File: 1434461425482.png (211 KB, 327x316) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434461425482.png
211 KB, 327x316
>>53327318
>D-då är du ju inte så kort
>>
>>53327359
Mer sperma i snoppen
t. penisexpert
>>
Här är negern som pissade på flickan.

http://www.exponerat.net/afrikan-urinerade-pa-7-arig-flicka/

Pedro Lutadila, Sallyhillsvägen 18 i Sundsvall.

Någon SvP som bor i närheten?
>>
>>53327371
Han är 155 typ, han ljuger bara om att vara 174, kanske i klackar när han är drag queen vet inte
>>
>>53327373
Hur är det till nytta?
>>
>>
Vad lyssnar ni på tråden?
https://www.youtube.com/watch?v=2KerDC145Qo
>>
File: rattle.jpg (131 KB, 485x769) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rattle.jpg
131 KB, 485x769
https://youtu.be/BNkLwHiV9rs?t=46

Daglig påminnelse om att det här kan hända er _bokstavligen_ närsomhelst
>>
>>53327422
>Någon SvP som bor i närheten?
Vadå? Vill du att han ska pissa på fler eller?
>>
File: slide11[1].jpg (68 KB, 992x405) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
slide11[1].jpg
68 KB, 992x405
>Pappa, varför gjorde du inget när Sverige invaderas av mörkermännen?
>>
File: 1450863988552.jpg (93 KB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450863988552.jpg
93 KB, 1080x1080
>>53327422
Bra brev, jag sparar detta favä
>>
>forcerad exposition

Varför är detta tillåtet?
>>
>>53327283
>le rationell centrist

Grejen är ju att svartskallarna gör det till 1000 gånger större grad och kommer från en kultur som hatar oss och allt vi står för. Ja det var inte som i dina ekonomiböcker där människor är utbytbara konsumenter.
>>
File: Lord Vader.jpg (8 KB, 180x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Lord Vader.jpg
8 KB, 180x320
>>53327472
Jag hade fullt upp med att klibba
>>
>>53327422
Han kan nog spöa de flesta i tråden så vettefan vad du vill med detta brev
>>
File: 1444258573726.jpg (26 KB, 349x333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444258573726.jpg
26 KB, 349x333
>>53327281
Lyssna på det här. Är det stormmusik eller kommunistmusik?

https://www.youtube.com/watch?v=thLz5D_DN10
https://www.youtube.com/watch?v=pdS76DsmwRw
>>
>>53327449
https://www.youtube.com/watch?v=xLU4THkuIsM

Gamla kommunistlåtar jag inte hört på skitlänge, denna var rätt känd för ett antal år sedan
>>
>>53327463
låt det hända tack
>>
File: 1417380314255.jpg (26 KB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417380314255.jpg
26 KB, 500x281
>Grejen är ju att svartskallarna gör det till 1000 gånger större grad och kommer från en kultur som hatar oss och allt vi står för. Ja det var inte som i dina ekonomiböcker där människor är utbytbara konsumenter.
>>
File: 1452310111562.jpg (182 KB, 2048x1355) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452310111562.jpg
182 KB, 2048x1355
>>53327449
https://www.youtube.com/watch?v=iZJXvjeWlVA
>>
File: kulting pepe.jpg (68 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kulting pepe.jpg
68 KB, 640x960
>>53327230
>>
File: 1435621457025.jpg (85 KB, 1200x675) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435621457025.jpg
85 KB, 1200x675
>>53327505
>>
File: 76578.jpg (68 KB, 561x433) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
76578.jpg
68 KB, 561x433
>>53327506
>vara så här hanrejad
>>
File: 145543507552.jpg (45 KB, 728x728) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
145543507552.jpg
45 KB, 728x728
>>53327474
För japanerna inte orkar skriva bra dialog, bra karaktärer och en bra handling.

Liksom, varför ska de ens försöka när weaboos och neets sväljer satsen ändå.
>>
Professor Valerie Hudson vid ett universitet i Texas varnar nu för Sveriges könsobalanser.
Citat:
—you end up with a total of 121,914 males in Sweden aged 16 or 17 and 99,079 females of the same age. The resulting ratio is astonishing: These calculations suggest that as of the end of 2015, there were 123 16- and 17-year-old boys in Sweden for every 100 girls of that age.
http://www.politico.eu/article/europes-man-problem/

I åldrarna 16-17 år går det alltså nu 123 pojkar på 100 flickor i Sverige. Är inte dessa siffror jävligt skrämmande? Själv tänker jag mig att när en stor del av den manliga befolkningen kommer slås ut och inte kunna bilda parrelationer så blir det konsekvenser. Borde leda till ökat våld, narkotikamissbruk, våldtäkter och homosexualitet.

Är ju knäpptyst om detta i svensk media, men hur länge kan de mörka detta när omvärlden nu börjar belysa detta fenomen?
>>
File: för helvete.jpg (201 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
för helvete.jpg
201 KB, 1920x1080
>>53327422
Stormbögarna skulle plinga på dörren och sedan springa. En dag senare hade man sett en video på deras heroism
>>
>>53327147
Det här skulle faktiskt inte förvåna mig om det hade något uns av sanning i sig. Alla blir fängelsebögar istället.
>>
>>53327530
Måste kännas kul att sitta på din höga häst, tills din syster eller mamma blir våldtagen.

Jävla fitta.
>>
>>53327422
>dkn blodörn inte finns kvar som straff
>>
>>53327557
Men vad tror du? Tråden är full av datanördar och du vill provocera en gangsterblatte
>>
>>53327577
Samt att tråden kommer bli så mycket mer populärare.
>>
>>53327230
Varför ljuger manleter alltid om sin längd?
De säger alltid att de är någon tum längre än vad de är egentligen, skumt.
>>
File: 1452284763127.jpg (93 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452284763127.jpg
93 KB, 640x640
>>53327474
Varför tittar du på serier gjorda för japanskt otaku-avskräde?
Jag har ingenting emot någon som gillar bra anime, men ska det brevas 2D så skall det vara kvalitet.
>>
>>53327576
Eller bra animation för den delen

Det enda animu gör bra är den artistiska stilen och röstskådespeleriet
>>
>>53327258
>socker
va
>>
>dkn alla i tråden kan heema mdongo
>>
File: 1449941618155.jpg (9 KB, 262x263) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449941618155.jpg
9 KB, 262x263
>>53327464
skrattade ivl
>>
>>53327516
Vilka äckliga strasserister
>>
>>53327596
så om jag våldtar din syrra så kommer du gå in stenhårt för att utrota alla vita? jävla mongo
>>
File: svp1.png (1 MB, 1204x826) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
svp1.png
1 MB, 1204x826
>>53327362
>>53327369

blev denna bruden
vad skriver jag till henne?
>>
>>53327230
>Dkn 171cm.

