[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 350
Thread images: 151
File: yui.jpg (22 KB, 500x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
yui.jpg
22 KB, 500x499
>>
Refugees welcome
>>
suck dicks scandifaggots
>>
File: 1443555996464.jpg (64 KB, 1023x682) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443555996464.jpg
64 KB, 1023x682
Är det något fel att tjacka genom näsan när man blöder eller nyss blött näsblod?
>>
>>53082630
Hey I'm straight

#NotAllScandis
>>
File: 1451015402459.jpg (134 KB, 987x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451015402459.jpg
134 KB, 987x1200
Vi borde göra som irc blev, en kanal för 2d och en för nbögar
>>
>>53082635
>oironiskt knarka
>>
File: 1448721895390.jpg (206 KB, 1024x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448721895390.jpg
206 KB, 1024x1024
>dkn diarré
>dkn rövhålet är ömt och gör ont som fan
>>
File: 1444429112367.jpg (79 KB, 1080x1235) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444429112367.jpg
79 KB, 1080x1235
Hur autistiskt är det från en skala 1-10 att jag spenderade de senaste 2 timmar att leta igenom datorn för att hitta en webm på en dvärg som boxas med NBA-spelare för att driva med Mdongos och Carls heem-fantasier även om de är manskultingar?

PS: hittade inte videon
>>
File: 1450368510430.png (310 KB, 640x908) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450368510430.png
310 KB, 640x908
>>53082664
Vad händer om man är nbög och 2d älskare :3c?
>>
File: 1445863801214.jpg (25 KB, 400x386) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445863801214.jpg
25 KB, 400x386
>>53082487
>nya ariska ungdomen som kan rädda fördärvet
>>
>>53082630
men du
>>
>>53082673
>dkn diarré eller vatten med bajsbitar i
>dkn skiten bränner sönder rövhålet
>dkn man ska ta den i prutten en stund efter det
>>
File: 14451432747.webm (3 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14451432747.webm
3 MB, 1920x1080
>>53082677
>heema

För amatörer, jag ber dig att komma in i min guard.
>>
>>53082608
Use stream2watch finbro
>>
>>53082749
L U L E Å
>>
File: databas.gif (986 KB, 800x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
databas.gif
986 KB, 800x450
>>53082664
>fötterna
>>53082700
>munnen
>>
File: NteKmaB.jpg (315 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NteKmaB.jpg
315 KB, 1024x768
>>53082487

Detta. Har ingen som helst tacksamhet att känna inför de generationer som skänkte bort landet med kanske världens bästa förutsättningar (rika naturtillgånger, neutralitet under 2a vk, stark industri och högt internationellt antseende) till främlingar och smutsskallar. Deras naiviitet och idioti kommer leda till raskrig och miljoner ariers död, de kan gott sitta och ruttna bort sina sista år på något hem.
>>
File: oskuld.jpg (112 KB, 375x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
oskuld.jpg
112 KB, 375x500
>HELL SEGER!
>>
>>53082677
desu id fuck her in the ass as long as its doggy style and she wears a strapon i can jerk.
>>
>>53082635
Amfetaminer är en svag bas men ifall du ska sabotera redan rövdemolerade slemhinnor bör du nog fundera över anna doseringsmetod.
>>
>>
File: 1450272935014.jpg (226 KB, 440x532) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450272935014.jpg
226 KB, 440x532
>>53082580
>2d bög gör ny tråd men slumpmässig 2d bild istället för relaterat till Sverige - Finland matchen
Sannerligen undermänniskor
>>
File: 7gv0yHQ1sj6shmo1.jpg (66 KB, 841x1174) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
7gv0yHQ1sj6shmo1.jpg
66 KB, 841x1174
>>53082787
Okej?
>>
>>53082766
v-vad gör de
>>
File: 11375856576318.jpg (93 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
11375856576318.jpg
93 KB, 640x640
>Britains Muslim Soldiers 720p x264 HDTV
>>
>>53082635
Du kan ju gnugga det i tandköttet och äta det också
>>
>>53082677
Ganska men det är din tid att slösa på skit.
>>
>>53082792
Ödlan?
>>
>>53082889
>inte veta hur ödlan ser ut
>>
File: 133438573202.jpg (40 KB, 402x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
133438573202.jpg
40 KB, 402x720
>>53082805
>>
>>53082825
>göteborg
det kunde man fan se på tumnageln
>>
>>53082845
Ber honom om en kram.
>>
>>53082825
Så vad är det hon vill ha?
>>
>>53082825
>glitter som ögonbryn
>>
>>53082816
>>53082867
Tack senpai, det blir nog toapappret ändå
>>
File: 1412646124728.png (19 KB, 824x465) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412646124728.png
19 KB, 824x465
Klarade knappt av grundskolan, mest för att jag inte pluggade alls. Sen sökte jag aldrig till något gymnasie... har suttit hemma sen dess.

Jag är helt jävla körd. dömd till fattigdom redan som 22 åring.
>>
File: knatte.jpg (10 KB, 177x215) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
knatte.jpg
10 KB, 177x215
>>53082842
Men gör tråden själv, jag väntade till och med ett tag efter 150 bilder, stega upp favä inte mitt problem att du är för seg för en tråd
>>
>>53082867
Är det sant att amfetamin är en utav de mest populära drogerna bland vita finnar?
>>
File: Naseem.png (561 KB, 654x669) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Naseem.png
561 KB, 654x669
>>53082677
>2 timmar
Du får en 10/10 och en heemning på köpet
>>
File: 1436800610662.png (666 KB, 794x528) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436800610662.png
666 KB, 794x528
>>53082861
>dkn det finns fler britter i ISIS än det finns brittiska muslimska soldater
>>
>>53082899
>inte veta att ödlan brevar hattar för respektabla män
>>
>>53082952
Jo. Tjack och sprit är lika finskt som karelska piroger med äggsmör.
>>
>>53082949
>jvdk
>>
File: 1450287334311.png (121 KB, 1548x1468) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450287334311.png
121 KB, 1548x1468
>dkn ingen fv
>>
Kom igen era lillnegrer, få in den där pucken redan.
>>
>>53082950
>Offra dyrbar skitbrevningstid i /sp/ tråden för att jag måste göra OP i SvT när jag inte ens hänger här just nu
Bara fixa det
>>
File: 6789243234.png (3 MB, 2600x1030) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
6789243234.png
3 MB, 2600x1030
G-grabbar var är ni?

