[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden - Sötpajsupplagan
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 448
Thread images: 151
File: 1450821564916.png (864 KB, 596x596) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450821564916.png
864 KB, 596x596
>>
>>53240960
Who is this semen demon?
>>
>>53241020
Me
>>
>>53241020
gladkatt
>>
>>53241130
det var droppen.. du är nu en skitsnubblare aka bögboll i mina ögon nu.
>>
File: 1446001102112.jpg (80 KB, 673x458) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446001102112.jpg
80 KB, 673x458
>Inget som är olagligt. Den är bara politiskt suspekt. De svåraste böckerna att få tag på är gamla nazistböcker. De är också svårast att bortförklara ifall man har gäster.
>>
>SIDF kommer tillbaka

>Badboll kommer vid samma tillfälle

Varje gång, så jäkla pinsamt
>>
Jag önskar att Badboll skulle breva oanständiga bilder på sig själv :3
>>
>>53240911
badboll är lagom autistisk men kommer undan med bra utseende
precis som många andra

>>53241002
har 5 stjänor på både platos republiken och ted kaczynskis manifesto på braläs
kom på mig säpo

>>53241036
nämn en historisk era kanske?
eller något annat du gillar, att utgå ifrån
att bara rekommendera efter sin egen smak är inte det bästa
>>
File: 1452028268876.jpg (18 KB, 408x408) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452028268876.jpg
18 KB, 408x408
Vad fan hände med seriösa anletet?
>>
>>53241171
detta
>>
>>53241202
Hur förklarar du då detta?
>>
File: 1421010668107s.jpg (6 KB, 197x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421010668107s.jpg
6 KB, 197x250
>>53241181

Triggad
>>
File: 1450294942604.jpg (50 KB, 437x496) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450294942604.jpg
50 KB, 437x496
Grabbar.. Kan vi bara samsas om detta nu?

Är detta:

A) en neger
B) inte en neger
>>
File: 1433558752478.jpg (42 KB, 491x490) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433558752478.jpg
42 KB, 491x490
>>53241171

Tänk att alkad.jpg fortfarande river upp såna sår
>>
>>53241222
>>53241176
Att bortförklara extremt specifik litteratur om ryska anarkister kräver sin man. Intresse duger inte som svar.

Varför frontar du på nätet om vad du läser som någon hipster? Det undrar jag dock. Jag håller mig borta från skit som goodreads.
>>
>>53241265
>photon
gri vi favä
>>
>>53241327
B
>>
File: rekonstruktion.png (191 KB, 484x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rekonstruktion.png
191 KB, 484x250
bjussar på mina egna urklipp favä
>>
File: 1447541620003.gif (863 KB, 435x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447541620003.gif
863 KB, 435x360
>>53241207
Jag gör inte trevlig
>>
File: stenansikte.jpg (18 KB, 249x226) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
stenansikte.jpg
18 KB, 249x226
>>53241341
dessa två har rönt mest spridning
>>
>>53241265
Vif dina ögon.
>>
>>53241339
Photon är det enda rätta.

Bevisa mig fel, proffstips: du kan inte
>>
Vem /En Man Som Heter Ove/ här?
>>
Är det någon som har Fredagsfest? En personlig favorit favä
>>
>>53241335
jag har 0 vänner på braläs kompis
när jag hittar en bra bok så lägger jag den på 2 read
sen kittlar det min autism bra att hålla koll på vad jag läst
>>
>>53241407
Har aldrig gått på fest favä
>>
>>53241352
Ge fan i att stöta bort transor sådär som på gifen. :3c
>>
File: drömmen.jpg (33 KB, 269x242) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
drömmen.jpg
33 KB, 269x242
>>53241385
tredje plats
>>
>>53241407
sluta bajsbreva
>>
>>53241393
Om den är lika bra som 100åringen så kommer den vara topp.

t. fortfarande inte sett den pga inga vänner att gå på bio med
>>
Jag kollade nyss igenom norgetråden. Det är märkligt att de kan bete sig normalt, att deras tråd inte spårar ur i autistisk pajkastning. Här är det bara bråk
>>
https://www.youtube.com/watch?v=vAM-Lg5sKVc
uppbåta om ni gråter varje gång
>>
>>53241470

Varför är det så tabu att gå på bio själv? Inte som att man ska prata med någon därinne när man kollar
>>
>>53241470
boken är topp bra i alla fall
>>
>>53241420
Du kan få ett gratis tips som är mycket läsvärt. "Svenska förintelsevapen" handlar om svenska kärnvapenprogrammet och kemiska stridsmedel-programmet.
>>
File: aftonbladetklipp2.png (236 KB, 477x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
aftonbladetklipp2.png
236 KB, 477x240
>>53241441
denna är dock min favorit
>>
>>53241514
De kommer ju sitta och skratta åt den som sitter ensam
>>
Jag brukar sikta på att 10% av alla brev i tråden ska vara (you)s, tror ni jag kan upprätthålla det denna tråden också?

t. bara 5 yous nu :(
>>
>>53241500

Vem frågade?
>>
File: busch.jpg (79 KB, 350x604) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
busch.jpg
79 KB, 350x604
>>53241407
>>
>>53241503

Fan ta det lugnt Dennis
>>
File: 1445615135454.jpg (38 KB, 297x336) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445615135454.jpg
38 KB, 297x336
>>53241548
>>
>>53241569
ta dina antika jagjag och brinn
>>
>>53241514
Så du påstår att du har gått på bio ensam?

>>53241555
Ta ett till (you), du fick fina siffror.
>>
File: fredagsfestoc.png (2 MB, 1438x1022) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fredagsfestoc.png
2 MB, 1438x1022
>>53241407
haha aa här har du
>>
File: triggades.jpg (53 KB, 434x489) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
triggades.jpg
53 KB, 434x489
>>
>>53241553

Livet är inte en amerikansk high school-film
>>
>>53241555
Ta ett gratis.
>>
>>53241555
Igår fick jag 30 (you) på 10 min :3

>555
Fina siffror
>>
File: svårt.png (560 KB, 627x545) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
svårt.png
560 KB, 627x545
>>
File: 1411670746480.png (88 KB, 239x207) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411670746480.png
88 KB, 239x207
>>53241634
>>
>>53241628

Nej, men så går jag väldigt sällan på bio, det är oftast andra som tar iniativet till att gå dit.

