[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden - Vanlijupplagan
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 413
Thread images: 151
File: 1427456180485.png (7 KB, 1600x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427456180485.png
7 KB, 1600x1000
>>
tvåa för z
>>
File: 1440287231364.gif (649 KB, 263x396) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440287231364.gif
649 KB, 263x396
>Varför i skogen ska du göra det? Kan du inte vara öm?
>>
dålig upplaga
>>
>>53175255
Ursäkta? Vad var det som var fedora-aktigt i det jag sa?
>>
>>53175286
Inte han men jag tyckte det du sa var fint. En riktigt gentleman tar sin tid med en kvinna och älskar på ett sensuellt och ömt vis
>>
Men helvetes satan jävla grannjävel sluta gå in och ut ur din jävla lägenhet. Satan.
>>
File: tatuering.webm (233 KB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tatuering.webm
233 KB, 640x360
Lite häftigt hade det varit favä
>>
File: 1438339203463.jpg (15 KB, 275x354) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438339203463.jpg
15 KB, 275x354
>inte han men jag tyckte det du sa var fint. En riktigt gentleman tar sin tid med en kvinna och älskar på ett sensuellt och ömt vis
>>
File: 1451426454262.jpg (32 KB, 441x265) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451426454262.jpg
32 KB, 441x265
>dkn fet
>dkn kommer aldrig få en simmarkropp
>dkn kommer aldrig få en sö po pv
;_;
>>
File: vigflicka.jpg (169 KB, 1077x1147) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vigflicka.jpg
169 KB, 1077x1147
>>53175425
Ät mindre eller införskaffa lite DNP
>>
>dkn mitt "nya" hål i örat har blivit svullet över natten och har börjat göra ont
Vem här /förlorar öronsnibben till dödsinfektion/?
>>
>>53175425
Skulle du tänkt på innan du blev fet
>>
File: 6174509.jpg (73 KB, 604x424) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
6174509.jpg
73 KB, 604x424
How is the public opinion in Sweden outside the 4chainz echo chamber? Reading the news here it seems like even the most staunch Sweden-yes folks are slowly becoming disillusioned with multiculturalism. Is the public opinion, in general, about to turn?
>>
File: timmy.jpg (44 KB, 719x544) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
timmy.jpg
44 KB, 719x544
TIMMY ÄR EN VANLIG GRABB SOM INGEN TYCKS FÖRSTÅ
>>
>>53175490
Känner du henne?
>>
>>53175425
Fixa kosten och träna lite. Utterkropp är bokstavligen talat inte ens ett år i framtiden om du lyfter smart och börjar nu.
>>
>>53175286
Fedorabrevaren är en enorm fedora om du inte har märkt det
>>
>>53175503
Kill yourself and don't leave a note.
>>
File: Vicky.jpg (45 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Vicky.jpg
45 KB, 640x480
>>53175531
MAMMA, PAPPA, VICKY BARA GORMAR OCH GÅR PÅ
>>
File: 1451885861246.jpg (386 KB, 1600x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451885861246.jpg
386 KB, 1600x1200
>>53175503
gå och läs där då, inte här
>>
http://www.thelocal.se/20130110/45536

>More Swedish men report being raped

>Reports of male rape are on the rise in Sweden, new figures show, yet sexual violence experts believe the figures represent only the tip of the iceberg as many men are too ashamed to report the assaults.

>“We know from research that the rapists are usually immigrant men; for the offenders the act is not about sexuality but about power,” social work lecturer Hans Knutagård told the Metro newspaper.

Thoughts?
>>
>>53175493
>Vem här /förlorar öronsnibben till dödsinfektion/?
Du är inte Narcissus. Narcissus skulle aldrig formatera "Vem /xx/ här?" fel.
>>
File: förrädare.jpg (45 KB, 498x286) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
förrädare.jpg
45 KB, 498x286
Låt er inte luras av fiendens plötsliga omvändelse under galgen
>>
>>53175612
Kill yourself and don't leave a note.
>>
>>53175503
Yes. People are gradually adopting stricter beliefs on immigration.
>>
File: snowball.jpg (814 KB, 1264x948) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
snowball.jpg
814 KB, 1264x948
Alltid Soligt-premiär idag

hajp favä
a
j
p
>>
>>53175503
At least some are. Increased polarisation, I guess you might say.
>>
File: finlan.png (92 KB, 708x2461) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
finlan.png
92 KB, 708x2461
>>53175575
be careful of what you wish for
>>
>>53175340
Kniva honom Sven.
>>
File: Hades.jpg (17 KB, 332x251) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hades.jpg
17 KB, 332x251
>>53175624
Jag är jag. Har väl fått bakterier i hjärnan eller något.
>>
File: 1441340418965.jpg (35 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441340418965.jpg
35 KB, 1024x768
>Alltid Soligt-premiär idag
>>
File: Capture.png (168 KB, 547x646) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Capture.png
168 KB, 547x646
>>
>>53175534
Tyvärr

https://www.instagram.com/malinmallejansson/
>>
File: 1452084626465.jpg (54 KB, 400x399) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452084626465.jpg
54 KB, 400x399
>>53175612
>dkn ingen arisk sö po att raskriga med
>>
>dkn inte gymmat på 2 veckor pga jul och sjuk
u-undrar hur mycket mina lyft har gått ner
>>
>>53175814
Solklart blandbarn mann1.
>>
>>53175814
vill du ha mig?
>>
>>53175881
Berätta hur mycket du väger och vad dina stats var.
>>
stendött senpai
>>
>dkn ful
Jag får väl samla ihop pengar till en massa plastikoperationer.
>>
File: ms.png (183 KB, 558x549) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ms.png
183 KB, 558x549
>>
>>53175956
vägde typ 75, gick på något sätt upp 5 kilo på 5 dar över jul så jag väger 80 nu
hade typ 75 kg knä, 55 kg bänk, 100 kg död
183 cm
>>
>>53176130
Aha, du har inte tränat länge? Tror inte du kommer förlora mycket alls, även om det kommer kännas första veckan så. Allt kommer tillbaka så fort du börjar om igen.
>>
>>53176130
Du lär inte ha tappat så mycket på två veckor, och det kommer ändå tillbaka snabbt
>>
Hur torkar ni er när ni strypt en neger?

t. tar 2-3 rutor, viker, torkar, viker, torkar, viker, torkar. Upprepa tills torrt
>>
File: kärnfrågor.jpg (64 KB, 493x328) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kärnfrågor.jpg
64 KB, 493x328
Känner ni att ni har tappat förtroendet för de gröna?
>>
File: 1428921845628.png (403 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428921845628.png
403 KB, 640x480
>Hur torkar ni er när ni strypt en neger?

>t. tar 2-3 rutor, viker, torkar, viker, torkar, viker, torkar. Upprepa tills torrt
>>
>>53176193
Med tummen
>>
>>53176198
Jag har stort förtroende för att de fortsätter omvända folk till nationalister
>>
>>53176198
Nej
t. Kajsa, 19 år
>>
File: 180029154363452.jpg (39 KB, 660x371) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
180029154363452.jpg
39 KB, 660x371
>>
>>53176288
Rör inte mitt land, kebabneger
>>
>>53176288
Rör inte mitt land din smutsiga arabhora
>>
>>53176288
Är det inte statens moské?
>>
>>53176323
Hörrudu.
>>
>>53175929
nej favä.
>>
File: nackskägg.jpg (1 MB, 2048x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nackskägg.jpg
1 MB, 2048x1536
>Rör inte mitt land, kebabneger
>>
>>
>religion
världens sämsta mém favä
>>
File: 1437849490277.jpg (17 KB, 320x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437849490277.jpg
17 KB, 320x320
>Rör inte mitt land, kebabneger

