[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden - för alla svenskar samt...
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 326
Thread images: 131
SVERIGEPOLARNA KOMMER RIDA IGEN
>>
File: mad.png (83 KB, 314x335) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mad.png
83 KB, 314x335
>>
denna tar vi
>>
Horunge ta bort hortråden hora.
>>
andra för autism
>>
File: sad.png (83 KB, 314x335) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sad.png
83 KB, 314x335
>>
File: Punktmarkerar.jpg (38 KB, 484x221) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Punktmarkerar.jpg
38 KB, 484x221
>>53245726
>SNSD
>>
File: 1452088393328.jpg (121 KB, 768x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452088393328.jpg
121 KB, 768x1024
>Antyder att vita kvinnor inte förtjänar Köln efter vad de har röstat på de senaste 50 åren


Välj ariskt, välj japanskt.
>>
File: knatte.jpg (10 KB, 177x215) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
knatte.jpg
10 KB, 177x215
>>
>>53245729
Ombrev
>>
>>53245676

>man det händer
>>
File: 1452186550848.png (69 KB, 612x348) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452186550848.png
69 KB, 612x348
>fredens religion
>>
File: pogchamp.jpg (6 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pogchamp.jpg
6 KB, 400x400
>sex månader till #OSTråden
>>
File: silverhåkan.jpg (118 KB, 401x337) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
silverhåkan.jpg
118 KB, 401x337
>>53245786
>alla dessa silverextra vi kommer få uppleva igen
>>
/SvP/! /SvP/! /SvP/!
>>
File: 1439722925018.gif (3 MB, 253x263) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439722925018.gif
3 MB, 253x263
vick vick!
>>
>>53245832

Någon som har koll på det tjeckiska beach volleyboll-laget?
>>
File: Perfect Human Being.png (113 KB, 1000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Perfect Human Being.png
113 KB, 1000x1000
I require more pictures of Badboll please
>>
File: klarar10iaf.png (2 KB, 368x33) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
klarar10iaf.png
2 KB, 368x33
Klarade 10% iallafall.

Ge mig några (you)s so jag blir taggad inför denna tråden också!
>>
File: speak to the hand.png (32 KB, 1280x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
speak to the hand.png
32 KB, 1280x800
>Sportbögar
>>
>>53245779
>>
File: 1440550859079.png (557 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440550859079.png
557 KB, 1013x676
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda dom bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för dom dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
File: 123124132132.jpg (115 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
123124132132.jpg
115 KB, 640x640
Juste, nu kommer man ihåg varför folk ville ha bort snubblarna. För att betabögar dyrkar dom
>>
>>53245888
Är det okej om man tittar på sport2D och OS/VM?
>>
File: BgXGanRCUAAHU-E.jpg (97 KB, 600x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BgXGanRCUAAHU-E.jpg
97 KB, 600x900
>>53245869

Fokuserar bara på min tennis familj.
>>
>>53245901
Jag har saknat dig.
>>
>>53245907
>antyder att det inte är en snubblare som tog bort snubblet och brevade
haha aa
>>
File: 1435691472539.jpg (80 KB, 368x374) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435691472539.jpg
80 KB, 368x374
>>53245888

>vara såhär historielös
>>
>>53245901
Det här igen? Tröttnar du aldrig på att spamma samma skit hela tiden?
>>
JAG VILL HA SPRITE
>>
>>53245907
Men du

Erkänn, det är lite trevligt med småprat som snubblare bjuder på.
>>
File: akaj.jpg (13 KB, 224x129) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
akaj.jpg
13 KB, 224x129
grabbar vad i globen händer?
>>
>>53245974
>Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda dom bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för dom dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
>>53245944

Respektera din mor och ät upp din fisk
>>
File: 7a1.png (224 KB, 365x365) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
7a1.png
224 KB, 365x365
>Tröttnar du aldrig på att spamma samma skit hela tiden
>>
File: 1412957216249.png (85 KB, 276x276) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412957216249.png
85 KB, 276x276
>>53245888
>det är ett "anon flög nyss in och vet inte var han är"-avsnitt
>>
>>53245998
byter mot en fv
>>
>>53246016

Nej då går jag hellre och köper en gyrostallrik eller en kpizza. Är ingen jävla fiskcuck baka.
>>
File: sigh.gif (860 KB, 225x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sigh.gif
860 KB, 225x225
>>53246074
>det är ett snubblarna tror att någon bryr sig om att tråden kom från /sp/ avsnitt
>>
>>53245907
Enda snubbeldyrkaren här är en slav och det hör inte till det normala.
>>
Brevar Miss Kekevich fortfarande?

Minns du när vi möttes i Uppsala och åkte buss och fejstajmade med Mus1 och kungjorde att snubblar"""kungen""" var död?

