[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden - Förräderi upplagan
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 441
Thread images: 151
File: sheev.gif (2 MB, 438x363) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sheev.gif
2 MB, 438x363
>>
first for /balt/
>>
File: 1435639089065.jpg (24 KB, 320x427) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435639089065.jpg
24 KB, 320x427
>Alla som har ett svenskt pass är inte bokstavliga negrer som bara kollar på heemande mdongo.
>>
File: bara kina.png (2 MB, 1400x787) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bara kina.png
2 MB, 1400x787
Hur vill ni ha eran ekonomi?


http://www.zerohedge.com/news/2016-01-04/swedish-central-bank-holds-extraordinary-meeting-says-will-instantly-intervene-fx-ma
>>
refugees welcome
>>
TREDJE FÖR FIN VINNANDE FINLAND
>>
2-1 XDDD
>>
>>53086355
Det är förräderi, alltså? RHRAHRHAGA
>>
File: finnish air force.jpg (95 KB, 650x433) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
finnish air force.jpg
95 KB, 650x433
Oi maamme, Suomi, synnyinmaa,
soi, sana kultainen.
Ei laaksoa, ei kukkulaa,
ei vettä, rantaa rakkaampaa,
kuin kotimaa tää pohjoinen,
maa kallis isien.

On maamme köyhä, siksi jää,
jos kultaa kaivannet.
Sen vieras kyllä hylkäjää,
mut meille kallein maa on tää,
sen salot, saaret, manteret
ne meist on kultaiset.

Ovatpa meille rakkahat
koskemme kuohuineen,
ikuisten honkain huminat,
täht´yömme, kesät kirkkahat,
kaikk´kuvineen ja lauluineen
mi painui sydämeen.

Täss auroin, miekoin, miettehin
isämme sotivat,
kum päivä piili pilvihin
tai loisti onnen paistehin,
täss Suomen kansan vaikeimmat
he vaivat kokivat.

Tään kansan taistelut ken voi
ne kertoella, ken?
Kun sota laaksoissamme soi,
ja halla näläntuskan toi,
ken mittasi sen hurmehen
ja kärsimykset sen?

Täss on sen veri virrannut
hyväksi meidänkin,
täss iloaan on nauttinut
ja murheitansa huokaillut
se kansa, jolle muinaisin
kuormamme pantihin.

Tääll´olo meill on verraton
ja kaikki suotuisaa,
vaikk onni mikä tulkohon,
maa isänmaa se meillä on.
Mi maailmass on armaampaa
ja mikä kallimpaa?

Ja tässä, täss´ on tämä maa,
sen näkee silmämme.
me kättä voimme ojentaa
ja vettä rantaa osoittaa
ja sanoa: kas tuoss´ on se,
maa armas isäimme.

Jos loistoon meitä saatettais
vaikk´ kultapilvihin,
mis itkien ei huoattais,
vaan tärkein riemun sielu sais,
ois tähän köyhään kotihin
haluamme kuitenkin.

Totuuden, runon kotimaa
maa tuhatjärvinen
miss´ elämämme suojan saa,
sa muistojen, sa toivon maa,
ain ollos, onnees tyytyen,
vapaa ja iloinen.

Sun kukoistukses kuorestaan
se kerran puhkeaa,
viel lempemme saa hehkullaan
sun toivos, riemus nousemaan,
ja kerran, laulus synnyinmaa
korkeemman kaiun saa.
>>
File: 1445863801214.png (208 KB, 400x386) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445863801214.png
208 KB, 400x386
>>53086355
>sheev

>>53086412
GDP växt med 4%
Arbetslösheten minskar
TRYGGARE ÄN NÅGONSIN

:^)
>>
File: 1450587722802.jpg (8 KB, 265x265) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450587722802.jpg
8 KB, 265x265
>>53086483
>finnish gay force.jpg
>>
File: DSC_0122.jpg (933 KB, 2160x3840) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_0122.jpg
933 KB, 2160x3840
Vem behöver fv när man kan fika ensam?
>>
2-1!!! WHAT DO YOU THINK ABOUT THIS??
>>
File: mms_img4599388561.jpg (128 KB, 960x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mms_img4599388561.jpg
128 KB, 960x540
Hell seger!
>>
>>53086563
Ruottalaiset hirttää itteään paraikaa
>>
>>53086355
>går för att fängsla den livsfarliga Skitlorden
>tar med sig vad som verkar vara två helkroppsparalyserade fån och en nybörjare
Vad tänkte de med?
>>
>>53086568
HELL SEGER ut med blattarna favä
>>
>>53086563
>skryter när Finland har mutat domarna och fick 4 minuter powerplay
>>
File: sheever.jpg (143 KB, 1920x816) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sheever.jpg
143 KB, 1920x816
>>53086456
Vad menade han med detta?
>>
>>53086562
>negermusik
>>
>>53086653
Såg du filmen ens?
>>
Det är högförraderi, alltså.

[spoiler]Seriöst, Sheev är det bästa med prequeltrilogin.[/spoiler]
>>
>>53086657
Ping säpo
>>
File: 1406667736147.jpg (258 KB, 510x333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1406667736147.jpg
258 KB, 510x333
Vilka /hype som fan/ här?

https://www.youtube.com/watch?v=dKDvDVBcTpk
>>
File: jonkoping1464NY.jpg (47 KB, 805x536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jonkoping1464NY.jpg
47 KB, 805x536
>Hell seger
>>
>>53086562
>aol
hmm
>>
>the Swedish krona has appreciated against most other currencies. If this develop-ment were to continue, it could jeopardise the ongoing upturn in inflation.

Men att priset på bostäder skjuter i höjden har inget med inflation att göra xD
>>
>>53086657
göm svärden grabbar, vi har en anton på g
>>
>>53086690
han är väl original skådespelaren också va?
han hade i alla fall inlevelse
>>
>>53086562
Kaffet ser gott ut favä
>>
TriHard BasedGod KevinTurtle SQUAD TriHard BasedGod KevinTurtle SQUAD TriHard BasedGod KevinTurtle SQUAD TriHard BasedGod KevinTurtle SQUAD TriHard BasedGod KevinTurtle SQUAD TriHard BasedGod KevinTurtle SQUAD TriHard BasedGod KevinTurtle SQUAD .
>>
>>53086690
Håller med, fast när man är med i prequeltrilogin får man leva med att man hamnar i diverse löjliga scener. Bra eller inte.
>>
File: josuke fågel.png (200 KB, 500x746) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
josuke fågel.png
200 KB, 500x746
>>53086684
Nej du förstår inte
Vad MENADE han med detta?
>>53086704
Inte för att vara den personen men killen de hade i all star battle hade en fuktigare röst desu senpai
>>
2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 GET REKT SWEDEN 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1
>>
>>53086657
Det svänger favä