>Rör inte mitt land din smutsiga arabhora
>>
File: 1450294942604.jpg (50 KB, 437x496) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450294942604.jpg
50 KB, 437x496
Asså grabbar... Är detta en neger eller inte?
>>
>>53176480
Ja, häxdoktorn sa vi måste döda albinon samt äta deras hjärtan för att få deras krafter. GÖR DET!
>>
>>53176480
Det ser du väl.
>>
>>53176480
nej
>>
>>53176214
>bajsbreva
>>
>>53176480
Han är en MÄNNISKA
>>
>>53176480
en magisk albino vars lemmar kan bota sjukdomar favä, vet du inget om afrikansk medicin?
>>
File: 1428973007193.jpg (187 KB, 656x403) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428973007193.jpg
187 KB, 656x403
>dkn ingen judisk fv
BARA
>>
Vill dö.
>>
File: ksteww.webm (446 KB, 838x718) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ksteww.webm
446 KB, 838x718
Alltså grabbar jag tror att jag är kär.
>>
>>53176602
Gör det inte.
>>
>>53175756
>man jag fick högre än kurden
>>
File: SÖT.jpg (1 MB, 2075x3000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SÖT.jpg
1 MB, 2075x3000
>>
>>53176615
Hon ser exakt ut som en tjej i min högstadieklass. Samma minspel och allt.
>>
File: 1451998414873.jpg (805 KB, 1311x1748) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451998414873.jpg
805 KB, 1311x1748
>>53176595
jvdk
>>
File: 1446753865232.jpg (188 KB, 960x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446753865232.jpg
188 KB, 960x1280
Varför inte?
>>
>asså anon du är så jävla rolig och söt, ska vi gifta oss?
>>
File: toppjävlakek.jpg (30 KB, 595x514) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
toppjävlakek.jpg
30 KB, 595x514
>dkn inte godlike favä
>>
>>53176446
någon fedora denna
>>
File: 3336833.png (34 KB, 190x190) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3336833.png
34 KB, 190x190
>>53176688
Gjorda för vit kuk
>>
>>53176615
>>53176663
>>53176701
Hon BEHÖVER bli svartad
>>
>>
File: 1452057795414.png (93 KB, 199x474) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452057795414.png
93 KB, 199x474
>>53176723
>>
File: 1432900792736.jpg (46 KB, 526x296) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432900792736.jpg
46 KB, 526x296
>någon fedora denna
>>
>>53176754
RADERA DETTA
>>
File: 1436277963967.jpg (583 KB, 2000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436277963967.jpg
583 KB, 2000x1000
>>53176736
>tro att några ynka centimeter tillfredställer såna sädes demoner
>>
>>53176666
Snälla spana in mina siffror, någon.
>>
>>53176688
>dkn känner bara igen 3 personer på bilden
>>
>>53176666
Vad heter hon?

Länka FB/Playa/Matchbook/Myspace/Insta/Twitter/Hamsterpaj/
>>
File: stefan.jpg (29 KB, 673x560) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
stefan.jpg
29 KB, 673x560
>>53176766

BRÄND
R
Ä
N
D
>>
>>53176841
Är du galen eller?
>>
File: 1443240445.webm (1 MB, 960x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443240445.webm
1 MB, 960x540
>>53176841
>hamsterpaj
>>
>>53176841
du glömde lunarstorm
>>
>>53176873
vidriga dampbarn, du är fan HELT efterbliven och cpskadad din dumma kuksugare.

BREVA EN BILD PÅ HENNE DÅ? fegt jävla kryp det är vad du är vidriga mammarullare.
>>
>>53176666
>>
Men Stefan, ja sa ju det
>>
>din syster börjar kalla dig oniichan "på skoj"
Vad gör du nu?
>>
>>53176966
Sött ju. Kalla henne lillasyster och imouto.
>>
>>53176966
Ha sex med henne, på skoj
>>
File: 1440391542449.jpg (37 KB, 466x349) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440391542449.jpg
37 KB, 466x349
>>53176966
Stäng in henne i bastun.
>>
>>53175631
stormbögigt som fan men jag håller med.
>>
File: oniichan.gif (2 MB, 512x384) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
oniichan.gif
2 MB, 512x384
>>53176966
så här?
I så fall vill hon ha qk
>>
File: photo.jpg (79 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
photo.jpg
79 KB, 900x900
>>
File: hqdefault.jpg (11 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hqdefault.jpg
11 KB, 480x360
Kom ihåg! En död muslim är en bra muslim, gör du din del?
>>
File: 1450821564916.png (864 KB, 596x596) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450821564916.png
864 KB, 596x596
>>53176863
Vad heter sidan?

>dkn martina och gladkatt fick gudalik
>>
>>53177024
Har han aldrig haft fv?
>>
>>53175631
https://www.youtube.com/watch?v=wpSPqaD6iOo

demoralization> destabilization> crisis> normalization.

Vi är i krisläge just nu.
>>
File: 1448990129962.jpg (62 KB, 450x532) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448990129962.jpg
62 KB, 450x532
>Kom ihåg! En död muslim är en bra muslim, gör du din del?
>>
File: WG3xDBCC.jpg (18 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
WG3xDBCC.jpg
18 KB, 400x400
>>53177095
Hon är hänförande vacker favä
>>
>>53177089
Bra ljudspår favä senpai

https://www.youtube.com/watch?v=CIGHCoVzqtk
>>
>>53175425
Du kan ju försöka först din jävla sopa.
>>
File: 1443761154467.png (418 KB, 479x799) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443761154467.png
418 KB, 479x799
>>53177104
mm säkert
>>
>>53176110
tjockisar förlorar jättemycket poäng
>>
File: 1423258206161.jpg (45 KB, 558x418) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423258206161.jpg
45 KB, 558x418
>Hon är hänförande vacker favä
>>
File: 1412844308381.jpg (36 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412844308381.jpg
36 KB, 640x480
>det är ett vi har inga intressen så vi snackar >dkn ingen fv avsnitt
>>
>>53177140
>dkn drömde att jag vakna upp skedandes med henne imorse
>>
File: 1441838134677.jpg (87 KB, 575x908) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441838134677.jpg
87 KB, 575x908
>dkn drömde att jag vakna upp skedandes med henne imorse
>>
>>53176266
Laissez faire och marknaden in action. Let the blood flow.
>>
>>53177095
>>53177140
>>53177248
Hur blir man såhär patetisk?
>>
>>53177185
Det har att göra med att tjockisar förlorar jättemycket estetik.
>>
>>
>>53177300
Kan inte styra mina drömmar favä familj
>>
File: 1450528387553.jpg (3 MB, 3420x5130) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450528387553.jpg
3 MB, 3420x5130
>>53177300
fan va ful du är ivl
>>
>>
>>
>>53175612
>Thoughts?

Fan tror du? Knulla dem alla till döds.
>>
grabbar efter att ha gått nbög har jag kommit fram till slutsatsen att vad ni gör här hela dagen inte är bra för er
>>
SLUTA BREVA JUDEPAJER
>>
>>53177497
hehe mm
>>
File: 1451793190959.jpg (7 KB, 222x227) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451793190959.jpg
7 KB, 222x227
>>53177497
"mm"
>>
File: svullo.jpg (55 KB, 552x567) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
svullo.jpg
55 KB, 552x567
>>
>>53177315
Jag håller med dig. Algoritmen är fortfarande helt knullad som du kan se i förra tråden.
>>
>>53177508
>SLUTA BREVA JUDEPAJER

Nej
>>
File: latest.jpg (21 KB, 299x245) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
latest.jpg
21 KB, 299x245
>>
>>53177774
Fick nästan riktigt fina siffror anon.
>>
>>53177777
>>
>>53177545
JAG ÄR FÖR FET FÖR ATT FÅ "HET"
KAN INTE SE BORT TILL "GUDALIK" NÅT MER
>>
Vilket land tänker ni flytta till efter svenskarna blir minoritet?
>>
>>53177672
Algoritmen försöker fastställa skönhet genom att jämföra med bilder av användare av någon fnöskesliknande app som andra användare har bedömt. Ibland misstolkar den saker, men för det mesta är den rätt bra.
>>
File: 1450609785600.jpg (6 KB, 184x184) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450609785600.jpg
6 KB, 184x184
>Vilket land tänker ni flytta till efter svenskarna blir minoritet?
>>
Vad gillar ni mest med tjejer? Jag gillar tjejers handstil. Tjejer har oftast väldigt fin handstil.
>>
>>53177927
Kappvändare snälla gå.
>>
File: 1408990863315.jpg (12 KB, 479x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408990863315.jpg
12 KB, 479x720
>jag spammar sönder bilder på "waifus"
>>
>>53177963
norge eller danmark
>>
>>53177991
Deras hål
>>
>>53177991
Sant. Jag gillar att de ofta är så mjuka.
>>
File: 145324333478.jpg (26 KB, 238x357) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
145324333478.jpg
26 KB, 238x357
>>53175631
INGEN

KUNDE

FÖRUTSE DETTA!!