Men jag skulle nog inte ha några problem med att gå dit själv
>>
uppe i 12 (you)s nu, om man är med och kämpar från trådstarten är det rätt lätt favä.
>>
>>53241567
Skulle favä
>>
>>53241663
fedorabrev räknas inte
>>
File: 1447146248697.jpg (40 KB, 333x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447146248697.jpg
40 KB, 333x512
>uppe i 12 (you)s nu, om man är med och kämpar från trådstarten är det rätt lätt favä.
>>
File: 1449363248147.jpg (17 KB, 400x398) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449363248147.jpg
17 KB, 400x398
>>53241526
>>
File: expert.png (66 KB, 216x246) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
expert.png
66 KB, 216x246
>>
File: Capture.png (778 KB, 957x535) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Capture.png
778 KB, 957x535
Donken inte Versace-modell och SHL-spelare på samma gång
>>
File: AqwF0zV.gif (2 MB, 450x330) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
AqwF0zV.gif
2 MB, 450x330
Är det kattboll på bilden?
>>
File: 343463345.jpg (87 KB, 600x484) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
343463345.jpg
87 KB, 600x484
>dkn ingen fv
>>
>>53241649
jag vet att jag skulle
>>
>>53241726
>antyder att man får (you)s av att skitbreva fedoror
>>
>>53241750
Den är skriven av Agrell så det är allt annat än "fil arn i historia" på den.
>>
>>53241553
lmao, nej
>>
fan vad tråden blev skit när badboll kom hit igen. han spammar ju tråden med bokstavligen skit
>>
>>53241500
Så brukade det vara här också, sedan fick några autister cp-ryck och ska nu tvunget bajsbreva i varje tråd. Metoderna varierar, men målet är detsamma. De pruttbrevar, fedorabrevar, osv. i hopp om att förstöra tråden för andra och kanske få lite uppmärksamhet på köpet.
>>
>>53241804
Jag får.
>>
>>53241765
SNSD på med snubblet
>>
>fedorabrev räknas inte

har 17 nu, men jaja..
>>
>>53241853
Det finns visst bråk i norgetråden. Finns väl någon blockmongo som brevar bilder på brudar i rullstol hela tiden?
>>
>>53241831
Badboll/SIDF/SNSD/Sallad/Mizaki är cancern som dödar tråden
>>
Mitch Jones är live
>>
17/71 = 24% av trådens brev är mina (you)s

hur känns det?
>>
File: bogan.jpg (83 KB, 522x348) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bogan.jpg
83 KB, 522x348
>du kommer aldrig leva i ett land nerunder

Bokstavligen det enda jag vill

https://www.youtube.com/watch?v=XfR9iY5y94s
>>
>>53241932
kan ge dig ett till
>>
File: giphy (2).gif (1 MB, 390x293) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
giphy (2).gif
1 MB, 390x293
>>53241958
Du med.
>>
Köpt helium nu.
S-ses på andra sidan grabbar.
>>
File: fan löfven.jpg (25 KB, 223x319) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fan löfven.jpg
25 KB, 223x319
en till hittade jag
>>
>>53242010
va gör helium?
>>
>>53241948
https://www.youtube.com/watch?v=jD3SkTyXzcE

Australiens inofficiella nationalsång, typ som vår öppna landskap för äldre. Ett utav världens bästa folk, ett utav världens absolut bästa kulturer. Det enda som hindrar mig är att jag inte har blodsband till landet så tycker det känns tvek.
>>
>>53242035
Du blir bäng i kolan.
>>
>>53241810
har den i bakstocken nu favä

>>53242010
hälsa gensokyo från mig vännen
>>
File: noose.gif (2 MB, 504x279) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
noose.gif
2 MB, 504x279
>>53241948
>dkn inte bogan
>>
Badboll räddar tråden.
>>
File: 1448162677589.jpg (322 KB, 531x471) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448162677589.jpg
322 KB, 531x471
UMMATY QAD LAHA FAJARUN
>>
>>53242010
Jag blir faktiskt tårögd. Snälla säga att du g-gycklar.
>>
>>53242069
sluta samböga
>>
>>53242045
>blodsband
Var glad att du inte är aborigin lmao

Har själv släkt där, så funderar på att skaffa sånt där arbetsvisum :3c
>>
>>53242010
Ska du till Gensokyo anon? Vilken tåhå ska du träffa?
>>
>alla snubblare försvann helt plötsligt

Jag som trodde att det skulle bli en mysig kväll..
>>
>>53242060
Fråga mig mer. Kan mata din autism rätt flitigt med kvalitétsböcker ifall du har lust.
>>
>>53242010
streama det och säg till om du ser något udda vid slutet
>>
>>53242143
Det är mysigare utan antiksnubblarna som bara brevar massa gamla irrelevanta jagjag

Tacka vet jag snubblare från sena 2013
>>
>>53242137
>slår på vpn
>gycklar hela tråden att du är i australien

längtar på detta favä.
>>
>>53242137
Jag pratar om blodsband till vita givetvis. Jag tycker att bensin luktar gott men skulle inte vilja göra det till en last direkt.
>>
File: 1427862809552.jpg (30 KB, 462x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427862809552.jpg
30 KB, 462x750
>Jag som trodde att det skulle bli en mysig kväll..
>>
File: 144043204221.jpg (67 KB, 450x599) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144043204221.jpg
67 KB, 450x599
>streama det och säg till om du ser något udda vid slutet
>>
Och där var fedorasnubbarna tillbaka.. Det var trevligt medans det varade.
>>
>dkn ingen fv
>>
>>53242100
Nej, har alltid varit deprimerad, dags att göra slut på det.

>>53242140
Yukari här kommer jag.

>>53242156
Tror inte jag kommer kunna säga något mann1
>>
>>53242069
Bokstavligen hjälten vi inte förtjänar.
>>
File: 2dd.jpg (38 KB, 560x560) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2dd.jpg
38 KB, 560x560
https://twitter.com/hashtag/rapefugees

>man detta faktiskt trendar
>>
>>53242183
>dkn var inte här i tråden när Lars Ohly skickade första smset innan muren föll
>dkn du var inte här när SD kom in i riksdagen 2006
>dkn du var inte här Mona Sahlin var den mest hatade svensken som levde
>>
>>53242253
M-men.. Du gycklar väl? Säg att du gycklar!
>>
File: olympic_poster.jpg (81 KB, 460x734) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
olympic_poster.jpg
81 KB, 460x734
>dkn man inser att det är ett Olympiskt spel i år
>>
>Alla självmordsbögar kan anime jagjag

Poesi, finns inga större undermänniskor än 2d:are
>>
>>53242183
>Det är mysigare utan antiksnubblarna
Detta
>>
>>53242275
när vi är pensionärer så kommer vi jaga nopplisar på velden.
>>53242253
Guds fart anon. Jag menar det.
>>
>>53241327
A). lätt
>>
>>53242310
>dkn man inser att det kommer komma jättemånga nybögar under OS ;_;
>>
>>53242292
>SD kom in i riksdagen 2006
va?
>>
File: 1450844592143.webm (134 KB, 782x718) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450844592143.webm
134 KB, 782x718
>>53242310
Jösses det har du ju fan rätt i

>Nästan 4 år sedan man hittade Sverigetråden

Var tog tiden vägen?
>>
>>53242245
Fedorabrevaren är Badboll/Jimmy/SIDF
>>
>>53242152
är alltid uppe för historieautism
hemliga historier av procopius
är min favvo när det kommer till historia om det ger lite ledtrådar vad jag gillar

>>53242320
att vara allmänbildad i jagjag är väl ganska viktigt
TYCKER JAG
>>
>>53241340
>>53242379
50% än så länge. Vi behöver fler röster.
>>
>>53242388
:^) Berensteinbears or berenstajnbears anon? Du väljer. Det finns bara en dimension där allt slutade lyckligt.
>>
>>53242301
Jag har kronisk depression, är ful, manskulting, inga vänner, har förlorat lusten för spel och 2d, dessutom blatte, aldrig känt mig hemma här, känner konstant att jag inte passar inte, och nej, flytta funkar inte, passar inte in någonstans nu. Skyller på mina föräldrar, men till och med det kommer ta slut nu.
>>
"What happens on the right-wing platforms and in chatrooms is at least as awful as the acts of those assaulting the women"

Påminnelse att allt ni skriver online, om ni vill slå/våldta/skjuta någon är värre än folk som faktiskt slår, våldar eller skjuter andra.

