[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden - för alla svenskar samt...
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 327
Thread images: 151
File: 4-4.jpg (45 KB, 855x550) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4-4.jpg
45 KB, 855x550
GÖR SVERIGETRÅDEN BRA IGEN
>>
>"Sen sa jag att New England inte kommer vinna Superba ugglan"
väl memat, väl memat


n765éådd
>>
Vem fan är Adam?
>>
>>53248384
Vem fan är du?
>>
2d
>>
File: Trump.jpg (108 KB, 600x789) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Trump.jpg
108 KB, 600x789
Stämmer det att Misaka slog ihjäl sebbe?
>>
File: 1451511758199.png (540 KB, 600x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451511758199.png
540 KB, 600x450
>>53248384
Ortenanon
>>
File: costanza.jpg (91 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
costanza.jpg
91 KB, 1280x720
>>53248245
Fruktansvärt dåligt.

>>53248384
Las Palmas
>>
Det roligaste med /sp/ gänget är att många av dem skulle aldrig kunna sporta själva pga manletstatus eller fetma.
>>
>>53248357
Jag hoppas du åtminstone lägger blommor på hans grav en gång om året.
>>
File: 1435434006.webm (2 MB, 854x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435434006.webm
2 MB, 854x480
>>53248373
>någon annan än Pantrarna
>vinna ugglan

>>53248384
SNSD's andra personlighet.
>>
File: 1430223224275.gif (2 MB, 245x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430223224275.gif
2 MB, 245x240
>>53248365
Läs bibeln så är du ok i min bok.
>>
File: 1402431664241.png (373 KB, 440x442) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1402431664241.png
373 KB, 440x442
>dkn inga sebbegiffar sparade
>>
Så vilka av gammelsnubblarna är det som har hållt på med fedorabrevning för att nu återvända och "rädda" tråden från fedorabrevningen?
>>
File: those still living.jpg (157 KB, 350x525) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
those still living.jpg
157 KB, 350x525
NI LÄMNADE OSS IFRED

VARFÖR MÅSTE NI KOMMA TILLBAKA OCH GÖRA TRÅDEN SKIT IGEN

JAG HATAR JÄVLA NBÖGAR
DEN HÄR HEMSIDAN ÄR INTE GJORD FÖR ER
>>
>>53248373
Beror på, är fortfarande inte säker på om Hövdingarna är ett jagjag eller inte. 10 raka segrar är imponerande men så jävla starkt var inte motståndet.

Sjöhökarna kommer knipa ugglan
>>
>
>>
File: 1449976947869.jpg (138 KB, 872x645) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449976947869.jpg
138 KB, 872x645
>>53248384

Borde vara olagligt att vara nybög favä (för att vara ärlig).
>>
File: kianrasande5.png (234 KB, 625x330) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kianrasande5.png
234 KB, 625x330
>>53248384
>inte veta vem Adam är¨

första dagen i tråd1 eler?
>>
>dkn ingen 2d fv
>>
Gör ont att sitta maktlös och se ovetande anons bli lurade in i snubblarnas mörker.
>>
>>53248384
Inte ormen
>>
>när nya svt försöker göra ny tråd
ayy

>>53248418
Ja
>>
File: Dany.jpg (36 KB, 360x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Dany.jpg
36 KB, 360x360
>>53248114
>Nuvarande år
>Fuck this snubbla
>>
File: 1452028469340.jpg (40 KB, 471x378) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452028469340.jpg
40 KB, 471x378
TVÅ DE
>>
>>53248429
Jag läser bibeln och knullar konservativa kvinnor. Jag har inte ett uns troende fiber i min heliga ande.
>>
>>53248456
>2d
lelmao, skaffa ett liv nörd

>>53248477
breva rumpa
>>
File: 1449281161333.jpg (228 KB, 983x971) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449281161333.jpg
228 KB, 983x971
>>53248286
Du har bra smak anon
ska vi göra sexuella saker?

>>53248257
>tillber demiurgen
så lätt får du mig inte lucifer
>>
>>53248426
Naturligtvis, och 3 Ave Maria om dagen för honom.

>>53248429
>att läsa bibeln gör dig kristen

hallå asg
>>
File: 1440550859079.png (557 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440550859079.png
557 KB, 1013x676
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda dom bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för dom dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
haha mm
>>
File: 1453330432.jpg (45 KB, 728x728) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453330432.jpg
45 KB, 728x728
>>53248477
DÄR HAR VI HONOM
>>
File: 1397406485967.jpg (21 KB, 151x325) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1397406485967.jpg
21 KB, 151x325
>>53248442
>det är ett "grodbrevare blir arg över att hans safe space inte respekteras" brev
>>
>>53248507
MISAKA gå o lägg dig
>>
File: 1452033345727.png (1 MB, 1801x2216) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452033345727.png
1 MB, 1801x2216
>>
>>53248477
bre
ru
>>
>folk som donerar för att kill eller save the animals
bokstavligen får
>>
>>53248458
Har du inte förstått? De är sveket likt en dålig roman som återupprepas med konstiga konspirationsteorier.
>>
File: 1445481100966.jpg (123 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445481100966.jpg
123 KB, 500x375
>dkn ingen pv
>>
>>53248437
Här, ta en på huset senpai
>>
>>53248525
söta herre Jesus vilka lår
Finns ett namn på denna ärbara dam?
>>
>>53248543
>>
CONCIERTO DE ARANJUEZ
>>
File: 140343244343.webm (685 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
140343244343.webm
685 KB, 480x360
https://www.youtube.com/watch?v=24W6kl-4IIk
>>
>>53248442
vill du inte bara vara vår kompis anon?
vad gillar du?
ska vi inte hitta på något tillsammans?
>>
>dkn varit här sedan 2013 och har ingen aning vem Adam är