Det var trevligt, minns det med glädje
>>
File: 1444309208735.jpg (2 MB, 3240x2430) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444309208735.jpg
2 MB, 3240x2430
>>53245888
Visste du inte att Sverigetråden skapades av svenska killar från /sp/?
>>
>>53246016
>>53246112
fisk är fan skitgott vafan
jävla cp
>>
File: Namnlös.png (8 KB, 586x103) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Namnlös.png
8 KB, 586x103
gratis vinterjackor till alla b*bbar
>>
>>53246099
Din tur att ge mig boktips, din jävla jude.
>>
>>53246152
inte i denna cesspool kallad yttre cirkeln iaf
>>
File: ja.png (397 KB, 510x456) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ja.png
397 KB, 510x456
>>53246159
>>
File: 1452102091169.png (250 KB, 675x694) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452102091169.png
250 KB, 675x694
VARFÖR CITERAR HAN BARA BRA BREV


VAD ÄR HANS SYFTE
>>
och ni tycker inte att badboll sktibrevar? detta blir trådens död.
>>
>>53246138
>det är ett "anon ser snubblare under varje buske"-avsnitt
>>
File: 1424203457.png (770 KB, 767x559) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424203457.png
770 KB, 767x559
>>53246178
Vänta, går migrationsverket själva ut med det här?

Vill de starta elden?
>>
UT
ME
BL

AT
VA
ÄR
HE
SE
>>
>>53246277
Jag är själv snubblare och hatar sportbögar favä, kan suga min kuk så jävla ointressanta som de är
>>
>>53246254
Att härda dig.
>>
>>53246259
Det är rätt mysigt med hans brev
bättre än 99% av all annan skit som folk skriver
>fedoracucken
>stormbögscuckarna
>nyjagjagarna
>>
File: 1349568806334.jpg (96 KB, 537x521) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1349568806334.jpg
96 KB, 537x521
>>53246178
HUR VILL DU HA DITT LAND F@M?
>>
>>53246294
deras nyhetsida har skrikit "snälla gör något" ett bra tag nu
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv.html
>>
File: islam.jpg (65 KB, 490x427) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
islam.jpg
65 KB, 490x427
>>53245811
>>
>>53246369
Vilken kaliber tror du är bäst att jaga nopplisar med?
>>
>>53246366
nej är fan inte bättre. Ställer dumma frågar och skit.
>>
>>53246178

Var kommer pengarna ifrån?
>>
File: Margarito - Cotto.jpg (97 KB, 600x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Margarito - Cotto.jpg
97 KB, 600x400
>>53246328
lmao
>>
>>53246259

Det är nu det vänder anon. Vi lät tråden kapas av stormbögar och autister. Men den tiden är förbi nu, vi ska inte längre stå vid sidan om och se på galenskaperna.

Sverigepolarna kommer att hitta en väg

Sverigepolarna kommer att rida igen, du måste bara VÅGA TRO
>>
>>53246423
dig
>>
File: Sädesslukare.jpg (87 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Sädesslukare.jpg
87 KB, 640x640
Fan vad runksugen man var idag då, dag tre av ickerunk.
>>
>>53246423
Vart tror du bidragen kommer ifrån?
>>
>>53246424
På samma nivå som fedoraspammarna favä, lika ointressant person
>>
>>53246423
Ett ganska intressant torpederande av den svenska välfärdsstaten.
>>
>>53246239
>IC bryr sig om YC
>YC bryr sig om IC
Kul jagjag anon
>>
>>53246432
med dig tror jag ingenting
>>
>dkn man är för dålig för att kunna slänga in ett program som löser simplex i sin räknare till tentan
>>
>>53246259
"nej"
>>
>>53246432
Du röstade ju SD i förra valet din galning.
>>
File: 1448582540926.jpg (43 KB, 557x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448582540926.jpg
43 KB, 557x385
>>53246465
Du delar helt enkelt inte intresset din rövburgare, tro fan många tycker det är bättre med sport än att se dig klaga på invandrare för 12391239 gången
>>
File: 1396721266218.jpg (30 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1396721266218.jpg
30 KB, 1280x720
>>53246192
o-ok
läste denna för ett tag sen jävligt cool om du tål marxistiska jagjag
https://www.goodreads.com/book/show/8496861-absolute-erotic-absolute-grotesque

finns en fl:li om du googlar lite också

sen läste jag Apathy and other small victories mer nyligen
den va sköj
>>
>>53246437
>>53246461
>>53246470

Såklart, men flera gånger har det sagts att vi inte har nog med pengar så betyder det att man lånar pengar till detta?
>>
>>53246494
simplex?
>>
Ä-är det dags för gamla skolans snubbleri?
>>
File: 1452026300704.jpg (593 KB, 874x695) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452026300704.jpg
593 KB, 874x695
VÄNTA LITE
*rättar till fedoran*
DU SÄGER ALLTSÅ
*brevar på pol*
ATT VI VAR
*bråkar med mamsen*
ALLTSÅ VI VAR
*lägger arg dutubkommentar*
HALLÅ HALLÅ VÄNTA
*tar på sig mjölnerhalsband*
SÄGER DU ATT
*sörjer anton "moder svea njöt när blodet flöt" lundin petterson*
ALLTSÅ SÄGER DU VERKLIGEN ATT
*sätter på ultima thule*
VI VAR VIKINGAR OCH SKIT?
>>
>>53246264
Fattar inte liknelsen. Oklahomakillarna har ockuperat en byggnad för att demonstrera mot det federala USAs maktfullkomlighet, alla dessa puckon som klankar ner på dem är ju samma personer som för några år sedan hyllade 99%rörelsen.
>>
>>53246490

Låt mig visa dig vägen, låt mig visa dig Sverigepolarnas storhet.

Snart kommer vi springa det här brädet igen.

Det blir en ny guldålder, och du kommer vara del av det.
>>
>>53246419
håll käft och sluta gnäll
>>
>>53246546
d e lugnt är bara att göra en ny prognos varje månad och lägga på nån miljard
>>
>>53246524
Exakt vad jag menar, du brevar bara samma sak om och om igen.

