[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 449
Thread images: 151
File: 1439958547442.jpg (25 KB, 306x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439958547442.jpg
25 KB, 306x306
>gamla tråden vid bildgräns och fortfarande på sida 1
>>
BBC
>>
>>53235551
>320 brev
>150 bilder
minns förr när det var 600+
>>
>>53235643
Fedororna ändrade spelet favä
>>
File: 1447110842698.jpg (175 KB, 660x751) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447110842698.jpg
175 KB, 660x751
Snubbleriet är dött. Tråden är död. Allt är över.
>>
>>53235643
Folk hade mer diskussioner förr. De brevade inte bara en jävla fedora så fort någon brevade en fis.
>>
>you will never, never ever have a Swedish gf
>>
>>53235578

Där får vi vara oense dårå, för jag anser andras ekonomiska situation högst aktuellt och en bra måltavla för hån om inte de kan inget göra åt deras fattighet (vilket gäller under 10% av fattiga skulle jag tro) för att det pekar på dumhet och lathet.
>>
>>53235707
Too bad for you. Now please shoot yourself.
>>
>>53235662
lol nej. Tråden har varit såhär cancer förr.
>>
H-hur gör vi nu? förra tråden gick från 150 till 126 bilder
>>
>>53235726
Du är från medelklassen va?
>>
>>53235746
there are no guns in Poland
>>
>>53235695
Diskussioner som ledde ingenvart och var mer antiintellektuella om något, glad för detta favä. Ännu gladare att vi rör oss mer mot /brit/s håll där tråden är på låg-nivå.
>>
File: 1452120423394.jpg (18 KB, 268x263) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452120423394.jpg
18 KB, 268x263
>dkn
https://www.youtube.com/watch?v=Dhy1OxGey-c
>>
File: granne.png (517 KB, 955x321) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
granne.png
517 KB, 955x321
Vem hade ni helst haft som granne?

En tidigare pastor som nu är en SD-politiker som lär barnen i grannskapet om etik och moral och drogers skadlighet eller en nationalsocialist som är tidigare dömd för mord som kommer att sätta klistermärken på din brevlåda?
>>
>>53235798
So I must've been hallucinating the entire time on the shooting range last week.
>>
>>53235868
burak wykurwiaj
>>
>>53235788
Nej? Föddes i bottenträsket av samhällsskikten och jobbade mig uppåt till något som kan liknas medelklass, har varit anställd i diverse saker sedan jag var 16 medan jag pluggade.
>>
>>53235864
Klas "rätt ras annars gas" Lund alla dar i veckan
>>
>>53235864
Negern vette fan vem vill ha en dömd bankrånare och mördare som granne.
>>
>>53235864
Jag vill inte ha negrer alls i Sverige så jag väljer stormbögen
>>
Ras till min DnD-trollkarl?
>>
>>53236082
Bög
>>
>>53236082
Mörkeralv
>>
>>53236082
En liten homosexuell mörkeralv.
>>
>>53236082
finsk
>>
File: 1379205838575.gif (23 KB, 600x263) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1379205838575.gif
23 KB, 600x263
>>53236082
arisk såklart
>>
>>53236082
Arisk blond nordgerman

HELL SEGER
>>
File: riv skiten.jpg (20 KB, 192x252) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
riv skiten.jpg
20 KB, 192x252
https://www.youtube.com/watch?v=-kl4hJ4j48s

>Du kommer aldrig ha en arabisk prins fv
>>
File: 140529432355.png (225 KB, 322x326) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
140529432355.png
225 KB, 322x326
>>53236443
>prins fv
>prins
>fv
>>
File: 1452028268876.jpg (18 KB, 408x408) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452028268876.jpg
18 KB, 408x408
>>53236443
>prins fv
>>
>>53236443
>arabisk prins fv
är det här någon tjejsnopp grej du kör med?
>>
File: 1447989405091.jpg (35 KB, 462x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447989405091.jpg
35 KB, 462x640
>>53236551
>>53236506
Jag står för det jag skrev
>>
>>53236651
f1 h1
>>
How many Somalians are there in Sweden?
>>
>>53236886
About 300k
>>
Test
>>
>>53235643

Stormbögarna och autisterna dödade SvT
>>
>>53237062
Att undvika bannlysning leder till permaban. Ha det så kul.
>>
>>53236886
about 65k
>>
Har vi någon vettig diaspora i Sverige?
>>
>>53237114

Nej, det gör det inte.
>>
>>53237142
Amerikansk ;^)
>>
>>53237102
Ni fedoraspammande vänstercuckar är precis lika irriterande
>>
>>53237196

>runkar man inte till Hitler i mammas källare är man vänstercuck

>tjata om m-muh heritage trots att man saknar kromosomer

ayy
>>
File: tippar.webm (218 KB, 164x172) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tippar.webm
218 KB, 164x172
>Har vi någon vettig diaspora i Sverige?
>>
>>53237273
>antyder att jag inte hade velat se både fedorabögar, vänstercucks och stormbögar i massgraven
Extremister och autister hör inte hemma i Sverige
>>
File: oklart.jpg (33 KB, 239x287) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
oklart.jpg
33 KB, 239x287
>>53237337

>klaga på vänstercuckar
>var sosse
>>
File: 1408561909059.jpg (38 KB, 500x378) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408561909059.jpg
38 KB, 500x378
>>53237196
>det är en "blöjnazist tror alla som inte gillar honom är jävla judde feminist kommunist rödingar rasförrädare cucks" tråd
>>
What are the websites to find a job in Sweden? Is it possible for a mechanical engineer to find a job connected with machinery production? I've asked at the previous thread, but people answered on other questions, but not on this one. I have a 3 years of experience in creating production processes and working with CAD and CAM systems like Solidworks, AutoCAD and Creo.
>>
>>53237396
Se >>53237337
ditt äckel
>>
File: Bz1NoQNIAAEnfEM.jpg (43 KB, 526x295) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Bz1NoQNIAAEnfEM.jpg
43 KB, 526x295
>>53237301
>>
>>53237428
We don't know. There are no jobs for natives neither.
>>
>>53237388
Jag är borgerlig
>>
>>53237441
>kallar folk "vänstercucks"
>inte mongoloid nsf-medlem
vadå är du lolbertarian eller vad?
>>
>>53237428

Arbetsformedlingen.se and monster.se
>>
File: 1448378260654.jpg (478 KB, 2048x1365) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448378260654.jpg
478 KB, 2048x1365
>>53237428
arbetsformedlingen.se
>>
>>53237461
>inte serber
Är det du som spammar storm hela tiden lilla ustase fitta?
>>
sverigetråden, mer som skittråden favä
>>
>>53237461
Ustashi?
>>53237472
>There are no jobs
Looks like bullshit, your unemployment level is pretty low, only 2 percent higher than in Russia.
>>
>>53237428
http://www.arbetsformedlingen.se/Globalmeny/Other-languages/Languages/English-engelska.html


gör bara min del i ryssäs kompetensflykt killar
>>
File: 1422014896594.jpg (59 KB, 495x330) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422014896594.jpg
59 KB, 495x330
>antyder att jag inte hade velat se både fedorabögar, vänstercucks och stormbögar i massgraven
>>
>>53237486