>>53083034
Jvdk.
>>
>>53082969
gillar alla dessa stormOC som har skapats av folk i tråden
tyder på att det är ett gäng goa grabbar favä :3
>>
File: 1412272164566.webm (3 MB, 550x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412272164566.webm
3 MB, 550x450
>>53082953
"att sluta med boxning var ett misstag"

t. Prince Naseem
>>
>>53082949
Ta det lugnt, abdullah och mohammed tar din plats. De skaffar jobb, fru och etc. Medans du sitter här bland alla andra brevar om raskrig och runkar till 2D och annat skit.
>>
File: 1451518539782.jpg (44 KB, 398x394) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451518539782.jpg
44 KB, 398x394
>>53083034
>dkn ingen fv
>dkn ingen pv
>dkn absolut ingen att krama och hålla om just nu
>>
File: 1338242362471.jpg (134 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1338242362471.jpg
134 KB, 640x960
>dkn ingen motorhoj
>>
File: 1448842172924.jpg (192 KB, 616x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448842172924.jpg
192 KB, 616x960
>>53083034
>>
>>53082949
JVDKB
>>
>>53083083
Han var ju fan inte ens gammal. 28-29 bast eller något har jag för mig när han slutade.
>>
>>53083073
>av folk i tråden
Hur jävla ny är du eller?
>>
File: 1451175905708.png (834 KB, 1200x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451175905708.png
834 KB, 1200x1080
>dkn ingen intebenis i min säng just nu
>>
VAR ÄR FINLAND SVERIGE MATCHEN VAFAN
>>
File: 1451157978970.jpg (105 KB, 852x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451157978970.jpg
105 KB, 852x1136
>dkn nytrimmad buske
>>
>>53083179
http://www.ustream.tv/channel/iihf-finland/theater
>>
>>53083163
vadå har Solkors gjort alla?
>>
>>53083165
Hej gullet är du en fälla som kodar ;3c ?
>>
>dkn bläddrar igenom tinder här i göteborg
Finns fan två typer av tjejer
>extrema vänster/manshatare(fan gör ni på tinder?)
>bortskämda golddiggers
Hittar seriöst inget annat än de två
>>
>>53083200
Typ 90% av dem.
>>
Jag tror det hade varit många gånger roligare att runka med en normalstor penis. Alltså så pass roligt att >dkn ingen fv inte hade gjort lika ont.
>>
>dkn kompis smsar
>efter ett par sms så frågar han om skjuts till affären
>inte första gången han gör på detta viset
vad göra? Är inte jättesugen att ploga fram bilen i 10 minus.
>>
>>53082664
En irc eller tråd?
>>
>>
>>53083054
Varför heter ni inte samma sak som i tråden?
>>
>>53083054
Loli bästa rasen favhu
>>
>>53083276
Hur hittar du dessa?
>>
File: 1423978211874.png (584 KB, 697x581) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423978211874.png
584 KB, 697x581
>>
File: 1386244973819.jpg (70 KB, 516x999) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1386244973819.jpg
70 KB, 516x999
>>53083281
Det är ett rollspel, anon.

>>53083316
Alla som inte spelar loli är nbögar.
>>
>>53083335
Jag bor i göteborg
>>
>>53083341
hahhahah xD fan vad kul Jonte :D KOM CS :D
>>
File: 144954355934.webm (152 KB, 600x338) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144954355934.webm
152 KB, 600x338
>>53083276
>eller borgare

Skulle swipe:a åt rätt håll. Vem bryr sig om hon är "feminist" eller vad det menas.

Bara skita i att prata politik med henne.
>>
File: spörsmål.jpg (29 KB, 269x322) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
spörsmål.jpg
29 KB, 269x322
>>53083316
Räknas de verkligen som loli när de har barnafödande höfter? Frågar åt en vän.
>>
File: 1446996918683.jpg (87 KB, 624x351) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446996918683.jpg
87 KB, 624x351
är jag mord
>>
>>53083355
>Jag bor i göteborg
vif
>>
>>53083343
Sant favä
Grisvidriga nbögiga kattflickor
>>
>>53083228
Välkommen till kvinnor?
>>
File: 1446597515848.jpg (3 MB, 6706x7124) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446597515848.jpg
3 MB, 6706x7124
>>53083228
>faktiskt använda fnöske
Vad förväntade du dig, min man?
>>
JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
>>
>>53083248
skriv att du gör det om han plogar snön så att du kan skjutsa honom
>>
http://www.ustream.tv/channel/iihf-finland/theater

jävligt kass kvalité, någon som har en bättre?
>>
>>53083370
Grejen är att en 18-åring som är så kantig med sin politiska övertygelse generellt sätt inte kan undgå att föra in den likt en gambiansk fallos i vad man än pratar om. Om du inte är snygg nog för att hon direkt beslutar att det är viktigare att få dig i säng än att vara sig själv, men du brevar 2D såatte....
>>
>>53083228
>extrema vänster/manshatare(fan gör ni på tinder?)