Varför leva.
>>
File: Naseem.png (561 KB, 654x669) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Naseem.png
561 KB, 654x669
>>53327684
Vi får se på NDT
>>
File: Perfektion.jpg (57 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Perfektion.jpg
57 KB, 1280x720
>>53327679
För att jag hoppades att KyoAni skulle hitta en väg.
>>
>>53327557
>Svara negeranon
>>
Innan jul hade vi favä, vad gör han, barbari haha '''''aa''''''' osv nu har vi noll (0) jagjag varför
>>
File: namnlös.png (174 KB, 387x386) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
namnlös.png
174 KB, 387x386
>>53327637
Detta är bokstavligen första gången jag någonsin ljugit om min längd

Enligt vad jag läst på /fit/ så är det ganska vanligt att femfotelvare avrundar till sexfotett och så vidare
>>
File: 135432437.gif (168 KB, 200x129) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
135432437.gif
168 KB, 200x129
>>53327684
Vi vet inte ens vad det är Mdongo tränar.

Hade för mig att det var boxning men han sade nej.
>>
>>53327422
Jag bor definitivt i närheten men är själv svart, så njaaaaaa.
>>
File: 1436396066672.jpg (68 KB, 495x568) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436396066672.jpg
68 KB, 495x568
>>53327505
Jag stödjer detta brev.
>>
>>53327701
>e du arkeolog?
>>
File: averagesandnigger.jpg (174 KB, 722x906) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
averagesandnigger.jpg
174 KB, 722x906
>>53327577
Du behöver inte vara skraj, Jonte.
Du konkurrerar med det här.
>>
>>53327720
isglass var det sista bra dom gjorde
>>
>>53327694
>han vill inte riva deras murar, sätta överklassen i skräck, bränna deras pengar och se till att kapitalet är väck
Är du ens stormbög?
>>
>>53327701
>choker
f1 h1 desu
>>
File: 1451858517487.jpg (36 KB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451858517487.jpg
36 KB, 640x360
>>53327701
>Halsfedora

Jävligt söt dock, hade fv:at
>>
>>53327759
Växer det hår på hans panna? Vad i...
>>
File: 5MAY.jpg (20 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5MAY.jpg
20 KB, 300x300
>>53327701
>det där halsbandet igen

H-hett
>>
>>53327701
Skriv att du heter mdongo.
>>
File: 1449806424949.jpg (35 KB, 317x330) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449806424949.jpg
35 KB, 317x330
>>53327741
>boxning men han sade nej.
>>
>>53327720
>lita på kyoani
>>
>>53327774
>>53327794
säg vad jag ska skriva då

>>53327752
lite mer kreativt favä
>>
>>53327774
Kvävare menar du .
>>
>>53327441
Fråga henne varför det är rätt att generalisera på kön men inte etnicitet/kultur
>>
>>53327740
Hur lång står det att du är i ditt pass då? och när är det ifrån?

>>53327719
>du
>komma på NDT
>haha aa
>>
File: 1443797451247.png (17 KB, 419x417) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443797451247.png
17 KB, 419x417
>>53327701
>Alla dessa brunögda smutsskinn som kommenterar på hennes ögon
>>
Har någon färska uppgifter på vad folk skulle rösta på idag? SD måste ha växt som fan den senaste tiden.
>>
File: 1452280424469.jpg (91 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452280424469.jpg
91 KB, 640x640
>>53327577
Beror inte detta på vår massimport av små snyftande 30-åriga skäggbarn från MENA-länder?
>>53327701
>samma choker som tjejen från igår
>>53327750
>>53327759
ayy lmao
>>
>>53327730
Folk fick se bilden med alla jagjag från 2015 och insåg hur autistiskt det är med jagjag. Så nu kör vi ett jagjagfritt 2016.
>>
File: 14380217663150.jpg (11 KB, 251x242) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14380217663150.jpg
11 KB, 251x242
>>53327230
>Carlan
Leeeel
>>
>>53327441
men jävla HORA
>>
När (kek) stormbögarna tagit makten, hur ska de få normala människor att bli rasmedvetna? Hjärntvätt på grundskolenivå?
>>
>det finns ingen bra svensk nationell musik

haha aa

https://www.youtube.com/watch?v=lTV-Kbc6Wa4
https://www.youtube.com/watch?v=InZd2vZh_E4
https://www.youtube.com/watch?v=Al6UQbnjwB4
>>
>dkn 170
tur man e anon så ingen kan skratta åg mi
>>
>>53327696
Tänker mig en typisk självgod liten gymnasiesnorunge och redditör bakom skärmen. Precis blivit politiskt intresserad och upptäckt libertarianism och nu är han le rationell och samlad.

Nej Kalle, ingen ska utrotas. Däremot måste vi stoppa massinvandringen av människor som till stor grad hatar oss, vårt samhälle och allt vi står för. Människor som totalt saknar respekt för oss och begår brott på löpande band. Polisen själva har ju beskrivit det som hände under nyårsnatten som brott vars liknelse de aldrig sett, det är helt nya fenomen.
>>
>>53327748
Vad har det med saken att göra om du är svart? Blir ju bara bättre om du inte kan åtalas för hatbrott om du själv är neger
>>
>>53327914
Göra en ny Der ewige Jude, fast inriktat på mörkermän.
>>
File: file.png (33 KB, 544x189) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file.png
33 KB, 544x189
>>53327422
vad i.. jack, är det du?
>>
File: 145435255214.jpg (194 KB, 634x1391) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
145435255214.jpg
194 KB, 634x1391
>>53327719
>dkn man aldrig kommer vara lika glad som Amerikaläge-Naseem
>>
Snälla ge mig fv med fina låt
>>
>>53327577
>Borde leda till ökat våld, narkotikamissbruk, våldtäkter och homosexualitet.
Det kommer leda till UNGA ARGA MÄN som blir mer och mer radikaliserade av SD och liknande men mer extrema grupper som SMR
>>
>>53327832
>eyy babe, sugen på lite strypsex?
>>
>>53327759
Det här är vad jag tänker på varje gång någon på 4kanalen brevar om sin besatthet med "manlig" kroppsbehåring

Jag gillar hur hans ögonbryn liksom är utsträckt över hela pannan
>>
>>53327281
"vi får inte bestämma över alla andra därför är vi inte fria det är vår rätt att förtrycka dig för att det finns andra som förtycker folk också"
bokstavligt deras ideologi
>>
>>53327937
>dkn 193 cm

synd att man är anon när man är så lång och ståtlig
>>
File: ernst.jpg (90 KB, 352x530) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ernst.jpg
90 KB, 352x530
>>53327771
Nej, bild relaterad, ni delar för mycket ekonomisk politik med kommunisterna.
>>
File: 1450272888395.jpg (60 KB, 755x760) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450272888395.jpg
60 KB, 755x760
>>53327982
>går till action
>>
>>53327230
>du
>174

H A H A

A A
>>
>>53328019
begå ditt liv judeanon
>>
>>53327441
fast deras etnicitet är en gemensam nämnare. Hon blåljuger i rubriken. Hade alla haft röda tröjor hade det varit en gemensam nämnare också.
>>
>>53327914
Hjärntvätt i form av rasbiologi som skolämne antar jag.