IC-skit garanterat
>>
File: ntpihpj.jpg (999 KB, 2592x1944) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ntpihpj.jpg
999 KB, 2592x1944
>>53248561
>folk som donerar till cancerforskning är bokstavligen får
Jag saknar pre-dödsknarkarnazistfascist musen
>>
Det finns hopp
>>
>>53248477

Grabbar.

Grabbar.

Det här är vårt år.
>>
File: 1450147226842.png (529 KB, 592x592) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450147226842.png
529 KB, 592x592
>>53248561
>"folk" som donerar till välgörenhetens motsvarighet till SMR
>>
File: 1452030143678.png (968 KB, 1172x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452030143678.png
968 KB, 1172x1080
>>53248581
>>
>hakan är 2d
h-hur? n-när?
>>
File: 1452043804209.jpg (180 KB, 1920x1088) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452043804209.jpg
180 KB, 1920x1088
TIMMEN
>>
>>53248561
Folk som stjäl av andra då? Är de vargar?
>>
File: Viktor och Piké.jpg (393 KB, 960x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Viktor och Piké.jpg
393 KB, 960x1280
>>53248384
>>
>>53248601
Flygis
>>
File: 1430291111056.jpg (76 KB, 740x493) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430291111056.jpg
76 KB, 740x493
>>53248507
Men hallå jag går faktiskt dit varje gudstjänst, läser bibeln dagligen och har ingen annan ledare än Herren själv. Jag är kristen och stolt.
Hell Jesus.
>>
File: DbAxL.gif (500 KB, 500x737) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DbAxL.gif
500 KB, 500x737
>>53248506
T-ta det lugnt bara, jag har fortfarande oskulden i behåll..
>>
>du är på skolgården med dina töntiga polare och har kul för er själva
>den där elaka killen ingen tycker om får inte vara med de populära så han kommer till er och vill va med men förstör bara
>>
File: weidman hype.webm (2 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
weidman hype.webm
2 MB, 1280x720
>>53248595
>man
>>
>>53248527
>Mosley
>Grodbrev

Håll käften, vi ska tända en eld som tiderna inte kan släcka
>>
>>53248621
det sade du 2013 också
>>
File: 1399753218858.jpg (88 KB, 768x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1399753218858.jpg
88 KB, 768x768
>>53248636
Hur funkar det här ens?
Hur har du missat det?
>>
Är gamla Sverigetråden tillbaka?
>>
>>53248612
Det är inget fel att donera, mest själva memet "save/kill the animals" som är så jävla uttjatat i två år. Hitta något annat att lägga pengarna mot
>>
>>53248636
Bokstavligen bara ironiskt dock.
>>
>>53248668
Jag har bokstavligen talat aldrig upplevt den där känslan syssling
>>
>>53248477
>tom Smögen snubblar igen
DET HÄNDER
>>
>>53248614
Bipolära bra chefer? Är det aftonbladt som trollar igen?
>>
>>53248668
>dkn man var han
>>
>>53248693
nej
>>
>>53248595
Mannen, kunde du hittat en sämre version
>>
>>53248681
>>
>>53248654
Menade bara att det inte räcker med att läsa, du måste förstå och tro på det som är skrivet där också.
>>
File: 1445481339242.jpg (32 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445481339242.jpg
32 KB, 500x375
>dkn ingen rak v att råka antasta i sömnen
>>
File: 13432433.jpg (111 KB, 266x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13432433.jpg
111 KB, 266x500
Ehwar fattas fortfarande...

;_;
>>
>>53248668
har aldrig mött en sådan
>>
>>53248691
men
du
>>
File: 1451736699720.gif (535 KB, 400x226) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451736699720.gif
535 KB, 400x226
>>
>>53248707
Urklippet kommer från Veckans Affärer
>>
Vi måste krossa snubbleriet innan de tar över hela tråden igen - annars kommer vi hamna på samma skithög som vi var på 2014
>>
>>53248706
De enda snubblarna som har humor är ändå nationalsocialisterna. Jag är inte ens storm mann1.
>>
File: 1451168944288.gif (1 MB, 245x130) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451168944288.gif
1 MB, 245x130
>>53248743
jag ställer mig tveksam till en del som är skrivet i boken, typ som att Gud bara skapade människor sådär??? (ps tror inte gud på dinosaurier????)
>>
>>53248668
Jag har alltid varit någon av en fitta men en sådan fitta var jag aldrig.
>>
>>53248782
S M H [email protected] Bipolära är inte bra chefer.
>>
File: 1412184763682.jpg (29 KB, 286x438) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412184763682.jpg
29 KB, 286x438
>dkn man aldrig snubblat så man kan inte slå på snubblet
>>
File: 1420329929505.gif (1 MB, 280x210) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420329929505.gif
1 MB, 280x210
Snart kommer säkert SVEA och skryter om att han haft en orgie med massa 16-åringar.
>>
>t.om. mizaki är här
>>
File: 1451998339821.png (3 MB, 1553x1649) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451998339821.png
3 MB, 1553x1649
>>
File: 144454445530.gif (2 MB, 490x478) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144454445530.gif
2 MB, 490x478
>klockan är redan 00:10
>>
>>53248743
>protestanter
>tro på det som är skrivet
hehe mm
>>
>>53248785
käften samuel

