[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 510
Thread images: 144
File: PovItpS.png (141 KB, 512x483) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
PovItpS.png
141 KB, 512x483
Riktiga Negertimmar
>>
Om jimpan är "nice" då vill jag inte ens veta vad jag är
>>
tåhå
>>
File: 1444772065797.jpg (43 KB, 319x310) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444772065797.jpg
43 KB, 319x310
>>53159194
Du är

fin
>>
Den här jävla skitalgoritmen känns som något nyheter24 skulle slänga upp för att beta bilder och ge vita män låg poäng.
>>
>>53159180
En anon som alltid brevar om "hennes" flickvänner och "forbidden love".

Men "hon" har aldrig brevat bevis.
>>
File: 1.jpg (37 KB, 462x503) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.jpg
37 KB, 462x503
Helt klart något fel här.
>>
File: Screenshot_2.png (287 KB, 503x687) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Screenshot_2.png
287 KB, 503x687
>inte gudalik
>>
>>
File: 1383728472776.png (64 KB, 642x656) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1383728472776.png
64 KB, 642x656
>>53159297
>folk som inte bara antar att alla intressanta anons är karaktärer skapade av Knivanon och bara rullar med det

Ifrågasätt inte. Han har en plan för oss alla.
>>
>>
Vad tycker ni om min fv grabbar?
>>
>>53159434
hmm..
>>
WORLD CHAMPIONS AND YOU AIN'T EVEN GOT MEDALS AHAHAHAHAHHAHAHAA
PS. i still love you guys
>>
>>53159434
hur mycket tar du för henne?
>>
>>53159526
.|.
>>
>>53159434
Name?
>>
>>53159434
Jag har matat algoritmen med så jävla mycket bilder nu på kort tid att det där tror jag inte på.
>>
episkt
>>
>>53159536
is that a middle finger or what?
>>
File: 1451601224442.jpg (156 KB, 663x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451601224442.jpg
156 KB, 663x960
>>53159550
Prova själv familj
>>
>>53159602
its my duck. please suck it
>>
>>53159526
No problems man. I support our team as well. Besides, we removed borstjtj from rink today kaveri.
>>
File: hnng.png (175 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hnng.png
175 KB, 800x600
Helvete, jag visste det
>>
>>53159606
Du knullar mina teorier på hur den här skiten funkar. Det tackar vi för men sjukt anti-intuitiv algoritm.
>>
Insåg precis att jag inte har en enda Martinabild sparad, någon som kan breva en?
>>
>>53159627
Ducks are nice animals

>>53159635
We removed russkie as always. It is our god given duty to remove russkie.
>>
>>53159676
Jag tror faktiskt den mäter fettprocent i ansiktet.
>>
>>53159734
>Ducks are nice animals
my dick my friend, my dick.
>>
File: kropp.png (125 KB, 165x313) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kropp.png
125 KB, 165x313
Hur lång tid tar det att få den här kroppen om man börjar från vanlig smalfet?
>>
>>53159734
It really is. Nothing pisses me off more than Finland losing against Russia in hockey.
>>
>>53159786
Hur lång är du?
>>
>>53159786
1 år kanske

t. mästaren på att gissa
>>
>>53159806
190cm 75kg
>>
>>53159786
Beror på nivå av disciplin, hur mycket pisk du kan ta och ifall din kropp omsätter protein effektivt.
>>
>>53159781
Your dick is not a nice animal

>>53159793
We don't lose against russkie, only kill
>>
>>53159840
Den killen du brevade är lika lång som carlanderska.
>>
>>53159786
2-3 år av normalhård träning
>>
File: 1442079971427.png (439 KB, 1000x563) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442079971427.png
439 KB, 1000x563
>>53159840
Det tar längre tid när man är lång
t. 191cm
Men jag skulle gissa på ett år.
>>
>>53159876
xPPP
>>
>>53159856
Vojne.... I have som news for you herra eivät-menetä...
>>
>>53159786
Om du inte är kort och snygg från början så är det ingen idé att försöka

Bara bli fälla
>>
>>53159878
>>53159882
seriöst??
>>
>>53159910
wut
>>
>>53159902
xxxxxpppppppp
>>
>>53159878
>2-3 år av normalhård träning

kek
>>
>>53159786
Ett år
>>
>>53159917
Varför brevar du bild på dig själv utan huvud i tråden? Du måste ju vara uttråkad som fan.
>>
File: rowening.jpg (117 KB, 992x792) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rowening.jpg
117 KB, 992x792
>>53159965
Hade jag brevat bild på mig själv så hade jag nog brevat badbilden eller någon annan där jag ser köttigare ut
>>
är detta kompisposten? isåfall, hejsan kompisposten.
jag har en kompis som gillar att yttra frasen "hell seger ut med blattarna favä", är detta är normalt beteende för män i cargobyxor?
skulle blivit jätteglad med ett svar!
MvH johan
>>
File: baserad.jpg (70 KB, 576x738) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
baserad.jpg
70 KB, 576x738
topp kek
>>
>>53160181
Är det här ett sånt där våldtäktsskämt?
>>
>>53160226
aa jävligt problematiskt
>>
File: laura.jpg (20 KB, 610x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
laura.jpg
20 KB, 610x300
>>53160181
>>
>>53160181
>Markoolio
vem?
>>
>>53160118
Ta litet gratis och bättre bete
>>
>>53159840
Spökliga skelett.
>>
>>53160273
>>Markoolio
>vem?
snälla gyckla
>>
>>53160268
How salty have the russian posters been? Not seen too many of them lately.
>>
>>53160323
https://www.youtube.com/watch?v=9SfkuixZmZM

>antyder att det är dåligt att inte veta vem detta är
>>
>>53160273
Är du född på 2000-talet eller?
>>
>>53160333
look here and see the butthurt for yourself (it's delicious)
>>53157675
>>
>>53160371
Är inte alla i tråden det?
>>
>>53160367
>>antyder att det är dåligt att inte veta vem detta är
ja det är dåligt att inte veta vem markoolio är. Du kan inte vara så gammal

https://www.youtube.com/watch?v=DHzdWcJ9_N8
>>
Jimmie Akkesson and the Sweden Democrats are scum and should die.

STEFAN FOR LIFE.
>>
>>53160438
DELETE THIS
>>
>>53160382
Minä rakastan sinua
>>
>>53160367
Känns ju helt rätt för en sån fjällWT som markoolio i och för sig.
>>
File: Sverige ledsen.png (63 KB, 997x880) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Sverige ledsen.png
63 KB, 997x880
>>53160438
delete this
>>
>>53160438
Their policies are basically bernie sanders economics. You are trolling, I am not.
>>
>>53160485
men du

Han växte upp i förorten i stockholm
>>
>>53160484
Jag älskar dig också min svensk bror
>>
File: sverigesak.jpg (67 KB, 339x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sverigesak.jpg
67 KB, 339x480
>>53160484
jag älskar dig också! (inte bög)
>>
File: Löfven.jpg (26 KB, 698x465) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Löfven.jpg
26 KB, 698x465
>>53160438
Jaa, ut med packet in med facket!
>>
>>53160566
>>53160568
remove borstjtj from rink was succesful. I also think that regardless what happens with the memederby between sweden and finland, after that is done as long as russia loses to one of those both countries are happy.
>>
>>53160527
Haha, as if the Sweden Dems differ in anyway economically except for the bigotry against immigrants. The only economic policy the Sweden Dems support is economic discrimination against immigrants and using settlement funds to settle immigrants to "other places".
>>
>>53160622
the only economic policy that the Sweden Dems differ from the Soc Dems is**
>>
>>53160622
>economic discrimination against immigrants

explain please
>>
>>53160622
What kind of economic policies are discriminating against immigrants?
>>
>>53160617
I have not seen as many happy (drunk) finns as today in a long time (defeated both you and ivans and also won gold woooooo, I also am drunk and happy)
>>
Sverigetråden består enbart av tonårsfjortisar och diverse homofiler, Krautchans /int/ är det enda icke-värdelösa bildbrädet i dagsläget.