>>53086753
det är aim, för att kunna spela poker på d2jsp, tjänat 3000 spänn på skiten.
>>
File: a2.png (3 MB, 1000x1628) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
a2.png
3 MB, 1000x1628
>>53086706
Hell seger
>>
>>53086838
så jävla tuffa ni är jorre
får ja va me??
>>
File: 1400863277315.png (326 KB, 960x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1400863277315.png
326 KB, 960x768
>>53086816
Tyckte detsamma om t.ex Kakyoin men hans röst växte som fan på mig favä. Antar detsamma för nya Josuke
>>
File: 1446656458825.png (76 KB, 812x1152) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446656458825.png
76 KB, 812x1152
https://www.youtube.com/watch?v=FYDv-FOvLHU
>>
>>53086884
När börjar strömmen?
>>
>>53086704
>dkn del 4 är längst ner i min ranking tillsammans med del 1
hajpad ändå favä
>>
File: 1451485999128.jpg (59 KB, 736x490) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451485999128.jpg
59 KB, 736x490
V > VI > IV > III > I > II > VII
>>
>>53086931
>dkn del 4 är längst ner i min ranking tillsammans med del 1
hej narcissus, varför tog du bort namnet?
>>
File: 1402597397315.png (370 KB, 500x463) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1402597397315.png
370 KB, 500x463
>>53086919
Klockan 21

>>53086931
För fan den näst-bästa delen din slynrövneger slåss mig
>>
>>53086931
>längst ner
Vad gör han
>>
>>53086954

>pfff

VI > IV > V = III >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> I > II
>>
File: 1451925403655.png (210 KB, 918x712) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451925403655.png
210 KB, 918x712
>>
>>53086781
Förlåt för jag missade dig. Espresso är riktigt gott.
>>
File: 1430186271026.jpg (159 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430186271026.jpg
159 KB, 1280x720
>>53086993
>>53087002
>>53087024
hantera det
>>
>försöker skaffa tinder
>logga in med ab
>använd bilder från ab
???
>>
>>53087040
>Not using modal form of
VI > II > VI > II > V > I 6 > VII 6 > VI 6 > V 6
>>
File: jolyne ora.jpg (1 MB, 1560x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jolyne ora.jpg
1 MB, 1560x1200
>>53087108
Jag vägrar
4>7>3>2>5=6>1
>>
>>53086563
I am happy since I am finnish.
>>
File: 1443645144422.jpg (3 MB, 5184x3456) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443645144422.jpg
3 MB, 5184x3456
>>53087060
Väldigt gott, själv kokar man en kopp te.
>>
File: 1422733176915.jpg (36 KB, 479x492) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422733176915.jpg
36 KB, 479x492
>4>7>3>2>5=6>1
>>
>>53087278
>ntyder att han har fel
>>
File: pp.jpg (57 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pp.jpg
57 KB, 640x640
would I pass as a local?
>>
>>53087278
>2>1
>>
>>53087278
1>2>3>4>5>6>7>8>9
favä
>>
File: 1401891547612.png (3 MB, 1183x926) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1401891547612.png
3 MB, 1183x926
>>53087108
Aldrig

>>53087206
>4 över 7
Nu får du ta det lite lugnt
>>
>>53087350
A local gypsy maybe
>>
7>3>2>1>>>>6>5>4
>>
>>53087235
Har du kanel i kaffet?
>>
Har inte sett VII än men det här är det enda rätta.

III > II > V > VI > IV > I
>>
>>53087350
>stolen from /r/slavssquatting favä (för att vara ärlig)
>>
>>53087381
Ibland nu i juletider :3
>>
>>53087426
ut och sätt upp klibbor
>>
>>53087426
Patrician taste my fellow anime watcher. But why so disrespectful towards episode 1? It had podracing, the EPIC darth maul, best lightsaber fight EVER, Jar-Jar antics, based qui gon, etc.
>>
>>53087435
no :^)
>>
>>53087278
bild relaterad
>>53087358
7an var peak araki i artstyle dock gillade jag 4ans mer grundade stands mer, det fanns ingen riktig asspull förutom möjligtvis bite za dusto, dock visade sig den inte vara helt bruten som tex Act 5 och D4C
>>
File: 1411364234814.jpg (75 KB, 900x1344) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411364234814.jpg
75 KB, 900x1344
>JoJo
>>
>>53087350
you might be suffering from something called narcissistic autism
i advise to jump in the nearest canal in a bid to end your existence
>>
Någon jävel knackar på min dörr och frågar efter Simon.
Din jävla slyna, det bor ingen Simon här. Varför knackar du på min dörr, varför terroriserar du mig i mitt egna jävla gryt? Normalbögar ska fan ställas upp mot väggen en dag.
>>
>>53087381
Kardemumma är gott också herr klo :3
>>
haha 2 > 1 xD
>>
>dkn kuken har växt en halv centimeter till sedan man mätte sist
Det kanske finns en chans ändå att inte ha en liten kuk livet ut? Är 21 och var en sen blommare.
>>
File: tip.jpg (76 KB, 624x587) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tip.jpg
76 KB, 624x587
>Hyouka
>>
File: 154758956747576.png (136 KB, 870x476) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
154758956747576.png
136 KB, 870x476
>gränskontrollerna fungerar
>>
>>53087531
Har hört att benis kan växa tills man blir 25.
>>
>>53087528
>haha 2 > 1 xD
Haha, that is true! 2 is bigger than 1. Good job figuring that out!
>>
>>53087448
Är upptagen med viktigare saker.

>>53087475
Darth Maul was pretty based but the other things you listed are what ruined it.
>>
File: 1444588461792.gif (2 MB, 312x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444588461792.gif
2 MB, 312x250
>det kanske finns en chans?
>>
File: 1411363086032.gif (490 KB, 500x223) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411363086032.gif
490 KB, 500x223
>Monogatari
>>
HURRIT ITSEMURHALISTALLA XDDD DDDDDDDDDDD DDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDD
>>
>>53087553
Ja fast regeringen ville ju ha in så många invandrare de kunde hitta för ett halvår sedan.
>>
>>53087626
ei helvetti
>>
>>53087438
Aldrig testat favä, ska göra det ikväll
>>53087507
Får göra två koppar till ikväll antar jag
>>
Ibland undrar jag varför negrar i afrika försöker få vita in i deras samhälle, varför måste vi göra det?
>>
>Chaos;Head
>>
File: 1451832268796.jpg (250 KB, 1024x622) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451832268796.jpg
250 KB, 1024x622
>dkn har runkat så mycket att jag har fått sprickningar i förhuden och nu kan jag inte röra i kuken utan smärtor
>>
lel en finnig ishockeykek som bokstavligen lipar efter att han förlorat mot Finland, jag trodde hockeykillar skulle vara tuffa :^)
>>
>>53087677
>negrar
Skåne snälla gå
>>
File: Daru-tippar.png (230 KB, 320x661) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Daru-tippar.png
230 KB, 320x661
>negerdunk
>>
File: 1399865919314.png (2 MB, 716x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1399865919314.png
2 MB, 716x1200
>>53087484
Del 7 hade den bästa formen av stands för de kompletterar användarens förmågor istället för att användaren baserar sig helt och hållet i sin stand
>>
>>53087702
Det är en myt propagerat av stockholmare som aldrig sett muskler förut. Ishockeyspelare bär sina känslor på skjortärmen.
>>
Var rakar ni er?
>>
>>53087720
>misaka är knektor
>>
File: 1445084433765.jpg (223 KB, 1600x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445084433765.jpg
223 KB, 1600x1200
>>53087662
Men det är ju för sent för att dricka kaffe, du kommer aldrig kunna somna.
>>
>>53087749
I röven, hjälper när man bajsar mycket om dagarna.
>>
>>53087749
Rakar bara ansiktet och könshåret. Växer som en ursvensk barrskog där nere.
>>
>>53087702
>tuff är att inte visa känslor