de vill ha qk
>>
>>53083188
Breva fittan
>>
>>53083491
Ja, min tv.
>>
File: 1446418623944.webm (3 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446418623944.webm
3 MB, 1280x720
Asg
>>
>>53083447
Fult mål favä
>>
>>53083370
>Älskling vad röstar du? :-)

>ha-hhhaha aa

>Kom igen älskling vad har du att dölja? Du undviker ju alltid denna frågan! ;-)
>>
Säger för fan det, två sorter
>>
>När Death Grips beatet droppar
>>
File: 1436736210425.jpg (90 KB, 768x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436736210425.jpg
90 KB, 768x1024
S U O M I
>>
>>53083491
TV4 Play släppte den nyss fri för att deras inloggningssystem är knulat
>>
>>53083228
Inom vilket åldersintervall söker du? varför nätdejtar du? du borde rannsaka dig en smula.
>>
>>53083511
>inte bara rulla med det
>>
>>53083541
Vilken grisvidrig personlighet.
>>
File: 1368051787614.gif (241 KB, 126x126) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1368051787614.gif
241 KB, 126x126
>>53083551
>>
>>53083565
>går in
>reklam direkt trots adblock
kvääääääääääää
>>
File: 1440601267344.jpg (138 KB, 940x785) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440601267344.jpg
138 KB, 940x785
>>53083541
>>
>>53083541
Herregud vad kräsen
>>
>>53083574
18 - 30
>nätdejta
>tinder
haha aa

favä så gör jag det mest för skojs skull när jag har tråkigt
>>
File: drar katana.png (8 KB, 243x309) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
drar katana.png
8 KB, 243x309
>har knäpp från polare
>bild på chatt där HON jag ska träffa på Fredag har skrivit att hon ska ligga på mig på toaletten, men att jag skulle vara för pryd för det
grabbar det spårar ut
>>
File: images.jpg (4 KB, 309x163) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
images.jpg
4 KB, 309x163
>>53083532
Vad gör de?
>>
JVM var ett misstag
>>
MÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅL
>>
File: 1450905570552.jpg (73 KB, 612x612) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450905570552.jpg
73 KB, 612x612
>>53083541
Hur många punkter uppfyller ni grabbbar?

3-4 här
>>
File: m_mmi.jpg (83 KB, 601x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
m_mmi.jpg
83 KB, 601x900
S U O M I STRONK
>>
2-1!
>>
>>53083276
I vanliga fall tycker jag snack om gasugnar och repets dag är kantigt som fan. Sådana som henne gör jag ett undantag för, hon förtjänar gasugn.
>>
>>53083672
11-12 här

vad globen
>>
File: 2.png (342 KB, 494x596) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2.png
342 KB, 494x596
>>53083672
0
>>
>>53083541
Ska jag skicka ett cv och personligt brev till henne eller?
>>
>>53083729
Nä nu ljög jag, blir runt 8-9
>>
>>53083672
0 för jag är ingen djävla nbög ditt avskum
>>
>>53083639
Efter 30 blir kvinnor mindre dumma i huvudet. Men då måste du vara sjukt vältränad för att ens komma ifråga för de få som är något att ha och inte turboslynor.
>>
>>53083672
13

För evigt manskulting.
>>
Vad i?
>>
>>53083672
Är en snäll kille favä
>>
File: fuck.jpg (7 KB, 234x249) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fuck.jpg
7 KB, 234x249
>>53083780
>>53083731
>>53083807
>>53083778
>>53083729
>Man delar en hemsida med dessa patetiska personer
>>
File: 1445436677666.jpg (102 KB, 596x597) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445436677666.jpg
102 KB, 596x597
http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/lenamellin/article22038834.ab

>Sveriges regering leker med elden.
>Den har satt igång krafter som det kanske inte går att få stopp på. Det kan sluta på sätt som ingen önskar.

>Det kan sluta på sätt som ingen önskar.

Dagens ayy lmao
>>
>>53083827
jagjag-beskrivning
>>
File: 1449806424949.jpg (35 KB, 317x330) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449806424949.jpg
35 KB, 317x330
>>53083842
Gillar hur du exkluderade mig bror
>>
>>53083842
obror
>>
>>53083672
>>53083729
>>53083807
Vet inte vem som är större självbedragare
hon eller ni
troligen ni då ni är här på 4kanal
>>
>>53083524
Vilken kanal?

>>53083827
enkelt ligg favä, kör på
>>
File: 1442413967876.jpg (40 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442413967876.jpg
40 KB, 640x640
>>53083909
>man obror faktiskt hamnar i ordboken
>>
>>53083943
tv 12
>>
>>53083541
Jävlar vilka pattar
>>
>>53083960
Det är bara bhn.
>>
>>53083979
f1 ovärd brud isf
>>
File: 1435755761295.jpg (62 KB, 600x777) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435755761295.jpg
62 KB, 600x777
>Jävlar vilka pattar
>>
>>53083960
Bara push-up vännen
>>
File: 1409323275990.jpg (27 KB, 240x196) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409323275990.jpg
27 KB, 240x196
>>53083936
Jo, 4 kanske var lite överdrivet eller hur
>>
File: Skärmklipp.png (443 KB, 885x451) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Skärmklipp.png
443 KB, 885x451
>tittar på alla elden stiger-kommentarer till regeringens tokigheter

dagens profil: den här killen

vilken germansk estetik favä
>>
>>53084034
>inte skicka en vänförfrågan
f1 obror
>>
File: 140214234324.jpg (120 KB, 1280x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
140214234324.jpg
120 KB, 1280x800
>>53084034
>jag älskar mitt land
>det är regeringen jag hatar