Barbarer.
>>
Finns det ens någon enda medaljchans i något annat än tråkig hästsport eller segling för Sverige?
>>
File: 1451124741020.png (669 KB, 569x802) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451124741020.png
669 KB, 569x802
>Påminnelse att allt ni skriver online, om ni vill slå/våldta/skjuta någon är värre än folk som faktiskt slår, våldar eller skjuter andra.
>>
>>53242143

Vi måste gå och lägga oss tidigt. Tiden är förbi när man kunde bajsbreva bort natten, bruschan.
>>
>>53242426
Achtung panzer! av Guderian. Boken som slaktade 20 miljoner under sina larvfötter.
>>
File: 1452069310722.jpg (80 KB, 575x554) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452069310722.jpg
80 KB, 575x554
>>53242200
Längtar redan. Ska ställa om min dygnsrytm och allt
>>
File: 1441899067838.jpg (42 KB, 576x432) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441899067838.jpg
42 KB, 576x432
>>53242310

>det är 4 år sedan grunden för SvT lades

Kommer aldrig glömma dagen vi tog det är seglingsguldet
>>
File: 144043280222.jpg (9 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144043280222.jpg
9 KB, 480x360
>Jag har kronisk depression, är ful, manskulting, inga vänner, har förlorat lusten för spel och 2d, dessutom blatte, aldrig känt mig hemma här, känner konstant att jag inte passar inte, och nej, flytta funkar inte, passar inte in någonstans nu. Skyller på mina föräldrar, men till och med det kommer ta slut nu.
>>
>>53242453
https://www.youtube.com/watch?v=Urtiyp-G6jY
>>
Saftigt drama mellan Mitch och Soda
>>
Thanks for destroying Europe. I hope you crash and burn.
>>
File: yakumo.jpg (908 KB, 1400x993) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
yakumo.jpg
908 KB, 1400x993
>>53242253
>Yukari här kommer jag.

>du kommer aldrig vara yukaris bästa vän
>du kommer aldrig ta hand om henne och se till att hon är lycklig
>hon kommer aldrig skydda dig i gengäld och se till att hålla dig säker i gensokyo
>hon kommer aldrig bli jätteorolig och tårögt kalla dig en idiot för att du började bråka med en annan yōkai efter att den sa något elakt om henne
>du kommer aldrig gosa med ran och hjälpa henne med hushållssysslorna
>du kommer aldrig leka med chen och vara fadern hon aldrig hade
>du kommer aldrig vara en del av yakumofamiljen
>ni kommer aldrig älska varandra och göra vad som helst för varandra
>du kommer aldrig bli långsamt bli äldre och äldre tills den dag då yukari får ta hand om dig istället
>de kommer aldrig samlas kring din dödsbädd för att ta ett sista farväl av människan som blev en av dem
[avslöjare]Gör det inte anon.[/avslöjare]
>>
File: 1412276047114.png (136 KB, 500x477) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412276047114.png
136 KB, 500x477
>dkn inga nya spännande land att bli nybyggare i

Det enda som möjligen skulle ha (mer) potential för massbosättning och nybyggare är Sibirien, men vem vill leva där liksom.
>>
>>53242593
Skyll inte på mig, jag röstade rätt :^)
>>
>>53242453
Men självmord är haram din jävla murtad fitri
>>
>>53242453
Om du känner dig rotlös, ut och res
t. ex-fv som är irakisk som kände sig rotlös är i Stora Äpplet, USA, just nu
>>
File: ejaculation.jpg (200 KB, 635x477) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ejaculation.jpg
200 KB, 635x477
>>53242275
>Alla videos

Fy fan ibland är jag glad över att vara en hanrej
>>
File: amklv.png (85 KB, 325x276) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
amklv.png
85 KB, 325x276
https://www.youtube.com/watch?v=iBJBXjyTqiI
>>
>>53242453
>flytta funkar inte

Testa att åka utanför Alingsås så kommer du se att det finns platser där du kan känna dig hemma.
>>
>>53242636

Finns ju bokstavligen hur mycket land som helst i västra USA som är helt obebott, bara ta Oregon Trail som en äkta nybyggare
>>
>>53242636
Du kan åka dit med mig på sommaren. Det är extremt annorlunda då.
>>
File: Ywn4KnW.jpg (96 KB, 800x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ywn4KnW.jpg
96 KB, 800x800
>Denna Spegelkant snabbspringning

Kappa //
>>
>>53242593
Thanks for sending us hordes of shitskins, traitor.
>>
>>53242678
söt umaru
>>
>>53242686
>dkn växte upp där
>>
>>53242320
>tåhå
>anime
Dö grisvidriga nbög
>>
>>53242453
men gör det då
>titta på mig vad depp jag är snälla ge mig (You)
>>
File: toplel6.gif (986 KB, 245x370) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
toplel6.gif
986 KB, 245x370
>>53241919
>man denna draman


soda är en jävla bög som vanligt, vilken överraskning
>>
Vilket typsnitt ska man använda på ett CV?

>in före comic sans
>>
>>53242453
Kom på träff innan du gör det. Du kaske hittar vänner där.
>>
>>53242657
>känner sig rotlös
>åker till en där alla är rotlösa

V G H T B H F A M
>>
>>53242837
Comic Neue.
>>
>>53241327
A
>>
https://www.youtube.com/watch?v=dyjYveL14Lg
>>
File: mitch doge.jpg (127 KB, 867x1156) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mitch doge.jpg
127 KB, 867x1156
>>53241919
>det är ett sodacuck kommer in och pratar om cuckerier avsnitt
>>
>>53242837
Webdings
>>
File: 1450486675413.jpg (44 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450486675413.jpg
44 KB, 500x375
>>53242706
jej på bild
>>
File: angry nice.png (53 KB, 254x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
angry nice.png
53 KB, 254x350
>>53242810
>Soda har färgat håret igen
>>
>>53242837
Allt som ser ut som att du menar seriös affär.
>>
>>53242837
Kan du sluta bajsbreva? Du är enbart jobbig
>>
>>53242837
Helvetica
>>
>går och sätter mig i ett varmt bubbelbad ett par minuter
>när jag går upp blir jag helt yr i någon sekund

Har läst att det beror på lågt blodtryck. Är jag helt körd?
>>
>>53242864
>>53241919
>>53242810
Mitch är en jävla hanrej, Soda är fan alfa i jämförelse favä. Mitch är dumare, fulare, svagare och får mycket mindre tittare.
>>
>>53242856
Låter rätt rimligt favä. Är man rotlös kan man väl söka sig till folk man har detta gemensamt med?
>>
File: öde.jpg (309 KB, 1000x1301) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
öde.jpg
309 KB, 1000x1301
>dkn ingen Faith fv
>>
>>53242653
Gillar inte muslimer favä, känns bättre att veta att de tycker att det är fel.