Krautchan:
-Spede Pasanen
-Spurdo spärde sprölölölö
-Topkek
-WEBM filer med ljud
-Dödsknarkarnazistiskultrarasism uppmuntras
-Hemsidan ägs av auktoritära tyskar, till skillnad från 4chan som ägs av japanska pedofiler som nyss förvärvat den från en amerikansk jude

4chan:
-Psykiskt instabila ateister
-Snubbelkoder
-Guldkonton som kostar pengar
-ayy lmao baka desu senpai
-”Pojkfitta”
>>
>>53160687
Yes. Now you are right on the money. They are social democrats minus culturral marxism. But still socialist.
>>
>>53160711
Finns det en sverigetråd?
>>
>>53160711
Stick dit då ditt jävla cp
>>
>>53160707
In a way, russia can go fuck itself.
>>
>>53160711
Men stick bara din stormbög. Det är ju perfekt. Vi slipper dig. Du slipper oss.
>>
>>53160768
Ingen aning, kopierade det från nån nordfrontkommentar favä. Rätt pinsamt då alla de där jagjagsen kommer från Ylilauta egentligen
>>
>>53160801
In every way, döda ryssjävels
>>
>någon håller på och stampar runt i lägenheten nedanför
Låter inte som att det är mer än en person, så det är ingen fest på gång eller så. Antagligen någon knarkare
>>
>>53160836
kan vara ett spöke
>>
Nästan varit vaken i 24h och inte ett dugg trött. Vad göra?
>>
File: 1452028774014.jpg (2 MB, 2787x2719) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452028774014.jpg
2 MB, 2787x2719
How many of these Swedish gentlemen are itt right now?
>>
>>53160874
Hur vet man det?
>>
>>53160928
post regularly or are here once a year?
>>
>>53160928
me to the left
>>
>>53160930
om du har steg sent på natten eller om det låter som något drar något över golvet
>>
File: forbidden love 24.jpg (154 KB, 500x666) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
forbidden love 24.jpg
154 KB, 500x666
>>53159297
>>53159420
Ord gör ont.
>>
>>53160830
If they became western european I would forgive their shenanigans. But they have a homo sovjeticus attitude to everything. SO hf gl.
>>
Alla blattar är inte dumma
>>
>>53160928
Gross. Only three of them are cute and worth fucking.
>>
>>53160961
>right now
>>
>>53160997
NO. you never forgive russkie. They must all perish in nuclear fire (especially the finno-ugric traitor ones)
>>
>>53160711
>stormsnorrarna klarar inte av tugget
>försöker omdirigera trafiken till en sämre syjunta för tornedalsfinska änkor
>>
>>53160981
Du som är något slags bög. Mitt ex onanerade väldigt ofta till lesbisk porr och femdom. Ändå så valde hon att vara ihop med mig och såvitt jag vet så både har hon inte någon sexuell kontakt med kvinnor och har aldrig haft heller. Hon gillar kuken helt enkelt.

Varför onanerar hon till lesbisk porr ifall hon är straight i övrigt? Sedan hävdar att hon är extremt straight. Förklara.
>>
>>53160928
Dala såg så oskuldsfull ut på den tiden.
>>
>>53160971
>steg sent
Det här är mer arga trampningar dock
>eller om det låter som något drar något över golvet
Inget sånt tack och lov

Verkar ha lagt sig nu. K-kanske bara var rören?
>>
>>53160981
Breva en tidsstämpel då. Anon har ju fan inte ens varit otrevlig eller elak.

Eller sluta upp med gycklet och fiska (du)n.
>>
Lärde sig jänkaren svenska till slut?
>>
>>53161024
Impossible to know since nobody really is tripping.
>>53161039
you do know the mari people are oppressed as fuck from their russian appointed governor who want to force them to speak slavic instead of finno-ugric mari? The mari people actually get supported by estonia and finland. Here is a vid of how they are trying to keep their culture alive: https://www.youtube.com/watch?v=HsTACGVoNLw
>>
File: 1397043475483.png (65 KB, 331x429) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1397043475483.png
65 KB, 331x429
>>53161039
jag tycker

>>53161039
stop being so hostile you drunk faggot lmao
>>
>>53161088
>Det här är mer arga trampningar dock
var väl någon som vakna och behövde gå på toa.

Minns att jag bodde på ett "hotell" i London och man hörde fotsteg och möbler som drogs omkring ovanför mitt rum. Var riktigt läskigt favä
>>
File: nordens skald.gif (1002 KB, 493x263) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nordens skald.gif
1002 KB, 493x263
Båndet har blitt kuttet
Jeg kan ikke stå, eller snakke
Jeg kan ikke krype, eller tenke
Jeg forsoker igjen
Og igjen
Og igjen!
>>
>>53161112
>Eller sluta upp med [att] fiska (du)n.

Var tror du att vi är?
>>
>>53161158
Vem bryr sig? Jänkare är skräp.
>>
File: bokerface.jpg (9 KB, 184x184) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bokerface.jpg
9 KB, 184x184
>>53161165
meant to quote >>53160981
>>
File: blair2.jpg (74 KB, 585x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
blair2.jpg
74 KB, 585x900
Blair favä
>>
>>53161191
Jo, men vi vet ju att du gycklar mann1. Varför håller du på hela tiden? Du är ju som fedorabrevaren.
>>
>>53160981
Dra åt helvete din charlatan
>>
>>53161159
V-vem skulle förtrycka sådana sötpajer?
>>
>>53161251
Någon som rollspelar lesbisk är mindre cancer än alla som tjafsar om pojkfitta, är oironiskt vänster och alla blattarna.
>>
>>53161078
Halva tråden onanerar till stor svart man på liten svart kvinna, och sen hävdar de att de är exremt nazistiska. Vad vet jag, folk gör vad de gör.

>>53161277
>>53161251
(K)
>>
>>53161290
I ryssland förtrycks de stenhårt för att de pratar ett annorlunda språk men i övrigt sköter sig och har alltid varit rätt fredliga emot ryssarna. Ryssen är litet som en vit neger. Han kommer störa dig tills han kan slå dig utan att du gör motstånd. Finnarna är helt ärligt de som läst av ryssarna bäst och varit bäst på att inte väcka vodkanegrernas vrede.
>>
>>53161321
Jag upplevde också denna porrvana som något udda.
>>
>>53161308
Det är ju snarare ännu mer desillusionerat favä.
>>
>>53161393
nej det handlar baa om att bete yous och att jävlas med folk. Att autisterna i tråden inte fattar det är otroligt. Det är nästan så att man funderar hur nya de är till internet och livet.
>>
godnatt grabbar :3
>>
File: 1445037204452jpg.jpg (105 KB, 640x627) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445037204452jpg.jpg
105 KB, 640x627
>>53161321
>Halva tråden onanerar till stor svart man på liten svart kvinna

