[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden - Fredagsfestupplagan
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 436
Thread images: 151
File: 1450297700104.jpg (35 KB, 208x382) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450297700104.jpg
35 KB, 208x382
Äta
Dricka
Titta på
Spela
Lyssna på
Läsa (lol nörd
>>
File: 1447787170634.jpg (158 KB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447787170634.jpg
158 KB, 1080x1080
>>
File: 1446683581242.png (353 KB, 454x539) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446683581242.png
353 KB, 454x539
>Kön, ålder, ras, bakgrund, politisk åsikt tack. Jag vill ärligt mest förstå var det gick fel för dig.
>>
fortsätt breva bra musik :3
>>
>>53289665
Fast mycket av hans musik handlar ju om att Jamal faktiskt gjorde något fel.
>>
File: 1450611660321.webm (117 KB, 500x282) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450611660321.webm
117 KB, 500x282
>>53289106
yare yare daze
https://www.youtube.com/watch?v=xRFTTjKtlUU

>>53289649
>Äta
ecochips
>Dricka
arisk mjölk
>Titta på
LoGH
>Spela
doto
>Lyssna på
vattenpojkarna
>>
File: 1428137837723.jpg (45 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428137837723.jpg
45 KB, 640x480
>Kön, ålder, ras, bakgrund, politisk åsikt tack. Jag vill ärligt mest förstå var det gick fel för dig.
>>
File: 1452206407766.png (576 KB, 601x630) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452206407766.png
576 KB, 601x630
>>53289717
https://www.youtube.com/watch?v=vLU4sAsLZ5E
>>
File: 1447787170631.jpg (151 KB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447787170631.jpg
151 KB, 1080x1080
>>
File: Hen.jpg (122 KB, 768x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hen.jpg
122 KB, 768x1024
"Hens" kuk är större än din. Hur känns det?
>>
File: arierpaj.png (351 KB, 444x489) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
arierpaj.png
351 KB, 444x489
Söt
>>
>>53289829
Gissningsvis som ett misslyckande för hen.
>>
File: 1454345466554.jpg (130 KB, 683x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454345466554.jpg
130 KB, 683x1024
>man stormbögar blir skitarga över pro-svart musik gjorda av svarta

Hycklare favä. Visar verkligen att de bara är små rasister.
>>
File: 140430240280.jpg (36 KB, 400x396) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
140430240280.jpg
36 KB, 400x396
donken efter man har lyssnat på att hallicka en fjäril
>>
>>53289779
https://www.youtube.com/watch?v=MIMW0aHN0ks
>>
>>53289767
Lite mer än ett år. Jag lär mig bara naturligtvis, så tar det lite längre. Det hjälpar inte att det e ofta så lätte att prata engelska istället.

Så e jag en blatte. OH WELL
>>
File: dirk nowitzk.jpg (70 KB, 640x427) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dirk nowitzk.jpg
70 KB, 640x427
>>53289896
>spela basket och VITA en svart kvinna en gång
>>
https://www.youtube.com/watch?v=GzKvJ94r1kk
>>
>>53289463
>>53289907
ge fedoran tack
>>
Topp 20 för Zara Larsson
>>
>>53289890
>rasister
Ja
>små
njae
>>
>>53289945
vilken lirare barnet kommer vara på basket ändå ju, dirk tänkte långsiktigt.
>>
>>53289928
Ja du är en blatte. Vilken del i världen är du från oh vite person?
>>
>>53289763
vilken sorts dildo satt han på när han spelade in den där låten?
>>
>>53289997
Kanada.
>>
>>53289717
https://www.youtube.com/watch?v=QAlo_1zQDuo
>>
File: 1447787170629.jpg (115 KB, 960x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447787170629.jpg
115 KB, 960x960
>>
>>53290026
Din mammas
>>
>>53289705
>>53289766
ni har brevat 4 fedoror för det brevet nu det räcker

>>53289730
aa. Typ "jag var inte neger nog" "jag älskade inte min ras nog" "jag hatade inte vita tillräckligt mycket"
>>
File: 1452215529452.jpg (63 KB, 600x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452215529452.jpg
63 KB, 600x900
>>53289717
>Detta tjat

https://www.youtube.com/watch?v=_QWby2CvfIs
>>
>>53290036
Jag ångrar genast att jag var taskig emot dig. Kanadicker är faktiskt 100% ok. Tar du min ursäkt?
>>
File: 1450218229901.jpg (169 KB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450218229901.jpg
169 KB, 1080x1080
>>53290049
SÄLLSYNT
Ä
L
L
S
Y
N
T
>>
>>53289988
Hennes bröder är ju bara 180 och de är halvnegrer. Riskabelt favä.

Han borde ha dejtat en basketnegress.
>>
>>53290071
Hur fan går man full neger? Dvs blir 100%.
>>
File: 1447787170611.jpg (136 KB, 690x1279) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447787170611.jpg
136 KB, 690x1279
>>
>>53289890
inte full stormbög. Hade inte stört mig om det inte vore för att dom försöker pissa på vita samtidigt. Att vara stolt över sin ras/kultur är inte det samma som att hata andras, även om den evige juden försöker få folk att gå emot varandra hela jävla tiden.
>>
File: 1452018038703.jpg (142 KB, 800x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452018038703.jpg
142 KB, 800x800
>>53289829
Det där är ju en tumblrfeministhora, varför brevar du om hur hon är transa hela tiden?
>>
File: pYR9CGhZNM-2.png (22 KB, 300x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pYR9CGhZNM-2.png
22 KB, 300x250
>>53290038
>Carla Bruni
bra smak.

>>53290083
>Tar du min ursäkt?
bild relaterad
>>
>>53290145
När gör Kendrick det?
>>
File: 1447599167092.jpg (125 KB, 1200x675) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447599167092.jpg
125 KB, 1200x675
>>53289985
SMÅ
RASISTISKA
MÄN

[spoiler]>särskriva[/spoiler]
>>
det finns knark
>>
>>53290146
Jag gissar att anon skulle vilja vara en liten flicka
>>
>>53290177
Till mitt försvar trodde jag du var burgare och de äcklena förtjänar 100% hat.
>>
>>53290099
recessiva gener mann1
>>
>>53290146
Antyder du att det inte är samma sak?
>>
>>53289890
Svart """"kultur"""" är ju dock ganska jävla grisvidrig

>hurr jävla viting det är ert fel att vi bor i ghettot och Afrika är fattigt, alla poliser är onda, ayy shawty on my diq nyuqqah

t. lyssnar på negermusik regelbundet
>>
File: 1450042261353.jpg (75 KB, 500x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450042261353.jpg
75 KB, 500x750
>>
>>53290234
Jag tror inte det funkar så...
>>
>>53290145
>Att vara stolt över sin ras/kultur är inte det samma som att hata andras

Typ jo, och det har alltid varit så.
>>
>>53290187
kan du komma med lite?
>>
>>53290180
Hur ska han veta han har aldrig lyssnat på kendrick han gör bara vilda antaganden
>>
>>53290222
Burgare e lika billigt lösgodis. Det ibland finns någon bra, men mest e lite sämre.

I'm about 10% sure that makes grammatic sense.
>>
>>53289961
xDxDxD
riktig statistik gör ju skämtet mindre roligt när vita är underrepresenterade per capita men black people twitter och how I met your mother är ju så roligt medans du äter nutella med sked och köper prostata-dildos på ebay och lyssnar på kanye
>>
>>53290284
Nä favä.
>>
>>53290279
berätta det för dirk
>>
File: 1440550859079.png (557 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440550859079.png
557 KB, 1013x676
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda dom bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för dom dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
File: 1450196055854.png (865 KB, 592x591) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450196055854.png
865 KB, 592x591
>>53290278
Breva mera sällsynta martinor favä
>>
File: 1452287500404.png (1 MB, 1280x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452287500404.png
1 MB, 1280x960
tråden.png
>>
>>53290329
Jag tror inte han gifte sig med henne för att avla fram basketspelare.
>>
>>53290327
Berätta lite om dessa stolta rasmedvetna kulturer som inte sket på en annan.
>>
File: 1447601215574.png (2 MB, 1194x672) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447601215574.png
2 MB, 1194x672
>>53290181
>>
File: svensk man.jpg (165 KB, 732x599) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
svensk man.jpg
165 KB, 732x599
>dkn man aldrig vet om det är en svensk eller en "svensk"
>>
File: 1445550501520.jpg (480 KB, 1161x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445550501520.jpg
480 KB, 1161x1500
https://www.youtube.com/watch?v=7cufG2Dlxvk
sugen på bärsärkagång mot kineser favä
>>
>USB 3.0
>>
File: martinaröv.jpg (111 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
martinaröv.jpg
111 KB, 640x640
>>53290366
>>
>>53290371
Är det här från Starless?
>>
File: blue princess.jpg (83 KB, 452x671) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
blue princess.jpg
83 KB, 452x671
>>53290447

Jag med.
>>
>>53290454
>mother daughter exchange club
en sann patricier
>>
File: 1450218296089.jpg (164 KB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450218296089.jpg
164 KB, 1080x1080
>>53290467
Inte sällsynt
>>
>>53290310
Burgare är liksom billigt lösgodis. (sluta använda e för är. Även ifall du är på mobil låter du efterbliven).