>>53242657
Varit i USA, alla de viktigaste länderna i Europa och några till, till och med några i Afrika och Asien, inget av det fick mig att känna mig som att jag passar in någonstans.

>>53242686
Aldrig varit i Alingsås favä

>>53242803
Ska, ville bara ha lite mänsklig kontakt innan jag gör det.

>>53242851
Jag är så ful att man knappt kan kolla på mig och dessutom diagnostiserad autist.
>>
File: 1452136409411.jpg (58 KB, 384x384) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452136409411.jpg
58 KB, 384x384
>>53242856
Hon åkte och träffa de som känner som henne? ? ?
>>
File: hehehehe.png (413 KB, 464x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hehehehe.png
413 KB, 464x700
>>53242951
>Mitch är en hanrej
>Soda är alfa
>>
>>53242910
Vem pissade i ditt kaffe, bitteranon? Jag tvivlar på att det var Badboll.
>>
>>53242978
breva bild på heliumtanken
>>
File: 1431680813343.gif (309 KB, 460x351) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431680813343.gif
309 KB, 460x351
>>53242949
>Precis som i mina kinesiska tv-serier
>>
>>53242957
Nä, då kanske man ska försöka hitta sina rötter?
>>
File: 1441415099865.png (74 KB, 720x243) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441415099865.png
74 KB, 720x243
>>53242636
>dkn inte nybyggare i norrland för 250 år sedan
>dkn du inte föddes in i en ort bestående av 14 personer
>dkn du fick inte lära dig att jaga och fiska så fort du kunde gå
>dkn du inte fick ta dig en fru vid 16års ålder för att sedan segla upp älven kartlagd av din egen fars resor för att grunda en ny by med dina bröder
>dkn du fick inte äventyra i outforskade skogar
>dkn fick inte handla med mystiska samer och annat skogsfolk

men jag föddes i tid för att spendera mitt liv i en trång lägenhet i en värld utan mysterier

>>53242509
sparad
>>
>>53242433
Kö en strawpoll.
>>
>>53242978
>Jag är så ful att man knappt kan kolla på mig och dessutom diagnostiserad autist.
Mann1 har du sett hur majoriteten av oss ser ut? Och autismen är inget problem. Vilket landskap bor du i?
>>
File: 1348417809189.jpg (49 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1348417809189.jpg
49 KB, 250x250
>>53241919
>>53242864
fl;li?
>>
>>53242951
>Mitch är en jävla hanrej, Soda är fan alfa

bra brev :)
>>
>>53243012
ctrl+f badboll

har bokstavligen enbart skrivit skitbrev
>>
>>53243076
håller med
>>
File: 1269591233281.png (432 KB, 452x530) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1269591233281.png
432 KB, 452x530
aska
>>
File: 1447710202744.png (590 KB, 900x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447710202744.png
590 KB, 900x600
>dkn mitch pratar som kärringen i lila under sista debatt
gillade honom fram tills nu favä
>>
File: 1411821503443.png (29 KB, 751x902) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411821503443.png
29 KB, 751x902
>>53242697

>bli nybyggare i ett land där det är ett federalt brott att samla regnvatten

Nej tack, vill inte leva i en diktatur favä
>>
>>53243027
De har ju hans föräldrar klippt av genom att flytta hit.
>>
File: 144042048028.gif (2 MB, 500x205) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144042048028.gif
2 MB, 500x205
>>53242978
>är blatte
>gillar inte muslimer

Hejdå, skynda på nu då med att dö din förradare.
>>
>>53242697
>ockupera land i Oregon

DIN PAPPA SVOR EN ED!
>>
>>53243040
Tala för dig själv. Fick stunning av algoritmen.
>>
File: ele1.png (18 KB, 112x112) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ele1.png
18 KB, 112x112
Hur kan Soda fortfarande vara med horan? Hur mycket cuck kan man bli?
>>
>>53242837
Använd inte Calibri. Det är B som fan. Precis som Ord förstörde Tider Ny Roman.
>>
soda >>>>>>>>>> mitch
>>
>>53243116
Du känner nog inte många blattar mannen.
>>
>>53243165
vem med vem?

t. har missat massa drama
>>
>>53243172
>Precis som Ord förstörde Tider Ny Roman

TNR en gud favä
>>
File: image.png (175 KB, 560x682) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
175 KB, 560x682
>>53243109
En söt!
>>
>dkn jag är inte bögar utan jag vill knulla en kvinna
>>
>>53243019
Köpte och ska hämta den imorgon. Vet att du inte kommer tro på mig men jag bryr mig inte, vad har jag att vinna på det här?

>>53243040
Spelar ingen roll nu, tack för att du bryr dig.

>>53243116
Ingen i min familj är muslim, hur ska jag vara förrädare då?
>>
>>53243186
Vad menade du med detta brev?
>>
>>53243029
Alla böcker du kan hitta om ungerns uppror 1956 är relativt fuktiga.
>>
File: 848x449.jpg (114 KB, 848x449) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
848x449.jpg
114 KB, 848x449
>*prrrrttttffff*
>>
File: hcp2LMW.jpg (639 KB, 1183x1400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hcp2LMW.jpg
639 KB, 1183x1400
>Sodacuck

Vad i helvete
>>
>>53243076
>>53243101
Förstår inte vad ni talar om. Det är er jävla bitterhet som förstör, inte nån randomsnubblare som skriver randomsnubblarsaker.
>>
>>53243143
Va?
>>
>Sodacucking just nu

Åh herre
>>
>>53242951
Håller med till fullo. Mitch är en betacuck som borde avliva sig själv. Han är en sämre version av reckfull favä
>>
>>53243251
Fråga blattar som inte är politiskt korrekta vad de tycker om islam.
>>
>>53243246
Vilket land kommer du ifrån då? Trodde du var sandneger favä.
>>
soda offline lmao elgiggle
>>
MITCH BLEV BANNAD

KEK
>>
O DÄR FÖRSVANN DEN
>>
File: 1451238093418.jpg (49 KB, 600x597) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451238093418.jpg
49 KB, 600x597
>>53243246
>dkn ännu en mysig 2dare lämnar oss
>>
Offline, alla drar till lea lmao
>>
>>53242978

Om du bara reser som turist så kommer du aldrig känna att du passar in någonstans, eftersom du är en turist.

