[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 332
Thread images: 151
File: 1424799680656.jpg (47 KB, 408x580) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424799680656.jpg
47 KB, 408x580
>en tuff man kan gråta, en ärlig man kan ljuga
>>
>>53077964
>>en tuff man kan gråta, en ärlig man kan ljuga
>>
File: 1451170463198.jpg (59 KB, 396x545) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451170463198.jpg
59 KB, 396x545
https://www.youtube.com/watch?v=1HfKNcav7uY

>Staden av östkusten
>>
File: 1408990863315.jpg (12 KB, 479x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408990863315.jpg
12 KB, 479x720
>en tuff man kan gråta, en ärlig man kan ljuga
>>
File: oskuld.jpg (112 KB, 375x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
oskuld.jpg
112 KB, 375x500
>Svenska kvinnor som har sex med invandrare är horor!
>>
>Sverigetråden
>>
File: image.png (138 KB, 364x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
138 KB, 364x360
>en förlorare kan vinna, ett tuff man kan gråta, en ärlig man kan ljuga
>>
File: 1411669403295.jpg (34 KB, 400x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411669403295.jpg
34 KB, 400x375
>Jag har sagt det till mååååååååånga
>>
File: 1414462773426.png (433 KB, 800x533) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414462773426.png
433 KB, 800x533
>>53077964
>>en tuff man kan gråta, en ärlig man kan ljuga
>>>
> Anonymous 01/04/16(Mon)13:21:19 No.53077980 ▶
>File: A79B3473D2127751651490779(...).jpg (16 KB, 480x480)
>>>53077964 (OP)
>>>en tuff man kan gråta, en ärlig man kan ljuga
>>>
> Anonymous 01/04/16(Mon)13:21:56 No.53077998 ▶
>File: 1451170463198.jpg (59 KB, 396x545)
>https://www.youtube.com/watch?v=1HfKNcav7uY [Embed]
>>Staden av östkusten
>>>
> Anonymous 01/04/16(Mon)13:21:57 No.53077999 ▶
>File: 1408990863315.jpg (12 KB, 479x720)
>>en tuff man kan gråta, en ärlig man kan ljuga
>>>
> Anonymous 01/04/16(Mon)13:22:24 No.53078008 ▶
>File: oskuld.jpg (112 KB, 375x500)
>>Svenska kvinnor som har sex med invandrare är horor!
>[Post a Reply][Return] [Catalog] [Top] 4 / 4 / 5 / 1 [Update] [Auto] 8
>>53078020
>>Sverigetråden
>>>
> Anonymous 01/04/16(Mon)13:23:02 No.53078024 ▶
>File: image.png (138 KB, 364x360)
>>en förlorare kan vinna, ett tuff man kan gråta, en ärlig man kan ljuga
>>
File: 4S44z0J.png (591 KB, 600x879) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4S44z0J.png
591 KB, 600x879
WURNIN
https://www.youtube.com/watch?v=Dx0nKa5xkZM
>>
File: 1414177204603.png (50 KB, 368x369) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414177204603.png
50 KB, 368x369
>en tuff man kan gråta, en ärlig man kan ljuga
>>
File: 1450803853678.jpg (8 KB, 320x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450803853678.jpg
8 KB, 320x240
>>en tuff man kan gråta, en ärlig man kan ljuga
>>
>>53077964
>en ärlig man kan ljuga

Vad menade han med detta?
>>
Trakten https://www.youtube.com/watch?v=QNmn50_xlvg
>>
>>53077998
Er det gammelt svensk? Det er faktisk ret nemt for mig at forstå
>>
>>53078071
Lögnen är inte alltid uppenbar. Det finns massor med folk som ljuger för sig själva utan att de ens uppfattar det.
>>
File: 1445661466771.jpg (39 KB, 293x344) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445661466771.jpg
39 KB, 293x344
>dkn man startade fedorabrevningen och ångrar det något enormt
>>
Varför blir man avtryckt av detta?
>>
File: 1433147316368.jpg (26 KB, 367x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433147316368.jpg
26 KB, 367x500
>sagt brutalt rasistiska saker IRL MÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅNGA gånger utan att åka fast en enda jävla gång.
>>
File: 1414177400159.png (129 KB, 186x264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414177400159.png
129 KB, 186x264
>alla jag
>>
File: 1412286561490.jpg (2 MB, 3264x2448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412286561490.jpg
2 MB, 3264x2448
>>en tuff man kan gråta, en ärlig man kan ljuga
>>
>>53078097
Djupt
>>
Bra tråd
>>
File: 1414177215318.gif (2 MB, 362x327) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414177215318.gif
2 MB, 362x327
>Varför blir man avtryckt av detta?
>>
>>53078129
kringerande tonårsintellektuell skrivelse
#deep amirite lmao
>>
File: 1447632616663.jpg (27 KB, 460x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447632616663.jpg
27 KB, 460x676
>donken slut på fedorabilder
>>
Är det ok att äta julskinka rester från julafton? Den är svagt grön i kanterna men luktar inte allt för illa.
>>
>>53078148
Nej. Kolla upp de här wikipedoartiklarna så kommer du fatta bättre.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Dunning%E2%80%93Kruger-effekten
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sj%C3%A4lvbedr%C3%A4geri
>>
did Swedish soldiers rape during the deluge?
>>
File: 1430387571440.jpg (17 KB, 320x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430387571440.jpg
17 KB, 320x320
>slut på fedorabilder
>>
>>53078216
Knektor snälla sluta
>>
File: 1388603302213.gif (2 MB, 312x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1388603302213.gif
2 MB, 312x250
>Är det ok att äta julskinka rester från julafton? Den är svagt grön i kanterna men luktar inte allt för illa.
>>
>>53078174
Du borde gå ut och röra dig mer bland folk.
>>
File: 1445508123527.jpg (12 KB, 320x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445508123527.jpg
12 KB, 320x320
>Knektor
>>
>>53078081
Inte direkt, bara övertydligt uttal