Det finns ibland en bra godis, men de flesta godisar är sämre.
>>
>sverigetråden
mer som skittråden för att vara ärlig
>>
>>53290375
>kenyan + svensk + dirk
>inte ett experiment för att skapa superatleter

stega upp ditt konspirationssinne
>>
File: file.jpg (55 KB, 339x599) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file.jpg
55 KB, 339x599
>>53290366
>>
>>53290447
Är du finngol?
>>
>>53290491
Jo rätt så säker på det, man ser ju det på håret
>>
>>53290056
tror inte en trinity vibes classic silver 15cm är nr 1 för hanrejar som stjärtplugg dock.

>>53290130
Amerikaner är redan körda för dom är typ 20% vita. Full neger 100% är en afrikansk blåneger som endast använder saker som inte haft europeisk influens. En ärorik skapelse, om än mycket olik vad vi finner i våran värld.
>>
File: 1450306611980.png (262 KB, 360x539) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450306611980.png
262 KB, 360x539
>>53290561
inte heller sällsynt
>>
File: snut.jpg (18 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
snut.jpg
18 KB, 400x400
snuten är på våran sida <3
>>
>>53290567
litegrann
>>
>>53290511
B-but m-muh dialect.

I enjoy writing dialect-like compared to formal way.
>>
File: 1450227606387.jpg (35 KB, 400x583) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450227606387.jpg
35 KB, 400x583
>>53290583
>dkn man tyckte det var ganska h1 men sedan började de bajsa på varandra

Hade inte läst något om spelet och trodde inte det var riktigt det de menade med "extreme content", sista gången jag underskattar Nippon
>>
Hur tror ni att sverigetrådsinvånarna skulle klara sig i ett slagsmål?
Date-anon t.ex. Eller Musen. (fbanon Misaka?)
>>
>>53290180
Han sjunger bokstavligt att han är svart som hjärtat på en arier. Ergo vita=onda. Inte så svårt att räkna ut.

>>53290234
Men vita är längre för det mesta? Utom dom där från övre nilen som ser ut som pinnar.
>>
>>53290662
Mdongo hade vunnit
>>
>>53290685
Han börjar även varje vers med att han är den största hycklaren i 2015.
>>
File: carte-1-octobre-D.jpg (431 KB, 1024x1147) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
carte-1-octobre-D.jpg
431 KB, 1024x1147
Breva saker som får er att gå : "hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm...."
>>
File: 1441499965722.jpg (52 KB, 552x496) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441499965722.jpg
52 KB, 552x496
>>53290631
glömde bild faväää
>>
Skål mina vita brevarbröder
>>
>>53290685
>Men vita är längre för det mesta?

Afroamerikaner är väl längre än vita amerikanare? Hursomhelst beror det väl mest på diet när det kommer till svarta? Har sett resliga såsom korta rent slumpmässigt
>>
>>53290284
Hah. Nej. Det är som att säga att om du gillar sushi kan du omöjligt gilla pannkakor.

>>53290440
altmedia brukar skriva ut det

>>53290447
Även om det hade varit coolt om dom gjorde det där så är det hittepå. Det där är en bonde-dans för att hedra förfäderna. Gjordes aldrig i samband med krig. Filmen är kinesisk och "spirituell" och "interpretativ", dvs hittar på massa konstnärligt. Alla japsare i kommentarerna är arga som vanligt.
>>
>>53290740
Förstår inte vad du försöker antyda med bilden
>>
File: Dong.png (541 KB, 892x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Dong.png
541 KB, 892x720
>>53290685
>"I am the biggest hypocrite of the 2015"

Handlar inte låten lite om hur det blir ramaskri från dindusarna när en vit man skjuter en neger, trots svarta dödar varandra dagligen?

Dessutom så antar jag att han menar "aryan" som i aryan brotherhood, inte iranier

;^)
>>
File: 1415705508641.gif (3 MB, 322x178) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1415705508641.gif
3 MB, 322x178
>>53290704
TVÅ TIMMAR
>>
>>53290662
Ganska dåligt. Ingen bryr sig ändå.
>>
>>53290811
Bra där :^) hälsa "svensken"
>>
File: t6hvn3wp.jpg (1 MB, 936x5860) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
t6hvn3wp.jpg
1 MB, 936x5860
>>
>>53290895
Han menar nog vita.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=jjf0nUbGX_A
>>
>>53290826
>så är det hittepå
visste detta favä
gillar filmen även fast den tar vissa friheter
>>
>>53290685
Vita amerikanare har ju inte precis varit änglar mot svarta förutom i de senaste kanske 20åren ens om det så ilskan där är lite förstod.
>>
File: 144432554562.jpg (45 KB, 728x728) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144432554562.jpg
45 KB, 728x728
>>53290981
Vad fan är felet med att åka dit för att se Gotland?

Det är fint som det är.
>>
>>53290624
åh, kamrat
>>
>>53290960
Varför är du dryg och inte säger skål tillbaks? Inte schysst favä
>>
File: 1451601224421.jpg (156 KB, 663x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451601224421.jpg
156 KB, 663x960
>>53290890
Får mig att fundera bara, det är allt

>>53290979
Sedan när är "aryan" en benämning för vita personer, speciellt i USA? Ser du raskrig bakom varje lyktstolpe eller vafan är det frågan om?
>>
>>53290946
Tid väl spenderat

[spoiler]även om Calle hittade den åt mig[/spoiler]
>>
>>53290716
Jaha?

>>53290740
Så går det om man drar statsgränser imperialistiskt istället för nationalistiskt.

>>53290895
"Negrer sluta döda varandra snälla, det är ju VITA vi ska döda!"
sitter du och lyssnar på medans du köper stjärtpluggar, tittar på how i met your mother, och äter nutella med sked.
>>
File: Batman o Robbin.jpg (108 KB, 400x366) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Batman o Robbin.jpg
108 KB, 400x366
>>
>>53291056
mann1, jag är inte stormsnorren som pratar med röven.

Det är ju mer att peka ut elaka rasister att säga aryan än caucasian. Du vet, nazister och sådant.
>>
>>53291090
Haha, rätt rolig faktiskt.
Gjorde du den själv? :3
>>
>>53290814
>Afroamerikaner är väl längre än vita amerikanare?
Nej. Afroamerikaner snittar 176.9 cm och "vita" 178.4 cm med samma mätmetodik.
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_height#Average_height_around_the_world
>>
>>53291146
haha
>>
File: 144043204221.jpg (67 KB, 450x599) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144043204221.jpg
67 KB, 450x599
>>53291085
>sitter du och lyssnar på medans du köper stjärtpluggar, tittar på how i met your mother, och äter nutella med sked.
>>
>>53291070
10/10 webm favä
>>
File: 1448155449582.jpg (698 KB, 1776x1648) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448155449582.jpg
698 KB, 1776x1648
>Äta
chips
>Dricka
vodka
>Titta på
-
>Spela
Civ V
>Lyssna på
skype
>Läsa (lol nörd
tråden
>>
>>53290975
<3
>>
>>53291121
>Det är ju mer att peka ut elaka rasister att säga aryan än caucasian. Du vet, nazister och sådant.

Tvek
>>
>>53291045
F'låt! Skål!
>>
File: 1450835048338.png (233 KB, 397x402) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450835048338.png
233 KB, 397x402
>>53291085
>"Negrer sluta döda varandra snälla, det är ju VITA vi ska döda!"

Men vänta lite här, vem/vad citerar du nu?
>>
>>53291213

>>53290975
>>
File: 1452177989171.gif (2 MB, 329x377) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452177989171.gif
2 MB, 329x377
Breva saker som får er gå

"ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh"
>>
>>53291321
Snälla sluta ge honom (you):s
>>
>>53291338
>>
>>53291021
Men det är ju inte hat mot amerikanskt förtryck det är ju hat mot vita generellt baserat på Amerikanskt rastänk. Negrerna i USA vill knulla vita kvinnor och förstöra den vita rasen, och detta lyssnar Svenska hanrejer till... Varför? Respektera dig själv och andra.