>>53248835
>dkn snubblar men vill aldrig mer slå på snubblet
>>
File: 1381489783464.gif (3 MB, 480x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1381489783464.gif
3 MB, 480x270
>>53248775
>dkn saknar när denna spammades
>>
>>53248837
breva middag, din orm
>>
File: 1432822557017.jpg (565 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432822557017.jpg
565 KB, 1920x1080
>>53248849
jag är alltid här :(
>>
File: 1451552725461.jpg (23 KB, 460x345) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451552725461.jpg
23 KB, 460x345
>>53248862
>Gick upp 3 timmar sen
>>
*anon sätter på sitt anon igen*
hallå jag är också här
>>
Badboll är roten till detta.
Vi måste döda honom.
>>
File: 1443924725551.png (247 KB, 419x506) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443924725551.png
247 KB, 419x506
>>53248785
>dkn OGs heemar er kommunister åt helvete
>>
>>53248837
Är det här ett erkännande?
>>
File: 1372718595261.jpg (64 KB, 449x347) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1372718595261.jpg
64 KB, 449x347
>>53248621
Det finns ett gammalt talspråk i Blekinge, jag vet att det finns i Småland och antagligen även i Blekinge. Det går : lura mig en gång, skäms på dig. Lurar du mig så kan jag inte bli lurad igen
>>
Minns ni Ensam?
>>
>>53248612
>cancerforskning
"nej"
Donationerna går till prevent cancer foundation, dvs ett gäng muppar som gör planscher som säger uppmanar folk till att äta nyttigt och ta på sig solskydd
De borde ha MSF för varje evenemang men hela ledningen är korrupt och vill ha sina pengar så det kommer ju knappast bli så
>>
>>53248837
Jagjagmagi kan få det att ske. Gör din del, breva "16-årig orgie" redan idag.
>>
>>53248915
>Antyder att snubblarna inte är kommunisterna

En liten del av trådens befolkning som kontrollerar allting och får dissidenter att bli utfrysta från tråden
>>
File: 1392030615821.gif (2 MB, 600x338) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1392030615821.gif
2 MB, 600x338
>>
File: 1400602415696.gif (312 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1400602415696.gif
312 KB, 480x360
>>53248935
Jag gör
>>
File: f.jpg (872 KB, 3072x2304) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
f.jpg
872 KB, 3072x2304
>>53248752
>>
>>53248991
Det är inte svårt att uppröra dem. Tro mig.
>>
>>53248945
varför söker snabbspringarcuckar alltid efter drama
>>
>>53248991
>liten del
Jag minns när det var udda att ett brev var skrivet av anon
>>
File: 1414785311694.jpg (1 KB, 227x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414785311694.jpg
1 KB, 227x270
>>53248991
>t. fick varenda brev FEDORAT och svär på att det är MIZAKIS EPISKA IC IRK SNUBBLARE som låg bakom
>>
File: 1413049174436.jpg (237 KB, 772x489) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1413049174436.jpg
237 KB, 772x489
>>53248752
jvd hemska k
;___;

E-ehwaR, v-var är du? Snälla kom tillbaka. Kom BT. Allt kommer bli bra.
>>
>>53249045
>Det är inte svårt att uppröra dem

Samma kan sägas om kommunister, sammanträffande?
>>
File: 1399077998229.png (1 MB, 1005x794) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1399077998229.png
1 MB, 1005x794
bara riktiga negrer minns
>>
File: 1430706848520.png (429 KB, 768x710) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430706848520.png
429 KB, 768x710
>identitetsstörda snubblare med flera personligheter
>>
>>53249058
det var aldrig så favä
>>
>>53249007
>Badboll återuppstånden från de döda
>Ensam återuppstånden från de döda
>Musen återuppstånden från de döda

VI HITTADE EN VÄG
>>
>>53249048
Detta är inget nytt anon, om de inte vill att folk ska klaga på all skit de gör så får de väl skärpa sig
>>
tråden en skit just nu
>>
File: 1451434768343.jpg (16 KB, 476x275) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451434768343.jpg
16 KB, 476x275
>>53249066
>Ehwar har inte gått på en enda BT

Smått tragiskt om man tänker på det
>>
>>53248750
>dkn ingen pv att skeda med
;__________;
>>
File: 1393282222760.jpg (29 KB, 275x268) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1393282222760.jpg
29 KB, 275x268
Ni kommer inte snubbla nästa vecka
>>
>>53249058
No shit när ni filtrerar anons och utfryser alla som förstår sig på 4kanalen.

