[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråd
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 475
Thread images: 151
File: bones gif.gif (560 KB, 500x167) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bones gif.gif
560 KB, 500x167
sesh upplaga
>>
File: 1451847441340.jpg (173 KB, 584x413) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451847441340.jpg
173 KB, 584x413
Berätta mer om Axel.
>>
File: 1416356028633.jpg (79 KB, 940x969) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416356028633.jpg
79 KB, 940x969
>>
File: 1452028268876.jpg (18 KB, 408x408) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452028268876.jpg
18 KB, 408x408
Finns det faktiskt folk som ogillar Carl?
>>
>>53151693
>>53151799
>kommentarerna på videon

GRI
VI
>>
>>53151973
Jag vet inte ens vem han är men han låter som en riktig tönt.
>>
>>53151799
funkar inte favä
>>
File: 4329482342.jpg (231 KB, 1280x1781) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4329482342.jpg
231 KB, 1280x1781
>>
>>53151973
Stäng av proxyn Carl
>>
File: 1413994970777.jpg (40 KB, 789x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1413994970777.jpg
40 KB, 789x960
>>53152010
Vad gör du ens här din jävla stjärtgosse
>>
>>53151969
Vad vill du veta?
>>
File: up.jpg (10 KB, 228x221) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
up.jpg
10 KB, 228x221
https://www.youtube.com/watch?v=S92nxs7MIJw

https://www.youtube.com/watch?v=hzUQ-VIi7pQ

https://www.youtube.com/watch?v=0IYght7FGdg
>>
The ABSOLUTE and clear superiority of Black Cock is so finely demonstrated here. . This fantastic collection of vids , nearly all true amateur BBC loving white wives and cum sluts , with the majestic size , strength and cum delivery prowess of the various Studs confirmed the title statement. . These bitches are forever the cumbuckets for black studs to use for their pleasure. The women seem to enjoy themselves pfetty good too. .
>>
>>53151943
>argumenterar i 3 timmar
>n-nej jag tänker inte dra upp källor för mina påståenden för det kommer t-ta för lång tid h-har saker att göra

topp kek
>>
>>53151973
Ja
>>
>>53152069
Jag ber om ursäkt för att jag inte känner din internetkompis.
>>
>>53152085
op här, insåg just hur mycket jag hatar rap egentligen, gillar bones när ajg rökt på dock
>>
>>53152135
Notice how white supremacist neo Nazi wannabes can't stay away from Interracial videos. You want to know why? Because they are undercover Black cock Lovers Lol. Don't let them fool you. Black dick stays on their mind 24/7 hahaha
>>
Given that I grew up in a diverse city, going to school with every ethnicity on the planet, I have had my share of white girls and even a couple of white moms. The white mom were the best. White husbands never suspected a damn thing. And to Teaciejo, I'd love to blacktized your sweet ass. I know that you've already been with a few black man and you loved every inch of it. I know you want me to fuck you real good!!!
>>
>>53151973
Nej
>>
>>53151933
Bra svar på frågan "Vad är det du vill ha belägg för?", men försök en gång till så kanske det går ännu bättre.
>>
>>53152184
Tro fan det, kila iväg nu din parvel
>>
>>53152185
Det är ju för att du är en nbög.
>>
File: 1450207563442.jpg (1 MB, 2048x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450207563442.jpg
1 MB, 2048x1536
>op här, insåg just hur mycket jag hatar rap egentligen, gillar bones när ajg rökt på dock
>>
>>53152236
är vänlös kysslös neet men jao
>>
>>53152225
Nej, jag stannar nog kvar.
>>
File: 1387546355.jpg (45 KB, 572x549) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1387546355.jpg
45 KB, 572x549
>>53152135
Vad är felet med dem som skriver dessa kommentarer?
>>
>>53152207
Detta verkar ju vara 110% sant dock, kolla bara hur besatt /pol/ och /b/ är av hanrejporr, även om de bara snackar skit om det.
>>
>>53151973
Jag gillar honom men tycker han är tråkig när han pratar om träning. Inget man vill höra av en manskulting.
>>
>>53152224
Att europeér har en medfödd resistens mot smittkoppor såklart, förstod du inte det från detta brev?>>53151284
>>
File: me on the left.jpg (57 KB, 1000x563) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
me on the left.jpg
57 KB, 1000x563
>>53152270
>Tar direkt upp sin sexuella status

Som jag sa, du är en nbög.
>>
>>53152306
Ordar detta favä
>>
>>53152327
Måste du ta alla mina bilder eller DIN JÄ HO
>>
Carl är topp mys favä
>>
>>53152327
alrighty then
>>
>>53152216
Finns det mdongos/nbögar i tråden som kan berätta om detta? Är det så här nbögar har det?
>>
File: Vitali.jpg (48 KB, 350x475) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Vitali.jpg
48 KB, 350x475
>>53152306
>>53152341
>ahh buhu någon snackar om något annat än politik eller >dkn ingen fv
Skaffa hobbies era ointressanta jävlar
>>
File: 1451821298845.jpg (57 KB, 700x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451821298845.jpg
57 KB, 700x700
>>53152306
Alla har olika intressen. Jag blir inte sur när folk snackar programmering eller annat nördigt


Satte för övrigt ett personbästa på gymm1 idag :2
>>
>>53151969
Finns tydligen få saker som är mer provocerande än snygga skickliga män som är ointresserade av att ge K.
>>
File: 1449783621143.png (6 KB, 480x386) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449783621143.png
6 KB, 480x386
Why do you get fucked by intelligent gorillas a.k.a. Niggers a.k.a. the lowest creation of God?
>>
>>53152300
>så vrf dog europeer mycket mindre av smittkoppor i barndomen (som i snitt är farligare än hos vuxna), medans indianerna dog som flugor?
Inte han men det är väl för att Européernas förfädrar redan utsatts för sådana bakterier?

rätta mig om jag har fel
>>
>>53143963

:^)
>>
>>53152473
Stormfags are even dumber, and small dicked aswell :)
>>
>>53152300
>Of course, there are many species that have less genetic diversity than humans. Many of these, however, are either limited in range (like species endemic to a certain area), or have had their population and genetic diversity reduced by humans. For example, cheetahs have critically low genetic diversity, but this is largely a result of human intervention.


Detta låter som låg genetisk variation för mig, inte sant?
>>
File: nordens skald.gif (1002 KB, 493x263) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nordens skald.gif
1002 KB, 493x263
>>53152473
>God
>>
File: seiba vedbod.jpg (118 KB, 1000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
seiba vedbod.jpg
118 KB, 1000x1000
>gamla klasströjan från 9an passar än
Dags att bulka
>>
File: 1420051671986.jpg (37 KB, 428x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420051671986.jpg
37 KB, 428x400
>>53152473
>>
File: 1384955322405.jpg (82 KB, 434x373) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1384955322405.jpg
82 KB, 434x373
>>53152504
>det är knarkhoran
>>
>>53152174
> Om jag lagt ner så mycket tid kan jag lika gärna lägga ner ännu massa mer tid fast jag rationellt kommit till insikt att det är slöseri och inte leder någonstans utan bara syftar till att utnyttja mig och bryta ner mig.
>>
http://www.nature.com/scitable/topicpage/pharmacogenetics-personalized-medicine-and-race-744
http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/38950/title/On-Race-and-Medicine/
https://en.wikipedia.org/wiki/Race_and_health#Race_and_disease
http://www.fda.gov/RegulatoryInformation/Guidances/ucm126340.htm
>>
>>53152448
kek håll käften mdongo. En manskultings råd om träning är av noll värde
>>
File: 1396322100282.png (319 KB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1396322100282.png
319 KB, 640x360
Can we all agree that Swedish people need to be BLACKED?
>>
>>53152524
>Faktiskt ha kvar den
vad gör han
>>
File: 1345813366424.jpg (84 KB, 313x273) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1345813366424.jpg
84 KB, 313x273
>>53152473
>Germany
>>
>>53152281
Cuck är en mentalsjukdom.
>>
Vem fan lämnar ens en kommentar på en p-video? jag förstår inte de människor som anser att de har något viktigt budskap att får fram om den videon.
Har någon här nånsin gjort det?
>>
>>53152589
Fuck off nigger
>>
>>53152452
Var det du som var arne?
>>
File: Naseem.png (561 KB, 654x669) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Naseem.png
561 KB, 654x669
>>53152588
Gör det ont för att en manskulting lyfter mer än vad du gör?
>>
>>53152135
Mysteriet kvarstår:
Vem skriver dessa kommentarer
Varför?
Hur ser hen ut?
Vad livnär hen sig på?
Känslan att det kan vara vem som helst, denna ljusskygga grupp som vi inte ens vet stereotypt kön, kroppsfettprocent, eller klädstil på än... Det kan vara någon i din familj. Någon på bussen... Ja...