Sen kommer dom nog lägga in det undermedvetet i allt på samma sätt som "allas lika värde" idag.
>>
Varför finns det ingen granner stormbögsledare?
Jag menar, Klasse? Kom igen...
>>
>>53328019
Skulle du kalla dig vig?
Har du svårt att sitta i t.ex skräddarställning?
>>
File: 55e.png (392 KB, 417x741) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
55e.png
392 KB, 417x741
>Alla dessa brunögda smutsskinn
>>
>>53327926
Exakt, bra också att du kom med bevisen.
>>
>>53327983
jag känner den donken
>>
>>53327982
Är inte Jack journalist eller något? Hur fan skriver han?
>>
>folk som är över 190
Bokstavligen monster
Vem här 188 mästarras?
>>
>>53328043
>inte vara strasserist
>>
>>53327711
Skaffa jobb som cirkusdvärg.
>>
>>53328007
Vem bryr sig på ett sätt. Både stormbögarna och kommunisterna är samma jävla avskråde från två olika rövhål.
>>
>>53327422
>Publicerad: 22 maj, 2015

Hej flashback!
>>
>>53328127
>dkn 182

ä-är jag manskulting?
>>
>>53328085
NMR är jävla puckon. Sitter och diskuterar om Afrika ska vara vitt eller svart efter raskriget år 2100 och skriver krönikor om Hitler, varierat med att sätta upp klibbor.

Samtidigt så kommer det in 10 000 våldtäktsaraber i veckan och att läsa om våldtäkter, explosioner, skottlossningar och hemskheter har blivit en vana.
>>
>>53328127
Jag är 1.85 manlet
>>
>>53328153
Nä, är du över 180 så är du okej.
>>
File: 1452195737310.jpg (19 KB, 306x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452195737310.jpg
19 KB, 306x306
>snubblarna försvinner
>tråden blir stormig som fan igen
>>
>>53328153
Tyvärr så är du det, gränsen går vid 185
>>
>>53327378
Västkustchips.
>>
File: LZq1FEV.jpg (694 KB, 1000x1333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
LZq1FEV.jpg
694 KB, 1000x1333
>>53327985
Lår?

>>53328153
Nej, medellängd
>>
>>53328127
>över 20 och brevar på 4kanalen
Gammel gammel gammel gammel farfar snälla gå.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=dl8Cs3SXapc
>>
>>53328129
NI stormbögar tycker ju det här är legit såatteh https://www.youtube.com/watch?v=KYTvJXmOAfg
>>
>>53328171
Vad gör du själv åt saken då? Led med exempel.
>>
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=106&artikel=6340423

>Kommunerna är satta i rekordhög skuld
>>
>>53327701
>flyff123
>dkn man kommer ihåg alla år spenderade i FlyFF helt plötsligt
>>
>>53328219
Den ena muslimen här är anons brorsa från förra tråden som blev anmäld.
>Jävla förmyndarsamhälle! låt barn vara barn! barn bråkar ibland!
>>
>dkn skäggväxten har tilltagit som fan på sistone
Vet inte vad jag gjort för skillnad favä. Måste raka mig i varje dag.
>>
Vad skulle krävas för att väcka barbariet inom er? Hur babbig får en babbe vara innan ni går till attack? Vad skulle ni göra om ni märker att en svensk kvinna blir antastad av en babbe?
>>
File: 06.jpg (127 KB, 1200x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
06.jpg
127 KB, 1200x800
rumpa
>>
>>53328219
Varför gör han ingenting åt saken? Om jag var honom så skulle jag iallafall försökt att slå ner honom, muslimen ser ju inte SÅ stark ut?
>>
>>53328177
Varför gnäller du? Ifall du läser deras inlägg noga så ser du att de är storm som fan själva.
>>
>>53328263
haha vad skulle detta kunna bero på x)
>>
>>53328195
1. svenska lantchips med gräddfilssmak
2. OLW POTATO chips
3. OLW creamcheese
4. västkustchips (vet inte ens vart jag hittar dessa, finns de på ica/hemköp?)
5. ?

en till, sen drar jag.
>>
File: img-1532.jpg (590 KB, 1802x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
img-1532.jpg
590 KB, 1802x1200
>>
>>53328263
>kronoberg
Bokstavligen ett flyg-över län
>>
>>53328275
Axel, snälla gå.
>>
>>53328292
så snubblarna var nördfrontshillarna hela tiden
>>
>>53328286
Jag är ju inte rasist så de får väl hålla på hur det vill
>>
>>53328219
>Hanrejer
>>
>>53327521
det där är väl snarare nazister? Om dom är militanta nationalister och socialister. Kommunister är anti-nationalister/globalister.
>>
>>53328291
>Tre mot en
>Flera år äldre

Hade lett till att han fick mer stryk, sluta leka allan ballan
>>
>>53328286
Ärligt talat börjar jag känna barbariet froda inom mig, efter jag såg den 123män på 100 kvinnor. Jag har nu insett att jag aldrig kommer få ligga, aldrig få en tjej eftersom tjejer framförallt gillar STORA SVARTA kukar.

VEM /KLIBBOR/ IKVÄLL?
>>
>>53328219
https://www.youtube.com/watch?v=6gkBr-qvo-4

Enoch Powell hade svalt dalapillret och kunde se in i framtiden.
>>
>>53328356
Bara de förglömliga töntsnubblarna
läs: Dala
>>
>>53328292
Det är väl det som anon antyder. Att det är subblarna själva som stormar.
>>
REFUGEES WELCOME
Ingen människa är illegal :)
>>
>>53328321
Estrellas pepparchips
>>
File: smugjak.png (18 KB, 640x712) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
smugjak.png
18 KB, 640x712
>>53328286
>svensk kvinna blir antastad av en babbe
De förtjänar det favä, som man bäddar får man ligga
>>
>man folk här ser en video där en grabb blir slagen och säger att dom själva hade gjort motstånd

tjoflöjt, ni hade tagit smällarna och sedan stormbögat i tråden
>>
>>53327577
>>53327887

Intressant är också att sådan skillnad är direkt farlig för samhället.
>>
>>53328424
Detta.
>>
File: 10210.jpg (31 KB, 302x440) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
10210.jpg
31 KB, 302x440
>>53328263
>"Vi är inne i en investeringsintensiv period"
>>
File: 1452299324521.jpg (104 KB, 612x612) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452299324521.jpg
104 KB, 612x612
>Vita kvinnor
>>
>>53328177
det är snubblare som brevar utan snubbel favä :^)
>>
>>53328286
Att en babbe slår eller försöker råna någon svensk när jag ser. Då blir jag fan vansinnig och spöar skiten ur blattejäveln.
>>
1. Tråden rör sig för snabbt.
2. Inget roligt diskuteras.
3. Det är lördagkväll.