Snubblare har alltid och kommer alltid suga kuk. Snubbel ska användas för 1 enda tråd, när den dör ska man inte använda den koden någonsin mer.
>>
File: dyz6r1p.jpg (64 KB, 464x251) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dyz6r1p.jpg
64 KB, 464x251
>breva ansiktet du skulle breva om vi är 8 månader framåt i tiden och Zlatan precis lett Sverige till ett GULDEXTRA i Rio
>>
File: 1451279850283.jpg (63 KB, 960x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451279850283.jpg
63 KB, 960x960
>>53248991

Knappast så att vi är städare som tar bort folks brev familj. Vi är kapitalister, de bästa breven får mest uppmärksamhet :^)
>>
File: 1445481404469.gif (497 KB, 500x241) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445481404469.gif
497 KB, 500x241
>>53249107
Finns det en värre känsla?
>>
File: 1378502724653.jpg (81 KB, 600x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1378502724653.jpg
81 KB, 600x450
>>
Jag krossar er på terra mystica
>>
File: Gay Death.jpg (569 KB, 829x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Gay Death.jpg
569 KB, 829x700
>>53249066
vif
>>
>>53249127
omg hej Samuel
LT2 när?
>>
File: Chiyo.png (871 KB, 968x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Chiyo.png
871 KB, 968x720
>>53249081
Det är betryggande att veta att hur dålig jag än är på dattaspel så kommer Dejtis alltid vara sämre.
>>
>>53249075
Det är bara slumpen anon :^)
>>
>>53249104
>>53248945
>Arg för att han inte fick vara med

buuuhuuu ;_;
>>
File: lämna landet.jpg (17 KB, 247x253) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lämna landet.jpg
17 KB, 247x253
>>53249121
Givetvis inte, det är ju Ibiza-träffen nästa vecka
>>
File: 14254365455563.jpg (7 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14254365455563.jpg
7 KB, 480x360
>>53249131
Guldtårar favä
>>
Är det svårt att göra köttfärslimpa med brunsås? Fick ett gravidkvinnasug helt plötsligt
>>
File: 1416425190231.png (160 KB, 900x580) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416425190231.png
160 KB, 900x580
>>53249106
>dkn han medmyntade idén
>dkn han inte varit med en enda gång
>>
>>53249100
Det där filnamnet verkar bekant favä
>>
>>53249156

Skvallrande Flickor säsong 7 när? En film när?

vifi bästa serien ;_;
>>
>>53249140
le "smögen" faec
>>
File: 1400603293849.gif (2 MB, 160x120) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1400603293849.gif
2 MB, 160x120
>>53249100
hehe mm
>>
>>53249127
detta. kommer inte gå ett breva som anon längre för man kommer inte bli sedd. Kommer inte gå att ha en normal diskussion för att det är snubblare i överflöd
>>
>>53249157
Lördag favä
>>
File: Guld Bäst.jpg (76 KB, 374x511) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Guld Bäst.jpg
76 KB, 374x511
>>53249127
>flera ÅR senare
>Samuel är fortfarande rövsmärtad

Älskar
Varje
Skratt
>>
>>53249172
Hur många gånger ska jag behöva säga att jag inte ens skickade in skit?
>>
File: 1415384354845.png (153 KB, 322x473) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1415384354845.png
153 KB, 322x473
>>53249131
>>
>>53249211
det är ju snsd din dumma hora
>>
File: 1448946417180.jpg (119 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448946417180.jpg
119 KB, 640x640
>bögtimme
>snubblare återvänder
>ehwar är utom synhåll
;___;
>>
File: SNSD.jpg (92 KB, 600x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SNSD.jpg
92 KB, 600x450
>>53249140
kek
>>
>>53249199
>dkn brädgården-som-inte-är-en-brädgård-egentligen blev uppknulad
>>
>>53249167
Den grabben är ju sämst
>>
>>53249238
Syns utanför smedjan
jag underrättar Pundare
>>
>>53248835

Jag har saknat dig :3
>>
>>53249273
!burger då?
>>
>>53249226
men anon du och jag kan ju fortfarande prata
>>
>>53249306
Han är nere i Cuckholm.
>>
>>53249306
Lätt den bästa snubblaren
>>
File: pogchamp.jpg (6 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pogchamp.jpg
6 KB, 400x400
http://imgur.com/a/sGZGw
>>
File: höyhä.jpg (61 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
höyhä.jpg
61 KB, 900x900
När dog gamla arkivet förresten?