Vita indoktrinerade flickpojkar som lyssnar på och sponsrar denna skit respekterar inte sig själva, och stöttar folk som pissar på andra. Skamligt.
>>
>>53291338
pppppppppPPPPPPPPFFFFFFFSSSSHHHHHTFPHSPHOTSHHHHHPRRRrrrrRrrrRrrrrtttttttt....
>>
File: ledsen loli i vagn.jpg (208 KB, 1200x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ledsen loli i vagn.jpg
208 KB, 1200x1600
>>53291338
>>
>>53291385
andra bilden dödade min bånge
>>
>>53291121
Arier är en arkaisk term för vita främst i väst. Det är rätt tydligt att han skrev det där för att avsiktligt pissa på vita och implicera att dom är genetiskt onda. Att du sitter och lyssnar på skiten och knärycks-reflexmässigt försvarar det med "lol white boy shoot a school xD"... Ta livet av dig man1.
>>
>>53291475
Men
>>
File: 1452164638786.webm (3 MB, 1280x533) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452164638786.webm
3 MB, 1280x533
>>53291338
>>
File: sheev.jpg (18 KB, 599x309) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sheev.jpg
18 KB, 599x309
>jag hittade mig skrikandes i ett hotellrum
>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
>>
>>53290814
>han tror på judegycklet att negrer är stora
åk till USA man1. Negrer är dvärgar.
>>
>>53291417
>>53291509
Så några negrer i Amerika för utlopp för sin ilska, vafan har det med mig i Sverige att göra? Har lyssnat på en eller två ISIS Nasheeds i mina dar med, men inte heller stödjer jag dem?
>>
>>53291417
https://www.youtube.com/watch?v=7cufG2Dlxvk

Jag stöttar vissa som pissar på andra bör sägas min vän.
>>
>>53289699

Hur gammal är hon nu?
>>
>>53291475
Sluta ;___;
>>
>>53291321
kendrick "vit slakt negermakt" lamar
>>
>>53291639
16
>>
>>53291570
Hur kommer det sig att NBA-spelare domineras av svarta då, och rätt långa ena? Anon svarade innan dock och det verkar som vita och svarta amerikanare är ungefär lika långa i snitt
>>
Innebär snubblarnas återkomst att NDT16 blir av?
>>
>>53291720
För de gillar verkligen basket.
>>
>>53291747

Ja
>>
>>53291535
min kuk

vanessa hudgens är en jävla sädesdemon
>>
File: martina19.jpg (88 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
martina19.jpg
88 KB, 640x640
>>53291639
Har du ändrat din åsikt om hur vidare hon är snygg eller inte ?
>>
File: 1451659427300.jpg (154 KB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451659427300.jpg
154 KB, 1080x1080
>dkn ingen badboll x martina sextejp att runka snoppen till
>>
>>53291747
Ja, men en hemlig ndt.

Nybögarna kan få träffbänken.
>>
>>53290975
>när väktaranon ritar serier.jpg
>>
>>53291957
>svika träffen innan träffen ens inträffar
>Sverige """""polare"""""
>>
>>53291957
>gammelbögar som aldrig snubblat får hänga med nybögarna vid bänken
T-tack
>>
>>53292037
Skoja bara.
>>
>>53291982
Den är bra, sluta klaga. Han blev väl dessutom ihop med någon amerikansk niggress.
>>
>>53291600
Men du sitter väl inte oironiskt och sjunger med nasheeds? Och nasheeds är inte ens i närheten lika mycket rashat som lamar o co

Vita svenskar som frivilligt sitter och lyssnar på negrer som kompensations-skriker och säger att dom hatar vita. Om du inte tänder på att folk pissar på dig så är det hyckleri.

>>53291624
sen våldtog dom och mördade massa kineser utan anledning för att dom hade 'gett sig' och var då värda mindre än smuts för japanerna. Fin dans, som egentligen aldrig har dansats där men ändå.

>>53291720
Finns ett par vita också men negrer gillar basket. De gillade boxning och dominerade den sporten också även om de genetiskt bör vara underlägsna vita på just det. Sen föll östblocket och ryssar & co kunde tävla och nu domineras boxning av fd öststatare som också gillar boxning.

Genetiskt borde västafrikaner vara bra på explosiv icke kroppsbyggar-styrka, typ sprint, längdhopp osv (Usain bolt t.ex.), öst- och saharaafrikaner borde vara bra på energi-effektivitet, typ långdistans, och europeer borde vara bra på saker som kräver kroppsbyggning (styrkesport, kasta tunga saker osv) och sporter som kräver 'balans' mellan explosiv styrka och uthållighet, typ boxning, ishockey (pga brist på 'roller'), simning, multisport osv. I sporter som kräver längd borde vita vara något bättre, men bara marginellt.

Att rätt lite av detta stämmer är pga kultur.
>>
File: 1447787170627.jpg (97 KB, 600x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447787170627.jpg
97 KB, 600x450
Är hon verkligen 16 bast nu?
>>
File: enhet731.jpg (72 KB, 600x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
enhet731.jpg
72 KB, 600x400
>>53292108
Bokstavligen vem bryr sig om gooks? Enhet 731 gjorde inget fel.
>>
File: xEbuHaD.png (480 KB, 591x502) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
xEbuHaD.png
480 KB, 591x502
>>53292108
>även om de genetiskt bör vara underlägsna vita på just det

Verkar som rasforskaren har talat.
>>
File: sweating man.jpg (8 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sweating man.jpg
8 KB, 250x250
>150 dagar till NDT
>>
>>53292109
1 april blir hon 16
>>
>dkn full
>läste igenom förra tråden
verkade som den var skit favä
>>
>>53292108
Men det är inte svenskar de hatar på utan vita amerikanare. Detta "vita personer" begreppet kommer ifrån USA din dumma kulturapproprierare. Jag har inget gemensamt med amerikanare och kunde inte bry mig mindre om att en grupp de har antagoniserat vänder sig emot dem ditt sär.
>>
>>53292108
>Men du sitter väl inte oironiskt och sjunger med nasheeds?
Men jo.
>Och nasheeds är inte ens i närheten lika mycket rashat som lamar
Vet inte vad de säger, men något om svärdet av Islam som ska skära när de otroende säkert.
>Vita svenskar som frivilligt sitter och lyssnar på negrer som kompensations-skriker och säger att dom hatar vita. Om du inte tänder på att folk pissar på dig så är det hyckleri.
Mig? Själv är jag svensk inte en vit amerikanare min man.
>>
File: vasa.jpg (14 KB, 173x141) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vasa.jpg
14 KB, 173x141
>hon stavar busig med z
>>
>>53292550
är HON 11?
>>
>>53292550
>buzig
>>
>>53292601
40+
>>
>>53292612
>danzig
>>
>>53292639
>Gdansk
>>
>>53292636
>dkn ingen milf kk
>>
File: wut.jpg (96 KB, 1024x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wut.jpg
96 KB, 1024x576
https://www.youtube.com/watch?v=4h1d5dCdiPM
>>
Solkors breva vikingamusik :3
>>
>>53292636
hallååå wt
>>
File: ycc2ILK.jpg (301 KB, 2448x3264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ycc2ILK.jpg
301 KB, 2448x3264
>>53292730
jvdk, helst gift så att hennes man blir hanrejad
>>
>>53292823
https://www.youtube.com/watch?v=G_R7bJahcwc
>>
>>53292852
>jvdk
gärna lite hängiga tuttar också favä
>>
>>53292912
tekniskt sett inte vikingamusik men bra iaf
>>
>>53292823
https://www.youtube.com/watch?v=rLU9gcqeOWU
>>
>>53292912
tack senpai, men finns bättre favä
>>
File: 1442097798169.jpg (132 KB, 768x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442097798169.jpg
132 KB, 768x1024
Hur känns det att ha en fv?
>>
dknipv
>>
>>53292986
breva dom istället för att klaga
>>
>>53293009
Varför brevar du downs-tjejen hela tiden SNSD?
>>
>>53293087
ja men minns ju varken namn eller dutube-länk favä
>>
File: 1452288630212.png (157 KB, 633x758) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452288630212.png
157 KB, 633x758
>dkn läser om Kinas fantastiska historia

>dkn alla dynastier som har kommit och gått
>Alla miljontals liv som har förlorats för alla fantastiska projekt
>Så upplyst folk att de aldrig föll för abrahamisternas idiotiska religioner
>dkn de är de enda riktiga herrefolket på jorden


>dkn kineserna med Zheng He som kolonisatör kunde ha koloniserat världen om inte en idiotisk kejsare hade förstört hela flottan
>>
>>53293129
>riscucken
>>
>>53292107
Jaha, och?
>>
>>53293129
Joel?
>>
>>53293129
Lel, dom klarade inte ens av att bygga en fungerande mur mot ett herdefolk besläktat med finnjävlarna.
>>
>>53292178
kantig

>>53292184
typ I, II, och IIb-muskelfibrer, slow twitch/fast twitch, genomsnittlig längd jämfört med diet, kapacitet att bulka upp osv. Allt detta går att mäta ganska lätt.