Var lite diskret med ditt gycklande favä, det här är pinsamt
>>
>>53161462
Night sissy boy.
>>
Allt är inte skit i ryssland, smårepublikerna har ofta ett mycket rikt kulturliv

https://www.youtube.com/watch?v=NVZDB3AaW-4
>>
>>53160999
fel
>>
>>53160999
Det är sant. Tillräckligt många blattar är ett problem vilket gör attman kan släppa in slaver, vita från europa. Resten håller man borta.
>>
File: timmy.jpg (44 KB, 719x544) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
timmy.jpg
44 KB, 719x544
TIMMY ÄR EN VANLIG GRABB SOM INGEN TYCKS FÖRSTÅ
>>
>>53161463
Haha kolla på den tigern, han gör armhävningar lol
>>
>>53161168
>var väl någon som vakna och behövde gå på toa.
Höll på i upp emot en halvtimme. Aja
>>
File: Vicky.jpg (45 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Vicky.jpg
45 KB, 640x480
>>53161578
MAMMA, PAPPA, VICKY BARA GORMAR OCH GÅR PÅ
>>
tjänns bra att vara hem igen
>>
>>53161503
hej min autistiska vän
varför är du vaken och kollar på sånt här skit 0400?
jag vet vad som driver mig att kolla på ytvideos om karelska trollkonst vid den här tiden
men vad driver dig?
>>
>>53161626
BR
>>
>>53161626
>dkn inget fräscht Big O mixtape att somna till
>>
>>53161632
tummen är inte urknullad ur röven.
>>
>>53161626
sällsynt flagga
>>
>>53161660
>julgran
>sällsynt
Hur ny är du?
>>
>>53161643
shhh det sover
Tänker överraska henne på morgonen
>>
>>53161660
öh, nä
>>
>>53161675
Istället för att kalla folk nya, eller fråga dem retoriskt hur nya de är. Kan du inte vara litet innovativ, som kanske skoja om att libanon är ett jävla söderhavsland och ligger nära australien eller annan fuktig plats där alla sällsynta flaggor finns. vad vinner du ens på att tjafsa på nybögen om att han är nybög? Ifall du är autisten som rollspelar med >>53161610
>>53161578

så totalt glöm vad jag sade, då rollspelar du bara igen men med andra karaktärer.
>>
File: azunyan pepsi.png (201 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
azunyan pepsi.png
201 KB, 400x400
>>53161626
Hur gick resan? Såg att du brevade tidigare om att det var problem med något plan.
>>
>>53161626
Tjabba Libanon. Ser du på Ironblooded Orphans?
>>
>>53161748
>libanon är iranon
>Han åkte till israel
>blev utkastad
>hezbollah lol vad gör du här, du är full!
>fick åka tillbaka till sverige
>nu hemma i libanon
>>
>>53161012
none of them would fuck you except maybe bbq tbqh family
>>
File: sabel bara.png (250 KB, 877x910) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sabel bara.png
250 KB, 877x910
Grod natt
>>
>>53161728
>3 (Du)n i ett brev
tack :3
>>
http://www.celebritytypes.com/big-five/test.php

Vem är ni?
t. James Madison
>>
>>53161748
Missade mitt plan fast fick boka en anan plan senare på dagen
Alt brev bra i slutet
>>53161779
RAISE YOUR FLAG
>>
File: Saber scared.jpg (104 KB, 817x813) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Saber scared.jpg
104 KB, 817x813
>>53161808
BLACKED
>>
>>53161784
Det hade varit en kul spin på hela berättelsen.

>>53161808
GN senpai.
>>
sluta ge homonegern (du)n han är verkligen den värsta ameritjockisen vi haft
>>
File: StarDiffusion.jpg (48 KB, 464x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
StarDiffusion.jpg
48 KB, 464x720
>>53161891
>>
https://www.youtube.com/watch?v=jNXWhFTUPE4&ab_channel=SargonofAkkadLivestreams

Milo talar om Sverige
>>
File: bakning med sakuya.png (1 MB, 1000x1399) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bakning med sakuya.png
1 MB, 1000x1399
>>53161832
>Alt brev bra i slutet
Skönt att höra. Skulle du komma tillbaka till Sverige inför NDT förresten?
>>
>>53161891
Alla amerikaner är fan cancer favä.
>>
File: 1446118458146.png (2 MB, 1601x2538) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446118458146.png
2 MB, 1601x2538
Jag vill knulla nero
>>
>>53161918
är det pga kugg hjulet som du överger klas lund?
>>
>>53161918
NDT?
>>
File: 1422398143039.png (598 KB, 584x746) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422398143039.png
598 KB, 584x746
>>53161941
Me too desu. The blacks can keep that coalburner Artoria.
>>
>>53161952
Jag är fortfarande nationalsocialist men jag avskyr snorungar från /pol/ som spammar politik och rashat dygnet runt. Det finns ingen anledning att vara otrevlig mot folk bara för att de är icke-svenskar.

>>53161969
Nationaldagsträffen. Hade för mig att du nämnde något om att besöka den.
>>
>>53161822
Jag fick theodore roosevelt.
>>
>>53161994
Nej nej, kommer inte tillbaks tills kanske augusti
>>
>>53161994
hur ska man ens veta när det är ni och inte /pol/
>>
>>53162051
De flesta snubblarna som är stenhårda NS är ofta rätt trevliga och försöker förklara sin politik. Vi andra anons som skiter i det där med NS bara går full hell seger i varje diskussion för vi bryr oss inte.
>>
>>53162093
>förstöra för andra
obror
>>
File: theodore.png (107 KB, 724x518) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
theodore.png
107 KB, 724x518
>>53161822
>>
>>53161994
>J-jag är en riktig Stormsnorre!!
>Nej jag är!!!
Ärligt talat ni är lika mycket cancer hela bunten
>>
File: 42987110_big_p0.jpg (63 KB, 625x875) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
42987110_big_p0.jpg
63 KB, 625x875
>>53162040
Okej, vad synd. Det hade varit kul att träffa personen med bäst 2dsmak i tråden.

>>53162051
Varken jag, Solkors eller Viking brevar politik så om du ser någon stormböga så kan du utgå ifrån att det är någon från av cancerstormbögarna från /pol/. Det finns såklart undantag som när Viking har tillrättavisat något påstående eller när någon anon har ställt seriösa frågor med et är ytterst sällan.
>>
>>53162130
Ifall du går till en anonym bräda för att vara seriös är att en anonym på skoj och på allvar brevar litet sieg heil ditt minsta problem.
>>
>>53162160
Jag är den enda bekräftade medlemmen i Motståndsrörelsen som brevar i tråden och jag anser personligen att stormandet i tråden är en cancer, bortsett från vissa icke-forcerade jagjag som kan vara underhållande i lagom dos.
>>
>>53162273
Du är fullt medveten om att ifall det någonsin blir HeRaKr kommer det bli som i tråden. Dödspatruller av svensson utan disciplin och blattar som typ blir rånbögmördade bara pga hudfärg.
>>
File: 1452024744263.jpg (131 KB, 485x458) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452024744263.jpg
131 KB, 485x458
https://www.youtube.com/watch?v=v2Qeov-VUpU&feature=youtu.be

Det fötter
>>
>>53162346
Vad är det journalisterna från värsta korea käbblar om? Jag ser litet random utrustning och några risnegrer i ett radioaktivt vattenmelonsfält.
>>
>>53162395
De har framgångsrikt provsprängt en vätebomb
>>
>>53162311
Ja, tyvärr.