Vilka är hanrejarna som skriver sånt här? Är det stormbögar? Är det judar? Negrer? Nackskäggsautister?
>>
>>53152524
>>53152596
>faktiskt köpa den
vgd
>>
>>53152524
Kom XIV favä
>>
>>53152308
https://en.wikipedia.org/wiki/Native_American_disease_and_epidemics
>With no natural immunity against these pathogens, Native Americans died in huge numbers.

https://en.wikipedia.org/wiki/Smallpox#History
>With its introduction into populated areas in India, China and Europe, smallpox affected mainly children, with periodic epidemics that killed as many as 30 percent of those infected.
>Case fatality rates during outbreaks in Native American populations were as high as 80–90%.
>>
>>53152625
You're the first one I will marry and culturally enrich.
>>
>>53152174
>breva källor
>ok här är källor
>breva källor
>vad fan jag brevade just källor
>så du tänker inte breva källor?
>nej jag gjorde just d-
>HAHA JAG VANN!

mongo
>>
>>53152433
Ser du många vita med negrer ute eller? Eller lämnar du aldrig lägenheten?
>>
>>53152583
>utnyttja mig och bryta ner mig

Nu fick du mig känna mig elak, anon. Ber om ursäkt att du känner så.
>>
File: 1450452865434.jpg (23 KB, 720x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450452865434.jpg
23 KB, 720x450
>>53152635
Vettefan alltså, kan det vara typ.

Mesiga, osäkra, patetiska vita män kanske?

Du vet, cuckar...
>>
>>53152635
>Varför?
Han blir hård.
>Hur ser hen ut?
Ljusbrun, lite satt, har linne på sig
>Vad livnär hen sig på?
Bygge, trädgårdsmästare, kör buss
>>
>>53152596
>slänga minnen
vgh
>>53152660
>spela med nbögar
haha mm
>>
>>53152633
hehe mm
>>
>>53152452
Vad ligger dina lyft på då?
>>
>>53152588
Hur tänker du då lmao

Att inte lyssna på svaga/korkade personer är en sak, men jag har nog mer erfarenhet av lyftning än de flesta i tråden, och jag har inget emot att hjälpa till om Anon undrar något
>>
>>53152504
>le nigger trigger
t. not even a german pussy niggerboy
>>
File: 1422270420236.jpg (41 KB, 400x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422270420236.jpg
41 KB, 400x375
>Gör det ont för att en manskulting lyfter mer än vad du gör?
>>
>dkn har bara neetat ändå sedan året började
>>
File: fedo.jpg (6 KB, 249x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fedo.jpg
6 KB, 249x200
>>53152777
>använda min bild
>>
>>53152476
immunitet uppnås när du själv är smittad påverkas inte av om din mamma hade det. Förmodligen hade de europeer som blev allvarligt sjuka av smittkoppor dött ut, så att för europeer var det mer en lindrig feber när de blev sjuka, medans indianer dog i högar för att de aldrig genomgått den evolutionära fasen tidigare.
>>
>>53152709
Aldrig sett det i Sverige favä, kanske arab med svensk tjej men aldrig svarta med vita. Men i kommentarerna hanrejarna och afroamerikanerna skriver verkar det som att det pågår i smyg.
>>
>>53152681
Med "natural immunity" menar de väl hur man blir immun från sjukdomen efter man får den under sina yngre år? Och att en större procent av indianer som dog påvisar inte medfödd skydd från europeérnas sida, kan ha att göra med en mängd faktorer, sjukdomen var känd hos europeér så kanske de skyddade sig aktivt från smittrisken bättre etc.

>>53152695
Vilka källor babblar du om som jag inte tog mig an?
>>
>>53152509
JAMEN VAFAN DET VAR JU PRECIS VAD JAG SA SKULLE HÄNDA OM JAG LÄNKADE KÄLLOR!

Nu kommer du kräva att jag sitter i två timmar och förklarar hur bakterier och växter inte är rimligt jämförbara med stora däggdjur annars har du "rätt".
>>
>>53152635
Hanrejande är den tänkande mannens fetish
>>
File: 1451098342839.gif (3 MB, 300x411) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451098342839.gif
3 MB, 300x411
>>53152742
Bra, kaxa aldrig igen
>>
[00:20:01] Sesh Bongström: IS FINLAND FOR FUCKING REAL
[00:20:08] Sesh Bongström: THEY HAVE A BEAR THAT LITERALLY SPEAKS LIKE THIS
[00:20:16] Sesh Bongström: WHHAD DE FUGG :DDDDD
[00:20:42] cutesy bunny: ?
[00:20:51] Sesh Bongström: SBÖRÖLÖLÖLÖLÖLÖLÖLÖLÖ
>>
>>53152716
Känner inte något förutom ev. lite cynisk förakt. Men jag kan tänka ut rationellt att det är så det är uttänkt. Ungarna är oftast ängsliga av sig. Det får vi ju dra nytta av så gott vi kan.
>>
>>53152756
På träning?
100 ryck
125 stöt
>>
>>53152585
Tack.
se ovan
>>53152476
>>53152224
>>
>>53152875
Dampa inte jag går ju bara ifrån det du citerade min man som definitivt inte håller med dig verkar det som, kan vara politiskt kanske inte men..
>>
>>53152891
>breva petrus steamkonversation
då kontrar jag

00:14 - Jonte: HAHSAHAHHAHHAHDAHAHDAHD
00:14 - Jonte: JAG ORKAR ITNE
00:14 - Jonte: HUR FAN ÄR HOLLÄNDSKA ETT SPRÅK?
00:14 - Jonte: >WATSKEBURT
>>
File: saku.jpg (106 KB, 1500x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
saku.jpg
106 KB, 1500x1200
Vem ville bli heemad?
>>
>>53152831
ja det var det jag menade. Lät som han påstod att Europeer är födda med resistens mot bakterier från början av tiden. som att vi är någon sorts Atlantis superras
>>
>>53152905
>Han styrkelyfter inte

MISSTAGET! Vet inte varför jag fått för mig det. Hade du inte varit på en tävling med Bodorio?
>>
>>53152635
Se >>53152882
Det var en artikel i en amerikansk liberal nättidning om det. Det kanske är hipsters som skriver kommentarerna. Dom passar ju in på detta något sånär med >>53152720
>>
>>53152904
Men jag är 40 år gammal detta år, kan ju inte hederligt räknas som en av ungdomarna.
>>
>dkn manskulting
kukhorahitlernegerfitta
>>
File: 1422187114942s.jpg (7 KB, 154x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422187114942s.jpg
7 KB, 154x250
>dkn har börjat kolla på romantiska bögfilmer
>den känslan när ingen pojkvän
>>
>>53152972
Är det ju inte. Holland är ett av nederländerna och nederländska är ett språk.
>>
>>53152845
Jag lägger mina pengar på att hanrejarna är hanrejar och att negrerna vill överkompensera för sitt raskomplex lika mycket som stormbögarna.
>>
File: 1452019888107.jpg (8 KB, 246x121) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452019888107.jpg
8 KB, 246x121
>>53152973
Jag
>>
Jag kan heema er alla (på UFC 2 på ps4).
>>
>>53153016
Jag menade antagligen inte dig heller. Jag var ironisk och låtsades tänka som det jag trodde att den andre tänkte.
>>
>>53152864
>20-30-ish procent dog som värst
>vs nästan varenda jävla indian
>men det rimliga att förutsätta att europeer således över tid borde ha utvecklat resistens mot sjukdomen stämmer inte för alla är ju identiska

"Vilka källor babblar du om som jag inte tog mig an?"
Dom jag länkade som du avfärdade utan att ens svara på dom, som jag redan har sagt det där med malaria och google vetenskapsdokumenten om smittkoppor, tänker fan inte länka dom igen och nej det betyder inte att du har rätt det betyder att jag inte orkar gå tillbaks i 4chanarkiv och ctrl+fa hela tiden för att du är senil. och sen
>>53152681
>>53152585
>>
File: chingchong.webm (2 MB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
chingchong.webm
2 MB, 640x640
>>53152983
>styrkelyft
Lmao

Bodorio har varit på min klubb och tränat, men vi tävlar inte i samma sport. Vi tävlade faktiskt i samma lokaler under SM 2015, men på olika dagar
>>
>>53153028
Hur lång är du då?
>>
>>53153140
SMÅ
GULA
POJKAR
>>
>>53153136
Men om det var så att europeér hade utvecklat medfödda resistens mot smittkoppor så skulle det inte vara svårt för dig att producera källor för detta specifikt, inte sant?