Ingen har sagt någonting om invandrare men ändå tar du upp det. Du är otroligt patetisk.
>>
File: feelsgoodpepe.jpg (8 KB, 248x203) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
feelsgoodpepe.jpg
8 KB, 248x203
>>53246576
svp är återupplivat
>>
>>53246546
Statslånandet kan sätta igång bostadsbubblans pysande med litet tur.
>>
File: 1393432433.gif (1 MB, 271x201) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1393432433.gif
1 MB, 271x201
>>53246369
>Knappt 2 000 asylsökande de senaste sju dagarna
>knappt
>>
>>53246576
du brevade en 2d bild
>>
File: 1452019888107.jpg (8 KB, 246x121) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452019888107.jpg
8 KB, 246x121
>>53246616
Du kanske inte borde hänga i en tråd som skapades på /sp/
>>
>fröken saka brevar med gamla snubblet
>det är fortfarande filtrerat
ayy
>>
>>53246328
Bokstavligen vem?
>>
>>53246576
>antyder att någon kommer härifrån for gott
>>
File: PK Subban.jpg (13 KB, 222x292) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
PK Subban.jpg
13 KB, 222x292
>>53246576

Det händer
>>
>>53246654
Och nu är den inte på /sp/.
>>
>dkn tecknade star wars-serien är riktigt bra
underskattad pärla favä
>>
>Gör andningsövningar genom näsan
>Börjar blöda näsblod
>>
File: 1452177471956.png (1 MB, 1169x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452177471956.png
1 MB, 1169x800
>>53246654
Och du kanske inte borde hänga i en tråd där invandring diskuteras om du hatar det så mycket som du verkar göra.
>>
>>53246649
Jo, jag märkte det.

>>53246657
T-tack. D-du med.
>>
File: 1443334456.jpg (24 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443334456.jpg
24 KB, 600x600
>>53246546
Vem fasiken vet hur migrationsverkets "budget" fungerar.

De verkar bara få mer och mer pengar oavsett.
>>
>>53246674
Är det du som har spammat Ginabilder i jul kompis? :3
>>
File: Mike.jpg (91 KB, 1280x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Mike.jpg
91 KB, 1280x960
>>53246698
Men det är samma folk din lilla stjärtgosse.

Grina bäst fan du vill
>>
>>53246682
Skulle
>>
File: 1447664632390.gif (2 MB, 320x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447664632390.gif
2 MB, 320x240
God natt.
>>
>>53246570
metod för att lösa linjära optimeringsproblem
>>
vi behöver några nysnubblare favä
>>
>>53246730
Tog bort det dirr, nu saknas bara flygis och SNSD
>>
File: meme.jpg (1 MB, 2000x1700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
meme.jpg
1 MB, 2000x1700
>>
>>53246741
Nej mann1, har brevat två gånger i jul
hälsade god jul och gott nytt år

>faktiskt breva i tråden utan snubbel
>ens breva i tråden
>>
>>53246633

Det är redan igång, vi pumpar ju in pengar vid minsta lilla nuförtiden.
>>
File: 1424469028634.jpg (161 KB, 744x787) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424469028634.jpg
161 KB, 744x787
>>53246776
>>
>>53246775
Tack
>>
>>53246776
"""""Nej"""""
>>
File: 1438282011334.jpg (36 KB, 500x333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438282011334.jpg
36 KB, 500x333
>>53246682
>PK Subban.jpg
>>
>>53246776
Ok.
Dubletter bestämmer mitt snubbel
>>
>>53246593
Vilka är sverigepolarna? Fattar att det är snubblare, men inte ic eller yc utan en annan grupp?
>>
File: 1433260232044.jpg (157 KB, 1280x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433260232044.jpg
157 KB, 1280x960
Jag kräver att vi tar steg för att göra detta till en kramlåda

det är det enda sättet vi kan uppnå ett säkert socialt sammanhang
där alla snubblare men även alla anon kan känna sig säkra och som hemma
tiden för bitterhet och ilska är över
idag är dagen vi återinför internets myshörna
>>
>>53246841
sallad
>>
>>53246776

Du är ju här :^)
>>
>>53246812
Även ifall jag har vänner med sjuka lån på sina lägenheter, så vill jag seriöst se bostadsmarknaden gå åt helvete.
>>
>>53246795
>>ens breva i tråden
Så jävla 2014
>>
>>53246848
Vi mann1
VI var sverigepolarna

>>53246877
lel ja
det är inte lika kul som jag minns det desu
>>
>>53246874
jag vet denna känsla
>>
>>53246848

Nej nej, Sverigepolarna är inte bara snubblare, när det väl begav sig var vi max 4 som snubblade, resten var anons. Det var långt innan alla olika cirklar fanns, då var vi alla en och samma.

Sverigepolarna är svårt att beskriva, det var tillståndet vi befann oss i under den Gyllene Eran.
>>
File: 1448045638522.jpg (57 KB, 635x424) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448045638522.jpg
57 KB, 635x424
>>53246741
Det är synd att hon inte kan prata vanlig svenska annars hade hon varit top.
>>
File: 15589234821497.jpg (44 KB, 886x448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
15589234821497.jpg
44 KB, 886x448
Är Didde ett jagjag?
>>
>>53246537
>Drawing on subaltern postcolonial studies and Marxism
eritreacucken gå tillbaks till reddit
>>
File: pepe2.jpg (115 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pepe2.jpg
115 KB, 640x640
>Du kommer aldrig bli världsbäst på LoL/DotA och åka till Asien och knulla fangirls
>>
>>53246841
Gurka
>>
>>53246874

Det _KOMMER_ att ske, det är inte om utan när, det är oundvikligt.