Jag vill också påpeka att jag har full förståelse för att en del personer i tråden är upprörda och missnöjda med invandringen men det är ingen ursäkt till att bete sig illa och vara otrevlig. Jag har sett folk som sitter och hetsar mot Ödlan, Dejtis och så vidare trots att de själva har blivit bemötta med respekt. Visst får man tolerera att det blir en del tugg på nätet och då speciellt på kanalen, men man behöver ju inte bete sig som en komplett idiot för det.

>dkn sitter och skriver långa brev klockan 5 en onsdagsmorgon som typ ingen kommer läsa
Att vända om dygnet var ett misstag.
>>
>>53162441
Har vi video på själva detonationen? Går inte spola tillbaka i sändningen.
>>
>>53162441
Jag hoppas du sitter ned anon. Jag har en hemsk tanke på gång.

Tänk dig en värld där nordkorea var så jävla bisarra som de är nu, men lägger pengarna på mat till medborgarna, utbildning, läkare och levnadsstandard.

Det vätebombsexperimentet har nog kostat ett antal tusen dödsfall i svält.
>>
>>53162497
berätta om Yc träffen
hade du verkligen haff på g?
var han verkligen obror
>>
>>53162497
Alla som brevar vad som helst i tråden får skit för det. Är man här och inte är härdad nog för det bör man nog lämna helt ärligt. Även mysbögar som dejtis och ödlan ifall de inte kan hantera det. Dejtis debatteknik är så jävla jobbig och ohederlig att han faktiskt förtjänar att få ett par hinkar med skit över sig.
>>
>>53162513
Vi lägger inte pengar på konstiga saker i väst eller?

Ser ingen poäng i att bajsa på nordkorea
lite som att sparka på någon som ligger ner
sen är situationen där extremt advancerad och det är knappast så att det kan gå full demokrati bara sådär

Sydkorea är också kukar som producerar hur mycket anti-nord propaganda som helst också
>>
>>53162621
>shilla för nordkorea

Jag ser all poäng i att både låta den nordkoreanska staten överleva som buffertzon men också att användas som argument emot idioter som vill ha allt för mycket socialism.
>>
>>53162535
Att vi träffade en chilensk tjej på nyårsafton var sant och att Solis kallade henne en normalflata och sa att Chile var en skit är också sant. Sen är det kanske inte så jättetroligt att jag hade någon chans där, men det spårade ur iallafall.

Efter att hon blivit sur så gick vi hem och någon (några? minns inte) började spinna vidare på händelsen med berättelser om att Solkors var utelåst. Det var extremt lågkvalitativa brev men klockan var runt 4 på nyårsnatten så det är väl sånt som händer. :^)

>>53162578
De är nog härdade nog, men min poäng är att om det faktiskt finns andra seriösa nationalister här så bör de se över sitt sätt att agera i tråden och inse att det inte är ett politiskt debattforum där man vinner genom att vara så vulgär som möjligt.
>>
>>53162695
>vilja ha ens lite socialism
>>
>>53162740
hur fulla var ni egentligen? satt ni verkligen och brevade i tråden hela kvällen på varsin skärm?
>>
>>53162740
Ifall han verkligen velat avtrycka skulle han oironiskt hyllat pinochet och hålla masken.

Lycka till att hitta seriösa nationalister här i den här tråden. Du hittar stormisar och typ radikaliserade åttaklövern här. That's it. Några blattar och några oironiska vänstershills också men de blir så råmobbade att det bara är roligt att uppdatera tråden.
>>
>>53162741
Ja du. Det är baa autistiska libertarianer som inte vill ha någon form av stat. De Icke-autistiska brukar argumentera för en minimal sådan med litet skyddsnät.
>>
>>53162815
>hur fulla var ni egentligen?
Vi var extremt fulla.

>satt ni verkligen och brevade i tråden hela kvällen på varsin skärm?
Nej, det var inte så att vi satt vid dattan hela träffen. Några brev slängdes iväg från mobilerna när det fanns tid över men annars umgicks vi med varandra. Det var riktigt trevligt även om vi gick för långt ett par gånger, men det är väl sånt som hör fyllan till.
>>
>>53161822
George H. W. Bush
>>
File: image.jpg (44 KB, 450x359) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
44 KB, 450x359
where in sweden can i find a girl like this?
>>
>>53163080
my computer cache haha lol
>>
>död tråd
kväs
>>
helt sjukt, vaken i 24 timmar nu, varför??

har sovit 9-12 timmar i en vecka i rad dock, kanske var för utvilad eller nåt
>>
Döööd tråd favä
>>
>>53163702
>helt sjukt, vaken i 24 timmar nu, varför??
Inget ovanligt.
>>
Godmorgon tråden :3
Unnade mig en liten sovmorgon eftersom det är sista dagen innan skolan börjar. Ska plugga lite och städa mitt rum, vad ska ni göra idag?
>>
>>53164358
>klockan är 06
j-jaha man kanske ska lägga sig då
>>
jag fikade med mccauley

FÖR EN HALVTIMME SEN
>>
File: 1452051929678.jpg (121 KB, 653x1012) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452051929678.jpg
121 KB, 653x1012
Det här är inte bra, grabbar. Tyskarna börjar bli mer progressiva än oss. Vid det här laget kommer Tyskland att ersätta Sverige som världens Humanitära Stormakt™.

Vad kan vi göra för att återställa balansen? Införa sharialag? Deportera hela Stockholm till en liten cuckshed i Norrland?
>>
>>53164656
avsätta nazisten romson
>>
>En man i 30-årsåldern har avlidit efter knivskador på Folkungagatan, Södermalm. Polisen utreder mord.

>dkn knivsöder blir en meme igen
>>
File: forsen2.jpg (522 KB, 768x1152) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
forsen2.jpg
522 KB, 768x1152
>>53164684
Fyfan Forsen bor på Folkungagatan, dock är han bara 25
>>
>dkn ingen fv
>>
>>53164656
SHARIAH
>>
>hon hade benis
ligga ändå?
>>
>>53165600
>ändå
>>
>>53165600
så länge det är en tjej gör det väl ingenting?
>>
>>53165625
>>53165660
Den var ganska feminin favä
>>
File: IMG_5103.jpg (665 KB, 1224x1632) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_5103.jpg
665 KB, 1224x1632
God morgon sverigetråden

I apologize my Swedish isn't good enough yet so I can't really type out long posts but...

how the flying fug can I emigrate to Sverige without going to Uni or having a degree or anything. I work in agriculture mostly and was in Sweden for 3 months working (as a volunteer) on a farm but I had to leave. I want to live in Sweden so unbelievably bad. is SAMBO my only option? I'm planning on coming back to work at the farm again and I'd really like to get a job offer but I don't want to pester them...
>>
>>53165743
sorry we just closed our borders
>>
>>53165758
Yes this, you must have syrian passport
>>
>>53165758
>>53165937
Please I'm terribly depressed and lonely and the only time I've been happy was when I was in Sweden. I can't explain it but I just felt a lot better
>>
>>53165600
>>53165727
Står kuken upp så gör det
>>
>>53166003
you'd need to get a job here, possibly through some contacts, and save up a lot to make the move

I think
>>
>>53165743
>>53166003

Fuck off, we're full
>>
>>53159676
är det https://www.instagram.com/moosefix/
>>
File: väder.png (23 KB, 556x470) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
väder.png
23 KB, 556x470
JAAAAAAAA ÄNTLIGEN JAG ÄR SÅ JÄVLA NÖJD!

Nu blir det morgonprommis, tjao
>>
Har inte bajsat på hela året.