Dra iväg och plugga eller jobba utomlands. ensam.

Helst såpass långt bort att tryggheten i Sverige ligger obekvämt långt bort.
>>
File: 1449801945273.jpg (382 KB, 1920x1560) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449801945273.jpg
382 KB, 1920x1560
>Ryck tog ned kanalen

VAFAAAAAAAAAAN
>>
File: FyraHuvud2.png (94 KB, 273x397) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
FyraHuvud2.png
94 KB, 273x397
>feminazicucken som är Soda
>>
lea har just nu 2.7k visningar

kolla igen om 2 minuter.
>>
>>53242010
>man anon kastade in handduken pga badboll
>>
>"Lea did nothing wrong gaymurs just hate women"

topp kek vilken hanrej
>>
>>53243266
Att en gammal snubblare kommer tillbaka och skiter ut massa onödig dynga är skitbrevande och enbart irriterande. Han söker enbart uppmärksamhet.
>>
>>53243328
Kroatien.

>>53243354
Nej då, vi ses i Gensokyo mann1

>>53243368
Ska jag åka till typ Japan för att vara autistisk och vänlös där? Känns inte givande.
>>
File: bild cv skuren.jpg (3 MB, 3376x3760) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bild cv skuren.jpg
3 MB, 3376x3760
Hade du anställt den här mannen?
>>
>>53243453
>han vet inte
>>
>>53243453
ryckdrama
Soda är alfa
Mitch är beta
Lea är en slampa
>>
>>53243473
är detta en 3d-animation av ditt huvud bror?
>>
>>53243473
Det beror ju på meriter. Om du bajsbrevar på jobbet skulle du fått sparken.
>>
>>53243473
Inte förrens han slutar ha p12-hår
>>
>>53243504

Ja mannen

Snart kommer en av min kuk
>>
File: FyraHuvud.jpg (1 KB, 40x60) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
FyraHuvud.jpg
1 KB, 40x60
Lea 4Head Still 4Head Not 4Head Banned 4Head
>>
>>53243473
Nej. Du ser ut att vara 15 år med pundarögon
>>
>>53243473
Fjantig frisyr favä
>>
>>53243473
>översta knappen knäppt
tvivlar på det
>>
>>53243473
Fotobutika bort lite sår
>>
>>53243473
Du skulle ha photoshoppat bort såret man1
nu kommer folk tro att du är hulligan som slåss på fritiden
>>
>>53243473
>kontrastdelar på kragen
S O P A D
>>
>>53243473
Du borde ta en bild där dina ringar inte syns favä, inget elakt menat bögboll :3
>>
>>53243461
>Nej då, vi ses i Gensokyo mann1
Ta hand om Yukari tills jag kommer dit senpai.
>>
File: 1444082689044.jpg (22 KB, 330x330) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444082689044.jpg
22 KB, 330x330
>>53243473

Du lyckades riktigt bra med ljuset och ögonskuggan 10/10 skulle anställa dig på som krypthållaren i ett mausoleum.
>>
Utveckla om ryckdramat. Drama är alltid otroligt roligt för en observatör.
>>
File: 1423341333816.webm (673 KB, 720x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423341333816.webm
673 KB, 720x576
>>53243578

>donken alltid ringar oavsett hur jävla mycket sömn jag får
>>
>>53243457
Nej, det är det du håller på med som är skitbrevande. Vad fan är poängen med att sitta här och spy galla utan att bidra på något positivt sätt till tråden?
>>
>Enda som säger något positivt är en annan snubblare

P O E S I

.|. sug min kuk snubbleriet
>>
Påminnelse att Ryck bannar två personer som talar över Skype men låter varenda liten hora på hemsidan ha sin stream uppe även fast det är 1% gameplay 99% visa sin kropp.
>>
>>53243606
Mitch snackar skit om Lea. Soda försvarar sin flickvän och båda strömmar bråket för tittare
>>
>>53243580
Cuck
>>
>>53243484
>Soda är alfa

soda är bokstavligt talat tillsammans med en leechhora som var otrogen mot honom
alfa som fan xD
>>
>>53243473
Du ser ut som en fifflare av rang. Hade anställt dig för att nolltaxera mina 78kkr per månad.
>>
>>53243461
Finns väl ingen i tråden som ogillar kroater förutom serbanon?
>>
>>53243561
Är du efterbliven?
>>
File: 1450218812509.jpg (292 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450218812509.jpg
292 KB, 720x960
>>53243473
Du ser ut som smygfotaranon vettu
>>
>>53243633
proffstips använd concealer för att få bort ringarna
>>
>>53243639
tror du borde läsa dalas brev igen anon
men jag misstänker att du jagar (du)n
så du kan få ett (du)
>>
>>53243659

Ayyy, hoppas på att VoD finns kvar
>>
>>53243666
Nej, men i det här fallet var han alfan. Utanför bråket är båda beta af
>>
http://imgur.com/a/ws7XT
Lea NSFW favä
>>
File: 43543554459.jpg (55 KB, 1050x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
43543554459.jpg
55 KB, 1050x400
>när man lämnar in något som man vet kommer bli underkänt men gör det ändå för man orkar inte mer och har gett upp
>>
>>53243666
Och Mitch låtsas vara efterbliven för pengar, vad är din poäng?
>>
>>53243678
>dkn ingen pv
>>
>>53243678
Alltså nu blir jag fucking arg
Smygfotaranon är en jävla nybög, det är HAN som ser ut som Badboll inte the other way around jävla fitta
>>
>>53243473
Ser ut som en seriemördare favä, något med de kalla ögonen sedan ögonpåsarna.
>>
File: Lea Spin.webm (1 MB, 706x898) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Lea Spin.webm
1 MB, 706x898
>>53243606
Sodapoppin är tillsammans med Legendarylea, bokstavlig camhora som flirtat/legat runt med halva ryck

Mitch Jones (Watchmeblink) kallar Lea för smutsig hora

Sodapoppin blir stjärtsmärtad och de livesänder sitt verbala bråk för f1 myget tittaree xdd

Ryckstaff kommer in och stänger ner deras kanaler
>>
>>53243696

Går det att göra det dåligt? Alltså så att man ser att man är dåligt sminkad, eller är det bara dra på?
>>
File: 116.jpg (16 KB, 310x233) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
116.jpg
16 KB, 310x233
>en somalier sätter sig bredvid mig på tåget
>puke simulator.exe
>han drar upp sin Thinkpad och börjar kolla på anime (Monster tv-serien)
>mitt ansikte när
>>
>>53243650
Dubbelmoral klirrar gott i skattkistan. Fråga politiker.
>>
>>53243730