Och jag svarade på både malarian och smittkopporna (tills nu) orkar inte gå tillbaka i 4chanarkiv och ctrl+fa hela tiden för att du är en glömsk pojkspoling
>>
Hur kan man bli hög/full på hushållsvaror? Dricka parfym? Och är det farligt att sniffa lim?
>>
>>53153191
Lämna Lü ifred favä.
>>
>>53153302
gör mäsk
>>
>>53152948
det jag citerade höll ju med mig att andra stora däggdjur var mer homogena men att jämfört med bakterier och växter och annan krystad anti-rasism "så är vi ju nästan som en enda stor familj <3 :3 <3<3"

>>53152980
Nej resistensen kom förmodligen i samband med de första epidemierna av sjukdomen som dödade alla mindre resistenta. Sjukdomen muterade ursprungligen från kor har jag för mig. Vilket indianer aldrig hade och således utvecklade de aldrig någon resistens mot sjukdomen, så när europeer fick pandemiutbrott av den dog typ 20%, när indianer fick pandemiuttbrott av den dog 90%
>>
>>53153302
Koka socker och schampo
Drick
>>
>>53153302
Kan du inte bara dricka sprit som vanliga människor?
>>
Vad obehagligt. Mina favoritknep funkar inte :'( Åh vad jag HATAR att inte kunna skaffa mig kontroll.
>>
>>53153002
Kanske... Konstigt egentligen. Man vet ju ungefär hur andra fetisher ser ut som personer. Hanrejeri är så nytt så vi vet inte vilka hanrejarna är.
>>
>>53153158
150 cm färdigväxt
>>
File: 1433456218974.png (205 KB, 453x319) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433456218974.png
205 KB, 453x319
>Hur kan man bli hög/full på hushållsvaror? Dricka parfym? Och är det farligt att sniffa lim?
>>
>>53153002
Det är negrerna själva, din korkskalle
>>
>>53153386
???
>>
>>53153302
http://www.wikihow.com/Make-Pruno
>>
File: 1393796383102.jpg (12 KB, 203x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1393796383102.jpg
12 KB, 203x200
>>53153431
>Det är negrerna själva, din korkskalle
>>
>>53152864
>Med "natural immunity" menar de väl hur man blir immun från sjukdomen efter man får den under sina yngre år?
Nej, det är inte vad de menar med "natural immunity". Med "natural immunity" menas medfödd resistens.

>att en större procent av indianer som dog påvisar inte medfödd skydd från europeérnas sida, kan ha att göra med en mängd faktorer, sjukdomen var känd hos europeér så kanske de skyddade sig aktivt från smittrisken bättre etc.
Har du svårt med läsförståelsen eller? Det är andelen av de smittade som dör som man talar om. Det har inte ett skit med hur väl man skyddade sig från att bli smittad att göra. 80-90% av indianerna som blev smittade dog, mot 30% av europeer m.fl. som blev smittade. Att man skulle vara bättre på att behandla sjukdomen i afroeurasien kan vi också förkasta omedelbart, då den mest utbredda behandlingen gick ut på att måla rummet rött eller ha röda föremål nära den sjuke, då man trodde att demonerna som orsakade smittkoppor var rädda för färgen rött.
>>
>>53153342
bra precis det jag tänkte om resistensen
>>
>>53153437
Kände du att det var riktat till dig? Hur så?
>>
>>53153398
Du är en tjej eller?
>>
File: 1391881683251.png (4 KB, 222x211) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1391881683251.png
4 KB, 222x211
Någon annan som inte kan onanera när ens katt är i rummet?
>>
File: kneelander.jpg (92 KB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kneelander.jpg
92 KB, 1080x1080
>dkn man aldrig kommer att vara en söt hockeypojke
>>
>>53153524
>dkn ingen kattv
>>
File: 1451910117871.jpg (12 KB, 479x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451910117871.jpg
12 KB, 479x720
>>53153524
>Någon annan som inte kan onanera när ens katt är i rummet?
>>
>>53153524
Kan bara onanera när andras katter är i rummet favä.
>>
File: 1452035419451-2.jpg (196 KB, 558x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452035419451-2.jpg
196 KB, 558x720
ping fedoranon.
>>
>snubben som inte hajar hur fedorabrevning går till i Sverigetråden och länkar sina svar
Vad är hans historia?
>>
>>53153632
Det är ett ganska subtilt sätt att driva med fedoranon
>>
>>53153342
>>53153475
Går och lägger mig grabbar. Skulle ta en god lång tid innan vi blir homogena nog att hela mänskligheten kommer i hot för att vi är "för lika" sedan måste detta supervirus uppstå vilket jag betvivlar någonsin händer, annars varför skakar inte han-kineserna eller indierna för att de är "för lika" ? Och om vi någonsin blir en mänsklig folkgrupp helt kommer vi säkert ha tekniken att enkelt besegra detta fantasy-hot

Grod natt.
>>
>>53153593
keke
>>
>dkn köpte 3 kg julskinka för 19 kr/kg
bästa jag gjort iår
>>
File: SS Flaggan.png (3 MB, 2000x1333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SS Flaggan.png
3 MB, 2000x1333
>>
>>53153749
äta gris är haram favä
>>
>>53153749
>dkn hunden åt upp 3 kg när vi delade ut julklappar

Sen hamnade hon i matkoma och låg och snarkade som ett sågverk resten av kvällen
>>
File: 1451899010914.jpg (23 KB, 497x794) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451899010914.jpg
23 KB, 497x794
>>53153832
>äta gris är haram favä
>>
File: forbidden love 15.gif (3 MB, 224x168) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
forbidden love 15.gif
3 MB, 224x168
>bråk med fv om invandring
>hon tyckte att det är sjukt att man inte låter barnfamiljer som flyr från IS komma i säkerhet etc etc etc
>sade att jag inte fattar hur man som kvinna och homo kan tycka att det är bra med hundratusentals muslimska män som får gå direkt till utanförskap utan att passera Gå
>bjäbbjäbbjäbb det handlar om baaaaaaarn
>muh islamofobi osv
>hon vågar själv inte åka tuben utanför innerstan på kvällar
>båda börjar skrika lite
>hon säger att det nog är bäst om hon sover hos sig inatt
>drar
>haha aa, dags för sverigetråden

Hur var er dag?
>>
>>53153832
>antyder att jag bryr mig

>>53153833
låter topp mys, för hunden i alla fall
>>
File: 1451910430438.png (129 KB, 186x264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451910430438.png
129 KB, 186x264
>>53153892
>>bråk med fv om invandring
>>hon tyckte att det är sjukt att man inte låter barnfamiljer som flyr från IS komma i säkerhet etc etc etc
>>sade att jag inte fattar hur man som kvinna och homo kan tycka att det är bra med hundratusentals muslimska män som får gå direkt till utanförskap utan att passera Gå
>>bjäbbjäbbjäbb det handlar om baaaaaaarn
>>muh islamofobi osv
>>hon vågar själv inte åka tuben utanför innerstan på kvällar
>>båda börjar skrika lite
>>hon säger att det nog är bäst om hon sover hos sig inatt
>>drar
>>haha aa, dags för sverigetråden
>Hur var er dag?
>>
>>53153892
När jag drar igång blir flickor våta av att jag vågar vara radikal och inte är en vanlig hanrej. Du argumenterar nog fel.