bönder ess emm hå
>>
>>53087749
Ingenstans.
>>
File: Hatoko.webm (154 KB, 446x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hatoko.webm
154 KB, 446x480
>>53087772
Vem?
>>
>>53087775
Har gått och lagt mig vid 6-7 varje morgon sedan juldagen typ, försökte vända på dygnet igår, lyckades somna vid 5 tror jag. Nytt rekord.
>>
kuinka moni teist pelleist osaa suomee? aika rasistist jos ette osaa, ollaanhan me suomalaiset teidän suurin ei-ruotsalaisperäinen väestö
>>
hello?
>>
>>53087692
rannsaka dig själv favä familj
>>
>>53087860
han från ryck.tv som spammar fedoror
>>
>>53087873
pieni kahvi
>>
>>53087903
Glöm inte Martina, forsen och alla andra forcerade cancer jagjags
>>
File: 1401918371907.png (402 KB, 573x636) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1401918371907.png
402 KB, 573x636
>>53087903
Vem?
>>
>>53087804
förakt för landsbygden är vidrigt
snälla sluta med det
din gemene stadsbo är väl knappast bättre
>>
File: diego.png (4 MB, 1520x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
diego.png
4 MB, 1520x1200
>>53087721
Jag säger inte att det var dålig design
Mycket bättre en tex king crimson och gold experience requiem och faktum att johnnys stand formas efter hans upplevelser och karaktärsbyggande är GOAT, men love train och 「The World」ur ingenstans kändes lite fel, även om other world Diego är fuktig som fan
Kanske i eftertanke skulle jag sätta 4=7 istället för 4 >7 men vad som är gjort är gjort favä
>>53087903
Ja det är han
>>
>>53087936
https://desustorage.org/int/search/username/knektor/
>>
>>53087873
jep pitäis tollai spedeily kieltää lailla.
>>
File: ei_saatana.webm (1 MB, 450x472) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ei_saatana.webm
1 MB, 450x472
>>53087910
>Pieni kahvi
>Pieni
>Ruotsalaiset
>>
>>53087749
Armhålorna, skrevet och ibland benen
jobbigt att sätta på sig strumpor med benhår favä, rycker till ibland så det gör ont
>>
>>53087870
Gå upp en timme tidigare varje dag och försök lägga dig en timme tidigare också.
:3
>>
File: 1449758777547.jpg (122 KB, 1276x718) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449758777547.jpg
122 KB, 1276x718
>dkn vuxna män tittar faktiskt på JoJo
>>
Hörde jag någon säga Martina?
>>
File: shinobu kopp.png (177 KB, 551x521) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
shinobu kopp.png
177 KB, 551x521
>>53088025
Hype af favä
>>
>>53088003
Vitun hurrit, painukaa takaisin Ruotsiin!
>>
File: 1405182209726.gif (2 MB, 400x309) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1405182209726.gif
2 MB, 400x309
>>53088007
>>53087792
>röven
>benen
>>
>>53087873
Tää ja lisäksi suomalaiset osaa ruotsia
>>
File: 1399233261253.jpg (9 KB, 202x204) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1399233261253.jpg
9 KB, 202x204
>>53088025
>dkn folk över 18 brevar 2d
>>
>>53088069
Thats better :--)
>>
>>53088024
Vaknade vid ungefär 4 idag, har jag en chans att vända dygnet ändå? och är det inte bättre att bara dygna och lägga sig tidigare kvällen därpå istället?
>>
File: iphone-6s-lineup.jpg (18 KB, 557x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
iphone-6s-lineup.jpg
18 KB, 557x320
Vilken färg att välja anons?
>>
>>53087986
>>53087963
>dkn är en bokstavligen vem snubblare som jag aldrig hört talas om

Behöver en minut för att hantera detta favä
>>
File: 1450020621929.gif (2 MB, 379x423) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450020621929.gif
2 MB, 379x423
vad ska jag äta familj
>>
http://www.migrationsverket.se/ommigrationsverket/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv2016/straxunder2100asylsokandedesenastesjudagarna.5.2d998ffc151ac387159be8.html


när står det "0"?
>>
2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 GET REKT SWEDEN XDD :DD 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1
2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 GET REKT SWEDEN :DD XDDD 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1
>>
>>53088114
terveisin :^)
>>
File: putinphone.jpg (40 KB, 690x388) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
putinphone.jpg
40 KB, 690x388
>>53088128
>iShit

Om du verkligen måste vara en tokig plebej som kastar bort pengar så Putintelefon.
>>
>>53088163
>0
när NMR tar makten, alltså när grisar flyger
>>
H a j p
>dkn inga fler bilder på henne på mobilen
>>
File: baccano.png (928 KB, 1600x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
baccano.png
928 KB, 1600x900
>jag föredrar manga
>>
File: 1400711847563.png (488 KB, 543x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1400711847563.png
488 KB, 543x375
>>53087963
7>4 av anledningar bl.a. det du nämnde. Sjuan är bättre på alla sätt och viss (den har t.o.m. bästa jojon, bild relaterad)
>>
>>53088253
Är det små bruna flickor som är din synd?
>>
hey swednn XDDDD
is you're cuckshed ready XDDDDDDDDD
we just fuked you
2
1
2
1
2
1
2
1
>>
>>53088253
vem
>>
>>53088127
>dygna
Förmodligen bäst, lycka till. Jag lider med dig.
>>
>>53088287
V-vill du dygna tillsammans? När ska vi gå och lägga oss?
>>
kan någon förklara för mig vad det är med schengen och le fri rörlighet som ska vara så bra?
>>
>>53088287
>>53088334
Försök sova under natten ändå, gör det trevligt och lugnt för er och ta några timmar.
>>
>dkn kraftigt förkyld
FÖRRA VECKAN VAR DET SPYSJUKAN OCH RÄNNSKITA
NU HAR JAG ONT I HALSEN, ONT I HALS OCH ÖRON, OCH FRÄSER UR LITERVIS MED SNOR UR NÄSAN
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA LÅT DET TA SLUT
>>
>>53088388
Det har väl att göra med att arbeta krångelfritt inom schengen och det är väl trevligt att kunna åka från A till B utan att behöva gå igenom dryga gränskontroller.
>>
File: 1441842578012.gif (3 MB, 400x231) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441842578012.gif
3 MB, 400x231
>>53088334
Hade varit med dig om jag behövde, men jag kommer förmodligen somna vid 01-tiden som en bra pojke.
>>
File: palla lixxom.png (64 KB, 269x215) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
palla lixxom.png
64 KB, 269x215
>semester
>>
File: 1425065110780.jpg (26 KB, 436x337) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425065110780.jpg
26 KB, 436x337
>>53088159
hjälp
>>
>>53088545
jo, kom med nu
>>
>>53088253
Vad är detta ifrån?
>>
Är asylrätten något vi bör värna om och är det möjligt att konsekvent försvara asylrätten samtidigt som man motsätter sig den senare tidens asylströmmar till Sverige? De enda jag ser som kontinuerligt åberopar asylrätten som skäl till varför asylanter bör tas emot är vänsterfolk.
>>
>>53088599
haha aa
>>
>>53088277
>77
najs XDDD
>>
>>53088599
nej det ska inte vara en rätt att fråga efter en fristad, säger man nej vi är fulla så får man handskas med det
>>
Djevojka:Da li sam lepa?
Momak : Ne .
Djevojka :Da li zelis biti sa mnom
zauvijek ?
- Momak : Ne .