(ignorera bara de 13% som faktiskt gjorde det och röstade enbart av den anledning, vilket ledde till att er regering nästan inte ens blev av i första början för ni vägrade lyssna)
>>
File: Set-3-7.3.jpg (51 KB, 500x490) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Set-3-7.3.jpg
51 KB, 500x490
>Vad gillar ni mest med tjejer? Jag gillar tjejers handstil. Tjejer har oftast väldigt fin handstil.
>>
Estonia is gonna win

good luck, m8s
>>
File: 113653354.png (149 KB, 350x262) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
113653354.png
149 KB, 350x262
>Deras hål
>>
>>53178066
In what?
>>
>>53178026
Detta favä. Jag blir alltid lika förvånad över hur mjuka deras händer faktiskt är
>>
File: m'lady.gif (1 MB, 540x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
m'lady.gif
1 MB, 540x300
Vad gillar ni mest med fedorabrevaren? Jag gillar fedorabrevarens autism. Fedorabrevare har oftast väldigt fin autism.
>>
>>53178076
http://www.espnfc.us/gamecast/440257/gamecast.html
>>
>>53178066
eurovision?
>>
>>53178154
is this a virtual game or a real one?
>>
File: gh.jpg (8 KB, 223x226) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gh.jpg
8 KB, 223x226
>>53176688
>>
File: 1432498740749.png (377 KB, 594x422) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432498740749.png
377 KB, 594x422
>is this a virtual game or a real one?
>>
File: rusty 1.jpg (13 KB, 213x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rusty 1.jpg
13 KB, 213x320
>>53177991
Ingenting.
>>
>>53178031
Jag gillar hur deras skor ser ut
>>
File: Dolph.jpg (89 KB, 300x442) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Dolph.jpg
89 KB, 300x442
>Rasism bör aldrig tolereras. Om man har följt vad jag skriver så vet man att jag anser att rastänkande är något av det mest destruktiva och orättvisa som finns.
A R P I
R
P
I
>>
Du som brevar fedora. Kan du breva lite mer unika bilder? Blir trött på att se samma gamla skit :3
>>
File: berniebanters.jpg (42 KB, 959x639) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
berniebanters.jpg
42 KB, 959x639
>>53178296
NARCIKEK
A
R
C
I
K
E
K
>>
File: 1440754008599.jpg (82 KB, 624x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440754008599.jpg
82 KB, 624x480
>Rasism bör aldrig tolereras. Om man har följt vad jag skriver så vet man att jag anser att rastänkande är något av det mest destruktiva och orättvisa som finns.
>>
>>53178296
"okej"
>>
>>53178296

>Arpi

Trodde han var ärkesnazist?
>>
File: Du har fel.gif (966 KB, 500x333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Du har fel.gif
966 KB, 500x333
>>53176966
Talar om för henne att jag inte är hennes storebror.
>>
File: 1443543033041.jpg (174 KB, 1533x961) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443543033041.jpg
174 KB, 1533x961
Bara jag som upplever att det vilar en pedofil och incestuös aura över all modern japansk kultur? r1 äckligt favä
>>
File: 1423611793010.png (669 KB, 569x802) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423611793010.png
669 KB, 569x802
>Bara jag som upplever att det vilar en pedofil och incestuös aura över all modern japansk kultur? r1 äckligt favä
>>
File: mqdefault.jpg (7 KB, 320x180) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mqdefault.jpg
7 KB, 320x180
Vad har ni för rank på cs? Själv är jag golden guardian ll
>>
File: 14354355658.webm (393 KB, 720x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14354355658.webm
393 KB, 720x480
>>53178296
Arpi är även en slyn röv neger som inte kan hantera tugget. Smfh.
>>
>>53178476

Det är ju exakt vad kulturen är, inget dolt.
>>
File: 1444146449899.gif (309 KB, 460x351) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444146449899.gif
309 KB, 460x351
>>53178476
jo men det är h1
>>
Bör man som blatte göra motstånd mot packet som kommer hit just nu så att man inte själv buntas ihop med muslimer och dylikt skräp? Kanske gå med i SMR?
>>
>>53178602
Bror, det är redan över.
>>
File: 1392646901498.jpg (67 KB, 476x717) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1392646901498.jpg
67 KB, 476x717
>Bör man som blatte göra motstånd mot packet som kommer hit just nu så att man inte själv buntas ihop med muslimer och dylikt skräp? Kanske gå med i SMR?
>>
Jag har någon svamp eller något i ljumsken. Jag kan duscha och lukta "gott", 2 timmar senare luktar det äckligt. Vad göra?
>>
File: 1425684141059.jpg (24 KB, 580x435) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425684141059.jpg
24 KB, 580x435
>Kanske gå med i SMR?
>>
File: moroten-2[1].jpg (567 KB, 2480x3435) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
moroten-2[1].jpg
567 KB, 2480x3435
En bonde i Dalarna gjorde under veckan ett makabert fynd i sitt översnöade grönsaksland då han drog upp en gigantisk morot med ett mycket speciellt utseende.
Att en morot kan överleva så här länge måste, enligt bonden själv, bero på klimatförändringarna. När han drog upp ”överlevaren” skall det ha hörts ett ljust gnällande ljud. Grannar uppges även ha hört konstiga ljud om nätterna, nästan som musik, eller ”gråtstråkar”.
Även om jorden var fattigt gödslad så har moroten lyckats suga upp tillräckligt med näring för att växa sig stor och stark. Vid vidare utgrävning visade det sig att rotsystemet letat sig över hela bondgården och hade t.o.m. ockuperat grannens land och tömt även det på näring.
Vad bonden har tänkt göra med den utvalda moroten är i dagsläget oklart men rykten gör gällande att ett internationellt grönsaksmuseum redan erbjudit ett sjusiffrigt belopp.
>>
File: 144350543543.jpg (113 KB, 1032x774) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144350543543.jpg
113 KB, 1032x774
Det känns som det fattas en del i feminism, en del där de snackar om de negativa sidorna av slynlivet.

Hur ska vi fixa detta?
>>
>>53178635
Gå ner i vikt, fetto
>>
Hur dejtar man en vänsterpaj?
>>
>>53178652
Jag värderar den till minst 6 000 000!
>>
>>53178656
Vilka är vi?
>>
>>53178705
Samhället.
>>
>>53178602
SMR tillåter inte svartskallar, anon. Om du inte vill hänga på på repets dag borde du lämna Sverige direkt.
>>
>>53178665
185, 82 kg
>>
>>53178717
>repets dag
Vad är det?
>>
File: 78n (73).jpg (37 KB, 600x313) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
78n (73).jpg
37 KB, 600x313
mm mm
>>
>>53178602

Jag kan säga att jag buntar ihop dig till 100% om jag inte hör från din egen mun eller någon annan att du också hatar dessa äckliga jävlar som kommer hit.
>>
>>53178739
Du hörde mig, manskulting
>>
>>53178602
jvdk
>>
>One man described how his partner and 15-year-old daughter were surrounded by an enormous crowd outside the station and he was unable to help. "The attackers grabbed her and my partner's breasts and groped them between their legs."
>"Kvinnor ska hålla sig på armslängds avstånd från främlingar" - Kölns feministiska borgmästare (hur nu detta skulle skydda någon från kriminalhyade våldtäktsgäng)