Alla bubblor spricker, större delen av väst lever i en inflaterad bubbla där riksbankerna pumpar in pengar och hjälper till så fort man ser något gå ned, det är ingen riktig marknad längre.
>>
File: BINNISH BENIS.png (35 KB, 592x169) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BINNISH BENIS.png
35 KB, 592x169
>>53246960
hårt
>>
>>53246841
sallad
>>53246919
Den gyllene eran var ju 2015. Barbarernas år.
>>
>>53246850
Jävlar vilken fuktig bok du brevade mig. jag kontrar med La Société du Spectacle av Debord. Riktigt bra bok. Full med kommunismen, men likväl bra. Jag är fan immun emot kommunism. De enda böckerna i politik jag läser som jag faktiskt får en politisk behållning av är böcker i ekonomi och lelbertarianism. Resten är fan skräp i termer av politisk praktik men har en viss behållning.
>>
>>53246240
>dkn likadan hårlinje
bara
>>
>>53246841
GurkaN
>>
File: 1387849320572.gif (396 KB, 300x162) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1387849320572.gif
396 KB, 300x162
>>53246996
>Den gyllene eran var ju 2015
>>
>>53246862
du e så jävla taskig din fitta
jag har alltid varit schyst mot dig
>>
File: 5Otsk4D.png (334 KB, 909x347) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5Otsk4D.png
334 KB, 909x347
>>53246995
>>53246960
>>
Hörde jag ett hell seger?
>>
File: 760[1].jpg (52 KB, 760x567) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
760[1].jpg
52 KB, 760x567
>>53246933
S Ö T P A J
Ö
T
P
A
J

men rätt LÅ TE favä

>>53247047
SIM HALL
>>
>>53246996
>Den gyllene eran var ju 2015
Jag vill att neo/svt/ a.k.a. Kali Yuga ska gå

>>53246914
>det är inte lika kul som jag minns det desu
jvdk mann1, jvdk
>>
>>53246947
Ifall du inte demarxifierat ditt tänkande så du är immun emot det får du helt enkelt komma upp till vår nivå senpai. Jag kan läsa böcker om grupp 8 och brutalt rövknulla boken i röven med dess propaganda. Likt en arab i köln.
>>
File: Pike.jpg (384 KB, 960x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Pike.jpg
384 KB, 960x1280
>>53247047
Ut med dig.
>>
>>53246841
KlasLund
>>
>>53247047
fug vi /vid liv/ nu
>>
>>53246841
sidf-sallad
>>
>>53247097
Hssssss
>>
>>53247047
Alle fuktringar raus
>>
allah kebab
>>
>>53247044
sluta snubbla
>>
>>53247122
Där har vi det.
>>
>>53247064
>SIM HALL

fan hade glömt bort sim hall
det var 10 ggr bättre än hell seger ju
>>
Breva era hemskärmar
>>
File: 1412749320538.png (800 KB, 1680x1050) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412749320538.png
800 KB, 1680x1050
>>53247047
vad fan är inte du rangebannad
>>
File: 1444007725405.png (772 KB, 970x876) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444007725405.png
772 KB, 970x876
>>53247047

HÄNDER

BÄSTA ÅTERUPPSTÅNDELSEN SEDAN JESUS
>>
>snubbelhataranon
>>
>>53247174
Han brevar nog från luren.
>>
File: 1451792080127.jpg (97 KB, 687x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451792080127.jpg
97 KB, 687x900
>>53246818
>>
File: aMakWSl.gif (3 MB, 290x189) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
aMakWSl.gif
3 MB, 290x189
>>53247122
>>
>dkn åt nyss banan i ugn med choklad
topp gott
>>
File: Swärje.jpg (41 KB, 540x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Swärje.jpg
41 KB, 540x720
Är det riktiga snubblarna eller?
>>
File: värdelös.jpg (63 KB, 600x584) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
värdelös.jpg
63 KB, 600x584
>>53247047
>>53247186
>>
>>53247170
>t. Torre, 26
>>
>>53247159
Jag blev besökt av ett gammalt episkt jagjag som hände när sallad fick sitt snubbel på samma sätt.
>>
File: drug wars.jpg (43 KB, 600x551) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
drug wars.jpg
43 KB, 600x551
>dkn ingen Nick Diaz vs Conor
>>
File: 1450413715944.png (177 KB, 367x321) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450413715944.png
177 KB, 367x321
>dkn stormsnorrarnas välde går i kras i ögonen på mig
>>
>>53247186
Jesus > Lazarus > Sverigepolarna

Är min personliga och högst vinklade åsikt.
>>
>>53247280
Underbart. Hoppas det aldrig återvänder.
>>
>>53247280
vem fan bryr sig
>>
>>53247207
hur står det till?
>>
File: 14454355557.webm (2 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14454355557.webm
2 MB, 1280x720
>>53247278
Be för Nate Diaz vs Conor.