Djevojka : Da li bi plakao ako
odem daleko?
... ... - Momak : Ne.
* Cula je dovoljno i bila je
povrijedjena.Suze su isle niz njeno
lice.
- Momak je uhvati za ruku i rece :
- Ti nisi lijepa , ti si PRELIJEPA !
- Ne zelim biti s'tobom zauvijek ,ja
HOCU i TREBA mi da budem sa
tobom zauvijek .
- Kada bi otisla ja ne bi plakao ...
Ja bi UMRO !!!
Momak : Molim te, Ostani sa
mnom ..
- Djevojka : Hocu ...
Veceras u ponoc tvoja prava
ljubav ce shvatiti da te voli .
Nesto dobro ce se ti se desiti
izmedju 1-4h sutra, a to moze biti
bilo gde
Spremite se za najveci sok ! Ako
ovo ne postavite na 5 drugih
stranica , imacete problema
narednih 10 godina
>>
>>53088736
ljudskog
>>
>>53088599
Nej, det enda argumentet för det är bokstavligen "muh känslor"
>>
>>53088736
Odjebi.
>>
>>53088736
L J U D S K O G
J
U
D
S
K
O
G
>>
Just wanted to tell you guys that I will support your U20 team in the bronze game and I hope you root for our gold.
>>
File: Kungen_stor_2.gif (153 KB, 701x394) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kungen_stor_2.gif
153 KB, 701x394
>>53086355
>Dkn man inte behöver läsa Kungens brev till Saud för att få alla pussel bitar att passa ihop.
>Dkn man håller på att känslomässigt avlägsna sig ifrån sitt fosterland
>>
>>53088573
Pasta och köttfärssås
>>
File: 1450486675413.jpg (44 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450486675413.jpg
44 KB, 500x375
Hallå jag är going 2 join :D favä /cum/ och /brit/ är skit hjälp mig att lara svenska snälla jag ar inte så bra
>>
>>53088894
tror jag bestämde mig för kycklingvingar men tack ändå senpai
>>
File: 1440105890960.png (222 KB, 915x694) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440105890960.png
222 KB, 915x694
>dkn runkade för 10 minuter sen och har fortfarande inte orkat torka upp efter mig
>>
>>53088918
haha mm
>>
>>53088599
Ja, det är möjligt att utan motsägelse försvara asylrätten samtidigt som man motsätter sig massinvandring. Asylrätten omfattar, så vitt jag vet, inte migranter som inte har politiska skäl (t.ex. religiös förföljelse) till att fly sin asylansökan. Asylrätten urholkas om tolkningen av lagen görs så vid att alla som kan fabulera sköl till varför de tagit sig till Sverige omfattas.
>>
File: 1388486535176.jpg (46 KB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1388486535176.jpg
46 KB, 640x360
>>53088940
varför?
>>
>>53088918
söt bild
>>
>>53088926
Det är gott. Synd med benen bara
>>
>>53088599
Även om vi helt bortser från första-landet-principen så innebär inte asylrätten permanenta uppehållstillstånd, gratis bostad, anhöriginvandring, subventionerade löner baserad på etnisk tillhörighet, extra bidrag med mera. Dessa saker har ingenting med asylrätten att göra. Om vi bara satte dem i tältläger med existensminimum som de gör i de riktiga flyktinglägren i närområdet så skulle de aldrig åkt hit från första början, vilket är vad vi skrivit under på och vad vi borde göra. De är ekonomiska migranter.

Vi skall värna om asylrätten och när kriget kommer till svenska närområdet som det gjorde under 40-talet så skall vi agera som vi gjorde då.
>>
>det var JVM idag

varför hör man inte talas om detta i förväg längre?

är det alla ständiga flyktingsnyftisar som överskuggar det?
>>
>>53088988
tack det är alla din vän. Hjälp mig?
>>
File: 1450367123956.jpg (59 KB, 418x359) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450367123956.jpg
59 KB, 418x359
>>53088933
>ledig
>Dygna
Runka 4 gånger idag,
ångrar hur jag inte valde att kolla på bättre material
>>
>>53089059
mm strax
>>
File: 1450498093817.jpg (76 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450498093817.jpg
76 KB, 500x500
>>53089146
HJÄLP MIG HJÄLP MIG HJÄLP MIG HJÄLP MIG
>>
>>53089216
breva benis
>>
>>53089216
awoo
>>
>>53089216
Med vad då? Du får väl läsa och försöka skriva något vettigt och lära dig utifrån det, inte bara gorma som någon sorts autist.
>>
File: 1442349959349.png (3 MB, 3294x4141) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442349959349.png
3 MB, 3294x4141
>>53089216
Söt hund, ha en 3D
>>
File: 3336833.png (34 KB, 190x190) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3336833.png
34 KB, 190x190
>>53089080
Ladda ned Tokyo Face Fuck siterip favä, massa bra material
>>
File: mb.gif (3 MB, 500x333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mb.gif
3 MB, 500x333
>>53087986
>Knektor
>är moderatanon
>bild relaterad
>>
File: 1432740382325s.jpg (11 KB, 235x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432740382325s.jpg
11 KB, 235x250
>>53089356
*winks in spanish*
>>
>>53089389
>bajsbrevare är bajsbrevare
håg=sprängd lmao ^^
>>
Kan någon vänlig själ hjälpa mig med lite c++? :3

Jag är urusel på loopar och har fastnat på en liten uppgift:
>Gör ett program där du definierar ett heltalsfält för 100 tal. Fyll fältet med 100 slumptal mellan 1 och 6. Skriv ut de hundra talen med ett mellanslag mellan varje tal.
>>
File: 1451895698706.png (414 KB, 997x561) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451895698706.png
414 KB, 997x561
>>53089402
*tåflörtar på svenska*
>>
påminnelse att 2D tekniskt sett egentligen inte är 2D i något utförande
>>
>>53089448
bete
>>
>>53089389
Varför skulle han vara det?
>>
Påminnelse om att 2d är någon svettig japansk gubbes fantasier
>>
>>53089502
>dkn man är så kass på c++ att folk tror att man betar
;___;
>>
File: haskelltan.png (514 KB, 810x698) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
haskelltan.png
514 KB, 810x698
>>53089448
Lär dig ett riktigt språk som Haskell
>>
File: 14567555434.jpg (314 KB, 1120x1284) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14567555434.jpg
314 KB, 1120x1284
>>53087553
Vi behöver ändå bomba bort migrationsverket från landet.
>>
>>53087873
Minä ossan. Me tykkätään japanilaisista sarjoista ja SMR - routsins vastarintaliikesta ja vihataan naiseita ja ulkomalaiseita.
>>
>>53088599
Exakt vad i asylrätten säger att vi faktiskt måste ta hand om alla som kommer hit?