Jävlar så knepigt det kan bli när den "progressiva" radikalvänstern blir tvingade till att antingen beskylla "förtryckta" minoriteter eller vita kvinnor "förtryckta" av patriarkatet, i slutändan så antar jag att hatet mot den egna rasen och kulturen går före allt
>>
>>53178796
Hur kan jag åtgärda detta?
>>
>>53178849
Bli husblatte på Twitter
>>
File: 142643247444.jpg (46 KB, 604x377) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
142643247444.jpg
46 KB, 604x377
>>53178838
>dkn jag läste det först som "en man med sin partner och hennes dotter"
>>
>>53178849
Gå runt med armen i luften och ropa HELL SEGER var tionde sekund.
>>
>>53178884
jvdk
>>
>>53178544
inge bita i smutsen vid slutet av bilden
>>
File: nk.jpg (70 KB, 725x415) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nk.jpg
70 KB, 725x415
Nordkorea har sprängt en vätebomb. Diskutera. Vad tycker ni om detta?
>>
File: 1450788554331.jpg (589 KB, 1300x867) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450788554331.jpg
589 KB, 1300x867
>>53177383
RÄTT
>>
>>53178989
2016 kommer bli en rolig åktur.
>>
>>53179047
>dkn ingen hög test allergisk-mot-bistick fv
>>
Hur ska vi få tillbaka vår lera?
>>
File: boyo.png (2 MB, 1279x798) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
boyo.png
2 MB, 1279x798
>>53179100
>>
>>53177248
Gladkatt en söt! En söt!
>>
>>53179099
Ä-är hon?
>dkn du kommer aldrig gå in en varm sommardag med mathilde och knulla hela dan för att det är för mycket getingar ute
>>
File: 1444656181695.jpg (56 KB, 616x596) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444656181695.jpg
56 KB, 616x596
>dkn man går en utbildning med enbart etniska svenskar
>>
File: fräsch.png (517 KB, 609x524) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fräsch.png
517 KB, 609x524
>>53178602
Var lugn. När dagen väl kommer så kommer du och dina rasfränder få tid på er att lämna landet, med era ägodelar och annat såklart.
>>
>>53179100
Blir ju vi som införlivar er som västfinland sedan när erat samhälle har kollapsat totalt.
>>
>>53179170
Tycker hennes ansikte ser lite allergidrabbat ut, som om en geting hade stuckit henne innan fotot togs.
>>
>>53179185
Hinner jag gå klart min utbildning först? Har 3 år kvar.
>>
>>53179176
nasse eller?
>>
>>53179176
>dkn man går en utbildning med endast etniska svenskar och en blatte som är den trevligaste snubben jag träffat och är totalt svensk i sitt sätt
Tror han är adopterad eller något, lite så där mörk indisk över han men talar ren svenska och är allmänt trevlig.
>>
>>53179226
haha mm
>>
>>53179242
Det spelar ingen roll. Han ska ut ur landet.
>>
>>53178635

Gå till apoteket istället för att fråga på en fucking jävla anime-bild-sida, du smarta man.
>>
>>53179266
är ju pinsamt, håller mig från att vistas bland människor pga detta.
>>
>>53179202
Ombytta roller~
duh duh duh
Ombytta roller~
>>
https://youtu.be/-mx4RE3jrTs
>>
>kollar upp simning som träning
>står att fjäril är väldigt bra för att bränna kalorier
>dock är det jobbigt för nybörjare att simma det
>de rekommenderar att starta med 100x8 fjäril som huvudpass
>dkn man som nybörjare förväntas kunna simma åtminstone 100 meter fjäril
>dkn jag knappt klarar av 50 meter

Kanske borde stanna kvar i sången
>>
File: legenden.jpg (111 KB, 760x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
legenden.jpg
111 KB, 760x960
>>53179226
bara en som vet
>>
>>53179242
på tal om detta

>alla orientaler som har fasta positioner på universitetet ser ut som de där jagjag-bilderna på germanska personer som bara färgats bruna

slump eller är det för att de kommer från finare familjer?
>>
>>53179301
Ring sjukvårdsupplysningen mann1, du kan ringa anonymt
>>
>>53178849

Tja... det går nog inte. Själv har jag, sorgligt nog, blivit så hatisk mot araber och nordafrikaner (muslim-folk) att jag nog skulle skutta ner till Tyskland för att gå med i SS om det hade startat upp igen.
>>
>>53179355
Jävligt bra fråga favä. Nu när du säger det så.
>>
>>53179328
Är du en babbe?
>>
>>53179362
>du kan ringa anonymt
haha mm

när du ringer 1177 så vet personen som du pratar med från vilken mast du ringer.
>>
>>53179328
Det bästa man kan göra för att gå ner i vikt är knullande promenader. Gå ut och gå en timme varje dag i rask takt på tom mage när du vaknar. Varför tror alla tjockisar att det krävs så mycket och så komplicerade övningar för att gå ner i vikt?
>>
File: 1441447152061.jpg (113 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441447152061.jpg
113 KB, 500x500
Borde 16-åringar få rösta?

http://nyheter24.se/debatt/824132-jag-ar-16-ar-sag-inte-att-jag-inte-ar-mogen-att-rosta
>>
>>53179411
Viktminskning börjar i köket.
>>
>>53179185
M-men jag föddes i Sverige senpai
>>
>>53179427

Ingen borde få rösta
>>
>>53179401
MEN DÖ DÅ DIN JÄVLA TJOCKIS. VAD FAN ÄR DITT PROBLEM DIN ÄCKLIGA HORUNGE? VARFÖR ÄR DU SÅ JÄVLA VIDRIGT AUTISTISK? VAD ÄR DET FÖR FEL PÅ DIG? BETE DIG SOM EN NORMAL MÄNNISKA OCH RING SJUKVÅRDSUPPLYSNINGEN ISTÄLLET FÖR ATT ÄCKLA OSS MED DIN ILLALUKTANDE JÄVLA SVAMPINFEKTION.
>>
>>53179458
Det här.
>>
>>53179427
Kvinnor bör oavsett ålder inte få rösta.
>>
>>53179427

Abaolut super nej. 16-åringar är helt jävla dumma i huvudet. Jag har 131 i IQ och var med i Mensa innan, och när jag var 16 var jagockså helt jävla blåst. Höj gränsen till 25, snarare.
>>
>>53179475
detta
>>
File: 1437818167135.jpg (27 KB, 630x630) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437818167135.jpg
27 KB, 630x630
>Kvinnor bör oavsett ålder inte få rösta.
>>
Jag är 27 år och bor sedan min separation kvar i ett litet radhus. Min granne är ett par som är knappt 25 år där tjejen är blond med

långt hår, blå ögon och ett attraktivt sätt. För någon vecka sedan var hennes sambo borta och hon satt och solade ute på sin lilla

uteplats med en kompis som jag hade sett förut. En negress med ganska stora bröst och långt permanentat hår. Lena, som min granne

heter, hade en mörkblå bikini medan Annika (negressen) hade en gul. Jag var och fixade lite ute på min egen sida och kunde väl inte

låta bli att då och då slänga en blick på de solande tjejerna.
Helt plötsligt ringde det och Lena gick in i huset för att svara. Jag fortsatte och fixa och dona lite på min sida men så reste sig

Annika och kom över till mig.
- Vad sysslar du med? Frågade hon.
- Tja…Lite småsaker, svarade jag medans jag fokuserade på hennes djupa urringning.
- OK. Visst var det du som hade separerat?
- Jo. Men det är ju snart ett halvår sedan, svarade jag henne blicken fokuserad på brösten, oförmögd att se marken.
- Så nu är du lös och ledig igen? frågade hon med ett leende.
- Jo det kan man väl säga svarade jag.
- Kanske du kan bli intresserad av mig? Frågade hon och tittade mig djupt i ögonen.
- Det skulle kanske inte vara omöjligt sade jag osäkert.
- Gillar du min kropp? Frågade hon och började smeka sina bröst utanpå bikinin.
- Självklart sade jag.. Jag kände hur det styvnade i mina shorts.
- Vill du smeka brösten?
- Mmm sade jag och sträckte fram handen och smekte henne utanpå hennes bikini. Jag stack in handen i bikinin och smekte hennes bröst

under den….
- Gud vad du är för fet för ett fuck stönade Annika och knöt upp sin bikini.
Jag böjde mig fram och åt upp henne.
>>
File: 1407055035857.jpg (132 KB, 891x670) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407055035857.jpg
132 KB, 891x670
>>53179457
>>
>>53179427
Ni inser väl att nyheter24's största målgrupp är folk som hatar nyheter24 va?
>>
>>53179427
>Alice Josephson
>ph
>ett s
>Grön ungdom
Absolut inte
>>
>>53179499

+ ta bort kvinnlig rösträtt, det funkade inte så bra.
>>
>>53179475
oj vad triggad man kan bli
>>
File: 1425704937162.png (22 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425704937162.png
22 KB, 640x640
>>53179427
>Alice Josephson, 16,
>Styrelseledamot, Grön ungdom Uppsala,
>Styrelseledamot Grön ungdom Dalälvsregionen.
>>
Finns det några fascistiska partier i Sverige, eller iaf i Europa? Då menar jag "rent" fascistiska partier, inte nationalsocialistiska, antisemitiska eller liknande.
>>
>>53179523
Genialt må jag säga.
>>
>>53179517
Kvinnor röstar bara till sig välfärd och annat inom den ramen.
>>
>>53179390
På vilket sätt gör det någon skillnad? Det är inte så att fjärilsim blir lättare på grund av vart ifrån jag är
>>
File: 1445501749092.jpg (21 KB, 620x620) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445501749092.jpg
21 KB, 620x620
>oj vad triggad man kan bli
>>
>>53179586
Är du babbe eller inte?
>>
>>53179569
Fascismen har alltid varit antisemitisk, det var bara inte lika betonat som i nationalsocialismen.
>>
File: 1435318560094.jpg (136 KB, 700x714) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435318560094.jpg
136 KB, 700x714
>>53179569
SD?
>>
>>53179569
Traditionellt fascistiska partier som falangisterna i Spanien eller Mussolinis svartskjortor finns mig veterligen inte. Däremot finns det nyfascistiska partier, Sverigedemokraterna är ett lysande exempel, de företräder en auktoritär högerpolitik i kombination med välfärdschauvinism, och den s.k. tredje postionen (att de står utanför den politiska skalan).
>>
>>53179614

Nej?
>>
>>53179629
Käfta inte.
>>
>>53179614
haha aa
>>
Jag är eller vill vara fd nazist men efter många år på universitetet så har jag kommit fram till att denna ideologi endast bidrar till skapa hat inombords hos följarna. MÅNGKULTURALISTERNA har vunnit då jag inte orkar bry mig längre psykologiskt.