>dkn äntligen fri
>>
>>53249306
Tror nog Burgare har börjat skolan nu
Vet inte om han var här uppe i jul ens
>>
>>53249326
haha mm
>>
>>53249365
taskigt
>>
är det ens badboll som brevar favä
känns inte som det, kan vara cykelcucken
>>
>>53249226
Nej, det kommer visst att gå. Vill du ge dem cancer, så breva ettpar fedoror.
>>
File: 14405543554436.jpg (107 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14405543554436.jpg
107 KB, 640x640
>>53249342
Inte lika het efter ha blivit BTFO så jävla hårt av Holly.
>>
>>53249329
Bokstavligen hanrej
>>
>>53249347
Jo han va uppe över nyår iaf
>>
>>53249375
Det är smärtsamt tydligt att du vill ha hans penis
>>
File: oyasumi.jpg (62 KB, 640x483) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
oyasumi.jpg
62 KB, 640x483
>>53249306
hej

Var uppe i julas men åkte ner igen för ett par dagar sedan
>>
>>53249342
>censurerat de bästa bilderna
vadgörhan.png
>>
>>53249250
Han sa att han skulle komma tillbaka när Eurovision börjar :3
>>
>>53249226
deetta
>>
File: 1445481052982.jpg (71 KB, 480x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445481052982.jpg
71 KB, 480x640
>>53249434
o-okej
>>
File: Tre.jpg (15 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Tre.jpg
15 KB, 480x360
Det är för många snubblare
>>
>>53249342
Vem är denna sädesmarodör?
>>
Det roliga är att jag en gång var känd som den finska nazisten. Innan det blev coolt att vara nazist i tråden. Jag är inte ens nazist. Men finsk är jag.
>>
>Eurovision på hemmaplan
>EM
>OS

Hur kan någon tvivla? Det här är vårt år
>>
>>53249418
o-okej
>>
File: 1452104811536.jpg (2 MB, 3024x3024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452104811536.jpg
2 MB, 3024x3024
Bara jag som vill se varje het vit kvinna svartad? Jag tänker inte ens längre att jag vill knulla dem, jag vill se dem bli knullade av svarta män med stora dasar.
>>
File: badboll.jpg (72 KB, 480x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
badboll.jpg
72 KB, 480x480
>>53249408
antyder att jag inte enbart ville skapa ett nytt episkt jagjag
>>
File: 1451165687509.jpg (96 KB, 736x636) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451165687509.jpg
96 KB, 736x636
fort breva jagjag som nygammelsnybblare inte förstår
>>
File: 1452124857907.jpg (64 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452124857907.jpg
64 KB, 1280x720
Gonatt tråden
>>
File: 140435434532.jpg (101 KB, 912x594) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
140435434532.jpg
101 KB, 912x594
>>53249507
Vår Startelva i Bög-EM verkar inte vara så stark. Det blir nog inget nytt guld.
>>
>>53249487
bögfinnen? är det du?
>>
>tfw no qt Swedish bf to take care of me while I'm sick
;_;
>>
>>53248418
>>
File: 1449590068376.jpg (255 KB, 1127x1050) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449590068376.jpg
255 KB, 1127x1050
>>53249531
godnatt
>>
>>53249516
skulle knula/10
>>
File: 1408122347462.jpg (20 KB, 232x231) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408122347462.jpg
20 KB, 232x231
>>53249507
Har inte så mått så bra på länge. #vågaTro på nygamla Sverigetråden.
>>
>>53249528
Haha

T. Inte Hasse Aro
>>
Kommer ni ihåg detta?
>>
>>53249555
ja vem skulle inte
>>
File: glassbil.jpg (83 KB, 640x426) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
glassbil.jpg
83 KB, 640x426
>>53249528
>>
>>53249545
Japp. Någon måste ju breva rasism, libertarianism och annat i ett härligt potpurri för att uppröra folk.
>>
>>53249592

>ZIBANEJAD E FRIIIIIII

VAD GÖR DU IKVÄLL?
>>
>>53249507
>Eurovision på hemmaplan

åh fyfan tack gode gud att det inte är i ens stad en här gången i alla fall
>>
>>53249528
det där är inte ett jagjag, bara ren autism
>>
>>53249599
GLASSSSSSSSSSBILEEEEEEEEEEN
>>
>>53249599
Aldrig fattat glsssbilscucken favä
>>
File: 1398729620749.png (26 KB, 212x204) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1398729620749.png
26 KB, 212x204
>>53249550
>giffen
Har inte sett den på evigheter sedan den försvann i hårddiskkraschen. Tack, anon. Tack.
>>
>>53249627
snubbeldyrkare hittad
>>
File: 1447568655983.png (2 MB, 954x1582) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447568655983.png
2 MB, 954x1582
>>53249486

Ronda "HEEMed the fuck out" Rousey
>>
File: 1450831681631.jpg (58 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450831681631.jpg
58 KB, 640x640
>>53249553
>dkn för feg för att avsluta det
>>
File: original-1x1.jpg (58 KB, 912x912) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
original-1x1.jpg
58 KB, 912x912
>>53249592
https://www.youtube.com/watch?v=sP0Tl_JknLs

