[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden - Gör tråden bra igen-upplagan
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 466
Thread images: 151
File: 1435179731894.webm (3 MB, 1536x864) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435179731894.webm
3 MB, 1536x864
Hej nu
>>
File: Roberto1.jpg (290 KB, 1000x1478) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Roberto1.jpg
290 KB, 1000x1478
>Folk som studerar och ska lämna landet klagar på att andra suger välfärd
ayyyy
>>
Jag vill knula en hö te
>>
>>53331932
jag med favä
>>
>det finns stormbögar här inne i tråden som vill förstöra de svenska kulturerna
>>
Breva en bra träffbild så sätter jag GÖR SVERIGETRÅDEN BRA IGEN kepsar på dem.
>>
File: 1446683581242.png (353 KB, 454x539) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446683581242.png
353 KB, 454x539
>Alla invandrare är äckliga avskum.

>Det är bara sanningen. Män är inte svin, det är rasifierade människor som är det.
>>
File: 13985543677712.jpg (24 KB, 441x334) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13985543677712.jpg
24 KB, 441x334
Breva musik som skolmördare och stormbögar ALDRIG kommer förstå

https://www.youtube.com/watch?v=WKnVaDwUg5s
>>
File: tu400.jpg (22 KB, 352x352) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tu400.jpg
22 KB, 352x352
>dkn vill flytta utomlands men har ingen utbildning
>>
File: 1432415444699.jpg (89 KB, 516x358) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432415444699.jpg
89 KB, 516x358
>>53331932

Inte jag
>>
File: 1419781850325.jpg (947 KB, 2560x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419781850325.jpg
947 KB, 2560x1920
>>53331958
>>
>>53331961
Skolmördare och anime går ju hand i hand
>>
>dkn tjänade 300k förra året och betalade 10k i skatt

Svenska staten blåst och helvete, försök att hitta mig SÄPO jag sitter bakom 10 VPN:s
>>
File: 1452364678238.jpg (124 KB, 503x709) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452364678238.jpg
124 KB, 503x709
En apokalyps skall anlända och rensa upp vår värld
Räkenskapens dag, en hämnd så fruktansvärd
Folket återvänder till sin ursprungliga doktrin
Inget förbarmande över Jahves svin

Nordstjärnan skall gnistra på himmelens mörka rand
En svart sol i våra inre skall sätta deras värld i brand
Ödets spjut åter i vår ledares hand
Elfenbenstorn skall rämna, förtryckarnas guld skall bli till sand
>>
>>53331963
Det har inte alla invandrare som kommer till Sverige heller.
>>
File: leftists.jpg (204 KB, 1224x737) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
leftists.jpg
204 KB, 1224x737
>det finns folk som oironiskt tycker att den svenska staten är bra
>det finns folk som oironiskt tycker att skatt är bra

Vad är det för fel på vänster"människor"?
>>
>>53331961
https://www.youtube.com/watch?v=dCDMGu-xi30
>>
>>53332038

>man SNSD gått och blivit baserad
>>
>>53332025
>antyder att Sverige inte är ett unikt land, globalt sett
>>
>>53332038
Man måste inte gilla den nuvarande staten för att gilla konceptet av en stat som man betalar skatt till
>>
>>53332023
Varför är alla stormbögslåtar bara nationalist-klyschor ordande på ett sätt så att de rimmar?

Det där med meter fattar de fortfarande inte dock
>>
File: 139890432739467.webm (3 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
139890432739467.webm
3 MB, 1280x720
>>53332023
>Hitlerrunk
>>
File: 1449533381352.jpg (20 KB, 306x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449533381352.jpg
20 KB, 306x306
>>53332038
>>53332069
>>
File: lana2.jpg (129 KB, 673x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lana2.jpg
129 KB, 673x700
>>53331961
https://www.youtube.com/watch?v=f0YKo8tx4x0
>>
>>53332038
>lyssna på negrer
>>
>>53331987
Detta är vad för mycket frihet gör.

Lenin och Palme, inte Friedman och Locke. Okej? Leve kamratskapet.
>>
>>53332082

En stat som endast använder pengarna de snott och på exakt rätt sätt, låter som en utopi.
>>
>>53332089
t. negerdunkanon
>>
>>53332006
Började med denna, men det är så jävla många kepsar att göra.. aja, får väl bara bita i det sura äpplet och vara hjälten /svt/ inte förtjänar
>>
>>53332096
Stel webm. Man ser att hon märher att han filmar men försöker låtas som att det inte händer.
>>
>>53331927
>folk vars förfäder arbetar och bygger upp välfärden
>de tar del av denna välfärd
>drar sedan iväg till ett annat land och bygger upp välfärd där och har sina barn ta del av den välfärden
>de som stannar kvar i landet får istället bidra åt Achmed och Muhammed
>>
>>53331961
https://www.youtube.com/watch?v=M9BNoNFKCBI
>>
Angående frågan om Sverige bör gå med i Nato, finns det dolda poänger man kanske inte direkt tänker på?
>>
>>53332038
>>53332069
>"hurr durr antigen är man för totalt fri marknad eller så är man kommunist och vill ha 100% skatt!1!!11"

haha aa
>>
>>53332146
>anarkokapitalism
ayy
>>
Jag ska dra en runk, ska ni ha något?
>>
File: 1443543033041.jpg (174 KB, 1533x961) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443543033041.jpg
174 KB, 1533x961
Hur översätter man "cringe" till svenska?
>>
File: 1446446964718.jpg (541 KB, 772x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446446964718.jpg
541 KB, 772x900
>>53331987
NÄR DU SER DEN VITA VALEN
>>
File: 1343985164199.jpg (15 KB, 200x303) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1343985164199.jpg
15 KB, 200x303
>>53332182
>låt mig sätta ord i mun

bra brev

>>53332196

Nä, är knappast ancap senpai.
>>
File: 1450582038727.jpg (1 MB, 3264x1836) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450582038727.jpg
1 MB, 3264x1836
>>53332158
ta denna då
>>
>>53332218
cringlan
>>
>>53332149
Nejdå! Jag äslar stormbögsmusik! Jag skriver faktiskt egna låtar. Hör här

Nordanvinden ska blåsa över norden
Norden fana ska föras över jorden
Vargaskall i fjällens land
Svenskt stål biter... som en tand... en arisk tand!
Vi marscherar under fanan...
Vår ras är vår uniform
Äsch jag ger upp
>>
>>53332218
Kringera