Någon med samma insikt?
>>
>>53179671
haha aa
>>
>>53179671
Nazism är en skit sant, men du kan ändå vara nationalist.

t. kom till samma slutsats
>>
>>53179671
hehe ok sugne
bättre att inte vara nazzzist ju
>>
File: 1414715876202.gif (3 MB, 220x212) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414715876202.gif
3 MB, 220x212
>>53179671
>Låta dig bli demoraliserad
>>
File: 1546555485.png (180 KB, 555x311) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1546555485.png
180 KB, 555x311
>>53179671
Kanske för de som styr den rörelsen är efterblivna kriminella mongon där handlar mer om att SLÅ FIENDEN MED PISKOR OCH SPIKKLUBBOR än att faktiskt ta till vara det som är bra med en själv och sitt folk.
>>
File: Therese Johaug.jpg (971 KB, 3140x1984) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Therese Johaug.jpg
971 KB, 3140x1984
Lader de svenske jentene opp til neste langrennslop?
>>
Vad anser ni att kvinnan ska ha för roll i samhället? Kan kvinnan effektivt kombinera sin roll som moder med ett yrkesliv, eller blir barnen och hemmet alltför lidande? Bör kvinnor tillåtas arbeta om de väljer det själva eller är det sundast att kvinnorna stängs av från arbetslivet för att inte ta bort fokus från deras roll som mödrar?
>>
jalla jalla kärlek och en fet kebab till alla(h)
>>
File: 1378596489074.gif (2 MB, 500x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1378596489074.gif
2 MB, 500x270
>>53179748
> SLÅ FIENDEN MED PISKOR OCH SPIKKLUBBOR

Alltså de säger ju det för att väcka barbarismen i varje hederlig svensk. Man börjar med att utvisa icke-önskade som de valda, de bruna, de svarta, de gula etc.
>>
>>53179790
Tycker att det borde gå att göra båda effektivt och bra.

Det är ju 2016.
>>
>>53179799
Svär på Koranens bok jag ska hitta dig och cutta dig.
>>
>>53179790
Kvinnans roll i samhället är att vara jämnlik med mannen,kvinnan kan bli gravid men icke att förglömma att mannen likväl kan bliva skengravid,ingen skillnad skolas göras på kvinnans&mannens roll i samhället.Hhedra mannen & kvinnan.
>>
>>53179802
De kvinnliga gula får stanna

t. stormbög
>>
File: jokkmokk.jpg (29 KB, 488x203) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jokkmokk.jpg
29 KB, 488x203
Någon anon som bor i jokkmokk eller i närheten? VIFIF i så fall
>>
File: o0bf61V.jpg (212 KB, 1600x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
o0bf61V.jpg
212 KB, 1600x1200
>>53179799
Fan nu blev jag sugen på kebab
>>
>>53179802
och hur ska de sen se till att kärleken för sitt eget folk och kultur ska bli stark igen?
>>
>>53179790
Jag tycker att vi ska stänga av männen från alla yrken där de inte absolut behövs. Så får de vara hemma med kidsen. Det är deras tur nu
>>
File: 1437408380907.jpg (29 KB, 400x759) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437408380907.jpg
29 KB, 400x759
>Kvinnans roll i samhället är att vara jämnlik med mannen,kvinnan kan bli gravid men icke att förglömma att mannen likväl kan bliva skengravid,ingen skillnad skolas göras på kvinnans&mannens roll i samhället.Hhedra mannen & kvinnan.
>>
>>53179839
Ja i Sverige kan det bli kallt.
>>
>>53179790
Upp till kvinnorna att välja men familjen skall ha rätt till ersättning för mödrar som vill vara hemma och för hemskolning. Tror de flesta unga mödrar skulle välja att stanna hemma om de fick ersättning för det och inte blev pressade av samhället att "göra karriär" för ekonomins skull.
>>
>>53179876
Finns det några sådana?
Det skulle vara inom vården då kanske, eftersom barnuppfostrandet ska skötas i hemmen, av kvinnorna.

Annars nej, kvinnorna behövs nog inte ute i samhället alls, de ska som sagt sköta hemmen och inget mer
>>
>>53179790

Den enda lösningen är att fullkomligt utrota feminismen. Efter detta så låter man kvinnorna göra vad de vill, dock så får de ej ägna sig åt feminism. Detta kommer leda till att de som vill vara mödrar och hemmafruar kommer vara det, och de som vill jobba istället kommer göra det. Jag tror till 100% att en majoritet av kvinnor vill ha barn och ta hand om barnen, och stanna hemma för att maximera sin tid med barnen om de kan det. För att detta ska funka måste ju dock även löner i alla jobb höjas rätt grovt, men med tanke på att konkurrensen på arbetsmarknaden minskar så kanske det löser sig till hälften av sig självt. Sen måste kvinnlig rösträtt kanske bort med.
>>
>>53179790
Jag tycker det är viktigt att minnas att kvinnor och män har kompletterande egenskaper och att båda behövs i föräldrarskapet, och ute i samhället. Sunda barn kräver båda föräldrarnas kärlek och omtanke och även män måste ta en aktiv del av föräldrarskapet. Det bästa är om någon förälder kan stanna hemma hela tiden med barnen så att man inte skickar dem till statliga fostringsanstalter, men utöver det första levnadsåret finns det inget som med automatik gör kvinnan till den mest lämpliga personen för att stanna hemma med barnet.
>>
>>53179876
Vilka yrken då?

Enligt mig så borde man dela på barn-uppfostran och arbete (såklart, hehe), barnen behöver båda föräldrarna att vända sig till. Ni feminister är så egoistiska, ni vill ha en egen framgångsrik karriär, för egen vinning såklart. det ni måste förstå är att man helt osjälviskt måste agera för fosterlandets bästa.
>>
>Den enda lösningen är att fullkomligt utrota feminismen
>Sen måste kvinnlig rösträtt kanske bort med
>>
File: 1436116175057.png (133 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436116175057.png
133 KB, 250x250
>>53179620
>de står utanför den politiska skalan
>>
File: 1451291953564.jpg (83 KB, 612x612) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451291953564.jpg
83 KB, 612x612
>dkn ingen fv
>>
Vad anser ni att mannen ska ha för roll i samhället? Kan mannen effektivt kombinera sin roll som jägare med ett kontorsjobb, eller blir anskaffningen av mat alltför lidande? Bör män tillåtas arbeta om de väljer det själva eller är det sundast att männen stängs av från arbetslivet för att inte ta bort fokus från deras roll som jägare?
>>
>>53179790
Jeg vil ikke ha en lat kone som bare sitter hjemme og lager middag og leser aviser.

Min kone skal jobbe og bidra til dobbelt så bra okonomi, slik jeg kan kjope meg Volvo XC90 :^)
>>
>>53179990
Du kanske skrattar nu men vänta bara tills Anon gör verklighet av sitt hot.
>>
>>53179990

Åh nej, förlåt, nu är jag överbevisad.
>>
>>53179790
Jag tycker att dom skall säljas vakuumförpackade på coop med tillhörande lås och kedja till spisen.

49.90:-
>>
>>53180010
Vad är det för fel på hennes bröstkorg och bröst? Tror inte den där BHn passar. Och varför är dem så isär?
>>
File: 577597277.jpg (144 KB, 1800x1201) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
577597277.jpg
144 KB, 1800x1201
>>53179854
Kärleken och förtroet väcks ju när man inser att varje djävel ser ut och talar precis som du gör.