Och sås/mer på den gifen tack.
>>
File: forbidden love 17.jpg (183 KB, 500x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
forbidden love 17.jpg
183 KB, 500x750
>>53153995
Älskar dig fedorabrevaren, puss!
>>
>>53153892
Du låter som den som är "butch" slå till henne bara i ansiktet riktigt hårt och säg åt henne at hon bör lyda dig, när hon gråtande frågar varför du gjorde så säg åt henne att det är det muslimska sättet enligt deras kultur och koranen.
>>
>>53153030
Nämn en.
>>
File: 11171610_ori.jpg (191 KB, 800x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
11171610_ori.jpg
191 KB, 800x1200
Det är konstigt hur en film kan göra en glad/lycklig, bara genom att man fantiserar. Tänk att bara åka runt i Europa som Jason Bourne och skaffa en sötpaj fv och bara chilla genom livet och älska fvn och resa runt världen och kunna starta upp ett liv vart fan som helst och lära sig det språket tillsammans
>>
Gunvald dör i nyaste beck-filmen
>>
>>53154054
Brokeback Mountain.
>>
File: 1451914027906.jpg (1 MB, 2448x3264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451914027906.jpg
1 MB, 2448x3264
>>53154060
>Det är konstigt hur en film kan göra en glad/lycklig, bara genom att man fantiserar. Tänk att bara åka runt i Europa som Jason Bourne och skaffa en sötpaj fv och bara chilla genom livet och älska fvn och resa runt världen och kunna starta upp ett liv vart fan som helst och lära sig det språket tillsammans
>>
>>53154105
Sett redan ju. Den har väl alla sett?
>>
>>53153892
>vågar inte åka utanför innerstan
>det är i innerstan allra flest brott sker

kvinnor är smarta
>>
>>53153437
Det är en såndär snubbe som tror han har bemästrat den mänskliga kognitiva processen
Du kan se på hur det där brevet du just svarade på är till för att fånga din nyfikenhet då du automatiskt som den själviska varelse kommer börja undra
"är det mig han försöker manipulera?"
killen tror att han är trollkarl
>>
>>53153922
Ja, självklart var hon tvungen att ligga framför brasan, och hon hade varit i extas hela dagen för hela familjen var hemma

Tror hon gillade den dagen
>>
File: 1451910263480.jpg (8 KB, 320x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451910263480.jpg
8 KB, 320x240
>>53154158
>Det är en såndär snubbe som tror han har bemästrat den mänskliga kognitiva processen
>Du kan se på hur det där brevet du just svarade på är till för att fånga din nyfikenhet då du automatiskt som den själviska varelse kommer börja undra
>"är det mig han försöker manipulera?"
>killen tror att han är trollkarl
>>
>>53153030
>>53154105
>dkn fråga den bög om filmtips
>han nämner denna
>jag kollar på den
>gillar den
>han skrattar åt att jag gillar en bögfilm
>han tror han fortfarande kan retas för det
>dkn är nu bög
>>
File: 1445552414558.jpg (80 KB, 634x709) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445552414558.jpg
80 KB, 634x709
>>53154013
>När jag drar igång blir flickor våta av att jag vågar vara radikal och inte är en vanlig hanrej. Du argumenterar nog fel.

>Och sås/mer på den gifen tack.
>>
>>53154158
fbanon?
>>
>>53153892
Min dag var skön. Ganska nöjd att jag slipper tjejer och deras nycker. Även om det kanske känns lite ensamt ca en gång i månaden.
>>
>>53153030
>tfw no swede bf
>>
File: Ha på sig byxor.png (545 KB, 906x561) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ha på sig byxor.png
545 KB, 906x561
>>53154013
Det är förmodligen för att du inte pratar med lesbianer.

Vänstercucks är överrepresenterade bland dem.

t. Umgås med lesbianer oftare än vad jag egentligen vill
>>
>>53154190
Min tur att skriva frågetecken nu.
>>
File: 1387824655586.jpg (99 KB, 900x1344) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1387824655586.jpg
99 KB, 900x1344
>>53154297
>Det är förmodligen för att du inte pratar med lesbianer.
>Vänstercucks är överrepresenterade bland dem.
>t. Umgås med lesbianer oftare än vad jag egentligen vill
>>
>>53153892
Jag vaknade 10, tittade lite i sverigetråden, maratonrunkade till klockan 11 och åt sedan blodpudding med fläsk.

Helt okej dag, om än inte särskilt produktiv.
>>
File: 1440550859079.png (557 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440550859079.png
557 KB, 1013x676
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda dom bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för dom dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
>>53154204
Nej jag kräver en fedora. Jag menade inte hugga alla negrer-radikal. Jag menade typ vettiga argument mot invandring som alla vet men inte vågar säga högt. Det gillar flickorna.
>>
>>53154151
Mm, men inte direkt på tuben. Känns lite tryggare på TC än i Bredäng.
>>
File: 4092602306.jpg (166 KB, 1092x615) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4092602306.jpg
166 KB, 1092x615
>>53154054
Jongens till exempel
Varning: >dkn ingen pv
>>53154105
>stereotypisk bögfilm om bögacceptans i samhället
tråkigt favä
>>
>>53154281
Post butt. You have a couple of minutes until fag hour ends.
>>
File: 1451910052462.jpg (58 KB, 408x580) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451910052462.jpg
58 KB, 408x580
>>53154357
>Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda dom bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för dom dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
>>53154207
jag är hans ersättare och övermäktiga
misstänker att mina välkomponerade skitbrev har gjort sig själva märkta över en ganska lång tid här av de som orkar ta sin tid att lära sig sin medbrevares prosa och stil
>>
>>53154341
>11
*23
>>
>>53153749
Sviiin! Det var alltså ditt fel att de hade gjort julskina av allt och jag inte kunde servera skinkstek till mina gäster på nyårsafton. Fläskkarré tilllagad på samma sätt är inte lika gott.
>>
>>53154381

Vet inte, aldrig varit i bredäng men statistiken säger väl annat.
>>
File: Screenshot_3.png (54 KB, 1004x272) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Screenshot_3.png
54 KB, 1004x272
>>53154405
>>
File: sdfsdf.png (422 KB, 500x510) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sdfsdf.png
422 KB, 500x510
>>53154297
Jaha du är flicka och har flickvän och din flickvän är förmodligen politiskt lesbisk och låtsas gilla fitta för att hon hatar vita män. Isåfall går det ju inte.
>>
File: 1450859450809.jpg (24 KB, 320x427) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450859450809.jpg
24 KB, 320x427
>Nej jag kräver en fedora.
>>
>>53154049
>slå till henne bara i ansiktet riktigt hårt
>muslimska sättet enligt deras kultur och koranen.
Ganska säker på att koranen säger att man får slå kvinnor bara man inte slår dem i ansiktet eller gör dem mindre vackra.
>>
File: 1395217156645.jpg (416 KB, 2423x1433) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1395217156645.jpg
416 KB, 2423x1433
>>53154474
>Jaha du är flicka och har flickvän och din flickvän är förmodligen politiskt lesbisk och låtsas gilla fitta för att hon hatar vita män. Isåfall går det ju inte.
>>
File: Frälsaren.gif (777 KB, 394x394) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Frälsaren.gif
777 KB, 394x394
>>53154474
>dkn blir misstagen för Lebbanon

Nej, jag är varken tjej eller har flickvän.
>>
File: forbidden love 20.gif (4 MB, 400x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
forbidden love 20.gif
4 MB, 400x225
>>53154474
>Jaha du är flicka
>känner inte igen Miskekevic

Varför är neo-/SvT/ så fullkomligt episk?
>>
>>53153892
>gå på fv-jagjaget när man är lesbisk