Vilken lirare
>>
>>53083054
Ska handla linser desu, ge mig ett hej när jag loggar in efter middag
>>
File: 1440669153919.jpg (40 KB, 550x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440669153919.jpg
40 KB, 550x512
BARA
>>
>>53084034
>germansk estetik

Det där är en mongol favä
>>
>>53084034
Han ser ut som att han gömmer sig i in buske, sniffar drivgas och sedan ger sig på unga män och analpenetrerar dem mot deras vilja
>>
File: 1440685452581.jpg (18 KB, 291x343) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440685452581.jpg
18 KB, 291x343
>dkn man ser att någon man gilla att prata med har tagit bort en på ansiktsboken
>>
File: Cus.jpg (34 KB, 435x599) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Cus.jpg
34 KB, 435x599
>>53084116
Berätta för oss falki
>>
>>53083849
>det var Löfven som startade elden
vilken jävla galning
>>
>>53084034
Han ser ut som en skurk i TMNT
>>
File: 1451831583495.webm (1 MB, 460x460) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451831583495.webm
1 MB, 460x460
>>53082677
8/10
>>
File: 1416400689484.jpg (48 KB, 460x498) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416400689484.jpg
48 KB, 460x498
>>53084155
>dkn man inser att man aldrig har eller kommer få fv
>>
File: 1447719834583.gif (3 MB, 286x258) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447719834583.gif
3 MB, 286x258
>>53084146
>>
File: 1348264420107.jpg (75 KB, 766x1073) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1348264420107.jpg
75 KB, 766x1073
>dkn mitt folk hanrejar svenskar just nu i hockey
>>
>>53084116
Hur gick dejten?
>>
>mitt folk
>>
>>53084259
Du är fan snabb
>>
>>53083849
>Experter som Christoffer Fjellner, ledamot av EU-parlamentet, Christina Höj-Larsen, riksdagsledamot (V) och Johan Hedin, riksdagsledamot (C) varnar alla för samma sak.
på vilket sett är dom experter?
dom är ju politiker
>>
>>53084188
herregud du hittade webumen din absoluta ängel
>>
>>53084269
>37 sekunder
>snabb
välj en
>>
>>53084188
Sluta breva bilder på dig själv när du ska "heema".
>>
>>53084269
Han måste gått på passjuden favä
>>
File: 1450230785145.png (905 KB, 497x747) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450230785145.png
905 KB, 497x747
>>
>>53084319
snabb väljer jag då
>>
File: 1444327287281.jpg (62 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444327287281.jpg
62 KB, 500x375
>mitt folk hanrejar svenskar just nu i hockey
>>
>>53084308
Jag hade den redan

>>53084320
Det är ju jag som blir heemad
>>
File: 1432261677061.png (495 KB, 493x419) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432261677061.png
495 KB, 493x419
>>
File: 1410804895679.jpg (57 KB, 640x496) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410804895679.jpg
57 KB, 640x496
>>53084188
Tro fan du hade den
>>
File: 1451899265695[1].jpg (1 MB, 659x5696) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451899265695[1].jpg
1 MB, 659x5696
>>
>>53084301
och alla vill döda Sverige.
>>
Det står 2-1. Sverige håller på att förlora.
>>
File: 1447106499616.png (425 KB, 492x363) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447106499616.png
425 KB, 492x363
>>
>>53084403
Slår vad om att hon tänder på /ss/
>>
File: 1420957038611.png (375 KB, 497x494) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420957038611.png
375 KB, 497x494
>>
>>53084425
Stick
>>
>>53084343
fel svar

Du blev av med dina 10 000 i prispengar nu.
>>
alright senpaitachi, just watched the first episode of Humans, was pretty good.

Then I read about it and discovered it was based on a show, Äkta människor

anyone seen it? Is it good?
>>
File: jag är bipolär.png (631 KB, 779x437) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jag är bipolär.png
631 KB, 779x437
>>53084167
>>53084251

Gick skit. Hon var smärtsamt blyg favä, vet inte hur man hanterar blygt folk så det blev en del pinsam tystnad. Men vi kom fram till att kanske ses igen. Jag gillar henne, trots att vi har inget i gemensamt.
>>
File: 1447463372415.png (149 KB, 396x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447463372415.png
149 KB, 396x385
>Aftonbladets utsände reporter John Granlund rapporterar om bilköer i Flensburg vid gränsen mellan Danmark och Tyskland. Poliser kontrollerar ungefär var tredje bil och kollar id på personerna som färdas i fordonen.
ELDEN STIGER
>>
File: 1438606524430.png (249 KB, 494x454) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438606524430.png
249 KB, 494x454
>>
Profilen fylld av babybilder förresten
>>
File: blobbalik.jpg (144 KB, 980x980) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
blobbalik.jpg
144 KB, 980x980
>>53084471
Livet slutar aldrig att göra mig besviken
>>
>>53084403
frækt
>>
File: zuckthecuck-1.png (194 KB, 401x329) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zuckthecuck-1.png
194 KB, 401x329
>>53084482
also
>fáms literally filters to senpaitachi
lmfao
>>
File: biden1.jpg (182 KB, 636x406) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
biden1.jpg
182 KB, 636x406
>>53084486
>hon är smärtsamt blyg favä

Det kommer släppas efter ni träffas några gånger.
>>
File: 1445481146791.png (383 KB, 492x494) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445481146791.png
383 KB, 492x494
>>
File: fug BD.jpg (46 KB, 437x501) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fug BD.jpg
46 KB, 437x501
>>53084486
Falki, min bror av Östra Götaland, hur hanterar man utåtgående tjejer?
t. har dubbeldejt med en på fredag
>>
File: 14344328.jpg (175 KB, 500x625) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14344328.jpg
175 KB, 500x625
>>53084507
>Troy
>>
File: 1427005358336.png (295 KB, 496x473) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427005358336.png
295 KB, 496x473
>>
File: 1447452568790.jpg (90 KB, 858x536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447452568790.jpg
90 KB, 858x536
>>53084569
>hur hanterar man utåtgående tjejer?