Vad göra?
>>
>>53165743
We could switch identities. My life is in the shitter and you'd have to build it from scratch, tho. Do you look swedish?
>>
>>53166721
bajsa
>>
>>53166785
>lantbruk

Det är en mexare
>>
>>53166192
-21 här och helt vindstilla.
Ganska trevligt.
>>
File: 1452065348382.jpg (90 KB, 852x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452065348382.jpg
90 KB, 852x1136
Hur mår du, anon?
>>
>tfw Swedish girl tells you your -sje sound is pretty much perfect after you tell her "sköldpadda"

Not bad for having spent 1 week on Duolingo. Soon able to go to Sweden and steal all your women. (I won't do that though, you guys are cool)
>>
>>53167461
hur får man fv
>>
File: 1452057473907.png (30 KB, 633x758) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452057473907.png
30 KB, 633x758
>>53167461
dåligt
>dkn ingen pv
>>
>>53167520
gook pls
>>
>>53167461
ganska fint

jag mår bra de dagar solen är framme, som idag, och jag ska snart ägna min lediga tid åt en god bok och laga lite soppa till lunch
>>
File: image.jpg (87 KB, 707x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
87 KB, 707x500
>>53167377
>måste jobba
>muttrar lite för att ert är en röd dag idag, men det är akut
>20-
>blåser
>mina kängor är gamla så de läcker värme
>fötterna är som istappar
>glömde att det är röd dag så måste vänta på tåget
>det blir 5 min sent
>dkn våldtagen av vinter-chan
>>
File: 1452034958558.jpg (39 KB, 700x393) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452034958558.jpg
39 KB, 700x393
>>53167529
>>53167533
Jag har det bästa av två världar ~ <3
>>
>>53167587
Kön är binära anon, vad har personen för XY-kromosom?
>>
File: image.jpg (66 KB, 368x425) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
66 KB, 368x425
>>53167587
>inte det värsta av båda
>>
>>53167570
Men tänk på alla shekels du tjänar när de amputerar tårna.
>>
File: image.jpg (135 KB, 736x761) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
135 KB, 736x761
>>53167777
Ja, då kan jag köpa barnstrumpor ist
>>
>>53167461
>>53167587
>>>/lgbt/5501886
>>>/lgbt/5501902
>>>/lgbt/5501922
Kan du sluta bajsbreva i vår tråd nu, ditt hjärnskadade missfoster?
>>
File: jack.png (529 KB, 592x592) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jack.png
529 KB, 592x592
>>53167461
>>53167845
>gå till /mtfg/ för bilder på tansor
>>
Bra tråd, grabbar...
>>
>>53167949
jack en söt. EN SÖT!
>>
File: 1418499066832.jpg (52 KB, 987x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418499066832.jpg
52 KB, 987x720
>Vaknar
>Går ut på Facebook för att kolla mitt flöde
>På toppen, en delning utav en bekant som jag har ställt in att jag vill se så lite utav som möjligt på mitt flöde
>Det är självklart en vänsterextremistisk post om att ID-kontroller ska vara rasistiska i grunden och försöker vinna snyftpoäng
>Ändrar så att jag inte kommer se hans poster eller delningar i mitt flöde överhuvudtaget eftersom de är helt efterblivna
>Laddar om sidan
>Ser samma jävla bild delad igen längst upp i mitt flöde, denna gång av min egna jävla syrra
Det är precis sånt här som får mig att överväga att stänga ner hela mitt Facebook-konto.
>>
File: 12753.jpg (97 KB, 1200x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12753.jpg
97 KB, 1200x1200
Asså ni måste börja runka med Voltaren. Det är så sjukt nice även om det blir lite dyrt.
>>
>>53168521
v-vad är effekten
>>
>>53167461
Built for BLACKED.
>>
>>53168468
>dkn bara någon delad länk från Nyheter idag om Köln i mitt flöde
>>
>>53168673
Uppdatering: hittade denna också. xD osv.
>>
>>53168521
kuken liksom domnar bort lite man får kämpa som fan för att komma men när man väl gör det då jävlar asså
>>
>>53168566
>>53168792
den hamnade fel
sjukt nice är vad det är
>>
>>53168723
TA EN TITT PÅ DET HÄR FOTOGRAFIET
>>
>>53168566
snoppen faller av
>>
File: 1442219762790.jpg (16 KB, 419x244) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442219762790.jpg
16 KB, 419x244
>>53168468
Jag kan själv tillägga att det fanns iallafall personer jag känner som rationellt försöker motivera varför ID-kontroller är dåligt i mitt flöde via sina enga ord. Även om jag fortfarande inte helt håller med dem, så får jag repektera dem för att de argumenterar för sin sak och tänker själva kring saken istället för att dela någonting från Inte Rasist Men och sedan vråla rasist när någon argumenterar emot.

Det ironiska med det hela är att de i den tidigast nämnda gruppen är invandrare själva som faktiskt kan tänka, argumentera och acceptera andra synpunkter, medans de som delar bilder med med citat som jämför personer de hatar med Hitler eller serier av Max Gustavsson är själva kritvita Södermalm-idioter som ser rött vid minsta lilla kritik på deras dåligt uttänkta argument.
>>
>>53168832
JAG LOLLAR VARJE GÅNG
>>
>>53168521
Testa runka med kylgel eller hästbalsam någon gång. Helt otroligt det med.
>>
File: polen är alfa.png (14 KB, 578x137) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
polen är alfa.png
14 KB, 578x137
du hörde det här först
>>
>>53159145
Har nån gjort Martina än?
>>
File: StackarsSolkors.jpg (66 KB, 474x476) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
StackarsSolkors.jpg
66 KB, 474x476
>åker tåg som en ansvarsfull människa
>ett gäng tumblr-nivå vedbodar hoppar på
>mångfärgat hår, luffy-hattar och tjattrar som fan

Någon 2Dare som har insider-tips på hur man avtrycker detta patrask på bästa sätt? Vill inte behöva dra fram pansarskottet i onödan.


>>53162740
>Solis kallade henne en normalflata och sa att Chile var en skit

Den absoluta galningen. En av de roligaste kvällarna i mitt liv.
>>
File: 1449749136813.png (473 KB, 700x989) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449749136813.png
473 KB, 700x989
>>53169891
Har någon av dem ett Naruto-pannband?
>>
>>53169956
Nej tyvärr. Däremot så har de tröjor med Undertale och Steven Universe-tryck. Det är som krukmakeri.
>>
>dkn ensam i gladkatts rum
Vad ska man hitta på?
>>
>>53169891
Jag skulle ha tagit fram min kukri som jag alltid har spänt över bröstet och bara börjat hugga som en galen ursvensk.
>>
>>53170185
Smeta bajs på otillgängliga ställen
>>
>>53170185
pantsu sniff
>>
>>53170185
Rota bland hennes underkläder så klart :3
se om hon har några söta :3
>>
File: 1451910231518.png (50 KB, 368x369) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451910231518.png
50 KB, 368x369
>>53170192
>Jag skulle ha tagit fram min kukri som jag alltid har spänt över bröstet och bara börjat hugga som en galen ursvensk.
>>
>>53170197
>>53170214
Ligger en del underkläder på golvet redan
Ostädat baka
>>
>>53170245
Usch vad äckligt.
>>
>>53170245
>Ligger en del underkläder på golvet redan
>Ostädat baka