Du vet ju själv hur babbar och annat pack förstör stämningen vart de än går. Svensken stannar ju hemma och på så sätt isolerar sig själv från andra.

Tänk dig att kunna gå ut en helg utan att babbar skriker, hetsar och hotar alla? eller kunna bada på utebad igen? Bio? Disco? Nattklubb? Simhall?
>>
>>53180023
Du skojar kanske men jägare, samlare > jordbruk > industrisamhället
>>
>>53180023

Män jagade för att försörja sin familj. Män jobbar för att försörja sin familj. Det finns inget problem här.
>>
>>53180080
>no tits
dropped
>>
Det känns patetiskt, när jag hör folk som säger att dom skall kämpa för jämställdhet.
En kvinna är inte en man och kan därför inte agera som en.
Givetvis är det likadant åt det andra håller med, därför kan det aldrig bli jämställt.
Det som däremot är viktigt är att de båda könen ges samma förutsättningar.
Kvinnan är viktigare för samhället än mannen (dock inte lika viktig som jag ).
>>
>>
>>53180076
Kombination av breda axlar, BHn passar inte samt knepigt ljus.

Tror jag.
>>
>>53180076
Antingen en alldeles för liten behå som pressar ihop rätt små bröst, eller implantat. Jag är ingen expert, men tippar på det första.
>>
>>53179790
Laga mat,passa barnen,ta den i tvåan,göra som dom blir tillsagda.
>>
>>53180080
Låter bräckligt favä.
>>
Ajdå. Märker nu att hennes hår gör verkligen allt för henne.
>>
>>53180122
>rastaflätor

HE
MA
HO
>>
File: 1436953370083.jpg (2 MB, 1500x2000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436953370083.jpg
2 MB, 1500x2000
>>53180108
*shuffles feet*
hol up

are you some kind of asian?
>>
>>53180023
Kvinnorna(honorna) jagar lika mycket som männen(hanarna) om man kollar på djuren.
>>
File: kod.jpg (23 KB, 453x175) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kod.jpg
23 KB, 453x175
hjälp
>>
File: 1441512355759.jpg (53 KB, 816x812) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441512355759.jpg
53 KB, 816x812
>>53180122
>ta anslag på andras kulturer
>>
>>53179839
-25C här.
>>
>>53179790
Kvinnan skall vara hemma, taga hand om barnen, laga mat, städa, etc. etc. Om hon därtill hinner arbeta, så be my guest. Men egentligen kan man lika gärna kastrera hela befolkningen, så slipper man kvinnor, skrikiga ungar, ärftliga sjukdomar etc. etc. Man sätter även stopp för växthuseffekten. Det är väl väldigt trevligt!
>>
>>53180122
Är det bara jag som avskyr sådana naglar? Känns som någon jäkla häxa eller något.
>>
>>53180179

Vilka djur? Varför kolla på andra djur när du kan kolla på det djuret vi faktiskt pratar om?
>>
Nationalsocialismen värderar alla individers varierande förmågor och beskaffenheter i samhället lika, vars ömsesidiga kraft är en oumbärlighet för hela folkgemenskapen. Vi opponerar oss starkt gentemot den normaliserande kvasijämlikheten, den som ämnar likrikta samtliga individer och sudda ut alla roller. Man har, till och med, hur förskräckligt det än må låta, börjat införa så kallade ”genusdagis”, där man vill tillintetgöra könsrollerna i förmån för ”jämställdheten”, att förgöra alla naturliga värderingar i statens indoktrineringsanstalter.

Vi nationalsocialister inser, likt våra förfäder gjorde, att alla folkfränders begåvningar och anlag är lika nödvändiga för samhället i stort, att våra könsroller är naturligt betingade, att vi alla är olika. Vad som sammanbinder oss, är vårt gemensamma ursprung, vårt samfällda arv och vår härstamning ur rasens kedja. Vi har en plikt i samhället, emot landet och våra folkfränder, att begagna våra fallenheter för vissa ämnen, och sedermera arbeta för vår ras blomstring och överlevnad, samt för vår egen förädling. Folkgemenskapens förespråkare förordar ingen normalisering, inte heller någon pseudoindividualistisk liberalindividualism. Vi äger visshet om, att alla folkkamrater är lika, men ändå olika. Vi besitter olika skicklighet och inser följaktligen alla egenskapers lika värde inför folkets välmående.

Således fordras inga som helst förbud, blott en återgång till det naturliga tänkandet, ett samhälle där vi inte förringar några folkfränders arbeten. Ett samhälle, där kvinnor har sina naturenliga sysslor, medan männen brukar sina. Nationalsocialismen är denna naturliga ideologi, den har alstrats ur naturens lagar, ur förståelse för den. Sålunda har vi även denna syn på folket, att män och kvinnor är olika, men att vi sammanhålls som lika värdefulla i folkgemenskapen och i den rasliga länken.
>>
Att skaffa barn är inte en kvinnlig uppgift på något sätt. Jag är trött på allt trams om manliga nationella som ska leka riddare och vill ha kvinnorna som några jävla prinsessor. Skärpning!!!

Barnalstringen är en naturlig process där man och kvinna hjälps åt. Precis som vargar skyddar sina ungar och fostrar dem för att de ska kunna bli starka så måste män och kvinnor gemensamt ta hand om barnen. Hela idén om att man ska ha hemmafruar och att män ska arbeta som sopgubbar är helt enkelt en borgerlig idé som inte på något sätt kan sägas ha med seriös nationalsocialism att göra.

Faktum är att NS, för att vara en rent darwinistisk ideologi som bygger på evolutionsläran, ofta lockar till sig vilsna själar som vill leva ut någon efterbliven Carl Larssonromantik om dalkarlar som åker skidor och sen kommer hem till sin nakna kulla och trycker på henne i bastun. Jag har träffat flera såna tragiska personer sen jag påbörjade mitt engagemang, och jag är så trött. Detta är ej avsett att peka ut någon men särskilt ett par var så äckligt högborgerliga så jag ville spy. De var verkligen den stereotypa barbienazistfamiljen. Mannen jobbade som taxichaufför och kvinnan var en mammaledig städerska. Så fort hon fick fast anställning började hon trycka ut ungar på löpande band. Mannen arbetade hela tiden. Helt jävla motbjudande!
>>
>>53180235
Nej det är inte bara du.
>>
File: 1443382994768.jpg (40 KB, 333x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443382994768.jpg
40 KB, 333x512
>Kvinnan är viktigare för samhället än mannen (dock inte lika viktig som jag ).
>>
File: 1451998693230.jpg (93 KB, 600x719) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451998693230.jpg
93 KB, 600x719
>alla dessa kvinnoförtryckande skitherrar i tråden
>>
>>53180122
>disgusting potato face
dropped
>>53180185
>not understand basic linear algebra
kill yourself
>>
>>53180285
Ett stort problem idag bland vita barn är att de inte har någon relation till sina fäder eftersom dessa hela tiden begraver sig i arbete och bara reduceras till bankomater. I själva verket är det extremt nyttigt att pappor följer med sina barn på olika saker. Barn får tyvärr lära sig massa pacifistiskt skit redan i skolan och då är det viktigt att pappor eller mammor följer med barnen till lekplatser och lär dem att man måste sätta sig i respekt med våld på ett tidigt stadium för att finna sin plats i den sociala hierarkin. Ungar funkar naturligt och sen förstör skolan de genom lögner och propaganda samtidigt som de låter de hudfärgshandikappade barnen springa runt okontrollerat.

En pappa som kan lära sina barn att slåss är extremt värdefullt men det kan också vara en mamma. Små flickor måste tidigt inse att det inte finns några fredade zoner i dagens multikulturella mardröm och att de borde få kastknivar istället för barbiedockor att leka med. Jag är helt emot tänkandet att vi svenska män ska skydda våra kvinnor från negrer. Ja det är bra om en vit man gör detta men feltänket ligger i att vi på så sätt ser kvinnor som några husdjur som vi ska sköta om. Kvinnor måste främst bli egna och självständiga soldater i det lågintensiva raskrig som pågår dygnet runt. Kvinnans roll måste vara att både kunna föda barn och dia, men också att skydda sina barn genom extremt skoningslöst våld om så krävs. Barnen är folkets framtid och det är inte rimligt att männen ska ha det som egen uppgift.