https://www.youtube.com/watch?v=4q9ckwOaibw

Hur mycket förstår du från :17 och fram?
>>
>>53078244
du med
>>
>>53078115
Du förtjänar stryk
>>
File: Naseem.png (561 KB, 654x669) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Naseem.png
561 KB, 654x669
fedorabrevande är rätt lattjo
>>
File: 1451600810158.png (1 MB, 595x5669) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451600810158.png
1 MB, 595x5669
>Du borde gå ut och röra dig mer bland folk.
>>
>han slösar på bildgränsen
>>
File: 0975 - YOUNFyz.jpg (48 KB, 499x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0975 - YOUNFyz.jpg
48 KB, 499x499
>när man som diagnostiserad rövburgare inte är en förlorare utan har en ljus framtid
>>
>>53078278
Det främjar diskussion och fuktiga gräl.
>>
>>53078299
Sparar denna, episk fedorabild, bara episk.
>>
File: 1414268339495.jpg (70 KB, 479x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414268339495.jpg
70 KB, 479x720
>>han slösar på bildgränsen
>>
File: 1432809107791.jpg (43 KB, 422x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432809107791.jpg
43 KB, 422x750
>Sparar denna, episk fedorabild, bara episk.
>>
>>53078331
Jag skiter ifall den är f-affärad. Den är faktiskt episk.
>>
File: 1451152611569.png (595 KB, 681x601) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451152611569.png
595 KB, 681x601
>dkn inga sköna lirare att bränna flaggan med
>>
Alltså den här jävla dunderautisten, träffade jag han irl hade jag fan slått ner den jäveln jävla horunge, bryter näsbenet på dig om du inte slutar
>>
File: 1451814339855.jpg (171 KB, 1080x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451814339855.jpg
171 KB, 1080x720
>>53078365
>sukta efter en fedorabild så här hårt
>>
File: 1411363086032.gif (490 KB, 500x223) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411363086032.gif
490 KB, 500x223
>Alltså den här jävla dunderautisten, träffade jag han irl hade jag fan slått ner den jäveln jävla horunge, bryter näsbenet på dig om du inte slutar
>>
File: 1427181618883.jpg (157 KB, 1080x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427181618883.jpg
157 KB, 1080x720
>>53078365
möt på plattan, heemar dig på 5 sekunder
>>
File: 1447100430056.jpg (16 KB, 171x187) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447100430056.jpg
16 KB, 171x187
Bögar är äckliga
>>
>>53078365
Hela tråden håller på med det. Jag kan garantera dig detta.
>>
File: 1414825311792.gif (6 KB, 255x255) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414825311792.gif
6 KB, 255x255
>Alltså den här jävla dunderautisten, träffade jag han irl hade jag fan slått ner den jäveln jävla horunge, bryter näsbenet på dig om du inte slutar
>>
>>53078115
t. SIDF
>>
File: 48f.png (423 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
48f.png
423 KB, 600x600
>Bögar är äckliga
>>
>>53078483
>antyder att sidf skulle ångra sig över något
>>
>>53078365
Det är Knektor som håller på. Var inte han doxxad tidigare?
>>
>>53078509
>t. sidf
han är en beta och inget annat
>>
File: 1440048646225.jpg (217 KB, 3000x1688) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440048646225.jpg
217 KB, 3000x1688
>Det är Knektor som håller på
>>
File: 7a1.png (224 KB, 365x365) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
7a1.png
224 KB, 365x365
>>antyder att sidf skulle ångra sig över något
>>
>>53078523
jo det är han
>>
File: negress.jpg (15 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
negress.jpg
15 KB, 480x360
https://youtu.be/cvn5EdzghIg?t=1h40m43s
>>
>>53078523
langa hans doxx, vill se. HUr gammal är han?
>>
Kollar ni på agdq? :3
>>
File: 1448757186358.png (353 KB, 454x539) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448757186358.png
353 KB, 454x539
>Kollar ni på agdq? :3
>>
File: Me_in_a_Fedora.png (403 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Me_in_a_Fedora.png
403 KB, 640x480
>rasblandning är äckligt
>>
>>53078570
inga kul spel alls iår ju
>>
>dkn ska ut från lägenheten efter att varit inne i 5 dagar
Hoppas det inte blivit snorkallt ute
>>
>>53078593
Kanske inte, men soffan är ju alltid kul att kolla å :3
>>
God fortsättning, tråden!
>>
>>53078561
Har för mig att han är typ 17
>>
File: 017.jpg (86 KB, 425x311) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
017.jpg
86 KB, 425x311
>alla anime och stormbögsbrevare

väx upp
>>
>>53078626
Jag vet inte mannen, detta avsnittet är ett tråden blir cancer avsnitt.
>>
File: 1387824655586.jpg (99 KB, 900x1344) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1387824655586.jpg
99 KB, 900x1344
>>53078681
>>alla anime och stormbögsbrevare
>väx upp
>>
File: 1451660631387.png (232 KB, 340x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451660631387.png
232 KB, 340x600
>>53078681
>inte vara anime stormbög
>>
File: 1449083028174.jpg (998 KB, 1100x1249) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449083028174.jpg
998 KB, 1100x1249
>>53078681
Du med
>>
jaets ljuden låter fint,

