[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden - 2D upplagan
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 397
Thread images: 151
File: 1452103638028.jpg (149 KB, 494x698) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452103638028.jpg
149 KB, 494x698
>>
VAR FAN LÄSER JAG IC MANIFESTET!?!

VAR FAN LÄSER JAG DET?!?!
>>
Ööööh ska man stoppa en citronskiva i ett glas rom och cola?
Frågar åt en väninna...
>>
File: 14574736500.gif (592 KB, 500x283) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14574736500.gif
592 KB, 500x283
>dkn 2D alltid kommer finnas där för en
>>
>>53187358
Om du är försökahård och homosexuell
>>
File: 1422657293987.gif (3 MB, 390x215) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422657293987.gif
3 MB, 390x215
>mm människors jämställdhet är jäääättteehemskt.

>Snälla åk tillbaka till medeltiden med er
>>
>>53187414
ja
>>
File: b2ab6c2144b.jpg (238 KB, 572x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
b2ab6c2144b.jpg
238 KB, 572x800
Brevar eran frufru!
>>
File: 1452034333324.png (604 KB, 849x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452034333324.png
604 KB, 849x800
>>53187364
TVÅ DE
>>
>>53187334
Har du en mapp med bilder på henne?
>>
File: 1445798793769.jpg (71 KB, 660x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445798793769.jpg
71 KB, 660x350
>>53187404
>tro att vi släpper det till allmänheten
>>
File: 1366627899932.png (874 KB, 1458x1458) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1366627899932.png
874 KB, 1458x1458
andre för ted
>>
>>53187474
M-men snälla... Jag vill så gärna läsa det..
>>
File: snigel.jpg (86 KB, 845x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
snigel.jpg
86 KB, 845x1000
>>53187450
>>
File: 1445145488850.jpg (88 KB, 448x294) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445145488850.jpg
88 KB, 448x294
>Det är ett skript, vet att du inte tror på mig men. Bevis finns ovan, kolla.
>>
File: ph2plpR.jpg (289 KB, 1018x1367) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ph2plpR.jpg
289 KB, 1018x1367
>>53187450
>>
Vad är det för jävla negerfasoner att sno ishållare från kylskåp när man flyttar från en lägenhet?
>>
>>53187414
Lime eller citron. Ska väl pressas lite i i vanliga fall.
>>
Har en syrisk flyktingfamilj över på middag just nu

fråga mig vad som helst
>>
>>53187467
>henne
Haha mm
>>
File: 1456515265712.jpg (98 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1456515265712.jpg
98 KB, 900x900
/^>[A-ZÅÄÖ].*$/
>>
>>53187158

Ja. Snälla bli min pv. Vi kan ha trekanter med söta flickor.
>>
>>53187450
>>53187460
>>
>>53187558
Breva bild
>>
>>53187558
Hur ska du ta livet av dig själv? Så du hinner göra det innan de göra det.
>>
>>53187545
Satt den fast typ inbyggd eller var den lös? Om den var lös är det rimligt att sno den.
>>
File: 1448810336391.jpg (167 KB, 489x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448810336391.jpg
167 KB, 489x640
>>53187558
får du köpa en ökenfröken?
>>
>dkn ingen moderlig tuttko 70-tals fv att befrukta
>>
File: 1421073225566.jpg (136 KB, 550x733) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421073225566.jpg
136 KB, 550x733
>Har en syrisk flyktingfamilj över på middag just nu
>>
File: 1447156060965.jpg (1 MB, 2000x1334) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447156060965.jpg
1 MB, 2000x1334
>>53187450
>>
>>53187600
Den var väl förmodligen lös, självaste facket för den finns kvar men står då tom. Tycker det är dålig stil.
>>
>dkn ingen fv
>>
File: 1452001906031.png (279 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452001906031.png
279 KB, 500x500
>dkn folk ogillar 2d
>>
File: 1428794596585.jpg (335 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428794596585.jpg
335 KB, 1024x768
>Du och jag anon. Helt ärligt. Vi är så jävla gamla att vi antagligen minns forced anon.
>>
File: 1451778590603.jpg (169 KB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451778590603.jpg
169 KB, 1080x1080
>>53187450
>>
>Anon som tror att det är pga ett script som hans brev blir filtrerade av fedorabrevaren hela tiden
>>
>>53187676
Hade fan dräpt tjugotusen mongoliska hästryttare för hennes hand i giftermål.
>>
File: Ung Luta.jpg (14 KB, 307x454) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ung Luta.jpg
14 KB, 307x454
https://www.youtube.com/watch?v=PN4sazbviho

>dkn ung luta är enda personen som får en att må bra nuförtiden
>>
>>53187580
nej
>>53187585
supa mig full, gå till en bro, sänka alla piller jag hittat med en halv flaska vodka, hugga av halspulsådern och sedan hoppa/falla ner i vattnet.