>antyder att det är någon markant skillnad på riksdagspartierna i Sverige

Visst, dom tjafsar om några decimaler i välfärden hit och dit, men inte mer än så
>>
>>53237531
>monster.se
>monster

J O N T E
>>
File: knatte.jpg (10 KB, 177x215) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
knatte.jpg
10 KB, 177x215
>kizumonogatari är äntligen ute
>subs och till och med raws kommer bokstavligen aldrig komma ut
>>
>>53237544
>serb
Åk hem till Ryssland din turk
>>
>>53237510
Jag står närmast SD

>>53237587
Hellre det än psyksjuka extremister som vill förstöra landet
>>
File: 1423326772103.jpg (45 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423326772103.jpg
45 KB, 500x375
>Bara för att du inte sög min kuk i det där brevet kommer jag spamma rysk hiphop som är sämst varenda gång negerjävlar dunkar på sina trummor.
>>
Var är snubblaren och bitteranon? Var är 95an Håkansson?
var är Ehwar och Solkors och alla fuktiga fotoaffärer?
Var är mästergycklen i Badbolls brev, var är fjärilens puppa?
Var är våren 2013 och hockeyvm, de trasiga kanadensiska knäna?
De har försvunnit ur tiden, som revolutionära kommunister ur Pgåens bekantskapskrets.
Tiden när tråden levde och polare polade har försvunnit bakom SIDF/Sallad/Arne/RTTs skugga.
Vem skall breva högkvalitativa känslobrev, vem skall med schweizisk flagga avtrycka autisterna,
vem ska få (Du)n av vanliga >dkn fv, vem skall återigen kalla Musen neger?
>>
File: bjorn-borg2.jpg (67 KB, 529x485) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bjorn-borg2.jpg
67 KB, 529x485
>Jag dricker julmust
>>
>>53237533
>1488
What? Russian operation is Syria is not supposed to be anti-muslim, we fight for Assad and traditional Islam against the wahabbi ISIS.
>>
>>53237544
>>
File: images.jpg (7 KB, 225x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
images.jpg
7 KB, 225x225
>>
>>53237642
levt på enbart vatten i flera år nu, saknar läsk ibland men fy fan vad vidrigt det smakar fattar inte att jag brukade dricka litervis med skiten
>>
File: 1451760758620.png (620 KB, 847x475) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451760758620.png
620 KB, 847x475
>>53237637

Fällde en tår favä

>>53237699

Donken man konsumerar 1L svart guld om dagen
>>
>>53237658
Vassa kanter Ivan
>>
>>53237637
>Var är mästergycklen i Badbolls brev,
här>>53237642

Glad nu?
>>
>>53237637
>bitteranon
Brevar ju titt som tätt.

>Solkors och alla fuktiga fotoaffärer?
I YC. Senaste bilden de gjorde var 2015-kollaget.

>Badboll
Han brevade för bara några dagar sedan. Diskuterade libertarianism med några anons.

>Pgåens
Lurpassar som anon.

>SIDF/Sallad
Ständigt närvarande.

>Musen
Brevade kring nyår.
>>
>>53237599
>buhu, varför finns inte den här filmen som precis kom ut på torrent än, buhu, allt är hemskt

Gråt mer din jävla slyn röv neger.
>>
>>53237637
bitteranon är en stämpel inte en specifik person
va snablar du om va

>>53237658
>det är en jag föll för propaganda tråd
bra jagjag ändå
>>
>>53237734
>>jag dricker julmust
>mästergyckel
men
du
>>
File: 1446044736484.jpg (16 KB, 225x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446044736484.jpg
16 KB, 225x300
>Fällde en tår favä
>>
File: 1449697285111.jpg (227 KB, 818x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449697285111.jpg
227 KB, 818x1024
>>53237750

Myzén brevar rätt mycket som anon

t. En som vet
>>
File: 1435360521010.jpg (93 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435360521010.jpg
93 KB, 500x500
>>53237637
>>
>>53237754
Varför är du så jävla salt idag, Misaka?
>>
File: 1443364321198.gif (337 KB, 314x314) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443364321198.gif
337 KB, 314x314
>>53237642
pelota de playa para siempre mi negro
>>
>>53237656
go to the south and ask for work, the small businesses dont hire muslims or shitskins so you should be alright
>>
>>
File: knatte za warudo.png (43 KB, 177x215) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
knatte za warudo.png
43 KB, 177x215
>>53237754
Förväntade mig att minst en nip skulle filma
>>
>>53237642
>>53237726

hej vgd
>>
>>53237726
>svart guld

negersagge?
>>
>>53237792
Hallå där, kung av autism
>>
File: 1421958349673.jpg (42 KB, 480x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421958349673.jpg
42 KB, 480x640
>Vi skulle kunna göra den mysig igen!

>Vad säger du anon? Du och jag! Och några andra kanske?

>Vad har du gjort idag anon-chan?
>>
File: 1450046602889.jpg (12 KB, 145x227) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450046602889.jpg
12 KB, 145x227
>>53237814

>donken Säpo inte lyckades sätta dig bakom lås och bom trots att boll1 låg på straffpunkt1
>>
File: 1412866503296.jpg (76 KB, 340x377) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412866503296.jpg
76 KB, 340x377
>>53237812
>camrips
>>
File: Hiro-chan.png (114 KB, 512x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hiro-chan.png
114 KB, 512x512
>>53237799
Va?