Hora
o
r
a
>>
>>53243473
Du borde få bättre sömnschema och sola liter. Dina påsar är rätt extrema
>>
>>53243765
Nä, syns knappt.
>>
>>53243790

>sola

Behöver jag påminna dig om vilket land du befinner dig it?
>>
>>53243735
>låtsas

Nej, mitch är bara efterbliven vilket är också varför han är underhållande
>>
File: 1449965217661.png (79 KB, 336x327) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449965217661.png
79 KB, 336x327
>>53243532
>Snart kommer en av min kuk
drömmen lever
>>
>>53243730
>Ligger runt med alla stora strömmare för publicitet
>Måste fortfarande bokstavligen hora sig för donationer

L M A O
M
A
O
>>
>>53243755
>Legendarylea
Var inte hon gift med han killen som spelar cs? Summit eller något :3
>>
>>53243673
Jag må vara på väg att ta livet av mig men jag är inte så svag att vad folk på 4kanalen tycker eller inte tycker om mig skulle vara det som får mig att göra det.
>>
Kroatanon, snälla lämna mig inte ensam favä. ;_;
>>
File: 1446543654652.webm (3 MB, 852x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446543654652.webm
3 MB, 852x480
https://www.youtube.com/watch?v=44vzMNG2fZc

Äntligen över 6 goriljoner
>>
File: 1452201087882.jpg (1 MB, 3376x3760) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452201087882.jpg
1 MB, 3376x3760
>>53243473
>Nej tyvärr Leo, vi på McDonalds har en strikt "ingen-prick" policy, men du är välkommen att försöka igen när du fixat prickarna och såren!

Det är vad du kommer få för svar. Du har jävligt tur att jag är i tråden favä.
>>
>>53243473
>dkn det kliar i fingrarna
Ska jag lindra de där påsarna i photoshop lite? Inte drastiskt, bara lite mindre dödgrävare?
>>
How do I destroy the Swedish economy?
>>
File: 1404435488.png (505 KB, 666x665) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1404435488.png
505 KB, 666x665
>>53242310
>seriöst fyra år med Sverigepolarna
>>
File: 1445225078242.jpg (30 KB, 297x407) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445225078242.jpg
30 KB, 297x407
>>53243887
>ligger runt med alla stora strömmare
>blir bokstavligen tillsammans med en av de största
>vänstrar flera gånger
>cuckpoppin försvarar henne än idag år 2016
>>
>>53243913
>prickcucken
>>
>>53243913
shoppa bort säckarna under ögonen också
>>
>>53243843
Ja, Sverige, landet där alla är bleka och ser ut som zombies på vintern, där det är lätt att sticka ut ur mängden genom att sola lite och därmed få mer fidda. gg
>>
>>53243949
stop posting
>>
File: BtETA-cCIAIRLda.jpg (58 KB, 576x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BtETA-cCIAIRLda.jpg
58 KB, 576x1024
>>53243895
lel, nej

Summit och hans fru var tillsammans innan han håvade in storkovan på ryck, hon är ingen guldgrävare
>>
>>53243461

Kina/Sydostasien, dra ner och plugga lite språk.
För att skapa nya vänskaper så måste man ha återkommande interaktioner med varandra.
Språkstudier är perfekta eftersom det ger ett ömsesidigt behov av att prata med andra; kursare eller lokalbefolkning.
>>
>>53243970
>>53243984
se >>53243941
>>
File: 1451225690110.gif (1 MB, 320x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451225690110.gif
1 MB, 320x240
>>53243913
prickcucken till räddning
>>
>>53241553

Jag gör alltid detta.
>>
>>53243913

Jag är snyggast i tråd1

Bevisa mig fel

Sen är det ett födelsemärke och inte ett sår, funderade på att ta bort den när jag var ung och osäker men sedan insåg jag att det är charmigt med utmärkande drag.
>>
>>53243949

Just let the Riksbank do what it does best, the economy is already destroyed senpai.
>>
File: 1456546550.jpg (52 KB, 480x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1456546550.jpg
52 KB, 480x640
>>53242678
>dkn har träffat på Abidaz några få gånger och han är bara någon vanlig ortenluffare
>>
>>53243987
Nu börjar du låta som vanligt. Ge mig en föreläsning om hur jag ska få ligga.
>>
>>53243969
hon leechade inte, hon kände bara inte samma sak irl som hon gjorde över internet XXDDDDX
>>
File: 1426298604747.jpg (110 KB, 1130x1300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426298604747.jpg
110 KB, 1130x1300
>hon är ingen guldgrävare
>>
>>53243913
Ta inte bort prickarna.
>>53243949
Sit back and relax, tbqhfam.
>>
>>53243949

Sit and watch.

I'll be doing the same with DUDE WEED LMAO and the Canadian economy
>>
Badboll please impregnate this girl and create perfect children
>>
>>53244011
svea ser bättre ut favä
>>
File: 1444677755842.jpg (135 KB, 829x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444677755842.jpg
135 KB, 829x900
>>53243969
>Vänstra med sitt ex flera gånger trots att han bokstavligen har misshandlat henne

Åkte de inte på en hemlig semester tillsammans och Soda hittade bilderna? Hon har grova psykiska problem, och Soda är hanrejen #1
>>
>>53244011
Du ser helt ok ut. Snyggast i tråden vet jag inte... Av snubblarna absolut. Men du kommer alltid bli cuckad av anon mästarras. Vem vet vad som döljer sig bland oss.
>>
File: 1450584009685.jpg (95 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450584009685.jpg
95 KB, 640x640
>>53244011
inte längre, favä.
>>
[2016-01-07 20:56:18 UTC] hassan: Oh man
[2016-01-07 20:56:56 UTC] hassan: C'mon kids...
[2016-01-07 20:57:01 UTC] hassan: Dad's fighting :(
[2016-01-07 21:09:57 UTC] hassan: This needs to be done off of stream.
[2016-01-07 21:10:02 UTC] hassan: Stay offline until this is resolved.
>>
>>53243913
>>53243941
>>53243984
>fotoaffära bort alla prickar/ringar så du ser skitsliten ut på jobbintervjun tack vare att fotoaffär inte fungerar ivl
bra idé
>>
File: 1451220622938.gif (1 MB, 320x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451220622938.gif
1 MB, 320x240
Breva älgfixa
>>
File: utanprick.png (749 KB, 1080x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
utanprick.png
749 KB, 1080x720
>>53244178
>>
>>53244140
Finns det ens något bevis på att han misshandlade henne?
men men, lea är en guldgrävare precis som 90% av alla twitchbrudar

>>53244154
än en gång så förstör en blatte något, vilken överraskning
>>
File: 1435444902212.jpg (18 KB, 321x303) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435444902212.jpg
18 KB, 321x303
>>53244152

>gamer gurl xD
>tittar inte in i kameran fastän det är en selfie
>>
>>53244011
Jag är snyggare men jag vill inte doxa mig själv. :^)

På riktigt asså lovar.
>>
>>53244225
P R I CK
>>
Ska lägga mig i förväntan för morgondagen.
Kommer inte breva något imorgon.
Ses i Gensokyo.
>>
>>53244140

Jo, hon åkte iväg på semester med sitt ex och ryck fann bevis på det. Soda letar runt och får fram att det inte var första gången.
>>
>>53243473
> Hade du anställt den här mannen?