Ninjaskit
>>
>>53247280
HELL SEGER
>>
>>53247261
Va? Klart jag vet, eller vad menar du?
>>
File: 1444871259564.png (436 KB, 498x516) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444871259564.png
436 KB, 498x516
Vi har länge varit splittrade under flera olika flaggor
IC, YC, ect.
Skammen att associera med anon måste ha varit för stor för oss alla
Idag enar vi oss under den enda fanan som betyder något /svt/
Glöm den eviga bitterhetens splittringspolitik och gå i sida vid mot en ljusare framtid och en ljusare tråd


>>53247003
Läser kommunism nästan skönlitterärt favä
sen är samhället av spektakel typ den boken som fick mig att börja läsa alternativ politik
mycket bra på många nivåer
situationisterna är också otroligt roliga jagjagherrar

>>53246947
I marxistiska sammanhang betyder dessa termer något anon
kanske inte i verkligheten
men garanterat i litteratur
>>
File: 1405301696094.png (116 KB, 402x398) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1405301696094.png
116 KB, 402x398
>det är ett snubblaravsnitt där snubblarna söker uppmärksamhet för att sedan försvinna in i mörkret igen
>>
>>53247318
Hur mycket för din pf?
>>
Vad lyssnar ni på just nu, tråden?
https://www.youtube.com/watch?v=-CpgNWndKtU
>operationräddatråden.jpg är borta
>>
>>53247291

Såg du detta? :3

>>53246152
>>
>>53247352
>Vi har länge varit splittrade under flera olika flaggor
>IC, YC, ect.
>Skammen att associera med anon måste ha varit för stor för oss alla
>Idag enar vi oss under den enda fanan som betyder något /svt/
>Glöm den eviga bitterhetens splittringspolitik och gå i sida vid mot en ljusare framtid och en ljusare tråd
Snälla låt det ske.
>>
File: Stockton.webm (3 MB, 952x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Stockton.webm
3 MB, 952x720
>>53247278
>tro att Conor hade haft en chans
>>
>>53247354
Hellre brinna starkt i några timmar än en månads stormsnorre/fedora/(Du)betes-tråd
>>
>>53247378
Nope, missade det.

Men det var en kul träff.
>>
Fuck off med erat prat, jag kan göra som jag vill
det är ni som backar undan och jag som står still
på samma jävla plats som jag har stått hela livet
att jag är jag det står jag för, allt det är givet
avundsjuka folk som inte vet vad ni ska göra
lämna mig ifred och försök inte störa
jag vet vilka ni är och ni ska sluta nu direkt
annars ångrar du dig sen när ert pannben bilr spräckt
>>
>>53246152
vilket bögigt brev
>>
File: 1421089696259.jpg (256 KB, 1024x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421089696259.jpg
256 KB, 1024x576
>>53247354
Ska göra tråden bra igen.
>>
File: 1452121531847.png (874 KB, 1458x1458) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452121531847.png
874 KB, 1458x1458
https://www.youtube.com/watch?v=oGDmypWpBYA
>>
>>53247352
Läs litet tjechov btw. tror inte han skivit en enda dålig grej. Kan få dig i säng med ryska sötpajer också ifall du kan citera han.

t. "vet"
>>
>>53247436
ignorerar detta brev favä
>>
>>53247352
>Glöm den eviga bitterhetens splittringspolitik och gå i sida vid mot en ljusare framtid och en ljusare tråd

*och gå sida vid sida

fan vad jag borde läsa min brev innan jag brevar
>>
File: 1451871431850.png (195 KB, 960x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451871431850.png
195 KB, 960x540
>>53247326

Ber till Allah, men är mest hajp för denna herre mot TJ Cuckashaw
>>
>>53247358
bilder ovetande snubblare
>>
File: doden6.jpg (235 KB, 1280x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
doden6.jpg
235 KB, 1280x800
>dkn ingen vet när anons kommer eller går
>>
File: 1375319024521.png (319 KB, 372x353) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1375319024521.png
319 KB, 372x353
>>53247047
HELL SEGER
>>
File: 144326655666.png (406 KB, 462x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144326655666.png
406 KB, 462x576
>>53247374
https://www.youtube.com/watch?v=vdkmhquF60o
>>
>>53247462
underskattade talanger var som sitter in i CHECK, check att leva erat liv
det kan fan inte vara lätt,
vara avundsjuk på bruden som är mera man än dig,
du har ingen kuk du har en fitta PRECIS som din tjej
stämpla mig för allt, ja är fan ingen ängel,
men ja får vad ja vill men du får ingenting i sängen,
jag blir lakk på ditt tjafs, att jag är värdelös
själv ligger du och sprattlar som en bebis i kuvös
>>
File: Puss2.gif (3 MB, 264x356) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Puss2.gif
3 MB, 264x356
Tvinga mig inte att sätta på en svensk flagga nu pojkar
>>
Fan vad jag längtar till nästa träff, kommer bli så jäkla skoj grabbar =)
>>
Har en seriös fråga nu. Varför snubblar inte ni anons? Tycket det är mycket mysigare med snubblare och tänkte börja snubbla. Får jag det?
>>
>>53247455
Kevin, det är faktiskt 18+ här. Gå tillbaks till Dota.
>>
File: 14054357258.jpg (98 KB, 480x673) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14054357258.jpg
98 KB, 480x673
>>53247453
>Sex Attacks as a Warfate Tactics

Eller så är det bara så de är och vi gör inget åt saken.
>>
>>53247492
Är du inte med på agdq, Pontus? :3
>>
>>53247505
snubblar för att förstöra tråden
>>
>>53247525
Nej, skickade inte ens in skit
>>
File: 142384393450.jpg (43 KB, 630x473) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
142384393450.jpg
43 KB, 630x473
>>53247466
Är hela det där snacket ute än?