När annars har jag varit saltig idag?
>>
>>53237787
>bosh tak

Mer som orm tak
>>
>>53237894
Misaka berätta någon schysst böghistoria
>>
>>53237799
För att han inte fick pandan igår lol
>>
File: aesthetic.jpg (284 KB, 654x875) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
aesthetic.jpg
284 KB, 654x875
>>53237877
>man folk trodde att säpo kunde fånga mig
>>
>>53237799
>salt
När är han inte saltig? Han borde kolla upp kolesterolen favä
>>
>>53237806
Aren't they racist against slavs?
btw, is it possible to find hot arab gf in Sweden, are they conservative in your country? I consider them really hot (sorry, I don't like blondes).
>>
File: 63rtk8n.jpg (131 KB, 620x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
63rtk8n.jpg
131 KB, 620x350
>>
Jag vill ändå säga att badboll har positionen som trådens alfahanne
han har både en stor grupp bittra hatare och får bara positiva brev av andra brevare med högt socialt värde som sidf

han hade fått äta sin del av bytet först och sedan ge mig märgen om ni förstår vad jag menar
>>
>>53237642
I thought you died in Croatia? :^)
>>
>en massa gamla snubblare dyker upp som ett brev på posten
Fan värre än fedorabreven, ta av snubblet och fortsätt med det istället grabbar
>>
File: Capture.png (134 KB, 539x509) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Capture.png
134 KB, 539x509
>>53237913

Mus1 bor bokstavligen i Orminge
>>
>>53237979
Fuck off Putler, we dont need anymore dirty slavs here
>>
File: 1430424965556.jpg (19 KB, 418x338) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430424965556.jpg
19 KB, 418x338
>Jag vill ändå säga att badboll har positionen som trådens alfahanne
>han har både en stor grupp bittra hatare och får bara positiva brev av andra brevare med högt socialt värde som sidf

>han hade fått äta sin del av bytet först och sedan ge mig märgen om ni förstår vad jag menar
>>
Vilken grupp är Sveriges bästa diaspora?
http://strawpoll.me/6475007
>>
>>53237999
Käften Samuel
>>
File: 14543454454.jpg (14 KB, 307x454) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14543454454.jpg
14 KB, 307x454
>dkn cheeky kvällsraggmunkar med rårörda lingon och fläsk
>>
File: VIF.png (45 KB, 1231x156) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
VIF.png
45 KB, 1231x156
>>53237637
>>53237726
>>53237754
>>53237758
>>53237792
>>53237958
Snälla rädda tråden. Ni är vårt sista hopp.
>>
File: 1444783561454.jpg (58 KB, 720x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444783561454.jpg
58 KB, 720x540
>65% av mina brev är typ mys till alla. Stormbögar, blattar, snubblare med flera. 25% driver jag med dem ifall de beter sig autistiskt. Resten är jag seriös.
>>
>>53237979
>Aren't they racist against slavs?
not if you speak english
>>
File: Arg-framtid2.gif (977 KB, 546x440) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Arg-framtid2.gif
977 KB, 546x440
>>53237947
D-det kommer fler chanser!

>>53237964
lmao, märks att du inte känner igen mina brev.
>>
>>53238031
>inga kroater
>inga makedoner
Gycklar du eller?
>>
File: 1421421635173.jpg (71 KB, 283x263) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421421635173.jpg
71 KB, 283x263
>Snälla rädda tråden. Ni är vårt sista hopp.
>>
>>53238064
>Snälla rädda tråden
haha ok vänta ska bara hämta lite vattten
>>
>>53238031
Var är "gasa alla" alternativet?
>>
File: 1451746253296.png (776 KB, 909x513) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451746253296.png
776 KB, 909x513
>>53238074

Hur stor är din fedorasamling egentligen?

>>53238031

>Norrmän inte med
>>
>>53238064
>sidf
>rädda tråden
men du
>>
File: 1449161237400.jpg (536 KB, 1529x1695) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449161237400.jpg
536 KB, 1529x1695
>>53238064
haha aa
>>
File: blattar.jpg (44 KB, 854x187) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
blattar.jpg
44 KB, 854x187
>>53238101
Baserade på denna
>>
File: 14543550245.jpg (81 KB, 500x436) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14543550245.jpg
81 KB, 500x436
>dkn man har kastade bort hela terminen och ligger jävligt illa till

Haha jag ska bara skjuta mig själv hahahaha
>>
Gör SvT bra igen
>>
Hahaha vem fan röstar på serber?
>>
>>53238031
>inga norrmän
>inga danskar
>>
>>53238166
SIDF är bättre än Mizakis fedoraspam.
>>
>>53238229
>han vet inte att sidf=mizaki

haha aa
>>
hej jag är en ny snubblare
>>
File: 1446667266674.png (205 KB, 403x471) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446667266674.png
205 KB, 403x471
>>53238199
Fan vad dålig du är.
>>
File: 1445885932154.jpg (126 KB, 540x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445885932154.jpg
126 KB, 540x960
>>53238179

>pannkakor/plättar

Den mest hetsiga debatt som någonsin varit i SvT
>>
File: stupid.jpg (56 KB, 250x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
stupid.jpg
56 KB, 250x400
>>53238215
Du har min röst och jagjagmagi.
>>
>>53238216
Stormbög ustasecucken blåst åt helvete
Sluta breva storm i tråden lilla kroatfitta
>>
File: 1429150832616.gif (6 KB, 255x255) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429150832616.gif
6 KB, 255x255
>han vet inte att sidf=mizaki
>>
Verkar som serber, finnar och somalier är Sveriges bästa diaspora.
>>
>>53238229
Bokstavligen samma nivå av bajsbrev.

>>53238281
Tur att vi kom överens att det heter plättar.
>>
>>53238031
Vad är det för nån fittbögryssvänsneger som har proxybögat in 5st av jordens värsta avskum?
>>
>>53238293
>kroat
är ingen äcklig slav idiot men kroater är 100000 ggr bättre än "serber"
>>
>>53238333
>t. stjärtsmärtad kroat
>>
File: fress.jpg (44 KB, 466x452) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fress.jpg
44 KB, 466x452
>>
File: IMG_9198.jpg (3 MB, 3888x2592) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_9198.jpg
3 MB, 3888x2592
>>53238330

Japp, älskar plättar favä
>>
>>53235551
>bildgräns
Schh... ibland låter svenska bara för jävligt
>>
File: 1451504896548.jpg (30 KB, 501x580) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451504896548.jpg
30 KB, 501x580
>är ingen äcklig slav idiot men kroater är 100000 ggr bättre än "serber"
>>
Hur börjar man med boxning?
>>
>>53238357
hem till turkiet cetnik
>>
File: 1451238853951.png (188 KB, 327x316) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451238853951.png
188 KB, 327x316
>när ni inser att stormbreven görs av en kroat och en iranier
>>
äre balkankrigsupplagan llr
kan vi inte alla komma tillsammans över vårt hat för albaner istället
>>
Vem /kaffeberoende/ här?
>>
>>53238392
Småplättar kan vara rätt smaskens.
>>
jag tycker att vi välkomnar nysnubblare med öppna hjärtan
>>
>>53238452

>han kallar det här för plättårta
>>
File: 1449511660079.png (45 KB, 429x410) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449511660079.png
45 KB, 429x410
>>53238426
Serber är lika grisvidriga som albaner. Bokstavligen turkar hela bunten.
>>
>>53238392
>>53238452
Gycklar ni eller?
Det heter pannkakor.
>>
>>53238426
vad är det för fel på albaner? hem till ryssland nu
>>
>>53237787
Han skulle bli totalt rövdemoletad ifall han snubblade igen.
>>
>>53238293
>denna stjärtsmärtade turken
>>
>>53238357
>han ogillar min typ av blatte
>han måste vara nån annan sorts blatte, alla svennar älskar blattar
>>
Och nybögarna har ingen aning.

keke
>>
File: 1438249265509.png (51 KB, 370x370) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438249265509.png
51 KB, 370x370
>Han skulle bli totalt rövdemoletad ifall han snubblade igen.
>>
File: 1451432980731.jpg (18 KB, 130x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451432980731.jpg
18 KB, 130x240
>>53238478
Det gick ju bra med månanons nysnubbleri som skulle ersätta det gamla som väktare över tråden
>>
File: taylor.jpg (2 MB, 2592x3872) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
taylor.jpg
2 MB, 2592x3872
>>53238383
>>
>>53238502

Haha f1 coolt är dom nazzar? :)
>>
>>53238485
Det går också ner.