Ingen fucking aning, detta var min första dejt och hon var inte precis extrovert.
>>
>>53084507
>Troy
>hun har selv fungeret som en trojansk hest over for indvandrere

K E R A M I K
E
R
A
M
I
K
>>
File: Moon Knight nice.png (341 KB, 650x633) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Moon Knight nice.png
341 KB, 650x633
>>53084486
Första dejten med min fv spenderade vi med att sitta på mitt rum och njuta av den pinsamma tystnaden, så länge båda är lika stela är det bokstavligen inget problem och går över med tiden lmao.
>>
AVTRYCKAR VARNING
>>
File: 1432340644459.png (582 KB, 496x518) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432340644459.png
582 KB, 496x518
>>
>>53084509
Du kan få ett (you) för att jag sparade din bild
>>
hur skaffar man en mysig flickvän?
>>
File: 1_1.jpg (81 KB, 677x860) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1_1.jpg
81 KB, 677x860
>skulle precis spruta till neger på vit kvinna porr
>farsan kommer brakande in genom ytterdörren
bdimsr
>>
File: f a m.jpg (20 KB, 306x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
f a m.jpg
20 KB, 306x306
>>53084507
>Having a bad hair day
Helvete vad jag hatar såna "roliga" bebiskläder
>>
File: 1408599584151.png (273 KB, 620x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408599584151.png
273 KB, 620x700
Tack mr haj
>>
>>53084599
blyga tjejer bästa tjejer
hon kommer öppna hjärtat sedan benen för dig min negerlirare
>>
>när röv maskarna börjar krypa runt och slingra sig
>>
>>53084647
hade hellre haft rövmaskar än att ha problem med särskrivning favä
>>
File: blobfish.jpg (47 KB, 500x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
blobfish.jpg
47 KB, 500x400
>>53084625
>så tar han min bild också
>>
>>53084636
thanks mr shark
>>
File: 1444470560310.jpg (87 KB, 575x908) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444470560310.jpg
87 KB, 575x908
>hon kommer öppna hjärtat sedan benen för dig min negerlirare
>>
Bra ishockey match, hoppas det kommer många måler ännu.
>>
File: 1416608593496.png (229 KB, 409x408) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416608593496.png
229 KB, 409x408
>>53084634
bra att veta smögen
>>
File: 1451921963654.jpg (217 KB, 980x980) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451921963654.jpg
217 KB, 980x980
>>53084686
S-snälla, kan jag få denna bilden? Den är så jävla fin
>>
>>53084620
Tror du vi kan få in henne i den? Fortsätt breva vänsterfittor som jag blir arg av att läsa deras jävla pres.
>>
File: 1443091321600.png (170 KB, 479x280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443091321600.png
170 KB, 479x280
>>53084618

Tack m8, det hjälper. Vi är ju fortfarande "vänner", kommer nog fortsätta knäppa med henne.

Vi var på nåt överbefolkat kafé. Dejt på allmänna platser, aldrig igen. Fast hon bor i Tallboda, kan bli svårt att övertyga henne att komma hit.

>>53084643

Jag kan hoppas.
>>
File: 1441150555214.png (267 KB, 499x218) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441150555214.png
267 KB, 499x218
>>
File: file.jpg (138 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file.jpg
138 KB, 1920x1080
>>53084696
Hoppas det favä
>>
Vad ska man göra för bygg på Blodfödd?
>>
File: baba blonoel.png (224 KB, 575x403) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
baba blonoel.png
224 KB, 575x403
>>53084723
Ta den som en sen julklapp
>>
File: 1435021409681.jpg (57 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435021409681.jpg
57 KB, 640x480
>Tack m8, det hjälper. Vi är ju fortfarande vänner, kommer nog fortsätta knäppa med henne.
>>
>>53084741
Mizaki varf
>>
>>53084634
Svartad är bra skit favä
>>
>>53083672
>Lång
>Rolig
>Gillar vin
>Gillar mat
>Gillar att laga mat

5/17 Lisa fv snart.
>>
>>53084739
knäpp henne redan idag
kvinnor gillar att återkoppla efter dejten
>>
>>53084790
>Lång
>Rolig
>Gillar vin
>Gillar mat
>Gillar att laga mat

V I V A L L A
>>
>>53084741
fascinerande! Hade definitivt inte klarat av året utan denna vetskap.

>>53084770
Tack måtta
>>
>dkn alla vänster-tjejer jag hittar nu är vanliga människor
Aja, det får duga för idag, ska fortsätta leta sen
>>
File: 1445927325833.jpg (339 KB, 1462x1462) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445927325833.jpg
339 KB, 1462x1462
>>53084634
>svenska kvinnor
>>
>>53084620
>dödscoach
>kollar på 2D
>stereotyp unik snöflinga
>massa obegripliga sexualiteter
Skulle.