Tror inte de vill mig något illa.
>>53187610
ingen ökenfröken här, man med fru och två små pojkar som är typ 7 och 9 eller nåt sånt
>>
File: 1386039705039.jpg (326 KB, 1077x1187) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1386039705039.jpg
326 KB, 1077x1187
>dkn ingen slampig retropaj som vill att du tar bilder
>>
File: F45y88W.png (224 KB, 592x629) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
F45y88W.png
224 KB, 592x629
>>53187676
>>
File: 1451157806938.jpg (117 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451157806938.jpg
117 KB, 640x640
Sa någon... Martina?
>>
>>53187610
Tur att hon täckte håret så ingen kastar några syndiga blickar.
>>
>>53187701
>filtrerade

citerade...
>>
>>53187639
Om den hade ett specialbyggt fack är det judefasoner. Tänkte om det var nåt man köper separat så får man ta med den. Kom den med kylen däremot så nej.
>>
>Mitch Jones brukade spela spel
>Nu är hans ström 99% spam och slyndrama

Varför är ryck så skit
>>
File: 1451791007422.jpg (79 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451791007422.jpg
79 KB, 1280x720
>Sa någon... Martina?
>>
>>53187747
>man med fru och två små pojkar som är typ 7 och 9
du vet vad som måste göras
mörda mannen och pojkarna
stäng in frun under din säng tills hon har blivit helt nedbruten och är din
t. inte psykopat
>>
>>53187834
Saken är väl den att det ALLTID kommer med ishållare om man köper en ny jävla frys. Det har jag då alltid upplevt.
>>
File: 1451067128798.jpg (253 KB, 622x536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451067128798.jpg
253 KB, 622x536
TURNT

https://www.youtube.com/watch?v=Q8j2ax57gSQ
>>
File: 1452096805422.png (371 KB, 480x854) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452096805422.png
371 KB, 480x854
49 för YC
>tråden kommer aldrig vara lika baserad som dom
>>
>>53187914
>dom
vilken dom?
>>
Jag måste verkligen lämna det här stället alltså..
>>
>>53187893
Ja men om det inte finns något special för den så spelar det ju ingen roll. Köp en i silikon. De är mycket bättre oavsett.
>>
>>53187910
>faktiskt sno min bild
>>
>>53187955
>de/dem-cucken
>>
File: 3476893.jpg (56 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3476893.jpg
56 KB, 720x960
>>
>>53187955
>vara rättstavningsneger
>>
File: 1564584563634.jpg (428 KB, 1080x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1564584563634.jpg
428 KB, 1080x1920
>>53187914
>du kommer aldrig vara så här baserad
>>
>>53188009
>vara neger
>>
File: mitch dick.webm (586 KB, 556x426) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mitch dick.webm
586 KB, 556x426
>>53187864

WoW är dött, slyndrama > WoW just nu
>>
File: grabb i fedora 27.jpg (42 KB, 480x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
grabb i fedora 27.jpg
42 KB, 480x640
>>de/dem-cucken
>>
File: 1427780844830.jpg (88 KB, 540x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427780844830.jpg
88 KB, 540x720
>de/dem-cucken
>>
File: galon.jpg (43 KB, 547x515) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
galon.jpg
43 KB, 547x515
vem /nätdejting/ här?
>>
File: 1450032494895.png (340 KB, 398x582) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450032494895.png
340 KB, 398x582
>>53187999
Ararara divi-senpai, är det verkligen så fel?
>>
File: badboll37.png (942 KB, 586x592) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
badboll37.png
942 KB, 586x592
Undrar vad han gör just nu
>>
File: cel.jpg (52 KB, 1024x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cel.jpg
52 KB, 1024x1024
>dkn inget handjobb av Celeste
>>
>>53188106
>ej upplyst
>>
File: image.jpg (66 KB, 780x550) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
66 KB, 780x550
>>53187450
Har ingen men jag har massa bästa flickor. Här är en av dem.
>>
>>53188109
ligger väl i sin grav och filosoferar
>>
File: 1448483872276.jpg (38 KB, 1440x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448483872276.jpg
38 KB, 1440x1080
>Ararara divi-senpai, är det verkligen så fel?
>>
>>53188109
Hoppas han är hos tandläkaren och fixar sina tänder
>>
>>53188109
>finnen i bakgrunden
ser ut som en skön snubbe
>>
>>53188109
är pungdjupt i någon 9/10 sötpaj antagligen
>>
grabbar jag har tenta nästa vecka men orkar inte plugga

vad göra????
>>
File: 1444143243487.jpg (34 KB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444143243487.jpg
34 KB, 1080x1080
>>53188109
https://www.instagram.com/fruktlugg/
>>
Ibland vill jag döda alla negrar och deras barn, för fan de födder som råtor.
>>
>>53188199
ta den vid nästa tillfälle din jävla nbög
>>
>>53188108
Ja och sluta försöka utnyttja mina svagheter ;_;
>>
Kan någon rekommendera mig bra filmer om ww2?
>>
>>53187914
>>53188029
>glömma den episka stridsvagnsstriden
>>
>>53188200
Vilken slynrövneger du är som brevar det i tråden.
Var tror du jag fick bilden från din dumma jävel?
>>
>>53188252
the greatest story never told
>>
>>53188200
>doxxa
avlid
>>
>>53188203
>fedorasukta
>>
File: grabb i fedora 8.jpg (1 MB, 1952x3264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
grabb i fedora 8.jpg
1 MB, 1952x3264
>the greatest story never told
>>
>>53187910
börjat tröttna efter 9 minuter nu favä
>>
>>53188252
The Greatest Story Never Told.
>>
File: 1441564060718.png (419 KB, 1079x1400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441564060718.png
419 KB, 1079x1400
Stämmer det att kvinnor inte gillar killar med småkukar?
>>
>>53188200
Fyfan vad pinsamt att doxxa sådär. Tror du att vi är /b/ eller?
>>
File: 1327931027748.png (288 KB, 399x533) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1327931027748.png
288 KB, 399x533
>>53188109
efterlyser fler bilder på badboll

tack på förhand, mvh anon
>>
>>53188252
The Greatest Story Never Told.
>>
>>53188200
bra jobbat. nu lär han väl göra sin instagram privat.
>>
>>53188300
>>53188339
>>53188349
hur nya?
>>
>>53188200
Dags att börja gömma sig från den vite.
>>
File: 14244543556.webm (2 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14244543556.webm
2 MB, 1920x1080
>>53188334
>daddyissues_
>>
File: 1451787735427.jpg (95 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451787735427.jpg
95 KB, 640x480
>Vilken slynrövneger du är som brevar det i tråden.
>Var tror du jag fick bilden från din dumma jävel?