>>53238479
Uppenbarligen en bärtårta.
>>
File: klaslund.jpg (25 KB, 460x333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
klaslund.jpg
25 KB, 460x333
>>53238483
Snälla kroat, gyckla mer favä. Serber är trots sin turkiska zigenarmuskighet top kebabtekniker.
>>
File: 1448660514615.jpg (35 KB, 400x606) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448660514615.jpg
35 KB, 400x606
>>53238483
>serber
>inte vita

>>53238502
Häng dig jävla stormbög
>>
File: 145543541443.jpg (16 KB, 476x275) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
145543541443.jpg
16 KB, 476x275
>>53238571
Fan, jag borde ha gjort tjockpannplätt istället för raggbullar.
>>
File: 1452182789233.jpg (612 KB, 2448x3264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452182789233.jpg
612 KB, 2448x3264
Tack att ni röstade på somalier, MINA VÄNNOR!
Vi kommer fortsätta vara den absolut bästa icke-europeiska diasporan.
>>
>>53238571
Ugnspannkaka är helt okej favä. Men då kan man lika gärna göra fläskpannkaka.
>>
>>53238571
fläskpannkaka mästerras
>>
File: 1447721611011.jpg (74 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447721611011.jpg
74 KB, 500x375
>Snälla kroat, gyckla mer favä. Serber är trots sin turkiska zigenarmuskighet top kebabtekniker.
>>
>>53238493
Albaner är det enda europeiska folket som är bokstavliga kackerlackor.
>>
File: weaboos.png (20 KB, 826x133) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
weaboos.png
20 KB, 826x133
jag tycker att vi startar någon hetsig diskussion
>>
>>53238031
>inga amerikanare
>>
>>53238597
>serber
>vita
ni är ju turkryssar hela bunten
>>
File: 1447933739319.jpg (334 KB, 961x783) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447933739319.jpg
334 KB, 961x783
>>53238587
Serber är ett kriminellt skräpfolk. De lyckades inte ens besegra några bosnier.

>>53238597
haha aa
>>
>>53238561
Varför är nästan alltid snubbelbögar cucks?

Kom tillbaka YC
>>
>>53238483
Gäller för alla juggar favä. Dock så utmärker sig albaner genom att vara muslimer och serber genom att vara ryssvänner, vilket är minst lika vidrigt.
>>
>poliskvinnor
>>
>>53238607
Jag knullade en somalier en gång. Sedan gick jag tillbaka till stormbögsmötet och heilade litet.
>>
>>53238633
>isbjörnens rövhål

Skrattade favä.
>>
>>53238625
Skall komma från en serb haha, var det därför vi kastade ut er ur KOSOVA som de råttor ni är? :)
>>
File: 1438282011334.jpg (36 KB, 500x333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438282011334.jpg
36 KB, 500x333
>hon har crossfit i sitt användarnamn
Så. Jävla. Släppt.
>>
File: 1433283131058.jpg (102 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433283131058.jpg
102 KB, 640x480
>Kom tillbaka YC
>>
>>53238674

se: >>53237396
>>
>>53238669
>juggar är ett kriminellt skräpfolk.
fdåd
>>
File: 1445863801214.jpg (25 KB, 400x386) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445863801214.jpg
25 KB, 400x386
>>53238687
>Germany_NYE_the_place_to_be
>>
>>53238669
Jag jävlas med dig. Jag gillar alla juggar. Även de här.

https://www.youtube.com/watch?v=ctTKjjV32vE
>>
File: HOD_2.jpg (769 KB, 2892x1921) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
HOD_2.jpg
769 KB, 2892x1921
>>53238597
>serber
>vita
>>
File: 1448661114197.png (39 KB, 1194x881) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448661114197.png
39 KB, 1194x881
>>53238669
Har du något att komma med lilla ustasehora?

>>53238679
Hellre Ryssland än Turkiet

>>53238707
Kosovo är rättmätigt serbisk lera
>>
>>53238556
>>
File: Gennady_Golovkin.jpg (517 KB, 1760x2000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Gennady_Golovkin.jpg
517 KB, 1760x2000
>>53238410
Du går in i ett boxningsgym, skaffar medlemskap och börjar gå på nybörjarpassen
>>
File: 1451600810158.png (1 MB, 595x5669) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451600810158.png
1 MB, 595x5669
>Jag knullade en somalier en gång. Sedan gick jag tillbaka till stormbögsmötet och heilade litet.
>>
>>53238768
>Kosovo är rättmätigt serbisk lera
haha ni vågar ju inte ens slåss för er "lera"
>>
>juggar i Sverigetråden
>juggar i Sverige
>>
>>53238687
Vilken film, serie? Lär ju vaa brittisk.
>>
>>53238633
>ばかな=Sverige

0/10, skulle inte lära mig japanska av.
>>
>>53238674
>YC
>inte snubblare

Se >>53237792
>>
>>53238789
Vart hittar man boxningsgym med nybörjarpass i Stockholm?
>>
>>53238017
Stop being a racist, and I will treat your boipussy tender.
>>
File: 1422312828551.png (2 MB, 1315x946) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422312828551.png
2 MB, 1315x946
>>53238633
återuppliva stalinism och resten av den häftiga våldsvänstern j/n?
>>
>>53238687
>stjäla min webm

anon jag..
>>
File: BARA.gif (666 KB, 245x245) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BARA.gif
666 KB, 245x245
Hur känns det att ha en fv?
>>
>>53238813
G.B.H tror jag.
>>
>>53238768
Hellre böldpest än Turkiet, men hellre Turkiet än Ryssland.
>>
>>53238858
Som varma påsar av sand.
>>
File: 1447437174762.jpg (97 KB, 940x624) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447437174762.jpg
97 KB, 940x624
>>53238807
Ni är så jävla körda när skiten träffar fläkten

>>53238810
Jugoslavien hade varit ett starkt välmående land nu om det inte var för NATO och turkiska förrädare
>>
>>53238830
nä våld är inte nice
>>
>>53235685
Folk får väl sluta vara så anti-nysnubblare :3
>>
File: 1406383591730.png (1 MB, 450x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1406383591730.png
1 MB, 450x600
>>53237825
H-hej.