Låt dem söka asyl, ge dem inget.
>>
>lisp
>python
>haskell
>>
>>53089544
Du är mina fantasier bb ;P
>>
>>53089552
dra till lainchan eller någon annan autismkarantän
jä ho
>>
>>53087859
Den där rankingen köper jag
>>
I sound like such a DORK pratar (pratar i?) svenska
>>
Aktuell dag heh....
AKTUELL TID HAHAHAHAHAHAHAHA
>>
>>53089776
n1
>>
File: 154354403.jpg (72 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
154354403.jpg
72 KB, 600x800
>>53089724
Det är den objektiva rankningen favä.
>>
>>53089776
LJUDSKOG
>>
File: hasklel.png (41 KB, 832x515) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hasklel.png
41 KB, 832x515
>>53089658
ebin :--------DD
>>
File: coverb.jpg (74 KB, 601x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
coverb.jpg
74 KB, 601x600
>>53089722
Elak
>>
>>53089448
>Tror folk i Sverigetråden kan skriva c++
Finns bara neets här, tyvärr
>>
>>53089620
Kuulostaa ihan kirjoitetulta somaliaksentilta :D
>>
>>53089724
>>53089819
>7 ens nära 6
tjena reddit
>>
>20- ute
>5+ inne
k-k-kvä
>>
>>53089870
är det så här autism ser ut?
>>
File: ljudskog.jpg (460 KB, 1560x1170) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ljudskog.jpg
460 KB, 1560x1170
>>53089827
episk jagjag
>>
>>53089448
Du skämtar va?
Du kan inte seriöst vara så dålig.
>>
>>53090007
Bosnia & Hertsegovina, how is life over there?
>>
>>53089951
Kiitos pikku suomalainen. Minä olen yso tumma mies :D
>>
>>53089735
post vocaroo
>>
Daglig påmminelse att knektor är en tuff grabb som har hängt på /b/ från 13 års ålder.
>>
ok. började själv på /b/ vid 12 favä
>>
>>53090080
>life in bosnia & hertz govna
skit

pls skicka pengar
>>
File: 1447601879660.png (17 KB, 715x572) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447601879660.png
17 KB, 715x572
Hej :3
>>
>dkn man bor i ett litet samhälle o rädd att skaffa tinder ifall någon bekant skulle känna igen en
>>
>>53090347
Hej!
>>
>>53090291
sorry, i don't speak swedish, lets keep in english
>>
>>53090018
>Du skämtar va?
Nä :3

>Du kan inte seriöst vara så dålig.
Jo :3
>>
File: 1403625517972.png (273 KB, 518x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1403625517972.png
273 KB, 518x700
>>53090347
knulla av, autistmongo
>>
File: 1449501569311.jpg (10 KB, 236x199) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449501569311.jpg
10 KB, 236x199
>>53090413
Vill du breva fågel?
>>
>skaffa fnöske
avliva er själva
>>
File: jotaro tippar2.jpg (17 KB, 180x216) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jotaro tippar2.jpg
17 KB, 180x216
>ok. började själv på /b/ vid 12 favä
>>
>>53090432
2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 GET REKT SWEDEN XDD 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1
2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 GET REKT SWEDEN :DD 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1
2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 GET REKT SWEDEN 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1
2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 GET REKT SWEDEN XDD 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1
2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 GET REKT SWEDEN :DD 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1
2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 GET REKT SWEDEN 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1
>>
>>53090481
Hiljaa, homo.
>>
>53090347
nysnubblarhomocancer bara gå
ingen gillar dig
>>
Var är det bra i Sverige, till skillnad mot cuckholm där det inte går att leva?
>>
>>53090520
torslanda
>>
>>53090428
Om det är för en kurs så borde du nog hoppa av.
>>
>>53090504(du)
>>
>dkn man matchade med sin faster på tinder
jobbigt
>>
>>53090246
Jävlar!!
>>
File: bofink01040808.jpg (156 KB, 400x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bofink01040808.jpg
156 KB, 400x250
>>53090441
Söt fågel
>>
File: ___.jpg (53 KB, 382x460) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
___.jpg
53 KB, 382x460
>>53090501
>KarelSvenskBögen
>Hiljaa, homo.
>>
>>53090567
f1h1
>>
>>53090246
Fin stil på kanalen, mannen.
>>
File: 1449501631664.jpg (59 KB, 450x337) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449501631664.jpg
59 KB, 450x337
>>53090611
D-du med
>>53090624
:(
>>
File: 1449006619313.jpg (53 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449006619313.jpg
53 KB, 1280x720
>>53090167
but it's so embarrassing! give me a sentence to say
>>
>>53090640
Det är arkivet min man
>>
File: 148814881488.jpg (116 KB, 696x757) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
148814881488.jpg
116 KB, 696x757
>>53090669
Say Sverige åt svenskarna
>>
>>53090699
Önskar jag kunde ha sån stil på kanalen favä
>>
>>53090669
sex laxar i en laxask
>>
File: 1434220552870.jpg (1 MB, 2160x1620) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434220552870.jpg
1 MB, 2160x1620
>>53090669
Sverigetråden är en fin tråd med fina brevare
>>
File: 1450917946856.jpg (1 MB, 3120x4160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450917946856.jpg
1 MB, 3120x4160
>>53090655
breva gris
>>
File: fan ta sjukdomen.gif (479 KB, 440x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fan ta sjukdomen.gif
479 KB, 440x250
Tror jag har lunginflammation, bara vila vätska och alvedon som gäller eller?
>>
>>53090699
Photon > allt
>>
File: 1446364994415.jpg (11 KB, 258x195) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446364994415.jpg
11 KB, 258x195
>>53090776
>frivilligt döda sina ögon
>>
File: image.jpg (129 KB, 610x852) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
129 KB, 610x852
>>53090776
Tomorrow bäst
>>
>>53090798
>bild
Det är sån här grön färg jag vill ha som stil :3
>>
File: gay.gif (2 MB, 200x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gay.gif
2 MB, 200x200
>>53090761
>>
File: 1447333487392.jpg (38 KB, 396x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447333487392.jpg
38 KB, 396x385
>>53090831
Jag vill ha ett smr-tema på min kanal. Kan någon dattanörd fixa det?
>>
File: 1384438124845.png (235 KB, 704x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1384438124845.png
235 KB, 704x400
>dkn man släpper en riktig stinkig fis
>>
>>53090747
http://vocaroo.com/i/s1p5jH4TAJmD

Blease no bully
>>
>>53090887
söt grisen
>>
>>53090895
>Kan någon dattanörd fixa det?
Tror inte det favä. Verkar inte ens finnas människor som kan c++
>>
File: 200.gif (1 MB, 302x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
200.gif
1 MB, 302x200
>>53090943
Grisar söten
>>
>>53090887
söt :3
>>
>>53090936
va fint
>>
File: 1444633944097.png (181 KB, 448x463) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444633944097.png
181 KB, 448x463
>>53090936
>breh vare
gulligt :3c
>>
>>53090936
>breVar