>avlid

>Fyfan vad pinsamt att doxxa sådär. Tror du att vi är /b/ eller?

>bra jobbat. nu lär han väl göra sin instagram privat.
>>
>>53188342
>dkn ingen sportpaj med opraktiskt stora tuttar
>>
>>53188200
>>53188284
>>53188300
>>53188339
>>53188349
hahahahaha, så jävla kul att se nbögar och snubblare be på sina bara knän :)
>>
File: hejsan.png (445 KB, 394x604) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hejsan.png
445 KB, 394x604
>>53188342
MYCKET SÄLLSYNT BADBOLL
>>
File: file.jpg (211 KB, 677x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file.jpg
211 KB, 677x1200
>dkn ingen Badbolls syster fv
>>
>>53188200
Söta småsystrar favä.
>>
>>53188416
skulle gärna knulla om det var så.
>>
>>53188371
varför ny?
>>
File: HUR.png (103 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
HUR.png
103 KB, 1920x1080
>>53188322
ÄR DETTA ENS MÖJLIGT GRABBAR?
>>
Finns det någon här som vet vart man kan köpa, typ billiga datordelar?
>>
>>53188418
Hade fan gett henne flera omgångar i alla hål.
>>
File: grabb i fedora 36.jpg (41 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
grabb i fedora 36.jpg
41 KB, 640x480
>hahahahaha, så jävla kul att se nbögar och snubblare be på sina bara knän :)
>>
>>53188385
STORA VÄLGÖDDA
>>
File: 1440745247970.jpg (100 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440745247970.jpg
100 KB, 1920x1080
>>53187364
>dkn äntligen minusgrader

Högtryck och sol men tyvärr ingen snö än

Dock mysigt som fan med frostig gräsmatta :3
>>
>du kommer aldrig dricka med suika hela natten för att till sist däcka i hennes famn samtidigt som hon fnissar åt dig för att du är en vek liten människa
>>
File: 1424251815508.jpg (8 KB, 210x196) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424251815508.jpg
8 KB, 210x196
>Hade fan gett henne flera omgångar i alla hål.
>>
>>53188476
inet komplett dustinhome netonnet
>>
>>53188322
>>53188387
Visst
>>
File: lol.jpg (38 KB, 608x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lol.jpg
38 KB, 608x600
>>
Är narcissus verkligen the golden one?
>>
>>53188602
Skärp dig mannen.
>>
File: 1450512887037.jpg (68 KB, 378x414) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450512887037.jpg
68 KB, 378x414
>>53188508
>dkn en ny känsla
>>
File: 1449252416079.png (464 KB, 746x761) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449252416079.png
464 KB, 746x761
ahahaha sorglit men så här det faktiskt i detta här landet ^^
>>
>dkn ingen fv med död blick som inte bryr sig om en
>>
>>53188602
Fyfan vad vita ungar är fula...]
>>
>>53188627
Jag har makten
>>
>>53188640
Är detta vad babbar tror om oss xDDD
>>
>>53188640

haha LåL :P
>>
Tror han hatar oss.
>>
File: Emilia laugh.gif (864 KB, 160x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Emilia laugh.gif
864 KB, 160x270
>>53188300
>>53188284
>>53188339
>de nbögar
>>
File: badboll22.jpg (90 KB, 451x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
badboll22.jpg
90 KB, 451x600
>>53188680
Jag har också skitmånga sällsynta bilder på Badboll, jag är bara inte fittig nog för att spamma dem i tråden.
Här har du en som bevis.
>>
>>53188109
>badboll37

Underskattat brev
>>
>>53188719
Näh han är ju en av oss :DDDD[]
>>
>snubben som tror att han är episk eller markbrytande för att han brevar bilder på badboll
Vad är hans berättelse?
>>
"bad"boll har blivit doxxad ungefär 20 gånger

varför grinar alla?
>>
>>53188719
FITTORMPIK+E JAHG SVÄR
>>
>dkn ingen Umaru fv
;_;
>>
>>53188640
>du
jävla progressiva vänster fjollor som säger "du"
så tilltalar man väl för helvete inte folk man inte känner
>>
File: 1442449680718.gif (938 KB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442449680718.gif
938 KB, 500x281
JAG ÄR EN KÅT JÄVLA NEGER OCH MIN KUK ÄR ALLTID HÅRD, SPECIELLT NÄR JAG VÄNDER BRICKOR UPPE VID BOULEVARD.
>>
>>53188752
O-okej. Nu börjar jag bli orolig.
>>
>>53188752
mann1 langa naken bilder ;))))
>>
>>53188719
>jonteek
>jonte ek
>jonte
FIXA REDBULL!
>>
>>53188252
Skit i ww2 se the big red 1 istället
>>
File: mIcfjdj.gif (2 MB, 448x432) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mIcfjdj.gif
2 MB, 448x432
>>53188772
>Folk som tror att en i tråden blir doxxad för bilder på han brevas här för tusende gången
>>
>>53188252
The Never Told Greatest Story
>>
File: 1450371185757.gif (214 KB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450371185757.gif
214 KB, 500x281
>>53188784
Känner samma känsla ;___;
>>
>>53188109
>>
File: badboll103.jpg (46 KB, 601x618) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
badboll103.jpg
46 KB, 601x618
>>53188861
Några av bilderna är ju ganska roliga.
>>
File: 1421964760322.jpg (6 KB, 225x224) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421964760322.jpg
6 KB, 225x224
>Några av bilderna är ju ganska roliga.
>>
File: 1450835044522.png (357 KB, 397x402) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450835044522.png
357 KB, 397x402
>>53188725
>Negeranon
>Kallar andra för nybögar
>Tror att nbög=nybög

Kan du ta ditt liv?
>>
>>53188922
>svenskamän.png
>>
>dkn gurka och grön paprika
7kt gott favä
>>
File: image.jpg (136 KB, 500x861) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
136 KB, 500x861
>>53188508
>dkn gensokyo alltid kommer finnas där för dig
Känns bra att veta ifall allt blir skit.
>>
>>53188957
Normisarna är arga ditt jävla mongo, du är fan dummare än negrer
>>
>>53188922
badboll ser fan ut som en maskulin kvinna som går igenom chemo
>>
File: 1435151657007.png (51 KB, 498x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435151657007.png
51 KB, 498x600
>>53188903
Han ser ju ut som jag :d}
>>
>>53189000
>Normisarna
fyfan för nybögar
>>
Fedoraanon, har du bilden på den där tjocka SMR-killen?

Han har svart åtsittande tröja och har dragit åt svångremmen nog för magen att hänga över kanten
>>
>>53187910
>faktiskt sno min länk
>>
>>53188608
The Golden One är en steroidmissbrukande /pol/bög

Narcissus är en bisexuell hanrej
>>
>>53188268
l1ka
>>
File: 1445899040397.jpg (104 KB, 511x428) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445899040397.jpg
104 KB, 511x428
>>53189012
>tänkte skriva att det ser ut som han har kräfta
lite väl taskigt det där med "maskulin kvinna" favä
>>
>>53189041
>SMR-killen
Han är väl nån amerikansk skinnskalle?
>>
>>53189035
Du fattade ju inte vad nbögar betyder ditt jävla mongo
>>
>>53187450
>>
File: badbollsmamma3.jpg (40 KB, 596x598) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
badbollsmamma3.jpg
40 KB, 596x598
>>
>>53189067
nybög
>>
>>53189067
https://desustorage.org/int/thread/52901781/#52903406
>>
>>53189108
jag är inte han som skrev till dig från början och kallade dig negeranon
men om man skriver "normies" så är man fan en nybög
>>
>dkn fick Pornhub-klistermärken idag
r1 najs
>>
>>53189041
Enda feta SMR-killen jag kan tänka på är Magnus, och sååå fet var han väl inte?
Visst, var någon fetaktigt snubbe i Kärrtorp, men han hade ingen rem synlig iom klädseln.
>>
File: u.jpg (17 KB, 364x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
u.jpg
17 KB, 364x350
>dkn Nordkorea aldrig kommer att släppa en vätebomb över Cuckholm

Håll om mig
>>
promenad j n
>>
File: 1454325654452.jpg (37 KB, 500x382) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454325654452.jpg
37 KB, 500x382
>Super Mario Maker på AGDQ är kl.02 inatt

Helvete också!
>>
File: viper.jpg (36 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
viper.jpg
36 KB, 600x600
>>53189157
Negern fattade inte vad jag menade med nbögar så jag blev tvungen att skriva normis.

Du är fan autistisk på riktigt
>>
File: 12345435637645.jpg (42 KB, 393x590) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12345435637645.jpg
42 KB, 393x590
hur få chokladfv?
>>
>>53189031
>dkn ingen armhåleslyna reimu fv
>>
>>53189142
f1h1
>>
File: Anletet.jpg (5 KB, 160x160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Anletet.jpg
5 KB, 160x160
>>
>>53189197
hey guys greetings from germany, i lost my mother to cancer a few years back and im donating in hopes of seeing cancer beaten, keep up the good work and kill those animals
>>
>>53189228
Det är ju tydligt vart Badboll fick sina bra gener från.
>>
>>53189250
let's kick cancers butt!
>>
File: 1451519942700.jpg (18 KB, 258x245) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451519942700.jpg
18 KB, 258x245
>>53189148
>videon
>>
>>53189199
varför kallade du då dessa normalbögar?
antingen förstår du inte vad en normalbög är eller så insåg du att du gjort bort dig
>>53188300
>>53188284
>>53188339
>>
>>53189276
Så pinsamt ändå.
>>
File: 1451871741132.jpg (93 KB, 620x670) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451871741132.jpg
93 KB, 620x670
>>53189199
>Negeranon

Du är ju efterbliven på riktigt
>>
>>53187914
>>53188029
>>53188268
>>53189148
sedan när blev YC så här fuktiga?
>>
File: 1452043804209.jpg (180 KB, 1920x1088) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452043804209.jpg
180 KB, 1920x1088
>>53187450
>>
>>53189347
Lite pursvensk jävlar anamma så går det mesta.
>>
File: SvT.jpg (3 MB, 5625x3750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SvT.jpg
3 MB, 5625x3750
>>53189347
Den här bilden är nog det bästa dom har gjort
>>
>>53187450
>>
>>53188371
Han har varit doxad i flera år.
>>
>>53189250
>>53189276
>>53189309
Eller hur.

Som att ens 1% av deltagarna där inne ger ett enda knull över vart pengarna går. Förra året talade deltagarna i mun på donationskillen som läste upp hur en familj dött i cancer och nu donerade 500$ till AGDQ.

De bryr sig inte. Jävla jippo.
>>
>>53189289
För endast nbögar är rädda över att bli doxxade. Du är ju fan efterbliven och autistisk, hemsk kombination.

>>53189312
Är inte svart och jag har rätt, vet inte varför du är så paranoid om svarta IDT.
>>
>>53189442
>För endast nbögar är rädda över att bli doxxade
snacka om att göra bort sig
ta ditt liv negeranon
>>
>>53189359
>dkn slarvat bort bilden anon fotoaffära på dig
>>
>>53189405
vad mycket som hände på bara ett år egentligen
>>
>>53189442
0/10 skadekontroll, lurpassa mer neger
>>
File: HMNQ1uji4uuo.png (237 KB, 469x402) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
HMNQ1uji4uuo.png
237 KB, 469x402
>Är inte svart och jag har rätt, vet inte varför du är så paranoid om svarta IDT.
>>
File: 1452010379557.png (37 KB, 299x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452010379557.png
37 KB, 299x450
>>53189466
Bara för att du är paranoid så är inte resten av befolkningen det favä

>>53189485
De är nbögar, och jag skulle säga det om och om igen om det så behövs.
>>
File: 1429716947342.jpg (306 KB, 1542x2048) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429716947342.jpg
306 KB, 1542x2048
Kan någon bildaffära in badboll i en SS-uniform?
>>
File: 1452107569654.jpg (30 KB, 720x438) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452107569654.jpg
30 KB, 720x438
>>53189405
>Fálki bland fyrverkerierna
>>
>>53189565
finns redan
>>
File: Perfektion.jpg (57 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Perfektion.jpg
57 KB, 1280x720
>>53187450
>>
>>53189565
>ödlan som flicka
R-regel 63 börjar spåra ur
>>
File: 1449640490857.png (226 KB, 620x670) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449640490857.png
226 KB, 620x670
>>53189572

lel jag märkte inte ens
>>
>>53189724
Kan någon breva tjejen som ser ut som kringlan? Blir så hård.
>>
>>53189668
>dkn ingen nyfiken fv
>>
>>53187450
>>
File: 1449776166487.jpg (238 KB, 889x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449776166487.jpg
238 KB, 889x500
>>53189668
>>
>dkn snyggare än 90% av tråden
>>
>>53189804
Vill du bli heemad?
>>
>>53189804
>dkn fulare än 90% av tråden
>>
File: Krabba.png (1 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Krabba.png
1 MB, 1920x1080
>>53189772
Hakan, vem är snyggingen med spjutet i bakgrunden?
>>
Alltså hur i helvete är det möjligt att man hela tiden måste gå in och ut från sin lägenhet? Vill heema min granne för i helvete.
>>
>>53189862
>Hakan

Det är ju haken mann1....
>>
>>53189565
Måste tjejer ha så stora pattar? Min kuk blir retad.
>>
>>53189905
hoppas du gycklar
>>
>>53189934
>1 = an

mm bra tänkt där
>>
File: 1372631339797.jpg (86 KB, 540x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1372631339797.jpg
86 KB, 540x720
>>53189907
>>
Vad betyder heema?
>>
>>53189765
Finns det? Jag har bara Hakan, My och Ödlan som r63
>>
File: chimpans.jpg (56 KB, 338x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
chimpans.jpg
56 KB, 338x450
>>53190019
om du inte vet är det inget för dig
>>
File: 1425573983620.jpg (71 KB, 500x667) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425573983620.jpg
71 KB, 500x667
>>
Sluta breva stora tuttar för helvete.
>>
File: 1388442081470.jpg (1013 KB, 1000x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1388442081470.jpg
1013 KB, 1000x1500
>>53190146
>>
>>53190091
Äre bild på din farfar eller hahahahah (för du inte är vit du är en annan färg) hahahahaha
>>
File: 1442097798169.jpg (132 KB, 768x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442097798169.jpg
132 KB, 768x1024
Hur känns det att ha en fv?
>>
Sexualisera INTE bröst
>>
>>53190229
Vet inte.
>>
>>53190210
Haha bakvänd psykologi. När jag säger att jag inte vill att du brevar tuttflickor så är det egentligen för att trigga dig till att göra det.
>>
File: 1434425623378.jpg (210 KB, 600x583) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434425623378.jpg
210 KB, 600x583
>dkn inte född i en medelklassfamilj i en mysig förort i USA
>>
File: 1452024449339.gif (2 MB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452024449339.gif
2 MB, 300x300
>>53190146
>>
File: 1372411313935.jpg (65 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1372411313935.jpg
65 KB, 640x960
>>53190268
>dkn faller för det

fan
>>
>>53190212
snyggt tugg, jag-vet-inte-vad-heema-är
>>
File: cia mcgoat.jpg (129 KB, 569x802) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cia mcgoat.jpg
129 KB, 569x802
>>53190276
>medelklass
>USA
>>
>>53190276
Har du ens varit i en typisk amerikansk förort? De är tråkiga som fan. Alla ser likadana ut. Alla följer ett rutmönster. Alla husen är likadana. Ett stort shoppingcenter. Villa radade efter varandra. Bilen används till allt. Ingen själ öht. Nej för fan vilken mardröm.
>>
>>53190229
Som salta påsar med mynt
>>
>>53190281
Hur jävla stor tur måste man ha för att få knulla en gudinna som henne? Fy fan.
>>
Varför gillar män stora bröst?
>>
>>53190362
Låter mysigare än att bo i en förort här iaf :3
>>
Varför gillar kvinnor stora kukar?
>>
>>53190417
Det är inte turen som måste vara stor.
>>
Vem /blevaldrigammad/ här?
>>
>>53190509
Nu kommer vaktmästarn och tar dig din jävla dåre
>>
>>53190526
Jag blev i alla fall. Stackars dig.
>>
>>53190574
betäck ordningsmakten
>>
>>53190526
vem /aldrigheemad/ här?
>>
>>53190526
jodå

låg i kuvös gjorde jag också
>>
>>53190509
>rakad
Vidrigt.
>>
>>53190526
vem /fallerförallabetenitråden/ här?
>>
>>53190734
gillar dig
>>
File: 1451132711512.png (1 MB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451132711512.png
1 MB, 640x1136
>>53190460
A) Stora bröst tyder på fertilitet och förmåga att ta hand om avkomma
B) Stora bröst ser lite ut som en fet röv, vilket är ett tecken på breda höfter byggda för barnafödande
C) Sexualisering och pornografi

Jag bryr mig inte favä, stora juver är det bästa som finns
>>
Är det lagligt att sköta en förlossning hemma?
>>
Sa någon... Martina?
>>
File: 1452089339339.jpg (95 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452089339339.jpg
95 KB, 640x640
Hoppas att ingen brevar mer bilder på Maja
>>
File: file.png (188 KB, 480x424) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file.png
188 KB, 480x424
>dkn man får 50+ uppbåtar på en joddel man kom på själv
>>
>>53190760
Din mamma
>>
File: 1387383631119.gif (436 KB, 316x316) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1387383631119.gif
436 KB, 316x316
>>53190818
>dkn har jättemånga majabilder
>>
>>53190818
Det gör jag favä.

>>53190861
Breva nakenbilderna Kirinoanon.
>>
>>53190861
>inte dela med sig
Vi kan byta. Jag har massa sällsynta Kirinobilder.
>>
File: 1397290994612.jpg (227 KB, 960x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1397290994612.jpg
227 KB, 960x540
>>53190889
Nä, dom ligger säkert förvarade i min dropbox.

>>53190915
Har redan 11k Kirinobilder.
>>
>>53190915
>antyder att han bryr sig om 2d längre
>>
Fan vad japanska låter fjolligt
>>
Netflix eller Viaplay?

Jag fick 3 månader gratis Viaplay så har det just nu, tycker inte det är så bra. Känns som att det inte finns så mycket film, mest serier. Tittade på Whiplash igår iallafall.

Är Netflix bättre och har mer film? Tänkte pröva gratismånaden efter jag har använt upp Viaplay.
>>
>>53191034
Vet inte, men syrran har testat båda och föredrar Netflix. Jag har bara testat Netflix och för 79 spänn i månaden kan man inte klaga. Har bokstavligen mer i min baklogg på Netflix än jag kommer kunna hinna se innan DET.
>>
>>53191034
Viaplay har man ju endast för sportpaketet.
>>
Vad hände med den där lilla pundarhoran som var i tråden?
>>
>>53191034
Haha fy fan va gött filnamn, det använder jag bror ;P
>>
>>53190936
>Nä, dom ligger säkert förvarade i min dropbox
>säkert
>dropbox

t. ultimat hackare
>>
>>53191108
hjärnspöke
>>
File: 1451901359178.jpg (58 KB, 540x531) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451901359178.jpg
58 KB, 540x531
>>53191143
Nu blir jag nervös.
>>
>>53191108
Hon träffade någon från tråden och fick en pojkvän. Extremt skönt att hon lämnade men också extremt sorgligt att hon tog lille hak1 med sig.
>>
File: 1434565679390.jpg (28 KB, 480x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434565679390.jpg
28 KB, 480x640
>Vad hände med den där lilla pundarhoran som var i tråden?
>>
varför är jag bannad?
>>
>>53191198
sist hon brevade här verkade de som att hon och hak1 avslutat det favä
>>
>>53191223
ignorera detta brev
>>
>>53191034

Piratbukten favä.
>>
>>53191223
Mods == homofiler
>>
>>53191223
Vi ses anon.
>>
File: 1369895517270.png (159 KB, 286x276) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1369895517270.png
159 KB, 286x276
>2d-bögar
>>
File: knatte.jpg (10 KB, 177x215) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
knatte.jpg
10 KB, 177x215
>>53189668
>>
>>53191198
Hon började breva efter de blev tillsammans din nycuck
>>
File: tut.jpg (282 KB, 1500x985) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tut.jpg
282 KB, 1500x985
>>53191337
tut
>>
>>53189862
Hon var snygg innan karaktärsutvecklingen. :^)
>>
>>53191223
Det är förbjudet att inte vara stormbög häromkring
>>
>>53191415
>de överdrivet krispiga detaljerna i ffxiv:s grafik
Förstör hela bilden
>>
>>53191367
Hon hängde i ircarna innan din yc nybög. Hade sex med två andra från tråden innan hak1.
>>
>>53191467
Är bara min laptop som är skräp senpai
>>
>>53189902
Grattis till din autism. Dra på musik eller något vadfan.
>>
>>53191486
>din yc nybög
>faktiskt ha cirkelautism
>>
>>53191486
tråden=/=irc
>>
File: Chitanda2.gif (1 MB, 300x368) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Chitanda2.gif
1 MB, 300x368
>>53191358
Är det något fel?
>>
>>53191486
>YC
>nybögar
Du vad?
>>
File: 1452110683285.jpg (419 KB, 567x869) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452110683285.jpg
419 KB, 567x869
Inte han men hon är ju inte ens bästa flickan i den showen

Bild relaterad
>>
File: popcornmannen.webm (2 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
popcornmannen.webm
2 MB, 1280x720
;_;7
>>
>>53191657
tror inte han menar yc som i klibbYC favä.
>>
>>53191415
Okej lyssna här ditt jävla rövhål, för första du har fan noll respekt för mig okej? jag är fan inte jävla sexobjekt fast vet att jag är sjukt jävla snygg men det spelar ingen roll. Du kan gå och snacka skit om mig i chatten hur mycket du fucking vill jag tar inte åt mig ett dugg. Du kan fan gå och hänga dig själv pallar fan inte med såna jävla svin som du fattar du det ha lite jävla respekt är du fan 12 verkar som fan det? Fuck off blockar dig nu. Dra åt helvete
>>
File: le egg man.png (142 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
le egg man.png
142 KB, 300x300
vem /alltid soligt hajp/ här?
>>
File: 1450202318413.png (536 KB, 759x696) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450202318413.png
536 KB, 759x696
>>53191806
Din cheeky cunt. :^)

Men dom kan inte motstå kraften av K:en för alltid.
>>
>>53191826
SÄSONG ELVA NÄR/VAR
>>
Jobbar lite extra för Demoskop. Idag är första dagen med opinionsundersökningen. Kommer nog ta ca 3 dagar innan alla intervjuer är klara.

En notering. För att få tag på 1250 svar krävs uppskattningsvis 30000 samtal. 90 % går till telefonsvarare (oerhört förvånad över den höga andelen). Bland de som svarar i telefon (man ringer både till hemtelefon och mobil - flest mobil) så väljer ca 50 % att delta i undersökningen. Vi snackar skapligt bortfall.
>>
>>53191631
Sade jag aldrig heller. Skrev att det är skönt att hon lämnade.
>>
File: 1452028595971.jpg (61 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452028595971.jpg
61 KB, 600x600
>>53191191
SNO MIN HELIGASTE BILD
>>
File: BARA.gif (666 KB, 245x245) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BARA.gif
666 KB, 245x245
Hur känns det?
>>
>>53191869
ikväll/i natt
>>
>>53191872
>hemtelefon

Det är 2016
>>
>>53191916
Vill inte han någon fv som visar brösten publikt i alla fall. Annars känns det lite surt.
>>
>>53191916
Vem är tjejen?
>>
File: 1452108849823[1].jpg (352 KB, 2457x2940) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452108849823[1].jpg
352 KB, 2457x2940
Är du sexuellt aktiv anon?
>>
>>53191872
Vad undersöker ni?
>>
>>53191935
Hur kollar man på det utanför USA
>>
>>53191989
Listor på folk som skall avlyssnas av regimen :^)
>>
>>53190889
>dkn folk tror kirino på riktigt har nakenbilder
>>
>>53192024
laddar hem från bukten imorgon
>>
>>53192024
gratis you
>>
>>53192060
jag vet att kirino har nakenbilden
>>
File: 1443756917547.jpg (177 KB, 833x696) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443756917547.jpg
177 KB, 833x696
>>53191904
NEJ BRÅKA INTE MED ANON. SNO BILDER ÄR INTE FINT MEN ATT SLÅSS ÄR INTE HELLER FINT!
>>
File: image.png (74 KB, 839x484) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
74 KB, 839x484
>>53192060
>antyder att han inte har det
>antyder att han inte har blivit en grisvidrig nbög
vif gamla kirino
>>
File: 1448834310475.jpg (117 KB, 720x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448834310475.jpg
117 KB, 720x540
>>53192060
Tror jag faktiskt inte. Men om folk tror på mitt gyckel så må så vara.
>>
>>53192101
bevis
>>
File: 34657534354.png (105 KB, 509x94) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
34657534354.png
105 KB, 509x94
>>53191904
>>
Jag har sett det med egna ögon och kan bekräfta att kirinoanon har gott om nakenbilder på maja, ni får tro vad ni vill
>>
File: 1452114364613.jpg (32 KB, 600x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452114364613.jpg
32 KB, 600x400
>>53192118
>dkn ingen 2d att mobba
>>
Är ni oskulder?
>>
>>53191737
Dåren > Kejsarinnan favä
>>
>>53192168
knäppchat familj, har inga bevis att lägga fram här i dag tyvärr
>>
>>53192221
Ja. Var går jag och hämtar oskuldbidrag?
>>
Snälla irc
behåll er cirkelrunk på ircen
eller
stanna i kramlådan kukskallar om ni behöver lite mer klarspråk
>>
File: 1451097257800.jpg (35 KB, 275x275) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451097257800.jpg
35 KB, 275x275
>>53192188
Du vet att hon är underårig va?
>>
Hänt något roligt på AGDQ?
>>
>>53192281
En snubbe kallade transan för hans mansnamn, folk blev arga
>>
>>53192243
så du var med under tiden han fick dessa bilder?
>>
>>53192260
Du är alltid välkommen hit till #svp
>>
>>53192261
de bilderna jag fick se var censurerade

så jag är av kroken på den
>>
>>53192260
>du kommer aldrig breva i en tråd utan irc, ic och yc
>>
File: skriker.jpg (64 KB, 500x449) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
skriker.jpg
64 KB, 500x449
>>53192180
>>
>>53192260
>>53192330
lol
>>
>>53192311
det kan man säga, blev typ hanrejad på distans
>>
>>53191904
Så går det när man avatarbögar.
>>
File: 1395485272762.png (51 KB, 275x275) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1395485272762.png
51 KB, 275x275
>>53192180
patetiskt...
>>
>"stjäla" saker som är public domain
haha aa
>>
File: 1452115592444.jpg (132 KB, 600x862) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452115592444.jpg
132 KB, 600x862
>>53192343
>>
>>53192281

vad?
>>
Är man en grundläggande tik om man lyssnar på Arctic Monkeys nuförtiden?

https://www.youtube.com/watch?v=VQH8ZTgna3Q
>>
>dkn sitter inne på wow
>dkn en snubbe pratar om hur han spelar wow med sin 13-årige son
>>
File: Sill1.jpg (87 KB, 627x528) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Sill1.jpg
87 KB, 627x528
>>
File: knatte za warudo.png (43 KB, 177x215) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
knatte za warudo.png
43 KB, 177x215
>>53191638
>>
>>53192319
min generella erfarenhet av ircar säger att det redan är en cirkelrunk jag aldrig kan gå med i

jag hade varit tvungen att vara där när den bildades

och om bantzen blir för hårda i ircen finns det alltid en admin som bannar en för att han är en liten flicka som gör allt för att bevara det säkra utrymmet

jävla autister
>>
File: min-fv-på-bilden.gif (3 MB, 960x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
min-fv-på-bilden.gif
3 MB, 960x540
>>53191950
Är detta publikt nog?
>>53191953
Min fv
>>
>>53192540
Rätt jävla bra mann1.
>>
File: happening.jpg (383 KB, 1279x2635) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
happening.jpg
383 KB, 1279x2635
>>
Har tråden en IRC?
>>
>>53192573
Jag hade ett WoW-förhållande med en tjej vars far var med i samma gille
>>
>>53192674
Ingen använder den längre.
>>
kan man ha en liten förhud? Minns inte att jag är omskärd men den täker inte som andra.
>>
>>53192674
2
>>
>>53192597
haha aa
>>
>>53192706
hehe mm
>>
denna tråd är värre än socialismen
>>
>>53192715
Länka bild.
>>
>>53192658
Tror /pol/ verkligen att dessa saker kommer hända
>>
>>53192775
n-ej
>>
>>53192802
Okej. Rita en bild då?
>>
File: 1450284947208.png (777 KB, 498x601) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450284947208.png
777 KB, 498x601
nej men hej anon! vad har du gjort idag?
>>
Hur fick man nyheter innan telegrafin?
>>
>>53192715
Tror jag vet vad du snackar om. Jag har typ som en turtleneck av förhud på ovansidan av penis, men ingen på undre sidan.
>>
>>53192967
onanerat.
>>
File: 1442543229810.png (89 KB, 2130x1040) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442543229810.png
89 KB, 2130x1040
>>53192658
>ebola
>dkn VÅR TJEJ är tillbaka
Jag älskar dig Ebola-chan!
>>
>>53192984
Va? Hur fungerar ens det?
>>
>>53191826
jag favä
>>
>>
File: whatthefuck.jpg (420 KB, 1439x953) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
whatthefuck.jpg
420 KB, 1439x953
vad är detta?
>i /fit/
>>
>>
File: 1443918738101.png (87 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443918738101.png
87 KB, 640x480
>ebola-chan återvänder i februari
>vinter-chan är fortfarande här
>ebola sägs kunna spridas lättare när det är kallt
>ebola muteras
>vinter-chan och ebola-chan smälter samman och ebola-chan får frusna vingar som symboliserar att hon blivit luftburen
Så jävla hajp.
>>
>ful
>kort
>inga vänner
>>
>>53192700
Du hade ett förhållande med farsan. Du blev pedocuckad.
>>
>>53193190
jvdk
>>
File: 1451702099829.jpg (103 KB, 450x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451702099829.jpg
103 KB, 450x600
>>53193190
Jag gillar dig ändå, anon! :)
>>
File: 1448178850851.png (2 MB, 2471x2843) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448178850851.png
2 MB, 2471x2843
>>53192658
>>
File: 1450975764640.jpg (385 KB, 1380x1035) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450975764640.jpg
385 KB, 1380x1035
>>
>>53192781
haah näää de kommer inte alls hända jonte XD
bara /pol/ asså !
>>
använder ni twitch?
>>
File: 1442587942983.gif (150 KB, 600x759) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442587942983.gif
150 KB, 600x759
Påminnelse om att Ebola ger dig gudomliga krafter om du är arier. Du blir bokstavligen starkare för var dag som går.
>>
>>53193282
Sverige i en bild :)
>>
>>53193315
Nej, är vuxen.
>>
>>53193165
Hennes syrra är också ganska snygg, hur gammal är hon?
>>
>>53193315
Jonte snälla
>>
Dags att dra igång med blodsritualerna igen då
>>
de e kallt grappar
>>
Breva någon som är sötare eller har bättre än Martina

Proffstips: ni kan inte
>>
File: 1446483418765.jpg (2 MB, 4257x6040) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446483418765.jpg
2 MB, 4257x6040
>>53193190
Gör inget, 2d finns!
>>
>>53193315
vad är det här för fråga?
använder du youtube?
>>
File: hogg.jpg (183 KB, 640x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hogg.jpg
183 KB, 640x1024
>>
>>53193388
kom och värm mig anon :3
>>
>>53193438
F-får jag också komma?
>>
Ny tråd
>>53193455

>>53193455

>>53193455

>>53193455
>>
>>53193458
självklart :3
>>
>>53193217
>pedo
T-Tyst

>cuckad
faktiskt
>>
>>53188334
Thread replies: 397
Thread images: 151
Thread DB ID: 369075[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.