>>53238064
>dkn gamla tråden aldrig kommer igen
;__;
>>
>>53238890
gick ju bra förra gången Slobodan :)
>>
>>53238858

Som salta mynt och mjölk
>>
>>53238828
https://www.youtube.com/watch?v=LTWVALchLjg

Rate my taste in extremely shitty russian music.
>>
File: 1451428279823.jpg (150 KB, 800x580) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451428279823.jpg
150 KB, 800x580
>>53238883
Bosniak snälla
Ni är inte ens ett riktigt land
>>
>>53238850
>din webm
Sug min kuk blattehora, det var jag som hittade den först
>>
>>53237807
Nice girl btw. Does sweden arab girls behave the same way as arab girls in arab countries, or it's possible to hook up them?
>>
>>53238905
bara börja snubbla din mes

när jag först började snubbla så dampade alla i tråden på mig för att jag snubblade utan att vara en trådpersonlighet

sedan fick jag en trådpersonlighet och då dampade folk bara på mig för att de hatade mig
>>
>>53238830
Återuppliva dem ifall de går in i gaskammaren utan att passera gå.
>>
>>53238895
Puffig vulva är det bästa som kan hända en vagina favä.
>>
>>53238966
Vill inte bli hatad, favä :3
>>
>denna rövdemolerade serb
VIF mina sidor.
>>
File: ndh.gif (31 KB, 400x369) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ndh.gif
31 KB, 400x369
>>53238890
>jugoslavien
Spydde lite i munnen favä
>>
>>53238966
>då dampade folk bara på mig för att de hatade mig
https://www.youtube.com/watch?v=e7qQ6_RV4VQ
>>
>>53238943
It is definitely possible.
>>
File: min-fv-på-bilden.gif (3 MB, 960x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
min-fv-på-bilden.gif
3 MB, 960x540
Alltid undrat hur det är att ha en kändis-fv, någon som vet?
>>
>>53238940
boards.4chan.org/int/thread/53225660#p53227757

Detta var mitt brev din jävla zigenartjuv
>>
>>53238966
Folk har alltid hatat dig på grund av din autism.
>>
>dkn lillasyster är pälsbög

Happ.
>>
File: kk.jpg (131 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kk.jpg
131 KB, 600x800
>tack för att du bjöd mig på lunch anon, du är verkligen en snäll kille
>>
>>53238928
Lol, Kristina Si is responsible for beating the popul;ar stand up comic Yuri Khovansky for calling her on rap battle.
Russian rap is shit except for Big Russian Boss and some Guf and AK-47 tracks,
>>
>53238933
Inte han men Ryssland varje dag över Turkiet. Skäms över att de där nere känner sig närmare de äckliga turkarna.
>>
File: 1452189950583.jpg (19 KB, 306x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452189950583.jpg
19 KB, 306x306
>>53238966
>börja snubbla
>bli filtrerad direkt av halva tråden
mm skitkul
>>
File: 1445889288125.png (516 KB, 680x418) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445889288125.png
516 KB, 680x418
>juggarna tar med sig sina fejder ifrån blixbakåt till tråden
men för helvete, den förra juggen gnällde bara på att hans syster gillade svenskar killar han kunde man liksom hantera
men nu blir det bara ännu mer etnisk rensning
>>
>>53239044
ÄT INTE I MIN SÄNG DITT ÄCKEL!
>>
Räddar tråden med ingenjörskonst.
>>
>>53238933
Men snälla lilla stjärtgosse, snart får du väl ändå ta och inse att det inte är en av dina egna du samtalar med?
>>
>>53239079
vilka knulpojkar filtrerar ens någon alls?
>>
>>53238687
Det här gav mig erektion
>>
>>53239052
my penis made me find this video
https://www.youtube.com/watch?v=YpOPk1lq9GA

are there similar bands?
>>
File: 1451953187290.jpg (77 KB, 600x803) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451953187290.jpg
77 KB, 600x803
Vem är den här mjölkmarodören?
>>
>>53239044
varför är den där pizzaslicen i en låda som är typ 3 ggr för liten för hela pizzan
>>
>>53239122
f1 coolt :3
>>
>>53239030
>>53238858
är det inte meningen att de ska repeteras?
>>
File: 1448660807205.png (39 KB, 1600x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448660807205.png
39 KB, 1600x900
>>53239022
Det är du som är stjärtsmärtad för ingen håller med dig lilla stormbög

>>53239024
Jugoslavien var ett fint land innan ni förstörde det förrädaräckel
>>
>>53239052
Я знaю бpaт. Aмepикaнeтц мycикa днo.
>>
>>53239122
Borde använt fler boosters.
>>
Hur blir man stormbög?
>>
>>53238890
Jugoslavien är fullt med juggar. Det hade krävts ett nästan totalt folkmord följt av inflyttning av andra folk för att Jugoslavien skulle kunna bli ett välmående land.
>>
>>53239111
Tror inte det är så seriöst för det mesta i Sverige, har vänner som är serber och vänner som är kroater, ingen skit mellan oss. Alla ogillar dock albaner och zigenare.
>>
>>53239122
Snälla säg att detta är de jävla bomberna som de fyller med krut och kör stubin sedan slungar med en gigantisk slangbella från hustak eller trånga gränder.

Syrianer är vår tids största ingenjörer.
>>
>>53239175
Alla håller med honom om att Serbien och serber är avskräde favä.
>>
>>53239175
>Jugoslavien var ett fint land
haha aa
tillbaka till din turkiska cuckstuga nu goran
>>
File: 1378658702452.jpg (352 KB, 980x1154) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1378658702452.jpg
352 KB, 980x1154
>>53239122
>dkn ingen HÖ_TE Hezbollah sympatiserande fv
>>
>>53239027
Sounds great, I like arab culture and arab girls but I am an atheist commie from Russia, so wouldn't it cause some troubles if I meet them online dating sites, night clubs, or interest clubs (i've heard that sweden government maintains some hobbie societies in almost every town of Sweden, is that true?).
Also, Кocoвo je Cpбja.
>>
>>53239044
Det var så lite!