>brevAre
favä
>>
>>53090961
kan bara cuck++ favä
>>
File: 1449516410377.jpg (119 KB, 750x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449516410377.jpg
119 KB, 750x500
>>53091006
>>
File: 1447250469247.png (1 MB, 1180x786) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447250469247.png
1 MB, 1180x786
>>53090936
You sound finnish :3c
>>
File: 1446991483998.jpg (98 KB, 444x430) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446991483998.jpg
98 KB, 444x430
>"åh tusan! vårt medlemstal ökar inte! klas lund, vad ska vi göra?"
>"hm... jag vet! vi går och rekryterar på ett anime-bräde! jag menar de är neets, dom måste förstå vår KAMP!"
>mitt ansikte när inte ens det fungerar

Stormbögar. Naturens Eviga Clowner
>>
>>53090923
Sås
>>
>>53090347
Hej, välkommen som alltid :3

breva sötgrisar
>>
File: 1444062933143.gif (2 MB, 320x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444062933143.gif
2 MB, 320x320
>>53090936
You sound finnish
>>
File: 1391961953221.jpg (153 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1391961953221.jpg
153 KB, 1280x720
>>53091131
Min rumpa
>>
File: 1423592133865.png (29 KB, 446x399) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423592133865.png
29 KB, 446x399
Hur säker är er kod favä?
>det finns folk som på riktigt använder 1234
>>
>>53091171
breva luktaroo
>>
Gråtet på AB idag över en jävla gränskontroll alltså.

>M-min öresundsregion
>>
File: 1447418423931.jpg (21 KB, 400x268) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447418423931.jpg
21 KB, 400x268
>>53091151
haha, nu var du sarkastisk, v-visst?
>>
File: 1448981602180.gif (1 MB, 728x703) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448981602180.gif
1 MB, 728x703
>>53091098
That's the second time someone in sverigetråden said this. I am from Michigan where all the Finns emigrated but my family moved here from Québec
>>
>>53091120
Jag uppskattar dem för att jag delar deras rashat och den humorn. Brottsligheten, nedskräpningen av det offentliga rummet och bankrånandet är f1 obror.
>>
>>53091204
Jag slipper drabbas eftersom jag inte bor i Kalifatet Al-Malmoou
>>
http://www.zerohedge.com/news/2016-01-04/swedish-central-bank-holds-extraordinary-meeting-says-will-instantly-intervene-fx-ma


JAG FÖRSTÅR INTE ;;;;;_____;;;;;;
>>
>>53091204
Gröntexta pls
>>53091225
Nej verkligen inte. Jag har aldrig stört mig på dig, men det är bonus att det finns autister som stör sig på dig.2-1 förresten nationsbroder ;)
>>
File: 145754348543.png (358 KB, 504x496) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
145754348543.png
358 KB, 504x496
>>53091120
Läste någon text på nordfront igår, något larvigt om varför de måste kämpa eller så.

Efter några stycken hoppade de bak till att skriva om Tyskland efter första världskriget. Det bara fortsatte där i flera stycken för att sen komma fram till att de i SMR är nu som typ tyskarna efter ww1.

Hell seger mammaknullare era jävla idioter...
>>
>>53087278
5>4>6=7>3=1>2
>>
File: 1448657362465.jpg (149 KB, 400x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448657362465.jpg
149 KB, 400x800
>>53091255
>rashat
Och jag som trodde nationalism handlade om kärlek
>>
>>53091198
visa hela listan
>>
Vad är ditt pronomen anon?
>>
File: 1451893085273.jpg (3 MB, 5625x3750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451893085273.jpg
3 MB, 5625x3750
Är ni nöjda med 2015?
>>
>>53091312
;3
>>
>>53091320
>tyskland gjorde inget fel
Detta är faktiskt ett av de BÄSTA jagjagen...
>>
>>53091225
99,9% av finnar = bättre än ok

Finnar <3
>>
>>53091302
Att göra som de gjorde är helt enkelt att ha en expansionistisk penningpolitik för att stimulera ekonomin. Jag orkar inte förklara mer än så favä.
>>
>>53091369
Trådmässigt var det helt ok, förstår inte varför folk klagar på innehållet hela tiden.
>>
File: 134654678889.png (193 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
134654678889.png
193 KB, 300x300
Hur kan någon i sina sinnes fulla bruk någonsin INTE lista "Rymdimperiet slår tillbaka" som bästa Stjärnornas krig -filmen?
>>
>>53091270
Visst är det skönt.

>>53091312
Inte mycket att gröntexta, bara massa tattare i söder som grinar över >Min öresundsregion och hur jobbigt det blir och pendla.
Sen börjar de dra ddr-parareller och åkallar godwin.
>>
>>53091390
Skrattat är ju att de runkar mer till Tyskland på 1920-1945 än Sverige.
>>
>>53091354
Har inte läst hela favä, såg bara det som Lad bible brevade på AB =^)
http://www.datagenetics.com/blog/september32012/index.html
>>
>>53091439
>ingen cool svart dräkt + grönt lasersvärd
>inga ewoks
>ingen superdödsstjärna
>inget jabba-harem
Nja
>>
File: 1489777516.jpg (59 KB, 522x583) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1489777516.jpg
59 KB, 522x583
>>53091513
>>inga ewoks
>>
>>53091484
Hörru, om de identifierar sig som 20-tals tyskar så är de 20-tals tyskar. Lär dig deras pronomen!
>>
File: 1435647742506.jpg (260 KB, 900x948) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435647742506.jpg
260 KB, 900x948
>>53091535
>ewoks är inget för min vuxna smak
>>
>>53091198

Varför skulle 1234 vara mindre säker än exempelvis 8247
>>
Finns originalfilmerna fortfarande inte tillgängliga i dvd-kvalle eller bättre utan George Lucas tillagda cancer?
>>
>>53091610
På sättet hur alla moderna datorprocessorer är gjorda så görs det så de har enklare att slå ut talföljder.
>>
File: junger-1-198x300.jpg (13 KB, 198x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
junger-1-198x300.jpg
13 KB, 198x300
>>53091320
Det är rätt patetiskt när SMR jämför sig med män som kämpade i första världskriget och överlevde för att prata om det. Gå på bidrag och råna banker är inte riktigt samma sak som att tillsammans med ernst jünger rulla upp en förskansad skyttegrav.

Den dagen SMR ens är i närheten av att vara i paritet med bild relaterad kommer jag beställa SMR-klibbor och sätta upp dem på varenda jävla möteslokal för kommunister, liberaler och annat pack i hela landet från smygehuk till treriksröset.
>>
File: trott pa din skit.png (192 KB, 362x507) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
trott pa din skit.png
192 KB, 362x507
>>53091609
>tycka ewoks tillförde filmen något
>>
>>53091610
Det där är hur många som har den koden
>>
>>53091302

Låt inte marknader vara marknader utan statlig intervention för att upprätthålla den falska ekonomin.
>>
>>53091690
Fast i Klas Lunds hemstad så finns det 20 negrer. Jag menar, att se 20 negrer i affären, det är ju fan samma sak som att slåss i skyttegravarna.
>>
>>53091643
Har dig senpai.

http://originaltrilogy.com/topic/Harmys-STAR-WARS-Despecialized-Edition-HD-V25-MKV-IS-OUT-NOW/id/12713
>>
>>53091483
Berlinmuren är tydligen att visa upp ID-kort eller pass. Då vet jag.
>>
>>53091643
https://pirateproxy.pl/torrent/5335527/Star_Wars_Trilogy_%28The_Original_Unaltered_Trilogy%29

för dig bae :3
>>
File: 1455435152.jpg (111 KB, 851x623) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1455435152.jpg
111 KB, 851x623
>>53091690
Jag tänkte mer på att jag är mer nationalistisk om saker som svenskar har gjort samt vårt eget lands historia.