Är jag en "rasforskare xD" för att jag även vet att negrer har brun hud och att vita har trängre och längre näsgångar för att filtrera sand och värma snö, eller att vi har mindre läppar för att läppar har hög risk för frostskador och blodinfektion? Evolution man1. Folk anpassas efter sina omgivningar.
>>
>>53293198
Backe?
>>
>>53293089

Hon är ganska söt.
>>
>>53293129
>Så upplyst folk att de aldrig föll för abrahamisternas idiotiska religioner
>Zheng He
men du
>>
File: CPuGoSCWIAApFRZ.jpg (44 KB, 600x418) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CPuGoSCWIAApFRZ.jpg
44 KB, 600x418
>>53293225
>>
File: 1452157914525.png (89 KB, 399x382) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452157914525.png
89 KB, 399x382
https://www.youtube.com/watch?v=iRhWidMXyPw

Har negrer generellt vitare tänder, eller är det bara kontrasten som får det att se ut så?
>>
>>53293366
>imgur filnamn
>>
>>53293269
Skulle definitivt ha samlag med 10/10
>>
>>53292292
Fast de är amerikanegrer som inte förstår något om resten om världen. Dom hatar dig precis lika mycket som dom hatar amerikanska vita, och deras rashets påverkar Sverige lika mycket för att vi suger amerikansk kuk. Sluta försöka rättfärdiga ditt hanrejeri.

>>53292417
>men något om svärdet av Islam som ska skära när de otroende säkert.
De som inte tror på den enda guden ja, dvs folk som vägrar konvertera till judendom, kristendom eller islam. Men ingen av dessa är en ras, och deras huvudsakliga mål är att konvertera sverige till Islam, inte att cucka upp vår ras specifikt.

>Mig? Själv är jag svensk inte en vit amerikanare min man.
Negrerna menar rasen vita och det påverkar svenska hanrejer. "u white as fuck" t. zara larsson
>>
>>53293246
Vad fan vet du ens om boxning?
>>
>>53293387
Amerikanare har generellt vitare tänder favä
>>
>>53292676
>königsberg
>>
File: 6JDpRVh.jpg (286 KB, 1140x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
6JDpRVh.jpg
286 KB, 1140x960
>>53293402
Det där är inte hur imgur filnamn ser ut ditt jävla pulver
>>
>>53293402
är kvitter
>>
>>53293480
>imgurexpertcucken
>>
>>53293387
I USA är det väldigt vanligt med tandblekningar och att ha porlinsproteser på tänderna.
>>
>>53293402
>antyder jag orkar byta namn på filer från google
>>
>>53292823
https://www.youtube.com/watch?v=z0PvZGVPiJU
>>
>>53293521
>låtsas vara imgur expert-cucken
>>
>>53293387
Amerikaner har fluorid i sitt dricksvatten.
>>
Varför är all svensk nationalistisk musik så dåligt?
>>
>>53293387
fin låt
>>
>>53293591
På tal om vad?
>>
>>53293591
(Du)
>>
>>53293422
Låt oss följa din logik hela vägen ut, hur påverkar svarta amerikanare s.k rashets mig?
>>
>>53293650
Sanning.

När Ultima Thule är det mest kända bandet som gör en del nationalistiska låtar så är det fan illa.
>>
>>53293428
Att det kräver en balanserad fysik och att det sedan sovjets fall är en sport som totaldominerats av öststatare. Och att rätt få som inte är fattiga satsar på en karriär i sporten så tills sovjet föll fanns det inte så många vita som brydde sig om sporten vilket lät negrer, som ren fysiskt borde prestera sämre i en sport som kräver både typ I och IIb-muskelfibrer, dominera.
>>
>>53293591
>fyrdung
>dåligt
>>
>>53293687
Folk i Sverige lyssnar på hip-hop och vill sen döda dig.
>>
>>53293414

Jag tänkte mer mysa i soffan med en filt och någon bra film.
>>
>>53293591
svensk nationalism är dålig
nationalism e fan dåligt
>>
>>53293756
Det funkar också.
>>
>>53293785
>t. en invandrad kanadensisk transa
>>
File: 1423486708299.jpg (7 KB, 207x243) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423486708299.jpg
7 KB, 207x243
>svensk nationalism är dålig
>nationalism e fan dåligt
>>
>>53293687
hanrejeri, svenska negrer tar efter, usa blir mer svartat det g

eller jaha du är individualist-nihilist och bryr dig bara om dig själv just nu. I så fall så påverkar väl det inte dig, iallafall inte förräns folk börjar pissa på dig när du är senior.
>>
>>53293583
Hur fan konsumerar du vätska ifall det svischar runt i hela käften?
>>
>>53293785
t. blatte
>>
>>53293755
Får väl ha med mig en högtalare med ultima thule i ryggväskan i nödsituationer så de vill suga min ariska kuk istället
>>
>>53293785
vad om etno-pluralism och upprättandet av nationalstater i den mån det går då?
>>
File: 1452291085702.jpg (103 KB, 577x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452291085702.jpg
103 KB, 577x1024
Sillen.jpg
>>
>>53293591
https://www.youtube.com/watch?v=847AmgmlFC8
>>
>>53293827
Oj, menar du att de 0.3% av landets svarta kommer ogilla mig lite mer??? Bara rättvist då jag har fördomar mot dem med.
>usa blir mer svartat
Alright?
>>
>>53293919
jag undrar vem som kan vara bakom den artikeln
>>
File: 1435681889528.png (657 KB, 621x488) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435681889528.png
657 KB, 621x488
>Alright?
>>
>>53293735
>totaldominerats av öststatare
>balanserad fysik

Menar du de två bröderna från Ukraina som båda har förlorat mot negrer?

Fortfarande många mexikaner, amerikanska negrer, en del européer och sen den starkaste rasen filipinen . Handlar mycket om boxningskultur. Få mästare från Afrika.
>>
>dkn inget amerikanskt collegegäng att hänga med
>>
File: elliot.png (483 KB, 726x481) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
elliot.png
483 KB, 726x481
>>53294032
>>
>>53293936
jag avbröt mitt i meningen för att jag insåg att du var en efterbliven apatisk individualist-nihilist varpå inget utom dina basala drifter spelar nån som helst roll för dig. Lite poänglöst att diskutera framtid, politik osv med någon som inte bryr sig.

Så för dig, bara dig, ingen annan än dig, så innebär det en marginell ökning av dålig attityd och negativt bemötande mot dig. Detta är det enda relevanta här för att det är det ända du bryr dig om så håll käften om resten.

ge fedora
>>
File: 1414094110821.jpg (64 KB, 410x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414094110821.jpg
64 KB, 410x512
>>53292823
Har dig, familj.

https://www.youtube.com/watch?v=q8oK9ux65tU

https://www.youtube.com/watch?v=Gap4sYuv5Rw

För att gå full IN MA-kant:
https://www.youtube.com/watch?v=NTzJ-TeF8go
>>
Varför snackar stormbögar mer om andra kulturer och folkslag än sin egen?
>>
File: 1451175905708.png (834 KB, 1200x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451175905708.png
834 KB, 1200x1080
>dkn ingen fällprogrammering-KK
>>
>>53294146
>denna halmgubbe

Du vädjar till någon slags tillhörighet med amerikanare och när du väl inser att det finns ingen så skriker du
>d-du bryr dig inte om inget!!1

ha-ha
>>
File: IMG_2149.jpg (596 KB, 1728x1149) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_2149.jpg
596 KB, 1728x1149
Jævla joikaboller.
>>
>>53294023
vi kan ju låtsas som att öststatare inte är redigt överrepresenterade. Visst har det att göra med boxningskultur. Var väl typ det jag sa tidigare. Men min poäng var att har alla samma boxningskultur borde vita rent tekniskt ligga överst i snitt. Men boxning är ju extremt beroende av kultur eftersom att stå och ge varandra hjärnskador inte direkt är en intuitivt gillad folksport.
>>
File: 1417262460561.png (8 KB, 432x648) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417262460561.png
8 KB, 432x648
>>53292823
>>53294152
Lite mer som jag just kom på.

https://www.youtube.com/watch?v=IqjYOasI6YI
:^D

https://www.youtube.com/watch?v=WRIsh_fjTJs
>>
File: gudrun avskyman.jpg (109 KB, 960x538) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gudrun avskyman.jpg
109 KB, 960x538
>>
Ingen kan dansa bättre än Trumpen
https://www.youtube.com/watch?v=Ioyy0dNFepk
>>
File: 45115215416.jpg (6 KB, 344x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
45115215416.jpg
6 KB, 344x240
>>53294152
>>53294282
Tack så mycket familj :3
>>
Jag har fått i med idén att utbilda mig till livräddare för att kunna jobba med det på somrarna. När jag kollar upp utbildningen så är den förlagd på den ordinarie universitetstiden. Någon som vet ungefär hur livräddarutbildningen fungerar och om det möjligt att gå på utbildningen samtidigt som man pluggar en universitetsutbildning med få obligatoriska moment?
>>
>>53294270
>inte direkt är en intuitivt gillad folksport.