Men eh... förresten, kan du swisha 79kr för pizzan? Är inte gjord av pengar.
>>
File: 1446029150274.png (11 KB, 343x543) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446029150274.png
11 KB, 343x543
>dkn man inte har oändligt med högklassig mat, en elastisk mage och total kontroll över sin metabolism så man bara kan sitta och äta konstant
>>
File: 1444173387329.jpg (14 KB, 299x211) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444173387329.jpg
14 KB, 299x211
>>53239129
Det låter som en vidrig liten turkfitta han är inte en av mina egna

>>53239228
Nej vi hade bara behövt stoppa turkiskt inflytande men NATO förstörde allt

>dkn ingen pan-slavisk union
>>
File: 1228129381758.jpg (111 KB, 993x816) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1228129381758.jpg
111 KB, 993x816
Kollar ni på agdq?
>>
>>53239038
antyder att min autism inte höll tråden vid liv

>>53239008
mes

>>53239026
bästa dylanlåten imo

>>53239079
filtreringjagjaget är bokstavligt talat bara ett jagjag
>>
File: 1452169211495.jpg (68 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452169211495.jpg
68 KB, 400x400
>>53238826
Finns lite olika att välja på, bara att googla. Bästa boxningsgymmen brukar ju vara dom som ligger i förorten. Om du istället vill köra kickboxning/thaiboxning så kan du kolla in slagskeppet/nacka dojo.
>>
File: vaskad.webm (2 MB, 480x272) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vaskad.webm
2 MB, 480x272
>>53238968
men anon dialektisk materialism är på riktigt

>>53239190
köp lite klistermärken bara
>>
File: BARA.gif (665 KB, 245x245) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BARA.gif
665 KB, 245x245
>>53239174
>>
File: 7474769.jpg (22 KB, 426x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
7474769.jpg
22 KB, 426x240
>>
>>53239326
>faktiskt vara bildtjuv
>>
>>53239311
Är du ens Soet? Om du inte är soet så borde du inte snubbla med det snubblet.
>>
File: 1379013115921.jpg (123 KB, 334x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1379013115921.jpg
123 KB, 334x500
>>53239291
Mook ditt jävla horcp det där var inte bilden jag brevade
>>
>>53239311
nej, tråkigare stream får man fan leta efter

kolllar fan hellre på någon twitchhora
>>
>>53239310
>vara turk
>vilja ha en panslavisk union
Serber allihopa
>>
File: 1446643396608.jpg (42 KB, 450x370) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446643396608.jpg
42 KB, 450x370
>>53239360
Carl sa att det var ok
>>
File: 1451795169375.gif (4 MB, 158x223) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451795169375.gif
4 MB, 158x223
>>53239326
>träna boxning med äckliga blattar och negrer
>>
File: 1451944330370.jpg (39 KB, 550x309) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451944330370.jpg
39 KB, 550x309
Breva musik som avtrycker stormbögen

https://www.youtube.com/watch?v=kohsgr4kLdM
https://www.youtube.com/watch?v=nq_J2C6Hrz0
https://www.youtube.com/watch?v=H_WMWdDoHjo
https://www.youtube.com/watch?v=Y9-mYg5VDzQ
https://www.youtube.com/watch?v=U97eCjWdrvo
https://www.youtube.com/watch?v=zrceV9NU4YY
>>
File: Hakans groda.png (10 KB, 533x428) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hakans groda.png
10 KB, 533x428
>>53239190

Om du inte har några vänner IVL och aldrig hållit en flicka i handen vid vuxen ålder kan du bli stormbög i ett sista försök att finna mening och gemenskap bland samhällets bottenskrap.
>>
File: eh_va.jpg (32 KB, 450x424) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
eh_va.jpg
32 KB, 450x424
>>53239371
>>
File: min-fv-på-bilden.gif (3 MB, 960x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
min-fv-på-bilden.gif
3 MB, 960x540
>>53239174
fixad, bara för dig!
>>
File: 1547568565457.png (177 KB, 1024x1327) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1547568565457.png
177 KB, 1024x1327
>>
>dkn läser om folks upplevelser i D&D
>dkn det verkar kul
>dkn vill dock inte vara nära megaautister
>>
>>53239326
Den här jävla killen är så jäkla ful och äcklig.
>>
>>53239341
>Kommunister
>folk som förtjänar respekt

>välj en
>>
>>53239432

Vill knula en Tove favä
>>
>>53239052
What do you think about Лeнингpaд? I mean it's not really rap but I think their songs are catchy
https://www.youtube.com/watch?v=odfnQBSbaAc
>>
>>53239412
Skulle inte rekommendera Alby boxningsklubb eller liknande för folk som är nybörjare. Mycket kaosblattar som drar sig till kampsportsklubbar.

Men förövrigt så går det inte att vara rasist om man ska träna kampsport mann1, det är invandrare överallt.
>>
>>53239440
Brädspel är ju kul, anon. Hitta några fina vänner att spela med :3
>>
>>53239433
Vafan?
>>
>>53239310
Du är en babbe. Bosnier är dina egna, albaner är dina egna, turkar är dina egna, araber är dina egna.
>>
>>53239181
cyka
>>
>>53239415
https://www.youtube.com/watch?v=w_ZMouBnEjU
>>
>>53239427
nice bild man1

däremot väntar jag på att lagen ska börja streama
>>
Breva bomber och granater.
>>
>>53239154
Millions of them. Check out Блecтящиe, Cтpeлки, Bиa Гpa, Cepeбpo.
>>
>>53239420
>t. jonte 14 bast
>>
>>53239291
Denna rasbiologi är utdaterad.
>>
File: 1451942355608.png (114 KB, 948x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451942355608.png
114 KB, 948x1200
>>53239495
Haha nej vi är inte samma på något sätt
>>
>>53239296
i think they like russians.
>>
>>53239497
It's true man. The only good music from the american degenerated states is country. The rest is literally niggers on drums-tier.
>>
File: värdelös.jpg (63 KB, 600x584) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
värdelös.jpg
63 KB, 600x584
>>53239521
>nice bild man1
Tack. Här har du en till :3
>>
>dkn colan är slut
>dkn måste ut och köpa ny
:/
>>
>>53239326
Glömde nämna, AIF boxningsklubb är en av dom bästa i Sverige men vettefan hur det är med nybörjarpass.
>>
>>53239532
Jag hade verkligen velat sitta i fikarummet när kronans gossar diskuterade dessa jävla raketforskare som strider likt medeltida mongoler med svartkrut.
>>
>>53239557
Nej du har rätt, ni har mer turk i er.
Vilka tror du de våldtog? De som accepterade deras religion eller de som hela tiden kämpade emot deras styre?
>>
File: Syria Bombing.webm (3 MB, 960x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Syria Bombing.webm
3 MB, 960x540
Kom igen nu
>>
>>53239310
Afrikaner, juggar och araber är inkapabla att styra sig själva och gynnas av att styras av turkar favä.
>>
>>53239596
>dkn har 4 snus kvar
typ 50 minus ute..
>>
grabbar vi blir utmémade
https://www.youtube.com/watch?v=8eBFspVWjk8
>>
>>53239629
Serber är kroater som har blivit våldtagna av turkar i 500 år. Det är därför dom ser ut som pizzabagare allihopa.
>>
>>53239629
>>53239661
>vara cuckar på riktigt
Och ingen är förvånad
>>
>>53239367
Fucking HOT
>>53239415
http://www.youtube.com/watch?v=wIBlbkGU-UY
We were together against NATO fascists
>>53239460
How about Lenin?
>>
>>53239657
Har inga ju.
>>
>>53239557
Ni är exakt samma skit förutom att serber är äckliga ryssvänner.
>>
>>53239657
haha jag gillar när det smäller :^)
>>
>>53239657
Hur mycket finns det kvar att förstöra där nere? Man hör ju om bombningar hela tiden, vem fan orkar bygga nytt om det bara ska explodera nästa vecka?
>>
>>53239657