Bra eller dåligt, det har större roll i vem jag är som person.
>>
File: 1448395486725.jpg (39 KB, 230x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448395486725.jpg
39 KB, 230x250
>>53091369
>så lite plats för det fuktigaste jagjaget 2015
>>
>>53091740
Ifall den missnpassade jävla bidragsautisten inte är en gigantisk honungsfälla hela han, så vet jag fan inte vad eller vem som är.
>>
>>53091746
>>53091755

Trevligt, men det vore ännu bättre om de bara kunde släppa filmerna på blåstråle
>>
File: 1395554553.jpg (41 KB, 500x667) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1395554553.jpg
41 KB, 500x667
>>53091483
Ge det några dagar så kommer det bli vardag att visa sitt id-kort och alla andra kommer glömma bort att det här var något hemskt.

Om de inte knullar upp och ser till att det blir förseningar på flera timmar. Som de säkert kommer göra...
>>
>>53091779
Jag är nationalistisk på samma sätt som folk i allmänhet var nationalister tidigt 1900-tal. Jag tycker också att man ska utgå från sin egna nation. Att göra något annat är bara fjantigt.
>>
File: consider.png (666 KB, 1126x845) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
consider.png
666 KB, 1126x845
Skatt är stöld.
>>
>>53091868
Alltså, jag kan ju förstå varför man stör sig på det. Har mest stört mig på det överdrivet känslomässiga språket.
>>
>buhu varför kollar vi folk som försöker ta sig in i landet
>går ut varje helg men har inget emot att bli kollad i dörren
>går och handlar men har inget emot att bli kollad i kassan
>de vänster"människor"
>>
File: 1451504723631.png (16 KB, 550x404) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451504723631.png
16 KB, 550x404
>skatt är stöld
>>
>>53091868
>dkn har inget idkort

Kan man använda passet eller?
>>
>>53091951
Det funkar, för politikerna mutar väljarna till att stjäla mer kapital.
>>
File: 142432443264.jpg (46 KB, 604x377) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
142432443264.jpg
46 KB, 604x377
>Två (2) skånska riksdagsledamöter av 48 röstade emot gränskontrollerna. Ja, det är verkligen jättesynd om er i Skåne, ingen förstår er...

m-m-men ondskefulla Stockholm som förstör för alla!

>>53092003
Det handlar ju om det blir förseningar eller inte.

>>53092029
Vad tror du ett pass är för något?
>>
>>53091432
Tack.
>expansionistisk penningpolitik
Orkar du förklara vad det är? Är det bra/dåligt?
>>
File: 1444665251907.png (41 KB, 401x515) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444665251907.png
41 KB, 401x515
Tja boys
>>
File: mlady.jpg (589 KB, 591x1772) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mlady.jpg
589 KB, 591x1772
>>53091951
>>
>>53092071
Tjabba sötis. Kan du bli Sprutanon #2 om jag brevar en rumpbild?
>>
File: 1446729634132.jpg (20 KB, 256x256) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446729634132.jpg
20 KB, 256x256
>>53092071
omg hej dala
>>
File: stocks off.jpg (53 KB, 767x577) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
stocks off.jpg
53 KB, 767x577
>>53092016
>>53092073
>skatt är inte stöld

Går ut och rånar folk då, jag heter ju trots allt staten :^)
>>
File: 1412340920878.jpg (73 KB, 520x292) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412340920878.jpg
73 KB, 520x292
>>53092117
>omg hej
>>
File: 1445840914255.jpg (66 KB, 750x751) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445840914255.jpg
66 KB, 750x751
>skatt är inte stöld
>>
File: sverigetr_den.jpg (316 KB, 443x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sverigetr_den.jpg
316 KB, 443x600
>>53092109

Om du är en sö fl så ja.

>>53092117

omg hej
>>
>>53091723
Tack.
>>
>>53091779
>bilden
som att Hitler dog under andra världskriget lol
>>
File: 1422280937971.jpg (59 KB, 500x435) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422280937971.jpg
59 KB, 500x435
>som att Hitler dog under andra världskriget lol
>>
>>53092180
>Om du är en sö fl så ja.
>sö fl

Bögigt favä. Då får det vara.
>>
>>53092064
nej, låna en bok om nationalekonomi eller penningpolitik istället.
>>
>>53092016
>t. barn
>>
>>53092130
Vi avvecklar väl staten, sedan kommer jag och 100 andra och snor all din skit, vad fan ska du göra?
M-MIN ICKE AGGRESSIONSPRINCIP
>>
File: Yuri.png (42 KB, 318x470) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Yuri.png
42 KB, 318x470
>>53092117
>>
>>53092184

Lite roligt också att man påstår att man gör det för att skydda inflationen.
>>
File: 1390105177720.png (44 KB, 421x423) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1390105177720.png
44 KB, 421x423
>>53092130
>>
>>53092170
Är det där arnstad?
>>
>stormsnorrar

asg
>>
File: mm.jpg (70 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mm.jpg
70 KB, 640x640
>>53092320
>om inte staten kan fortsätta sno pengar så betyder det att vi måste avveckla allt och bli en anarki
>>
>>53092391
Notera reservationen från vice riksbankschef. I byråkratiska kallar han de andra ganska snällt idioter.
>>
>>53092297
Suck okej senpai. Kan du rekommendera en bok?
>>
>>53092064

Det är dåligt.

Staten pumpar in pengar i systemet och leker socialism & chill med företag. Gynnar de allra rikaste, skadar resten av befolkningen, mer desto lägre du kommer i tillgångar.
>>
File: 1449660654916.jpg (40 KB, 500x388) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449660654916.jpg
40 KB, 500x388
Varför är alla SKATT ÄR STÖLD-personer så topp autistiska?
>>53092436
Svara då på frågan hur du skulle hindra 100 pers som bestämmer sig för att ta ditt skit
>>
>>53091951
Om du inte vill betala medlemsavgiften är det bara att lämna klubbens lokaler.
>>
>>53092498
För att det är ett bete?
>>
>>53092436
Ja, så är det väl ändå? Inte han men hur tänker du att staten ska göra något utan skatter?
>>
>>53092476
>ekonomer
AAHAH
>>
>>53092278
Varför skulle han gjort det? Hm? Ge mig en enda anledning varför det är troligt att han inte försökte på sig en smitning
>>
>dkn dammigt rum
>>
>>53092476
För penningpolitik ska du kolla på monetaristernas nestor som är milton friedman.
>>
>>53092436
Vad har hänt med dakka
>>
>>53092615
>ekonomi
in i soporna går den
>>
>>53092498

Vad finns det som hindrar 100 pers att komma hem till mig och sno all min skit? Har jag statliga livvakter här som skyddar mig bara att jag inte ser dem?