FÖRBANNELSEN ÄR BRUTEN
>>
File: 140544455915.jpg (741 KB, 750x925) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
140544455915.jpg
741 KB, 750x925
Stenmark
>>
>>53249597
Hur känner du inför denna bild?
Något du vill berätta?
>>
File: 1432696144532.jpg (91 KB, 758x849) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432696144532.jpg
91 KB, 758x849
Giffeln kom hem
>>
File: bae.jpg (47 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bae.jpg
47 KB, 640x640
Bonelli den andre försvarar våran grabb Mitch live just nu lads

ryck tv/destiny
>>
>>53249699
Nej fyfan kom inte hem
>>
File: 1420366888445.jpg (159 KB, 1500x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420366888445.jpg
159 KB, 1500x1500
>>53249626
Hellre att ha Eurovision i stan än att bli fullkomligt invaderade av flyktingar favä
>>
I cancer är du kommen och i cancer skall du åter varda. Favä bryr jag mig inte längre för vad slags cancer som tråden är. All cancer är rolig.
>>
File: VIF SEBBE.png (1 MB, 1280x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
VIF SEBBE.png
1 MB, 1280x800
>>53248418
Inte bara det, Sebbe fick verkligen lida.
>>
>>53249684

Breva "jag kände för att slåss", det är den bästa favä
>>
File: 1388694842554.jpg (79 KB, 465x631) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1388694842554.jpg
79 KB, 465x631
>>53249696
jävligt bra estetik på alla 3 grabbarna

deras ben är dock lite underutvecklad i proportion till deras överkropp, så jag skulle jobba på det ifall jag var dem
>>
File: 1408823213925.jpg (2 MB, 3264x2448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408823213925.jpg
2 MB, 3264x2448
>>
>>53249699
Den där kvinnan var en styggelse.
>>
>>53249730
ja men vänta bara till du får uppleva eurovision, det är inget kul
>>
File: 144400558.jpg (181 KB, 889x789) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144400558.jpg
181 KB, 889x789
>>53249751
Har du slängt alla dina bilder eller?
>>
>>53249676
https://www.youtube.com/watch?v=aW5GFw-wzvk
bättre längre video
>>
Dagarna och kvällarna, då lever jag
>>
>>53249760
haha fy fan jag var här när den brevades

glöm aldrig 2013 /sp/ dagarna <3
>>
>>53249730
eurovision lär ju bli allah ackbarat favä, om de kunde mashallah en rockkoncert för den var för dekandent, tänk vad hårt de kommer takbira en bögfestival
>>
File: 2norris.gif (2 MB, 500x255) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2norris.gif
2 MB, 500x255
vem /karlsson/ om en timme?
>>
>>53249725
Han var en bra pojke

>>53249712
OuO WEOW
>>
>>53249814
Trivs med mitt jobb
>>
>>53249790
blir eurovisions publik verkligen snorfulla och våldtar alla vita kvinnor?
>>
>>53249835
Han skjuter inte så hårt :^)
>>
File: 1378913831123.gif (1 MB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1378913831123.gif
1 MB, 250x250
Vänta vänta vänta, ni bryr er alltså om drama på någon jävla ström?
>>
>>53249848
https://youtu.be/_RaUdub_djU?list=PL0B30FE5630B5AC3B
>>
File: zetterbeard_wink.gif (4 MB, 845x475) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zetterbeard_wink.gif
4 MB, 845x475
>>53249835

Hajp.
>>
>>53249848
Har du aldrig varit där eller?
>>
>>53249848
lol nä vafan tror du alla som kommer och kollar på eurovision är bokstavligt talat bögar
>>
>>53249732
H-Har du helikoptermisaka.gif?
>>
File: 13393434459.gif (1 MB, 209x180) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13393434459.gif
1 MB, 209x180
Nej, grabbar. Måste nog gå och lägga mig nu.

Frugan och hennes son ska upp tidigt imorgon.

Godnatt!
>>
Ni snusare i tråden. Hur mycket nikotin är det i kaliber original jämfört med andra snus?
>>
File: Jagkoptern.gif (907 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Jagkoptern.gif
907 KB, 600x800
>>53249919
Jag har dig senpai
>>
>>53249920
Var en glassbil inblandad i historien om hur ni träffades?
>>
>>53249843

Har kompisar, att snacka med
Det flyter
>>
>>53249890
https://www.youtube.com/watch?v=tSwfOAMgs9A
>>
>>53249920
>>
>>53249919
Vet inte, men...

>>53249945
...MISAKA llöste biffen. :3
>>
>>53249973
Jag tror du inte vill veta hur litet jag bryr mig om gooks.
>>
File: 1324545549.jpg (93 KB, 620x670) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1324545549.jpg
93 KB, 620x670
http://ekuriren.se/asikter/ledare/1.3724773-vad-hande-i-koln-

>Alkohol och narkotika, asocialitet och unken kvinnosyn hos vissa unga män samt dåligt polisarbete ligger bakom upploppen Köln.

>Det dröjde inte länge förrän Kölns nyårsnatt gjorts till ett slagträ mot människor som flytt undan diktatur och krig. En rad tyska politiker var noga med att understryka att det är orimligt att skuldbelägga invandrare eller flyktingar i allmänhet för vad en mindre grupp asociala, yngre män gjort. Men några insinuerade kollektivskuld för flyktingar och anklagade nyhetsmedier för att förvanska sanningen.
>>
File: 1403397714370.jpg (83 KB, 652x522) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1403397714370.jpg
83 KB, 652x522
>vara frisk
>hålla sig inne
>ta 1 (EN) cykeltur i den -15-gradiga kylan
>bli sjuk
>>
File: 1389264986137.gif (73 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1389264986137.gif
73 KB, 600x600
>>53249919
>>53249945
Hade den andra, också. :DDD
>>
>>53249945
tack, kompis
>>
>>53250098
Sykcla på vintern?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=L_XzRaEAer4

Japaner i krig. Vadfan är genevekonventionen? Jag bara skrattar. De är så brutala att de nästan är dindunivåer.
>>
File: Pranks.png (151 KB, 600x653) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Pranks.png
151 KB, 600x653
>>53250076
>vissa unga män
>>
File: 1449941815761.jpg (32 KB, 605x146) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449941815761.jpg
32 KB, 605x146
>>53250076

Älskar denna förvirring och kognitivia dissonans hos vänstern.