Läbbigt favä
>>
>>53239705
All your communists deserved the gas chamber. All of them.
>>
>>53239557
>bilden
Men anon... du är kebab.
>>
File: singelosökande2.png (950 KB, 863x895) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
singelosökande2.png
950 KB, 863x895
>>53239574
tack man1 här har du en av mina favoritbilder
>>
>>53239562
Well, we helped arab countries in their fight against Israel a lot.
>>
File: 1657565365475500.gif (2 MB, 500x272) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1657565365475500.gif
2 MB, 500x272
STORA
>>
>>53239696
Oroa dig inte, jag gillar serbiska kvinnor i alla fall. :^)
>>
>>53239696
>Och ingen är förvånad
Över att serber är de hanrejigaste av hanrejer? Nej, det borde inte förvåna någon.
>>
File: 1452196467872.jpg (51 KB, 460x550) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452196467872.jpg
51 KB, 460x550
>>53239705
>We were together against NATO fascists
Yes fuck NATO for destroying Yugoslavia
They will fight against everyone who stand up against their globalist shit

I will never forgive them
>>
>>53239797
SVARTA
>>
>>53239797
Siri är bokstavligen en HÖTE porrstjärneversion av Ellen Bergström f1 h1
>>
File: 12106699165769.gif (2 MB, 370x555) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12106699165769.gif
2 MB, 370x555
>dkn hon inte gör porr längre
>>
File: 3541142_2048_1152.jpg (55 KB, 612x344) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3541142_2048_1152.jpg
55 KB, 612x344
Vem /MNK/ här?
>>
>>53239791
I kek erry tiem. A bunch of triggerhappy jews fuck the rabs every time they got uppity.
>>
>>53239768
Stackars Tobias ;__;
>dkn ingen fv
>>
>>53239768
vif i frid Tobias
>>
>>53239827
Håller med favä och är inte ens från ert cevapici-land.
>>
>>53239851
BOOM haha xd
>>
>>53239797

Vem är denna spermademon?

Frågar åt en kompis
>>
>>53239923
Siri
>>
>>53239923
badboll för helvete
>>
>>53239923
Fick du och jimmy stoppa kebabspetten i en turkisk kebabtekniker nere i mindre turkiet?
>>
File: 1442097798169.jpg (132 KB, 768x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442097798169.jpg
132 KB, 768x1024
>ctrl+f sötpaj
>0 resultat

Får väl göra någonting åt det.
>>
>>53239923
Skulle inte du iväg i typ 3 månader? :3
>>
File: 1442504799533.jpg (7 KB, 153x179) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442504799533.jpg
7 KB, 153x179
Det är så jävla kallt
>>
>fedoror upphör
>snubblare och namnbögar börjar breva
>>
>>53239978
WutFace DansGame
>>
>>53240005
vi är på rätt spår
>>
>>53240005
Låter helt ok
>>
>>53239827
>var serb
>av egen fri vilja vara Rysslands lilla stjärtgosse
>bli våldtagen av USA ändå
>gråtande och med sperma rinnande mellan skinkorna springa och söka skydd i Sverige
top hanrej favä
>>
File: Putin8.jpg (1 MB, 3000x2104) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Putin8.jpg
1 MB, 3000x2104
>>53239657

Putin gör guds arbete.
>>
>>53240005
KAN INTE HITTA PÅ DETTA

I själva verket finns inga nybögar. Det är alla snubblare.
>>
>>53239969

Jimmy försökte övertala mig att stoppa kuk1 i en Tyska, men jag lyssande inte

Han själv pippade två kebabtekniker dock, ryktet säger att det var fråga om en trekant efter att dom varit på festivalen när jag låg döendes på sjukhus1
>>
>>53240000
sieg heil blattejävel
>>
>>53240005
vi gjorde det anon
vi räddade tråden
>>
File: 1451942124174.png (39 KB, 200x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451942124174.png
39 KB, 200x200
>>53240005
>snubblare tar av snubblet och skitbrevar och förstör
>anon blir desperat och ropar efter hjälp >>53238064
>snubblarna drar på snubblet och "räddar" tråden
>>
>det finns folk IDT som inte vet hur en känguru ser ut
>>
File: 1440477186152.jpg (111 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440477186152.jpg
111 KB, 500x500
>>53240089
>räddade
>>
>>53240005

Sverigepolarna hittade en väg
>>
hvorfor er dere så autistiske, sverige
hvordan klarer dere så mange brev på én tråd
>>
>>53240046
Du glömde
>bli våldtagen av turkar i århundraden
>>
>>53240077
>festival
var det inte en teater?
>>
File: 1449682012504.jpg (24 KB, 348x276) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449682012504.jpg
24 KB, 348x276
>>53240111
>111
Siffror bekräftar
>>
>>53240077
varför hatar du oss? ;_;
>>
>>53240111
"anon"
>>
Badboll och SVEA är problemet inte snubblare i allmänhet

Badboll är SIDF
SVEA är Mizaki
>>
>>53240163

Gnäller man på värme är man en äkta slyn röv neger favä
>>
>>53239755
What communists did in Russia:
1) Gave free and very good education for everyone.
2) Built us industry
3) Made Russia a second world power
4) Fought Hitler and fucked nazi's asses
5) Gave us free medicine
6) Gave women the same rights as men, so we don't have any feminists here - communists done everything in 20's
7) Forced science development, Gagarin was the first man in space
What Russia got since 1991:
1) Capitalism where oligarcy is totally mingled with the government
2) Flat taxation scale
3) Social benefits diminishing every year, medicine and education went totally shit
4) We do not have much industry now
5) Force of religion with Patriarkh as 3rd man in the country
6) Total destroiying of Russian science
7) Anti-left and anti-liberal propaganda in media
8) Have a bad relationships with all the countries except for Nicaragua, Venezuella, Cuba and Syria and some others who just see supporting Russia as a manifestation of ant-Western policy and don't gave real influence or power
>>
File: 14536547584676.gif (986 KB, 500x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14536547584676.gif
986 KB, 500x250
>"AY PAPI, ge mig din svenska kyk fattaru???"
>>
>>53240158