fan va vidrigt
t. kille med 4 äldre systrar
>>
File: 1451042283822.jpg (39 KB, 230x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451042283822.jpg
39 KB, 230x250
>>53170192
Jag gillar din stil anon. Överväg försvarsmakten.
>>
>>53170185
breva bild på rummet
>>
>>53170287
Det är ett jävla gyckel att kvinnor är mer städade än män.
>>
File: Gudalik.jpg (48 KB, 491x497) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Gudalik.jpg
48 KB, 491x497
>>53169876
>>
>>53170329
Visste det.
>>
File: 1449758801272.jpg (890 KB, 919x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449758801272.jpg
890 KB, 919x1200
>>53170245
Sätt på spel gjorda snabbt strömmen och ligg suggestivt i hennes säng
>>
Snodde hennes parfym så att jag luktar söt flicka desu
>>
>>53170398
Vad håller du på med? Inte kan du hålla på att ta din värds egendomar på det viset.
>>
>>53170417
Snodde hennes godis också
>>
>>53170442
Det är väl inte lika farligt, allt det där sockret gör henne bara fet och hyperaktiv. Du gjorde henne en tjänst favä.
>>
>>53170185
Ta ett par trosor. Varför är det här ens en fråga?
>>
>>53170287
>dkn inga storasystrar som beskyddar och prövar oanständiga saker med dig
>>
>>53170515
>dkn troslådan redan var utdragen när man kom in
Försöker hon berätta något?
>>
>dkn man gör en kladdkaka men den blir lite för kladdig
Kan nog köpa lite glass och blanda kladdkaka och glass.
>>
>>53170608
öl smakar kladdkaka i lappland
>>
>>53170618
Se där. Är född här i norr men har aldrig smakat en kladdkakeöl.
>>
File: 145471512158.jpg (181 KB, 1200x799) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
145471512158.jpg
181 KB, 1200x799
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22046640.ab

>Som Aftonbladet tidigare har rapporterat såg männen, enligt kvinnornas vittnesuppgifter, ut att ha sitt ursprung i Nordafrika och Mellanöstern. Det har också bekräftats av Kölnpolisen, men enligt dem verkar det som att det rört sig om organiserade kriminella snarare än asylsökande, skriver TT.

>organiserade kriminella snarare än asylsökande
mm ja hehe hihi. Som om inte ena stödjer den andra.
>>
>>53170642
Jag vill bara ha en Nigel-vän att dricka med och muntugga med. .
>>
>dkn första feministen man hittar på tinder är stockholmare
Vad håller ni på med där uppe?
>>
>>53170639
https://www.youtube.com/watch?v=_taAf4e_u7I
>>
File: mm.jpg (50 KB, 552x492) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mm.jpg
50 KB, 552x492
>>
>>53170671
ganska söt ändå
>>
>>53170695
Gud vad gräsligt.
>>
>>53170695
Att någon ens lyssnade på det där och hörde den här texten i dunket...
>>
>>53170642
>såg männen, enligt kvinnornas vittnesuppgifter, ut att ha sitt ursprung i Nordafrika och Mellanöstern
>Ser bilder på protesterna där kvinnorna som stödjer dem också insisterar på att ha med en "mot rasism" på sina "mot sexism"-skyltar i artiklarna
Wow, tyska extremvänstern har redan gått in i försvarsläge mot gärningsmännen. Antar att Aftonbladet har cherrypickat bilden för att skohorna in rasdebatten i saken för att ge de skyldiga en offerskofta.
>>
>>53170776
Skrattade gott åt det också, snacka om att vara knullad i hela huvudet när man både måste vurma om kvinnors rättighet att röra sig fritt om nätter men samtidigt måste vurma för invandrarnas stackars känslor.
>>
>>53161914
Det här var det sämsta jag sett.
Två personer som desperat sitter och skrattar åt sina egna "skämt" i en timme och 40 minuter
>>
File: 1283468780779.jpg (136 KB, 699x848) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1283468780779.jpg
136 KB, 699x848
>>53170776
>>53170798
Borgmästaren som blev knivad av någon som var emot invandringen gick ju ut med en ny "uppförandekod" för kvinnor.

Så jäva ayyyyy lmaoooooooo det går.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22046472.ab

>Enligt The Independent – som hänvisar till den tyska tidningen RP Online – skriver att Reker bland annat rekommenderar kvinnor att hålla främlingar på armlängds avstånd, att hålla sig till sina vänner och att be vittnen om hjälp om något skulle hända.

Hur jävla bakåt kan man gå inom feminismen?
>>
https://www.youtube.com/user/Davepretendo
>>
>>53170329
Baserat
>>
>>53170798
Ja, en kan väl undra hur fan de kan se det hela som en anledning att stärka sin antirasistiska agenda när bokstavligt talat en jävla massa negrer massvåldtog kvinnor under en natt. En logiskt tänkande person hade väl fanimig sett kontradiktionen i att pressa antirasismens budskap i samband med antisexismen när det klart som solen var de som gick emot deras antisexistiska agenda är precis samma de försvarar i sin antirasistiska agenda. Kan de inte bara välja en ideologi och hålla sig till den istället för att stå för två saker som går helt jävla emot varandra?

Dagens feminister är helt jävla korkade om de tror de kan stoppa sexismen medans de samtidigt förnekar de fakta om de som ligger bakom sexismen som rasistiska.
>>
Var kan man sälja gymnasieböcker? Kan tjäna någon tusenlapp eller två om jag lyckas sälja det mesta. Går inte kvar i någon skola så tipsa inte om det.
>>
>>53170971
Blocket favä. Funkade för mig, vänta inte för länge så en ny upplaga trycks.
>>
>>53170971
lämna tillbaks böckerna, Mdongo.
>>
>>53171014
Aa visst, kollar om det finns någon ball sida dock
>>
>>53171070
Blocket är ballt nog. Akta dig för att sälja till invandrare, kräv pengar först vid leverans. Lev väl.
>>
http://www.svt.se/nyheter/utrikes/minimote-om-granskontroller-i-eu
presskonferens om raskrig
>>
>>53169630
>nuke-dodger
top lel
>>
>>53170717
Post the original pic?
>>
File: 1413084278026.jpg (46 KB, 496x501) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1413084278026.jpg
46 KB, 496x501
>>53170968
>Ja, en kan väl undra hur fan de kan se det hela som en anledning att stärka sin antirasistiska agenda när bokstavligt talat en jävla massa negrer massvåldtog kvinnor under en natt. En logiskt tänkande person hade väl fanimig sett kontradiktionen i att pressa antirasismens budskap i samband med antisexismen när det klart som solen var de som gick emot deras antisexistiska agenda är precis samma de försvarar i sin antirasistiska agenda. Kan de inte bara välja en ideologi och hålla sig till den istället för att stå för två saker som går helt jävla emot varandra?
>Dagens feminister är helt jävla korkade om de tror de kan stoppa sexismen medans de samtidigt förnekar de fakta om de som ligger bakom sexismen som rasistiska.
>>
>minus 9
>högtryck, inga moln i skyarna
>marken är frusen som på en mongolisk tundra
>absolut inget snö här fallit i år
V-vintern kommer
>>
>>53171183
Minus tjugi här, känns vinter. Gick ut och drog in kylan i lungorna, det är något sällsamt med det hela.
>>
>>53170968
Ingen blev våldtagen
>>
File: 200_s.gif (46 KB, 356x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
200_s.gif
46 KB, 356x200
>>53171212
>Minus tjugi här, känns vinter. Gick ut och drog in kylan i lungorna, det är något sällsamt med det hela.
>>
File: image.png (1 MB, 750x1334) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
1 MB, 750x1334
Den känslan man haft en tråd uppe i nästan en vecka
>>
Orkar inte läsa tråden, vill bara säga att alla här inne är homofiler utom jag.
>>
File: 1448287040975.jpg (119 KB, 400x549) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448287040975.jpg
119 KB, 400x549
PRINCE OF PERSIA PÅ SPEL GJORDA SNABBT
GIT HAJP
t. nostalgi
t.t. gammal som fan
>>
>>53171214
jo
>>
>>53171279
Verkligen?
>>
>>53171305
Nej
>>
File: 551.png (23 KB, 1622x247) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
551.png
23 KB, 1622x247
Hade turken rätt?
>>
>>53171214
Jo
http://www.svt.se/nyheter/utrikes/sexovergrepp-i-tyskland-fordoms
>En av anmälningarna i Köln gäller våldtäkt
>>
>>53171316
men jo, gycklar du eller?
>>
File: 144899924396.jpg (9 KB, 225x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144899924396.jpg
9 KB, 225x225
>feminister snackar hela tiden om våldtäktskultur
>importerar sen den värsta våldtäktskulturen