Ska dra nu, ha det så skoj!
>>
>>53328219
snubben skriver säkert i tråden idag
>>
>>53328377
>inte ens försöka
>>
>>53328432
Våra politiker bryr sig inte ett skit. De blundar för allt. Åhh jag vill tortera dessa jävla landsförrädare och fittorna som röstat på dessa horsvin. Tror fan jag ska säga upp kontakten med folk som röstat på sjuklövern.
>>
1. svenska lantchips med gräddfilssmak
2. OLW POTATO chips
3. OLW creamcheese
4. västkustchips (vet inte ens vart jag hittar dessa, finns de på ica/hemköp?)
5. Estrella pepparchips

Går upp till centrum och köper dessa nu. Kommer hem om ca 45 min till 1h och brevar resultat.
>>
>>53328467
Verkligheten har blivit en levande parodi på sig själv.
>>
>>53328467
Är det där Fredrik Reinfeldt?
>>
>>53327538
Sebbe Staxx ta din negermusik och cykla till Bahamas
>>
>>53328275
>det är ingen skillnad på ett litet bråk mellan två pojkar och ett solklart mobbningsfall där 2 slår och en filmar

M E N

D U
>>
File: 1422404507006.png (201 KB, 432x391) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422404507006.png
201 KB, 432x391
>>53328482
>Då blir jag fan vansinnig och spöar skiten ur blattejäveln.

Ojdå ojdå
>>
File: 1452131674902.jpg (61 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452131674902.jpg
61 KB, 900x900
>>53328477
>inga snubblare syns till på flera månader
>tråden är full med stormbögeri
>snubblarna återvänder några dagar
>knappt någon storm alls
>snubblarna försvinner igen
>tråden återgår till stormbögeri
>>
>>53328522
Lycka till :3
>>
File: 145215791455.png (89 KB, 399x382) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
145215791455.png
89 KB, 399x382
>>53328488
>>
gsahaha
>>
>>53328539
Däremot rör jag inte eller slänger ens en smutsig blick på blattar om de sköter sig enligt lagen. Så fot de begår våldsbrott eller annan skit då slår det bara slint för mig.
>>
>>53328551
Vad antyder du? Är snubblare stormbögar?

pschh.. nej.. detta kan man hitta på.
>>
>>53328483
Kom inte tillbaka äckliga nbög
>>
>>53328058
Jag är 191
t. Jude
>>
Kan ni tänka er grabbar? Undergången skulle aldrig bero på ett kärnvapenkrig eller liknande. Nej det beror på den vita mannens medlidande. Genom sin egen givmildhet har den vita mannen kommit att förgöra sig själv och därmed också världen. Östasien kommer vara den sista utposten för intelligent liv i framtiden, men frågan är hur länge de kommer klara sig när mörkermännen får tillgång till kärnvapnen.

Negern innebär ironiskt människans död.
>>
Tänkte runka nu. Några tips?
>>
File: svpchatt1.png (28 KB, 1047x283) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
svpchatt1.png
28 KB, 1047x283
vad skriver jag nu då
>>
Kan man göra risgrynsgröt med jasminris?
>>
File: m973C.jpg (50 KB, 865x536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
m973C.jpg
50 KB, 865x536
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22063649.ab
>En avpsärrning på Kastrup har forcerats av de drygt 300 aktivister som befinner sig på flygplatsen för att demonstrera mot id-kontrollerna.
>Polisen har släpat bort dem, säger Aftonbladets reporter Susanna Nygren som är på plats.
>Alla tåg från Danmark till Sverige ställs in, enligt Ekstrabladet.
SVERIGE JA
>>
>>53328623
Och allt är orkestrerat av en liten global elit som tjänar på att mänskligheten förintar sig själv.
>>
File: Zz5aFPE.gif (469 KB, 480x228) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Zz5aFPE.gif
469 KB, 480x228
Jag tycker ju nästan det är roligt med alla blattar och vänstercuckar som är rövsmärtade över all storm nu. Med tanke på att snubbleriet inte är här så är det ingen som spammar fedoror heller.
>>
>>53328642
Du ska få ett ben att polera ändå!
>>
>>53328645
Det låter ganska jävligt grisvidrigt, nej
>>
>>53328642
Fråga vad hon heter. Fråga om hon gillar att prata om politik :3
>>
>>53328642
"du med"
>>
File: sweden.png (74 KB, 620x615) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sweden.png
74 KB, 620x615
>>
>>53328642
Du skriver nästa del i raggningsrepliken favä.

Sen säger du "vart bor du? tänkte svänga förbi med min grabbar om ett tag, har du plankor hemma hos dig eller måste vi ta med egna?"
>>
>>53328670
>dkn snubbleriet är både stormbögarna och fedoraspammarna
abstrakt känsla
>>
File: 1447100430056.jpg (16 KB, 171x187) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447100430056.jpg
16 KB, 171x187
>>53328587
Väldigt nobelt utav dig
>>
File: 1454351158.png (1 MB, 1080x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454351158.png
1 MB, 1080x1920
>>53328646
>är emot ID-kontrollerna
>gör så alla tåg från Danmark ställs in

Bra jobbat?
>>
>>53328642
En kompis skickade den här videon till mig, jagär nu jätterädd för vad som kommer hända efter köln https://www.youtube.com/watch?v=6gkBr-qvo-4
>>
>>53328525
nej det är hans son
>>
>>53328697
bokstavligen hanrejer
>>
>>53328642
ARKEOLOGI ÄR INTE DET ENDA URSVENSKA, MEN DET FINNS DÄR, DET HAR DU RÄTT I MIPIT OCH VI SKA VÄCKA UPP DET IGEN!

HELL SEGER!
>>
File: 1445015921676.png (501 KB, 455x568) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445015921676.png
501 KB, 455x568
>>53328219
Hans föräldrar röstar nog inte ens nationalistiskt.
>>
>>53328715
Vi som är litet äldre på 4kanalen hade våra aningar hela tiden.
>>
Det var på nyårsafton som Azamjon Shokirov såg en kvinna omringad av en grupp män. Då ryckte han in och räddade kvinnan från att bli överfallen.
– Hon såg inte ut att må bra så jag klev ur bilen och frågade om de här killarna var hennes vänner, säger han till Aftonbladet.
Det var på nyårsafton som Azamjons kompisar ringde och frågade om han ville följa med ut i kalmarnatten för att fira in det nya året. Då Azamjon inte dricker själv valde han att agera chaufför, rapporterade Barometern som först skrev om händelsen.
”Frågade hur hon mådde”
Azamjov skjutsade runt sina kamrater under kvällen och efter att han släppt av dem på natten körde han genom centrala Kalmar när han fick se en grupp män som stod utanför ett nattöppet café. Där satt även en ung kvinna, som omringades av två av männen.
– Jag körde väldigt sakta när jag såg dem. Först tänkte jag att killarna var hennes vänner men hon såg inte ut att må så bra. Så jag stannade bilen, klev ur och frågade henne om hon mådde bra och om killarna här var hennes vänner. Hon sa att de inte var kompisar och att hon mådde dåligt. Så jag frågade om hon behövde skjuts hem och bad henne sätta sig i min bil.
”Blev förbannad”
Efter att kvinnan satt sig i bilen kom en av männen fram och skrek på Azamjov och två av männen försökte ta sig in i baksätet på Azamjovs bil.
– De var jättearga och ville att tjejen skulle följa med dem. Men då blev jag förbannad och skrek åt dem att dra. Sedan skjutsade jag hem henne till hennes mamma. Vi hördes på Facebook dagen efter, jag kollade hur hon mådde och både hon och hennes mamma tackade mig. Men sådant behövs inte, sa jag. Alla måste hjälpa varandra.
>>
>>53328777
>777
Gör det.
>>
Vad kostar det att lägga till en McFv till sin Känslanmeny?
>>
>>53328697
>worlds biggest dick
>>
>>53328802
lel, vilket skadekontroll.
>>
>>53328802
Han är nog rysk chechen eller från centralasien. Vissa av dem beter sig med heder. Men de är varken arabjävlar eller negrer heller.
>>
File: 1450544266820.png (8 KB, 473x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450544266820.png
8 KB, 473x500
>bannlyst från Metro nu

