[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden - Sötpajsupplagan
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 451
Thread images: 142
File: 1450564048537.jpg (152 KB, 848x848) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450564048537.jpg
152 KB, 848x848
>>
File: 1451185019692.jpg (146 KB, 1080x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451185019692.jpg
146 KB, 1080x720
>>53297887
Totally straight, patrician taste my friend.
>>
File: 1.gif (977 KB, 500x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.gif
977 KB, 500x350
Första för Kendrick Lamar
>>
File: 1443742202884.gif (1 MB, 250x233) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443742202884.gif
1 MB, 250x233
>Tror det är att blonda pojkar är väldigt vita och ofta kommer i puberteten rätt sent vilket får dom att känna sig kvinnliga. Så all dålig självkänsla är om 'vita'. Sen all hollywoodmedia är ju blonda bad guys. + att deras föräldrar garanterat är svenskar och således hanrejar som fan. Har aldrig mött en blond finne som är sån här dock. Sen har få av dom faktiskt mött negrer och gräset är alltid grönare, så medans vita (typ deras far och folk som mobbade dom) är onda så är negrer förmodligen goda enl. blonda pojkarna. Jag vet inte. Har mött 6 blonda såna här, och en med mörkbrunt hår.

Är det här stormbög-versionen utav fbanon?
>>
>>53297778
>dkn inga kvadletter
>>
>>53298004
Jag tror inte han är seriöst. Han vill nog bara ha (you):s.
>>
>>53297998
Inte mot reglerna
>>
File: 14402340222.jpg (16 KB, 400x197) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14402340222.jpg
16 KB, 400x197
>>53297978
>>
File: 1451663896544.jpg (164 KB, 426x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451663896544.jpg
164 KB, 426x306
>dkn kommer aldrig följa Jesus kinesiska lillebrorsa i ett uppror mot Qing-dynastin
Svår känsla
>>
https://www.youtube.com/watch?v=U8NFS8WXfCI

Breva musik vita "människor" inte kan förstå.
>>
>>53298004
Jag försökte dra ett streck över det här men okej visst vi fortsätter varför är det mest blonda pojkar enligt dig då?
>>
>>53298086
se >>53298122
>>
File: perfection2.jpg (137 KB, 960x1279) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
perfection2.jpg
137 KB, 960x1279
>>53297778
Hon är så jävla vacker.
>>
File: CwPCbGRb.jpg (28 KB, 160x160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CwPCbGRb.jpg
28 KB, 160x160
Först för sällsynta bilder på gröna grodor.
>>
>>53297984
Who is she?
>>
File: 1452035993788.gif (2 MB, 300x241) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452035993788.gif
2 MB, 300x241
>>53298153
>varför är det mest blonda pojkar enligt dig då?

rannsaka dig själv mannen
>>
>>53298164
vsg
>>
>>53298142
https://www.youtube.com/watch?v=a0efCvco2uI
>>
File: 1408138013482.jpg (425 KB, 1920x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408138013482.jpg
425 KB, 1920x1200
>>53298129
Jag tycker alltid att jag är otroligt fyndig.
>>
File: 1452209831452.gif (3 MB, 493x277) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452209831452.gif
3 MB, 493x277
>>53298039
>"Vill bara få (du)"
>Varje brev är en jävla uppsats

Nej Anon, det här autism i sitt esse som vaknat likt en antik ondska
>>
File: 1441542988437.jpg (441 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441542988437.jpg
441 KB, 1920x1080
>>53298301
älskar dig Ödlan :3
>>
>>53298227
älgfixa
>>53298153
enligt vem förutom dig är det mest blonda pojkar?
>>
>>53298302
är lite för mycket ADHD-piller lite för sent också
>>
>>53298302
Antik ondska? You rang?
>>
>>53298302
Är det här ryssarna som letade upp bögar och pedofiler?
>>
File: 1451785056162png.png (358 KB, 625x725) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451785056162png.png
358 KB, 625x725
>>53298142
>baserade Kamasi Washington
>bebis första jazz

Borde inte det vara typ Brubeck och Coltrane?
>>
File: 154365446661.gif (2 MB, 300x236) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
154365446661.gif
2 MB, 300x236
>>53298301
Oroa dig inte Ödlan, jag skrattade.
>>
>sverigetråden
mer som skittråden för att vara ärlig
>>
>>53298400
Davis, Coltrane, listan går vidare.

Men han har ju en del nya jazzfans. För omg han spelade lite på Pimp a buttefly!
>>
File: 20140414_132016.jpg (1 MB, 2560x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20140414_132016.jpg
1 MB, 2560x1920
>Dkn man har segelflugit över fantasktiska svenska fjäll.

Topp mys favä.
>>
>>53298347
vissa av dom växer inte ur det
>>
File: 1439593291019.jpg (3 MB, 2560x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439593291019.jpg
3 MB, 2560x1600
>>53298334


>>53298437
breva mys då :3
>>
File: 1452207572518.jpg (878 KB, 696x1383) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452207572518.jpg
878 KB, 696x1383
>>53298462
Kanske ligger något i det, är ingen större jazzfläkt men The Epic är riktigt bra
>>
>>53298491
>dkn brevade den bilden min första dag i tråden

blir alltid lite varm när jag ser den
>>
File: 1451249120585.png (1 MB, 1314x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451249120585.png
1 MB, 1314x1024
>dkn inga (Du)'s
>>
>>53298474
Ser coolt ut.
>>
File: 1440197491656.jpg (1 MB, 3216x2144) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440197491656.jpg
1 MB, 3216x2144
>>53298566
>>dkn brevade den bilden min första dag i tråden
den är topp mys :3
>>
>>53288370
är det nån som vet var man kan hitta mer av henom

t. inte bög men
>>
File: 1444865354169.png (2 MB, 825x830) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444865354169.png
2 MB, 825x830
>>53298645
>inte bög

anon jag..
>>
File: 1440444260202.jpg (194 KB, 875x1118) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440444260202.jpg
194 KB, 875x1118
>>53298645
>henom
>>
>>53298682
>klickade i misstag på /int/
>såg genast en söt negerpaj
>påmind av dkn ingen fv
>>
File: 20140414_133929.jpg (1 MB, 2560x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20140414_133929.jpg
1 MB, 2560x1920
>>53298620
Det bästa med segelflyg är nog att det är helt tyst.

Ingen irriterande motor och eftersom du ändå får gå före alla andra så behöver du inte bry dig speciellt mycket om radion heller.

>>53298645
>Henom
>inte bög men

Haha, aa
>>
File: georgiarodger.jpg (230 KB, 515x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
georgiarodger.jpg
230 KB, 515x600
Breva perfekta tjejer
>>
File: image_28.jpg (691 KB, 2000x1376) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image_28.jpg
691 KB, 2000x1376
>dkn dala flyttar från linköping imorgon
>>
>>53299003
>dkn han kommer bli mördad inom en vecka i cuckholm
>>
>>53299003
>Sheevbrevarn
vem fan e du
>>
File: 14044242115.jpg (28 KB, 650x488) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14044242115.jpg
28 KB, 650x488
>>53298932
Jiddra inte
>>
File: 1451582347479.jpg (7 KB, 205x246) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451582347479.jpg
7 KB, 205x246
>>53299003
>>
>>53298932

You won't believe this but georgia rodger, the girl in that pic, was an friend of mine in middle school and highschool. Since Elliot did what he did it's weird as fuck that I see her posted everywhere all the time.
>>
File: 1448171838255.png (326 KB, 406x406) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448171838255.png
326 KB, 406x406
>>53299022
>inte breva sheev
>>
>>53299096
Is that elliots sister? Did you ever meet elliot?
>>
Jeg sǿker asyl her fordi kreften endelig har tatt knekken på norgetråden.