Jo.

>redigt överrepresenterade.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_current_world_boxing_champions

Är ju bara att kolla här.
>>
>>53294320
>gudrun avskyman
Haha, rätt kul faktiskt.
Kom du på namnet själv? :3
>>
File: 1387479869873.png (16 KB, 186x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1387479869873.png
16 KB, 186x200
>>53294358
Ingen orsak, familj. :3
>>
>SNSD (trådens största undermänniska) ogillar Gudrun

Ännu en politiker som jag ska rösta på då
>>
File: 1451965525895.jpg (167 KB, 880x880) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451965525895.jpg
167 KB, 880x880
>>53294320
>Gudrun Avskyman
>>
>>53294247
vafan? Nej jag har hela tiden sagt att det inte har att göra med amerikaner, att amerikanegrer och negrer i stort och vita hanrejar och lättpåverkade sär i stort tänker i termer som ras. Igen som Zara larsson sammanfattade vilket jag redan skrev "ur white as fuck". Detta blir standard om hanrejar som du fortsätter.

Det var inte en halmgubbe, det var jag som insåg att du är en individualist-nihilist. Och om du resonerar att BARA du gör något, och att det BARA påverkar dig, och att det ENDA viktiga är dig personligen just nu... Ja vafan, en röst hit eller dit. Pissa i havet osv. Kan inte käbbla med någon som när han blir trängd bara säger "lol jag bryr mig inte om nåt så vrf ska jag bry mig"

Huruvida man ska bry sig om andra, framtiden, politik osv är en helt annan diskussion man1
>>
>>53294407
>Badou Jack
>Badou Jack (born 31 October 1983) is a Swedish professional boxer. Born to a Gambian father and a Swedish mother

Jagjagmagi
>>
File: 1450731260839.jpg (10 KB, 177x215) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450731260839.jpg
10 KB, 177x215
>den skitgoda, mustiga choklad/vaniljglassen som man köpte för 10 kr kilot på rea är snart slut
>>
>>53294414

Faktiskt så gjorde jag det.
>>
>>53294466
Så, döda alla negrer?
>>
>>53293591
Svensk nationell musik är bland den bästa som finns, favä.

>>53293706
Men du, UT är patriotmusik, favä.
>>
>>53294500
Wow haha
>>
>>53294552
>Svensk nationell musik är bland den bästa som finns, favä.

Som?
>>
>>53293885
tror inte heller det skulle vara en lösning.
Är för övrigt en svensk med familjehistoria som kan dateras tillbaks till 1750 så jag är nog lika svensk som dig.
>>
>>53294576
Vadå som? Det finns hur mycket som helst i alla möjliga genrer. Oavsett vad man gillar så har vi det. Det är det som gör den så bra, trots att de flesta band är ganska ostiga.
>>
>>53289699
ayyy öh brush! är hon singel? vill haffa haha är inte keff liksom
>>
>>53294260
Helvettes drittsvensker, vis oppmerksomhet når storebror snakker til dere.

Fyfaen, for en fedora-mentalitet.
>>
>>53294620
Jag ville ha några länkar.
>>
File: Zero Mission.jpg (73 KB, 402x368) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Zero Mission.jpg
73 KB, 402x368
>>
>>53294407
Ser vi olika? Kolla över tid också... Men jag förstår inte din poäng ens. Du menar att vi alla kommer från Afrika och gud skapade oss likadana och raser finns inte och allt det där ja?

>>53294490
båda föräldrar är negrer

>>53294509
>nån gör fel
>låt oss göra samma fel så blir det säkert rätt
>>
>>53294466
Att det blir standard att tonårsflickor har dumma och generaliserade åsikter? Tror det tåget har redan åkt förbi min man. Alternativt, berätta om desso sidoeffekter kendrick lamar påbringar.
>>
>>53294643
Kan inte veta vad du gillar eller frågar efter genom att läsa ordet "Som?"
>>
När springs Blodfödd på AGDQ?
>>
>>53294577
Kanada?
>>
>>53294724
Tror det är tredje sista spelet
>>
>>53294577
Så imperial-gränser har lett till världskrig och ond bråd död. Stora delar av världen inklusive Syrien är just nu i krig pga detta men att dra gränserna bättre, göra ett fritt kurdistan osv är inte en lösning? Och du tycker inte att kulturer ska få fortsätta existera utan att raderas av ersättningsinvandring?

Vet du ens vad etnopluralism är eller leker du bara papegoja med vad lågstadiefröken sa åt dig var "bra"?
>>
>>53294671
>Ser vi olika?
Verkar som det om du tycker det där är redigt överrepresenterade.

>din poäng

Att din teori om att vita borde vara bättre i boxning är bara en teori och spelar inte någon roll alls.
>>
>sverigetråden
mer som skittråden
>>
>>53294372
Ingen som har någon erfarenhet alls av livräddareutbildningarna?
>>
>>53294720
Men du, ville ju bara ha några exempel som du tycker är bra.
>>
>>53294431
>försöka fotoaffära på fyllan var ett misstag
d-du får en bild från mappen favä :3
>>
>>53294687
>han låtsas leva i en alternativ dimension där länder är perfekt isolerade och rashat inte är rashat och inte påverkar oss för "vi är svenska" så han kan fortsätta lyssna på skitdålig negermusik och äta nutella med sked medans han stimulerar sin prostata och tittar på how I met your mother

Han som inte respekterar sig själv, kan inte bli respekterad av andra. Jag hoppas att du avsiktligt låtsas, och att du inte faktiskt är så jävla dum i huvet att du inte förstår att om du suger av amerikanegrer med sin skitdåliga musik som faktiskt är ute efter att specifikt pissa på dig så kommer cancern sprida sig mer än den redan gör. "amen dom har ju rätt att vara arga" vafan brevar SR-p3s redaktion i SvT för
>>
File: azunyan pepsi.png (201 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
azunyan pepsi.png
201 KB, 400x400
>>53294859
Dubbel-A? Hej på dig, det var ett tag sedan
>>
>>53295026
lol vill verkligen veta hur du ser ut ivl
>>
File: Datablåskärm.gif (2 MB, 320x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Datablåskärm.gif
2 MB, 320x240
Blev tipsad av Carlanderska på knäpp att tråden hade blivit bra igen. Han måste ljugit för detta är samma skit som brevades för 6månader sen då jag sakta slutade läsa tråden.
Iaf, ha en bra natt
>>
>>53294811
Fjäderviktsklasserna domineras av små spänstiga asiater som är i princip vita fast små och spinkiga så... Teorin håller väl? Eller?

Jag har hela tiden sagt att kultur påverkar mest ändå.
>>
File: 1417279701510.png (48 KB, 529x478) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417279701510.png
48 KB, 529x478
>>53294859
>>försöka fotoaffära på fyllan var ett misstag
Jag vet den känslan ibland.

>d-du får en bild från mappen favä :3
:3
>>
>>53295026
>denna enorma halmgubbe

Börjar du få slut på krut pysen? Fortfarande har du inte på ett logiskt sätt beskrivit dessa sidoeffekter som sprider sig till Sverige.
>>
>>53295086
>lol
>"amen dom hatar bara vita amerikaner"
>lol vrf bryr du dig
osv

topp sverige-ja jagjag genomsnittlig självförnedrande liten fittig hanrej. Ta livet av dig jonte

>>53295102
den va lite bättre tidigare idag innan jag och fedoranon sket ner den
>>
>>53295102
Och vem fan är du?
>>
>>53295102
Just den här tråden ser ut att ha varit ganska skit men vi hade några riktigt trevliga trådar tidigare med massa återvändande gammelsnubblare.

Också
>lita på carlanderska
vadgörhan.png
>>
File: 1440901734070.png (302 KB, 438x431) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440901734070.png
302 KB, 438x431
>>53295077
>Hej på dig, det var ett tag sedan
Hej :3 ja det var det, mycket jobb favä

Hur står det till?
>>
>Mats Strandbergs fivehead
>>
>>53295197
tuff e du ju önska ja va lika tuff som du e och spenderade all min tid i /pol/ och blir rasrealist
>>
File: a.jpg (42 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
a.jpg
42 KB, 1280x720
>>53294782
Jag vet. Jag har varit nere med YPG i Kobanî och slagits som frivillig. Både för att stödja den kurdiska befrielsekampen och för att arbeta aktivt mot daesh.