>vara ny
>>
>>53332218
KRINGERING
>>
>>53332234
den från göteborgsträffen innan var bättre
>>
>>53332218
Kringera om man vill få folk att kringera.
>>
>>53332173
Bra låt favä
>>
File: 1452237633436.jpg (13 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452237633436.jpg
13 KB, 640x640
>morsan var tvungen att dö när jag var 3
>farsan var tvungen att misshandla och överge mig
>adoptivfamiljen var tvungen att känslomässigt överge och svälta mig
>stödfamiljerna var tvugna att låta andra barn antasta och ofreda mig
>staten var tvugna att sätta mig i en skola med 90% babbar
>skolan var tvungen att lägga ner all tid på svenskaundervisning
>staten var tvungen att skicka runt mig till 8 olika familjer
>gick i 12 olika skolor mellan 1-9
>gick knappt ut grundskolan
>klarade inte att på gymnasiet
>soc klagar på mig konstant eftersom jag är efterbliven och helt KNULLAD av alla år av misshandel, våldtäkt, antastning, trauma etc
>psykologen(35 årig kvinna) säger att jag ska vara mig själv

ASSÅ KNULLA UPP MITTTTTTTTTTTT LIIIIIIIIIIIIIIV
>>
File: 1441392437599.jpg (410 KB, 1508x641) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441392437599.jpg
410 KB, 1508x641
TILLSAMMANS SKA VI BYGGA EN NY VÄRLD
MED ETT STORSLAGET FOLK SOM KAN FÖRSVARA HEM OCH HÄRD
>>
File: 1445161422492.jpg (3 MB, 4128x2322) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445161422492.jpg
3 MB, 4128x2322
>>53332270
har dig senpai
>>
>>53332251
Ord gör ont anon
>>
Du skrev ">det finns folk som oironiskt tycker att skatt är bra" vilket är ett ultimatum

Skatt är ju både bra och dåligt, det beror enbart på hur det används
>>
>>53332233
>man en barnrumpa som bor hemma hos mamma är lolbertarian

Men ja det vår stat sysslar med är stöld. Skatt är bara moraliskt försvarbart om det gynnar samhället det beskattar. Invandringen gynnar inte oss, tvärtom så förstör det samhället.
>>
>>53332263
Jag gillade oironiskt din text men jag ser vad du menar

>>53332323
ETT HJÄLTARS FOLK SOM VÄRNAR OM SITT BLOD
SOM SKA BEFRIA VÄRLDEN FRÅN DEN FALSKE PROFETENS ORD
>>
>>53332311
Med den uppväxten skulle du kunna bli en utmärkt stormbög favä
>>
File: images (18).jpg (8 KB, 194x259) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
images (18).jpg
8 KB, 194x259
>>53332311
>>
>>53332234
NS2D kunde lika gärna vara turk favä, solkors med. Alltid de mest icke-ariska som har lättast för att bli stormbögar konstigt nog.
>>
>>53332311
Vilket parti tänker du rösta på? :3
>>
>>53332218
Hur översätter man "video games" till svenska?
>>
>>53332323
daglig påminnelse om att den mellersta bilden är helt okej enligt lolbertarianer
>>
File: image.jpg (2 MB, 3264x1836) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
2 MB, 3264x1836
>>53332234
>inte breva den utan namn

>>53332270
Nej
>>
>>53332328
>klubbpump
>heil
>inverterad heil
>svart kraft
fuktigt värre
>>
>>53332218
rycka till av genans favä
>>
File: 1448493847232.png (2 MB, 1203x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448493847232.png
2 MB, 1203x1200
FÖR DETTA FOLK
OCH FÖR DESS LAND
>>
File: muller1.jpg (58 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
muller1.jpg
58 KB, 600x800
>>53332349

Är knappast lolbertarian, sorry famo.
>>
>>53332233
dock har väl du aldrig upplevt hur fattigdom tär på folk. Att kämpa för att få mat på bordet. Du åt väl oxfilé till middag varje dag under din uppväxt.
>>
File: R8pNw4m.jpg (3 MB, 2450x1761) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
R8pNw4m.jpg
3 MB, 2450x1761
>>53331932
Vill hellre knula en sötpaj favæ
>>
>>53332415
hade denna redan innan också favä. Det får bli denna då.
>>
>svenska kvinnor
>>
File: 1448741618482.png (1 MB, 740x833) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448741618482.png
1 MB, 740x833
>>53332421
Vi svär att kämpa mot en värld i brand
>>
>>53332311
Du har levt ett hårt liv, men det som inte dödar härdar och att sitta och tycka synd om sig själv på en Bangladeshisk tv-shop för Uzbekistanska lerdockor hjälper knappast.

Dessutom tror jag att du överdriver för att få sympati.
>>
>>53332446
>längsta ryggen någonsin och ingen röv

m e n d u
>>
>>53332069
>inte alltid varit
man1... du ska lyssna på mig mer
>>
>>53332415
>>inte breva den utan namn
fel av mig. Kollade inte så noga utan tog första jag såg favä
>>
File: socialism.jpg (204 KB, 813x1097) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
socialism.jpg
204 KB, 813x1097
>>53332434

Varför skulle någon som är fattig vilja ha ännu mer fattigdom i form av socialism?

Förstår inte vad du försöker få fram favä.
>>
>>53332328
>röka när man är gravid

s m h t b h
>>
>>53332331
fltå
>>
>>53332535
på med snubblet badboll
>>
>>53332328
Vitt skräp
>>
File: swedish.png (577 KB, 1352x575) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
swedish.png
577 KB, 1352x575
hello sverigetråden, can any of you read these words? I think they're titles or descriptions for people since the following words are names

any help would be appreciated
>>
https://www.youtube.com/watch?v=LmWOOrwDUug

Fan bara Donald kan få mig tårögd. Finns det inga stor biffiga män förutom Söderlund i Sverige?
>>
File: 1437912139980.jpg (167 KB, 634x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437912139980.jpg
167 KB, 634x960
>>53332393
Är omyndighetsförklarad så jag får inte rösta.
>>
>>53332525
Blev ju inte bättre för människor i under högklassen med moderaterna. Alla sjukskrivna som behövde jobba fast sjuka osv.
>>
File: 1452127272348.png (233 KB, 397x402) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452127272348.png
233 KB, 397x402
>>53332535
>>
>>53332182
>>53332233
vänta nu SNSD är INTE sidf?
>>
>>53332585
Var tror du att du är?
>>
>>53332525
>snsd var kapitalismcucken hela tiden

vippra dig själv min man
>>
>>53332602
>så jag får inte rösta.
Förlåt. Vilket parti sympatiserar du med?
>>
File: shinobu fyra.gif (571 KB, 512x288) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
shinobu fyra.gif
571 KB, 512x288
Onigiri var inte ett misstag men jag tror min mage håller på att spricka
>>
File: 14272646214255.jpg (55 KB, 690x490) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14272646214255.jpg
55 KB, 690x490
h-hej anon... vad gör du?
>>
>>53332610