Men du.
>>
>>53154385
Listen you. I said that I don't post my ass and I ain't starting now. I don't bottom nor am I sub in anyway.
>>
>>53154513
går inte att göra dem mindre vackra favä
>>
File: 1420981162052.gif (1 MB, 240x252) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420981162052.gif
1 MB, 240x252
>>53153816
>SS
vänta så nazister kallar sig oironiskt för StormSnorrar?
>>
>>53154461
nä nu är du ute och virrar
>>
>>53154564
Berätta mer om din fv och hur ni träffades. Jag har tråkigt.
>>
>>53154584
Höhö, va roli du va nue ecksde
>>
File: tb.jpg (58 KB, 640x409) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tb.jpg
58 KB, 640x409
Seriös fråga. Kan man få ett jobb lättare bara för att man är snygg och har en vältränad kropp? :)
>>
>>53154573
How homo of you.
>>
Bra schema för ström?
Tisdagar:
18 - 00

Fredag + lördag
18 - whenever, tills jag blir för trött
>>
File: 1435467106188.jpg (7 KB, 153x179) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435467106188.jpg
7 KB, 153x179
>det är en reckful spelar skrivracer ström
>>
>>53154476
>>53154517
Tack.

>>53154564
Jag förstår inte men breva mer lesbiskt. Är miskekevic en lesbisk SvTare med vänsterflickvän och att jag inte vet detta är 'episkt' ironiskt?
>>
>>53154573
Everybody wants to fuck not a lot of people want dicks in their ass mate, seems like you're gonna have a tough time finding what you're looking for especially with you being black and all.
>>
>>53154105
9/10 film favä

>I wish I knew how to quit (You)!
>>
File: do it.jpg (146 KB, 864x626) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
do it.jpg
146 KB, 864x626
>>53154642

Ja.

>>53154687

Skönt att rtc strömmar, önskade att Mitch strömmade.
>>
>>53154691
UG
NU
>>
>>53154691
Haha aa
>>
>>53154691
Den du svarade på med den där röda bilden är Miskekevic, lesbianvåldtäktsanon är någon annan.
>>
File: Tips_fedora.jpg (89 KB, 651x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Tips_fedora.jpg
89 KB, 651x720
>>53154651
>as the privileged white male, I do not offer my pasty butt to others so they can enjoy the greater pleasures in life
>>
File: 13634958854.jpg (73 KB, 390x555) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13634958854.jpg
73 KB, 390x555
>>53154641
>bli rövbedrövad över lite gemytligt tugg
>>
>>53154642
Ja.
Det är enkelt att få arbeten om man har ett väl utbyggt socialt nätverk och hög social status.
Som en attraktiv människa, så är det mycket lättare att skaffa.
Till exempel så arbetade ju badboll med något välbetalt kontorsjobb trots att den hans enda utbildning var gymnasial.
>>
>>53154642
[email protected] Jo det tror jag definitivt i denna ytliga utseendefixerade tid vi lever i.
>>
>>53154749
>önskade att Mitch strömmade.
t. 15-åring
>>
>>53154642
Ja.
>>
>>53154767
Det var inte roligt, var min poäng
>>
>>53154735
I am not black.
>>
>>53153832
Gullet, i det här landet har vi en kultur där man käkar gris.
>>
>>53154105
Faktiskt fortf ej sett. Borde man ju se för allmänbildningen om inte annat.
>>
File: 1444263272031.jpg (88 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444263272031.jpg
88 KB, 900x900
>Jo det tror jag definitivt i denna ytliga utseendefixerade tid vi lever i.
>>
File: rbb.webm (3 MB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rbb.webm
3 MB, 640x360
Jaha nuu förstår jag varför vissa gillar brottning
>>
>"roliga"strömmare
>>
File: 1408907400806.jpg (14 KB, 320x314) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408907400806.jpg
14 KB, 320x314
>läser om massa nbögar som kulturberikats med våldtäkt och misshandel
>inga nbögar röstar invandringskritiskt
>man ska känna medlidande för dom
>>
File: birdy1.jpg (35 KB, 625x417) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
birdy1.jpg
35 KB, 625x417
>dkn ingen fv
>>
>>53154093
Är detta Sveriges motsvarighet till att Han Solo dör? Vem fan bryr sig om Beck?
>>
File: 1437268447541.gif (798 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437268447541.gif
798 KB, 480x360
>dkn ingen fv
>>
>>53154791
>ogilla Mitch

öh?
>>
>>53154760
Jahaaa förlåt svarade på fel... Det var inget. Trodde miskekevic hade blivit samma som lesbianon
>>
>>53154850
https://www.youtube.com/watch?v=G_L3e3tTFlM
>>
File: 1436986347769.jpg (25 KB, 306x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436986347769.jpg
25 KB, 306x306
>>53154917
>prata med horor och skrika hela strömmen varje ström
>>
File: de axel.png (1 MB, 836x712) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
de axel.png
1 MB, 836x712
>>53151969
>>
>>53154817
Black, brown whats the difference? Shit coloured. Point stands, friend seems like you went with the hardmode gay. Have you considered youre not really gay but just really desperate for a warm place to stick your dick?
>>
>>53154850
Eller för att det är en av de mest effektiva kampsporterna man kan träna?
>>
>>53154965
SNSD är ett spergigt dampbarn precis som Mitch, de kan relatera
>>
File: Homu_tips.png (161 KB, 265x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Homu_tips.png
161 KB, 265x281
>>53154974
"no"
>>
>>53154899
En hel del, men jag har också tröttnat på kriminaldraman

Speciellt efter all jävla subtil propaganda de har med i dem numera
>>
>>53155000
A R N E
R
N
E
>>
>>53154966
*Axel tippar baskern*
>>
>>53154965
>ogilla tjejer

Bög måntro?
>>
File: 1451048586115.jpg (37 KB, 480x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451048586115.jpg
37 KB, 480x640
>En hel del, men jag har också tröttnat på kriminaldraman

>Speciellt efter all jävla subtil propaganda de har med i dem numera
>>
>>53154571
Vart får jag tag på sådana lår?
>>
>>53155032
Ganska smickrande att människor fortfarande kommer ihåg mig.
>>
File: d50.jpg (76 KB, 532x488) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
d50.jpg
76 KB, 532x488
>>53154850
>inse det först nu

>>53155000
det är lugnt anon i dagens samhälle behöver du inte skämmas över att vara bög
>>
File: 1400971267428.png (84 KB, 706x680) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1400971267428.png
84 KB, 706x680
>dkn ens fedorabrevfilter fungerar
>>
>>53154151
Ha nu inte så höga krav på andra människor, anon, då kan du riskera bli lika ensam som mig. Även om du har ett ganska litet socialt behov kan det bli ganska långtråkigt i längden.
>>
File: 1441948098388.jpg (138 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441948098388.jpg
138 KB, 1920x1080
dkn ens fedorabrevfilter fungerar
>>
>>53154151
Även i själva tunnelbanan?