Mannens roll å andra sidan är att kunna vårda barnen och ge dem mat. Kvinnor kan när som helst bli brutalt sönderknullade av primitiva människodjur som vandrar runt fritt och då duger det inte att sätta ungarna hos någon dagmamma. Självklart vore idealet att lämna visst ansvar till andra nationalsocialistiska kvinnor men då dessa är en bristvara i högre grad än männen krävs helt enkelt lite realism.
>>
>>53180285

Nej på dig.
>>
File: 1434320465521.jpg (24 KB, 498x479) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434320465521.jpg
24 KB, 498x479
>>53180243
>i har en plikt i samhället, emot landet och våra folkfränder, att begagna våra fallenheter för vissa ämnen, och sedermera arbeta för vår ras blomstring och överlevnad, samt för vår egen förädling.
>>
>>53180289
Känns bra att inte vara ensam. Tack, anon.
>>
:(
>>
>>53180108
>>53180306
Äntligen en kanadensare med lite vett
>>
File: 1339224231457.jpg (54 KB, 340x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1339224231457.jpg
54 KB, 340x480
>>53180285
>. Mannen jobbade som taxichaufför och kvinnan var en mammaledig städerska. Så fort hon fick fast anställning började hon trycka ut ungar på löpande band. Mannen arbetade hela tiden. Helt jävla motbjudande!

>Helt jävla motbjudande!
>>
>>53180318
Kampen handlar till lika stor del om att kunna byta blöjor som att kunna byta magasin på en k-pist.

Frågan är varför så många av dagens NS ofta har en romantiserad bild av den barnavårdande kvinnan och den hårde mannen. I grund och botten anser jag att könsseparatism inte har inom den nationalsocialistiska rörelsen att göra. Könen är biologiskt olika ja, men om vi tittar i naturen (som vi tyvärr lever allt mer avskilt från) så ser vi att könsroller sällan finns hos däggdjur som är framgångsrika predatorer. Lejonen är det efterblivna undantaget. Annars är regeln att hanar och honor både vårdar barn och kämpar för föda och att ha ihjäl fiender. Moderns särroll gäller bara i ett mycket tidigt skede är bäbisarna är små.

Jag kan förstå att det känns bekvämt att skydda sina barn från det omgivande samhällets destruktivitet, men det är till föga nytta. Sanningen är att barnen på ett tidigt stadium måste exponeras för all destruktiv smuts så att de blir härdade och livsdugliga istället för några curlade "jättenazistbäbisar".

Nog skrivet bakom tangenterna för min del kanske.

Någon som har andra perspektiv? Är könsroller verkligen något naturligt? Försvaras manliga och kvinnliga traditionella ideal mer av nostalgi än av rationalitet? Hur mycket av NS' syn på könsroller är formad av NS' storhetstid? Är det rimligt att vi kan applicera 30-talets könsroller på dagens samhälle? Hade Hitler haft samma kvinnosyn om han hade levt på 1980-talet?

Vissa invänder kanske att rörelsen har moderniserats, vilket är sant. Men idealen tycks fortfarande vara ett barn av en annan tid, så att säga.

Hell seger!
>>
Vad värmer ni er med just nu grabbar? Vet inte om jag skall göra mig en kopp svart te eller rooibos favä.
>>
>>53180306
I don't even understand basic addition and subtraction... forget about division.
>>
>>53180285
Det vore bättre om männen i vårt land återigen blir män istället för den feminiserade ursäkt till hipstersnöping som tyvärr har blivit alldeles för vanlig. För det som brukar kallas traditionella könsroller är till största delen biologiskt förankrade, ett resultat av miljoner års evolution. Därför är kvinnors naturliga instinkter inriktade på en omhändertagande roll, medan mannen är mer aggressiv och beskyddande av familj och revir. Kort och gott så anser i alla fall jag att det vore effektivare och naturligare om mannen återvände till sina evolutionärt betingade instinkter. Istället då för att kvinnan ska moduleras om till något hon biologiskt inte är. Biologin kan inte och bör inte heller utsättas för någon modernisering men feminism och "jämställdism" har tyvärr kopplat ett hårt grepp om sinnena hos många här i Sverige.
>>
>>53180376
>te
är du bög eller?
>>
>>53180376
STORA SVARTA

kolbitar
>>
File: 140432473.png (307 KB, 529x458) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
140432473.png
307 KB, 529x458
>>53180376
Det är omänskligt kallt lägenheten just nu. Sitter med två filtar. Borde göra varm choklad men då har jag inte mjölk till imorgon.
>>
>>53180376
>>53180410
>dkn dricker varm choklad som en riktig fuccboi
>>
>>53180285
>>53180318
>>53180369
Allt du skrev var fullständigt felaktigt, skadligt eller en kombination av båda delarna.

En kvinnas främsta uppgift ligger i barnalstrandet. Det kan nog inte understrykas. Mycket få kvinnor kan bidra eller prestera för samhället på något mer värdefullt vis än genom bedriften att fånga en bra man, ge honom många barn och hålla familjen intakt. Det skulle vara den handfull kvinnor som bedriver högkvalitativ forskning eller något motsvarande och därmed är förhindrade (undantagna om de så vill) från hem och familj. Alla andra kvinnor, och en ganska så omfattande absolut majoritet, kan inte göra något viktigare än att föda europeiska mäns barn. Det kan inte nog understrykas. Ingen jävla mediakarriär i Stockholm, eller fylleresa till Medelhavet, eller välgörenhetsprojekt för negerungar, INGENTING är viktigare. Ingenting. Ingenting alls. INGENTING.

Eftersom detta är kvinnans viktigaste uppgift, och plikt, är det oerhört viktigt att det marknadsförs som något eftersträvansvärt och att det föreligger exempelvis skattelättnader och andra ekonomiska morötter för barnfamiljer. Det är förstås mycket viktigt att män bildar familj men här vilar faktiskt ansvaret mest på kvinnan. Om en kvinna vill ha barn blir det barn, och vice versa.
>>
>>53180410
Kan knulla dig i röven om det är det du är ute efter.
>>
Försökte dricka rött "te" en gång, höll på att spy favhu
>>
>>53180448
Du har verkligen lyckats skriva ner sådana oansenliga mängder skit i ditt inlägg att det är oklart om du var påverkad eller rent utav psykotisk vid tid för inlägget men jag ska göra ett försök att rätta ut några mer bisarra påståenden:
Vi ska bejaka våra sunda traditionella könsroller
Kvinnor som ägnar tid åt att ta hand om barn istället för att arbeta är föredömliga
Det är bara fäder som kan göra män av pojkar, inte pojkarnas mödrar, det är fäder som lär söner slåss
Det är en kulturmarxistiskt vanföreställning att betrakta människor som kapitalvaror, kvinnor har ett större värde som mödrar än som arbetskraft i din fabrik
Det är viktigare att kunna hantera (och ha tillgång till) vapen än blöjor KÄLLA världshistorien (hur tror du kvinnor skötte sin menstruation före plastindustrin sent 1900-tal?)
Människan är en hominid så dina djurparalleller kan gott börja med patriarkala schimpanser
Vi ska bejaka våra sunda traditionella könsroller
>>
>>53180443
Ring din hyresvärd favä.
>>
>>53180376
drack nyss en mugg kaffe. blir rooiboste senare
>>
Det skrämmer mig lite att ni är så snabba på att attackera anons argument. Det är helt klart rätt att en kvinna har ett stort ansvar för nationen att föda barn. Båda föräldrarna behöver vara starka individer och förebilder för barnen. En grundläggande stark utbildning krävs för båda parter för att höja standarden. Mannen har dock lika stort ansvar att närvara för att uppfostra hälsosamma barn. Det finns oerhört många exempel genom tiderna som visar på den destruktiva kraft ett barn utsätts för vid avsaknaden av en fader i hemmet. En enkel google sökning ger er hur många resultat som helst. Ingen kan väl missa det faktum att majoriteten av kriminella i USA växt upp med singelmammor. (korrelation eller orsak kan diskuteras)

Jag tycker absolut att det ska uppmuntras mer att visa på vilken förebild det är för kvinnor att föda och uppfostra hälsosamma barn. Vi har tillräckligt med sjuka ideal som att kvinnor ska bli artister eller bli överdrivet utbildade och konkurrera med män för att räcka till. Detta är något feministerna totalt förstört och de fattar inte hur mycket stress detta skapar för kvinnor. Det enda de gör är att peka finger på männen och hjärnspöken för att hitta på andra anledningar varför kvinnor mår så dåligt idag. De sänkte värdet i kvinnans redan fantastiska roll för att hon inte var inkomsttagare i hemmet. Vi behöver återställa respekten och värdet i att låta en kvinna kunna vårda sin familj först, precis som det bör vara för en man att stärka den.