Kan bero på att moderaterna inte ens är i närheten av att vara höger. Socialism, bara lite mindre än socialdemokraterna.
>>
>>53332637
han brukar mobilbreva samtidigt för att motbevisa att det är samma person
>>
File: 1440550859079.png (557 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440550859079.png
557 KB, 1013x676
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda dom bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för dom dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
>>53332535
Svårt när ens gravidcravings är cigg och sprit. Får kasta ungen i göta älv, det är en synd att få barn utanför äktenskapet ändå.
>>
>>53332714
Ge mig en puss
>>
File: milj.jpg (57 KB, 588x372) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
milj.jpg
57 KB, 588x372
Sverige för alla
ingen är illegal.
>>
>>53332752
:3
>>
>>53332726
Jo visst är moderaterna inte jättehöger, men samtidigt står de på höginkomsttagarnas sida.
>>
>>53332311
Gå med i SMR
>>
>>53332752
Skicka barnet till kisshoran favä, hon skulle nog ta hand om det
>>
>>53332679
KD
>>
File: 1443638107032.jpg (9 KB, 193x245) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443638107032.jpg
9 KB, 193x245
>>53332752
>Svårt när ens gravidcravings är cigg och sprit. Får kasta ungen i göta älv, det är en synd att få barn utanför äktenskapet ändå.
>>
>>53332740

>Hell fucking Seger.

Dra åt fanders din jävla anglofil
>>
File: carlanderskamco.jpg (187 KB, 1159x787) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
carlanderskamco.jpg
187 KB, 1159x787
>>53332328
>>
File: 1452358556019.jpg (45 KB, 396x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452358556019.jpg
45 KB, 396x385
>>53332812
>dkn mira övergav oss
>>
>>53332752
är detta ett erkännande?
>>
>>53332752
Är det pågens eller Mdongos barn?
>>
>>53332812
Är det apex hanrejeri, att ta hand om andras ungar? Fast får hon en liten del av pågen blir hon väl nöjd
>>
>>53332775
Slagvänligt ansikte
>>
>>53332789

Att "stå på höginkomsttagarnas sida" har ingenting med höger- eller vänsterskalan att göra.

Att få jobb att löna sig genom att göra det billigare att anställa och sänka skatter gynnar alla. Men sedan är det så mycket annat som förstör ändå.
>>
>>53332864
Tack gode jävla Gud att det hände. Man kunde inte vistas i tråden utan att folk törstade efter henne
>>
>>53332858
skrattade favä
>>
>>53332916
jag saknar henne

t. en av törstarna
>>
>>53332864
Mira var aldrig en vän
>>
>>53332877
Hade det varit Pågens hade jag tagit bättre hand om barnet :^)
>>
Jag har aldrig ätit majsbröd. Det låter gott och ser gott ut, är det gott?

Funderar att baka det imorgon när det är hemlig T
>>
>>53332588
PLEASE respond, even if it's just to tell me it's unreadable even for swedish speakers. I have no idea what to make of it since I don't
>>
>>53332950
>Hade det varit Pågens hade jag tagit bättre hand om barnet :^)
HELL
>>
File: 1432065379652.jpg (1 MB, 2448x3264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432065379652.jpg
1 MB, 2448x3264
Jag vill klämma på bbq's lår!
>>
>>53332910
>Att få jobb att löna sig genom att göra det billigare att anställa och sänka skatter gynnar alla.
håller med dig. Men samtidigt måste vi få in pengarna som behövs för sjukvård, skola, invandring (blir dyrt) osv. Men bara för att fler ska få jobb så ska sjuka människor inte behöva jobba, så enkelt är det.
>>
>>53332945
nej hon brevade aldrig friterat kiss
>>
>>53332954
det ser väldigt gott ut favä

https://www.youtube.com/watch?v=lnFQl8lkt3M
>>
>>53332954
Fråga Ormé. Han vet säkert.
>>
H O R A
O
R
A
>>
>>53332977
Är det Pågens klänning
>>
>>53332954

Ja men jag skulle nog hellre göra focaccia.
>>
>>53332752
Rannsaka dig själv

Min gravid fv är rak kant

Om pågen inte vore största hanrejen någonsin så skulle du också vara det
>>
File: 1447951848107.png (30 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447951848107.png
30 KB, 640x640
>>53332858
>>
>>53333018
Nej, men han bär den bättre :^(
>>
https://www.youtube.com/watch?v=C7L9V7oGRv8

BERNIE 2016 FAVÄ GRABBAR
>>
File: 1452177972889.jpg (179 KB, 1462x1462) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452177972889.jpg
179 KB, 1462x1462
>>53332954
>hänga med sina kompisar
>det är en "träff"
Snubblare inte ens en gång
>>
Öj, GBG! Är öltörstet äkta? Trött på normalbögar? Vad sägs om att försöka tränga oss in på gamingbaren GG och sen dra till andra lång när vi inser att vi inte kommer komma in?
>>
>>53333026
När det är Pågens barn kommer jag vara rak kant :3
>>
>>53333069
T R U M P är bättre.
>>
sorry im lost could any of you direct me to a general where i can find icelanders
>>
>>53333046
ge tips till hur en svenne kan få fv är du snäll
>>
>>53333114
>T R U M P

jagjag favä
>>
>>53332988

Ser inte varför staten ska betala allt åt alla, speciellt när staten inte hanterar pengar speciellt bra och servicen som erbjuds, vare sig det är skola, sjukvård eller någonting annat oftast är skandalöst dålig.

Sänk skatterna istället och låt folket behålla sina pengar. Du är beroende utav staten i form utav bidrag, staten vägrar ge dig sagda bidrag så du blir tvungen att jobba eller dö, låter som en bra stat som man vill leva under :^)
>>
>>53333082
>han vet inte att snubblarna träffar varandra normalt nu utan att kalla det för träff och annat
>>
>>53333093
Ikväll?
>>
>dkn hittade en 5 år gammal redbull
>dkn drack upp den
Inget farligt va? Dricka går väl inte ut på samma sätt som mat?
>>
File: shiggy.png (302 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
shiggy.png
302 KB, 500x375
>>53333069
Rannsaka dig själv familia
>>
vad ska vi breva för fuktigt när >>53333333 kommer?
>>
File: jimmieriksdagen.jpg (56 KB, 960x597) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jimmieriksdagen.jpg
56 KB, 960x597
>>53333069
tack gode gud att vi har bra politiker i sverige i alla fall
>>
>>53333173
Japp!
>>
>>53333185
BARBARIET
>>
>dkn tråden kommer inte få >>53333333
>>
>>53333128
eve general on /vg/, enjoy my man!
>>
File: bernie7.jpg (119 KB, 720x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bernie7.jpg
119 KB, 720x900
>>53333069
>Bernie "The Cuck" Sanders