Man vet inte vad man ska göra så man går full efterbliven.
>>
>>53250102
>>
>>53249890
denna gobit anon brukade breva är fan bäst
https://www.youtube.com/watch?v=9gazaHoS5Ig
gillar denna också på ämnet
https://www.youtube.com/watch?v=L_MCBwKUMQo
>>
File: 1389222982632.gif (193 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1389222982632.gif
193 KB, 500x500
>>53250160
>>
File: 134325435550.jpg (1 MB, 3278x2489) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
134325435550.jpg
1 MB, 3278x2489
>dkn ingen trollskog
>>
>Ingen brevar senyu

Jävla plebejer

https://www.youtube.com/watch?v=hmjdUD2Vk9Q
>>
>>53250168
lel det var ju jag. Jag har brevat japansk imperieskit i åratal. Jag kollar aldrig på anime, jag läser japanska böcker och kollar på film ibland. Men deras icke-politiskt korrekta musik och sånt.... fuktigt värre.
>>
>alla strömmar på ryck går offline förutom snabbspringarströmmen
?
>>
>>53250268
>bry sig
?
>>
>>53250268
Autismen tar över helt.
>>
>>53250053
https://www.youtube.com/watch?v=t9eybY9qFfY

Här kompis, en sång för dig.
>>
>>53250268

Reckful gick precis online familj
>>
>slavar byggde tydligen inte pyramiderna
varför lär dom en sådana här lögner
>>
File: Humpe_TrollWEB.jpg (560 KB, 573x569) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Humpe_TrollWEB.jpg
560 KB, 573x569
>>53250224
>>
https://www.youtube.com/watch?v=OLo246hyhQQ
>>
File: 1451522732435.jpg (484 KB, 1256x1800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451522732435.jpg
484 KB, 1256x1800
>>53250168
https://www.youtube.com/watch?v=MS12isLjS5w
>>
File: 1416342167157.jpg (207 KB, 1021x765) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416342167157.jpg
207 KB, 1021x765
>>53250317
>Misaka länkar en Vietnam-video
>It ain't me börjar spelas
>>
Snälla sluta prata om trollskogar. Får bokstavligen panikattacker
>>
File: lmaoo.jpg (18 KB, 499x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lmaoo.jpg
18 KB, 499x499
>>53250344
>>
File: 1452189396415.jpg (117 KB, 1024x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452189396415.jpg
117 KB, 1024x1024
>>53250318
dog Lothar?
>>
File: 1450835048428.png (233 KB, 397x402) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450835048428.png
233 KB, 397x402
>>53250344
>dom

Vem lärde dig det?
>>
>>53250408
Jag är ingen senators son.
>>
>>53250317
https://www.youtube.com/watch?v=u52Oz-54VYw

Japaner är inte gooks dock. Kineser däremot är asiater som jag ogillar som fan, jävla gooks rent ut sagt.
>>
>>53250427

Nä, ligger på sjukhus.
>>
>sprida sin IC dynga i tråden
bokstavligen varför?
>>
File: IUrlBCx.png (710 KB, 867x625) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IUrlBCx.png
710 KB, 867x625
>Det finns folk IDT som fortfarande tror på evolutions"teorin"
>>
File: 1452190191340.jpg (18 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452190191340.jpg
18 KB, 400x400
>>53250483
Och är vid liv?
>>
>>53250496
jorå klart vi kom från fiskarna XD
>>
https://www.youtube.com/watch?v=gpvvFycI8IA
>>
>>53250261
jag erkänner
jag brukar förneka japanska krigsbrott på internet

>>53250257
>entrenivå skräp

>>53250496
detta favä
>>
>>53250496
Negrer och vita är beviset för evolutionen.
>>
Om man är med i Ic och värnar om att inte släppa in nya medlemmar, varför bokstavligen spambrevar ni då med mémer?
>>
>>53250513

Jadå
>>
File: 1440855576.jpg (472 KB, 1374x1378) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440855576.jpg
472 KB, 1374x1378
>>53250409
Nattmys ju
>>
>>53250496
Varför finns det apor fortfarande favä?
>>
>>53250552
Koreaner tycker jag litet synd om. Ett folk med en smutsig kämpaanda, men den är kämpande. Kineser däremot skall man avtrycka så hårt det går. De är smuts.
>>
>>53250579
bra brev favä
>>
>>53250555
>dkn man har beställt blanketter för medlemsansökan typ hundra gånger bara för at jävlas
>>
File: 13425754340.jpg (138 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13425754340.jpg
138 KB, 1024x768
Jag vill bara påminna er om att Arsenal kommer INTE vinna pl-ugglan.
>>
>>53250555
Vem bryr sig låt dem breva vad fan de vill
>>
>>53250577
Lägg av.