Till ett svartmetallband.
>>
>>53243678
söt3,14
>>
File: 1402420801112.gif (842 KB, 320x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1402420801112.gif
842 KB, 320x240
>>53244178
>>
>>53244011
>>
>>53244232
>90% av alla brudar
>>
>>53244248
DET ÄR GLADKATT DIN ÄCKLIGA GAMMELBÖG NYBÖG
>>
>>53244248
FAN SNACKARU SKIT OM MIN FV FÖR
>>
>>53244294
kxk
>>
File: 1447100430056.jpg (16 KB, 171x187) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447100430056.jpg
16 KB, 171x187
>>53244294
>>
File: Hjørundfjorden_.jpg (246 KB, 900x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hjørundfjorden_.jpg
246 KB, 900x600
Hvorfor har ikke Sverige dette?
>>
>>53243473

I love you Badboll
>>
>>53244294
#ägd
>>
>>53244294
Det här brevet är mycket underskattat
>>
File: 1324481205452.png (78 KB, 493x381) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1324481205452.png
78 KB, 493x381
>>53244294
>>
File: 1450583162976.jpg (56 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450583162976.jpg
56 KB, 640x640
>>53244248
hon är ändå snyggare än dig, favä. du sa att du var snyggast i tråden och det stämmer inte längre.
>>
File: min fv.png (1 MB, 1186x726) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
min fv.png
1 MB, 1186x726
>>53244294
HAHAHAHAHAHHAHAHA
>>
File: 143454301578.jpg (175 KB, 500x625) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
143454301578.jpg
175 KB, 500x625
>spela något jävla rytmspel på AGDQ

Känns som något metaskämt om autism.
>>
>>53244273
Tänk igenom det en gång till. Det finns bättre lösningar.
>>
I want to push Badboll down the stairs and break his neck.
>>
>>53244294

BADBOLL

BLÅST

ÅT

FANDERS
>>
File: 1451961113494.jpg (156 KB, 761x1050) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451961113494.jpg
156 KB, 761x1050
>>53243913
SÅ DET ÄR ALLTSÅ FÖRRÄDERI?!
>>
File: 1417260632665.jpg (48 KB, 500x498) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417260632665.jpg
48 KB, 500x498
>>53244385
>>53244380
>gladkatt
>snygg
betabögar gå och törsta någon annanstans
>>
>>53244342
>>53244127
you're being a little gay bolan
>>
>>53244339
Därför att nordiska brödrafolk skall leva fria i sina egna länder. Jag hade anmält mig som frivillig ifall ryssen invaderat dig norgebror.
>>
>>53244444
boom
>>
>>53244444
Käften annars knivar jag dig. Hon är en söt prinsessa.
>>
File: 1450984219692.gif (964 KB, 397x658) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450984219692.gif
964 KB, 397x658
>>53242453
Har du gjort det än?
>>
Forsen är den som tjänar mest på det här dramat favä. Han har haft oavbrutna donationer sen börjam
>>
>>53244447

Badboll is literally a perfect man
>>
>>53244397
you're being a little crazy leaf
>>
File: 1420444244521.png (6 KB, 358x291) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420444244521.png
6 KB, 358x291
>>53244430
>dkn Badboll var den utvalda men gick sen till den onda sidan
>>
>>53244380

Ayy, när brevade hon i tråd1? Kan inte ens föreställa mig törstandet
>>
File: rtz420.jpg (91 KB, 1080x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rtz420.jpg
91 KB, 1080x1920
Bara jag som saknar Ryck ca 2012? Känns som att allting har blivit så jävla vänster senaste fyra åren.

Önskade att ryckhoror aldrig fått fäste.
>>
>>53244518
Badboll is 167 cm "tall"
>>
>>53244444
siffror bekräftar
>>53244453
autism
>>
File: 1452188359430.jpg (47 KB, 680x551) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452188359430.jpg
47 KB, 680x551
>>53244388
Vi måste vara inklusiva :3c
>>
File: torst.webm (1 MB, 320x568) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
torst.webm
1 MB, 320x568
>>53244533
Man1 hon är typ 15 gör det inte
>>
>>53244533
det var innan julen
stormbögarna törstade som galningar
>>
>>53244550
Jag har vetat det här men inte skrivit någor. Ibland måste man som gammelbög bara vara tyst och fnissa på sin kammare.
>>
File: sodacuck.jpg (612 KB, 2480x3508) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sodacuck.jpg
612 KB, 2480x3508
>sodacuckin
>>
File: 1449989718771.jpg (1004 KB, 1080x1776) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449989718771.jpg
1004 KB, 1080x1776
>>53244444
jag gillar inte ens tjejer och ser att hon är 8(/9+)/10

den här killen som brevar ibland ser rätt bra ut också men jag har inte kvar bilderna med hela ansiktet
>>
File: 1409724250182.webm (803 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409724250182.webm
803 KB, 640x640
>>53244550

no he is not
>>
File: 145055434398.jpg (172 KB, 1080x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
145055434398.jpg
172 KB, 1080x720
>>53244533
Någon vecka sen, vi episkt rejdade hennes stream på twitch. Kanske innan jul, jag kommer inte ihåg.

Kirinoanon har redan knullat deras homokompis.
>>
>>53244533
>>53244385
>>
>>53244583

>donken man missade den här delen av träff1
>>
>>53244131
SVEA är fan normalsnygg med hipstermode och en gitarr mann1. Badboll är över medel.
>>
Är 10% bra att sikta på?
>>
File: 1452136357128.png (514 KB, 584x602) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452136357128.png
514 KB, 584x602
>>53244548
Artour nej
>>
>>53244570
>Folk har rätt till sina egna länder
>kämpa tillsammans med sina bröder emot arvsfienden

autism? Bättre kan du.
>>
File: 1450621091637.jpg (177 KB, 1080x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450621091637.jpg
177 KB, 1080x720
>>53244533
>Ayy, när brevade hon i tråd1?