Ja han verkar väl lovande om man har en pingisboll innanför pannben1.
>>
>>53333128
N/A
>>
>>53333093
Nästa helg.
>>
>>53333174
vifif dina njurar
>>
File: killermikereagan.jpg (98 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
killermikereagan.jpg
98 KB, 640x640
>>53333069
VI GJORDE DET SVT

FEEL THE BERN

https://www.youtube.com/watch?v=QmtAsnS42_0
>>
File: 1416356028633.jpg (79 KB, 940x969) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416356028633.jpg
79 KB, 940x969
>>
>>53333230
Varför inte båda?
>>
File: 1452136357128.png (514 KB, 584x602) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452136357128.png
514 KB, 584x602
>systembolagets reklamer
Jävla horungar jag vill ha Beer on wheels och rea
>>
>>53333093
Detta >>53333230
>>
>>53333237
RTJ är bra skit
>>
>>53333174
Vif
>>
>>53333145
Staten behöver inte betala allt åt alla. Men att vi har en sjukvård och att skyddsnät är jag tacksam för. Vem som helst kan råka ut för något och då ska det inte handla om ens privata ekonomi om man ska få vård eller inte.

Så jag betalar gärna en summa av min lön varje månad till staten för att samhället så fungera.
>>
File: 1447787170609.jpg (113 KB, 450x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447787170609.jpg
113 KB, 450x600
>>
Ursäkta att jag är så dålig på detta, men ingen annan tog sig an detta.
>>
>>53333069
>antyder att man kan ha en hög civilization utan stor separation mellan de högsta och de lägsta
>>
>>53333275
Se >>53333261

Inte säkert att vi kan nästa helg bara, men det får vi se då.
>>
>Går på mataffären
>Nästan alla produkter förutom frysrätterna är portionerade för 2 personer eller mera

Jävla nbögar
>>
få ;^)
>>
>dkn inga fina siffror
>>
För Sverige i tiden
>>
AIK SM-GULD 2016
>>
BARBARIET
>>
BARBARIET
>>
>>53333200
typ nu eller?
>>
File: 1428908578611.jpg (82 KB, 450x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428908578611.jpg
82 KB, 450x600
>>
>>53333323
>han äter inte för två
lel pinne
>>
>>53333271
Varför ser knula2ds låli jämt så oanständig ut?
>>
File: 1389524670529.jpg (21 KB, 202x204) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1389524670529.jpg
21 KB, 202x204
>>53333332
jävlar vad nära..
>>
>>53333271

Men tänk på folkhälsan!
>>
>>53333369
Jajamänsan.
>>
>>53333130
Breva i tråden, finns väl några lediga töser kvar, eller har Kirino sälat affären med Glad katt? :^)
>>
Grabbar vi var för söliga. :(
>>
>>53333345
>>53333346
>>53333348
>>53333349
Detta var mig en dedikerat spamattack! hela fyra brev inom loppet av 2 sekunder. SVERITRÅDEN KOMMER DÖ
>>
File: 1447787170608.jpg (79 KB, 339x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447787170608.jpg
79 KB, 339x600
>>
>>53333314
Sparad
>>
>>53333425
Du förstår varför när du blir äldre :^)
>>
File: 1451157806938.jpg (117 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451157806938.jpg
117 KB, 640x640
>>53333445
Sluta inte.
>>
>>53333333
>>
File: 7310960039211.jpg (826 KB, 1612x1354) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
7310960039211.jpg
826 KB, 1612x1354
>>53333372
>han äter inte familjeportioner
lel lyfter du ens
>>
>>53333323
har du slutat gymma ?

trycker lätt minst en "2" portionare per måltid
>>
File: so6.jpg (53 KB, 504x380) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
so6.jpg
53 KB, 504x380
>>53333288

Det skulle kunna fungera, tyvärr tar vi in 200 000+ om året om utöver dessa så kommer det alltid finnas människor som inte gör något med ska ha allt från staten.

Det kommer aldrig fungera med välfärd under en längre period då det är ett pyramidspel, speciellt inte när det föds färre personer än vad som krävs för att upprätthålla det och man ersätter dessa genom massinvandring. Det kommer straffa oss inom snar framtid.

Vi början redan se vilka effekter den anvarslösa politiken har och det kommer bara att öka i framtiden.
>>
>>53333401
Jag kanske kommer, är i Göteborg
t. Jude
>>
>>53333507
Det är typ 2000 kalorier i en halv sån där
>>
>>53333314
Äntligen lite fuktigt OC, tack anon :)

>>53333425
>inte märka att det var >>53333333
>>
File: 1417662182360.png (75 KB, 983x1013) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417662182360.png
75 KB, 983x1013
>>53333314
>inte ta en bild med faktiska snubblare på
>>
Jag är socialdemokrat.
>>
>>53333407
>särskriva gladkatt
Men gud
>>
>>53333552
och?
>>
>>53333373
Hon speglar min själ
Du förstår, jag har två personligheter, snällaste 2d brevaren du någonsin kommer träffa och galen jävla baka hentai
>>53333397
M-Men beer on wheels
>>
File: 1448563797431.jpg (226 KB, 440x532) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448563797431.jpg
226 KB, 440x532
>>53333560
>>
File: 1450793399327.png (316 KB, 500x654) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450793399327.png
316 KB, 500x654
>>
>>53333560

Varför inte bara skriva "Jag är dum i huvudet."? Mycket enklare favä.
>>
>>53333254
>>53333310
>>53333371
>>53333491
I fucking hate her stupid face but I keep fapping to her. Why?
>>
>>53333237
jävlar vad mycket respekt man tappade för KM, trodde han var en tuff snubbe och inte någon demokratisk-politisk tönt för lika rättigheter och annan sån nördskit
>>
>>53333552
>kaloricucken
>>
>>53333549
N1! Inväntar svar från Carl/Carlanderska/Kalle/Kal P Dal/Karl eller vilket namn han nu går under
>>
File: 1450328090610.jpg (109 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450328090610.jpg
109 KB, 640x640
>>53333552
lite kagge har väl ingen dött av
>>
File: 1447787170618.jpg (145 KB, 940x627) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447787170618.jpg
145 KB, 940x627
>>
>>53333578
>>53333622
FETTON
>>
File: 133254365543.png (4 KB, 222x211) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
133254365543.png
4 KB, 222x211
>>53333620
Har du ens lyssnat på hans musik?
>>
>>53333578
>>53333552
>>53333654
>vara fetton
>>
saknar muminmamman favä ;_;
>>
>>53333617
Sluta skriva på engelska, Pontus. Vi vet att det är du.
>>
>>53333509