Hva skjer?
>>
>>53299096
Tell me about elliot

why does he wear the 300 dollar glasses?
>>
>>53299096
wow, small world. what do you think of Elliot btw? did you ever know him personally?
>>
File: 1439591468376.jpg (563 KB, 1600x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439591468376.jpg
563 KB, 1600x1000
>>53298334
>>53298417
Hur skulle jag någonsin kunna fortsätta breva utan er?
>>
File: georgiarodger.png (743 KB, 474x613) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
georgiarodger.png
743 KB, 474x613
>>53299096
Did you fugg her?
>>
File: 1451344878396.jpg (175 KB, 1024x341) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451344878396.jpg
175 KB, 1024x341
>>53299144
Du behöver ID för att söka asyl numera, grabben. Låt oss se dina dokumentationer.
>>
File: 1440232254691.jpg (113 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440232254691.jpg
113 KB, 1024x768
>>53299198
Säger detsamma :3
>>
>>53299144
Tyvärr, du kan inte söka asyl här om du inte är med i ISIS eller har gjort några andra dokumenterade terrorbrott.
>>
>>53299227
autismos maximus på den bilden alltså

synd att han hade en sådan rasidentitetskris

påminnelse om att inte rasblanda
>>
File: 1432493190211.jpg (3 MB, 2048x1365) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432493190211.jpg
3 MB, 2048x1365
>>53299245


>>53299256
Det var så min turkiska släkt kom in i landet
>>
File: kräftskiva-2012.jpg (76 KB, 600x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kräftskiva-2012.jpg
76 KB, 600x400
>>53299144
>cancer heter kräfta på norska
>>
File: georgiarodger2.jpg (66 KB, 606x606) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
georgiarodger2.jpg
66 KB, 606x606
Hon är faktiskt sinnessjukt snygg. Tror ni han runkade till henne?
>>
>>53299236
jeg har ingen dokumenter å forevise, men jeg kan med hånden på hjertet si at jeg er en av de beste kvalitetsbreverne i norgetråden.

>>53299256
snälla
>>
>>53299137
>>53299194
>>53299155

He didn't actually go to the same middle school as we did so I never meet him, but when he started appearing on the news like a year after highschool ended I was like holy fucking shit thats georgias brother.
>>
File: 1437852214917.jpg (2 MB, 3175x2382) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437852214917.jpg
2 MB, 3175x2382
>>53299291
denna är en av mina favoriter favä
>>
File: 1452278856672.jpg (947 KB, 2560x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452278856672.jpg
947 KB, 2560x1920
>>53299144
>flyr från cancer till sverigetråden

grabben..
>>
>>53299338
>2014
>a year after high school ended

fucking children
>>
>>53299338
are you still friends with her? has she changed after what her brother did?
>>
>>53299338
Did you fugg?? :DDDDD
>>
File: 1395352838266.gif (68 KB, 206x218) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1395352838266.gif
68 KB, 206x218
>>53299314

Nej, endast dokumenterade terrorbrott gäller. Det går även bra om du genomför någon form av grov brottslighet i vårat land.
>>
>>53299347
du vet ikke hva kreft er for noe fǿr du har sett rullestolposterne og idiotene som poster påtvungne memes 24/7 bare for å ǿdelegge tråden.
>>
>>53299385
Hur gammal är han om han gick ut high school 2013? Orkar inte räkna jänkar skit
>>
>>53299397

Nah end of highschool she stopped hanging out with the same people I hung out with and become slut
>>
File: 1432647805487.jpg (921 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432647805487.jpg
921 KB, 1920x1080
>>53299343
Var ute igår natt vid halvfyra tiden. Snöade som bara den och det var inte en person ute.
Sjukt mys
>>
>>53299467
95:a, de är ett år före oss.
>>
"but not Danish, that is a garbage language for garbage people" what did she mean by this?

and why is there no Danish general?
>>
>>53299541
because there are only like 3 danes on /int/. there are too many normies in the country.
>>
File: 1451921346444.jpg (40 KB, 550x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451921346444.jpg
40 KB, 550x512
>>53299461
>du vet ikke hva kreft er for noe fǿr du har sett rullestolposterne og idiotene som poster påtvungne memes 24/7 bare for å ǿdelegge tråden.

...
>>
File: 1441543258174.png (421 KB, 463x657) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441543258174.png
421 KB, 463x657
>>53299519
Låter topp mys. Ska nog göra samma imorgon :3
>>
>>53299469
how ironic. her brother flipped out and killed people precisely because of people like her. lmao.
>>
>>53299469
kek, she being a slut drove him to do what he did. He talked about how her much younger sister had boys come over

>>53299538
Ok
>>
File: 1452117127025.png (456 KB, 1605x548) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452117127025.png
456 KB, 1605x548
>>53299022
>Tro att det bara är en person

Men du
>>
File: 1410383197845.gif (2 MB, 300x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410383197845.gif
2 MB, 300x400
>>53299461
haha ja... så är det ju inte här...
>>
>>53298161
>Kom hit för jagjags
>Blev kär istället
Fan ta dig
>>
>>53299628
>>53299633

ya too bad I wish I could've been one of those guys...
>>
Lyssnade precis igenom alla av Japans album.
Bara ett par bra låtar.
>>
>>53299870
coulda gotten shanked then maybe m8

>this ugly cunt is banging my sister might as well just turn this into a murder suicide RIGHT NOW

ya know?
>>
>>53299003
Varför? Har han slutat på LIU?
>>
>>53299936

idk would've been totally worth it man
>>
File: 1418443968520.jpg (18 KB, 317x304) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418443968520.jpg
18 KB, 317x304
Hon är tillbaka desu https://www.youtube.com/watch?v=gDIoECoSnyw
>>
>>53300093
vafan är detta vidunder
>>
>>53300093
>Svära

Allah ser dig sköka
>>
File: 1344715412745.jpg (72 KB, 608x570) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1344715412745.jpg
72 KB, 608x570
http://www.gamer.no/artikler/e-sport-dette-skal-bli-norges-forste-videregaende-skole-med-e-sport-pa-timeplanen/224300
>>
>>53300132
>>53300180
Tycker ni att hon borde börja sluta igen?
>>
>>53298400
Fan, ingenting fel på Brubeck ändå. Time Out är solid.
>>
File: image.png (104 KB, 1199x898) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
104 KB, 1199x898
klockan är 2
>>
https://www.youtube.com/watch?v=1gIDH1FLjTY

fl;ti; 10:15
>>
File: knatte.jpg (10 KB, 177x215) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
knatte.jpg
10 KB, 177x215
>>53300534
>>
File: 1443609874831.jpg (29 KB, 215x177) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443609874831.jpg
29 KB, 215x177
>>53300534
>>
File: 1452206407766.png (576 KB, 601x630) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452206407766.png
576 KB, 601x630
Vad lyssnar ni på favä?