Men det är något du missförstått. Man kan inte sätta likhetstecken mellan etnopluralism och kurdisk autonomitet.
Abdullah Öcalan beskriver hur mångkultur är tusen gånger bättre än det tidigare.
Läs den och några av murray bookchins verk innan du yttrar dig om den frågan.
>>
File: 1450726806536.jpg (157 KB, 634x845) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450726806536.jpg
157 KB, 634x845
>>53295102
>>53295223
>lita på mig
>>
>>53295229
Kul att se dig igen :3 Jodå, det är bara bra men ska nog gå och lägga mig snart favä
>>
>>53295197
..sök hjälp?
>>
File: 1448946417180.jpg (119 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448946417180.jpg
119 KB, 640x640
>den sinnesstämningen när ingen penisberikad vän
>>
>>53295118
Såklart hur stor man är påverkar. Ingen nyhet att japanerna är kortare. Men i viktklasserna närmre genomsnittlängden och över så det ganska utspritt över vilka som "dominerar".


Just nu även I tungvikt. Är ju är en smutsig pikey, två neger och en slav.
Även i lätt tungvikt.
>>
>>53295195
>så jävla stolt att du tror du vet vad halmgubbe betyder
har suttit och läst dig använda den termen varenda gång nån kommer på att du är en vänstervriden bokstavlig hanrej vars mest logiska argument har varit att du inte bryr dig om något

Men visst. Det påverkar inte oss alls mer än den enda gången Zara Larsson skrev det där på twitter. Ända som hände. Kultur sprider sig inte, det finns inga liknande låtar eller attityder eller någonting i Sverige. Afrosvenskarna eller vad fan dom heter är ett gyckel. DN är ett gyckel. SR P3 finns inte. Inget påverkar någonting. Att tro att en kultur som går ut på att pissa på vita kollektivt skulle påverka något alls är ju helt befängt. Faktum är att all form av propaganda och åsiktsyttring är helt poänglös för inget påverkar något någonsin.

Eller vad fan det nu är du försöker föreslå.
>>
>>53295357
lol den här snubben
>>
https://youtu.be/ildBBYVxHto?list=PL0B30FE5630B5AC3B
>>
>>53295324
>ska nog gå och lägga mig snart favä
>sova kl 00:12 på en fredagskväll
VGH
>>
>>53295271
>han använder rasist-kortet
>på 4kanal
det roligaste är att jag ingenstans har sagt något emot negrer alls. Jag bara poängterade deras rashat. Så jävla svensk du är. "Vrf sitter du och hyllar rashatande negrer?" "r-rasist!"

Kan du bara komma ut ur garderoben och erkänna att du hatar vita för nåt traumatiskt i din barndom eller nåt din lågstadiefröken sa och det är därför du sitter och militant försvarar att du ska lyssna på nasala negrer som hävdar sig och pratar om hur den vita rasen är underlägsen. Sluta breva i SvT och skriv insändare i DN eller hitta nån säker zon på tumblr eller nåt.
>>
>>53295357
Fast din syn på negrernas kultur i USA är ju snedvriden. För du vet ju antagligen ingen om den, samt det faktum du antagligen inte kan något om det som ligger bakom det.

Iallafall, problemet ligger ju i hur vilsna svenskarna är i sig själva (vilket ironiskt nog är mycket av vad Kendricks senaste album handlar om fast för svarta amerikaner). Det beror inte på negrerna.
>>
File: sakurako höna.jpg (38 KB, 400x388) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sakurako höna.jpg
38 KB, 400x388
>>53295440
Ska upp tidigt imorrn, men någon timme till framför dattan blir det nog
>>
>>53295495
det här är next-level bete
jag tippar min fedora åt dina avancerade brev
>>
>>53295357
Tror du är bara väldigt nöjd med den sociala maktkapitalet vita personer innehar i USA och är ledsen över att några afroamerikaner bryter ner detta med hån och motstånd, för de finner sig inte i det.

Låter rättvist för mig att de skapar en viss anti-vit kultur därborta för att jämna slagfältet i en viss mening efter alla dessa år av motsatsen de led.

Afrosvenskarna som utgör en extremt liten procentenhet av Sverige tror jag inte vi bör oroa oss om, speciellt eftersom vi har gjort bokstavligen inget fel. Sluta grina om rap nu.
>>
>>53295495
>deras rashat

Detta fick du från en låt du missuppfattade.
>>
>>53293129
>de föll inte för abrahamisternas religioner
hehe mm
https://en.wikipedia.org/wiki/Taiping_Rebellion
>>
>>53295495
Kan du bara komma ut ur garderoben och erkänna att du är arg på ditt eget liv och projicerar denna ilska i tråden.
>>
>>53295289
Dom lallar för att få med sig yazidierna. "v-vi är inte nationalister som vill upprätta en kurdisk nationalstat och bevara en kurdisk kultur och vi bryr oss inte om kurdiskt självstyre vi är för mångkultur kom nu yazidier"

Deras mål är specifikt att upprätta en nationalstat för kurderna. Och du ljuger så jävla hårt du köpte en YPG-flagga för att vara ball med dina marxist-polare men du fegade ur när du skulle trycka "köp" på PKK-flaggan.
>>
>>53295554
Inte han men

>Afrosvenskarna som utgör en extremt liten procentenhet av Sverige tror jag inte vi bör oroa oss om, speciellt eftersom vi har gjort bokstavligen inget fel.

Om han nu är seriöst, så tror jag det här är lite av vad hans poäng är. Att de i svarta i Sverige kommer ta efter det där "jämna ut slagfältet" som du skrev om.

Är ju inget nytt att alla invandrarförorter tar efter USA pinsamt mycket.
>>
>>53295354
Sket du i allt jag sa om slow twitch/fast twitch och typ I, II, IIb-muskelfibrer?

Varför tror du västafrikaner är så bra på sprint man1.
>>
>>53295677
>man1

Men du.

Mann1, jag snackar om endast boxning här.
>>
>>53295354
>en pikey boxningsmästare

bokstavligen snatch
>>
File: 1451518539782.jpg (44 KB, 398x394) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451518539782.jpg
44 KB, 398x394
>dkn man hade planerat en helg med HONOM igen
>dkn man blev svekt av HONOM igen
Upptagen med ditt jobb mitt rövhål
>>
File: 144326765887.jpg (38 KB, 599x337) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144326765887.jpg
38 KB, 599x337
>>53295733
https://www.youtube.com/watch?v=TkGe97cQov0
>>
>>53295676
Om det blir så i Sverige är jag fan för att vi kickar ut och repatrierar de som inte uppför sig. Vi är inte skyldiga dem något, och inte tog vi hit dem i bojor.
>>
>>53295521
>Ska upp tidigt imorrn
Vad ska du göra för något mys? :3
>>
File: 1438774663505.png (429 KB, 550x438) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438774663505.png
429 KB, 550x438
>>53295515
>För du vet ju antagligen ingen om den
Adam Svenson ska utbilda mig i negrernas kamp för rättvisa i USA #justicefortrayvon

>samt det faktum du antagligen inte kan något om det som ligger bakom det.
"amerikaner höll på med slaveri, därför ska jag hylla negrer som hatar mig för min ras"
eller ja det är förutsatt att du inte är en svensk neger i identitetskris då.

>problemet ligger ju i hur vilsna svenskarna är i sig själva
Precis. Som Svenskar som du som sitter och lyssnar på folk som faktiskt sitter och skriker hur dålig du är "för dom har ju haft det så dåligt ;_;"

Inser du inte hur pinsam du är?
>>
File: 1452122431992.jpg (23 KB, 500x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452122431992.jpg
23 KB, 500x499
Istället för att alla autsar om skit, rök på och lyssna tåhå
https://www.youtube.com/watch?v=HXJxwqkd2bI
>>
>>53295341
>den fölelsen når ingen kissemurra v
>>
File: The Pac-man.jpg (125 KB, 1148x1330) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
The Pac-man.jpg
125 KB, 1148x1330
>det är någon konstig jävla stormbög diskussion om boxning
lel
>>
>>53295676
Det här är så tumblr att jag satte i halsen.
>>
File: 14054355547.jpg (58 KB, 351x390) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14054355547.jpg
58 KB, 351x390
>>53295873
Men du, men du.

Är du seriös?
Kendrick har knappast gjort några KILL WHITEY-låtar.
>>
>>53295947
Vänta, hur?
>>
>>53295944
Visste du att vita bör rent teoretiskt vara bäst på boxning?
>>
>>53294217
V-vill du bli min pv då?
>>
File: Lord Vader.jpg (8 KB, 180x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Lord Vader.jpg
8 KB, 180x320
>>53292108
>De gillade boxning och dominerade den sporten också även om de genetiskt bör vara underlägsna vita på just det
>>
>>53296005
Jag citerade fel, du vet vem jag ville citera. Förlåt.
>>
vafan argumenterar ni ens om era jävla autister
>>
>>53295873
Fan vad bajsnödig du är ändå
bara stäng av skärmen
gå till toaletten
glöm inte spola
>>
>>53295554
>Tror du är bara väldigt nöjd med den sociala maktkapitalet vita personer innehar i USA
Du tror vita amerikaner är högst i näringskedjan? Judar toppar den listan man1

>och är ledsen över att några afroamerikaner bryter ner detta med hån och motstånd, för de finner sig inte i det.
Dom hatar vita. Rasen. Dig. Varför sitter du och runkar till det? Vilket psykologiskt fenomen förklarar detta?