Deffar favä familj, blivit sambofet och har ätit ruggigt ohälsosamt under julhelgen
>>
File: 1447787170633.jpg (152 KB, 960x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447787170633.jpg
152 KB, 960x960
>>53333617
finns inget dumt med hennes ansikte
>>
File: 31.png (567 KB, 1947x838) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
31.png
567 KB, 1947x838
>dkn TRS har startat filosofipodcast
>>
>>53333599
>t. arbetslösa 24 åriga neeten
>>
>>53333648
Jag borde absolut inte dricka ikväll

Men jag är på standby, säg till om det blir av
>>
>>53333702
mira > bbq > my > lina > muminmamman > maja
>>
>>53333656
>>
>>53333681
bara springa juvelerna och inte lyssnat så mycket på låttexterna favä
>>
>>53333702
Faktum är att hon var ganska tråkig

Söt, trevlig och ganska mysig men inget spektakulärt
>>
>>53333515
vad glad hon ser ut
>>
>>53333531
Ja visst finns det brister i det nuvarande systemet. Dock tycker jag inte det är rätt väg att gå att vända på klacken 360 grader.

Ska t.ex vara svårare att få bidrag, för nyanlända ska det vara krav att börja lära sig svenska direkt för att överhuvudtaget få några pengar från staten. Även för personer som sitter och tar bidrag nu ska det vara utvärderingar om personerna inte kan göra lättare jobb, jobba 25% och liknande.
>>
>>53333718
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fetalt_alkoholsyndrom
>>
>>53333766
Men kom igen nu.
>>
File: image.jpg (99 KB, 830x178) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
99 KB, 830x178
>>53333702
>dkn sparade inte hennes vocaroos
>>
File: 1437920236516.png (134 KB, 330x474) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437920236516.png
134 KB, 330x474
>>53333734

Är du? Inte undra på att du är en såsse lmao.
>>
>>53331873
>Gör tråden bra igen-upplagan
Du kan hjälpa till genom att sluta snubbla.
>>
>>53333815
inte jag heller, saknar de favä.

Ping anon
>>
>dkn ingen kort fv
>>
>>53333567
vi nämner inte det namnet längre
>>
JAG ÄR PÅ MINA KNÄN
SNÄLLA SNÄLLA SNÄLLA
DÖÖÖÖDA MIIIG
JAG VILL DÖÖÖÖ
SÄTT EN KULA I HUVUDET PÅ MIIIII-IIIG!
>>
>>53333744
M-man behöver inte alkohol för att ha kul :^)

Juden var ju typ på iallafall.
>>
>>53333748
mumin > bbq > my > andra trådflickor > Sallad > kisshora
>>
File: wut.jpg (96 KB, 1024x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wut.jpg
96 KB, 1024x576
>>53333796
>Fetal Meme Syndrome

Skärp till dig för fan, bara för att någon enligt dig inte är snygg så betyder inte det att de har någon form utav missbildning
>>
File: 1431976576826.png (151 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431976576826.png
151 KB, 500x375
Hei Sverige :3
>>
>>53333885
Mm strax
>>
>>53333795

Såklart, och sedan har du statlig monopol på en del saker, otroligt krångliga och många regler för annat, en jävla massa skatter och annat som gör det dyrt, svårt och omständigt att försöka anställa folk. Och sedan klagar man på att ekonomin går trögt. Kanske ska staten sluta lägga sig i, vi går i exakt samma fotspår som USA och resten av EU även fast bevisen finns där, skiten fungerar inte.
>>
File: 1448370960585.jpg (326 KB, 936x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448370960585.jpg
326 KB, 936x1500
>>53333875
>dkn ingen lång fv
>>
>>53333878
Förlåt ;_; muntermisse?
>>
>>53333906
Mira/kisshoran är rätt trevlig

t. knäppchattvän
>>
File: 1422918036452.jpg (139 KB, 612x612) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422918036452.jpg
139 KB, 612x612
>>53333912
Hej Noreg, snälla släng ut alla negrer och ge mig asyl
>>
>>53334002

1, 4, 2, 5, 3
>>
>>53333719
Sås.
>>
>>53334001
>dkn hon aldrig brevade bild på friterat kiss
>>
File: tvek.png (60 KB, 220x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tvek.png
60 KB, 220x250
>>53333711
>deffa under vintern
>>
>>53334001
Hon var ju bara aggressiv i tråden mot alla som inte suktade efter henne, riktigt drygt.
>>
>>53333719
TRS?
>>
File: warning3.jpg (2 MB, 1704x1242) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
warning3.jpg
2 MB, 1704x1242
>>
>>53333768
>>53334059
Hur jävla blind får man vara? Den här snubben tror på allvar att helvetet kommer att stoppas. Låt oss skratta åt honom.
>>
File: 1382867818032.gif (691 KB, 700x504) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1382867818032.gif
691 KB, 700x504
>>53334035
hehe mm
>>
File: gt-4.jpg (190 KB, 784x588) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gt-4.jpg
190 KB, 784x588
>>53334001

Nbög kvää
>>
>>53333901
Det har du rätt i. Jag är redo om det blir av
>>
>>53333922
Ja jag är absolut för privatisering av sjukvård, skola och andra statliga företag. Dock har man sett att det inte gått bra alla gånger, men så länge det blir samma vård och skolgång så inga problem. Men börjar fifflas med det att skolor enbart tar in vit människor, att vissa sjukhus bara vill hjälpa folk med pengar så blir det fel och ett splittrat samhälle.

Om dessa problem uteblir så ser jag inga som helst problem med det.
>>
>>53334002
Varför är vita kvinnor så otroligt jävla fula?
>>
File: 14432412441.gif (2 MB, 300x236) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14432412441.gif
2 MB, 300x236
>>53334087
lel

Det är verkligen ett gäng ungar från /pol/.
>>
File: 1448582630144.png (891 KB, 663x725) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448582630144.png
891 KB, 663x725
>>53334001
>Du kommer aldrig att dra ut kuken ur Kissmiras varma rövhål och sedan "tvinga" henne att ta den i munnen
>>
>>53334110
Var snäll.
>>
File: 1447787170603.jpg (34 KB, 339x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447787170603.jpg
34 KB, 339x600
>>
>>53334132
Haha aa
>>
File: rumia4.jpg (248 KB, 633x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rumia4.jpg
248 KB, 633x1200
>>53334072
The Right Stuff, mest kända för deras skitbrevar /pol/ podd
>>
File: warning1.jpg (2 MB, 1704x1242) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
warning1.jpg
2 MB, 1704x1242
>>
>>53334132