>>53092533

Behöver inte ta bort alla skatter, ta bort de onödiga och skadliga skatterna, sänk de skyhöga skatterna. Adjustera därefter utgifterna.
>>
>>53092498
Skatt är egentligen inte stöld, men måste jag älska att betala skatt? din jävla kommunistfitta.
>>
>>53092631
Han frågar en ärlig fråga. Varför ska jag inte svara på det menar du?
>>
>>53092655
>Har jag statliga livvakter här som skyddar mig bara att jag inte ser dem?
Ja, de kallas "polis" och "militär".
>>
>>53092502
Om du vill argumetera så använd inte det allra sämsta argumentet
>>
File: 1442863618476.jpg (64 KB, 544x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442863618476.jpg
64 KB, 544x720
>>53092502
>likna skatt med medlemsavgift
>>
>>53092655
>Behöver inte ta bort alla skatter, ta bort de onödiga och skadliga skatterna, sänk de skyhöga skatterna

Detta. Idioter som vill ha en hög marginalskatt är antingen kommunister eller korkade. Det är bara att välja.
>>
http://www.express.de/koeln/silvesternacht-hauptbahnhof--junge-frauen-sexuell-belaestigt-23251504

>seriöst bli förvånade över att när det kommer massor med främmande män till ett land så blir kvinnorna blir sexuellt antastade
>>
>>53092698
Tack för att du svarade på den favä
t. frågade en ärlig fråga
>>
>>53092719

Varken polis eller militär hindrar dig och dina 100 polare från att komma hit och sno all min skit just nu om ni så ville.
>>
>>53092735
Om du inte har något motargument så kan du hålla käft.
>>
File: 1450468642768.gif (2 MB, 208x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450468642768.gif
2 MB, 208x200
svara på det här brevet om du tycker skatter är nice
>>
>>53092655
Ja. det finns ett nummer att ringa då folk hotar ditt liv eller egendom
>>
>>53092719
De utreder för fan inte brott längre. De är mer till för att disciplinera skatteslavarna. Finns sjukt bra exempel på att de håller laglydiga medborgare kort, medans folk som begår brott får ett smidigare liv.
>>
>bläddrar bland spel på steam för att hitta något jag kan spela på strömmen
>"Ty the tasmanian tiger 4"
>4
NÄR FAN HÄNDE DETTA?
OCH VAR ÄR TREAN?
>>
>>53092792

Bajs är gott.


HAHAHA DU HAR INGET MOTARGUMENT HÅLL KÄFT :P :DD:D:D
>>
>>53092655
>Har jag statliga livvakter här som skyddar mig bara att jag inte ser dem?

Ja. Det finns reella konsekvenser för stöld och våld i civiliserade länder. Det är det som skyddar dig.
>>
>>53092774
Folk här är kräk. Förvänta dig väldigt få vettiga svar.
>>
>>53092820

Och det finns endast vägar att köra på för att staten existerar.

Vansinne.
>>
>>53092827
>OCH VAR ÄR TREAN?

Det kom ut för 10 år sedan ditt mähä

https://en.wikipedia.org/wiki/TY_the_Tasmanian_Tiger_3:_Night_of_the_Quinkan
>>
>>53092804
Vilken typ av skatter? Jag har alltid velat gräva ner något på en strand i Karibien eller något.
>>
>>53092737
Det är exakt vad det är. Vill icke-medlemmar bedriva verksamhet i klubbens lokaler så heter det förstås inte medlemsavgift, men skillnaden ligger endast i nomenklaturen.
>>
>>53092851
>Sverige
>ej civiliserat land längre
>vif Sverige 1000 - 2015
>Vi är negrer nu
>>
>>53092827
spela cs eller dota xD
>>
Jag hoppas att alla till vänster blir nackskottade en vacker dag.
>>
>>53092830
Det där är ett påstående om din egen subjektiva åsikt, Ahmed.
>>
File: 1445798374736.png (767 KB, 586x589) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445798374736.png
767 KB, 586x589
>>53092915
>skatt är en medlemsavgift
>>
>>53092892
>dkn kom just ihåg hur jag som 10-åring sprang till GAME varje dag och frågade om de har det spelet
>dkn hoppet försvann sakta men säkert tills jag slutade fråga
>dkn har fortfarande aldrig spelat det
förtryckta minen favä ;_;
>>
>>53092915
Men du förstår skillnaden mellan ett land och en frivilligförening?
>>
>dkn när man förlorat drygt 3,5% av sina besparingar idag

"Investera i börsen anon", sa dom.
>>
File: 1451740641729.jpg (242 KB, 589x820) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451740641729.jpg
242 KB, 589x820
Ni har två minuter på er att bevisa att anarkokapitalister har rätt att leva.
>>
>>53092995
>dkn kom just ihåg hur jag som 10-åring sprang till GAME varje dag och frågade om de har det spelet
ramlade det matvaror ur dina fickor med?
>>
>dkn staten skyddar mitt liv (med ett telefonsamtal och tid..)
>>
>dkn satt och väntade på boost i wow via en stream
>dkn han spelar horde och jag spelar ally
>väntat i 1h, 1h wastead på en kass stream..
>>
>>53093052
>anarkister
https://www.youtube.com/watch?v=4r7cwWegXCU
>>
File: thomas-sowell.jpg (30 KB, 500x254) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
thomas-sowell.jpg
30 KB, 500x254
>>53093052
>>
>>53092737
Kimi? :DDD
>>
>>53093054
Jag var 10 år gammal, hur många 10-åringar bryr sig om all föda de sprider på golvet?
>>
>>53093046
>investera i börsen

Vad gör han? lmao
>>
>>53093061
>En neger slår mig och stjäl min skit
>*musik i luren var god och vänta*
>"Vi kan skicka en bil om femtio minuter, betala in din skatt och bli rånad av både staten och negern :3"
>>
haha aa
>>
>>53093112
Gimi is #1 :DD
>>
File: 1444999598659.jpg (1 MB, 1300x867) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444999598659.jpg
1 MB, 1300x867
>dkn rooiboste
https://www.youtube.com/watch?v=aeDk6ZeGNnU
>>
File: 1450512887037.jpg (68 KB, 378x414) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450512887037.jpg
68 KB, 378x414
Detta Stjärnornas Krig springet är ju topp mys :3
>man hans föräldrar donerade
>>
>>53093015
Förklara den för mig.
>>
>>53091951
Man kan även ponera varför det heter som det gör
>>
>>53093054
Fy fan för dig.
>>
>>53093046
Hur mycket i absoluta tal din inkompetenta jude?
>>
File: 1414585625113.png (487 KB, 926x938) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414585625113.png
487 KB, 926x938
>Jag tror att alla ska spela efter samma regler och bli dömda efter samma standarder
>>
>>53093168
Vad ska man investera i då, läsk och snacks?
>>
File: 1442765404279.jpg (122 KB, 768x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442765404279.jpg
122 KB, 768x1024
>>53093112

No
>>
>>53093240
"Shut up I know what I'm doing" :DDD
>>
>>53093110
>breva cuckservativ svart ärkehanrej
sluta
>>