Detta är topp mysigt just nu favä
https://www.youtube.com/watch?v=RK3kYfMWKsc
>>
File: 1452301115115.png (448 KB, 637x642) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452301115115.png
448 KB, 637x642
:^)
>>
>>53300823
jösses
>>
>>53300809
https://youtu.be/NUjGFByNb-U
>>
>>53300823
Jag förlåter turkiet för allt. Fan vad baserat.
>>
File: 1452209677895.gif (907 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452209677895.gif
907 KB, 600x800
>>53300809
https://www.youtube.com/watch?v=ItDM0_F4HHI
>>
File: 1450312507026.png (199 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450312507026.png
199 KB, 800x600
>>53300934
pisstyskan nej
>>
File: 14432334333.png (13 KB, 175x178) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14432334333.png
13 KB, 175x178
>>53300809
Nytt album när?

2009 var på riktigt 7 (sex) år sen.
>>
File: 1440550859079.png (557 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440550859079.png
557 KB, 1013x676
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda dom bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för dom dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
>>53300823
Haha hell seger
>>
>>53300960
Hej det är jag Pontus
>>
>>53300809
https://youtu.be/TmhjYFxvXtk
>>
>>53300963
helvete, menade (sju).
>>
>>53300985
omg hej :3c
>>
>>53301000
Hej
Vad händer
>>
>>53301000
fina siffror
>>
>>53300963
Troligtvis under detta året då de släppte singlen "mene" förra året. Borde redan vart ute tror jag men att Jesse blev pappa sinka troligtvis albumet. Har du hört denna nya låten än förresten? Borde vara andra singeln favä topp bra.
https://www.youtube.com/watch?v=131vEZrUXUw

>>53300995
kek
>>
>>53301047
Tänker på dig :3
>>
>>53301131
Smickrande desu
>>
>>53301131
>vara bög
>>
>>53298645
Ja.

t. har en hel mapp och pratar med honom någon gång i veckan
>>
File: 1451717769352.jpg (1 MB, 3264x4928) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451717769352.jpg
1 MB, 3264x4928
>>53300809
Hela dagen har varit en enda stor "vad lyssnar ni på?" favä

https://www.youtube.com/watch?v=xrh5B3H1-1o
>>
File: dmitry klokov4.jpg (143 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dmitry klokov4.jpg
143 KB, 1920x1080
>>53301259
Tjejer är så svåra
>>
>kollar på en filmsida på ab
>fullt med kommentarer från blattar som taggat sina svenska tjejer om att de ska se filmen
>tjejerna skriver glatt tillbaka

Jag har själv svensk fv men blir lika arg. Dessa kvinnor förtjänar att våldtas och slaktas brutalt. Hur fan kan man vara så äcklig?
>>
File: 1451953306561.jpg (132 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451953306561.jpg
132 KB, 600x800
>>53301448
>Hela dagen har varit en enda stor "vad lyssnar ni på?" favä
Antyder du att det är nått dåligt?
>>
File: 1448024698503.jpg (120 KB, 640x635) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448024698503.jpg
120 KB, 640x635
>>53301457
bara var dig sj
>>
>>53301524
rannsaka dig själv
>>
File: 1407896252405.jpg (173 KB, 500x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407896252405.jpg
173 KB, 500x750
>dkn
>>
File: yukino.jpg (143 KB, 889x899) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
yukino.jpg
143 KB, 889x899
Herregud vad jag hatar nbögar
>>
File: zara larsson.jpg (74 KB, 481x511) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zara larsson.jpg
74 KB, 481x511
>>
>>53301846
usch
>>
>>53301825
Jag med kvää
>>
>>53300809

https://www.youtube.com/watch?v=kTuLDimhKaY
>>
>>53301808
Menar du på allvar att du inte bryr dig om att se svenska tjejer besudlas av svartskallar? Svenska killar sitter och slösar bort sina liv framför datorn runkandes medan blattar tar deras kvinnor.

Fyfan vad svag du är.
>>
>>53301995
rannsaka dig själv
>>
File: 1483717502047.gif (89 KB, 480x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1483717502047.gif
89 KB, 480x270
>>53301995
>deras kvinnor
>deras
>>
>>53301995
Håller med här favä
>>
>dkn ingen ängel att mobba
>>
>>53302356
>faktiskt vilja mobba en såhär söt flicka
>>
>>53302056
Ja det tänket har alla människor utom vita västerlänningar. Men du kan väl vara en upplyst individ i din ensamhet medan ditt folk enligt alla biologiska och historiska definitioner blir erövrade.
>>
File: 1452305469129.png (491 KB, 900x605) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452305469129.png
491 KB, 900x605
>>53302356
>du kommer aldrig lägga krokben på ängel och skratta åt henne
>>
>>53302356
>>53302383
>>53302471
Fan vad äckliga ni är. Veka jävla fjollor.

Spyr på er. Att ni inte skäms?
>>
>dkn hungrig men orkar inte göra ett skit
Det blir väl några mackor, ett glas filmjölk och en ölkorv igen.
puss och kram vi syns på stan
>>
File: ängel.webm (827 KB, 440x440) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ängel.webm
827 KB, 440x440
>>53302515
men du
>>
File: 1443380712090.jpg (411 KB, 800x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443380712090.jpg
411 KB, 800x1000
>>53302515
>>
>>53302580
>>53302593
Ni är inte söta flickor, ni är vuxna män. Var fan gick det fel?
>>
>>53302356
>>53302471
Snälla var inte elaka mot henne
>>
>>53302617
>Ni är inte söta flickor, ni är vuxna män
Vad vet du om det?
>>
>>53302637
endast ömsesidig kärlek
>>
>>53302678
Titta dig själv i spegeln.

Araber sitter med din syster eller tjejen du gillade i famnen och hånar din svaghet. Samtidigt så leker du att du är en 5-årig flicka.
>>
>>53302617
Är det någon som har antytt något annat?
>>
File: 1451945208376.jpg (60 KB, 600x440) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451945208376.jpg
60 KB, 600x440
>>53302738
>fortfarande bry sig om tredimensionella grisvidriga "tjejer"
>fortfarande bry sig om invandring
>fortfarande bry sig om något annat än sin egen underhållning
Kom upp på vår nivå
>>
>>53302738
du har minst lika mycket autism som 2d-brevarna favä

t. fullkomligt normal
>>
>>53302787
Har du sjunkit så lågt att du inte ens kan känna skam längre? Vilken jävla parodi på en människa.
>>
>>53302738
>denna projicering
Är din syster ihop med en arab eller?
>>
>>53302738
bokstavligen inget fel med det
>>
File: 1450969246828.jpg (883 KB, 1600x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450969246828.jpg
883 KB, 1600x1200
>>53302866
Hoppas Rumia äter upp dig dumma stormbög
>>
>>53302789
Nej jag är den normala, ni moderna svenska "män" är patetiska.