Det betyder såklart inte att vi ska tvinga kvinnor tillbaka in framför spisen. En kvinna ska dock kunna känna sig tillräcklig och behövd av att endast ta hand om familjen. Det ska inte behövas två inkomsttagare i en familj, det är endast vårt sjuka konsumtionssamhälle som bidrar till att den genomsnittlige familjen slösar bort pengar på prylar, resor, lån och annat skit så att inkomsten behöver fördubblas.
>>
>>53180456
K-kan du knula mig istället?
>>
File: 1424694409169.jpg (279 KB, 1200x899) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424694409169.jpg
279 KB, 1200x899
https://twitter.com/hallbergaxel
FÖRSÖK HITTA EN STÖRRE HANREJ ÄN DEN HÄR TYPEN
>>
>>53180185
Spökligt, är detta matte?
>>
>det är ett kopiera brev från Flashback-avsnitt
>>
>>53179427
Sympatiserar man med Miljöpartiet så är man kvar på dagisnivå mentalt, hon borde aldrig få rösta oavsett antal jordsnurr
>>
>>53180443
14C i lägenheten, BARA
>>
>>53180543
disgusting, why are all swedish women such normies?
>>
File: 1454355359.jpg (96 KB, 800x437) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454355359.jpg
96 KB, 800x437
>>53180538
Jag brast ut i gapskratt direkt när jag öppnade sidan.

Vart är pöjkens farsa?
>>
denna tråd är värre än förintelsen
>>
>>53180580
Skönt att jag inte är ensam i att frysa. Alla element är uppdragna till fullo men ändå fryser jag. Jävla snåla hyresvärd alltså.
>>
>>53180533
Om du är en fälla.
>>
>>53180538
>16 år. Språkrör för Grön Ungdom Syd (Skåne och Blekinge). Pluggar natur. Gillar radikal klimatpolitik och fri invandring.
>>
>>53180538
gymnasieintellektuell.png
>>
>>53180616
värre än något som inte har skett?
>>
Var är fedoranon? Finns ju massor av material nu.
>>
>>53180616
>>53180650
LOL
>>
>>53180607

Feminism. Equality. Women couldn't handle it. They thought "freedom" meant "freedom to fuck every man I see and collect as many std's as I can, without any repercussions".
>>
>>53180622
Är dock -35 ute och elementen är inte luftade på åratal, får halvt om halvt skylla mig själv.
>>
>>53180627
Är en feminin pojke men har inga tjejkläder favä.
>>
>>53180650
>Jontehumor
>>
>>53180538
>dkn ingen rugbynacke
>>
>>53180654
fedoracuckar sig själv
>>
>>53180538
>fri invandring
han borde fan straffknullas så han blöder. äckliga jävla bög.
>>
>>53180701
Sängen är varm i varje fall.
t. underställ på
>>
File: 1425996890298.png (47 KB, 587x261) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425996890298.png
47 KB, 587x261
>>53180538
Skrattade lite favä
>>
>>53180705
Tyvärr mann1.
:-(
>>
>>53180761
Jag förstår inte?
>>
>>53180607
Good question!!!
>>
vad heter den där glada gubben som sprutar tårar? behöver namnet så jag kan kommentera en sak på leddit
>>
>>53180761
Hon borde heta Alicia Dickupp favä, för hon gör mig hård.
>>
>>53180654
Finns inget värde i citera så uppenbara låtsasbrev
>>
>>53180796
;_;
>>
File: 1441185603759.jpg (32 KB, 490x423) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441185603759.jpg
32 KB, 490x423
>Finns inget värde i citera så uppenbara låtsasbrev
>>
Varför är det okej att vara politiskt partisk mot SD i mediasammanhang?
>>
>>53180887
Förstår inte vad du menar men hell seger.
>>
File: 1427580728846.png (2 KB, 198x164) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427580728846.png
2 KB, 198x164
>>53180802
Sök på årets ord 2015 så får du fram svaret
>>
>>53180616
detta
>>
>>53180800
Är det en fråga?
>>
File: 1451965525895.jpg (167 KB, 880x880) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451965525895.jpg
167 KB, 880x880
>>53180538
>dkn herr Edgren tog bort sin Kvitter

;__;
>>
Hörni stormbögar. Måste verkligen ALLA blattar utvisas? Även husblattarna?
>>
>>53180616
nej, ingenting är värre än förintelsen
>>
>>53181019
jo denna tråd
>>
>>53181017
ja hell seger
>>
>dkn gladkatt inte har strömmat på åratal
>>
File: 1305523587250.jpg (49 KB, 528x434) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1305523587250.jpg
49 KB, 528x434
>>53180921
behövs inte desu
sa att killen var bög och vann argumentet
>>
>>53181017
Somalia behöver också raketforskare, Souleyman. Du hör inte hemma här
>>
File: asd.png (290 KB, 680x680) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
asd.png
290 KB, 680x680
>dkn min polare sitter i skype och skryter om alla ligg han får via tinder
>han sitter i rullstol

>själv är man glad om man får en matchning per månad
>>
>be swedish
>decide to open borders to ALL refugees
>be super tolerant
>realize refugees are actually doing bad and comitting crimes
>Realize it's too late
>implement border checks on the oresuma bridge to try and save your country
>realize it's too late

YOU CANNOT MAKE THIS UP
>>
>>53181017
vad är en husblatte?
>>
File: 1447264240893.jpg (30 KB, 462x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447264240893.jpg
30 KB, 462x750
>sa att killen var bög och vann argumentet
>>
File: 1446660373969.jpg (50 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446660373969.jpg
50 KB, 640x640
>>53181017
Alla utan japanskorna.
>>
>>53181046
>faktiskt bry sig
avsluta dig själv
>>
>>53181073
Men jag är japansk.
>>
>>53181017
ja favä. för många nu. skulle sett annorlunda ut för 20 år sedan men de skulle ju tvunget importera hundratusentals.
>>
>>53181017
>>
File: 720x405-1.jpg (97 KB, 720x405) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
720x405-1.jpg
97 KB, 720x405
>>
File: 142543555182.jpg (42 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
142543555182.jpg
42 KB, 600x600
>>53180997
Jag lovar dig, han öppnade ett annat konto som var öppen. Men jag glömde bort namnet på det kontot.

Hittade det på #svpol (som jag hittade hans första konto). Om arkivet inte var mord så skulle kan fiska upp det nya kontot för jag skrev ett brev om det.
>>
File: 14543552157.jpg (66 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14543552157.jpg
66 KB, 500x375
>>53181074
Låna rullstolen då.
>>
>>53181133
>dkn absolut vanilj är ens favorit
>>
>>53181117
Har hon blivit vitad? Laddade hem några av hennes filmer men allt var pixelerat nonsens.
>>
>>53181133
>imported
>>
File: 1440550859079.png (557 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440550859079.png
557 KB, 1013x676
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda dom bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för dom dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
>Alla utan japanskorna
>>
File: 1427127344521.png (881 KB, 833x707) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427127344521.png
881 KB, 833x707
>>53181152
Fäller en tår vid tanken på alla garvbröl och bajsiga hanrejbrev som hade kunnat vara favä
>>
>>53181117
Varför har stormbögar så blandade åsikter? "Alla ska utvisas förutom japanska tjejer...". Vad är det för jävla åsikt?
>>
>>53181111
en sandneger som gjort sig förtjänt av att befinna sig i sverige

fina siffror
>>
>>53181192
Vanilj för att skotta
Original för groggar

f a v h ö
>>
>>53181194
Japanerna kör hellre med svarta eftersom det är ännu mer tabu för dem.
>>
>>53181235
Stormbögar har åsikten att japaner är hedersarier. Dom är väldigt förtjusta i japanskor.
>>
>>53181117
>t. mashimoto
>>
>>53181235
Påminnelse om att det inte finns några som helst bevis att det brevet är gjort av en stormbög.
>>
>>53181364
>>53181364
>>53181364
>>53181364
Thread replies: 413
Thread images: 151
Thread DB ID: 369003