>>53084739
>dejt på allmänna platser
Inte så pjåkigt ändå, med lite tur dyker det upp tillräckligt med skumt folk för att hålla samtalet på livsuppehållande och så finns det många naturliga flyktvägar när man har suttit i någon timme. Fast det är fan sinnessjukt dyrt på kafé.
>>
File: 1365964672541.jpg (140 KB, 507x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1365964672541.jpg
140 KB, 507x540
Skaffa Tinder J/N
>>
File: 1429312604045.png (33 KB, 88x131) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429312604045.png
33 KB, 88x131
>>53084852
>vänster-tjejer
>vanliga människor
>>
>>53083276
Hur uttrycker sig mammaproblem för kvinnor?
>>
>>53084790

>lång
>välklädd
>snäll
>charmig
>rolig
>ödmjuk
>välfriserad
>vin
>god mat
>äventyr
>resor

Gillar dock inte slynor.
>>
>>53084886
>inte nöja sig med maja
Chad lämna KVÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
>>
File: Me_in_a_Fedora.png (403 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Me_in_a_Fedora.png
403 KB, 640x480
>>vänster-tjejer
>>vanliga människor
>>
>>53084886
j din djävla nbög, du borde redan ha det
>>
>>53084886
Grindr passar dig bättre
>>
File: WgMnwDKOgW_8.jpg (127 KB, 869x568) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
WgMnwDKOgW_8.jpg
127 KB, 869x568
>>53084886
J
>>
>>53084886
J, topp skoj

>>53084891
Äsch, de ser ut som vanliga tjejer men har något så som "socialist" eller "feminist" gömt i profil-texten, annat än så är de inte så spännande
>>
>>53084886
Du har väl gladkatt som kk/fv?
>>
>>53084880
>med lite tur dyker det upp tillräckligt med skumt folk för att hålla samtalet på livsuppehållande
>vara två skvallerkärringar för att hålla ett samtal vid liv

märks att du inte är en normalfuntad man ändå
>>
>>53084886
Heter Fnöske ditt fån, någon måtta får det väl ändå vara. Och i vilket fall som helst verkar det som att man kan få uppmärksamhet i SvT genom att breva bild på dårar så varför inte.
>>
>>53084403
>2 m
>unbelieveable
>>
>>53083541
>Lisa
>Hudfärg rakt ur afrika
>>
File: mmmmm....png (63 KB, 303x242) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mmmmm....png
63 KB, 303x242
>dkn perfekt stekt oxfilé från nyårsafton
>>
File: Hades.jpg (17 KB, 332x251) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hades.jpg
17 KB, 332x251
>>53084980
Fan ska man annars snacka om, vädret? Knappast att man vågar öppna upp och snacka om sig själv på andra dejten.

>normalfuntad
Har jag aldrig påstått :^)
>>
File: 1451582347479.jpg (7 KB, 205x246) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451582347479.jpg
7 KB, 205x246
>>53085036
>dkn äntligen snus
>>
FUNGERAR DETTA ??
>>
>>53085050
>Knappast att man vågar öppna upp och snacka om sig själv på andra dejten.
Det är väl det man gör?
>>
File: 008.png (145 KB, 434x365) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
008.png
145 KB, 434x365
>>53084923
>>53084959
;_;

>>53084981
>>53084956
>>53084938
>>53084934
D-då kör vi grabbar
>>
>>53085024
>bruna/gula människor vill ha inget annat än vitare hy
>vita människor gör sig brunare villigt

???
>>
File: HMPH.png (2 MB, 1680x1260) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
HMPH.png
2 MB, 1680x1260
jag på bilden
>>
>>53085082
Breva bilder på galna tjejer favä
>>
File: mmmmm.....png (63 KB, 303x242) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mmmmm.....png
63 KB, 303x242
>>53085055
>dkn snus.... om 5 minuter när jag käkat upp
>>
>>53085082
Se till att lägga upp dina finaste bilder på kirino :^)
>>
>>53085055
Kan man dela en prilla på samma sätt som man delar enen joint?
>>
>>53085050
>Knappast att man vågar öppna upp och snacka om sig själv på andra dejten.

men jo?
>>
>>53085069
Gör det varje gång mannen.
>>
>>53085007
slightly more than 2m

you ever seen a woman that tall? I haven't
>>
File: mmmmm......png (63 KB, 303x242) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mmmmm......png
63 KB, 303x242
>>53085128
Ja favä.
>dkn snus.... om 4 minuter när man käkat upp
>>
>>53085128
låter f1 bögigt favä
>>
File: mmmmm.......png (63 KB, 303x242) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mmmmm.......png
63 KB, 303x242
>dkn snus om 3 minuter när man käkat upp....
>>
>>53085076
>>53085135
Man kan väl erkänna att man gillade senaste Stjärnornas Krig men det är ju knappast som att man sitter och snackar om det senaste tvådimensionella barnprogrammet man kollade på och hur taggad man är inför säsongsavslutningen. Även om det senare visar sig att det är en åsikt man båda delar.
>>
>>53085050
>Knappast att man vågar öppna upp och snacka om sig själv på andra dejten.
vad fan, jo? har du grav autism?
>>
>>53085128
ja och du kan stoppa din snopp i pekkas rumpa också
>>
File: mm...mmm....png (63 KB, 303x242) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mm...mmm....png
63 KB, 303x242
>dkn snus om 2 minuter när man käkat upp..
>>
>>53085221
>Man kan väl erkänna att man gillade senaste Stjärnornas Krig
Varför skulle man ljuga på andra dejten? Topp desperat.
>>
>>53085221
>dkn berättade om personliga sjukdomar och familjetragedier för en tjej på första dejten
>>
File: mmmmmm....png (63 KB, 303x242) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mmmmmm....png
63 KB, 303x242
>dkn snus när som helst när man käkat upp...
>>
>>53085221
>tvådimensionella barnprogrammet

vilket?
>>
File: 5eb.jpg (21 KB, 480x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5eb.jpg
21 KB, 480x600
>lång
>välklädd
>snäll
>charmig
>rolig
>ödmjuk
>välfriserad
>vin
>god mat
>äventyr
>resor

>Gillar dock inte slynor.
>>
>>53085272
hur gick det med henne då?
>>
File: mmmmmm...png (63 KB, 303x242) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mmmmmm...png
63 KB, 303x242
>dkn snus...
>>
le socialist utopia faec
>>
>>53085337
Hon ville fortfarande vara med mig men jag slutade träffa henne pga autism
>>
>>53085348
JUDEN
RAUS
>>
File: 1358359814894.jpg (37 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1358359814894.jpg
37 KB, 1280x720
G(r)od natt, mina enda vänner.
>>
>>53085388
88
wew lad
>>
>>53085227
Var tror du att vi är?