Det är nästan som de vill ha en kamp...
>>
>>53171355
>anmälning
hehe mm för kvinnor går att lita på
>>
>>53171390
ungefär lika mycket som araber och nordafrikaner uppenbarligen
>>
File: 135434151437.jpg (21 KB, 352x611) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
135434151437.jpg
21 KB, 352x611
>>53171390
Våldtäkt eller inte, problemet ligger ju i att en stor jävla mobb på uppåt 1000 män som ofredade uppåt 90 kvinnor på en kväll runt samma ställe.
>>
>>53171388
Hur kommer det sig att de flesta feminister är vänstervridna? Så kanske inte är fallet, men det är den bilden jag har fått iaf.
>>
>>53171388
de ser ingen skillnad på afghaner, somalier, svenskar de ser bara män och det är männen som är problemet.
>>
>>53171455
Rätt sjukt om man tänker efter. Känns liknande till en invasion :^)
>>
Ahahah helvete vad liten han är, det visste jag inte
>>
>>53171455
Jävligt ineffektiv grupp människor, 90 kvinnor är fan inget. Hade jag haft 1000 ursvenska barbarer bakom mig hade vi kunna öka den siffra hundrafalt.
>>
File: say it loud.png (667 KB, 782x727) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
say it loud.png
667 KB, 782x727
>>53171455
Det nya spännande evropa.
>>
>>53171501
Finns bara en (1) ursvensk barbar favä
>>
HAHAHAHAHAHAHA

NÅGON GE HONOM EN PALL ATT STÅ PÅ

MUAHAHAHAHAHAHAAH
>>
>>53171455
Rånade dem också tydligen.
>>
File: berniebanders.jpg (42 KB, 959x639) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
berniebanders.jpg
42 KB, 959x639
>>53171522
>>
>>53171522
Helvete vad patetiskt. Är själv kort och kan inte göra annat än att skratta.
>>
>>53171355
>anmälning

Oskyldig tills motsatsen bevisats favä
>>
>>53171551
Hur kort, min man?
>>
File: KyoAni.jpg (63 KB, 550x325) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
KyoAni.jpg
63 KB, 550x325
>>53171522
När ska de lära sig?
>>
>>53171572
174 cm.
>>
>>53171501
Men ni vet väl att mörkertalet är typ fem gånger så stort
t. feminist
>>
File: 1366884676587695.jpg (52 KB, 960x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1366884676587695.jpg
52 KB, 960x540
>>53171522
>manskultingar
för helvete
ge mig en Inger Stojberg istället
>>
File: svenskpolitik.jpg (222 KB, 1023x614) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
svenskpolitik.jpg
222 KB, 1023x614
>>53171522
>>
>>53171590
nej tvärtom så överdriver människor för det bekräftar deras fördomar om mörkhyade
t. feminist
>>
>>53171596
Tycker hon ser riktigt läskig ut personligen, som att någon dräpte människohud över en galen marionett.
>>
File: 144546664446.png (575 KB, 603x693) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144546664446.png
575 KB, 603x693
>dkn Sverige är styrd av manskultingar och cuckar
>>
morgan bokstavligen säger att EU måste se till att färre tar sig in i europa, hur är detta en sosse
>>
>såg äntligen Everest

två tankar favä


1. håg=sprängd att Josh Brolin som spelar Beck är storebrorsan i Goonie
2. vilka monster Ang Dorje och övriga sherpor måste vara
>>
File: nf.jpg (13 KB, 248x252) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nf.jpg
13 KB, 248x252
>>53171355
>En av anmälningarna i Köln gäller våldtäkt
>En
>>
>>53171618
Hur fan kunde det bli så här egentligen? Vad var första tecknet på att vi höll på att gå ner i hanrej-spåret?
>>
>>53171596
Het milf/10
>>
File: Chiyo.png (327 KB, 511x490) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Chiyo.png
327 KB, 511x490
>>53171670
>1000 MENA-personer glider runt och antastar kvinnor
>lmao vem bryr sig, bara en våldtäkt

Sexuellt ofredande är fortfarande ett brott.
>>
>>53171390
>>53171569
>>53171670
>jag tycker det är okej att araber och ökenfolk antastar tyska kvinnor
bokstavligen hanrejer
>>
File: 879.jpg (63 KB, 412x462) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
879.jpg
63 KB, 412x462
>>53171695
>>
>>53171670
se
>>53171455

Massofredande och flertalet personrån av en mobb som polisen inte kunde hantera.

Till och med en polis blev ofredad.
>>
>>53171695
gamla gossarna, bildt, palme osv hade en globalistisk dröm och de fick den
>>
File: 1451576356587.jpg (32 KB, 480x429) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451576356587.jpg
32 KB, 480x429
>>53171662
Sossar är mer rödpillrade än alla andra svenska partier egentligen. De har bara tappat greppet som sitt förflutna temporärt p.g.a korkade partiledare
>>
File: 1441779811186.jpg (16 KB, 660x347) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441779811186.jpg
16 KB, 660x347
>>53171704
du vet var du ska stoppa den va anon?
>>
>>53171751
Ö-örat?
>>
File: 142416432343.jpg (7 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
142416432343.jpg
7 KB, 480x360
>>53171732
>samma år som min mor föddes

Två jävla generationer senare och så är vi här.

Herrejävlar det går snabbt.
>>
>>53171732
roliga är att samma år satt personen som skulle bli statsminister efter Tage och pratade om hur viktigt det är att vi värnar om att inte se invandrare som främlingar
samma person blev sedan skjuten på öppen gata efter ett bio besök
>>
File: 14365424353.jpg (43 KB, 384x367) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14365424353.jpg
43 KB, 384x367
De undvek att svara på frågor.