>>53302873
Nej jag har ingen syster och har svensk fv. Känner mer en sådan hopplöshet och ilska över hur svaga mina folkkamrater är.
>>
är det bara jag eller är touhou brevare dubbelt så autistiska som vanliga anime brevare?
>>
>>53302980
>jag är den normala
hehe mm
>>
File: 1450725927506.png (218 KB, 900x851) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450725927506.png
218 KB, 900x851
>>53302980
>möh folk
Bara häng dig
>>
>>53302980
håll käften och begå korsord
>>53302997
inte bara du
------------------------------------------------------
grod natt mina vänner
>>
>>53302997
ibland favä
>>
>>53303003
Du som är okej med att det kommer folk till ditt land och förnedrar och hånar dig.
>>
File: 1451770444432.jpg (33 KB, 245x274) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451770444432.jpg
33 KB, 245x274
>>53302997
Vad elak du är
>>
>>53303055
amen durå
>>
File: 1451766456367.png (1 MB, 1200x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451766456367.png
1 MB, 1200x1200
>>53303028
Jag undrar hur hon gör så att inte persikorna ruttnar

>du kommer aldrig vara ängels bästa vän
>du kommer aldrig få krama henne när du vill
>>
File: 1451829909980.jpg (27 KB, 292x451) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451829909980.jpg
27 KB, 292x451
>tråden fylls med 2d
Godnatt
>>
2D:are är ett tecken på att värnplikt behövs. Låt dessa pojkar brytas ner och byggas upp till något vettigt.

t. Inte ens stormbög
>>
>>53303162
Det är magiska persikor från himlen som stärker kroppen.
Antar dom inte ruttnar
>>
>>53303213
Gonatt.
>>
>>53303213
>antyder att det är något dåligt
>>
Är jag bannad?
>>
>>53303284
hej anon
>>
>>53303250
>dkn ingen fv som luktar persika

>>53303269
>dkn ingen fv som luktar blomma
>>
>>53303305
>dkn ingen fv överhuvudtaget
>>
Vilken 2D hade du helst gjort sexuella saker med?
>>
File: 1452306560725.png (138 KB, 1276x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452306560725.png
138 KB, 1276x540
Yeezy säsongen närmar sig!
>>
>>53303305
>>53303379

Kan det bero på att ni är degenerade animebögar?
>>
>>53303515
>antyder att man inte kan få fv om man är animebög
Se bara på kringlis och kirino
>>
>>53303385
mokou favä
>>
>>53303535

Båda är singelcuckar, vad försöker du få sagt?
>>
>>53303556
>dkn blandar alltid ihop namnen för moko, momiji och alla andra med röda och vita kläder
>>
>>53303385
Yukari kanske
>>
File: 1450753522604.png (104 KB, 420x288) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450753522604.png
104 KB, 420x288
>>53303599
brukar inte känna den känslan faktiskt
>>
>>53303589
Båda är lyckade personer som har haft fv
>>
File: bane1.jpg (74 KB, 1024x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bane1.jpg
74 KB, 1024x576
>>53303674

Okej.
>>
>>53303650
Inte mitt fel att bådas namn börjar på M
>>
>dkn hittade glass i kylen
f1 najs
>>
File: 1452260564619.jpg (45 KB, 396x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452260564619.jpg
45 KB, 396x385
>dkn börjar tänka på kroatanon som planerade att ta livet av sig i förrgår
>>
So someone been meemin on me in here apparently
>>
File: 1444225520239.png (139 KB, 917x871) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444225520239.png
139 KB, 917x871
04.22 och jag ligger och läser våra gamla chatloggar och undrar vart det gick fel
>>
>>53304315
tog bort _henne_ från allt så jag slipper detta favä

förutom horsnapchat där namnet sitter kvar
vill inte fixa ny men vill ha bort namnet
hur göra
>>
File: 1449346027045.png (24 KB, 800x473) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449346027045.png
24 KB, 800x473
04:26 och jag runkar till tåhå flickor
känns bra favä
>>
>>53304267
https://desustorage.org/int/thread/53240960/#53242010

Hoppas han fick frid i Gensokyo ;_____;7
>>
>>53304378
Vilken doujin?
>>
>slutet på En hjältes väg
Gåshud favä
>>
>>53304436
http://exhentai.org/g/870753/d9876dc5d0/
>>
File: 2am.jpg (65 KB, 500x567) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2am.jpg
65 KB, 500x567
>>53304369
tog också bort henne från allt, men den där chatten kan jag inte ta bort
>>
>>53304436
Denna va f1 h1

http://exhentai.org/g/884762/c5763ca0a3/
>>
>>53304436
http://exhentai.org/g/891307/f00be4af97/
>dkn ingen futa tewi fv
>>
File: 5315135135.jpg (370 KB, 1200x1676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5315135135.jpg
370 KB, 1200x1676
>>53304487
h1 som fan favä
>>
>>53304436
bästa
http://exhentai.org/g/797132/aab0aa069a/
http://exhentai.org/g/866012/bf903da004/
>>
File: 1446394971603.jpg (58 KB, 800x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446394971603.jpg
58 KB, 800x800
>>53304315
>dkn gjorde sånt häromdagen
>dkn vet inte varför jag har kvar allt detta men egentligen vet jag precis
>>
File: 0011.jpg (389 KB, 1200x1725) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0011.jpg
389 KB, 1200x1725
>>53304690
Detta är varför jag älskar 2D
>>
>dkn ingen fv
>>
Grabbar
berätta om era HENNE favä och varför det gick fel
>>
>>53304699
Det är som i Eternal Sunshine of the Spotless mind. Trots att jag hatar mig själv för det, så vill jag inte glömma någonting alls.

https://www.youtube.com/watch?v=NTmlNigifSI
>>
File: 1409691451324.jpg (33 KB, 396x388) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409691451324.jpg
33 KB, 396x388
>>53304315
Alla gamla vänner som är borta ur ens liv, som tagit bort en från ansiktsboken, som inte vill ha något att göra med en för att man är en jobbig människa utan positiva egenskaper
Önskar man kunde sluta sakna
>>
>>53304880
Lär dig älska dig själv

För livet ska du inte leva för andra

Du ska leva ditt liv, och strunta i andra

När dagen är slut och du ligger på dödsbädden

Så ska du vara stolt

För du äntligen

Lärde

Känna

Dig

Själv
>>
>>53304979
haha aa bara va dig själv
>>
>>53304775
Gick med varandra i 7:an till 9:an, hon var verkligen FÖR bra för mig, ändå så spenderade hon tid med mig. Vi brukade skriva på AB, hon brukade ringa på runt 9-10 på kvällen så tog vi promenader och pratade. I slutet på 9:an så hade vi en klassfest, jag frågade om hon ville dansa och hon sa nej. Under resten av festen så dansade hon inte med någon annan kille. Under sommaren skrev hon inte alls och vi började på separata gymnasium. Jag undrar verkligen vad jag gjorde för fel. Varje gång jag loggar in på AB och ser henne i chattfönstret så hoppas jag att hon ska skriva.
>>
Hade sex just för flera timmar sen favä.
Vet inte varför jag bryr mig ens om det.