bra debatt osv.
>>
https://www.reddit.com/user/SwedenCuckNation
>>
>>53328865
>sanna rough
>>
>>
>>53328943
Så jävla grisvidrig
>>
File: klaslund200.jpg (5 KB, 145x216) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
klaslund200.jpg
5 KB, 145x216
Okej, föreställ er att ni är i en idyllisk svensk småbygd. Ni ska gå till posten för att posta en present till er kära mormor. På postkontoret sitter en söt blond tjej som ler när ni kommer in och hälsar er "god dag".

Plötsligt springer Klas Lund in och skriver "eey svennar får jag era pengar. jak behover dom till KAMPEN"

Vad gör ni då? Dyker det ursvenska ursinnet upp då? Skulle ni heema Klas?

Och ja, Klas Lund har rånat postkontor och banker förr.
>>
>>53328896
haha hell seger
>>
>anon kallar ut snubbleriet för deras stormande
>tråden tystnar
krukmakeri
>>
File: 1449327555460.jpg (88 KB, 1333x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449327555460.jpg
88 KB, 1333x900
>>53328835
>dkn vet fortfarande inte hur "menyer" fungerar på McDonalds, Burger King och Max

>"vill du ha meny till det"
>???
>>
>>53328896
Vad skrev du nu då?
>>
>>53328971
Jag ropar HELL SEGER och börjar suga av honom.
>>
>>53328633
Dra skinnet bakåt, dra skinnet framåt, och sedan bakåt och fram igen, och öka takten i intervaller så är du nästan i himmelen.
>>
>>53328988
Kombination ditt jävla offer.

Meny = burgaren, tillbehör och dricka
>>
>>53328988
Är du hjärnskadad?
>>
File: 1448044548720.jpg (75 KB, 800x797) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448044548720.jpg
75 KB, 800x797
>>53328971
>man jag hör Klas Lund säga det med Sebbe Staxx röst
>>
>>53328971
>Vad gör ni då?
Reser högerarmen i salut och ger honom allt jag äger. Hell seger!
>>
>>53328988
men du

en meny är ju hamburgare+pommes+läsk, utan meny bara hamburgare
>>
>>53328988
Har du mentala problem?
>>
File: 300x256.png (88 KB, 300x256) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
300x256.png
88 KB, 300x256
>>53328697
>Mia Khalifa
>Kim Kardashian
>>
>>53329046
>>53329025
>>53329023
t. fetton
>>
File: hecks.jpg (25 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hecks.jpg
25 KB, 480x360
>>53328988
>>
>>53329050
>t. qringlan
>>
File: 1452214642358.jpg (86 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452214642358.jpg
86 KB, 640x640
>>53328802
Wow vilken cool historia! Nu vill jag ha en pojkvän som Azamjon istället för en tråkig svenne
Jag på bilden btw
>>
>>53329081
>fetto för man vet vad en jävla meny är
haha mm
>>
File: 1450132837501.png (54 KB, 820x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450132837501.png
54 KB, 820x300
>>53328971
Att Klas Lund och hans gelikar är avskum tror jag inte ens stormbögarna hade förnekat. Bara avskum som vi har grott i landet inte importerat avskum.
>>
>>53328988
väl gycklat mann1
>>
>>53328697
>ingen vilda swede
>>
>>53328697
>step mom
f1h1
>>
>>53329089
Jag må ha mentala problem men det utesluter inte hans
>>
File: 20130612_lindberg.jpg (37 KB, 460x555) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20130612_lindberg.jpg
37 KB, 460x555
Det är väl Simon "BARA" Lindberg som leder nu?
>>
>>53328291
De är fler och skillnaden i styrka mellan barn i olika åldrar är betydligt större än vid första anblick.
Dessutom har invandrarpack betydligt mer erfarenhet med våld.
>>
>dkn ingen fv
>>
>>53329178
ÖVER ELD OCH VATTEN
>>
File: 1343248887795.gif (2 MB, 265x257) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1343248887795.gif
2 MB, 265x257
>>53329144
Googling var ett misstag.
>>
>>53329178
Varför klär de sig som Jehovas vittnenmedlemmar?
>>
File: 1440550859079.png (557 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440550859079.png
557 KB, 1013x676
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda dom bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för dom dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
>>53329023
>>53329025
>>53329046
så varför frågar man inte så?

>vill du ha pommes eller läsk till?

Och ja, jag begriper väl att det menar kombination, men när jag har räknat upp ett antal varor från menyn över kassan och de frågar något i still med att "om du väljer plusmeny (eller vad det heter) så sparar du fem kronor om du väljer till dipp" eller något annat elände tar det helstopp i hjärnkontoret favä.

Ge mig vad jag har räknat upp och exakt det.
>>
>>53328715
>>>/x/
>>
>>53329194
Gå ut och prata med tjejer istället för att sitta här och gnälla.
>>
>>53329217
För att det är en sekt.
>>
>>53329221
för att meny är lättare att säga 638 gånger om dagen
>>
File: 1451915519116.jpg (100 KB, 511x788) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451915519116.jpg
100 KB, 511x788
>>53329144
radera detta
>>
File: svpchatt2.png (43 KB, 1022x345) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
svpchatt2.png
43 KB, 1022x345
>>53328706
vad ska det ens betyda

>>53328777
borde ha skrivit detta men hade redan skrivit >>53328003

aja, denna bruden är skittråkig. Antigen kan ni säg någonting nytt jag ska skriva eller ett nytt land o nr för ny brud
>>
>>53329108
Kriminella nazister tror att de får syndernas förlåtelse i raskriget som oundvikligen kommer som en messiansk händelse för då blir världen och allt som händer så enkelt och de kan pånyttfödas som något slags kristna.

Nej tacka fan för att man inte är med i någon oorganisation och behöver locka till sig religiösa idioter.

Elden har stigit trots nazisterna, den kommer fortsätta stiga trots nazisterna. Det känns fan som att vanliga jägare som fredar sin egendom kommer uträtta mer under stormen som kommer än vad stormbögarna kommer kunna göra.
>>
File: 1452187967080.png (1 MB, 912x905) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452187967080.png
1 MB, 912x905
>>53329178
Jaug skaull baera vaur fauna gainum ais ouk eild

https://i.4cdn.org/wsg/1450569779302.webm
>>
>>53329144
>vilda swede
vafan
>>
>>53329221
säg bara nej till plusmeny och liknande då
>>
>>53329279
Ryssland 77
>>
>>53329217
De är jehovas vittnen.
>>
>>53329283
Jag tycker dina konstanta försök att skapa splittring och misstro är väldigt onödiga
>>
>>53329284
>vi växer
haha mm snart har ni majoritet i riksdagen
>>
>>53329283
Stormbögarna har dock nåt som vanliga ensamma jägare saknar för tillfället och det är organisation och struktur men annars har du helt rätt
>>
>>53327268
ger henne en gyllene dusch!
>>
>>53329279
USA 40
>>
@53329219

Sluta vara sådan fucking racist o sexist, alla människors lika värde, har du någonsin hört det eller?
>>
>>53329356
Men anon, de kommer ju slänga riksdagen i sjön.

Den behövs inte i deras land.
>>
>>53329284
https://i.4cdn.org/wsg/1450569911109.webm

HELL
>>
File: 1448938983278.gif (2 MB, 235x122) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448938983278.gif
2 MB, 235x122
>>53329272
>>
>>53329284
Ganska fuktigt tal ändå även om man inte riktigt är på den nivån av storm.

>när alla svarar "ja" i perfekt enhet
Fick lite gåshud
>>
>>53329283
Det är definitivt inte stormbögarna gemene svensk kommer vända sig till när vi kommer till slutet och inte heller dessa idioter som kommer leda landet.
>>
>>53329400
hihi roligt och originellt brev
>>
>>53329435
Alla 20
>>
>>53328646
>En ensam tjej från Sverige vägrar att lämna och säger att hon ”stannar till jag blir insläppt utan id”.
kek
>>
>>53329430
krabban var väl redan död?
>>
>>53329284
När ska allt det här fanbärandet och strid till sista blodsdroppen ske då?
>>
>>53329346
Lär dig att jag inte är nazist och har aldrig varit. Jag är en rasmedveten person utan något sjukt hämndbegär emot babbarna, judefantasier eller någon religiös övertro på frälsning.

Jag brukar ofta argumentera för att man ska ta bort gummipaagraferna från er förresten. Era åsikter är en bland alla andras och skall så ock behandlas. Bara för att jag vill behandla er fair enligt lagen gör mig inte till någon älskare av er.
>>
Hälften av Stockholms dalmasar är i Globen, fort, spräng det medans ni har chansen!
>>
>>53329444
tripletter bekräftar
>>
UT MED ALLA RASISTER! HELL SEGER!
>>
>>53329505
aa det är därför den får muskelsammandragningar som släpps i slutet
>>
>>53329543
Är detta ett erkännande?
>>
>>53329357
Folk som håller ihop i små samhällen och inte släpper in okända som de inte kan lita på kommer klara sig oändligt mycket bättre än eventuella nazister som ger sig in i städerna för att jävlas med dindusar. Nazisternas bästa exitstrategi vore nog faktiskt att köpa upp land i norrland, skaffa bra lokala kontakter, ge alla stormbögar en karta, skaffa massor av vapen och i händelse av raskrig, bara dra dit och lämna landet åt sitt öde ett par år.
>>
>>53329444
>vana med att slåss
>vana med att stå utanför samhället
>är kriminella och bryr sig inte om lagar
>skapligt organiserade och sjukligt fanatiska
Om skiten skulle kollapsa precis just nu så är det bara stormbögarna som finns att vända sig till. Det finns inga andra som har förberett sig på samma sätt eftersom alla är naiva nog att fokusera allt på parlamentarism.
>>
File: seinfeld_jerry.jpg (38 KB, 240x260) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
seinfeld_jerry.jpg
38 KB, 240x260
Varför säger stormbögar alltid HELL SEGER när de alltid lider nederlag?
>>
>>53329570

Säpo snälla
>>
>>53329556
är väl bara snubbens hand som skakar till den under klippningen
>>
>>53329507
När DET händer vilket aldrig kommer ske.
>>
>>53329617
>snälla smr! vi behöver era klistermärkeskunskaper för att rädda sverige t. svenska folket
>>
File: oskuld.jpg (112 KB, 375x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
oskuld.jpg
112 KB, 375x500
>Om skiten skulle kollapsa precis just nu så är det bara stormbögarna som finns att vända sig till. Det finns inga andra som har förberett sig på samma sätt eftersom alla är naiva nog att fokusera allt på parlamentarism
>>
Ni har 0.4 sekunder på er att nämna en mer baserad mataffär än Mat Dax
>>
Varför ska Mora - Leksand spelas i globen?
>>
>>53329715
Matsmart.se
>>
>>53329617
Kriminella bygga ett nytt samhälle. Ska ni bli australien 2 eller?
>>
File: 1444567630179.png (1 MB, 3375x3251) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444567630179.png
1 MB, 3375x3251
>>53329715
gammelbögar förstår inte
>>
>>53329697
>>53329709
Stormbögarna är som ett kriminellt MC gäng fast med politik också. Det är den typen av grupper som kommer klara sig bäst i ett kollapsat samhälle utan lagar. Alltså banditer och galningar som har lyckats organisera sig.
>>
>>53329430
RADERA DETTA!!!
>>
>>53329617
Ja, utanför samhället, så gemene svensk kommer inte vända sig till denna organisation utan slå ihop sig med grannskapet/familj. SMR/NMR är en alldeles för liten organisation.
>>
>>53329721

Hade du bott i Dalarna hade du också tagit varje chans att komma bort därifrån
>>
>dkn söker anställning i Polen i detta nu

Vill av den här åkturen
>>
>>53329675
Det kommer aldrig ske som de planerat eller som de tränat för. Det kan jag lova.
>>
File: 1442136706239.jpg (187 KB, 960x539) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442136706239.jpg
187 KB, 960x539
>>53328988
>Detta brev
>>
>>53329763
Det kan jag förstå. Men varför mötas i en arena 30 mil ifrån hemmaarenan?
>>
>>53329753
>antyder att inte gammelbögarna var här hela tiden och förstörde tråden för att sen komma som någon "räddning" på ett problem dom själva skapade
>>
>>53329721
Leksandfansen ska väl få se sitt lag i sin hemstad också favä?
>>
>>53329784
Lastbilschaffis?
>>
File: image.jpg (41 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
41 KB, 640x480
>alla dessa arga hanrejer