Mina jävla sidor.
>j-jag vill inte prata med dig
>>
>>53247505
Nej
>>
>dkn funderade på att snubbla ironiskt för ett par år sedan
>tänkte kalla snubblet conny och göra matmisshandel på onsdagkvällar eller något
>skita ned köket med flit
>fixa riktigt äckliga fläckar
>göra mat som skulle få WTs att kräkas
>blev aldrig av
>det var inte ironiskt
>dkn för fet för ett fuck kan inte se ned till mitt gyckel
>>
>>53247519
Videon argumenterar för att ockupationsstyrkor alltid brukar våldta kvinnorna för att krossa moral och visa dominans
>>
>>53247505
Anon stark
>>
File: 1451585677724.jpg (516 KB, 1080x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451585677724.jpg
516 KB, 1080x1920
>>53247468
sitter någon på stolen där, tror det är en snubblare

ge pf
>>
File: Garanterade svar.png (576 KB, 601x630) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Garanterade svar.png
576 KB, 601x630
>>53247374
Var det den här du menade?

Lyssnar på Hardcore History - Prophets of Doom
>>
>>53247496
Du är ju en utav få som faktiskt oironiskt skulle åka på stryk
>>
File: 1451921850539.webm (2 MB, 512x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451921850539.webm
2 MB, 512x512
>>53247555

Bara sett klippet, ska tydligen finnas något från en raidoshow de gjorde tillsammans också där de tvingas sluta för att Cuckashaw blir arg på riktigt och droppar F bomber medans hans flickvän är där lmao
>>
>>53247570
Haha. Gillar detta brev.

Man ska ignorera alla "haterz" om man ska börja snubbla va?
>>
File: 1445120317306.jpg (2 MB, 3264x1836) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445120317306.jpg
2 MB, 3264x1836
>>53247047
Hell seger från näste 39!
>>
Grabbar, tänkte svänga förbi ICA innan dom stänger, ska ni ha något?
>>
>>53247505
Gammal tradition från min sida att aldrig snubbla. Det är antediluviannivåer av gammelbög på mig dock. vissa traditioner sitter i ryggmärgen.
>>
>>53247600

https://www.youtube.com/watch?v=RqQGUJK7Na4

Grime är mysigt.
>>
File: 141273301273541.gif (2 MB, 300x236) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
141273301273541.gif
2 MB, 300x236
>>53247624
>ska tydligen finnas något från en raidoshow de gjorde tillsammans också där de tvingas sluta för att Cuckashaw blir arg på riktigt och droppar F bomber medans hans flickvän är där lmao

Ayyy lmao måste hitta detta.

>hur ska du kunna vinna över mig när ingen ens kan träffa mig
>>
>>53247600
Just den, tack miskaka

>>53247653
en HÖ TE flickvän om de har några kvar
>>
File: Conor.jpg (429 KB, 2069x3000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Conor.jpg
429 KB, 2069x3000
>>53247624
>>53247555
Här har ni pojkar

http://www.dailymotion.com/video/x3kvd17_conor-mcgregor-dominick-cruz-launch-a-vicious-verbal-assault-on-t-j-dillashaw-s-character_sport
>>
File: 1404302411432.gif (2 MB, 312x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1404302411432.gif
2 MB, 312x250
>Gammal tradition från min sida att aldrig snubbla. Det är antediluviannivåer av gammelbög på mig dock. vissa traditioner sitter i ryggmärgen.
>>
File: 1451740362667.jpg (58 KB, 600x738) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451740362667.jpg
58 KB, 600x738
>dkn kollar autistisk ström och läser lite diskret matte medans man dricker te
Livet är helt okej
>>
File: mfw2.jpg (27 KB, 324x278) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mfw2.jpg
27 KB, 324x278
>>53247614
>>
>>53247642
>Man ska ignorera alla "haterz"
Någon breva fedora
>>
File: 1426453754526.jpg (49 KB, 632x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426453754526.jpg
49 KB, 632x800
>>53247374
https://www.youtube.com/watch?v=Gl9AwPrw9zA
>>
>>53247642
Ska man breva här överhuvudtaget bör man nog härda sig
>>
>>53247505
De som jag bryr mig om känner ändå igen mina brev så spelar ingen roll om jag snubblar.
>>
>>53247653
En paj, extra söt.
>>
>>53247374
https://youtu.be/cYlxQ77crSU
>>
>>53247653
Bättre framtidsutsikter
>>
>>53247653
>dkn ingen mer julmust, pepparkakor, lussekatter eller julskinka
köp en pv, tack
>>
File: 1444820710207.jpg (49 KB, 500x567) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444820710207.jpg
49 KB, 500x567
>De som jag bryr mig om känner ändå igen mina brev så spelar ingen roll om jag snubblar.
>>
File: 1439531524890.jpg (42 KB, 604x392) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439531524890.jpg
42 KB, 604x392
>>53247374
https://www.youtube.com/watch?v=apaJ3A56XbM
>>
>>53247759
Anon
Blåst åt pipsvängen
>>
File: milla maxwell.jpg (93 KB, 717x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
milla maxwell.jpg
93 KB, 717x960
>>53247597
duger detta?
>>
File: 1435181224306.png (420 KB, 323x567) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435181224306.png
420 KB, 323x567
Ska lägga mig nu grabbar, men vi ses imorgon.