Hur var sin dag?
>>
>>53305016
vafan hur gammal är du nu
>>
>>53305028
>just
>för flera timmar sedan
Bestäm dig
>>
>>53305081
20
>>
Nattsvart hat har gjort mig till den man jag är idag
>>
File: 1425843710413.png (133 KB, 914x1090) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425843710413.png
133 KB, 914x1090
>>53304979
>>
>>53305016
>Jag undrar verkligen vad jag gjorde för fel. Varje gång jag loggar in på AB och ser henne i chattfönstret så hoppas jag att hon ska skriva.
Fråga bara. Du har uppenbarligen inget att förlora.
>>
>>53305098
Förlåt. Den andra.

Vet inte hur länge sen det behöver vara för att räknas som har hänt "just."
>>
>>53305113
hahaha lägg av
>>
>>53305220
>Vet inte hur länge sen det behöver vara för att räknas som har hänt "just."
Precis efteråt. Synonymt med "nyss", fast med ett litet större spann.
>>
File: sverige.png (236 KB, 605x434) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sverige.png
236 KB, 605x434
Nån här lirar Civ 5?

>>53305261
Tack för hjäpen.
>>
>>53305337
>Nån här lirar Civ 5?
Ibland
>>
>dkn ingen fv med saftiga lår och knähöga strumpor
;____________________________;
>>
>>53305563
En verkligt hemskt känsla det
>>
haha jag DÖDADE tråden den JÄVLA HORAN

t. SIDF
>>
>>53306129
korkade sidf-brevare
>>
>>53305563
Det är snart sommar, Anon. Det kommer finnas lår för år.
>>
Grod morgon kära vänner! Tänkte baka en kladdkaka!
>>
>>53306387
Trevligt, bjuder du med dig? :3
>>
Vilket land kommer ni dra till när Sverige blir obeboeligt?
>>
>>53306387
Gör den till ett hakkors och breva bild för (You)s
>>
>>53306439
Det kan jag göra, har ingen form som ser ut som ett hakkors men har en bra idé.
>>
File: 7406232894.jpg (27 KB, 550x535) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
7406232894.jpg
27 KB, 550x535
>dkn serien är slut och du aldrig mer kommer att få se din favoritkaraktär
>>
>>53306480
bara se om den senpai
>>
>>53306480
Det är då man börjar på nästa serie så fort som möjligt tills man blir så avtrubbad att man inte längre fäster sig vid någon serie och karaktär som man gjorde förr

t. 2D tittare
>>
jag kan lite japanska och det kan inte ni :p
>>
>>53306789
>antyder
>>
>>53306480
Vilken serie och vilken karaktär skriver du om, anon? :3
>>
File: Japanese.jpg (6 KB, 183x138) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Japanese.jpg
6 KB, 183x138
>>53306789
>>
>>53306808
starkt :D
>>
>>53306822
varje gång jag ser den tyska flaggan får jag ptsd från kisstyskan
även fast det troligen är pontus
>>
>>53306854
jvdk *fidget* *fidget*
>>
>>53306789

>lära sig ett språk som talas av ett folk som håller på att runka sig själva till utrotning
>>
>>53306854
Ska jag behöva namnböga också eller
>>
>>53306896
passar mig perfekt då jag också håller på att runka mig själv till utrotning
>>
>>53306814
känns dumt och pinsamt att säga vilken favä
>>
>>53306926
Egentligen borde du göra det
>>
File: 1399858141831.jpg (105 KB, 716x436) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1399858141831.jpg
105 KB, 716x436
>>53306822
klart jag kan
>>
>>53306933

Varför inte lära dig typ koreanska så slipper du runka ihjäl dig och får tillgång till kpopsötpajfv
>>
>>53307012
>lära sig ett undermänniskospråk
>>
>vara övermänniska
>syssla med självförgörelse
>>
>>53307147
precis som svenskarna
>>
>>53307147
selektiv självförstörelse är för övermänniskan
favä
>>
>>53306940
Äh, bara gör det. Är nyfiken.
>>
>>53307283
Star Wars: TCW. Disney är bokstavligen värre än Hitler för att de avslutade serien i förtid. Rebels är inte dåligt, men jag ville verkligen se vad som hände med Ahsoka upp tills dess.
>>
>>53307501
Gulligt favä.
>>
>>53307501
SW är ett inkonsistent klusterknul. Alla olika grenar av universumet motsäger det andra.
>>
>>53307602
>SW är ett inkonsistent klusterknul. Alla olika grenar av universumet motsäger det andra.
Säger inte emot. Ändrar inte vad jag känner dock. Kanske svårt att förstå om man inte är uppvuxen med det.
>>
>>53307501
Jag såg bara de första säsongerna men det hade varit kul att se vad Ashoka gjorde under tiden då Anakin var Vader och hur hon hanterade hans fall till den mörka sidan.
>>
File: ejsåbra.jpg (93 KB, 907x677) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ejsåbra.jpg
93 KB, 907x677
Ursäkta men det blev inte så bra.
>>
File: 1391083773366.jpg (139 KB, 500x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1391083773366.jpg
139 KB, 500x1200
>>53302515
Du må ha rätt, men bild relaterad så jävla hårt.
>>
>>53307766
HELL SEGER!
>>
>>53307766
>66
Fin kladdkaka och fina siffror, anon. :3
>>
>>53307776
Hell seger!

>>53307791
Tack, om du bara var här för att smaka den!
>>
File: 1450581617301.jpg (57 KB, 396x395) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450581617301.jpg
57 KB, 396x395
>>53307766
det där
var en fin kladdkaka
med fina hakkors

i ett fint brev
med fina siffror
>>
>>53307766
>dkn blev sugen på kladdkaka
>dkn kan inte baka
>>
>>53307766
>dkn man tittar på viljans triumf just nu
>dkn gåshud inte ens fem minuter in

h-hitler snälla
>>
>>53307705
>hade varit kul att se vad Ashoka gjorde under tiden då Anakin var Vader
Rebels är lite av en uppföljare och rör ämnet lite under säsong 2. Tycker bara det är ett sådant monumentalt jävla misslyckande från Disney att inte ta till vara på en av de bästa tilläggen [Ahsoka] till SW på länge. Det finns hur mycket som helst att utforska, men nej nu ska vi ha en ny jävla show längre fram i tiden med en ny huvudkaraktär istället.
>>
>>53307935
Leni Riefenstahl är fantastisk.
>>
>>53307983
ja vissa sekvenser är helt galna för sin tid
>>
>>53307935
Den är oironiskt bra även om man inte är full storm