Fint brev og fuktiga megmeg favä
>>
File: image.jpg (117 KB, 509x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
117 KB, 509x720
>>53078681
Nej
>>
>>53078702
>>
>>53078681
>>53078681
Räknar du även med folk som är nationalister men inte nazister som stormbögar?
>>
File: 1445191320868.jpg (7 KB, 200x286) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445191320868.jpg
7 KB, 200x286
>jaets ljuden låter fint,

>Fint brev og fuktiga megmeg favä
>>
File: 5c7f9c25cb.jpg (99 KB, 639x767) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5c7f9c25cb.jpg
99 KB, 639x767
>>53078681
>>
File: 187.png (87 KB, 684x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
187.png
87 KB, 684x576
>>53078719

>dkn man aldrig kommer kela och mysa med en flickvän i sängen medan det regnar utomhus
>>
File: tippar.webm (218 KB, 164x172) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tippar.webm
218 KB, 164x172
>Räknar du även med folk som är nationalister men inte nazister som stormbögar?
>>
File: 1451914747759.jpg (3 MB, 1984x1403) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451914747759.jpg
3 MB, 1984x1403
>>53078681
>>
File: 1450725730011.gif (2 MB, 320x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450725730011.gif
2 MB, 320x240
>>53078760
jvidk
>>
>>53078767
betydande skillnad favä
>>
File: xUbYQ7C.jpg (94 KB, 640x484) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
xUbYQ7C.jpg
94 KB, 640x484
>>53078722
>jaets ljuden låter fint,
>Fint brev og fuktiga megmeg favä
>>
File: 2016-01-04_00001.jpg (473 KB, 1680x1050) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2016-01-04_00001.jpg
473 KB, 1680x1050
>Albert Einstein
>Svenska vetenskapsman1

haha mm
>>
File: 2016-01-04 12.55.17.jpg (368 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2016-01-04 12.55.17.jpg
368 KB, 1920x1080
vem /SD:are och pro-israel/ här?
>>
File: tippar2.webm (127 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tippar2.webm
127 KB, 1280x720
>betydande skillnad favä
>>
>>53078827
we wuz physics n shit
>>
Fucking hell, jag står vid busshållplatsen och hennes buss kommer om 10.

Hjälp
>>
>>53078857
vad är din inledning
>>
>>53078857
hmm?
>>53078832
Jag är inte SD:are men jag är för Israel då de bombar araber.
>>
>>53078832
Ingen, hoppas jag. Israel är en grisvidrig stat. Nästan lika vidrig som staterna den omges av.
>>
File: 1449030370824.jpg (882 KB, 1920x1049) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449030370824.jpg
882 KB, 1920x1049
>>53078832
Inte min bild men jag är det
>>
>>53078857
>Fucking hell, jag står vid busshållplatsen och hennes buss kommer om 10.
>Hjälp
>>
>>53078833
baserad
>>
File: Black girl.jpg (141 KB, 1280x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Black girl.jpg
141 KB, 1280x1280
Lite runksugen är man väl.
>>
>>53078827
I can see more problems than that. Did you know for example that sweden is not an island?
>>
>>53078857
Dissa henne och dra hem och runka istället favä
>>
File: 1395768937041.jpg (116 KB, 960x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1395768937041.jpg
116 KB, 960x720
>>53078857
äh vad ska gå fel
>>
>>53078857
försök få tillfälle att inleda fysisk kontakt eller på annat vis visa intresse
>>
File: 1396740965624.png (45 KB, 240x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1396740965624.png
45 KB, 240x240
>Lite runksugen är man väl.
>>
>>53078898
namn?
>>
>>53078857
tjena gullet ska vi dra hem till mig så ska du nog få litta redig kuk i dig
>>
>>53078857
>>53078996
>tjena gullet ska vi dra hem till mig
Säg detta favä
>>
>>53078971
Sebastian, men kalla mig Sebbe
>>
>>53079058
ahahahahahahaah
>>>/r/4chan
:^)
>>
File: 1450446148791.png (1 MB, 1280x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450446148791.png
1 MB, 1280x1280
>>53078898
Sebbe sluta breva mina chokladpajer
>>
Om du nu tvunget måste trillbybreva, välj att citera brev som faktiskt är fedoraaktiga