>Låter rättvist för mig att de skapar en viss anti-vit kultur därborta för att jämna slagfältet i en viss mening efter alla dessa år av motsatsen de led.
Så du tycker det är rättvist att dom hatar dig för att nån med lite likadan hårfärg ett hav bort för 150 år sen ägde slavar. Det är "rättvist" och bör uppmuntras. Alltså rasism. Mot dig. Bara gå och runka till "pathetic little white boi jerk off instruction" och slå dig själv i ansiktet för att betala skulden din ras har. Och du borde inte ha rätt till din åsikt för det andra av din ras gjorde. Eller rätt till fortplantning. Kastrera dig och yttra dig inte politiskt igen för att betala tillbaks din skuld för att du har lite liknande hår och hudfärg som jänkarna hade innan de slutade med apartheid.
>>
>>53289763
>den här saxen

Hade glömt den favä. Så jävla bra.
>>
>>53296112
>alla afroamerikaner hatar vita

haha aa
>>
File: 1452169211495.jpg (68 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452169211495.jpg
68 KB, 400x400
>>53296067
Man lär sig något varje dag
>>
>>53296112
Han kanske gillar musiken? Har aldrig tyckt texten i en sång är särskilt viktig.
>>
>>53295554
>Afrosvenskarna som utgör en extremt liten procentenhet av Sverige
Låtsas att inte varenda invandrare kör med "u white as fuck", 'svennar' osv.

>speciellt eftersom vi har gjort bokstavligen inget fel
Men vänta lite. Om rasism slutar om dom som blir rashatade inte har gjort nåt fel då borde ju negerslavarna i USA ha gjort en jävla massa dum skit mot dom vita amerikanerna.
>>
>>53296112
>le judar
>vita rasen
>hanrejporr

Detta brev är lite för mycket /pol/ för min smak.
>>
>>53295802
Träffa en polare. Jag vet inte riktigt vad vi ska hitta på

>>53295893
Ställ mig på en senpai :^)
>>
File: 14554354677.gif (3 MB, 350x335) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14554354677.gif
3 MB, 350x335
>>53296175
>dkn man inser att Robbie Lawler är så bra för han är vit/filipino

Bokstavligen den mest överlägsna rasen i boxning + den mest kraftfulla rasen. Superkombination.
>>
File: nbpp-obama.jpg (31 KB, 346x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nbpp-obama.jpg
31 KB, 346x281
>>53296170
Deras president gör det iaf
>>
>>
>>53295557
låtsas som att pissa på rasen vita inte är i asmycke rap.

>>53295623
Arg på mitt liv? Säkert lite. Det är väl dom flesta. Rätt trött på svenska självhatande hanrejer med sin antilogik, sina dubbla måttstockar, sina destruktiva åsikter och sin bristande moral också. Om Sverige bokstavligt hade varit bättre om dom försvann så kanske man är lite lätt irriterad på att dom går runt och drar ner alla med sin dumma skit
>>
File: 1451503874527.jpg (885 KB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451503874527.jpg
885 KB, 1080x1080
>Inget brev från SNSD om att Mitch har gått live

Är han död?
>>
>>53296280
Vilken nivå av narcissit måste man inte vara för att ta en miljon bilder på sig själv i sitt rum framför datorn?
>>
>>53296112
Mannen fan bryr jag mig om vad några negrer ett hav bort tycker om mig, musiken gillar jag oavsett. Tror att islamister hade halshuggit mig med vare sig jag gillade Nasheeds eller inte.
>>
File: 1451726789960.jpg (120 KB, 444x461) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451726789960.jpg
120 KB, 444x461
>dkn alla bra svenska män stack till USA
>>
>>53296313
Man kanske bara är väldigt söt och vill dela med sig
>>
File: 1413753733662.jpg (103 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1413753733662.jpg
103 KB, 640x640
>>53296336
Kvar blev bara bögar som dig själv
>>
>>53296346
Troligen inte.
>>
File: rippletits.jpg (17 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rippletits.jpg
17 KB, 400x400
Godnatt tråden, ha de sött
>>
>>53296313
nivå: kvinna
>>
>>53296304
Snarare pissa på segregationen och rasism som faktiskt har hållit dem under.

Förnekar du det?
Slaveri och minder rättigheter kan faktiskt göra det.

De fick fan helt jämna rösträttigheter 1965. Runt då de flesta av våra föräldrar här inne är födda.
>>
File: 1449767281869.png (489 KB, 694x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449767281869.png
489 KB, 694x900
>>53296392
>dig själv
>dig
Hej Achmed!
>>
>>53296216
>Låtsas att inte varenda invandrare kör med "u white as fuck", 'svennar' osv.
Menar du att de skulle ha kysst våra fötter om inte för rap? Eller? Men jag hänvisar dig till detta brev>>53295793

Om de blir våldsamma till samma grad som negrer i USA bör vi kasta ut bunten. T.ex alla förortsgäng i Sverige.
>>
File: 1450649260940.jpg (74 KB, 800x532) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450649260940.jpg
74 KB, 800x532
>>53296417
natt
>>
>>53296417
natti
>>
File: 1438693667811.jpg (86 KB, 780x438) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438693667811.jpg
86 KB, 780x438
>>53295956
ok låtsas som att det inte är standard-mem i rap att pissa på vita lite slentrianmässigt. Till och med dina små reaktionsbilder suger negerkuk. "Mutha fucka" ooh so black de black ppl are so manly we have bad genes r just bad n oppress all white people are like that one guy that bullied me and i never met real black people but samuel l jackson is so cool in quentin tarantino movie i will not get bad gene white as fuck children lmaoo white people have no spice on their food sweden is shit country i wont have kids cause earth has too many kids black people have the right to be racist vi är värdelösa ta vårt land osv
>>
File: 1451814339855.jpg (171 KB, 1080x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451814339855.jpg
171 KB, 1080x720
>>53296313
Spela inte som du inte hade gjort detsamma om du var en söt tjej.
>>
>>53296532
Jag är en snygg kille. Vill inte göra det ändå favä.
>>
>dkn ni slutar aldrig svara på honom
>>
File: Pierre.jpg (416 KB, 689x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Pierre.jpg
416 KB, 689x1024
>>53296258
Lawler kommer förlora bältet i år dock
>>
File: tyskland.png (246 KB, 500x680) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tyskland.png
246 KB, 500x680
>>
File: 1423486245015.jpg (54 KB, 530x530) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423486245015.jpg
54 KB, 530x530
>Jag är en snygg kille
>>
File: 1448411546547.jpg (53 KB, 634x274) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448411546547.jpg
53 KB, 634x274
>>53296103
HALMGUBBEEEEEE DU HAR INGA ARGUMEEENT XD

>>53296170
>det är inte standard i rap att pissa på vita
>sitta och dyrka folk som säger hur dålig du är är inte självförnedring
>amerikanegrer är mindre rasist än vita amerikaner

haha ''''''''''''aa'''''''''''
>>
>>53296531
>denna ENORMA halmgubbe

Kan du attackera ett argument mot din motståndare du inte har byggt själv? Är allt cuckporr för dig?
>>
File: 1434434479.webm (3 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434434479.webm
3 MB, 1280x720
>>53296608
>GSP istället för Rory

Våga tro
>>
>>53296559
>ljuga på internet

De flesta bryr sig inte om snygga killar såsom söta tjejer heller, välkommen till verkligheten.
>>
File: 1444815526893.jpg (534 KB, 1244x1800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444815526893.jpg
534 KB, 1244x1800
>>53296229
>poängtera att judar är mest privilegierade, mest överrepresenterade både relativt till population och prestation osv
>nämna vita personer
>nämna hanrejeri
d-detta är p-pol jag tänker inte lyssna
>>
File: Telkktråd.jpg (77 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Telkktråd.jpg
77 KB, 300x300
Kom igen nu, nog om negerrap

Breva Stargate
>>
File: 1447066443876.jpg (223 KB, 1600x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447066443876.jpg
223 KB, 1600x1200
Dags att liva upp tråden lite och breva mys? :3
>>
>>53296692
Jag fattar inte bara hur man tänker när man spyr ur sig hundratals av sådana bilder.
>>
File: 1449954377618.jpg (184 KB, 1000x695) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449954377618.jpg
184 KB, 1000x695
>>53296782
Den snöade hela dagen :3
>>
>>53296623
http://www.cnbc.com/2016/01/08/after-uk-germans-call-for-trump-ban.html
>>
File: Naseem.png (561 KB, 654x669) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Naseem.png
561 KB, 654x669
>>53296668
>inte vilja se GSP komma tillbaka ta titeln, försvara en gång och lämna som GOAT