>dkn inga fuktiga militärparader i sverige
>>
>>53308003
Hon bröt bokstavligt ny mark. Ska ta och kika på Olympia så här på morgonkvisten.
>>
>>53308048
>dkn inget fuktigt hitlerkollo att åka på

donkar hårt favä
>>
>>53307840
>kan inte baka
>kladkaka
Du rör bokstavligen bara samman ingredienserna i en bunke, häller smeten i en ugnsfast form, kör in i ugnen och så är du klar. Du behöver inte ens kunna baka för att göra kladdkaka, det är nästan helt idiotsäkert.
>>
>>53308091
Tro mig, jag skulle kunna knulla upp det ändå.
>>
>>53307955
>vad Ashoka gjorde under tiden då Anakin var Vader
Men vänta nu, avrättades inte Ahsoka i ep 3? Ja, jag vet att det var en borttagen scen, men hallå eller.
>>
>>53308122
Du vad?
>>
>>53308122
Mitt misstag, det var Shaak Ti
De ser ju identiska ut för helvete
>>
>>53308104
Tror det här har med självförtroende att göra. Hejar på dig.
>>
>>53308182
Tack anon.
>>
File: detärbra.png (928 KB, 600x887) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
detärbra.png
928 KB, 600x887
Jag är på skithumor just nu favä. Vill att jag vore någonannanstans. :/
>>
>>53308438
Vad är problemet? Låt oss höra.
>>
>måste gå om 5 minuter för att hinna till tentan
F1 hajp favä, men varför måste alla tentor vara så tidigt?
>>
>>53308804
Vänta bara tills du har en 4-timmars tenta 16:30 på en fredag.
>>
>>53308804
>skola
>på en lördag
Varför?
>>
hi sweden senpai :)
>>
>>53308873
Det var lite väl extremt. Hade däremot inte klagat om den började vid 10 istället.
>>
>>53308888
För att 300k startande.
>>
>>53308507
Nej, bara nej, dra åt helvete och SLUTA SVARA PÅ HAN han har redan uttryckt sitt hat mot oss i tråden, ge han inte uppmärksamhet han är fan värre än sidf för han är en riktig nbög
>>
>>53309370
>han har redan uttryckt sitt hat mot oss i tråden
Wow verkligen? Det behövde jag verkligen inte höra
>>
>>53309406
Han hade nåt jävla anfall i tråden nån gång i december och det blev ett jävla liv och han sa bl.a att han "hatar denna autisttråd"

det är OK om en svensk säger att man hatar tråden men man ska fan inte komma hit som utböling och käfta mot oss, då ska man ha sina brev obesvarade
>>
>>53309497
Skulle du kunna länka till det i arkivet?
>>
>sova när man kan ha äventyr med sverigepolare
>>
>>53309557
Det är ju en ny dag, nu ska man inte sova. Nu ska man ta i!
>>
>dkn nådde ULTIMATO ENDO med Hak1

Väl spenderad natt favä
>>
test
>>
>>53309975
hora
>>
File: kön.jpg (81 KB, 507x372) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kön.jpg
81 KB, 507x372
lel
Jävla Helmut som våldtar och håller på.
>>
>>53310323
Hon har inte fel så klart, vilken man som helst kan utföra en våldtäkt. Tror inte hon bokstavligt talat menar att samma sak skulle kunna hända fast med vita män, inte ens i hennes vildaste fantasier kan hon genuint mena det. Men nog finns det svenska män som stoppar sin penis i en ovillig fetta. Oftast i släktled.
>>
>>53310323
alltså va

hanna fahl ledde p3 pop innan hon började på dn, där hennes största bedrift typ har varit att recensera skivor och bevaka melodifestivalen. varför i hela helvete tar man in nöjesjournalister som politiska kommentatorer (se också fredrik virtanen, jonna sima, andres lokko etc)?
>>
Sov 9.5 timmar
hell seger
>>
>>53310541
Kanske för att nå ut till folk som man vanligtvis inte riktigt når.
>>
>>53310541
Viktigare att de skriver rätt saker än att de skriver bra?
>>
>>53310620
Tror mer att det handlar om att nå ut till folk som inte orkar läsa politik normalt sett och få dem att associera åsikter med en journalist de förknippar med nöje och skoj.
>>
>tog 3t att somna
>vaknar abrupt 3t senare och kan inte somna om
Är detta ens hälsosamt? 3 dagar i sträck nu
>>
>>53310653
Varför skulle man vilja nå ut till dem? Måste de få sin information lättsmält och friserad kan de lika gärna vara utan.
>>
>>53310832
Fan pratar du om? Allt vi konsumerar ska ju vara lättsmält, bekvämt och enkelt på alla sätt och vis. Snabbmatskulturen är här för att stanna.
>>
>>53310821
ne det är inte bra men försök ta en sova lite på dan så är det lugnt
>>
>>53310821
vif
>>
>>53310854
Väntar med spänning på att Zara Larsson börjar skriva om fotboll för att nå ut till de som inte är fotbollsintresserade.
>dkn man inser att man börjar bli Finlands fbanon
>>
>>53310910
Ta inte ut segern i förskott, du har ännu en lång väg innan du når upp till de nivåerna.
>>
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=feedback&docId=3085376&language=sv

Om någon bryr sig om EUs förslag att hindra jägare och hobbyskyttar att äga vissa sorters vapen med tanke på terrordådet i Paris så lämna en kommentar.
>>
Vilken snubblare tror ni har legat med flest tjejer? Jag tror på musen.
>>
>>53311921
Ja om man räknar med betald sex så är det väl den tjockisen, annars tror jag nog forsen eller badboll.
>>
>>53311921
SVEA kanske?
>>
>>53311921
SVEA
>>
>>53311631
>bry sig om hobbyskyttar
Hehe mm
>>
>>53312056
Musen är inte tjock
>>
>>53311631
Jag blir så JÄVLA förbannad

Sverige ut ur EU nu!
>>
>>53310928
Hur kul var det att diskutera med honom egentligen?
>>
>>53312425
Han har bara pondus~
>>
>>53312425
hehe mm
>>
>>53312443
Sedan när jagar du?
>>
>>53312558
Har aldrig jagat i mitt liv men är för liberala vapenlagar för det är fan var mans förbannade rätt
>>
>>53312558

“That rifle on the wall of the labourer's cottage or working class flat is the symbol of democracy. It is our job to see that it stays there.”

― George Orwell
>>
>>53312626
>>53312654
tippar min fedora mina goda herrar
>>
>>53312681
Gå och lägg dig Hillary, det är sent
>>
>>53312681
>ingen bild
besviken.png
>>
>>53312626
Skaffa jägarlicens och bli vapenägare du också.
>>53312654
Jag tror jag började länka den bilden.
>>
File: fedorac.jpg (38 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fedorac.jpg
38 KB, 1280x720
>>53312681
>tippar min fedora mina goda herrar
>>
>>
>>53312781
>Skaffa jägarlicens och bli vapenägare du också.