De flesta brotten sker ju bland krogarna.
>>
>>53155110
Du är medveten om att en homosexuell person skulle få stånd under en borttningsmatch, alltså finns det inga homosexuella som utövav sporten.
>>
>>53155140
>riskera att bli ensam

Den risken är noll, varit ensam hela mitt liv familj.
>>
>>53153892
>Dejtar en brud
>Fråga henne vad hon rösta på och varför
>Fråga henne vilka sakfrågor hon tycker är viktiga och varför
>kommer invandringen upp i en positiv dager så frågar du ifall hon märkt av det ändrade tonläget och vad hon tycker om det
>Hon beter sig som en PK-slyna
>Få en plötslig tvättid

Så gör man anon. Man blir inte ihop med en brudjävel som inte delar värderingar.
>>
>>53155000
Ett problem med praktiskt taget all typ av brottning är att man varken tränar för eller tävlar med manipulation av små leder. Inte ens i annars väldigt tillåtande tävlingssätt som MMA. En brottare av valfritt slag lämnar nästan alltid fingrar exponerade och sårbara för angrepp även från en otränad person. Annars har du rätt om att det är väldigt effektivt.
>>
>>53155201
Är väl inte säkert. Jag får inte stånd varje gång jag är fysiskt nära t.ex. kramar en kvinna fast jag är ganska så heterosexuell.
>>
File: 1388518601543.gif (930 KB, 336x206) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1388518601543.gif
930 KB, 336x206
>>53155201
>en homosexuell person skulle få stånd under en borttningsmatch, alltså finns det inga homosexuella som utövav sporten
vi säger väl så kompis
>>
>>53154638
>fnöske
>t-tjena kexet står du här och dallrar
>träffas
>hon är jättevacker i verkligheten
>hon har haft fler fver innan men aldrig rört vid en kuk annat än konfirmationsprästens
>äntligen en tjej som inte bara lajvar flata en stund för att vara den fräcka i gänget när bokcirkeln för tjugoåriga batikhäxor träffas
>har sex på toaletten
>hon är imponerad
>hem till henne
>sex igen
>en månad
>sex hela tiden
>börjar fundera på att flytta ihop
>ikväll händer
>vet inte om jag vill vara tillsammans med en verklighetesresistent flyktingivrare
>börjar bli gammal och inser att jag har max tre år av ungdomlig skönhet kvar
>ångest
>Bacardi
>/SvT/
>>
>>53155280
Hur kan du jämföra brottning med en kram?
>>
>>53154461
Du kan inte breva den där varenda gång du tycker någon är litet knepig. Du riskerar att ta bort min jagjagmagi varje gång du gör sådär.

t. riktiga moderatanon
>>
File: 1451735000532.jpg (194 KB, 1024x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451735000532.jpg
194 KB, 1024x1024
>dkn ingen mash'allah fv
>>
>>53155280
Du skulle inte få stånd om du gned på en kvinna i flera minuter?
>>
>>53155020
Ingen Beckfilm har någonsin innehållit ett uns av subtilitet.
>>
File: DakotaCochrane.jpg (333 KB, 2400x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DakotaCochrane.jpg
333 KB, 2400x1600
>>53155201
haha aa
boxning men samma sak va
>>
https://faces.ethz.ch/

Hur snygga på en skala?
Mellan ok och nice här.
>>
>>53154642
ja.

t varit murigaburgerfet och mer vältränad än carl ärr nu
>>
File: 1446033028458.jpg (16 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446033028458.jpg
16 KB, 480x360
>Du kan inte breva den där varenda gång du tycker någon är litet knepig. Du riskerar att ta bort min jagjagmagi varje gång du gör sådär.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=9f424THS914
>>
File: dakota_cochrane_2.jpg (19 KB, 267x267) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dakota_cochrane_2.jpg
19 KB, 267x267
>>53155443
>>
File: 1448040711997.jpg (84 KB, 670x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448040711997.jpg
84 KB, 670x400
>>53155443
Översätt till svenska tack
>>
>>53154642
Ja, bra utseende = mer charmig
>>
>>53155390
du har mentala problem favä
>>
>>53154953
>Lagligt i ringen
>Olagligt i samhället

Riskfyllt. Är en vinst värd fängelse för våldtäkt?
>>
>>53155358
breva ansikte så jag kan fantisera
>>
>>53155444
>provar jesus.
>får inte "godlike".

hmm...
>>
>>53155507
Vad är det du inte förstår mdongo? Ska jag ta det på ditt språk istället?
>>
>>53155201
Folk fick stånd hela tiden i brottning mann1. Det blir ju så när man gnuggar och skit. Inget sexuellt, bara en naturlig reaktion på stimulans. Som att sitta på en snöskoter eller motorcykel.

>dkn man blev kallad bög om man hade suspensoar

kek
>>
>>53155565
jesus är inte gud bekräftat

muslimer: 1
kristna: 0
>>
>>53155405
jvdk

https://www.youtube.com/watch?v=5fehLYL4CCs
>>
File: forbidden love17.webm (3 MB, 720x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
forbidden love17.webm
3 MB, 720x1280
>>53155560
Ne
>>
>>53155531
>99.9999999% av 4chan
>>
>>53155586
Aldrig någonsin hänt mig och jag har brottats sedan jag var 12.
>>
>>53155444
"Het"
>>
>tjejer kan ha sex med varandra
älskar detta jagjag
>>
>>53155661
enbart ett gyckel men du har seriöst autism
>>
hur fixar man ett bra träningsschema när man är ganska upptagen
>>
>>53155668
Har inte hänt mig heller men jag har sett det flera gånger.
En motståndare fick det under en tävling.
>>
File: 1373813694361.jpg (94 KB, 645x773) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1373813694361.jpg
94 KB, 645x773
>>53155628
https://www.youtube.com/watch?v=FSvJ3tJqnEM
>>
>>53155586
>dkn trycker enter
>beräkningsklustret drar igång, CPU-fläktarna varvar sakta upp
>siffrorna rullar fram och mätarna varvar upp på logg-skärmen.
>ser maskinerna interagera
>planeringsprogrammet sorterar
>prestandavärdena uppdateras successivt

Så Hård just nu.
>>
>>53155754
bli bra
>>
>>53155749
Berätta varför
>>
>>53155625
Prova lägg in rondellhunden då, lol.
>>
>manleter
L O L
O
L
>>
>>53155754
I värsta fall kan du offra en timmas sömn om natten några dagar i veckan och lägga den på träning istället, men så upptagen är du väl inte?
>>
>>53155444
>dkn fick "OK"
Helt ok favä
>>
File: visiting cgl.webm (3 MB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
visiting cgl.webm
3 MB, 640x360
>>53155912
>>
>>53155912
>dkn ingen Lilty fv som mobbar en
>>
>>53155960
>webben

Anon som kommer bli "sminkad" av klasskamrater.
>>
>>53155754
Planera om tiden. Sätt alarmklockor när du ska träna. Kan underlätta att träna tillsammans med någon så kan ni peppa/hetsa/håna varandra om ni fägar ur.
>>
>>53155951
Jag fick stunning med en bild på mitt ex. Resten ger bara nice. ;_;
>>
File: cykablyat.webm (3 MB, 202x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cykablyat.webm
3 MB, 202x360
https://www.youtube.com/watch?v=FscpEdSTiNA
>>
Lära sig spela handklaver J/N?
>>
File: erikponti.png (233 KB, 506x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
erikponti.png
233 KB, 506x500
>dkn ingen skinnjacka som gör en tuff
>>
>>53156043
Vägrar lägga in mina ex-ansikt-bilder, de kommer säkert bara adaptivt klippa in dem i porr, sälja det till pornhub och ge mig som förslag när jag ska porrsurfa näst gång.
>>
File: 153583839393.png (6 KB, 240x255) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
153583839393.png
6 KB, 240x255
låt oss påbörja detta
>det finns """"män""" i den här tråden som spelar FFXIV
>>
>>53156043
>försöker göra mig snyggare
>får hmm...
kek jag suger på selfies
>>
>>53156079
Lära sig dansa tango J/N?
>>
>>53156159
breva
>>
>>53156187
>>
>>53155765
Anon... han var bög.
>>
>>53156159
Ett par bilder jag inte gillade på henne gav hot faktiskt. Att mata den där jävla maskinen med kvinnobilder gör att man fattar vad den tycker är snyggt.
>>
>>53156159
Eller så är det någon som bestämt sig för att du behöver få ditt självförtroende sänkt några snäpp ;)
>>
>>53156123
Jag funderar hur fan de ska juda sig med denna appen. Tror de judar sig mer på att datamina vad folk tycker är snyggt mer än något annat.
>>
Nya fetischen är kvinnor som blir knullade av hästar.
>>
>>53155765
>dkn man inte kommer brottas mot en het anon och få stånd av det mot sin egen vilja
>>
>>53156072
jösses
>>
>>53156229
Ganska förvirrad vad den tycker är snyggt eller inte, liksom >>53156234 Jag vet redan att jag inte är den snyggaste människan på jorden
>>
>bestämmer mig för att sortera bilder
>håller på i närmare 2 timmar
>ingen märkbar skillnad i osorteratmappen
Bildbräden var ett misstag.