Känner ni det? Vi är påväg tillbaka.
>>
File: 1452205256771.jpg (49 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452205256771.jpg
49 KB, 640x640
>>53247694

Tack senpai men stick nu innan jag skjuter dig, inget personal såklart.
>>
>>53247793
>Vi är påväg tillbaka.
bara om ni faktiskt stannar
>>
File: 140754325857.jpg (12 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
140754325857.jpg
12 KB, 480x360
>>53247694
>TJ Dillacuck

ayy bryr mig inte ens om Cruz torskar nu. Bantzen är roliga.
>>
File: clowndel en söt.jpg (316 KB, 750x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
clowndel en söt.jpg
316 KB, 750x1200
>>53247374
https://www.youtube.com/watch?v=Fwrka6OVoh8

Har lyssnat sönder den här i ett par veckor nu. Hennes röst gör konstiga saker med mig

>>53247597
Det är Solkors som sitter och fotobutikar på min datta
>>
>>53247775
L U L E Å
>>
Jag hörde från en fågel att /SvP/ red igen. Ty EM och OS-sommaren närmar sig.

#MakeSverigetrådenGreatAgain
>>
>>53247775
se >>53247821
>>
File: 1405383629496.jpg (22 KB, 446x362) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1405383629496.jpg
22 KB, 446x362
>raparna blir sura uppstötningar
>>
>>53247291
omg hej
>>
File: 1446807645288.jpg (334 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446807645288.jpg
334 KB, 1280x720
>>53247793
Natti natt Badis
>>
>>53247853
>OS-sommaren närmar sig
Kommer bli mys favä :3
>>
>>53247374
https://www.youtube.com/watch?v=maUwBlJ6CiE

>>53247853
åh prostrera er för den ende legitima konungen
>>
>>53247862
Spyr du när du hör rap eller? Haha
>>
File: drå åt helvete.png (378 KB, 655x530) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
drå åt helvete.png
378 KB, 655x530
>dkn man blir stoppad av en Amnesty aktivist som vill ha pengar
>>
>>53247793
>faktiskt ha en normal dygnsrytm
>>
>>53247791
duger gott och väl

najs
>>
>>53247853
#sveket
>>
File: tillbaka.png (51 KB, 503x149) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tillbaka.png
51 KB, 503x149
>>53247853
>>
File: 1449502361226.gif (348 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449502361226.gif
348 KB, 640x480
>>53247910
haha
>>
File: 1397324517176.gif (100 KB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1397324517176.gif
100 KB, 640x360
>>53247816
Älskar också hennes röst favä

https://www.youtube.com/watch?v=HXJxwqkd2bI
>>
File: 135432465465.jpg (39 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
135432465465.jpg
39 KB, 640x480
>>53247853
LÄNGE LEVE SNUBBLARKUNGEN
>>
>>53247853
snälla fortsätt snubbla
>>
>>53247780
Killen på bilden är nästan där. Lite träning till så når han nog upp till sin förebild
>>
>>53247919
Varför trollar du dem inte?
>>
File: 1452204846159.jpg (27 KB, 302x355) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452204846159.jpg
27 KB, 302x355
>>53247853

Tror att det kan stämma faktiskt.
>>
>>53247947
Inte det här nu igen
>>
>>53247853
fort, någon breva musens pappabild
>>
File: 1436209994282.png (255 KB, 372x531) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436209994282.png
255 KB, 372x531
>>53247816
>Det är Solkors som sitter och fotobutikar på min datta
Jag butikar inte, jag redigerar stridsvagnsfilmen, favä.
>>
>>53247853
omg hej mus1
>>
File: Mouse !MQESNacKa.jpg (35 KB, 480x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Mouse !MQESNacKa.jpg
35 KB, 480x600
>>53247853
>>
Så MP lyckades döda Kerim fast än han flytt till Eesti...
>>
>>53247919
Gick på en konsert som enligt hemsidan var gratis. När väl där sa nån val att man var tvungen att betala 100kr till musikhjälpen.
>>
Jävlar vad roligt det är att snubblarna har återvänt. Är det Carl som är fedorabrevaren? Carl?
>>
File: kåka.png (1 MB, 1458x1458) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kåka.png
1 MB, 1458x1458
>>53248015
>>
>>53248028
ingen vill se dig snubbla
>>
bra tråd detta men jag måste lägga mig nu grabbar grod natt anons
>>
File: 138554357772.jpg (59 KB, 334x372) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
138554357772.jpg
59 KB, 334x372
>>53248022
>korsbandet under en träningsmatch med landslaget
>>
File: 3248796324+324.png (116 KB, 280x719) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3248796324+324.png
116 KB, 280x719
>>53247979
V-va?
>>
File: 1346864364657.jpg (22 KB, 255x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1346864364657.jpg
22 KB, 255x385
>massa snubblare kommer tillbaka

Kommer allt bli som det var?