Och bara så du vet är det inte fedora när någon säger typ: "blattar sabbade tråden"
>>
File: 1450020621929.gif (2 MB, 379x423) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450020621929.gif
2 MB, 379x423
>dkn man sov 11 timmar och alla de timmarna var skitdåliga
>>
File: 1413211660685.jpg (24 KB, 400x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1413211660685.jpg
24 KB, 400x240
>>53079147
>Om du nu tvunget måste trillbybreva, välj att citera brev som faktiskt är fedoraaktiga
>Och bara så du vet är det inte fedora när någon säger typ: "blattar sabbade tråden"
>>
File: 1450283136957.png (88 KB, 241x228) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450283136957.png
88 KB, 241x228
>113 svar
>62 bilder
Fedorabrevande kommer bli vår död
>>
>>53079160
Vad drömde du om? Jag hade en mardröm om att jag fick underkänt på fysikprovet. Var läskigt favä
>>
>>53079134
>>53079058
GE CHOKLADGUDINNANS NAMN HORUNGE
>>
>>53079103
Du vet ju tydligen att det brädet existerar, så kanske du borde gå dit
>>
>>53079187
kommer inte ihåg
>>
>>53079134
keft jonne du kmr få spö vet va du sa till sara i fredags jävla horunge
>>
>>53079179
Breva bättre brev som inte fedorciteras då
>>
File: 1451903726285.png (108 KB, 290x290) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451903726285.png
108 KB, 290x290
>dkn så fort man hostar slem så vill man spy
Skulle inte vara en bra bög favä med denna känsliga spyreflexen
>>
>donken orkar inte gå till gymmet för det kommer vara 1000 nyårsfetton där
>>
>>53079233
jag kan träna dig anon
>>
>>53079286
gå dit och ta smygbilder så garvar vi åt dom i tråden
>>
File: 156485684671280.jpg (138 KB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
156485684671280.jpg
138 KB, 1080x1080
>>53079203
din mamma favä
>>
File: 1381624105960.jpg (62 KB, 496x501) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1381624105960.jpg
62 KB, 496x501
>>53079224
>Breva bättre brev som inte fedorciteras då
>>
>>53079319
MI KU
>>
>donken vågar inte gå till gymmet
>>
File: 1448287175985.png (513 KB, 674x745) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448287175985.png
513 KB, 674x745
>>53079333
>faktiskt vara zoofil
>>
Jag skulle döda ett par rappare men de gjorde det de själva, allihopa är självmordsbenägna behövde inte ens min hjälp. Skiten är på grundskoilenivå, jag kommer troligtvis bli fängslad om jag skjuter på dig gjorde jag det till dig obalanserad till vänster. Stack en flagga i min stad, allihopa skriker compton jag borde köra för borgmästare när jag är klar favä och jag sätter det på min mamma och min Betty Boop också, 20 millioner går ur domstolen Betty Wuwu.
>>
>>53079286
Gå bara på kvällen din neet.
>>
>>53079381
t. runkar till teckningar
>>
>>53079423
Min runkning kommer göra 2d verkligt och på repets dag så kommer vi hänga dig med alla andra normalbögar
>>
>>53078710
>anime stormbög
>>
>>53079423
Runkar till målningar är baserad, favä
>>
Är det över? Har vi besegrat invandringen?
>>
File: 176334764753463.jpg (78 KB, 1024x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
176334764753463.jpg
78 KB, 1024x1024
>>53079490
>2D
>NEET
>Stormbög
det är som krukmakeri
>>
>>53079526
>stormbög
haha aa

Stormbögar kommer hänga vid din sida
>>
>>53079526
>>53079490
Sammabög
>>
>>53079490
>Min runkning kommer göra 2d verkligt och på repets dag så kommer vi hänga dig med alla andra normalbögar
>>
Varför är det så många nya 2D stormbögar i tråden? Otrevliga är ni också.

>>>/a/
>>>/pol/
>>
>går igenom gamla tentor
>kollar på tentakommentaren
>de har lagt upp någons tentasvar
>20 sidor skrivet på en uppgift

Vart skickar man in sin "jag ger upp" ansökan?
>>
File: 1446235464285.png (38 KB, 172x430) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446235464285.png
38 KB, 172x430
>>53079612
>dkn inte lika rik som notch
>>
>>53079633
jullov?
>>
>>53079682
Vad för kurs?
>>
>Vart skickar man in sin "jag ger upp" ansökan?
>>
Stackars kvinnor, helt utlämnade till någon ondskefull karl som arbetar i gruvan 12 timmar om dagen och betalar mat, husrum och nöjen åt kvinnan, som sitter hemma hela dagarna och titta på tvsåpor, och sedan i bästa fall micrar på en färdigrätt från dafgård (som maken handlade dagen innan) när maken kommer hem dödstrött från gruvan och stupar ned i sängen, för att sedan stiga upp 5 h senare för att återigen gå till gruvan, på en söndag och arbeta extra i 12 h för kvinnan vill ha en semester till thailand i år, och hon passar då på att sova vidare till kl 13, för att då vakna och tända en cigg och fundera på livets alla orättvisor hon är utsatt för. Stackars kvinnor!
>>
>>53079682
>på allvar läsa humanistiska ""utbildningar""
>>
>>53079682
Bara för att någon försökshård jävla knarkmupp släpper en dryg fis så betyder inte det att du måste härma honom.
>>
>>53079730
Juristprogrammet...
>>
File: 480.jpg (23 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
480.jpg
23 KB, 640x480
>Stackars kvinnor
>>
>>53079802
Fyfan.
>>
File: 1449142647525.jpg (749 KB, 1100x1050) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449142647525.jpg
749 KB, 1100x1050
>>53079802
Varför pluggar du det programmet frivilligt?
>>
>>53079399
jag minns att du var i konflikt
dina skor och din influens
>>
File: 1450607112115.jpg (207 KB, 500x488) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450607112115.jpg
207 KB, 500x488
>dkn man går upp sent
>äter frukost sent
>måste plugga
>inte hungrig förrän klockan 3
>hinner inte ut och gå i det vintriga landskapet innan det blir mörkt
>>
>dkn ingen fv
>>
>>53079785
Tyvärr så behöver jag högsta betyg, och då är det sånt där som gäller.