>>53156139
Ganska mysigt spel faktiskt.
>>
File: 1448078568017.jpg (141 KB, 543x405) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448078568017.jpg
141 KB, 543x405
Har de senaste dagarna börja känna värk i underarmen när jag rör datormusen. Är tiden inne?
>>
>>53155444
>testar ett antal bilder
>varierar mellan "hot" och "stunning", 26-30 i ålder (faktisk ålder på bilderna: 25-27)
Känns helt okej.

>testar ett par bilder på lillsyrran
>första vägrar den eftersom hon såg ut som (och var) under 18
>sedan två bilder med korrekt gissad ålder och "hmm..."
Mammaknullare! Min syster en söt! En söt!
>>
>>53156329
En kompis skojade med mig för ett par dagar sedan om att skapa en tråd på blixtbak där vi skulle ge typ ett par tusen per skalle för att se det live. Den hade åkt på heta ämnen snabbt kan jag säga.
>>
>>53156291
De "judar" sig nog på alla sätt de tror att de kan komma undan med.

>>53156329
Lägg in jolly jumper och se vad det ger för score då. ;)
>>
>>53156329
Den är gammal. Bästa fetischen är män som blir rövknullade till döds av hästar.
>>
File: arisk.png (210 KB, 392x668) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
arisk.png
210 KB, 392x668
>>53155444
>dkn inte arisk
>>
>>53156222
Ass¨det kan jag ju inte veta säkert men andra som fick det i min grupp var åtminstone garanterat inte homosexuella.
>>
>>53156425
>Min syster en söt! En söt!
Incest, incest, familjefest!
Breva bild favä
>>
>>53156429
vilken absolut galning till kompis du har hörru
>>
>>53156329
Literally one step away from you owning a BLACKED subscription.
>>
>>53156384
Efter att ha matat bergsjudealgoritmen med runt 10 bilder på mitt ex kom jag fram till att resting bitchface ger hög amplitud medans dynamiskt duckface ger låg amplitud. Det intressanta är att de matat den självlärande algoritmen med input från schweizare.
>>
>>53156425
Som sagt, den jävlas nog bara med folk. Det är den nya ekonomin... Att dribbla med folks känslor och självförtroende.
>>
>>53156429
detta favä. Sjukt sexigt att se tjejer bli sprutade i ansiktet av en massiv load av häst-sädesvätska
>>
File: Namnlös.png (95 KB, 563x648) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Namnlös.png
95 KB, 563x648
>>53156459
>>
>>53156527
>dkn fick just en nice
Detta duger! Skiter i om jag fuskade! Över-medel klubben här kör vi!
>>
File: jolly_jumper.png (126 KB, 774x1032) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jolly_jumper.png
126 KB, 774x1032
>>53156329
Kolla in denna hingsten då.
>>
>>53156474
Nej favä. Min lilla söta lillasyster är för ren för sådant.
>>
>>53156551
Nej inte vidare hett. Det är samma sak som att se en hockeyspelare skada sig efter en tackling eller en bil åka av banan när de har en tävlng. Man sitter och funderar vad det är för jävla skit man precis sett. INte vidare upphetsande.
>>
Haha aa
>>
Så jag gick till doktorn se vad han kunde ge mig
Han sa "Son, son du har gått för långt, att röka och trippa är allt du gör"
>>
File: spoons rattling.jpg (44 KB, 639x628) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
spoons rattling.jpg
44 KB, 639x628
>>53156072
https://www.youtube.com/watch?v=aG6EqJCC6ww
>man stormbögar ser detta som den vita rasens räddning
>>
>>53156591
Körde du efter mina tips? lol.
>>
File: Denna neger.png (489 KB, 624x806) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Denna neger.png
489 KB, 624x806
>>53156139
Jag vill bara vara den söta flickan.
>>
>>53156681
Nä jag gjorde denna pose halv-dant
>>53156459
>>
>>53156647
Keke, flera av mina nbögsvänner har skickat bilder på hennes tinder för att hon ser så "Hmm.." ut. Är detta judens verk?
>>
>>53156687
Ta ditt liv samman. Ordna upp skiten. Ta tag i allt förhelvete. Låt inte fördärvet fortsätta.
>>
>ge bort sitt ansikte till NSA
haha mm
>>
>>53155358
mer snälla
>>
>>53156746
Varför ta tag i sitt liv om det ändå inte finns någon frihet? Hur bra man än sköter sig är man ändå alltid genomskådad av övervakningsapparaterna. Ingen idé att lägga ner sig då ju.
>>
File: okej.png (181 KB, 570x618) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
okej.png
181 KB, 570x618
hmm...
>>
File: 1394573762522.jpg (60 KB, 520x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1394573762522.jpg
60 KB, 520x375
Tribute till alla som tippar fedoror för all möjlig skit.
>>
>>53156551
Att hon suger den då? Eller får den i röven/fittan
Dålig jämförelse favä
>>
>>53156839
Heta knän bekräftat
>>
>>53156839
>adolfs ben är snyggare än mig

fan
>>
>>53155754
>när man är ganska upptagen

du är inte ganska upptagen
du brevar på 4kanal klockan 01.52 på natten
du har gott om tid
>>
>>53156825
De flesta är inte alls lika rationella / rövburgeriga som du är så för det mesta funkar det rätt bra.
>>
>>53156839
2spooky4me
>>
File: 1449344177531.jpg (10 KB, 300x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449344177531.jpg
10 KB, 300x200
>2spooky4me
>>
>>53156611
>>53156445
tecknad/10
Kan ej runka enbart till en häst (kukhäst).
Häst med vagina, nja.
Måste vara en kukhäst och en kvinna med favä
>>
>>53156329
lyssna på >>53156520, det är bokstavligen så det går till

>gillar 2D hästknul
>3D hästknul är för vidrigt/inte tillgänligt
>ett gäng stora negrer är det nästbästa
>>
>>53156918
detta var nog det första vettiga brev jag läst ifrån dig. bra jobbat.
>>
File: Saber_Ohio_2.png (49 KB, 400x275) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Saber_Ohio_2.png
49 KB, 400x275
Who /NTR/ here?
>>
>>53156962
Var mest tänkt som ett skämt, mann1, men vadhelst som flyter din båt.
>>
>>53156962
https://pornbay.org/torrents.php?action=basic&taglist=horse

Regga konto om du inte har
>>
File: fedoratipper.png (176 KB, 553x481) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fedoratipper.png
176 KB, 553x481
Jag tror det är något seriöst fel med algoritmen de använder.
>>
>>53155754
här bror :) http://gfit.se/program/12-veckors-traningsprogram/
>>
>>53156986
jag favä men bara om cuckade killen inte syns till / är irrelevant
>>
File: mdghdyismf.png (95 KB, 274x436) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mdghdyismf.png
95 KB, 274x436
>>53156839
>>
>>53157000
fina siffror bekräftar hur avtryckt jag är av detta brev
>>
File: 140992780221.png (17 KB, 418x543) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
140992780221.png
17 KB, 418x543
>>53155358
Brud1, rödpillra henne en sak åt gången.

Du kan ju alltid börja med att mattuggare inte är så uppskattade i länderna dessa "flyktingar" kommer ifrån samt det faktum att vi betalar för hela cirkusen.

Håll även tyst om den gången du våldtog en stackars flicka som var bara sexuellt vilse.
>>
>>53157042
>not self inserting as the Bull
>>
>>53156986
Me

I like to self-insert as the antagonist
>>
>>53157007
De lär sig väl från vad användare fyller i, så någon lurig jävel har väl gjort ett dator-script som belastar den med massa skit så den får lära sig fel.
>>
>>53157092
>inte som kvinnan
gör du ens ntr
>>
>har en AFK summoner i gruppen
>downar första bossen trots detta
>kickar honom och letar efter en ny
>får en till Dragon
>vi wipear direkt på nästa boss

#BaraDragonSaker

>>53156687
Fuktigt.
>>
File: g33.png (161 KB, 533x487) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
g33.png
161 KB, 533x487
>blinq bekräftat gillar inte homokungar
>>
File: WutFace.jpg (12 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
WutFace.jpg
12 KB, 400x400
>>53157116
Vad fan är det här?!?!
>>
>>53156979
är detta ett nytt jagjag? har hört det typ 50ggr de senaste 3 veckorna
>>
>>53157057
Varför blir du avtyckt?
>>
>>53157116
Historian bakom videon?
>>
>>53157099
Jag satt faktiskt och funderade hur man skulle konstruera en sådan exploit för några minuter sedan.