>>53085269
>ljuga
Den var asbra och eftersom jag hittade ett presentkort under soffan tänker jag gå och se den en gång till bara för att göra konträra jävlar förbannade! [spoiler]:^)[/spoiler]

>>53085319
Gravity Falls, sista avsnittet kommer om någon månad.
>>
File: 1428389751005.jpg (149 KB, 1600x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428389751005.jpg
149 KB, 1600x1200
>dkn fryser om fossingarna och har inga raggsockor att värma dem med
>>
>>53085444
Just noticed that too. Nice consecutive digits on you too m8
>>
>>53085229
Men kan man skicka pekkas reve runt som en joint? :3
>>
>>53085437
Sov gott anon
>>
File: 14466437347.jpg (98 KB, 444x430) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14466437347.jpg
98 KB, 444x430
>>53085388
>88
>>
File: 1420605227360.jpg (28 KB, 254x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420605227360.jpg
28 KB, 254x300
>>53085451
>Den var asbra
>>
>>53085451
>Den var asbra

Det var en glib faksimil
>>
File: 1450867790747.jpg (30 KB, 500x587) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450867790747.jpg
30 KB, 500x587
Hon ville fortfarande vara med mig men jag slutade träffa henne pga autism
>>
>>53085451
>Gravity Falls

Skräpserie favä
>>
>>53085570
men du
>>
>>53085570
du glömde jagjag-pilen
>>
>>53085570
>Du glömde gröntext
>Jävla klåpare
>>
File: 1404571828655.gif (62 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1404571828655.gif
62 KB, 300x300
>Den var asbra och eftersom jag hittade ett presentkort under soffan tänker jag gå och se den en gång till bara för att göra konträra jävlar förbannade! [spoiler]:^)[/spoiler]
>>
File: taiga koslek.jpg (295 KB, 860x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
taiga koslek.jpg
295 KB, 860x1280
>>53085482
>dkn feber
>dkn dubbla tjocka sockar
Mina fötter är comfy af, men genererar riktigt mycket statisk elektricitet
>>
File: 1451333727109.gif (14 KB, 633x758) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451333727109.gif
14 KB, 633x758
>>53085642
>statisk elektricitet
Det är bland det värsta jag vet favä. Medvetheten om att jag är laddad och kommer att få en stöt när jag rör något är fruktansvärd.
>>
File: smug_natsumi.jpg (121 KB, 864x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
smug_natsumi.jpg
121 KB, 864x720
Tack svennar för matchen
>>
>>53085550
Den var en perfekt uppföljare till Star Wars. Om du förväntade dig en pretentiös bulgarisk indiefilm fast i rymden att charma /tv/ med får du allt skylla dig själv.

>>53085589
Du är skräp favä.
>>
>Gravity Falls
>Skräpserie
bara sett första säsongen men den är ju rätt bra favä
>>
File: zeus.png (3 MB, 2048x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zeus.png
3 MB, 2048x1536
>>53085731
Det är fantastiskt, jag är en gud av olympia
>>
>>53085740
>Finland vinner
>Man hejar på dem oironiskt
>kiitos ruotsi
>>
>>53085773
>Den var en perfekt uppföljare till Star Wars
Tack, nu vet jag att du betar.
>>
File: 1368196664321.jpg (149 KB, 1024x685) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1368196664321.jpg
149 KB, 1024x685
>>53084403
>dkn ingen jätinna fv
>>
File: 1446667266674.png (205 KB, 403x471) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446667266674.png
205 KB, 403x471
>""""människor"""" som tycker nya stjärnornas krig var bra
V > VI > IV > III > I > II > VII
>>
>>53085773
Han må vara skräp, men han är inte narcicuck med rätt att hanreja sin fv.
>>
>svenska kvinnor
>>
File: 1427788353606.jpg (42 KB, 256x259) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427788353606.jpg
42 KB, 256x259
>>53085864

5 > 4 > 3 = 6 = 7 > 2 >>>> 1

t. åsiktshavare
>>
>>53085857
>muh neger

favä
>>
>>53085863
>dkn manskulting så alla tjejer är jättinnor
>>
>>53085740
Varför är alla jävlar som pratar om sitt finska blod i den här tråd1 2dbrevande fängelsehomosexuella autister
sluta dra skam på vårt mongoliska arv tack

>>53085773
>använder pretentiös med negativ konnotation
rannsaka dig själv
>>
File: 1445917787987.jpg (93 KB, 588x473) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445917787987.jpg
93 KB, 588x473
>>53085740
>dkn Hockeygudarna inte var på ens sida idag
>>
>dkn nytrimmad pung
>>
sämst när det gäller som vanligt
>>
File: 1443741210116.jpg (44 KB, 468x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443741210116.jpg
44 KB, 468x540
>>53085864
>>53085908
IV > V = VI > Kraftgap > III > Kraftgap > Resten
Jävla amatörer
>>
>>53082580
REKT M8
1-2 FAGGOTS
HAHAHAHAHHAHAAHHAHAHAHHAHAHHAH
>>
>>53085921
>2dbrevande fängelsehomosexuella autister
>jag

välj en hombre.
>>
File: blue princess2.jpg (171 KB, 780x1170) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
blue princess2.jpg
171 KB, 780x1170
>den känslan när ingen blå prinsessfv
>>
>>53084852
>>53084891
>>53084956
mannen, feminist är en jagjagstämpel brudar sätter på sig själv för att verka mer allmänbildade och kunniga

ifall du tror att alla feminister är några tumblr-sjws så är du korkad
>>
>>53085989

Came here to post this
>>
File: knatte za warudo.png (43 KB, 177x215) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
knatte za warudo.png
43 KB, 177x215
>>53085988
Bytte du plats på V och IV för att vara konträr?
>>
File: Gennady2.jpg (305 KB, 900x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Gennady2.jpg
305 KB, 900x600
>>53085989
No one cares about hockey in Sweden, it's all about MMA and boxing these days.
>>
>>53085857
>betar
Jag sysslar inte med sådant trams.