>>53079834
För att det är intressant. Utanför tentaperioderna är det faktiskt ett väldigt roligt och givande program.
>>
File: 1412664280911.webm (2 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412664280911.webm
2 MB, 1280x720
Hur känns det att leva med vetskapen att jag kan heema er när som?
>>
>>53079863
mässingapan, den funkiga apan
mässingapan pundaren
den funkiga apan
>>
>>53079914
>faktiskt behöva hjälp med att installera en HDD
>>
>>53079925
Inte mig dock :3
>>
>>53079914

är det här samma ljuvliga kvinna?
>>
File: akane tsunemori.png (3 MB, 1366x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
akane tsunemori.png
3 MB, 1366x768
>dkn ingen cyberpunk fv
>>
>>53079961
Japp.
t. inte ansiktsautism
>>
File: 1447797181931.jpg (244 KB, 1089x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447797181931.jpg
244 KB, 1089x1080
>>53079923
>autsa lagar
>givande
>roligt
haha mm
>>
>>53079985
Allt annat än ingenjörsutbildningar är skräp, visst är det så.
>>
File: 1451711205960.png (413 KB, 474x528) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451711205960.png
413 KB, 474x528
>dkn ingen cyberpunk fv
>>
fan vad mysigt

är det okej att läsa kalle ankas pocket om man är 23 år?
>>
File: 1408958990591.jpg (84 KB, 469x565) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408958990591.jpg
84 KB, 469x565
>>53079960
>inte mig dock
>>
>>53080025
Kalle anka är ju toppmys mann1 :3
>>
>>53080025
haha aa
>>
breva den mest vedervärdiga musik ni kan tänka er

https://www.youtube.com/watch?v=8vzaVDAMFjs
>>
File: 1449775783036.jpg (72 KB, 517x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449775783036.jpg
72 KB, 517x750
>>53080012

t. pluggar inte till ingenjör
>>
File: 137644584574.png (803 KB, 1100x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
137644584574.png
803 KB, 1100x700
>>53080025
definitivt
vill man läsa eller se på något så är det bara att göra det
>>
>>53080025
Det är lugnt, så länge man inte gör en grej av det.
Visar dock hellre upp lite Dostojevskij i bokhyllan än kalle anka-pockets.
>>
>är det okej att läsa kalle ankas pocket om man är 23 år?
>>
>>53080062
https://www.youtube.com/watch?v=xV0-D6hF41s
>>
>>53078898
Typical swede
>>
>>53080116
>när vita pojkar brevar
>>
>>53080025
fan vilken legend han e
>>
File: 1451221093028.png (33 KB, 88x131) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451221093028.png
33 KB, 88x131
>>53080025
hehe mm
>>
File: 1813596825363.jpg (38 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1813596825363.jpg
38 KB, 500x500
>>53080152
>om man är vit så kräver man mer av sin musik än massa brölande om rumpor
helt okej med detta favä
>>
>>53080190
Det är ett såna här parningar som Gud själv blir alldeles förnöjd över.
>>
>>53080025
Åh skit neger, är det där serien med små blå män från fryselysen?
>>
>>53079935
Jag har ett slott i Brooklyn och det är där jag bor
>>
File: 1449770519319.png (507 KB, 800x679) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449770519319.png
507 KB, 800x679
>>53080116
>dkn de enda som gör bra rapp är vita och asiater
>>
File: 1436123934784.jpg (9 KB, 225x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436123934784.jpg
9 KB, 225x225
>>53080190
>knappt längre än tjejen
>man svarta tjejer är allt manskultingar kan få
>>
>>53080263
>längdkeken
>>
File: 1813596825363.png (609 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1813596825363.png
609 KB, 500x500
>>53080263
>>
File: 1445241574118.jpg (96 KB, 792x558) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445241574118.jpg
96 KB, 792x558
>>53080277
>stjärtsmärtade manskultingen som svarade inom 1 minut
>>
>>53080062
https://www.youtube.com/watch?v=6vwNcNOTVzY
>>
>>53080317
svarar igen snabbt favä
>>
File: 1451866949174.jpg (258 KB, 1024x878) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451866949174.jpg
258 KB, 1024x878
>>53060528
>>53060528
TYSKLAND
JA
>>
File: 1437850672913.jpg (268 KB, 1200x1029) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437850672913.jpg
268 KB, 1200x1029
>>53080351
>tyskland
>bokstavliga hanrejer
>>
>>53080351
>hela den tråden

har suttit och garvat i den hela morgonen

>hahahahahaha
>>
>>53080351
>>53080371
>>53080395
Men snälla någon, kan ni bli mer patetiska?
>>
File: 1451907455524.jpg (149 KB, 720x619) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451907455524.jpg
149 KB, 720x619
>dkn ingen syrisk pv
>>
File: 1447257829392.png (673 KB, 939x1148) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447257829392.png
673 KB, 939x1148
>>53080418
Jovars, det ska väl gå
>>
>>53080351
Kolla hur patetisk den lilla tysken ser ut i jämförelse med den syrianska tjuren.
>>
>>53080447
Fast invandraren ser ju ut att vara kring 175 cm medan tysken ser ut som 190+.
>>
File: 1447200245175.png (60 KB, 844x1157) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447200245175.png
60 KB, 844x1157
https://www.youtube.com/watch?v=A11wXUqVQ6A
>dkn kommer aldrig kriga
>>
File: 1448234575833.jpg (109 KB, 612x612) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448234575833.jpg
109 KB, 612x612
>>53080371
>när man ser det
tack anon :3
>>
File: image.jpg (14 KB, 240x106) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
14 KB, 240x106
>>53080127
>>
File: 1446593031747.png (173 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446593031747.png
173 KB, 900x900
>>53080497
>han tänker inte hjälpa till i raskriget
>>
>>53080485
>lanklet
>>
File: 1451538658687.png (352 KB, 411x488) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451538658687.png
352 KB, 411x488
https://www.youtube.com/watch?v=1DectxjcOAk
>dkn kommer aldrig glida runt med Armani Defence Force
>>
File: 1421321249038.jpg (98 KB, 1276x722) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421321249038.jpg
98 KB, 1276x722
>>53080585
>han """krigar""" för sin ras
>>
File: sama.jpg (75 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sama.jpg
75 KB, 640x480
>dkn kommer aldrig kriga i rymden
>>
>>53080628
>antivit
>brevar en negermeme från twitter
(You)

Förresten, vilka utmärkta memes kommer amerikanska niggers på Twitter upplysa oss med i år tror ni?
>>
>>53080654
>dkn inget ariskt galaktiskt rymdfartsimperium
>>
File: Gunbuster.gif (984 KB, 425x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Gunbuster.gif
984 KB, 425x320
>>53080654
jvdk
>>
File: 1564678457647.png (162 KB, 499x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1564678457647.png
162 KB, 499x499
>>53080628
>han kommer stå och applådera när etniska svenskar blir behandlade som vit sydafrikanska bönder
kan du leva med dig själv så är det väl bra för dig
>>
När VR kommer igång, komer jag då kunna pensionera från verkligheten och sedan leva i universumet Pettson och Findus?
>>
File: 1451538551719.gif (227 KB, 391x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451538551719.gif
227 KB, 391x400
>>53080654
Den där serien är så topp homosexuell
>>
File: 1222006750001.png (103 KB, 246x232) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1222006750001.png
103 KB, 246x232
>>53079925
>det är en Mdongo heemar mig-mardröm
Vaknar ibland upp mitt i natten helt kallsvettig
>>
>>53080734
Självklart.
>dkn ingen findusv
>>
>>53080687
FPA>>>>Galaktiska imperiet favä

https://www.youtube.com/watch?v=eRI5eWWZIpo
>>
Fuck detta liv. Orkar fan inte längre. ORKAR INTE MER.
>>
File: 1406618399929.jpg (49 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1406618399929.jpg
49 KB, 900x900
>>53080764
SEXUALISERA ICKE FINDUS DU DITT DEGENERADE AVSKUM
RÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
>>
>>53080773
>fuck detta liv
Hej Achmed, ska du sticka tillbaka till Irak?
>>
>>53080773
Berätta vad som är fel mann1 :3
>>
>>53080766
Förklara dig själv, du glömmer väl inte bort att din sida förlorade och hade varit slarvsylta i begynnelsen utan Yang Wenli.
>>
>>53080836
Är 100% svensk. Men detta livet är inte för mig. Finns ingen mening längre.
>>
>>53080447
>i jämförelse med den syrianska tjuren.

syriska*
>>
>>53080734
Var Findus en fälla favä? Kommer ihåg att hen hade en väldigt feminin röst som gjorde att det pirrade till lite i mig
>>
>>53080793
Det gjorde jag inte heller...
>>
>>53080870
Öh, nej.
>>
>>53080889
>hen
>nyheter24
>aftonbladet
>expressen
>>
0-5 Zara
5-9 Soran
>>
>>53080842
>inga vänner
>ingen utbildning (inte ens gymnasiet)
>inga pengar
>ingen som bryr sig
allt jag gjort senaste åren är att sitta vid dattan. Känner att livet nu är över. Har inga pengar till något. Har inga vänner. Har inget att leva för. Känner att jag ALDRIG kommer få familj, utbildning eller jobb.
>>
File: 1432163665008.jpg (321 KB, 894x464) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432163665008.jpg
321 KB, 894x464
>>
File: image.png (235 KB, 790x782) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
235 KB, 790x782
>>53080764
Jvdk
>>
>>53080971
>dkn hon äter upp sig för att klara av att ta alla stora svarta
bra filcka
>>
File: 1442883402750.jpg (59 KB, 1024x492) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442883402750.jpg
59 KB, 1024x492
>>
Can someone post link to swedish stream of Finland-Sweden icehockey match?
>>
File: that one sentence.png (16 KB, 635x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
that one sentence.png
16 KB, 635x270
>>53080836
>dkn
>>
File: 1447530423010.jpg (64 KB, 1024x479) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447530423010.jpg
64 KB, 1024x479
>>
>>53080926
Jo
>>
>>53080949
Komvux, jobb, fv. Försök innan du lämnar oss anon :3
>>
File: 1431775123286.jpg (66 KB, 980x601) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431775123286.jpg
66 KB, 980x601
>>53080734
>googlade på Pettson och Findus för mysiga bilder
>blir påmind om att de gjorde en 3D film om dem
Vet någon om den var bra?
>>
>Zara
>Zar
>Za
>Z
>jävla Z
Det enda jag stör mig på, hon som person bryr jag mig inte om.
>>
File: 1433555212775.jpg (178 KB, 845x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433555212775.jpg
178 KB, 845x1024
>>
>>53081025
Check /sp/ fam8
>>
>>53081084
>dkn gillade Z mer när jag var liten och ville ändra mitt namn till Mattiaz
>>
>>53080442
Det här kan fan bara inte vara sant.
>>
File: 1426044944024.jpg (59 KB, 958x502) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426044944024.jpg
59 KB, 958x502
>>53081084
Sara Larsson ser så jävla svenne ut tho....
>>
>>53081072
>komvux
ingen motivation

>jobb
svårt med jobb utan utbildning

>fv
haha mm

>försök
har försökt flera år nu. Dock vill jag inte begå självmord för familjen kanske blir ledsen trots allt. Fast jag bara är i vägen.
>>
>>53081146
>du kommer aldrig vara så alfa
>>
>>53081149
Jobb finns, om du har åtminstone klarat gymnasiet.
>>
File: 9cf.png (26 KB, 469x331) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
9cf.png
26 KB, 469x331
>JVM visas på TV12
>>
>>53081149
>har försökt flera år nu.
haha "aa"
ta tummen ur röven, anmäl dig till komvux även fast du inte vill och bara kör.
jag har själv anmält mig och ska snart börja, det är aldrig för sent.
>>
>>53081252
>>>/sp/64680901

Har du nån bra strömm familj sitter nu med finsk strömm
>>
>>53081223
har inte gått gymnasiet

>>53081254
har läst kanske 500-1000p på komvux. Men för mycket som sätter käppar i hjulet. Så komvux kommer inte gå för min del.
>>
>>53081299
http://www.ustream.tv/channel/iihf-finland/theater
>>
>>53081252
http://www.ustream.tv/channel/iihf-finland
inga problem familj
>>
>>53081312
>Men för mycket som sätter käppar i hjulet
som vad? din egna lathet?
>>
>>53081312
>har inte gått gymnasiet
mann1, fixa gymnasiet nu omgående. Du bor fan i sverige, det är sjukt lätt att fixa gymnasiet...jag fattar inte hur folk kan inte klara gymnasiet...du har inte ens kommit till universiteten eller högskolenivå och klagar om komvux?
>>
>>53081348
är mycket med skolan som gör att det skiter sig.
>>
det är kö från gatan upp till hallen
dunkande hjärtan klockan kvart över fem
>>
>>53081394
låter som att du är en jävla latmask med le speciell snöflinga problem
herregud snälla misslyckas så dina gener inte sprids vidare
>>
File: morgon rin.jpg (51 KB, 640x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
morgon rin.jpg
51 KB, 640x1000
achtung
guten morgen ja
>>
>>53081356
handlar inte om att jag inte klarade gymnasiet, utan mycket hände i mitt liv då som gjorde att jag hoppade av. Sedan så är skolan tvär på komvux som gör att jag inte kommer kunna läsa klart där
>>
>>53080763
>heemar dig
>du vaknar

paradoxalt favä
>>
I CANT STOP THIS FEELING BABY
ONLY YOU CAN MAKE ME COME ALIVE

WHEN WERE CRASHING LETS HAVE PASSION BOY YOU GOT MY HEART ON OVERDRIVE
>>
>>53081462
FIXA DET MANN1, KOM IGEN.
>>
File: Golovkin.jpg (62 KB, 450x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Golovkin.jpg
62 KB, 450x270
>du kommer aldrig vara en duktig pojke
>>
>>53081462
kom igen fixa det du klarar det heja heja kom igen kom igen ja ja hurra
>>
File: skrattfest krabba.png (3 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
skrattfest krabba.png
3 MB, 1920x1080
>>53081122
>de mysling
>>
>>53081460
nej jag tycker inte jag är speciell eller kräver att bli specialbehandlad. Tänker inte gå in på det mer, utan skolan som gör att jag inte kan läsa klart där.
>>
>>53081461
hej hej, ge mig en kram :3c
>>
>>53081539
Två frågor först;
1. Är du över 25?
2. Har du skägg?
>>
>>53081573
1.Ja :c
2. Nej
>>
>>53081344
>>53081347
tack familjer
>>
File: rin sabel pub.jpg (370 KB, 1280x850) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rin sabel pub.jpg
370 KB, 1280x850
>>53081539
nicht danke
>>
>>53081608
Sluta breva 2d, du har inte tillåtelse.
>>
>>53081610
1-0 :3
Inget kan stoppa oss nu
>>
>>53081539
>:3c
Trodde du var bög för Calle
>>
>>53081611
Synd :3c
>>53081627
Försök stoppa mig knullpojke.
>>
>>53081106
>fam8
No result.
Did you mean: http://www.svtplay.se/video/5193142/ishockey-junior-vm/ishockey-junior-vm-8 ? It doesn't work.
>>
File: 1445117348844.jpg (82 KB, 680x680) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445117348844.jpg
82 KB, 680x680
>>53081661
Det är allvarligt talat äckligt att veta att faktiskt personer över 25 brevar 2d, tänk om jag vill sötbreva med någon och personen i fråga är faktiskt över 25? Helvete.. Jag mår illa.
>>
Hur haffar man blattiga svennebrudar?
>>
>>53081698
http://www.ustream.tv/channel/iihf-finland
DESU SENPAI
1-NOTHING
>>
File: 1451582482961.png (272 KB, 363x518) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451582482961.png
272 KB, 363x518
>>53081711
Mår illa av att veta du är ful :3c
>>
File: 1451249584204.jpg (902 KB, 1300x1733) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451249584204.jpg
902 KB, 1300x1733
>>53081711
Det är äckligt oavsett
>>
>>53081637
Kom tråd familjer
>>>/sp/64679630
>>
File: 1443161684935.jpg (72 KB, 1024x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443161684935.jpg
72 KB, 1024x576
>>53081745
Fin skadekontroll farfar, skjut dig själv.

>>53081748
Nä, om personen i fråga som brevar 2d är 16-22 är det inte äckligt :3
>>
File: snigel3.gif (303 KB, 1024x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
snigel3.gif
303 KB, 1024x576
0-4 kotor 2
5-9 ffxiv
fina siffror: stå i köket och blanda crack till future alternativt kolla på 2d
>>53081711
Definera sötbrevande
>>
>>53081775
Redan där mann1 :3
>>
File: 1450369155102.png (241 KB, 489x399) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450369155102.png
241 KB, 489x399
>>53081793
haha mm
>>
>dkn 18-årig sö po men hatar 2d
Cuckade :^)
>>
File: 1393314632592.jpg (6 KB, 218x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1393314632592.jpg
6 KB, 218x200
>>53081803
Han är en sån anon som runkar och blir upphetsad utav folk som spammar 2d och larvar sig som småflickor.
>>
File: shinoa3.png (238 KB, 519x404) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
shinoa3.png
238 KB, 519x404
>>53081863
Autistiskt rollspelande klingar bättre än sötbrevande då favä
>>
File: 1430124668822.jpg (59 KB, 680x680) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430124668822.jpg
59 KB, 680x680
>folk över 25 som inte begått självmord än
>>
>>53081925
Bryr mig inte vad som klingar bättre för autister. Men skiten är dumt.
>>
File: 1439995396260.jpg (52 KB, 651x326) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439995396260.jpg
52 KB, 651x326
>>53081461
>dkn man somnade om och missade fyra timmars bra #rannsakning
""""god"""" morgon
>>
File: 1399233261253.jpg (9 KB, 202x204) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1399233261253.jpg
9 KB, 202x204
>>53081982
>folk över 18 som brevar 2D
>>
Nä nu grabbar, nu ska jag hälsa på farmor. Ses senare, förlorare.
>>
>>53082042
Ha det så kul anon :3c
>>
>>53081982
>man när jag som kantig tonåring planerade att ta livet av mig när jag fyllde 18
>>
File: Homura världen.jpg (278 KB, 850x1169) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Homura världen.jpg
278 KB, 850x1169
Var kan man gå om man vill ha bilder på 2d tjejer som knarkar, röker etc?
>>53082005
>vaknade 9
>haha mm 20 min till
>vaknar 14
(kan inte vakna upp)
>>
>>53082042
hälsa från mig ;)
>>
>>53082112
Hak1 snälla
>>
File: 1450535470373.jpg (26 KB, 599x444) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450535470373.jpg
26 KB, 599x444
>>53082112
>dkn massa kul open quals tier 3 meme team dota matcher att se men man borde plugga
>>
File: 1448391226216.jpg (257 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448391226216.jpg
257 KB, 600x800
>>53082112
Sluta, 2d är rent, inte degenererat, tjejer som knarkar och röker hittar du IVL.
>>
File: 1421535407727.jpg (25 KB, 324x327) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421535407727.jpg
25 KB, 324x327
>>53082198
>sjukaste porren som existerar
>inte degenererat
lmao 2dare
>>
>>53082198
Käften stormsnorre
>>
File: 1422522997278.png (355 KB, 671x478) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422522997278.png
355 KB, 671x478
>>53082198
hehe
>>
Varför ger vi flyktingar i asylboende mat för flera tusentals kronor varje månad när våra äldre som jobbat för vårt land i hela deras liv något som inte ens hundar skulle lukta på?
>>
>>53082255
Han kommer inte lyssna, han är en sån anon som drar kuken till 2D och folk som brevar 2D.
>>
>>53082280
>antyder att böganon är stormbög
>>
File: keki rök.png (1013 KB, 872x832) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
keki rök.png
1013 KB, 872x832
>>53082194
Sen favä DMC4 snabbspringning nu familia
>>53082198
Håller helt enkelt inte med
>>
>>53082294
För pensionärerna borde bara dö
>>
File: 1443672467534.png (207 KB, 471x471) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443672467534.png
207 KB, 471x471
>>53082255
>>53082280
HÅLL KÄFTEN! 3Dare är cancern som förstör tråden

>>53082302
Nä, jag är en pojke som inte gillar flickor i verkligheten, bara i 2D favä
#InteAllaAnons
>>
File: 1432913418090.jpg (76 KB, 480x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432913418090.jpg
76 KB, 480x640
>>53082312
>titta på austismsnabb istället för KALLE
>>
>>53082368
>vapen
>inte degenererat
>>
>>53082334
Kantigt
>>
>>53082294
Därför att alla miljöpartister är i hemlighet nazistiska inflytelseagenter som vill radikalisera så många mellanmjölkssvenssons som möjligt. Det finns INGEN annan förklaring.
>>
>>53082294
Vad är det för fel att svika pensionärerna? Du om någon måste väl förstå att det bokstavligen inte är fel med svek.
>>
>>53082294
Det har med det svenska självhatet att göra.
>>
>>53082294
ättestupa är för brutalt så det fick bli någon halvmesyr
>>
>>53082426
Hur kan du försvara pensionärerna? Varför i helvete ska jag bry mig om snikna sossejudar som röstat på bolsjevikarna i hela sina liv och därmed ruinerat Sverige? Jävla svin, döda av varenda en, ge plats för den nya ariska ungdomen som kan rädda fördärvet
>>
>>53082368
>Nä, jag är en pojke som inte gillar flickor i verkligheten,
Ja exakt, så du runkar till 2D och folk som brevar 2D och låtsats vara "flickor" eller "2D" skit.
>>
>>53082515
lugna ner dig nu stormsnorre
>>
>>53082580
>>53082580
>>53082580
>>
>>53082551
Jag är snarare sverigevänlig som älskar framtiden vi går emot.
>>
>>53081741
I don't know why but this also doesn't work :D. Maybe ublock origin blocks it. But thanks however.
>>
>>53082487
Du har något fel i huvudet som du låter hatet emot dina fiender vägleda dig mer än kärleken till ditt land.
>>
>>53082608
Use stream2watch familj
>>
hur skaffar man en mysig flickvän?
Thread replies: 332
Thread images: 151
Thread DB ID: 368612[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.