#zeroday #topsikrit #poointheloo
>>
>>53157116
>brasiliansk knarklangare

Lever du vid svärdet dör du vid svärdet, neger.
>>
File: 1449683246687.jpg (30 KB, 478x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449683246687.jpg
30 KB, 478x350
>>53156965
för att hästens kuk är oftast 90% svart och STOR?
Dra inga paralleller mellan svarta och hästar....för att det går inte.
>>
>>53157067
Berätta mer min penis är intresserad.
>>
>>53157168
Min bedömning är att med tanke på offret och våldet som används är det södra afrika.
>>
>>53157219
Håll käften, det kan lika gärna vara du när du inte kan betala för dina doser, så håll bara käften och ta din akt samman. Ordna upp det helvete du kallar "liv". Din stackars sate.
>>
>>53157175
>är detta ett nytt jagjag
det vet jag inte, men tyckte ditt svar var vettigt
>>
>>53156992
mann1 tror du inte han fattar det
>>
File: 1444266421292.jpg (60 KB, 706x706) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444266421292.jpg
60 KB, 706x706
>>53157116
>den webbumen
>>
>>53157179
Jag kommer inte ihåg ifall ägande av hästporr var olagligt eller inte och orkar inte kolla upp. Du skedmatar däremot hans skeva jävla sexuella läggning.
>>
>>53157116
du är rätt nära mannen, om du kan se förtjusningen i att se en kvinna med hästkuk i sig så kan du definitivt se det i det här
>>
>>53157175
Du har faktiskt blivit mycket bättre sedan du kom tillbaka.
>>
>dkn tänkte vara obror och prova polare från kollaget
>dkn det går inte att ladda upp en bild
vad globen
>>
>>53157116
Skenhugger killen med kniven honom i ryggen eller vad? Kommer blod sen dock, stack lite, ville väl inte döda honom.
>>
>>53157277
Ifall du tar illa upp av den, då har du verkligen inte sett mycket min nybög.
>>
>>53157285
Herre jävlar
>>
>>53157293
men du
>>
>>53157116
Kan någon berätta vad fan det var som jag precis såg?
>>
>>53157293
Ingen text i närheten av ansiktet, hattar gör också att det går skit.
>>
>>53157168
>>53157197
>>53157219
vad jag läste på 4+4ch så handlade det om att denna negern hade våldtagit en av dessa vita mäns dotter.

Smaken är som baken
>>
>>53157332
fedora på detta brev tack
>>
File: 1448122015289.jpg (27 KB, 407x382) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448122015289.jpg
27 KB, 407x382
>>53157285
>>
File: 1451670355522.jpg (174 KB, 670x1007) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451670355522.jpg
174 KB, 670x1007
>>53157007
"AI" kanske inte är bra på att bedöma subjektiva saker objektivt, helt enkelt

t. hannade långt åt vänster
>>
File: 1451866433287.jpg (119 KB, 681x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451866433287.jpg
119 KB, 681x1000
>>53157285
Jag tror att folk som tänder på beastiality delar mycket med folk som tänder på blacked. Jag säger detta som en icke-stormbög.
>>
>>53157285
Fulaste polska dvärghoret jag sett. Vill dock se filmen.
>>
>>53157348
Deras bildgräns är på 5 Mb och hur jag än gör så går den inte under den gränsen, asweird
>>
>>53157384
Haha aa, den lilla sagan passade väl stormsnorren perfekt, jävla äckel.
>>
>>53157384
hehe mm, låter inte alls som något en rasist skulle hitta på
>>
>>53157407
>känslan när man inser att man äter premiärministerns sidebitch
>>
>>53157386
Jag tänker ge dig ett fedorabrev.

"Jag tar mer illa upp av gifen jag såg idag på en man som klipper kuken av en fastbunden råtta än när de där vita männen knivar negern".

ping fedorabrev tack!
>>
http://sexix.net/video15746-colette-15-10-09-piper-perri-orgy-is-the-new-black-mp4/
>>
>>53157400
Breva en bild på dig. Jag vill mata AI:n med dig.
>>
File: 1430769762278.jpg (67 KB, 500x667) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430769762278.jpg
67 KB, 500x667
I want to fuck the swedes desu.
>>
File: forbidden love 06.gif (928 KB, 500x220) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
forbidden love 06.gif
928 KB, 500x220
>>53157067
Vigdor :-DD D

Tog upp det men det föll på döva öron.

>vi måste ge folk skydd! har du inte sett videorna hur hemska IS är?
>mm typ som när de kastar bögar från hustak eller tar kvinnor som sexslavar? vad tror du de gör mot oss när de kommer hit?
>men de som kommer hit flyr ju från det omg fattar du inte

Det är kört ju mer jag tänker på det.
>>
File: 1449601566890.jpg (83 KB, 423x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449601566890.jpg
83 KB, 423x750
>fedora på detta brev tack

>ping fedorabrev tack!
>>
>>53157530
Men det där är väl en holländska?
>>
>>53157540
>men de som kommer hit flyr ju från det omg fattar du inte
Det här är ju sant
>>
>>53157116
>dkn rättskipning i Sverige kommer se ut såhär om 10 år.
>>
File: 1436962215535.jpg (67 KB, 400x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436962215535.jpg
67 KB, 400x500
>>53157384
Man ska ta allt man läser på kanalen med en nypa salt, läste för ett tag sedan att latsbrahs flickvän låg med en svart man men latsbrah var okej med det. Låter som bullshit eftersom alla historier med svarta personer innehåller alltid våldtäckt eller harejeri tydligen.
>>
>>53157560
I only used the image as a reference for beautiful color contrast desu.
>>
>>53157614
hanrejeri*
>>
>>53157549
Du får ju ge fedora på det som var fedoravärt din jävla amatör. Jag skrattade faktiskt åt webumen. Vem fan bryr sig om negrer?
>>
>>53157666
Breva själv och sluta sukta efter att bli citerad, neger
>>
> hahaha jag kollar på svartadporr!! Är ni sura eller?

Vad är ens poängen?
>>
>>53157499
>han sparar inte varje bild som brevas där en SvP figurerar

Då får du skylla dig själv dässu
>>
>>53157717
vem har sagt det
>>
>>53157285
hon är fan eller över 18 år
MODS
>>
File: 1407306046730.jpg (80 KB, 479x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407306046730.jpg
80 KB, 479x720
>>53157706
>Breva själv och sluta sukta efter att bli citerad, neger
>>
>>53157625
Du menar äckligt tidelag.
>>
File: 1446093092530.jpg (60 KB, 720x706) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446093092530.jpg
60 KB, 720x706
>>53157759
Whatever helps you masturbate.
>>
File: Mdongo.png (226 KB, 565x635) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Mdongo.png
226 KB, 565x635
Puss
>>
>>53157721
Vill man gräva kan man alltid rota i arkivet. Tråkigt att du hamnade till vänster på snyggskalan medans G3 och fedoraorginalet hamnade betydligt högre.
>>
>dkn man inte är duktig på att rita
>>
>>53157745
hon e bara liten
>>
File: 1440711541142.jpg (61 KB, 627x663) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440711541142.jpg
61 KB, 627x663
>>53157540
Visa statistik typ
http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php
http://www.svd.se/hur-manga-ensamkommande-barn-ar-vuxna
Typ alla är vuxna män inte så många är faktiska syrier. Sen det där om att majoriteten av "syrierna" ljuger. Sen redovisa hur många som är 'moderata' muslimer osv, ISIS/al-shabaab-rekrytering, våldtäktsstatistik osv.
>>
>>53157285
Tog du åt dig av videon eller?

>>53157614
Hell Seger!

>>53157366
läs >>53157384
>>