Här är ditt >you
>>
File: 1447787170615.jpg (86 KB, 569x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447787170615.jpg
86 KB, 569x1024
>dkn ingen martina kk som suger på din snopp
>>
>>53334188
Saus
>>
File: 1437233152222.png (593 KB, 950x1335) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437233152222.png
593 KB, 950x1335
>>53334174
mm hehe
t. Är på telefon och orkar inte
>>
>>53334115
Redo typ nu? Vi har en öppnad burk som ska drickas upp bara, sen är vi redo. GG eller andra lång? Fick lägesrapport av Lia-anon från GG innan, verkar lite tvek om man får plats.
>>
File: 1441226602396.jpg (99 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441226602396.jpg
99 KB, 900x900
>>53334262
>>
>>53334197
>spendera så mycket tid för 0.07%
>>
File: 29544616912-n800.jpg (852 KB, 800x1046) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
29544616912-n800.jpg
852 KB, 800x1046
>>53334033
Precis, men 2 = 4 förstås

Grisaknoen har dock saftigast kropp, så tror hon skulle vara det goaste knullet och mysigare i längden
>>
File: spardeg1.gif (1 MB, 680x551) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
spardeg1.gif
1 MB, 680x551
Vad tänker tråden på just nu?
>>
>>53334196
ah
gick in på sidan och det låter förfärligt favä
https://www.youtube.com/channel/UC9ff15w4ufviWfv9UfIuByA
wes cecil har ganska intressanta föreläsningar
>>
>>53334112
haha mm gå till din dubbelD-fv
>>
VI
>>
File: yukino.jpg (143 KB, 889x899) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
yukino.jpg
143 KB, 889x899
>>53334321
>dkn ingen fv
>>
File: 1417643217654.jpg (130 KB, 968x1452) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417643217654.jpg
130 KB, 968x1452
>>53334295
;^)
>>
>>53334148
Varför tror folk att alla på /pol/ sympatiserar med Svenska Bajsnödighets Rörelsen? Mest massor konservativa "muh freedum" amerikaner där
>>
>>53334321
hur tomt och orättvist mitt "liv" är
>>
>>53334131

Någonting privatägt ger ägaren rätten att bestämma själv vilka han eller hon vill ha att göra med, ser inte problemet med frihet.

Ett tvinga en privatklinik att ge någon vård känns rätt absurt, precis som det skulle vara absurt att tvinga ICA att ge bort mat till folk som inte har råd med mat.
>>
>>53332311
Det enda som stör hatare mer än att du ger dig på dem, det är att du bara släppe ditt hat till andra, slutar bry dig och arbetar för din egna framgång.
>>
>>53334385
Sade jag det eller?
>>
File: 1447184147941.jpg (91 KB, 900x591) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447184147941.jpg
91 KB, 900x591
Vad har hänt med tråden?
Den har blivit obeboelig på bara nån vecka.
Tråden är till och med äckligare än den här bilden nu. Fyfan vad fult det är med såna där töjningar.
>>
File: bjorn-borg2.jpg (67 KB, 529x485) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bjorn-borg2.jpg
67 KB, 529x485
>Andra sidan är ni klara

Deportera alla dalmasar
>>
>>53334001
>törsten
>>
File: 1447787170610.jpg (52 KB, 480x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447787170610.jpg
52 KB, 480x640
>>
>>53334366
Sluta breva icke-vita kvinnor din rasförrädare. HELL SEGER!
>>
File: 1426418196151.jpg (183 KB, 602x692) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426418196151.jpg
183 KB, 602x692
>>53334339
D-du med
>>
>>53334366

Ska ta mig en promenad till affären för pmax, du kan ju fortsätta knäppa/kika/wechata/facebooka/skypa dina tio tjejer. Själv ska jag lyssna på en podd.
>>
>>53334448
Hur ska vi göra Stockholm bra igen?
>>
>>53333885
https://www.youtube.com/watch?v=prDmBp7dLtU
>>
>>53334497

Deportera alla bönder och bygg Disneyland av Södermalm
>>
>>53334497
Har Stockholm varit bra?
>>
File: 1447787170624.jpg (75 KB, 339x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447787170624.jpg
75 KB, 339x600
>>
File: 1447532894014.jpg (94 KB, 762x1047) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447532894014.jpg
94 KB, 762x1047
>>53334273
Ska duscha bara, kan vara på språng inom en timme
>>
värsta tråden på länge
>>
>>53334478
>dkn köpt pmax
>dkn lyssnar podd
Är jag SNSD?
>>
>>53334398
Ja självklart så får ägaren/ägarna rätten att bestämma själv, så länge det inte blir diskriminering.

Beror ju på om sjukhuset är privatägt och man får stå för kostnaderna själv eller om det fortfarande går på högkostnadsskyddet. Jag tycker enbart det ger ett delat samhälle om t.ex bara folk med pengar få gå till ett visst sjukhus medans fattiga får gå till ett annat. Blir inget bra samhälle.

Ser ingen likhet med att ICA måste ge bort mat till folk som inte har råd.
>>
>>53332602
Varför blev du omyndigförklarad?
>>
>>53334542
Då avvaktar vi lite. Hojta till när du är redo.

Ping Jude, hur blir det?
>>
File: jack.png (529 KB, 592x592) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jack.png
529 KB, 592x592
>>53333907
>bara för att någon enligt dig inte är snygg så betyder inte det att de har någon form utav missbildning
>>
>>53334544
>t. Brevar detta varje tråd
>>
File: 1434736745456.gif (1 MB, 720x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434736745456.gif
1 MB, 720x480
https://www.youtube.com/watch?v=DPKaelSI2vU

Ganska kåt favä, bara jag eller?
>>
>>53334582
>dkn sista tåget går om 1 timme
Tar 4 timmar med tåget väntar ni?
>>
File: 1383838493006.png (25 KB, 973x253) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1383838493006.png
25 KB, 973x253
>>53332602
>omyndighetsförklarad

Hvorfor?
>>
>>53334450
>>törsten
>>vän
mm

>>53334463
Men jag har ju mongolblod också verkar det som så det är väl inget problem?

>>53334478
Nej, orkar inte prata med tjejer för att jag inte är redo för ett förhållande igen

>>53334605
Rannsakning smög1
>>
>sverigetråden
mer som skittråden för att vara ärlig
>>
>>53334617
Se till att hinna innnan krogarna stänger så väntar vi, familj :^)
>>
>>53332990
Gjorde kisstyskan detta? vadfaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan?
>>
>>53334582
Njaa, kanske. Kanske kommer förb
>>
>>
>>53334569

Vissa är beroende av att staten ger dem mat, andra kan gå och handla sin egna mat.

Vissa är beroende av att staten ger dem sjukvård, andra kan betala för sin egna sjukvård.