Våga drömma
>>
File: 1420160647806.gif (988 KB, 255x163) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420160647806.gif
988 KB, 255x163
>>53296782
Är håriga män vars brösthår man kan leka med mys?
>>
File: 1451186949037.jpg (121 KB, 1080x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451186949037.jpg
121 KB, 1080x720
>>53296798
>"jag ska göra anons dag med mitt söta anlete! och kanske få en självförtroendeboost också :3"

Något sådant typ. Snällt utav dem.
>>
File: 1441047169608.jpg (2 MB, 3872x2592) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441047169608.jpg
2 MB, 3872x2592
>>53296817
ja var topp mys :3

>dkn man dumt nog inte åkte ut och tog fina bilder
ska nog göra det imorgon favä
>>
File: 1378668672102.jpg (67 KB, 623x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1378668672102.jpg
67 KB, 623x480
Rekommendation för botemedel mot migrän, mina herrar? Jag börjar bli trött på att förlora hela dagar på att jag ligger i sängen och har bombont i huvudet och min mage vill spy upp allting jag får i mig 5 minuter efter jag har ätit.
>>
File: 1452029078312.png (112 KB, 782x577) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452029078312.png
112 KB, 782x577
>>53296852
Väntar med spänning på att Tyskland ska bli nummer ett hanrejen favhö
>>
>>53296562
Underhållande favä
>>
File: 1447677618822.jpg (336 KB, 1059x1420) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447677618822.jpg
336 KB, 1059x1420
>>53296314
Du sitter och dyrkar folk som säger hur dålig du är. Aja, se inte förvånad ut över att Sverige går utför iallafall och vita nationella ''''förebilder''''' säger skit som "ur white as fuck" och använder sin egen ras som förolämpning medans dom blir svartade. Eller ja, du och dina vänner är väl typ 30% av befolkningen max men ändå.
>>
>>53296911
Finns tyvärr inget direkt botemedel. Alvedon/treo/citodon (och liknande), vatten och ett kolsvart rum. Ligg inte och lek med mobil.
>>
File: 1372638444521.jpg (60 KB, 400x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1372638444521.jpg
60 KB, 400x600
>>53296532
Den här flickan är jävligt söt favä
>>
>>53296952
>lyssna på negerdunk
>du dyrkar negrer

Ett litet stort hopp gör du där ändå va
>>
>>53296313
Typisk västerländsk tjej-nivå, jävligt narcissistisk med andra ord
>>
kan jag få några (Du)?
>>
File: 8BL8VCK.jpg (792 KB, 4049x1705) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
8BL8VCK.jpg
792 KB, 4049x1705
>>
>>53297140
Vad har du gjort för att förtjäna det?
>>
File: 1408990863315.jpg (12 KB, 479x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408990863315.jpg
12 KB, 479x720
>>53297110
>västerländsk

>>53297140
>>
>>53296952
>bilden
Lite komiskt om jag ska vara helt ärlig :^)
>>
>>53297140
>>
>>53296427
>Snarare pissa på segregationen och rasism som faktiskt har hållit dem under.
Genom att hata dig för din ras?

>Slaveri och minder rättigheter kan faktiskt göra det.
Göra vad?

>De fick fan helt jämna rösträttigheter 1965. Runt då de flesta av våra föräldrar här inne är födda.
Finnar var ju ryska slavar i princip i feudalt tillstånd där de köptes och såldes till 20-talet. Jag har finskt påbrå så låt mig försöka. Slaver är underlägsna onda våldtäktsmän men jag tänker knulla deras kvinnor.

Okej ärligt nu, säg hårfärg, längd, ögonfärg, ålder, ungefärlig 'klass' och kön. Snälla. Från de jag träffat är detta psykiska fenomen vanligast hos blonda pojkar, spinkiga eller småtjocka, ålder 14-17, under medellängd, övre medelklass, läser DN och gillade django unchained och hateful eight. Hur nära är detta? Och snälla var ärlig.
>>
>>53296973
Nåväl, värt ett försök iallafall. Undviker dock Treo vid migrän då det har en tendens att göra magen ännu mer upprörd. Alvedon är lite bättre i det fallet skulle jag nog påstå.
>>
File: Corinskrattar.jpg (25 KB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Corinskrattar.jpg
25 KB, 640x360
>>53296718
>>
File: 345345345345.jpg (146 KB, 700x933) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
345345345345.jpg
146 KB, 700x933
>dkn ingen fv
>>
>>53296482
Hade vi respekterat oss själva hade invandrarna respekterat oss ja. I deras värld så är det moraliskt ok att knulla upp nån som ber om det.
>>
>>53297192
Om han verkligen är ärlig i sitt svar kommer detta bli roligt
>>
>>53297231
J-jag respekterar de som inte är hanrejer.
>>
>>53296663
>halmgubbe när nån annan gör det
>inte halmgubbe när du gör det
dessutom
>någon försöker lista ut var fan du får dina dumma ideer ifrån och vem du är
>h-halmgubbe jag vill inte prata om det där här får du en neger som våldtar en vit man

lovar du höll med om allt i min halmgubbe ändå
>>
>>53297192
är 210cm 120kg av ren muskel 25år gammal och tjänar 500k riksdaler om året med 22cm dasse
>>
File: 1451736699720.gif (535 KB, 400x226) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451736699720.gif
535 KB, 400x226
>dkn koka te och steka en omelett
G O T T
>>
>>53297178
>dkn inga glada flickor
>>
File: 1450905570552.jpg (73 KB, 612x612) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450905570552.jpg
73 KB, 612x612
>>53297192
>vanligast hos blonda pojkar
mannen skojar den här liraren?
>>
>>53297192
>ditt frågeformulär

lmao

>hårfärg
Kan man säga "mörk" blont?
>längd
180cm
>ögonfärg
blåa
>ålder
21
>klass
fattig jävla student, annars nedre mellanklass om man kan kalla det
>kön
man
>läser DN
nej
>Django Unchained
Bedrövlig film favä, vill inte ens se Hateful Eight
>>
>>53297353
Han har nog rätt favä.

t. blond pojke
>>
File: 1440404044422.gif (941 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440404044422.gif
941 KB, 480x360
>Okej ärligt nu, säg hårfärg, längd, ögonfärg, ålder, ungefärlig 'klass' och kön. Snälla. Från de jag träffat är detta psykiska fenomen vanligast hos blonda pojkar, spinkiga eller småtjocka, ålder 14-17, under medellängd, övre medelklass, läser DN och gillade django unchained och hateful eight. Hur nära är detta? Och snälla var ärlig.
>>
>>53297192
>Slaver är underlägsna onda våldtäktsmän men jag tänker knulla deras kvinnor.

var är fedoratipparanon
>>
>>53297102
>lyssna på negrer som med ljus röst och nasal stämma inte gör annat än hävdar sig själva och pissar på den vita rasen
min slutledningsförmåga: vederbörande respekterar inte sig själv. Men det är bara en teori.
>>
File: 1452029254504.jpg (58 KB, 620x419) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452029254504.jpg
58 KB, 620x419
>>53297417
Men det där stämmer ju sidf
>>
File: 13543435544.png (410 KB, 500x722) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13543435544.png
410 KB, 500x722
>allt det här för han tror Kendrick Lamar pissar på den vita rasen

Vart gick allt så fel?
Hur osäker kan man vara?
>>
>>53297457
>pissar på den vita rasen

lel nämn någon känd svart artist som gör detta
>>
>>53297192
>Finnar var ju ryska slavar i princip i feudalt tillstånd där de köptes och såldes till 20-talet.

Källa?
>>
File: 1446030422775.jpg (67 KB, 400x684) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446030422775.jpg
67 KB, 400x684
>>53297377
Du tror alltså att din hårfärg skulle göra så att du har en tendens till självhat?
>>
File: 1450046561605.gif (1 MB, 200x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450046561605.gif
1 MB, 200x200
>>53297325
haha """""""""aa"""""""""
>>
>>53297457
Låter som det är du som saknar i självrespekt/respekt från andra om allt som krävs för att ifrågasätta respekten du och andra har för dig själv är rap.
>>
>>53297552
Va? Nej.
>>
File: 1441543303268.jpg (198 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441543303268.jpg
198 KB, 1024x768
>dkn trött så jag glömmer bort att breva mys
ingen som vill hjälpa? :3
>>
>Från de jag träffat är detta psykiska fenomen vanligast hos blonda pojkar, spinkiga eller småtjocka, ålder 14-17, under medellängd

Låter som han beskriver gemene anon.
>>
>>53297611
Det som fick honom flippa ur är en låt som handlar mycket om svarta som är så stolta över sin hudfärg och arga mot alla andra men i slutändan så dödar de varandra.

Lite som Klas Lund som typ bara har dödat en svensk.
>>
File: 1440804914042.jpg (178 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao]