[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 424
Thread images: 151
File: 1444551131470.jpg (80 KB, 368x374) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444551131470.jpg
80 KB, 368x374
>Japaner är hedersarier
>>
File: 1452074865025.jpg (168 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452074865025.jpg
168 KB, 640x640
>dkn ingen pv
>>
File: 1440550859079.png (557 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440550859079.png
557 KB, 1013x676
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda dom bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för dom dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
File: nackskägg.jpg (1 MB, 2048x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nackskägg.jpg
1 MB, 2048x1536
>Japaner är coola, de får stanna
>>
File: 1451520929414.png (371 KB, 480x854) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451520929414.png
371 KB, 480x854
Påminnelse att ni delar tråden med dessa människor.
>>
File: tipp.jpg (99 KB, 900x1344) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tipp.jpg
99 KB, 900x1344
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda dom bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för dom dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
>>53181383
f1 söt. breva mer :3
>>
File: 1451828506103.jpg (627 KB, 1000x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451828506103.jpg
627 KB, 1000x750
>Stormbögar har åsikten att japaner är hedersarier. Dom är väldigt förtjusta i japanskor.
>>
File: 1446100306922.png (32 KB, 302x633) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446100306922.png
32 KB, 302x633
>>
Bör Sverige gå med i Nato enligt realismen?

Nato förser stater med säkerhet genom en gemensam allians. En attack på en medlem är en attack på alla medlemmar i Nato. Så vi ser oss runt om för länder som skulle kunna hota Sveriges fredliga status. Våra grannar Norge och Danmark är redan medlemmar så vi kan stryka ut dem. Vi är nästan helt omringade av medlemsländer förutom mot Ryssland. Där har vi Finland som står mellan oss och Ryssland. Finlands position kan man förstå då Natos fiende är och har alltid varit Ryssland, deras granne. Om man gick med i Nato skulle man bara bevisa att man ser dem som ett hot och en fiende. Samma sak skulle gälla om vi också gick med. Vi skulle säga att vi ser Ryssland som ett hot och vår fiende, vilket skulle resultera att vi blir Rysslands fiende, om vi nu inte redan var det.

Sverige har länge varit ett neutralt land och kanske ligger det optimala läget att ligga kvar där för att uppnå säkerhet. Om vi gick med i NATO säger vi tydligt att vi är Rysslands fiende. Sverige har också redan haft bra relationer till Nato utan ett medlemskap. Att gå med i Nato representerar också en fara då vi går utan fördelarna och försvaret som ett medlemskap skulle förse oss med.

va säger ni
>>
File: 1450979907574.jpg (221 KB, 1088x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450979907574.jpg
221 KB, 1088x1920
>det är ett ingen svarar på varandra och bara brevar sitt eget skit hela tiden-avsnitt
>>
Här är ett filter med alla fedorabilder från förra tråden: http://pastebin.com/4hkzi73z
>>
File: 1448230573420.png (50 KB, 205x266) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448230573420.png
50 KB, 205x266
>Many ancient cultures subscribed to a flat Earth cosmography, including Greece until the classical period, the Bronze Age and Iron Age civilizations of the Near East until the Hellenistic period, India until the Gupta period (early centuries AD) and China until the 17th century
>China until the 17th century

>Le civiliserade gula mannen
>>
File: 1445798374736.png (767 KB, 586x589) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445798374736.png
767 KB, 586x589
Aftonbladets Aagård om sexövergreppen i Köln: “Extremhögerns viktigaste propagandaverktyg”
"En infekterad debatt har brutit ut på Facebook med anledning av de massiva sexövergreppen i Köln på nyårsnatten. “Myten om att vita män slutat våldta och att nästan alla våldtäkter numera begås av män från Mellanöstern är ett av extremhögerns viktigaste propagandaverktyg för att rekrytera kvinnor”, skriver Aftonbladet-profilen Martin Aagård."
>>
>Här är ett filter med alla fedorabilder från förra tråden
>>
File: 1437460410998.gif (737 KB, 200x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437460410998.gif
737 KB, 200x250
>>53181454
>i am 1% south eastern african bantu
>>
>>53181500
tack f a m men mitt regexuttryck fungerar rätt bra
>>
Jag är, som Sverigetråden och stormbögarna vet, en klassisk konservativ person men har pga vänsterjournalisters agenda blivit, i Sverige, kallad högerextrem/nazist mm eftersom journalisterna ansåg jag hade fel åsikter i apatiska barnfrågan. Alltså de utsatta flyktingbarnen som föräldrarna tvingar spela sjuka månad efter månad med magsonder etc en grym teater som gör barnen sjuka på riktigt och därvidlag använda dem som torpeder för att få asyl i Sverige eftersom ett svårt sjukt barn enligt svensk lag ger asyl.

t. Moderatanon
>>
File: 1442520315476.jpg (646 KB, 2625x2251) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442520315476.jpg
646 KB, 2625x2251
>Tyskland är nu lika förlöjligade som Sverige på /pol/
Otroligt roligt.
>>
>>53181520
Han har rätt dock. Vet inte riktigt om man kan kalla det "propagandra", men men :3
>>
File: 1396740965624.png (45 KB, 240x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1396740965624.png
45 KB, 240x240
>/pol/
>>
>>53181589
Hej
När kom du till Sverigetråden favä? :3
>>
Bilden av onda ”nazister” som törstar efter blod bygger på den påhittade förintelsehistorien och hålls vid liv tack vare judarnas bisarrt stora makt och inflytande i västvärlden.
Någon systematisk gasning av judar i ”dödsläger” har aldrig ägt rum. Det förstår varenda en som läst på. Det räcker med att skrapa lite på ytan för att inse att det är någonting som inte riktigt stämmer med historien. Men det gör tyvärr inte vanligt folk.

Life In The Third Reich:
https://youtu.be/7SiWi6NLA6E
>>
>>53181520
Martin "Jag njöt av att pissa yngre pojkar i håret" Aagård
>>
>>53181625
Senvintern 2013 kompis
>>
>>53181651
wtf, sauce på det?
>>
File: shinoa3.png (238 KB, 519x404) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
shinoa3.png
238 KB, 519x404
>>53181469
Neutralitet till högsta grad favä, i min väldigt obildade åsikt anser jag att i slutändan väljer man att bli hanrejad av ryssen eller usa och då kanske man bara borde vägra välja. Grejen då är att då är du ensam så det skulle kännas bättre med lite stridsspetsar ifall någon bestämmer att de vill ha lite svensk lera.
Tror inte att vi någonsin kommer att skaffa en större arme, så pengarna borde nog gå till att köpa så mycket bomber som vi kan och göra det jävligt kostsamt att försöka invadera.
Dock kan jag verkligen inte mycket om försvar och att rusta upp kanske är en dålig ide
>>
Ja verkligheten är rätt bra propaganda favä
>>
>>53181642
>Det här videoklippet är privat
>>
>>53181690
http://www.aftonbladet.se/kultur/article17382251.ab
>>
>>53181389
Lugna ner dig, Akmed.
>>
Måste vakna om 12 timmar
vif
>>
File: 1445218145012_0.gif (2 MB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445218145012_0.gif
2 MB, 500x281
>dkn ingen lillasyster att göra ledsen
>>
File: 1443385342683.png (13 KB, 175x178) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443385342683.png
13 KB, 175x178
>>53181520
>massmobb av invandrare ofredar flera kvinnor under samma natt
>debatten efteråt handlar om antirasism och vita män

Herreeeeeeeeeeeeegud de är ju helt sinnessjuka.

Vart är diskussionen om att kulturerna dessa folk kommer ifrån inte har haft samma långa arbete av jämställdhet och invandringen kan sätta tillbaka det feminister har arbetat för så hårt i våra länder i flera decenniums.

Men juste, feminister just nu vill ju bara döda kärnfamiljen för deras pappa inte gav dem tillräckligt med uppmärksamhet när de var små.
>>
>dkn man laddar ner böcker om tidig grekisk filosofi samt japanska porrfilmer
*vinklar hatten*
>>
>>53181690
>wtf, sauce
>>
File: 1452089595803.jpg (54 KB, 561x535) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452089595803.jpg
54 KB, 561x535
>dkn ingen fv
>>
>>53181781
Varför inte bara luta sig tillbaka och njuta av att de som feministerna vill ha in våldtar?
>>
>>53181869
>jvidk
>>
>>53181875
Jobbigt att städa undan.
>>
>>53181784
>Han kan läsa böcker på sin dator

Jävla nbög, det är inte så man ska läsa böckeer
>>
>>53181899
Har en läsplatta favä.
>>
File: 1423486346569.jpg (57 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423486346569.jpg
57 KB, 1280x720
>Har en läsplatta favä.
>>
>>53181700
Rusta upp är en jättebra idé, men vi behöver nog lägga ca det tredubbla från vad vi lägger idag och återinföra värnplikt för att det ska gå ihop. Dubbla försvarsbudgeten är egentligen en rimlig nivå i normalläget, men nu har vi ett lite hotfullt Ryssland och då krävs det lite mer för att vi ska kunna vara trygga i vår neutralitet på sikt. Med tanke på att försvarsbudgeten i dagsläget ligger på ca 40 miljarder och migrationsverket utan problem kunde få 30 miljarder extra i år för oförutsedda utgifter så borde inte en sådan nivå på försvarsbudgeten vara omöjlig.
>>
File: 1376567328837.jpg (55 KB, 500x455) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1376567328837.jpg
55 KB, 500x455
Alltså ibland vill jag mörda varje person med bruna ögon men ibland vill jag liksom bara sitta och mysa med en tjej... fattar inte liksom, jag har typ två olika sidor. En sjuk person med våldsfantasier och en som är jättesnäll och skön liksom.
>>
File: 1397847614945.gif (2 MB, 312x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1397847614945.gif
2 MB, 312x250
>^
>>
>dkn hungrig och orkar inte gå upp ur sängen
>>
Dags för käk, grabbar. Morsan har slängt ihop
någon fläskgryta med ris till, kommer bli mumma
>>
File: Mdongo.png (226 KB, 565x635) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Mdongo.png
226 KB, 565x635
>Ska gå ut med hunden
>Minus 17 grader

Fick bli att kosspela som taliban favä
>>
File: 1423689856936.jpg (45 KB, 435x377) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423689856936.jpg
45 KB, 435x377
>dkn bruna ögon och brunt hår
>inga invandrare i släkten överhuvudtaget

vadfan...
>>
>>53182059
>fläskgryta

Bokstavligen gri vi
>>
>>53182071
Tror nog din mors brevbärare innan du föddes var invandrare.
>>
Behöver köpa snus,
-26 ute.
BARA
>>
>>53182071
din mor har nog tagit lite STOR SVART
>>
>>53182089
Nämen hej Mahmoud.
>>
>>53182089
Machmud, snälla gå.
>>
>>53182071
>inga invandrare i släkten överhuvudtaget

haha "mm"
>>
>>53181976
Något sånt ja, känns lite som att välja mellan pest eller kolera när det gäller NATO eller Ryssen.
Vill verkligen inte ha en utlänska soldater permanent placerade på svensk mark, vilka de tillhör kvittar.
>>
File: 331133.jpg (82 KB, 590x545) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
331133.jpg
82 KB, 590x545
>>53182071
brunögda människor har ingen själ de har liksom inget bakom ögonen.
>>
>>53182138
>>53182140
Så kan det gå :^)
>>
File: 1448162856429.jpg (57 KB, 429x479) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448162856429.jpg
57 KB, 429x479
>>53182089
ALLAHU
>>
>>53182109
>>53182131
>>53182144

hade rågblont hår som liten så knappast
>>
>>53182185
>t. förnekaranon
>>
>>53181976
En dubblering är realistisk. En trippling vettefan favä.
>>
>>53182185
Typ alla icke-afrikaner/asiater har ljusare ögon och hår som liten.
>>
>>53182185
Och? Känner greker som var blonda som barn. Blond som vuxen är mest vanligt i Norden men blond som barn är vanligt i hela Europa.
>>
File: 1451866872642.jpg (300 KB, 1280x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451866872642.jpg
300 KB, 1280x960
>>53182185
lel, det säger ju ingenting
>>
File: 1444058521569.jpg (756 KB, 1000x2662) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444058521569.jpg
756 KB, 1000x2662
>>53182170
Tror du menar blåögda.

Här är den sanna kraftmätningen i hår/ögonfärg favä
>>
File: 1430789710003.jpg (12 KB, 235x212) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430789710003.jpg
12 KB, 235x212
>öl
>>
>>53182238
>>53182227

har fortfarande arisk käklinje
>>
>>53182185
Vallonblod favä.
>>
File: Namnlös.png (116 KB, 374x463) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Namnlös.png
116 KB, 374x463
2d vinner som vanligt
>>
File: 1421206894724.jpg (298 KB, 683x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421206894724.jpg
298 KB, 683x1024
>hade rågblont hår som liten så knappast
>>
>>53182071
Det finns ingen population i världen med 100% ljusögda. Du är svensk, anon.
>>
>börjar se på japansk porr
>kvinnorna suger på mannens bröstvårtor
Vad fan? Det är ju inte ens hett.
>>
File: 1414091502798.jpg (284 KB, 960x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414091502798.jpg
284 KB, 960x1280
>>53182268
Du är praktiskt taget en afrikan. lycka till med din nya identitet!
>>
File: 1452057795414.png (93 KB, 199x474) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452057795414.png
93 KB, 199x474
>>53182278
>>
>>53182129
Jag lider med dig...
>>
>>53182252
>dkn detta är korrekt

vem /brunthårgrönaögon/ högnivå här?
>>
>>53182317
för dig
>>
>>53182317
de slickar deras rövar ganska ofta också
>>
>>53182129
Gör eget, kaffesump, gamla prillor och ättika. Baka 2 timmar i 200C i ugnen.
>>
>>53182317
http://xhamster.com/movies/4177489/big_ass_japanese_tomomi_motozawa.html

Ta lite bundaporr
>>
>>53182304
Jo, rena skandinaver är uteslutande blå/grå/grön-ögda. Har man hasselnötsfärgade eller bruna ögon har man någonstans i ledet invandrade föräldrar från någonstans i världen.
>>
File: 1437204833179.png (1 MB, 1272x714) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437204833179.png
1 MB, 1272x714
ny

https://www.youtube.com/watch?v=D4Wqv1oiBt0
>>
>föddes med blåa ögon
>blev """hazel""" efter några månader

BARA
>>
File: 1439995385454.jpg (11 KB, 258x195) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439995385454.jpg
11 KB, 258x195
>>53182361
>>
>>53182400
nej
>>
Gillar svenska kvinnor män med svart hår och bruna ögon?
>>
schnitzel och pommes favä
>>
>>53182410
När är du med i Motgift igen Marcus?
>>
>>53182400
Nästan alltid belgiskt/franskt/samiskt blod. Typ som Alicia Vikander som svär att hon är "svensk" fastän hon ser ut som en ökenfröken.

>>53182416
GRI
VI

Din mamma tog NEGERKUK fattar du det?
>>
File: 1451187867856.png (198 KB, 550x535) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451187867856.png
198 KB, 550x535
>fnöske rövdemolerar bildkvaliten på bilderna man laddar upp
>>
>>53182443
Utlänning upptäckt.
>>
File: 1438642845211.png (611 KB, 780x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438642845211.png
611 KB, 780x720
>>53182317
lel, har också tänkt på detta. Extremt vanligt i JAVs av någon anledning

>>53182352
Detta är ju däremot h1
>>
Svart är den snyggaste hårfärgen på tjejer.
>>
>>53182454
är du svart i hudfärgen med?
>>
>>53182469
Jo min farfar ungtjur från Belgien
>>
>>53182522
mm snart rasblandaranon/mdongo
>>
>>53182445
Men jo, hassel/bruna ögon finns inte i den skandinaviska fenotypen. Jag är inte full skandinav själv då jag har en tysk mamma, jag säger bara fakta.
>>53182469
Stämmer. Många har tattarblod också. Det var vanligt förr i tiden att säga att man hade vallonskt blod för att dölja tattarblodet.
>>
File: 1423476673856.jpg (384 KB, 1750x2500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423476673856.jpg
384 KB, 1750x2500
>Svart är den snyggaste hårfärgen på tjejer.
>>
>>53182400
Fast ytterst få om de ens existerar är ju 100% svenska. Anon kan ju rent teoretiskt ha mer svenskt blod än dig även om han har bruna ögon och du har blåa.
>>
File: 1403191321562.jpg (222 KB, 1278x1181) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1403191321562.jpg
222 KB, 1278x1181
>>53182534
Europée iallafall, kunde varit värre.
>>
>>53182524
>>
File: 1448113155532.jpg (52 KB, 398x541) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448113155532.jpg
52 KB, 398x541
jag på bilden
>>
>>53182547
Du vet att det är sant, sven
>>
>>53182565
Det existerar väldigt många som är 100% svenska och 100% skandinaviska. Jag är inte en av dom, men det gör det. Skandinavien har historiskt sätt varit en väldigt isolerad del i världen dessutom jämfört med övriga kontinenten.
>>
File: 1429733926782.png (125 KB, 250x239) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429733926782.png
125 KB, 250x239
/^>[A-ZÅÄÖ].*$/
>>
>>53182636
Inte bög eller så men jag skulle erbjuda min pojkfitta för att iallafall ha en chans att bära hans avkomma. Tar satsen utan kondom såklart.
>>
>>53182556
Vart någonstans drar man gränsen vid "skandinavisk fenotyp"? Vi hade ju en massa stammar här i Skandinavien förr som gled ihop till en blobb med tiden. Våra förfäder hade ju någon gång bruna ögon till exempel. När blev skandinaver "skandinaver" liksom?

Inget bete. Är rätt nyfiken.
>>
File: 1434072659824.jpg (53 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434072659824.jpg
53 KB, 640x640
/^>[A-ZÅÄÖ].*$/
>>
>>53182669
>faktiskera filtrera folk som använder citatfunktionen korrekt
vad gör han
>>
>>53182655
Jag tror inte att du förstår innebörden av 100%.
>>
>dkn man är 100% nordisk
Känns så jävla bra.
>>
File: 1451655934609.jpg (882 KB, 1300x943) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451655934609.jpg
882 KB, 1300x943
>>
>>53182685
Inte så det fungerar anon..
>>
>>53182596
Spelar väl ingen roll, alla är ju lika mycket värda :^)
>>
>>53182741
>folk som använder citatfunktionen korrekt
du menar i genomsnitt ett brev om dagen?
>>
>WE WUZ
>>
>>53182766
Du bestämmer inte min sexualitet
>>
>>53182800
du gjorde det nyss
>>
File: 1412276047114.png (136 KB, 500x477) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412276047114.png
136 KB, 500x477
Jag lever ett tomt och meningslöst liv.

Tack för ni finns.
>>
>>53182820
Okej sant, men du bär inte hans avkomma när han sprutar dig i röven anon utan hans sagge
>>
>>53182713
Bra fråga faktiskt men man kan nog gå rätt långt bakåt i tiden. Vi (Norge, Sverige, Danmark) har ju varit nationalstater i runt 1000 år. Ljusa ögon kom väl till nån gång under den neolitiska tiden om jag inte minns fel? Hur som helst väldigt länge sen.
>>53182759
Jag tror inte du förstår innebörden av din egen autism.
>>
File: 1445009253058.jpg (8 KB, 210x196) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445009253058.jpg
8 KB, 210x196
>Jag lever ett tomt och meningslöst liv.

>Tack för ni finns.
>>
Mohammed kommer vara Sveriges pupuläraste pojknamn år 2020 svennefittor
>>
>>53182829
Då vet du inte hur regex fungerar eller vad som utmärker fedorabrevning, eller båda.
>>
>>53182861
Finns jag verkligen?
>>
>>53182913
Japp!
>>
>>53182906
var bara tur att jag inte hade en versal i början av ditt citat
>>
File: 1451948336683.gif (2 MB, 450x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451948336683.gif
2 MB, 450x450
2 D
D
https://www.youtube.com/watch?v=b7dmM-QMkmg
>>
File: 1409638720433.jpg (211 KB, 900x671) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409638720433.jpg
211 KB, 900x671
>>53182685
>dkn man aldrig kommer vara gravid
>>
File: 1450650346570.jpg (21 KB, 236x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450650346570.jpg
21 KB, 236x320
>>53182861
>>
>>53182936
Tänk om jag inte gör det.
>>
Jag knulade upp riktigt hårt.
>sitter på bussen med en kompis
>det går på 3 negrer, en har en bongotrumma med sig
>de sätter sig längst bak
>så fort bussen rör på sig börjar de trumma och låta
>man märker att alla i bussen ogillar detta
>säger lite högt till min kompis för komisk effek "DU, JAG TROR FAN ATT DET BLIR EN RÖST PÅ SD NÄSTA VAL"
>mitt i meningen så slutade trummorna
>dkn springer hem när bussen stannar
>dkn de vet säkert vart jag bor nu
:/
>>
>>53182985
>aldrig kommer vara gravid
fan va skönt
hade nog skrämt mig ur vettet att behöva tänka på hur det skulle vara att pressa ut en unge ur vaginan
>>
>>53182889
Min autism sitter ju inte och skriver onödiga lögner i alla fall.

Fan, skrev inte Lund själv att det inte längre existerade en "ren" nordisk ras längre?
>>
File: fedorahatt.jpg (46 KB, 964x560) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fedorahatt.jpg
46 KB, 964x560
Köpa och ha på nästa T? J/N
>>
>>53182958
>tur
Nej käre nyvän
>>
https://www.youtube.com/watch?v=osxMyLgzMDQ
>>
>>53182990
jag är snygg, duschar lite för ofta, har en väldigt originell personlighet, min kuk är väldigt stor men lite böjd, och jag är rätt säker på att jag kommer åstadkomma något udda i livet iallafall.

Så alla dom där var fel. Hah.
>>
File: 1445124675576.jpg (133 KB, 497x344) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445124675576.jpg
133 KB, 497x344
>>53182913

Matte snälla
>>
>>53183060
Jag ska ha en på mig :^)
>>
>>53183060
Vill du ha en kniv i magen?
>>
File: 1375487878422.gif (1 MB, 200x119) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1375487878422.gif
1 MB, 200x119
>>53182985
donken mannen... donken.
>>
File: oskuld.jpg (112 KB, 375x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
oskuld.jpg
112 KB, 375x500
>säger lite högt till min kompis för komisk effek "DU, JAG TROR FAN ATT DET BLIR EN RÖST PÅ SD NÄSTA VAL"
>>
>>53183056
Vad är lögner anser du? Sen skiter jag fullständigt i vad Lund säger då jag inte på något sätt är kopplad till Motståndsrörelsen.
>>
>dkn man sparkstartade oculus riften och får cv1 modellen gratis

:D
>>
File: 1438198297195.jpg (38 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438198297195.jpg
38 KB, 500x500
>Vill du ha en kniv i magen?
>>
>>53183122
jag är inte han som spammar bilderna
>>
File: 144043284032.jpg (227 KB, 900x1350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144043284032.jpg
227 KB, 900x1350
>Vad är lögner anser du? Sen skiter jag fullständigt i vad Lund säger då jag inte på något sätt är kopplad till Motståndsrörelsen.
>>
Jag hittade ett perfekt sätt att lösa fedorabrevandet

https://www.youtube.com/watch?v=SlKao_Pox5A
>>
>>53183048
Hände nästan samma sak för mig.
>går ut från systemet
>neger går vid utgången och sjunger sån där afrikansk folkmusik på något afrikanskt språk lite falskt och ganska högt
>min kompis säger högt "fan vad jag älskar SD"
negern förstod nog inte Svenska men ändå
>>
>>53182764
>dkn 100 % europeisk

Det är väl tillräckligt?
>>
>>53183135
Att det existerar 100% skandinaver. Visst är det till viss del en definitionsfråga eftersom populationer aldrig varit helt stillastående, men även då. Man får dra till med en väldigt långsökt definition för att pricka 100%.
>>
Är ni seriösa när ni säger att ni hatar alla invandrare? Jag vågar personligen aldrig tala om min härkomst i tråden då jag är rädd att ni kommer att göra narr av mig.
>>
File: 1445795579003.png (1 MB, 3375x3251) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445795579003.png
1 MB, 3375x3251
Första Korinthierbrevet 6:9

"Har ni glömt att ingen orättfärdig skall få ärva Guds rike? Låt inte bedra er. Inga otuktiga eller avgudadyrkare eller horkarlar eller män som ligger med andra män,"

kommer ni få ärva Guds rike?
>>
File: 1451329423993.jpg (29 KB, 391x517) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451329423993.jpg
29 KB, 391x517
>dkn ett halvt kilo kött, potatis och en öl till middag
>>
>>53183297
Självklart, bubben.
>>
>>53183153
Avis favä.
>>
>>53183320
Jag hatar de som kommer till landet och utnyttjar dess resurser för sin egen vinning utan att ge någonting tillbaka.
>>
>>53183303
Det är du som drar till långsökta definitioner när du bokstavligen går full "vi kommer alla från afrika"-argumentet.
>>
>>53183392
Fast det är väl bara en minoritet som gör så?
>>
File: 1380638345675.jpg (192 KB, 680x550) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1380638345675.jpg
192 KB, 680x550
>>53183320
Att se en babbe förstör bokstavligen min dag.
>>
När jag tänker på vad jag startade med fedorabrevningen kommer den där sonetten i tanken

Mitt namn är Ozymandias kungen av skitbrevare
Se på mitt verk, ni anons, och förtvivla!
>>
>fan vad jag älskar SD
>>
>>53183435
tack
>>
File: 1447351424396.jpg (69 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447351424396.jpg
69 KB, 720x960
>>53183425
>>
File: M'Dongo.jpg (43 KB, 300x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
M'Dongo.jpg
43 KB, 300x450
>>53181469
>realismen

Jag vill att nittiotalet ska gå. Det finns bara geopolitik.
>>
>>53183320
Jag bor ute i rinkeby och mår dåligt utav se babbar. Fyfan...
>>
File: sverige.jpg (122 KB, 673x571) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sverige.jpg
122 KB, 673x571
Dåligt favä.
>>
>>53183424
Jo, och det är den minoritetsgruppen av invandrare som jag ogillar. Det finns ju såklart dåliga och bra personer överallt, och utsätts man bara för de dåliga så ser man alla som dåliga. Så länge invandrare inte beter sig som idioter så bryr jag mig inte.
>>
>>53183425
>dkn man ser ursvenska familjer och blonda barn hoppa runt på helgen
>går ut på en vardag och det är dubbelt så många mörkerfamiljer med hundratals små mörka ungar och mammor i skynken
Hjälp
>>
>>53183512
förlåt men det är sant desu
>>
>>53182861
Gick inge bra med tågpajen?
>>
>>53183297
Bara om du är 100% germansk
>>
>>53183512
Det är så förbannat pinsamt. Det här är knappast alla svenskar men tyvärr majoriteten.
>>
Kalla mig efterbliven men är Narcissus i tråden The Golden One?
>http://narcissus.se/
>>
File: 144043204221.jpg (67 KB, 450x599) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144043204221.jpg
67 KB, 450x599
>>53183427
Ta en fedora om det nu är så viktigt för dig
>>
Varför verkar tråden inte hata bosnier?
>>
>>53183608
haha aa
äckliga jävla nybögar
>>
File: Me_in_a_Fedora.png (403 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Me_in_a_Fedora.png
403 KB, 640x480
>mår dåligt utav se babbar
>>
>>53183608
Tänker inte kalla dig efterbliven men du är däremot en nybög och bör lämna tråden ditt avskräde.
>>
>>53183650
alla folkgrupper i balken sugar en fet balle.
>>
>>53183650
Varför skall man hata alla?
>>
>>53183608
Du är efterbliven Anon
>>
>>53183650
Jag hatar juggar favä
>>
>>53183420
Som sagt. En definitionsfråga.

Sen: Är fenotyper viktigare än andel faktiskt skandinaviskt blod? Är en kille med bruna ögon och 90% svenskt blod mindre svensk än en kille med blå ögon och 70% svenskt blod?

Har själv svårt att dra den slutsatsen i alla fall. Du kanske kan argumentera motsatsen och på så sätt lyckas nå 100%.
>>
File: Sofia-Karlsson.jpg (174 KB, 886x665) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Sofia-Karlsson.jpg
174 KB, 886x665
why are Swedes so beautiful
>>
>>53183790
She was raped and killed in 2004.
>>
>>53183652
>>53183690
>>53183740
Kan någon förklara då?
>>
>>53182522
Själv så gillar jag mörkblond/askblond
>>
>>53183823
är detta ett erkännande?
ping SÄPO
>>
>>53182522
Håller med
>>
>>53183589
Halv skotsk...
>>
>>53182400
Kan bekräfta

t. gröna ögon med en gulbrun fläck kring mitten, min morfar är från Frankrike
>>
>>53183841
l ä m n a
ä
m
n
a
>>
File: 14365845647658.jpg (29 KB, 598x336) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14365845647658.jpg
29 KB, 598x336
>>53183846
>askblond
>>
File: 1452032573127.jpg (87 KB, 588x378) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452032573127.jpg
87 KB, 588x378
>>53183841
Om du förklarar det här
>>
>>53183902
Inget fel att ha lite anglosaxiskt blod i sig.
>>
File: 1441507650727.jpg (4 KB, 250x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441507650727.jpg
4 KB, 250x240
>>53183790
Imagine living here surrounded by all these god-tier literal angels and being a retarded autitist shut-in forever unable to get a gf of your own race.
>>
>>53183758
Jag har inte lagt något värde i något i den här diskussionen. Jag har bara påpekat fakta. Vad som är viktigast har jag inte funderat över då jag anser att i dagens Europa är alla Européer en enhet som kämpar för sin kollektiva överlevnad. Vi har inte råd att tjafsa om såna detaljer när vi snart är alla minoritet i våra egna länder. Framtidens vita man kommer vara en enhet som den är i USA.
>>
LÅT OSS PÅBÖRJA DETTA

>LUNDEN AV FRÖN
>>
File: atlas_genius_album.jpg (106 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
atlas_genius_album.jpg
106 KB, 500x500
Breva album som ni diggar just nu :3
>>
>>53183921
Ciri har ju dock gråvitt cphår :3

Hårfärgsbenämningar gör inte alltid logik
>>
File: 1439061924129.gif (226 KB, 330x236) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439061924129.gif
226 KB, 330x236
>nytt kyoani
>>
File: me on the left.jpg (57 KB, 1000x563) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
me on the left.jpg
57 KB, 1000x563
>>53183945
Hur lyckas du? Bokstavligen vem som helst kan få flickvän i Sverige så länge de inte är överviktiga. Om du är överviktig så har jag ingen sympati för dig favä.
>>
>>53184035
>gråvitt
fast dom säger ju "ashen hair" hur blir det inte askblont?
>>
>>53183990
>mitt ansikte när en göteborgare hejar på Västra Frölunda i hockey men hejar mot dom i fotboll
>>
>>53183945
>get a gf of your own race

men du
>>
>>53183941
Bra övning för manskultingar. förklara nu.
>>
File: Mohamed_Nasheed.jpg (46 KB, 378x560) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Mohamed_Nasheed.jpg
46 KB, 378x560
>dkn Maldivernas förra president ser ut som en oblivion karaktär
>>
>>53183945
>>53184122
>gf of your own race
There's only the human race, anon :^)
>>
>>53184109
>trynet mitt når göteborgare och Göteborg i allmänhet
>>
File: JIVE41490LP.jpg (928 KB, 1830x1830) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
JIVE41490LP.jpg
928 KB, 1830x1830
>>53184018
https://www.youtube.com/watch?v=WHRnvjCkTsw
>>
>dkn jugge
>dkn växte upp i Norrland
>dkn satt inne så mycket att jag är helt blek men har mörkt hår
>dkn folk trodde alltid att jag var sjuk
Kanske man borde färga håret blont
>>
>>53184150
Ja, Narcissus i tråden är Narcissus på tuben. Var det så svårt att räkna ut f a m?
>>
>dkn ingen utbildning
https://www.youtube.com/watch?v=prDmBp7dLtU
>>
>>53184165
fast homo sapiens sapiens är väl en underart?
därav blandningen med neandertalarna
>>
>>53184168
>ogillar Göteborg
>bor där själv
Hanrej
>>
>>53184199
Åk hem till juggeland. Hell seger.
>>
File: 1437235823291.jpg (3 MB, 2560x2308) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437235823291.jpg
3 MB, 2560x2308
>>53184052
179cm 73kg och otränad som fan. mitt problem är att jag inte tar del av samhället(social media/arbete/utbildning etc) och sitter hemma 24/7. Jag är också rätt blyg och tillbakadragen och har knappt(aldrig) fört en konversation med kvinnor i min egen ålder.

Jag är liksom på samma nivå som en 15-16 åring.
>>
Alltså jag vill mörda min jävla granne. Han kommer tillbaka efter att ha varit hos mamma och pappa över jul och nyår (förmodligen) och smäller något så jävulst i dörrar och annat. Fan kommer gå bärsärk snart.
>>
>>53184243
haha nä, du får nog sätta upp mer klibbor för att skrämma mig
>>
>>53184199
>växa upp i Norrland
tyckte synd om dig redan där Radovic
hoppas att du inte blev retad av samerna i alla fall :3
>>
>>53184276
jvdk, min granne spelar konstant gitarr tills klockan 2 på natten. samma ackord hela tiden
>>
>>53184200
På riktigt? Är analfabet när det gäller snubbel och namnbögar.
>>
>>53184268
>Jag är liksom på samma nivå som en 15-16 åring.
Rätt säker att du är på en lägre nivå favä :3
>>
>>53183970
>Jag har bara påpekat fakta
>Det existerar väldigt många som är 100% svenska och 100% skandinaviska.

>Vi har inte råd att tjafsa om såna detaljer när vi snart är alla minoritet i våra egna länder.

Mann1, vi sitter och brevar på ett ritblock för amarylliska blomavbildningar. Sitter ju inte precis och planerar värdsherravälde och tillvägagångssätt för befolkningars överlevnad. Tyckte bara det var intressant eftersom en anon med bruna ögon fick så många (du) tidigare i tråden.
>>
File: frölunda.webm (306 KB, 456x274) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
frölunda.webm
306 KB, 456x274
>Frölunda med ansvar att inte tackla egna spelare

Tipp topp lel
>>
>>53184276
>>53184334
Bor ni i lägenhet? :3
>>
>>53184199
UT!
>>
>>53183846
Det här är väldigt fint.
>>
>>53184401
Jag ska ut till Statoil snart, vill du ha något?
>>
>>53184398
Ja hurså?
>>
>>53184339
japp
>>
File: 1447185788724.jpg (49 KB, 632x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447185788724.jpg
49 KB, 632x800
>>53184454
FV
>>
>>53184398
Jag gör då det i varje fall, min granne och jag bor i slutet på en korridor och dörrarna är i stort sett bredvid varandra.
>>
>dkn ingen tonårs-fv
>>
>>53184339
Ja. Varför tror du thegoldenones videos brevas i tråden varje dag?
>>
>>53184476
Det vill vi alla ;_;
>>
>>53184454
>mackpriser

N-nej jag klarar mig. tack ändå, anon.
>>
>>53184361
>Sitter ju inte precis och planerar värdsherravälde
Nej IC har sina möten ivl nu för tiden.
>>
>>53184506
Vet den känslan favä.
>>
>>53184506
Är det inte en toalettsymbol som är fäst bakom henne?
>>
>>53184339
>enbart en i hela världen kan kalla sig narcissus
haha mm
>>
File: 1445889288125.png (516 KB, 680x418) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445889288125.png
516 KB, 680x418
>>53184531
för verkligt anon, för verkligt
>>
>>53184339
Du ser väl att de båda är svenskar och har samma namn? Lägg ihop två och två
>>
>>53184514
M-men... Narcissus verkar vara världens cuck utan muskler... VAD GLOBEN
>>
>>53184343
Säkert
>>
>>53184506
>dkn knulade upp chansen för en fv som tonåring
>dkn hon gillade mig för att jag kunde datorer
Jag tänker på det varje natt
>>
>>53184593
Bevis att hon inte bor i ett u-land.
>>
>>53184609
Självklart inte men vet att Marcus har varit här som anonym. Det var bara en fråga. Strunt samma.
>>
>>53184652
Sådant är livet som socialt efterbliven
>>
>>53184652
>Jag tänker på det varje natt
Detta är varför du inte har fv
>>
File: 1452006285059.jpg (56 KB, 483x483) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452006285059.jpg
56 KB, 483x483
>nybögar
vilka idioter alltså
>>
>>53184702
hur ny får man bli? kom du hit igår?
>>
>>53184702
>mvh asgeirx
>>
http://www.twitch
.tv/forsenlol

Forsen är på väg att klara undertale. Han kör en genocide run och slåss mot Sans atm
>>
>dkn man hade kunnat varit gift och haft barn med sin Hon nu om man inte var så jävla defekt som människa
>>
>>53184652
Jag måste varit helt CPskadad när jag var liten för jag stötte bort typ fem öppna erbjudanden och ännu mer avanceringar.

Ska vi ta livet av varandra? Jag är en patetisk neetförlorare nuförtiden så de möjligheterna har väl passerat. Orkar snart inte med min idioti favä.
>>
>>53184753
Suttit här i flera år helt ärligt alltså men jag lägger inte märke till ointressanta namnbögar. Jag är selektiv i vad jag läser.
>>
>>53184833
Du kan omöjligt varit i tråden i flera år om du tror han är narcissus som brevar här
>>
File: 1448932979957.gif (882 KB, 500x280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448932979957.gif
882 KB, 500x280
>>53184736
Sant.
>>
>>53184533
Men jag bjuckar ju?
>>
>>53184789
fan vad trist, och sen göra vad? jobba som snickare 5 dar i veckan och bara för leva den lilla tid man får på helgen men oj där har man ingen fritid ändå för man har ungar och skit som måste göras
>>
Alltså visst är finland-mongol jagjaget delvis sant?
Dvs att många finländare har lite asiatiska drag.
>>
>>53184829
Tar livet av mig vid 30 om ingenting bra har hänt favä, har 10 år på mig att fixa mitt liv
>>
>>53184914
bjussar*
>>
>>53184920
autistiska drag*
>>
>>53184914
Nej, jag vill inte kosta dig en massa onödiga utgifter. Tack för erbjudandet ändå anon.
>>
>>53184969
nej*
>>
File: 1431625366819.jpg (20 KB, 192x252) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431625366819.jpg
20 KB, 192x252
>>53184905
Jag är helt seriös. Vet inte hur jag skall kunna bevisa det. Hängde här innan Badboll och dom stack i alla fall. Men mer aktiv nu än då. Men som sagt, ser jag ett namn som skriver ointressanta saker så slutar jag läsa deras brev även om jag inte filtrerar dom. Strunt samma.
>>
>>53184920
Ja. Är halvfinne och har märkbara mongolveck.
>>
>>53185025
jo*
>>
satan vad kallt det är :D
>>
>>53185014
Men jag vill ju vara din sockerpappa....
>>
File: 0068 - xvCyjIK.png (250 KB, 675x694) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0068 - xvCyjIK.png
250 KB, 675x694
>>53183512
>>
>>53185069
O-oj.
>>
>>53185057
Är också halv-fingol och har inga mongolveck. Tycker synd om dig anon.
>>
Hej grabbar
Vad har ni för klädstil? Är det fedorastilen som gäller just nu eller har ni något annat fränt på gång? :3
>>
File: 1428142535421.png (756 KB, 656x716) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428142535421.png
756 KB, 656x716
>>53184920
Lärde man sig inte om hur i finnar är ett steppfolk från öst någon gång i grundskolan?
>>
File: 1432805096283.jpg (21 KB, 620x620) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432805096283.jpg
21 KB, 620x620
>Hej grabbar
>Vad har ni för klädstil? Är det fedorastilen som gäller just nu eller har ni något annat fränt på gång? :3
>>
>>53185182
Om du är vuxen är du endast tillåten att klä dig som de sista 3 på bilden favä
>>
>>53185182
Vardags: t-shirt med munktröja och jeans
Fest: Skjorta och mörka byxor alt mörka jeans
>>
File: 14295646676.jpg (61 KB, 960x672) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14295646676.jpg
61 KB, 960x672
>>53183990
Modo kommer ju ändå åka ur
>>
File: 1434863216183.jpg (26 KB, 480x392) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434863216183.jpg
26 KB, 480x392
>Om du är vuxen är du endast tillåten att klä dig som de sista 3 på bilden favä
>>
>>53185182
Brukar försöka se ut som en skidåkare eller friluftsperson.
>>
File: 1435458260529.jpg (173 KB, 1252x1252) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435458260529.jpg
173 KB, 1252x1252
>Vardags: t-shirt med munktröja och jeans
>Fest: Skjorta och mörka byxor alt mörka jeans
>>
>>53185222
>>53185332
>>53185356
>>
File: 145435559.jpg (30 KB, 350x335) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
145435559.jpg
30 KB, 350x335
>>53184569
>han har inte läst vårt 470 sidors långa manifest om hur vi ska utöka vår makt inom alla viktiga institutioner inom det svenska samhället

Hela 6 kapitel om matlagning. Ankbröstet på senaste mötet var magnifikt. Även förrätten som var skagenröra på vitlöksbröd.
>>
>>53185182
Skjorta, kavaj, mjukisbyxor samt hatt.
>>
File: 1449193976107.jpg (28 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449193976107.jpg
28 KB, 480x360
>Dö
>>
Är ni hypade inför någonting under 2016?
>>
>>53185356
det var lite kul när det var 0-2 bilder/tråd och där fedora var berättigad, men nu har det gått överstyr
>>
File: 1436449545214.webm (2 MB, 620x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436449545214.webm
2 MB, 620x480
https://www.youtube.com/watch?v=i2rJdfqD0-U

Sällsynt topp låt favä
>>
File: 1423420167449.jpg (14 KB, 400x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423420167449.jpg
14 KB, 400x300
>det var lite kul när det var 0-2 bilder/tråd och där fedora var berättigad, men nu har det gått överstyr
>>
>>53185434
>samt hatt
Vad för slags hatt? :3
>>
>>53185499
Smögen breva rumpa din bög eller sluta länka bögmusik. Jävlar.
>>
>>53185524
En bowler hat favä
>>
File: jennifer C.webm (3 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jennifer C.webm
3 MB, 1280x720
>>53185499
>>
Äre Sallad/SIDF som inte kommer på något nytt jagjag som spammar elr?
>>
File: 1423486245015.jpg (54 KB, 530x530) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423486245015.jpg
54 KB, 530x530
>breva rumpa din bög
>>
File: disgruntled man.jpg (65 KB, 405x504) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
disgruntled man.jpg
65 KB, 405x504
>>53185280
>antyder att det inte är SM-guld på G nu då första trepoängaren borta är fixad
>>
File: 1450228424521.jpg (51 KB, 400x323) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450228424521.jpg
51 KB, 400x323
>>53185575
>>
Lätt sätt att lösa fedorabrevandet på
https://www.youtube.com/watch?v=SlKao_Pox5A
>>
File: knektor.jpg (54 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
knektor.jpg
54 KB, 800x600
>>53185625
vet att knektor brukar breva detta.
>>
File: 1445863329336.png (310 KB, 500x642) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445863329336.png
310 KB, 500x642
>Skjorta, kavaj, mjukisbyxor samt hatt.
>>
File: 1444677755421.jpg (135 KB, 829x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444677755421.jpg
135 KB, 829x900
>>53185676
>t. står för majoriteten av alla fedoracitat och blir rövsmärtad när någon kallar ut honom
>>
File: 1442515014156.jpg (62 KB, 660x507) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442515014156.jpg
62 KB, 660x507
>t.
>>
>>53185265
Casual favä. Börjar väl smyga mig in på Business Casual.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=iMFYFKXcXnI


Bästa scenen i någon film någonsin?
>>
>>53185722
ta bort det här
>>
>>53185815
mm strax
>>
>>53185486
Nej ;_;
>>
Jag kommer att sticka hem till Smögen mitt i natten när han sover och ta en bild på hans rumpa som en jävla vedbodsninja.
>>
>>53185486
Ja
S E K K O U BOYS
>>
>>53185486
Nya Mass Effect.
>>
>>53185986
HAHA
>>
>>53185486
Riktigt hypad inför Gods of Egypt.
>>
File: 5867rJ0.jpg (3 MB, 4272x2848) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5867rJ0.jpg
3 MB, 4272x2848
>dkn ingen germansk fv att tafsa på med 50 andra ur mitt crew
>>
>>53186054
t. Alberto Barbosa
>>
File: 1445952807781.png (252 KB, 511x428) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445952807781.png
252 KB, 511x428
>>53185486
allt skit som kommer ut som man vill se och spela favä
>dkn det inte finns något annat än detta
>>
>>53185265
Mest casual, men kör en del smart casual när jag har seminarier eller annat på universitetet som inte är föreläsningar
>>
>>53186121
>och sen få feminister att försvara ditt beteende
>>
>>53186054
Skiten verkar ju totalt värdelöst.
>>
File: 1428182065342.png (841 KB, 900x1050) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428182065342.png
841 KB, 900x1050
>>53185986
>Vara hajpad över något när det inte finns några som helst tecken på att det kommer vara bra

Men
Du
>>
>>53186132
Nu hänger jag inte med
>>
File: 1437440582836.jpg (49 KB, 600x902) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437440582836.jpg
49 KB, 600x902
>Mest casual, men kör en del smart casual när jag har seminarier eller annat på universitetet som inte är föreläsningar
>>
File: 1450904045189.jpg (80 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450904045189.jpg
80 KB, 640x640
>>53186163
Vad kan vi säga, vita kvinnor är gjorda för arabisk kuk
>>
>>53186174
Gillar bara allt som har med egyptiska gudar att göra, riktigt intressant. Enda anledningen till att jag spelar SMITE favä
>>
>>53186177
:^)
>>
>dkn inget enat norden
>dkn tråden är skittråkig och skitnödig just nu
Helvete.
>>
File: frett.png (91 KB, 550x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
frett.png
91 KB, 550x375
K-kan jag få ett (You)?
>>
>>53185891
Glöm inte att breva den här favä.
>>
File: 154765864745768.gif (533 KB, 146x146) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
154765864745768.gif
533 KB, 146x146
>>53186177
bokstavligen ingenting har väl läckt ut?
kan man få en blåpaj så är jag nog nöjd
>>
>>53186285
(You)(You)(You)(You)(You)
>>
>53186285
inte idag
>>
File: 1449465658568.jpg (149 KB, 494x698) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449465658568.jpg
149 KB, 494x698
>>53186285
Hej anon.
>>
File: 1447617210479.jpg (138 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447617210479.jpg
138 KB, 1920x1080
>K-kan jag få ett (You)?
>>
>>53186285
Visst
>>
>>53186285
Klart du kan sötis :3c
>>
>>53186362
Visst
>>
File: 142437533472.jpg (64 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
142437533472.jpg
64 KB, 600x600
>halva tråden tror att Smögen är någon slank feminin fjolla med en tight röv
>hans ansikte när han egentligen är en tjock nackskäggnörd
>>
>>53186410
>halva tråden tror att Smögen är någon slank feminin fjolla med en tight röv
Det är ett jagjag din dipp
>>
>>53186282
https://www.youtube.com/watch?v=uDjt-p8Xsuk
här får du söta anon :3
>>
>>53186410
Smögen snälla. Jag bryr mig inte hur du ser ut. Jag vill bara att du ska breva en bild av någon kroppsdel.
>>
File: 1423476976682.png (413 KB, 474x528) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423476976682.png
413 KB, 474x528
>>53186350
>85
>inte idag
>>>
> Anonymous 01/06/16(Wed)19:07:18 No.53186350▶
>File: 1449465658568.jpg (149 KB, 494x698)
>>>53186285
>Hej anon.
>>>
> Anonymous 01/06/16(Wed)19:07:33 No.53186362▶>>53186398
>File: 1447617210479.jpg (138 KB, 1920x1080)
>>K-kan jag få ett (You)?
>>>
> Anonymous 01/06/16(Wed)19:07:50 No.53186372▶
>>>53186285
>Visst
>>>
> Anonymous 01/06/16(Wed)19:07:56 No.53186378▶
>File: 79674b8798dc67dacd92c7847(...).png (661 KB, 992x1403)
>>>53186285
>Klart du kan sötis :3c
>>>
> Anonymous 01/06/16(Wed)19:08:15 No.53186398▶
>>>53186362
>Visst
>>>
> Anonymous 01/06/16(Wed)19:08:27 No.53186410▶
>File: 142437533472.jpg (64 KB, 600x600)
>>halva tråden tror att Smögen är någon slank feminin fjolla med en tight röv
>>hans ansikte när han egentligen är en tjock nackskäggnörd
>>53186350
>>
>>53186410
Att han är en fjolla kan vi ju dock fastslå utan tvivel.
>>
File: 1451029070651.jpg (57 KB, 805x1338) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451029070651.jpg
57 KB, 805x1338
>>53186350
>85
>inte idag
>>>
> Anonymous 01/06/16(Wed)19:07:18 No.53186350▶
>File: 1449465658568.jpg (149 KB, 494x698)
>>>53186285
>Hej anon.
>>>
> Anonymous 01/06/16(Wed)19:07:33 No.53186362▶>>53186398
>File: 1447617210479.jpg (138 KB, 1920x1080)
>>K-kan jag få ett (You)?
>>>
> Anonymous 01/06/16(Wed)19:07:50 No.53186372▶
>>>53186285
>Visst
>>>
> Anonymous 01/06/16(Wed)19:07:56 No.53186378▶
>File: 79674b8798dc67dacd92c7847(...).png (661 KB, 992x1403)
>>>53186285
>Klart du kan sötis :3c
>>>
> Anonymous 01/06/16(Wed)19:08:15 No.53186398▶
>>>53186362 (You)
>Visst
>>>
> Anonymous 01/06/16(Wed)19:08:27 No.53186410▶
>File: 142437533472.jpg (64 KB, 600x600)
>>halva tråden tror att Smögen är någon slank feminin fjolla med en tight röv
>>hans ansikte när han egentligen är en tjock nackskäggnörd
>>53186350
>>
>>53186315
>bokstavligen ingenting har väl läckt ut?

Lite det som var min poäng

Baserat på premissen och trailern så förutspår jag att det kommer vara än mer människocentriskt än de tidigare spelen. Sci-fi under 2010-talet handlar inte om mångfald i form av utomjordingar, utan om att tävla i progressivitets-VM genom att kvotera in så många bögar/transor/svarta män/starka människokvinnor som möjligt
>>
Hur många timmar har fedoraautisten hållt på nu?
>>
Finns en bra finsk dokumentärserie som heter suomi on ruotsalainen.
http://areena.yle.fi/1-1765055
Går alltså att se med svensk text.
>>
runka innan date j/n
>>
File: 1423476300271.jpg (79 KB, 500x625) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423476300271.jpg
79 KB, 500x625
>Hur många timmar har fedoraautisten hållt på nu?
>>
>>53186546
Det är ett skript, så du vet.
>>
File: 1424324645.png (48 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424324645.png
48 KB, 500x500
https://twitter.com/irena_pozar/status/684770946805272576

Nu, detta är vad vi snackar om.

Om hon nu vill krossa patriarkatet och ta kål på våldtäktskulturen. Varför stödjer hon de som är absolut värst patriarkala och har minst respekt för kvinnor?

Det år så jävla idiotiskt.
>>
File: 1423486708299.jpg (7 KB, 207x243) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423486708299.jpg
7 KB, 207x243
>Det är ett skript, så du vet.
>>
>>53186542
>inget har läckt ut
>då måste det vara fullpackat med transor och svarta bögar
ta ditt liv
>>
>>53186633
Haha aa det är därför de prioriterar brev som nämner dem.
>>
>>53186184
Har aldrig fattat
t. alberto barbarossa heller favä
>>
File: 1404050512548.jpg (43 KB, 409x409) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1404050512548.jpg
43 KB, 409x409
/^>[A-ZÅÄÖ].*$/
>>
>>53186671
Det är ett skript, vet att du inte tror på mig men. Bevis finns ovan, kolla.
>>
>>53185433
>vara del av IC
Nej tack.
>>
File: 1423477093248.jpg (59 KB, 512x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423477093248.jpg
59 KB, 512x512
>Det är ett skript, vet att du inte tror på mig men. Bevis finns ovan, kolla.
>>
File: 16585947457659567.png (36 KB, 528x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
16585947457659567.png
36 KB, 528x270
>>53186635
>antirasism
>inte hat mot vita
välj en favä
>>
Finns det kvinnor som tänder på små killar?
>>
Varför finns negrar?
>>
>>53186792
>antyder att feminister inte bara riktar sig mot vita män för att det är säkert och konsekvensfritt
Det må vara patetiskt men föga förvånande.
>>
File: 135543888454.jpg (86 KB, 624x658) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
135543888454.jpg
86 KB, 624x658
>>53186792
>1000 arabiska män ofredar kvinnor i Köln
>feminister börjar snacka om vita män och att de också kan våldta

Nästan som i försvar av invandrarna. Krukmakeri.

Man skulle ju kunna tro att feminister skulle vara lite tacksamma mot de männen som är mest för jämställdhet. Men icke sade Nicke.
>>
>>53186860
billig/gratis arbetskraft
>>
File: 1394181370293.png (211 KB, 534x627) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1394181370293.png
211 KB, 534x627
Idag har jag cuckat en babbe :D
>>
>>53186808
Menar du småkillar eller små killar? Har säppo på snabbuppringning bara så att du vet.
>>
File: 1429348768904.png (1 MB, 1191x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429348768904.png
1 MB, 1191x1080
>>53186665
>Vad är trender
>Vad är Bioware:s senaste rad spel

haha ok Anon, du är välkommen att äta min röv när det visar sig att jag har rätt ;>
>>
File: 1439922563894.gif (550 KB, 278x227) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439922563894.gif
550 KB, 278x227
>>53186792
>blir lite upprörd när man ser såna saker på twitter
>inser att det är en pytteliten minoritet som de flesta inte tar seriöst

Känns bra. Älskar att vara en vit man.
>>
File: 12363542354745.jpg (55 KB, 750x597) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12363542354745.jpg
55 KB, 750x597
>>53186888
>feminister skulle vara lite tacksamma mot de männen som är mest för jämställdhet
kek
>>
>>53186903
berätta anon, nu gjorde du mig nyfiken
>>
Vad behöver man göra för att stoppa invasionen?
>>
>>53185433
Var läser jag detta?
>>
File: 1425778394521.jpg (780 KB, 1280x1899) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425778394521.jpg
780 KB, 1280x1899
>>53186410
Oj jävlar Anon, du fick mig visst

>dkn väger bokstavligen 200 pannor
>>
>>53186956
>ta bort "man skulle ju kunna tro"

Men du.
>>
>>53186962
ladda bössan och fatta mod favä
>>
>>53186665
Men har du spelat BioWares andra spel eller? Har du ens hört talas om företaget innan eller?
>>
File: 1452091419866.jpg (63 KB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452091419866.jpg
63 KB, 640x360
>du kommer aldrig vara yukaris husdjur
>>
>>53186572
snälla svara
>>
>>53186962
Bygga en mur.
>>
>>53186983
Jag är väldigt söt pojke. Snälla bli ihop med mig.
>>
File: 134654756846.jpg (110 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
134654756846.jpg
110 KB, 1920x1080
>>53186917
>Bioware:s senaste rad spel
fast anon i det senaste av deras spel så fick vi ju vad som kan liknas vid nya utomjordingar
dessutom kan du hålla din mansröv för dig själv favä
du blir inte en söt flicka bara för att du sötbrevar
>>
File: 1435154212011.jpg (93 KB, 539x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435154212011.jpg
93 KB, 539x960
>dkn var på busshållplatsen
>dkn såg en arab börja tafsa på en tjej
>dkn gick fram och tog tag i hans hand och sa
>"hörru du var håller du på med"
>dkn tjejen visste inte ens att han rörde henne och blev chockad men också glad över att jag stoppade hela händelsen
>dkn blev belönad med kaffe och bullar
Känns bra mann1
>>
>>53187022
Nej, du blir mer kåt och självsäker om du inte runkar innan.
>>
>Antyder att det finns någonting dåligt med att vara en vitknäkt

mm människors jämställdhet är jäääättteehemskt.

Snälla åk tillbaka till medeltiden med er
>>
>>53187012
Den hemskaste donken.
>>
File: 1451992547155.gif (9 KB, 448x539) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451992547155.gif
9 KB, 448x539
>>53186572
N
>>
>>53187088
>människors jämställdhet
kek
>kvinnor
>människor
finns en anledning till att det inte heter kvinniskor
>>
>>53185200
det hade varit rasbilogi anon
>>
File: 1440601267344.jpg (138 KB, 940x785) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440601267344.jpg
138 KB, 940x785
När skall manskultingar lära sig ;)
>>
>>53187080
>>53187110
>kåt och självsäker
Det är ju problemet, då kommer det antagligen bli ett engångsligg istället.
>>
File: Therese Johaug.jpg (971 KB, 3140x1984) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Therese Johaug.jpg
971 KB, 3140x1984
Lader de svenske jentene opp til neste langrennslop?
>>
>>53187054
Är du säker? Detektiv Anon har ju nämligen dechiffrerat ett internetpersona och genom det listat ut att jag i själva verket är stor som en buss
>>
>>53187109
Skulle gärna doppa min kuk i henne, om du förstår vad jag menar.
>>
>>53187149
Det beror ju på vad du gör efteråt
>>
>>53187072
vad för bullar? :^)
>>
File: 1440338802867.png (667 KB, 607x797) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440338802867.png
667 KB, 607x797
>Det är ett skript, vet att du inte tror på mig men. Bevis finns ovan, kolla.
>>
>>53187012
>du kommer aldrig transporteras till gensokyo och leva under yukaris skydd och träffa alla underbara tåhåflickor
>du kommer aldrig vara lycklig
>>
File: 1423486245011.jpg (235 KB, 1298x1440) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423486245011.jpg
235 KB, 1298x1440
>Lader de svenske jentene opp til neste langrennslop?
>>
File: 14154357951.jpg (52 KB, 385x471) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14154357951.jpg
52 KB, 385x471
>>53187072
>inte bara låta det hända
>>
VAR LÄSER JAG IC MANIFESTET GRABBAR!??!

VAR FAN LÄSER JAG DET!?
>>
File: 1434291523502.jpg (7 KB, 180x180) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434291523502.jpg
7 KB, 180x180
/^>[A-ZÅÄÖ].*$/
>>
File: 1393478369166.jpg (98 KB, 500x415) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1393478369166.jpg
98 KB, 500x415
>dkn ensam och vill ha sällskap
KVÄÄÄ VARFÖR ÄR JAG ENSAM
>>
File: 1449838259539.jpg (110 KB, 852x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449838259539.jpg
110 KB, 852x1136
>dkn ingen minderårig vänsterfeminist-fv med självskadebeteende att ha ett destruktivt sadomasochistiskt förhållande med
>>
>>53187146
svaret är ju aldrig så varför ens spamma det ;___;;;;;;;;;;;

t. upprörd manskulting :D ^^
>>
Ööööh ska man stoppa en citronskiva i ett glas rom och cola?
Frågar åt en väninna.
>>
>>53187364

>>53187364

>>53187364
>>
>trådarna har varit såhär i snart en vecka
>>
>>53187358
bara om man är bög
>>
Fedoragräns nådd
>>
>>53187295
>han har inte betalat in medlemsavgiften
>>