Det är inte diskiminering för att ett företag gör ett val, det är frihet.
>>
>>53334670
>eh jag vet inte

haha aa
>>
>>53334648
annars blir det väl supa-hela-natten hos er? :^ )
>>
File: enough.jpg (14 KB, 316x202) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
enough.jpg
14 KB, 316x202
>snubblarna är tillbaka
>>
File: Nicole Watterson.png (763 KB, 1280x1800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Nicole Watterson.png
763 KB, 1280x1800
>>53334605
>brevar min favorit hönslips
Najs favä.
Varsågod, en söt katt.
>>
>>53334692
>kanske
Inte ännu ett svek! Får hemska blixtbakåtar från NDT~

>>53334713
Man är la inte den som är den!
>>
>>53334720
>>>/qa/405176
Tror du att det går att bli av med dem?
>>
>>53334703
Sa aldrig att det var diskriminering för att man får ett val. Utan så länge det inte blir diskriminering att man t.ex inte vill hjälpa mörkhyade.

Men beror ju på om sjukvården ska gå på högkostnadsskyddet eller inte. Jag är för att privata sjukhus öppnar så länge högkostnadsskyddet funkar, alla är välkomna och det är samma vård.

Blir ett segregerat samhälle om man släpper vården helt fri där enbart rika har råd. För om ett sådant sjukhus öppnar så kommer fler och fler och det blir som i USA. Vilket inte är att föredra.
>>
File: costanza_400x400.jpg (19 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
costanza_400x400.jpg
19 KB, 400x400
>>53334720
>>53334781

>Jag är för dum för att använda anonymize

Anons, allihopa
>>
File: Namnlös.png (2 KB, 860x44) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Namnlös.png
2 KB, 860x44
>>53334781
haha aa
>>
>>53334781
>An alternative would be to add a setting which shows everyone as anonymous which is activated by default and then everyone who wants to see tripfags can just disable that setting. win - win.
Detta är ju bokstavligen redan en grej i alla 4kanalstillägg som heter duga
>>
>>53333288
Ifall vi inte hade enorm socialism hade vi kunnat bygga välfärden effektivare. Konservativa var först med välfärdsstaten, sedan expanderade socialismen den till bild relaterad
>>
File: vgh.png (2 KB, 355x25) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vgh.png
2 KB, 355x25
>>53334720
>>53334781
om det är så jävla jobbigt
>>
>>53334833
Varför snubblar du dock?
>>
>>53334640
>>>vän
Precis. :3
>>
Ping Påg1 och bbq, kommer ni på NDT16?
>>
Hej förresten
>>
>>53334870
käften
>>
>>53334870

Det triggar autister
>>
>>53333531
Du är faktiskt jävligt baserad. Hur kommer det sig att du snackar om frihet nu då?
>>
File: .jpg (2 MB, 1732x1189) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
.jpg
2 MB, 1732x1189
>>
File: sweating man.jpg (8 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sweating man.jpg
8 KB, 250x250
>149 dagar kvar till NDT
>>
>>53334583
ja ja jag ser dig
>>
>>53334946
vitt skräp
>>
>>53334896
Om det blir av så~
Finns det något bättre sätt än att fira 2-årsdagen än med cp-fylla på gärdet? :^)
>>
>>53334842
>>53334861
>alla dessa brevsvar i stil med "MEN ÅH SLUTA SVARA HONOM" som ett resultat av att man inte inser att ett trådmongo bara var SIDF/Sallad
>>
>>53334898
Hej bby

>>53334925
Varför hälften av alla ankor autister?
>>
>>53334961
147 kvar
>>
>>53334946
Vad är skillnaden på hattarna?
>>
File: 1432833847011.jpg (612 KB, 800x770) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432833847011.jpg
612 KB, 800x770
>>53334898
Hei :3
>>
File: png.jpg (82 KB, 1363x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
png.jpg
82 KB, 1363x720
Jag fattar inte
>>
>>53334946
köper du med kepsar till alla IVL också?
>>
File: UNLIMITED.gif (2 MB, 438x363) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
UNLIMITED.gif
2 MB, 438x363
>>53334640
>Rannsakning

Nej du favä
>>
>>53334946
>Dalas hakkors och ahegao
FUKT
>>
>>53335011
håll mig uppdaterad
>>
>>53335071
Kan göra designa en keps, men ni får betala själva favä
>>
File: 1446350085698.jpg (11 KB, 367x271) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446350085698.jpg
11 KB, 367x271
>>53334542
>>53334775
så andra lång 21.30~?
>>
File: 17mxbzibwnlfmjpg.jpg (30 KB, 500x324) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
17mxbzibwnlfmjpg.jpg
30 KB, 500x324
>>53334871
onigai setsumei
>>
>>53335015
Chimpanscucken snälla
>>
>>53334473
>naizuri
>>
>>53333922
Hade staten lagt av att lägga käppar i hjulet för microbryggerier hade varenda håla haft en. Vissa landsändar som nere i kiviks hade du haft ciderpressare överallt. Jag tror att folk hellre köper sitt lokala dåliga mikrobryggda öl på ICA eller så, än att cuckas av systemets värdelösa butiker, priser och att det är sådant jävla motstånd till att starta ett bryggeri. Byråkratin är vansinnig.
>>
File: 1448021734869.png (191 KB, 844x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448021734869.png
191 KB, 844x676
>>53335063
>>
>>53335014

Vet faktiskt inte, en del autister brukar ju vara kall, hård logik, och då kanske det passar att vara ancap.
>>
>>53335101
Det blir kanon!
>>
>>53335100
mm du får pengar på plats :^ )
>>
File: Hap7l7s.jpg (65 KB, 601x931) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hap7l7s.jpg
65 KB, 601x931
>Försöka ta oanständiga bilder av sin fv och dela på sociala medier

Men varför dock?
>>
File: JDRL8866.jpg (385 KB, 800x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
JDRL8866.jpg
385 KB, 800x1200
>>53335081
>smögen är en sheevbrevare
>>
>>53335190
f1h1
>>
File: hotaru.jpg (125 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hotaru.jpg
125 KB, 1280x720
>>53335063
Du uppnådde ett högre plan av levande
Omedetou!
>>
>>53335063
Jag ska knula dockan!
>>
>>53335089
vad menar du med ahegao? Är inte det någon 2d skitporrgrej?
>>
>>53334833
>>53334842
>>53334856
>>53334861
Det har ju ingen effekt.
Då är ändå hela tråden fortfarande bara diskussion om olika snubblare och deras liv.
>>
File: 1452121585909.jpg (68 KB, 816x582) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452121585909.jpg
68 KB, 816x582
>>53335197
>Han är inte en sheevbrevare

Breva en ny tjej förresten, hon är 7/10
>>
File: sverigeciv5.jpg (423 KB, 1680x1050) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sverigeciv5.jpg
423 KB, 1680x1050
>
>>
>>53334398
Men du. Klinker och vårdpersonal måste fan tvingas att ge första hjälpen och att behandla saker som kan ge perrmanenta problem omedelbart.