Snälla säg ja
>>
File: yui.jpg (22 KB, 500x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
yui.jpg
22 KB, 500x499
>Våghalsen säsong 2 den 18 mars
>>
>>53248044
Varför är du så besatt av Carl, vill du knula honom på ett sexuellt vis? Förtälj du stackars Anon.
>>
File: 13499423950.jpg (348 KB, 800x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13499423950.jpg
348 KB, 800x1200
>>53248072
Men vart är Smögen-kun?
>>
>>53248072
Våga tro

#GörSverigetrådenBraIgen
#2016VårtÅr
>>
>>53248072
nej du kommer antaligen få allt av det dåliga medan allt det dåliga nu inte försvinner
>>
>>53247947
Den är verkligen underbar. Tack för länken

>>53247993
Nära nog favä
>>
>>53247853
det är dags favä
>>
>>53247978

Det händer SNSD, det händer.
>>
>>53248071
Vi har haft den här diskussionen förut
>>
>>53248114
låt han vara semiavatarbög, han passar bättre där
>>
>>53248114

Ute och raggar medelålders män skulle jag gissa på.
>>
Steelers>Bengals
Chiefs>Texans
Seahawks>Vikings
Redskins>Packers

Lita på mig kompis
>>
>>53248114
Gömmer väl sig från arkivet som vanligt den slynan.
>>
Tips på bra film
>>
File: 1400531928632.png (207 KB, 440x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1400531928632.png
207 KB, 440x500
>>53248159
Nej, vem är du?
>>
File: 1410723501864.jpg (33 KB, 230x230) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410723501864.jpg
33 KB, 230x230
>>53248168
>>
File: up.jpg (10 KB, 228x221) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
up.jpg
10 KB, 228x221
>nbögarna är tillbaka
>>
File: 1444008241234.jpg (111 KB, 500x547) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444008241234.jpg
111 KB, 500x547
>>53248172

>Redskins>Packers

'nej'
>>
>>53248184
>inte veta vem Pontus är

Nybögar snälla.
>>
>>53247978
Var har du Adam?
>>
File: 1444073702315.png (366 KB, 553x357) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444073702315.png
366 KB, 553x357
>>53248111
Kanske.
>>
File: 14194449539.png (347 KB, 500x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14194449539.png
347 KB, 500x700
>>53248176
>den slynan
>den här törsten

Kan jag få en rannsakning?
>>
File: image.png (695 KB, 960x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
695 KB, 960x640
Känns konstigt att vara tillbaka efter ett års uppehåll

Hur har ni skött er under min absens?
>>
File: handegg.jpg (480 KB, 3833x1527) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
handegg.jpg
480 KB, 3833x1527
>>53248172
>handägg

Nä men Gröna Bukten vinner u gglan
>>
File: 1443531425648.gif (2 MB, 245x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443531425648.gif
2 MB, 245x240
>det finns folk IDT som inte är kristna
>>
File: 1420234040374.png (19 KB, 836x721) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420234040374.png
19 KB, 836x721
>>53248219
>grodbrevarna är blåsta åt helvete
>>
tillbaka till IRC med er. tråden är värdelöst just nu
>>
>>53248224
>Misaka blir direkt aggressiv
#sebbeglömaldrig
>>
File: 1399411154829.png (243 KB, 475x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1399411154829.png
243 KB, 475x500
>>53248224
Klart jag vet vem han är. Varför har han tysk flagga?
>>
File: 1418080844859.png (542 KB, 610x596) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418080844859.png
542 KB, 610x596
>>53247909
Samma här hihi
>>
File: 1425131563933.png (662 KB, 628x617) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425131563933.png
662 KB, 628x617
>Gör/SvT/StorIgen
Gillar detta, favä.

>>53248072
>Kommer allt bli som det var?
J-jag hoppas det. :3
>>
>>53248245
lol vem e du
>>
>>53248276
nybög snäll
>>
>>53248172
>man RG3 kommer in och avgör mot Packers

#vågatro
>>
>>53248245
Det har varit extremt hemskt.
>>
>>53248276
för att han bor i ryssland
>>
>>53248245
>absess

Jag har stormat hårt pappa. Det är nice med nazism.
>>
>>53248231

Sist jag hörde från honom så skulle han iväg på en torsdagsHEEMning någonstans på blåa linjen.
>>
Hej alla!
Vad händer i Tyskland? :3
>>
>>53248261
>sebbeglömaldrig
vifif
>>
>>53248276
För att jag är i Tyskland sen 5 och en halv vecka
>>
>>53248260
Lyssna inte på denna grabb

Stanna kvar och berika tråden.>>53248289
Nybög snälla
>>
>>53248296
>han har faktiskt läst tråden under senaste året

>bildgräns
Smugkirino.png
>>
>>53248261
Jag gjorde inget fel.
>>
NY TRÅD

V

>>53248346

>>53248346

>>53248346
>>
>>53248257
Räknas det ifall jag går till kyrkan för att ragga konservativa sötpajer?
>>
>>53248322
https://www.youtube.com/watch?v=oGDmypWpBYA
>>
>>53248320
Hoppas han ringde ambulansen i förväg så han har skjuts hem. :^)
>>
>>53248223
Jesus har lyft sin skyddande hand från Rodgers, han är kaputt.
>>
>>53248349
>Lyssna inte på denna grabb
>Stanna kvar och berika tråden
är ju enbart värdelös. Snubblarna pratar bara om bokstavligen skit och även enbart med varandra.
>>
>>53248388
>>53248388
>>53248388

Bildgräns uppnådd.
Thread replies: 326
Thread images: 131
Thread DB ID: 376714[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.