>v-vi har inte tid
>>
>>53171826
>dkn Palmes farbror och namne dog i slaget om Tammerfors
>>
>>53171826
>samma person blev sedan skjuten på öppen gata efter ett bio besök
Knappat av en invandrare...
>>
v-vad händer
>>
>>53171927
>Knappat
bra där Machmood
min poäng är väl snarare att han blev skjuten för sina politiska åsikter
>>
>>53171934
Är det någon värdelös krönika?
>>
>>53171934
A N T O N

>>53171941
Skulle vilja skjuta dig för dina åsikter favä.
>>
File: 1450712047255.png (409 KB, 780x608) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450712047255.png
409 KB, 780x608
>>53171966
>Skulle vilja skjuta dig för dina åsikter favä.
Intolerant favä
>>
>>53171993
Kan nog säkert hitta fler anledningar om jag vill.
>>
File: 1360548564862.png (33 KB, 178x178) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1360548564862.png
33 KB, 178x178
>>53171934
Källa på artikeln i bilden? Det luktar fejk som fan.
>>
File: 1445868525500.jpg (122 KB, 576x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445868525500.jpg
122 KB, 576x1024
>>53172043
>Kan nog säkert
kan du nog eller är det säkert att du kan?
>>
>>53171949
>>53172074
förstasidan på svd.se era jävla cucks
>>
>>53172090
Skriver i min dialekt favä.
>>
>dkn finns folk som inte kollar Tony Hawk på spel gjorda snabbt just nu
>>
File: 1586464565373.png (270 KB, 600x609) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1586464565373.png
270 KB, 600x609
>>53172103
bara tetas med dig fina anon

>>53172130
för jagjag för mig favä
>>
>>53172130
för i helvete anon jag har redan skavsår på snorren
>>
>>53172203
Finns inget sötare än en sargad förhud. Så länge det inte är öppna sår.
>>
File: 1449766492472.jpg (61 KB, 600x822) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449766492472.jpg
61 KB, 600x822
>>53172144
>dkn somnade till halvliv 2 igår
Perfekt ström, perfekt mängd autism och springaren såg ut som bild relaterad
>>
>>53171732
Nej befolkningen på den tiden var mer rödpillad. Palme var den som förstörde Sverige och för det fick han betala dyrt vilket är helt rätt.
>>
File: 16598567441280.jpg (64 KB, 992x558) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
16598567441280.jpg
64 KB, 992x558
Varför har inte ni en Ebbafru?

http://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/ebba-busch-thor-vi-har-hanterat-flyktingfr%C3%A5gan-alldeles-f%C3%B6r-sent-3244872
>>
>>53172294
11 länka
>>
File: 1451832268796.jpg (250 KB, 1024x622) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451832268796.jpg
250 KB, 1024x622
>dkn hårlinjen gör reträtt
>>
Semestra i Australien j/n?
>>
död tröd senpai
>>
File: het.png (128 KB, 519x380) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
het.png
128 KB, 519x380
>>53172396
>>
File: 1449616657909.jpg (413 KB, 768x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449616657909.jpg
413 KB, 768x1024
>>53172399
Gräv upp det själv ur ryckarkivet homo
>>
>>53172396
Jag har många gånger hyllat Ebba Busch Thor som någon sorts gudinna.
>>
File: 154875684654.jpg (234 KB, 683x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
154875684654.jpg
234 KB, 683x1024
>>53172449
najs anon
gör det på denna vackra alv också
>>
>>53172476
vilken tid
>>
>>53172449
Länk
>>53172508
Kolla fan i schemat din jävla idiot
>>
>>53172396
>klicka på länken
>pausa videon
>får upp någon reklam
>råkar klicka på den
>lämnar sidan
Skön hemsida.
>>
File: hot.png (145 KB, 615x494) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hot.png
145 KB, 615x494
>>53172498
>>53172530
https://faces.ethz.ch/
>>
File: 1456856845768.jpg (32 KB, 800x552) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1456856845768.jpg
32 KB, 800x552
Har hon alviskt påbrå?
>>
>>53172629
Hon har ett ursvenskt ansikte, synd att hon har fulbruna ögon.
>>
File: 1445795579003.png (1 MB, 3375x3251) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445795579003.png
1 MB, 3375x3251
>>53172663
>ursvensk
>bruna ögon
>>
>>53172449
gör zara larsson favä
>>
>WE WUZ
>>
File: Hmm.jpg (40 KB, 557x488) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hmm.jpg
40 KB, 557x488
Detta är första bilden där jag fått "Hmm" som resultat
>>
>>53172414
J
>>
File: 1451479957323.gif (903 KB, 300x169) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451479957323.gif
903 KB, 300x169
>dkn ensam
>>
>>53172690
>ursvenskt ansikte
>ursvenskt
>ansikte
Ögonen är en del av ansiktet, och något jag påpekade.
>>
>>53172714
Kan du göra Göran?
>>
File: rökare.jpg (78 KB, 480x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rökare.jpg
78 KB, 480x640
>dkn ingen japansk fv som röker
>>
File: zara.jpg (46 KB, 530x481) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zara.jpg
46 KB, 530x481
>>53172700
>>
>>53172765
Ser ut som en dampojke.
>>
>>53172729
Fast hon ser ju inte ursvensk ut nånstans, snarare samisk.
>>
>>53172789
Samerna är ju ursprungsfolket.
>>
File: Göran.jpg (39 KB, 586x483) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Göran.jpg
39 KB, 586x483
>>53172748
>>
File: 1445863801214.jpg (25 KB, 400x386) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445863801214.jpg
25 KB, 400x386
>>53172804
>Samerna är ju ursprungsfolket.
>>
File: 1450801026276.jpg (20 KB, 460x287) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450801026276.jpg
20 KB, 460x287
>>53172804
>>
>>53172804
Samer är inte vita
>>
File: Sällsynt Asuka.jpg (226 KB, 560x577) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Sällsynt Asuka.jpg
226 KB, 560x577
>>53172804
>Samerna är ju ursprungsfolket.
>>
>>53172804
>Samerna är ju ursprungsfolket.
>>
>>53172812
Kakan?
>>
File: 1448287175985.png (513 KB, 674x745) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448287175985.png
513 KB, 674x745
>>53172804
>>
>dkn sängen håller på att braka ihop
>>
Tack för alla (Du)s, ska ta och gengälda den björntjänsten efter det att jag varit och gymmat.
>>
>>53172934
>dkn sverige håller på att braka ihop
>>
>>53172804
Här är ditt svar
>>
File: kneelander.jpg (92 KB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kneelander.jpg
92 KB, 1080x1080
Kan någon som vet något om ishockey berätta för mig om det här året var sista gången vi ser William Nylander i JVM?
>>
>>53172994
Är han över 20?
tror gränsen går vid 20 favä
>>
>>53172955
>ge (du)
>en björntjänst
Otacksamt favä
>>
SE SVENSKA FANOR I DET BLÅ
SMEKS AV VINDEN NU SOM DÅ
VAJAR STOLT ÖVER ARVEJORDEN
SÅ STÄM UPP GAMMAL SOM UNG
OCH SLUTA ALDRIG SJUNG
JA, JAG VILL LEVA JAG VILL DÖ I NORDEN
>>
File: 1451108566148.jpg (601 KB, 1327x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451108566148.jpg
601 KB, 1327x1600
Död tråd
>>
>>53172804
>Samerna är ju ursprungsfolket.
>>
>>53172994
Ja
det är U20-VM

Nästa år är dom äldsta 97orna
>>
>>53173244
>dkn ingen klibbpolare
>>
>>53173244
>sverigeskal på mobilen
v-va?
>>
>>53173331
hell seger
>>
>>53173311
jvdk

>>53173331
>inte ha det
Vadå? Är du någon sorts blotande flaggbrännare?
>>
/v/ - tvspel
>>
>>53173331
kek, om denne s.k. "sverigevän" visste ett dyft om det land han så tappert försvarar skulle denne inse att den öppenhet och tolerans han spottar på och förlöjligar trots allt är långt mer svenska egenskaper än hans våta drömmars raslagar och stöveltramp
>>
>>53173458
vidrigt tema du har där
>>
>>53173547
>han använder 4chan katalogen och inte http://catalog.neet.tv/
haha BARA
>>
>>53173473
>tolerans och öppenhet är att vita länder ska översvämmas av icke-vita
du får ett (You) även om det var ett dåligt bete
>>
>>53173547
Inte han, men vad kör du på? :3
>>