Ni är så jävla trollade
>>
>>53329758
De flesta stormbögar är dock finniga Antons i vita skjortor med små gulliga slipsar
>>
>>53329820
Men du, varför tror du fedorabrevningen tog en paus när alla började snubbla igen?
>>
>>53329715
>Mat Dax
komer cutta dig jevla svenne
Willy's 4laif
>>
>>53329840
Har en civilingenjörsexamen i Teknisk Fysik och arbetar på Vattenfall så nej.
>>
KLYV DINA LUNGOR MED BLOD OCH ÅSKA
https://www.youtube.com/watch?v=v-Su1YXQYek
>>
>>53329430
Det här dödar krabban
>>
Tjena alla monsterdiggare
>>
>>53329911
De flesta lastbilschaffisar har den ubildningen
>j-jag läsej stem jag kommej bli jik!!
>>
File: 1314843208421.jpg (32 KB, 600x649) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1314843208421.jpg
32 KB, 600x649
>KLYV DINA LUNGOR MED BLOD OCH ÅSKA
>>
dkn har brud på g

det var ju f1 enkelt ju, bara försök grabbs
>>
File: image.gif (110 KB, 641x2614) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.gif
110 KB, 641x2614
>>53329920
NÄR JAG SER DEN VITA VALEN
>>
File: 268x268.gif (217 KB, 268x268) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
268x268.gif
217 KB, 268x268
>>53329840
>>
>>53329957
Mjo visst men inte jag.
>>
>>53329990
aa bara var mig själv va?
>>
>>53329911
Söker du inom koncernen? Kan du polska? guds fart i vilke fall som helst.
>>
File: bajenmåns.jpg (77 KB, 1023x516) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bajenmåns.jpg
77 KB, 1023x516
>>53329721
>>
>>53330035
kan lova att det finns ett eller flera kjoltyg som du vill ha och som vill ha dig

bara att leta man1
>>
File: göteborgsgroda.png (1 MB, 1588x668) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
göteborgsgroda.png
1 MB, 1588x668
När DET händer, kommer vi då byta huvudstad?
>>
>>53330058
Nä tror inte vi finns i Polen något. Kan inte polska vilket såklart kan begränsa mig men många av de yrken jag passar för så spelar det inte så stor roll då man inte sysslar med kundbehandling på något sätt. Om jag nu flyttar dit så kommer jag såklart lära mig språket.

>dkn allt jag vill ha är ett lugnt liv med en konservativ sötpaj till fru och bilda familj i någon mysig förort eller mindre stad, fri från islam, feminism och all skit vi ser nuförtiden
>>
File: 1451717652340.jpg (306 KB, 1691x932) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451717652340.jpg
306 KB, 1691x932
>>53329093
Jag blev väldigt hård i brallan när jag såg denna bild.

>>53329990
är det en neger? isåfall bör du vippra dig själv jocke.

Hon kommer göra slut med dig (ifall det ens blir något) när hon hittar din martinamapp

eller fedoramapp för den delen
>>
>>53330196
>flytta huvudstaden till en stad som kommer vara i ruiner

Skulle inte tro det
>>
>>53330196
Ja, mdongo kommer utnumrera oss och Malmö blir hufvudstaden.
>>
>>53330196
Inte till Skjuteborg iaf
>>
>>53330196
>skjuteborgscucken
>>
File: 1449026182372.png (2 MB, 800x585) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449026182372.png
2 MB, 800x585
>>53330196
>dkn en ny högteknologisk huvudstad byggs i det enade nordiska riket
>>
>>53329990
dela med dig din fedoramapp/martina/mathilde på dropbox din jäkel sidf
>>
>>53330240
Antal skottskadade i de nordiska storstäderna 2010 – första halvåret 2015.

Stockholm 189
Göteborg 109
Malmö 63
>>
>>53330211
>är det en neger?

lmao nepp, men skulle nog kunna tänka mig att betäcka en frustande best till djungelpaj så länge hon är söt

>Hon kommer göra slut med dig (ifall det ens blir något) när hon hittar din martinamapp

ingen hittar mina hemliga mappar, varför tror du att jag har gömt dem?
>>
>>53330205
>dkn allt jag vill ha är ett lugnt liv med en konservativ sötpaj till fru och bilda familj i någon mysig förort eller mindre stad, fri från islam, feminism och all skit vi ser nuförtiden

Vi har samma dröm mannen. Guds fart som sagt.
>>
Jag är 20 år och har runkat 4 gånger idag
>>
>>53329961
Bra låt.
>>
File: image.png (679 KB, 707x683) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
679 KB, 707x683
>>53330262
>dkn vill tro att allt får ett lyckligt slut
>>
>dkn jag har rödpillrat min mamma om flyktingsituationen och berättade om 123 män på 100 flickor för en halvtimme sedan
>hon börjar storma och matar mitt stormande med nytt stormande
>hon försöker rödpillra min pappa men han är fortfarande fast i att "det är väl inte så jättemånga som kommer till sverige?" detta har pågått i flera veckor, men nu börjar han bli mer öppen för diskution.

Så småningom kommer jag och mina föräldrar springa runt och sätta upp klibbor. Jag längtar favä.
>>
>>53330205
>flytta till poland
>Kan inte polska

men du
>>
File: 1426604465824.jpg (261 KB, 2048x1152) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426604465824.jpg
261 KB, 2048x1152
>>53330262
Kommer den byggas bland de norska bergen? Det hade varit ganska coolt.
>>
>dkn ingen vanilla coke
:/
>>
>>53330368
>dkn jag har rödpillrat min mamma
Den här meningen...
>>
>>53330309
Jag vet ju vart de ligger.. Kommer söka upp vem denna flicka är och berätta om dem.
>>
File: 1445296635346.jpg (62 KB, 491x357) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445296635346.jpg
62 KB, 491x357
>>53330327
>dkn man för första gången häromdagen kom två gånger under 20 min
>>
File: storasvarta.png (897 KB, 1215x895) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
storasvarta.png
897 KB, 1215x895
>>53329390
ayy lmao fick hon här
>>
>>53330307
>skjuteholm
>>
>>53330368
>dkn jag har rödpillrat min mamma

nu antyder du att kvinnor någonsin kan rödpillras
>>
File: 132754354257.jpg (17 KB, 225x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
132754354257.jpg
17 KB, 225x240
>>53330368
>"det är väl inte så jättemånga som kommer till sverige?"