Försökte hitta bilden med tidsstämpeln men sparade inte, någon gång lite innan jul.
>>
File: 1409730925536.webm (882 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409730925536.webm
882 KB, 640x640
>>
File: alkad.jpg (33 KB, 236x271) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
alkad.jpg
33 KB, 236x271
>>53244577
>de strömmar det där
>har inte med VÅR pojke Pontus
>>
File: 1450578551250.jpg (139 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450578551250.jpg
139 KB, 1280x720
>>53244533
ja tillsammans med en halvblatte slynpojke och en tomflicka. det var rätt kul.
>>
File: 1436375526760.png (667 KB, 607x797) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436375526760.png
667 KB, 607x797
>det var rätt kul.
>>
>>53244533
Ett par autister törstar, resten eggar på hennes nazism för att det är kul hur jävla hårt stormbög hon är.
>>
File: piké.jpg (300 KB, 1680x1050) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
piké.jpg
300 KB, 1680x1050
>>53244583
>Piké när han ser att vi håller på att filma och flina åt törsten
>>
File: aXm4642xjU.jpg (98 KB, 650x650) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
aXm4642xjU.jpg
98 KB, 650x650
http://inspirobot.me/
>>
File: 1449806424949.jpg (35 KB, 317x330) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449806424949.jpg
35 KB, 317x330
>>53244719
>>53244663
Vem fan gör såna här videos egentligen?
>>
>>53244732

Var det bara över en dag eller?

Påminnelse om att två stycken snubblare som träffades på fyrkanalen och SvT fortfarande är tillsammans
>>
>>53244661
Gör Göran Görhanju inte. Grejen Grejen Grejenärväl Grejenärvälatt Grejenärvälatt Grejenärvälattvindra Grejenärvälattvindra fyrkanten är rätt fula.
>>
>>53244663
>actually having that saved

You gay for real tho mate
>>
>>53244810
Ja.

bbq är ju även gravid.
>>
>>53244810
menar du dala och falki?
>>
>>53244810
En utav dem är gravid också.
>>
File: 1452161284250.jpg (14 KB, 302x167) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452161284250.jpg
14 KB, 302x167
>>53244720
Megaman-block efter denna skit iaf :3
>>
File: 1450589765229.jpg (93 KB, 960x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450589765229.jpg
93 KB, 960x640
>>53244810
typ en helg.
>>53244756
det var det. det är subjektivt och ja tyckte det var kul.
>>
File: 1444333529528.gif (2 MB, 300x298) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444333529528.gif
2 MB, 300x298
>fnöske
>dkn man matchar med i princip alla killar man grönar
>dkn man matchat med 2 tjejer någonsin
Är jag så knulpojkig eller vad betyder det här?
>>
>>53244810
Viking och stormbögarna bjöd hit dem genom att spamma deras Ryck.tv med stormmusik
>>
https://www.youtube.com/watch?v=-URQrU_j9lk
>>
>>53244920
Breva bild och låt oss bedöma.
>>
>>53244892
>>53244870

På riktigt? Vad var det dom skulle döpa sitt första barn till nu igen?
>>
File: BARA.gif (665 KB, 245x245) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BARA.gif
665 KB, 245x245
>>53244920
>dkn tänker tillbaka på debatt
borde man ta sitt liv?
>>
>>53244925
Det var så jävla roligt när tonårstjejer säger h-hell seger på ryck.
>>
File: lmaoo.jpg (18 KB, 499x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lmaoo.jpg
18 KB, 499x499
Chuck Jones aka Cdew bekräftar Leas slynande.
>>
>>53244784
>hur jävla hårt stormbög hon är.
mm hehe

>>53244976
Kirino

>>53244920
Jvdk, killar är nog mycket törstigare
>>
>>53244796
Den där botten skriver radikala nazistiska saker som skrämmer mig.
>>
File: 1449990139458.jpg (900 KB, 1080x1776) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449990139458.jpg
900 KB, 1080x1776
>>53244843
tyckar han är rätt söt på ett downsigt sätt.
>>
>>53244977
Vad heter tjejen?
>>
File: 1450138992893.webm (1 MB, 960x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450138992893.webm
1 MB, 960x540
>>53244976
Förresten, såg du det här?
>>
File: 1452202736228.jpg (3 MB, 4128x2322) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452202736228.jpg
3 MB, 4128x2322
>>53244976
Ja
>>
>>53244983
inte så att behövs bekräftas direkt
>>
jag spottar i en spriteburk jag har bredvid datorn
vafan ska ni göra åt saken
>>
File: 1410104932857.png (417 KB, 295x594) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410104932857.png
417 KB, 295x594
I wish Badboll was my big brother
>>
File: 1426111345649.gif (3 MB, 446x412) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426111345649.gif
3 MB, 446x412
>>53245019

Nä, är det någon ur tråd1?

>>53245034

>röka när man är gravid
>>
>>53245034
>bbqs mage

va hon redan gravid här eller lel
>>
File: 139154357787.jpg (60 KB, 280x390) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
139154357787.jpg
60 KB, 280x390
>>53245034
>Jönssonligantrion

Varje gång
>>
File: 1452170616762.jpg (68 KB, 650x650) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452170616762.jpg
68 KB, 650x650
>>53245008

Den kan slumpa fram vissa guldkorn.
>>
>>53245072
Ser inte skillnaden mellan Sprite och spott favä
>>
>>53243350
>vara cuck på riktigt
>>
>>53245072
sprite är den bästa läsken
ska köpa mer sprite imorgon
>>
>>53245016
Abella Anderson
>>
File: 1450138633410.webm (2 MB, 960x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450138633410.webm
2 MB, 960x540
>>53245095
Är ju Dala som terroriserar Jack (of hearts) Werner
>>
>>53245095
>känner inte igen dala
han fick jack werner att rodna. (jw brevade här vid jodelanonincidenten.)
>>
File: SVT15.jpg (3 MB, 5625x3750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SVT15.jpg
3 MB, 5625x3750
>>53245095
>Nä, är det någon ur tråd1?
Mann1 du har missat en hel del.
>>
>>53245072
Mata dig med boktips. Något mer du är sugen på?
>>
>>53245183

Vad står det på skylten?

Breva webumen på hon demonen i grå klänning
>>
File: vadgörhan.png (76 KB, 362x315) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vadgörhan.png
76 KB, 362x315
>>53245183
>inte veta vad ironi är
>>
>>53245010
Håller inte med. Sen är han cancer också.
>>
File: hanifsteam.jpg (3 KB, 292x46) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hanifsteam.jpg
3 KB, 292x46
Vad skriver jag?
>>
>>53245224
"Ja ja jag ser dig"
>>
>>53245224
Ja ja, jag ser dig
>>
File: NOMORE.jpg (200 KB, 600x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NOMORE.jpg
200 KB, 600x1200
>ser alla som faller för badbolls gyckel om att han inte känner igen dala
>>
>>53245254
>blatte
>>
File: sällsynt pepe.jpg (131 KB, 800x554) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sällsynt pepe.jpg
131 KB, 800x554
>>53245183
>den webmen
>>
File: 154746875634634.png (107 KB, 1200x740) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
154746875634634.png
107 KB, 1200x740
>dkn man aldrig kommer vara en passiv islänning
>>
File: 1450138434422.jpg (10 KB, 168x259) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450138434422.jpg
10 KB, 168x259
>>53245224
>>
>>53245226
Vad snackar du om? Han visste ju inte vem det var
>>