Inte högst på priolistan men absolut, det är i planerna.
>>
>>53312900
Ping SÄPO
>>
>>53312626
Du är bra folk, rosgris
Påminn mig om att ställa upp för dig när det behövs.

t. jägare med halvautomat
>>
>>53312973
>med halvautomat
Inte länge till. :^)
>>
File: 1452028819611.jpg (116 KB, 353x357) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452028819611.jpg
116 KB, 353x357
>dkn blivit kekad
>reservplats 1
Sen anmälan en skit
>>
>>53312973
#rospigg2018

Gilla & dela
>>
>>53312997
d-det är ärligt inte kul;_;
>>
File: Therese Johaug.jpg (971 KB, 3140x1984) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Therese Johaug.jpg
971 KB, 3140x1984
Lader de svenske jentene opp til neste langrennslop?
>>
File: 1395171000138.jpg (91 KB, 308x474) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1395171000138.jpg
91 KB, 308x474
>>53313064
>10 km klassiskt

mys
>>
Vad tycker ni om norrmän?
>>
>>53313136
Fellesstart! :)))

Blir kjekt!
>>
>>53313187
En säljare på XXL lurade på mig ett par Madshus-skidor. Är det bra grejer?
>>
File: 978xxx.jpg (211 KB, 978x550) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
978xxx.jpg
211 KB, 978x550
>>53313216
Har hort mye bra om de, ja. Nordmenn vet hvordan skiutstyr skal være fåvæ. Jeg har fischer selv.
>>
File: 1450977267811.jpg (197 KB, 1200x924) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450977267811.jpg
197 KB, 1200x924
>dkn blir nog NEET denna vårtermin om jag inte kan bli inskriven på kurser fast det inte finns någon sen anmälan
FÖR HELVETE VAD JAG HATAR LIVET
>>
File: nordens skald.gif (1002 KB, 493x263) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nordens skald.gif
1002 KB, 493x263
Båndet har blitt kuttet
Jeg kan ikke stå, eller snakke
Jeg kan ikke krype, eller tenke
Jeg forsoker igjen
Og igjen
Og igjen!
>>
>>53313344
Nice! Nu är det bara att vänta på att dom drar spåren sen ska det svettas.
>>
>>53313379
kan du inte plugga på det och sen när du väl kan anmäla dig så kan du tenta av det direkt

t. har ingen aning om hur sån här skit funkar
>>
File: 1449774314416.png (164 KB, 376x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449774314416.png
164 KB, 376x385
>>53313435
Det borde gå bra att bara bli inskriver på matematikkurserna, det har funkat förut men orkar inte med denna stress, funderar på att dra sen anmälan på andra universitet och jo, man kan typ göra det du säger förutom datalogikursen som jag har reservplats 1 på eftersom där är det massa inlämningsuppgifter
>>
>ska på inflyttnings"fest" ikväll
>13 pers
>insåg precis att jag är den enda personen där som inte är i ett par
>känner >dkn ingen fv för första gången på flera år

Det här måste ha nåt med er snubblarjävlar att göra, när ni försvann så försvann mina känslor och nu när ni börjat snubbla så är det som om jag åkt tillbaka 3 år i tiden
>>
>man det här snöat tre dagar i rad nu
TACK VINTER CHAN JAG VISSTE ATT DU SKULLE KOMMA
>>
File: Allahu akbar.jpg (111 KB, 696x578) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Allahu akbar.jpg
111 KB, 696x578
>>
>>53313618
:3
>>
Varför är alla jontar som spelar tävlingsinriktat i cs helt jävla inkompetenta?
>>
>>53313648
>Svenska Kyrkan

Orkar inte med dessa cucks
>>
>>53313589
>vill läsa in matte c för att jag vill läsa på högskolan
>sökt i 13 månader i rad till tre olika vuxenskolor men blir aldrig intagen för att jag har godkända gymnasiebetyg från 2008 och folk utan gymnasiebetyg prioriteras

Jag är inte stormbög men jag skyller detta på invandringen och att jag var stört skoltrött efter studenten
>>
File: coincidence.jpg (21 KB, 296x314) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
coincidence.jpg
21 KB, 296x314
>>53313648
Jesus var jude. schack matt
>>
>>53313648
Kyrkan ska inte ha någonting med politik att göra egentligen, men sen när brydde sig kulturmarxister och annat drägg om sådant.
>>
>>53313689
Rätt åt dig nbög, klart vi som inte klarar att anpassa oss till samhället ska ha förtur.
>>
Var Jesus stormbög?
>>
File: 1441256603539.png (215 KB, 447x586) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441256603539.png
215 KB, 447x586
>>53313618
>dkn snö
>dkn varm oboy
>dkn riktigt vintermys för första gången sen jag var i sälen för typ 3 år sen

>dkn ingen att åka stjärtlapp med
>>
File: 1452209086539.jpg (255 KB, 1127x1050) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452209086539.jpg
255 KB, 1127x1050
>>53313689
Du kan ju följa med mig till Gensokyo om allt fortsätter vara skit
Aja, dags att sitta och dra ihop några mail och be om nåd hos matematiska institutionen för att jag fick för mig att byta över till datalogi
>>
File: 13432578883.gif (2 MB, 251x185) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13432578883.gif
2 MB, 251x185
http://www.metro.se/metro-debatt/stangda-granser-ar-inte-ratt-svar-pa-sexuella-trakasserier/EVHpah!68Z4qgTXGKs/
>>
>>53313745
Men kvääää jag vill ju bara utbilda mig varför ska ni äckliga nbögar få föresprång
>>
>>53313379
JAG VILL NEETA MED DIG.
>>
>>53313819
Inte ett tåhåfan favä

Fan av studion men aldrig gillat jrpg/krpg-spel, 2d i 3d gör mig irriterad
>>
>dkn äter en mango mitt i vintern
modernt liv favä
>>
File: original.jpg (28 KB, 683x430) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
original.jpg
28 KB, 683x430
Gudrun och hennes undersåtar borde åka till öknen och lära muselmanerna om feminism och tolerans på plats istället
>>
Fy fan vad många det är på gymmet. Minst 12 stycken.
>>
>>53313916
>vill vara neet

Rannsaka dig själv min man det är inte nyttigt med autism ivl, det räcker med att ha autism på skoj på internet
>>
>skriva CV och personligt brev

BARA
>>
>>53313973
Varför inte, om jag är NEET så kan jag plugga ;___;
>>
>dkn ingen fv/pv
>dkn ensam
>>
>>53312920
lamo. Ja för säpo bryr sig om ifall någon har friluftsintresse inte har något emot att jaga vilt och vara en ansvarsfull vapenägare. Vilken knäppgök sm helst kan inte knalla in på en affär och handla ett vapen.
>>
>>53313950
"muh nyårslöfte"

började själv träna i början av december, har alltid gått till gymmet tidigt på morgonen eller sent på kvällen då det är ingen där och man kan citera 2D högt ... nu däremot är det minst 7 pers där vid dom tider jag brukar vara där och det är en ap-cirkus
>>
>>53313992
Du kan inte vara neet och plugga

Du kan vara net och plugga men inte neet
>>
File: Oona.jpg (197 KB, 1182x853) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Oona.jpg
197 KB, 1182x853
>Oona Kivelä är femfaldig världsmästare. Fyra titlar har hon fixat inom pole dance och en inom street workout.
>pole dance
Vad i självaste djävulen?
Stoppar åskådarna sedlar i trosorna på damerna under tävlingen också?
>>
>>53314028
men
du
>>
>>53312973
Jag har alltid undrat varför folk jagar med halvautomat? Är det inte fler delar, känsligare mekanik för en eventuell snabbare andra-skott på älgen? Men ifall du var en bra jägare skulle du träffa förstaskottet.
>>
Varför är svenska tjejer så sugna på somaliska män?
>>
>donken inget fritt land där man får beväpna sig
>>
>>53314070
schlomo snälla
>>
>>53313672
käft stormbög, ut i skogen och grilla gulasch.
>>
>>53314028
Är du dum i huvudet? Det tog månader för mig att få vapenlicens och jag blev till en början nekad pga en 3 år gammal LOB som jag fick skriva ett personligt brev till polismästaren och förklara varför jag blev LOBad innan jag fick hämta mitt gevär.