Hur blind kan man vara?
>>
File: 1450300151707.png (336 KB, 482x1397) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450300151707.png
336 KB, 482x1397
>>53330368
>"det är väl inte så jättemånga som kommer till sverige?"
visa bilden och låt elden stiga mer
>>
File: 1390242671024.jpg (2 MB, 3264x2448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1390242671024.jpg
2 MB, 3264x2448
varför är tråden så dålig
>>
>>53330462
>nordfront
>>
>>53330307
Och /capita?
>>
>>53330462
Fast tänk om han påpekar att nordfront inte är en pålitlig eller neutral källa då? Vad säger stormbögshandboken om detta?
>>
File: 1452194924530.png (188 KB, 327x316) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452194924530.png
188 KB, 327x316
>>53330441
Kvinnor följer alfan i familjen eller bekantskapskretsen. Uppenbarligen är anon mer alfa än sin egen far.
>>
>>53330462
>nordfront

>>53330467
stormsnorrar
>>
>>53330368
Visa honom Affes statistikblogg och Tinos blogg.
>>
>>53330498
Eftersom Stockholm ungefär är dubbelt så stort som Göteborg så är det ganska lika. Göteborg kanske har marginellt fler, inte märkvärt fler.
>>
>>53330488
>>53330506
>>53330523
källan står ju fan längst ner på sidan

>faktiskt tro att nordfront är bra nog att fixa fram egen statistik
>>
>>53330368
>diskution

Bra jobbat, förövrigt

Många bäckar små...
>>
>Du kommer aldrig att få schweiziskt medborgarskap

Bara heema mig fäm
>>
>>53330401
:^)
>>53330441
Ja, min mamma är inte helt dum i huvudet som resten.
>>53330445
Det frågade vi också, och min mamma sa väldigt effektfullt "Fortsätt jobba i city då, fortsätt blunda för sanningen, fortsätt göra det"
>>53330462
Jag sa att jag läste en nyhet från avpixlat (pisscuckarna) varpå hon sa "läs inte där! de ljuger. De lägger till saker som inte stämmer." Tror inte nordfront är direkt bättre.

>>53330548
linka mann1
>>
>>53330512
>Kvinnor följer alfan i familjen eller bekantskapskretsen. Uppenbarligen är anon mer alfa än sin egen far.


Låt mig gissa, du är "rasrealist" också och kan nämna massa rasbeteenden?
>>
>>53330436
>eyy gurl, that hair looks soft liek cotton
>>
>>53329920
Sikta direkt på hans krokiga panna

OCH KOLLA HONOM RAKT I ÖGAT!!!!!!!!!!!!!!!!
>>
>>53330569
Förlåt, jag vet faktiskt att det stavas diskussion, var bara väldigt slarvigt och snabbt skrivet. Förlåt senpaj.
>>
File: 1446683581242.png (353 KB, 454x539) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446683581242.png
353 KB, 454x539
>Kvinnor följer alfan i familjen eller bekantskapskretsen. Uppenbarligen är anon mer alfa än sin egen far.
>>
>>53330567
>källa: folkutbytet accelererar
>FOLKMORD FOLKUTBYTE KOLONISATION
Jamenvisst. Det här är ju rena universitetsavhandlingen :^)
>>
>>53330589
http://www.tino.us/
https://affes.wordpress.com/

Inläggen får du leta fram själv, det finns en del.
>>
>>53330589
artikeln på nordfront hämtar statistik från affes statistikblogg som i sin tur hämtar den från SCB
>>
>>53330581
>dkn ska söka masterutbildning på ETH till hösten 2017

Ber till gudarna att jag kommer in.
>>
File: 1445183744521.jpg (90 KB, 558x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445183744521.jpg
90 KB, 558x700
>>53330436
>Cute Butt -;)
>>
>>53330589
>linka
fyfan det heter länka ditt jävla äckel
>>
File: Me_in_a_Fedora.png (403 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Me_in_a_Fedora.png
403 KB, 640x480
>Kvinnor följer alfan i familjen eller bekantskapskretsen
>>
File: 1452176290045.jpg (11 KB, 251x242) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452176290045.jpg
11 KB, 251x242
>>53330567
Jag gick in och kollade vad det var för "källa". Tydligen är det någon wordpressblogg.

https://www.nordfront.se/folkutbytet-accelererar-svenskar-minoritet-2041.smr
https://affes.wordpress.com/2015/03/28/folkutbytet-accelererar/
>>
>snubblarna försvinner
>fedoraanon börjar
krukmakeri
>>
>>53330662
Heter det inte mannen också?
det låter f1 skoj favu
>>53330634
tack
>>53330637
tack

>dkn har aldrig brevat något stormigt innan, men nu är det fan dags.
>>
File: 1422888203188.jpg (21 KB, 239x246) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422888203188.jpg
21 KB, 239x246
>>53330691
>Affes Statistik
>>
File: 1423486245015.jpg (54 KB, 530x530) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423486245015.jpg
54 KB, 530x530
>>snubblarna försvinner
>>fedoraanon börjar
>krukmakeri
>>
>>53330691
har du lässvårigheter anon?

>Detta visar en sammanställning av offentlig statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) som Affes Statistik-blogg har gjort.

bloggen sammanställer statistik från SCB den hittar inte på det själv
>>
>>53330720
>dkn har aldrig brevat något stormigt innan, men nu är det fan dags.
sätt på ett snubbel så jag kan filtrera dig
>>
>>53330760

>t. affe
>>
>>53330691
>går in på bloggen
>scrollar ner
>ser källan
Oj vad svårt det var
>>
>>53330327
Jag är 50 och runkat 4 gånger idag
>>
>>53330759
dela med dig mapparna jocke
>>
>>53330717
>inser detta först när snubblarna försvinner igen
>>
File: wewe.pngwew.png (395 KB, 590x927) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wewe.pngwew.png
395 KB, 590x927
heh
>>
File: storasvarta2.png (568 KB, 1171x824) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
storasvarta2.png
568 KB, 1171x824
kom på något kreativt jag ska skriva då
>>
>>53330462
>dkn SD är okej med detta
>>
VI ÄNDRAR NU ARBETSSÄTT OCH GÅR IN I VALMODE. VI UPPMANAR VÅRA MEDLEMMAR ATT SPENDERA SÅ LITE TID SOM MÖJLIGT I RIKSDAGEN OCH ISTÄLLET ÄGNA SIG ÅT UTOMPARLAMENTARISKT ARBETE. SVERIGE STÅR INFÖR EN STÖRRE KRIS ÄN NÅGONSIN SKÅDAD FÖRR!

t. SD Oktober 2015

>Januari 2016
>det som har hänt är en 1-minuters dutub-film och några klibbor skickades till en grekisk ö en gång
>samtidigt så har 100 000 fler flyktingar kommit in i landet och det sker massvåldtäkter över hela landet dagligen

Är SD ett stort skämt? Varför gör de inget?
>>
>>53330881
ayy gurl you damn fine
>>
>>53330881
Hade.
>>
>>53330873
kanske en annan gång, ska ut nu
>>
>>53330717
Var det någon som sparade knektors erkännande och massa fedorabrev i ett kollage?
>>
>>53330881
Skulle du kunna tänka dig en vit man?
>>
File: 1452107500678.jpg (18 KB, 258x245) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452107500678.jpg
18 KB, 258x245
>>53330914
Till och med stormbögarna gör mer utomparlamentariskt arbete än dom lol
>>