Det är fan vanlig medmänsklighet, och då håller jag annars med dig om det mesta i att privatisera vården.
>>
>>53334925
Tror du bara behöver uppmärksamhet eftersom du får inte nog IVL.
>>
>skinkmonster som snabbspringer mario kart
r1 snabbt
>>
>>53335221
ok filtrera dem då :)
>>
Ping #2dcirkeln
Vad ska man kika på den här säsongen? Har inte hängt med i svängarna. Lämnade in rapporter och labbar värt 30 hp igår, varit lite trasig.
>>
File: 1421525142758.png (489 KB, 523x699) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421525142758.png
489 KB, 523x699
>>53335197
>anno det nuvarande året
>inte sheevbreva
>>
>>53334569
>Beror ju på om sjukhuset är privatägt och man får stå för kostnaderna själv eller om det fortfarande går på högkostnadsskyddet. Jag tycker enbart det ger ett delat samhälle om t.ex bara folk med pengar få gå till ett visst sjukhus medans fattiga får gå till ett annat. Blir inget bra samhälle.

Det är ju för fan exakt så det är idag i storstäderna, din jävla hjärnsläppscuck.
>>
>>53334946
>>53333314
fuktigt värre.
>>
>>53335244
>7/10
Mann1 hon blev röstad till Kanadas vackraste kvinna 2015 och är 33 år, hon åldras som vin

En frufu i toppklass
>>
File: 1391973230571.jpg (54 KB, 535x479) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1391973230571.jpg
54 KB, 535x479
>rasistiska tonåringar som föddes med silversked i röven snackar politik
>>
>>53333875
Anon, du vet väl att den blonda personen på den bilden är en pojke.
>>
File: 257049.jpg (30 KB, 580x580) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
257049.jpg
30 KB, 580x580
Läsa Historien om Sverige
j/n?
>>
>>53335318
Dagashi Kashi
>>
>>53335247
nuke it
>>
>>53335345
>rita en flicka
>haha aa det är en kille xD
Jävla japaner
>>
>>53335333
> är 33 år


GRI VI
>>
>>53335345
bevisa det
>>
>>53335333
Ser ut som en groda
>>
File: 1450923250525.png (495 KB, 800x1030) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450923250525.png
495 KB, 800x1030
Ska man ta och gifta sig, eller?
>>
File: 33 år.jpg (21 KB, 327x262) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
33 år.jpg
21 KB, 327x262
>>53335333
Vilken 33 åring är sötast?
>>
>>53334775
När kan ni igen om det inte går nästa helg?
>>
File: Mdongo.jpg (120 KB, 473x630) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Mdongo.jpg
120 KB, 473x630
>>53335334
>En primat som lärt sig använda dator snackar politik

ööhhh...
>>
>>53335457
Helgen efter det antagligen.
>>
>dkn ingen fv att sondmata
>>
>>53335351
Den är rätt bra. Använd dem inte som läroböcker dock. Fulla med anekdoter.
>>
>>53335296
Det skulle göra det lite bättre men vore mycket bättre med förslaget på qa.
Då fär snubblarna och ni snubblerfans det ni vill ha också, precis som nu.
>>
File: 1347481760013.jpg (5 KB, 200x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1347481760013.jpg
5 KB, 200x200
>>53335458
Alla människor är primater ditt dumma fanskap
>>
http://oddshot.tv/shot/abdoutoobeasty-2016010911013365

>Sodacuck

TriHard EleGiggle
>>
>>53335334
F B A N O N
>>
Badboll, brevar du inte på /fit/ längre?
>>
>>53335458
Hur uppnår man chimpans-läge?
>>
>>53335318
>dkn man inte ens har kollat för man sitter och betar av bakstocken
>>
File: lothar.png (29 KB, 587x262) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lothar.png
29 KB, 587x262
>dkn han inte gjort en uppdatering sen dess
vififif
>>
Ny 2d-podd när?
>>
>>53335518
Ja?

>>53335541
Åratal av autistiskt bajsbrevande
>>
File: 1447538409578.jpg (164 KB, 427x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447538409578.jpg
164 KB, 427x640
>>53335541
Kolla upp Tinytrips rutin
>>
>>53335539
>2012+
>besöka /fit/
>>
>>53335333
Vilka fina siffror favä

>>53335364
Jag kan atombomba mina egna städer?
>>
>>53335545
jvdk
>>
>>53335521
???
>>
File: 209.png (367 KB, 600x398) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
209.png
367 KB, 600x398
>>53335458
>En primat
Ja det stämmer din parvel
>>
>>53335601
ja
>>
>>53335400
Sök på bilden och se själv mann1.
>>
NÄR KOMMER DALAS POD ÄR FRÅGAN!
>>53335579
>>
File: 1449934013071.jpg (283 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449934013071.jpg
283 KB, 1920x1080
>>53335318
Sekkou Boys
Ojisan to Marshmallow
Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu kanske är värd
Boku Dake ga Inai Machi kanske är värd
Prince of Stride för att jag älskar sport2D

>>53335390
Kan du inte hantera en riktigt kvinna?

>>53335410
kväääää

>>53335428
Du gillar ju HÖ TE så kanske din bild

>>53335601
tack senpai
>>
>>53335592
Bara ta HGH J/N?
>>
>>53335364
Helghast snälla
>>
File: anon snälla.jpg (76 KB, 578x411) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
anon snälla.jpg
76 KB, 578x411
>>53335569
Är du en sådan där mongolid?
>>
>>53335648
>Prince of Stride
Är inte det fujoshit?
>>
File: 1449588106100.jpg (128 KB, 800x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449588106100.jpg
128 KB, 800x500
>>53335660
Visst, men du kanske ska lyfta lite med
>>
File: 1451663919781.jpg (84 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451663919781.jpg
84 KB, 1280x720
>>53335711
Kanske, inte ännu i alla fall. Men sport2D innehåller alltid lite fujoshi
>>
>>53335756
Hur lång står det att du är i ditt pass?
>>
>>53335756
Jag menar att du ska ta det, Carl, hört att det kan ge dig några centimeter!
>>
>>53335318
är ganska skitsäsong favä så dåligt tillfälle att hänga med i svängarna igen
>>
>>53335247
al malmou
>>
>>53335811
Sedan när blir man längre av HGH (efter puberteten)?
>>
>>53335756
Rekommenderar du att cykla utomhus på vintern eller kommer man ramla och dö?
>>