Nej, dom var på en Eurobalkantechnodance-festival, eller vad det nu heter
>>
File: 1452197294120.png (238 KB, 517x855) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452197294120.png
238 KB, 517x855
>>53240111
>>53240222
fina siffror
i en fin tråd
>>
>>53240163
>vara sådär snygg o endast få 30 gillningar

badboll för helvete va gör du
>>
>>53240237
jag vill ge henne min leche
>>
Hahahaha
Kollar ni på strömmen? De har peruker på sig xd
>>
File: nordkorea2.jpg (389 KB, 1000x667) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nordkorea2.jpg
389 KB, 1000x667
>>53240229

Glorious Communism!
>>
File: Yuri.png (42 KB, 318x470) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Yuri.png
42 KB, 318x470
>>53240229
Ivan, you don't want me go all yuri bezmenov on your ass.
>>
>>53240286
>fortfarande sukta efter badboll
snälla
>>
File: 1444336356846.jpg (32 KB, 217x299) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444336356846.jpg
32 KB, 217x299
>>53240229
HELL SEGER
>>
>>53240286
autism
>>
>>53239730
Jag tror inte att det pågår särskilt mycket konstruktionsarbete i Syrien just nu Anon
>>
File: dfhbdfbj.png (77 KB, 785x178) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dfhbdfbj.png
77 KB, 785x178
>1 minut och 2 sekunder mellan breven
rannsaka dig själv innan du (you)ar dig själv nästa gång.
>>
>>53240339
jag suktar inte jag erkänner bara att han är oerhört attraktivt

det är vad en äkta bror gör
>>
File: vmBzPU4.jpg (24 KB, 409x377) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vmBzPU4.jpg
24 KB, 409x377
>>53240229
>Russia since 1991
>>
>>53240278
Nu när du väl är här, kan du inte breva mao låten, kommer inte ihåg vad låt1 hette.
>>
Är kanalen mord?
>>
File: 1450208547276.jpg (31 KB, 600x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450208547276.jpg
31 KB, 600x450
>>53240388
>inte samböga när du får fina siffror
Du gör det fel anon
>>
>>53240454
Hej
Är det 27 årige dagisgubben som gillar fjällturer? :3
>>
File: 1449363228147.jpg (40 KB, 370x277) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449363228147.jpg
40 KB, 370x277
>>53240229
gänget gillar detta

>>53240327
ofta du tror på denna lilla jagjagare
kultur kan inte styras av ett gäng spioner
>>
>>53240229
All very points but how many things do you own now? You owned nothing in communism.
>>
File: Tack Badboll.png (627 KB, 853x483) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Tack Badboll.png
627 KB, 853x483
>>53240458

https://www.youtube.com/watch?v=l6x7fzcx5oc
>>
>>53240458

https://www.youtube.com/watch?v=l6x7fzcx5oc

Så jävla bra

>>53240469
Tvärtom, SvT reser sig likt fågeln Fenix ur askan
>>
>>53240469
nej
>>
>>53240511
Tack senpai
>>
>>53240484
Skaffa dig ett liv
>>
Får jag också namnböga?
>>
>>53240525
Snälla lämna tråden.
>>
>>53240497
Du behöver läsa mer gramsci och adorno hör jag. Din /leftypol/-cuck.
>>
>>53240511
>>53240525
tack båda :3
>>
Marcus Birro vs Anders Lindberg i svt2 just nu
>>
>>53240545
Ge mig ett smakprov av dina brev :3
>>
>>53240559
>anon
>>
>dkn nyaste Soligt
f1 najs
>>
Påminnelse om att Badboll är fedorabrevaren. Kom ihåg att filtrera honom.
>>
>folk tycker tråden behöver snubblare
har bokstavligen varit skit senaste timmarna
>>
>>53240114
Det är en guru med kängor på.
>>
>>53240592
opinion live? eller i vilket sammanhang?
>>
>>53240495
nej fåvæ
>>
>>53240618
Trodde det var Knektor (knulpojken) :3
>>
>>53239544
>Bиa Гpa
that is the same band only in russian... nu virgos = via gra = Bиa Гpa

looking into the others, cheers
>>
>>53240602
Jag fyllde 18 igår, så är rätt ny till tråden och känner inte till många jagjag, vet om det här om snubblar, fast vet inte riktigt varför det heter snubbel...

Är det som i tripcode = trip = snubbla, isåfall, JÄVLIGT roligt haha

Är det meningen att jag ska gilla eller hata snubblare?
>>
>>53240392
om detta var antikens grekland hade badboll stoppat sin kuk mellan dina lår ditt hår

>>53240566
är inte ens vänster på riktigt
du behöver läsa mer heidegger och merleau maurice ponty
om du fortfarande tror på rationella krafter bakom mänsklig civilization
>>
>>53240660
nån satt ju och brevade stormbögsaker hela tiden också så det kanske va bögboll
>>
>>53240618
Som tråden knullat honom förr och typ senast med hans insta, så kan han gott breva ett par fedoror. Vem bryr sig.
>>
>>53240654
Tråkigt :(
Jag önskar att dagisgubben var i tråden JU NU
>>
File: litetkollage.png (1 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
litetkollage.png
1 MB, 1920x1080
>>53240660

>>53240719
Om martina inte brevas är det Knektor favä
>>
>>53240721
Han är cancer och förtjänar all skit han får. Synd att han inte dog på riktigt när han hoppade från bron.
>>
>>53240711
och där skulle det stå
*och smekt ditt hår ömt
>>
>>53240711
Jag hatar kommunister med en passion. Gramsci och adorno var ändå rätt bra.
>>
File: 18859127374585.jpg (33 KB, 614x452) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
18859127374585.jpg
33 KB, 614x452
>>53240693
>Är det som i tripcode = trip = snubbla, isåfall, JÄVLIGT roligt haha
Haha, rätt kul är det faktiskt.
>Är det meningen att jag ska gilla eller hata snubblare?
Hata skiten ur dig själv, min man :3
>>
File: 1432823402676.jpg (24 KB, 580x435) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432823402676.jpg
24 KB, 580x435
>Han är cancer och förtjänar all skit han får. Synd att han inte dog på riktigt när han hoppade från bron.
>>
>>53240769
lol varför tycker du så?
>>
>>53240769

Vassa kanter kompis :^)
>>
>>53240783
haha aa
>>53240800
badboll kommer bajsbreva inom 18 sekunder.
>>
>>53240748
så knektor brevade fedoror som svar på bögbolls stormbögeri

>folk som oironiskt gillar snubblare
>>
>>53240722
m-men
jeg så En man som heter Ove i jula fåvæ
likte den fåvæ
setter pris på svensk kulturell berikelse fåvæ
>>
File: 1426297772502.png (83 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426297772502.png
83 KB, 480x360
>>53240748
>dkn 90% är mina brev
>dkn inte knektor
>>