Jag lämnar tråden om en till brevas.
>>
>>53250496
Men du, det är bara att flytta en levande organism till ett annat klimat för att se hur organismen evolveras för att anpassa sig till det nya klimatet, inom några få generationer.
>>
>>53250647
Och har du själv gjort det eller?
>>
>>53250643
På med snubblet igen, herregud. Man ser rakt genom det
>>
>>53249730
>Eurovision i stan
En arrangör av Eurovision har en förkärlek till tjocka kvinnor.

t. insiderinformatör
>>
File: 135434325645.jpg (51 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
135434325645.jpg
51 KB, 640x640
Ni röster väl på Bernie Sanders?
>>
>>53250683
Jag har aldrig snubblat i tråden.
>>
File: 1404192754524.jpg (79 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1404192754524.jpg
79 KB, 1280x720
>>53250617
>När filtrerade personer svarar på dina brev

Håll dig osynlig, avskum
>>
>>53250724
Vi är inte amerikaner.
>>
>>53250724
Bete .^)
>>
>>53250681
Nä, men det finns en god sannolikhet att de som gjort det inte ljuger. Sen är det naturligtvis möjligt att de har hittat på det också. Jag bryr mig inte tillräckligt för att tro på en sannolikhet.
>>
File: 1443551452.jpg (111 KB, 851x623) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443551452.jpg
111 KB, 851x623
https://www.youtube.com/watch?v=KW9yLduD_XU

Breva saker som man lätt kan somna till.
>>
>>53250764
Skulle hoppa över från mexiko bara för att rösta på trump favä
>>
File: 1378138707564.png (92 KB, 283x297) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1378138707564.png
92 KB, 283x297
>>53250623

Våga tro på dubbeln.
>>
>>53250791
https://www.youtube.com/user/RelaxingWhiteNoise/videos
>>
>>53250791
https://www.youtube.com/watch?v=Ow9kTdpBPT0
>>
File: 14545418825.jpg (81 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14545418825.jpg
81 KB, 640x640
>>53250812
Har Trump sagt något ännu om Köln?
>>
>>53250857

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/684742583520722944

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/685089631973601280
>>
File: MSgZL.gif (2 MB, 280x280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
MSgZL.gif
2 MB, 280x280
>>53250791
https://www.youtube.com/watch?v=oDk_mEE8_Lg
>>
File: WE ARE LEGION.jpg (19 KB, 627x249) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
WE ARE LEGION.jpg
19 KB, 627x249
>>53250920
lel
>>
File: slowpoke-pokemon.jpg (304 KB, 1440x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
slowpoke-pokemon.jpg
304 KB, 1440x900
>>53250857
>>
File: 1377598585487.png (179 KB, 623x415) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1377598585487.png
179 KB, 623x415
>det finns folk som inte lyssnar på papparock
https://www.youtube.com/watch?v=sVhLe8sqGj0
>>
File: 1360543545.png (212 KB, 457x475) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1360543545.png
212 KB, 457x475
>>53250995
https://www.youtube.com/watch?v=v--IqqusnNQ
>>
File: SicarioDelToro.jpg (208 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SicarioDelToro.jpg
208 KB, 1920x1080
Vad tyckte ni om Sicario?
>>
>>53251153

MOTY

Tvåan kan inte komma snabbare
>>
File: VPHeyK9.jpg (61 KB, 761x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
VPHeyK9.jpg
61 KB, 761x960
>>53250920
https://www.youtube.com/watch?v=1FJ6WYtLgbo

T Ä N K
>>
>>53250731
wow fan va arg du va då

>>53250724
alla kandidater är bokstavligt talat bajs
tack gode gud att vi har jimpan här i sverige
>>
File: claps.jpg (166 KB, 754x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
claps.jpg
166 KB, 754x600
>>53251208
Så vackert.

Jag skulle rösta på honom. Låt oss bygga en vägg!
>>
File: 14535438713.jpg (91 KB, 654x539) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14535438713.jpg
91 KB, 654x539
Godnatt alla stora killar
>>
Jag tog en alvedon för två timmar sedan för huvudvärk, inte gått över kan jag ta en till nu utan att dö av leversvikt?
>>
>>53251153
10/10

Trafikstoppet var en gudomlig scen favä
>>
File: fuck.jpg (7 KB, 234x249) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fuck.jpg
7 KB, 234x249
>>53251208
Fy fan vilket levande jagjag
>>
>>53251396
>utan att dö av leversvikt?
Nej tar man två alvedon dör man.
>>
File: 1416557357304.jpg (179 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416557357304.jpg
179 KB, 1024x768
>>53251396
>>
>>53251396
krossa och snorta för snabbare effekt
>>
>>53251400
>10/10

Nu tar du väl lite i?

8/10 favä.
>>
Bildgräns

>>53251464
>>53251464
>>53251464
>>53251464
Thread replies: 327
Thread images: 151
Thread DB ID: 376720[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.