Det är verkligen inte bara att gå in och hämta ett vapen i en butik.
>>
>>53314036
JAG VILL VARA NEET OCH PLUGGA HELA LIVET, DET ÄR MER KUL ÄN ATT JOBBA.
>>
File: feisalhassan.jpg (71 KB, 960x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
feisalhassan.jpg
71 KB, 960x640
>>53314070
Somaliska män kan väl ändå inte stå så högt i kurs hos svenska flickor, de ser ju inte direkt ut som de biffiga amerikanska hiphopnegrerna som de ser på MTV
>>
>>53313689
Får du inte ens lägga 500 kronor på att tenta av kursen? eller vad det kostar i din kommun.
>>
>>53313980
Säg bara till ifall du vill ha hjälp.
>>
File: CYAs3PY3ATZfy.jpg (73 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CYAs3PY3ATZfy.jpg
73 KB, 600x800
>>53310541
För det är genom kulturen som de får sin kraft ifrån nuförtiden.
Vart har du varit de senaste 30-40 åren?

Feministerna gick från att vara ett gäng hemmafruar som var trötta på att jobba deltid som städerskor till att hoppa rakt in i teaterträsket och där har de stannat.
>>
>>53314032
mm. Jag hade somnat om från 6:30 till 8:30 i morse. stort misstag.
>>
>>53314130
Jävlar vad enkelt det måste vara att heema honom.
>>
>>53314117
Vad i fan? Kan du gröntexta´? Också hur svårt tror du det är för någon som är ostraffad och skötsam att få pangpang för att skjuta bambi och dindu nuffin?
>>
>>53314124

Neet betyder "not in education, employment or training", du kan således inte vara neet och plugga samtidigt.
>>
>>53314130
Somaliska män är dock väldigt manliga av sig i och ed att de är väldigt bestämda. De tar liksom inte nej som svar från tjejen om de är knullsugna. Dessutom är de väldigt aggressiva och vågar slå tjejer. Sådan tänder svenska flickor på, kanske för att svenska män är så mesiga. Känner många svenska damer som är tillsammans med somaliska män.
>>
>>53314224
Så är det. En svensk man skulle aldrig våga käfta mot en kvinna, och det gör att kvinnors fetta torkar ihop.
>>
>>53314224
våldtäkt är inte manligt, anon
>>
>>53314124
>Not in Education, Employment or Training

Du kan bokstavligen inte plugga och vara neet samtidigt det går emot själva defenitionen

>>53314132
Dom är stenhårda, vill gärna läsa en kurs där jag har hjälp av en lärare också. Hade sjukt svårt för matte i skolan (varav jag valde bort matte c i trean)
>>
>>53314091
>dkn ingen FN FAL att jaga dindus och bambi med
>>
>>53314224

Kan vi inte bara utrota alla "män" med cuckoldingfetischer?
>>
>>53314246
Jagjags åt sidan så tänder de flesta kvinnorna på det, speciellt svenska.
>>
>>53314247
Du har ju olika distansutbildningar i komvux?
>>
File: 1452249859740.jpg (147 KB, 1136x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452249859740.jpg
147 KB, 1136x640
>tmn vita biffiga män
>>
File: 140543678882.jpg (35 KB, 322x504) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
140543678882.jpg
35 KB, 322x504
>Mora - Leksand
>i Stockholm

Skäms dem inte?

Något måste fan göras, vi måste fan bygga en jävla vägg och kasta ut alla oönskade.
>>
>>53314266
Oroa dig inte, när det väl smäller av så ställer vi upp alla rasförrädare, babbar och cucks mot väggen och avfyrar patron efter patron i deras degenererade kroppar.
>>
>>53314266
Att de rasblandar är väl inte cuckolding? Jag tror dock att cuckanon är bara bete.
>>
>på en bar i Wisconsin
>frågar bartendern hur många har tror är beväpnade där inne
>"minst hälften"
>>
https://www.youtube.com/watch?v=jTwdGRHl5Mw
>dkn ingen aurorafv
>>
>>53314306
Blir jag skjuten ifall jag varken vill ställa upp på att döda någon för ett krogONS eller tycker att man kan skjuta någon för att vara en degenererad hora?
>>
Cuck-memen är ju bara ett sätt att försöka väcka barbaren inom den domesticerade västerländska "mannen"
>>
https://www.youtube.com/watch?v=dVl-S2effgk
>>
>>53314307

Han som brevar är ju solklart cuck, fantiserar om att tjejer ligger med dessa megamanliga kulturberikare för att dom inte vill ha honom.

>>53314301
Hear hear, gör Stockholm bra igen!

Andra gången dom gör det dessutom
>>
>>53314318
Får man verkligen ha concealed carry på barer?
>>
>>53314360
>dom
dem
>>
File: 14545054856.png (901 KB, 690x460) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14545054856.png
901 KB, 690x460
>>53314360
>>Andra gången dom gör det dessutom

Kommer vara äckligt att se massor med bajare som ska gå på hockey idag.
>>
>>53314360
Varför förlägger de ett derby så många mil ifrån landskapet som det utspelar sig? (ok inte riktigt derby, men så gott det går i dalarna/norrland)
>>
File: 14432433146.jpg (37 KB, 500x332) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14432433146.jpg
37 KB, 500x332
>>53314354
>Wolf
>Mies
>>
>>53314206
>skjuta bambi
Bokstavligen bara göra proven och söka licens
>dindu'
haha aa
>>
>>53314340
>spastisk first aid kit-imitatör
>>
Tänk om man hade ett tidstannarur som stoppade allt omkring sig förutom en själv. Då skulle jag ta ett vapen och skjuta varje babbe som finns i Sverige, en efter en, i skallen. Det skulle ta tid, men då skulle helt plötsligt Sverige bli ett rent land igen.
>>
>>53314367
haha okej farfar
>>
>>53314416
Hon är mycket sötare än "kvinnorna" i FAK.
>>
>>53314417
Woah xD tänk om xDD
>>
>>53314417
Det hade varit ett sjukt uppslag för en roman. En jävel stannar tiden och går runt och skjuter folk som han inte gillar.
>>
>>53314054
Det är betydligt mer avancerad mekanik än i en cylinderrepeter.
>eventuell snabbare andra-skott på älgen
BETYDLIGT snabbare andra, tredje och fjärde skott på älgen.

>Men ifall du var en bra jägare skulle du träffa förstaskottet.
mann1, alla kan skjuta ett dåligt skott
Senast i höstat tappade jag en älg på grund av att jag bara hann skjuta ett skott. Hade jag haft min halvautomat hade jag hunnit med ett till.
Sedan kan jag vara självkritisk och anse att jag borde ha avstått skott alls, men jag var van vid halvautomat och trodde att jag hade ett eller till och med två skott till på mig.

>>53314414
Jag antar att det blir jobbigt om man har någon gammal förseelse på sig
Min värsta mardröm är att jag skulle behöva försvara mig själv och åka dit för typ misshandel eller något
>bössorna borta snabbare än en syrier slinker över gränsen
>>