>>53085864
5 > 4 > 7 > 6 = 3 > 2 >>> 1 favä. Och det är tight i ledningen, om jag får i mig en öl eller två finns absolut chansen att jag kommer kalla VII bäst.

>>53085869
>han har inte rätt att hanreja sin fv
>>
>>53086016
>>
File: tvlr7kig.jpg (18 KB, 220x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tvlr7kig.jpg
18 KB, 220x240
>>53085989
GET MEMED
>>
File: 1451120058094.jpg (206 KB, 784x776) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451120058094.jpg
206 KB, 784x776
>>53085921
Oj vad arg
t. 100% etnisk finsk andra generationens invandrare
>>
>>53085996
jag kanske blandade ihop dig med bögen från happis
förlåt
>>
>>53085988

Jag respekterar din åsikt även om jag inte håller med.

III var en positiv överraskning, den hade dåliga stunder men var förvånansvärt bra. Order 66-scenen var otroligt välgjord.
>>
>>53085921
För folk som definerar sig efter sina gener har ofta inget bättre att stoltsera om än fittan de kom ut ur, och 2D drar till sig de lägsta sorten män.
>>
File: 1436235713209.jpg (26 KB, 317x279) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436235713209.jpg
26 KB, 317x279
>>53085989
>>53086022
>tror att någon bryr sig bajshockey
>>
>>53086032
ofc you dont, you are getting pounded too hard in it XDDD
>>
>>53086025
Nej, IV är är bättre och Mark Hamill är sötare i den
t. 100% straight
>>
Jag gillade Phantom Menace favä
>>
File: 1432655419332.jpg (38 KB, 468x474) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432655419332.jpg
38 KB, 468x474
>folk som faktiskt har sett på fler än 2 star wars-filmer
>>
File: 1447363252843.jpg (370 KB, 1080x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447363252843.jpg
370 KB, 1080x720
>ett nytt hopp är bättre än rymdimperiet slår tillbaka
Avsluta dig själv
>>
File: 1417591668887.jpg (105 KB, 1024x641) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417591668887.jpg
105 KB, 1024x641
>>53086041
>VII över VI
>>
>>53086080
>celebrating junior championships
>still 0 (zero) olympic gold medals

You are better than this, eastern bros.
>>
File: 1442009588931.png (708 KB, 1024x435) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442009588931.png
708 KB, 1024x435
>>53086061
från min synvinkel var III inte en positiv överraskning
>>
File: 33461224346.jpg (43 KB, 600x363) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
33461224346.jpg
43 KB, 600x363
AHAAAHAHHAHAHAHAHHAHAAAA
>>
Sluta ranka plebejfilmer
>>
>>53086041
Och du är en äcklig homosexuell redditör så det förvånar föga.
>>
>>53085989
Olen suomalainen lakkupelle. Ruotsi oli huono.
>>
>>53086074
>>53086032

It's always like this after you lose.
>>
>>53086061
Sheev en gud i hela III favä
>>
>>53086016
>ifall du tror att alla feminister är några tumblr-sjws så är du korkad

Jag håller med dig, men vad är sannolikheten att någon manshatande fitta är vettig? Just sayin' din jävla säposhill.
>>
>>53086152
>w-we dont care about it you s-stupid mongols, y-you suck!
GG, WP, NO RE. GIT GUT
>>
>>53086055
äre du som är happishomot?
hoppar på nästa linje 100 och stoppar puukkon mellan dina revben snart asså
aktarej
>>
File: shinobu kopp.png (177 KB, 551x521) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
shinobu kopp.png
177 KB, 551x521
5>4>6>7 kraftgap 3>2>1
>>
>>53086102
Om inte annat är den bra för dryckesspel. Och striden mot Darth Maul är sinnessjukt bra, jagjag å sidan.

>>53086151
>ewokerna

>>53086192
2/3. Besöker i princip aldrig Reddit.
>>
>>53086102
Jag med. Jag var tio.
>>
File: 1450823420103.jpg (92 KB, 811x1040) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450823420103.jpg
92 KB, 811x1040
Kiitos ruotsilainen
>>
>>53086074
Alla som har ett svenskt pass är inte bokstavliga negrer som bara kollar på heemande mdongo.
>>
>dkn har inte sett någon star wars
hänger inte med i snacket favä
>>
>svensk ekonomi

http://www.zerohedge.com/news/2016-01-04/swedish-central-bank-holds-extraordinary-meeting-says-will-instantly-intervene-fx-ma

BARA
>>
>>53086355
>>53086355
>>53086355
>>
>>53086261
>cirka 10 minuter av en två timmar lång film är dåliga, resten är otroligt bra
>lol film1 är kass! Disneys Marvels Guardian of the Star Wars är såå mycket bättre!
>>
>>53085115
Källa?
>>
>>53086385
>film1 är kass
Mann1... Ta det lugnt, jag älskar Episod VI.
>>
>>53085864
5 > 4 > 7 > 6 > 3 > 1 > 2
Thread replies: 350
Thread images: 151
Thread DB ID: 368646[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.